Page 1

திருவருட்பா மூன்றாம் திருமுறற

தி -


1. டயன௉படிப் ன௃கழ்ச்சய (1959 - 1960 ) கமப்ன௃ ந஠ரிசச வபண்஢ம

1959

இன்றுபன௉ நணம஠மசநக் நகபன௉நணம அல்஧ட௅ணற்

வ஦ன்றுபன௉ நணமஅ஦யநதன் ஋ங்நகமநப - ட௅ன்றுண஧ வபம்ணமசத அற்று வபநிக்குள் வபநிக஝ந்ட௅ சும்ணம இன௉க்கும் சுகம். ...1 டைற்றுத்வடமண்ட௄ற்஦யன௉சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் (46) 1960

஢஥சயபம்சயன்ணதம் ன௄஥ஞம் சயபந஢மக ஢மக்கயதம் ஢஥ண஠யடயதம்

஢஥சுகம் டன்ணதம் சச்சயடம ஡ந்டவணய்ப் ஢஥ணநப கமந்ட஠ய஧தம் ஢஥ணஜம ஡ம்஢஥ண சத்ட௅பண கத்ட௅பம் ஢஥ணசக பல்த஠யண஧ம் ஢஥ணடத் ட௅ப஠ய஥டய சத஠யட்க நம்ன௄ட வ஢ௌடயகம டம஥஠யன௃ஞம் ஢ப஢ந்ட ஠யக்஥க பிந஡மடச கநம்சயற் ஢஥ம்஢஥ம ஡ந்டவசமன௉஢ம் ஢ரிசதம டீடம்சு தம்சநடம டதம்ப஥ம் ஢஥ணமர்த்ட ன௅க்டவணௌ஡ம் ஢஝஡நப டமந்டமந்ட ணமகணமந் டமந்ட஠யன௉ ஢மடயகம் ஢஥ணசமந்டம் ஢஥஠மட டத்ட௅பமந் டம்சகச டரிச஡ம் ஢கய஥ங்க ணந்ட஥ங்கம் ஢஥பிநதம ணம்஢஥ண ந஛மடயணதம் பின௃஧ம் ஢஥ம்஢஥ ண஡ந்டணச஧ம் ஢஥ணந஧ம கமடயக்க ஠யத்டயதசமம் ஢ி஥மச்சயதம் ஢஥஢டம் ஢஥ணசூக்ஷ்ணம்

஢஥ம஢஥ ண஠மணத ஠ய஥மட஥ ணநகமச஥ம் ஢஥ணடந் டய஥ம்பிசயத்஥ம்


஢஥மன௅ட ஠ய஥மக஥ம் பிகமச஡ம் பிநகம஝ஞம் ஢஥சுநகம டதண௳தம் ஢ரி஢ப பிநணமச஡ம் குஞ஥கயடம் பிசுபம்஢ டயத்ட௅ப ஢ந஥ம஢ரீஞம் ஢ஞ்சகயர்த் டயதசுத்ட கர்த்டத்ட௅ பம்டற்஢ ஥ம்சயடம் ஢஥பி஧மசம் ஢கர்சு஢ம பம்ன௃஡ிட ணட௅஧ணட௅ ஧யடணம்஢ ஥மம்஢஥ ஠ய஥ம஧ம்஢஡ம் ஢஥ற௉சம ௳மத்கம஥ ஠ய஥பத பங்கற்஢ ஡மடீட ஠யன௉பிகம஥ம் ஢஥ட௅ரித படே஢பம் குன௉ட௅ரித ஢டணம் ஢கம்஢கம டீடபிண஧ம் ஢஥ணகன௉ ஞமம்஢஥ம் டற்஢டம் க஡வசமற் ஢டமடீட ணயன்஢படிபம் ஢ந஥ம௳ஜம ஡மடீடம் அ஢ந஥ம௳ ஜம஡மனு ஢பபி஧மசப் ஢ி஥கமசம் ஢மப஡ம டீடம்கு ஞமடீடம் உ஢சமந்ட ஢டணகம வணௌ஡னொ஢ம்

஢஥ணந஢ம டம்ந஢மட ஥கயடசகய டம்சம்஢ பமடீட ணப்஢ி஥நணதம் ஢க஥஡ந் டம஡ந்டம் அண஧ன௅சய டம்சயற்஢ டம்சடம ஡ந்டசம஥ம் ஢ச஥தமடய கய஥ஞமங்க சமங்கவசௌ ஢மங்கபிம் ஢மகம஥ ஠யன௉பிகற்஢ம் ஢஥சுகம ஥ம்஢ம்஢ ஥ம்஢ி஥ண பித்டம்஢ ஥ம஡ந்ட ன௃஥ஞந஢மகம் ஢ரிணயடம டீடம்஢ ந஥மடதம் ஢஥கயடம் ஢஥஢ரீஞம் ஢஥மந்டம் ஢஥ணமற்ன௃ டம்஢஥ண நசட஡ம் ஢சு஢மச ஢மப஡ம் ஢஥ணநணம௳ம் ஢஥ணமனு குஞ஠பம டீடம்சய டமகமச ஢மஸ்க஥ம் ஢஥ணந஢மகம் ஢ரி஢மக நபட஡ பந஥மடதம ஡ந்ட஢ட ஢ம஧஡ம் ஢஥ணநதமகம் ஢஥ணசமத் டயதபடீ டம஡ந்ட ந஢மக்கயதம் ஢ரிகடம் ஢ரிநபத்டயதம் ஢஥நகப ஧மத்பிடம ஡ந்டமனு ஢பசத்ட ஢மடமக்஥ சுத்ட஢஧யடம்


஢஥ணசுத் டமத்பிடம ஡ந்டபனு ன௄டயகம் ஢ரின௄ட சயற்குஞமந்டம் ஢஥ணசயத் டமந்ட஠யக ணமந்டசண ஥சசுத்ட ஢஥ணமனு ஢பபி஧மசம் ..... (1/4) ட஥ணயகும் சர்பசம டயட்஝ம஡ சத்டயதம் சர்பபம ஡ந்டந஢மகம் சமர்ந்டசர் பமடம஥ சர்பணங் கநசர்ப சத்டயட஥ வணன்஦நபி஧மச் சகுஞ஠யர்க் குஞன௅று ச஧௳ஞ பி஧௳ஞத் டன்சண஢஧ பமக஠மடித் டம்சண஠யகர் ணச஦வத஧ம ணயன்னுணந பி஝஠யன்஦ சங்க஥ ஡஠மடயதடய சமணகர டப்஢ிரிதன் ணஞிகண்஝ சரகண்஝ சசயகண்஝ சமணகண்஝ சதசத வபனுந்வடமண்஝ ரிடதண஧ர் நணபித ச஝மணகு஝ன் ணட஡டக஡ன் சந்டய஥நச க஥஡ி஝஢ பமக஡ன் கங்கம ட஥ன்சூ஧ ஢மஞிதிச஦பன் ட஡ின௅ட ற௃ணம஢டய ன௃஥மந்டகன் ஢சு஢டய சதம்ன௃ணம நடப஡ண஧ன்

டமண்஝பன் டச஧ணமச஧ ன௄ண்஝பன் வடமறேணன்஢ர் டங்கற௅க்கன௉நமண்஝பன் டன்஡ிகரில் சயத்வட஧மம் பல்஧பன் ப஝டயசசச் சச஧வணனு வணமன௉பில்பன் ட௳யஞம னெர்த்டயதன௉ண் னெர்த்டயன௃ண் ஞிதனெர்த்டய டகுணட்஝ னெர்த்டயதமந஡மன் டச஧சணவ஢று கஞ஠மத கன்குனக ஡னகன்வணய்ச் சமணய஠ந் நடபநடபன் சம்ன௃நப டண்஝ன் ஢ி஦ப்஢ி஧மன் ன௅டிபி஧மன் டமட௃ன௅க் கண்கற௅ச஝தமன் சட௅஥ன் க஝மச஧ ற௉ரிப்ந஢மர்சப தமன்வசந் டனற்க஥த் நடந்டய஠யன்ந஦மன் சர்பகம ஥ஞன்பி஦ற் கம஧கம ஧ன்சர்ப சம்஢ி஥ணன் சர்நபச்சு஥ன் டசகவகமள்஢஥ நணச்சு஥ன் சயப஢ி஥ம வ஡ம்஢ி஥மன் டம்஢ி஥மன் வசம்வ஢மற்஢டம் டகற௉வ஢று ஠யட்ந஢ட ஠யட்கம்஢ ணமம்஢஥ம சத்டயபடி பமம்வ஢மற்஢டம் டக்க஠யட் கமடின்த சம்நபட ஠மங்கசயற் சத்டயபடி பமம்வ஢மற்஢டம்


சமற்஦ரித பிச்சசஜம ஡ங்கயரிசத வதன்னுன௅ச் சத்டயபடி பமம்வ஢மற்஢டம் டச஝தி஧ம ஠யர்பி஝த சயற்குஞ சயபம஠ந்ட சத்டயபடி பமம்வ஢மற்஢டம் டகுபிந்சட நணமகய஡ிசத ணமச஡தசச பிக்குவணமன௉ சத்டயபடி பமம்வ஢மற்஢டம் டமழ்பிலீ சம஡ன௅டன் னெர்த்டயபச஥ சதஞ்சத்டய டஞ்சத்டய தமம்வ஢மற்஢டம் சபிகற்஢ ஠யன௉பிகற் ஢ம்வ஢று ண஡ந்டணம சத்டயசத் டமம்வ஢மற்஢டம் ட஝஠யன௉஢ பபிபர்த்ட சமணர்த்டயத டயன௉பன௉ட் சத்டயனேன௉ பமம்வ஢மற்஢டம் டபமடசமந் டப்஢டந் ட௅பமடசமந் டப்஢டந் டன௉ணயசஞ ண஧ர்ப்ன௄ம்஢டம் சக஧ர்பிஞ் ஜம஡க஧ர் ஢ி஥நதம க஧ரிடத சம௳யதம கயதன௄ம்஢டம் டஞிபி஧ம அட௃஢௳ சம்ன௃஢ ௳ங்கநிற் சண஥ச ன௅றும்ன௄ம்஢டம் டன௉஢஥ஞ் சூக்குணந் டெ஧ணயசப ஠ய஧பித டணக்குற௅தி ஥மம்ன௄ம்஢டம்

ச஥பச஥ ப஢ரிணயட பிபிடபமன் ணப்஢குடய டமங்குந் டயன௉ப்ன௄ம்஢டம் டண்஝஢ிண் ஝மண்஝பகய ஧மண்஝஢ி஥ ணமண்஝ந் டடிக்கபன௉ ற௅ம்ன௄ம்஢டம் டத்படமத் பிகசகசய ன௉ட்டிடயடய சங்கம஥ சக஧கர்த் ட௅ன௉ன௄ம்஢டம் சகசண஧ பின௉நக஧ ஠யன்ண஧சு தம்ப்஥கம சங்கு஧ற௉ ஠ற்ன௄ம்஢டம் .....(1/2) ண஥ன௃று ணடமடீட வபநி஠டுபி ஧ம஡ந்ட ணம஠஝஡ ணயடுன௄ம்஢டம் ணன்னும்பிச஡ வதமப்ன௃ண஧ ஢ரி஢மகம் பமய்க்கணம ணமசதசத ணயடயக்கும்஢டம் ண஧ய஢ி஦பி ண஦஧யதி ஡றேந்ட௅ன௅திர் டசணதன௉நின் ணன௉ற௉஦வபடுக்கும்஢டம் பநனொர்த்ட ப஥டமண் ீ ஝பன௅டற் ஢ஞ்சக ணகயழ்ந்டய஝ பிதற்றும்஢டம் பல்஧ன௅த ஧கன்ணீ டய னூன்஦யத டயன௉ப்஢டம் பநந்ட஥த் டெக்கும்஢டம்


பல்பிச஡வத ஧மந்டபிர்த் டனயதமட சுத்ட஠யச஧ பமய்த்டய஝ பனங்கும்஢டம்

ணச஦ட௅டயக் கும்஢டம் ணச஦ச்சய஧ம் வ஢மநிர்஢டம் ணச஦ப்஢மட௅ சகச்வசம்஢டம் ணச஦ன௅டி ணஞிப்஢டம் ணச஦க்குவணட் ஝மப்஢டம் ணச஦ப்஢ரி னேசகக்கும்஢டம் ணச஦தப னுநங்வகமண்஝ ஢டணணயட நகமடிதம ணச஦தபர் சய஥ஞ்சூழ்஢டம் ணச஦தபன் சய஥சயகம ணஞிவதனும் ஢டம்ண஧ர்வகமண் ணச஦தபன் பமழ்த்ட௅ம்஢டம் ணச஦தபன் வசதற௉஧க ணமக்கயன்஦ படயகம஥ பமழ்சபதீந் டன௉ற௅ம்஢டம் ணச஦தபன் க஡பினுங் கமஞமட ஢டணந்ட ணச஦தபன் ஢஥ற௉ம்஢டம் ணமல்பிச஝ திபர்ந்டயடு ண஧ர்ப்஢டந் வடய்பவ஠டு ணம஧ன௉ச் சயக்கும்஢டம் ணமல்஢஥பி ஠மவ஝மறும் பஞங்கு஢ட ணயக்கடயன௉ ணமல்பினயதி ஧ங்கும்஢டம் ணமல்நட஝ ஠யன்஦஢ட நணம஥஡ந் டங்நகமடி ணமற்஦ச஧ த஧ங்கற்஢டம் ணமன்ன௅டிப் ஢டவ஠டித ணமற௃நப் ஢டணந்ட ணமற௃ண஦ய பரிடமம்஢டம்

ணமல்வகமநப டம஥ங்கள் ஢த்டயனும் பனய஢ட்டு பமய்சணவ஢஦ ஠யற்கும்஢டம் ணமற௃஧கு கமக்கயன்஦ பண்சணவ஢ற் ஦டிசணதின் படயந்டய஝ பநிக்கும்஢டம் பச஥னேறு ன௅ன௉த்டய஥ர்கள் ன௃கழ்஢டம் ஢஧நகமடி பதற௉ன௉த் டய஥ர்சூழ்஢டம் பமய்ந்டயடு ன௅ன௉த்டய஥ற் கயதல்வகமண்ன௅த் வடமனயல்வசய்னேம் பண்சணடந் டன௉ற௅ம்஢டம் பம஡பிந் டய஥஥மடய வதண்டிசசக் கமப஧ர்கண் ணமடபத் டய஦஡மம்஢டம் ணடயதி஥பி தமடயசு஥ ஥சு஥஥ந் ட஥ர்பம஡ பமசயகள் பறேத்ட௅ம்஢டம் ணஞினே஥கர் கன௉஝ர்கமந் டன௉பர்பிஞ் சசதர்சயத்டர் ணமன௅஡ிப ந஥த்ட௅ம்஢டம்


ணம஠யன௉டர் ச஢சமசர் கயம்ன௃ன௉஝ர் த௳ர்கள் ணடயத்ட௅ப஥ நணற்கும்஢டம் ணன்னுகயன் ஡஥ர்ன௄டர் பித்டயதம ட஥ர்ந஢மகர் ணற்ச஦தர்கள் ஢ற்றும்஢டம் பண்சணவ஢று ஠ந்டயன௅டல் சயபகஞத் டச஧பர்கண் ண஡க்நகமதில்பமறேம்஢டம்

ணமநடபி வதங்கள்ணச஧ ணங்சகவதன் ஡ம்சணவணன் ண஧ர்க்சகதமல் பன௉டும்஢டம் ண஦஧யசத னேசடத்டன௉ள் கனற்஢ட ண஥க்கச஡ ணச஧க்கர ன஝ர்க்கும்஢டம் பஞ்சணறு வ஠ஞ்சய஡ிச஝ வதஞ்ச஧஦ பிஞ்சுடய஦ன் ணஞ்சு஦ பிநங்கும்஢டம் பந்டச஡வசய் ன௃ந்டயதபர் டந்ட௅தர் டபிர்ந்டய஝ற௉ண் ணந்டஞ஠ பிற்றும்஢டம் ணம஦யவ஧மன௉ ணம஦னுந ணீ ஦யன்ணகயழ் ப஦யதி஝ ீ ணம஦ய஠஝ ணமடும்஢டம் ண஦க்கன௉சஞ னேந்ட஡ி த஦க்கன௉சஞ னேந்டந்ட௅பழ்பிக்குவணமண்சணப்஢டம் ....(3/4) இ஥ற௉றும் ஢க஧டித ரின௉ணன௉ங் கயனுன௅றுப வ஥஡பதங் கயதசரர்ப்஢டம் ஋ம்஢ந்ட ண஦வபணட௅ சம்஢ந்டபள்நன்வணமனய திதன்ணஞ ணஞக்கும்஢டம் ஈப஥ச வ஥ம்ன௅ச஝த ஠மப஥சர்வசமற்஢டயக பிசச஢ரி ணநிக்கும்஢டம் ஌ப஧மர் ன௃கவனணட௅ ஠மப஧மனொ஥ர்ன௃க ஧யசசடயன௉ப் ஢மட்டுப்஢டம்

஌டறொர் டங்கமட பமடறொவ஥ங்நகமபி ஡ின்வசமன்ணஞி தஞினேம்஢டம் ஋ல்ற௄ன௉ ணஞிணம஝ ஠ல்ற௄ரி ஡ப்஢ர்ன௅டி திச஝சபகய தன௉ண்வணன்஢டம் ஋டுநணவ஧ ஡த்வடமண்஝ர் ன௅டிநணன் ணறுத்டய஝ற௉ ணயச஝ப஧யந் நடறும்஢டம் ஋னயல்஢஥சப திசசதபம னொர்ணறுகய ஡ன௉ள்வகமண்டி ஥மன௅றேட௅ ன௅஧ற௉ம்஢டம் இன்வடமண்஝ர் ஢சயத஦க் கச்சூரின் ணச஡வடமறு ணய஥க்க஠ச஝ வகமள்ற௅ம்஢டம்


இசநப்ன௃஦ ஧஦யந்டன்஢ர் வ஢மடயநசம ஦ன௉ந்டன௅ ஡ின௉ந்ட௅஢ி ஡஝க்கும்஢டம் ஋஦யபி஦கு பிற்கபநர் கூ஝ற் வ஦ன௉த்வடமறு ணயதங்கயத பி஥க்கப்஢டம் இறுசபசக தங்கச஥தின் ணண்஢஝ப் ஢ல்கம வ஧றேந்ட௅பிசந தமடும்஢டம் ஋ங்நகவணய் தன்஢ன௉ந ஥ங்நக ஠஧ந்ட஥ வபறேந்டன௉ற௅ம் பண்சணப்஢டம் ஋வ்பண்ஞம் நபண்டுகயனு ணவ்பண்ஞ ணன்ந஦ தி஥ங்கயதீந் டன௉ற௅ம்஢டம்

஋ன்ந஢மன்஦ பர்க்குணயகு வ஢மன்ந஢மன்஦ கன௉சஞடந் டயடதத் டயன௉க்கும்஢டம் ஋ன்னுதிச஥ தன்஡஢ட வணன்னுதிர்க் குதி஥ம தி஧ங்குவசம் ஢ட௅ணப்஢டம் ஋ன்஡஦யவப னும்஢டவண ஡஦யபினுக் க஦யபம தின௉ந்டவசங் கண஧ப்஢டம் ஋ன்஡ன்வ஢ னும்஢டவண ஡ன்஢ிற்கு பித்டம திசசந்டநகம க஡கப்஢டம் ஋ன்டப வணனும்஢டவணன் வணய்த்டபப் ஢த஡ம திசதந்டவசஞ் ச஧சப்஢டம் ஋ன்஡ின௉கண் ணஞிதம஡ ஢டவணன்கண் ணஞிகற௅க் கய஡ித஠ல் பின௉ந்டமம்஢டம் ஋ன்வசல்ப ணமம்஢டவணன் வணய்ச்வசல்ப பன௉பமவத னுந்டமண ச஥ப்வ஢மற்஢டம் ஋ன்வ஢ரித பமழ்பம஡ ஢டவணன்க நிப்஢ம ணயன௉ம்஢டவண ஡ிடயதமம்஢டம் ஋ன்டந்சட டமவதனு ணயசஞப்஢டவண னு஦பம ணயதற்஢டவண ஡ட்஢மம்஢டம் ஋ன்குன௉வப னும்஢டவண ஡ிட்஝வடய் பப்஢ட வண஡ட௅கு஧ வடய்பப்஢டம்

஋ன்வ஢ம஦யக ற௅க்வக஧ம ஠ல்பி஝த ணமம்஢டவண வ஡றேசணனேம் பி஝மப்வ஢மற்஢டம் ஋ன்குச஦வத ஧மந்டபிர்த் டமட்வகமண்஝ ஢டவண஡க் வகய்ப்஢ில்சபப்஢மகும்஢டம் ஋ல்஧மர்க்கு ஠ல்஧஢ட வணல்஧மஞ்வசய் பல்஧஢ட ணயசஞதி஧மத் ட௅சஞதமம்஢டம் ஋றேண஡ன௅ ச஝ந்ட௅ச஝ந் ட௅ன௉கயவ஠கயழ் ஢த்டர்கட் கயன்஡ன௅ட ணமகும்஢டம்


஋ண்ட௃஦யற் ஢ம஧ய஡று வ஠ய்வதமடு சன௉க்கச஥ திசசந்வட஡ பி஡ிக்கும்஢டம் ஌ற்஦ன௅க் க஡ி஢மகு கன்஡ல்கற் கண்டுநட வ஡ன்஡ணட௅ ரிக்கும்஢டம் ஋ங்கள்஢ட வணங்கள்஢ட வணன்றுசண தத்நடப ரிசசபனக் கயடு஠ற்஢டம் ஈ஦ய஧மப் ஢டவண஧மந் டன௉டயன௉ப் ஢டணனயபி ஧யன்ன௃டற௉ கயன்஦஢டநண. டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

2. பிண்ஞப்஢க் க஧யவபண்஢ம ( 1961 - 1962) கமப்ன௃ .

ந஠ரிசச வபண்஢ம

1961

அவ்பவ் பிச஝பந் டகற்஦ய அன௉ள்ட஥஧மல்

஋வ்வபவ் பிச஝னைறும் ஋ய்ட஧ய஧ம் வடவ்பர்டசணக் கன்றுணட ணமன௅கன௅ங் கண்னென்றுங் வகமண்டின௉ந்ட வடமன்஦ட௅஠ம் ன௅ள்ந ன௅ச஦ந்ட௅.

... 1

க஧யவபண்஢ம 1962

வசமற்வ஢றுவணய்ஞ் ஜம஡ச் சுதஞ்நசமடய தமந்டயல்ச஧ச் (47)

சயற்சச஢தில் பமழ்டச஧சணத் வடய்பநண - ஠ற்சயசபதமந் ...1 டமதி னு஧கச஡த்ட௅ந் டமங்குந் டயன௉ப்ன௃஧யனைர்க் நகமதி ஧ணர்ந்டகுஞக் குன்஦நண - ணமதணயகும் ...2 பமட்கநன௅ற் ஦மங்குபினய ணமடர்ணத ஧ற்஦பர்சூழ்

(1)


நபட்கநன௅ற் ந஦மங்கும் பிறேப்வ஢மன௉நந - பமழ்க்சகணச஡ ...3 ஠ல்பமதி வ஧ங்கு ஠பணஞிக்குன் ந஦மங்குடயன௉ வ஠ல்பமதி ஡ின்வ஦மநின௉ ஠ீவநமநிநத - வசல்பமய்த் ...4 வடனயப்஢மச஧ நபச஧த் டயச஥வதம஧யந஢ம ஧மர்க்குங் கனயப்஢மச஧ தின்஢க் கநிப்ந஢ பினயப்஢ம஧ன் ...5

கல்ற௄ர்ப் வ஢ன௉ணஞத்சடக் கட்டுச஥க்கச் நசமடயடன௉ ஠ல்ற௄ர்ப் வ஢ன௉ணஞம்பமழ் ஠ன்஡ிச஧நத - வசமல்ற௃ந் . ..6 டநதந்டய஥ ன௉ள்நத் ட஝ம்ந஢ம ஧ய஧ங்கும் ணநதந்டய஥ப் ஢ள்நிதின்஢ பமழ்நப - கநதந்டய஥ச஡க் ...7 கமதற௃஦ம டன்றுபந்ட௅ கமத்நடமன் ன௃கழ்ன௅ல்ச஧ பமதி஧ய ந஡மங்கு ணஞிபிநக்நக - நணத ...8 ஢஧யக்கமறொர் நடமறும் ஢டஞ்நசப்஢ச் வசன்று க஧யக்கமனெர் நணற௉ங் கன௉ம்ந஢ - ப஧யக்கம஧யல் ...9 ஢மய்(48)க்கமடு கயன்஦வபமன௉ ஢ச்சச ன௅கயல்஢஥ற௉ஞ் சமய்க்கமடு நணற௉ந் ட஝ங்க஝ந஧ - பமய்க்கசணதச் ... 10

வசமல்஧ப ஡ ீச்ச஥ங்கு நடமதற௉ம்஢ ஥மம்வ஢ன௉சணப் ஢ல்஧ப ஡ ீச்ச஥த்வடம் ஢மப஡நண -஠ல்஧பர்கள் ...11 கண்கமட்டு வ஠ற்஦யக் க஝ற௉நந வதன்றுவடமன வபண்கமட்டின் நணற௉கயன்஦ வணய்ப்வ஢மன௉நந - டண்கமட்டிக் ..12


கமர்கமட்டித் சடத஧ர்டங் கண்கமட்டிச் நசமச஧கள்சூழ் சரர்கமட்டுப் ஢ள்நிச் சயபக்வகமறேந்நட - ஢மர்கமட் ..13 டுன௉கமறொ வ஥ல்஧ம வணமநி஠தக்க நபமங்குங் குன௉கமறொர் வபள்நச஝வதங் நகமநப - அன௉கமட ...14 கமர்(49)கமனய வ஡ஞ்சக் கற௉ஞிதர்க்குப் ந஢மடணன௉ள் சரர்கமனய ஜம஡த் டய஥பிதநண - ஏர்கமனயப் ...15

஢ம஧ற்கம பன்று ஢சும்வ஢மற்஦ம நங்வகமடுத்ட நகம஧க்கம நணற௉ங் வகமச஝தமநம - நகம஧க்கம ...16 உள்நின௉க்கும் ன௃ள்நின௉க்கு நணமட௅ம் ன௃கழ்பமய்ந்ட ன௃ள்நின௉க்கும் நபறெர்ப் ன௃ரிசச஝தமய் - கள்நின௉க்கும் ...17 கமபின் ணன௉ற௉ங் க஡ன௅ந் டயசசணஞக்கும் நகமபின் ணன௉ற௉கண்ஞமர் நகமதி஧மய் - ணமபின் ...18 இச஝ன௅டிதின் ஦ீங்க஡ிவதன் வ஦ல்஧யன் ன௅சுத்டமற௉ம் கச஝ன௅டிதின் நணற௉ங் கன௉த்டம - வகமச஝ன௅டிதம ...19 ஠ன்஦யனை வ஥ன்஦யந்ட ஜம஧வண஧மம் பமழ்த்ட௅கயன்஦ ஠யன்஦யனைர் நணற௉ ஠யச஧சணதந஡ - என்஦யக் ...20

கன௉ப்ன௃ன்கூ ன௉ள்நக் கதபர் ஠தபமத் டயன௉ப்ன௃ன்கூர் நணற௉ஞ் சயபந஡ - உன௉ப்வ஢ம஧யந்நட ...21 ஈடூரி ஧மட௅தர்ந்ட ஌ட௅பி஡ம ந஧மங்குடயன௉


஠ீடூ ரி஧ங்கு ஠யனற்஦ன௉நப - ஢ீடுவகமண்டு ...22 ணன்஡ினை வ஥ல்஧மம் பஞங்க பநங்வகமண்஝ அன்஡ினைர் நணற௉ ணடய஢டயநத - ணன்஡ர்சுக ...23 பமழ்பிக் குடிகநடி ணண்ன௄ச ஧மவ஧ன்னும் நபழ்பிக் குடிதணர்ந்ட பித்டகந஡ - சூழ்ற௉ற்ந஦மர் ...24 பிண்வஞடயர்வகமண் டிந்டய஥ன்ந஢மன் நணபிவ஠டு ஠மள்பமனப் ஢ண்வஞடயர்வகமள் ஢மடிப் ஢஥ம்வ஢மன௉நந - ஠ண்ட௃ம் ...25

பஞஞ்நச ரிச஦பன் ணகயழ்ந்ட௅ பஞங்கும் ணஞஞ்நசரி ஠ீங்கம ணகயழ்நப - ணஞஞ்நசர்ந்ட௅ன் ...26 பம஥ட்஝ வகமங்சக ணச஧தம வநமடுங்வகமறுக்சக ப஥ட்஝ ீ நணற௉ம் பித஡ிச஦நப - ஏ஥ட்஝ ...27 டயக்குங் கடய஠மட்டிச் சரர்வகமள்டயன௉த் வடமண்஝ன௉நம் எக்குங் கன௉ப்஢஦யத ற௄஥஥நச - ணயக்கடயன௉ ...28 ணமபநன௉ஞ் வசந்டம ணச஥பநன௉ஞ் வசய்கு஥க்குக் கமபநன௉ ணயன்஢க் க஡சுகநண - டமற௉ணதல் ...29 கமழ்வகம நின௉ண஡த்ட௅க் கமரின௉ஞத் ீ நடமர்ணன௉ற௉ம் பமழ்வகமநி ன௃த்டெர்(50) ணஞிச்சு஝ந஥ - டமழ்பகற்஦ ...30

஠ண்ஞிப் ஢டிக்கச஥தர் ஠மந஝ம றும் பமழ்த்ட௅கயன்஦ ணண்ஞிப் ஢டிக்கச஥பமழ் ணங்க஧நண - பிண்ஞி஡ிச஝ ...31


பமணமம் ன௃஧யனைர் ண஧ர்ச்நசமச஧ சூழ்ந்டய஧ங்கும் ஏணமம் ன௃஧யனைர்பமழ் உத்டணநண - ந஠ணமர்ந்ட ...32 பம஡மட்டு ன௅ள்றெர் ணன௉ற௉கயன்ந஦மர் ந஢மற்றுடயன௉க் கம஡மட்டு ன௅ள்றெர்க் கச஧க்க஝ந஧ - நண஡மட்டும் ...33 நடச஥னைர்ச் வசங்கடயர்ந஢மற் வசம்ணஞிக ஞின்஦ய஧ங்கும் ஠மச஥னைர் நணற௉ ஠டு஠யச஧நத - ஢மரில் ...34 உ஝ம்ன௄ர் ஢பத்சட வதமனயத்டன௉ற௅ம் நணன்சணக் க஝ம்ன௄ர்பமழ் ஋ன்஡ி஥ண்டு கண்நஞ - ட஝ம்வ஢மனய஧யல் ...35

வகமந்டஞற௉ங் கமர்க்குன஧மர் நகம஧ணதிற் ந஢மற௃஧ற௉ம் ஢ந்டஞ ஠ல்ற௄ர்ப் ஢சு஢டயநத - கந்டண஧ர் ...36 அஞ்சனூர்(51) வசய்டடபத் டம஧ப் வ஢தர்வகமண்஝ கஞ்சனூர் பமறேவணன்஦ன் கண்ணஞிநத - அஞ்சுகங்கள் ...37 ஠மடிக்கம ற௉ள்நந ஠ணச்சயபம தம்ன௃கற௃ம். நகமடிக்கம நணற௉ங் குநிர்ணடயநத - ஏடிக் ...38 கன௉ணங்க ஧க்குடிதிற் கமண்டுவண஡ நபமட௅ம் டயன௉ணங்க ஧க்குடிதில் நடந஡ - டன௉ண ...39 ண஡ந்டமள் ண஧ச஥ ணன௉ற௉பிப்ந஢மர் பமறேம் ஢஡ந்டமநிற் ஢மற௃கந்ட ஢மநக - டய஡ந்டமநிற் ..40

சூழ்டயன௉பமய்ப் ஢மடிதங்கு சூழ்கயனுணம வணன்று஧கர்


பமழ்டயன௉பமய்ப் ஢மடிஇன்஢ பமரிடயநத - ஌ழ்ன௃பிக்குள் ...41 பமய்ஞ்ஜற௄ ரீநட ணன௉பவப஡ பம஡பர்நசர் நசய்ஞ்ஜற௄ர் இன்஢ச் வசறேங்க஡ிநத - பமஞ்சசனேறும் ...42 சரபன் குடினே஦பிச் சரர்஠கவ஥மன் ந஦வதனுஞ்சரர்த் நடபன் குடிணகயழ்ந்ட வடள்நன௅நட - ஏபில் ...43 ணதற௄ர் ண஡ம்ந஢மல் பத஧யற் கதற௄ர் பிதற௄ர் சயபம஡ந்ட வபற்ந஢ - அத஧மம்஢ல் ...44 ணட்ச஝னைர் பண்டி஡ங்கள் பமய்ந்ட௅ பின௉ந்ட௅வகமற௅ம் வகமட்ச஝னை ன௉ட்கயநன௉ங் நகமணநநண - இட்஝ன௅஝ன் ...45

஋ன்஡ம்஢ வ஥ன்஡ம்஢ வ஥ன்஦தன்ணமல் பமட௅வகமந இன்஡ம்஢ர் நணபி஠யன்஦ ஋ன்னு஦நப - ன௅ன்஡ம்ன௃ ...46 ணமற்கும் ன௃஦ம்஢ித஧ம பமய்சணதன௉ள் வசய்தற௉நம் ஌ற்கும் ன௃஦ம்஢ிதம்பமழ் ஋ன்னுதிந஥ -ணமற்கன௉பின் ...47 கண்பிசசத ணங்சகக் க஡ிந஢மற் வ஢஦த்வடமண்஝ர் ஋ண்பிசசத ணங்சகதில்பமழ் ஋ன்குன௉நப - ணண்ட௃஧கயல் ...48 சபகமறொர் ஠ம்வ஢மன௉ட்஝மன் சபகயதவடன் ஦ன்஢ர்வடமறேம் சபகமறொர் நணபிதவபன் பமழ்ன௅டந஧ - உய்னேம்பசகக் ...49 கமத்ட௅ம் ஢ச஝த்ட௅ங் கச஧த்ட௅஠யற்ந஢மர் ஠மந஝ம றும் ஌த்ட௅ங் கு஥ங்கமட்டின்(52) ஋ன்஡ட்ந஢ - ணமத்டசனத்ட ...50


பண்஢ன஡த் டயன்குபிவபண் பமதிற்ந஦ன் பமக்கயதி஝ உண்஢ன஡த் வடன்஦ன் உதிர்க்குதிந஥ -஢ண்஢கன்஦ ... 51 வபய்தமற்஦ய ஡ின்஦பச஥ வணய்தமற்஦ய ந஡ற்றுடயன௉ ஍தமற்஦யன் நணபித஋ன் ஡மட஥நப - வ஢மய்தமற்஦ய ...52 வணய்த்டம஡ ஠யன்ந஦மர் வபநித்டம஡ நணற௉டயன௉ வ஠ய்த்டம஡த் ட௅ள்நணர்ந்ட ஠யத்டயதநண - சணத்ட ...53 கன௉ம்ன௃஧யனைர்க் கமசநவதமடுங் கண்நஞமட்஝ங் வகமள்ற௅ம் வ஢ன௉ம்ன௃஧யனைர் பமழ்கன௉சஞப் ந஢ந஦ - பின௉ம்஢ி஠யடம் ...54 வ஢மன்னுங்(53) வகௌத்ட௅பன௅ம் ன௄ண்ந஝ம ன் ன௃கழ்ந்டன௉சந ணன்னு ணன஢மடி பச்சய஥நண - ட௅ன்னுகயன்஦ ...55

஠மய்க்குங் கச஝நதன் ஠சபடீ஥ ஠ற்கன௉சஞ பமய்க்கும் ஢றேறொர் ண஥கடநண - நடய்க்கநங்கயல்(54) ...56 பமனூர் ணடயந஢மன் ணஞிதமற் குன௅டண஧ர் கமனூ ன௉தர்டங்கக் கட்டிநத - ஠மனூறு ...57 நகம஧ந் ட௅ச஦(55) வகமண்஝ நகமசபதன௉ள் நகமசபணகயழ் ஆ஧ந் ட௅ச஦(56)தின் அஞின௅த்நட - ஠ீ஧ங்வகமள் ...58 நடந்ட௅ச஦தி ஧ன்஡ணகயழ் நசக்சக ஢஧஠ய஧ற௉ ணமந்ட௅ச஦பமழ் ணமஞிக்க ணமணச஧நத - ஌ந்ட஦யபமம் ...59 டைற்றுச஦தில் ஠யன்஦பர்கள் ந஠மக்கயணகயழ் வபய்ட௅டயன௉ப் ஢மற்றுச஦தில் ஠யன்஦ ஢஥ஞ்சு஝ந஥ - ஠மற்஦யசசனேந் ... 60


நடச஡க்கம ற௉ள்ண஧ர்கள் நடங்க஝வ஧ன் ஦மக்குபிக்கும் ஆச஡க்கம நணபிதணர் அற்ன௃டநண - ணமச஡ப்ந஢மல் ...61 சணஞ்ஜீ ஧ பமட்கண் ண஧஥மள் ணன௉ற௉டயன௉ப் ச஢ஞ்ஜீ ஧ய நணற௉ம் ஢஥ம்஢஥நண - ஋ஞ்ஜமன்றும் ...62 ஌ச்சய஥ம ணங்க஧த்நடம டின்஢ந் டன௉ம்஢மச்சய ஧மச்சய஥ம ணஞ்நசர் அன௉ள்஠யச஧நத - ஠ீச்ச஦யதம ...63 டமங்நகமய் ணச஧ப்஢ி஦பி தமர்க஧யக்நகமர் பமர்க஧ணமம் ஈங்நகமய் ணச஧பமழ் இ஧ஞ்சயதநண - ஏங்கமட௅ ...64 ஠மட்ந஢மக்கய ஠யற்கு ஠சபனேச஝தமர் ஠ம஝ரிடமம்(57) பமட்ந஢மக்கய நணற௉கயன்஦ பள்நந஧ - நகமட்ந஢மக்கய ...65

஠யல்ற௃ங் க஝ம்஢ வ஠஦யந஢ம வ஧஡ப்ன௄சப வசமல்ற௃ங் க஝ம்஢ந் ட௅ச஦஠யச஦நப - ணல்஧வ஧மடு ...66 பமறேம் ஢஥மய்த்ட௅ச஦பமன் ணன்஡பன௉ ணன்஡பன௉ஞ் சூறேம் ஢஥மய்த்ட௅ச஦பமழ் நடமன்஦ந஧ - கூறேம்஢ல் ...67 ஠ற்குடினே நணமங்கய ஠஧ம்வ஢ன௉கு நணன்சணடயன௉க் கற்குடிதிற் சந்டம஡ கற்஢கநண - சயற்சுகத்டமர் ...68 ஢ிற்ச஠஠ ணயல்஧மப் வ஢ன௉சண டன௉ன௅ச஦னைர்ச் சற்ச஡ர்நசர் னெக்கர ச் ச஥த்டஞிநத - ணற்வசய் ...69 அ஥மப்஢ள்நி நணற௉ ணப஡ின்று பமழ்த்ட௅ம்


சய஥மப்஢ள்நி ஜம஡த் வடநிநப - இ஥மப்஢ள்நி ...70

஠யன்வ஦னன்வணய் தன்வ஦஡நப ந஠ர்ந்ட௅஧கு பமழ்த்ட௅கயன்஦ ஠ன்வ஦றும்஢ி னைரி஧ங்கு ஠ன்வ஡஦யநத - ட௅ன்றுகதற் ...71 கண்ஞமர் வ஠டுங்கநத்சடக் கட்஝னயத்ட வணய்த்டபர்சூழ் டண்ஞமர் வ஠டுங்கநவணய்த் டம஥கநண - ஋ண்ஞமர் ...72 டன௉க்கமட்டுப் ஢ள்நித் டசகவகமண்ந஝ம ர் சூறேந் டயன௉க்கமட்டுப் ஢ள்நிதில்பமழ் நடநப - ணன௉க்கமட்டு ...73 ஠ீ஧ம் வ஢மனயற்குள் ஠யச஦ட஝ங்கட் நகர்கமட்டும் ஆ஧ம் வ஢மனயற்சயபநதம கப்஢தந஡ - சர஧஠யச஦ ...74 பமந்ட௅ன௉த்டய வகமண்டுள் ந஡வ஧றேப்ன௃ நபமர்ன௃கறேம் ன௄ந்ட௅ன௉த்டய நணற௉சயப ன௃ண்ஞிதநண - கமந்டன௉பத் ...75

டண்டினைர் ந஢மற்றுந் டசககமசயக் கட்வசய்ட௅ கண்டினைர் பமறேங் கசநகண்நஞ - வகமண்டிதல்஢ின் ...76 நபற்றுத் ட௅ச஦னேள் பி஥பம டபர்ன௃கறேம் நசமற்றுத் ட௅ச஦னேட் சுகபநநண - ஆற்஦஧ய஧மத் ...77 டீடயக் குடிவதன்று வசப்஢ப் ஢஝மர்ணன௉ற௉ம் நபடயக் குடி(58) தின்஢ வபள்நநண - நகமடயதற௃ம் ...78 பன்குடித் டயட்ச஝ ணன௉பமர் ணன௉ற௉டயன௉த் வடன்குடித் டயட்ச஝ச் சயப஢டநண - ஠ன்குச஝த ...79


உள்நணங்சக ணமர்நண ற௃றுத்டம டபர்ன௃கறேம் ன௃ள்நணங்சக பமழ்஢஥ண ந஢மகநண - கள்நணய஧ஞ் ...80

சக்க஥ப் ஢ள்நிட஡ிற் ஦மம்஢தின்஦ சணந்டர்கள்சூழ் சக்க஥ப் ஢ள்நிட஡ில் டண்ஞநிநத-ணயக்க ...81 அன௉கமறொர் சூழ்ந்நட அனகுவ஢஦ நபமங்கும் கன௉கமறொர் இன்஢க் கடயநத-ன௅ன௉கமர்ந்ட ...82 நசமச஧த் ட௅ச஦திற் சுகஞ்சயபடைல் பமசயக்கும் ஢மச஧த் ட௅ச஦திற் ஢ரிணநநண-சர஧த்டர் ...83 வசமல்டை ஥டிதப்஢ர் டெதன௅டி நணல்சபத்ட ஠ல்ற௄ ஥ணர்ந்ட஠டு ஠மதகநண-ணல்஧மர்ந்ட ...84 ணமறொ ரி஥பிதின்வ஢மன் சபதணந ற௉ஞ்சயகரி ஆறொரி ற௃ற்஦வபங்கள் ஆண்டசகநத-ஏபமட௅ ...85

சயத்டயன௅ற்஦ நதமகஞ் வசறேம்வ஢மனய஧யற் ன௄சபவசனேம் சத்டயன௅ற்஦ நணற௉ஞ் சடமசயபநண-஢த்டயனேற்ந஦மர் ...86 ன௅ட்டீச் சு஥த்டயன் ன௅த஧ம பசகதன௉ற௅ம் ஢ட்டீச் ச஥த்வடம் ஢஥ம஢஥நண-ட௅ட்஝ணதல் ...87 டீங்குபிசன தமர்டசணபமன் வசன்஦ண஥ச் வசய்பிக்க ஏங்கு஢சன தமச஦திவ஧ன் னுள்ற௅பப்ந஢-஢மங்குவ஢஦ ...88 ஆர்ந்ட ப஝பிச஧தமன் அன்஡த்டமன் ந஢மற்஦ய஠யடம்


சமர்ந்ட ப஝டநிபமழ் டற்஢஥நண-நசர்ந்ட ...89 ண஧ஞ்சுனய கயன்஦ ண஡த்டர்க் கரிடமம் ப஧ஞ்சுனய பமழ்வ஢மன் ணச஧நத-஠ய஧ஞ்சுனயதம ...90

நடமஞத்டயல் பந்நடம னு஝ன்றுடயத்ட௅ பமழ்கும்஢ நகமஞத்டயல் வடய்பக் கு஧க்வகமறேந்நட-ணமட௃ற்ந஦மர் ...91 கமழ்க்நகமட்஝ ஠ீங்கக் கன௉ட௅ங் கு஝னெக்கயற் கர ழ்க்நகமட்஝ நணற௉ணன்஢ர் நகண்சணநத-பமழ்க்நகமட்஝த் ...92 நடந஥மஞ ணட்டுந் டயகழ்கு஝ந்சட ணட்டுணயன்஦யக் கமந஥மஞ ணட்டுங் கணழ்ண஧ந஥-சரந஥மங்கும் ...93 நதமகர ச் சு஥ர்஠யன் றுபந்ட௅ பஞங்குடயன௉ ஠மகர ச் சு஥நணமங்கு ஠ங்க஡ிநப-ஏசகனேநம் ...94 நடக்கும் ப஥குஞ஡மந் வடன்஡பன்கண் சூழ்஢னயசதப் ந஢மக்கும் இச஝ணன௉டயற் ன௄஥ஞநண-஠ீக்கணய஧ம ...95

஠ன்கு஥ங் கமட௃ ஠ச஝நதம ஥ச஝கயன்஦ வடன்கு஥ங் கமடுட௅ச஦ச் வசம்ணந஧-ன௃ன்கு஥ம்ச஢ ...96 ஌஧க் குடின௃குந்ட ஋ம்ணந஡மர்க் குண்சணடன௉ ஠ீ஧க் குடிதி஧ங்கு ஠யட்கநநண-ஜம஧த்ட௅ ...97 ஠ீ஝க்நகமர் ஠மற௅ம் ஠யச஡ந்நடத் டயடும்சபகல் ணம஝க்நகம திற்குண் ணட௅஥நண-஢ம஝ச்சரர் ...98


பல்஧ டணயழ்ப்ன௃஧பர் ணன்஡ி பஞங்குடயன௉ ஠ல்஧ணகயழ் இன்஢ ஠பபடிநப-இல்஧ணதல் . ...99 ஆனம்஢ங் வகன்஡ ப஦யந்நடமர் வச஦யந்நடத்ட௅ம் நகமனம்஢ம் பமழ்கன௉சஞக் வகமண்஝ந஧-பறேம்வ஢மய் ீ ...100

டீ஥ம படுற௉ச஝தமர் நசர்டற் கன௉ந்வடய்பச் சர஥ம படுட௅ச஦வதஞ் வசல்பநண-ந஢஥மக் ..101 கன௉த்டயன௉த்டய நதத்ட௅ங் கன௉த்டர்க் கன௉ள்வசய் டயன௉த்ட௅ன௉த்டய இன்஢ச் வசனயப்ந஢-பன௉த்ட௅ணதல் ...102 ஠மற௅ வணறேந்டெர் ஠சபதறுக்கு ணன்஢ன௉ள்நம் ஠ீற௅ம் அறேந்டெர் ஠யச஦ட஝நண-நபநிசணநதமர் ...103 பமனை஥த் நடணம ண஧ர்(59) வசமரிந்ட௅ பமழ்த்ட௅கயன்஦ ணமனை஥த் டன்஢ர் ணந஡ம஥டநண- நடதம ...104 பந஠கவ஥ன் வ஦வ்ற௉஧கும் பமழ்த்டப் ஢டுஞ்சரர் பிந஠கர்பம வனங்கண் பின௉ந்நட- இநசணச் ...105

வச஦யதற௄ர் கூந்டல் டயன௉பச஡தம ஥மடும் ஢஦யதற௄ர் பமழ்வணய்ப் ஢஥நண- வ஠஦யவகமண்ந஝ ...106 அன்஢ள்நி நதமங்கு ண஦யற௉ச஝நதமர் பமழ்த்ட௅ஞ்வசம் வ஢மன்஢ள்நி பமழ்ஜம஡ ந஢மடநண- இன்ன௃ள்நித் ...107 வடள்நிதமர் ந஢மற்஦யத் டயகறேந் டயன௉஠ன்஡ிப்


஢ள்நிதமர்ந் நடமங்கும் ஢஥சயபநண - ஋ள்ற௅றுந஠மய் ...108 ஌த ப஧ம்ன௃஥த்சட வதண்ஞமண வ஧ண்ட௃கயன்ந஦மர் நணத ப஧ம்ன௃஥த்ட௅ நணடகநப - டெதவகமடி ...109 அங்கமடு நகமன௃஥ம்பம ஡மற்஦மடு கயன்஦டச஧ச் சங்கமடு நணற௉ஞ் சதம்ன௃நப - வ஢மங்குணயன௉ட் ...110

கூறுடயன௉ பமக்கூர் வகமடுப்஢஡ந஢மற் சூழ்ந்ட௅ணடயல் பறுடயன௉ ீ பமக்கூர் பிநக்கநண - ணம஦கற்஦ய ...111 ஠ன்கச஝னைர் ஢ற்஢஧ற௉ ஠ன்஦யண஦ பமநடத்ட௅ம் வடன்கச஝னைர்(60) ஆ஡ந்டத் நட஦ந஧ - பன்சணதி஧மச் ...112 வசமற்க஝பி நணந஧மர் ட௅டயத்டவ஧மனய தமநடமங்கு ஠ற்க஝றொர் ப஥ட்஝ ீ ஠மதகந஡ - பற்க஝த்ட௅ம் ...113 பமட்஝க் குடிசற்றும் பமய்ப்஢நட தில்ச஧வதனும் நபட்஝க் குடிநணற௉ நண஧பந஡ - ஠மட்஝ன௅ற்஦ ...114 பமக்குந் வடநிச்நசரி ணமடபத்டர்க் கயன்஢஠஧ம் ஆக்குந் வடநிச்நசரி அங்கஞந஡ - ஠ீக்கும் ...115

கன௉ண ன௃஥த்டயற் க஧பம டன௉ள்வசய் டன௉ண ன௃஥ஞ்வசய் டபநண - இன௉சணதினும் ...116 ஋ள்நமற்஦யன் நணபமட ஌ற்ன௃ச஝நதமர் சூழ்ந்டயச஦ஞ்சு ஠ள்நமற்஦யன் நணபித஋ன் ஠ற்றுசஞநத - வடள்நமற்஦யன் ...117


஠ீட்஝மறு வகமண்஝஥ம்ச஢ ஠யன்று கபின்கமட்டும் நகமட்஝மறு நணற௉ங் குநிர்ட௅ச஦நத - கூட்஝மக் ...118 கன௉பம்஢ர் டம்சணக் க஧பமட நணன்சணத் டயன௉பம்஢ர் ஜம஡த் டய஥ட்ந஝ - என௉பந்டர் ...119 ணமகமநங் வகமள்ந ணடச஡த் ட௅஥த்ட௅கயன்஦ ணமகமநமத் டன்஢ர் ணந஡ம஧தநண - நதமகமநக் ...120

கமதச்சூர் பிட்டுக் கடயநச஥ நபட்஝பர்சூழ் ணீ தச்சூர் டண்வஞன்னும் வபண்வஞன௉ப்ந஢ - ணமதக் ...121 கநங்நகமதில் வ஠ஞ்சக் கதபர் ணன௉பம இநங்நகமதின் ஜம஡ இ஡ிப்ந஢ - பநங்நகமந ...122 ஠மடுந் டய஧ட ஠தப்ன௃஧பர் ஠மந஝ம றும் ஢மடுந் டய஧சடப் ஢டய஠யடயநத - ஆடுணதில் ...123 கமம்ன௃஥ங்வகமள் நடமநிதர்வ஢மற் கமபிற் ஢தில்கயன்஦ ஢மம்ன௃஥ங்வகமள் உண்சணப் ஢஥ம்வ஢மன௉நந - ஆம்ன௃ப஡ம் ...124 ட௅ன்னும் வ஢ன௉ங்குடிகள் சூழ்ந்ட௅ப஧ஞ் வசய்ட௅பசக ணன்னுஞ் சயறுகுடிஆன் ணமர்த்டநண - ன௅ன்஡஥சும் ...125

கமனய ணயனச஧தன௉ங் கண்டுவடமனக் கமசநித்ட பனய ீ ணயனச஧ பி஥மட்டுன௉நப - ஊனயவடமறும் ...126 ணன்஡ினைர் ணமல்பிச஝தமய் பம஡பம வபன்றுவடமன


பன்஡ினைர் பமறே ணஞிகண்஝ம - இந்஠யணய஝ம் ...127 சயந்ட௅ங் கன௉ப஧யதின் டயண்சணவதன்று நடர்ந்டபர்கள் ன௅ந்ட௅ங் கன௉பி஧யபமழ் ன௅க்கண்ஞம - ணந்டஞத்சடக் ...128 கமட௃ ணன௉ந்ட௅ச஦திக் கமணர்ட஧ வணன்வ஦பன௉ம் ந஢ட௃ வ஢ன௉ந்ட௅ச஦திற் வ஢ம்ணமந஡ - ஌ட௃஝ன்கம ...129 ஈட்டும் வ஢ன௉஠ச஦தம வ஦ன்஡ பதந஧மடி ஠மட்டும் வ஢ன௉஠ச஦னைர் ஠ம்஢ந஡ - கமட்டும் ...130

஢ரிசயற் கச஥ப்ன௃ற்ந஦மர் ஢மங்குவ஢஦ நபமங்கும் அரிசயற் கச஥ப்ன௃த்டெ(61) ஥மந஡ - டரிச஡த்வடக் ...131 கமற௃ஞ் சயபன௃஥த்சடக் கமட஧யத்நடமர் டங்கள்ட௅டய ஌ற௃ஞ் சயபன௃஥த்டய வ஧ம்ணமந஡ - ணமற௃ங்வகமள் ...132 வபப்ன௃ங் கச஧த஠ல்ந஧மர் வணன்ணட௅஥ச் வசமன்ணமச஧ வசப்ன௃ங் க஧த஠ல்ற௄ர்ச் சயன்ணதந஡ - வசப்஢ன௅஝ன் ...133 ஏங்குந் டயன௉த்வடமண்஝ர் உள்குநி஥ ஠ல்஧ன௉நமல் டமங்குங் கன௉க்குடிபமழ் சங்க஥ந஡ - ஆங்கக஡ந் ...134 டமஞ்சயதத்சட(62) நபங்சகத் டச஧தமற் ஦டுக்கயன்஦ பமஞ்சயதத்டயன் நணற௉ ணச஦நதமந஡ - ஆஞ்சயதி஧ம ...135

டயந்஠ய஧த்ட௅ம் பம஡மடய வதந்஠ய஧த்ட௅ நணமங்குவ஢ன௉ ஠ன்஡ி஧த்ட௅ பமழ்ஜம஡ ஠ம஝கந஡ - ணன்னுண஧ர் ...136


பண்டீச் சு஥ம்஢மடி பமர்ணட௅ற௉ண் டுள்கநிக்குங் வகமண்டீச் சு஥த்டணர்ந்ட நகமணமந஡ - கண்டீச ...137 ஠ண்஢ச஡னை ஥ன்ன௃கறேம் ஠ம்஢வப஡ உம்஢ர்வடமனத் டண்஢ச஡னைர் நணற௉ஞ் ச஝மட஥ந஡ - ஢ண்ன௃஝ந஡ ...138 ஋ற்குடிதம ஡ங்வகமண் டின௉க்க ணகயழ்ந்டநித்ட பிற்குடிதின் ப஥ட்஝ ீ நணதபந஡ - வசமற்வகமடித ...139 பன்ன௃க஧ம வ஠ஞ்சயன் ணன௉ற௉ம் என௉டசகசணத் வடன்ன௃கற௄ர் பமழ்ணகம நடபந஡ - இன்஢ணச஦ ...140

அர்த்டணம ஠ீக்கரித பமடம஥ ணமகய஠யன்஦ பர்த்டணம ந஠ச்ச஥த்ட௅ பமய்ந்டபந஡ - ணயத்சடனேற்஦ ...141 கமண஡டீ சங்வக஝நப கண்஢மர்த் டன௉ள்வசய்ட ஥மண஡டீ சம்வ஢று஠ய ஥மணதந஡ - நடமன௅ண் ...142 ணதற்றூர் ஢஦யத்ட ண஡த்டயல் பிசநந்ட ஢தற்றூர் டயசசதம் ஢஥ந஡ - இதற்றுஞ்சரர் ...143 ஆச்சய஥நண ற௉ஞ்வசங்கமட் ஝ங்குடிதி ஡ங்கஞ஢ டீச்ச஥ம்பம றேஞ்சந்த்஥ நசக஥ந஡ - ஌ச்சக஧ ...144 பிண்ணன௉பி ந஡மச஡ பி஝஠ீக்க ஠ல்஧ன௉ள்வசய் பண்ணன௉கல் ணமஞிக்க பண்ஞந஡ - டயண்சணவகமண்஝ ...145

ணமத்டணங்சக னேள்நம் ணன௉பிப் ஢ிரிதமட


சமத்டணங்சகக் கங்சகச் ச஝மன௅டிநதமய் - டெத்டசகத ...146 ஢மசகக்கம வ஥ன்னும் ஢ஞிவணமனயதமர் பமழ்த்நடமபம ஠மசகக்கம ந஥மஞம் ஠தந்நடமந஡ - ஏசகத஦ ...147 பிக்கல் பன௉ங்கமல் பி஝மய்டீர்த் ட௅஧கயச஝஠ீ சயக்கவ஧னுஞ் சயக்கல் டய஦ந஧மந஡ - ணயக்கணய஡மர் ...148 பமறெர் ட஝ங்கண் பதல்கமட்டி நதமங்குங்கர ழ் நபறெரிற் வசங்கண் பிச஝நதமந஡ - ஠ீற௅பசகப் ...149 ஢மறொ ரிசசதிற் ஢தன்சுசபதிற் ஢மங்குச஝த நடறொர் பநர்நடப நடபந஡ - ன௄பி஡ிச஝ ...150

இக்கூ஝ன் சணந்ட பி஡ிக்கூ஝ வ஧ன்று஢ள்நி ன௅க்கூ஝ன் நணபிதணர் ன௅ன்஡பந஡ - டக்கவ஠டுந் ...151 நடனொ ஥ஞிபடயச் ீ சரனொர் ணஞிணம஝ ஆனொரி வ஧ங்கள் அன௉ணன௉ந்நட - ஠ீனொர்ந்ட ...152 கமனொர் வ஢மனயற௃ங் க஡ிதீந் டயசநப்஢கற்றும் ஆனொ ஥஥வ஡஦யநப நமண்சணநத - ஌஥மர்ந்ட ...153 ணண்ணண் ஝஧யகர் ணன௉ற௉ணம னொர்ப்஢஥சப உண்ணண் ஝஧ய(63) ஋ம் உச஝சணநத - டயண்சணக் ...154 கநணர் ணகயனக் கச஝சயதர் ஢மடும் பிநணர் வகமற௅வணம் பின௉ப்ந஢ - பநசண ...155


஋ன௉க்க஥ப ீ ஥ஞ்நச வ஥னயல்நபஞி வகமண்டு டயன௉க்க஥ப ீ ஥ஞ்நசர் சய஦ப்ந஢ - உன௉க்க ...156 பன௉நபறெர் ணமவபல்஧ம ணமநபறுஞ் நசமச஧ப் வ஢ன௉நபறெர் இன்஢ப் வ஢ன௉க்நக - கன௉சண ...157 ணயச஧தம஧ங் கமட்டு ணய஝ற்஦மவதன் ந஦த்ட௅ம் டச஧தம஧ங் கமட்டுத் டகநப - ஠யச஧வகமள் ...158 ட஝பமதில் வபண்ணஞிகள் சங்கங்க ந ீனும் கு஝பமதில் அன்஢ர் கு஦யப்ந஢ - ண஝பமட்நகமர் ...159 கூச஦(64) னேபந்டநித்ட நகமநபவதன் ஦ன்஢ர்வடமனச் நசச஦ னேபந்டயன௉ந்ட சயற்஢஥நண - நபறு஢஝மப் ...160

஢மற௄ர் ஠ய஧பிற் ஢ஞி஧ங்கள் டண்கடயர்வசய் ஠மற௄ரில் அன்஢ர்வ஢று ஠ன்஡தநண - நணற௄ன௉ம் ...161 ந஠மய்க்கச஥னேட் வசய்தமட ந஠மன்சணநதமர் சூழ்ந்டகடு பமய்க்கச஥னேண் நணற௉கயன்஦ பண்சணநத - பமய்த்ட ...162 வ஢ன௉ம்ன௄கந் வடங்கயற் ஢ி஦ங்க பநங்வகமள்ற௅ம் இன௉ம்ன௄சந நணபி தின௉ந்நடமய் - பின௉ம்ன௃ம் ...163 பி஥டப் வ஢ன௉ம்஢மனய பிண்ஞபர்க நநத்ட௅ம் அ஥சடப் வ஢ன௉ம்஢மனய ஆர்ந்நடமய் - ச஥டத்டமல் ...164 ஌ட௅ம் அபஞிபவஞன் வ஦ண்ஞம டபரிச஦ஞ்சய ஏட௅ம் அபநிபஞல் ற௄ன௉ச஝நதமய் - நகமடகன்஦ ...165


஠ீட்டுஞ் சுன௉டய ஠யதணத்நடமர்க் கயன்஡ன௉சந ஠ீட்டும் ஢ரிடய ஠யதணத்நடமய் - கமட்டித஠ந் ...166 நடபனூ வ஥ன்று டயசசன௅கன்ணமல் பமழ்த்ட௅கயன்஦ ன௄பனூர் நணற௉ம் ன௃கறேச஝நதமய் - ன௄ப஧கமம் ...167 ஈங்கும்஢ம டமநன௅ட வ஧வ்ற௉஧கு வணஞ்ஜமன்றுந் டமங்கும்஢ம டமநநச் ச஥த்டணர்ந்நடமய் - ஏங்குன௃த்டய ...168 ணமன்கநரி ந஧மட்டி ணகயழ்நபம டின௉ந்நடத்ட௅ம் பமன்கநரில் பமறே ணச஦ன௅டிந஢ - நணன்சணடன௉ம் ...169 ன௅ற்ந஦ணம் பமய்ந்ட ன௅஡ிபர் டய஡ம்஢஥ற௉ம் சயற்ந஦ணம் பமய்ந்ட வசறேங்கடயந஥ - கற்஦பர்கள் ...170

஋ங்குன௅சமத் டம஡ ணயன௉ங்கனக ணன்஦ன௅டல் டங்குன௅சமத் டம஡த் ட஡ின௅டந஧ - வ஢மங்கு஢ப ...171 பல்஧஧யடும் ஢மப஠த்ட ணட்வ஝மநிவசய் கயன்஦டயன௉ ணல்஧஧யடும் ஢மப஡த்ட௅ ணமட்சயசணநத - வடமல்ச஧ப் ...172 ஢டிக்குள் ந஠மபமட ஢ண்ன௃ச஝நதமர் பமழ்த்ட௅ம் கடிக்குநத் டன்஢ர் கநிப்ந஢ - கடிக்குநத்டயன் ...173 பண்஝ச஧க்கத் நட஡஧ரின் பமர்ந்நடமர் ட஝ணமக்கும் டண்஝ச஧க்குள் ஠ீவஞ஦யச்சயந் டமணஞிநத - வகமண்஝வ஧஡ ...174 ணன்நகமட்டூர் நசமச஧ பநர்நகமட்டூர் டண்஢ன஡த்


வடன்நகமட்டூர் நடப சயகமணஞிநத - வடன்கூட்டிப் ...175

ந஢மய்பண் டுச஦ட஝ன௅ம் ன௄ம்வ஢மனயற௃ஞ் சூழ்ந்டண஥ர் ஆய்வபண் டுணச஦ணமசய ஧மணஞிநத - நடமய்ற௉ண்஝ ...176 கள்நம்ன௄ டமடய஠யச஧ கண்டுஞர்ற௉ வகமண்஝பர்சூழ் வகமள்நம்ன௄ டெர்பமன் கு஧ணஞிநத - வபள்நிச஝பமன் ...177 பமம்ந஢ வ஥திற்சூழ்ந்ட ணமண்஢மற் ஦யன௉஠மணம் ஆம்ந஢ வ஥திவ஧மப்஢ி ஧மணஞிநத - டமம்ந஢஥ம ...178 பட்டி஧ன்஢ ீ ஥ம஡ந்டம் நணபச் வசனேங்வகமள்நிக் கமட்டி ஧ணர்ந்ட஋ன்கண் கமட்சயநத - ஠ீட்டுவணமநி ...179 ஆங்கூ ரிச஧நப ஧ப஡ம டயதர்சூனத் நடங்கூரில் பமழ்நடப சயங்கநண - ஏங்குணச஧ ...180

பல்஧யக்கம டம஥ ணஞிப்ன௃தவபன் ஦ன்஢ர்வடமன வ஠ல்஧யக்கம பமழ்வணய்ந் ஠யதணநண - ஋ல்அல்கண் ...181 நசட்டிதத் டமந஡ வடரிந்ட௅சு஥ர் பந்நடத்ட௅ ஠மட்டிதத் டமன்குடிபமழ் ஠ல்஧ய஡நண - ஠மட்டுவணமன௉ ...182 டை஦மதி ஧ன்஢ர்டசண ந஠மக்கய தன௉ள்வசய்டயன௉க் கம஦மதின் நணந஧மர் கச஝ப்஢ிடிநத - ப஦மகும் ீ ...183 இன்஦மப்ன௄ர் பந்வடமட் டின௉ந்டடயவ்றொ வ஥ன்஡ற௉தர் கன்஦மப்ன௄ர் ஢ஞ்சமக் க஥ப்வ஢மன௉நந - ட௅ன்஦மசச ...184


வபய்த ப஧யப஧த்சட பட்டிதன்஢ர்க் ீ கயன்஡ன௉ள்வசய் ட௅ய்த ப஧யப஧த்ட௅ச் வசமன்ன௅டிந஢ - ச஠னேண஡ ...185

சணச்சய஡த்சட பிட்ந஝ம ர் ண஡த்டயற் சுசபவகமடுத்ட௅க் சகச்சய஡த்டய னுட்கச஥தமக் கற்கண்ந஝ - வ஠ற்சுணக்க ...186 ஆநிச஧வதன் ஦மனொ஥ ஡மர்ட௅டயக்கத் டந்டன௉ற௅ம் நகமநி஧யதின் அன்஢ர்கு஧ங் வகமள்ற௅பப்ந஢ - ஠ீற௅஧கம் ...187 கமய்னெர்க்க ந஥னுங் கன௉டயற் கடயவகமடுக்கும் பமய்றைர்க் கசணந்ட ணச஦க்வகமறேந்நட - ந஠தன௅ஞத் ...188 நடவ஝஧யசத னெற௉஧குந் நடர்ந்ட௅வடமனச் வசய்டன௉ற௅ம் ஈடின்ணச஦க் கமட்டிவ஧ன்஦ன் ஋ய்ப்஢ில்சபப்ந஢ - ஠மடுவணச஡ ...189 ஠யன்஡கத்டய தமன்஢ள்நி ந஠ர்ந்நடவ஡ன் ஦மட்வகமண்஝ வடன்஡கத்டய தமன்஢ள்நிச் வசம்வ஢மன்ந஡ - வடமன்வ஡஦யநதமர் ...190

஠மடிக் குனக ஠஧ணன௉வநன் ந஦த்ட௅கயன்஦ நகமடிக் குனக஥ன௉ட் நகம஧நண - ஠ீடு஧கயல் ...191 ஠மட்டும் ன௃கனீ ன ஠மட்டிற் ஢பபின௉சந(65) பமட்டுந் டயன௉க்நகமஞ ணமணச஧தமய் - நபட்டு஧கயன் ...192 னெடீச் ச஥வணன்று ன௅ன்ந஡மர் பஞங்குடயன௉க் நகடீச் ச஥த்டயற் கயநர்கயன்ந஦மய் - ஏட௅கயன்ந஦மர் ...193 ஢ம஧பமய் ஠யற்கும் ஢ச஥நதமடு பமழ்ணட௅ச஥(66)


ஆ஧பமய்ச் வசமக்கனகம ஡ந்டநண - சர஧ர்டசணக் ...194 கமப்஢னூ ரில்஧மக் கன௉சஞதம வ஧ன்றுன௃கும் ஆப்஢டைர் நணற௉சடம ஡ந்டநண - ணமப்ன௃஧பர் ...195

ஜம஡஢஥ங் குன்஦வண஡ ஠ண்ஞிணகயழ் கூர்ந்நடத்ட பம஡஢஥ங் குன்஦஧யன்஢ம ஡ந்டநண - பம஡பர்நகமன் ...196 நடநண ஝கத்டவ஡மடு சரட஥னும் பமழ்த்ட௅ஞ்சர ஥மநண ஝கத்ட஦யபம ஡ந்டநண - ன௄ணீ டயல் ...197 ஠ற்஦பன௉ங் கற்஦ ஠பசயத்ட ன௉ம்பமழ்த்டய உற்஦வகமடுங் குன்஦த்வடம் ஊடயதநண - ன௅ற்றுகடயர் ...198 இத்டெ஥ ணன்஦ய தி஡ித்டெ஥ ணயல்ச஧வத஡ப் ன௃த்டெர் பன௉ணடிதமர் ன௄ரிப்ந஢ - சயத்டமய்ந்ட௅ ...199 ஠மணீ ச ஥மகும் ஠஧ந்டன௉வணன் றும்஢ர்வடமறேம் ஥மணீ சம்(67) பமழ்சரப ஥த்டய஡நண - ன௄ணீ ட௅ ...200

஠ீ஝மச஡ சூறேம் ஠ய஧ணன்஡ர் பமழ்த்ட௅டயன௉ பம஝மச஡ நணற௉கன௉ ஞமக஥நண - நச஝ம஡ ...201 பம஡ப்ந஢ ஥மற்ச஦ ணடயசத ன௅டிசூடுங் கம஡ப்ந஢ர் ஆ஡ந்டக் கமசநநத - நணம஡ன௉நந ...202 ன௄பஞன௅ம் ன௄ணஞன௅ம் ந஢ம஧ப ணர்ந்டடயன௉ப் ன௄பஞத்டயல் ஆ஡ந்டப் வ஢மக்கய஫நண - டீபஞத்டயல் ...203


