Page 1

த ொண்டமண்டல ச கம்

-


1. த௄ற்ப஛஝ர் இ஠க்஑஗ம்

ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ ஓ஘஑ம் - என௉ணொடி஘சி஠க்஑஗ம் ணிரிக்஑ின்டொர்.

இஃது னெணக஑பஜொ஢ி, இன௉ணக஑ச்ஓந்஘ி, ன௅த்஘ிடத்ப஘ொக஑, என௉ ஘க஠நஙொக்஑ ன௅ந்ஙிக஠ ஝ி஠க்஑க஗ச் பஓந்ஙிக஠த் ப஘ொ஖ர்.

ன௅ற்஛ொட்டு஝ர்ப஛ொன௉ட் ஖க஠கஜ னேக஖஝஘ி சிக஠கஜ, இக஖ப்஛ொட்டுக஖஝ துரிகஜ னேக஖கஜ ஙிக஠கஜ, ஛ிற்஛ொட்டுக஖கஜ னேரிகஜனேக஖஝ துக஖கஜ஝ொ஝ இத் ப஘ொ஖கஞச் பஓொற்டிடந் ந஘ொன்டத் ப஘ொ஖ர்஛ின்கஜ பஓ஝ின், ப஘ொண்஖ன்-ஜண்஖஠ம்-ஓ஘஑ம் ஋ன்று பஓய்஑.

இ஘னுள், ப஘ொண்஖பசன்஛து ண஢க்஑ி஝ற்஛ொடு, எற்றுகஜச்பஓடிழ௃, நணற்டி஝ற்஑ஞ஗ம், குடிப்ன௃஝ர்நஙொக்஑ம், ப஛ொன௉ள்ணிரி஝ொக்஑ம் குற்டி஝ல் ணண்஗ம், இக஖ப்஛ல் ண஝ிற்படொக஑ ன௅஘஠ி஝ பஓொல்஠ி஝ற் ஛ொகு஛ொட்டி சகஜந்஘ ன௅஘ற்படொக஑ச் ஓிடப்ன௃஝ர்஘ிக஗க் ஑ொஞ஗ப் ப஛ொன௉ட்ப஛஝ர். ஜண்஖஠பஜன்஛து ண஖பஓொன் நசொக்஑ி஝ற் ஑ொஞ஗ப் ஛ண்ன௃ந஑ொ ஡ி஖ப் ப஛஝ர். ஓ஘஑பஜன்஛து ண஖பஓொற் ஛ொட்டி஝ற் ஑ொஞ஗ ஋ண்஗ிக஠க் குழூ உக்ந஑ொட்ப஛஝ர்.

இத்ப஘ொ஖ர்க்஑ண் இக஝஛ின்கஜ஝ிற் ப஛ொன௉ள் ப஑ொ஡ின்:- ப஘ொண்஖ன் ஆப஘ொண்஖ன், ஜண்஖஠ம் - ணட்஖ம், ஓ஘஑ம் - த௄ற்டிசொ஠ொ஝ கூட்஖ம் ஋ன்று ப஑ொள்஑. இக஝ன௃ண்கஜ஝ிற் ப஛ொன௉ள் ப஑ொ஡ின்:- ப஘ொண்஖ன் - ஆப஘ொண்஖ பசன்னுநஜொர் அகஞ஝ன், ஜண்஖஠ம் - இன௉஛஘ின்஑ொ஘ ஋ல்க஠ ணட்஖ஜொ஝ ஙொடு, ஓ஘஑ம் - த௄று பஓய்னேட்஑஡ொ஠ொ஝ கூட்஖ம் ஋ன்று ப஑ொள்஑. ப஛ொன௉த்஘ இக஝஛ிற்

ப஛ொன௉ள் ன௅டின௃ ப஑ொ஡ின்:- ஆப஘ொண்஖ பசன்னும் அகஞ஝சொல்


ஆ஡ப்஛ட்஖ இன௉஛஘ின் ஑ொ஘ ஋ல்க஠ ணட்஖ஜொ஝ ஙொட்டின் ணண்கஜக஝க் குடித்஘ த௄று பஓய்னேட் கூட்஖த்஘ொசொ஝ ஏர்ணக஑ ஝ொப்ப஛ன்று ப஑ொள்஑. இங்ஒசம் ண஢ங்஑ல்

பஓொற்சுன௉ங்஑ி஝ல், ப஛ொன௉஡ொழ்஛ி஝ல்,

குடிக்ந஑ொ஡ி஝ல், ப஘ொக஑஝ின்஛ம், அ஡ணிகஓப்஛ொடு, ஛ல்ண஝ின் ண஢க்கு, என௉ங்஑ி஝ற௃க஖கஜ ன௅஘஠ி஝ ந஘ொன்டக் ஑ொஞ஗ம் ஛ற்டி஝ ப஛஝ர்க்ந஑ொள்஑க஡ ண஢ங்குணிக்குங் ஑க஠ணல்ந஠ொர் ஑ண்஗ி஝ஙிக஠

ப஝ன்று஗ர்஑.

இஃ஘ின்னும் ணிரிக்஑ிற் ப஛ன௉கும்.

இ஘னுள் ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜன்஛஘ சி஝க஠ ணி஡ங்஑ ணகுத்து஗ர்த்து஑ பணசின்:- ஆப஘ொண்஖ந் ஘க஢ண஝ிற் ஑ி஖த்஘ப்஛ட்஖஘சொல் ஆப஘ொண்஖ன் ஋சக் ஑ொஞ஗க்குடிப்ப஛஝ நஞற்று, இஞணி ஜஞ஛ின் ஑ண் ஏர் இகடஜ஑சொல் ஆ஡ப்஛ட்஖ ஋஘ிரி஠ொட்ஓி னேக஖கஜ஝ின் இம்ஜண்஖஠த்஘ிற்குத் ப஘ொண்஖ஜண்஖஠பஜசப் ப஛஝ர் ண஢ங்஑ிற்று.

இசி, ஆப஘ொண்஖ந் ஘க஢஝ொனும் ஜ஠ஞொனும் இ஝ற்டி஝ ப஘ொங்஑஠஗ிந்஘கஜ஝ின் ஆப஘ொண்஖பசசப் ப஛஝ர் ண஢ங்஑ிற்று ஋ன்஛ொன௉ம் உ஡ஞொந஠ொ ஋சின் அங்ஒசங் கூடினும் இங்ஒசம் ண஢ங்஑ல் எத்஘ ஙிக஠ப஝ன்஑.

அற்நடல், ஆப஘ொண்஖ந் ஘க஢ண஝ிற் ஑ி஖த்஘ப் ஛ட்஖ணகச ஆப஘ொண்஖ பசன்று குடி஝ீடு பஓய்஘ல் ஋ங்ஒசபஜசின்:- நஜற் ஑க஠ ணல்ந஠ொர் ஑ண்஗ி஝ஙிக஠ ப஝ன்டொம், அ஘சொற௃஗ர்஑ பணன்஑. அன்டி, ஑஖ப்஛ந்஘க஢ண஝ிற் ஑ி஖த்஘ப்஛ட்஖ணகசக் ஑஖ம்஛பசன்றும், நணப்஛ந் ஘க஢஝ொனும் ஜ஠ஞொனுந் ப஘ொடுத்஘ ப஘ொங்஑஠஗ிந்ந஘ொகச நணம்஛பசன்றும் இங்ஒசம் ஛஠஛஖ ண஢ங்குங் ஑ொஞ஗க் குடிப் ப஛஝ர்஑ள் ஛஠உ஡. அணற்டொற் நடர்ந்து ப஘஡ி஑ பணன்஑.


அற்நடல், ஆப஘ொண்஖ன் ஜண்஖஠பஜசல் நணண்டும்: ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசல் ஋ங்ஒச பஜசின்:- ஙிறுத்஘ பஜொ஢ிக்஑ண்஗ற்றுச் ீ ஓிடப்ன௃஝ர்஘ிக஗ ஆண்஛ொற் ஛஖ர்க்க஑ ணிகு஘ி஝ொ஝ அன் பசன்஛஘ன் ச஑ஞபஜய் குடித்துணன௉ ஑ி஡ணிந஝ொ஖ந் ஙிறுத்஘பஜொ஢ி ஛ி஡ழ௃ ஛ட்டின௉ பஓொன்ச ீர்கஜ஝ிற் ப஛ொன௉ந்஘ொப் ன௃஗ர்ச்ஓி஝ொய்ப் ன௃஗ர்ச்ஓி஝ின்஛ம் ப஛டொகஜ நஙொக்஑ி, அகண ப஝ொன்று஛ட் ப஖ொன௉பஓொன்ச ீர்கஜ஝ிற்

ப஛ொன௉த்஘ப் ன௃஗ர்ச்ஓி஝ொய்ப் ன௃஗ர்ச்ஓி஝ின்஛ம்

ப஛டற்ப஛ொன௉ட்டு எத்஘ ஑ி஢த்஘ிக்கும் ஑ி஢நணொற்கும் ன௃஗ர்ச்ஓி஝ின்஛ந் ந஘ொன்டற் ப஛ொன௉ட்஖஑ன்று ஙிற்கு ன௅஝ிர்ப்஛ொங்஑ிந஛ொன்று அ஑ன்று ஙிற்஛ழ௃ம், ஙிறுத்஘பஜொ஢ிக் ஑ண் ன௅஘சிக஠ நணற்றுகஜ ப஝ொற்றுகஜ ணிஞழ௃றுப்஛ொ஑ொஞம் ஛ல்ண஝ின் ண஢க்குத் ப஘ொக஑஝ின்஛ ன௅஘஠ி஝ நஙொக்஑ித் ப஘ொகுக்஑ப்஛ட்டுந் ப஘ொ஑ொணி஝஠ின் கொ஛஑ ணி஖஝ ழ௃ன௉ணி சன௉஑ிக் ஑ண்ட௃ற்று ஙிற்஛ழ௃ம் ப஘ொண்஖ ஜண்஖஠ பஜன்று ண஢ங்஑ிற்படன்஑.

