Page 53

dytariusza będzie odpowiadał do wysokości sumy komandytowej. W sytuacji przekształcenia spółki osobowej, w której odpowiedzialność była szersza od odpowiedzialności komandytariusza, wspólnicy takiej spółki odpowiadają za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia38.

ności w spółce komandytowej jest tematem złożonym i wymagającym szerszego omówienia. Intencją autora nie było kompleksowe przedstawienie problemu, lecz zebranie i zasygnalizowanie pewnych najważniejszych informacji pozwalających na zrozumienie podstaw funkcjonowania komandytariusza w spółce komandytowej. Jednocześnie zainteresowanych zachęcam do dalszego zgłębiania tematu. Kamil Prusak Aplikant radcowski I rok

VII. Podsumowanie Podsumowując, pozycja komandytariusza, a także zakres jego odpowiedzial38

Art. 584 ksh.

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie konstytucyjności prawa

T

rybunał Konstytucyjny jest organem państwa zaliczanym do kategorii władzy sądowniczej, a jego podstawowym zadaniem jest kontrola hierarchicznej zgodności norm prawnych, tj. rozstrzyganie czy normy prawne niższego rzędu są zgodne z normami prawnymi wyższego rzędu (a zwłaszcza z Konstytucją RP1)2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. (dalej: konstytucja). 2 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 341. 1

Kontrola konstytucyjności prawa sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny (dalej również jako: TK lub Trybunał) wynika z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, którą formułuje art. 2 konstytucji. Zasada ta, wymaga stanowienia norm nienagannych z punktu widzenia techniki legislacyjnej i zakłada, że cały system prawa, zbudowany hierarchicznie, będzie zgodny z ustawą zasadniczą3. M. Grzybowski, Podstawowe zasady ustrojowe, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. M. Grzybowskiego, Białystok 2009, s. 74; Zgromadzenie 3

WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Prawnik_biuletyn_marzec'16.indd 51

51

2016-03-08 09:29:21

Prawnik 1/38 2016  
Prawnik 1/38 2016  
Advertisement