கண்சுனயத வ஧ன்று கன௉சஞதநித் வடன்னுநஞ்நசர் டண்சுனயதல் பமழ்சரப சம௳யநத - ஢ண்வசனயப்஢க் ...204 கற்஦ம஧ங் குண்சணக் கடயடன௉வணன் ஦ற்஦பர்சூழ் குற்஦ம஧த் டன்஢ர் குட௅க஧யப்ந஢ - வ஢மற்஦மண ...205

஠ல்நப஧ய சூழ்ந்ட௅ ஠தன்வ஢றுவணமண் வசஞ்சம஧ய வ஠ல்நப஧ய உண்சண ஠ய஧தநண - பல்நபச஧ ...206 ஠ஞ்சசக் கநத்ட௅சபத்ட ஠மடவப஡த் வடமண்஝ர்வடமன(68) அஞ்சசக் கநஞ்நசர் அன௉ற௉ன௉நப - வ஠ஞ்ச஝க்கய ...207 ஆன்று ஠யச஦ந்நடமர்க் கன௉நநிக்கும் ன௃க்வகமநினைர்த்(69) நடமன்றுணபி ஠மசயச் சுதம்ன௃நப - சமன்஦பர்கள் ...208 டம்ன௅ன௉கன் ன௄ட௃ட் ஝஧ம்ந஢ம஧ பமழ்கயன்஦ ஋ம்ன௅ன௉கன் ன௄ண்டி இன௉஠யடயநத - வசம்சணனே஝ன் ...209 அங்குன்஦ம நடமங்கு ணஞிவகமள் வகமடிணம஝ச் வசங்குன்றூர் பமறேஞ்சஞ் சரபிநத - டங்குண஡ ...210

பஞ்சணமக் கூ஝ல் பச஥தம டபர்சூறேம் வபஞ்சணமக் கூ஝ல் பிரிசு஝ந஥ - ட௅ஞ்சவ஧னும் ...211 இன்஡ ஧கற்஦ இ஧ங்கு஢பம ஡ிக்கூ஝ல் ஋ன்னு ஠ஞமபி஡ிச஝ இன்஡ிசசநத - ட௅ன்஡ிதன௉ள் ...212 நபண்டிக் வகமடுன௅டிதம நணன்சணவ஢று ணமடபர்சூழ்


஢மண்டிக் வகமடுன௅டிதிற் ஢ண்ணதநண - டீண்஝ரித ...213 வபங்கன௉றொர் பஞ்ச பிச஡டீர்த் டபர்சூழ்ந்ட ஠ங்கன௉றொர்ச் வசய்னேள் ஠ப஥சநண - டங்கநற்஦யன் ...214 டீங்கமர் ஢ி஦வடய்பத் டீங்குனயதில்(70) பழ்ந்டபச஥த்(71) ீ டமங்கம ப஥த்ட௅ச஦தில் டமட௃நப - ன௄ங்குன஧மர் ...215

பங்கமச஡ ீ ணம஝ஞ்நசர் பிண்வஞன் ஦கல்க஝ந்சடத் டெங்கமச஡ ணம஝ச் சு஝ர்க்வகமறேந்நட - ஠ீங்கமட௅ ...216 ஠ீ஝ச஧ தமற்றூர் ஠யனன்ணஞிக்குன் ந஦மங்குடயன௉க் கூ஝ச஧ தமற்றூர்க் குஞ஠யடயநத - ஠மடிதபமன் ...217 அம்ன௃஧யனைர் நசமச஧ தஞிபதல்க நநமங்வகன௉க்கத் டம்ன௃஧யனைர் நபட சண஥சநண - ஠ம்ன௃பிச஝ ...218 ஆங்குந் டயச஡னைர்ந் டன௉நமவதன் ஦ன்஢ர்வடமறே நடமங்குந் டயச஡னைர் உணம஢டயநத - டீங்குறுவணமன் ...219 (72)஡மர்ன௃஥த்சட வபண்ஞசகத்டீ தம஧னயத்டம வதன்றுவடமனச் (73)நசமன௃஥த்டயன் பமழ்ஜம஡ டீபகநண - பமர்வகடி஧ச் ...220

வசன்஡டயசக நதமங்கயத்(74) டய஧டபடய தமர்஢஥ற௉ம் ணன்஡டயசக ப஥ட்஝ ீ ணமடபநண - ஢ன்஡ரிடமம் ...221 ஆபற௄ வ஥ங்கற௅ச஝ ஆனொ஥ ஡மனொ஥ம ஠மபற௄ர் ஜம஡ிதன௉ண் ஜம஢கநண - நடபகணமம் ...222


ணன்஦ ணணர்ந்ட பநம்ந஢மற் ஦யகழ்ந்டன௅ட௅ குன்஦ ணணர்ந்டஅன௉ட் வகமள்சகநத - அன்஦கத்டயன் ...223 ஠ல்வபண்வஞ னேண்வ஝மநித்ட ஠ம஥ஞன்பந் நடத்ட௅கயன்஦ வ஠ல்வபண்வஞய் நணற௉சயப ஠யட்ச஝நத - வசமல்பண்ஞம் ...224 ஠மப஧ர் ந஢மற்஦ய ஠஧ம்வ஢஦நப நதமங்குடயன௉க் நகமபற௄ர் ப஥ட்஝ங் ீ வகமள்஢ரிநச - ஆப஧ர்ணம ...225

நடபம இச஦பம சயபந஡ வதனுன௅னக்கம் ஏபம அச஦தஞி஠ல் ற௄ன௉தர்நப - டமபமக் ...226 கச஝தமற்஦ய ஡ன்஢ர்டசணக் கல்஧மற்஦ய ஡ ீக்கும் இச஝தமற்஦யன் பமழ்஠ல் இதல்ந஢ - இச஝தமட௅ ...227 வசமல்ற௄஥ன் ஦ன்ச஡த் வடமறேம்ன௃வகமற௅ஞ் சரர்வபண்வஞய் ஠ல்ற௄ ஥ன௉ட்டுச஦தின் ஠ற்஢தந஡ - ணல்஧மர்ந்ட௅ ...228 ணமசுந் ட௅ச஦னைர் ணகய஢ன்ன௅டல் னெபன௉ஞ்சரர் ந஢சுந் ட௅ச஦னைர்ப் ஢ிச஦சூடீ - ந஠சன௅஦ ...229 நபற்஦ம படுகூ ரிடதத்டய ஡மர்க்வகன்றுந் நடமற்஦ம படுகூர்ச் சுதஞ்சு஝ந஥ - ஆற்஦ணதல் ...230

கமஞிக் குனயபழ் ீ கச஝தர்க்குக் கமண்஢ரித ணமஞிக் குனயபமழ் ணகத்ட௅பநண - ணமட௃ற்஦ ...231 ன௄ப்஢ம டயரிவகமன்ச஦ ன௃ன்ச஡ன௅டற் சூழ்ந்டய஧ங்கும்


(75)஌ர்ப்஢ம டயரிப்ன௃஧யனைர் ஌ந்டந஧ - சரர்ப்வ஢ம஧யதப் ...232 ஢ண்டீச் சு஥஡ிப் ஢டயநத பிசனந்டவடனும் ன௅ண்டீச் சு஥த்டயன் ன௅றேன௅டந஧ - வ஢ண்டசகதமர் ...233 ஌ர்ப்஢஡ங்கமட் டூவ஥ன் ஦யன௉஠ய஧த்நடமர் பமழ்த்ட௅கயன்஦ சரர்ப்஢஡ங்கமட் டூர்ணகயழ்஠ய ந௳஢நண - சூர்ப்ன௃ச஝த்ட ...234 டமணமத்டெர் பனத் ீ டடிந்நடமன் கநஞசவ஡மடும் ஆணமத்டெர் பமழ்வணய் அன௉ட்஢ினம்ந஢ - தமநணத்ட௅ம் ...235

உண்ஞம ன௅ச஧தமள் உசணநதமடு நணற௉டயன௉ அண்ஞம ணச஧பமழ் அன௉ட்சு஝ந஥ - கண்ஞமர்ந்ட ...236 ஠மகம்஢ ஥மந்வடமண்஝ ஠மட்டி ற௃தர்கமஞ்சய(76) ஌கம்஢ நணற௉ம்ந஢ ரின்஢நண - ஆகுந்வடன் ..237 கமற்஦நிபண் ன௄ணஞத்சடக் கமட்டும் வ஢மனயற்கச்சய நணற்஦நிபமழ் ஆ஡ந்ட பட்டு஦நப ீ - ஠மற்஦ண஧ர்ப் ...238 ன௄ந்டண் ஝நிபிரித்ட௅ப் ன௃க்கயசசக்குஞ் சரந஥மஞ கமந்டன் ஦நிஅன௉ட்ப்஥ கமசநண - நசர்ந்டபர்க்நக ...239 இங்கம ஢டஞ்சற்று ணயல்஧ம டபந஡க டங்கம ஢டஞ்நசர் டதம஠யடயநத - ணங்கமட௅ ...240

வணச்சய வ஠஦யக்கமர்ப நணபி஠யன்ந஦மர் சூழ்ந்டடயன௉க் கச்சய வ஠஦யக்கமச஥க் கமட்டிச஦நத - ன௅ச்சகன௅ம் ...241


ஆனேங் கு஥ங்கஞின்ன௅ட் ஝ப்வ஢தர்வகமண் ந஝ம ங்குன௃கழ் ஌னேந் ட஧ம்பம னயதன்வணமனயநத - நடமனேண஡ ...242 (77)நதமக஦஧ய ஧மத்டபத்நடம ன௉ன்஡ பிநங்குடயன௉ ணமக஦஧யல் அன்஢஥஢ி ணம஡நண - ஏசகதி஧ம ...243 (78)பத்டெ஥ ீ ணமநபம஝ வணய்த்டபர்கள் சூழ்ந்டடயன௉ ஏத்டெரில் நபடமந்ட உண்சணநத - ன௄த்டபிசயன் ...244 ஆர்த்டமன் ஢஡கத் டப஡ிந் டய஥ன்ன௃கழ்பன் ஢மர்த்டமன் ஢஡ங்கமட்டூர் ஢மக்கயதநண - ஢மர்த்ட௅஧கயல் ...245

இல்஧ வண஡ச்வசன் ஦ய஥பம டபர்பமறேம் பல்஧ணகய னன்஢ர் பசயத்ட௅பநண - வசமல்஧ரிக்குக் ...246 கமற்ந஢று கச்சயதின்ன௅க் கமற்ந஢ ஦யபவஞன்னும் ணமற்ந஢ற்஦ய ஡ன்஢ர் ணந஡ம஢஧நண - ஌ற்ன௃ச஝பமய் ...247 ஊ஦ ஧டிதம ன௉஦த்வடமறேட௅ நணற௉டயன௉ ஊ஦ ஧னயதம உபசகநத - ணமறு஢டு ...248 டீட௅ ணய஧ம்஢தங்நகமட் டீவ஥ன் ஦டிதர்ன௃கழ் ஏட௅ ணய஧ம்஢தங்நகமட் டூர்஠஧நண - டீட௅ச஝த ...249 வ஢மற்நகம஧ம் ஆவணதிற்குப் ந஢மர்க்நகம஧ம் வகமண்஝டயன௉ பிற்நகம஧ம் நணற௉஢஥ நணட்டிசணநத - வசமற்ந஢மரில் ...250

ஏ஧ங்கமட் டும்஢சனத னூர்஠ீ஧ய பமட஝க்கும்


ஆ஧ங்கமட் டிற்சூழ் அன௉ள்ணதநண - ஜம஧ம்நசர் ...251 ணமசூர் அகற்றும் ணடயனேச஝நதமர் சூழ்ந்டடயன௉ப் ஢மசூரில் உண்சணப் ஢஥த்ட௅பநண - நடசூ஥ன் ...252 கண்஢மர்க்க நபண்டுவண஡க் கண்டூன்று நகமற்வகமடுத்ட வபண்஢மக்கத் டன்஢ர்வ஢றும் ப஦மப்ந஢ ீ - ஢ண்஢மர்க்கு ...253 ஠ள்நிப் ஢டயநத ஠஧ந்டன௉வணன் ஦ன்஢ர்ன௃குங் கள்நிற் ஢டய஠ங் க஝ப்஢மந஝ - ஋ள்நற௃றுங் ...254 நகமநத்டய ஠ீக்குங் குஞத்நடமர்க் கன௉ள்வசய்டயன௉க் கமநத்டய ஜம஡க் கநஞ்சயதநண - ஆள்அத்டம ...255

வபற்஦யனை வ஥ன்஡ பிச஡நதன் பிச஡டபிர்த்ட எற்஦யனைர் நணபித஋ன் உள்நன்ந஢ - வடற்஦யகநில் ...256 வ஢மங்குணஞிக் கமல்கள் வ஢ம஧ஞ்வசய்டயன௉ வபமற்஦ய஠கர் டங்குஞ் சயபந஢மக சம஥நண - ன௃ங்கபர்கள் ...257 நசர்ந்ட௅ப஧ங் வகமள்ற௅ந் டயன௉வபமற்஦ய னைர்க்நகமதிற் சமர்ந்ட௅ ணகயழ்அன௅ட சம஥நண - நடர்ந்ட௅஧கர் ...258 ந஢மற்றுந் டயன௉வபமற்஦யப் ன௄ங்நகமதிற் குட்வ஢ரிநதமர் சமற்றும் ன௃கழ்நபட சம஥நண - ஊற்றுறுவணய் ...259 அன்ன௃ணயகுந் வடமண்஝ர்குறே ஆனேம்ப஧ய டமதத்டயல் இன்஢ணயகு ஜம஡ இ஧க்கஞநண - ட௅ன்஢ண஦ ...260


஋ல்ச஧பமதற் குள்ணட்டும் ஌கயல்பிச஡ நதகுவணனும் ன௅ல்ச஧பமதிற் குள்சபத்ட ன௅த்டயபித்நட - ணல்஧ல்வ஢று ...261 நபற்கமட்஝ ந஥த்ட௅டயன௉ நபற்கமட்டின் நணபிதன௅ன் டைற்கமட் டுதர்நபட டேட்஢நண - ஢மற்கமட்டும் ...262 ஆர்த்டயவ஢ற்஦ ணமட௅ணதி ஧மய்ப்ன௄சயத் டமர்ணதிச஧க் கர ர்த்டயவ஢ற்஦ ஠ல்நபட கர டநண - கமர்த்டய஥ண்டு ...263 பமற௉கயன்஦ நசமச஧ பநர்பமன்ணய னைர்த்ட஧த்டயல் நணற௉கயன்஦ ஜம஡ பிட஥ஞநண - டெபிணதில் ...264 ஆடும் வ஢மனயற்கச்சூ ஥ம஧க்நகம திற்குநன்஢ர் ஠ீடுங் க஡டெத ந஠தநண - ஈடில்ச஧ ...265

஋ன்னுந் டயன௉த்வடமண்஝ ந஥த்ட௅ ணயச஝ச்சு஥த்டயன் ணன்னுஞ் சயபம஡ந்ட பண்ஞநண - ஠ன்வ஡஦யநதமர் ...266 ட௅ன்னுவ஠஦யக் நகமர்ட௅சஞதமந் டெதகறேக் குன்஦ய஡ிச஝ ன௅ன்னுண஦ய பம஡ந்ட னெர்த்டநண - ட௅ன்னுவ஢மனயல் ...267 அம்ணட௅஥த் நடன்வ஢மனயனேம் அச்சயறு஢மக் கத்ட௅஧கர் டம்ணட஠ீக் குஞ்ஜம஡ சம்ணடநண - ஋ம்ணடன௅ம் ...268 சமர்ந்டமல் பிச஡஠ீக்கயத் டமங்குடயன௉ பக்கச஥னேள் ந஠ர்ந்டமர் உ஢஠ய஝ட ஠யச்சதநண - நடர்ந்டபர்கள் ...269 டத்ட ணட௅ணடயதமற் சமன௉ம் அ஥சய஧யனைர் உத்டணவணய்ஞ் ஜம஡ எறேக்கநண - ஢த்டயனேள்நநமர் ...270


஋ண்ட௃ம் ன௃கழ்வகமள் இன௉ம்ச஢ணம கமநத்ட௅ ஠ண்ட௃ஞ் சயபநதமக ஠மட்஝நண - ணண்ஞகத்ட௅ள் ...271 நகம஢஧த்டயற் கமண்஢ரித நகமக஥ஞங் நகமதில்வகமண்஝(97) ணம஢஧த்ட௅ ணம஢஧ணம ணம஢஧நண - டம஢ணய஧மப் ...272 ஢மகயதற்வசமல் ணங்சகவதமடும் ஢மங்கமர் ஢ன௉ப்஢டத்டயல்(80) நதமகயதர்க நநத்டய஝பமழ் எப்ன௃஥நப - ந஢மகயன௅டல் ...273 ஢மடினேற்஦ ஠ீ஧ப் ஢ன௉ப்஢டத்டயல் ஠ல்ந஧மர்கள் நடடிசபத்ட வடய்பத் டய஧கநண - ஠ீடு஢பம் ...274 டங்கம டபந஡க டங்கம ஢டஞ்நசர்ந்ட ஠ங்கம ட஧ம஡ ஠தப்ன௃ஞர்நப - சயங்கமட௅(81) ...275

டண்ஞிச஦ந்ட௅ ஠யன்஦பர்டமஞ் சமர்டயன௉க்நக டம஥த்டயற் ஢ண்ஞிச஦ந்ட கர டப் ஢னுபந஧ - ஋ண்ஞிச஦ந்ட ...276 சமன்ந஦மர் பஞங்குவ஠மடித் டமன்ணச஧தில் பமழ்கயன்஦ நடன்ந஦மய் அன௅டச் வசறேஞ்சுசபநத - பமன்நடமய்ந்ட ...277 இந்டய஥ன௉ம் ஠ம஥ஞன௉ம் ஋ண்ஞில் ஢ி஥ணர்கற௅ம் பந்டயச஦ஞ்சும் வபள்நி ணச஧தமந஡ - டந்டயடு஠ல் ...278 டமய்க்குங் கயச஝தமட டண்ஞன௉ள்வகமண் ஝ன்஢ன௉நம் பமய்க்குங் கதிச஧ ணச஧தமந஡ - டெய்க்குண஥ன் ...279 டந்சடநத ஋ன்஡ன௉சணத் டந்சடநத டமநதவதன்


சயந்சடநத நகமதில்வகமண்஝ டீர்த்டந஡ - சந்டணயகும் ...280

஋ண்ந஝ம ற௅ச஝தமய் ஋ச஡னேச஝தமய் ணமர்஢கத்டயல் பண்ந஝ம ஧யடுங்வகமன்ச஦ ணமச஧தமய் - வடமண்஝ர்பினய ...281 உண்ஞற் வகநிதமய் உன௉த்டய஥ன்ணம ஧மடயதர்டங் கண்ஞிற் க஡பி஡ிற௃ங் கமண்஢ரிதமய் - ணண்ட௃஧கயல் ...282 ஋ன்ந஢மன் ஦பர்க்கும் இன௉ள்஠ீக்கய இன்ன௃டற௉ம் வ஢மன்ந஢மன்஦ நண஡ிப் ன௃஥மட஡ந஡ - ணயன்ந஢மன்஦ ...283 வசஞ்சச஝தமய் னெபன௉க்கும் நடபன௉க்கு ணயதமபன௉க்கும் அஞ்சச஝தம பண்ஞம் அநிப்ந஢மந஡ - பிஞ்சு஧கயல் ...284 ஋ல்஧மர்க்கு ஠ல்஧பந஡ ஋ல்஧மஞ்வசய் பல்஧பந஡ ஋ல்஧மர்க்கும் என்஦ம தின௉ப்ந஢மந஡ - வடமல்ற௄னய ...285

ஆர்ந்ட ச஥மச஥ங்க வநல்஧ம ணடி஠யன஧யல் நசர்ந்வடமடுங்க ணம஠஝஡ஞ் வசய்நபமந஡ - சமர்ந்ட௅஧கயல் ...286 ஋த்நடபர் வணய்த்நடப வ஥ன்றுச஥க்கப் ஢ட்஝பர்கள் அத்நடபர்க் வகல்஧மன௅ன் ஡மந஡மந஡ - சத்டம஡ ...287 வபண்சணன௅டல் ஍பஞன௅ நணபி஍ந்ட௅ நடபர்கநமய்த் டயண்சணவ஢றும் ஍ந்வடமனயற௃ஞ் வசய்நபமந஡ - ணண்ன௅ட஧மம் ...288 ஍ந்டம தின௉சு஝஥ம தமன்ணமபமய் ஠மடன௅஝ன் பிந்டம கயவதங்கும் பிரிந்நடமந஡ - அந்டஞவபண் ...289


஠ீறுச஝தம தமறுச஝த ஠ீண்ன௅டிதமய் ந஠஝ரித பறுச஝தமய் ீ ஠யன்஦஡க்நகமர் பிண்ஞப்஢ம் - ணமறு஢஝ ...290

஋ள்ந ஧டிநதன் ஋஡க்குள் எநிதமணல் உள்ந ஢டிநத னேச஥க்கயன்ந஦ன் - பிள்ற௅றுணயதமன் ...291 பன்வசம ற௃஝ன்அன்஦ய பள்நற௃஡ டன்஢ர்டணக் கயன்வசம ற௃஝ன்஢ஞிந்வடமன் ஦ீந்டடயச஧ - ன௃ன்வசமவ஧னும் ...292 வ஢மய்னேச஥க்க வபன்஦மற் ன௃ச஝வதறேநபன் அன்஦யவதமன௉ வணய்னேச஥க்க வபன்றும் பிசனந்டடயச஧ - சபதகத்டயல் ...293 வ஢மல்஧ம பி஥டத்சடப் ந஢மற்஦யனேபந் ட௅ண்஢டல்஧மல் வகமல்஧ம பி஥டத்சடக் வகமண்஝டயச஧ - அல்஧மடமர் ...294 பன்ன௃கசனக் நகட்க ண஡ங்வகமண்஝ டல்஧மணல் ஠யன்ன௃கசனக் நகட்க ஠யச஡ந்டடயச஧ - பன்ன௃வகமண்ந஝ ...295

இன்஡டிக்கு டேண்ஞிச஝தமர்க் நகபல்ன௃ரிந் நட஡஧ட௅ன் வ஢மன்஡டிக்குத் வடமண்டு ன௃ரிந்டடயச஧ - ஢ன்னுகயன்஦ ...296 வசக்குற்஦ ஋ள்வந஡நப சயந்சட஠சயந் நட஡஧ட௅ ன௅க்குற்஦ந் டன்ச஡ ன௅஦யத்டடயச஧ - ட௅க்கணயகுந் ...297 டமபில் ப஧ங்வகமண்டு சஞ்சரித்நடன் அல்஧ட௅஠யன் நகமபில்ப஧ங் வகமள்நக் கு஦யத்ட஠யச஧ - ன௄ற௉஧கயல் ...298 பன்஡ிடயநதமர் ன௅ன்கூப்஢ி பமழ்த்டயந஡ன் அன்஦யனேன்஦ன்


சன்஡ிடயதிற் சககூப்஢ித் டமழ்ந்டடயச஧ - ன௃ன்வ஡஦யநசர் ...299 ணயண்஝வ஥மடு கூடி பிதந்டடல்஧ம ச஧தம஠யன் வடமண்஝ வ஥மடுங்கூடிச் சூழ்ந்டடயச஧ - கண்஝பச஥க் ...300

கன்றுன௅கங் வகமண்டு கடுகடுத்ட௅ப் ஢மர்ப்஢டல்஧மல் ஋ன்று ன௅கண஧ர்ச்சய நதற்஦டயச஧ - ஠ன்றுவ஢று ...301 ஠ன்வ஡ஞ்ச ன௉ன்சரர் ஠பி஧ பட௅நகட்டுக் கன்வ஡ஞ்சசச் சற்றுங் கச஥த்டடயச஧ - ஢ின்வ஡ஞ்சமப் ...302 ஢ண்ஞர்சண ீ வகமண்஝டணயழ்ப் ஢மணமச஧ தமற்றுடயத்ட௅க் கண்ஞர்வகமண் ீ டுன்஢மற் க஡ிந்டடயச஧ - டண்ஞர்ந஢மல் ீ ...303 வ஠ஞ்சம் உன௉கய ஠யச஡க்குணன்஢ர் ந஢மவ஧ச஡஠ீ அஞ்சவ஧஡ ஠யன்஦மள் அடுத்ட஠யச஧ - பிஞ்சு஧கர் ...304 வணய்தடித வ஡ன்றுச஥க்க பித்டக஠யன் வ஢மன்஡டிக்குப் வ஢மய்தடிசண நப஝ங்கள் ன௄ண்஝ட௅ண்டு - ச஠தணயகு ...305

சணதல் பிச஡க்குபந்ட ணமடர் ன௃ஞர்ச்சயவதனும் வபய்த பிச஡க்குனயதில் பழ்ந்டட௅ண்டு ீ - ட௅ய்தர்டசண ...306 ஋ன்வ஡மன்று ணயல்஧ம டயதல்஢மகப் ஢ின்வ஡மன்று ன௅ன்வ஡மன்று ணமக வணமனயந்டட௅ண்டு - ணன்னுகயன்஦ ...307 ணம஡ஞ் வசதமட௅ ண஡வ஠மந் டய஥ப்ந஢மர்க்குத் டம஡ஞ்வசய் பமச஥த் டடுத்டட௅ண்டு - ஈ஡ணய஧ம ...308


பம஥ன௅ச஥ தமட௅ பனக்கய ஡ிச஝நதம஥ பம஥ ன௅ச஥த்நட ணச஧ந்டட௅ண்டு - ஈ஥ணய஧ம ...309 வ஠ஞ்ச ன௉஝ன்கூடி ந஠சஞ்வசய் ட௅ம்ணடிநத டஞ்சவண஡த் டமனமட௅ டமழ்ந்டட௅ண்டு - ஋ஞ்ச஧ய஧மத் ...310

டமதச஡தம னேன்஦஡ட௅ சந்஠யடயந஠ர் பந்ட௅வணமன௉ ந஠தன௅ணயல் ஧மவடமடய(82) ந஢மல் ஠யன்஦ட௅ண்டு - டீதபிச஡ ...311 ணமநமக் வகமடித ண஡ச்வசல்பர் பமதி஧யற்ந஢மய்க் நகநமச் சயப஠யந்சட நகட்஝ட௅ண்டு - ணீ நமட ...312 வ஢மல்஧மப் ன௃ச஧தச஥ப்ந஢மற் ன௃ண்ஞிதச஥ பன்ணடத்டமல் வசமல்஧ம பசசவதல்஧மஞ் வசமன்஡ட௅ண்டு - ஠ல்ந஧மச஥ப் ...313 ந஢மற்஦மட௅ வ஢மய்னே஝ம்ச஢ப் ந஢மற்஦யச் சயபன௄சச ஆற்஦மட௅ நசமற்றுக் கச஧ந்டட௅ண்டு - நடற்஦மணல் ...314 ஈ஢த்டம ஋ன்஦யங் கய஥ப்ந஢மர் டசணக்கண்டு நகம஢த்டமல் ஠மய்ந஢மற் குச஥த்டட௅ண்டு - ஢ம஢த்டமல் ...315

சயந்சடவதமன்று பமக்வகமன்று வசய்சகவதமன்஦மய்ப் ந஢மகபிட்ந஝ ஋ந்சட஠யச஡ நதத்டம டயன௉ந்டட௅ண்டு - ன௃ந்டயதிந்ட ...316 வசமல்ச஧க்கல் வ஧ன்று஠ல்ந஧மர் வசமன்஡ன௃த்டய நகநமணல் ஋ல்ச஧க்கல் வ஧மத்நட தின௉ந்டட௅ண்டு - வடமல்ச஧பிச஡ ...317 ஆழ்த்டம ணதற௉஧கய ஧ற்஢ ணகயழ்ச்சயதி஡மல்


பமழ்த்டமண ற௃ன்ச஡ ண஦ந்டட௅ண்டு - டமழ்த்டமணற் ...318 ன௄ஞம வபற௃ம்஢ஞிதமய்ப் ன௄ண்ந஝ம ய்஠யன் வ஢மன்படிபங் கமஞமட௅ பழ்஠மள் ீ கனயத்டட௅ண்டு - ணமஞமட ...319 கமடுந஢மன் ஜம஧க் கடு஠ச஝தி ந஧தின௉கமன் ணமடுந஢மல் ஠யன்றுசனத்ட௅ பமழ்ந்டட௅ண்டு - ஠ம஝கன்஦ ...320

கள்நிபம நதமங்குவ஢ன௉ங் கமணக் கடுங்கமட்டிற் வகமள்நிபமய்ப் ந஢ய்ந஢மற் குடயத்டட௅ண்டு - எள்நித஥மல் ...321 ஋ள்ற௅ண்஝ ணமதம இதல்ன௃றுன௃ன் கல்பிவத஧மங் கள்ற௅ண்஝ ஢ித்டச஡ப்ந஢மற் கற்஦ட௅ண்டு - ஠ள்ற௅஧கயல் ...322 சர஥மசச வதங்குஞ்வசமற் வசன்஦ய஝நப நபண்டுவணனும் ந஢஥மசசப் ந஢ய்டமன் ஢ிடித்டட௅ண்டு - டீ஥மவபன் ...323 சமடகநணம டீபிச஡தின் சமடச஡நதம ஠ம஡஦யநதன் ஢மடகவணன் ஦மவ஧஡க்குப் ஢மற்நசமறு - டீடகன்஦ ...324 டெய்சண஠ன்஦ம வணன்கயன்஦ வடமன்சணதி஡மர் பமய்க்கய஡ித பமய்சணவதன்஦மல் ஋ன்னுச஝த பமய்குணட்டுங் - கமய்சணடன௉ம் ...325

கற்கு ஠யக஥மங் கடுஞ்வசம஧ன்஦ய ஠ன்ணட௅஥ச் வசமற்கும் ஋஡க்கும்வபகு டெ஥ங்கமண் - வ஢மற்ன௃ணயக ...326 ஠ண்ஞினேச஡ப் ந஢மற்றுகயன்஦ ஠ல்ந஧மர்க் கய஡ிதசயப ன௃ண்ஞிதவணன் ஦மவ஧஡க்குப் ந஢ம஥மட்஝ம் - அண்ஞற௃ச஡ ...327


஠மற௅ச஥தம நடத்ட௅கயன்஦ ஠ல்ந஧மர்நணல் இல்஧மட நகமற௅ச஥வதன் ஦மவ஧஡க்குக் வகமண்஝மட்஝ம் - ஠ீந஠யச஡ ...328 ந஠சயக்கு ஠ல்஧ வ஠஦யதமஞ் சயபமகணடைல் பமசயக்க வபன்஦மவ஧ன் பமய்ந஠மகுங் - கமசயக்கு ...329 ஠ீடிக்கய ஧ம஡மற௃ ந஠ர்ந்ட஦யப டல்஧ட௅பண் ீ நபடிக்சக வதன்஦மல் பிடுபடயச஧ - ஠ம஝த஧யல் ...330

ப஦ம ீ ன௅஡ட௅ பினமச்வசதினும் அவ்பி஝ந்டமன் ஆ஦ம தி஥ங்கமட ணமங்கண்஝மய் - ணம஦ம஡ ...331 ந஢மகவணன்஦ம ற௃ள்நணயகப் ன௄ரிக்கும் அன்஦யசயப நதமகவணன்஦ம வ஧ன்னுச஝த உண்ஞடுங்கும் - நசமகன௅஝ன் ...332 ட௅ள்நவ஧மனயந் வடன்வ஡ஞ்சஞ் நசமர்ந்டனயனேங் கம஧த்டயற் கள்நவணன்஦ம ற௃ள்நந கநித்வடறேம்ன௃ம் - அள்நவ஡஦ய ...333 வசல்வ஧ன்஦மல் அன்஦யச் சயபசயபம வபன்வ஦மன௉கமல் வசமல்வ஧ன்஦மல் ஋ன்஦஡க்குத் ட௅க்கம்பன௉ம் - ஠ல்஧வ஠஦ய ...334 பமம்஢஧ன்வகமண் ந஝ம ர்கள் ண஦ந்ட௅ம் வ஢஦மக்வகமடித நசமம்஢வ஧ன்஢ வடன்னுச஝த வசமந்டங்கமண் - ஌ம்஢ற௃஝ன் ...335

஋ற்ந஦ம இ஥க்கவணன்஢ வடன்஦ச஡க்கண் ஝ஞ்சயவதச஡ உற்ந஦ம ச஥னேன௅஝ன்பிட் ந஝ம டுங்கமண் - சற்ந஦னும் ...336 ஆக்கநண நச஥ம ட஦த்ட௅஥த்ட௅ கயன்஦வபறுந்


டெக்கநண வதன்஦஡க்குச் நசம஢஡ங்கமண் - ஊக்கணயகும் ...337 ஌றுச஝தமய் ஠ீ஦ஞிதம ஈ஡ர்ணச஡ தமதினும்வபண் நசமறுகயச஝த் டம஧ட௅நப வசமர்க்கங்கமண் - பறுகயன்஦ ீ ...338 பமழ்ற௉ச஥க்கு ஠ல்஧ ண஡த்டர்டசண வதஞ்ஜமன்றுந் டமழ்ற௉ச஥த்டல் ஋ன்னுச஝த சமடகங்கமண் - நபள்பிவசனேந் ...339 வடமண்஝ர் டசணத்ட௅டயதமத் ட௅ட்஝ச஥ப்ந஢ம வ஧ப்வ஢மறேட௅ஞ் சண்ச஝வதன்஢ வடன்஦஡க்குத் டமய்டந்சட - வகமண்஝஋றே ...340

டமடம஝ ஏங்கயத் டச஧தம஝ பஞ்சவ஥மடு பமடம஝ ஋ன்஦மவ஧ன் பமய்ட௅டிக்குங் - நகமடம஝ச் ...341 சயந்சட டயரிந்ட௅னற௃ந் டீதச஥ப்ந஢மல் ஠ற்஦ன௉ண ஠யந்சடவதன்஢ வடன்஢சனத ந஠சங்கமண் - ன௅ந்ட஠யச஡ ...342 ஋ண்வஞன்஦மல் அன்஦ய தி஝ர்வசய் டயடுங்வகமடித வ஢ண்வஞன்஦மல் டெக்கம் ஢ிடிதமட௅ - வ஢ண்கற௅஝ன் ...343 ன௃ல்வ஧ன்஦மல் நடகம் ன௃நகயக்கும் அன்஦யபிட்டு ஠யல்வ஧ன்஦மல் ஋ன்கண்ஞி ஡ ீ஥ன௉ம்ன௃ம் - ன௃ல்஧வ஥ன்஦ ...344 ந஢ர்க்கும்பின௉ப் வ஢ய்டமட வ஢ண்ந஢ய்கள் வபய்தசயறு ஠ீர்க்குனயநத தமன்குநிக்கு ஠ீர்ப்வ஢மய்சக - சரர்க்கச஥தின் ...345

஌஦மப்வ஢ண் ணமட ரிச஝க்கு நநிந்வடன்றும் ஆ஦மப்ன௃ண் ட௃க்நக தடிசண஠மன் - நட஦மட ...346


வபஞ்ச஧ஞ்வசய் ணமதம பிகம஥த்டய ஡மல்பன௉ம்பண் ீ சஞ்ச஧வணல்஧ம வண஡ட௅ சம்஢ந்டம் - அஞ்வசறேத்சட ...347 ந஠ர்ந்டமர்க் கன௉ள்ன௃ரினே ஠யன்஡டிதர் டமநணனேஞ் சமர்ந்டம ஧ட௅வ஢ரித சங்கட்஝ம் - ஆர்ந்டயடுணமன் ...348 கமந்ட௅ம் பினயப்ன௃஧யசதக் கண்஝ட௅ந஢மல் ஠ல்஧குஞ சமந்ட வணச஡க் கண்஝மல் டச஧சமய்க்கும் - ஆந்டசகநதமர் ...349 நச஥ ண஡த்டயற் வச஦யபித் டயடும்ன௃ன௉஝ டீ஥வணச஡க் கண்஝மற் சயரிக்குங்கமண் - நகம஥ணசடக் ...350

கமஞி ற௃஧கயற் கன௉த்ட௅ச஝நதமர் வகமள்ற௅கயன்஦ ஠மஞ வணச஡க்கண்டு ஠மட௃ங்கமண் - ஌ட௃஧கயல் ...351 ஜம஡ங் வகமநமவப஡ட௅ ஠மணன௅ச஥த் டமற௃ண஢ி ணம஡ம் ஢தங்வகமண்டு ணமய்ந்ட௅பிடும் - ஆ஡ற௉ன்஦ன் ...352 நகண்சணக் கு஧த்வடமண்஝ர் கர ர்த்டய வ஢஦க்வகமண்஝ ஆண்சணக்கு ஠மவ஡ன்஦ம ஧மகமட௅ - பமண்சணவ஢றும் ...353 ஍த஠யன்஦மட் ன௄சயக்கு ணன்஢ன௉ள்நத் டன்஢ிற்கும் வ஢மய்த வ஡஡க்கும் வ஢மன௉த்டணயச஧ - சபதகத்நடமர் ...354 இல்வ஧஡ினுஞ் சும்ணம஠ீ தீகயன்ந஦ வ஡ன்வ஦மன௉வசமல் வசமல்வ஧஡ினுஞ் வசமல்஧த் ட௅ஞிற௉வகமநநன் - ஠ல்ச஧வதணக் ...355

கர வதன்஢ம ஥ன்஦யதன்ச஡ வதன்஢தத்டம ஡ின்நசமற்஦யல்


ஈவதன்஢ டற்கு ணயசசதமள்கமண் - ஈவதன்஢மர்க் ...356 வகண்ட௃ஞ் சய஧ர்ணண் ஞிடுபம வ஥஡க்கந்ட ணண்ட௃ங் வகமடுக்கண஡ம் பம஥மட௅ - அண்ட௃றுவணன் ...357 இல்ச஧ தச஝ந்நட தி஥ப்஢பன௉க் வகப்ந஢மட௅ம் இல்ச஧வதன்஢ வடன்பமய்க் கயதல்ன௃கமண் - வடமல்ற௃஧சக ...358 ஆண்஝மற௃ ணன்஦ய அத஧மர்ன௃ன் கர ச஥ணஞிப் ன௄ண்஝மற௃ வணன்கண் வ஢மறுக்கமட௅ - ஠ீண்஝஋றே ...359 டீ஢ ன௅றுநபமர் டயசசநதமர்ணற் ஦யதமபர்க்குங் நகம஢ ணட௅஠மன் வகமடுக்கயற௃ண்டு - ஆ஢த்டயல் ...360

பசங் ீ வகமடுத்வடட்டு பச ீ வண஡ப்஢ி஦ச஥ நணமசஞ் வசத஠மன் ன௅டற்஢மடம் - ஢மசன௅நநமர் ...361 சகக்குச஝த நபவதறேடயக் கட்டிசபத்ட இவ்ற௉஧கப் வ஢மய்க்கசடநத தமன்஢டிக்கும் ன௃த்டகங்கள் - வணய்ப்஢டு஠யன் ...362 ணந்டய஥த்சட உச்சரிதம பமனேச஝நதன் ஋ன்ந஢ம஧த் டந்டய஥த்டயல் சகநடர்ந் டபரில்ச஧ - ஋ந்சடஇ஡ி ...363 ஌வடன் றுச஥ப்ந஢ ஡ின௉ங்க஝ல்சூழ் சபதகத்டயல் சூவடன்஢ வடல்஧மவணன் சுற்஦ங்கமண் - ஏட௅கயன்஦ ...364 ஠ஞ்சவண஧மங் கூட்டி ஠பின்஦யடினும் எவ்பமட பஞ்சவண஧ம வணன்சக பசங்கண்஝மய் - அஞ்சபன௉ம் ...365


பஞபணமம் ீ பஞ்ச பிச஡க்குன௅ட ஧மகய஠யன்஦ ஆஞபநண ஋ன்கமஞி ஆட்சயதடமம் - ணமஞிச஦ந்ட ...366 ஠ல்஧஦யநப ஋ன்ச஡வ஠டு ஠மட்஢சகத்ட டன்஦யணற்ச஦ப் ன௃ல்஧஦யநப ஋ன்னுட் வ஢மன௉ள்கண்஝மய் - வசமல்஧வபமஞம ...367 நப஝ன௉க்குங் கயட்஝மட வபங்குஞத்டம ஧யங்குனற௃ம் னெ஝ன௉க்குள் தமந஡ ன௅டல்பன்கமண் - ப஝டுத்ட ீ ...368 நணசடதர்கள் நபண்஝ம பி஧ங்கமய்த் டயரிகயன்஦ ந஢சடவதன்஢ வடன்னுரிசணப் ந஢ர்கண்஝மய் - ந஢டன௅஦ ...369

ஏட௅பவடன் ஢ற்஢஧பமய் உற்஦டபத் நடமர்஠ீத்ட டீட௅கவநல் ஧மவண஡ட௅ வசல்பங்கமண் - ஆட஧ய஡மல் ...370 ந஢திச஡வதமத் டயவ்ற௉஧கயல் ஢ித்டமகய ஠யன்஦பிந்ட ஠மதிச஡஠ீ ஆண்டிடுடல் ஠ன்கன்ந஦ - ஆதினுன௅ன் ...371 ணண்ஞம ன௉திர்கற௅க்கும் பம஡பர்க்குந் டம஡ி஥ங்கய உண்ஞமக் வகமடுபி஝ன௅ம் உண்஝ச஡நத - ஋ண்ஞமணல் ...372 நபய்த்டபந வபற்வ஢டுத்ட வபய்தஅ஥க் கன்ட஡க்கும் பமய்த்டப஥ வணல்஧மம் பனங்கயச஡நத - சமய்த்டண஡ ...373 பம்ன௃ச஝த ீ பன்ன௅஡ிபர் நபள்பிவசய்ட௅ பிட்஝வகமடும் ஢மம்ச஢வதல் ஧மந்நடமநிற் ஢ரித்டச஡நத - ஠மம்வ஢ரிதர் ...374 ஋ஞ்நசவணன் ஦மஞபத்டம ந஧ற்஦ இன௉பச஥னேம் அஞ்நசவ஧ன் ஦மட்வகமண் ஝ன௉நிச஡நத - ட௅ஞ்சு஢ன்஦யத் ...375


நடமதமக் குன௉சநகநின் ட௅ன்஢ம் வ஢ம஦மடன்று டமதமய் ன௅ச஧ப்஢மற௃ந் டந்டச஡நத - பமதிசசக்குப் ...376 ஢மண்டிதன்ன௅ன் வசமல்஧யபந்ட ஢மஞன் வ஢மன௉ட்஝டிசண நபண்டி பி஦வகடுத்ட௅ பிற்஦ச஡நத - ஆண்வ஝மன௉஠மள் ...377 பமய்ன௅டிதமத் ட௅ன்ன௃வகமண்஝ பந்டயக்நகம ஥மநமகயத் டெய்ன௅டிநணல் ணண்ட௃ஞ் சுணந்டச஡நத - ஆய்ட௅த஥ ...378 ணமபகஞ்நசர் ணமஞிக்க பமசகன௉க் கமய்க்குடயச஥ச் நசபகன்ந஢மல் படயட஡ில் ீ வசன்஦ச஡நத - ணமபிசதன் ...379 பில்஧டிக்கு வ஠ஞ்சம் பின௉ம்஢ிதடல் ஧மல்஋஦யந்ட கல்஧டிக்கும் உள்நங் கநித்டச஡நத - ணல்஧ற௃றும் ...380

பில்பக் கயசநனேடயர்த்ட வபய்த ன௅சுக்கச஧சதச் வசல்பத் ட௅ச஥ணக஡மய்ச் வசய்டச஡நத - வசமல்஧க஧யன் ...381 ஠ீற௅கயன்஦ வ஠ய்தன௉ந்ட ந஠வ஥஧யசத னெற௉஧கும் ஆற௅கயன்஦ ணன்஡ப஡மய் ஆக்கயச஡நத - நகமநக஧ ...382 பமய்ச்சங்கு டை஧யசனத்ட பமய்ச்சய஧ம்஢ி டன்ச஡உதர் நகமச்வசங்கட் நசமனவ஡஡க் கூட்டிச஡நத - ஌ச்சறு஠ல் ...383 ஆ஦டுத்ட(83) பமகர சர்க் கமம்஢சயசதக் கண்டுகட்டுச் நசமவ஦டுத்ட௅ப் ஢ின்ந஡ சுணந்டச஡நத - கூறுகயன்஦ ...384 வடமன்சணவ஢ன௉ஞ் சுந்ட஥ர்க்குத் நடமனவ஡ன்று வ஢ண்஢஥சப


஠ன்ணச஡க்குத் டெட௅ ஠஝ந்டச஡நத - ஠ன்சணவ஢஦ ...385

இற்வ஦ன்஦ இற்வ஦ன்஡ம ஋த்டச஡நதம ந஢ர்கள்வசய்ட குற்஦ங் குஞணமகக் வகமண்஝ச஡நத - ஢ற்று஧கயல் ...386 அன்ன௃ச஝த டமதர்கநநம ஥மதி஥ம்ந஢ ஥ம஡மற௃ம் அன்ன௃ச஝தமய் ஠யன்ச஡ப்ந஢ம ஧மபமந஥ம - இன்஢ன௅஝ன் ...387 ஈண்஝பன௉ம் டந்சடதர்கள் ஋ண்ஞி஧ந஥ ஆதினுவணன் ஆண்஝பந஡ ஠யன்ச஡ப்ந஢ம ஧மபமந஥ம - ன௄ண்஝சகவகமள் ...388 ஌ட௃ச஝த ஠யன்ச஡தன்஦ய ஋ந்சட ஢ி஥மந஡உன் ஆசஞ஋஡க் குற்஦ட௅சஞ தமன௉ணயல்ச஧ - ஠மஞன௅நன் ...389 ஆந஡ன் ஢ிசனக நச஡த்டயச஡னே சணதம஠ீ டமந஡ வ஢மறுக்கத் டகுங்கண்஝மய் - நணல்ந஠மற்஦ ...390

ணமற்஦னுக்கு வணட்஝ம ண஧ர்க்கனந஧மய் ஠ீவதன்ச஡க் கூற்஦னுக்குக் கமட்டிக் வகமடுக்கற்க - ஢மற்஦பந ...391 ஠ந்டக் க஝ற்ன௃பிதில் ஠ம஡ின்னும் பன்஢ி஦பிப் ஢ந்டக் க஝஧றேந்டப் ஢ண்ஞற்க - ன௅ந்சடவ஠஦ய ...392 ஠யன்ந஦னேன் வ஢மற்஦மள் ஠யச஡தமடமர் ஢மழ்ணச஡தில் வசன்ந஦ உ஝ந஧மம்஢ச் வசய்தற்க - ஠ன்ந஦஠யன் ...393 ந஦மங்கு வ஠஦யநதமர் உநத்டணர்ந்நடமய் ஋ன்஦ன்ச஡த் டீங்கு வ஠஦யதில் வசற௃த்டற்க - பங்க஝ங்கய ீ ...394


பமனய வத஡த்டமன் பறேத்டயனுவணன் வசமற்க஝ங்கம ஌சன ண஡த்டம ஧யசநக்கயன்ந஦ன் - பமறேண஥க் ...395

நகமந஝றும் வ஢மல்஧மக் கு஥ங்வக஡நப வ஢மய்னே஧கக் கமந஝று வ஠ஞ்சமற் க஧ங்குகயன்ந஦ன் - ஢மந஝றும் ...396 உள்ந஦யதம ணமசதவதனு ன௅ட்஢சகதமர் கமணவணனுங் கள்ந஦யதம ட௅ண்டு கபல்கயன்ந஦ன் - வடள்ற௅றுவணன் ...397 கண்ஞச஡தமய் ஠யன்டமள் கண஧ங் கசநபறேத்டம ணண்ஞச஡தமர் ஢மற்ந஢மய் ணதங்குகயன்ந஦ன் - டயண்ஞணய஧மக் ...398 கமட஥பமந் ட௅ன்஢க் கபச஧க் க஝ல்பழ்ந்நட ீ ஆட஥வபமன் ஦யன்஦ய அச஧கயன்ந஦ன் - ஏட௅ணச஦ ...399 ஆத்ட வ஥னுன௅ன் அடிதமர் டசணக்கண்டு ஠மத்டயகஞ்வசமல் பமர்க்கு ஠டுங்குகயன்ந஦ன் - ஢மத்ட௅ண்ந஝ ...400

உய்ப ட஦யதம உநத்டயந஡ னுய்னேம்பசக வசய்ப ட஦யநதன் டயசகக்கயன்ந஦ன் - சசபவ஠஦ய ...401 உண்ஞி஥ம்ன௃ ஠யன்கன௉சஞ உண்ந஝ம இச஧நதம஋ன் வ஦ண்ஞிவதண்ஞி உள்நம் இசநக்கயன்ந஦ன் - ணண்ஞி஡ிச஝க் ...402 வகமன்வசய்சக வகமண்஝வகமடுங் கூற்஦ன் குறுகய஧டற் வகன்வசய்நபம வணன்வ஦ண்ஞி ஋ய்க்கயன்ந஦ன் - ன௅ன்வசய்பிச஡ ...403 ஆணச஦தம ந஠மதம ஧கவண஧யற௉ற் ச஦நதம஠மன்


டமணச஥தி ஡ ீர்ந஢மல் டதங்குகயன்ந஦ன் - டமணன௅டி ...404 பள்நல் அன௉ள்வகமடுக்க பந்டய஧ந஡ இன்னுவண஡ உள்நணட௅ ஠ீ஥ம னேன௉குகயன்ந஦ன் - ஋ள்நற௃று ...405

ணமச஧஢மய்ந் டயன்னுவணன்஡ பந்டயடுநணம ஋ன்றுவ஠ஞ்சம் ஆச஧஢மய்ந் ட௅ள்நம் அனயகயன்ந஦ன் - ஜம஧ணயசசக் ...406 நகமட்஢ம஥ பமழ்க்சகக் வகமடுஞ்சயச஦தி ஡ின்வ஦ன்ச஡ ணீ ட்஢ம ரி஧மட௅ பினயக்கயன்ந஦ன் - ணீ ட்஢மகும் ...407 ஆற்஦ய வ஧மன௉கமற௃ம் அ஝ங்கமச் சன௅சம஥ச் நசற்஦யவ஧மன௉ கமற௃ம்சபத்ட௅த் நடய்கயன்ந஦ன் - நடமற்றுணதற் ...408 ஢மகன௅று பமழ்க்சகவதனும் ஢மச஧ப஡த் ட௅ன்஡ன௉ள்஠ீர்த் டமகணட௅ வகமண்ந஝ டபிக்கயன்ந஦ன் - நணமகணடயல் ...409 ந஢மய்ப்஢டுநணமர் ஢ஞ்சப் வ஢ம஦யகநமல் வபம்஢மம்஢ின் பமய்ப்஢டுநணமர் நடச஥சதப்ந஢மல் பமடுகயன்ந஦ன் - ணமய்ப்஢பன௉ ...410

ணீ ன்ந஢மற௃ ணமடர் பினயதமல் பச஧ப்஢ட்஝ ணமன்ந஢மற௃ஞ் நசமர்ந்ட௅ ண஝ங்குகயன்ந஦ன் - கமன்ந஢ம஧ ...411 பற்று ீ ன௅஧க பிகம஥ப் ஢ி஥நதத்டயல் நடமற்றுஞ் சுனயனேட் சுனல்கயன்ந஦ன் - ஆற்஦ற௉஠மன் ...412 இப்஢மரில் உன்நண஧ன் ஢ில்வ஧஡ினும் அன்஢வ஡஡ எப்஢மரி நதனும் உச஝நதன்கமண் - டப்஢மய்ந்ட ...413


ணட்டுபிந஝ன் உன்டமள் ண஦க்கயனும்வபண் ஞற்றுவ஠஦ய ீ பிட்டுபிந஝ன் ஋ன்஦ச஡க்சக பிட்டுபிந஝ல் - ட௅ட்஝வ஡஡ ...414 ணமற௃ந் டயசசன௅கனும் பம஡பன௉ம் பந்ட௅டடுத் டமற௃ஞ் சய஦யநதச஡த் டள்நிபிந஝ல் - சமற௃஧க ...415

பமடச஡வகமண் ந஝ம வ஡ன்று ணற்வ஦ப஥ம ஡மற௃ம்பந்ட௅ ந஢மடச஡வசய் டமற௃வணச஡ப் ந஢மக்கயபிந஝ல் - ஠ீடதற௉ ...416 சூழ்ந்டயடுக ஋ன்ச஡னே஠யன் வடமண்஝ன௉஝ன் நசர்த்டன௉ள்க பமழ்ந்டயடுக ஠யன்டமள் ண஧ர். ...417

டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம் ----47. இட௅ ன௅டல் 64 கண்ஞிகள் நசமன ஠மட்டில் கமபிரி ப஝கச஥த்ட஧ங்கள். 48. கம஧யல்஢மய் - நச஫சத஠ம். வடம. நப. 49. கமழ் - இல் - வ஠ஞ்சம் ஋ன்று ஢ிரித்ட௅ப் வ஢மன௉ள்வகமள்க. வடம.நப. 50. பமவ஡மநிப் ன௃ற்றூர், பமழ்வகமநி ன௃த்டெவ஥஡ ணன௉பிதட௅ வடம.நப.2. 51. ஭ம்சன், அஞ்சன் ஋஡த் டயரிந்டட௅. அன்஡த்சட பமக஡ணமக உச஝த ஢ி஥ணன் ஋஡ப் வ஢மன௉ள். வடம.நப. 52. கு஥ங்கமடு - ப஝கு஥ங்கமடுட௅ச஦. கு஥ங்கமட்டின் ஋஡ ஠யன்஦ட௅. நபற்றுசணச் சந்டயதமக஧மன். வடம.நப.


53. வ஢மன் - இ஧க்குணய. வடம.நப. 54. நட ஋ன்஢ட௅ ஈண்டு பிகுடய குன்஦யத ன௅ட஡ிச஧த் வடமனயற்வ஢தர். வடம.நப. 55. நகம஧த்ட௅ச஦ ஋ன்஢ட௅ நகம஧ந்ட௅ச஦ ஋஡ பிகம஥ணமதிற்று. வடம.நப. 56. அன்஢ி஧மந்ட௅ச஦ வதன்னுநணமர் டயன௉ப்஢டய. வடம.நப. 57. 65 ன௅டல் 191 பச஥ 127 கண்ஞிகள் நசமன஠மட்டில் கமபிரி வடன்கச஥த் ட஧ங்கள். 58. நபடயகுடி ஋ன்஢ட௅ நபடயக்குடிவத஡ பிரித்டல் பிகம஥ணமதிற்று. வடம.நப. 59. நடணமண஧ர் - சய஦ந்ட கற்஢கண஧ர். வடம.நப. 60. க஝றொர் - கச஝னைவ஥஡ ணரீஇதட௅. வடம.நப. 61. அரிவசமன்஡டயக்கச஥, அரிசயற்கச஥ வத஡ ணரீஇதட௅. வடம.நப. 62. சரதத்சட ஋ன்஢ட௅ வசய்னேள் பிகம஥த்டமற் குறுக்கும் பனய குறுக்கப்஢ட்டு சயதத்சடவத஡ ஠யன்஦ட௅. வடம.நப. 63. ணண்஝நி ஋ன்஢ட௅ ணண்஝஧ய ஋஡ நக஥ ஧க஥ எற்றுசணத் டயரின௃. வடம.நப. 64. ண஝பமட் நகமர் கூற்ச஦ வத஡ற்஢ம஧ட௅ கூச஦வத஡ இ஥ண்஝மபடன் ன௅டிந஢ற்று ஠யன்஦ட௅. வடம.நப. 65. 192, 193-ஆம் கண்ஞிகள் ஈன஠மட்டுத் ட஧ங்கள்இ 66. 194 ன௅டல் 206 பச஥ 13 கண்ஞிகள் ஢மண்டி ஠மட்டுத் ட஧ங்கள். 67. வடமறேம் ஥மணீ சம் ஋ன்஢ட௅ ப஝டைன் ன௅டின௃. வடம.நப. 1. ப஝வசமன் ன௅டி஢ில் பந்டட௅ ௳ 2. 68. இஃட௅ ணச஧஠மட்டுத் ட஧ம். 69. 208 ன௅டல் 214 பச஥ 7 கண்ஞிகள் வகமங்கு ஠மட்டுத் ட஧ங்கள்.


70. டீக்குனய ஋ன்஢ட௅ டீங்குனய வதன்஦மதட௅. வடம.நப. 71. 215 ன௅டல் 236 பச஥ 22 கண்ஞிகள் ஠டு ஠மட்டுத்ட஧ங்கள் 72. ஆசயச஝ வதட௅சக. வடம.நப. 73. வசந்வடமச஝. வடம.நப. 74. ஏங்கய - ஢஥வபனும் நபறு சயச஡ பிச஡க் குச஦கள் ணன்வ஡ன்னு ன௅டல் பிச஡நதமடு ன௅டிந்ட஡. வடம.நப. 75. ஆசயச஝ வதட௅சக. வடம.நப. 76. 237 ன௅டல் 271 பச஥ 35 கண்ஞிகள் வடமண்஝஠மட்டுத்ட஧ங்கள். 77. நதமகம் ஋ன்஢ட௅ நதமவக஡ பிகம஥ணமதிற்று. வடம.நப. 78. ப ீ - ண஥ஞம். வடம.நப. 79. இட௅ ட௅ற௅஠மட்டுத்ட஧ம். 80. 273 ன௅டல் 279 பச஥ 7 கண்ஞிகள் ப஝஠மட்டுத்ட஧ங்கள். 81. சயங்குடல் - குச஦டல். வடம.நப. 82. உடய - எடயவத஡ ணரீஇதட௅. வடம.நப. 83. ஆறு - பனய. வடம.நப.

-3. வ஠ஞ்ச஦யற௉றுத்டல் ( 1964 - 1965 ) கமப்ன௃ .

கு஦ள்வபண்஢ம


1963

சரர்சமன்஦ ன௅க்கட் சயபகநிற்ச஦ச் நசர்ந்டயடி஧மம்

ந஢ர்சமன்஦ இன்஢ம் வ஢ரிட௅. ...1 1964

ஆறு ன௅கத்டமன் அன௉நச஝தின் ஆம்஋ல்஧மப்

ந஢று ணயகத்டமன் வ஢ரிட௅. ... 2

க஧யவபண்஢ம 1965

வ஢மன்஡மர் ணச஧ந஢மல் வ஢ம஧யற௉ற் ஦சசதமணல்

஋ந்஠மற௅ம் பமனயத஠ீ ஋ன்வ஡ஞ்நச - ஢ின்஡ம஡ ...1 இப்஢ி஦ப்஢ி ந஡மடிங் வகறே஢ி஦ப்ன௃ம் அன்஦யவதச஡ ஋ப்஢ி஦ப்ன௃ம் பிட்஝க஧ம ஋ன்வ஡ஞ்நச - வசப்஢ன௅஝ன் ...2 வசவ்வபமன௉சமர் ஠யன்று சய஦யநதன் கயநக்கயன்஦ இவ்வபமன௉வசமல் நகட்டிடுக ஋ன்வ஡ஞ்நச - ஋வ்வபவ் ... 3 உ஧கும் ஢஥ற௉ம் என௉ன௅ட஧மய் ஋ங்கும் இ஧கும் சயபணமய் இச஦தமய் - பி஧கும் ... 4 உன௉பமய் உன௉பில் உன௉பமய் உன௉ற௉ள் அன௉பமய் அன௉பில் அன௉பமய் - உன௉அன௉பமய் ...5

஠யத்டயதணமய் ஠யர்க்குஞணமய் ஠யற்ச஧ணமய் ஠யன்ண஧ணமய்ச் சத்டயதணமய்ச் சத்ட௅பணமய்த் டத்ட௅பணமய் - ன௅த்டயதன௉ள் ... 6 என்஦மய்ப் ஢஧பமய் உதி஥மய் உதிர்க்குதி஥மய் ஠ன்஦மய் ஠பணமய் ஠டு஠யச஧தமய் - ஠யன்ந஦மங்கும் ...7


நபடணமய் நபடமந்ட பித்டமய் பிநங்கு஢஥ ஠மடணமய் ஠மடமந்ட ஠மதகணமய் - ஏட௅ம் ...8 வச஦யபமய்த் டய஥ணமய்ச் சயடமகமச ணமய்ச்வசமல் அ஦யபமய் அ஦யற௉ள் அ஦யபமய் - வ஠஦யநணற௉ ...9 கம஧ணமய்க் கம஧ம் க஝ந்ட கன௉த்டமய்஠ற் சர஧ணமய்ச் சயற்஢஥ணமய்ச் சயன்ணதணமய் - ஜம஧ம் ...10

வ஢மன௉ந்டமப் வ஢மன௉நமய்ப் வ஢மன௉ந்ட௅ம் வ஢மன௉நமய்ப் வ஢ன௉ந்டம ஥கம்சூழ்ந்ட ந஢஦மய்த் - டயன௉ந்டமட ...11 ந஢மக்கும் ப஥த்ட௅ணய஧மப் ன௄஥ஞணமய்ப் ன௃ண்ஞிதர்கள் ந஠மக்கும் டய஦த்வடறேந்ட டேண்ட௃ஞர்பமய் - ஠ீக்கணய஧ம ...12 ஆடயதமய் ஆடய஠டு அந்டணமய் ஆங்ககன்஦ நசமடயதமய்ச் நசமடயதமச் வசமற்஢த஡மய் - ஠ீடயதமய் ...13 ஆங்கம஥ ஠ீக்கும் அகம஥ உகம஥ணடமய் ஏங்கம஥ ணமய்அபற்஦யன் உட்வ஢மன௉நமய்ப் - ஢மங்கம஡ ...14 சயத்டணமய்ச் சயத்டமந்ட நடசமய்த் டயகம்஢஥ணமய்ச் சத்டணமய்ச் சுத்ட சடம஠யச஧தமய் - பித்டணமய் ...15

அண்஝ணமய் அண்஝த் டட௃பமய் அன௉நகண்஝ம கண்஝ணமய் ஆ஡ந்டம கம஥ணடமய் - அண்஝த்டயன் ...16 அப்஢ம஧மய் இப்஢ம஧மய் அண்சணதமய்ச் நசய்சணதடமய்


஋ப்஢ம஧மய் ஋ப்஢மற௃ம் இல்஧ட௅ணமய்ச் - வசப்஢மற௃ம் ...17 வ஠ஞ்சமற௃ம் கமத ஠யச஧தமற௃ம் அந்஠யச஧க்குள் அஞ்சமற௃ங் கமண்஝ற் கன௉ம்஢டணமய் - ஋ஞ்சமப் ...18 ஢஥ணமய்ப் ஢கமப்வ஢மன௉நமய்ப் ஢ம஧மய்ச் சுசபதின் ட஥ணமய்ப் ஢஥ப்஢ி஥ணம் டம஡மய்வப஥ணமத ...19 என்஢மன் படிபமய் எநிவதண் குஞக்க஝஧மய் அன்஢மய் அக஠யச஧தமய் அற்ன௃டணமய் - இன்஢மய் ...20

அகணமய்ப் ன௃஦ணமய் அகம்ன௃஦ணமய் ஠ீங்கும் சகணமய்ச் சகணமசத டம஡மய் - சகணமசத ...21 இல்஧மடமய் ஋ன்றும் இன௉ப்஢டமய் தமவடமன்றும் வகமல்஧மடமர்க் கயன்஢ம் வகமடுப்஢டமய் - ஋ல்஧மர்க்கும் ...22 ஠ண்ட௃படமய் ஠ண்ஞமடமய் ஠ல்பிச஡தமய் அல்பிச஡தமய் ஋ண்ட௃படமய் ஋ண்ஞின் இத஧மடமய் - ஋ண்ட௃கயன்஦ ...23 பம஡மய் ஠ய஧஡மய் பநிதமய் அ஡஧மய்஠ீர் டம஡மய் பனய஢டு஠மன் டமன்டம஡மய் - பம஡மடய ...24 என்஦ய஝த்ட௅ம் என்஦மடமய் என்றுபடமய் ஆ஡ந்டம் ணன்஦ய஝த்டயல் ஋ன்றும் படயபடமய் - என்஦யதநடமர் ...25

஍ந்஠ய஦ணமய் அந்஠ய஦த்டயன் ஆவணமநிதமய் அவ்வபமநிக்குள் ஋ந்஠ய஦ன௅ம் நபண்஝ம இத஡ி஦ணமய் - ன௅ந்஠ய஦த்டயல் ...26


ன௄ப்஢ட௅பமய்க் கமப்஢ட௅பமய்ப் ந஢மக்குபடமய்த் நடக்குபடமய் ஠ீப்஢ட௅பமய்த் டன்னுள் ஠யறுத்ட௅படமய்ப் - ன௄ப்஢டயன்஦ய ...27 பமநம டயன௉ப்஢ட௅பமய் பமட஡ம டீடணமய் ஠ீநமட௅ ஠ீண்஝ ஠யச஧தி஡டமய் - ணீ நமப் ...28 வ஢ரிடமய்ச் சய஦யடமய்ப் வ஢ரிட௅ம் சய஦யட௅ம் அரிடமய் அரிடயல் அரிடமய்த் - ட௅ரித ...29 வபநிதமய்ப் ஢஥வபநிதமய் நணற௉஢஥ பிந்டயன் எநிதமய்ச் சயபம஡ந்ட ஊற்஦மய்த் - வடநிதமடய ...30

கற்஢கணமய்க் கமட௃ஞ்சங் கற்஢ பிகற்஢ணமய் ஠யற்஢டம கம஥ ஠யன௉பிகற்஢மய்ப் - வ஢மற்ன௃ச஝த ...31 ன௅ச்சு஝஥மய் ன௅ச்சு஝ர்க்கும் ன௅ன்வ஡மநிதமய்ப் ஢ின்வ஡மநிதமய் ஋ச்சு஝ன௉ம் ந஢மடம இதற்சு஝஥மய் - அச்சயல் ...32 ஠யச஦பமய்க் குச஦பமய் ஠யச஦குச஦ பில்஧மடமய் ணச஦பமய் வபநிதமய் ணனுபமய் - ணச஦தமட ...33 சச்சயடம ஡ந்டணடமய்த் டன்஡ிகவ஥மன் ஦யல்஧மடமய் பிச்சசதமல் ஋ல்஧மம் பிரிப்஢ட௅பமய் - வணச்சுகயன்஦ ...34 நதமகணமய் நதமகயதர் நதமகத் வடறேந்டசயப ந஢மகணமய்ப் ந஢மகயதமய்ப் ந஢மகணன௉ள் - ஌கணமய்க் ...35

நகப஧ணமய்ச் சுத்ட சக஧ணமய்க் கர ழ்ச்சக஧


நகப஧ங்கள் சற்றும் கயச஝தமடமய் - ணமப஧த்டயல் ...36 கமட்சயதமய்க் கமண்஢ம஡மய்க் கமஞப் ஢டுவ஢மன௉நமய்ச் சூட்சயதமய்ச் சூட்சயதமல் நடமய்பரிடமய் - ணமட்சயவ஢஦ச் ...37 வசய்஢ப஡மய்ச் வசய்வடமனய஧மய்ச் வசய்வ஢மன௉நமய்ச் வசய்வடமனய஧மல் உய்஢ப஡மய் உய்பிக்கும் உத்டண஡மய் - வணமய்வகமள் ...38 அட௅பமய் அபநமய் அப஡மய் அசபனேம் கட௅பமட௅ ஠யன்஦ கஞிப்஢மய்க் - கட௅பமணல் ...39 ஍தம் டயரிந஢ம ஝஦யதமசண பிட்஝கற்஦யப் வ஢மய்வதன்஢ வடமன்றும் வ஢மன௉ந்டம஥மய்ச் - வசய்வதன்஦ ...40

ஏர்பிச஡தில் இன்஢ன௅ணற் ந஦மர்பிச஡தில் ட௅ன்஢ன௅ணமம் சமர்பிச஡பிட் ந஝ம ங்கும் டசகதி஡஥மய்ப் - ஢மர்பிச஡தில் ...41 ஏர்஢மல் வபறுப்ன௃ணற்ச஦ ஏர்஢மல் பின௉ப்ன௃ன௅றும் சமர்஢மல் ணதங்கமத் டசகதி஡஥மய்ச் - சமர்஢மத ...42 ஏரி஝த்டயல் டண்சணனேணற் ந஦மரி஝த்டயல் வபஞ்சய஡ன௅ம் ஢மரி஝த்டயல் வகமள்நமப் ஢ரிசய஡஥மய் - ஠ீரி஝த்டயல் ...43 டண்சண஠யக ஥மவடன்றும் சமந்டம் ஢றேத்ட௅தர்ந்ட எண்சணனே஝ன் என்ச஦ உஞர்ந்டப஥மய் - வபண்சணதி஧ம ...44 என்றும் அ஦யபின் உடதமடய ஈ஦நற௉ம் ஋ன்றும் இ஥ண்வ஝ன்஢ டயல்஧ப஥மய் - ணன்஦வபமநிர் ...45