இஃது இன௉ண஝ிற்நடொற்டம், ஓிடப்஛ொட்ஓினேக஖கஜ, ப஛ொன௉஡க஖ச் நஓர்ன௃, எற்றுகஜச்பஓடிழ௃, எத்஘ிகஓப்ந஛று, த௃சித்து஗ர்ன௃஗ர்ழ௃, ன௅஘஠ி஝ நஙொக்஑ி஝க஠ப்

ப஛ற்றுத் ந஘஝ண஢க்குச் ஓிடப்ன௃க஖ச் பஓொற்படொ஖ரிற் ந஛ொந்஘

஑ொஞ஗க் குடிப்ப஛஝

பஞன்஑.

ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசிற் ஑ொஞ஗க்குடி ணி஡ங்஑ப் ன௃஠ப்஛஖஠ின்டொந஠ொ பணசின்:- நஜற் பஓொற்சுன௉ங்஑ி஝ன் ன௅஘஠ி஝ குடித்து ண஢ங்குணித்஘ல் ஑ணிகர் ஑ண்஗ி஝ ஙிக஠ ப஝ன்டொல் ஆ஘஠ிற் கூர்ந்஘டி஑ பணன்஑.


கூர்ந்஘டி஘ற் டன்கஜ஝து பஓய்னேள் ண஢க்ந஑ ஝ன்டிப் ஛ொக஖ ண஢க்குத் ந஘஝ண஢க்கு ன௅஘஠ி஝ ணன்டொப஠சின்:- இத் ப஘ொண்஖ ஜண்஖஠பஜன்஛து பஓய்னேள் ண஢க்கு ன௅஘ற் ஛ல்ணக஑ண஢க்஑ிற௃ம் ஛஝ின்று ணஞ஠ொனும் ன௅ற்஑ொ஠த்஘஘ன்டிப் ஛ிற்஑ொ஠த்துக் ஑ொஞ஗க்குடி஝ொக்஑ப் ப஛஝ஞொய் ண஢ங்஑஠ொனும் ன௃டப்஛ொட்டிற்

ப஛ொன௉ண்ன௅டின௃ ணல்ற௃ஙஞல்஠ொர்க்கும்

ணி஡ங்஑ப் ன௃஠ப்஛டு஘஠ொனு ஜ஘ச஑ப் ஛ொட்டிற்

பஓய்க஑ ன௅டின௃ ன௅஘஠ி஝

இ஝ன்ஜொத்஘ிகஞந஝ கூர்ந்஘டி஑ பணன்டொபஜன்஑.

இஃது பஓய்னேண் ன௅஘஠ி஝ ஛ல்ணக஑ ண஢க்஑ினும் ஛஝ின்று ணன௉஘ன் ன௅஘஠ி஝ இச்ஓ஘஑ ஝ொப்஛ின்஑ண்ட௃ம் ஑ொஞ்ஓிஜொன்ஜி஝த்க஘க் குடித்஘ ஑ொப்஛ி஝ ன௅஘஠ி஝ணற்டின் ஑ண்ட௃ம் ஛ொக஖ ண஢க்குத் ந஘஝ண஢க்கு ங஑ர்ண஢க்கு ன௅஘஠ி஝ ண஢க்஑ி஝ற்஑ண்ட௃ம் ஛ல்ணக஑ப் ப஛஝ர்க்கு ஜி஠க்஑஗ம் ன௃஠ப்஛டுத்஘ற் ஑ன௉ணி஝ொ஝ ன௅ந்துத௄ன் ன௅஘஠ி஝

த௄ன்ன௅டி஛ின்஑ண்ட௃ம்

ண஢க்கு஗ர்ச்ஓிக்஑ண்ட௃ங் ஑ொண்஑ பணன்஑.

அற்நடல் கூர்ந்஘டி஑ ஋ன்ட அ஑ப்஛ொட்டிற் பஓய்க஑ ன௅டின௃ ன௅஘஠ி஝ ணி஡ங்஑ப் ன௃஠ப்஛டுத்து஑ பணசின்:- ஛஝ன்டனொஉந் ப஘ொ஢ி஠து ன௃க஖ ப஛஝ர்ச்ஓிக்஑ண் உரிகஜந஘ொற்டி உரிகஜனேக஖கஜக்கு ன௅஘஠ொ஝ ன௅஘ற்ப஛ொன௉ ப஡ஞ்ஓிஙிற்஛ அம்ன௅஘஠ொ஝ ன௅஘ற்ப஛ொன௉ட் ப஖ொ஢ின் ன௅டி஛ி஖நசற்ட ஘ன் படொ஢ிற்஛஝னுறு஘ற் ஑ி஖சொ஝ பஓய்ப஛ொன௉ ஡ொம்ன௅஘ற்ப஛ொன௉ நஙொக்஑ி஝ ப஠ொன௉ன௃க஖ ப஝ொப்஛த்

ப஘ொ஢ிற்஛஝ன் நடொற்டற் ஑ி஖சொ஝஘ொப் ப஛ொன௉ள்

நணற்றுரிகஜ ந஝ற்றுத் ஘ன்படொ஢ின் ன௅டி஛ின் ன௅ற்டிப் ன௃க஖ப஛஝ர்ச்ஓி஝ி னுரிகஜ ப஛ற்ட ன௅஘ற் ப஛ொன௉ண்கஜ஝ி

பசொப்ன௃கஜ ப஛ற்றுந் ஘ன்

ன௃க஖ ப஛஝ர்ச்ஓி஝ி னுரிகஜ ந஝ற்று நணற்றுரிகஜ ன௅஘ற்

ப஛ொன௉ட் ஑ஞ஗த்

ப஘ொ஢ிற்஛஝ னுடப்஛டூஉஞ் பஓய்ப஛ொன௉க஡த் ஘ன் ஑ன௉ஜத் ப஘ொ஢ிற்


஛஝னுடப்஛டூஉஞ் பஓய்ப஛ொன௉஡ொப் ன௃க஖ ப஛஝ர்ந் ஘஘னுரிகஜ ந஝ற்ட ன௅஘஠ொ஝ ன௅஘ற்ப஛ொன௉ட்஛ொடு ப஛ற்றும் ணந்஘ ணிரி பஓொற் படரிஙிக஠ ணிகசன௅ற்டொ சக஗ந்஘ ப஛஝ர்க்ந஑ொ஗ிக஠ நஙொக்஑ொ஝, ஆப஘ொண்஖ந் ஘க஢஝ிற் ஑ி஖த்஘ப்஛ட்஖ணன்,

ஆப஘ொண்஖ந் ஘க஢஝ொனு ஜ஠ஞொனு ஜி஝ற்டப்஛ட்஖

ஜொக஠க஝த் ஘ரித்஘ணன் ஋ன்஛ச ஘ன் ணிகச ன௅஘ற்படொ஢ிற்஛஝ன் நடொற்றுஜி஖னுந் ஘ன்படொ஢ிற்஛஝ னுடப்஛டூஉஞ் பஓய் ப஛ொன௉ளு ஜி஖சொ஑ ஆப஘ொண்஖ந் ஘க஢஝ன் ஆப஘ொண்க஖த் ஘க஢஝ன் ஋ச ணிரி

பஓொற்குடிப்ன௃

ணிகசன௅ற்டொசக஗ந்஘ ப஛஝ர்க்ந஑ொ஗ிக஠ நஙொக்஑ொய்ப் ஛ின்சர் இ஖ப்ப஛ொன௉ ஡ண஝ணினேங் ஑ன௉ணிப்ப஛ொன௉ ஡ண஝ணினே ஜி஖சொ஑ப் ப஛ற்று, ஆப஘ொண்க஖ ப஝ன்஛஘ச ீற்கட஑ொஞங்ப஑ட் ஖ஃதூர்ந்஘ பஜய்ம்நஜல் ணிகு஘ிஅன்னூர்ந்து ஆப஘ொண்஖ன் ஋சக் குறுந்஘டினேஞ் பஓம்஛ட்டு ஜொ஝ணொறு ந஛ொற் படொக஑ஙிக஠ ந஝ற்றுப் ப஛஝நஞ஝ொய் ஙின்டது.

