Page 34

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym – wybrane zagadnienia

K

rajowy Rejestr Sądowy został utworzony ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1142 z późn. zm.). Przez ponad 15 lat funkcjonowania postępowanie rejestrowe o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uregulowane głównie we wskazanej ustawie uległo jednak pewnym zmianom. Tematem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z wprowadzonymi pod koniec 2014 i na początku 2015 r. nowelizacjami przedmiotowej ustawy – ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1161, zwaną w dalszej części pierwszą ustawą nowelizującą) i ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 4, zwaną w dalszej części drugą ustawą nowelizującą). Zmiany wprowadzone przez te nowelizacje nie tylko zmieniły postępowanie rejestrowe, ale również dały nowe uprawnienia sądom rejestrowym. 1. Zmiana dotycząca ujawniania przedmiotu działalności gospodarczej podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od początku istnienia Krajowego Rejestru Sądowego sądy rejestrowe borykały się z problemem ujawniania w rejestrze 32

przedmiotu działalności gospodarczej podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Chodzi mianowicie o fakt, iż niektóre podmioty w swoich umowach bądź statutach wpisywały, iż mogą zajmować się wszystkimi przedmiotami działalności gospodarczej zgodnymi z Polską Klasyfikacją Działalności. Problem ten miał przede wszystkim charakter techniczny. W rejestrze bowiem należało ujawnić wszystkie przedmioty działalności gospodarczej zapisane w akcie fundacyjnym. Takie działania były czasochłonne i zupełnie nie przystawały do funkcji, jaką ma pełnić rejestr. Głównym celem rejestru jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez ujawnienie istotnych informacji o jego uczestnikach. Tymczasem ujawnienie całego katalogu przedmiotów działalności gospodarczej, nierzadko liczonego w setkach pozycji, nie wpływało w żaden sposób na zapewnienie pewności obrotu. Było to jedynie mechaniczne przeniesienie zapisów statutu do rejestru wraz z dopasowanymi do opisów przedmiotu działalności kodami PKD. Ustawodawca art. 1 ust.1 pkt 13 pierwszej ustawy nowelizującej zmienił przepis art. 40 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dziś przepis ten brzmi następująco: „W dziale trzecim rejestru przedsiębiorców zamieszcza się przedmiot działalności według Polskiej Klasyfi-

PRAWNIK Nr 1/38/2016

Prawnik_biuletyn_marzec'16.indd 32

2016-03-08 09:29:21

Prawnik 1/38 2016  
Prawnik 1/38 2016  
Advertisement