அம்னென்஦ய னுள்நந அடுக்கயபன௉ம் என்஦கன்஦ ன௅ம்னென்஦யன் னென்றும் ன௅஡ிந்டப஥மய்த் - டம்னென்஦ய ...46 ப஝மட௅ ீ ஠யன்றும் பிரிந்ட௅ம் பிகற்஢஠ச஝ ஠ம஝மட௅ ஠மன்கும் ஠சயத்டப஥மய் - ஊ஝மக ...47 ஋ஞ்சமணல் அஞ்சயன் இ஝ணமய் ஠஝ணமடும் அஞ்சமடய அஞ்சும் அறுத்டப஥மய் - ஋ஞ்சமணல் ...48 ஈண்஝மண் ஝ன௉ற௅ம் இச஦நதமர் டசணதம஦யல் ஆண்஝மண்டு கண்஝ம ஦கன்஦ப஥மய் - ஈண்஝மட௅ ...49 பமனயனேற்஦ பமந஡மன௉ம் பந்ட௅ டணக்கய஥ண்ந஝ம ந஝னயதற்஦ ஌றேம் இகந்டப஥மய் - ஊனயதற்஦க் ...50

கட்டி஠யன்றுட் நசமடயவதமன்று கமஞத் வடம஝ங்குகயன்ந஦மர் ஋ட்டுகயன்஦ ஋ட்டின்நணல் ஋ய்டய஡஥மய்க் கட்டுகயன்஦ ...51 நடன்நடமய் கன௉சஞச் சயபங்க஧ந்ட௅ நடக்குகயன்஦ சமன்ந஦மர்டம் உள்நம் டஞபமடமய் - ணமன்஦ண஧த்(84) ...52 டமக்வகமனயந்ட௅ டத்ட௅பத்டயன் சமர்஢மம் - டனுவபமனயந்ட௅ பமக்வகமனயந்ட௅ ணமஞம ண஡வணமனயந்ட௅ - ஌க்கன௅஦ ...53 பமய்க்கும் சுகவணமனயந்ட௅ ணண்வஞமனயந்ட௅ பிண்வஞமனயந்ட௅ சமய்க்கும் இ஥மப்஢கற௃ம் டமவ஡மனயந்ட௅ - ஠ீக்வகமனயந்ட௅ ...54 ஠மனுவணமனய தமவடமனயந்ட௅ ஜம஡வணமனய தமவடமனயந்ட௅ டமனும் எனயதமணற் ஦மவ஡மனயந்ட௅ - நணம஡஠யச஧ ...55


஠யற்கும் ஢ி஥ண ஠ய஥டயசதம ஡ந்டணடமய் ஠யற்கும் ஢஥ண ஠யன௉த்டவ஡பன் - டற்஢஥ணமய் ...56 ஠யன்஦மன் ஋ப஡ன்஢ர் ந஠தண஡த் நடபிச஥ந்ட௅ வசன்஦மன் ஋பன்சர்ப டீர்த்டவ஡பன் - பன்டீசண ...57 இல்஧மன் ஋பன்தமர்க்கும் ஈசன் ஋பன்தமற௉ம் பல்஧மன் ஋ப஡ந்டய பண்ஞவ஡பன் - கல்஧ம஧யல் ...58 சுட்஝கன்஦ ஜம஡ சுகமடீடம் கமட்டின௅ற்றும் பிட்஝கன்஦ நதமக பிந஡மடவ஡பன் - ணட்஝கன்஦ ...59 அண்஝ங்கள் ஋ல்஧மம் அட௃பில் அச஝த்டன௉நித் டயண்஝ங்கு ணம஦யன௉த்ட௅ம் சயத்டவ஡பன் - ஢ண்஝ங்கு ...60

பதமச் ீ சயறுவ஢ண் பிசநதமட்டுள் அண்஝வண஧மம் நடதமட௅ கூட்டுபிக்கும் சயத்டவ஡பன் - தமதமட௅ம் ...61 நபண்஝மசண நபண்டுபட௅ நணபமட சயத்டர்டசணத் டீண்஝மட௅ டீண்டுகயன்஦ சயத்டவ஡பன் - ஈண்ந஝ம ட௅ ...62 ஢ற்றுன௉பமய்ப் ஢ற்஦மப் ஢஥பட௃பின் உள்பிநங்கும் சயற்றுன௉பமய் உள்வநமநிக்கும் சயத்டவ஡பன் - ணற்றுன௉பின் ...63 சபதமட௅ சபத்ட௅஧சக ணமபிந் டய஥சம஧ம் வசய்தமட௅ வசய்பிக்கும் சயத்டவ஡பன் - ச஠தமணல் ...64 அப்஢ிச஝சபப் ஢மன௅஧கயல் ஆன௉திச஥ ணமசதவதனும்


வசப்஢ிச஝சபத் டமட்டுகயன்஦ சயத்டவ஡பன் - எப்ன௃஦நப ...65

஠யல்஧மட கமற்ச஦ ஠யச஧தமக் க஝த்டச஝த்ட௅ச் வசல்஧மட௅ சபக்கயன்஦ சயத்டவ஡பன் - வ஢மல்஧மட ...66 வபம்஢மம்ச஢ நண஧ஞிந்நடமர் வபம்ன௃ற்஦யன் உள்நின௉ந்நட வசம்஢மம்ச஢ ஆட்டுகயன்஦ சயத்டவ஡பன் - டம்஢மங்கர் ...67 எண்கதிற்஦மன் என்஦யன்஦ய உண்ஞின் றுதிர்கசநனைழ்த் டயண்கதிற்஦மன் ஆட்டுகயன்஦ சயத்டவ஡பன் - பண்சகனேச஝த் ...68 டம஡சசந்டமல் ணற்ச஦ச் சகணசசனேம் ஋ன்றுணச஦ நட஡சசதச் வசமல்ற௃கயன்஦ சயத்டவ஡பன் - ஊ஡ணயன்஦யப் ...69 ந஢ர்த்ட௅திர்க வநல்஧மம்ஏர் வ஢ண்஢ிள்சந தின்பசணமய்ச் நசர்த்ட௅ பன௉பிக்கும் சயத்டவ஡பன் - ந஢மர்த்ட௅ணயக ...70

அல்பி஥ற௉ங் கமச஧ அகய஧வண஧மம் டன்஢டத்நடமர் சயல்பி஥஧யல் நசர்க்கயன்஦ சயத்டவ஡பன் - ஢ல்பசகதமய்க் ...71 சகக஧ந்ட பண்சணக் கன௉ப்஢ம சதப்ச஢னேள் வசய்கன௉ற௉க் கூட்டுபிக்கும் சயத்டவ஡பன் - உய்கன௉சப ...72 வணய்சபத்ட நபர்சபதினும் பழ்஠ய஧த்ட௅ம் ீ அண்஝த்ட௅ம் வசய்பித்டங் கூட்டுபிக்கும் சயத்டவ஡பன் - உய்பிக்கும் ...73 பித்வடமன்றும் இன்஦ய பிசநபித் டன௉நநிக்கும் சயத்வடன்றும் பல்஧வபமன௉ சயத்டவ஡பன் - சத்ட௅஝ந஡ ...74


உற்஢த்டய தமனே஧கயல் என்஢ட௅பமய்ப் ஢மசபகள்வசய் சயற்஢த் வடமனயல்பல்஧ சயத்டவ஡பன் - ஢ற்஢஧பமம் ...75

கம஥ம னயகசநக் கச஥தின்஦ய ஋ல்ச஧தி஧மச் நசனொனய ஠யற்கசபத்ட சயத்டவ஡பன் - ந஢஥மட ...76 ஠ீர்நணல் வ஠ன௉ப்ச஢ ஠யச஧னே஦சபத் வடவ்ற௉஧கும் சரர்நண ற௉஦ச்வசய்னேம் சயத்டவ஡பன் - ஢ம஥மடய ...77 ஍ந்டயச஧ந்ட௅ ஠மன்வகமன௉னென் ஦மணய஥ண்வ஝மன் ஦மய்ன௅ச஦நத சயந்சடனே஦ ஠யன்஦ன௉ற௅ம் சயத்டவ஡பன் - ஢ந்டன௅஦ ...78 ஆண்வ஢ண்ஞமய்ப் வ஢ண்ஞமஞமய் அண்சண டச஡பம஡ின் நசண்஢ண்ஞ பல்஧வபமன௉ சயத்டவ஡பன் - ணமண்஢ண்ஞமப் ...79 ந஢஝மஞமய்ப் வ஢ண்ஞமதப் வ஢ண்ஞமண் வ஢ன௉ம்ந஢஝மய்ச் நச஝மகச் வசய்தபல்஧ சயத்டவ஡பன் - நச஝மத ...80

வபண்சண கயனணமய் பின௉த்டணந்ட வபண்சணதடமய்த் டயண்சண வ஢஦ச்வசய்னேம் சயத்டவ஡பன் - எண்சணதி஧ம ...81 ஏட்டிச஡ச்வசம் வ஢மன்஡ம னேதர்வசம்வ஢மன் ஏ஝மகச் நசட்ச஝த஦ச் வசய்கயன்஦ சயத்டவ஡பன் - கமட்டிற௃று ...82 கமஞ்சய஥த்சடக் கற்஢கணமய்க் கற்஢கத்சடக் கமஞ்சய஥ணமய்த் நடஞ்சயபஞச் வசய்கயன்஦ சயத்டவ஡பன் - பமஞ்சசனே஦ ...83 ஠ம஥ஞன்நசய் ஠மன்ன௅க஡மய் ஠மன்ன௅கன்நசய் ஠ம஥ஞ஡மய்ச்


சர஥ஞபச் வசய்தபல்஧ சயத்டவ஡பன் - ந஢஥ஞபக் ...84 வகமம்சண வ஢றுங்நகம஝ம நகமடிதண்஝ம் ஋ல்஧மநணமர் வசம்ணதிர்க்கமல் உட்ன௃குத்ட௅ம் சயத்டவ஡பன் - வசம்சணதி஧ம ...85

வபம்ன௃஧யசத வபண்஢மல் பிசந஢சுபமய் அப்஢சுசபச் வசம்ன௃஧யதமச் வசய்தபல்஧ சயத்டவ஡பன் - அம்ன௃஧யசத ...86 அங்கடயவ஥மண் வசங்கடய஥மய் அம்ன௃஧யதமய்ப் ஢ம்ன௃கயன்஦ வசங்கடயச஥ச் வசய்தபல்஧ சயத்டவ஡பன் - ட௅ங்கன௅஦ம ...87 ஏ஥ட௃நபமர் ணமணச஧தமய் ஏர்ணம ணச஧தட௅நபமர் சர஥ட௃பமய்ச் வசய்தபல்஧ சயத்டவ஡பன் - ப஥ன௅஝ன் ீ ...88 ன௅ன்஡சகதம ஠யன்஦வடமன௉ ன௅ப்ன௃஥த்சட அன்வ஦மன௉கமல் சயன்஡சகதமல் டீணடுத்ட சயத்டவ஡பன் - ன௅ன்஡தன்ணமல் ...89 ணற்஦யன௉ந்ட பம஡பன௉ம் பமய்ந்டசசக்கம பண்ஞவணமன௉ சயற்றுன௉ம்ச஢(85) ஠மட்டி஠யன்஦ சயத்டவ஡பன் - ணற்஦பர்ந஢மல் ...90

அல்஧ம அதனும் அரினேம் உன௉த்டய஥னும் வசல்஧ம வ஠஦ய஠யன்஦ சயத்டவ஡பன் - எல்஧மட ...91 கல்஧யற் சுசபதமய்க் க஡ிதிற் சுசபதி஧டமய்ச் வசல்஧ப் ஢ஞிக்கபல்஧ சயத்டவ஡பன் - அல்஧஧஦ப் ...92 ஢மர்க்கயன்஦ தமபர்கட்கும் ஢மப஡ம டீடவ஡஡ச் சரர்க்கயன்஦ வணய்ஞ்ஜம஡ச் சயத்டவ஡பன் - ணமர்க்கங்கள் ...93


என்வ஦ன்஦ நண஧பச஥ என்வ஦ன் றுச஥த்டபர்஢மல் வசன்வ஦மன்஦ய ஠யற்கயன்஦ சயத்டவ஡பன் - அன்வ஦மன௉஠மள் ...94 கல்஧மச஡ டயன்஡க் கன௉ம்஢நித்ட௅ப் ஢மண்டிதன்பண் ீ வசல்஧ம டநித்டணகம சயத்டவ஡பன் - வசமல்஧மட ...95

என்ந஦ இ஥ண்ந஝நணல் என்஦ய஥ண்ந஝ ஋ன்஢பற்றுள் வசன்ந஦ ஠டு஠யன்஦ சயத்டவ஡பன் - வசன்ந஦றும் ...96 அத்டய஥த்சட வணன்ண஧஥மய் அம்ண஧ச஥ அத்டய஥ணமய்ச் சயத்டய஥த்சடப் ந஢சுபிக்கும் சயத்டவ஡பன் - ஋த்ட஧த்ட௅ம் ...97 சங்கணநட(86) டம஢஥ணமய்த் டம஢஥நண சங்கணடமய்ச் வசங்சகதி஝ம டமற்஦பல்஧ சயத்டவ஡பன் - டங்குகயன்஦ ...98 சத்வடல்஧மம் ஆகயச் சதம்ன௃பமய் ஆ஡ந்டச் சயத்வடல்஧மம் பல்஧சயப சயத்டவ஡பன் - டத்வடல்஧மம் ...99 ஠ீட்஝மட௅ வ஠ஞ்சம் ஠யச஧த்டபர்க்கும் டன்னுண்சண கமட்஝மட௅ கமட்டி஠யற்கும் கள்பவ஡பன் - ஢மட்ந஝ம டு ...100

பண்஝மற௃ங் வகமன்ச஦ ண஧ந஥மய் ஋஡ணச஦கள் கண்஝மற௃ம் கமஞமட கள்பவ஡பன் - வடமண்஝மக ...101 அள்நம் வச஦யதமர்க்நக அன்஦ய அ஦யபமர்க்குக் கள்நம் வச஦யதமட கள்பவ஡பன் - ஋ள்ந஧஦க் ...102 வகமண்஝வப஧மந் டன்஢மல் வகமடுக்குணபர் டம்ணய஝த்டயல்


கண்஝வப஧மம் வகமள்சநவகமற௅ங் கள்பவ஡பன் - வகமண்டுநத்டயல் ...103 டன்ச஡வதமநிக் கயன்ந஦மர்கள் டம்ன௅வநமநித் ட௅ள்நவப஧மம் கன்஡ணய஝க் சகபந்ட கள்பவ஡பன் - ணண்ட௃஧சகச் ...104 சற்஢ச஡வசய் கயன்஦டயந஥ம டம஡வணனும் சத்டயதி஡மல் கற்஢ச஡வசய் நடணதக்கும் கள்பவ஡பன் - ன௅ற்஢டுணயத் ...105

வடமண்டு஧கயல் உள்நஉதிர் நடமறுவணமநித் டமற்஦வ஧஧மம் கண்டு஧ற௉ கயன்஦வடமன௉ கள்பவ஡பன் - பிண்஝க஧ம ...106 ணண்ணதக்கும் வ஢மன்ணதக்கும் ணமடர் ணதக்குவணனும் கண்ணதக்கம் கமட்டி஠யற்கும் கள்பவ஡பன் - உண்ணதக்கு ...107 ணமசு ஢஦யக்கும் ணடயனேச஝நதமர் டம்ன௅ச஝த கமசு ஢஦யக்கயன்஦ கள்பவ஡பன் - ஆசகன்஦ ...108 வ஢ண்ஞமல் ஋சபனேம் ஢ி஦ப்஢ித்ட௅ ணற்ச஦டேடற் கண்ஞமல் அனயக்கயன்஦ கள்பவ஡பன் - ஋ண்ஞமட௅ ...109 ஠மவ஡ன்று ஠யற்கயன் ஠டுநபதந் ஠ம஡மஞத் டமவ஡ன்று ஠யற்கும் சட௅஥வ஡பன் - ணமவ஡ன்஦ ...110

ணமசதடச஡க் கமட்டி ணச஦ப்஢ித்டம் ணமசததிற்஦ன் சமசதடச஡க் கமட்டும் சட௅஥வ஡பன் - ந஠தன௅஝ன் ...111 ஠மன்ணச஦னேம் ஠மன்ன௅கனும் ஠ம஥ஞனும் ஠மடுவடமறும் டமன்ணச஦னேம் நணன்சணச் சட௅஥வ஡பன் - பமன்ணச஦தமம் ...112


ன௅ன்ச஡ ணச஦க்கும் ன௅டிப்வ஢மன௉வநன் ஦மய்஢பர்க்கும் டன்ச஡ ணச஦க்கும் சட௅஥வ஡பன் - உன்னுகயன்ந஦மர் ...113 சயத்டத்டயற் சுத்ட சயடமகமசம் ஋ன்வ஦மன௉சயற் சத்டத்டயற் கமட்டும் சட௅஥வ஡பன் - ன௅த்டவ஥஡ ...114 தமபர் இன௉ந்டமர் அபர்கமஞ பற்஦யன௉க்கும் ீ நடபர் ன௃கழ்டச஧சணத் நடபவ஡பன் - தமபர்கற௅ம் ...115

இவ்பஞத்டன் இவ்பி஝த்டன் இவ்பித஧ன் ஋ன்஦஦யதமச் வசவ்பஞத்டன் ஆம்டச஧சணத் நடபவ஡பன் - வணய்பஞத்நடமர் ...116 டமம்பமன அண்஝ ச஥மச஥ங்கள் டமம்பமன ஠மம்பமனத் டன்னுச஥தமம் ஠மன்ணச஦கள் - டமம்பமனச் ...117 சமன௉ன௉பின் ஠ல்஧ன௉நந சத்டயதமய் வணய்த஦யபின் சரன௉ன௉நப ஏன௉ன௉பமம் நடபவ஡பன் - ஈன௉ன௉ற௉ம் ...118 என்வ஦ன் றுஞ஥ உஞர்த்டய அடிதன௉நம் வசன்஦ங் கணர்ந்டன௉ற௅ம் நடபவ஡பன் - ஋ன்வ஦ன்றும் ...119 டற்சகசம் ஋ன்ந஦ சணதம் சண஥சணமம் சயற்சச஢தில் பமழ்கயன்஦ நடபவ஡பன் - ஢ிற்஢டுநணமர் ...120

வ஢மய்பிட்டு வணய்ந்வ஠஦யசதப் ந஢மற்஦யத்டற் ந஢மடத்சடக் சகபிட் டுஞர்நப கச஝ப்஢ிடித்ட௅ - வ஠ய்பிட்஝ ...121 டீப்ந஢மற் க஡ற௃ம் வசன௉க்க஦நப வசங்கண஧ப்


ன௄ப்ந஢மற௃ம் டன்டமள் ன௃சஞ஢ற்஦யக் - கமப்஢மத ...122 வபண்ஞ ீ ஦ஞிந்ட௅ பிடயர்பிடயர்த்ட௅ வணய்வ஢மடிப்஢க் கண்ஞர்ீ அன௉பி க஧ந்டமடி - உண்ஞர்சண ீ ...123 ஋ன்ன௃ன௉கய உள்ற௅ன௉கய இன்஢மர் உதின௉ன௉கய அன்ன௃ன௉கய அன்ன௃ன௉பம் ஆகயப்஢ின் - பன்஢கன்று ...124 ன௃ண்ஞிதம டயங்கட் ன௃ரிசச஝தமய் வ஢மன்஡ிடனயக் கண்ஞிதம ஋ங்கள் கசநகண்நஞ - ஋ண்ஞிதமங் ...125

கன்஢ர்க் கன௉ற௅ம் அ஥நச அன௅நடந஢ ரின்஢க் க஝ந஧ ஋ணட௅஦நப - ணன்வ஢ற்று ...126 ணமற்றுச஥தமப் வ஢மன்ந஡ ணஞிநத஋ம் கண்ணஞிநத ஌ற்றுபந்ட வணய்ப்வ஢மன௉நந ஋ன்று஠யடம் - ந஢மற்஦ய஠யன்஦மல் ...127 உள்றெ஦ய உள்நத் ட௅ஞர்றொ஦ய அவ்ற௉ஞர்பின் அள்றெ஦ய அண்ஞித் டன௅டெ஦யத் - வடள்றெறும் ...128 பமன்ந஢மல் ஢஥பி ணடயந஢மல் குநிர்ந்ட௅தர்நகமல் நடன்ந஢மல் ணட௅ரிக்கும் நடபவ஡பன் - பமன்ந஢ம஡மர் ...129 ணமண்வகமடுக்கும் வடய்ப ண஝ந்சடதர்க்கு ணங்க஧ப்வ஢மன் ஠மண்வகமடுக்க ஠ஞ்சுபந்ட ஠மடவ஡பன் - ஠மண்ண஧ர்வ஢ய் ...130

டமர்த்டயதமய்த் நடபர் அ஥க஥வபன் ந஦த்டஅட்஝ னெர்த்டயதமய் ஠யன்஦ ன௅டல்பவ஡பன் - சரர்த்டயவ஢஦ ...131


ஈண்஝ற் ன௃டபடிபமய் ஋த்நடப ந஥னு஠யன்று கமண்஝ற் கரிடமம் கநஞசவ஡பன் - நபண்டுற்றுப் ...132 ன௄ணயவதங்கும் பமழ்த்டயப் ன௃கழ்பமர் பின௉ம்ன௃ணயட்஝ கமணயதங்கள் ஈனேம் கநஞசவ஡பன் - ஠மணயதங்க ...133 ஌ஞ பன௉ணயச஝னை வ஦ல்஧மம் அகற்஦யதன௉ள் கமஞ ஋ணக்கர னேம் கநஞசவ஡பன் - ணமஞபன௉ ...134 ன௅ந்ட ணச஦தின் ன௅றேப்வ஢மன௉சந ஠மன்ன௅கற்குத் டந்ட அன௉ட்க஝஧மம் சமணயவதபன் - டந்டணக்கமம் ...135

பமடகற்஦ய உண்சண ண஥஢நித்ட௅ பஞ்சண஧க் நகமடகற்றும் வ஠ஞ்சக் குநகசவ஡பன் - டீடகற்஦யத் ...136 டங்கும் உ஧கங்கள் சமதமணற் வசஞ்சச஝நணல் கங்சகடச஡ச் நசர்த்ட க஝ற௉வநபன் - ஋ங்கு஦யனும் ...137 கூம்஢ம ஠யச஧சணக் குஞத்நடமர் வடமறேகயன்஦ ஢மம்஢ம ஢஥ஞப் ஢஥ணவ஡பன் - கூம்஢மட௅ ...138 ந஢மற்றுச஥த்ட௅ ஠யற்கும் ன௃஡ிடன்நணல் பந்டவகமடுங் கூற்றுசடத்ட வசந்டமள் குனகவ஡பன் - ஆற்஦ற௃று ...139 சபதம் ட௅டயக்கும் ணகம஧யங்க னெர்த்டயன௅டல் ஍சதந்ட௅ னெர்த்டயவதனும் ஍தவ஡பன் - ஍தந்டீர் ...140

பல்஧மர்வசமல் பண்ஞவணந்ட பண்ஞணந்ட பண்ஞங்கள்


஋ல்஧மம் உச஝த பிடத்டவ஡பன் - ஋ல்஧மர்க்கும் ...141 டமம்டச஧ப ஥மகத்டம் டமள்வடமறேவணத் நடபர்க்கும் ஆந்டச஧சண ஈந்ட஢஥ ணமர்த்டவ஡பன் - ந஢மந்ட௅திர்கள் ...142 ஋ங்வகங் கயன௉ந்ட௅ண஡த் டயதமட௅ பிசனந்டமற௃ம் அங்கங் கயன௉ந்டநிக்கும் அண்ஞவ஧பன் - ன௃ங்கணயகும் ...143 அண்ஞல் டயன௉ண஧ர்க்சக ஆனயவ஢஦க் கண்ஞி஝ந்ட கண்ஞற் கன௉நிதன௅க் கண்ஞவ஡பன் - ணண்ஞி஝த்டயல் ...144 ஏதமட௅ சூல்ன௅டயர்ந்ட ஏர்வ஢ண் ட஡க்கமகத் டமதமகய பந்ட டதமநவ஡பன் - நசதமக ...145

நபல்஢ிடித்ட கண்ஞப்஢ன் நணற௉வணச்சயல் நபண்டுணயடத் டமற்வ஢மசயத்ட௅ ந஠ர்ந்ட டதமநவ஡பன் - ஢மற்கு஝த்சடத் ...146 டமன்டந்சட ஋ன்வ஦஦யந்நடமன் டமவந஦யந்ட டண்டிக்குத் டமன்டந்சட ஆ஡ டதமநவ஡பன் - டமன்வகமண்டு ...147 சம்ன௃ ஠றுங்க஡ிதின் டன்பிசடசதத் டமள்஢ஞிந்ட சம்ன௃ ன௅஡ிக்கர னேம் டதமநவ஡பன் - அம்ன௃பிதில் ...148 ஆண்஝பவ஡ன் ந஦த்டப்வ஢மன் ஡ம்஢஧த்டயல் ஆ஡ந்டத் டமண்஝பம்வசய் கயன்஦ டதமநவ஡பன் - கமண்டசகத ...149 ன௅த்ட௅ச் சயபிசகதின்நணல் ன௅ன்கமனய ஏங்குன௅றே ன௅த்சடத் ட஡ிசபத்ட ன௅த்டவ஡பன் - ஢த்டயவ஢று ...150


஠மவபமன் ஦஥சர்க்கு ஠மம்டன௉நபம் ஠ல்ற௄ரில் பம஋ன்று பமய்ண஧ர்ந்ட பள்நவ஧பன் - ன௄வபமன்று ...151 ஠ன்வ஦மண்஝ர் சுந்ட஥ச஥ ஠மம்டடுக்க பந்டசணதமல் பன்வ஦மண்஝ன் ஠ீ஋ன்஦ பள்நவ஧பன் - ஠ன்வ஦மண்டின் ...152 கமஞிக்சக தமகக் கன௉த்டநித்டமர் டம்வணமனயசத ணமஞிக்கம் ஋ன்றுச஥த்ட பள்நவ஧பன் - டமஞிற்கும் ...153 டன்஡ன்஢ர் டமம்பன௉ந்டயல் சற்றுந் டரிதமட௅ ணன்஡ன் ஢ன௉நநிக்கும் பள்நவ஧பன் - ன௅ன்஡ன்஢ில் ...154 சமல்ன௃ச஝த ஠ல்ந஧மர்க்குத் டண்ஞன௉ள்டந் டமட்வகமநநபமர் ணமல்பிச஝நணல் பந்டன௉ற௅ம் பள்நவ஧பன் - ணமன்ன௅டந஧மர் ...155

டமணச஧தம பண்ஞம் டசகதன௉நி ஏங்குவபள்நி ணமணச஧பமழ் கயன்஦அன௉ள் பள்நவ஧பன் - ஆணபந஡ ...156 ஠ம்சணப் ஢ஞிவகமண்டு ஠ம஥ஞனும் ஠ம஝ரிடமம் வசம்சணக் கடயதன௉ள்஠ம் வடய்பங்கமண் - ஋ம்சணதினும் ...157 ஠ம஝க் கயச஝த்டல் ஠ணக்கன்஦ய ஠மன்ன௅கற்கும் நட஝க் கயச஝தம஠ம் வடய்பங்கமண் - ஠ீ஝ச்சரர் ...158 ஠ல்பந் டச஡வசய்னேம் ஠ம்ந஢மல்பமர்க் நகமர்ஜம஡ச் வசல்பந் டன௉஠ணட௅ வடய்பம்கமண் - வசமல்பந்ட ...159 ஋ண்சணவ஢றும் ஠மன௅஧கயல் ஋ன்றும் ஢ி஦ந்டய஦பமத் டயண்சண அநித்டன௉ள்஠ம் வடய்பம்கமண் - பண்சணனே஦ ...160


ன௅ப்஢மழ் க஝ந்ட ன௅றேப்஢மறேக் கப்஢மச஧ச் வசப்஢மட௅ வசப்ன௃று஠ம் நடசயகன்கமண் - டப்஢மட௅ ...161 டீ஥ம இடும்ச஢த் டயரிவ஢ன்஢டய தமவடமன்றும் நச஥ம வ஠஦யதன௉ள்஠ம் நடசயகன்கமண் - ஆ஥மட௅ ...162 ஠யத்டம் வடரிதம ஠யச஧நண பித஠ணட௅ சயத்டம் வடநிபிக்கும் நடசயகன்கமண் - பித்டவ஥஡ ...163 தமவடமன்றும் நட஥ம டயன௉ந்ட஠ணக் கயவ்ற௉஧கம் டீவடன் ஦஦யபித்ட நடசயகன்கமண் - நகமடயன்஦ய ...164 ஏசச வ஢றுக஝ல்சூ றேற்஦ ற௉஧கய஡ம்சண ஆசச னே஝஡ ீன்஦ அப்஢ன்கமண் - ணமசு஦நப ...165

பன்஢மய் பநர்க்கயன்஦ ணற்ச஦தர்ந஢ம ஧ல்஧மணல் அன்஢மய் ஠சணபநர்க்கும் அப்஢ன்கமண் - இன்஢மக ...166 இப்஢மரில் நசதமர் இடதம் ண஧ர்ந்டம்சண அப்஢ம ஋னும்஠ங்கள் அப்஢ன்கமண் - வசப்஢மணல் ...167 ஋ள்நித் டயரிந்டமற௃ம் இந்டம(87)஋ன் ஦யன்஡ன௅டம் அள்நிக் வகமடுக்கு஠ண டப்஢ன்கமண் - உள்நிக்வகமண் ...168 டின்ந஦ அன௉ள்பமய் ஋஡த்ட௅டயக்கயல் ஆங்கு஠ணக் கன்ந஦ அன௉ற௅஠ண டப்஢ன்கமண் - ஠ன்ந஦ன௅ன் ...169 கமட஥ற௉ வசய்ட௅(88) ஠஧ம் கற்஢ித்ட௅ப் ஢ின்வ஢ரித


ஆட஥ற௉ வசய்னே஠ங்கள் அப்஢ன்கமண் - நகமட௅றுணம ...170

பஞ்சண஧த் டமல்பன௉ந்டய பமடுகயன்஦ ஠ந்டசணநத அஞ்ச஧ஞ்ச வ஧ன்஦ன௉ற௅ம் அப்஢ன்கமண் - ட௅ஞ்சவ஧னும் ...171 ஠ச்வசன்஦ பமடச஡சத ஠மற௅வணண்ஞி ஠மணஞ்சும் அச்சம் வகடுத்டமண்஝ அப்஢ன்கமண் - ஠யச்சற௃ணயங்(89) ...172 நகதி஥ற௉ம் ஋ல்ற௃ம் ஋நிநதம் ஢ிசனத்ட஢ிசன ஆதி஥ன௅ம் டமன்வ஢மறுக்கும் அப்஢ன்கமண் - நசதி஥ங்கம ...173 ன௅ன்஡ம் ஋டுத்டசஞத்ட௅ ன௅த்டணயட்டுப் ஢ம஧ன௉த்ட௅ம் அன்ச஡தினும் அன்ன௃ச஝த அப்஢ன்கமண் - ணன்னு஧கயல் ...174 பன்சண த஦ப்஢த்ட௅ ணமடம் சுணந்ட௅஠சண ஠ன்சண ட஥ப்வ஢ற்஦ ஠ற்஦மய்கமண் - இம்சணட஡ில் ...175

அன்வ஦மன௉஠மள் ஠ம்஢சயகண் ஝ந்நடம டரிதமட௅ ஠ன்஦ய஥பில் நசம஦நித்ட ஠ற்஦மய்கமண் - ஋ன்றுணன௉ட் ...176 வசம்சண இ஧மச்சய஦யத நடபர்கள்஢மல் நசர்க்கமட௅ ஠ம்சண பநர்க்கயன்஦ ஠ற்஦மய்கமண் - சும்சணவத஡ ...177 னெற௅ம் வ஢ன௉ங்குற்஦ம் ன௅ன்஡ிநணல் நணற்வசதினும் ஠மற௅ம் வ஢மறுத்டன௉ற௅ம் ஠ற்஦மய்கமண் - னெற௅கயன்஦ ...178 பன்வ஡஦யதிற் வசன்஦மற௃ம் பமவபன் ஦சனத்ட௅஠சண ஠ன்வ஡஦யதிற் நசர்க்கயன்஦ ஠ற்஦மய்கமண் - வசந்வ஠஦யதின் ...179


஠மம்நட஝ம ன௅ன்஡ம் ஠சணத்நடடிப் ஢ின்ன௃டச஡ ஠மம்நட஝ச் வசய்கயன்஦ ஠ற்஦மய்கமண் - ஆம்நடமறும் ...180

கம஧ம் அ஦யந்நட க஡ிநபமடு ஠ல்஧ன௉ட்஢மல் ஜம஧ம் ணயசசதநிக்கும் ஠ற்஦மய்கமண் - சம஧ற௉று ...181 வபம்஢ிஞினேம் நபடச஡னேம் நபச஦யக்சக னேம்ட௅தன௉ம் ஠ம்஢சயனேம் டீர்த்டன௉ற௅ம் ஠ற்஦மய்கமண் - அம்ன௃பிதில் ...182 வபந்஠ீரில் ஆட்டிடிவ஧ம் வணய்ந஠மகும் ஋ன்஦ன௉நமம் ஠ன்஡ ீரில் ஆட்டுகயன்஦ ஠ற்஦மய்கமண் - ஋ந்஠ீரின் ...183 நண஧மய் ஠ணக்கு பிதனு஧கயல் அன்ன௃ச஝த ஠ம஧ம தி஥ம்டமதில் ஠ற்஦மய்கமண் - ஌஧மட௅ ...184 பமடிதறே டமவ஧ம் பன௉த்டம் டரிதமட௅ ஠மடி஋டுத் டசஞக்கும் ஠ற்஦மய்கமண் - ஠ீடு஧கயல் ...185

டமன்஢ம஝க்நகட்டுத் டணயநதன் கநிக்குன௅ன்஡ம் ஠மன்஢ம஝க் நகட்டுபக்கும் ஠ற்஦மய்கமண் - பமன்஢மடும் ...186 ஜம஡ணஞம் வசய்தன௉நமம் ஠ங்சகடச஡த் டந்ட௅஠ணக் கம஡ணஞம் வசய்பிக்கும் அம்ணமன்கமண் - நட஡ிவ஡மடும் ...187 இன்஢மல் அன௅டமடய ஌க்கன௅஦ இன்஡ன௉ள்வகமண் ஝ன்஢மல் பின௉ந்டநிக்கும் அம்ணமன்கமண் - பன்஢மப ...188 ஆழ்க஝ல்பழ்ந் ீ ட௅ள்நம் அறேந்ட௅ம் ஠சணவதடுத்ட௅ச்


சூழ்கச஥தில் ஌ற்றும் ட௅சஞபன்கமண் - பழ்குஞத்டமல் ீ ...189 இன்஢ம் ஋ச஡த்ட௅ம் இட௅வபன் ஦஦யதம஠ம் ட௅ன்஢ம் ட௅ச஝க்கும் ட௅சஞபன்கமண் - பன்஢பணமம் ...190

டீவ஠஦யதிற் வசன்று டயதங்குகயன்஦ ஠ந்டணக்குத் டெவ஠஦யசதக் கமட்டும் ட௅சஞபன்கமண் - ணம஠ய஧த்டயல் ...191 இன்றுவடமட்஝ டன்஦ய திதற்சகதமய் ஠ந்டணக்குத் வடமன்றுவடமட்டு பந்டபன௉ட் சுற்஦ங்கமண் - வடமன்றுவடமட்ந஝ ...192 ஆனேன௅஝ற் கன்ன௃ச஝த்டமம் ஆன௉திரிற் ஦மன்சய஦ந்ட ந஠தம்சபத்ட ஠ம்ன௅ச஝த ந஠சன்கமண் - ந஢தவ஥஡ ...193 பமங்கமட௅ ஠மநண ண஦ந்டமற௃ம் ஠ம்சணபிட்டு ஠ீங்கமட ஠ம்ன௅ச஝த ந஠சன்கமண் - டீங்கமக ...194 ஈட்டுகயன்஦ ஆ஢த்டயல் இந்டம ஋஡அன௉சந ஠ீட்டுகயன்஦ ஠ம்ன௅ச஝த ந஠சன்கமண் - கூட்டு஧கயல் ...195

ன௃ல்வ஧ன்஦ ணமசததிச஝ப் ந஢மந்நடமறும் ஠ம்சணதிங்கு ஠யல்வ஧ன் ஦யன௉த்ட௅கயன்஦ ந஠சன்கமண் - சயல்வ஧ன்வ஦ன் ...196 உட்டூற௉ம் டன்ச஡ண஦ந் ட௅ண்஝மற௃ம் ணற்஦டற்கு ஠யட்டூ஥ம் வசய்தமட ந஠சன்கமண் - ஠ட்டூர்ந்ட௅(90) ...197 பஞ்சணட௅ ஠மவணண்ஞி பமழ்ந்டமற௃ம் டமன்சய஦யட௅ம் வ஠ஞ்சய஧ட௅ சபதமட ந஠சன்கமண் - ஋ஞ்ச஧ய஧மப் ...198


஢மர்஠யன்஦ ஠மம்கயச஝தமப் ஢ண்஝வணட௅ நபண்டிடினும் ந஠ர்஠யன் ஦நித்ட௅பன௉ ந஠சன்கமண் - ஆர்பன௅஝ன் ...199 ஆர்ந்ட஠ணக் கயவ்பி஝த்ட௅ம் அவ்பி஝த்ட௅ம் ஋வ்பி஝த்ட௅ம் ந஠ர்ந்டஉதிர் ந஢மற்கயச஝த்ட ந஠சன்கமண் - நசர்ந்ட௅ணயகத் ...200

டம஢ஞ்வசய் குற்஦ம் டரினும் வ஢மறுப்஢டன்஦யக் நகம஢ஞ் வசதம஠ணட௅ நகமணமன்கமண் - ஢ம஢ண஦ ...201 பிள்ற௅ணயச஦ ஠மணன்ன௃ நணப஧ன்஦ய நபற்஦஥சர் வகமள்ற௅ணயச஦ பமங்கம஠ம் நகமணமன்கமண் - உள்நன௅஦ ...202 உண்஝நிக்கும் ஊட௃ச஝ன௄ண் ஊ஥ம டயகள்டமந஡ வகமண்டு஠ணக் கயங்கநிக்கும் நகமணமன்கமண் - ணண்஝஧த்டயல் ...203 என்஦மற௃ம் ஠ீங்கம ட௅கங்கள் ஢஧஢஧பமய்ச் வசன்஦மற௃ம் வசல்஧ம஠ம் வசல்பம்கமண் - ன௅ன்டமபி ...204 ஠மடிசபக்கும் ஠ல்஧஦யநபமர் ஠மற௅ம் டபம்ன௃ரிந்ட௅ நடடிசபத்ட ஠ம்ன௅ச஝த வசல்பம்கமண் - ணமடின௉ந்ட௅ ...205

஠மவணத் டச஡஠மற௅ம் ஠ல்கயடினும் டமனு஧பமச் நசணயத்ட சபப்஢ின் டய஥பிதம்கமண் - ன௄ணயக்கண் ...206 ஈங்கு஦யனும் பம஡மடய தமங்கு஦யனும் பிட்஝க஧ம நடமங்கன௉நமல் ஠ம்சண உச஝தபன்கமண் - ஆங்கபன்டன் ...207 கங்சகச் சச஝தனகும் கமடன்ணயகும் அச்சச஝நணல்


டயங்கட் வகமறேந்டயன் டயன௉பனகும் - டயங்கள்டன்நணல் ...208 சமர்ந்டய஧ங்கும் வகமன்ச஦ண஧ர்த் டம஥னகும் அத்டமர்நணல் ஆர்ந்டய஧ங்கும் பண்டின் அஞிதனகும் - நடர்ந்டபர்க்கும் ...209 ந஠மக்கரித ந஠மக்கனகும் ந஠மக்கமர் டேட஧னகும் ந஢மக்கரித ஠ன்னுட஧யல் வ஢மட்஝னகும் - நடக்குடயரி ...210

ன௃ண்஝஥த்டயன் ஠ல்஧னகும் வ஢மன்஡ன௉ள்டமன் டன்வ஡னயச஧க் கண்஝பர்஢மல் ஊற்றுகயன்஦ கண்ஞனகும் - வடமண்஝ர்கள்டம் ...211 ந஠சயத்ட வ஠ஞ்சண஧ர் ஠ீடு ணஞன௅கந்ட ஠மசயத் டயன௉க்குணயனயன் ஠ல்஧னகும் - நடசுற்஦ ...212 ன௅ல்ச஧ ன௅சகதமம் ன௅றுப஧ன கும்஢பந ஋ல்ச஧ பநர்வசவ் பிடனனகும் - ஠ல்஧பச஥த் ...213 நடவபன்஦ டீம்஢ம஧யல் நடன்க஧ந்டமற் ந஢ம஧ய஡ிக்க பமவபன் ஦ன௉ற௅ண஧ர் பமதனகும் - ன௄வபமன்றும் ...214 நகமன்஢஥ற௉ம் சங்கக் குசனதனகும் அன்஢ர்வணமனயத் நடன்஢஥ற௉ம் பள்சநச் வசபிதனகும் - ஠மன்஢஥பி ...215

நபட்஝சபசத ஠யன்஦மங்கு பிண்ஞப்஢ம் வசய்தபட௅ நகட்஝ன௉ற௅ம் பமர்வசபிதின் நகனனகும் - ஠மட்டிற௃தர் ...216 சசபம் ன௅ட஧மய்த் டசனக்க அன௉ள்சு஥க்கும் வடய்ப ன௅கத்டயன் டயன௉பனகும் - வடய்பன௅கத் ...217


ட௅ள்நம் குநி஥ உதிர்குநி஥ வணய்குநி஥க் வகமள்ற௅ம் கன௉சஞக் கு஦யப்஢னகும் - உள்ந஦யபின் ...218 ஋ள்நமட நணன்சணனே஧ வகல்஧மம் டசனப்஢வபமநிர் வடள்நமர் அன௅டச் சயரிப்஢னகும் - உள்நநமங்கும் ...219 சர஧ அன௉நின் டய஦த்ட௅க் கய஧ச்சயச஡தமம் ஠ீ஧ ணஞிணய஝ற்஦யன் ஠ீ஝னகும் - ணம஧கற்஦ய ...220

பமழ்ந்வடமநின௉ம் அன்஢ர் ண஡ம்ந஢மற௃ம் வபண்ஞறு ீ சூழ்ந்வடமநிவகமண் ந஝ம ங்குடயன௉த் நடமநனகும் - டமழ்ந்டய஧பமய்த் ...221 டமந஡மங்கும் அண்஝வண஧மம் சத்டன௅஦க் கூற௉வணமன௉ ணமந஡மங்கும் வசங்சக ண஧஥னகும் - ஊந஡மங்கும் ...222 ஆஞபத்டயன் கூற்ச஦ அனயக்க எநிர்ணறேசபக் கமஞசபத்ட வசங்கண஧க் சகதனகும் - ஠மஞன௅ற்ந஦ ...223 ஌ங்கும் ஢ரிசுச஝த ஋ம்ந஢மல்பமர் அச்சவண஧மம் பமங்கும் அ஢த ண஧஥னகும் - டீங்கச஝தமச் ..224 சரர்ப஥ற௉ம் ஋ல்஧மச் சய஦ப்ன௃ம் வ஢஦ற௉ணன௉ள் சமர்ப஥ட வபமண்சகத் ட஧த்டனகும் - ந஢஥஥பப் ...225

ன௄ஞி஧ங்க வபண்வ஢மற் வ஢மடிதி஧ங்க ஋ன்஢ஞித்டமர் ணமஞி஧ங்க நணற௉டயன௉ ணமர்஢னகும் - நசஞி஧த்டர் ...226 நணற௃டுத்ட ஆச஝வத஧மம் வபஃக பிதமக்கய஥ணத்


நடமற௃டுத்ட எண்ணன௉ங்கயல் ட௅ன்஡னகும் - ஢ம஧டுத்ட ...227 நகழ்க்நகம஧ நணற௉டயன௉க் கர நனகும் அக்கர நின் கர ழ்க்நகம பஞத்டயன் கயந஥னகும் - கர ட்நகம஧ம் ...228 எட்டி஠யன்஦ வணய்தன்஢ர் உள்ந வண஧மஞ்நசர்த்ட௅க் கட்டி஠யன்஦ ப஥க் ீ கன஧னகும் - ஋ட்டி஥ண்டும் ...229 சயத்டயக்கும் நதமகயதர்டம் சயந்சடட஡ில் நடன்ந஢மன்று டயத்டயக்கும் நசபடிதின் சர஥னகும் - சத்டயத்ட௅ ...230

ணல்சபத்ட ணமணச஦னேம் ணம஧தனும் கமண்஢ரித வசல்பத் டயன௉படிதின் சர஥னகும் - வசமல்சபத்ட ...231 வசம்சண ணஞிணச஧சதச் நசர்ந்ட - ண஥கடம்ந஢மல் அம்சணவதமன௉ ஢மல்பமழ்ந் டன௉நனகும் - அம்ணணயகச் ...232 சரர்த்டய஠யகழ் வசம்஢பநச் வசம்நண ஡ிதி஡னகும் ஢மர்த்டயன௉ந்டமல் ஠ம்ன௅ட் ஢சயந஢மங்கமண் - டீர்த்டன௉நம் ...233 வகமண்டின௉ந்டமன் வ஢மன்நண஡ிக் நகம஧ணசட ஠மம்டய஡ன௅ங் கண்டின௉ந்டமல் அல்஧வ஧஧மம் கட்஝றுங்கமண் - வடமண்஝ச஝ந்ட௅ ...234 ஢மட்஝மல் அபன்ன௃கசனப் ஢மடுகயன்ந஦மர் ஢க்க஠யன்று நகட்஝மல் பிச஡கள்பிச஝ நகட்கும்கமண் - ஠ீட்஝மணல் ...235

என்஡மர் ன௃஥ம்வ஢மடித்ட உத்டணந஡ ஋ன்வ஦மன௉கமல் வசமன்஡ம ற௃஧கத் ட௅த஥றுங்கமண் - ஋ந்஠மற௅ம் ...236


஢ன்னுன௅ள்நத் ட௅ள்நமம் ஢஥சயபநண ஋ன்வ஦மன௉கமல் உன்னுன௅ன்஡ம் டீசணவத஧மம் ஏடிடுங்கமண் - அன்஡பன்஦ன் ...237 ஆட்டிதல்கமற் ன௄ணமட் ஝ச஝வதன்஦மல் அந்நடமன௅ன் ஠ீட்டிதகமல் ஢ின்பமங்கய ஠யற்கயன்஦மய் - ஊட்டுணபன் ...238 ணமற்க஝ற௉ நமநணமர் ணகப஧஦க் கண்டுடயன௉ப் ஢மற்க஝ச஧ தீந்டபன௉ட் ஢மன்சணடச஡ - டைற்க஝஧யன் ...239 ணத்டயதில்஠ீ நகட்டும் பஞங்குகய஧மய் அன்஢ச஝தப் ன௃த்டயனேநநமர்க் கர வடமன்றும் ந஢மடமநடம - ன௅த்டயவ஠஦ய ...240

ணமஞம அ஥க்கன் ணச஧க்கர ழ் இன௉ந்நடத்ட பமஞமள்(91) பனங்கயதநடமர் பண்சணடச஡ - ஠மஞமற௅ம் ...241 ஠ண்ஞி உச஥த்ட௅ம் ஠தந்டயச஧஠ீ அன்ன௃வகமநப் ன௃ண்ஞிதன௉க் கர வடமன்றும் ந஢மடமநடம - ன௃ண்ஞித஥மம் ...242 சுந்ட஥ர்க்குக் கச்சூரில் நடமனசணசதத் டமன்வடரிக்க பந்டய஥ப்ன௃ச் நசம஦நித்ட பண்சணடச஡ - ன௅ந்டகத்டயல் ...243 ந஢டண஦க் நகட்டும் ஢ி஦ழ்ந்டச஡நத அன்஢ச஝தப் ந஢மடன௅நநமர்க் கர வடமன்றும் ந஢மடமநடம - ந஢மடற௉ம்வ஠ய் ...244 அங்நகமர் ஋஧யடமன் அன௉ந்டபகல் டெண்஝பசடச் வசங்நகம஧ன் ஆக்கயதபச் சரர்த்டயடச஡ - இங்நகமடச் ...245

சந்டடம்஠ீ நகட்டுணபன் டமள்஠யச஡தமய் அன்஢ச஝தப்


ன௃ந்டயனேநநமர்க் கர வடமன்றும் ந஢மடமநடம - ன௅ந்டபன௉ம் ...246 ஠ற்றுசஞவதன் ந஦த்ட௅ணந்ட ஠மப஥சர்க் கன்றுக஝ற் கற்றுசஞ(92)நதமர் வடப்஢வண஡க் கமட்டிதசட - இற்வ஦஡஠ீ ...247 ணமற௉஧கயல் நகட்டும் பஞங்குகய஧மய் அன்஢ச஝தப் ன௄ற௉஧கர்க் கர வடமன்றும் ந஢மடமநடம - டமற௉டேடல் ...248 கண்சுணந்டமன் அன்஢ன் க஧ங்கம பசகசபசக ணண்சுணந்டமன் ஋ன்றுச஥க்கும் பமய்சணடச஡ப் - ஢ண்ன௃ச஝நதமர் ...249 ணமஞற௉ச஥ப் ஢க்நகட்டும் பமய்ந்நடத்டமய் வணய்தன்ன௃ ன௄ஞவபன்஦மல் ஈவடமன்றும் ந஢மடமநடம - ஠ீஞ஥கத் ...250

டீங்குறுணம ஢மடகத்சடத் டீர்த்நடமர் ணச஦தபச஡ப் ஢மங்கச஝தச் வசய்டஅன௉ட் ஢ண்஢டச஡ - ஈங்கு஧கர் ...251 ட௅ங்கம் உ஦உச஥த்ட௅ஞ் சூழ்கயன் ஦யச஧தன்ன௃ வ஢மங்கவபன்஦மல் ஈவடமன்றும் ந஢மடமநடம - டங்கயதஇப் ...252 ஢ம஥஦யதமத் டமதமகயப் ஢ன்஦யக் குன௉சநகட்கு ஊ஥஦யத ஠ன்ன௅ச஧ப்஢மல் ஊட்டிதசடச் - சர஥஦யநபமர் ...253 வசமல்஧ய஠யன்஦மர் நகட்டும் ட௅டயக்கயன் ஦யச஧தன்ன௃ ன௃ல்஧஋ன்஦மல் ஈவடமன்றும் ந஢மடமநடம - ஠ல்஧டயன௉ப் ...254 ஢மட ண஧ர்பன௉ந்டப் ஢மஞன் ட஡க்கமநமய்க் நகமடயல்பி஦ நகற்றுபிச஧ கூ஦யதசட - ஠ீடயனேநநமர் ...255


சமற்஦ய஠யன்஦மர் நகட்டுணபன் டமள்஠யச஡தமய் வணய்தன்஢ில் ந஢மற்஦வபன்஦மல் ஈவடமன்றும் ந஢மடமநடம - ந஢மற்றுகயன்஦ ...256 ஆடும் கரினேம் அஞிற௃ம் கு஥ங்குணன்ன௃ நடடுஞ் சய஧ம்஢ிவதமடு சயற்வ஦றும்ன௃ம் - ஠ீடுகயன்஦ ...257 ஢மம்ன௃ம் சயபமர்ச்சச஡டமன் ஢ண்ஞிதவடன் ஦மல்ன௄சச ஏம்ன௃படற் கயதமர்டம ன௅பபமடமர் - நசமம்ன௃று஠ீ ...258 பன்வ஢ன்஢ வடல்஧மம் ணறுத்டபன்டமள் ன௄சயக்கும் அன்வ஢ன்஢டய தமநடம அ஦யதமநத - அன்ன௃஝ந஡ ...259 வசஞ்சச஝வகமள் ஠ம்வ஢ன௉ணமன் சரர்நகட் டிச஥தன௉ந்டம டஞ்ச஝க்கய நதமகம் அணர்ந்ட௅஧கயன் - பஞ்சண஦ ...260

஠மச஥நத ன௅த்டயதின்஢ம் ஠மடிதவடன் ஦மல்ணற்ச஦ தமச஥நத ஠ம஝மடமர் ஋ன்றுச஥ப்ந஢ன் - ஈ஥ணய஧மய் ...261 ஠ீநதம சய஦யட௅ம் ஠யச஡ந்டயச஧அவ் பின்஢வணன்ச஡ நதநதம஠யன் டன்சண இன௉ந்டபிடம் - ஏதமட ...262 அன்ன௃ச஝தமர் தமரினும்ந஢ர் அன்ன௃ச஝தமன் ஠ம்வ஢ன௉ணமன் ஠யன்ன௃ச஝தமன் ஠யத்டம் ஠யகழ்த்ட௅கயன்ந஦ன் - உன்ன௃ச஝நதமர் ...263 அன்஢பன்நணல் வகமண்஝ ட஦யநதன் ன௃஦ச்சணதத் டயன்ன௃ச஝தம ந஥னும் இஞங்குபந஥ - அன்ன௃஝ந஡ ...264 டமவபன்஦மல் ஠ல்஧ன௉ள்இந் டமவபன்஢மன் ஠ம்வ஢ன௉ணமன் ஆஉன்஢மல் ஏடய அற௃க்கயன்ந஦ன் - ஠ீபன்஢மல் ...265


஠யன்஦மய் அ஧டபச஡ ந஠ர்ந்ட௅஠யச஡ தமய்஢ித்டர் ஋ன்஦மற௃ம் ஋ன்வசமற் கயஞங்குபந஥ - குன்஦மட௅ ...266 ஢ித்டம ஋஡ினும் ஢ி஦ப்஢றுப்஢மன் ஠ம்ன௅ச஝தமன் அத்நடம(93)உ஡க்கர டச஦கயன்ந஦ன் - சற்ந஦னும் ...267 நகள்பிதி஧மர் ந஢ம஧டச஡க் நகநமய் வகடுகயன்஦மய் நபள்பிதி஧மர் கூட்஝ம் பிசனகயன்஦மய் - நபள்பிவதன்஦ ...268 நபச஧பன௉ங் கமவ஧மநித்ட௅ நணற௉கயன்஦மய் ஠யன்டச஧க்கங் நகமச஧பன௉ங் கம஧யங் வகமநிப்஢மநத - ணமச஧னேறும் ...269 இப்஢மர் வபறும்ன௄ இட௅஠தநபல் ஋ன்று஡க்குச் வசப்஢ம ன௅஡ம்பிச஥ந்ட௅ வசல்கயன்஦மய் - அப்஢மனயல் ...270

வசல்஧மநட சசபவ஠஦ய வசல்வ஧ன்஦மல் ஋ன்னு஝னும் வசமல்஧மட௅ ந஢மய்ணதக்கம் நடமய்கயன்஦மய் - வ஢மல்஧மட ...271 அஞ்ச(94)ன௉ந்வடன் ஦ம஧ன௅டய ஡மர்கயன்஦மய் பிட்டிவ஝ன்஦மல் ஠ஞ்சன௉ந்வடன் ஦மற்ந஢மல் ஠஧யகயன்஦மய் - பஞ்சகத்டயல் ...272 ஏடுகயன்஦மய் ணீ நமணல் உன்஡ிச்சச தின்பனயநத ஆடுகயன்஦மய் ணற்஦ங் கதர்கயன்஦மய் - ஠ீடு஧சகச் ...273 சூழ்கயன்஦மய் நபவ஦மன்஦யல் சுற்றுகயன்஦மய் ணற்வ஦மன்஦யல் பழ்கயன்஦மய் ீ நணவ஧மன்஦யல் ணீ ள்கயன்஦மய் - டமழ்வபமன்ந஦ ...274 ஈகயன்஦மய் பன்வ஡஦யதில் ஋ன்ச஡ ப஧டனயக்கப்


ந஢மகயன்஦மய் ணீ ட்டும் ன௃குகயன்஦மய் - நதமகயன்஦ய ...275

என்ச஦ணச஦க் கயன்஦மய்ணற் வ஦மன்ச஦஠யச஡க் கயன்஦மவதன் ஠ன்ச஦ணச஦க் கயன்஦மய் ஠஧யகயன்஦மய் - வபன்஦யவ஢றும் ...276 நசபிற் ஢஥ணன்டமள் நசவ஥ன்஦மல் ணற்வ஦மன௉சமர் நணபிப் ஢஧பமய் பிரிகயன்஦மய் - ஢மபித்ட௅க் ...277 குன்றும் உ஡க்க஡ந்டம் நகமடிவடண்஝ ஡ிட்஝மற௃ம் என்றும் இ஥ங்கமய் உனல்கயன்஦மய் - ஠ன்றுன௉கமக் ...278 கல்வ஧ன்ந஢ன் உன்ச஡க் க஥ஞம் க஧ந்ட஦யதமக் கல்வ஧ன்஦மல் ஋ன்வசமல் க஝பமநட - ன௃ல்஧஠யச஡ ...279 பல்஧யன௉ம்வ஢ன் ந஢ன்அந்ட பல்஧யன௉ம்ந஢ல் கூ஝த்டயல் வகமல்஧ன்கு஦யப் ச஢பிட்டுக் நகமஞமநட - அல்஧வ஧஧மம் ...280

கூட்டுகயன்஦ பன்சணக் கு஥ங்வகன்ந஢ன் அக்கு஥ங்நகல் ஆட்டுகயன்ந஦மன் வசமல்பனயபிட் ஝ம஝மநட - ஠ீட்டு஧கர் ...281 ஌சுகயன்஦ ந஢வதன்ந஢ன் ஋ப்ந஢னேம் அஞ்வசறேத்சடப் ந஢சுகயன்ந஦மர் டம்சணப் ஢ிடிதமநட - கூசுகயற்஢க் ...282 கண்ந஝ம ச஥க் கவ்ற௉ங் கடுஞ்சுஞங்கன் ஋ன்஢஡ட௅ வகமண்ந஝ம ச஥க் கண்஝மல் குச஧தமநட - அண்஝மர்க்கும் ...283 ன௄பில் அ஝ங்கமப் ன௃஧யவதன்ந஢ன் ஋ப்ன௃஧யனேம் நணபில் பதப்஢ட்஝மல் ஋டய஥மநட - ந஠மபிதற்஦ய ...284


பறுகயன்஦ ீ ன௅ம்ணடணமல் வபற்வ஢ன்ந஢ன் ஆங்கட௅ற௉ம் ஌றுகயன்ந஦மன்(95) வசமல்பனயபிட் ந஝஦மநட - சரறுகயன்஦ ...285

வபன்஡ச஝நசர்(96) ணற்ச஦ பி஧ங்வகன்ந஢ன் ஋வ்பி஧ங்கும் ணன்஡பன்நசர் ஠மட்டில் பனங்கமநட - ஠யன்ச஡தி஡ி ...286 ஋ன்வ஡ன்ந஢ன் ஋ன்வணமனயசத ஌ற்஦ச஡நதல் ணமற்றுதர்ந்ட வ஢மன்வ஡ன்ந஢ன் ஋ன்பனயதில் ந஢மந்டயச஧நத - வகமன்னு஦஠ீ ...287 ந஢மம்பனயனேம் வ஢மய்஠ீ ன௃ரிபட௅ற௉ம் வ஢மய்அட஡மல் ஆம்பிசநற௉ம் வ஢மய்஠யன் ஡஦யற௉ம்வ஢மய் - நடமம்பிசநக்கும் ...288 ஠யன்னு஝ற௃ம் வ஢மய்திங்கு ஠யன்டபன௅ம் வ஢மய்஠யச஧தம ஠யன்஡ிச஧னேம் வ஢மய்தன்஦ய ஠ீனேம்வ஢மய் - ஋ன்஡ி஧யபண் ...289 ஌ட௅ம் உஞர்ந்டயச஧நத இம்ணமத பமழ்க்சகவதனும் பமடய஧யறேத் வடன்ச஡ ணதக்கயச஡நத - டீட௅று஠ீ ...290

பன்ந஡ர் பி஝ங்கமஞின் பன்வ஢தரின் ன௅ன்வ஢மன௉கர ற்(97) வ஦ன்ந஡ அ஦யதமணல் இட்஝சனத்நடன் - வகமன்ந஡஠ீ ...291 ந஠மப வடமனயதம வ஠ம஦யற்(98) கமண வபப்஢ி஡ிச஝ ஆப ட஦யதம டறேந்டயச஡நத - நணற௉ணடயல் ...292 உள்வநரித நண஧மம் உஞர்ற௉ம் கன௉கற௉஝ல் ஠ள்வநரித ஠ட்஢ின் ஠஧ம்வபட௅ம்஢ - பிள்படயன்஦ய ...293 பமடிப் ஢ி஧ஞ்வசன்று பமன்வசன் வ஦மநித்டமற௃ம்


நடடிச் சுடுங்வகமடித டீக்கண்஝மய் - ஏடிஅங்கு ...294 ந஢ர்ந்டமல் அ஧ட௅ வ஢ன௉ங்கமணத் டீ஠யன்ச஡ச் நசர்ந்டம ச஥னேஞ்சுடும்வசந் டீக்கண்஝மய் - சமர்ந்டமங்கு ...295

சந்டீ வத஡பன௉பமர் டம்சணச் சுடுங்கமணஞ் வசந்டீ சதனேஞ் சுடுநணமர் டீக்கண்஝மய் - பந்டீங்கு ...296 ணண்ஞில் டச஡க்கமஞம பண்ஞம் ஠யச஡த்டமற௃ம் ஠ண்ஞித் டச஧க்நகறு ஠ஞ்சங்கமண் - ஋ண்ஞற்஦ ...297 ந஢மன௉றுன௅ட் கமணப் ன௃ட௅ணதக்கம் ஠யன்னுச஝த ந஢஥஦யசபக் வகமள்சநவகமற௅ம் ஢ித்டங்கமண் - நசம஥஦யபில் ...298 கள்நச஝க்கும் கமணக் கடுணதக்கம் வணய்ந்வ஠஦யக்நகமர் ன௅ள்நச஝க்கும் வ஢மல்஧ம ன௅஥ண்கண்஝மய் - அள்நற௃஦ ...299 ஌டவண஧மம் டன்னுள் இடுங்கமணம் ஢மடகத்டயன் ந஢டவண஧மம் என்஦யப் ஢ி஦ப்஢ி஝ங்கமண் - ஆட஧ய஡மல் ...300

வபம்ணமல் ண஝ந்சடதச஥ நணபவபமஞம டமங்கபர்கள் டம்ணமசச இன்னும் டபிர்ந்டயச஧நத - இம்ணமத ...301 ணன்஦ பஞங்கய஡ர்வசவ் பமய்ண஝பமர் ந஢சடதர்கள் ஋ன்஦வகமடுஞ் வசமற்வ஢மன௉சந ஋ண்ஞிச஧நத - வடமன்று஧கயல் ...302 வ஢ண்வஞன் றுச஥ப்஢ிற் ஢ி஦ப்ந஢றேம் ஆந்ட௅த஥ம் ஋ண்வஞன்஦ ஠ல்ந஧மர்வசமல் ஋ண்ஞிச஧நத - வ஢ண்ஞிங்கு ...303


ணமணமத் டயச஥தின் பன௉த்ட஡வணன் வ஦ண்ஞிச஡அந்(99) ஠மணமர்த்டம் ஆசசவத஡ ஠மடிச஧நத - தமணமர்த்டம் ...304 ணந்டய஥த்ட௅ம் ன௄சச ண஥஢ினுணற் வ஦வ்பிடணமம் டந்டய஥த்ட௅ம் சமதமச் சனக்கன்ந஦ம - ணந்டய஥த்டயல் ...305

ந஢ய்஢ிடித்டமல் டீர்ந்டயடுணயப் வ஢ண்ந஢ய் பி஝மநடவசந் ஠மய்஢ிடித்டமல் ந஢மற௃வணன்று ஠மடிச஧நத - ஆய்பிற௃ன்஦ன் ...306 ஌சனசண஋ன் வ஡ன்ந஢ன் இபர்ணதக்கம் பல்஠஥கயன் நடமசனசணவதன் ஦ந்நடம ட௅ஞிந்டயச஧நத - ஊனசணந்ட ...307 கமரின௉நில் வசல்஧க் க஧ங்குகயன்஦மய் ணமடர்சூனல் ந஢ரின௉நில் வசல்படச஡ப் ந஢ர்த்டயச஧நத - ஢மரிச஝நதமர் ...308 ஋ண்பமள் ஋஡ி஧ஞ்சய ஌குகயன்஦மய் ஌ந்டயசனதமர் கண்பமள் அறுப்஢க் க஡ிந்டச஡நத - ணண்பமறேம் ...309 ஏ஥மச஡ சதக்கண்஝மல் ஏடுகயன்஦மய் ணமடர்ன௅ச஧ ஈ஥மச஡ சதக்கண் டிசசந்டச஡நத - சர஥ம஡ ...310

வபற்வ஢ன்஦மல் ஌஦ பிச஥ந்ட஦யதமய் ணமடர்ன௅ச஧ வபற்வ஢ன்஦மல் ஌஦ பிச஥ந்டச஡நத - வ஢மற்வ஢மன்றும் ...311 சயங்கவணன்஦மல் பமடித் டயதங்குகயன்஦மய் ணமடரிச஝ச் சயங்கவண஡ில் கமஞத் டயன௉ம்஢ிச஡நத - இங்குசயறு ...312 ஢மம்வ஢ன்஦மல் ஏடிப் ஢ட௅ங்குகயன்஦மய் ணமட஥ல்குல்


஢மம்வ஢ன்஦மல் சற்றும் ஢தந்டயச஧நத - ஆம்஢ண்ச஝க் ...313 கர ழ்க்க஝஧யல் ஆவ஝ன்஦மல் நகட்கயச஧஠ீ ணமட஥ல்குல் ஢மழ்க்க஝஧யல் நகநமட௅ ஢மய்ந்டச஡நத - கர ழ்க்கட௅ற௉ம் ...314 கல்வ஧ன்஦மல் ஢ின்஡ிடுபமய் கமரிசகதமர் கமற்சய஧ம்ன௃ கல்வ஧ன்஦மல் நணவ஧றேம்஢க் கற்஦ச஡நத - அல்அநகம் ...315

சணநதம கன௉வணன் ணஞந஧ம஋ன் ஢மய்ணம஦ய ஍நதம ஠ச஥ப்஢ ட஦யந்டயச஧நதம - வ஢மய்நதமடய ...316 எண்஢ிச஦நத எண்ட௃டவ஧ன் றுன்னுகயன்஦மய் உள்வநற௃ம்஢மம் வபண்஢ிச஦தன் ந஦தடச஡ பிண்டிச஧நத - கண்ன௃ன௉பம் ...317 பில்வ஧ன்஦மய் வபண்ணதி஥மய் நணபி உடயர்ந்டயடுங்கமல் வசமல்வ஧ன்஦மல் வசமல்஧த் ட௅ஞிதமநத - பல்஧ம்஢ில் ...318 கட்கு பசந஋ன்஦மய்க் கண்ஞர்ீ உ஧ர்ந்ட௅ணயக உட்குனயனேம் ந஢மடயல் உச஥ப்஢மநத - கட்கு஧ற௉ ...319 வணய்க்குணயநன ஠மசயவத஡ வபஃகயச஡தமல் வபண்ண஧த்டமல் உய்க்குணயறேஞ் சரந்ட ற௃நநடநதம - ஋ய்த்ட஧ய஧ம ...320

பள்சநவதன்஦மய் பமர்கமட௅ பள்சநட஡க் குட்ன௃சனநதம டுள்ற௅஠஥ம் ஢ின்ன௃ச஡ற௉ம் உண்ந஝நதம - வபள்சந஠சக ...321 ன௅ல்ச஧வதன்஦மய் ன௅ல்ச஧ ன௅஦யத்வடமன௉நகமல் வகமண்டு஠யடம் எல்ச஧ அறேக்வகடுப்஢ ட௅ண்ந஝நதம - ஠ல்஧வடமன௉ ...322


வகமவ்சப வத஡இடசனக் வகமள்கயன்஦மய் நணல்குனம்ன௃ம் வசவ்சப இ஥த்டவண஡த் நடர்ந்டயச஧நத - வசவ்பிதகண் ...323 ஞமடி வத஡க்கற௉ட்நக ஆசசசபத்டமய் நணல்வசறேந்நடமல் பமடிதக்கமல் ஋ன்னுச஥க்க ணமட்டுசபநத - கூடிதநடமர் ...324 அந்ட ணடயன௅கவணன் ஦மடுகயன்஦மய் ஌ழ்ட௅சநகள் ஋ந்டணடயக் குண்஝டச஡ ஋ண்ஞிச஧நத - ஠ந்வட஡நப ...325

கண்஝ணட்டும் கூ஦யச஡அக் கண்஝ணட்டும் அன்஦யனே஝ல் வகமண்஝ணட்டும் ணற்஦டன்வணய்க் கூ஦ன்ந஦ம - பிண்஝பற்ச஦த் ...326 நடமவநன் றுச஥த்ட௅த் ட௅டிக்கயன்஦மய் அவ்நபய்க்கு னெவநமன்று வபள்வநற௃ம்஢ின் னெட்டுண்ந஝ - ஠மவநமன்றும் ...327 வசங்கமந்டள் அங்சகவத஡ச் வசப்ன௃கயன்஦மய் அம்ண஧ர்க்குப் வ஢மங்கமப் ஢஧பி஥஧யன் ன௄ட்டுண்ந஝ - ணங்கமட ...328 வசவ்பிந஠ீர் வகமங்சகவத஡ச் வசப்஢ிச஡பல் ஊன்஦டிப்஢ிங் வகவ்பிந஠ீர்க் குண்஝டச஡ ஋ண்ஞிச஧நத - வசவ்சபவ஢றும் ...329 வசப்வ஢ன் ஦ச஡ன௅ச஧சதச் சரசர சய஧ந்டய(100)தட௅ ட௅ப்வ஢ன் ஦பர்க்கயதமட௅ வசமல்ற௃டயநத - பப்஢ிறுகச்(101) ...330