அல்஠தூஉம் ஆஓிரி஝ர் ப஘ொல்஑ொப்஛ி஝ர் கூடி஝

஛கசனே ஜகஞனே ஜொணிகஞக் ஑ி஡ணினே

ஙிகசனேங் ஑ொக஠ ஝ம்பஜொடு ஓிணட௃

கஜப஝ சிறு஘ி ஝கஞணகஞந்து ப஑டுநஜ

பஜய்஝ண ப஗ொ஢ி஝ பணன்ஜசொர் ன௃஠ணர்1


஋ன்னுஞ் சூத்஘ிஞத்துள் 'ஙிகசனேங்஑ொக஠' ப஝ன்஛஘சொற் டக஢ ப஝ன்னுஞ் பஓொல்ணந்து஢ி ப஘ொண்க஖ ப஝ன்னுஞ்பஓொல் இறு஘ி ஍஑ொஞங் ப஑ட்஖ஃதூர்ந்஘ பஜய்ம்நஜல் அம்ன௅ச்ஓொரிக஝ னைர்ந்து ஙின்ட஘ன்நட; அங்ஒசம் உ஝ர்஘ிக஗ ஆண்஛ொற் ஛஖ர்க்க஑ ணிகு஘ி஝ொ஝ அன்பசன்஛஘கச ந஝ற்குஜி஖த் ஘த்஘க஢ப஝ன்஛ ப஘ஞ்ஓி ஝த்஘க஢஝ிற் ஑ி஖த்஘ப்஛ட்஖ணபசன் டடிந்துந஑ொ஖ற் குடி஝ொத் ஘க஢஝ொற் ந஛ொந்஘ அம்ன௅ச்ஓொரிக஝஝ின் ஜ஑ஞபணொற்றுஙீங்஑ ஙின்ட அ஑ஞத்஘ின் ஛ின்சர் அவ்ழ௃஝ர் ஘ிக஗ ஆண்஛ொல் ணிகு஘ி அன்பசன்஛஘ி ச஑ஞ ஙீங்஑ ஙின்ட ச஑ஞபணொற்டடுத்து ஆப஘ொண்஖ன் ஋ன்டொ஝து ஋சினு ஜகஜனேம். இ஘கச, ன௅ன்சிக஠ இறு஘ிஙிக஠, இக஖ஙிக஠ ன௅஘஠ி஝ ஛ல்ணக஑ னேறுப்ன௃க்஑஡ிற் ஛ல்ணக஑ நஙொக்குக஖ப் ஛ல்ணக஑ப் ப஛஝ன௉ம்

பஓடிப்஛ிற்

டிடப்஛஖ பஙடிப்஛டூஉம் ண஢க்஑ிற் ஛ல்ணக஑ ணி஑ொஞத்஘ொற் பஓந்ஙிக஠ப஛றூஉபஜச ணி஘ித்஘ ழ௃஗ர்ழ௃க஖ந஝ொ ன௉஝ர்பஙடி ண஢க்஑ொ ற௃ய்த்து஗ர்஑.

இங்ஒசம், ஆப஘ொண்஖பசன்னும் ப஛஝ர் ன௅஘ற்ப஛ொன௉ண் ன௅டின௃ ஘ன்ன௅டி஛ிற் ப஛ற்ட ஘ன்படொ஢ிற் ஛஝னுடப்஛டூஉஞ் பஓய்ப஛ொன௉ட்஖ன்கஜ ஝஑ப்஛ொட்டிற௃ம், உக஖ப்ப஛ொன௉ட் ஛ிடி஘ி னுரிகஜனேக஖கஜத் ஘ன்கஜ ன௃டப்஛ொட்டினும், உ஝ர் ப஛ொன௉஡க஖ச் ஓிடப்஛ி஖ப் ப஛஝ர் அவ்ணின௉ண஝ினும் ப஛ொன௉ந்஘ஙின்ட ஜண்஖஠ பஜன்஛஘நசொடு ஜன௉ழ௃ம்ண஢ி, நஜல் ணகுத்஘ ணண்஗ந் ஘ன்ச ீறும் ன௅஘ற௃ந் ப஘ொகுத்஘க஠ப் ப஛ற்டப஘ன்஑. அல்஠தூஉம், ன௅஘ப஠ஞ்ஓிஙின்ட இப்ப஛஝ர் ஜண்஖஠த்ந஘ொ ஖க஗ந்஘ ண஢ி ணிகு஘ி அன் ஋ஞ்ஓி அம்ன௅ச்ஓொரிக஝ ப஛ற்று ணன௉பஜொ஢ி நஙொக்஑ி ஜ஑ஞபஜொ஢ி஝த் ப஘ொண்஖ ஜண்஖஠பஜன் டொ஝ப஘சினு ஜகஜனேம். இ஘கச ஆஓிரி஝ர் ப஘ொல்஑ொப்஛ி஝ர் கூடி஝,


1. ப஘ொல்஑ொப்஛ி஝ம், ஋ழுத்஘஘ி஑ொஞம், உ஝ிர்ஜ஝ங்஑ி஝ல், 81

அப்ப஛஝ர் பஜய்ப஑டுத் ஘ன்ப஑டு ண஢ினே

ஙிற்டற௃ ன௅ரித்ந஘ ஝ம்பஜன் ஓொரிக஝

ஜக்஑ண் ன௅கடப஘ொகூஉ ஜன௉ங்஑ி சொச2

஋ன்னுஞ் சூத்஘ிஞ நஙொக்஑த்஘ொற் ஑ொண்஑பணன்஑.

ஆப஘ொண்஖ பசன்஛து ப஘ன்பஓொன்நசொக்கு ஜண்஖஠ பஜன்஛து ண஖ பஓொன்நசொக்கு ஘ம்ன௅ட் பஓடிணொ பசொத்஘நணனும் ஛ொக஖஝ொ பசொவ்ணொகஜ ப஛ட஠ின் அங்ஒசம் ப஛டொகஜ நஙொக்஑ினேம், ன௅ன்சிக஠஝ொ஝ அந் ஙிக஠க்கும் ஛ின்சிக஠஝ொ஝ இந்ஙிக஠க்கும் இ஠ச்ஓிகச ஝ொ஘ல் நஙொக்஑ினேம், ணிநஓ஖஗ ணிநஓடி஝ச் பஓந்ஙிக஠ ஜஞன௃ நஙொக்஑ினேம் இங்ஒச ன௅஘ற௃ ஜீ றுந் ப஘ொகுத்஘க஠ப் ப஛ற்ட ப஘சினும்; ன௅஘சிக஠ ணண்஗பணொற்றுகஜ, இகஓ ப஝ொற்றுகஜ, உன௉ ப஛ொற்றுகஜ நஙொக்஑ினேம், இறு஘ிஙிக஠ ஓிடப்ன௃ஙிக஠ இசபணொற்றுகஜ


நஙொக்஑ினேந்

ப஘ொகுத்஘க஠ப் ப஛ற்டப஘சினு ஜகஜனேம். இஃ஘ின்னுங் கூடிற்

ப஛ன௉கும், ஆ஑஠ின் ஆஓிரி஝ர் ப஘ொல்஑ொப்஛ி஝ர் கூடி஝

உ஗ஞக் கூடி஝ ன௃஗ரி஝ன் ஜன௉ங்஑ிற்

஑ண்டுபஓ஝ற் குரி஝கண ஑ண்஗ிசர் ப஑ொ஡ந஠3

஋ன்னுஞ் சூத்஘ிஞக் ஑ன௉த்஘ொ சகஜ஑ பணன்஑.

அன்டி, ஆ஘ிஙொஞொ஝஗ன் ன௃ஞம் - ஙொஞ஗ன௃ஞம், ஆன௄஘ன் ஜங்஑஠ம் - ன௄஘ஜங்஑஠ம், ப஛ன௉ம்஛ற்டிசொற் ன௃஠ிப்஛ொ஘ன் ன௄ஓித்஘ழ௄ர் - ப஛ன௉ம்஛ற்டிசொற் ன௃஠ி ன௄ஓித்஘ழ௄ர் ப஛ன௉ம்஛ற்டப்ன௃஠ினைர் - ன௃஠ினைர் ன௅஘஠ி஝ ப஛஝ர்க் ந஑ொள்஑க஡னேம், ன௃ள்஡ம் ன௄஘ன் குடி - ன௄஘ங்குடி, ப஑ொற்டன் குடி - ப஑ொற்டங்குடி, ஓொத்஘ன்குடி ஓொத்஘ங்குடி, ப஑ொற்டன் ஜங்஑஠ம் - ப஑ொற்ட ஜங்஑஠ம், ஓொத்஘ன் ஜங்஑஠ம் ஓொத்஘ஜங்஑஠ம், நண஖ன் ஜங்஑஠ம் - நணட்஖ஜங்஑஠ம், நண஖ன் குடி நணட்஖ங்குடி, ஓொத்஘ன் ஜங்க஑ - ஓொத்஘ஜங்க஑, ணிஔ஝ன் ஜங்க஑ ணிஔ஝ஜங்க஑, ஑ண்஗ன் ஜங்க஑ - ஑ண்஗ஜங்க஑, ஑ண்஗ன் ன௃ஞம் ஑ண்஗ன௃ஞம், ஑ண்஗ன் குடி - ஑ண்஗ங்குடி, ஓீஞொஜன் ணிண்஗஑ஞம் ஓீஞொஜணிண்஗஑ஞம், ணஞகு஗ன் ஜங்க஑ - ணஞகு஗ஜங்க஑, ஍க஝ன௃ஞம் - ஍஝ன௃ஞம் ன௅஘஠ி஝ ப஛஝ர்க்ந஑ொள்஑க஡னேம்; ஙந்஘ன் ஜண்஖஠ம் - ஙந்஘ஜண்஖஠ம், நஓஞன் ஜண்஖஠ம் - நஓஞஜண்஖஠ம், நஓொ஢ன் ஜண்஖஠ம் - நஓொ஢ஜண்஖஠ம் ன௅஘஠ி஝


ப஛஝ர்க்ந஑ொள்஑க஡னேம் ஛ற்டொ஑க் ப஑ொண்஖கஜ பணன்஑. இ஘கசப் ஛ிற்஑ொ஠த்து ஜனொஉ ண஢க்ப஑ன்று ப஑ொள்ணொன௉ ன௅஡ஞொந஠ொ பணசின், அங்ஒசம் ப஑ொள்ணது ஜஞ஛ன்று; ப஑ொள்஑ினுங் ப஑ொள்஑ பணன்஑.