சூழ்ந்டன௅ச஧ வணமட்வ஝ன்ந஦ ட௅ள்ற௅கயன்஦மய் கர ழ்த்ட௅பண்டு பழ்ந்டன௅ச஧க் ீ வகன்஡ பிநம்ன௃டயநத - டமழ்ந்டஅசப ...331 ணண்கட்டும் ஢ந்வட஡நப பமழ்ந்டமய் ன௅டயர்ந்ட௅ச஝தமப்


ன௃ண்கட்டி ஋ன்஢பர்பமய்ப் வ஢மத்ட௅சபநத(102) - டயண்கட்டும் ...332 அந்஠ீர்க் குன௉ம்ச஢ அசபவதன்஦மய் நணவ஧றேம்ன௃ம் வசந்஠ீர்ப் ன௃ச஝ப்வ஢ன்஢மர் நடர்ந்டயச஧நத - அந்஠ீ஥மர் ...333 கண்ஞர்ீ டன௉ம்஢ன௉பமய்க் கட்டுச஥ப்஢மர் சமன்஦மக வபண்ஞர்ீ ப஥ல்கண்டும் வபட்கயச஧நத - டண்ஞர்சணச் ீ ...334 சமடிவதன்஢மய் ஠ீஅதந஧மர் டமட௅க் க஝த்டயடுநணன் னெடிவதன்஢மர் ணற்஦பர்பமய் னெடுடயநதம - நண஝டச஡(103) ...335

ஆ஧யச஧நத ஋ன்஢மய் அ஝ர்கு஝ந஥ம டீன௉வநமடும்(104) நடம஧யச஧நத ஆ஧யச஧க்வகன் வசமல்ற௃டயநத - டை஧யச஝டமன் ...336 உண்ந஝ம இச஧நதம஋ன் றுட்ன௃கழ்பமய் சகவடமட்டுக் கண்ந஝ம ர்ன௄ட்(105) டுண்வ஝ன்஢மர் கண்டிச஧நத - பிண்ந஝ம ங்கும் ...337 ஆழ்ங்க஝வ஧ன் ஢மய்ண஝பமர் அல்கு஧யச஡ச் சயற்சய஧ர்கள் ஢மழ்ங்கயஞவ஦ன் ஢ம஥டச஡ப் ஢மர்த்டயச஧நத - டமழ்ங்வகமடிஞ்சயத் ...338 நட஥மனய ஋ன்஢மதச் சரக்குனயசத அன்றுசயறு ஠ீ஥மனய வதன்஢பர்க்வகன் ந஠ன௉டயநத(106) - ஆ஥மப்ன௃ன் ...339 ஠ீர்பனயசத ீ ஆசச ஠யச஧வதன்஦மய் பன்ண஧ம்டமன் நசமர்பனயசத ஋ன்வ஡ன்று வசமல்ற௃டயநத - சமர்ன௅ச஝டமன் ...340

ஆ஦மச் சயச஧஠ீர்கமன் ஆ஦மய் எறேக்கய஝ற௉ம் ப஦மப்ன௃ண் ீ ஋ன்று பிடுத்டயச஧நத - ஊ஦மக்கய ...341


னெச஧ ஋றும்ன௃஝ன்ஈ வணமய்ப்஢டஞ்சய ணற்஦டன்நணல் சரச஧தி஝க் கண்டும் வடரிந்டயச஧நத - நணச஧னேறு ...342 நண஠஥கம் ஋ன்஦மல் பிடயர்ப்ன௃று஠ீ ணமட஥ல்குல் நகம஠஥கம் ஋ன்஦மல் குச஧ந்டயச஧நத - ஊ஡ணயசடக் ...343 கண்஝மல் ஠ணடமசச சகபிடுபமர் ஋ன்஦டச஡த் டண்஝ம வடமநித்டய஝ற௉ம் சமர்ந்டச஡நத - அண்஝மட௅ ...344 ந஢மடபி஝ம தமகயப் ன௃஧ம்ன௃கயன்஦மய் ணற்஦டன்஢மல் ணமடபி஝மய் உண்஝மல் ணடயத்டயச஧நத - ணமட஥பர் ...345

டங்கு஦ங்சக வணல்஧஥ம்ச஢த் டண்வ஝ன்஦மய் டண்டூன்஦ய வபங்கு஥ங்கயன் நணற௉ங்கமல் பிள்ற௅டயநத - ஠ன்கய஧பமய் ...346 ஌ய்ந்ட ன௅னந்டமசநப஥மல் ஋ன்஦மய் ன௃஧மற்சய஦யநட பமய்ந்ட௅ ப஥மற்ந஦மற்கு ணடயத்டயச஧நத - நசந்டபடி ...347 டண்஝ம ணச஥வதன்஦மய் டன்சண பிநர்ப்஢ச஝ந்டமல் வபண்஝ம ணச஥வதன்று நணற௉டயநதம - பண்஝ம஥ம ...348 நண஡மட்டுஞ் சண்஢கநண நண஡ிவதன்஦மய் டீதிடுங்கமல் டீ஠மற்஦ம் சண்஢கத்டயல் நடர்ந்டச஡நதம - பம஡மட்டும் ...349 ணயன்ந஦ர் படிவபன்஦மய் நணல்஠ீ உச஥த்டற௉ந ீ வடமன்ந஦ என௉ன௃ச஝தமய் எத்டட௅கமண்(107) - என்஦மச்வசமல் ...350

நபள்பம க஡வணன்஦மய் வபய்த஠ணன் பிட்டிடுந்டெ


டமள்பம க஡வணன்஦மல் ஆகமநடம - நபநமந஡மன் ...351 கமகநணமய்(108) இன்கு஥ச஧க் கட்டுச஥த்டமய் கம஧வ஡ன்ந஢மன் கமகநவணன் ஢மர்க்வகன் கனறுடயநத - ஠மகநற௉ம் ...352 சமசதணதில் ஋ன்ந஦ டன௉க்குகயன்஦மய் சமர்஢ி஥ண சமசத(109)தஃ வடன்஢மர்க்வகன் சமற்றுடயநத - நசதண஧ர் ...353 அன்஡ ஠ச஝஋ன்஢மய் அஃடன் ஦ன௉ந்ட௅கயன்஦ அன்஡஠ச஝ ஋ன்஢மர்க்வகன் ஆற்றுடயநத - அன்஡பச஥ ...354 ஏந஥ம பிதவணன்஢மய் ஏபிதநணல் ஆங்வகறே஢த் டீ஥ம தி஥஠மடி தமண்டுச஝த்நட - ஢ம஥மர்ந்ட ...355

ன௅ன்னுண஧ர்க் வகமம்வ஢ன்஢மய் னென்வ஦ம஝ச஥க் நகமடிவத஡த் ட௅ன்னு ன௅ந஥மணத் ட௅பம஥ன௅ண்ந஝ - இன்஡ன௅டமல் ...356 வசய்டபடி வபன்஢மதச் வசய்சகவணய்நதல் ஠ீதபர்கள் சபடயடினும் ணற்஦டச஡ சபதமநத - வ஢மய்டபி஥மய் ...357 எள்நிசனதமர் டம்ன௅ன௉நபமர் உண்கன௉ம்வ஢ன் ஦மய்சய஦யட௅ கயள்நிவதடுத் டமல்இ஥த்டங் கர ழ்பன௉நண - வகமள்ற௅ணபர் ...358 ஈடில்வ஢தர் ஠ல்஧மர் ஋஡஠தந்டமய் ஠மய்ப்வ஢தர்டமன் நகடில்வ஢ன௉ஞ் சூ஥வ஡ன்஢ர் நகட்டிச஧நதம - ஠மடி஧பர் ...359 வணல்஧யத஧மர் ஋ன்஢மய் ணயகுகன௉ப்஢ நபடச஡சத பல்஧யத஧மர் தமர்வ஢மறுக்க பல்஧மர்கமண் - பில்஧யதல்ன௄ண் ...360


நபய்ந்டமல் அபர்நணல் பிறேகயன்஦மய் வபந்டீதில் ஢மய்ந்டமற௃ம் அங்நகமர் ஢஧னுண்ந஝ - நபய்ந்டமங்கு ...361 வசன்஦மல் அபர்஢ின்஡ர்ச் வசல்கயன்஦மய் வபம்ன௃஧யப்஢ின் வசன்஦மற௃ம் அங்நகமர் டய஦னுண்ந஝ - வசன்஦மங்கு ...362 ஠யன்஦மல் அபர்஢ின்஡ர் ஠யற்கயன்஦மய் கண்னெடி ஠யன்஦மற௃ம் அங்நகமர் ஠யச஧னேண்ந஝ - என்஦மட௅ ...363 கண்஝மல் அபன௉஝ம்ச஢க் கட்டுகயன்஦மய்(110)கல்஧சஞத்ட௅க் வகமண்஝மற௃ம் அங்நகமர் குஞன௅ண்ந஝ - வ஢ண்஝ம஡மர் ...364 சபடமற௃ம் வடமண்டு ப஧யத்டமய் ஢ிஞத்வடமண்டு வசய்டமற௃ம் அங்நகமர் சய஦ப்ன௃நநட - சகடமபி ...365

வணய்த்டமற௉ம் வசந்நடமல் ணயனுக்கமல் ணதங்கயச஡஠ீ வசத்டமற௃ம் அங்நகமர் சய஦ப்ன௃நநட - சபத்டமடும் ...366 ணஞ்சள் ணயனுக்கமல் ணதங்கயச஡஠ீ ணற்வ஦மனயந்ட௅ ட௅ஞ்சுகயனும் அங்நகமர் சுகன௅நநட - பஞ்சயதச஥ப் ...367 ஢மர்த்டமடி ஏடிப் ஢஝ர்கயன்஦மய் வபந்஠஥சகப் ஢மர்த்டமற௃ம் அங்நகமர் ஢஧னுண்ந஝ - நசர்த்டமர்சகத் ...368 வடமட்஝மல் கநித்ட௅ச் சுகயக்கயன்஦மய் பன்ன௄டம் வடமட்஝மற௃ம் அங்நகமர் ட௅சஞனேண்ந஝ - ஠ட்஝மற௃ம் ...369 வடவ்பின்ண஝ பமச஥த் டயசநக்கயன்஦மய் டீபி஝த்சட பவ்ற௉கயனும் அங்நகமர் ணடயனேண்ந஝ - வசவ்பிடழ்஠ீர் ...370


உண்஝மல் ணகயழ்பமய்஠ீ எண்சயறுபர் டம்சயறு஠ீர் உண்஝மற௃ம் அங்நகம ன௉஥னுண்ந஝ - கண்஝மகக் ...371 கவ்ற௉கயன்஦மய் அவ்பிடசனக் கமர்ணட௅கம் நபம்஢ிபற்ச஦க் கவ்ற௉கயனும் அங்நகமர் கடயனேண்ந஝ - அவ்பிசநதர் ...372 வணன்஦ீனேம் ணயச்சயல் பிசனகயன்஦மய் ஠ீவபறும்பமய் வணன்஦மற௃ம் அங்நகமர் பிசநற௉ண்ந஝ - ன௅ன்஦மச஡ ...373 ஢ட்஝மல் ணகயழ்ற௉ ஢டயந்டமய் ஢சடக்கபம்ன௃ ஢ட்஝மற௃ம் அங்நகமர் ஢஧னுண்ந஝ - கயட்஝மவணய்த் ...374 டீண்டிடிற௃ள் நநமங்கயச் சயரிக்கயன்஦மய் வசந்நடள்ன௅ன் டீண்டிடினும் அங்நகமர் டய஦னுண்ந஝ - நபண்டிதபர் ...375

பமய்க்கய஝தம டமனுவணமன்று பமங்குகயன்஦மய் ணற்஦சடநதமர் ஠மய்க்கயடினும் அங்நகமர் ஠஧னுண்ந஝ - டமக்கபர்க்கமய்த் ...376 நடட்஝மண்சண வசய்பமதத் நடட்஝மண்சண சதத்வடன௉பில் ந஢மட்஝மற௃ம் அங்நகமர் ன௃கறேண்ந஝ - பமட்஝மச஥க் ...377 வகமண்஝ம ன௉஝னுஞற௉ வகமள்கயன்஦மய் குக்கற௃஝ன் உண்஝மற௃ம் அங்நகமர் உ஦ற௉ண்ந஝ - ணயண்஝மகும் ...378 இங்கயபர்பமய்ப் ஢மகயச஧சத ஌ற்கயன்஦மய் ன௃ன்ண஧த்சட டேங்கயனுணங் நகமர்஠ல் வ஠ம஦யற௃ண்ந஝(111) - ணங்சகதர்டம் ...379 ஌த்டம ணச஡கமத் டயன௉க்கயன்஦மய் ஈணணட௅


கமத்டமற௃ம் அங்நகமர் க஡ன௅ண்ந஝ - ன௄த்டமழ்நபமர் ...380

கமட்஝மக் கு஥ல்நகட்஢மய் கர்த்ட஢த்டயன் ஢மழ்ங்கு஥ச஧க் நகட்஝மற௃ம் அங்நகமர் கயநன௉ண்ந஝ - நகமட்஝மபி ...381 ஆழ்ந்டம ன௉஝ன்பமன ஆடரித்டமய் ஆழ்ங்க஝஧யல் பழ்ந்டமற௃ம் ீ அங்நகமர் பி஥குண்ந஝ - பழ்ந்டமன௉ள் ீ ...382 பட்஝மல் ீ ன௅ச஧னேவணடயர் பட்஝மல் ீ ன௅கன௅ன௅஦க் கமட்஝ம஠யன் ஦மர்கண்டும் கமய்ந்டயச஧நத - கூட்஝மட்குச் ...383 வசய்சக திடும்஢டிடன் சரணமன் ட஡ட௅஢ஞப் ச஢சகதி஝ல் கண்டும் ஢தந்டயச஧நத - சசசகதட௅ ...384 சகதமல் என௉சய஧ர்க்கும் கண்ஞமல் என௉சய஧ர்க்கும் வசய்தம ணதக்குகயன்஦மர் நடர்ந்டயச஧நத - ஋ய்தமணல் ...385

ஈ஦யகந்ட இவ்பசகதமய் இம்ண஝பமர் வசய்சகவத஧மம் கூறுபந஡ல் அம்ண கு஝ர்குனம்ன௃ம் - கூறுணயபர் ...386 பமவதமன௉஢மல் ந஢ச ண஡வணமன௉஢மல் வசல்஧ற௉஝ல் ஆவதமன௉஢மல் வசய்த அனயபமர்கமண் - ஆதஇபர் ...387 ஠ன்஦஦யதமர் டீநட ஠தப்஢மர் சயபட஧த்டயல் வசன்஦஦யதமர் ந஢ய்க்நக சய஦ப்வ஢டுப்஢மர் - இன்஦யபச஥ ...388 பஞ்சவணன்நகம வபவ்பிச஡தமம் பல்஧யதவணன் நகம஢பத்டயன் ன௃ஞ்சவணன்நகம ணம஠஥க ன௄ணயவதன்நகம - அஞ்சுறுணீ ர் ...389


பமவநன்நகம பமய்க்க஝ங்கம ணமதவணன்நகம ணண்ன௅டிற௉ ஠மவநன்நகம வபய்த ஠ணவ஡ன்நகம - நகமவநன்நகம ...390

சம஧வணன்நகம பம஡ிந்த்஥ சம஧வணன்நகம ப஦ம஧ ீ கம஧வணன்நகம ஠யன்வ஢மல்஧மக் கம஧வணன்நகம - ஜம஧ணடயல் ...391 வ஢ண்஋ன்஦மல் நதமகப் வ஢ரிநதமர் ஠டுங்குபந஥ல் ணண்஠யன்஦மர் தமர்஠டுங்க ணமட்஝மர்கமண் - வ஢ண்஋ன்஦மல் ...392 ந஢னேம் இ஥ங்குவணன்஢மர் ந஢ய்என்ந஦ம டமம்஢தந்ட நசனேம் இ஥ங்குணபர் டீசணக்நக - ஆனேஞ்வசம் ...393 வ஢மன்஡மல் ட௅கய஧மல் ன௃ச஡தம பிடி஧பர்வணய் ஋ன்஡மகும் ணற்஦யசட஠ீ ஋ண்ஞிச஧நத - இன்஡மசணக் ...394 வகமத்வடன்஦ அம்ண஝பமர் கூட்஝ம் ஋றேசணக்கும் பித்வடன் ஦஦யந்ட௅ணசட பிட்டிச஧நத - வடமத்வடன்று ...395

஢மச பிச஡க்குட் ஢டுத்ட௅றும்அப் ஢மசபதர்நணல் ஆசசனே஡க் வகவ்பம ஦ச஝ந்டட௅நப - ந஠சணய஧மய் ...396 ஠யன்஡மசச ஋ன்வ஡ன்ந஢ன் வ஠ய்பழ் ீ வ஠ன௉ப்வ஢஡நப வ஢மன்஡மசச நணன்நணற௃ம் வ஢மங்கயச஡நத - வ஢மன்஡மசச ...397 சபத்டயனந்ட௅ பநஞ ீ பதிவ஦ரிந்ட௅ ணண்ட௃஧கயல் ஋த்டச஡ந஢ர் ஠யன்கண் ஋டயர்஠யன்஦மர் - டத்ட௅கயன்஦ ...398 வ஢மன்னுச஝தமர் ட௅ன்஢ப் ன௃ஞரிவதமன்ந஦ அல்஧ட௅ணற்


வ஦ன்னுச஝தமர் கண்டிங் கயன௉ந்டச஡நத - வ஢மன்஡ின௉ந்டமல் ...399 ஆற்஦ன்ணயகு டமனேண஦ய தமபசகதமல் சபத்டய஝நபமர் ஌ற்஦பி஝ம் நபண்டுணடற் வகன்வசய்பமய் - ஌ற்஦பி஝ம் ...400

பமய்த்டமற௃ம் அங்கடச஡ சபத்டபி஝ம் கமட்஝மணல் ஌ய்த்டமல் சயபசயபணற் வ஦ன்வசய்பமய் - ஌ய்க்கமட௅ ...401 ஠யன்஦மற௃ம் ஢ின்஡ட௅டமன் ஠ீடும் கரிதம஡ வடன்஦மல் அ஥க஥ணற் வ஦ன்வசய்பமய் - ஠ன்஦மக ...402 என்வ஦மன௉சமர் ஠யல்வ஧ன்஦மல் ஏடுகயன்஦ ஠ீஅடச஡ ஋ன்றும் ன௃஥ப்஢டனுக் வகன்வசய்பமய் - வபன்஦யவதமடு ...403 ந஢ர்த்ட௅ப் ன௃஥ட்டிப் வ஢ன௉ஞ்சய஡த்டமல் ணமற்஦஧ர்கள் ஈர்த்ட௅ப் ஢஦யக்கய஧டற் வகன்வசய்பமய் - ந஢ர்த்வடடுக்கக் ...404 சகன௃குத்ட௅ம் கமற௃ட் கன௉ங்குநபி வசங்குநபி ஋ய்ன௃குத்டக் வகமட்டிடின்ணற் வ஦ன்வசய்பமய் - வ஢மய்ன௃குத்ட௅ம் ...405

வ஢மன்கமபல் ன௄டணட௅ ந஢மவதடுக்கும் ந஢மட௅ண஦யத் வடன்கமபல் ஋ன்஦மல்ணற் வ஦ன்வசய்பமய் - வ஢மன்கமபல் ...406 பறுங்கமல் ீ ஆஞபணமம் வபங்கூநி ஠யன்டச஧நணல் ஌றுங்கமல் ணற்஦டனுக் வகன்வசய்பமய் - ணமறும்சரர் ...407 உன்ந஠தம் நபண்டி உந஧ம஢ம் ஋னும்குறும்஢ன் இன்ந஡ பன௉ப஡டற் வகன்வசய்பமய் - ன௅ன்ந஡ட௅ம் ...408


இல்஧ம ஠ணக்குண்ந஝ம இல்ச஧நதம ஋ன்னு஠஧ம் ஋ல்஧மம் அனயனேணடற் வகன்வசய்பமய் - ஠யல்஧மணல் ...409 ஆய்ந்நடமர் சய஧஠மநில் ஆதி஥ம்ந஢ர் ஢க்க஧ட௅ ஢மய்ந்நடமடிப் ந஢மபட௅஠ீ ஢மர்த்டயச஧நத - ஆய்ந்நடமர்வசமல் ...410

கூத்டமட் ஝சபநசர் குனமம்பிநிந்டமற் ந஢மற௃வணன்஦ சரர்த்டமட் கு஦ள்வணமனயனேம் நடர்ந்டயச஧நத112஦ ந஢ர்த்நடமடும் ...411 ஠மட்வகமல்஧ய ஋ன்஦மல் ஠டுங்குகயன்஦மய் ஠மந஦யதம ஆட்வகமல்஧ய ஋ன்஢ரிசட ஆய்ந்டயச஧நத - கர ழ்க்வகமல்ச஧ப் ...412 ஢ச்சயச஧தமல் வ஢மன்ச஡ப் ஢ச஝ப்஢மந஥ல் ணற்஦டன்நணல் இச்சசனே஡க் வகவ்பம ஦யன௉ந்டட௅நப - இச்சசதி஧மர் ...413 இட்஝ண஧ம் ஢ட்஝பி஝ம் ஋ல்஧மம்வ஢மன் ஡மம்஋ன்஦மல் இட்஝ணசட பிட்஝ற்(113) கயசசந்டயச஧நத - ன௅ட்஝கற்஦ப் ...414 வ஢மன்஡஝ப்஢ டன்஦யதட௅ ந஢ம஡கநண தமடயதபமய் ஋ன்஡டுத்ட வடமன்றுணயஃ வடண்ஞிச஧நத - இந்஠ய஧த்டயல் ...415

஠ீண்ணதக்கம் வ஢மன்ன௅ன் ஠யச஧தமய் உ஧கயத஧மம் பண்ணதக்கம் ீ ஋ன்஦டச஡ பிட்டிச஧நத -஠ீண்ப஧தத் ...416 டயச்வசல்ப ணயன்஦ய இத஧மநடல் சயற்றுதிர்கள் ஋ச்வசல்பம் வகமண்டிங் கயன௉ந்ட஡நப - வபச்வசன்஦ ...417 ணண்ஞமசச வகமண்஝ச஡஠ீ ணண்ஞமற௅ம் ணன்஡வ஥஧மம்


ணண்ஞமல் அனயடல் ணடயத்டயச஧நத - ஋ண்ஞமட௅ ...418 ணண்வகமண்஝மர் ணமண்஝மர்டம் ணமய்ந்டற௉஝ல் சபக்கபதல் ணண்வகமண்஝மர் டம்ணயன௉ப்஢ில் சபத்டய஧ந஥ - டயண்வகமண்஝ ...419 பிண்நஞகுங் கம஧ங்கு நபண்டுவண஡ ஈண்டு஢ிடி ணண்நஞனுங் வகமண்ந஝க பல்஧மந஥ம - ணண்ந஠தம் ...420

஋ன்஡வடன்஦மன் ன௅ன்வ஡மன௉பன் ஋ன்஡வடன்஦மன் ஢ின்வ஡மன௉பன் இன்஡ட௅஠ீ நகட்டிங் கயன௉ந்டயச஧நதம - ணன்னு஧கயல் ...421 கண்கமஞி தமய்஠ீநத கமஞிதல்஧மய் ஠ீதின௉ந்ட ணண்கமஞி ஋ன்று ணடயத்டச஡நத - கண்கமஞ ...422 ணண்கமஞி நபண்டி பன௉ந்ட௅கயன்஦மய் ஠ீநணச஧ பிண்கமஞி நபண்஝ல் பிதப்஢ன்ந஦ - ஋ண்கமஞ ...423 அந்ட஥த்டயல் ஠யன்஦மய்஠ீ அந்நடம ஠யச஡பி஝ணண் அந்ட஥த்டயல் ஠யன்஦ ட஦யந்டயச஧நத - டந்டய஥த்டயல் ...424 ணண்வகமடுப்ந஢ன் ஋ன்றுச஥க்கயல் சபபமர் சயறுபர்கற௅ம் ணண்வகமடுக்கயல் ஠ீடமன் ணகயழ்ந்டச஡நத - பண்வகமடுக்கும் ...425

பவ஝ன்ந஦ன் ீ ணற்஦சடணண் பவ஝ன்ந஦ ீ ஠ீ஠யச஡ந்டமய் பவ஝ன்஦ ீ வசமற்வ஢மன௉சந பிண்டிச஧நத - ஠மவ஝மன்றும் ...426 ணண்ஞமல் ண஥த்டமல் பச஡கயன்஦ ப஝ச஡த்ட௅ம் ீ கண்ஞம஥க் கட்஝னயடல் கண்டிச஧நதம - ணண்ஞம஡ ...427


நணல்படும் ீ அங்குச஝த நபந்டர்கற௅ம் நணல்பட்஝ப் ீ ஢மல்படும் ீ ஢மனமடல் ஢மர்த்டயச஧நதம - நணல்பட்டில் ீ ...428 ஌றுபந஡ ஋ன்஢மய் இதணன் க஝மணயசசபந் நடறுபந஡ல் உன்஡மசச ஋ன்஡மநணம - கூ஦யடும்இம் ...429 ணண்ஞநித்ட நபடயதனும் ணண்பின௉ப்஢ம் வகமள்நமந஡ல் ஋ண்ஞன௅஡க் வகவ்பம ஦யன௉ந்டட௅நப - ணண்ஞி஝த்டயல் ...430

ஆகமத் ட௅ன௉ம்஢ி஝த்ட௅ம் ஆசசசபத்டமய் ஋ன்஡ிற௃ன்஦ன் ஌கமப் வ஢ன௉ங்கமணம் ஋ன்வசமல்நகன் - ந஢மகமட ...431 ஢ம஢க் க஝ற்நகமர் ஢டுக஝஧மம் ஢மழ்வபகுநிக் நகம஢க் க஝஧யல் குநித்டச஡நத - டம஢ன௅஦ச் ...432 வசல்஧ம பி஝த்ட௅ச் சய஡ந்டீட௅ வசல்஧ய஝த்ட௅ம் இல்஧ட஡ில் டீதவடன்஦ வடண்ஞிச஧நத(114) - ணல்஧ல்வ஢஦த் ...433 டன்ச஡த்டமன் கமக்கயல் சய஡ங்கமக்க ஋ன்஦டச஡ப் வ஢மன்ச஡ப்ந஢மல்ந஢மற்஦யப் ன௃கழ்ந்டயச஧நத(115) - ட௅ன்஡ி ...434 அகழ்பமச஥த் டமங்கும் ஠ய஧ம்ந஢ம஧ ஋ன்னுந் டயகழ்பமய் சணனேம்஠ீ வடநிதமய்(116) - இகழ்பமச஥ ...435

஋வ்பண்ஞம் ஠ம்சண இகழ்பமர் அ஦யநபமவணன் ஦யவ்பண்ஞம் ஋ன்ச஡வபநி திட்஝ச஡நத - வடவ்வபன்஡ ...436 ஏ஥ம வபகுநி னேச஝தமன் டபணச஝தமன்


டீ஥மவதன் ஢ம஥ட௅ற௉ம் நடர்ந்டயச஧நத - ந஢஥ம஠யன் ...437 வபவ்பிச஡க்கர ஝மகஅ஥ன் வபம்சணன௃ரி பமவ஡ன்஦மல் இவ்வபகுநி தமர்ணமட் டின௉த்ட௅பநட - வசவ்சபதி஧மய் ...438 ஌ய்ந்டச஡தன் ந஢மரி஝த்டயல் இன்஡மசண வசய்டபச஥க் கமய்ந்டச஡ணற் வ஦ன்஡஢஧ன் கண்஝ச஡நத - பமய்ந்ட஦யநபமர் ...439 ஋ல்஧ம ஠஧ன௅ம் இஃநடவதன் ந஦த்ட௅கயன்஦ வகமல்஧ம ஠஧ம்சய஦யட௅ங் வகமண்டிச஧நத - வ஢மல்஧மட ...440

பன்ந஢ம டின௉க்கு ணடயதி஧ய஠ீ ணன்னுதிர்க்கண் அன்ந஢ம டி஥க்கம் அச஝ந்டயச஧நத - இன்ந஢மங்கு ...441 டெய்சணவதன்஢ வடல்஧மம் ட௅சஞதமய் அசஞபட௅டமன் பமய்சணவதன்஢ வடமன்ந஦ ணடயத்டயச஧நத - டெய்சணதி஧மய் ...442 ணமவ஡மன௉சக ஌ந்டய஠யன்஦ பள்ந஧ன்஢ர் டங்கற௅நந ஠மவ஡மன௉பன் ஋ன்று ஠டித்டச஡நத - ஆ஡ணற்ச஦ப் ...443 ஢மடகங்க வநல்஧மம் ஢னகயப் ஢னகயதடயல் சமடகஞ்வசய் நபமரில் டச஧஠யன்஦மய் - ஢மடகத்டயல் ...444 ஏதம பிகம஥ உஞர்ச்சயதி஡மல் இவ்ற௉஧க ணமதம பிகம஥ம் ணகயழ்ந்டச஡நத - சமதமட௅ ...445

஠ீஇநசண வணய்தமய் ஠யச஡ந்டமய் ஠யச஡ப்வ஢ற்஦ டமதிநசண ஋த்டச஡஠மள் டங்கயதநட - ஆதிநசண ...446


வணய்வகமடுத்ட வடன்஢மய் பின௉த்டர்கட்கு ஠யன்ந஢மல்பமர் சகவகமடுத்ட௅ப் ந஢மபடச஡க் கண்டிச஧நதம - வணய்வகமடுத்ட ...447 கூவ஡மடும்சகக் நகமற௄ன்஦யக் குந்டய ஠ச஝டநர்ந்ட௅ கம஡டுங்க ஠யற்஢பச஥க் கண்டிச஧நதம - ஊவ஡மடுங்க ...448 ஍த஠஝ வபன்ந஦ அன௉ம்ன௃டல்பர் ன௅ன்வச஧ப்஢ின் ச஢த ஠஝ப்஢பச஥ப் ஢மர்த்டயச஧நதம - வபய்த஠ணன் ...449 ஠ம஝சனக்கச் நச஡஠ரி ஠மதசனக்க ஠மறுசுடு கம஝சனக்க னெத்ட௅஠யன்஦மர் கண்டிச஧நதம - ஢ீ஝ச஝ந்ட ...450

வணய்னே஧ர்ந்ட௅ ஠ீரின் பினயனே஧ர்ந்ட௅ பமனே஧ர்ந்ட௅ சகனே஧ர்ந்ட௅ ஠யற்஢பச஥க் கண்டிச஧நதம - வணய்னே஧ர்ந்ட௅ம் ...451 சமகமன் கயனபன் டநர்கயன்஦மன் ஋ன்஦யபண்஠ீ ஏகமநம் வசய்படச஡ ஏர்ந்டயச஧நதம - ஆகமட ...452 கண்஝ணயட௅ வ஢மல்஧மக் கடுந஠மய் ஋னுங்குண஥ கண்஝ணயஃ வடன்஢பச஥க் கண்டிச஧நதம - வகமண்஝ற௉஝ல் ...453 குட்஝ன௅஦க் சககமல் குறுக்குணயட௅ வ஢மல்஧மட குட்஝வண஡ ந஠மபமர் கு஦யத்டயச஧நதம - ட௅ட்஝பிச஡ ..454 ணமச஧தினும் கமச஧தினும் ணத்டயதினும் குத்ட௅ணயட௅ சூச஧வத஡ ந஠மபமச஥ச் சூழ்ந்டயச஧நதம - சம஧ற௉ணயத் ...455

நடக ணட௅஠஧யதச் வசய்னேங்கமண் உய்பரிடமம்


நணகணயஃ வடன்஢மச஥ நணபிச஧நதம - டமகன௅஦ச் ...456 சயத்டந஠மய் வசய்கயன்஦ சரடந஠மய் பமடவணமடு ஢ித்டந஠மய் வகமண்஝பர்஢மல் ந஢ர்ந்டயச஧நதம - வணத்டரித ...457 சகப்஢ிஞினேம் கமற்஢ிஞினேம் கட்஢ிஞிநதம வ஝ண்ஞரித வணய்ப்஢ிஞினேம் வகமண்஝பச஥ பிண்டிச஧நதம - ஋ய்ப்ன௃ச஝த ...458 ன௅ட்டூறும் சககமல் ன௅஝ங்கூன் ன௅ட஧மத ஋ட்டூறுங் வகமண்஝பச஥ ஋ண்ஞிச஧நதம - டட்டூ஦யங் ...459 வகண்ஞற்஦ ட௅ண்ந஝ல் இநசண என௉வ஢மன௉நமய் ஋ண்ஞப் ஢டுநணமவபன் வ஦ண்ஞிச஧நதம - ஋ண்ஞத்டயல் ...460

வ஢மய்வதன் ஦஦நபமர் ன௃஧ம்ன௃஦ற௉ம் இவ்ற௉஝ம்ச஢ வணய்வதன்று வ஢மய்ம்ணதக்கம் நணபிச஡நத - சக஠யன்று ..461 கூகம ஋஡ண஝பமர் கூடி அனல்கண்டும் ஠ீகமடல் சபத்ட௅ ஠யகழ்ந்டச஡நத - ணமகமடல் ...462 வ஢ண்டின௉ந்ட௅ ணமழ்கப் ஢ிஞங்வகமண்டு வசல்பமச஥க் கண்டின௉ந்ட௅ம் அந்நடம க஧ங்கயச஧நத - ஢ண்டின௉ந்ட ...463 ஊ஥மர் ஢ிஞத்டயன் உ஝ன்வசன்று ஠மம்ணீ ண்டு ஠ீ஥ம஝ல் சற்றும் ஠யச஡ந்டயச஧நத - சர஥மக ...464 இன்஦யன௉ந்டமர் ஠மசநக் கயன௉ப்஢ட௅வ஢மய் ஋ன்஦஦நபமர் ஠ன்஦யன௉ந்ட பமர்த்சடனேம்஠ீ ஠மடிச஧நத - என்஦ய ...465


உ஦ங்குபட௅ ந஢மற௃வணன்஦ எண்கு஦நின் பமய்சண ண஦ங்கன௉டய அந்நடம ண஦ந்டமய்(117) - க஦ங்கயன் ...466 வ஠ன௉஠ல் உநவ஡மன௉பன் ஋ன்னும் வ஠டுஞ்வசமல் ணன௉ற௉ம் கு஦ட்஢ம ண஦ந்டமய்(118) - வடன௉பில் ...467 இ஦ந்டமர் ஢ி஦ந்டம ரி஦ந்டம வ஥னுஞ்வசமல் ண஦ந்டமய் ண஦ந்டமய் ண஦ந்டமய் - இ஦ந்டமர் ...468 ஢ச஦நதமசச அண்஝ம் ஢டீவ஥ன் வ஦ம஧யக்க ணச஦நதமசச தன்ந஦ ண஦ந்டமய் - இச஦நதமன் ...469 ன௃஧ச஡ந்ட௅ம் ஋ன்஦ன௉ற௅ம் வ஢மன்வணமனயசத ணமதம ண஧வணமன்஦ய அந்நடம ண஦ந்டமய்(119) - ஠ய஧வ஡மன்஦ய ...470

பிக்குள் ஋ன஠ீர் பிடுணய வ஡஡அதந஧மர் வ஠க்குன௉கல் அந்நடம ஠யச஡ந்டயச஧நத - ணயக்க஡஧யல் ...471 வ஠ய்பி஝ல்ந஢மல் உற்஦பர்கண் ஞர்பிட் ீ ஝னற௉திர்஢ல் வணய்பி஝ற௃ம் கண்஝ச஡஠ீ பிண்டிச஧நத - வசய்பிச஡தின் ...472 பமள்கனயதச் வசங்கடயந஥மன் பமன்கனயத ஠ம்ன௅ச஝த ஠மள்கனயடற் கந்நடம ஠டுங்கயச஧நத - நகமள்கனயனேம் ...473 ஠மனயசகநதமர் ஠மநமக ஠மடிச஡நத ஠மசநஎன௉ ஠மனயசகதமய் ஋ண்ஞி ஠஧யந்டயச஧நத - ஠மனயசகன௅ன் ...474 ஠யன்஦மர் இன௉ந்டமர் ஠யச஧குச஧த பழ்ந்ட௅திர்டமன் ீ வசன்஦மர் ஋஡க்நகட்டும் நடர்ந்டயச஧நத - ஢ின்஦மட௅ ...475


வடமட்஝மர் உஞற௉஝ந஡ ட௅ம்ணய஡மர் அம்ணஉதிர் பிட்஝மர் ஋஡க்நகட்டும் வபட்கயச஧நத - டட்஝மணல் ...476 உண்஝மர் ஢டுத்டமர் உ஦ங்கய஡மர் ந஢ன௉஦க்கம் வகமண்஝மர் ஋஡க்நகட்டும் கூசயச஧நத - பண்டம஥மர் ...477 ந஠ற்று ணஞம்ன௃ரிந்டமர் ஠ீ஦ம஡மர் இன்வ஦ன்று சமற்றுபட௅ நகட்டும் டஞந்டயச஧நத - பற்றுறுநடர் ீ ...478 ஊர்ந்டமர் வடன௉பில் உ஧மப்ந஢மந்டமர் பமனு஧கம் நசர்ந்டமர் ஋஡க்நகட்டும் நடர்ந்டயச஧நத - நசர்ந்டமங்கு ...479 ஋ன்ந஡ இன௉ந்டமர் இன௉ணய஡மர் ஈண்டி஦ந்டமர் அன்ந஡ ஋஡க்நகட்டும் ஆய்ந்டயச஧நத - வகமன்ந஡ ...480

ணன௉ற௉ம் கன௉ப்ச஢க்குள் பமய்ந்நட ன௅டய஥மக் கன௉ற௉ம் ஢ிடயர்ந்ட௅டய஥க் கண்஝மய் - கன௉வபமன் ...481 வ஦மடுடயங்கள் ஍சதந்டயல்(120) எவ்வபமன்஦யல் அந்நடம வகடுகயன்஦ வடன்஦ட௅ற௉ம் நகட்஝மய் - ஢டுணயந் ...482 ஠யச஧ன௅ற்஦ நதம஡ி வ஠ன௉க்கயல் உதிர்ந஢மய்ப் ஢஧஡ற்று பழ்ந்டட௅ற௉ம் ீ ஢மர்த்டமய் - ஢஧னுற்ந஦ ...483 கமவபன்று பழ்ந்டக் ீ கஞநண ஢ிஞணமகக் நகமவபன் ஦றேபமர் கு஦யத்டயச஧நதம - ந஠மபின்஦யப் ...484 ஢ம஧வ஡ன்ந஦ அன்ச஡ன௅ச஧ப் ஢ம஧ன௉ந்ட௅ம் கமச஧திந஧


கம஧ன் உதிர்குடிக்கக் கண்டிச஧நதம - நணற௃பந்ட௅ ...485

வ஢ற்஦மர் ணகயழ்வபய்டப் ந஢சயபிசந தமடுங்கமல் அற்஦மபி ந஢மப ட஦யந்டயச஧நதம - கற்஦மதப் ...486 ஢ள்நிதிடுங் கம஧பச஡ப் ஢ம஥ ஠ணன்பமதில் அள்நிதிடுந் டீசண அ஦யந்டயச஧நதம - ஢ள்நிபிடும் ...487 கமசநப் ஢ன௉பணடயல் கண்஝மர் இ஥ங்கய஝அவ் ஆசநச் சணன்வகமள்ப டமய்ந்டயச஧நதம - நபசநணஞ ...488 ணமப்஢ிள்சந ஆகய ணஞன௅டிக்கும் அன்஦பந஡ சமப்஢ிள்சந தமடவ஧ண்ஞிச் சமர்ந்டயச஧நத - நணற்஢ிள்சந ...489 ணமச஝நதர்ப் வ஢ண்டு஝஡ில் பமறேங்கமல் ஢ற்஢஧ர்டமம் ஢மச஝நணல் நசர்ட஧யச஡ப் ஢மர்த்டயச஧நதம - ப஝஧யஃ ீ ...490

டயக்கஞநணம நணல்பந் டயடுங்கஞநணம அன்஦யணற்ச஦ ஋க்கஞநணம ஋ன்஦மர்஠ீ ஋ண்ஞிச஧நத - வடமக்குறுநடமல் ...491 கூவ஝ன்நகம இவ்ற௉஝ம்ச஢க் நகமள்பிச஡஠ீர் ஏட்டில்பிட்஝ ஌வ஝ன்நகம ஠ீர்நணல் ஋றேத்வடன்நகம - கமவ஝ன்நகம ...492 ஢மவனன்நகம என்஢ட௅பமய்ப் ஢மசபவதன்நகம பன்஢ி஦பி ஌வனன்நகம கன்ணணடற் கர வ஝ன்நகம - டமழ்ணண்ஞின் ...493 ஢மண்஝வணன்நகம வபஞ்ச஥க்குப் ச஢வதன்நகம ஢மழ்ங்கன௉ண கமண்஝வணன்நகம ஆஞபத்டயன் கட்வ஝ன்நகம - நகமண்டசகதமர் ...494


வணய்வதன்நகம ணமத பிசநவபன்நகம ணயன்வ஡ன்நகம வ஢மய்வதன்நகம ணமதப் வ஢மடிவதன்நகம - வணய்வதன்஦ ...495

ணங்க஧த்சட ணங்க஧த்டமல் பமஞ்சயத் ட஡ன௉஧கர் அங்கபற்ச஦ ஋ண்ஞம டச஧ந்டச஡நத - டங்கு஧கயல் ...496 ணற்஦யடச஡ ஏம்஢ி பநர்க்க உனன்஦ச஡஠ீ கற்஦டச஡ ஋ங்நக கபிழ்த்டச஡நத - அற்஦பச஥ ...497 இக்கட் ஝பிழ்த்டயங் வகரினெட் வ஝஡க்நகட்டும் ன௅க்கட்டும் நட஝ ன௅தன்஦ச஡நத - இக்கட்டு ...498 ணண்஢ட்டு வபந்டீ ண஥ம்஢ட் டி஝க்கண்டும் வபண்஢ட் டுடுக்க பிச஥ந்டச஡நத - ஢ண்஢ ட்஝ ...499 ஍தம அச஥஠மண் அபிறேவண஡க் நகட்டு஠யன்றும் வணய்தம ஢஥ஞத்டயன் நணபிச஡நத - ஋ய்தமணல் ...500

கமடயற் கடுக்கன் கனற்றுவண஡க் நகட்டு஠யன்றும் ஌டயற் ஢ஞிதி஡ி஝த் வடய்டயச஡நத - டமடயற்குத் ...501 ட௅ற்கந்ட ணமகச் சுடுங்கமல் ன௅கர்ந்டயன௉ந்ட௅ம் ஠ற்கந்டத் டயன்஢மல் ஠஝ந்டச஡நத - ன௃ற்வகன்஦ ...502 பன்சுசபத்டீ ஠மற்஦ ண஧ணமய் ப஥ல்கண்டும் இன்சுசபப்஢மல் ஋ய்டய தின௉ந்டச஡நத - ன௅ன்சுசபத்ட௅ப் ...503 ஢மறுண்஝ கமட்டில் ஢஧ர்வபந் டய஝க்கண்டும்


நசமறுண் டின௉க்கத் ட௅ஞிந்டச஡நத - ணமறுண்டு ...504 கூம்ன௃஧கம் வ஢மய்வத஡஠மன் கூற௉கயன்ந஦ன் நகட்டுணயகு நசமம்஢ற௃஝ன் டெக்கந் வடம஝ர்ந்டச஡நத - ஆம்஢஧ந஡மர் ...505

஠ல்பமழ்சப ஋ண்ஞி ஠தந்நடமர் ஠தபமட இல்பமழ்சப வணய்வதன் ஦யன௉ந்டச஡நத - வசமல்஧மபி ...506 ஈன்ந஦மன் டச஡஠மற௅ம் ஋ண்ஞமணல் இவ்ற௉஝ம்ச஢ ஈன்ந஦மச஥ ஈன்ந஦மவ஥ன் வ஦ண்ஞிச஡நத - ஈன்ந஦மர்கள் ...507 வ஠மந்டமல் உ஝஡ின்று ந஠மபமர் பிச஡ப்஢சகடமன் பந்டமல் அட௅஠ீக்க பல்஧மந஥ம - பந்டம஝ல் ...508 உற்஦சய஦மர் ஠ம்ணச஝தம நடமட்டுகயற்஢மர் வடன்஦யசசபமழ் ணற்஦பன்பந் டமல்டடுக்க பல்஧மந஥ம - சயற்றுஞசப ...509 ஈங்வகன்஦மல் பமங்கய திடுபமர் அன௉நன௅டம் பமங்வகன்஦மல் பமங்கயதி஝ பல்஧மந஥ம - டீங்ககற்஦த் ...510

டெண்஝ம ணச஡தமடயச் சுற்஦வண஧மம் சுற்஦யதி஝ ஠ீண்஝மய் அபர்஠ன் வ஡஦யத்ட௅சஞநதம - ணமண்஝மர்஢ின் ...511 கூடி அனத்ட௅சஞதமய்க் கூடுபமர் பன்஡஥கயல் பமடிதறேம் ந஢மட௅ பன௉பமந஥ம - ஠ீடித஠ீ ...512 இச்சரபர் டன்ட௅சஞநதம ஈங்கயபர்கள் ஠யன்ட௅சஞநதம சரச்சர இவடன்஡ டய஦ங்கண்஝மய் - இச்சரபர் ...513


஠யன்ச஡சபத்ட௅ ன௅ன்வசன்஦மல் ஠ீவசய்ப வடன்஡பர்ன௅ன் இந்஠ய஧த்டயல் ஠ீவசன்஦மல் ஋ன்வசய்பர் - ஠யன்஡ிதல்஢ின் ...514 ஋த்டச஡டமய் ஋த்டச஡ந஢ர் ஋த்டச஡னைர் ஋த்டச஡பமழ் வபத்டச஡நதம நடகம் ஋டுத்டச஡நத - அத்டச஡க்கும் ...515

அவ்பவ் பி஝ங்கவ஝மறும் அவ்பபச஥ ஆண்஝மண்டிங் வகவ்வபவ் பிடத்டமல் இனந்டச஡நதம - அவ்பிடத்டயல் ...516 என்ந஦னும் ஠ன்஦மய் உஞர்ந்டயன௉த்டய நத஧யபச஥ இன்ந஦ ட௅஦த்டற் கயசசதமநதம - ஠யன்ந஦மரில் ...517 டமதமர் ணச஡தமர் ட஡த஥மர் டம்ணப஥மர் ஠ீதமர் இடச஡ ஠யச஡ந்டயச஧நத - நசநதகயல் ...518 ஌ங்குபந஥ ஋ன்஦மய் இதணன்பரின் ஠யன்னுதிச஥ பமங்கயன௅டி திட்஝கத்டயல் சபப்஢மந஥ம - ஠ீங்கயதிபண் ...519 உன்டந்சட டன்஦஡க்கயங் நகமர்டந்சட ஠மடுப஡ ீ ஋ன்டந்சட ஋ன்றுச஥ப்஢ வடவ்பமந஦ - வசன்று஢ின்஡ின் ...520

டன்ணச஡தமள் ணற்வ஦மன௉பன் டன்ணச஡தமள் ஆபவந஡ில் ஋ன்ணச஡தமள் ஋ன்஢ட௅஠ீ ஋வ்பஞநண - ஠ன்சணவ஢றும் ...521 ஠ட்஢சணந்ட ஠ன்வ஡஦ய஠ீ ஠ம஝ம பசகடடுக்கும் உட்஢சகபர் ஋ன்஦யபச஥ ஏர்ந்டயச஧நத - ஠ட்ன௃ச஝தமய் ...522 ஋ம்ணமன் ஢ச஝த்டஉதிர் இத்டச஡க்குட் சயல்ற௃திர்஢மல்


இம்ணமல் அச஝ந்டட௅஠ீ ஋ன்஡ிச஡ந்நடம - பம்ணம஦யல் ...523 ஋ம்஢ந்ட நண஠ய஡க்கயங் கயல்ச஧வதன்஦மல் ணற்ச஦தபர் டம்஢ந்டம் ஋வ்பமறு டங்கயதநட - சம்஢ந்டர் ...524 அற்஦பன௉க் கற்஦சயப஡மவணனுணப் வ஢மன்வணமனயசத(121) ணற்ச஦வணமனய ந஢மன்று ண஦ந்டச஡நத - சயற்றுதிர்க்குக் ...525

கற்஢ச஡தில் கமய்ப்ன௃நடமய்க் கமட்டும் ஢ி஥஢ஞ்சக் கற்஢ச஡சத வணய்வதன்று கண்஝ச஡நத - ஢ற்஢஧பமம் ...526 டெரிதத்டயல்(122) நடமன்வ஦ம஧யந஢மல் நடமன்஦யக் வகடுணமதம கமரிதத்சட வணய்வத஡஠ீ கண்஝ச஡நத - சரரிதற்றும் ...527 ஆ஝கத்டயல் ஢ித்டசநசத ஆ஧யத் டயடுங்க஢஝ ஠ம஝கத்சட வணய்வதன்று ஠ம்஢ிச஡நத - ஠ீ஝கத்டயல் ...528 கமதபித்சட தம஧க் க஝ற௉ள் இதற்றுணயந்ட ணமதபித்சட வணய்வத஡஠ீ பமழ்ந்டச஡நத - பமதபித்சட ...529 இப்஢஝க ணமசத தின௉ள்டணநண ஋ன்னுவணமன௉ ன௅ப்஢஝கத் ட௅ள்நந ன௅தங்கயச஡நத - எப்஢ிச஦பன் ...530

ஆ஡வபமநி திற்஢ச஥தமம் ஆட஢த்டய ஡மல்நடமன்றும் கம஡஧யச஡ ஠ீ஥மய்க் கநித்டச஡நத - ஆ஡கயரி ...531 தமசத்டய வதன்஦யடுநணமர் அம்சணபிசந தமட்வ஝னுணயப் ஢மசத்டய னுள்நந ஢஝ர்ந்டச஡நத - ந஠சத்டயன் ...532


வ஢மய்வதமன்றுண் வணய்திற் ன௃கும்஢ம஧ லீச஧டச஡ வணய்வதன்று பஞில் ீ பிரிந்டச஡நத - வ஢மய்வதன்று ...533 ணீ ட்டு஠யன்஦ லீ஧ம பிந஡மட வணனுங்கசடசதக் நகட்டு஠யன்றும் அந்நடம கயநர்ந்டச஡நத - ஈட்டி஠யன்஦ ...534 கம஧த்சட பஞில் ீ கனயக்கும் ஢டிநணக சம஧த்சட வணய்தமய்த் டன௉க்கயச஡நத - சம஧த்டயல் ...535

கண்சணதகன் ந஦மங்குணந்ட கம஥த்டயல் வசம்ணமப்ன௃ற் றுண்சணவதமன்றுங் கமஞம ட௅னன்஦ச஡நத - பண்சணதி஧மய் ...536 இங்கு ஠யச஡ப்வ஢ரிநதமர் ஋ன்஡ிச஡ப்஢மர் ஌ணமப்஢ில் கங்கு ஧யச஡ப்஢க஧மய்க் கண்஝ச஡நத - டங்குறுணயத் ...537 நடகமடய வ஢மய்வத஡நப நடர்ந்டமர் உச஥க்கற௉ம்஠ீ நணமகமடயக் குள்நந ன௅தல்கயன்஦மய் - ஏநகமடேம் ...538 நகமன௅டிக்கண் டீப்஢ற்஦யக் வகமண்஝வடன்஦மல் ணற்஦டற்குப் ன௄ன௅டிக்கத் நடடுகயன்ந஦மர் ந஢மன்஦ச஡நத - ணமன௅டிக்கும் ...539 பமழ்ற௉஠யச஧ தன்஦யசணப்஢ில் ணமறுகயன்஦ வடன்றுச஥த்ட௅ம் பழ்ற௉வகமடு(123)பமநம ீ பிறேகயன்஦மய் - டமழ்ற௉஦டேம் ...540

பிண்டுறுங்சக ப஝஡஧மல் ீ நபகயன்஦ வடன்஡ற௉ட்ந஢மய் உண்டு஦ங்கு கயன்ந஦மச஥ எத்டச஡நத - வடமண்டு஧கங் ...541 கம஡ன௅தற் வகமம்஢மய்க் கனயகயன்஦ வடன்கயன்ந஦ன்


஠ீ஠தன௅ற் ஦ந்நடம ஠யகழ்கயன்஦மய் - ஆ஡டேம்னெர் ...542 வபள்நத்டய ஡மல்ன௅றேகய பிட்஝வடன்஦மல் வசன்றுகச஝ வகமள்நத் டயரி஢பர்ந஢மல் கூடிச஡நத - வகமள்நபிங்கு ...543 கண்஝஡வபல் ஧மம்஠யச஧தமக் சகடபவணன் கயன்ந஦ன்஠ீ வகமண்஝சபன௅ற் நச஥க் கு஦யக்கயன்஦மய் - உண்஝னயக்க ...544 ஊனயவபள்நம் பந்டவடன்஦மல் உண்஢டற்கும் ஆடுடற்கும் ஊனய஠ன்஡ ீ(124)ந஥மவபன்஢மர் எத்டச஡நத - ஌னயதற்றும் ...545

டற்ன௃ப஡ம் ந஢மகம் டனுக஥ஞம் ஋ன்கயன்஦ வசமற்஢஡த்டயல் அந்நடம ட௅பன்஦யச஡நத - ஢ற்஢கற௃ம் ...546 உண்஝஡நப உண்கயன்஦மய் ஏர்ந்ட஡நப ஏர்கயன்஦மய் கண்஝஡நப கண்டு கநிக்கயன்஦மய் - வகமண்஝஡நப ...547 வகமண்டிதங்கு கயன்஦மய் கு஦யத்ட஡நப ஢ிற்கு஦யத்ட௅ப் ஢ண்஝஦யதமர் ந஢ம஧ப் ஢஝ர்கயன்஦மய் - ஢ண்஝஦யந்ட௅ ...548 வசமல்஧மடி ஠யன்஦஡நப வசமல்கயன்஦மய் ணற்஦யடச஡ ஠ல்ந஧மர்கள் கண்஝மல் ஠சகதமந஥ம - வசல்஧ம஡ ...549 கம஧ம்ந஢மல் இங்கு஠யகழ் கம஧ன௅ம்கமண் கயன்஦யவதடயர் கம஧ணற்றும் அத்டய஦ம்நணற் கமண்குசபநதல் - சம஧ற௉ன௅ன் ...550

ந஢மட௅வச஧ம ன௅ன்஡ணனு ன௄டயசத஠ீ ஠ம஝மணல் தமட௅஢தன் ஋ண்ஞி இச஡கயன்஦மய் - டீட௅வசனேம் ...551


பஞபத்சட ீ வதல்஧மம் பிசநக்கும் டய஦ல்னெ஧ ஆஞபத்டய ஡மந஧ அனயந்டச஡நத - ஆஞபத்டயல் ...552 ஠ீதமர் ஋஡அ஦யதமய் ஠யன்வ஡டயரில் ஠யன்஦பச஥ ஠ீதமர் ஋஡பி஡பி ஠ீண்஝ச஡நத - ஏதமணல் ...553 ஊ஡ின்஦ என்஦யன் உநப஦யதமய் அந்நடம஠ீ ஠மவ஡ன்று வசமல்஧ய ஠஧யந்டச஡நத - ஠மவ஡ன்று ...554 வசமல்ற௃டயநதம வசமல்஧மநதம ட௅வ்பமசண வ஢ற்வ஦மன௉஠ீ அல்஧ற௃றுங் கம஧த் டச஦கண்஝மய் - அல்஧வப஧மம் ...555

஠ீஇங்நக ஠மன்அங்நக ஠யற்க஠டு நபகுடயத்டமல் ஠ீ஋ங்நக ஠மன்஋ங்நக ஠யன்஦஦யகமண் - ஠ீஇங்கு ...556 என்வ஦டுக்கச் வசன்றுணற்ச஦ என்வ஦டுக்கக் கமண்கயன்ந஦ன் இன்஦டுத்ட ஠ீ஋ங் கயன௉ந்டச஡நத - ணன்஦டுத்ட ...557 டமநம டரித்நட஠யன் ஦ன்ச஡ண஦ந் ட௅ய்தமட௅ பமநம ணடத்டயன் ண஧யகயன்஦மய் - நகநமதிச் ...558 சமர்஢ிவ஧மன்று பிட்வ஝மனயந்டமல் சம஧ணகயழ் கயற்ந஢஡மன் நசமர்ன௃வகமண்டு ஠ீடமன் ட௅தர்கயன்஦மய் - சமர்ன௃வ஢ன௉ந் ...559 டெவபன்று ஠ம஡ிபஞஞ் சும்ணம இன௉ந்டமற௃ம் பமவபன் வ஦ச஡னேம் ப஧யக்கயன்஦மய் - ஏற௉ன்஦ன் ...560

சூழ்ச்சயத஦ய நதன்஠ீ சுனல்கயன்஦ ந஢மவடல்஧மம்


சூழ்ச்சயதிந஧ ஠மனும் சுனல்கயன்ந஦ன் - ஠ீட்சயதில்஠ீ ...561 கம஧சசத்டமல் தமனும் கடிடயல் டச஧தசசப்ந஢ன் ணம஧சசத்ட ஠யன்ன௃ஞர்ப்஢ின் பமவ஦ட௅நபம - பமற௃ணண்஝க் ...562 கூபத்டயல் தமந஡மர் கு஝஠ீ கதிற்ந஦மடும் ஌பல்வகம ற௅நணசன ஋ன்நகந஡ம - ஢மபத்டயல் ...563 சுற்றுண்஝ ஠ீக஝஧யல் நடமன்றுசுனய தமகஅடயல் ஋ற்றுண்஝ ஠மன்டய஥ஞம் ஋ன்நகந஡ம - ஢ற்஦யடு஠ீ ...564 சங்கற்஢ ணமஞ்சூச஦ டம஡மக ஠ம஡மடும் அங்கட் சன௉வகன் ஦ச஦நகந஡ம - வ஢மங்குற்஦ ...565

நசச஧பி஥ம நதமர்ட஦யதில் வசல்குசன஠ீ ஢ின்வடம஝ன௉ம் டை஧யசன஠மன் ஋ன்று டேபல்நகந஡ம - ணம஧யடு஠ீ ...566 ட௅ள்ற௅றுப்஢ின் ணட்஢சகஜன் சுற்஦மனய தமகபடயன் உள்ற௅றுப்ந஢ ஠மவ஡ன் றுச஥க்நகந஡ம - ஋ள்ற௅று஠ீ ...567 ஢மனச஧பம ந஡கும் ஢ன௉ந்டமக அப்஢ன௉ந்டயன் ஠ீனச஧஠மன் ஋ன்று ஠யச஡நகந஡ம - ஠ீனற௃஦ம ...568 ஠யன்பசம்஠மன் ஋ன்று஧கு ஠யந்சடவணமனய கயன்஦ட஧மல் ஋ன்பசம்஠ீ ஋ன்஢ டயச஧கண்஝மய் - ஋ன்பசம்஠ீ ...569 ஆ஡மல் ஋நிநதனுக் கமகமப் வ஢மன௉ற௅நநபம பம஡ம஝ர் பந்ட௅ பஞங்கமந஥ம - ஆ஡மணல்(125) ...570


஋ண்ட௃டற்கும் ந஢சுடற்கும் ஋ட்஝மப் ஢஥ஞ்நசமடயக் கண்ட௃டற௃ம் அங்சகக் க஡ிதன்ந஦ம - ஋ண்ட௃ணய஝த் ...571 வடன்வசய்நப ந஡மர்கஞன௅ம் ஋ன்வசமல்பனய ஠யல்஧மணல் வகமன்வசய்நபன் ஋ன்று குடயக்கயன்஦மய் - பன்வசய்னேம் ...572 சயந்நடமடும்(126) ஏர்ப஝சபத் டீனேம் க஥த்டச஝ப்஢ர் அந்நடம உச஡தமர் அ஝க்குபந஥ - பந்நடமடும் ...573 கச்நசமடம்(127) ஋ன்஡க் கடயந஥மன் டச஡வதடுப்஢ர் அச்நசம உச஡தமர் அ஝க்குபந஥ - சபச்நசமங்கு ...574 னெற௉஧கும் நசர்த்வடமன௉டம் ன௅ன்஦மச஡ தின்ன௅டிபர் ஆற௉ச஡னேம் இங்கமர் அ஝க்குபந஥ - நணற௉஢஧ ...575

நடசவணன்றும் கம஧வணன்றும் டயக்வகன்றும் ஢ற்஢஧பமம் பமசவணன்றும் அவ்பவ் பனக்வகன்றும் - ணமசுச஝த ...576 ந஢மகவணன்றும் ணற்ச஦ப் ன௃஧வ஡ன்றும் வ஢மய்அக஧ம நதமகவணன்றும் ஢ற்஢஧பமம் னைகவணன்றும் - நணகவணன்றும் ...577 பமவ஡ன்றும் ன௅ந்஠ீர் ணச஧வதன்றும் ணண்வஞன்றும் ஊவ஡ன்றும் ணற்ச஦ உ஦வபன்றும் - நணல்஠யன்஦ ...578 சமடயவதன்றும் பமழ்வபன்றும் டமழ்வபன்றும் இவ்ற௉஧க ஠ீடயவதன்றும் கன்ண வ஠஦யவதன்றும் - ஏடரித ...579 அண்஝வணன்றும் அண்஝த் டசசற௉ம் அசசற௉ண஧மப் ஢ண்஝வணன்றும் வசமல்஢வப஧மம் ஢ன்ன௅கங்கள் - வகமண்டின௉ந்ட ...580


உன்஠யச஡பி னுள்நந உடயத்டயட் டு஧பி஠யற்஢ ஋ந்஠யச஡ற௉ வகமண்ந஝ம ணற் ஦யவ்ற௉஧கர் - ஋ந்஠சபனேம் ...581 டந்நடமன் ஋பந஡ம சட௅ன௅கனுண் வ஝ன்஢மர்கள் அந்நடம஠யன் வசய்சக அ஦யதமந஥ - அந்நடம஠மன் ...582 ஆவணன்஦மல் ணற்஦டச஡ அல்஧வபன்஢மய் அல்஧வபன்஦மல் ஆவணன்஢மய் ஋ன்ச஡ அச஧க்கயன்஦மய் - ஠மம்அன்஢மய் ...583 ஋ன்றும் ஢ி஦ந்டய஦பம இன்஢ம் அச஝ட௅வணன்஦மல் ஠ன்வ஦ன் வ஦மன௉ப்஢டுபமய் ஠ண்ட௃ங்கமல் - வடமன்வ஦஡நப(128) ...584 வசல்கயற்஢மய் வசல்஧மச் சயறு஠ச஝தில் டீசணவத஧மம் ஠ல்கயற்஢மய் ஋ன்ந஡஠யன் ஠ட்ன௃ச஝சண - வசமல்கயற்஢ில் ...585

ஆபட௅ற௉ம் ஠யன்஡மல் அனயபட௅ற௉ம்஠யன் ஡மவ஧஡தமன் ந஠மபட௅ற௉ம் கண்஝த஧யல் ந஠மக்கயச஡நத - டமற௉வண஡க் ...586 கமஞப஧ம் வ஢ண்ஞப஧ம் ஆகும் வ஢மன௉நப஧ம் ஊஞப஧ம் உற்஦மந஥ம டூ஥ப஧ம் - ன௄ஞப஧ம் ...587 ஊன்அப஧ம் அன்஦யனேம்஋ன் உற்஦ட௅சஞ தமம்஠ீனேம் டமன்அப஧ம் ஋ன்஦மவ஧ன் சமற்றுபநட - ஠மன்இபஞம் ...588 இன்஢வணட௅ கண்ந஝ணமல் இச்சசவத஧மம் ட௅ன்஢ணடயல் ட௅ன்஢ம் ஢ி஦ப்வ஢ன்ந஦ நசமர்கயன்ந஦ன் - பன்ன௃ச஝த ...589 இப்஢ி஦பித் ட௅ன்஢த்டய னும்டயடயதில் ட௅ன்஢ணட௅


வசப்஢ரிடமம் ஋ன்ந஦ டயசகக்கயன்ந஦ன் - வசப்஢ி஦ப்஢ின் ...590

ஏதமட ட௅ன்஢ம் உச஥க்க உ஝ம்வ஢ல்஧மம் பமதமகய னும்ந஢மட ணமட்஝மநடல் - ஌஌஠மம் ...591 வசய்பவடன்ந஡ம ஋ன்று டயதங்குகயன்ந஦ன் இவ்பஞம்஠மன் ச஠பவடல்஧மம் கண்டு ஠஝ந்டச஡நத - சகபன௉ணயவ் ...592 இல்஧யக் கு஝ன௅ச஝ந்டமல் தமடமவணன் றுன்னு஝ன்தமன் வசமல்஧யத் டயரிந்ட௅வணச஡ச் சூழ்ந்டயச஧நத - பல்இதணன் ...593 ஠மசநநதம இன்ந஦ம ஠஝க்கயன்஦ ஠மட்கநிவ஧வ் நபசநநதம டெட௅ பிடில்அபர்கள் - நகசநநதம ...594 ஠ல்ந஧மம் ஋஡ினும் ஠஝பமர் ஠஝பமர்஠மம் வசல்ந஧மம் ஋஡ினுணட௅ வசல்஧மநட - பல்லீர்தமம் ...595

இன்வசம஧யந஡மம் இன்஦யங் கயன௉ந்ட௅பன௉ நபமம்஋஡தமம் ஋ன்வசம஧யனும் அச்வசமவ஧஧மம் ஌஧மநட - ணன்வசமற௃ச஝த் ...596 டமணச஥நதமன் ணமன்ன௅டந஧மர் டமம்அச஦தம ஥மதி஧ன்று ஠மணச஦நபமம் ஋ன்஦ல் ஠஝பமநட - ஠மணயபஞம் ...597 அந்஠மள் பன௉ன௅ன்஡ர் ஆடய அன௉நச஝னேம் ஠ன்஡மள் அச஝டற்கு ஠மடுட௅ங்கமண் - ஋ன்஡ம஠யன் ...598 ந஦மட௅கயன்ந஦ன் நகட்டும் உ஦மர்ந஢மன் று஧கயத஧யல் ந஢மட௅கயன்஦மய் தமட௅ ன௃ரிகயற்ந஢ன் - டீட௅஠ன்ந஦ம ...599


ந஝ற்஦படி ஠மள்உ஦பமம் ஋ன்ச஡பிட்டுத் டமணடணம ந஠ற்ச஦னே஦ நபமடு஦ற௉ ந஠ர்ந்டச஡நத - சமற்றுணந்ட ...600

டமணடநண ஏ஥பித்சட டமணடநண ஆப஥ஞம் டமணடநண நணமக சன௅த்டய஥ம்கமண் - டமணடவணன் ...601 ச஦நதம என௉஠ீ அடந஡மடு கூடிச஡தமல் வ஢மய்நதம஠மம் ஋ன்று ன௃கன்஦ட௅நப - சகதமணல் ...602 என்஡஧ர்ந஢மல் கூடுபம ந஥மவ஝மன௉஠ீ கூடுங்கமல் ஋ன்ச஡஠யச஡ தமவதன்வசம வ஧ண்ட௃டயநதம - ஢ன்னுறு஠யன் ...603 டீவடல்஧மம் ஠ம஡மடய நச஝ர்஢஧ ஥மய்ப்஢ி஥ணன் ந஢மவடல்஧மம் வசமல்஧யடினும் ந஢மடமநட - ஆட஧ய஡மல் ...604 சபகயன்ந஦ன் பமழ்த்டமய் ணடயத்வடமன௉஠ீ வசய்பவடல்஧மம் வசய்கயன்஦மய் ஈநடமர் டய஦ணன்ந஦ - உய்கயற்஢மன் ...605

பமடுகயன்ந஦ன் ஠யன்ச஡ ணடயத்வடமன௉஠மன் ஠ீண஧த்சட ஠மடுகயன்஦மய் ஈநடமர் ஠஧ணன்ந஦ - கூடுகயன்஦ ...606 ஈண்ந஝ம ர் அட௃பமய் இன௉ந்ட஠ீ ஋ண்டிசசந஢மல் ஠ீண்஝மய் இஃநடமர் வ஠஦யதன்ந஦ - நபண்஝ம஠ீ ...607 ணற்஦பர்ந஢மல் அன்ந஦ ண஡ந஡஠யன் பண்ன௃கசன ன௅ற்றுணயபண் ஆர்டமன் வணமனயபமந஥ - சுற்஦யண஡ம் ...608 டம஡஝ங்கயன் ஋ல்஧மச் சகன௅ம் அ஝ங்குவணமன௉


ணம஡஝ங்வகமள் ஢மட ண஧ர்பமய்க்கும் - பம஡஝ங்க ...609 ஋ல்஧ம ஠஧ன௅ம் இட஡மல் ஋஡ணச஦கள் ஋ல்஧மம் ஠யன்சரந஥ ஋டுத்டயதம்ன௃ம் - ஋ல்஧மர்க்கும் ...610

ணமகணங்வகமண் டுற்஦ ணந஡ம஧தநண பமன்கடயவதன் ஦மணகங்கள் ஠யன்சரர் அச஦ந்டயடுங்கமண் - ஆகுணயந்ட ...611 ஠ன்சண வ஢றுநணன்சண ஠ண்ஞித஠ீ ஠யன்னுச஝த டன்சணபி஝ல் அந்நடம சட௅஥஧இப் - ன௃ன்சணவத஧மம் ...612 பிட்வ஝மனயத்ட௅ ஠மன்வணமனயனேம் வணய்ச்சுகத்சட ஠ண்ட௃டய஠ீ இட்டிசனத்ட அச்சுகந்டமன் தமவடன்஡ில் - கட்஝னயத்ட ...613 நப஝ம் சுகவணன்றும் வணய்னேஞர்சப தின்஦ய஠யன்஦ னெ஝ம் சுகவணன்றும் ன௅ன்஢஧பமம் - நடம஝ம்வசய் ...614 ந஢மகம் சுகவணன்றும் ந஢மகம் டன௉ம்கன௉ண நதமகம் சுகவணன்றும் உண்டிச஧வதன் - ஦மகஞ்வசய் ...615