இத்ப஘ொண்஖ ஜண்஖஠ பஜன்஛து ஛ல்ணக஑ப் ன௃஗ர்ச்ஓிக்கும் ஛ல்ணக஑ ண஢க்஑ி஝ற்கும் இ஝ற்஛ொ டின்நசொகஓ ன௅஘஠ி஝ணற்டிற்கும் எத்஘ ஙிக஠ ப஝ன்஑.

2. ப஘ொல், ஋ழுத்து, ன௃ள்஡ிஜ஝ங்஑ி஝ல், 55

3. ப஘ொல், ஋ழுத்து, ன௃ள்஡ிஜ஝ங்஑ி஝ல், 110

இங்ஒசஜன்டி, ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜன்஛ொன௉ ன௅஡ஞொந஠ொ பணசின்:- அங்ஒச ஜொறு஛஖க் கூறுநணொர் த௃ண்஗ி஝ அடிகர் ஑ண்஗ி஝ ஙிக஠னேம், ஜொற்டம் ப஛ொன௉ளுறூஉ ஜொற்ட சிக஠னேம், ஛ல்ணக஑ப் ன௃஗ர்ப்஛ிற் பஓல்ணக஑ ஙிக஠னேங், ஑டின௃ ந஑ொப஗டி஝ின் ன௅டின௃றூஉ ஙிக஠னேம், இழுக்஑றூஉம் ஛ல்ணக஑ ண஢க்஑ி஝ சிக஠னேம், என௉ணொற்டொனும் ஏர்ந்து஗ர்஑ி஠ஞொய்ப்


ந஛ொ஠ி஝ி஝சிக஠ ந஑ொற௃ஙபஞன்஑. ஋ன்கச? இ஠க்஑஗ த௃ட்஛ங் கூர்ந்துய்த் து஗ர்஘ற்டன்கஜனே஡நஞல் அங்ஒசங் கூடற் ஑ிக஝஝ொஞொ஑஠ின், அணர் ஓி஠ ணழூஉபஙடி ண஢க்கு஛ற்டிக் கூறு஘ன் ஜொத்஘ிகஞ஝ ஞன்டி ணிண஑ரிக்஑க் ஑஖ண ஞல்஠ர்.

ஆ஝ினும், அணர்க்கும், ஜற்டணர்க்கும் அவ்ண஢க்கு அ஢ிண஢க்ந஑ ஝ன்டி இ஢ிண஢க்குஜொம் ஋ன்று஗ர்ச்ஓி ந஘ொன்டற்கு ஝ொநஜ அத்஘க஠க் ஑ண் ஙின்று அணர்கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்து அ஘கச ஜறுக்஑ின்நடொம்:-

அணர் கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்஘ல்:- ப஘ொண்க஖த் ஘க஢஝ொனும் ஜ஠ஞொனும் இ஝ற்டி஝ ஜொக஠஝஗ிந்஘ணன் ஆண்஖ ஜண்஖஠ஜொ஑஠ின், ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.

அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜசின், ப஑ொவ்கணத் தூற்கடனேக஖஝ ஜண்஖஠பஜன்றும், என௉ணொறு ஆப஘ொண்க஖த் தூற்கடனேக஖஝ ஜண்஖஠பஜன்றும் ப஘஡ிணின்டிக் ஑ன௉஘ப்஛டுண஘ன்டித் ப஘ொண்க஖த் ஘க஢஝ொனும் ஜ஠ஞொனும் இ஝ற்டி஝ ஜொக஠஝஗ிந்஘ணசொ ஠ொ஡ப் ஛ட்஖ ஜண்஖஠பஜன்று ஑ன௉஘ப்஛டுண஘ன்று.


அல்஠தூஉம் நஓஞன் ஜண்஖஠ம் - நஓஞஜண்஖஠ம், நஓொ஢ன் ஜண்஖஠ம் நஓொ஢ஜண்஖஠ம் ஋ன்஛சந஛ொ ஠ிம்ஜண்஖஠த்஘ிற்கு, ன௅ன்சர் துண்டீஞசொ ஠ொ஡ப்஛ட்஖கஜ஝ின் துண்டீஞன் ஜண்஖஠ம் - துண்டீஞ ஜண்஖஠ம், துண்டீஞன் ன௃ஞம் - துண்டீஞன௃ஞம் ஋ன்றும்; ஛ின்சர் ஘ண்஖஑சொ ஠ொ஡ப்஛ட்஖கஜ஝ின் ஘ண்஖஑ன் ஙொடு - ஘ண்஖஑சொடு, ஘ண்஖஑ன் ன௃ஞம் - ஘ண்஖஑ன௃ஞம் ஋ன்றும் ப஛஝ர் ண஢ங்஑ிச. அகணந஛ொல், அ஘ன் ஛ின்சர் ஆப஘ொண்஖சொ ஠ொ஡ப்஛ட்஖கஜ஝ின், ஆப஘ொண்஖ன் ஜண்஖஠ம் - ஆப஘ொண்஖ஜண்஖஠ம், ப஘ொண்஖ன் ஜண்஖஠ம் ப஘ொண்஖ஜண்஖஠

பஜன்நட ஜஞன௃ ணழுணொகஜ ண஢ங்஑ல் நணண்டும்.

இ஘ற்குப் ஛ிஞஜொ஗ம்

ன௅க்஑஗ொன் ஑஗ஙொ ஘ர்க்கு ன௅஘ன்கஜத்துண்டீஞ சொண்டு

ஜிக்஑துண் டீஞசொ஖ொய்த் ஘ண்஖஑ நணந்஘ன் டொங்஑ித்

஘க்஑஘ண் ஖஑சன் சொ஖ொய்த் ஘஛சன்ஜொ கு஠த்துச் நஓொ஢ன்

படொக்஑஘ொர்த் ப஘ொண்஖ ஜொன்஑ொத் ஘ொ஝து ப஘ொண்஖ சொந஖

இங்ஒசம் ஛ல்஑ொப்஛ி஝ங்஑஡ினும் ஛஠஛ிஞ஛ந்஘ங்஑஡ினும், ஛ிஞ஛஠ ணித்துணொன்஑஡ொ஑ ன௅ன்சின௉ந்஘ ஐகண஝ொர் ஑ம்஛ன் எட்஖க்கூத்஘ன் ன௅஘஠ொநசொர்஑ள் ஛ல்ணக஑க் ஑ொஞ஗ங் குடித்துச் பஓய்஘ ஛ல்ணக஑ச் பஓய்னேட்஑஡ினும், ஈண்டு ன௅ன்னும் ஛ின்னும் ணகுத்஘கஜக்குப் ஛ிஞஜொ஗ங்஑


஡ின௉க்஑ின்டச. அகண஑க஡ ணிரிக்஑ிற்

ப஛ன௉கும். ஆ஑஠ின் அணற்கடத்

஘சித்஘சி ஑ொண்ப஖ொறு ஜொங்஑ொங் கு஗ர்ந்஘கஜ஑.