ந஢மடம் சுகவணன்றும் வ஢மன்஦ல்சுகம் ஋ன்றும்பிந்ட௅ ஠மடம் சுகவணன்றும் ஠மம்வ஢மன௉வநன் - ந஦மட஧ஃ ...616 வடமன்ந஦ சுகவணன்றும் உட்கண் டின௉க்குணந்ட ஠ன்ந஦ சுகவணன்றும் ஠மம்ன௃஦த்டயல் - வசன்ந஦கண் ...617 ஝மற்஦ல் சுகவணன்றும் அன்஢஦யதமச் சூ஡ிதநண ஌ற்஦ சுகவணன்றும் இவ்பண்ஞம் - ஌ற்஦஢டி ...618


வபல்ற௃கயன்ந஦மர் ந஢மன்று பிரி஠ீர் உ஧கயச஝நத வசமல்ற௃கயன்ந஦மர் வசமல்ற௃ம் சுகணன்று - வசமல்ற௃கயன்஦ ...619 பம஡மடய டத்ட௅பங்கள் ணமய்த்டமண் டுறுகயன்஦ ஠ம஡மடய னென்஦யவ஧மன்று ஠ம஝மணல் - ஆ஡மசண ...620

஋ள்ற௅ம் ஢கற௃ம் இ஥ற௉ணய஧ம ஏரி஝த்டயல் உள்ற௅ம் ன௃஦ம்ன௃ம் என௉஢டித்டமய் - பள்நவ஧஡ ...621 பமறேம் ஢஥சயபத்டயன் பன்஡ிவபப்஢ம் ந஢ம஧ன௅ற்றும் சூறேம் சுகநண சுகம்கண்஝மய் - சூழ்படனுக் ...622 வகவ்பம ஦யன௉ந்டமல் இதற௃ம் ஋஡ி஧ம்ண இவ்பம ஦யன௉ந்டமல் இத஧மடமல் - வசவ்பமற்஦யல் ...623 ஢ற்஦ற்஦மன் ஢ற்஦யச஡நத ஢ற்஦யதி஝ல் நபண்டுணட௅ ஢ற்஦ற்஦மல் அன்஦யப் ஢஧யதமடமல் - ஢ற்஦ற்஦ல் ...624 நபடச஡தமல் ஈங்கு பிரினேம் சகப்஢னக்க பமடச஡ந஢மய் ஠ீங்கய஧ன்஦ய பம஥மடமல் - பமடச஡னேம் ...625

ஈ஡ணந்நடம இவ்ற௉஧கம் ஋ன்஦ன௉சந ஠மடுகயன்஦ ஜம஡ம்பந்டமல் அன்஦ய ஠஧யதமடமல் - ஜம஡ணட௅ ...626 ந஢மகன௅ற்றும் வ஢மய்வத஡நப ந஢மட௅ம் அ஡ித்டயதபி நபகன௅ற்஦மல் அன்஦ய பிநங்கமடமல் - ஆகபஃ ...627 ட௅ண்ஞபந்டமல் ந஢மற௃ணயபண் உற்றுபிசம ரித்டயடுநணமர்


஋ண்ஞம்பந்டமல் அன்஦ய இசசதமடமல் - ஋ண்ஞணட௅ ...628 ஢ங்கணச஝ந் டமர்அசபசதப் ஢ம஥மட௅ சமட௅க்கள் சங்கணச஝ந் டம஧ன்஦யச் சம஥மடமல் - இங்கட஡மல் ...629 பழ்ன௅கத்ட ீ ஥மகய஠யடம் வபண்ஞ ீ ஦ஞிந்ட஦யதமப் ஢மழ்ன௅கத்நடமர் டம்஢மல் ஢஝ர்ந்ட௅ச஦நதல் - ஢மழ்ன௅கத்டயல் ...630

ந஢தம஝ உள்ந஦யதமப் ஢ித்டம஝ ஠யன்னு஝ந஡ பமதமடு நபமர்஢மல் ணன௉பி஠யல்ந஧ல் - ஠ீதமடிப் ...631 ந஢டயத் டய஝ற௉ம் ஢ி஦ழ்ந்டய஝ற௉ம் ஠யன்னு஝ந஡ பமடயத் டயடுநபமர்஢மல் பமய்ந்ட௅ச஦நதல் - சமடயத்ட௅ச் ...632 சசபவணங்நக வபண்ஞற்஦யன் ீ சமர்வ஢ங்நக வணய்தம஡ வடய்பவணங்நக ஋ன்஢பச஥ச் நசர்ந்ட௅ச஦நதல் - உய்பவடங்நக ...633 டீ஥மச் சயப஠யந்சட வசய்ட௅சயறு நடபர்கசந ந஠஥மய்ப் ஢ிடற்றுபர்஢மல் ந஠ர்ந்ட௅ச஦நதல் - ஏ஥மணல் ...634 ஋ள்வநன்றும் வடய்பவணன்஢ டயல்ச஧ இட௅வடநிந்ட௅ வகமள்வநன்றும் ட௅ள்ற௅கயன்ந஦மர் கூட்஝ன௅ந஦ல் - ஠ள்வநமன்று ...635

஠மவணன்றும் ஠ம்சணதன்஦ய ஠ண்ட௃ம் ஢ி஥ணணயல்ச஧ ஆவணன்றும் வசமல்஢பர்஢மல் ஆர்ந்ட௅ச஦நதல் - டமவணமன்஦ ...636 ஋ல்஧ம அ஦யற௉ம் ஋ணட஦யநப ஋ன்றுச஥க்கும் வ஢மல்஧ம ப஧க்கம஥ர் வ஢மய்உகநபல் - ன௃ல்஧மக ...637


அற்஢நண ணற்஦வப஧மம் ஆதி஧னய(129) தமக்கமத கற்஢நண பத்ட௅வபன்஢மர் கண்ஞச஝நதல் - சயற்சய஧பமம் ...638 சயத்டயகநந பத்ட௅வபன்ந஢மர்ச் நசர்ந்ட௅ச஦நதல் ஢ன்ணமதம சத்டயகநந பத்ட௅வபன்ந஢மர் சமர்஢ச஝நதல் - வ஢மத்டயதஇச் ...639 சன்ணநண நடமற்றும் ட஥ணமம் டய஥ண஡ித்ட கன்ணநண பத்ட௅வபன்ந஢மர் கண்ட௃ச஦நதல் - கன்ணணயகு ...640

ணமகம் கடயவதன்஢மர் ணமட்டுச஦நதல் ஢ல்ந஢மக நதமகம் வ஢மன௉வநன்஢ம னொடுச஦நதல் - ஌கம்வகமள் ...641 ணண்வஞன்஢மர் பமவ஡ன்஢மர் பமய்ன௅ச் சு஝வ஥ன்஢மர் வ஢ண்வஞன்஢மர் ணற்஦பர்டம் ந஢ன௉ச஥நதல் - ணண்ஞின்஢மல் ...642 ணன்னுச஥தமச் சயல்ந஧மர் ண஥ந்வடய்பம் ஋ன்஢மர்ணற் வ஦ன்னுச஥தமர் ஈண்஝பர்஢மல் ஋ய்டயதிந஝ல் - ணன்஠஧ங்கள் . ..643 ன௄த்டமல் சயறுபர்கற௅ம் ன௄சம ஢஧ம்஋ன்஢மர் நடற்஦மர் சயபன௄சச வசய்தம஥மய்ப் - ன௄த்டமபி . ..644 பறுகயன்஦ ீ ன௄சசதிவ஧ன் பண்஋ன்று ீ பண்஢மழ்பமய்க் ீ கூறுகயன்஦ ந஢தர்கள்஢மல் கூடினேந஦ல் - ணமறுகயன்஦ . ..645

஠ீட்நகம஧ பமழ்க்சகவத஧மம் ஠ீத்டயடுநபமன் வ஢மன்அச஦க்குத் டமட்நகமல் இடுபமச஥ச் சமர்ந்ட௅ச஦நதல் - ஠ீட்நகம஧ . .. 646 வணய்வதமறேக்கத் டமர்ந஢மல் வபநி஠யன் ஦கத்வடமனயதமப்


வ஢மய்வதமறேக்கத் டமர்஢மல் வ஢மன௉ந்டயனேந஦ல் - வ஢மய்வதமறேக்கயல் ...647 வ஢மய்ந்டைல் ஢ட஦யப் ன௃஧ம்ன௃கயன்஦ ஢ித்டர்கள்஢மல் அந்டைல் பின௉ம்஢ி அச஝ந்டச஧நதல் - சகந்ந஠ர்ந்ட௅ ...648 நகம஝மட௅ நகமடி வகமடுத்டமற௃ம் சசபவ஠஦ய ஠ம஝ம டப஥சபசத ஠ண்ஞிதிந஝ல் - நகம஝மட௅ ... ...649 வகமல்஧ம பி஥டணட௅ வகமள்நமச஥க் கமஞிவ஧மன௉ ன௃ல்஧மக ஋ண்ஞிப் ன௃஦ம்வ஢மனயக - ஋ல்஧மன௅ம் ... ...650

ஆக஠பில் கயன்஦வடன்஠ம் ஍தனுக்கன் ஢ில்஧மச஥ ஠ீக஡பி ந஧னும் ஠யச஡தற்க - ஌க஡டிக் ... ...651 கன்ந஢ படிபமய் அன௉நந உதி஥மய்ப்ந஢ ரின்ந஢ உஞர்பமய் இசசந்டமன௉ம் - அன்஢மகயக் ... ...652 கண்டிசகநத ன௄ஞிற் க஧சபநத வபண்ஞ஦மய்க் ீ வகமண்டிகபமச் சமர்ன௃ கு஦யத்டமன௉ம் - வடமண்டு஝ந஡ ... ...653 பமய்ண஧஥மல் ணமச஧ பகுத்டவ஧மடு ஠ம்ணயச஦க்குத் டெய்ண஧஥மல் ணமச஧ வடமடுப்஢மன௉ம் - சமர்ண஧ந஥மன் ... ...654 ஌ர்஠ந்ட ஡ப்஢ஞிகண் டிச்சசனே஦ ஠ம்ணயச஦க்குச் சரர்஠ந்ட ஡ப்஢ஞிகள் வசய்நபமன௉ம் - ஠மர்஠ந்டமத் ... ...655

டீதின்வணறே கமச்சயந்சட நசர்ந்ட௅ன௉கய ஠ம்ணயச஦பமழ் நகமதில்வணறே கம஠யன்஦ வகமள்சகதன௉ம் - நணதி஡ச஥த் ... ...656


டமதில் பநர்க்கும் டதற௉ச஝த ஠ம்வ஢ன௉ணமன் நகமதில் பிநக்கும் குஞத்நடமன௉ம் - டெதஅன௉ள் ... ..657 இன்ன௃஝ந஡ டீ஢ன௅டல் ஋ல்஧மச் சரிசதகற௅ம் அன்ன௃஝ந஡ வசய்டங் கணர்பமன௉ம் - அன்ன௃஝ந஡ ... ..658 அண்ஞிதநணல் அன்஢ர்க் கன௅டீட ஧மடயசயப ன௃ண்ஞிதநண ஠மற௅ம் ன௃ரிநபமன௉ம் - ன௃ண்ஞிதணமம் ... ..659 நடந஡ அன௅நட சயபநண சயபநண஋ம் ணமந஡஋ன் ந஦த்டய ணகயழ்பமன௉ம் - பம஡ம஡ ... .. 660

ணன்ந஡ அன௉ட்க஝ந஧ ணமஞிக்க நண஋ங்கள் அன்ந஡஋ன் றுன்஡ி அணர்நபமன௉ம் - ஠ன்ந஡தப் ... ...661 ஢ண்ஞர்ீ வணமனயதமல் ஢ரிந்நடத்டய ஆ஡ந்டக் கண்ஞர்வகமண் ீ டுள்நம் கநிப்ந஢மன௉ம் - உண்ஞரில் ீ ... ...662 ஢ண்டுகண்டும் கமஞமப் ஢ரிசய஡஥மய்ப் வ஢மன்நண஡ி கண்டுகண்டு ஠மற௅ம் கநிப்ந஢மன௉ம் - வடமண்஝ச஝னேம் ... ...663 வ஢மற்஢டயகம் ஋ன்வ஦ண்ஞிப் ந஢மற்஦யஎன௉ னெபர்கநின் வசமற்஢டயகம் வகமண்டு ட௅டயப்ந஢மன௉ம் - வசமற்஢஡த்ட௅ம் ... ...664 ணமசகத்டயல் நசர்க்கமட ணமஞிக்கம் ஋ன்஦டயன௉ பமசகத்சட பமதமல் ண஧ர்நபமன௉ம் - பமசகத்டயன் ... ...665

ணன்஡ிசசப்஢மல் நணந஧மர் பகுத்நடத்டய ஠யன்஦டயன௉


இன்஡ிசசப்஢ம ஆடய இசசப்ந஢மன௉ம் - ணன்஡ிசசப்஢ின் ... ...666 ஠ல்பமழ் பன௉ற௅கயன்஦ ஠ம்வ஢ன௉ணமன் ணமன்ணயதங்கள் வசமல்நபமன௉ம் நகட்டுத் வடமறேநபமன௉ம் - வசமல்பமய்ந்ட ... ...667 டமடமவபன் ஦ன்ன௃஝ந஡ சமணகர டங்கள்ன௅டல் நபடமக ணங்கள் பிரிப்ந஢மன௉ம் - நபடமந்டம் ... ....668 நசர்ந்நடமர்க் கன௉ற௅ம் சயபநண வ஢மன௉வநன்று நடர்ந்நட சயபன௄சச வசய்நபமன௉ம் - ஆர்ந்நடத்டய ... ...669 ஠ன்வ஡ஞ்நச நகமதிவ஧஡ ஠ம்வ஢ன௉ணமன் டன்ச஡சபத்ட௅ ணன்னும் சயபந஠தம் பமய்ந்நடமன௉ம் - ன௅ன்அதன்஦ன் ... ...670

அஞ்வசறேத்வடல் ஧மம்நகட்கயல் அஞ்வசறேத்டமம் ஋ம்வ஢ன௉ணமன் அஞ்வசறேத்டமல் அர்ச்சயத் டணர்நபமன௉ம் - அஞ்வச஡நப ... ..671 பிஞ்சும் வ஢ம஦யதின் பி஝தவண஧மம் ஠ம்வ஢ன௉ணமன் வசஞ்சுந் ட஥ப்஢டத்டயல் நசர்த்நடமன௉ம் - பஞ்சம்வசய் ... ..672 வ஢மய்நப டச஡஠ீக்கும் ன௃ண்ஞிதன்஢மல் டம்ன௅திச஥ ச஠நப ட஡ணமக்கும் ஠ல்ந஧மன௉ம் - வசய்நபச஧ ... ..673 ஠ீ஝ ஠஝த்டவ஧மடு ஠யற்஦ல்ன௅டல் ஠ம்வ஢ன௉ணமன் ஆ஝ல் அடித்டயதம஡ம் ஆர்ந்நடமன௉ம் - பம஝஧஦த் ... .. 674 டெத ஠஡பிற் சுறேத்டயவதமடு ஠ம்வ஢ன௉ணமன் ந஠தம் ஠யகழ்த்ட௅ம் வ஠஦யநதமன௉ம் - ணமதன௅று ... ...675


ணம஡ட௅பமய் ஠யன்஦ பதம்஠ீக்கயத் டம஡ற்றுத் டம஡ட௅பமய் ஠யற்கும் டசகநதமன௉ம் - பம஡ணடயல் ... ...676 பம஡ங்கண் ஝மடும் ணதில்ந஢மன்று ஠ம்வ஢ன௉ணமன் டம஡ங்கண் ஝மடும் டபத்நடமன௉ம் - நணம஡வணமடு ... ...677 டமழ்சச஝னேம் ஠ீறும் சரிநகமப ஞக்கர ற௅ம் பமழ்சயபன௅ம் வகமண்டு படயநபமன௉ம் - ஆழ்஠யச஧த ... ...678 பமரிதச஧ ந஢மன்஦சுத்ட ணமசததி஡மல் ஆம்ன௄ட கமரிதங்க நமடயவத஧மம் கண்வ஝மனயத்ட௅ - ஊர்இதங்கத் ... ...679 டஞ்சம் டன௉ண஧ந஥மன் டத்ட௅பணமம் ன௄டங்கள் ஍ஞ்சும் வ஢ம஦யதஞ்சும் அஞ்ச஦யற௉ம் - அஞ்வசனுநணமர் ... ...680

பமக்குன௅டல் ஍ஞ்சுணற்று ணமந஧மன்டன் டத்ட௅பணமம் ஊக்கும் கச஧ன௅ட஧மம் ஏந஥றேம் - ஠ீக்கயஅப்஢மல் ... ...681 நணபி பிநங்குசுத்ட பித்சடன௅டல் ஠மடணட்டும் டமபி பதங்குசுத்ட டத்ட௅பத்டயல் - நணபிஅகன் ... ...682 ஦ப்஢மல் அன௉ள்கண் ஝ன௉நமல் டசணத்டமம்கண் ஝ப்஢மல் ஢஥வபநிகண் ஝ப்஢மற௃க் - கப்஢மற௃ம் ... ...683 டீ஥மச் சுதணமய்ச் சயடம஡ந்ட ணமம்எநிசதப் ஢ம஥ம இன௉ந்ட ஢டிதின௉ந்ட௅ - ந஢஥மட௅ .....684 கண்஝ட௅வபன் வ஦மன்றும் க஧பமட௅ டமம்க஧ந்ட௅ வகமண்஝சயப நதமகயத஥மம் வகமற்஦பன௉ம் - அண்஝ரித ... ...685


சத்ட௅பத்டயல் சத்ட௅பநண டம்ன௅ன௉பமய்க் வகமண்டு஢஥ டத்ட௅பத்டயன் ஠யற்கும் டகநபமன௉ம் - அத்ட௅பத்டயல் ... ...686 டீட௅ம் சுகன௅ம் சயபன்வசதவ஧ன் வ஦ண்ஞிபந்ட தமட௅ம் சணணம இன௉ப்ந஢மன௉ம் - நகமட௅஢஝க் ... ...687 கூறும் கு஦யனேம் குஞன௅ம் கு஧ன௅ணடி ஈறும் கச஝னேம் இகந்நடமன௉ம் - பறுகயன்஦ ீ ... ...688 நசந்டய ஡ச஝ந்டவப஧மஞ் சர஥ஞிக்கச் நசர்சயத்ட சமந்டய னே஝ந஡ சரிப்ந஢மன௉ம் - சமந்டயவ஢஦த் ... ...689 டம்சணனேறும் சயத்வடசபனேம் டமன௅பத்டல் வசய்தமணல் வசம்சணனே஝ன் பமறேம் டய஦ந஧மன௉ம் - ஋ம்சணதினும் ... ...690

ஆ஥மசண ஏங்கும் அபமக்க஝ல்஠ீர் ணமன்குநம்஢ின் ஠ீ஥மக ஠ீந்டய ஠யச஧த்நடமன௉ம் - நச஥மட௅ ... ...691 டம்வ஢மன௉சநக் கண்ந஝ சடம஡ந்ட பட்டி஡ிச஝ச் ீ வசம்வ஢மன௉சநச் சமர்ந்ட டய஦த்நடமன௉ம் - ணண்வ஢மன௉ள்ந஢மய்த் ... ...692 டமதர் ஋஡ணமடர் டம்சணவதண்ஞிப் ஢ம஧ர்஢ித்டர் ந஢தவ஥஡ ஠ண்ட௃ம் வ஢ரிநதமன௉ - ணீ தட஡ின் ... ...693 ஋ய்ப்஢ரிசமம் ஏர்டய஥ஞம் ஋வ்ற௉஧கும் வசய்டநிக்க வணய்ப்஢ரிசஞ் வசய்தபல்஧ பித்டகன௉ம் - வணய்ப்஢஝நப ... ...694 தமற௉ம் அ஦யந்ட௅ம் அ஦யதமர்ந஢மன் வ஦ப்வ஢மறேட௅ம்


சமற௉ம் ஢ி஦ப்ன௃ம் டபிர்ந்நடமன௉ம் - ஏப஧யன்஦ய ... ...695

சபடயடினும் பமழ்க஋஡ பமழ்த்டய உ஢சம஥ம் வசய்டயடினும் டன்சண டய஦ம்஢மன௉ம் - வணய்பசகதில் ... ...696 நட஦ம ற௉஧கம் சயபணதணமய்க் கண்வ஝ங்கும் ஌஦ம டயனயதம டயன௉ப்ந஢மன௉ம் - ணம஦மட௅ ...697 நணம஡ந்டமன் வகமண்டு ன௅டிந்டபி஝த் நடமங்கு஢஥ ணம஡ந்டம டீடத் டணர்ந்நடமன௉ம் - டமம்஠ந்டமச் ... ...698 சமட௅க்கள் ஆணபர்டம் சங்க ணகத்ட௅பத்சடச் சமட௅க்க நன்஦யவதபர் டமண஦யபமர் - ஠ீட௅க்கம் ... ...699 ஠ீங்கயஅன்ந஡மர் சங்கத்டயல் ஠யன்றுணகயழ்ந் நடத்டய஠யடம் ஆங்கபர்டமட் குற்ந஦பல் ஆய்ந்டயதற்஦ய - ஏங்குசயப ... ...700

஢ஞ்சமட் ச஥த்சடப் ஢க஥ன௉நந ஠மபமக ஋ஞ்சமப் ஢ரிற௉஝ந஡ ஋ண்ஞிதன௉ள் - வசஞ்நசமடயத் ... ...701 டமவடமன்று ட௅ம்ச஢ன௅டித் டமட௃அடி வதமன்஦யணற்ச஦ தமவடமன்றும் ந஠மக்கம டசணந்டயடுக - டீவடன்஦ ... ...702 ஢மழ்பமழ்ற௉ ஠ீங்கப் ஢டயபமழ்பில் ஋ஞ்ஜமன்றும் பமழ்பமய்஋ன் ந஡மடும் ணகயழ்ந்ட௅. ......703 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்...

-


84. ணமன்஦ ண஧த்டமக்கு ஋ன்஢ட௅ ணதக்குடச஧ச் வசய்கயன்஦ ண஧த்டயவ஡டயரீடு ஋஡க்வகமள்க. வடம.நப. 85. சயல் ட௅ன௉ம்ன௃ - அற்஢ணமகயத ட௅ன௉ம்ன௃. வடம.நப... 86. சங்கணம், சங்கவண஡ பிகம஥ணமதிற்று. வடம.நப.... 87. இந்டம ஋ன்஢ட௅ ணனொஉச் வசமல். 'இடச஡த் ட஥ப்வ஢ற்றுக்வகமள்' ஋ன்னும் வ஢மன௉ட்டு. அல்஧டெஉம் 'இங்கு பம' ஋ன்னும் ஋நிசண கண்ஞித ஌பற௃ணமம். வடம.நப. 88. கமட஥ற௉ வசய்டல் - அச்சுறுத்டல். வடம.நப. 89. ஠யச்சல் - ஠மந஝ம றும். வடம.நப. 90. ஠ட்டு ஊர்ந்ட௅ ஋஡ப்஢ிரித்ட௅ ந஠சயத்ட௅ச் வசன்று ஋஡ப் வ஢மன௉ள் வகமள்க. வடம.நப. 91. பமழ்஠மள், பமஞமள் ஋஡ ணரீஇதட௅. வடம.நப. 92. கற்றூசஞ, சற்றுசஞ ஋஡க் குறுகய ஠யன்஦ட௅. வடம.நப. 93. அந்நடம, அத்நடம ஋஡ ப஧யக்கும் பனய ப஧யத்டட௅. வடம.நப. 94. ஍ந்ட௅, அஞ்சு ஋஡ ணன௉பிற்று. அஃட௅ ஈண்டு ஆகுவ஢த஥மய்ச் சுசப எநி ஊறு ஏசச ஠மற்஦ம் ஋ன்னும் ஍ந்டமசசகசநக் கு஦யத்ட௅ ஠யன்஦ட௅. வடம.நப. 95. ஌றுடல் ஋ன்஢ட௅ ஈண்வ஝மறேக்கத்டயன் நண஡ின்஦ட௅. வடம.நப. 96. வபல் ஠ச஝ ஋஡ப் ஢ிரித்ட௅க் வகமள்க. அற்ந஦ல் வகமடு ஠ச஝ ஋஡ப் வ஢மன௉ள் வகமள்நின் வபந்஠ச஝ ஋஡ப் வ஢மட௅ ஠க஥ணமக்கயக்வகமள்க. வடம.நப. 97. வ஠ஞ்சு ஋னும் வணமனயக்கு ன௅ன்னுள்ந கர ற்று(-) ஠ீங்கயன் ஠ஞ்சு ஋ன்஦மகும். ச.ன௅.க. 98. வ஠ம஦யல் - பிச஥ற௉. வடம.நப.


99. வ஢ண்ஞிங்கு ணமணமத்டயச஥தின் பன௉த்ட஡வணன் வ஦ண்ஞிச஡ ஋ன்஢டற்குப் ந஢ண் ஋ன்று வ஢மன௉ள்வகமண்஝ச஡ ஋ன்஢ட௅ வ஢மன௉ள். வடம.நப. 100. சய஧ந்டய - ன௃ண்கட்டி. ச.ன௅.க. 101. பம்ன௃, பப்வ஢஡ பிகம஥ணமதிற்று. வடம.நப. 102. வ஢மத்ட௅டல் - னெடுடல். வடம.நப. 103. நணடு - பதிறு. வடம.நப. 104. ஈ஥ல், ஈன௉ள் ஋஡ ணரீஇ பனங்கயதட௅. வடம.நப. 105. ன௄ட்டு - உ஝ற்வ஢மன௉த்ட௅. வடம.நப. 106. ந஠ர்டல் - பிச஝ வகமடுத்டல் ஋ன்னும் வ஢மன௉ட்டு. வடம.நப. 107. ஈண் வ஝மன௉ன௃ச஝எத்டசண நடமற்஦யதமங் கனயனே ஠யச஧தின்சணதமன் ஋ன்று வகமள்க. வடம.நப. 108. நபநமந஡மன்கமகநம் - குதில். வடம.நப. 109. ஢ி஥ணசமசத - ஢ி஥ணகத்டய. வடம.நப. 110. கட்டுடல், ஈண்டுத் டறேற௉டல் ஋ன்னும்வ஢மன௉ட்டு. வடம.நப. 111. வ஠ம஦யல் - அ஝க்கம். வடம.நப. 112. கூத்டமட் ஝சபக்குனமத் டற்ந஦ வ஢ன௉ஞ்வசல்பம் ந஢மக்கும் அட௅பிநிந் டற்று. டயன௉க்கு஦ள்332. ( 34 ஠யச஧தமசண 2 ) 113. பி஝ற்கு, பிட்஝ற்வக஡ பிகம஥ணமதிற்று. வடம.நப. 114. வசல்஧ம இ஝த்ட௅ச் சய஡ந்டீட௅ வசல்஧ய஝த்ட௅ம் இல்அட஡ின் டீத ஢ி஦. டயன௉க்கு஦ள் 302 ( 31 வபகுநமசண 2 ) 115. டன்ச஡த்டமன் கமக்கயன் சய஡ங்கமக்க கமபமக்கமல் டன்ச஡நத வகமல்ற௃ம் சய஡ம். டயன௉க்கு஦ள் 305 ( 31 வபகுநமசண 5 )


116.அகழ்பமச஥த் டமங்கும் ஠ய஧ம் ந஢ம஧த் டம்சண இகழ்பமர்ப் வ஢மறுத்டல் டச஧. டயன௉க்கு஦ள் 151 (16 வ஢மச஦னேச஝சண 1 ) 117. உ஦ங்குபட௅ ந஢மற௃ம் சமக்கமடு உ஦ங்கய பினயப்஢ட௅ ந஢மற௃ம் ஢ி஦ப்ன௃. டயன௉க்கு஦ள் 339 ( 34 ஠யச஧தமசண 9 ) 118. வ஠ன௉஠ல் உநவ஡மன௉பன் இன்஦யல்ச஧ ஋ன்னும் வ஢ன௉சண உச஝த்ட௅இவ் ற௉஧கு. டயன௉க்கு஦ள் 336 ( 34 ஠யச஧தமசண 6 ) 119. ன௃஧ச஡ந்ட௅ம் வ஢ம஦யக஧ங்கய வ஠஦யணதங்கய அ஦யபனயத்டயட்(டு) ஍ம்நணற௃ந்டய அ஧ணந்ட ந஢மடமக அஞ்நசல்஋ன்(று) அன௉ள் வசய்பமன் அணன௉ம்நகமதில் ப஧ம்பந்ட ண஝பமர்கள் ஠஝ணம஝ ன௅னபடய஥ ணசன஋ன் ஦ஞ்சயச் சய஧ணந்டய அ஧ணந்ட௅ ண஥நண஦யன௅கயல் ஢மர்க்கும் டயன௉சபதமந஦. ஜம஡சம்஢ந்டர் நடபம஥ம் 1394 ( 1 - 130 - 1 ) 120. ஍சதந்ட௅ - ஍ந்ட௅ம் ஍ந்ட௅ம், உம்சணத்வடமசக. வடம.நப. 121. வபற்஦நப அடிதமர் அடிணயசச பறேம் ீ பின௉ப்஢ி஡ன் வபள்சந஠ீ ஦ஞினேம் வகமற்஦பன் ட஡க்கு ணந்டயரி தமத கு஧ச்சயச஦ கு஧மபி஠யன் ந஦த்ட௅ம் எற்ச஦வபள் பிச஝தன் உம்஢஥மர் டச஧பன் உ஧கய஡ில் இதற்சகசத எனயத்டயட்(டு) அற்஦பர்க்கு அற்஦ சயபன்உச஦ கயன்஦ ஆ஧பமய் ஆபட௅ம் இட௅நப. ஜம஡சம்஢ந்டர் நடபம஥ம் - 4091 ( 3 - 120 - 2 ) 122. டெரிதம் - ஢ச஦. வடம.நப. 123. பழ்ற௉ ீ - பின௉ப்஢ம். வடம.நப. 124. ஊனய - க஝ல். வடம.நப. 125. ஆ஡மசண - பிட்டு ஠ீங்கமசண. வடம.நப. 126. சயந்ட௅ - க஝ல். வடம.நப. 127. கச்நசமடம் - ணயன்ணய஡ிப்ன௄ச்சய. வடம.நப. 128. வடமன்று - ஢னசண. வடம.நப. 129. ஆதில்-ஆ஥மனேங்கமல். வடம.நப


-4.சயபந஠ச வபண்஢ம (1966 - 2069) கமப்ன௃ .

ந஠ரிசச வபண்஢ம

1966

ன௅ன்஡பந஡ தமச஡ ன௅கத்டபந஡ ன௅த்டய஠஧ம்

வசமன்஡பந஡ டெதவணய்ச் சுகத்டபந஡ - ஋ன்஡பந஡(130) சயற்஢஥ந஡ ஍ங்க஥ந஡ வசஞ்சச஝தஞ் நசக஥ந஡ டற்஢஥ந஡ ஠யன்டமள் ச஥ண். ...1 1967

பறுச஝தமய் ீ நபற௃ச஝தமய் பிண்ட௃ச஝தமய் வபற்ன௃ச஝தமய்

஠ீறுச஝தமய் ந஠தர்க஝ந் வ஠ஞ்சுச஝தமய் - கூறு ன௅டல்பமஏர் ஆறு ன௅கபம ன௅க்கண்ஞன் ன௃டல்பம஠யன் டமவநன் ன௃கல். ...2 1968

சரர்சமன்஦ நபடச் வசறேம்வ஢மன௉நந சயற்வசமன௉஢ப்

ந஢ர்சமன்஦ உண்சணப் ஢ி஥ணநண - ந஠ர்சமன்ந஦மர் ஠மடும் ஢஥சயபநண ஠மநதனுக் கன்ன௃஠யன்஢மல் ஠ீடும் ஢டி஠ீ ஠யகழ்த்ட௅. ...1 1969

஠யச஡ப்஢ித்டம ஠யத்டம ஠யண஧ம ஋஡஠ீ

஠யச஡ப்஢ித்டமல் ஌சன ஠யச஡ப்ந஢ன் - ஠யச஡ப்஢ின்


ண஦ப்஢ித்டம஧ய தமனும் ண஦ப்ந஢ன் ஋சபனேம் ஢ி஦ப்஢ித்டமய் ஋ன்஡மவ஧ன் ந஢சு. ...2 1970

உன௉பமய் உன௉பில் உன௉பமகய ஏங்கய

அன௉பமய் அன௉பில் அன௉பமய் - என௉பமணல் ஠யன்஦மநத ஠யன்஦ ஠யச஡க்கமண்஢ வடவ்பமந஦ம ஋ன்டமநத ஋ன்டந்சட நத. ...3 1971

வபஞ்சஞ் ச஧ணம பிகம஥ம் ஋னும்ந஢ய்க்கு

வ஠ஞ்சம் ஢஦யவகமடுத்ட௅ ஠யற்கயன்ந஦ன் - அஞ்சவ஧஡ ஋ண்நடமள் இச஦நத ஋ச஡தடிசண வகமள்நண஡ம் உண்ந஝ம இச஧நதம உச஥. ...4 1972

அப்஢மற௃ன் சயத்டம் அ஦யநதன் ஋஡க்கம்சண

அப்஢ம஠யன் டமநன்஦ய தமர்கண்஝மய் - இப்஢மரில் சமடயஉன௉ பமக்குந் டசநஅபிழ்த்ட௅த் டன்ணதணமம் நசமடயஉன௉ பமக்குந் ட௅சஞ. ...5 1973

ந஢஥஦யபமல் கண்டும் வ஢ரிநதமர் அ஦யதமந஥ல்

தம஥஦யபமர் தமந஡ம அ஦யகயற்ந஢ன் சரர்வகமள் வபநிதமய் வபநிக்குள் வபநிதமய் எநிக்குள் எநிதமகய ஠யன்஦ உச஡. ...6 1974

பந்டயத்நடன்(131) ஢ிட்டுகந்ட பள்நந஧ ஠யன்஡டிதமன்

சயந்டயத்நடன் ஋ன்஦ல் சயரிப்஢ன்ந஦ம - ஢ந்டத்டமஞ் சயந்ட௅சயந்டயப் ஢ித்வட஡ட௅ சயந்சடனேஞின் வ஢மன்஡ன௉நந


பந்ட௅சயந்டயப் ஢ித்டல் ண஦ந்ட௅. ...7 1975

நடவ஡ன்஦ இன்வசமல் வடரிந்ட௅஠யச஡ப் ஢மடுகயன்ந஦ன்

஠மவ஡ன் றுச஥த்டல் ஠சகஅன்ந஦ம - பமன்஠யன்஦ எண்வ஢மன௉ஞ ீ உள்நம் உபந்டன௉நமல் இன்வசமல்ற௃ம் பண்வ஢மன௉ற௅ம் ஈடல் ண஦ந்ட௅. ...8 1976

அண்஝ங்க நநமஅபற்஦யன் அப்஢மந஧ம இப்஢மந஧ம

஢ண்஝ங்க நநமசயற் ஢஥வபநிநதம - கண்டங்க வபம்வ஢ன௉ணமல் ஠ீத்டபர்டம் வணய்னேநநணம சடதவ஧மடும் ஋ம்வ஢ன௉ணமன் ஠ீபமழ் இ஝ம். ...9 1977

ன௄டவணங்நக ணற்ச஦ப் ன௃஧வ஡ங்நக ஢ல்ற௃திரின்

ந஢டவணங்நக அண்஝வணனும் ந஢வ஥ங்நக - ஠மடவணங்நக ணன்படிப வணங்நக ணச஦வதங்நக பமன்வ஢மன௉ஞ ீ வ஢மன்படிபம் வகமள்நமட ந஢மட௅. ...10 1978

ந஢ன௉ன௉நபம நசமடயப் ஢ினம்஢மகும் சயன்ணதத்டயன்

சரன௉ன௉நபம நடபர் டயன௉ற௉ன௉பம் - ந஠ன௉ன௉பில் சமல்ன௃஦ச்நசர் அண்஝ ச஥மச஥ங்கள் ஋ல்஧மம்டேம் கமல்பி஥ற்஢மல் ஠யன்வ஦மடுங்குங் கமல். ...11 1979

இன்ந஦ம ஢கந஧ம இ஥நபம பன௉஠மநில்

஋ன்ந஦ம அ஦யநதன் ஋நிநதந஡ - ணன்ந஦மங்கும் டமதச஡தமய் ஠யன்஡ன௉நமம் டண்ஞன௅டம் உண்டுபந்ட௅ ஠மதச஡நதன் பமழ்கயன்஦ ஠மள். ...12


1980

ணண்ஞமசச வபற்ந஢ ண஦யக஝ந஧ வ஢மன்஡மசச

வ஢ண்ஞமசச என்ந஦஋ன் ந஢஥மசச - ஠ண்ஞமசச பிட்஝மர் ன௃கறேம் பிச஝தமய்஠மன் வ஢மய்தமசசப் ஢ட்஝மல் பன௉நண ஢டம். ...13 1981

டந்சடதமய் ஋ன்னுச஝த டமதமய்த் டசகசமன்஦

சயந்சடதமய் ஋ன்஡ன௉சணத் நடசயக஡மய் - ன௅ந்சடதமய் ஠ீடு ணச஦ன௅ட஧மய் ஠யன்஦மவதன் ந஡வ஠ஞ்சம் பமடுவணச஡ ஆட்வகமள்நம பமறு. ...14 1982

ஊட்டுகயன்஦ பல்பிச஡தமம் உட்கதிற்஦மல் உள்நின௉ந்நட

ஆட்டுகயன்஦ ஠ீடமன் அ஦யந்டயச஧நதம - பமட்டுகயன்஦ அஞ்சுன௃஧ நப஝ர்க் க஦யசபப் ஢஦யவகமடுத்வடன் வ஠ஞ்சுன௃஧ர்ந் நடங்கு ஠யச஧. ...15 1983

ஆநணம அ஧நபம அ஦யநதன் சய஦யநத஡மன்

டமநணம ட஥னும் சட௅ன௅கனும் - டமநண அடிதம டரிக்கும் அ஥நச஠யன் ஌பல் அடிதமர்குற் ந஦ப஧டி தன். ...16 1984

உன்஡மல் ஋஡க்கமப ட௅ண்஝ட௅஠ீ கண்஝ட௅நப

஋ன்஡மல் உ஡க்கமப நடட௅நட௅ - வசமன்஡மல்தமன் டந்டமர்பத் நடமடும் டச஧நணற்வகமண் டுய்கயற்ந஢ன் ஋ந்டமதிங் வகமன்றுண஦ய நதன். ...17 1985

வசன்றுச஥ப்஢மர் வசமல்஧யல் சய஦யதமன் ஢தண஦யதமன்


஋ன்றுச஥ப்஢மர் ஆங்கட௅ணற் வ஦ன்஡நநப - ணன்஦கத்நடமய் அஞ்நசல் பினயதமச஥ அந்டகவ஡ன் ஢மர்வணமனயசத அஞ்நசன் சய஦யட௅ம் அ஦யந்ட௅. ...18 1986

஋ந்டமய்஠யன் அன்஢ர்டணக் கயன்஡ன௅டம் இட்ந஝த்டயச்

சயந்டம ஠஧வணமன்றுஞ் வசய்ட஦யநதன் - ஠ந்டமச் சுபன௉ண்஝ ணண்ந஢மற௃ம் நசமறுண்ந஝ன் ணண்ஞில் ஋பன௉ண் வ஝ச஡ப்ந஢மல் இதம்ன௃. ...19 1987

உப்஢ின௉ந்ட ஏந஝ம ஏடயநதம உ஧மப்஢ிஞநணம

வபப்஢ின௉ந்ட கமந஝ம பிச஡ச்சுசணநதம - வசப்஢஦யநதன் கண்ஞப்஢ ன௉க்குக் க஡ிதச஡தமய் ஠யற்஢ஞிதம ட௅ண்ஞப் ஢ன௉க்கும் உ஝ம்ன௃. ...20 1988

஌஧மர் ணச஡வடமறும்ந஢மய் ஌ற்வ஦ற௃ம்ன௃ந் நடதவ஠டுங்

கம஧மய்த் டயரிந்ட௅னற௃ங் கமல்கண்஝மய் - ணம஧மகயத் வடமண்ந஝ ப஧ஞ்வசய்கனல் நடமன்஦ந஧ ஠யன்நகமதில் கண்ந஝ ப஧ம்வசய்தமக் கமல். . ..21 1989

஌சும் ஢ி஦ர்ணச஡தில் ஌ங்கஅபர் ஈனேணச஥க்

கமசும் வ஢஦பிரிக்கும் சககண்஝மய் - ணமசுந்ட பிண்டுஞ் சய஥ங்கு஡ிக்கும் பித்டகந஡ ஠யன்ட஧த்சடக் கண்டுஞ் சய஥ங்குபிதமக் சக. ...22 1990

வபங்நகமச஝ ஆட஢த்டயன் பழ்஠ீ ீ ர் ப஦ந்ட௅஧ர்ந்ட௅

ணங்நகமச஝ தமடல் பனக்கன்ந஦ம - ஋ங்நகம஠யன்


சரர்சயந்டமச் நசபடிதின் சரர்நகட்டும் ஆ஡ந்ட ஠ீர்சயந்டம பன்கண் ஠யச஧. ...23 1991

பமதன்ந஦ல் வபம்ண஧ஞ்வசல் பமய்அன்ந஦ல் ணம஠஥க

பமதன்ந஦ல் பல்வப஦ய஠மய் பமவதன்஢மம் - டமவதன்ந஦ ஊழ்த்டமடம ஌த்ட௅ம் உச஝தமய் சயப஋ன்ந஦ பமழ்த்டமடமர் ஠மற்஦ப்஢மழ் பமய். ...24 1992

பட்஝மர் ீ இச஦஠ீ பிச஝நணல் பன௉ம்஢ப஡ி

கமட்஝ம டச஝த்ட கடபன்ந஦ம - ஠மட்஝மடய ஠ல்஧த் ட௅சநதம ஠டயச்சச஝தமய் ஋ன்னுஞ்சரர்ச் வசல்஧த் ட௅சநதமச் வசபி. ...25 1993

ன௃ல்஧ங் கஞ஠ீர்ப் ன௃சனவதன்நகம ன௃ற்வ஦ன்நகம

வசமல்ற௃ம் ஢சுணட் டுசநவதன்நகம - வசமல்ற௃ஞ்சரர் பதமட ீ ஢ிஞ்ஜகப்ந஢ர் வணல்஧ய஡த்டயன் ஠ல்஧யசசடமன் நடமதமட ஠மசயத் ட௅சந. ...26 1994

நடமற்஦ணய஧மக் கண்ட௃ஞ் சுசபனேஞ஥ம ஠மற௉டயகழ்

஠மற்஦ம் அ஦யதமட ஠மசயனேநணமர் - ணமற்஦ன௅ந்டமன் நகநமச் வசபினேங்வகமள் கர ழ்ன௅கநண ஠ீற்஦ஞிடமன் னெநமட௅ ஢மழ்த்ட ன௅கம். ...27 1995

ணமன்஦மம் உ஧க பனக்கயன் ஢டிணடயத்ட௅

னென்஦ம பகயர்ந்நட ன௅ச஝஠ம஦ - ஊன்஦ம ண஧க்கூச஝ ஌ற்றுகயனு ணமஞமநட வடன்஢மல்


ட஧க்கூ஝ல் டமனமத் டச஧. ...28 1996

கல்வ஧ன்நகம ஠ீ஥ச஝க்குங் கல்வ஧ன்நகம கமன்வகமள்கன௉ங்

கல்வ஧ன்நகம கமழ்பதி஥க் கல்வ஧ன்நகம - வசமல்வ஧ன்நகம இன்஦ம வ஧஡ிந஧ம ஋டுத்டமவநம் ணீ ன்஦மநஞர் ஠யன்டமள் ஠யச஡தமட வ஠ஞ்சு. ...29 1997

வசமல்ற௃கயன்஦ உள்ற௅திச஥ச் நசமர்ற௉ற் ஦ய஝க்குநிர்ந்ட௅

வகமல்ற௃கயன்஦ ஠ஞ்சயல் வகமடிடன்ந஦ம - எல்ற௃ணன்஦த் வடம்ணம஡ின் டமட்கண஧ வணண்ஞமட௅ ஢மழ்பதிற்஦யல் சும்ணம அச஝க்கயன்஦ நசமறு. ...30 1998

நசமர்஢ச஝த்ட௅ச் நசமவ஦ன்஦மல் வடமண்ச஝பிக்கயக் வகமண்டு஠டு

ணமர்஢ச஝த்ட௅ச் சமற௉கயனும் ணம஠ன்ந஦ - சரர்஢ச஝க்க ஋ண்ட௃பமர் ஋ண்ட௃ம் இச஦பம஠யன் டமநநத்டம ட௅ண்ட௃பமர் உண்ட௃ம் இ஝த்ட௅. ...31 1999

ஏநகம வகமடிநட உறும்ன௃ச஧தர் இல்஧ய஡ி஝த்

நடநகம பசடத்ட௅ண் வசத஧ன்ந஦ம - பமநகமர்டம் பமழ்ணச஡தில் வசல்஧மட௅ பள்ந஡ிச஡ ஌த்டமடமர் ஢மழ்ணச஡தில் வசன்றுண் ஢ட௅. ...32 2000

பனேணயடு ீ கமட்஝கத்ட௅ள் நபம்஢ிஞத்டயன் வபந்டசசசதப்

ந஢னேன௅஝ன் உண்ஞஉண்ட௃ம் ந஢஦ன்ந஦ம - நடமனேணதல் ஠ீங்கஅன௉ள் வசய்நபமய்வபண் ஞ஦ஞிதமர் ீ டீணச஡தில் ஆங்கபந஥ம டுண்ட௃ ணட௅. ...33


2001

கண்குசனந்ட௅ பமடும் கடு஠஥கயன்ந஢ன௉ச஥க்கயல்

எண்குனந்சட நதனுன௅ச஧ உண்ஞமடமல் - டண்குசனத ன௄ண்஝மடமர்க் வகமன்ச஦ப் ன௃ரிசச஝நதமய் ஠யன்ன௃கசன நபண்஝மடமர் பழ்ந்ட௅ ீ பிச஥ந்ட௅. ...34 2002

கண்ட௃டந஧ ஠யன்டமள் கன௉டமச஥ ந஠சயக்க

஋ண்ட௃டந஧ வசய்நதன்ணற் வ஦ண்ட௃பந஡ல் - ணண்ட௃஧கயல் ஆணய஝த்ட௅ ஠யன்஡டிதமர்க் கமசசனேச஥த் டயல்ச஧வதன்஢மர் ந஢மணய஝த்டயற் ந஢மநபன் ன௃஧ர்ந்ட௅. ...35 2003

அங்கஞந஡ ஠யன்஡டிக்நகமர் அன்஢ி஧ச஥ச் சமர்ந்நடமர்டம்

பங்கஞநண(132) சபப்஢டய஡மன் சபத்நடந஡ல் - அங்கஞத்டயல் ஠ீர்ந஢மல் ஋஡ட௅ ஠யச஧வகடுக ஠யற்஢னயவசமற் ஦மர்ந஢ம ஧னயக டநர்ந்ட௅. ...36 2004

ன௄சபபிட்டுப் ன௃ல்வ஧டுப்஢மர் ந஢மற௃ன் டயன௉ப்஢மடத்

நடசபபிட்டு வபம்஢ி஦பித் நடபர்கசநக் - நகமசபதிட்டுக் கூற௉பமர் ணற்஦பச஥க் கூடிதிந஝ன் கூடுபந஡ல் ஏற௉பம ஥மப(133) ற௃ச஡. ...37 2005

தமநடம க஡ற்கண் தணட௅வடர் கமய்ச்சுகன௉ந்

டமநடம டனற்஢ினம்ந஢ம டம஡஦யநதன் - ணீ நடமங்கு ஠மட்஝மர்டமர்க் வகமன்ச஦ ஠டயச்சச஝நதமய் அஞ்வசறேத்சட ஠மட்஝மடமர் பமய்க்கு ஠஧ம். ...38 2006

஋ன்வ஡ஞ்நசமர் நகமதில் ஋஡க்வகமண்ந஝ம ய் ஠யன்஠யச஡தமர்


டன்வ஡ஞ்நசம கல்஧மணச் சமம்஢ிஞத்டமர் - பன்வ஠ஞ்சயல் சமர்ந்டபர்க்கும் ணற்஦பச஥த் டமந஡மக்கய பமர்த்சடவசம஧ ந஠ர்ந்டபர்க்கும் கல்஧மகும் வ஠ஞ்சு. ...39 2007

வபள்நன௅ட௅ம் நடனும் பிதன்கன௉ம்ன௃ம் ன௅க்க஡ிதின்

உள்நன௅ட௅ம் வடள்நன௅ட௅ம் எவ்பமடமல் கள்நணய஧ம ஠யன்஡ன்஢ர் டம்ன௃கனயன் ஠ீள்ணட௅஥ந் டன்ச஡இ஡ி ஋ன்வ஡ன்஢ சடதம இதம்ன௃. ...40 2008

஢ண்ஞமற௃ன் சரரிச஡ச்சம் ஢ந்டர்வசம஧ வபள்வநற௃ம்ன௃

வ஢ண்ஞம஡ வடன்஢மர் வ஢ரிடன்ந஦ - அண்ஞமஅச் சசபபடி பமஜம஡ சம்஢ந்டர் சரன௉ச஥க்கயல் வடய்பபடி பமஞ்சமம்஢ர் நசர்ந்ட௅. ...41 2009

஋ங்நகமநப தமன்ன௃க஧ய ஋ம்வ஢ன௉ணமன் டன்ணஞத்டயல்

அங்நகமர் வ஢மன௉ட்சுசணதமள் ஆந஡ந஡ல் - இங்நக஠யன் டமள்பன௉ந்ட நபண்ந஝ன் டச஝஢ட்ந஝ன் ஆட஧ய஡ிந் ஠மள்பன௉ந்ட நபண்டுகயன்ந஦ன் ஠மன். ...42 2010

ன௄ற௉க் கச஥தன௉ம்பமன் ன௃ங்கபன௉ம் ந஢மற்றுடயன௉

஠மற௉க் கச஥தவ஥னு ஠ன்஡மண - நணற௉ற்஦ வடமண்஝ர்க்கு ஠ீகட்டுச் நசமவ஦டுத்டமய் ஋ன்஦஦யந்நடம வடமண்஝ர்க்குத் வடமண்஝வ஡ன்஢மர் வசமல். ...43 2011

஋ம்஢஥சப(134) நதமணண் ஞி஝ந்டச஧ந்டமன் சுந்ட஥஡மர்

டம்஢஥சப பட்டுத் ீ டச஧க்கச஝தமய் - வபம்஢சஞதமய்


பமதிற் ஢டிதமய் படிவபடுக்க ந஠ர்ந்டய஧ந஡ ணமதப்வ஢தர் ஠ீண்஝ ணமல். ...44 2012

஠ண்ஞித் டச஧தமல் ஠஝க்கயன்ந஦மம் ஋ன்஢வடங்கள்

ணண்ஞில் ஢சனத பனக்கங்கமண் - ஢ண்ஞிற்வசமல் அம்சணதமர் பமணத்நடமய் ஆதினுன௅ன் கமச஥க்கமல் அம்சணதமர் ந஢ம஡஝ந்டமர் ஆர். ...45 2013

நபட ன௅டிநபம பிநங்கம கணன௅டிநபம

஠மட ன௅டிநபம ஠பில்கண்஝மய் - பமடன௅று ணமசகர்க்குள் ஠யல்஧ம ணஞிச்சு஝ந஥ ணமஞிக்க பமசகர்க்கு ஠ீஉச஥த்ட பமறு. ...46 2014

ஆர்வகமண்஝மர் நசய்க்க஦யதிட் ஝மந஥ சயறுத்வடமண்஝ப்

ந஢ர்வகமண்஝மர் ஆதிடிவ஧ம் வ஢ம்ணமந஡ - ஏர்வடமண்ந஝ ஠மய்க்குங் கச஝ப்஢ட்஝ ஠மங்கவநன்ந஢ம் ஋ங்கள்ன௅ச஝ பமய்க்கயங் கயஃநடமர் பனக்கு. ...47 2015

நகமள்வகமண்஝ ஠ஞ்சங் குடிநதந஡ம கூர்வகமண்஝

பமள்வகமண்டு பசய ீ ணடிநதந஡ம - கர ள்வகமண்஝ அங்நகமப ஞத்டனகம அம்஢஧பம ஠யன்ன௃கசன இங்நகமடய பமழ்த்டமட தமன். ...48 2016

ஆதமக் வகமடிநதனுக் கன்ன௃ச஝தமய் ஠ீஅன௉நிங்

கர தமக் குச஦நத இச஧கண்஝மய் - ணமதமற்கும்(135) பிள்நமத் டயன௉படிக்கர ழ் பிண்ஞப்஢ம் தமன்வசய்ட௅


வகமள்நமக் குச஦நத குச஦. ...49 2017

வ஢ற்஦யடுடமய் ந஢மல்பட௅஠யன் வ஢ற்஦யவதன்ந஢ன் ஢ிள்சநதட௅

ணற்஦றேடமல் நகட்டும் ப஥மடங்நக - சற்஦யன௉க்கப் வ஢ற்஦மள் வ஢மறுப்஢ள் ஢ி஥ம஡ ீ வ஢மறுக்கயனு஠யன் வ஢மற்஦மள் வ஢ம஦ம஋ம் ன௃஧ம்ன௃. ...50 2018

வ஢மன்ந஢மல் வ஢மறுசணனேநமர் ன௃ந்டயபி஝மய் ஠ீ஋ன்஢மர்

஋ன்ந஢மல் வ஢மறுசணனேநமர் தமர்கண்஝மய் - ன௃ன்ந஢மக அல்஧மம் ஢டிசய஡ங்வகமண் ஝மஞபஞ்வசய் இன்஡மசண ஋ல்஧மம் வ஢மறுக்கயன்ந஦ன் தமன். ...51 2019

ன௅ன்ணஞத்டயல் சுந்ட஥ச஥ ன௅ன்பற௃பில் வகமண்஝ட௅ந஢மல்

஋ன்ணஞத்டயல் ஠ீபந் டய஝மபிடினும் - ஠யன்கஞத்டயல் என்றும் என௉கஞம்பந் ட௅ற்஦சனக்கயல் வசய்டடன்஦ய இன்றும் என௉ணஞஞ்வசய் நபன். ...52 2020

வசய்தமர் அனந஧஠யன் வசம்நண஡ி ஋ன்஡ினும்஋ன்

அய்தம஠யன் கமல்஢ிடித்டற் கஞ்நசன்கமண் - வணய்தமஇஞ் ஜமன்றுகண்டு ஠மன்ணகயன ஠ந்வடமண்஝ன் ஋ன்வ஦ச஡னேம் ஌ன்றுவகமண் ஝மல்ந஢மட௅ம் ஋஡க்கு. ...53 2021

஋ன்஢மந஧ம ஋ன்஢மல் இ஥மநடமடு கயன்஦ண஡த்

டயன்஢மந஧ம அம்ண஡த்சடச் நசர்ணமசத - டன்஢மந஧ம தமர்஢மல் ஢ிசனனேநநடம தம஡஦யநதன் ஋ன்஡ம்சண ஏர்஢மல் வகமந஠யன்ந஦மய் ஏட௅. ...54


2022

஠மஞபத்டய ந஡ன்஦ச஡நதம ஠மநதச஡ னெடி஠யன்஦

ஆஞபத்சட நதம஠மன் அ஦யநதந஡ - பஞபத்டயல் ீ டீங்குச஝தமய் ஋ன்஡இபண் வசய்஢ிசனசத ந஠மக்கயஅன௉ட் ஢மங்குச஝தமய் டண்டிப் ஢ட௅. ...55 2023

஋ச்சம் வ஢றுன௅஧நகமர் ஋ட்டிண஥ ணம஡மற௃ம்

஢ச்வசன் ஦யன௉க்கப் ஢கர்பமர்கமண் - வபச்வசன்஦ ஠ஞ்சச஡நதன் குற்஦வண஧மம் ஠ம஝மட௅ ஠மட஋ச஡ அஞ்சச஡நதல் ஋ன்஢மய் அணர்ந்ட௅. ...56 2024

கற்஦஦யநதன் ஠யன்஡டிச்சரர் கற்஦மர் கனகத்டயல்

உற்஦஦யநதன் உண்சண உஞர்ந்ட஦யநதன் - சயற்஦஦யநபன் பன்வசய்நபல் ந஠ர்பினயதமர் சணத஧யந஡ன் ணமநடபம ஋ன்வசய்நபன் ஠யன்஡ன௉நின் ந஦ல். ...57 2025

வணய்டமன் உச஝நதமர் பின௉ம்ன௃கயன்஦ ஠யன்அன௉வநன்

வசய்டமல் பன௉நணம வடரிநதந஡ - வ஢மய்டமற௉ வ஠ஞ்சயந஡ன் ணன்றுள் ஠யன௉த்டம ஠யச஡க்நகட்க அஞ்சயந஡ன் அன்஢ின்சண தமல். ...58 2026

ணமநடபம ஏபம ணன௉ந்நடபம ணமணஞிஇப்

ந஢மநடபம ஋ன்ந஦ ன௃஧ம்ன௃ற்ந஦ன் - ஠ீடமபம தம஡மற௃ன் சயத்ட ண஦யநதன் உ஝ம்வ஢மனயந்ட௅ ந஢ம஡மவ஧ன் வசய்நபன் ன௃கல். . ..59 2027

வகமன்வசய்டமற் நகற்஦யடுவணன் குற்஦வண஧மம் ஍த஋ச஡


஋ன்வசய்டமல் டீர்ந்டயடுநணம தம஡஦யநதன் - ன௅ன்வசய்நடமய் ஠யன்஢மல் ஋ச஡க்வகமடுத்நடன் ஠ீவசய்க அன்஦யஇ஡ி ஋ன்஢மல் வசதவ஧மன் ஦யச஧. ...60 2028

஋ண்ஞிவ஧நி நதன்டபி஥ ஋ல்஧ம உதிர்கற௅஠யன்

டண்ஞி஧குந் டமஞனல் ீ சமர்ந்டயடுங்கமண் - ணண்ஞில்பன௉ந் டீங்வகன்஦ ஋ல்஧மவணன் சயந்சடதிசசந் ட௅ற்஦஡ணற் ஦மங்வகமன்றும் இல்஧மசண தமல். ...61 2029

டம஥ம்பிற்றுஞ் நசய்பிற்றுந் டன்ச஡பிற்றும் வ஢மய்தமட

பம஥ம்சபத்டமன் ன௅ன்஡ிங்நகமர் ணன்஡வ஡ன்஢ர் - ஠ம஥ம்சபத்ட நபஞிப் ஢ி஥ம஡ட௅டமன் வணய்தமநணல் அன்வ஦ச஡஠ீ ஌ஞிற் ஢ி஦ப்஢ித்ட டயல். ...62 2030

உள்வநமன்஦ ஠யன்஡டிக்கன் ன௃ற்஦஦யநதன் ஋ன்னுநத்டயன்

வபள்வநன்஦ பன்சண பிநங்கமநடம - ஠ள்வநமன்஦ அச்சங்வகமண் ந஝ச஡஠ய஡க் கன்஢வ஡ன்஢ர் நபனத்டயன் ஋ச்சங்கண் ஝மற்ந஢ம஧ நப. ...63 2031

஠ீத்டமடுஞ்(136) வசஞ்சச஝தமய் ஠ீள்நப஝ங் கட்டிபஞ்சக்

கூத்டமடு கயன்ந஦ச஡க் வகமண்டுசய஧ர் - கூத்டம஠யன் ஢த்டவ஡ன்஢ர் ஋ன்ந஡ம ஢கல்நப஝த் டமர்க்குணயங்கு பித்டணய஧ம(137) ஠மநதற்கும் நபறு. ...64 2032

அன்ன௃ச஝தமர் இன்வசமல் அன௅நடறு ஠யன்வசபிக்நக

இன்ன௃ச஝தமய் ஋ன்வ஢மய்னேம் ஌ற்குங்வகமல் - ட௅ன்ன௃ச஝நதன்


வ஢மய்னேச஝நதன் ஆதினு஠யன் வ஢மன்஡ன௉சந நபண்டுவணமன௉ வணய்னேச஝நதன் ஋ன்நகம பிச஥ந்ட௅. ...65 2033

஋ன்஡ம ன௉திர்க்குதி஥மம் ஋ம்வ஢ன௉ணமன் ஠யன்஢டத்சட

உன்஡மர் உதிர்க்குறுடய உண்ந஝ம டமன் - வ஢மன்஡மகத் டமர்க்கும் சட௅ன௅கர்க்கும் டம஡த்ட(138)பர்க்குணற்ச஦ தமர்க்கும் ன௃கற௃ன் அன௉ள். ...66 2034

வபள்சநப் ஢ிச஦அஞிந்ட நபஞிப் ஢ி஥மந஡஠மன்

஢ிள்சநப் ஢ி஥மதத்டயல் வ஢ற்஦மசந - ஋ள்நப் வ஢மறுத்டமள்அத் டமதில் வ஢மறுப்ன௃ச஝நதமய் ஠ீடமன் வபறுத்டமல் இ஡ி஋ன்வசய் நபன். ...67 2035

ஆதி஥ணன்ந஦ டைறும் அன்ந஦ஈ ச஥ந்டன்ந஦

ஆதி஥ம்ந஢ர் ஋ந்சட஋றேத் சடந்நடகமண் - ஠ீஇ஥ற௉ம் ஋ல்ற௃ ஠யச஡த்டயவத஡ ஌த்ட௅கயனும் ஋ந்டமய்பண் ீ சல்ற௃ண஡ம் ஋ன்வசய்நகன் வசப்ன௃. ...68 2036

பஞ்சந் டன௉ங்கமண பமழ்க்சகதிச஝ச் சயக்கயத஋ன்

வ஠ஞ்சந் டயன௉த்டய ஠யச஧த்டயச஧நத - ஋ஞ்சங் க஥ந஡ ணறேக்வகமள் க஥ந஡ அ஥ந஡ ப஥ந஡ சயடம்஢஥ந஡ பந்ட௅. . ..69 2037

டமழ்பிக்கும் பஞ்சச் சகணமல் எனயத்வடன்ச஡

பமழ்பிக்கும் ஠ல்஧ ணன௉ந்வடன்நகம - பழ்பிக்கும் ீ ஈங்கம஡ ணமசத இகந்நடமர்க் கன௉ள்நபமய்஠யன்


஢மங்கம஡ வசம்வ஢மற் ஢டம். ...70 2038

஌வசம஧யக்கு ணம஡ி஝஡மய் ஌ன்஢ி஦ந்நடன் வடமண்஝ர்க஝ந்

டெவசம஧யப்஢மன் கல்஧மகத் நடமன்஦ய஧ந஡ - டெவசம஧யப்஢மன் கல்஧மகத் நடமன்றுபந஡ல் கமநகண்஝ம ஠மநதனுக் வகல்஧ம ஠஧ன௅ன௅ந நட. ...71 2039

குற்஦ம் ஢஧வசதினுங் நகம஢ஞ் வசதமடபன௉ள்

சயற்஦ம் ஢஧ன௅ச஦னேஞ் சயற்஢஥ந஡ - வபற்஦ம்஢ல் வ஢மய்பிட்஝மல் அன்஦யப் ன௃஥ந்டன௉நநன் ஋ன்வ஦ச஡஠ீ சகபிட்஝மல் ஋ன்வசய்நகன் கமண். ...72 2040

டீக்குஞத்டமர் தமபன௉வணன் சர஝வ஥஡ில் ஋ன்னுச஝த

டீக்குஞத்டயன் ஋ல்ச஧஋பர் நடர்கயற்஢மர் - ஊக்கணயகு ஠ல்ந஧மர்க் கநிக்கு ஠டயச்சச஝நதமய் ஋ற்கன௉நில் ஋ல்ந஧மர்க்கும் ஍னே஦பம நண. ...73 2041

இன்஢ச஝தமன் ஦ன்ன௃ச஝தமன் ஋ன்ந஦சன நதன்டச஧நணல்

அன்ன௃ச஝தமய் ஠ீதசணப்஢ித் டமதிடற்கு - பன்஢ச஝தம வடவ்பண்ஞம் ஠யன்வ஡ஞ் சயசசந்டநடம அந்஠மநில் இவ்பண்ஞம் ஋ன்஦஦யகய ந஧ன். ...74 2042

஌ய்ப்஢ி஦ப்வ஢மன் ஦யல்஧மநடமய் ஋ன்஢ி஦ப்஢ின் ஌ழ்ண஝ங்நகமர்

ந஢ய்ப்஢ி஦ப்ந஢ ஠ல்஧ ஢ி஦ப்஢ந்நடம - பமய்ப்ன௃஧கம் பஞ்சவண஡த் நடக ணச஦த்டடிணண் சபதமணல் அஞ்சய஠யன்ந஡ம ஝மடும் அட௅. ...75


2043

நகமடும் ஢ிச஦ச்சச஝நதமய் நகமற௅ங் குறும்ன௃ஞ்சமக்

கமடும் ஢ிஞினெப்ன௃ங் கமஞமர்கமண் - ஠ீடு஠யச஡க் கண்஝மர் அடிப்வ஢மடிசதக் கண்஝மர் டயன௉படிசதக் கண்஝மர் படிற௉கண்஝மர் கள். ...76 2044

ணமவ஧ங்நக நபடனுதர் பமழ்வபங்நக இந்டய஥ன்வசங்

நகமவ஧ங்நக பமந஡மர் குடிவதங்நக - நகம஧ஞ்நசர் அண்஝வணங்நக அவ்பவ் பன௉ம்வ஢மன௉வநங் நக஠ய஡ட௅ கண்஝ணங்நக ஠ீ஧ன௅஦மக் கமல். ...77 2045

஋வ்நபசந நதமபன௉ங்கூற் வ஦ம்஢மவ஧ன் வ஦ண்ட௃கயன்஦

அவ்நபசந நடமறும் அறேங்குற்ந஦ன் - வசவ்நபசந ணயக்கநித்நடமய் ஠யன்கனற்கமல் ப஥த்சட ீ ஋ண்ட௃வடமறும் ஋க்கநித்ட௅ பமழ்கயன்ந஦ன் தமன். ...78 2046

ட௅ற்சங்கத் நடமர்கஞன௅ந் நடமதமட௅ ஠யன்஡டிதர்

சற்சங்கத் வடன்஦ச஡஠ீ டமன்கூட்டி - ஠ற்சங்கக் கமப்஢மன் ன௃கறேன் கனற்ன௃கசனக் நகட்஢ித்ட௅க் கமப்஢மய் இஃவடன் கன௉த்ட௅. ...79 2047

஋ன்஡ன௅நட ன௅க்கண் இச஦நத ஠யச஦ஜம஡

இன்஡ன௅நட ஠யன்஡டிசத ஌த்ட௅கயன்ந஦மர் - வ஢மன்஡டிக்நக கமடற௃ற்றுத் வடமண்டுவசதக் கமடல்வகமண்ந஝ன் ஋ற்கன௉ஞ ீ கமடற௃ற்றுச் வசய்டல் க஝ன். ...80 2048

ஆ஥ம அன௅நட அன௉ட்க஝ந஧ ஠மநதன்஦ன்


ந஢஥மட பஞ்சப் ஢ிசனந஠மக்கய - தமந஥னு ஠யன்ந஢மல்பமர் இல்஧மநடமய் ஠ீநத ன௃஦ம்஢னயத்டமல் ஋ன்ந஢மல்பமர் ஋ன்வசமல்஧மர் ஈங்கு. ...81 2049

வணய்தமக ஠யன்ச஡பி஝ நபந஦மர் ட௅சஞதில்ந஧ன்

஍தம அட௅஠ீ அ஦யந்டட௅கமண் - வ஢மய்தம஡ டீட௅வசய்நபன் டன்஢ிசனசதச் சயத்டங் கு஦யத்டயடில்தமன் தமட௅வசய்நபன் அந்நடம இ஡ி. ...82 2050

டயண்ஞம் அ஦யதமச் சய஦யநதன் உநத்டயன௉க்கும்

஋ண்ஞம் அ஦யந்டமய் இ஥ங்குகய஧மய் - அண்ஞற௃ன்஢மல் ஠யத்டம் இ஥ங்கம஋ன் வ஠ஞ்சணர்ந்ட டமந஧ம஠யன் சயத்டம் இ஥ங்கமச் வசதல். ...83 2051

வகமன்஡ஞ்நசன் டன்஢ிசனசதக் கூர்ந்ட௅ற்று ஠ம஡ிச஡க்கயல்

஋ன்வ஠ஞ்நச ஋ன்ச஡ ஋ரிக்குங்கமண் - ணன்னுஞ்சரர் ஋ந்டமய்஠யன் சயத்டத்டயற் நகடமநணம ஠ம஡஦யநதன் சயந்டம கு஧வ஡ன்வசய் நபன். ...84 2052

஠யன்஡ன்஢ர் டம்஢மல் ஠யறுத்ட௅டயநதம அன்஦ய஋ச஡ப்

வ஢மன்஡ன்஢ர் டம்஢மல் ன௃ஞர்த்ட௅டயநதம - வ஢மன்஡ன்஢ர் சபபநண ஋ன்னும் ப஦யநதன் அ஦யநதவ஡ன் வடய்பநண ஠யன்஦ன் வசதல். ...85 2053

஋ன்சயறுசண ந஠மக்கம வட஡க்கன௉நல் நபண்டுவணன்ந஦

஠யன்வ஢ன௉சண ந஠மக்கயஇங்கு ஠யற்கயன்ந஦ன் - ஋ன்வ஢ன௉ண


தமநடம஠யன் சயத்டம் அ஦யநதன் அடிநதற்வகப் ந஢மநடம அன௉ள்பமய் ன௃கல். ...86 2054

஋ந்டமவதன் குற்஦வண஧மம் ஋ண்ட௃ங்கமல் உள்஠டுங்கய

வ஠மந்டம கு஧த்டயன் டேசனகயன்ந஦ன் - சயந்டமட கமந ணகயழ்஠யன் கநக்கன௉சஞ ஋ண்ட௃வடமறும் ணீ நணகயழ் கயன்ந஦ன் பிச஥ந்ட௅. ...87 2055

஋ள்நந஧ ஋ன்஡ினுநணமர் ஌த்ட௅ட஧மய்க் வகமண்஝ன௉வநம்

பள்நந஧ ஋ன்஦ச஡஠ீ பமழ்பித்டமல் - டள்நந஧ நபண்டுவண஡ தமந஥ பிநம்ன௃பமர் ஠யன்஡டிதர் கமண்டுவண஡ச் சூழ்பமர் கநித்ட௅. ...88 2056

நபஞிக்க நணசபத்ட வபற்ந஢ பிச஧தில்஧ம

ணமஞிக்க நணகன௉சஞ ணமக஝ந஧ - ணமஞிக்கு ன௅ன்வ஢மற் கயனயதநித்ட ன௅த்நட஋ன் ஆன௉திர்க்கு ஠யன்வ஢மற் கனந஧ ஠யச஧. ...89 2057

ன௅த்நடபர் ந஢மற்று ன௅டற்ந஦ப ஠யன்ச஡தன்஦ய

஋த்நடபர் சற்ந஦ ஋டுத்ட௅ச஥஠ீ - ஢ித்நடன்வசய் குற்஦வண஧மம் இங்நகமர் குஞணமகக் வகமண்வ஝ன்ச஡ அற்஦ணய஧ம டமள்கயன் ஦பர். ...90 2058

கங்சகச் சச஝தமய்ன௅க் கண்ட௃ச஝தமய் கட்வசபிதமம்

அங்கச் சுச஝தமய் அன௉ற௅ச஝தமய் - ணங்சகக் வகமன௉கூ ஦நித்டமய் உச஡த்வடமறேணயந் ஠மநதன்


இன௉கூ ஦நித்நடன் இ஝ர்க்கு. ...91 2059

ந஢சத் வடரிநதன் ஢ிசனத஦யநதன் ந஢ட௅஦யனும்

கூசத் வடரிநதன் குஞண஦யநதன் - ந஠சத்டயல் வகமள்ற௅பமர் உன்஡டிசணக் கூட்஝த்டமர் அல்஧மடமர் ஋ள்ற௅பமர் கண்஝மய் ஋ச஡. ...92 2060

ஊநஞ உச஝நத஋ன் றுட்கன௉டய வபட்கணயந஧ன்

பநஞ஠ன் ீ ஡மசந பிடுகயன்ந஦ன் - கமநஞ஡ின் வசம்஢மட நண஋ன்றுந் டீ஥மப் வ஢மன௉வநன்று ஠ம்஢மட ஠மதடிநதன் ஠மன். ...93 2061

சயபநண சயபஜம஡ச் வசல்பநண அன்஢ர்

஠பநண டபநண ஠஧நண ஠பணமம் படிற௉ற்஦ நடநப஠யன் ணமக்கன௉சஞ தன்ந஦ம ஢டிற௉ற்஦ ஋ன்னுட் ஢தன். ...94 2062

நகமநமக்கயக் வகமள்ற௅ங் வகமடிநத ச஡னே஠ய஡க்நகமர்

ஆநமக்கயக் வகமள்நற் கசணபமநதல் - ஠ீநமக்குஞ் வசங்நகச நபஞிச் சயபந஡஋ன் ஆஞபத்டயற் வகங்நக இ஝ங்கமண் இதம்ன௃. ...95 2063

டயண்ஞஞ்சற் ஦ீந்டய஝஠யன் சயத்டம் இ஥ங்கமட

பண்ஞஞ்சற் ந஦வடரித பந்டட௅கமண் - ஋ண்வஞஞ்சயல் இத்டச஡னே வணன்பிச஡கள் ஠ீங்கயல் இன௉க்கஅண்஝ம் ஋த்டச஡னேம் ந஢மடமசண ஋ன்று. ...96


2064

இண்ச஝ச் சச஝நதமய் ஋஡க்கன௉ந ஋ண்ட௃டயநதல்

வடமண்ச஝ப் வ஢றுவணன் ட௅தவ஥ல்஧மம் - சண்ச஝க்கயங் குய்ஞ்நச(139 )ண஡ஏடும் ஏட்஝த்டயற் வகன்னுச஝த வ஠ஞ்நச ஢ி஦கயடுங்கமண் ஠யன்று. ...97 2065

கண்ஞம ஞிறேசடகள்஢மற் கமட்டிக் வகமடுக்கயவ஧ச஡

அண்ஞம அன௉ற௅க் கனகன்ந஦ - உண்ஞமடு ஠யன்஡டிதமர் கூட்஝த்டயல் ஠ீரிபச஡ச் நசர்த்டயடுணயன் ஋ன்஡டிதமன் ஋ன்஢மய் ஋டுத்ட௅. ...98 2066

கண்ஞப்஢ன் ஌த்ட௅டேடற் கண்ஞப்஢ வணய்ஞ்ஜம஡

பிண்ஞப்஢ ஠யன்஦஡க்நகமர் பிண்ஞப்஢ம் - ணண்ஞிற்சயல் பம஡பச஥ப் ந஢மற்றும் ணடத்நடமர் ஢஧ன௉ண்டு ஠ம஡பச஥ச் நச஥மணல் ஠மட்டு. ...99 2067

வ஢மன்஡ின் வ஦மநின௉ம் ன௃ரிசச஝நதமய் ஠யன்ச஡தன்஦யப்

஢ின்வ஡மன் ஦஦யநதன் ஢ிசனந஠மக்கய - ஋ன்ச஡ அடித்டமற௃ ஠ீநத அசஞத்டமற௃ ஠ீநத ஢ிடித்நடனுன் வ஢மற்஢மடப் ந஢று. ...100 2068

ட௅ற்குஞத்டயல் நபறு வடம஝ர்நபன் ஋஡ினுணற்ச஦

஠ற்குஞத்டயல் உன்சரர் ஠தப்ந஢ன்கமண் - சயற்குஞத்நடமய் கூற்றுசடத்ட ஠யன்வ஢மற் குச஥கனற்ன௄ந் டமந஦யக நபற்றுச஥த்நட ஡ில்ச஧ பிரித்ட௅. ...101 2069

இப்஢மரில் ஋ன்஢ிசனகள் ஋ல்஧மம் வ஢மறுத்டன௉வநன்


அப்஢ம஠யன் டமட்நக அச஝க்க஧ங்கமண் - இப்஢மரில் ஠ம஡ி஡ட௅ டமஞனல் ீ ஠ண்ட௃ணட்டும் ஠யன்஡டிதர் ஢ம஡ி஡ட௅ சரர்நகட்கப் ஢ண். ...102 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

---130. ணன்஡பந஡ - வடம.நப.1; 2. வ஢ம. சு., ஢ி. இ஥ம., ச. ன௅. க., வசன்ச஡ப் ஢டயப்ன௃கள். 131. பந்டய நடன் ஋஡ற்஢ம஧ட௅ பந்டயத்நடன் ஋஡ பிரித்டல் பிகம஥ணமதிற்று. ஈண்டு நடன் ஋ன்஢ட௅ இ஡ிசண. வடம.நப. 132. பங்கஞம் - ஠ட்ன௃. வடம.நப. 133. ஆபவ஧ன்஢டச஡ ஋டயர்கம஧த் டன்சண என௉சண பிச஡ன௅ற்஦மகக் வகமள்க. வடம. நப. 134. ஋ம்஢஥ - அண்சண பிநி, இச஦ ன௅ன்஡ிச஧. வடம. நப. 135. ணமதற்கு, ணமதமற்வக஡ ஠ீட்஝ல் பிகம஥ணமதிற்று. வடம.நப. 136. ஠ீத்டம், ஠ீத்வட஡க் குச஦ந்ட௅ ஠யன்஦ட௅. வடம.நப. 137. பித்டம் - அ஦யற௉. வடம.நப. 138. டம஡ம் - சுபர்க்கம். வடம.நப. 139. உய்ந்நடம், உய்ஞ்நசம் ஋஡த் டயரிந்டட௅. வடம.நப.