அங்ஒசஜன்டித் ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜசின், ஓொன்நடொர் ண஢ித்஘ொ஝ ஜஞன௃ ணழுணி ஜ஝ங்குணதூ உஜன்டிக் "஑ொஞ்ஓி ணின௉க்஑ ன௅க஖கஜ஝ொன் அந்ங஑ன௉க஖ ண஡ொ஑த்஘ிற்குக் ஑ொஞ்ஓிஜண்஖பஜன்று ண஢ங்஑ிற்று; அங்ஒசநஜ, ப஘ொண்க஖த்தூறுக஖கஜ ஛ற்டித் ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠பஜன்று ண஢ங்஑ிற்று. இஃந஘ து஗ின௃" ஋ன்று ஘ிரின௃ ந஘ொற்றும். அன்டித் ப஘ொண்க஖த்஘க஢஝ொனும் ஜ஠ஞொனும் இ஝ற்டப்஛ட்஖

ப஘ொங்஑஠஗ிந்஘ நணொஞகஞ஝சொ ஠ொ஡ப்஛ட்஖

ஜண்஖஠ம் அவ்ணகஞ஝னுக் குரிகஜ ந஘ொன்ட ஙிற்ட஠ின்டிப் ஛ஞம்஛கஞ஝ொசன்டி ஝ிக஖ப்஛ொட்஖ொற் ப஛ற்ட அத்

ப஘ொண்க஖க஝ நணற்றுரிகஜ஝ொ஑ப்

ப஛டற்கு ஋வ்ணொற்டொனும் ப஛ொன௉த்஘ஜின்று. இ஘கசக் ஑ல்ணி஝ிற் ஓொ஘ொஞ஗த் ஘ன்கஜனேக஖ந஝ொன௉ம் "ணொ஘ஞொ஝஗ ஓம்஛ந்஘த்஘ி சிசம் ந஛ொற௃ம்!" ஋ன்று ஋ள்குணர்; அன்டிக் "குஜரிக஝க் ப஑ொண்஖ணகச ணிட்டுக் கூ஖ணந்஘ணநசொடு கூட்டி஝னுப்஛ி஝து ந஛ொற௃ம்! ஋ன்டஓ஘ி஝ொடுணர்; ஋ன்சின், ஑ற்றுணல்ந஠ொர் ன௅஑ப்஛ின், இஃப஘ன்சொம்? இ஘ன்஑ண் உரிகஜஜக஠ழ௃,

ப஛ொன௉ண்ஜக஠ழ௃,

ஜஞன௃ஜக஠ழ௃, ண஢க்குஜக஠ழ௃, ஘கு஘ிஜக஠ழ௃, உ஗ர்ச்ஓிஜக஠ழ௃, னை஑ஜக஠ழ௃, ஙி஝ொ஝ஜக஠ழ௃, ஑ன௉த்துஜக஠ழ௃ ன௅஘஠ி஝ ஜக஠ணின் ப஘ொக஑ந஝ ன௃஠ப்஛டு஑ின்டச. ஆ஑஠ின், ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜசல் அகஜணன்று; ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.

அணர் கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்஘ல்:- அஃந஘ல், அற்டன்று; ஛ொண்டி஝ன் ஜண்஖஠ம் ஛ொண்டிஜண்஖஠ பஜன்டொ஝து ந஛ொ஠த் ப஘ொண்க஖஝ன் ஜண்஖஠ம் ஋ன்஛து ணிகு஘ி அன்ப஑ட்டுத் ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠பஜன்டொ஝து; ஆ஑஠ின் ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠

பஜசல் நணண்டும்.


அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- ஛ொண்டி஝ன் ஜண்஖஠ம் ஛ொண்டி ஜண்஖஠பஜன்டொ஝து ஜனொஉண஢க்கு. இஃ஘ங்ஒசஜன்று. ஜனொஉண஢க்஑ொ஝ினும் ஛ொண்டிப஝ன்஛து குடிப் ப஛஝ர்க்ந஑ொ஡ொய் அவ்ணகஞ஝கசனேம் எற்றுகஜனேரிகஜ஝ொல் அம்ஜண்஖஠த்க஘னே ஜன்டி நணறு குடித்஘஠ின்டி ஙிற்ட஠ின் அடிகஞொ ஠கஜத்துக் ப஑ொள்஡ப்஛ட்஖து. ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠ பஜன்஛க஘ ஜனொஉண஢க்஑ி சகஜத்துக் ப஑ொள்நணொபஜசின், இங்ஒசங் குடித்஘஠ின்டிப் ஛ல்ணக஑஝ொனும் நணறு குடித்து ணழூஉஙிக஠க஝ப் ப஛று஑ின்டது. ஋ன்கச? ப஘ொண்க஖த் ஘க஢஝ொனு ஜ஠ஞொனுந் ப஘ொடுத்஘ ப஘ொங்஑ ஠஗ிந்ந஘ொகசத் ப஘ொண்க஖஝ன் ஋சின், ஛ிற்஑ொ஠த்஘ின் ஜக்஑ள் ணஞ஠ொறு஗ஞொகஜ஝ின் "ப஛ன௉ந் ப஘ொண்க஖஝கசத் ப஘ொண்க஖஝பசன்று ண஢ங்஑ிசர் ப஑ொல்? அன்டிப் ன௃க஢க்க஑ னேக஖கஜ஝ொற் றும்஛ி ன௅஑த்஘ணன் ப஑ொல்?" ஋ன்கடனேறு஘ற்கும், ப஘ொண்டு ஍஝பசன்று ஛ிரித்து ஌ற்டப஛ற்டி ந஑ொ஖ற்கும், என௉ணொற்டொற் ந஑ள்ணி னேக஖ந஝ொன௉ங் "ப஑ொவ்கணத் ஘க஢஝ிற்ன௃கசந்஘ ஜொக஠ னேக஖஝ன்ப஑ொல்? ஆப஘ொண்க஖த் ஘க஢஝ிற் ஑ி஖த்஘ப்஛ட்஖ணன் ப஑ொல்?" ஋ன்கடனேற்று ஜ஝ங்கு஘ற்கும் இ஖சொய்ச் பஓொல்஠ி

ப஛ொன௉ள்ண஠ி இன்சிகஓ ணண்஗

ன௅஘஠ி஝ ஓிக஘ழ௃ட ஙின்று ணழூஉஙிக஠க஝ப் ப஛ற்று ஜண்஖஠த்ந஘ொ஖க஗ந்து ஍஝ம் ஜ஝க்஑ம் ஑ணர்ந஑ொண் ன௅஘஠ி஝ இழுக்஑ிகசந஝ற்று ணழுணினும் ணழுணொய் ஙிற்ட஠ொனும்; இங்ஒசம் ண஢ங்஑ல் அடிகர் ண஢க்஑ன்டொ஑஠ொனும் இ஘கச ணழூஉஙிக஠ ப஝ன்டொம். இஃது "உ஖ற்றூய்கஜ ஑ன௉஘ி ஙீஞொட்டுணந்து பஓன்று ஆண்டு அ஡ற்டின் அழுந்஘ி஝ ப஘ொக்கு" பஜன்று ஋ள்கு஘ற்஑ி஖சன்டிச் ஓிடிது ஜகஜத்துக்ந஑ொ஖ற் ஑ி஖சன்று. ஆ஑஠ின், ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠பஜசல் அகஜணன்று; ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.


அணர் கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்஘ல்:- அற்நடல், ப஘ொண்க஖ப஝ன்஛து ஆகுப஛஝ஞொய் ஙின்று அகஞ஝கச னே஗ர்த்஘ி னேரிகஜந஘ொற்டி ஜண்஖஠த்ப஘ொடு ன௃஗ர்ந்து ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜன் டொ஝ிற்று; அ஘சொல் ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.

அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- இக஖ப்஛ொட்டி சி஝஘ி ஝ிக஝஛ின்டி ணந்஘ ஑஖ம்ன௄ர் ஋ன்஛து ஑஖ம்஛ ணின௉க்஑த்க஘னேக஖஝ ஊபஞன்று ஘ன்ச஡நண ன௃஠ப்஛டுத்துஜன்டி ஆகுப஛஝ஞொய்க் ஑஖ப்஛ஜொக஠க஝த் ஘ரித்஘ணனூபஞன்று ஛ிடி஘஡ழ௃ ன௃஠ப்஛டுத்துண஘ின்று. ஋ன்கச? ஆகுப஛஝ர் என்டன்ப஛஝ஞொ ச஘ற்஑ிக஝ ஛ிடிக஘த் ப஘ொன்ன௅கட னேகஞப்஛஘ொ஑஠ின். அங்ஒசநஜ ஛ஞம்஛கஞ஝ொசன்டி இக஖ப்஛ொட்டிசி஝஘ி ஝ிக஝஛ின்டிணந்஘ ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠த்ந஘ொடு ன௃஗ர்ந்து஢ி ப஘ொண்க஖க஝னேக஖஝ ஜண்஖஠பஜன்று ஘ன்ச஡ழ௃஗ர்த்து ஜன்டித் ப஘ொண்க஖க஝னேக஖஝ொன் ஜண்஖஠பஜன்று ஛ிடி஘ிச஡ ழ௃஗ர்த்஘ற் ந஑ொர்ணக஑஝ொனும் ண஠ி஝ின்று. இஃது "னை஑ஜின்டி என்றுகுடித்

ப஘ொன்றுணகஞ஝ பணொன்று஛ட்஖' ப஘ன்னு

ன௅஠஑ ண஢க்஑ி சிசம்ந஛ொற௃ம்!" ஋ன் ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠பஜச ஠கஜணன்று;

படள்கு஘ற் ஑ி஖சொம். ஆ஘஠ில் ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசல்

நணண்டும்.

அணர் கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்஘ல்:- அற்நடல், ப஘ொண்க஖ னேக஖஝சொ஠ொ஡ப்஛ட்஖து ப஘ொண்க஖ப஝ன்று ஈறுப஑ட்டு ஍ ணிகு஘ி ந஝ற்றுச் ஓிடப்ன௃ப் ப஛஝ஞொய் ஜண்஖஠த்

ப஘ொடு ன௃஗ர்ந்து அங்ஒசஜொ஝ிற்று. ஆ஑஠ில்

ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.


அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- ஍஝ீற்டின் ஍஑ொஞணிகு஘ி ந஛ொந்து ப஑ட்டுப் ன௃஗ரிற் குடி஝ீடின்கஜ஝ிற் ஓிடப்஛ன்று; இங்ஒசம் ன௃஗ர்த்஘ல் இ஝ற்஛ொடுஜன்று; அடிகர் ஜஞன௃ஜன்று. அங்ஒசஜொ஝ினும் ப஘ொண்க஖க஝ னேக஖஝ப஘ன் டொகுஜன்டித் ப஘ொண்க஖ னேக஖஝சொ ஠ொ஡ப்஛ட்஖ப஘ன் படொன௉ணொற்டொனு ஜொண஘ன்று. அன்டிச் நஓொ஢ஜண்஖஠ ன௅஘஠ி஝ணற்நடொடு ன௅ஞட௃ம். அங்ஒச ஜகஜ஘ி஝ின்டிக் கூடினுஞ் ஓந்஘ி஝ின்஛த்஘ொன் ஙொக஑ ஛ட்டிசம் ஙொ஑஛ட்டிச பஜன்டொ஝துந஛ொல், ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠ம் ப஘ொண்஖ ஜண்஖஠பஜன் டொ஘ந஠ நணண்டும். இ஘கச ன௅ன்சர் ணி஠க்஑ி஝ணற்றுட் ஑ொண்஑. இஃது ஛஠ணக஑ ஝ிழுக்஑ினுஞ் பஓல்ணக஑த்து. "இன௉ம்ப஛ொற் ன௄ண்டுரீஇச் பஓன்று ஑ன௉ம் ப஛ொற்டக஡க஑ ன௃குத்஘ி஝஘ி சிசம்!" ஋ன்படள்கு஘ற் ஑ி஖சொம். ஆ஑஠ில் ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜசல் அகஜணன்று; ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.

அல்஠தூஉம், இங்ஒசம் ப஘ொண்க஖ ப஝ன்஛து ஛ல்ணக஑ப் ப஛ொன௉ட்஑ி஖சொ஝ ப஛஝ர்த் ஘ிரிபஓொல். ஆப஘ொண்க஖ ப஝ன்஛து ஘ன்ச஡நண னே஗ர்த்தும் ப஛஝ரி஝ற்

பஓொல். இங்ஒசம் ஘ிரிபஓொல்஠ொற் ஓிடப்ன௃ப் ப஛஝ர்க் ஑ொஞ஗க்

குடிபஓய்஘ல் ண஢க்஑டிந்ந஘ொர் ஜஞ஛ன்று. இ஝ற்பஓொல்஠ொற் ஑ொஞ஗க் குடிப்ப஛஝ ஞகஜத்஘ந஠ ஝ணஞது ஜஞன௃. இஃது ஆப஘ொண்஖ச் ஓக்ஞணர்த்஘ி ப஝ன்று ண஢ங்கும் அடிகர் ண஢க்஑ொ஠டி஝ப்஛டும்.


அணர் கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்஘ல்:- அற்நடல், ஆப஘ொண்க஖஝ன் ஋ன்஛து ஜண்஖஠த்ந஘ொடு ன௃஗ர்ந்து஢ி ன௅஘ற௃ஜீ றுங்ப஑ட்டு அங்ஒசஜொ஝ிற்று; ஆ஑஠ின் ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠ பஜசல்நணண்டும்.

அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- ஆப஘ொண்க஖஝ன் ஋சின், ப஘ொக஑஝ின்஛ன௅ம் இகஓ஝ின்஛ன௅ம் பஓடிழ௃ந஑ொளு ஜின்டிப் ன௃ல்ப஠ன்க஑஝ொனும், சுன௉ங்஑ி஝ற் ந஛ரின்஛ங் குடித்து ன௅ன்னும் ஛ின்னும் ப஘ொக஑பஓய்஘கஜத்஘ ஓொன்நடொர் ஏபஞழுத்஘ொ ச ீட்டி஝ற் ப஛஝ர்ப்஛ொற்஛டுத்஘ி ன௅டின௃ணழூஉச் பஓ஝ற் ஑ிக஝஝ொஞொ஑஠ினும், இங்ஒசம் ன௅஘஠ி஝ குன்ட஠ின்டிச் பஓந்பஙடி஝ிற்

ப஘ொகுக்஑ப்஛டின் ப஛ொன௉஡ொட்ஓி ப஛ன௉ம்஛஝ன்டஞ஠ொனும்,

அங்ஒசஜகஜத்஘ல் ணழுநண஝ொம். இஃது ஆப஘ொண்க஖஝ன் ஓக்ஞணர்த்஘ி ஆப஘ொண்஖஝ச் ஓக்ஞணர்த்஘ி ப஝ன்சொது, ஆப஘ொண்஖ன் ஓக்ஞணர்த்஘ி ஆப஘ொண்஖ச் ஓக்ஞணர்த்஘ிப஝ன்று ண஢ங்கும் அடிகர் ண஢க்஑ொ஠டி஝ப்஛டும்.

அணர் கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்஘ல்:- ஆண்டு ஆப஘ொண்க஖ச் ஓக்ஞணர்த்஘ி ப஝சின் ணழுபணன்பசசின்.

அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- அங்ஒசம் ப஛டின், அவ்ணகஞ஝ற்கு ஆப஘ொண்க஖஝ொற் ஑ொஞ஗க் குடிப்ப஛஝ஞகஜப்஛ொன் ஑ன௉஘ி஝ணன்நட ஑ன௉஘ி஝஘ொ஘ல் நணண்டும். அங்ஒசஜின்டிப் ஛ின்சர் பஓங்ந஑ொன்கஜ ஆண்கஜ ன௅஘஠ி஝ ணண்கஜனேக஖கஜ ஛ற்டி ன௅஑ஜசொ ணகஜக்஑ப்஛ட்஖து. ஆ஑஠ின், ணழூஉ இங்ஒசபஜன்஑. ஈண்டு ஆப஘ொண்஖ன் ஓக்ஞணர்த்஘ி ஆப஘ொண்஖ச் ஓக்ஞணர்த்஘ி


ப஝ன்஛து 'ன௃க஖ப்ன௃஡ ஑ன்சிப்

ப஛ொற்குக஠க்஑ண்ந஗ இக஖ப்஛ி஡

ணிக஝஝ொ ணிஞட்க஖ப்஛஢ம்ந஛ொன்' படொன௉ ப஛ொன௉ட் ஑ின௉ண஝ி பசழுந் ஘ிக஖ப்஛ி஡ணடி஝ொச் ஓிடப்஛ிசப் ப஛஝ர். ஆப஘ொண்஖ன் நஓொ஢ன் ஆப஘ொண்஖ச்நஓொ஢ பசன்஛துஜது. இ஘கச, ஘ஓஞ஘ன் ஓக்ஞணர்த்஘ி ஘ஓஞ஘ச்ஓக்ஞணர்த்஘ி, ங஡ன் ஓக்ஞணர்த்஘ி - ங஡ச்ஓக்ஞணர்த்஘ி, ன௃னொஞன் ஓக்ஞணர்த்஘ி ன௃னொஞச்ஓக்ஞணர்த்஘ி, நஓொ஢ன் ஞொஔன் - நஓொ஢ஞொஔன், நஓஞன் ஞொஔன் - நஓஞஞொஔன், ஛ொண்டி஝ன் ஞொஔன் - ஛ொண்டி஝ஞொஔன், நஓொ஢ன் ஜஹொஞொஔன் நஓொ஢ஜஹொஞொஔன், கஓணன் நஓொ஢ன் - கஓணச்நஓொ஢ன், குந஠ொத்துங்஑ன் ஛ொண்டி஝ன் - குந஠ொத்துங்஑ப் ஛ொண்டி஝ன், நஓொ஢ன் ஜன்சன் - நஓொ஢ஜன்சன், நஓஞன் ஜன்சன் - நஓஞஜன்சன் ஋ச ண஢ங்கும் ஛ல்ணக஑ ன௅டின௃ ண஢க்கு஑஡ொற்பட஡ிந்஘கஜ஝ப்஛டும்; ஆ஑஠ின் ஆப஘ொண்஖

பசசல் நணண்டும்;

ஆப஘ொண்க஖஝பசசல் இழுக்கு. இங்ஒசம் இழுக்஑ொ஝ ஆப஘ொண்க஖஝பசன்஛து ன௅஘ற௃ஜீ றுங்ப஑ட்டு ஜண்஖஠த்ப஘ொடு ன௃஗ர்ந்து ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠பஜன் டொ஝ிற் படசினும், நஜற்குடித்஘ ஛ல்ணக஑ ணழூஉக்஑ட்கும் ந஛ரி஖சொ஑த் ஘க்஑து. "'இ஖சடிந்து ஛ிடொண்஖ொத் ஘ிசழ௃ண்஗ி ஋ரிணிற் ன௃ழுங்஑ிற்று' ஋ன்஛஘ற்கும், '஑ன௉த்஘டி஝ொஜற் ஑஠ப்஛ொன் ன௃குந்து அன௉த்஘ ஜிழுக்குஜொ' ப஠ன்஛஘ற்கு ஜிசம்!" ஋ன்று ஋ள்கு஘ற் ஑ி஖சொம். ஆ஑஠ில் ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜசல் ணழூஉ;

ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.

அணர் கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்஘ல்:- ப஘ொண்க஖க்஑ொ டுக஖கஜ஝ொல் ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.

அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- இங்ஒசம் ப஘ொண்஖ ஜண்஖஠ ணஞ஠ொற்கட ணகுக்குங் ஑ொப்஛ி஝த்஘ிற் ஑ண்஖ந஘஝ன்று; இவ்ணொறுண்ப஖ன்டடிகஞொ சிது஑ொடி஝ொங் ந஑ட்஖துஜின்று; ஆ஑஠ின் ணழுணொம். இஃது 'ண஢ி஝டி஝ொக் ஑ன்று கு஢ிண஢ி஝ொச்


பஓன்' படன்஛஘ற்஑ிசம். இங்ஒசம் ண஢ி஝டி஝ொது பஜொ஢ி஝ினும், ப஛ொய்கூடினும் ப஛ொன௉ந்஘க்கூறு஑ பணன்னுஜி஢ிந்ந஘ொர் ண஢க்஑ின்஑ண்ட௃ நஜற்ன௃க஖த்஘ன்று. ஋ன்கசப஝சின் ஑ொஞ்ஓி ஘ில்க஠ ஋ன்னு ஜஞன௃ப்ப஛஝ர்஑ள் எற்றுகஜ னேரிகஜ குடித்து ஑ொஞ்ஓிக஝க் ஑ண்டு ஘ில்க஠க஝ ஝க஖ந்஘ொபசன்று ண஢ங்஑ப்஛டு஑ின்டச. அங்ஒசம் ப஘ொண்க஖க஝க் ஑ண்டு ஋ன்று ஋வ்ணக஑ ண஢க்஑ினும் ண஢ங்஑ப்஛ட்஖ ஘ின்டொ஑஠ி

பசன்஑. இ஘சொற௃ந்

ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும்.

அணர் கூற்டொ஑ ணிண஑ரித்஘ல்:- ப஘ொண்க஖ஜொன் ஋ன்னும் ப஛஝ன௉ள் நணற்நடொஞகஞ஝ சின௉ந் ஘஘ி஑ரித்஘கஜ஝ின் ப஘ொண்க஖ஜொன் ஜண்஖஠பஜன்஛து ஜொன்

ப஑ட்டு அங்ஒசஜொ஝ிற்று; ஆ஑஠ில் ப஘ொண்க஖ஜண்஖஠ பஜசல்

நணண்டும்.

அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- இங்ஒசம் ன௃஗ரினும், நஜற்குடித்஘ ணழூஉ ஙிக஠஑ட்஑ி஖சொம்.

அன்டித் ப஘ொண்க஖ஜொ பசன்஛ந஘ ணழு. ஋ன்கச? ப஘ொண்க஖ஜொபசன்஛து ஘சிபஜொ஢ி ப஘ொ஖ர்பஜொ஢ி ஋ன்஛ணற்றுள் ஋ம்பஜொ஢ி? ணிக஖:- ஘சிபஜொ஢ி, ணிசொ:- ஘சிபஜொ஢ி஝ொ஝ின் இ஘ற்கு ன௅஘சிக஠ இறு஘ிஙிக஠ இக஖ஙிக஠ ஋ன்கச? ணிக஖:- ப஘ொண்க஖ - ன௅஘சிக஠, ஆன் - ஑க஖ஙிக஠, ஜ஑ஞம் இக஖ஙிக஠஝ொம்.


அ஘கச ஜறுத்஘ல்:- ஋ன்சின் ன௅஘சிக஠க்கும் இறு஘ிஙிக஠க்கும் இக஖ப்஛ொ ப஖ொத்து ஙிற்஛து இங்ஒசம் ணனொஉம் ப஛஝ர்஑ட்கு இக஖ஙிக஠. ஈண்டு ன௅஘சிக஠஝ீற்று ஍஑ொஞக் குறுக்஑ம் ணி஠ங்஑ிப் ப஛ொறுத்஘ிகஓப்஛ இக஖ப்஛ொடின்டி இறு஘ிஙிக஠ந஝ொடு இக஗ந்து நணறு குடித்஘஠ில் இக஖ஙிக஠஝ி ஠கஜணின்று. அன்ச ீடன்டி ஆச ீறு ஆடிடந்஘ன்டி ஍ந்஘ிடந்஘ிக஝னேந் ப஘ொ஖ர்பஜொ஢ிப் ப஛஝ர்க்஑ன்டி இங்ஒசம் உரித்஘ொண஘ன்று. ங஝ப்஛ொடின்கஜ஝ின் ஆ஑஠ின் இறு஘ிஙிக஠஝ி஝ற௃ம் அகஜணின்று. ணி஑ொஞத்஘ொல் நணறு குடித்஘஠ின் ன௅஘சிக஠஝ி஝ற௃ம் அகஜணின்று.

அல்஠தூஉம், இஃ஘ிக஖ஙிக஠஝ொ஝ின், ந஑ொஜொன் ஋ன்஛஘ற்கும் அங்ஒசம் இக஖ஙிக஠஝ொ஑ல் நணண்டும். அங்ஒசஜொ஝ின், ந஑ொ-ம்-ஆன்:- இணற்றுள், ந஑ொ அகஞ஝ன் ஋ன்சின், ஆன்ணிகு஘ி அ஘ி஑ரிப்஛ின்டி னெங்க஑ந஛ொற௃ம் ஝ொகசனேண்஖஑சி ந஛ொற௃ம் ப஛஝ர்ச்ஓினேம் ஛஝னுஜின்டி ணற்டன்ஜஞசி சின்டது. ஆ஑஠ின் இஃது இங்ஒசஜன்று; ஆ஑஠ின் அஃது அங்ஒசஜன்று. இஃது 'க஑஛஖஠டி஝ொன் ப஛ொய்஛஖

ப஠ொன்நடொ' ஋ன்஛஘ற்஑ிசம். ஈண்டு,

ப஘ொ஖ர்பஜொ஢ி஝ொய்க் ந஑ொன்ஜன் - ந஑ொஜொன் ஋ச ஙிக஠பஜொ஢ி ஝ீறு ப஑ட்டு ணன௉பஜொ஢ி ன௅஘ச ீண்஖து. இ஘கச ணழு஘ிஜன் ஋ன்னுங் ஑ொப்஛ி஝ ண஢க்஑ொனுங் ஑ண்டு஗ர்஑. அன்டி, ந஑ொன் ஜஹொன் - ந஑ொஜொன் ஋ச ஙிக஠பஜொ஢ி ஝ீறு ப஑ட்டு ணன௉பஜொ஢ி ண஖பஜொ஢ி஝ொ஘஠ின் ணி஑ொஞம் ப஛ற்றுக் ந஑ொஜொன் ஋ன்டொ஝து. அன்டி, ந஑ொன்ஜொன் ஋ச ஙிக஠பஜொ஢ி ஝ீறுப஑ட்டுக் ந஑ொஜொ பசன்டொ஝து. இங்ஒசநஜ ப஘ொண்஖ன்ஜன் - ப஘ொண்஖ன்ஜஹொன் ப஘ொண்஖ன்ஜொன் ஋ன்஛ச ப஘ொண்஖ஜொபசன் டொ஝து. ஜன் ஜஹொன் ஜொன் ஋ன்஛கணக்குப்

ப஛ன௉கஜனேக஖஝ண பசன்஛து ப஛ொன௉ள். ஆ஑஠ின்,

ப஘ொண்க஖ஜொபசசல் ணழு;

ப஘ொண்஖ஜொ பசசல் நணண்டும். இங்ஒசநஜ


நஓஞன்ஜொன் - நஓஞஜொன், ஜக஠஝ன்ஜொன் - ஜக஠஝ஜொன் ன௅஘஠ி஝ழ௃ங் ஑ொண்஑. ஆ஑஠ின் ஜண்஖஠த்ந஘ொடு கூடி஝ ண஢ி ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜசல் நணண்டும். அன்டி, ப஘ொண்஖சொப஖சல் நணண்டும்.

ப஘ொண்க஖ ஙொப஖சல் ணழூஉ.

஋ன்கச? நஓஞன் ஙொடு - நஓஞசொடு, நஓொ஢ன் ஙொடு - நஓொ஢சொடு, ஛ொண்டி஝ன் ஙொடு - ஛ொண்டி஝சொடு, ஜக஠஝ன் ஙொடு - ஜக஠஝சொடு ஋ன்஛து ந஛ொல், ப஘ொண்஖ன் ஙொடு - ப஘ொண்஖சொடு ஋சல் ஜஞன௃. ஆ஑஠ின்,

ப஘ொண்஖சொடு

஋சில் அடி஝பசன்ச ன௅஘ல் நணறு குடிக்குநஜ ப஝சின், அங்ஒசங் குடிப்஛஘ில் ஆற்டற௃ஜின்று ஛஝னுஜின்று. ஋ன்கச? ஆபணன்஛து ஑ஞ஗ ணி஖஝ஜொ஑ ஙின்று உரி஝ொகசக் குடிக்஑ின்ட ஘ொ஑஠ின்; அன்டி, உக஖஝ொகச஝ன்டி உக஖கஜகுடித்஘஠ின்டொ஑஠ி பசன்஑.