--5. ணகமநடப ணமச஧ (2070 - 2170)


கமப்ன௃ .

அறுசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம்

2070

கன௉சஞ஠யச஦ந் டகம்ன௃஦ன௅ம் ட௅ற௅ம்஢ிபனயந்

ட௅திர்க்வகல்஧மம் கசநகண் ஆகயத் வடன௉ள் ஠யச஦ந்ட இன்஢஠யச஧ பநர்க்கயன்஦ கண்ட௃ச஝நதமய் சயசடதம ஜம஡ப் வ஢மன௉ள்஠யச஦ந்ட ணச஦தன௅டம் -஢மனயகயன்஦ ண஧ர்பமநதமய் வ஢மய்த ந஡ன்஦ன் ணன௉ள்஠யச஦ந்ட ண஡க்கன௉ங்கற் ஢மச஦னேம்உட் கசயந்ட௅ன௉க்கும் படிபத் நடமநத. ... 1 ஋ண்சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2071

உ஧க஠யச஧ ன௅றேடமகய ஆங்கமங் குள்ந

உதி஥மகய உதிர்க்குதி஥மம் எநிடமன் ஆகயக் க஧க஠யச஧ அ஦யதமட கமட்சய தமகயக் கடயதமகய வணய்ஞ்ஜம஡க் கண்ஞ டமகய இ஧குசயடம கமசணடமய்ப் ஢஥ணம கமச இதல்஢மகய இசஞவதமன்றும் இல்஧ம டமகய அ஧கயல்அ஦ய பம஡ந்ட ணமகயச் சச்சய டம஡ந்ட ணதணமகய அணர்ந்ட நடநப. ...1 2072

உ஧கவண஧மந் ட஡ி஠யச஦ந்ட உண்சண தமகய

நதமகயதர்டம் அடே஢பத்டயன் உபப்஢மய் ஋ன்றும்


க஧கன௅஦ம உ஢சமந்ட ஠யச஧த டமகயக் கநங்கணற்஦ அன௉ண்ஜம஡க் கமட்சய தமகய பி஧கற௃஦ம ஠ய஢ி஝ஆ ஡ந்ட ணமகய ணீ டம஡த் வடமநிர்கயன்஦ பிநக்க ணமகய இ஧கு஢஥ம ஢஥ணமய்ச்சயற் ஢஥ணமய் அன்஢ர் இடதண஧ர் ணீ டயன௉ந்ட இன்஢த் நடநப. ...2<7tr> 2073

பித்டமகய ன௅சநதமகய பிசநப டமகய

பிசநபிக்கும் வ஢மன௉நமகய நணற௃ ணமகயக் வகமத்டமகயப் ஢த஡மகயக் வகமள்நபம ஡மகயக் குச஦பமகய ஠யச஦பமகயக் குச஦பி ஧மட சத்டமகயச் சயத்டமகய இன்஢ ணமகயச் சடம஠யச஧தமய் ஋வ்ற௉திர்க்குஞ் சமட்சய தமகய ன௅த்டமகய ணமஞிக்க ணமகயத் வடய்ப ன௅றேபதி஥த் ட஡ிணஞிதமய் ன௅சநத்ட நடநப. ...3 2074

நபடமந்ட ஠யச஧தமகயச் சயத்டமந் டத்டயன்

வணய்தமகயச் சண஥சத்டயன் பிநபக ணமகய ஠மடமந்ட வபநிதமகய ன௅த்டமந் டத்டயன் ஠டுபமகய ஠ப஠யச஧க்கு ஠ண்ஞம டமகய னெடமண்஝ நகமடிவதல்஧மம் டமங்கய ஠யன்஦ ன௅ட஧மகய ண஡மடீட ன௅த்டய தமகய பமடமண்஝ சணதவ஠஦யக் கசணதம வடன்றும்


ணற௉஡பிநதம ணத்டய஡ிச஝ பதங்குந் நடநப. ...4 2075

நடமன்றுட௅பி டமத்ட௅பிட ணமய்பி சயட்஝மத்

ட௅பிடணமய்க் நகப஧மத் ட௅பிட ணமகயச் சமன்஦சுத்டமத் ட௅பிடணமய்ச் சுத்டந் நடமய்ந்ட சண஥சமத் ட௅பிடன௅ணமய்த் டன்ச஡ தன்஦ய ஊன்று஠யச஧ நபவ஦மன்று ணய஧டமய் ஋ன்றும் உள்நடமய் ஠ய஥டயசத உஞர்பமய் ஋ல்஧மம் ஈன்஦ன௉ற௅ந் டமதமகயத் டந்சட தமகய ஋னயற்குன௉பமய்த் வடய்படணமய் இ஧ங்குத் நடநப. ...5 2076

஢஥ணமகயச் சூக்குணணமய்த் ட௅வ஧ ணமகயப்

஢஥ணமர்த்ட ஠யச஧தமகயப் ஢டத்டயன் நண஧மம் சய஥ணமகயத் டயன௉பன௉நமம் வபநிதமய் ஆன்ண சயற்சத்டய தமய்ப்஢ச஥தின் வசம்சண தமகயத் டய஥ணமகயத் டற்ந஢மட ஠யபிர்த்டய தமகயச் சயபணமகயச் சயபமடே஢பச் வசல்ப ணமகய அ஥ணமகய ஆ஡ந்ட ந஢மட ணமகய ஆ஡ந்டம டீடணடமய் அணர்ந்ட நடநப. ...6 2077

இந்டயதணமய்க் க஥ஞமடய அச஡த்ட௅ ணமகய

இதல்ன௃ன௉஝ ஡மய்க்கம஧ ஢஥ன௅ ணமகயப் ஢ந்டணற்஦ பிநதமணணமய்ப் ஢஥ணமய் அப்஢மல் ஢஥ம்஢஥ணமய் பிசுபன௅ண்஝ ஢மன்சண தமகய


பந்டஉ஢ சமந்டணடமய் ணற௉஡ ணமகய ணகமணற௉஡ ஠யச஧தமகய பதங்கம ஠யன்஦ அந்டணயல்வடமம் ஢டணமய்த்டற் ஢டணமய் என்றும் அசய஢டணமய் அடீடணமய் அணர்ந்ட நடநப. ...7 2078

஠யன்ணதணமய் ஋ன்ணதணமய் என்றுங் கமட்஝ம

஠ய஥மணதணமய் ஠யன௉பிகற்஢ ஠யச஧தமய் நண஧மம் டன்ணதணமய்த் டற்஢஥ணமய் பிண஧ ணமகயத் ட஝த்டணமய்ச் வசமனொ஢ணமய்ச் சகச ணமகயச் சயன்ணதணமய்ச் சயற்஢஥ணமய் அச஧ ணமகயச் சயற்வசம஧யட ணமய்அகண்஝ சயபணமய் ஋ங்கும் ணன்ணதணமய் பமசகம டீட ணமகய ண஡மடீட ணமய்அணர்ந்ட ணற௉஡த் நடநப. ...8 2079

அநபி஦ந்ட வ஠டுங்கம஧ம் சயத்டர் நதமகர்

அ஦யஜர்ண஧ர் அதன்ன௅டந஧மர் அ஡ந்ட நபடம் கநபி஦ந்ட௅ம் க஥ஞமடய இ஦ந்ட௅ம் வசய்னேம் கடுந்டபத்ட௅ம் கமண்஢ரிடமம் க஝ற௉ நமகய உநபி஦ந்ட ஋ம்ந஢மல்பமர் உள்நத் ட௅ள்நந ஊறுகயன்஦ வடள்நன௅ட ஊ஦ ஧மகயப் ஢ிநபி஦ந்ட௅ ஢ிண்஝மண்஝ ன௅றேட௅ந் டம஡மய்ப் ஢ி஦ங்குகயன்஦ வ஢ன௉ங்கன௉சஞப் வ஢ரித நடநப. ...9 2080

பமதமகய பமதி஦ந்ட ணற௉஡ ணமகய


ணடணமகய ணடங்க஝ந்ட பமய்சண தமகயக் கமதமகயப் ஢னணமகயத் டன௉பமய் ணற்ச஦க் கன௉பிக஥ ஞமடயகநின் க஧ப்஢மய்ப் வ஢ற்஦ டமதமகயத் டந்சடதமய்ப் ஢ிள்சந தமகயத் டம஡மகய ஠ம஡மகயச் சக஧ ணமகய ஏதமட சத்டயவத஧மம் உச஝த டமகய என்஦மகயப் ஢஧பமகய ஏங்குந் நடநப. ...10 2081

அண்஝ங்கள் ஢஧பமகய அபற்஦யன் நணற௃ம்

அநபமகய அநபமட அடீட ணமகயப் ஢ிண்஝ங்கள் அ஡ந்டபசக தமகயப் ஢ிண்஝ம் ஢ி஦ங்குகயன்஦ வ஢மன௉நமகயப் ந஢டந் நடமற்றும் ஢ண்஝ங்கள் ஢஧பமகய இபற்ச஦க் கமக்கும் ஢டயதமகய ஆ஡ந்டம் ஢றேத்ட௅ச் சமந்டம் வகமண்வ஝ங்கும் ஠யனல்஢஥ப்஢ித் டசனந்ட௅ ஜம஡க் வகமறேங்க஝ற௉ள் டன௉பமகயக் கு஧ற௉ந் நடநப. . ..11 2082

வ஢மன்஡மகய ணஞிதமகயப் ந஢மக ணமகயப்

ன௃஦ணமகய அகணமகயப் ன௃஡ிட ணமகய ணன்஡மகய ணச஧தமகயக் க஝ற௃ ணமகய ணடயதமகய ஥பிதமகய ணற்று ணமகய ன௅ன்஡மகயப் ஢ின்஡மகய ஠டுற௉ ணமகய ன௅றேடமகய ஠மடன௅஦ ன௅னங்கய ஋ங்கும்


ணயன்஡மகயப் ஢஥பிஇன்஢ வபள்நந் நடக்க பிதன்கன௉சஞ வ஢மனயன௅கய஧மய் பிநங்குந் நடநப. ...12 2083

அரிடமகய அரிதடயனும் அரித டமகய

அ஠மடயதமய் ஆடயதமய் அன௉ந டமகயப் வ஢ரிடமகயப் வ஢ரிதடயனும் வ஢ரித டமகயப் ந஢டணமய் அந஢டணமய்ப் ஢ி஦ங்கம ஠யன்஦ கரிடமகய வபநிடமகயக் கச஧க நமகயக் கச஧க஝ந்ட வ஢மன௉நமகயக் க஥ஞம டீடத் வடரிடம஡ வபநி஠டுபில் அன௉நமம் பண்சணச் வசறேங்கய஥ஞச் சு஝஥மகயத் டயகறேந் நடநப. ...13 2084

உன௉பமகய உன௉பி஡ில்உள் உன௉ப ணமகய

உன௉பத்டயல் உன௉பமகய உன௉ற௉ள் என்஦மய் அன௉பமகய அன௉பி஡ில்உள் அன௉ப ணமகய அன௉பத்டயல் அன௉பமகய அன௉ற௉ள் என்஦மய்க் குன௉பமகயச் சத்ட௅பசயற் குஞத்ட டமகயக் குஞ஥கயடப் வ஢மன௉நமகயக் கு஧பம ஠யன்஦ ணன௉பமகய ண஧஥மகய பல்஧ய தமகய ணகத்ட௅பணமய் அட௃த்ட௅பணமய் பதங்குந் நடநப. ...14 2085

சக஧ணமய்க் நகப஧ணமய்ச் சுத்ட ணமகயச்

ச஥மச஥ணமய் அல்஧பமய்த் டமந஡ டம஡மய் அக஧ணமய்க் குறுக்கணமய் வ஠டுசண தமகய


அசபதச஡த்ட௅ம் அட௃கமட அச஧ ணமகய இகற௃஦மத் ட௅சஞதமகயத் ட஡ித டமகய ஋ண்குஞணமய் ஋ண்குஞத்வடம் இச஦தமய் ஋ன்றும் உக஧ய஧மத் டண்ஞன௉ள்வகமண் டுதிச஥ வதல்஧மம் ஊட்டிபநர்த் டயடுங்கன௉சஞ ஏபமத் நடநப. ...15 2086

பமசகணமய் பமச்சயதணமய் ஠டுபமய் அந்ட

பமசகபமச் சயதங்க஝ந்ட ணற௉஡ ணமகயத் நடசகணமய் இன௉நகணமய் இ஥ண்டுங் கமட்஝மச் சயத்டகணமய் பித்டகணமய்ச் சய஦யட௅ம் ஢ந்ட ஢மசன௅஦மப் ஢டயதமகயப் ஢சுற௉ ணமகயப் ஢மச஠யச஧ தமகயஎன்றும் ஢க஥ம டமகய ஠மசணய஧ம வபநிதமகய எநிடம ஡மகய ஠மடமந்ட ன௅டிபில்஠஝ம் ஠பிற்றும் நடநப. ...16 2087

சகணமகயச் சரப஡மய் ஈச ஡மகயச்

சட௅ன௅க஡மய்த் டயன௉ணம஧மய் அ஥ன்஦ம ஡மகய ணகணமசத ன௅ட஧மய்க்கூ ஝த்ட ஡மகய பமன்஢ி஥ண ணமகயஅல்஧ம பனக்கு ணமகய இகணமகயப் ஢டணமகயச் சணத நகமடி ஋த்டச஡னே ணமகயஅசப ஋ட்஝ம பமன்கற் ஢கணமகயப் ஢஥ணமகயப் ஢஥ண ணமகயப் ஢஥ம஢஥ணமய்ப் ஢஥ம்஢஥ணமய்ப் ஢டயனேம் நடநப. ...17


2088

பிடயதமகய அரிதமகயக் கயரீச ஡மகய

பிநங்குணநகச் சு஥஡மகய பிண஧ ணம஡ ஠யடயதமகுஞ் சடமசயப஡மய் பிந்ட௅ பமகய ஠யகழ்஠மட ணமய்ப்஢ச஥தமய் ஠யண஧ம ஡ந்டப் ஢டயதமகும் ஢஥சயபணமய்ப் ஢஥ணமய் நண஧மய்ப் ஢க்கணய஥ண் ஝மதி஥ண்டும் ஢க஥ம டமகயக் கடயதமகய அநபி஦ந்ட கடயக வநல்஧மம் க஝ந்ட௅஠யன்று ஠யச஦ந்டவ஢ன௉ங் கன௉சஞத் நடநப. ...18 2089

ணம஡மகய நணமகய஡ிதமய் பிந்ட௅ ணமகய

ணற்஦சபதமல் கமஞமட பம஡ ணமகய ஠ம஡மகய ஠ம஡ல்஧ ஡மகய ஠மந஡ ஠ம஡மகும் ஢டணமகய ஠மன்஦மன் கண்஝ டம஡மகயத் டம஡ல்஧ ஡மகயத் டமந஡ டம஡மகும் ஢டணமகயச் சகச ஜம஡ பம஡மகய பமன்஠டுபில் பதங்கு கயன்஦ ணற௉஡஠யச஧ தமகயவதங்கும் பநன௉ந் நடநப. . ..19 2090

ணந்டய஥ணமய்ப் ஢டணமகய பன்஡ ணமகய

பநர்கச஧தமய்த் டத்ட௅பணமய்ப் ன௃ப஡ ணமகயச் சந்டய஥஡மய் இந்டய஥஡மய் இ஥பி தமகயத் டம஡ப஥மய் பம஡ப஥மய்த் டதங்கம ஠யன்஦ டந்டய஥ணமய் இசபவதமன்றும் அல்஧ பமகயத்


டம஡மகயத் ட஡டமகயத் டம஡மன் கமட்஝ம அந்ட஥ணமய் அப்஢ம஧மய் அடற்கப் ஢ம஧மய் அப்஢மற௃க் கப்஢ம஧மய் அணர்ந்ட நடநப. ...20 2091

ணச஧நணற௃ம் க஝ன்நணற௃ம் ண஧ரின் நணற௃ம்

பமழ்கயன்஦ னெற௉ன௉பின் பதங்கும் நகமநப ஠யச஧நணற௃ம் வ஠஦யநணற௃ம் ஠யறுத்ட௅ கயன்஦ வ஠டுந்டபத்நடமர் ஠யச஦நணற௃ம் ஠யகழ்த்ட௅ம் நபடக் கச஧நணற௃ம் ஋ம்ந஢மல்பமர் உநத்டயன் நணற௃ம் கண்நணற௃ம் நடமள்நணற௃ம் கன௉த்டயன் நணற௃ம் டச஧நணற௃ம் உதிர்நணற௃ம் உஞர்பின் நணற௃ம் டகுணன்஢ின் நணற௃ம்பநர் டமண்வணய்த் நடநப. . ..21 2092

வ஢மற்குன்ந஦ அகம்ன௃஦ன௅ம் வ஢ம஧யந்ட௅ ஠யன்஦

ன௄஥ஞநண ஆ஥ஞத்ட௅ட் வ஢மன௉நந ஋ன்றும் கற்கயன்ந஦மர்க் கய஡ிதசுசபக் கன௉ம்ந஢ டம஡ கற்஢கநண கற்஢கத்டீங் க஡ிநத பமய்சணச் வசமற்குன்஦ம ஠மபகத்ட௅ள் ணம஦ம இன்஢ம் நடமற்றுகயன்஦ டயன௉பன௉ட்சரர்ச் நசமடய நதபிண் ஠யற்கயன்஦ சு஝ந஥அச் சு஝ன௉ள் ஏங்கும் ஠ீவநமநிநத அவ்வபமநிக்குள் ஠யச஦ந்ட நடநப. ...22 2093

நடசுபிரித் டயன௉நகற்஦ய ஋ன்றும் ஏங்கயத்

டயகழ்கயன்஦ வசறேங்கடயந஥ வச஦யந்ட பமழ்க்சக


ணமசுபிரித் டயடுண஡த்டயல் ஢தி஧மத் வடய்ப ணஞிபிநக்நக ஆ஡ந்ட பமழ்நப ஋ங்கும் கமசுபிரித் டயடுவணமநிந஢மல் க஧ந்ட௅ ஠யன்஦ கம஥ஞநண சமந்டவண஡க் கன௉டம ஠யன்஦ டெசுபிரித் ட௅டுக்கயன்ந஦மர் டம்சண ஠ீங்கமச் சுகணதநண அன௉ட்கன௉சஞ ட௅஧ங்கும் நடநப. ...23 2094

நகமநப஋ண் குஞக்குன்ந஦ குன்஦ம ஜம஡க்

வகமறேந்நடந஡ வசறேம்஢மநக குநிர்ந்ட நணம஡க் கமநபவணய் அ஦யபின்஢ ணதநண ஋ன்஦ன் கண்நஞன௅க் கண்வகமண்஝ கன௉ம்ந஢ பம஡த் நடநபஅத் நடற௉க்குந் வடநித எண்ஞமத் வடய்பநண பம஝மணல் டயகழ்சயற் ந஢மடப் ன௄நபஅப் ன௄பிற௃று ணஞநண ஋ங்கும் ன௄஥ஞணமய் ஠யச஦ந்டன௉ற௅ம் ன௃஡ிடத் நடநப. ...24 2095

பமந஡அவ் பமனு஧ற௉ம் கமற்ந஦ கமற்஦யன்

பன௉வ஠ன௉ப்ந஢ வ஠ன௉ப்ன௃று஠ீர் படிநப ஠ீரில் டமந஡னேம் ன௃பிநதஅப் ன௃பிதில் டங்கும் டம஢஥நண சங்கணநண சமற்று கயன்஦ ஊந஡஠ல் உதிந஥உள் எநிநத உள்நத் ட௅ஞர்நபஅவ் ற௉ஞர்ற௉க஧ந் டெறு கயன்஦ நடந஡ன௅க் க஡ிநதவசங் கன௉ம்ந஢ ஢மகயன்


டீஞ்சுசபநத சுசபதச஡த்ட௅ம் டய஥ண்஝ நடநப. ...25 2096

பிண்நஞபிண் உன௉நபபிண் ன௅டந஧ பிண்ட௃ள்

வபநிநதஅவ் வபநிபிநங்கு வபநிநத ஋ன்஦ன் கண்நஞகண் ணஞிநதகண் எநிநத கண்ட௃ட் க஧ந்ட௅஠யன்஦ கடயந஥அக் கடயரின் பித்நட டண்நஞடண் ணடயநதஅம் ணடயதில் ன௄த்ட டண்ஞன௅நட டண்ஞன௅ட சம஥ நணவசமல் ஢ண்நஞ஢ண் ஞிசசநத஢ண் ணதநண ஢ண்ஞின் ஢தந஡வணய்த் டபர்பமழ்த்டயப் ஢஥ற௉ம் நடநப. ...26 2097

ணமநஞதத் டபன௉நத்நட ண஧ர்ந்ட வசந்டம

ணச஥ண஧ரின் பதங்குகயன்஦ ணஞிநத ஜம஡ப் ன௄நஞவணய்ப் வ஢மன௉நநஅற் ன௃டநண நணம஡ப் ன௃த்டன௅நட ஆ஡ந்டம் வ஢ம஧யந்ட வ஢மற்ந஢ ஆநஞவ஢ண் உன௉பநண அ஧யநத என்றும் அல்஧மட ந஢வ஥மநிநத அச஡த்ட௅ந் டமங்குந் டெநஞசயற் சுகநணஅச் சுகநணல் வ஢மங்குஞ் வசமனொ஢ம஡ந் டக்க஝ந஧ நசமடயத் நடநப. ...27 2098

ன௄டநண அசபநடமன்஦யப் ன௃குந்வடம டுங்கும்

ன௃க஧ய஝நண இ஝ம்ன௃ரிந்ட வ஢மன௉நந ந஢மற்றும் நபடநண நபடத்டயன் பிசநநப நபட பிதன்ன௅டிநப அம்ன௅டிபின் பிநங்கும் நகமநப


஠மடநண ஠மடமந்ட ஠஝நண அந்ட ஠஝த்டயச஡னேள் ஠஝த்ட௅கயன்஦ ஠஧நண ஜம஡ ந஢மடநண ந஢மடவண஧மம் க஝ந்ட௅ ஠யன்஦ ன௄஥ஞநண நதமகயதன௉ள் வ஢ம஧யந்ட நடநப. ...28 2099

ஜம஧நண ஜம஧வண஧மம் பிநங்க சபத்ட

஠மதகநண கற்஢ன௅டல் ஠பி஧ம ஠யன்஦ கம஧நண கம஧வண஧மம் க஝ந்ட ஜம஡க் கடயநதவணய்க் கடயதநிக்குங் க஝ற௉ நநசயற் நகம஧நண குஞநணஉட் கு஦யநத நகம஧ங் குஞங்கு஦யகள் க஝ந்ட௅஠யன்஦ குன௉நப அன்஢ர் சர஧நண ணம஧஦யதம ண஡த்டயற் கண்஝ வசம்வ஢மன௉நந உம்஢ர்஢டஞ் வசனயக்கும் நடநப. ...29 2100

டத்ட௅பநண டத்ட௅பம டீட நணசயற்

சதம்ன௃நப ஋ங்கு஠யச஦ சமட்சய நதவணய்ச் சத்ட௅பநண சத்ட௅பத்டயன் ஢த஡மம் இன்஢ம் டந்டன௉ற௅ம் வ஢ன௉பமழ்பமம் சமணய நத஋ம் சயத்ட஠யச஧ வடநிபிக்கும் எநிநத சற்றும் வடபிட்஝மட வடள்நன௅நட நடந஡ ஋ன்றும் சுத்டவ஠஦ய டய஦ம்஢மடமர் அ஦யபில் நடமய்ந்ட சுகப்வ஢மன௉நந வணய்ஞ்ஜம஡ம் ட௅஧ங்கும் நடநப. ...30 2101

நதமகநண நதமகத்டயன் ஢தந஡ நதமகத்


வடமன௉ன௅டந஧ நதமகத்டயன் ஏங்குந் டெத ந஢மகநண ந஢மகத்டயன் வ஢ம஧யநப ந஢மகம் ன௃ரிந்டன௉ற௅ம் ன௃ண்ஞிதநண ன௃஡ிட ஜம஡ தமகநண தமகத்டயன் பிசநநப தமகத் டயச஦நதஅவ் பிச஦ன௃ரினேம் இன்ந஢ அன்஢ர் நணமகநண நணமகவண஧மம் அனயத்ட௅ பறு ீ நணம஡நண நணம஡த்டயன் ன௅சநத்ட நடநப. ...31 2102

கமட்சயநத கமண்஢ட௅நப நஜத நணஉள்

கண்ட௃ச஝தமர் கண்ஞிச஦ந்ட கநிப்ந஢ ஏங்கும் ணமட்சயநத உண்சணஅ஦ய பின்஢ வணன்஡ பதங்குகயன்஦ பமழ்நபணம ணற௉஡க் கமஞி ஆட்சயநத ஆட்சயவசனேம் அ஥நச சுத்ட அ஦யநபவணய் அன்ந஢வடள் நன௅நட ஠ல்஧ சூட்சயநத(140) சூட்சயவத஧மம் க஝ந்ட௅ ஠யன்஦ ட௅ரிதநண ட௅ரிதன௅டிச் நசமடயத் நடநப. ...32 2103

ணச஦ன௅டிக்குப் வ஢மறுத்டன௅று ணஞிநத ஜம஡

பமரிடயநத அன்஢ர்க஝ம் ண஡த்நட ஠யன்஦ குச஦ன௅டிக்கும் குஞக்குன்ந஦ குன்஦ம நணம஡க் நகமணநநண டெதசயபக் வகமறேந்நட வபள்சநப் ஢ிச஦ன௅டிக்கும் வ஢ன௉ணமந஡ ட௅நப ணமச஧ப் வ஢ம்ணமந஡ வசங்கண஧ப் ஢ி஥மந஡ இந்ட


இச஦ன௅டிக்கு னெபர்கட்கு நண஧மய் ஠யன்஦ இச஦நதஇவ் ற௉ன௉ற௉ணயன்஦ய இன௉ந்ட நடநப. ...33 2104

நகமடகன்஦ நதமகர்ண஡க் குசகதில் பமறேம்

குன௉நபசண் ன௅கங்வகமண்஝ நகமநப பஞ்ச பமடகன்஦ ஜம஡ிதர்டம் ணடயதில் ஊறும் பம஡ன௅நட ஆ஡ந்ட ணசனநத ணமசத நபடகன்஦ ன௅த்டர்கசந பிறேங்கு ஜம஡ நபனநண வணய்தின்஢ பின௉ந்நட வ஠ஞ்சயல் டீடகன்஦ வணய்தடிதர் டணக்கு பமய்த்ட வசல்பநண ஋ல்ச஧தி஧மச் சரர்சணத் நடநப. ...34 2105

அன௉நன௉பி பனயந்ட௅பனயந் வடமறேக ஏங்கும்

ஆ஡ந்டத் ட஡ிணச஧நத அண஧ நபடப் வ஢மன௉நநற௉ ஠யச஦ந்டபற்஦யன் நணற௃ம் ஏங்கயப் வ஢ம஧யகயன்஦ ஢஥ம்வ஢மன௉நந ன௃஥ஞ ணமகய இன௉நறுசயற் ஢ி஥கமச ணதணமஞ் சுத்ட ஌கமந்டப் வ஢ன௉வபநிக்குள் இன௉ந்ட பமழ்நப வடன௉நநற௉ம் உநன௅றேட௅ங் க஧ந்ட௅ வகமண்டு டயத்டயக்குஞ் வசறேந்நடந஡ நடப நடநப. ...35 2106

அநசபவத஧மங் க஝ந்ட௅ண஡ங் க஝ந்ட௅ ணற்ச஦

அ஦யசபவத஧மங் க஝ந்ட௅க஝ந் டண஧ நதமகர் உநசபவத஧மங் க஝ந்ட௅஢டங் க஝ந்ட௅ நணச஧


என்றுக஝ந் டய஥ண்டுக஝ந் ட௅ஞ஥ச் சூழ்ந்ட கநசபவத஧மங் க஝ந்டண்஝ ஢ிண்஝ வணல்஧மம் க஝ந்ட௅஠யச஦ பம஡சுகக் க஝ந஧ அன்஢ர் பநசபவத஧மம் இன௉நகற்றும் எநிநத நணம஡ பமழ்நப஋ன் உதிர்க்குதி஥மய் படயனேம் நடநப. ...36 2107

பன்ன௃க஧ந் ட஦யதமட ண஡த்நடமர் டங்கள்

ண஡ங்க஧ந்ட௅ ணடயக஧ந்ட௅ பதங்கம ஠யன்஦ ஋ன்ன௃க஧ந் டென்க஧ந்ட௅ ன௃஧ன்க நநமடும் இந்டயரித ணசபக஧ந்ட௅ள் இதங்கு கயன்஦ அன்ன௃க஧ந் ட஦யற௉க஧ந் ட௅திச஥ம் ன௄டம் ஆன்ணமற௉ங் க஧ந்ட௅க஧ந் டண்ஞித் டெ஦ய இன்ன௃க஧ந் டன௉ள்க஧ந்ட௅ ட௅ற௅ம்஢ிப் வ஢மங்கய ஋றேங்கன௉சஞப் வ஢ன௉க்கமந஦ இன்஢த் நடநப. ...37 2108

டண்ஞன௅ட ணடயகுநிர்ந்ட கய஥ஞம் பசத் ீ

ட஝ம்வ஢மனயற்ன௄ ணஞம்பசத் ீ வடன்஦ல் பசீ ஋ண்ஞன௅டப் ஢நிக்கு஠ய஧ம ன௅ற்஦த் நடஇன் இசசபசத் ீ டண்஢஡ி஠ீர் ஋டுத்ட௅ பசப் ீ வ஢ண்ஞன௅டம் அச஡தபர்பிண் ஞன௅டம் ஊட்஝ப் வ஢றுகயன்஦ சுகணச஡த்ட௅ம் ஢ிற்஢ட் ந஝ம ஝க் கண்ஞன௅டத் ட௅஝ம்ன௃திர்ணற் ஦ச஡த்ட௅ம் இன்஢ங் க஧ந்ட௅வகமநத் டன௉ங்கன௉சஞக் க஝ற௉ள் நடநப. ...38


2109

சுனயதமட அன௉ட்கன௉சஞப் வ஢ன௉க்நக ஋ன்றுந்

டெண்஝மட ணஞிபிநக்கயன் நசமடய நதபமன் எனயதமட௅ கடயர்஢஥ப்ன௃ஞ் சு஝ந஥ அன்஢ர்க் நகமபமட இன்஢ன௉ற௅ம் என்ந஦ பிண்நஞமர் பினயதமற௃ம் வணமனயதமற௃ம் ண஡த்டய ஡மற௃ம் பிசனடன௉வணய்த் டபத்டமற௃ம் பிநம்ன௃ம் ஋ந்ட பனயதமற௃ம் கண்டுவகமநற் கரிடமய்ச் சுத்ட ணற௉஡வபநி னைடின௉ந்ட௅ பதங்கும் நடநப. ...39 2110

வசமல்வ஧மனயதப் வ஢மன௉வநமனயதக் க஥ஞ வணல்஧மம்

நசமர்ந்வடமனயத உஞர்வபமனயதத் ட௅நங்கம ஠யன்஦ அல்வ஧மனயதப் ஢கவ஧மனயத ஠டுநப ஠யன்஦ ஆ஡ந்ட அடே஢பநண அடீட பமழ்நப வ஠ல்வ஧மனயதப் ஢டர்வகமள்பமர் ந஢ம஧ இன்஢ ஠யச஦வபமனயதக் குச஦வகமண்ணட வ஠஦யநதமர் வ஠ஞ்சக் கல்வ஧மனயத வணய்தடிதர் இடத வணல்஧மங் க஧ந்ட௅க஧ந் டய஡ிக்கயன்஦ கன௉சஞத் நடநப. ...40 2111

அச஧க஝ற௃ம் ன௃பிபச஥னேம் அ஡ல்கமல் ஠ீன௉ம்

அந்ட஥ன௅ம் ணற்ச஦அகய ஧மண்஝ம் தமற௉ம் ஠யச஧குச஧தம பண்ஞம்அன௉ள் வபநிதி னூடு ஠யச஥஠யச஥தம ஠யறுத்டயஉதிர் ஠யகறேம் பண்ஞம் டச஧குச஧தமத் டத்ட௅பஞ்வசய் டயந஥மசட வதன்னும்


ட஡ிதமசஞ ஠஝த்டயஅன௉ள் ட஧த்டயல் ஋ன்றும் ணச஧ப஦பற் ீ ஦யன௉ந்டன௉ற௅ம் அ஥நச ன௅த்டய பனயத்ட௅சஞநத பினயத்ட௅சஞனேள் ணஞிதமம் நடநப. ...41 2112

ப஥ம்஢றேத்ட வ஠஦யநதவணய்ந் வ஠஦யதில் இன்஢

பநம்஢றேத்ட வ஢ன௉பமழ்நப பமந஡மர் டங்கள் சய஥ம்஢றேத்ட ஢டப்வ஢மன௉நந அ஦யபம ஡ந்டச் சயபம்஢றேத்ட அடே஢பநண சயடமகம சத்டயல் ஢஥ம்஢றேத்ட ஠஝த்ட஥நச கன௉சஞ ஋ன்னும் ஢னம்஢றேத்ட பமன்டன௉நப ஢஥ண ஜம஡த் டய஥ம்஢றேத்ட நதமகயதர்டம் நதமகத் ட௅ள்நந டய஡ம்஢றேத்ட௅க் க஡ிந்டஅன௉ட் வசல்பத் நடநப. ...42 2113

அண்஝வண஧மம் கண்ஞமகக் வகமநினும் கமண்஝ற்

கட௃த்ட௅சஞனேம் கூ஝மவபன் ஦஡ந்ட நபடம் பிண்஝஧஦ய ஏ஧ணயட்டுப் ன௃஧ம்஢ நணம஡ வபநிக்குள்வபநி தமய்஠யச஦ந்ட௅ பிநங்கும் என்ந஦ கண்஝படி பமய்அகண்஝ ணதணமய் ஋ங்கும் க஧ந்ட௅஠யன்஦ வ஢ன௉ங்கன௉சஞக் க஝ற௉ நந஋ம் சண்஝பிச஡த் வடம஝க்க஦ச்சயன் ணதத்சடக் கமட்டும் சற்குன௉நப சயபகுன௉நப சமந்டத் நடநப. ...43 2114

ந஢டன௅஦ம வணய்ப்ந஢மட படிப ணமகயப்

வ஢ன௉ங்கன௉சஞ ஠ய஦ம்஢றேத்ட௅ச் சமந்டம் வ஢மங்கயச்


சரடணயகுந் டன௉ள்க஡ிந்ட௅ க஡ிந்ட௅ ணம஦ச் சயன்ணதணமய் ஠யன்ண஧நண ணஞந்ட௅ ஠ீங்கம ஆட஥நபம டிதன்ணற௉஡ச் சுசபநணன் நணற்வகமண் ஝ம஡ந்ட ஥சவணமறேக்கய அன்஢மல் ஋ன்றும் நசடன௅஦ம ட஦யஜன௉நந் டயத்டயத் நடமங்கும் வசறேம்ன௃஡ிடக் வகமறேங்க஡ிநத நடப நடநப. ...44 2115

உ஝ல்குநி஥ உதிர்டசனக்க உஞர்ச்சய ஏங்க

உநங்க஡ித வணய்தன்஢ர் உள்நத் டெந஝ க஝஧ச஡த ந஢ரின்஢ம் ட௅ற௅ம்஢ ஠மற௅ம் கன௉சஞண஧ர்த் நடன்வ஢மனயனேம் க஝ற௉ட் கமநப பி஝஧ரித ஋ம்ந஢மல்பமர் இடதந் நடமறும் நபடமந்ட ணன௉ந்டநிக்கும் பின௉ந்நட நபடம் வடம஝஧ரித வபநின௅றேட௅ம் ஢஥பி ஜம஡ச் நசமடயபிரித் வடமநிர்கயன்஦ நசமடயத் நடநப. ...45 2116

கயரிசதவ஠஦ய அகற்஦யணச஦ ன௅டிபில் ஠யன்று

நகநமணல் நகட்கயன்஦ நகள்பி நதவசமற் கரிதபச஦ பிடுத்ட௅஠ப ஠யச஧க்கு நணந஧ கமஞமணற் கமண்கயன்஦ கமட்சயநத உள் அரித஠யச஧ என்஦ய஥ண்டின் ஠டுநப சற்றும் அ஦யதமணல் அ஦யகயன்஦ அ஦யநப ஋ன்றும் உரிதசடம ஠யச஧஠யன்஦ உஞர்ச்சய நணந஧மர்


உன்஡மணல் உன்னுகயன்஦ எநிதமம் நடநப. ...46 2117

வசமற்ந஢மடற் கன௉ம்வ஢ரித ணச஦கள் ஠மடித்

வடம஝ர்ந்ட௅வடம஝ர்ந் டதர்ந்டயசநத்ட௅த் ட௅நங்கய ஌ங்கயப் ஢ிற்ந஢மட பிச஥ந்டன்஢ர் உநத்நட வசன்஦ வ஢ன௉ங்கன௉சஞப் வ஢ன௉பமழ்நப வ஢த஥ம வடன்றும் டற்ந஢மட எனயபி஡ிச஝ ஠யச஦ந்ட௅ வ஢மங்கயத் டட௅ம்஢ிபனயந் நடமங்கயவதல்஧மந் டமந஡ தமகயச் சயற்ந஢மடத் டகம்ன௃஦ன௅ம் நகமத்ட௅ ஠யன்஦ சயபம஡ந்டப் வ஢ன௉க்நகவணய்ச் வசல்பத் நடநப. ...47 2118

வ஢மங்கு஢஧ சணதவணனும் ஠டயக வநல்஧மம்

ன௃குந்ட௅க஧ந் டய஝஠யச஦பமய்ப் வ஢மங்கய ஏங்கும் கங்குகச஥ கமஞமட க஝ந஧ ஋ங்கும் கண்ஞமகக் கமண்கயன்஦ கடயநத அன்஢ர் டங்க஠யனல் ஢஥ப்஢ிணதல் நசமச஝ வதல்஧மந் டஞிக்கயன்஦ டன௉நபன௄ந் ட஝நண ஜம஡ச் வசங்குன௅ட ண஧஥பன௉ ணடயநத ஋ல்஧மம் வசய்தபல்஧ க஝ற௉நந நடப நடநப. ...48 2119

பமன்கமஞம ணச஦கமஞம ண஧ந஥மன் கமஞமன்

ணமல்கமஞமன் உன௉த்டய஥னும் ணடயத்ட௅க் கமஞமன் ஠மன்கமஞம இ஝த்டடச஡க் கமண்ந஢ம் ஋ன்று ஠ல்ந஧மர்கள் ஠பில்கயன்஦ ஠஧நண நபட்சக


ணமன்கமஞம உநக்கண஧ ண஧ர்த்டம ஠யன்஦ பமன்சு஝ந஥ ஆ஡ந்ட ணதநண ஈன்஦ ஆன்கமஞம இநங்கன்஦மய் அ஧ணந் நடங்கும் அன்஢ர்டசணக் க஧ந்ட௅வகமற௅ம் அண஧த் நடநப. ...49 2120

வணய்ஞ்ஜம஡ பின௉ப்஢த்டயல் ஌஦யக் நகள்பி

ணீ நட஦யத் வடநிந்டயச்சச பிடுடல் ஌஦ய அஞ்ஜம஡ ணற்஦஢டி ஌஦ய உண்சண அ஦யந்ட஢டி ஠யச஧஌஦ய அட௅஠மன் ஋ன்னும் சகஞ்ஜம஡ங் கனன்ந஦஦ய ணற்஦ ஋ல்஧மம் க஝ந்நட஦ய ணற௉஡பிதற் கடயதில் ஌஦ய ஋ஞ்ஜம஡ம் அ஦த்வடநிந்நடமர் கண்டுங் கமநஞம் ஋ன்கயன்஦ அடே஢பநண இன்஢த் நடநப. ...50 2121

஢ற்஦஦யதம ன௅த்டர்டசண ஋ல்஧மம் பமசனப்

஢னம்ந஢ம஧ பிறேங்குகயன்஦ ஢஥நண ணமசு வ஢ற்஦஦யதமப் வ஢ன௉ம்஢டநண ஢டத்சடக் கமட்டும் வ஢ன௉ணமந஡ ஆ஡ந்டப் ந஢ற்஦யன் பமழ்நப உற்஦஦யதம டயன்னுணயன்னும் ணச஦க வநல்஧மம் ஏ஧ணயட்டுத் நட஝஠யன்஦ என்ந஦ என்றும் கற்஦஦யதமப் ந஢சடநதன் ட஡க்கும் இன்஢ம் க஡ிந்டநித்ட அன௉ட்க஝ந஧ கன௉சஞத் நடநப. ...51 2122

வணய்னேஞர்ந்ட பமடறொர் ணச஧சதச் சுத்ட


வபநிதமக்கயக் க஧ந்ட௅வகமண்஝ வபநிநத ன௅ற்றும் வ஢மய்னேஞர்ந்ட ஋சணப்ந஢மல்பமர் டணக்கும் இன்஢ம் ன௃ரிந்டன௉ற௅ம் கன௉சஞவபள்நப் வ஢மற்ந஢ அன்஢ர் சகனேச஦ந்ட௅ பநர்வ஠ல்஧யக் க஡ிநத உள்நம் கச஥ந்ட௅கச஥ந் ட௅ன௉கஅபர் கன௉த்டய னூந஝ உய்னேவ஠஦ய எநிகமட்டி வபநினேம் உள்ற௅ம் ஏங்குகயன்஦ சுதஞ்சு஝ந஥ உண்சணத் நடநப. ...52 2123

எ஧யபடிற௉ ஠ய஦ஞ்சுசபகள் ஠மற்஦ம் ஊற்஦ம்

உறுவடமனயல்கள் ஢தன்஢஧நப றுநபமய் ஋ங்கும் ண஧யபசகதமய் ஋வ்பசகனேம் என்஦மய் என்றும் ணமட்஝மடமய் ஋ல்஧மன௅ம் பல்஧ டமகயச் ச஧யபசகதில் ஧மடன௅டற் வ஢மன௉நந ஋ல்஧மம் டன்ணதணமய் பிநங்குகயன்஦ ட஡ிநத ஆண்வ஢ண் அ஧யபசகதல் ஧மடபசக க஝ந்ட௅ ஠யன்஦ அன௉ட்சயபநண சயபந஢மகத் டசணந்ட நடநப. ...53 2124

ந஢஥மத அண்஝ங்கள் ஢஧ற௉ம் ஢ிண்஝

ந஢டங்கள் ஢ற்஢஧ற௉ம் ஢ிண்஝மண் ஝த்டயன் பம஥மத ஢஧வ஢மன௉ற௅ம் க஝ற௃ம் ணண்ட௃ம் ணச஧னேநற௉ம் க஝ற௃நற௉ம் ணஞற௃ம் பமனும் ஊ஥மட பமன்ணீ னும் அட௃ற௉ம் ணற்ச஦ உள்ந஡ற௉ம் அநந்டய஝஧மம் ஏநகம உன்ச஡


ஆ஥மற௃ம் அநப்஢ரிவடன் ஦஡ந்ட நபடம் அச஦ந்டயசநக்க அடயடெ஥ ணமகுந் நடநப. ...54 2125

கற்஢ங்கள் ஢஧நகமடி வசல்஧த் டீத

க஡஧ய஡டு ஊசயதின்நணல் கமச஧ ஊன்஦யப் வ஢மற்஢஦வணய் உஞபின்஦ய உ஦க்க ணயன்஦யப் ன௃஧ர்ந்வடற௃ம்ன௃ ன௃஧ப்஢஝஍ம் வ஢ம஦யசத ஏம்஢ி ஠யற்஢பன௉க் வகமநித்ட௅ணச஦க் வகமநித்ட௅ நதமக ஠ீண்ன௅஡ிபர்க் வகமநித்டண஥ர்க் வகமநித்ட௅ நண஧மம் சயற்஢டத்டயல் சயன்ணதணமய் ஠யச஦ந்ட௅ ஜம஡த் டயன௉பமநர் உட்க஧ந்ட நடப நடநப. ...55 2126

ணட்஝கன்஦ வ஠டுங்கம஧ம் ண஡த்டமல் பமக்கமல்

ணடயத்டயடினும் ன௃஧ம்஢ிடினும் பம஥ம வடன்ந஦ கட்஝கன்஦ வணய்த஦யநபமர் க஥ஞம் ஠ீக்கயக் கச஧தகற்஦யக் கன௉பிவத஧மம் கனற்஦ய ணமசத பிட்஝கன்று கன௉ணண஧ ந஢மடம் தமற௉ம் பிடுத்வடமனயத்ட௅ச் சகசண஧ பக்கம் ீ ஠ீக்கயச் சுட்஝கன்று ஠யற்கஅபர் டம்சண ன௅ற்றும் சூழ்ந்ட௅க஧ந் டயடுஞ்சயபநண ட௅ரிதத் நடநப. ...56 2127

உன௉஠மன்கும் அன௉஠மன்கும் ஠டுநப ஠யன்஦

உன௉அன௉ப வணமன்றும்இசப உ஝ன்நணல் உற்஦ என௉஠மன்கும் இசபக஝ந்ட என்று ணமய்அவ்


வபமன்஦ய஡டு பமய்஠டுற௉ள் என்஦மய் ஠யன்ந஦ இன௉஠மன்கும் அசணந்டபச஥ ஠மன்கய ந஡மடும் ஋ண்ஞமன்கயன் நண஧யன௉த்ட௅ம் இச஦நத ணமசதக் கன௉஠மன்கும் வ஢மன௉ஞமன்கும் கமட்டு ன௅க்கட் க஝ற௉நந க஝ற௉நர்கள் கன௉ட௅ந் நடநப. ...57 2128

஢மங்குந஠மம் வடரிட௅வண஡த் ட௅ஞிந்ட௅ நகமடிப்

஢னணச஦கள் ட஡ித்ட஡ிநத ஢மடிப் ஢மடி ஈங்குநவடன் ஦மங்குநவடன் ந஦மடி நதமடி இசநத்டயசநத்ட௅த் வடம஝ர்ந்ட௅வடம஝ர்ந் வடட்டுந் நடமறும் பமங்கு஢஥ வபநின௅றேட௅ம் ஠ீண்டு ஠ீண்டு ணச஦ந்ட௅ணச஦ந் வடமநிக்கயன்஦ ணஞிநத ஋ங்கும் நடங்கு஢஥ ணம஡ந்ட வபள்ந நணசச் சயடம஡ந்ட அன௉ட்சயபநண நடநப நடநப. ...58 2129

஋றேத்ட஦யந்ட௅ டசணனேஞர்ந்ட நதமகர் உள்நத்

டயத஧஦யபமம் டன௉பி஡ில்அன் வ஢னுநணமர் உச்சய ஢றேத்டநிந்ட௅ ணற௉஡஠றுஞ் சுசபநணற் வ஢மங்கயப் ஢டம்வ஢மன௉ந்ட அடே஢பிக்கும் ஢னநண ணமசதக் கறேத்டரிந்ட௅ கன௉ணண஧த் டச஧சத பசும் ீ கடுந்வடமனயந஧மர் டணக்நக஠ற் கன௉சஞ கமட்டி பிறேத்ட௅சஞதமய் அணர்ந்டன௉ற௅ம் வ஢மன௉நந நணம஡ வபநிதி஡ிச஦ ஆ஡ந்ட பிசநபமந் நடநப. ...59


2130

உன௉த்டய஥ர்஠ம ஥ஞர்஢ி஥ணர் பிண்நஞமர் நபந்டர்

உறுகன௉஝ர் கமந்டன௉பர் இதக்கர் ன௄டர் ணன௉த்ட௅பர்நதம கயதர்சயத்டர் ன௅஡ிபர் ணற்ச஦ பம஡பர்கள் ன௅டந஧மர்டம் ண஡த்டமல் நடடிக் கன௉த்டனயந்ட௅ ட஡ித்ட஡ிநத வசன்று நபடங் கசநபி஡ப ணற்஦சபனேங் கமநஞம் ஋ன்று பன௉த்டன௅ற்஦மங் கபந஥மடு ன௃஧ம்஢ ஠யன்஦ பஞ்சவபநி நதஇன்஢ ணதணமம் நடநப. ...60 2131

஢மதி஥ணம ணச஦அ஡ந்டம் அ஡ந்டம் இன்னும்

஢மர்த்டநந்ட௅ கமண்டும்஋஡ப் ஢ல்கமன் நணபி ஆதி஥ணம தி஥ன௅கங்க நமற௃ம் ஢ன்஡மள் அநந்டநந்நடமர் அட௃த்ட௅சஞனேம் அநற௉ கமஞம நடதி஥ங்கய அறேட௅சயப சயபவபன் ந஦ங்கயத் டயன௉ம்஢அன௉ட் ஢஥வபநிபமழ் சயபநண ஈன்஦ டமதி஥ங்கய பநர்ப்஢ட௅ந஢மல் ஋ம்ந஢மல் பமச஥த் டண்ஞன௉நமல் பநர்த்வடன்றும் டமங்குந் நடநப. ...61 2132

அந்ட஥ணயங் க஦யநபமணற் ஦ட஡ில் அண்஝ம்

அடுக்கடுக்கமய் அசணந்டஉந ப஦யநபமம் ஆங்நக உந்ட௅றும்஢ல் ஢ிண்஝஠யச஧ அ஦யநபமஞ் சரபன் உற்஦஠யச஧ அ஦யநபமணற் ஦ச஡த்ட௅ ஠மட்டும் ஋ந்சட஠ய஡ டன௉ள்பிசநதமட் ஝ந்நடம அந்நடம


஋ள்நநற௉ம் அ஦யந்டயந஧மம் ஋ன்ந஡ ஋ன்று ன௅ந்ட஡ந்ட ணச஦கவந஧மம் பறேத்ட ஠யன்஦ ன௅றேன௅டந஧ அன்஢ர்குச஦ ன௅டிக்கும் நடநப. ...62 2133

நடமன்று஢஥ சமக்கய஥ன௅ம் கண்ந஝ம ம் அந்டச்

வசமப்஢஡ன௅ம் கண்ந஝ம ம்நணல் சுறேத்டய கண்ந஝ம ம் ஆன்஦஢஥ ட௅ரித஠யச஧ கண்ந஝ம ம் அப்஢மல் அட௅கண்ந஝ம ம் அப்஢ம஧மம் அட௅ற௉ம் கண்ந஝ம ம் ஌ன்஦உ஢ சமந்ட஠யச஧ கண்ந஝ம ம் அப்஢மல் இன௉ந்ட஠யச஡க் கமண்கயந஧மம் ஋ன்ந஡ ஋ன்று சமன்஦ற௉஢ ஠ய஝ங்கவந஧மம் பறேத்ட ஠யன்஦ டன்ணதநண சயன்ணதநண சகசத் நடநப. ...63 2134

஢ரிக்கய஥க ஠யச஧ன௅றேட௅ந் வடம஝ர்ந்நடமம் நணச஧ப்

஢஥பிந்ட௅ ஠யச஧தச஡த்ட௅ம் ஢மர்த்நடமம் ஢மசம் ஋ரிக்கும்இதற் ஢஥஠மட ஠யச஧க்கண் வணல்஧ ஋ய்டயந஡மம் அப்஢மற௃ம் ஋ட்டிப் ந஢மந஡மம் வடரிக்கரித வபநினென்றும் வடரிந்நடமம் ஋ங்கும் சயபநண஠யன் சயன்ணதம்ஏர் சய஦யட௅ம் நடந஦மம் டரிக்கரிவடன் ஦மகணங்க வநல்஧மம் ந஢மற்஦த் ட஡ி஠யன்஦ ஢஥ம்வ஢மன௉நந சமந்டத் நடநப. ...64 2135

ணஞக்குண஧ர்த் நடனுண்஝ பண்ந஝ ந஢ம஧

பநர்஢஥ணம ஡ந்டன௅ண்டு ணகயழ்ந்நடமர் ஋ல்஧மம்


இஞக்கன௅஦க் க஧ந்ட௅க஧ந் டடீட ணமடற் கயதற்சக஠யச஧ தமடட௅டமன் ஋ம்ணமற் கூறும் கஞக்குபனக் கச஡த்டயச஡னேம் க஝ந்ட டந்நடம கமண்஢ரிடயங் வகபர்க்கும்஋஡க் கச஧க வநல்஧மம் ஢ிஞக்க஦஠யன் ந஦ம஧ணய஝த் ட஡ித்ட௅ ஠யன்஦ வ஢ன௉ம்஢டநண ணடமடீடப் வ஢ரித நடநப. ...65 2136

வ஢மட௅வபன்றும் வ஢மட௅பில்஠஝ம் ன௃ரிதம ஠யன்஦

ன௄஥ஞசயற் சயபவணன்றும் ந஢மடம ஡ந்ட ணட௅வபன்றும் ஢ி஥ணவணன்றும் ஢஥ண வணன்றும் பகுக்கயன்ந஦மர் பகுத்டயடுக அட௅டமன் ஋ன்றும் இட௅வபன்றும் சுட்஝வபமஞம டட஡மல் சும்ணம இன௉ப்஢ட௅நப ட௅ஞிவப஡க்வகமண் டின௉க்கயன் ந஦மச஥ பிட௅வபன்஦(141) டண்ஞநிதமல் க஧ந்ட௅ வகமண்டு பிநங்குகயன்஦ வ஢ன௉வபநிநத பிண஧த் நடநப. ...66 2137

அன௉ணச஦தம கணங்கள்ன௅டல் ஠டுப ீ வ஦ல்஧மம்

அசணந்டசணந்ட௅ ணற்஦சபக்கும் அப்஢ம ஧மகயக் கன௉ணச஦ந்ட உதிர்கள்வடமறுங் க஧ந்ட௅ நணபிக் க஧பமணல் ஢ன்வ஡஦யனேம் க஝ந்ட௅ ஜம஡த் டயன௉ணஞிணன் ஦கத்டயன்஢ உன௉பமய் ஋ன்றும் டயகழ்கன௉சஞ ஠஝ம்ன௃ரினேம் சயபநண நணம஡ப் வ஢ன௉ணச஧நத ஢஥ணஇன்஢ ஠யச஧நத ன௅க்கட்


வ஢ன௉ணமந஡ ஋த்டய஦த்ட௅ம் வ஢ரித நடநப. ...67 2138

஋ன்னுதிர்஠ீ ஋ன்னுதிர்க்நகமர் உதின௉ம் ஠ீ஋ன்

இன்னுதிர்க்குத் ட௅சஞப஡ ீ ஋ன்ச஡ ஈன்஦ அன்ச஡஠ீ ஋ன்னுச஝த அப்஢ ஡ ீ஋ன் அன௉ம்வ஢மன௉ள்஠ீ ஋ன்஡ிடதத் டன்ன௃ ஠ீ஋ன் ஠ன்வ஡஦ய஠ீ ஋஡க்குரித உ஦ற௉ ஠ீ஋ன் ஠ற்குன௉஠ீ ஋ச஡க்க஧ந்ட ஠ட்ன௃ ஠ீ஋ன் டன்னுச஝த பமழ்ற௉஠ீ ஋ன்ச஡க் கமக்குந் டச஧பன்஠ீ கண்னென்று டசனத்ட நடநப. . ..68 2139

டம஡மகயத் டம஡ல்஧ வடமன்று ணயல்஧மத்

டன்சணத஡மய் ஋வ்வபசபக்குந் டச஧ப ஡மகய பம஡மகய பநித஡஧மய் ஠ீன௉ ணமகய ண஧ர் டச஧த உ஧கமகய ணற்று ணமகயத் நட஡மகயத் நட஡ி஡றுஞ் சுசபத டமகயத் டீஞ்சுசபதின் ஢த஡மகயத் நடடு கயன்஦ ஠ம஡மகய ஋ன்஡ிச஦தமய் ஠யன்ந஦மய் ஠யன்ச஡ ஠மதடிநதன் ஋வ்பமறு ஠பிற்று ணமந஦. ...69 2140

ஆந஡றும் வ஢ன௉ணமந஡ அ஥நச ஋ன்஦ன்

ஆன௉தின௉க் வகமன௉ட௅சஞநத அன௅நட வகமன்ச஦த் நடந஡று ண஧ர்ச்சச஝஋ஞ் சயபந஡ டயல்ச஧ச் வசறேஞ்சு஝ந஥ ஆ஡ந்டத் வடய்ப நண஋ன்


ஊந஡றும் உதிர்க்குள்஠யச஦ எநிநத ஋ல்஧மம் உச஝தமந஡ ஠யன்஡டிச்சரர் உன்஡ி அன்஢ர் பமந஡று கயன்஦மர்஠மன் என௉பன் ஢மபி ணண்நஞ஦ய ணதக்நக஦ய பன௉ந்ட௅ற் ந஦ந஡. ...70 2141

வசஞ்சச஝஋ம் வ஢ன௉ணமந஡ சயறுணமன் ஌ற்஦

வசறேங்கண஧க் க஥த்டபந஡ சயபந஡ சூழ்ந்ட௅ ணஞ்சச஝னேம் ணடயற்஦யல்ச஧ ணஞிநத எற்஦ய பநர்ணன௉ந்நட ஋ன்னுச஝த பமழ்நப நபட்சக அஞ்சச஝த பஞ்சயதர்ணமல் அச஝த பஞ்சம் அச஝தவ஠டுந் ட௅த஥ச஝த அகன்஦ ஢மபி வ஠ஞ்சச஝த ஠யச஡டயநதம ஠யச஡டய நதல்வணய்ந் வ஠஦யனேச஝தமர் வ஠ஞ்சணர்ந்ட ஠ீட ஡ன்ந஦. ...71 2142

அன்ச஡தினும் வ஢ரிடய஡ித கன௉சஞ ஊட்டும்

ஆ஥ன௅நட ஋ன்னு஦நப அ஥நச இந்ட ணன்னு஧கயல் அடிநதச஡ ஋ன்ந஡ ட௅ன்஢ பச஧தி஧கப் ஢஝இதற்஦ய ணச஦ந்டமய் அந்நடம வ஢மன்ச஡ணடயத் டயடுகயன்ந஦மர் ணன௉ங்நக சூழ்ந்ட௅ ந஢ம஡கன௅ம் வ஢மய்னே஦ற௉ம் வ஢மன௉ந்டல் ஆற்ந஦ன் ஋ன்ச஡உநங் வகமள்ற௅டயநதம வகமள்கய ஧மநதம ஋ன்வசய்நபன் ஋ன்வசய்நபன் ஋ன்வசய் நபந஡. ...72 2143

஢டித்நடன்வ஢மய் உ஧கயதனூல் ஋ந்டமய் ஠ீநத


஢டிப்஢ித்டமய் அன்஦யனேம்அப் ஢டிப்஢ில் இச்சச எடித்நடன்஠மன் எடித்நடந஡ம எடிப்஢ித் டமய்஢ின் உன்஡டிநத ட௅சஞவத஡஠மன் உறுடய தமகப் ஢ிடித்நடன்ணற் ஦ட௅ற௉ம்஠ீ ஢ிடிப்஢ித் டமய்இப் ந஢சடநதன் ஠யன்஡ன௉சநப் வ஢ற்ந஦மர் ந஢ம஧ ஠டித்நடன்஋ம் வ஢ன௉ணமன்ஈ வடமன்றும் ஠மந஡ ஠டித்நடந஡ம அல்஧ட௅஠ீ ஠டிப்஢ித் டமநதம. ...73 2144

ணத்நட஦ய அச஧டதிர்ந஢மல் பஞ்ச பமழ்க்சக

ணதந஧஦ய பின௉ப்ந஢஦ய ணடத்டய ந஡மடு ஢ித்நட஦ய உனல்கயன்஦ ண஡த்டமல் அந்நடம ந஢நத஦ய ஠஧யகயன்஦ ந஢சட தமந஡ன் பித்நட஦ய பிசநநப஦ய ணகயழ்கயன் ந஦மர்ந஢மல் நணந஧஦ய அன்஢வ஥஧மம் பிநங்கு கயன்஦மர் எத்நட஦ய உதிர்க்குதி஥மய் ஠யச஦ந்ட ஋ங்கள் உச஝தமந஡ இட௅டகுநணம உஞர்கய ந஧ந஡. ...74 2145

ணடயதஞிந்ட ன௅டிக்க஡ிநத ணஞிநத ஋ல்஧மம்

பல்஧அன௉ட் குன௉நப஠யன் ண஧ர்த்டமள் பமழ்த்டயக் கடயதஞிந்டமர் அன்஢வ஥஧மம் அடிநதன் என்றும் கண்஝஦யநதன் கன௉ணத்டமல் க஧ங்கய அந்நடம வ஢மடயதஞிந்ட௅ டயரிந்ட௅னற௃ம் ஌று ந஢ம஧ப் வ஢மய்னே஧கயல் வ஢மய்சுணந்ட௅ ன௃஧ம்஢ம ஠யன்ந஦ன்