இங்ஒசம் ஛ல்ணக஑஝ொற் பஓொல்ணக஑ பஓய்஘ப஠ன்? ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠ பஜசின் நஜற்குடித்஘ ணண்஗ம் உரிகஜஜக஠ழ௃, ப஛ொன௉ண் ஜக஠ழ௃, ஜஞன௃ஜக஠ழ௃, ண஢க்குஜக஠ழ௃, ஘கு஘ிஜக஠ழ௃, உ஗ர்ச்ஓிஜக஠ழ௃, னை஑ஜக஠ழ௃, ஙி஝ொ஝ஜக஠ழ௃, ஑ன௉த்துஜக஠ழ௃, ஍஝ம், ஑ணர்ந஑ொள், ஜ஝க்஑ம், நணற்றுக்குடிப்ன௃, நணற்றுரிகஜஙிக஠கஜ, ஙி஝஘ி஝ின்கஜ, இக஝஛ின்கஜ, பஓொல்ண஠ிச்ஓிக஘ழ௃, ப஛ொன௉ள்ண஠ிச்ஓிக஘ழ௃,

ப஛ொய்க்ந஑ொள், அசர்த்஘ம்,

இன்சிகஓணண்஗ச்ஓிக஘ழ௃, ஛ி஡ழ௃஛ொடு ன௅஘஠ி஝ ஛ல்ணக஑ ணழுக்஑ட்஑ி஖சொம்.

அன்டி, ஆப஘ொண்க஖ ஋ன்஛஘ன் ஈற்று ஍஑ொஞக் குறுக்஑ம் குற்ட஠ந஑ ப஛ற்டது. ப஘ொண்க஖ ஋ன்஛஘ன் ஈற்று ஍஑ொஞக் குறுக்஑ம் குற்ட஠ந஑ொடு எற்ட஠கு

ப஛ற்டது. ஋ன்கச? ஆப஘ொண்க஖: ஆ - ப஘ொண் - க஖: ஈஞ஠கு -

ஏஞ஠கு - அகஞ஝஠கு ன௅஘஠ிக஖ப்஛ொடு இன௉஑க஠ - ஙடுணிக஖ப்஛ொடு ஑ொற்஑க஠ - ஑க஖஝ிக஖ப்஛ொடு ன௅க்஑ொற்஑க஠ ஆ஑஠ின், ஆப஘ொண்க஖ஈற்று ஍஑ொஞக்குறுக்஑ம் குற்ட஠ந஑ ப஛ற்டது. ப஘ொண்க஖: ப஘ொண் - க஖: ஏஞ஠கு -


அகஞ஝஠கு - ன௅ன்சிக஖ப்஛ொடு ஑ொற்஑க஠ - ஛ின்சிக஖ப்஛ொடு அகஞக்஑க஠ ஆ஑஠ின், ப஘ொண்க஖ ஈற்று ஍஑ொஞக்குறுக்஑ம் குற்ட஠ந஑ொடு எற்ட஠கும் ப஛ற்டது. இங்ஒசம் ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠த்ந஘ொடு ன௃஗ன௉ங்஑ொல், ஜண் - ஖ - ஠ - ம்; ஏஞ஠கு - அகஞ஝஠கு - ஏஞ஠கு - அகஞ஝஠கு - ஙொன்஑ிக஖ப்஛ொடு: ஑ொல் ஑ொல் - அகஞ - அகஞ ப஛ற்று நணற்டிகஓ ணிஞணி ஙிற்ட஠ின், ன௃஗ர்ச்ஓி஝ிக஖ ஍ங்஑க஠க஝ப் ப஛ற்றுப் ஛ிரிந்து நணறு குடிக்஑ின்டது. ஆ஑஠ினும், ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠பஜசல்ணழு; ப஘ொண்஖ ஜண்஖஠

பஜசல் நணண்டும்.

இங்ஒசம், ப஛஝ர்க்ந஑ொள்஑ட்கு இ஝ற்பஓொற்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, பஓொல்ணிரிப் ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, பஓஞ்பஓொற் ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ஓொ஘ிக் கூற்றுப் ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, என௉

பஜொ஢ிப் ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, உ஝ர்஘ிக஗ப் ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ஛ொற் ப஛஝ர்

ன௅஘஠ி஝,

ப஛ொதுணி஝ற்ப஛ொதுப் ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ஘ன்கஜப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝,

ண஢க்குப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, பண஡ிப்஛க஖ப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ணகஞ஝ி஝சக஖ப் ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, உ஝ன௉ரிகஜப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ஓிடப்ன௃ஙிக஠ப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ஓித்துப்ப஛ொன௉ட்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, இடுகுடிப் ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ஜஞன௃ ஙிக஠ப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ஋ழுத்துத்

ப஘ொ஖ர்ப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝,

ப஛ொன௉஗ிக஠ப்஛கு஛஘ப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝, ப஛ன௉ஞ்

பஓொல்஠ொட்ஓிப் ப஛஝ர்

ன௅஘஠ி஝, ன௅஘னூல்ணொய்ப் ஛ொட்டுப்ப஛஝ர் ன௅஘஠ி஝ - இகணன௅஘ற் ப஛஝ர்ப்஛ொகு஛ொடு஑஡ின் இ஠க்஑஗ங்஑ளும்; ஋ழுத்துப் ன௃஗ர்ச்ஓி, ஛஘ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, ப஘ொ஖ர்ன௃ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, ப஛ொன௉ட்ன௃஗ர்ச்ஓி, ணண்஗ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, அ஡ன௃ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, இக஝ன௃ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, ஓஜஙிக஠ப் ன௃஗ர்ச்ஓி, ஑஠கணப்ன௃஗ர்ச்ஓி, ப஘ரிஙிக஠ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, குடிப்ன௃ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, நணற்றுகஜப்ன௃஗ர்ச்ஓி, எற்றுகஜப்ன௃஗ர்ச்ஓி, ஓிடப்ன௃க஖ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, ப஛ொதுழ௃க஖ப்ன௃஗ர்ச்ஓி, இன௉கஜப்ன௃஗ர்ச்ஓி ன௅஘஠ி஝ ன௃஗ர்ச்ஓி இ஠க்஑஗ங்஑ளும் கூர்ந்து஗ஞொர்க்குத் ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜன்஛஘ின் இ஠க்஑஗ன௅ம் ன௃஠ப்஛டுண஘ன்று.


இங்ஒசம் உ஗ஞஜொட்஖ொ஘ொர், ஆப஘ொண்஖ச் ஓக்ஞணர்த்஘ி ஋ன்஛ணர் ஘ொம் அஞசு பஓய்னேங் ஑ொ஠த்஘ில் ஘ம்ஜொற் ஑ட்டுணித்஘ ஆ஠஝ங்஑஡ில் ஘ம் ப஛஝ரி஠ச்ஓிகச ஓிக஠஝ின்஑ண் ப஛ொடிப்஛ித்஘சர். ஆண்டும் ஆப஘ொண்஖ ஋ன்நட இ஠க்஑஗ அகஜ஘ி ப஛ற்டின௉க்஑ின்டது. இ஘கச, ஘ின௉ண஠ி஘ொ஝ம் ஘ின௉ன௅ல்க஠ணொ஝ில் ன௅஘஠ி஝ ஓிண஘஠ங்஑஡ிற் பஓன்நடனுங் ஑ண்டு ப஘஡ி஝க் ஑஖ணர். இஃ஘ின்னுங் கூடிற்

ப஛ன௉கும்.

ப஘ொண்஖ஜண்஖஠ பஜன்஛க஘த் ப஘ொண்க஖ ஜண்஖஠பஜன்று இச்பஓன்கச ங஑ரி஠ின௉க்஑ின்ட ணித்துணொன்஑஡ிற் ஓி஠ர் ஜொடொ஑ ண஢ங்஑, அது குடித்துச் ஓி஠ ஛ிஞன௃க்஑ளும் ணித்துணொன்஑ளும் உ஛ொத்஘ி஝ொ஝ொர்஑ளும் "இவ்ணிஞண்டில் இ஠க்஑஗ணகஜ஘ினேம் உ஠஑ண஢க்குன௅ள்஡து ஝ொது? அ஘கச ப஝ொன௉ணொறு ப஘ரிணிக்஑நணண்டும்" ஋ன்று ந஑ட்டுக்ப஑ொண்஖ ஛டி, ஓி஘ம்஛ஞம் இஞொஜ஠ிங்஑஛ிள்க஡ ஝ணர்஑஡ொற் படரிணிக்஑ப்஛ட்஖து.

தொண்டமண்டல சதகம்  
தொண்டமண்டல சதகம்  

எழுதியவர் -அருட்பிரகாச வள்ளலார் சிதம்பரம் இராமலிங்க அடிகள்