ட௅டயதஞிந்ட ஠யன்஡ன௉வநன் ஦஡க்கு ன௅ண்ந஝ம இன்வ஦஡ி஧யப் ஢மபிநதன் வசமல்ப வடன்ந஡. ...75 2146

஋ன்஡஥நச ஋ன்னுதிந஥ ஋ன்ச஡ ஈன்஦

஋ன்டமநத ஋ன்குன௉நப ஋நிநதன் இங்நக டன்஡஥நச வசற௃த்டய஋ங்கும் உன஧ம ஠யன்஦ சஞ்ச஧வ஠ஞ் சகத்டமந஧ டதங்கய அந்நடம ணயன்஡஥நச வ஢ண்ஞன௅நட ஋ன்று ணமடர் வபய்தசயறு ஠ீர்க்குனயக்கண் பினநப ஋ண்ஞி வகமன்஡ச஥நசர் கயனக்குன௉஝ன் நகமல்ந஢மல் பநஞ ீ குப்ன௃றுகயன் ந஦ன்ணத஧யல் வகமடித ந஡ந஡. ...76 2147

அல்பி஧ங்கு வசறேஞ்சு஝஥மய் அடிதமர் உள்நத்

டணர்ந்டன௉ற௅ம் சயபகுன௉நப அடிநதன் இங்நக இல்பி஧ங்கு ண஝ந்சடவதன்ந஦ ஋ந்டமய் அந்ட இன௉ப்ன௃பி஧ங் கயச஡எனயத்ட௅ம் ஋ன்ந஡ ஢ின்னும் ணல்பி஧ங்கு ஢஥த்சடதர்டம் ஆசச ஋ன்னும் பல்பி஧ங்கு ன௄ண்஝ந்நடம ணதங்கய ஠யன்ந஦ன் ன௃ல்பி஧ங்கும் இட௅வசய்தம ஏநகம இந்டப் ன௃ச஧஠மநதன் ஢ிசனவ஢மறுக்கயல் ன௃டயநட அன்ந஦ம. ...77 2148

பன்வகமடுசண ண஧஠ீக்கய அடிதமர் டம்சண

பமழ்பிக்குங் குன௉நப஠யன் ண஧ர்த்டமள் ஋ண்ஞ ன௅ன்வகமடுவசன் ஦யடுணடிநதன் டன்ச஡ இந்ட


னெ஝ண஡ம் இவ்ற௉஧க ன௅தற்சய ஠மடிப் ஢ின்வகமடுவசன் ஦ச஧த்டயறேக்கு(142) டந்நடம ஠மநதன் ந஢ய்஢ிடித்ட ஢ித்டச஡ப்ந஢மல் ஢ிடற்஦ம ஠யன்ந஦ன் ஋ன்வகமடுசண ஋ன்஢மபம் ஋ந்டமய் ஋ந்டமய் ஋ன்னுச஥ப்ந஢ன் ஋ங்குறுநபன் ஋ன்வசய் நபந஡. ...78 2149

உய்குபித்ட௅(143) வணய்தடிதமர் டம்சண ஋ல்஧மம்

உண்சண஠யச஧ வ஢஦அன௉ற௅ம் உச஝தமய் இங்நக சணகுபித்ட வ஠டுங்கண்ஞமர் ணதக்கயல் ஆழ்ந்ட௅ பன௉ந்ட௅கயன்ந஦ன் அல்஧மல்உன் ண஧ர்த்டமள் ஋ண்ஞிக் சககுபித்ட௅க் கண்கநில்஠ீர் வ஢மனயந்ட௅ ஠மந஡மர் கஞநணனும் கன௉டய஠யச஡க் க஧ந்ட ட௅ண்ந஝ம வசய்குபித்ட௅க் வகமள்ற௅டயநதம வகமள்கய ஧மநதம டயன௉ற௉நத்சட அ஦யநதன்஋ன் வசய்கு நபந஡. ...79 2150

அன௉ள்வபநிதில் ஆ஡ந்ட படிபி ஡மல்஠யன்

஦மடுகயன்஦ வ஢ன௉பமழ்நப அ஥நச இந்ட ணன௉ள்பச஧தில் அகப்஢ட்஝ ண஡த்டமல் அந்நடம ணடயக஧ங்கய வணய்ந்஠யச஧க்நகமர் பனயகம ஞமநட இன௉ள்வ஠஦யதில் நகம஧யனந்ட குன௉ட்டூ ணன்ந஢மல் ஋ண்ஞமவடல் ஧மம்஋ண்ஞி ஌ங்கய ஌ங்கய உன௉ள்சக஝க் கமல்ந஢மற௃ஞ் சுன஧ம ஠யன்ந஦ன் உய்னேம்பசக அ஦யநத஡ிவ் வபமடயத ந஡ந஡. ...80


2151

கற்஦பசந ட஡க்கும்உஞ பநிக்கும் உன்஦ன்

கன௉சஞ஠யச஧ டச஡அ஦யநதன் கச஝நதன் இங்நக ஋ற்஦பசந ஋றும்ந஢ந஢மல் டயரிந்ட௅ ஠மற௅ம் இசநத்ட௅஠ய஡ டன௉ள்கமஞம வடந்டமய் அந்நடம வ஢ற்஦பசநக் கமஞமட ஢ிள்சந ந஢ம஧ப் ந஢ட௅றுகயன் ந஦ன்வசய்னேம் ஢ிசனசத ந஠மக்கய இற்஦பசநக்(144) நகள்பி஝ல்ந஢மல் பிடுடய நதல்தமன் ஋ன்வசய்நபன் ஋ங்குறுநபன் ஋ன்வசமல் நபந஡. ...81 2152

அடிசணவசதப் ன௃குந்டயடும்஋ம் ந஢மல்பமர் குற்஦ம்

ஆதி஥ன௅ம் வ஢மறுத்டன௉ற௅ம் அ஥நச ஠மநதன் வகமடுசணவசனே ண஡த்டமந஧ பன௉ந்டய அந்நடம கு஥ங்கயன்சக ணமச஧வத஡க் குச஧தம ஠யன்ந஦ன் கடுசணவசதப் ஢ி஦ர்ட௅ஞிந்டமல் அடிசண டன்ச஡க் கண்டின௉த்டல் அனகன்ந஦ கன௉சஞக் வகந்டமய் வசடிசணனேநப் ஢மடகந஡ன் ஋ன்வசய் நபன்஠யன் டயன௉ற௉நத்சட அ஦யந்டயந஧ன் டயசகக்கயன் ந஦ந஡. ...82 2153

கூம்஢மட வணய்ந்வ஠஦யநதமர் உநத்நட ஋ன்றும்

குச஦தமட இன்஢நிக்கும் குன௉நப ஆசசத் டமம்஢மந஧ தமப்ன௃ண்டு பன௉ந்டய ஠மநதன் சடத஧மர் சணதவ஧னும் ச஧டய ஆழ்ந்ட௅ ஏம்஢மணல் உபர்஠ீன௉ண் டுதங்கு கயன்ந஦ன்


உன்஡டிதர் அக்கச஥நணல் உபந்ட௅ ஠யன்ந஦ டீம்஢மற௃ஞ் சன௉க்கச஥னேந் நடனும் வ஠ய்னேம் நடக்குகயன்஦மர் இட௅டகுநணம நடப நடநப. ...83 2154

வபள்நணஞி சச஝க்க஡ிநத னெப ஥மகய

பிரிந்டன௉ற௅ம் என௉ட஡ிநத பின஧ ந஡ச஡க் கள்நண஡க் கு஥ங்கமட்டும் ஆட்஝ வணல்஧மம் கண்டின௉ந்ட௅ம் இ஥ங்கயச஧நதல் கபச஧ தமந஧ உள்நவண஧யந் ட௅னல்கயன்஦ சய஦யநதன் ஢ின்஡ர் உய்னேம்பசக ஋வ்பசகதீ ட௅ன்னுந் நடமறும் வ஢மள்வந஡வணய் பிதர்க்கஉநம் ஢சடக்கச் நசம஢ம் வ஢மங்கயபனய கயன்஦ட௅஠மன் வ஢மறுக்கய ந஧ந஡. ...84 2155

஋ச஡த஦யதமப் ஢ன௉பத்நட ஆண்டு வகமண்஝

஋ன்஡஥நச ஋ன்குன௉நப இச஦நத இன்று ணச஡த஦யதமப் ஢ிசனகன௉ட௅ ணகயழ்஠ன் ந஢ம஧ ணடயத஦யநதன் வசய்஢ிசனசத ண஡த்ட௅ட் வகமண்ந஝ டச஡த஦யதம ன௅கத்டபர்ந஢மல் இன௉ந்டமய் ஋ந்டமய் ட஝ங்கன௉சஞப் வ஢ன௉ங்க஝ற்குத் டகுநணம கண்஝மய் அச஡த஦யதமச் சயறுகுனபி தமகய இங்நக அடி஠மநதன் அ஥ற்றுகயன்ந஦ன் அந்நடம அந்நடம. ...85 2156

டீபிச஡஠ல் பிச஡வதனும்பன் கதிற்஦மல் இந்டச்

சரபர்கசந ஆட்டுகயன்஦ நடநப ஠மநதன்


஌பிச஡ந஠ர் கண்ண஝பமர் சணதற் ந஢தமல் இ஝ன௉னந்ட௅ம் ச஧யப்஢ின்஦ய ஋ன்ந஡ இன்னும் ஠மபிச஡஋ன் ஢மல்பன௉ந்டயக் க஥ண்டு கயன்஦ ஠மய்க்கும்஠சக நடமன்஦஠யன்று ஠தக்கயன் ந஦஡மன் ஆபிச஡பிட் வ஝ன௉ட௅க஦ந் டயடுபமன் வசல்ற௃ம் அ஦யபி஧யக்கும் அ஦யபி஧யநதன் ஆ஡ பமந஦. ...86 2157

஋ம்வ஢ன௉ணமன் ஠யன்பிசநதமட் வ஝ன்வசமல் நகன்஠மன்

஌ட௅ண஦ய தமச்சய஦யநதன் ஋ச஡த்டமன் இங்நக வசம்ன௃஡஧மல் குசனத்டன௃஧மல் சுபர்சூழ் வ஢மத்சடச் சயறுபட்டில் ீ இன௉ட்஝ச஦தில் சயச஦வசய் டந்நடம கம்஢ன௅஦ப் ஢சயத்டனற௃ங் வகமற௅ந்ட அந்டக் க஥ஞன௅டல் வ஢ம஦யன௃஧ப்ந஢ய் கபர்ந்ட௅ சூழ்ந்ட௅ பம்஢ிதற்஦க் கமணமடய அ஥ட்஝ர் ஋ல்஧மம் ணடி஢ிடித்ட௅ பன௉த்டவபன்ந஦ம பநர்த்டமய் ஋ந்டமய். ...87 2158

அம்஢஥த்நட ஆ஡ந்ட படிபமல் ஋ன்றும்

ஆடுகயன்஦ ணமணஞிநத அ஥நச ஠மநதன் இம்஢஥த்டம் ஋னும்உ஧க ஠ச஝தில் அந்நடம இ஝ன௉னந்நடன் ஢ன்வ஡஦யதில் ஋ச஡இ றேத்நட ஢ம்஢஥த்டயன் ஆடிதச஧ப் ஢டுத்ட௅ம் இந்டப் ஢மபிண஡ம் ஋஡க்குபதப் ஢டுப டயல்ச஧ வகமம்஢஥ற்஦ இநங்வகமடிந஢மல் டநர்ந்நடன் ஋ன்ச஡க்


கு஦யக்வகமள்நக் கன௉ட௅டயநதம கு஦யத்டய ஝மநதம. ...88 2159

கண்ட௃ச஝த டேடற்கன௉ம்ந஢ ணன்஦யல் ஆடும்

கம஥ஞகம ரிதங்க஝ந்ட க஝ற௉ நந஠யன் டண்ட௃ச஝த ண஧஥டிக்நகமர் சய஦யட௅ம் அன்ன௃ சமர்ந்நடந஡ம வசம்ண஥ம்ந஢மல் டஞிந்ட வ஠ஞ்நசன் வ஢ண்ட௃ச஝த ணத஧மந஧ சுனல்கயன் ந஦ன்஋ன் ந஢சடசணசத ஋ன்ன௃கல்நபன் ந஢த ந஡ச஡ப் ன௃ண்ட௃ச஝த ன௃றேபின௉ம்ன௃ம் ன௃ள்வநன் நகந஡ம ன௃ச஧பிசனந்ட௅ ஠யச஧வபறுத்நடன் ன௃ச஧த ந஡ந஡. ...89 2160

வ஢மன்னுச஝தமர் இ஝ம்ன௃கநபம அபர்கட் நகற்கப்

வ஢மய்ம்வணமனயகள் ன௃கன்஦ய஝நபம வ஢மடயந஢மல் இந்டக் வகமன்னுச஝தம உ஝ல்஢ன௉க்கப் ஢சயக்குச் நசமறு வகமடுக்கநபம குநிர்க்கமச஝ வகமநநபம பஞ்ச ணயன்஡ிச஝தமர் ன௅ச஝ச்சயறு஠ீர்க் குனயக்கண் அந்நடம பழ்ந்டய஝நபம ீ டமழ்ந்டயசநத்ட௅ பினயக்க நபமடமன் ஋ன்னுச஝தமய் ஋ன்னுச஝தமய் ஋ன்ச஡ இங்நக ஋டுத்ட௅பநர்த் டச஡அ஦யநதன் ஋ன்வசமல் நபந஡. ...90 2161

பன௉கஞத்ட௅ பமழ்ந்டயடுநணம பிறேநணம இந்ட

ண஧க்கூவ஝ன் ஦஦யஜவ஥஧மம் பன௉ந்டக் நகட்டும் அன௉கசஞத்ட௅க் வகமநப்வ஢ண்ந஢ய் ஋ங்நக நணட்டுக் கச஝த்டய஝வபண் நசமவ஦ங்நக ஆச஝ வதங்நக


இன௉கட௃க்கு பிதப்வ஢ங்நக பசடய தம஡ இ஝வணங்நக ஋ன்றுடயரிந் டயசநத்நடன் அல்஧மல் என௉கஞத்ட௅ம் உச஡஠யச஡ந்ட ட௅ண்ந஝ம ஋ன்ச஡ உச஝தமந஡ ஋வ்பசக஠மன் உய்னேம் ணமந஦ ...91 2162

வ஢மன்ணச஧நதம சய஦யவட஡ப்ந஢ ஥மசச வ஢மங்கயப்

ன௃பி஠ச஝தில் ஢ற்஢஧கமல் ந஢மந்ட௅ ந஢மந்ட௅ வ஠ன்ணச஧நதம ஠யடயணச஧நதம ஋ன்று நடடி ஠யச஧குச஧ந்ட டன்஦யஉச஡ ஠யச஡ந்ட௅ ந஠டி ணன்ணச஧நதம ணமணஞிநதம ணன௉ந்நடம ஋ன்று பறேத்டயதநட இல்ச஧இந்ட பஞ்ச வ஠ஞ்சம் கன்ணச஧நதம இன௉ம்ந஢மவசம் ண஥நணம ஢மச஦க் கன௉ங்கல்ந஧ம ஢஥மய்ன௅ன௉ட்டுக் கட்ச஝ நதநதம. ...92 2163

டம்சணண஦ந் டன௉நன௅டம் உண்டு நடக்கும்

டசகனேச஝தமர் டயன௉க்கூட்஝ம் சமர்ந்ட௅ ஠மநதன் வபம்சணவத஧மம் டபிர்ந்ட௅ண஡ங் குநி஥க் நகள்பி பின௉ந்டன௉ந்டய வணய்த஦யபமம் பட்டில் ீ ஋ன்றும் வசம்சணவத஧மம் டன௉ம்வணௌ஡ அசஞநணற் வகமண்டு வச஦யஇ஥ற௉ ஢கவ஧மன்றும் வடரிதம பண்ஞம் இம்சணதிந஧ ஋ம்சணதினும் கமஞமச் சுத்ட இன்஢஠யச஧ அச஝நபந஡ம ஌சன நதந஡. ...93 2164

அடிதந஡ன் ஢ிசனதச஡த்ட௅ம் வ஢மறுத்டமட் வகமண்஝


அன௉ட்க஝ந஧ ணன்ந஦மங்கும் அ஥நச இந்஠மள் வகமடிதந஡ன் வசய்஢ிசனசதத் டயன௉ற௉ள் நத்நட வகமள்ற௅டயநதம வகமண்டுகு஧ங் கு஦யப்஢ ட௅ண்ந஝ம வ஠டிதந஡ ன௅டற்க஝ற௉ட் சன௅கத் நடமர்டம் வ஠டும்஢ிசனகள் ஆதி஥ன௅ம் வ஢மறுத்ட௅ ணமசத எடிதந஠ர் ஠யன்஦வ஢ன௉ங் கன௉சஞ பள்நல் ஋஡ணச஦கள் ஏட௅படயங் குச஡த்டம ஡ன்ந஦. ...94 2165

கண்ணதக்கும் ந஢ரின௉ட்டுக் கங்குற் ந஢மடயல்

கன௉த்ட஦யதமச் சயறுபச஡ஏர் கடுங்கம ஡த்நட உண்ணதக்கம் வகமநபிடுத்நட என௉பன் ஢ின்ந஢மம் என௉டமய்ந஢மல் ணமசதஇன௉ள் ஏங்கும் ந஢மடயன் ணண்ணதக்கம் வ஢றும்பி஝தக் கமட்டில் அந்நடம ணடயதிந஧ன் ணமனமந்ட௅ ணதங்க ஠ீடமன் பண்சணனேற்஦ ஠யதடயதின்஢ின் ஋ன்ச஡ பிட்ந஝ ணச஦ந்டச஡நத ஢஥நண஠யன் பண்சண ஋ன்ந஡. ...95 2166

஠ற்஦மனேம் ஢ிசனகு஦யக்கக் கண்ந஝ம ம் இந்ட

஠ம஡ி஧த்நட ணற்஦பர்தமர் ஠ம஝மர் பநஞ ீ ஢ற்஦மனேம் அபர்டசண஠மம் ஢ற்ந஦மம் ஢ற்஦யல் ஢ற்஦மட ஢ற்றுச஝தமர் ஢ற்஦ய உள்நந உற்஦மனேஞ் சயபவ஢ன௉ணமன் கன௉சஞ என்ந஦ உறு஢ிசனகள் ஋த்ட௅சஞனேம் வ஢மறுப்஢ வடன்றுன்


வ஢மற்஦மசந பின௉ம்஢ிதட௅ ணன்று நமடும் வ஢மன௉நந஋ன் ஢ிசனதச஡த்ட௅ம் வ஢மறுக்க பன்ந஦. ...96 2167

஋ண்ஞித஠ம் ஋ண்ஞவண஧மம் ன௅டிப்஢மன் ணன்றுள்

஋ம்வ஢ன௉ணமன் ஋ன்றுணகயழ்ந் டயறுணமந் டயங்நக ஠ண்ஞிதணற் ச஦தர்டம்சண உ஦மசண ந஢சய ஠ன்குணடய தமடயன௉ந்ட ஠மதி ந஡ச஡த் டண்ஞித஠ல் அன௉ட்க஝ந஧ ணன்஦யல் இன்஢த் டமண்஝பஞ்வசய் கயன்஦வ஢ன௉ந் டசகநத ஋ங்கள் ன௃ண்ஞிதந஡ ஢ிசனகு஦யத்ட௅ பிடுத்டய தமதில் வ஢மய்தந஡ன் ஋ங்குற்வ஦ன் ன௃ரிநபன் அந்நடம. ...97 2168

அன்஢ர்டயன௉ ற௉நங்நகமதி ஧மகக்வகமண்ந஝

அற்ன௃டச்சயற் சச஢நதமங்கும் அ஥நச இங்கு பன்஢ரிச஝ச் சய஦யநதச஡ ணதங்க சபத்ட௅ ணச஦ந்டச஡நத ஆ஡ந்ட படிநபமய் ஠யன்ச஡த் ட௅ன்஢படி ற௉ச஝ப்஢ி஦ரில் ஢ிரித்ட௅ நணந஧மர் ட௅ரிதபடி பி஡வ஡ன்று வசமன்஡ வபல்஧மம் இன்஢படி பச஝ந்டன்ந஦ ஋ந்டமய் அந்நடம ஋ன்஡நவபன் வசமல்நக஡ிவ் நபசன நதந஡. ...98 2169

ன௃ற்ந஦மங்கும் அ஥பவணல்஧மம் ஢ஞிதமக் வகமண்டு

வ஢மன்நண஡ி ட஡ில்அஞிந்ட வ஢மன௉நந ணமசத உற்ந஦மங்கு பஞ்சண஡க் கள்ப ந஡ச஡


உநங்வகமண்டு ஢ஞிவகமள்ப ட௅஡க்நக எக்கும் ணற்ந஦மங்கும் அபவ஥ல்஧மம் வ஢ன௉சண நபண்டும் பன்ண஡த்டர் ஋ச஡நபண்஝மர் பள்ந ந஧஠மன் கற்ந஦மங்கும் அ஦யப஦யநதன் ஢஧பமச் வசமல்ற௃ம் கன௉த்ட஦யநதன் ஋஡க்கன௉நக் கன௉ட௅ பமநத. ...99 2170

அன௉ற௅ச஝த ஢஥ம்வ஢மன௉நந ணன்஦ய ஧மடும்

ஆ஡ந்டப் வ஢ன௉பமழ்நப அன்ன௃ நநமர்டம் வடன௉ற௅ச஝த உநன௅றேட௅ம் நகமதில் வகமண்஝ சயபநணவணய் அ஦யற௉ன௉பமம் வடய்ப நணஇம் ணன௉ற௅ச஝த ண஡ப்ந஢சட ஠மதி ந஡ன்வசய் பன்஢ிசனசதச் சய஦யநடனும் ணடயத்டய தமதில் இன௉ற௅ச஝த ஢பக்க஝ல்பிட் ந஝ந஦ன் ஋ன்ச஡ ஌ற்றுபடற் வகண்ட௃க஋ன் இன்஢த் நடநப. ...100 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

140. ஋ட௅சக ஠தம்஢ற்஦ய ஠யன்஦ட௅. வடம.நப. 141. பிட௅ - சந்டய஥ன். ஈண்டு இ஥ண்஝ன் உன௉ன௃பிரிக்க. வடம.நப. 142. இறேக்குட௅ ஋ன்஢ட௅ ணனொஉ பனக்கு. அல்஧டெஉம், ஆசயரிதர் வடமல்கமப்஢ித஡மர் கூ஦யத 'கடிவசமல்஧யல்ச஧' ஋ன்஢ட஡மல் நகம஝ற௃ணமம். இங்ங஡ணமடல், ''இ஡ிநத வடணக்கு஡ன௉ள் பன௉நணம ஋஡க்கன௉டய ஌ங்குநட வ஠ஞ்சம்'' ஋஡த் டமனேணம஡மர் ன௅ட஧யத ஢ி஦ சமன்ந஦மர் வசய்னேட்கநமற௃ம் உஞர்க ஋ன்க. வடம. நப.


143. உய்குபித்ட௅ ஋ன்஢டனுள் '' கு '' சமரிசத. வடம. நப. 144. இற்஦பள் - ணச஡த஦ங் கமப்ந஢மள். வடம. நப.

6. டயன௉பன௉ண் ன௅ச஦தீடு (2171 - 2402) .

கட்஝சநக் க஧யத்ட௅ச஦

2171

ட௅஡ிதமல் உநந்டநர்ந் டந்நடம ட௅ன௉ம்஢ில் சுனற௃கயன்ந஦ன்

இ஡ிதம தினும்இ஥ங் கமநடம஠யன் சயத்டம்஋ந் டமய்இவடன்஡ அ஡ிதமத நணம஋ன் ஡நபின்஠யன் ஢மல்டண் ஞன௉நிச஧நதம ச஡ிதமம்஋ன் பல்பிச஡ப் ந஢மடச஡ நதம஋ன்வகமல் சமற்றுபநட. ...1 2172

஋ன்ந஡ ன௅ச஦னேண் வ஝஡ில்நகள்பி உண்வ஝ன்஢ர் ஋ன்஡நபில்

இன்ந஡ சய஦யட௅ம் இச஧நத஠யன் ஢மல்இடற் வகன்வசய்குநபன் ணன்ந஡ன௅க் கண்ட௃ச஝ ணமணஞி நதஇச஝ சபப்஢ரிடமம் வ஢மன்ந஡ணயன் ந஡ர்சச஝த் டன்ந஡ ரி஧மப்஢ரி ன௄஥ஞந஡. ...2 2173

டண்஝மட சஞ்ச஧ங் வகமண்ந஝ன் ஠யச஧சதஇத் டம஥ஞிதில்

கண்஝மர் இ஥ங்குபர் நகட்஝மர் உன௉குபர் கங்சகடயங்கள் ட௅ண்஝மர் ண஧ர்ச்சச஝ ஋ந்டமய் இ஥ங்கயச஧ டெய்சணதி஧ம அண்஝மர் ஢ிசனனேம் வ஢மறுப்ந஢மய் இட௅஠யன் அன௉ட்கனநக. ...3 2174

வ஢மய்தமம் உ஧க ஠ச஝஠யன்று சஞ்ச஧ம் வ஢மங்கன௅க்கண்

஍தம஋ன் உள்நம் அன஧மர் வணறேவகமத் டனயகயன்஦டமல் ச஢தமர் அ஥ப ணடயச்சச஝ தமய்வசம் ஢பந஠ய஦ச்


வசய்தமய் ஋஡க்கன௉ள் வசய்தமய் ஋஡ில்஋ன்஡ வசய்குபந஡. ...4 2175

பி஝ணயச஧ நதர்ணஞி கண்஝ம஠யன் சசப பி஥டஞ்வசய்தத்

டய஝ணயச஧ நதஉட் வச஦யபிச஧ நத஋ன்஦ன் சயத்டத்ட௅஠யன் ஠஝ணயச஧ நதஉன்஦ன் ஠ண்஢ிச஧ நதஉச஡ ஠மடுடற்நகமர் இ஝ணயச஧ நதஇசட ஋ண்ஞிச஧ நதசற் ஦ய஥ங்கயச஧நத. ...5 2176

பிண்ட௃ச஝ தமய்வபள்நி வபற்ன௃ச஝ தமய்ணடய நணற௉சச஝க்

கண்ட௃ச஝ தமய்வ஠ற்஦யக் கண்ட௃ச஝ தமய்அன௉ட் கண்ட௃ச஝தமய் ஢ண்ட௃ச஝ தமய்டயசசப் ஢ட்டுச஝ தமய்இ஝ப் ஢ம஧யல்அன௉ட் வ஢ண்ட௃ச஝ தமய்பந்டயப் ஢ிட்டுச஝ தமய்஋ன் வ஢ன௉ஞ்வசல்பநண. ...6 2177

பிச஝னேச஝ தமய்ணச஦ நணற௃ச஝ தமய்஠டய நணபிதவசஞ்

சச஝னேச஝ தமய்வகமன்ச஦த் டமன௉ச஝ தமய்க஥ம் டமங்குணறேப் ஢ச஝னேச஝ தமய்அன௉ட் ஢ண்ன௃ச஝ தமய்வ஢ண் ஢஥சபதின்஢மல் ஠ச஝னேச஝ தமய்அன௉ள் ஠மடுச஝ தமய்஢டம் ஠ல்குகநப. ...7 2178

கர ற௅ச஝ தமய்஢ிச஦க் கர ற்றுச஝ தமய்஋ங் கயசநத்டச஧நணல்

டமற௅ச஝ தமய்வசஞ் சச஝னேச஝ தமய்஋ன் டச஡னேச஝தமய் பமற௅ச஝ தமய்ணச஧ ணமனுச஝ தமய்கச஧ ணமனுச஝தமய் ஆற௅ச஝ தமய்ணன்றுள் ஆட்டுச஝ தமய்஋ன்ச஡ ஆண்஝ன௉நந. ...8 2179

஠மன்஢டும் ஢மடு சயபந஡ உ஧கர் ஠பிற௃ம்஢ஞ்சு

டமன்஢டு நணமவசமல்஧த் டமன்஢டு நணம஋ண்ஞத் டமன்஢டுநணம கமன்஢டு கண்ஞிதின் ணமன்஢டு ணமறு க஧ங்கய஠யன்ந஦ன் ஌ன்஢டு கயன்஦ச஡ ஋ன்஦ய஥ங் கமய்஋ன்஡ில் ஋ன்வசய்பந஡. ...9


2180

வ஢மய்நதம அடிசண உச஥த்டல்஋ந் டமய்஋ன்னுட் ந஢மந்டயன௉ந்டமய்

஍நதம஠யன் உள்நத் ட஦யந்டடன் ந஦ம஋ன் அப஧வணல்஧மம் சகநதம஝ பல்஧பர் ஏர்஢டய ஡மதி஥ங் கற்஢஠யன்று வணய்நதம வ஝றேடயனுந் டமன்அ஝ங் கமட பிதப்ன௃ச஝த்நட. ...10 2181

நடன்வசமல்ற௃ம் பமனேசண ஢மகம஠யன் டன்ச஡த் வடரிந்டடுத்நடமர்

டமன்வசமல்ற௃ங் குற்஦ங் குஞணமகக் வகமள்ற௅ந் டதமற௅வபன்ந஦ ஠மன்வசமல்ப வடன்ச஡வ஢மன் ஠மண்வசமல்ற௃ம் பமஞிடன் ஠மண்வசமல்ற௃ம்அவ் பமன்வசமல்ற௃ம் ஋ம்ணச஧ ணமன்வசமல்ற௃ம் சகம்ணச஧ ணமன்வசமல்ற௃நண. ...11 2182

வபன்ந஦ ன௅டச஧னேம் னெர்க்கன௉ம் வகமண்஝ட௅ ணீ நபி஝மர்

஋ன்ந஦ உச஥ப்஢ரிங் வகன்ந஢மன்஦ னெ஝ர்ணற் ஦யல்ச஧஠யன்ந஢ர் ஠ன்ந஦ உச஥த்ட௅஠யன் ஦ன்ந஦ பிடுத்ட஡ன் ஠மஞில்஋ன்ணட் டின்ந஦தக் கட்டுச஥ இன்ந஦஋ன் வசமல்ப டயச஦தபந஡. ...12 2183

சகக்கயன்஦ கமனேம் இ஡ிப்஢மம் பி஝ன௅ம் க஡அன௅டமம்

வ஢மய்க்கயன்஦ கம஡ற௃ம் ஠ீ஥மம்பன் ஢மபன௅ம் ன௃ண்ஞிதணமம் சபக்கயன்஦ ஏடுஞ்வசம் வ஢மன்஡மம்஋ன் வகட்஝ ண஡ட௅஠யன்சரர் ட௅ய்க்கயன்஦ ஠ல்஧ ண஡டமப டயல்ச஧஋ன் வசமல்ற௃பந஡. ...13 2184

பநஞ ீ வ஢மறேட௅ கனயக்கயன்஦ ஠மன்உன் பிச஥ண஧ர்த்டமள்

கமநஞன்கண் ஝மச஥னேங் கமண்கயன்஦ய ந஧ன்சற்றும் கமஞற்கன்ன௃ம் ன௄நஞன் டபன௅ம் ன௃ரிநதன் அ஦ன௅ம் ன௃கல்கயன்஦யந஧ன் ஠மநஞன் பி஧ங்கயனய தமநஞ வதனுங்கச஝ ஠மதி஡ந஡. ...14


2185

஠மந஡மர் ஋நிசண அடிசணவதன் ந஦ம஠ல்஧ன் அல்஧வ஡ன்று

டமந஡ம஠யன் அன்஢ர் டகமவடன்஢ர் ஈவடன்று டம஡ிச஡த்நடம ஌ந஡ம஠யன் உள்நம் இ஥ங்கயச஧ இன்னு ணய஥ங்கயச஧நதல் கமந஡மடு நபன்வகமல் க஝ல்பிறே நபன்வகமல்ன௅க் கண்ஞபந஡. ...15 2186

ணயன்ந஢மற௃ஞ் வசஞ்சச஝ பித்டக ந஡எநி நணபிதவசம்

வ஢மன்ந஢மற௃ நண஡ி஋ம் ன௃ண்ஞித ந஡஋ச஡ப் ந஢மற்஦யப்வ஢ற்஦ டன்ந஢மற௃ந் டமய்டந்சட ஆதி஥ம் ந஢ரின௉ந் டமற௃ம்அந்நடம ஠யன்ந஢மற௃ம் அன்ன௃ச஝ தமர்஋஡க் கமர்இந்ட ஠ீஞி஧த்நட. ...16 2187

அன்஢மவ஧ன் டன்ச஡இங் கமற௅ச஝ தமய்இவ் படிதபந஡ன்

஠யன்஢மவ஧ன் ட௅ன்஢ வ஠஦யப்஢மல் அகற்வ஦ன்று ஠யன்஦டல்஧மல் ட௅ன்஢மல் இ஝ச஥ப் ஢ி஦ர்஢மல் அடுத்வடமன்று வசமன்஡ட௅ண்ந஝ம ஋ன்஢மல் இ஥ங்கயச஧ ஋ன்஢மற் க஝ல்஢ிள்சநக் கர ந்டபந஡. ...17 2188

஋ன்ந஢மன் ண஡ிடச஥ ஌ன்அடுப் ந஢ன்஋஡க் வகய்ப்஢ில்சபப்஢மம்

வ஢மன்ந஢மல் பிநங்கும் ன௃ரிசச஝ தமன்஦ச஡ப் ந஢மதடுத்நடன் ட௅ன்ந஢மர் அட௃ற௉ம் வ஢ந஦ன்இ஡ி தமன்஋ன்று வசமல்஧யபந்நடன் ன௅ன்ந஢மல் ஢஥மன௅கஞ் வசய்நதல் அன௉ற௅க ன௅க்கஞந஡. ...18 2189

வ஢மன்னுச஝ தமர்டசணப் ந஢மய்அடுப் ஢மய்஋ன்஦ ன௃ன்சணதிந஡மர்க்

வகன்னுச஝ தமன்஦ச஡ நதஅடுப் ந஢ன்இடற் வகள்நநற௉ம் ஢ின்஡ிச஝ நதன்அபர் ன௅ன்஡ச஝ நதன்஋஡ப் ந஢சயபந்நடன் ணயன்஡ிச஝ ணமட௅சண ஢மகம஋ன் நசமகம் பி஧க்குகநப. ...19 2190

சமடகத் நடமர்கட்குத் டம஡ன௉ள் நபவ஡஡ில் டமழ்ந்டயடுணம


஢மடகத் நடமனுக்கு ன௅ன்஡ன௉ள் ஈந்டவடப் ஢மன்சணவகமண்ந஝ம டீடகத் நடன்஋நி நதன்ஆ தினும்உன் டயன௉படிதமம் ந஢மடகத் நட஠யச஡க் கயன்ந஦ன் கன௉சஞ ன௃ரிந்டன௉நந. ...20 2191. அன௉ந஦ய தமச்சயறு நடபன௉ந் டம்சண அடுத்டபர்கட் கயன௉ந஦ய தமபிநக் வகன்஦மற௃ம் வ஠ஞ்சம் இ஥ங்குகயன்஦மர் ணன௉ந஦ய தமப்வ஢ன௉ந் நடநப஠யன் டன்஡டி பந்டடுத்நடன் வடன௉ந஦ய தமச்சய஦ய நதன்ஆதி னுஞ்வசய்க சர஥ன௉நந. ...21 2192

அன௉ம்வ஢மன௉ நந஋ன் அ஥நச஋ன் ஆன௉திர்க் கமகபந்ட

வ஢ன௉ம்வ஢மன௉ நநஅன௉ட் ந஢ந஦ சயபம஡ந்டம் வ஢ற்஦பர்஢மல் பன௉ம்வ஢மன௉ நநன௅க்கண் ணமணஞி நத஠யன் பனயதன௉நமல் டன௉ம்வ஢மன௉ நநவ஢மன௉ள் ஋ன்றுபந் நடன்஋ச஡த் டமங்கயக்வகமள்நந. ...22 2193

ச஥ங்கமர் ன௅கந்வடமடுத் வடய்பட௅ ந஢மவ஧ன் ஦ச஡னே஧கத்

ட௅஥ங்கம ரின௉ட்வ஢ன௉ பமடச஡ தமல்இ஝ர் ஊட்டுவ஠ஞ்சக் கு஥ங்கமல் வண஧யந்ட௅஠யன் ஠மணந் ட௅சஞவத஡க் கூறுகயன்ந஦ன் இ஥ங்கமர் டணக்கும் இ஥ங்குகயன் ந஦மய்஋ற் கய஥ங்குகநப. ...23 2194

கூறுற்஦ குற்஦ன௅ந் டமந஡ ணகயழ்பில் குஞவண஡நப

ஆறுற்஦ வசஞ்சச஝ அண்ஞல்வகமள் பமன்஋ன்஢ர் ஆங்கடற்கு நபறுற்஦ நடமர்கரி நபண்டுங்வகம ந஧ம஋ன்னுள் நணபி஋ன்றும் பறுற்஦ ீ ஢மடத் டபன்ணய஝ற் ந஦கரி நணபினேநண. ...24 2195

சூற்஢டு நணக ஠ய஦த்நடமனும் ஠மன்ன௅கத் நடமனும்஋ன்ச஡ப்

ந஢மற்஢டும் ஢மடு஠ல் ந஧மர்வசம஧க் நகட்கும் வ஢மறேட௅ண஡ம்


நபற்஢டும் ன௃ண்ஞில் க஧ங்கயஅந் நடம஠ம் பிச஝தபன்ன௄ங் கமற்஢டுந் டெநி஠ம் நணற்஢டு நணமஎன௉ கமல்஋ன்னுநண. ..25 2196

பமநநய் வ஠டுங்கண்ஞி ஋ம்வ஢ன௉ ணமட்டி பன௉டுண஧ர்த்

டமநந பன௉ந்ட ணஞிக்கூ஝ற் ஢மஞன் ட஡க்கடிசண ஆநந ஋஡பி஦ நகற்றுபிற் ந஦மய்஠யன் ஡ன௉ள்கயச஝க்கும் ஠மநந஠ன் ஡மள்அந்ட ஠மட்கம தி஥ந்வடண்஝ன் ஠மன்வசய்பந஡. ...26 2197

அடுத்டமர் டசண஋ன்றும் நணந஧மர் பி஝மர்கள் அபர்க்குப்஢ிச்சச

஋டுத்டம தினும்இடு பமர்கள்஋ன் ஢மர்அடற் நகற்கச்வசமற்ன௄த் வடமடுத்டமர் என௉பர்க்குக் கச்சூரி ந஧஢ிச்சசச் நசமவ஦டுத்ட௅க் வகமடுத்டமய்஠யன் ந஢஥ன௉ள் ஋ன்வசமல்ற௃ நகன்஋ண் குஞக்குன்஦நண. ...27 2198

஠மடி஠யன் ந஦஠யச஡ ஠மன்நகட்டுக் வகமள்பட௅ ஠ண்ட௃ம்஢த்ட௅க்

நகமடிதன் ந஦என௉ நகமடிதின் டைற்வ஦மன௉ கூறுணன்ந஦ நடடி஠யன் ந஦ன௃சடப் ந஢மன௉ந் டன௉பர்஠யன் சரர்஠யச஡ந்ட௅ட் ஢மடிதந் நடமண஡ம் பமடி஠யன் ந஦ன்ன௅கம் ஢மர்த்டன௉நந. ...28 2199

டமதமகய னுஞ்சற்று ந஠஥ந் டரிப்஢ள்஠ந் டந்சடசத஠மம்

பமதம஥ பமழ்த்டயனும் சபதினும் டன்஡ிச஝ பந்டயட௅஠ீ ஈதமய் ஋஡ில்அன௉ள் பமன்஋ன் றுச஡தடுத் நடன்உசணதமள் ந஠தம ண஡ணய஥ங் கமதம஋ன் ஋ண்ஞம் வ஠஦யப்஢஝நப. ...29 2200

஠டும்஢மட்ச஝ ஠மப஧ன் பமய்த்டயன௉ப் ஢மட்ச஝ ஠தந்டயட்஝஠ீ

குடும்஢மட்ச஝ நணற்வகமண்஝ ஋ன்டணயழ்ப் ஢மட்ச஝னேம் வகமண்வ஝னுள்நத் டயடும்஢மட்ச஝ ஠ீக்கயச஧ ஋ன்஡ினுந் ட௅ன்஢த் டயறேக்குற்று஠மன்


஢டும்஢மட்ச஝ தமதினும் ஢மர்த்டய஥ங் கமய்஋ம் ஢஥ஞ்சு஝ந஥. ...30 2201

஌ட்஝மற௃ங் நகநதல் ஋ன்஢மச஥ ஠மன்சயரித் வடன்ச஡வபட்டிப்

ந஢மட்஝மற௃ம் நப஦ய஝ம் நகநநன்஋ன் ஠மசஞப் ன௃஦ம்பிடுத்ட௅க் நகட்஝மற௃ம் ஋ன்ச஡ உச஝தம ஡ி஝ஞ்வசன்று நகட்஢வ஡ன்ந஦ ஠ீட்஝மற௃ம் பமனேச஥ப் ஢மட்஝மற௃ஞ் வசமல்஧ய ஠யறுத்ட௅பந஡. ...31 2202

சரர்க்கயன்஦ கூ஝஧யல் ஢மஞனுக் கமட்஢஝ச் வசன்஦அந்஠மள்

நபர்க்கயன்஦ வபம்ணஞல் ஋ன்டச஧ நணல்சபக்கு வணல்஧டிக்குப் ந஢ர்க்கயன்஦ நடமறும் உறுத்டயத நடம஋஡ப் ந஢சய஋ண்ஞிப் ஢மர்க்கயன்஦ நடமறும்஋ன் கண்நஞ஋ன் உள்நம் ஢சடக்கயன்஦நட. ...32 2203

஠ீநத஋ன் டந்சட அன௉ற௅ச஝ தமய்஋ச஡ ந஠ர்ந்ட௅வ஢ற்஦

டமநத஠யன் ஢ம஧ய஝த் வடம்வ஢ன௉ ணமட்டிஇத் டன்சணதி஡மல் ஠மநதன் சய஦யட௅ங் குஞணய஧ன் ஆதினும் ஠மனும்உங்கள் நசநத ஋ச஡ப்ன௃஦ம் பிட்஝மல் உ஧கஞ் சயரித்டயடுநண. ...33 2204

வடன௉ற௅ம் வ஢மன௉ற௅ம்஠யன் சர஥ன௉ நந஋஡த் நடர்ந்ட஢ின்தமன்

ணன௉ற௅ம் ன௃ப஡த் வடமன௉பச஥ நதனு ணடயத்டட௅ண்ந஝ம வபன௉ற௅ம் ன௃பிதில் ட௅த஥மல் க஧ங்கய வபட௅ம்ன௃கயன்ந஦ன் இன௉ற௅ம் கன௉ணஞி கண்஝ம அ஦யந்ட௅ம் இ஥ங்கயச஧நத. ...34 2205

வ஢ண்ஞமன் ணதங்கும் ஋நிநதச஡ ஆநப் வ஢ன௉ங்கன௉சஞ

அண்ஞம஠யன் உள்நம் இ஥ங்கமட பண்ஞம் அ஦யந்ட௅வகமண்ந஝ன் கண்ஞமர் உ஧கயல்஋ன் ட௅ன்஢வணல் ஧மம்வபநி கமஞி஧யந்ட ணண்ஞம ஢ி஧த்வடமடு பிண்ஞமடுங் வகமள்சந பனங்குவணன்ந஦. ...35


2206

வ஠஦யவகமண்஝ ஠யன்஡டித் டமணச஥க் கமட்஢ட்டு ஠யன்஦஋ன்ச஡க்

கு஦யவகமண்஝ பமழ்க்சகத் ட௅த஥மம் வ஢ரித வகமடுங்க஧யப்ந஢ய் ன௅஦யவகமண் ஝ச஧க்க பனக்நகம பநர்த்ட ன௅஝க்கயன஠மய் வப஦யவகமண்஝ நடனும் பி஝த்ட௅ஞி தமர்இவ் பித஡ி஧த்நட. ...36 2207

ணடயதமணல் ஆச஥னேம் ஠மன்இறு ணமந்ட௅ ணகயழ்கயன்஦வடம்

஢டயதமம் உ஡ட௅ டயன௉பன௉ட் சரன௉஥ம் ஢ற்஦யதன்ந஦ம ஋டயதமர் ஢டினும் இ஝ர்ப்஢ட் ஝ச஧தஇவ் நபசனக்வகன்஡ பிடயதம இ஡ிப்஢஝ ணமட்ந஝ன் அன௉ள்வசய் பிச஝தபந஡. ...37 2208

கற்நகமட்ச஝ வ஠ஞ்சன௉ந் டம்஢மல் அடுத்டபர் கட்குச்சும்ணமச்

வசமற்நகமட்ச஝ தமதினும் கட்டுபர் ஠யன்ச஡த் ட௅ஞிந்டடுத்நடன் அற்நகமட்ச஝ வ஠ஞ்சுச஝ நதனுக் கய஥ங்கயச஧ அன்று஧பம வ஠ற்நகமட்ச஝ ஈந்டபன் ஠ீதல்ச஧ நதமன௅க்கண் ஠யன்ண஧ந஡. ...38 2209

ஆடயக்க ணமசத ண஡த்நடன் கபச஧ அடுத்டடுத்ட௅

பமடயக்க வ஠மந்ட௅ பன௉ந்ட௅கயன் ந஦ன்஠யன் பனக்கம்஋ண்ஞிச் நசமடயக்க ஋ன்ச஡த் வடம஝ங்நகல் அன௉நத் வடம஝ங்குகண்஝மய் ந஢மடயக்க பல்஧஠ற் நசய்உசண நதமவ஝ன்னுள் ன௃க்கபந஡. ...39 2210

஢ிச஦ன௅டித் டமண்வ஝மன௉ வ஢ண்ன௅டித் நடமர்஢ிள்சநப் ந஢ர்(145)ன௅டித்ட

஠யச஦ன௅டித் டமண்஝பஞ் வசவ்நபஞி வசய்டய஝ ஠யத்டணன்஦யன் ணச஦ன௅டித் டமண்஝பஞ் வசய்நபமய்஋ன் ஢ம஧ன௉ள் சபத்வடநிநதன் குச஦ன௅டித் டமண்டுவகமள் ஋ன்ந஡ ஢஧ன௅ச஦ கூறுபநட. ...40 2211

஠஝ங்வகமண்஝ வ஢மன்஡டி ஠ீன஧யல் ஠மன்பந்ட௅ ஠ண்ட௃ணட்டும்


டய஝ங்வகமண்஝ ஠யன்ன௃கழ் அல்஧மல் ஢ி஦ர்ன௃கழ் வசப்஢சபநதல் பி஝ங்வகமண்஝ கண்஝த் டன௉ட்குன்஦ நணஇண வபற்ன௃ச஝தமள் இ஝ங்வகமண்஝ வடய்பத் ட஡ின௅ட ந஧஋ம் இச஦தபந஡. ...41 2213

பினயக்கஞ்ச ஡ந்டன௉ம் ணயன்஡மர்டம் பமழ்க்சகதில் பழ்ந்டதந஧மர் ீ

வணமனயக்கஞ்சய உள்நம் வ஢ம஦மட௅஠யன் ஠மண வணமனயந்வடநிநதன் குனயக்கஞ்சய ந஢மன்ணதங் கயன்ந஦ன்(146)அன௉நக் கு஦யத்டயச஧நதல் ஢னயக்கஞ்சய ந஡மய்இன்னும் ஋ன்஢னயக் கஞ்சப் ஢டுன௅஡க்நக. ...42 2213

நசல்சபக்கும் கண்ட௃சண ஢மகம஠யன் சயத்டம் டயன௉பன௉ள்஋ன்

஢மல்சபக்கு நணல்இ஝ர் ஋ல்஧மம் ஋ச஡பிட்஝ப் ஢மல்஠஝க்கக் கமல்சபக்கு நண஠ற் சுகபமழ்வபன் ணீ டய஡ில் கண்சபக்குநண ணமல்சபக்கு ணமசதகள் ணண்சபக்கு நணடங்கள் பமய்ட஡ிந஧. ...43 2214

என௉ணமட௅ வ஢ற்஦ ணகன்வ஢மன௉ட் ஝மக உபந்ட௅ன௅ன்஡ம்

பன௉ணமண ஡மகய பனக்குச஥த் நடமய்஋ன் பனக்குச஥த்டற் கயன௉ணம ஠ய஧த்டட௅ ந஢மல்நப஝ங் கட்஝ இன௉த்டயவகமந஧ம டயன௉ணமல் பஞங்கும் ஢டத்டப தமனுன் சயறுப஡ன்ந஦. ...44 2215

ன௅ன்஡ஞ்ச ன௅ண்஝ ணய஝ற்஦஥ நச஠யன் ன௅றேக்கன௉சஞ

அன்஡ஞ் சுகம்வ஢஦ உண்டும்உன் ஢மல்அன் ஢ச஝ந்டய஧டமல் கன்வ஡ஞ்ச நணமகட்ச஝ பன்வ஡ஞ்ச நணம஋ட்டிக் கமய்வ஠ஞ்சநணம ஋ன்வ஡ஞ்சம் ஋ன்வ஡ஞ்ச நணமவடரி நதன்இடற் வகன்வசய்பநட. ...45 2216

பம஡ம் பி஝மட௅று கமல்ந஢மல்஋ன் டன்ச஡ பசநந்ட௅வகமண்஝

ணம஡ம் பி஝மடயடற் வகன்வசய்கு நபன்஠யன்ச஡ பந்டடுத்நடன்


ஊ஡ம் பி஝மட௅னல் ஠மநதன் ஢ிசனசத உநங்வகமண்டிந஝ல்(147) ஜம஡ம் பி஝மட ஠஝த்நடமய்஠யன் டண்ஞன௉ள் ஠ல்குகநப. ...46 2217

஠மனேஞ் வசதமட ஠ச஝னேச஝ நதனுக்கு ஠மஞன௅ம்உள்

ந஠மனேஞ் வசதம஠யன்஦ பன்ணயடி ஠ீக்கய஠ன் ந஠மன்஢நித்டமய் ந஢னேஞ் வசதமட வகமடுந்டபத் டமல்வ஢ற்஦ ஢ிள்சநக்கு஠ல் டமனேம் வசதமள்இந்ட ஠ன்஦யகண் ஝மய்வசஞ் சச஝தபந஡. ...47 2218

உன௉பத்டய ந஧சய஦ய நத஡மகய னைகத்டய வ஧மன்றுணயன்஦யத்

வடன௉பத்டய ந஧சயறு கமல்பசய ீ தமடி஝ச் வசன்஦அந்டப் ஢ன௉பத்டய ந஧஠ல் அ஦யபநித் நடஉச஡ப் ஢ம஝ச்வசய்டமய் அன௉பத்டய ந஧உன௉ பமந஡மய்஠யன் டண்ஞநி தமர்க்குநநட. ...48 2219

ணமவ஡றேந் டமடுங் க஥த்நடமய்஠யன் சமந்ட ண஡த்டயல்சய஡ந்

டமவ஡னந் டமற௃ம் ஋றேக஋ன் ந஦஋ன் டநர்சப஋ல்஧மம் ஊவ஡றேந் டமர்க்க஠யன் ஢மல்உச஥ப் ந஢ன்அன்஦ய ஊர்க்குச஥க்க ஠மவ஡றேந் டமற௃ம்஋ன் ஠ம஋றே நணமவணமனய ஠ல்கய஝நப. ...49 2220

ப஡வணறேந் டமடுஞ் சச஝நதமய்஠யன் சயத்ட ணகயழ்ட஧ன்஦யச்

சய஡வணறேந் டமற௃ம் ஋றேக஋ன் ந஦஋ன் சயறுசணசத஠யன் ன௅஡வணறேந் டமற்றுப டல்஧மல் ஢ி஦ர்க்கு வணமனயந்டய஝஋ன் ண஡வணறேந் டமற௃ம்஋ன் பமய்஋றே நணமஉள்ந பம஦யட௅நப. ...50 2221

சயற்஢஥ நண஋ஞ் சயபநண டயன௉பன௉ள் சரர்ணயகுந்ட

கற்஢க நணஉச஡ச் சமர்ந்நடமர்க் கநிக்கு஠யன் சகபனக்கம் அற்஢ணன் ந஦஢஧ அண்஝ங் கநின்அ஝ங் கமடவடன்ந஦


஠ற்஢஥ ஜம஡ிகள் பமசகத் டமல்கண்டு ஠மடி஡ந஡. ...51 2222

பன௉ஞ்வசல்ற௃ள்(148) ஠ீர்ணறுத் டமற௃ம் கன௉சஞ ண஦மட஋ங்கள்

வ஢ன௉ஞ்வசல்ப நண஋ஞ் சயபநண ஠யச஡த்வடமனப் வ஢ற்றும்இங்நக டன௉ஞ்வசல் அரிக்கு ண஥ம்ந஢மல் சயறுசணத் டநர்஠ச஝தமல் அன௉ஞ்வசல்஧ல் னெழ்கய஠யற் கயன்ந஦ன் இட௅஠யன் அன௉ட்கனநக. ...52 2223

கன௉ன௅க ஠ீக்கயத ஢மஞனுக் நகக஡ கங்வகமடுக்கத்

டயன௉ன௅கம் நச஥ற் கநித்நடமய்஋ன் றுன்ச஡த் வடரிந்டடுத்வடன் என௉ன௅கம் ஢மர்த்டன௉ள் ஋ன்கயன்஦ ஌சனக் குடபிச஧நதல் உன௉ன௅க(149) பமர்க்கும் பிச஝நதமய் ஋பர்ணற் றுடற௉பந஥. ...53 2224

ணன௉ப்஢ம ப஡த்ட௅ற்஦ ணமஞிக்கு ணன்஡ன் ண஡ண஦யந்நடமர்

டயன௉ப்஢ம சு஥ஞ்வசய்ட௅ வ஢மற்கயனய ஈந்ட஠யன் சரர்஠யச஡ந்நட பின௉ப்஢ம ஠யச஡தடுத் நடன்஋஡க் கர ந்டய஝ நபஇன்வ஦ன்ச஡ கன௉ப்஢ம஠யன் சயத்டம் டயன௉ப்஢மய்஋ன் ணீ ட௅ கச஦க்கண்஝ந஡. ...54 2225

஢ீசனசத நணற௉ம்இவ் பமழ்க்சகதி ந஧ண஡ம் ந஢ட௅ற்஦இவ்

஌சனசத ஠ீபி஝ ஧மநணம அடிசணக் கய஥ங்குகண்஝மய் ணமசனசதப்(150) ந஢மன்ன௅ன்஡ர்த் டமங்வகமண்டு சபத்ட௅ பநர்த்டஇந பமசனசதத் டமம்஢ின்஡ர் ஠ீர்பி஝ ஧யன்஦ய ணறுப்஢ட௅ண்ந஝. ...55 2226

கன௉த்ட஦ய தமச்சய஦ய நதன்஢டுந் ட௅ன்஢க் க஧க்கவணல்஧மம்

உன௉த்ட஦ய தமசண வ஢மறுத்டன௉ள் ஈ஢பர் உன்ச஡தன்஦யத் டயன௉த்ட஦ய தமர்஢ி஦ர் அன்ந஦வணன் கன்஦யன் சயறுசணஎன்றும் ஋ன௉த்ட஦ய தமட௅஠ற் நசடம அ஦யனேம் இ஥ங்குகநப. ...56


2227

பமன்நபண்டிக் வகமண்஝ ணன௉ந்நடமன௅க் கண்வகமண்஝ பள்நற௃ன்ச஡

஠மன்நபண்டிக் வகமண்஝ட௅ ஠யன்஡டி தமர்க்கு ஠சகடன௉ணீ நடன்நபண்டிக் வகமண்஝ச஡ ஋ன்஢மர் இடற்கயன்னும் ஌஡ி஥ங்கமய் டமன்நபண்டிக் வகமண்஝ அடிசணக்குக் கூனய஝த் டமழ்ப்஢ட௅ண்ந஝. ...57 2228

ச஢னேச஥த் டமடும் ஢ஞிப்ன௃தத் நடமய்டசணப் ஢மடுகயன்ந஦மர்

உய்னேச஥த் டமற௉ள்ந டயல்஧வடன் ஦யல்஧சட உள்நவடன்ந஦ வ஢மய்னேச஥த் டமற௃ம் டன௉பமர் ஢ி஦ர்அட௅ ந஢ம஧ன்஦ய஠மன் வணய்னேச஥த் டமற௃ம் இ஥ங்கமசண ஠யன்஡ன௉ள் வணய்க்கனநக. ....58 2229

ண஝ல்பற்஦ய ஡மற௃ம் ணஞம்பற்று ஦மட ண஧வ஥஡஋ன்

உ஝ல்பற்஦ய ஡மற௃ம்஋ன் உள்பற்று நணமட௅தர் உள்நவபல்஧மம் அ஝ல்பற்று ஦மட஠யன் டமட்கன்஦ய ஈங்கத ஧மர்க்குச஥நதன் க஝ல்பற்஦ய ஡மற௃ம் கன௉சஞபற் ஦மடன௅க் கண்ஞபந஡. ...59 2230

஋ள்நின௉க் கயன்஦டற் நகனுஞ் சய஦யடய஝ ணயன்஦ய஋ன்஢மன்

ன௅ள்நின௉க் கயன்஦ட௅ ந஢மற௃ற்஦ ட௅ன்஢ ன௅தக்கவணல்஧மம் வபள்நின௉க் கயன்஦பர் டமன௅ங்கண் ஝மர்஋஡ில் நணபி஋ன்஦ன் உள்நின௉க் கயன்஦஠யன் டமட்நகமடல் ஋ன்஋ம் உச஝தபந஡. ...60 2231

வ஢மன்கயன்று(151) ன௄த்ட சச஝தமய்இவ் நபசனக்குன் வ஢மன்஡ன௉நமம்

஠ன்கயன்று ஠ீட஥ல் நபண்டும்அந் நடமட௅தர் ஠ண்ஞி஋ன்ச஡த் டயன்கயன்஦ நடவகமடும் ஢மம்ச஢னேம் ஢மற௃ஞச் வசய்ட௅வகம஧மர் ஋ன்கயன்஦ ஜம஧ம் இறேக்குச஥ தமவடற் கய஥ங்கயடிந஡. ...61 2232

பமய்னெடிக் வகமல்஢பர் ந஢மந஧஋ன் உள்நத்சட பன்ட௅த஥மம்


ந஢ய்னெடிக் வகமண்஝வடன் வசய்நகன் ன௅கத்டயல் ஢ி஦ங்குசகசதச் நசய்னெடிக் வகமண்டு஠ற் ஢மற்கனக் கண்டுந் டயகழ்ன௅ச஧சதத் டமய்னெடிக் வகமள்ற௅ப ட௅ண்ந஝ம அன௉ற௅க சங்க஥ந஡. ...62 2233

நகமள்நபண்டும் ஌சன ண஡த்டயச஡ நபறுற்றுக் வகமட்஝க்வகமள்நித்

நடள்நபண்டு நணமசு஝த் டீநபண்டு நணமபசட வசய்டய஝ஏர் பமள்நபண்டு நணமவகமடுந் ட௅ன்ந஢ அடயல்஋ண் ண஝ங்குகண்஝மய் ஆள்நபண்டு நணல்஋ன்ச஡ ஆள்நபண்டும் ஋ன்னுள் அஜர்எனயத்நட. ...63 2234

பிச஝திச஧ நதமஅடன் நணந஧஦ய ஋ன்ன௅ன் பிச஥ந்ட௅ப஥ப்

஢ச஝திச஧ நதமட௅தர் ஋ல்஧மம் ட௅ஞிக்கப் ஢டங்வகமநன௉ட் வகமச஝திச஧ நதம஋ன் குச஦டீ஥ ஠ல்கக் கு஧ற௉ம்஋ன்டமய் ன௃ச஝திச஧ நதம஋ன் ட஡க்கமகப் ந஢ச஋ம் ன௃ண்ஞிதந஡. ...64 2235

஠ச஦னேந நடண஧ர்க் வகமன்ச஦வகமண் ஝மடித ஠ற்சச஝நணல்

஢ிச஦னேந நடகங்சகப் வ஢ண்ட௃ந நட஢ி஦ங் குங்கறேத்டயல் கச஦னேந நடஅன௉ள் ஋ங்குந நடஇக் கச஝தபந஡ன் குச஦னேந நட஋ன் ஦஥ற்஦ற௉ம் சற்றுங் கு஦யத்டய஧நட. ...65 2236

சய஡த்டமற௃ம் கமணத்டய ஡மற௃ம்஋ன் டன்ச஡த் டயசகப்஢ிக்கும்இம்

ண஡த்டமல் உறுந்ட௅தர் ந஢மடமசண ஋ன்று ணடயத்ட௅ச்சுற்றும் இ஡த்டமற௃ம் பமழ்க்சக இடும்ச஢தி ஡மற௃ம் இசநக்கசபத்டமய் அ஡த்டமன் ன௃கறேம் ஢டத்நடமய் இட௅஠யன் அன௉ட்கனநக. ....66 2237

ன௃ல்஧ந பமதினும் ஈதமர்டம் பமதில் ன௃குந்ட௅ன௃கழ்ச்

வசமல்஧ந பம஠யன் ஦ய஥ப்ந஢மர் இ஥க்க஠ற் வசமன்஡ங்கசநக்


கல்஧ந(152) பமத்டன௉ கயன்ந஦மர்டம் ஢மற௃ங் கன௉டயச்வசன்ந஦மர் வ஠ல்஧ந பமதினும் நகநநன்஠யன் ஢ம஧ன்஦ய ஠யன்ண஧ந஡. ...67 2238

஢ிச஦சூழ்ந்ட நபஞி ன௅டிக்க஡ி நத஋ம் வ஢ன௉ஞ்வசல்பநண

கச஦சூழ்ந்ட கண்஝த்வடம் கற்஢க நணடேடற் கட்கன௉ம்ந஢ ணச஦சூழ்ந்ட ணன்வ஦மநிர் ணமணஞி நத஋ன் ண஡ன௅றேட௅ம் குச஦சூழ்ந்ட௅ வகமண்஝வடன் வசய்நகன் அகற்஦க் கு஦யத்டன௉நந. ...68 2239

கண்கட்டி ஆடும் ஢ன௉பத்டய ந஧ன௅ச஧ கண்஝என௉

வ஢ண்கட்டி தமந ஠யச஡க்கயன்஦ ஏர்சயறு ஢ிள்சநசதப்ந஢மல் ஋ண்கட்டி தமனுன் அன௉ள்பிசனந் நடன்சயப ந஡஋ன்வ஠ஞ்சம் ன௃ண்கட்டி தமய்அச஧க் கயன்஦ட௅ ணண்கட்டிப் ந஢மற௃டயர்ந்நட. ...69 2240

வணய்பிட்஝ பஞ்சக வ஠ஞ்சமல் ஢டுந்ட௅தர் வபந்வ஠ன௉ப்஢ில்

வ஠ய்பிட்஝ பம஦யந்ட பமழ்க்சகதின் பமடச஡ ந஠ரிட்஝டமல் வ஢மய்பிட்஝ வ஠ஞ்சுறும் வ஢மற்஢டத் சடத இப் வ஢மய்தச஡஠ீ சகபிட் டி஝஠யச஡ நதல்அன௉ள் பமய்கன௉ சஞக்க஝ந஧. ...70 2241

அன௉ட்க஝ ந஧அக் க஝஧ன௅ நடஅவ் பன௅டத்ட௅ற்஦

வடன௉ட்சுசப நதஅச் சுசபப்஢த ந஡ணச஦ச் வசன்஡ி஠யன்஦ வ஢மன௉ட்஢ட நணஅப் ஢டத்ட஥ நச஠யன் ன௃கழ்஠யச஡தம இன௉ட்குஞ ணமசத ண஡த்நட ச஡னேம்உபந் நடன்றுவகமள்நந. ....71 2242

அண்஝ங்கண் ஝மனும் அநந்டமனும் கமண்஝ற் கரிதப஠யன்

கண்஝ங்கண் ஝மர்க்குஞ் சச஝நணல் குச஦ந்ட கச஧ணடயதின் ட௅ண்஝ங்கண் ஝மர்க்கும் ஢தன௅ந நடம஋஡ச் சூழ்ந்டச஝ந்நடன்


வடமண்஝ன்கண் ஝மள்஢஧ வடண்஝ன்கண் ஝மய்஠யன் ட௅சஞதடிக்நக. ...72 2243

நடட்஝க்கண் ந஝ர்வணமனயப் ஢மகம உ஧கயல் சய஧ர்கு஥ங்சக

ஆட்஝க்கண் ந஝ன்அன்஦ய அக்கு஥ங் கமல்அபர் ஆ஝ச்சற்றும் நகட்டுக்கண் ந஝஡ிச஧ ஠மந஡சன வ஠ஞ்சக் கயனக்கு஥ங்கமல் நபட்டுக்வகமண் ஝மடுகயன் ந஦ன்இட௅ சமன்஦ பிதப்ன௃ச஝த்நட. ...73 2244

ந஢மகங்வகமண் ஝மர்த்ட அன௉நமர் அன௅டப் ன௃ஞர்ன௅ச஧சதப்

஢மகங்வகமண் ஝மர்த்ட ஢஥ம்வ஢மன௉ நந஠யன் ஢ட஠யச஡தம நபகங்வகமண் ஝மர்த்ட ண஡த்டமல்இவ் நபசன வண஧யந்ட௅ணயகச் நசமகங்வகமண் ஝மர்த்ட௅஠யற் கயன்ந஦ன் அன௉நத் வடம஝ங்குகநப. . ...74 2245

இன்஦஧ நபவ஠டு ஠மநமக ஌சனக் வகடயர்த்டட௅ன்஢ம்

என்஦஧ நப஢஧ ஋ண்ஞி஧ நபஉற் றுச஥த்டடதல் ணன்஦஧ நப஢ி஦ர் ஠ன்஦஧ நபவத஡ பந்டகதக் கன்஦஧ நப஢சுங் கன்஦டி நதன்஦ச஡க் கமத்டன௉நந. ...75 2246

஢டி஢ட்஝ ணமசததின் ஢மற்஢ட்஝ சம஧ப் ஢஥ப்஢ிற்஢ட்ந஝

ணயடி஢ட்஝ பமழ்க்சகதின் நணற்஢ட்஝ ட௅ன்஢ பிசம஥த்டய஡மல் அடி஢ட்஝ ஠மனு஡க் கமட்஢ட்டும் இன்னும் அச஧டல்஠ன்ந஦ம ஢ிடி஢ட்஝ ந஠ரிச஝ப் வ஢ண்஢ட்஝ ஢மகப் வ஢ன௉ந்டசகநத. ...76 2247

உச஝தமய்஋ன் பிண்ஞப்஢ம் என்றுண்டு நகட்஝ன௉ள் உன்஡டிச்சரர்

டச஝தமட௅ம் இன்஦யப் ன௃கல்படல் ஧மல்இச் சகத்டயச஝஠மன் ஠ச஝தமல் சயறுசணவகமண் ஝ந்நடம ஢ி஦ச஥ ஠பின்஦பர்஢மல் அச஝தம சணனேவ஠ஞ் சுச஝தமசண னேந்டந் டன௉ற௅கநப. ...77


2248

டஞ்சவணன் ந஦஠யன்஦ ஠மநதன் குச஦சதத் டபிர்உ஡க்நகமர்

஢ஞ்சணயன் ந஦உ஧ வகல்஧ம஠யன் சர஥ன௉ட் ஢மங்குகண்஝மய் ஋ஞ்ச஠யன் ந஦ற்குச஡ தல்஧மல் ட௅சஞ஢ி஦ய டயல்ச஧இட௅ பஞ்சணன் ந஦஠யன் ஢டங்கமண்க ன௅க்கண் ணஞிச்சு஝ந஥. ...78 2249

வ஢மறுத்டமற௃ம் ஠மன்வசனேம் குற்஦ங்கள் தமற௉ம் வ஢ம஦மவடச஡஠ீ

எறுத்டமற௃ம் ஠ன்஦ய஡ிக் சகபிட்டி ந஝ல்஋ன் னுச஝தபன்஠ீ வபறுத்டமற௃ம் நப஦யச஧ நபற்ந஦மர் இ஝த்சட பின௉ம்஢ி஋ன்ச஡ அறுத்டமற௃ஞ் வசன்஦ய஝ ணமட்ந஝ன் ஋஡க்குன் அன௉நி஝நண. ...79 2250

நசல்பன௉ம் ஌ர்பினய ணங்சக஢ங் கம஋ன் சயறுசணகண்஝மல்

நணல்பன௉ ஠ீப஥த் டமழ்த்டமற௃ம் உன்஦ன் பிதன்அன௉ட்வ஢மற் கமல்பன௉ நணஇநங் கன்஦னத் டமய்ப்஢சுக் கமஞின்ணடிப் ஢மல்பன௉ நணன௅ச஧ப் ஢மல்பன௉ நணவ஢ற்஦ ஢மசபக்குநண. ...80 2251

பன்஢ட்஝ கூ஝஧யல் பமன்஢ட்஝ சபசத ப஥ம்஢ிட்஝஠யன்

வ஢மன்஢ட்஝ நண஡ிதில் ன௃ண்஢ட்஝ ந஢மடயல் ன௃பி஠ச஝தமம் ட௅ன்஢ட்஝ ப஥ர்அந் ீ நடமபமட றொ஥ர்டம் டெதவ஠ஞ்சம் ஋ன்஢ட்஝ நடமஇன்று நகட்஝஋ன் வ஠ஞ்சம் இடி஢ட்஝நட. ...81 2252

஠ீர்சயந்ட௅ம் கண்ட௃ம் ஠யச஧சயந்ட௅ம் வ஠ஞ்சன௅ம் ஠ீஞச஝தில்

சரர்சயந்ட௅ பமழ்க்சகனேம் நடன்சயந்டய பமடித வசம்ண஧ர்ந஢மல் கூர்சயந்ட௅ ன௃ந்டயனேம் வகமண்டு஠யன் ந஦ன்உட் குச஦சயந்ட௅ம்பம ந஦மர்சயந்ட௅ ந஢ம஧ன௉ள் ந஠ர்சயந்டன் ஌த்ட௅ம் உச஝தபந஡. ...82 2253

வகமடிவகமண்஝ ஌ற்஦யன் ஠ச஝னேம் சச஝னேம் குநிர்ன௅கன௅ம்


ட௅டிவகமண்஝ சகனேம் வ஢மடிவகமண்஝ நண஡ினேம் நடமற௃ச஝னேம் ஢ிடிவகமண்஝ ஢மகன௅ம் ந஢஥ன௉ள் ந஠மக்கன௅ம் வ஢ய்கனற௃ம் குடிவகமண்஝ ஠ன்ண஡ம் ஋ன்ண஡ம் ந஢மற்குச஦ வகமள்படயன்ந஦. ...83 2254

பிடயக்கும் ஢டயக்கும் ஢டய஠டய ஆர்ணடய நபஞிப்஢டய

டயடயக்கும் ஢டயக்கும் ஢டயநணற் கடயக்குந் டயகழ்஢டயபமன் ட௅டயக்கும் ஢டயக்கும் ஢டயஏங்கு ணம஢டய வசமற்க஝ந்ட ஢டயக்கும் ஢டயசயற் ஢டயவதம் ஢டய஠ம் ஢சு஢டயநத. ...84 2255

஋ச஡தச஝ந் டமழ்த்டயத ட௅ன்஢ச் சுசணசத இ஦க்வக஡நப

஠யச஡தச஝ந் நடன்அடி ஠மநதற் கன௉ந ஠யச஡டயகண்஝மய் பிச஡தச஝ந் நடண஡ பறுச஝ந் ீ நட஠யன்று நபற்஦பர்டம் ணச஡தச஝ந் நடண஡ம் பம஝ல்உன் வடமண்஝ர் ண஥஢ல்஧நப. ...85 2256

ப஡ம்ந஢மய் பன௉பட௅ ந஢மந஧பன் வசல்பர் ணச஡தி஝த்நட

டய஡ம்ந஢மய் பன௉ணயச் சய஦யநதன் சயறுசணச் வசத஧ட௅ந஢மய்ச் சய஡ம்ந஢மய்க் வகமடும்஢சகக் கமணன௅ம் ந஢மய்஠யன் டய஦஠யகழ்த்டம இ஡ம்ந஢மய்க் வகமடித ண஡ம்ந஢மய் இன௉ப்஢வடன் வ஦ன்஡஥நச. ...86 2257

வ஢ற்஦ம நச஡த஠யன் குற்ந஦பல் வசய்ட௅ ஢ிசனக்க஦யதமச்

சயற்஦மள் ஢஧ரினும் சயற்஦ம வநனுவணன் சயறுசணடபிர்த் ட௅ற்஦மள் கயச஧஋஡ின் ணற்஦மர் ட௅சஞ஋஡க் குன்கண஧ப் வ஢மற்஦மள் அன௉ட்ன௃கழ்க் கற்஦மய்ந்ட௅ ஢ம஝ப் ன௃ரிந்டன௉நந. ...87 2258

அந்஠மசஞ தமட௅஠ஞ் நசற்஦தன் ணமல்ணச஡ தமடயதர்டம்

வ஢மன்஡மசஞக் கமத்ட அன௉ட்க஝ ந஧஢ி஦ர் ன௃ன்ணச஡ந஢மய்


இந்஠மசஞ தமபசக ஋ன்஡மசஞக் கமத்டன௉ள் ஌சனக்கு஠யன் டன்஡மசஞ ஍த஠யன் டமநமசஞ நபறு ச஥ஞில்ச஧நத. ...88 2259

஢பசமட ஡ம்வ஢றும் ஢மடகர் நணற௉ம்இப் ஢மரிச஝஠ல்

சயபசமட ஡த்டச஥ ஌ன்஢ச஝த் டமய்அத் டயன௉பி஧யகள் அபசமட ஡ங்கசநக் கண்டிப ன௉ள்நம் அறேங்க஋ன்ந஦ம கபசம ட஡வண஡க் சகம்ணம னுரிசதக் கநித்டபந஡. ...89 2260

஠மன்வசய்ட ன௃ண்ஞித ணயதமநடம சயபமத ஠ண஋஡நப

ஊன்வசய்ட ஠மசபக்வகமண் ந஝ம டப்வ஢ற் ந஦ன்஋ச஡ எப்஢ப஥மர் பமன்வசய்ட ஠மன்ன௅கத் நடமனும் டயன௉வ஠டு ணமற௃ணற்ச஦த் நடன்வசய்ட கற்஢கத் நடபனும் நடபன௉ஞ் வசய்தரிநட. ...90 2261

உற்஦ம தினுணச஦க் நகமர்பரி நதமய்஋ச஡ உற்றுப்வ஢ற்஦

஠ற்஦ம தினும்இ஡ி தமந஡஠யன் ஠ல்஧ன௉ள் ஠ல்கயல்஋ன்ச஡ பிற்஦ம தினுங்வகமந நபண்டுகயன் ந஦ன்஋ன் பின௉ப்஢஦யந்ட௅ம் சற்஦ம தினும்இ஥ங் கமநடம஠யன் சயத்டம் டதம஠யடயநத. ... 91 2262

பமன்ணம ஦யனுவணமனய ணம஦மட ணம஦ன் ண஡ங்கநிக்கக்

கமன்ணம஦ய தமடித கற்஢க நண஠யன் கன௉சஞவதன்நணல் டமன்ணம ஦யனும்பிட்டு ஠மன்ணம஦ய ந஝ன்வ஢ற்஦ டமய்க்குன௅ச஧ப் ஢மன்ணம஦ய னும்஢ிள்சந ஢மன்ணமறு நணமஅடயல் ஢ல்஧யடுநண. ...92 2263

அன்஢ரி டமண஡த் நடசனதன் தமன்ட௅த ஥மல்வண஧யந்நட

இன்஢ரி டமணயச் சயறு஠ச஝ பமழ்க்சகதில் ஌ங்குகயன்ந஦ன் ஋ன்஢ரி டம஢ ஠யச஧஠ீ அ஦யந்ட௅ம் இ஥ங்கயச஧நதல்


பன்஢ரி டமந்டண் அன௉ட்க஝ ந஧஋ன்஡ பமழ்வப஡க்நக. ...93 2264

சணகண்஝ கண்஝ன௅ம் ணமன்கண்஝ பமணன௅ம் சபத்டன௉நில்

சககண்஝ ஠ீ஋ங்கும் கண்கண்஝ வடய்பம் கன௉டயவ஧ன்ந஦ வணய்கண்஝ ஠மன்ணற்ச஦ப் வ஢மய்கண்஝ வடய்பங்கள் நணற௉பந஡ம வ஠ய்கண்஝ ஊண்பிட்டு ஠ீர்கண்஝ கூறேக்வகன் ந஠டுபநட. ...94 2265

நபஞிக்கு நணவ஧மன௉ நபஞி(153) சபத் நடமய்ன௅ன் பின௉ம்஢ிஎன௉

ணமஞிக்கு நபடம் பகுத்நட கயனயஎன்று பமங்கயத்டந்ட கமஞிக்குத் டம஡ச஥க் கமஞிணட் ஝மதினும் கமட்டுகண்஝மய் ஢மஞிக்குநணம(154) டன௉ம் ஢மஞி(155) பந் நடற்஦பர் ஢மன்சணகண்ந஝. ...95 2266

ணச஦க்வகமநித் டமய்வ஠டு ணமற்வகமநித் டமய்டயசச ணமன௅கங்வகமள்

இச஦க்வகமநித் டமய்இங் கடயந஧மர் ஢னயதிச஧ ஋ன்஦ன்ண஡க் குச஦க்வகமநித் டமற௃ம் குச஦டீர்த் டன௉வந஡க் கூபிடும்஋ன் ன௅ச஦க்வகமநித் டமற௃ம் அ஥நச஠யன் ஢மல்஢னய னெடிடுநண. ...96 2267

ன௅ன்ணசன நபண்டும் ஢ன௉பப் ஢திர்வபதில் னெடிக்வகட்஝

஢ின்ணசன ந஢ய்ந்வடன்஡ ந஢றுகண் ஝மய்அந்டப் வ஢ற்஦யசதப்ந஢மல் ஠யன்ணசன ந஢மற்வகமச஝ இன்஦ன்஦ய னெப்ன௃ வ஠ன௉ங்கயதக்கமல் வ஢மன்ணசன ந஢ய்ந்வடன்஡ கன்ணசன ந஢ய்ந்வடன்஡ ன௄஥ஞந஡. ...97 2268

஠ீநம ட஥ற௉வகமண் வ஝ன்குச஦ தமற௉ம் ஠யகழ்த்டற௉ம்஠ீ

நகநம டபன்஋஡ பமநம இன௉க்கயன்஦ நகண்சண஋ன்ந஡ம சூநமட ன௅க்கண் ணஞிநத பிந஝ல்உச஡ச் சூழ்ந்ட஋ன்ச஡ ஆநமகக் வகமள்நினும் ணீ நம ஠஥கத் டறேத்டயனுநண. ...98


2269

பநங்கன்று ணமப஡த் டீன்஦டன் டமதின்஦ய பமடுகயன்஦

இநங்கன்று ந஢மல்சயறு பமழ்க்சகதில் ஠யன்அன௉ள் இன்஦யஅந்நடம உநங்கன்று ஠மன்வசய்ப வடன்ந஡ கன௉சஞ உடற௉கண்஝மய் கநங்கன்று ந஢஥ன௉ட் கமவ஥ன்று கூறும் கநத்டபந஡. ..99 2270

கமற்றுக்கு நணல்பிட்஝ ஢ஞ்சமகய உள்நம் க஦ங்கச்வசன்ந஦

நசமற்றுக்கு நணற்கடய இன்வ஦஡ நபற்஦கந் நடமறும்உண்ந஢மர் டெற்றுக்கு நணல்வ஢ன௉ந் டெ஦யச஧ ஆங்வகன் ட௅த஥வணனும் நசற்றுக்கு நணல்வ஢ன௉ஞ் நச஦யச஧ கமண்அன௉ட் வசவ்பண்ஞந஡. ...100 2271

அந்நடம ட௅தரில் சுனன்஦மடும் ஌சன அப஧வ஠ஞ்சம்

சயந்நடமட ஠ீரில் சுனயநதம இசநதபர் வசங்சகவடமட்஝ ஢ந்நடம சயறுபர்டம் ஢ம்஢஥ நணமவகமட்டும் ஢ஞ்சுவகமந஧ம பந்நடம டுனற௃ம் ட௅ன௉ம்ந஢ம஋ன் வசமல்பவடம் ணமணஞிநத. ...101 2272

வ஢மன்பச நணமவ஢ண்க நின்பச நணமக஝ற் ன௄பசநணம

ணயன்பச நணம஋னும் வணய்பச நணம஋ன் பிடயபசநணம டன்பச நணமண஧ந் டன்பச நணம஋ன் சபச஧வ஠ஞ்சம் ஋ன்பச நணமஇல்ச஧ ஠யன்பசம் ஠மன்஋ச஡ ஌ன்றுவகமள்நந. ...102 2273

஠ம஡஝ங் கமவடமன௉ ஠மட்வசனேம் குற்஦ ஠஝க்சக஋ல்஧மம்

பம஡஝ங் கமடயந்ட ணண்ஞ஝ங் கமட௅ ணடயக்குணண்஝ம் டம஡஝ங் கமவடங்குந் டம஡஝ங் கமவட஡த் டம஡஦யந்ட௅ம் ணம஡஝ங் கமட்டு ணஞி஋ச஡ ஆண்஝ட௅ ணமபிதப்ந஢. ...103 2274

஢மம்஢ம தினும்உஞப் ஢மல்வகமடுப் ஢மர்பநர்ப் ஢மர்ணச஡ப்஢மல்


நபம்஢மதி னும்வபட்஝ல் வசய்தமர் பநர்த்ட வபன௉ட்சயக்க஝மத் ` டமம்஢ம தினும்(156) என௉ டமம்஢மதி னுங்வகமடு டமம்஢ின்வசல்பமர் நடம்஢மய் ண஧ர்க்குனற் கமம்஢மக ஋ன்ச஡னேம் நசர்த்ட௅க்வகமள்நந. ...104 2275

வ஠ன௉ப்ன௃க்கு ன௅ட்ச஝னேம் கூழ்க்கய஝ உப்ச஢னேம் ந஠டிச்வசல்நபமர்

஢ன௉ப்ன௃க்கு வ஠ய்னேம்எண் ஢மற௃க்கு பமசனப் ஢னன௅ங்வகமள்நத் வடன௉ப்ன௃க்கு பமவ஥மடு நசர்கயவ஧ன் ஡மம்இச் சயறு஠ச஝தமம் இன௉ப்ன௃க்கு நபண்டித ஠மன்சயப நதமகர்஢ின் ஋ய்டயவ஧ன்ந஡. ...105 2276

஋ம்ணட ணமட்டு ணரிநதமய்஋ன் ஢மபி இடும்ச஢வ஠ஞ்சச

ன௅ம்ணட தமச஡தின் கம஧யட் டி஝஦யனும் வணமய்அ஡ற்கண் பிம்ணட ணமக்கயனும் வபட்டினும் ஠ன்றுன்ச஡ பிட்஝ அடன் வபம்ணட ஠ீங்கவ஧ன் சம்ணடங் கமண்஋வ் பிடத்டயனுநண. ...106 2277

கல்஧மட ன௃ந்டயனேம் அந்நடம஠யன் டமநில் கஞப்வ஢மறேட௅ம்

஠யல்஧மட வ஠ஞ்சன௅ம் வ஢மல்஧மட ணமசதனேம் ஠ீண்ணடன௅ம் வகமல்஧மணல் வகமன்வ஦ச஡த் டயன்஡மணல் டயன்கயன்஦ வகமள்சகசதஇங் வகல்஧மம் அ஦யந்ட உ஡க்வகநி நத஡ின் ஦யசசப்஢வடன்ந஡. ...107 2278

வடவ்பனய ஏடும் ண஡த்நடனுக் குன்஦ன் டயன௉ற௉நந்டமன்

இவ்பனய ஌வகன் ஦யன௉பனயக் குள்பிட்஝ வடவ்பனயநதம அவ்பனய நதபனய வசவ்பனய ஢ம஝஠யன் ஦மடுகயன்ந஦மய் வபவ்பனய ஠ீர்ப்ன௃சஞக் வகன்ந஡ வசதல்இவ் பித஡ி஧த்நட. . ..108 2279

கண்ஞமர் டேடற்வசங் கன௉ம்ந஢஠யன் வ஢மன்஡ன௉ட் கமன்ண஧ச஥

஋ண்ஞமட ஢மபிஇங் நகன்஢ி஦ந் நடன்஠யச஡ ஌த்ட௅கயன்ந஦மர்


உண்ஞமட ஊட௃ம் உடுக்கம உச஝னேம் உஞர்ச்சயசற்றும் ஠ண்ஞமட வ஠ஞ்சன௅ம் வகமண்டு஧ நகமர்ன௅ன்஡ர் ஠மட௃஦நப. ...109 2280

அம்ணம பதிற்வ஦ரிக் கமற்ந஦ன் ஋஡஠யன் ஦றேட஧஦ச்

சும்ணமஅச் நசய்ன௅கந் டமய்஢மர்த் டயன௉க்கத் ட௅ஞிபள்வகமந஧ம இம்ணம ஠ய஧த்டன௅ நடற்஦மதி னுந்டந் டயடுபள்ன௅க்கண் ஋ம்ணமன்இங் நகசன அறேன௅கம் ஢மர்த்ட௅ம் இ஥ங்கயச஧நத. ...110 2281

ஏதமக் கன௉சஞ ன௅கயந஧ டேடற்கண் என௉ப஠யன்஢மல்

நடமதமக் வகமடிதவபந் வ஠ஞ்சத்சட ஠மன்சுடு வசமல்ச஧ச்வசமல்஧ய பமதமல் சுடினுந் வடரிந்டய஧ நடஇ஡ி பல்ப஝சபத் டீதமல் சுடினுவணன் அந்நடம சய஦யட௅ந் வடரிபடன்ந஦. ...111 2282

ணம஧஦ய தமன்ண஧ ந஥மன்அ஦ய தமன்ணக பமன்அ஦யதமன்

கம஧஦ய தமன்ணற்ச஦ பமந஡மர் க஡பினுங் கண்஝஦யதமர் நச஧஦ய தமபினய ணங்சக஢ங் கம஠யன் டய஦த்சடணச஦ ஠ம஧஦ய தம஋஡ில் ஠ம஡஦ய நபன்஋஡ல் ஠மட௃ச஝த்நட. ... 112 2283

ஆ஦யட்஝ நபஞினேம் ஆட்டிட்஝ ஢மடன௅ம் அம்சணஎன௉

கூ஦யட்஝ ஢மகன௅ம் நகமத்டயட்஝ வகமன்ச஦னேம் நகம஧ணயக்க ஠ீ஦யட்஝ நண஡ினேம் ஠மன்கமட௃ம் ஠மள்஋ன் ஡ிச஧த்டச஧நணல் ஌஦யட்஝ சககள்கண் ஝மஞபப் ந஢ய்கள் இ஦ங்கயடுநண. ...113 2284

அல்ற௃ண்஝ கண்஝த் ட஥நச஠யன் சரர்த்டய அன௅டன௅ண்ந஝ம ர்

வகமல்ற௃ண்஝ நடபர்டங் நகமற௅ண்஝ சரவ஥னும் கூறேண்஢ந஥ம வசமல்ற௃ண்஝(157) பமதி஡ர் ன௃ல்ற௃ண்஢ ந஥மஇன் சுசபக்கண்வ஝னும்


கல்ற௃ண்஝ ந஢ர்கன௉ங் கல்ற௃ண்஢ ந஥மஇக் க஝஧ய஝த்நட. ...114 2285

கமந஥ ஋னுணஞி கண்஝த்டய ஡மன்வ஢மற் கனச஧தன்஦ய

தமந஥ ட௅சஞ஠ணக் நகசனவ஠ஞ் நசஇங் கயன௉ந்ட௅கறே ஠ீந஥ ஋஡ினுந் ட஥ற்கஞ்சு பமவ஥மடு ஠ீனேஞ்வசன்று நசந஥ல் இறுகச் சயபமத ஠ண஋஡ச் சயந்சடவசய்நத. ....115 2286

பச஧ப்஢ட்஝ ணமவ஡஡ பமட்஢ட்஝ கண்ஞிதர் சணதவ஧ன்னும்

ன௃ச஧ப்஢ட்஝ ந஢ய்க்கு பிச஧ப்஢ட்஝ ஠மன்ணடய ந஢மய்ப்ன௃஧ம்஢ பிச஧ப்஢ட்஝ இம்ண஡ம் அந்நடமஇவ் நபசனக்வகன் வ஦ங்கயன௉ந்ட௅ டச஧ப்஢ட்஝ நடமஇடற் வகன்வசய்கு நபன்ன௅க்கட் சங்க஥ந஡. ...116 2287

குன௉ந்டமவணன் நசமக ண஡ணம஡ ஢ிள்சநக் கு஥ங்குக்கயங்நக

பன௉ந்டம ஞபவணன்னு ணம஡ி஝ப் ந஢வதமன்று ணமத்டய஥நணம வ஢ன௉ந்டம ணடவணன் ஦ய஥மக்கடப் ந஢னேம் ஢ிடித்டவடந்டமய் டயன௉ந்டம அடன்குடயப் வ஢ன்என௉ பமய்வகமண்டு வசப்஢ரிநட. ...117 2288

வ஢ண்ணஞி ஢மகப் வ஢ன௉ணஞி நதஅன௉ட் வ஢ற்஦யவகமண்஝

பிண்ணஞி தம஡ பினயணஞி நத஋ன் பின௉ப்ன௃று஠ல் கண்ணஞி ந஠ர்க஝ ற௉ண்ணஞி நதஎன௉ கமல்ணஞிசதத் டயண்ணஞிக் கூ஝஧யல் பிற்ந஦மங்கு வடய்ப சயகமணஞிநத. ...118 2289

அச஧வதறேத் ட௅ந்வடறும் ஍ந்வடறேத் டமற௃ன்ச஡அர்ச்சயக்கயன்ந஦மர்

கச஧வதறேத் ட௅ம்ன௃கழ் கமவ஧றேத் டயற்குக் க஡ிபி஥க்கம் இச஧வதறேத் ட௅ம்஢ி஦ப் ஢ீவ஝றேத் ட௅ங்வகமண்஝ ஋ங்கள்ன௃றேத் டச஧வதறேத் ட௅ஞ்சரி தமநணம டேடற்கண் ட஡ின௅டந஧. ...119


2290

ஆட்சயகண் ஝மர்க்குற்஦ ட௅ன்஢த்சடத் டமன்வகமண் ஝ன௉நநிக்கும்

ணமட்சயகண் ஝மய்஋ந்சட பள்நற் குஞவணன்஢ர் ணற்஦டற்குக் கமட்சயகண் ந஝஡ிச஧ ஆதினும் உன்஡ன௉ட் கண்஝த்டயந஧மர் சமட்சயகண் ந஝ன்கநி வகமண்ந஝ன் கன௉சஞத் ட஝ங்க஝ந஧. ...120 2291

கண்வகமண்஝ வ஠ற்஦யனேம் கமர்வகமண்஝ கண்஝ன௅ம் கற்஢நிக்கும்

வ஢ண்வகமண்஝ ஢மகன௅ம் கண்ந஝ன்ன௅ன் ணம஦ன் ஢ி஥ம்஢டிதமல் ன௃ண்வகமண்஝ நண஡ிப் ன௃஦ங்கண்டி ந஧ன்அப் ன௃஦த்சடக்கண்஝மல் எண்வகமண்஝ கல்ற௃ம் உன௉கும்஋ன் ந஦மஇங் வகமநித்டச஡நத. ...121 2292

நபய்க்குப் வ஢மன௉ம்஋னயல் நடமற௅ச஝த் நடபி பிநங்குவணங்கள்

டமய்க்குக் க஡ிந்வடமன௉ கூ஦நித் நடமய்஠யன் டதற௉ணயந்ட ஠மய்க்குக் கயச஝க்கும் ஋஡என௉ நசமடய஝ம் ஠ல்கயல்அபர் பமய்க்குப் ஢னத்வடமடு சர்க்கச஥ பமங்கய பனங்குபந஡. ...122 2293

கமண்஝த்டயன் நணற௉ம் உ஧கர ர்இத் நடகம் கன௉ம்஢சஞந஢மல்

஠ீண்஝த்டய வ஧ன்஡ ஠யச஧த஧ நபஇட௅ ஠யற்஦ல்஢சும் ஢மண்஝த்டயல் ஠ீர்஠யற்஦ல் அன்ந஦ம ஠சண஠ம் ஢சு஢டயடமன் ஆண்஝த்டயல் ஋ன்஡ குச஦நதம஠ம் நணற்குச஦ ஆதி஥நண. ...123 2294

நபஞிக்கண் ஠ீர்சபத்ட நடநப ணட௅ச஥ பிதன்வடன௉பில்

ணமஞிக்கம் பிற்஦வசம் ணமஞிக்க நண஋ச஡ பமழ்பித்டநடமர் ஆஞிப்வ஢மன் ந஡வடள் நன௅நட஠யன் வசய்த அடிண஧ர்க்குக் கமஞிக்சக தமக்கயக்வகமண் ஝மள்பமய் ஋஡ட௅ கன௉த்டயச஡நத. ...124 2295

ணமகச஧ பமஞர் ஢ி஦ன்஢மல் ஋ணக்கும் ணச஡க்கும்கட்஝


஠ீகச஧ டமஎன௉ நணகச஧ டமஉஞ வ஠ன்ணச஧டம ந஢மகச஧ தம஋஡ப் ஢ின்வடம஝ர் பமர்அபர் ந஢மல்ண஡஡ ீ ஌கச஧ ஈக஧ர் ஌கம்஢ பமஞ ரி஝ஞ்வசல்கநப. ...125 2296

ஊர்டன௉ பமர்஠ல்஧ ஊண்டன௉ பமர்உச஝ னேந்டன௉பமர்

஢மர்டன௉ பமர்உனற் நகர்டன௉ பமர்வ஢மன் ஢ஞந்டன௉பமர் நசமர்டன௉ பமர்உள் ந஦யற௉வக ஝மணல் சுகயப்஢டற்கயங் கமர்டன௉ பமர்அம்சண தமர்டன௉ ஢மகச஡ தன்஦யவ஠ஞ்நச. ...126 2297

஢ண்வசய்ட வசமன்ணங்சக ஢மகமவபண் ஢மற்க஝ல் ஢ள்நிவகமண்ந஝ம ன்

டயண்வசய்ட சக்க஥ங் வகமள்பமன் அன௉ச்சச஡ வசய்டயட்஝஠மள் பிண்வசய்ட ஠யன்஡ன௉ட் நசபடி நணற்஢஝ நபண்டிதபன் கண்வசய்ட ஠ற்஦பம் தமநடம கன௉த்டயல் கஞிப்஢ரிநட. ...127 2298

ணமப்஢ிட்டு ந஠ர்ந்ட௅ண்டு பந்டயசத பமழ்பித்ட பள்நல்உன்வபண்

கமப்஢ிட்டு நணற்஢஧ ஢மப்஢ிட்஝ நண஡ிசதக் கண்டுவடமனக் கூப்஢ிட்டு ஠ம஡ிற்க பந்டயச஧ ஠மடச஡க் கூ஝இல்஧மள் ன௄ப்஢ிட்஝ கம஧த்டயல் கூப்஢ிட்஝ ந஢மடயனும் ந஢மபட௅ண்ந஝. ...128 2299

஋ன்நணற் ஢ிசனதிச஧ தமவ஡ன்வசய் நகன்஋ன் இ஝த்டயன௉ந்வடன்

வசமன்நணற் வகமநமவடச஡ இன்நணல் ட௅ன௉ம்வ஢஡ச் சுற்றுவ஠ஞ்சத் டயன்நணற் ஢ிசனதட௅ ன௃ன்நணற் ஢஡ிவத஡ச் வசய்வடமனயக்க ஠யன்நணற் ஢஥ம்பிச஝ டன்நணற்வகமண் ஝ன்஢ர்ன௅ன் ஠யற்஢பந஡. ...129 2300

சணபிட்டி ஝மணஞி கண்஝ம஠யன் டன்ச஡ பறேத்ட௅ம்஋ன்ச஡

வ஠ய்பிட்டி ஝மஉண்டி ந஢மல்இன்஢ி ஧மன்வணய்ந் வ஠஦யத஦யதமன்


வ஢மய்பிட்டி ஝மன்வபம் ன௃ச஧பிட்டி ஝மன்ணதல் ந஢மகவண஧மம் சகபிட்டி ஝மன்஋஡க் சகபிட்டி ந஝ல்பந்ட௅ கமத்டன௉நந. ...130 2301

஠ல்஧ன௅ டம்சயசப டமன்ட஥க் வகமண்டு஠யன் ஠ற்வசபிக்குச்

வசமல்஧ன௅ டந்டந்ட ஋ங்கள் ஢ி஥மன்பநஞ் சூழ்ணதிச஧ இல்஧ன௅ டந்டயகழ் வ஢ண்ஞமக ஋ன்ச஢ ஋றேப்஢ித஠மள் சயல்஧ன௅ டம்வ஢ற்஦ நடபச஥ பம஡ஞ் சயரித்டடன்ந஦. ...131 2302

வசமற்றுசஞநபடயதன் ஋ன்னும்஢டயகச் சுன௉டயசத஠யன்

வ஢மற்றுசஞ பமர்கனற் நகற்஦யதப் வ஢மன்஡டிப் ந஢மடயச஡நத ஠ற்றுசஞ தமக்கச஥ ஌஦யத ன௃ண்ஞித ஠மப஥சசக் கற்றுசஞ தமடயந்டக் கற்றுசஞ தமவணன் கச஝வ஠ஞ்சநண. ...132 2303

சச஝தப ஠ீன௅ன் டடுத்டமண்஝ ஠ம்஢ிக்குச் சற்வ஦஡ினும்

கச஝தப ந஡ன்வசனேங் சகம்ணம ஦஦யந்டய஧ன் கமல்பன௉ந்டய ஠ச஝னே஦ ஠யன்ச஡ப் ஢஥சபடன் ஢மங்கர் ஠஝த்டயஅன்஢ர் இச஝பன௉ம் உன்஦ன் இ஥க்கத்சடத் டமன்வபநி திட்஝டற்நக. ...133 2304

டயன௉பமட றொவ஥ம் வ஢ன௉ணமன் வ஢மன௉ட்஝ன்று வடன்஡ன்ன௅ன்ந஡

வபன௉பமட சபடயகப் ஢மய்஢ரி நணற்வகமண்டு நணபி஠யன்஦ என௉பமட நகம஧த் வடமன௉பமஅக் நகம஧த்சட உள்குநிர்ந்நட கன௉பமட ஠ீங்கய஝க் கமட்டுகண் ஝மய்஋ன் க஡பி஡ிந஧. ...134 2305

சரர்டன௉ ஠மற௉க் கச஥தச஥ப் ந஢ம஧யச் சய஦யதனும்ஏர்

கமர்டன௉ ணமசதச் சணஞமன் ண஡க்கன௉ங் கல்஧யற்கட்டிப் ஢மர்டன௉ ஢மபக் க஝஧யச஝ பழ்த்டய஝ப் ீ ஢ட்டுனன்ந஦


஌ர்டன௉ம் ஍ந்வடறேத் நடமட௅கயன் ந஦ன்கச஥ ஌ற்஦஥நச. . ..135 2306

டெக்கன௅ம் நசமம்஢ற௃ம் ட௅க்கன௅ம் பமழ்க்சகசதத் வடமட்டுபன௉ம்

஌க்கன௅ம் ந஠மனேம் இச஝னைறும் ணற்ச஦ இ஝ன௉ம்பிட்஝ ஠ீக்கன௅ம் ஠யன்ண஧ வ஠ஞ்சன௅ம் சமந்ட ஠யச஦ற௉ம் அன௉ள் ஆக்கன௅ம் ஠யன்஢டத் டன்ன௃ம் டன௉க அன௉ட்சயபநண. ...136 2307

வ஢மய்பந்ட பமனேம் ன௃ச஧பந்ட வசய்சகனேம் ன௃ன்சணவதல்஧மம்

சகபந்ட வ஠ஞ்சன௅ம் கண்ந஝ன் இ஡ி஠ற் க஡ிற௉஝ன்தமன் வணய்பந்ட பமனேம் பிடயபந்ட வசய்சகனேம் ப஦ன்஢ி஡மல் ீ சடபந்ட வ஠ஞ்சன௅ம் கமண்஢வடன் ந஦மவசஞ் சச஝க்க஡ிநத. ...137 2308

கங்சகவகமண் ஝மய்ண஧ர் நபஞிதி ந஧அன௉ட் கண்ஞிணச஧

ணங்சகவகமண் ஝மய்இ஝ப் ஢மகத்டய ந஧஍த ணற்றுவணமன௉ ஠ங்சகவகமண் ஝மல்஋ங்கு வகமண்஝ன௉ள் பமவதன்று ஠ண்ட௃ணன்஢ர் சங்சகவகமண் ஝மல்அடற் வகன்வசமல்ற௃ பமய்ன௅க்கட் சங்க஥ந஡. ...138 2309

பமட்வகமண்஝ கண்ஞிதர் ணமதம பிகம஥ பச஧஢ிசனத்ட௅ன்

டமட்வகமண்஝ ஠ீன஧யல் சமர்ந்டயடு ணமவ஦ன் ஦஡க்கன௉ள்பமய் கர ட்வகமண்஝ நகமபஞப் ந஢஥ன கம஋ச஡க் நகடண஦ ஆட்வகமண்஝ ஠ீஇன்று பமநம இன௉ப்஢ டனகல்஧நப. ...139 2310

பட்டுத் ீ டச஧ப஠யன் டமள்பஞங் கமர்டம் பிரிடச஧சும்

ணமட்டுத் டச஧஢ட்டி ணமட்டுத் டச஧ன௃ன் ப஥மகத்டச஧ ஆட்டுத் டச஧வப஦ய ஠மய்த்டச஧ ஢மம்஢ின் அடுந்டச஧கற் ன௄ட்டுத் டச஧வபம் ன௃ச஧த்டச஧ ஠மற்஦ப் ன௃றேத்டச஧நத. ...140


2311

வடண்ஞர்ீ ன௅டிதச஡க் கமஞமர்டங் கண்இன௉ள் நசர்குன௉ட்டுக்

கண்ஞர்ீ வசமரிந்டகண் கமசக்கண் ன௃ன்ன௅ச஧க் கண்஠கக்கண் ன௃ண்ஞர்ீ எறேகுங் வகமடுங்கண் வ஢ம஦மசணக்கண் ன௃ன்கண்பன்கண் ணண்ஞர்சண ீ னேற்஦கண் ணமணஞி ஠ீத்டகண் ணமச஧க்கண்நஞ. ...141 2312

கண்ட௃ட ஧மன்ன௃கழ் நகநமர் வசபிவ஢மய்க் கசடஎ஧யனேம்

அண்ட௃஦ ணமடன௉ சணந்டன௉ங் கூடி அறேவணம஧யனேம் ட௅ண்வஞனுந் டீச்வசமல் எ஧யனேம்அவ் பந்டகன் டெடர்கண்வணமத் ட௅ண்ட௃஦ பமவபன் று஥ப்வ஢ம஧ய னேம்ன௃கும் ஊன்வசபிநத. ...142 2313

ணஞிவகமண்஝ கண்஝ச஡ பமழ்த்டமர்டம் பமய்த்வடன௉ ணண்ட௃ண்஝பமய்

஢ிஞிவகமண்஝ பமய்பி஝ப் ஢ிச்சுண்஝ பமய்பன௉ம் ந஢ச்சற்஦பமய் ட௅ஞிவகமண்஝ பமத஡ற் சூடுண்஝ பமய்ண஧ஞ் நசமர்ந்டயனயபமய் குஞிவகமண்஝ உப்஢ி஧யக் கூறேண்஝ பமய்஋஡க் கூறு஢நப. ...143 2314

சகணயச஧ நத஋ன் றுச஝தமச஡ ஋ண்ஞ஧ர் டங்கள்வ஠ஞ்சம்

சுகணயச஧ நதஉஞச் நசம஦யச஧ நதகட்஝த் டெசயச஧நத அகணயச஧ நதவ஢மன௉ நமபிச஧ நதபள்ந ஧மரிச஧நத இகணயச஧ நதஎன்றும் இங்கயச஧ நத஋ன் ஦ய஥ங்குவ஠ஞ்நச. ...144 2315

வ஢மங்கன௉ம் ந஢ர்ன௅ச஧ ணங்சகக் கய஝ந்டந்ட ன௃த்டன௅நட

வசங்கன௉ம் ந஢஠றுந் நடந஡ ணட௅஥ச் வசறேங்க஡ிநத டயங்கற௅ங் கங்சகனேஞ் நசர்ந்வடமநிர் நபஞிச் சயபக்வகமறேந்நட ஋ங்கசந ஆட்வகமண்டும் ஋ன்ந஡ ட௅தரில் இன௉த்ட௅பநட. ...145


2316

பில்ச஧ப்வ஢மன் ஡மக்க஥ங் வகமண்ந஝ம ய்பன்வடமண்஝ர்

பின௉ம்ன௃஦ச்வசங் கல்ச஧ப்வ஢மன் ஡மக்கயக் வகமடுத்நடமய்஠யன் ஢மடங் கன௉த்டயல்சபதமர் ன௃ல்ச஧ப்வ஢மன் ஡மக்வகமற௅ம் ன௃ல்஧ர்கள் ஢மற்வசன்று வ஢மன்஡நிக்க பல்ச஧ப்வ஢மன் ஡மர்ன௃த ஋ன்஢மர் இஃவடன்வசமல் பமஞர்கநந. ...146 2317

கூத்ட௅ச஝ தமய்஋ன் னுச஝தமய்ன௅த் நடபன௉ம் கூறுகயன்஦

஌த்ட௅ச஝ தமய்அன்஢ர் ஌த்ட௅ச஝ தமய்஋ன்஦ன் ஋ண்சணவணமனயச் சமத்ட௅ச஝ தமய்஠யன் ட஡க்நக ஢஥ம்஋ச஡த் டமங்குடற்நகமர் நபத்ட௅ச஝ தமர்ணற் ஦யச஧அன௉ள் ஈவடன்஦ன் பிண்ஞப்஢நண. ...147 2318

வபப்஢ிச஧ நத஋னும் டண்பிநக் நகன௅க்கண் பித்டக஠யன்

எப்஢ிச஧ நத஋னும் சரர்ன௃க ஧மர்ன௃ற்சக உண்ட௃டற்நகமர் உப்஢ிச஧ நதவ஢மன௉ வநமன்஦யச஧ நத஋ன் றுநல்஢பர்நணல் டப்஢ிச஧ நதஅபர் ன௃ன்டச஧ ஌ட்டில் டபணயச஧நத. ...148 2319

஋ச஡ப்வ஢ற்஦ டமதினும் அன்ன௃ச஝ தமய்஋஡க் கயன்஢஠ல்கும்

உச஡ப்வ஢ற்஦ உள்நத் டபர்ண஧ர்ச் நசபடிக் நகமங்கும்அன்ன௃ டச஡ப்வ஢ற்஦ ஠ன்ண஡ம் டமம்வ஢ற்஦ நண஧பர் சமர்ச஢ப்வ஢ற்஦மல் பிச஡ப்வ஢ற்஦ பமழ்பின் ணச஡ப்வ஢ற்஦ம் ந஢ம஧ வணபிபடயன்ந஦. ...149 2320

஠யச஦ணடய தமநர் ன௃கழ்நபமய் சச஝னேச஝ ஠ீண்ன௅டிநணல்

குச஦ணடய டமவ஡மன்று வகமண்஝ச஡ நதஅக் கு஦யப்வ஢஡நப வ஢மச஦ணடய நதன்஦ன் குச஦ணடய டன்ச஡னேம் வ஢மன்஡டிக்கர ழ் உச஦ணடய தமக்வகமண் ஝ன௉ள்பமய் உ஧கம் உபப்ன௃஦நப. ...150


2321

ட௅டிசபத்ட வசங்சக அ஥நச஠ல் ற௄ரில்஠யன் டெண஧ர்ப்வ஢மன்

அடிசபத்ட ந஢மவடங்கள் அப்஢ர்டம் வசன்஡ி தட௅குநிர்ந்வடப் ஢டிசபத்ட நடமஇன்஢ ணயதமன்஋ட௃ந் நடமறும்இப் ஢மபிக்குணமல் குடிசபத்ட ன௃ன்டச஧ என்ந஦ம ண஡ன௅ம் குநிர்கயன்஦நட. ...151 2322

என௉ன௅டி நணல்஢ிச஦ சபத்நடமய் அரிஅதன் எண்ணச஦டம்

வ஢ன௉ன௅டி நணற௃஦ நபண்஝ ப஥மட௅ச஡ப் ஢ித்டவ஡ன்஦ ணன௉ன௅டி னை஥ன் ன௅டிநணல் ணறுப்஢ற௉ம் பந்டடபர் டயன௉ன௅டி நணவ஧ன்஡ ஆசசகண் ஝மய்஠யன் டயன௉படிக்நக. ...152 2323

நபல்வகமண்஝ சகனேன௅ந் டைல்வகமண்஝ ணமர்஢ன௅ம் வணன்ண஧ர்ப்வ஢மற்

கமல்வகமண்஝ எண்கனற் கமட்சயனேம் ஢ன்஡ின௉ கண்ட௃ம்பிச஝ நணல்வகமண்஝ வசஞ்சு஝ர் நண஡ினேம் சண்ன௅க பறுங்கண்டு ீ ணமல்வகமண்஝ வ஠ஞ்சம் ணகயழ்பவடந் ஠மள்஋ன்கண் ணமணஞிநத. ...153 2324

பிண்ன௄த்ட கங்சகனேம் ணயன்ன௄த்ட நபஞினேம் வணன்ன௅கன௅ம்

கண்ன௄த்ட வ஠ற்஦யனேம் வ஢ண்ன௄த்ட ஢மகன௅ம் கமர்ணய஝றும் டண்ன௄த்ட ஢மடன௅ம் வ஢மன்ன௄த்ட நண஡ினேம் சமர்ந்ட௅கண்ந஝ ணண்ன௄த்ட பமழ்க்சகசத பிண்ன௄த்ட ன௄பின் ணடயப்஢வடன்ந஦. ...154 2325

டண்ணடய நதமஅடன் டண்ஞன௅ நடம஋஡ச் சமர்ந்டயன௉ஞத் ீ

ட௅ண்ணடய நதமர்க்கயன் ன௃டற௉஠யன் ந஢஥ன௉ள் உற்஦ய஝நப ஋ண்ணடய நதமடிச்சச ஋ய்டம டச஧னேவணன் ஌சனணடய வ஢ண்ணடய நதமஅன்஦யப் ந஢ய்ணடய நதம஋ன்஡ ந஢சுபநட. ...155 2326

஢ிட்டுக்கும் பந்ட௅ன௅ன் ணண்சுணந் டமவதன்஢ர் ஢ித்டவ஡ன்஦


டயட்டுக்கும் சர஥ன௉ள் வசய்டநித் டமவதன்஢ர் டீபி஦குக் கட்டுக்கும் வ஢மன்ன௅டி கமட்டி஠யன் ஦மவதன்஢ர் கண்டி஝஋ன் ணட்டுக்கும் பஞ்சகத் வடய்பவணன் நகமன௅க்கண் ணமஞிக்கநண. ...156 2327

சணதிட்஝ கண்ஞிதர் வ஢மய்திட்஝ பமழ்பின் ணடயணதங்கயக்

சகதிட்஝ ஠மனும்உன் வணய்திட்஝ சர஥ன௉ள் கமண்குபந஡ம ச஢திட்஝ ஢மம்஢ஞி சததிட்஝ நண஡ினேம் ஢த்டன௉ள்ந வணமய்திட்஝ கமற௃ஞ்வசவ் சபதிட்஝ நபற௃ங்வகமள் ன௅ன்஡பந஡. ...157 2328

டபநண ன௃ரினேம் ஢ன௉பணய ந஧ன்வ஢மய்ச் சக஠ச஝க்கண்

அபநண ன௃ரினேம் அ஦யபி஧ய நதனுக் கன௉ற௅ன௅ண்ந஝ம உபநணத வணன்஡ப்஢ ஝மவடங்கு ணமகய எநிர்எநிதமம் சயபநணன௅க் கண்ட௃ச஝த் நடநப஠யன் சயத்டந் வடரிந்டய஧ந஡. ...158 2329

ணட்டுண்஝ வகமன்ச஦ச் சச஝த஥ நசஅன்று பந்டயதிட்஝

஢ிட்டுண்஝ ஢ிச்சசப் வ஢ன௉ந்டசக நதவகமடும் வ஢ண்ணத஧மல் கட்டுண்஝ ஠மன்சுகப் ஢ட்டுண்டு பமழ்பன்இக் கன்ண஡ணமம் டயட்டுண்஝ ந஢ய்த்டச஧ வபட்டுண்஝ ஠மநில்஋ன் டீசணதற்ந஦. ...159 2330

ஆட்டுக்குக் கமவ஧டுத் டமய்஠யச஡ப் ஢ம஝஧ர் ஆங்கயதற்றும்

஢மட்டுக்குப் ந஢வ஥ன்வகமல் ஢ண்வஞன்வகமல் ஠ீட்டிதப் ஢மட்வ஝றேட௅ம் ஌ட்டுக்கு சணவதன்வகமல் நசற்஦யல் உ஦ங்க இ஦ங்குங்க஝ம ணமட்டுக்கு பவ஝ன்வகமல் ீ ஢ஞ்சசஞ ஋ன்வகமல் ணடயத்டயடிந஡. ...160 2331

எப்஢ற்஦ ன௅க்கட் சு஝ந஥஠யன் சரர்த்டய உ஦மடவபறும்

ட௅ப்஢ற்஦ ஢மட்டில் சுசபனேந நடமஅசடச் சூழ்ந்ட௅கற்றுச்


வசப்஢ற்஦ பமய்க்குத் டயன௉ற௉ந நடமசய஦ய நடனும்உண்ந஝ல் உப்஢ற்஦ ன௃ன்க஦ய உண்ந஝ம ர்டந் ஠மற௉க் குபப்ன௃நநட. ...161 2332

நசல்பன௉ங் கண்ஞி இ஝த்நடமய்஠யன் சரர்த்டயசதச் நசர்த்டயதந்ட

஠மல்பன௉ம் வசய்டணயழ் நகட்டுப் ன௃஦த்டயல் ஠஝க்கச்சற்ந஦ கமல்பன௉ம் ஆதினும் இன்ன௃ன௉ பமகயக் க஡ிண஡ம்அப் ஢மல்பன௉ நணமஅடன் ஢மற்வ஢ண் கசநபிட்டுப் ஢மர்க்கயனுநண. ...162 2333

கமர்ன௅க ணமகப்வ஢மற் கல்பசநத் நடமய்இக் கச஝தபந஡ன்

நசமர்ன௅க ணமக஠யன் சரர்ன௅கம் ஢மர்த்ட௅த் ட௅பற௅கயன்ந஦ன் ந஢மர்ன௅க ணமக஠யன் ந஦மச஥னேம் கமத்ட஠யன் வ஢மன்஡ன௉ள்இப் ஢மர்ன௅க ணமக஋ன் ஏர்ன௅கம் ஢மர்க்கப் ஢ரிந்டய஧நட. ...163 2334

பமன்பநர்த் டமய்இந்ட ணண்பநர்த் டமய்஋ங்கும் ணன்னுதிர்கள்

டமன்பநர்த் டமய்஠யன் டசகஅ஦ய தம஋ன் ஦ச஡அ஥நச ஌ன்பநர்த் டமய்வகமடும் ஢மம்ச஢வதல் ஧மந்டள் நிச஧பநர்த்டமய் ணமன்பநர்த் டமய்க஥த் டமர்஠யச஡ப் ந஢ம஧ பநர்ப்஢பந஥. ...164 2335

அற்கண்஝ம் ஏங்கும் அ஥நச஠யன் ஦ன்அடி தமர்ணட௅஥ச்

வசமற்கண்஝ ந஢மட௅ம்஋ன் ன௃ற்கண்஝ வ஠ஞ்சம் ட௅ஞிந்ட௅஠யல்஧ம டயற்கண்஝ வணய்த்டபர் ந஢மந஧மடு கயன்஦ வட஦யந்டட௅டீங் கற்கண் வ஝஡ினும்அக் கற்கண்஝ கமக்சக஠யற் கமவடன்஢ந஥. ...165 2336

வசமல்ற௃கயன் ந஦மர்க்கன௅ டம்ந஢மல் சுசபடன௉ம் வடமல்ன௃கநனமய்

வபல்ற௃கயன் ந஦மரின்஦யச் சும்ணம அச஧னேவணன் நப஝வ஠ஞ்சம் ன௃ல்ற௃கயன் ந஦மர்டசணக் கண்஝மல்஋ன் ஡மங்வகமல் ன௃கல்வபறும்பமய்


வணல்ற௃கயன் ந஦மர்க்வகமன௉ வ஠ல்஧பல் பமய்க்கயல் பிடுப஥ன்ந஦. ...166 2337

சரரிடு பமர்வ஢மன௉ட் வசல்பர்க்க ஧மணல்இத் டீ஡ர்கட்கயங்

கமரிடு பமர்஢ிச்சச ஆதினும் ஢ிச்சன் அச஝ன்஋ன்ந஦ ந஢ரிடு பமர்பம்ன௃ப் ந஢ச்சயடு பமர்இந்டப் வ஢ற்஦யகண்டும் ந஢மரிடு பமர்஠யச஡ப் ந஢மற்஦மர்஋ன் ந஡ன௅க்கட் ன௃ண்ஞிதந஡. ...167 2338

நசற௃க்கு ந஠ர்பினய ணங்சக஢ங் கம஋ன் சயறுணடயடமன்

நணற௃க்கு வ஠ஞ்சசனேட் கமப்஢ட௅ ந஢மல்஠யன்று வபவ்பி஝த ணமற௃க்கு பமங்கய பனங்கற௉ந் டமன்சம் ணடயத்டட௅கமண் ஢மற௃க்குங் கமபல்வபம் ன௄ச஡க்குந் நடமனன்஋ன் ஢மர்இட௅நப. ..168 2339

இசஞநதட௅ம் இன்஦யத நடநப க஡ல்இ஡ன் இந்வடனுன௅க்(158)

கசஞநத வகமற௅ம்வசங் கன௉ம்ந஢ ஢ி஦பிக் க஝ல்க஝த்ட௅ம் ன௃சஞநத டயன௉பன௉ட் ன௄஥ஞ நணவணய்ப் ன௃஧ணநிக்கும் ட௅சஞநத஋ன் ட௅ன்஢ந் ட௅ச஝த்டமண்டு வகமள்நத் ட௅ஞிந்டன௉நந. ...169 2340

஠யச஧கமட்டி ஆண்஝஠யன் டமட்கன்஢ி ஧மடன்஢ில் ஠ீண்஝பன்ந஢மல்

ன௃ச஧கமட் டிதண஡த் நடன்வகமண்஝ நப஝ம் ன௃ச஡இச஝நணல் கச஧கமட்டிக் கட்டு ணதிர்த்டச஧ கமட்டிப்ன௃ன் கந்சடசுற்஦ய ன௅ச஧கமட்டி ஆண்ணகன் வ஢ண்நப஝ம் கமட்டு ன௅ச஦சணதன்ந஦. ...170 2341

பி஝஠மகப் ன௄ஞஞி நணந஧மய்஋ன் வ஠ஞ்சம் பிரிடல்பிட்வ஝ன்

உ஝஡மக வணய்அன்ன௃ றெற்஦மக ஠யன்஡ன௉ ற௅ற்஦யடுடற் கய஝஡மக வணய்ந்வ஠஦யக் கர ஝மகச் வசய்குப டயங்கு஡க்நக க஝஡மக ஠யற்஢ட௅ கண்ந஝ன்஢ின் ட௅ன்வ஢மன்றுங் கண்டி஧ந஡. ...171


2342

஠தப்஢டும் ஏர்஠யன் அன௉வந஡க் கயன்வ஦஡ில் ஠மய்ண஡வணன்

பதப்஢டு நணமட௅தர் ணண்஢டு நணம஠ல்஧ பமழ்சப஋ன்஡மல் வசதப்஢டு நணமகுஞம் சரர்ப்஢டு நணம஢பம் நச஥ச்சற்றும் ஢தப்஢டு நணமண஧ம் ஢மழ்஢டு நணம஋ம் ஢சு஢டயநத. ...172 2343

நசம஢ங்கண் ஝மர்க்கன௉ள் வசய்நபமய் ணடயக்கன்஦யச் சூழ்ந்டயடுவபந்

டீ஢ங்கண் ஝மற௃ம் இன௉ள்ந஢மம்இவ் நபசன டயதங்கும்஢ரி டம஢ங்கண் ஝மய்அன௉ள் வசய்தமவடன் குற்஦ந் டச஡க்கு஦யத்ட௅க் நகம஢ங்கண் ஝மற௃஠ன் ச஦தம஋ன் ட௅ன்஢க் வகமடயப்஢றுநண. ...173 2344

஋ல்஧ம ன௅ச஝த இச஦தப ந஡஠யச஡ ஌த்ட௅கயன்஦

஠ல்஧மர் டணக்வகமன௉ ஠மநநனும் ன௄சச ஠தந்டயதற்஦யச் வசமல்஧மல் அபர்ன௃கழ் வசமல்஧மடயவ் பண்ஞம் ட௅தர்படற்வகன் கல்஧மசண என்றுணற் ஦யல்஧மசண என்஦யன௉ கம஥ஞநண. ...174 2345

஢ிச஦தமறு வகமண்஝வசவ் நபஞிப் ஢ி஥மன்஢டப் ந஢஦ச஝பமன்

ணச஦தமறு கமட்டு஠யன் டண்ஞன௉ நநதன்஦ய ணமசத஋ன்னும் ஠யச஦தமறு சூறேந் ட௅ன௉ம்஢மய்ச் சுனற௃ம்஋ன் வ஠ஞ்சயனுள்ந குச஦தமறு டற்கய஝ம் நப஦யல்ச஧ கமண்இக் குபச஧தத்நட. . ..175 2346

ணம஧஦ய தமடபன் அன்ந஦அத் வடய்ப ப஥டனு஠யன்

கம஧஦ய தமடபன் ஋ன்஦மல்அக் கமச஧஋க் கமச஧஋சணப் ந஢ம஧஦ய தமடபர் கமண்஢மர்ன௅ற் கண்஝வணய்ப் ன௃ண்ஞிதர்டம் ஢ம஧஦ய தமடபன் ஠ம஡ிட௅ நகட்டுஞர் ஢ம஧஡ன்ந஦. ...176 2347

என்ந஦஋ன் ஆன௉திர்க் நகமன௉஦ நப஋஡க் நகம஥ன௅நட


஠ன்ந஦ன௅க் கண்ட௃ச஝ ஠மதக நணணயக்க ஠ல்஧குஞக் குன்ந஦ ஠யச஦அன௉ட் நகமநப ஋஡ட௅ கு஧வடய்பநண ணன்ந஦ எநிர்ன௅றே ணமஞிக்க நண஋ச஡ பமழ்பிக்கநப. ...177 2348

டமழ்நபட௅ம் இன்஦யத நகமநப ஋஡க்குத் ட஡ித்டவ஢ன௉

பமழ்நப டேடற்கண் ணஞிநத஋ன் உள்ந ணஞிபிநக்நக ஌ழ்நபச஧ ஋ன்஡ினும் ந஢மடம இடும்ச஢ இடுங்குடும்஢ப் ஢மழ்நப டச஡ப்஢஝ ணமட்ந஝ன் ஋஡க்குன் ஢டணன௉நந. ...178 2349

பண்டுவகமண் ஝மர்஠றுங் வகமன்ச஦தி ஡மன்஦ன் ண஧஥டிக்குத்

வடமண்டுவகமண் ஝மர்டஞ் சுகத்ட௅க்கும் பமழ்க்சகச் சுன஧யற்஦ள்ற௅ம் வ஢ண்டுவகமண் ஝மர்டம் ட௅தன௉க்கும் எப்஢ின்று ந஢சயல்஋ன்ந஦ கண்டுவகமண் ஝மய்இ஡ி வ஠ஞ்நச஠யன் உள்நக் கன௉த்வடட௅நப. ..179 2350

ண஧ங்கபிழ்ந் டமர்ண஡ம் பமன்கபிழ்ந் டமற௃ம்அவ் பமன்ன௃஦ணமம்

ச஧ங்கபிழ்ந் டமற௃ம் ச஧யதமவடன் ன௃ன்ண஡ந் டமன்க஝஧யல் க஧ங்கபிழ்ந் டமர்ண஡ம் ந஢மந஧ ச஧யப்஢ட௅ கமண்குடும்஢ பி஧ங்கபிழ்ந் டம஧ன்஦ய ஠யல்஧மவடன் வசய்பல் பிச஝தபந஡. ...180 2351

சணவகமடுத் டமர்வ஠டுங் கண்ணச஧ ணமனுக்கு பமய்ந்வடமன௉஢மல்

வணய்வகமடுத் டமய்டபர் பிட்஝வபம் ணமனுக்கு நணற௉஦ஏர் சகவகமடுத் டமய்ணதல் கண்ஞிதில் பழ்ந்ட௅ட் ீ க஧ங்குறும்஋ன் வகமய்வகமடுத் டமழ்ண஡ ணமனுக்குக் கமச஧க் வகமடுத்டன௉நந. ...181 2352

உ஝ம்஢மர் உறுணதிர்க் கமல்ன௃சன நடம஦஡ல் ஊட்டிவபய்த

பி஝ம்஢மச் சயதஇன௉ப் ன௄சயகள் ஢மய்ச்சயனும் வணத்வடன்னும்இத்


ட஝ம்஢மர் சயறு஠ச஝த் ட௅ன்஢ஞ்வசய் நபடச஡த் டமங்கரிவடன் க஝ம்஢ம஠ற் ஢ன்஡ின௉ கண்ஞம இ஡ி஋ச஡க் கமத்டன௉நந. ...182 2353

ணண்ஞமற௃ம் ணண்ட௃ற்஦ பமழ்க்சகதி ஡மற௃ம்அவ் பமழ்க்சகக்குற்஦

வ஢ண்ஞமற௃ம் வ஠மந்ட௅பந் டமச஥ ஋஧மம்அன௉ட் ந஢வ஦னுன௅க் கண்ஞமற௃ம் ஢மர்த்சடந்ட௅ சகதமற௃ம் ஈனேம் கஞ஢டய஠யன் ஢ண்ஞமற௃ம் ணமணச஦ நணற்஦மசந ஋ன்னுட் ஢டயத்டன௉நந. ...183 2354

பம஡மந ணம஧தன் பமழ்பமந அன்஦யஇம் ணண்ன௅றேட௅ம்

டம஡மந ஠யன்஢டம் டமழ்஢பர் டமழ்கஎண் சங்சகதங்சக ணம஡மந வணய்தி஝ந் டந்நடமய்ட௅ன் ஢ற்஦ ண஡ணவடமன்ந஦ ஠ம஡மந ஋ண்ஞி஠யன் டமநநத்ட௅ கயன்஦஡ன் ஠ல்குகநப. ...184 2355

ஈ஝஦ய தமடன௅க் கண்ஞம஠யன் அன்஢ர் இதல்஢ிச஡இந்

஠ம஝஦ய தமட௅ன் அன௉நன்஦ய ஊண்சுசப ஠மசபதன்஦ய நண஝஦ய தமட௅஠ற் ஢மட்ச஝க்கற் ந஦ம஥ன்஦ய நணற்சுணந்ட ஌஝஦ய தமடசப நத஡஦ய தம஋ன் ஦யகழ்ப஥ன்ந஦. ...185 2356

சூடுண்஝ ன௄சஜக்குச் நசமறுண்஝ பமய்஢ின் ட௅டிப்஢டன்஦ய

ஊடுண்஝ ஢ம஧யட்஝ ஊண்கண்஝ நடனும் உஞத்ட௅ஞிதம டீடுண்஝ ஋ன்ண஡ம் அந்நடம ட௅தரில் இடினேண்டும்இவ் படுண்஝ ீ பமழ்க்சகதில் பறேண்஝ ீ டமல்஋ம் பிச஝தபந஡. ...186 2357

க஥ங்கமட்டி சணதிட்஝ கண்கமட்டி ஋ன்வ஢ன௉ங் கன்ணவ஠ஞ்சக்

கு஥ங்கமட்டிச் நசய்சணதில் ஠யற்கயன்஦ ணமடச஥க் வகமண்டுகல்஧மர் உ஥ங்கமட்டிக் நகமவ஧மன் று஝஡ ீட்டிக் கமட்டி உ஥ப்஢ிஎன௉


ண஥ங்கமட் டிதகு஥ங் கமட்டுகயன் ந஦மவ஥ன் ணஞிகண்஝ந஡. ...187 2358

கநங்க஡ி ந஢மல்ணஞி கண்஝ம஠யன் வ஢மற்கனல் கமஞற்வகன்சயற்

றுநங்க஡ி தமட௅஠யன் சரர்நகட் கயனும்அன் ன௃஦உன௉கம பநங்க஡ி கமணஞ் சய஦பமணல் சயற்஦யல் பகுத்ட௅னற௃ம் இநங்க஡ி ந஢மல்஠யன்஦ வடன்வசய்கு நபன்஋ம் இச஦தபந஡. ...188 2359

ணமணத்டய ஡மல்சுனல் வபண்டதிர் ந஢மன்று ண஝ந்சடதர்டம்

கமணத்டய ஡மல்சுனல் ஋ன்஦ன்வ஠ஞ் நசமஉன்஦ன் கமச஧அன்஢மம் டமணத்டய ஡மல்டசந திட்஝வ஠ஞ் நசமஇத் டசகஇ஥ண்டின் ஠மணத்டய஡மல் ஢ித்டன் ஋ன்ந஢மய் ஠ய஡க்வகட௅ ஠ல்஧வ஠ஞ்நச. ...189 2360

஌ற்஦ய஧யட் ஝மர்வகமடி வகமண்ந஝ம ய் பிநக்கயச஡ ஌ற்஦வ஢ன௉ங்

கமற்஦ய஧யட் ஝மற௃ம் இ஝஧மம்வ஠ல் ணமசபக் க஧யத்டயடு஠ீர் ஆற்஦ய஧யட் ஝மற௃ம் வ஢஦஧மம்உட் கமச஧ அடுங்குடும்஢ச் நசற்஦ய஧யட் ஝மல்஢ின் ஢ரிடமம் ஋பர்க்கும் டயன௉ப்ன௃பநட. ...190 2361

நடந஥மங்கு கமனயக்கண் வணய்ஞ்ஜம஡ப்஢மற௃ண்஝ வசம்ணஞிசதச்

சரந஥மங்கு ன௅த்ட௅ச் சயபிசகதின் நணல்சபத்ட நடபஉன்஦ன் ந஢ந஥மங்கும் ஍ந்வடறேத் டன்ந஦ம ஢ச஝ப்ச஢ப் ஢ி஥ணனுக்கும் ஌ந஥மங்கு கமப்ச஢த் டயன௉வ஠டு ணமற௃க்கும் ஈந்டட௅நப. . ..191 2362

நபடச஡ தமணட௅ சூடச஡ தம஋ன்று நபடச஡தமல்

ந஢மடச஡ தம஠யன் றுச஡க்கூற௉ நணசனசதப் ந஢மடச஡நகள் பமடச஡ தமடயங்கு பமடச஡ தமவபன்றுன் பமய்ண஧஥ச் நசமடச஡ தமதினுஞ் நசமடச஡ தமசயற் சுகப்வ஢மன௉நந. ...192


2363

இன்஢ற்஦ இச்சயறு பமழ்க்சகதி ந஧வபதி ந஧஦வபம்ன௃ம்

஋ன்஢ற்஦ ன௃ன்ன௃றேப் ந஢மல்டநர் ஌சன ஋஡ினுணயபன் அன்஢ற்஦ ஢மபி஋ன் ஦ந்நடம ஋ச஡பிடில் ஍தசபதத் வடன்஢ற்஦ டமகணற் ஦யல்ச஧கண் ஝மய்஋ச஡ ஌ன்றுவகமள்நந. ...193 2364

கநங்வகமண்஝ ஏர்ணஞிக் கமட்சயனேம் ன௅ச்சு஝ர்க் கண்அன௉ற௅ம்

பநங்வகமண்஝ வடய்பத் டயன௉ன௅க ணமட்சயனேம் பமய்ந்ட஢ரி ணநங்வகமண்஝ வகமன்ச஦ச் சச஝னேம்வ஢மற் நசபடி ணமண்ன௃ம்என்஦ உநங்வகமண்஝ ன௃ண்ஞிதர் அன்ந஦ம஋ன் டன்ச஡ உச஝தபந஥. . ..194 2365

கமபிக்கு ந஠ர்ணஞி கண்஝மபண் ஝மர்குனல் கற்஢ன௉ற௅ம்

நடபிக்கு பமணங் வகமடுத்நடமய்஠யன் ணமண஧ர்ச் நசபடிப்஢மல் நசபிக்கும் நசபகஞ் வசய்நபமச஥ ஆதினுஞ் நசபிக்கஇப் ஢மபிக்கு பமய்க்கயல்஋ன் ஆபிக்கு ஠ீண்஝ ஢த஡ட௅நப. ...195 2366

வகமங்கயட்஝ வகமன்ச஦ச் சச஝னேம்஠யன் ந஡மர்஢சுங் நகமணநப்வ஢ண்

஢ங்கயட்஝ வபண்டயன௉ ஠ீற்வ஦மநி நண஡ினேம் ஢மர்த்டயடில்஢ின் இங்கயட்஝ ணமசதசத ஋ங்கயட்஝ பம஋ன் ஦யசசப்஢ினும்ந஢மய்ச் சங்கயட்஝ ஏசசதில் வ஢மங்கயட்஝ பமய்வகமடு டமண்டிடுநண. ...196 2367

வபம்வ஢ன௉ ணமனுக்குக் சகவகமடுத் டமண்஝ ணயகுங்கன௉சஞ

஋ம்வ஢ன௉ ணமனுக்கு பிண்ஞப்஢ம் நடபர் இநம்஢ிடிதமர் டம்வ஢ன௉ ணமனுக்கும் சமர்ணச஧ ணமனுக்கும் சமற்றுசணங்சகச் வசம்வ஢ன௉ ணமனுக்கும் ஋ந்டமய்க்கும் ஠மன்஢ஞி வசய்தச்வசய்நத. ..197 2368

சமற்஦ப ந஡க஠ன் ஡மற௉ள்ந டமதினும் சமற்஦ரிடமம்


பற்஦ப ீ ந஡வபள்நி வபற்஢ப ந஡அன௉ள் நணபிதவபண் ஠ீற்஦ப ந஡஠யன் ஡ன௉ள்ட஥ நபண்டும் வ஠டுன௅டிவபள் ஌ற்஦ப ந஡஢஧ய ஌ற்஦பந஡ அன்஢ர்க் நகற்஦பந஡. ...198 2369

஢டயநத ச஥ஞம் ஢஥நண ச஥ஞம் ஢஥ம்஢஥ணமம்

டயடயநத ச஥ஞம் சயபநண ச஥ஞம் சயபன௅ஞர்ந்நடமர் கடயநத ச஥ஞம்஋ன் கண்நஞ ச஥ஞம்ன௅க் கட்கன௉ஞம ஠யடயநத ச஥ஞம் ச஥ஞம்஋ன் ஢மல்வணய்ந் ஠யச஧தன௉நந. ...199 2370

஋ன்னு஦ நப஋ன் குன௉நப஋ன் உள்நத் வடறேம்இன்஢நண

஋ன்னுதி ந஥஋ன்஦ன் அன்ந஢ ஠யச஧வ஢ற்஦ ஋ன்வசல்பநண ஋ன்஡஦ய நப஋ன்஦ன் பமழ்நப஋ன் பமழ்ற௉க் கயடுன௅டந஧ ஋ன்஡஥ நச஋ன் கு஧வடய்ப நண஋ச஡ ஌ன்றுவகமள்நந. ...200 2371

கமன்ந஢மல் இன௉ண்஝இவ் பஞ்சக பமழ்க்சகதில் கன்வ஡ஞ்சநண

ணமன்ந஢மல் குடயத்ட௅க்வகமண் ந஝ம ந஝ல் அன௅ட ணடயபிநங்கும் பமன்ந஢மல் குநிர்ந்ட சயபம஡ந்ட பமழ்க்சகதின் பமழ்ற௉஦ச்வசந் நடன்ந஢மல் இ஡ிக்கும் சயபமத ஠ண஋஡ச் சயந்சடவசய்நத. ...201 2372

நபடவ஡ன் நகமட஦ நபண்டுவணன் நகம஋஡ பிண்ஞப்஢ஞ்வசய்

஢மடவ஡ன் நகமக஝ற் ஢ள்நிவகமண் ஝மன்வடமறேம் ஢ண்஢ன்஋ன்நகம ஠மடவ஡ன் நகம஢஥ ஠மடவ஡ன் நகம஋ங்கள் ஠ம்஢ிக்கு஠ல் டெடவ஡ன் நகமஅபன் நடமனவ஡ன் நகம஠யச஡த் ட௅஦ ய்ணஞிநத. . ..202 2373

இதங்கம ண஡ன௅ம் கதங்கம ஠யச஧னேம் இக஢஥த்நட

ணதங்கம அ஦யற௉ம் டயதங்கம வ஠஦யனேம் ணகயழ்ந்டன௉ள்பமய்


பதங்கம ஠ய஧த்டயன் ன௅தங்கம உதர்டபர் பமழ்த்ட௅கயன்஦ ன௃தங்கம ட௅டயத்டற் குதங்கம டபன௉ட் ன௃குந்டபந஡. ...203 2374

சயபசங்க ஥மசயப நதமகம சயபகடயச் சர஥நிக்கும்

சயபசம்ன௃ நபசயப ந஧மகம சயபம஠ந்டச் வசல்ப஠ல்கும் சயபசுந்ட ஥மசயப ந஢மகம சயபமகணச் வசந்வ஠஦யவசமல் சயபன௃ங்க பமசயப ஜம஡ிகள் பமழ்த்ட௅ம் சயபகுன௉நப. ...204 2375

ணடயடத்ட௅ பமந்ட அன௉ட்சயப நணசயன் ணதசயபநண

ட௅டயசயத் வட஧மம்பல்஧ வணய்ச்சயப நணசயற் சுகசயபநண கடய஠யத்ட சுத்டச் சயபநண பிநங்குன௅க் கட்சயபநண ஢டயசச்சய டம஠ந்ட சயற்சயப நண஋ம் ஢஥சயபநண. . ..205 2376

கடும்ன௃஧ நப஝ர்கள் ஏச஥பர் இந்டயதக் கள்பச஥பர்

வகமடுங்க஥ ஞத்ட௅ட்஝ர் ஠மல்பர்கள் பன்ண஧க் நகமநச஥பர் அடும்஢ச஝ நகமடிவகமண் டுற்஦மர்ணற் ந஦சனதன் தமவ஡மன௉பன் இடும்஢ச஝ தமட௅ணய ந஧ன்வபல்ப வடங்ஙன் இச஦தபந஡. . ..206 2377

இச஝க்வகமடி பமணத் டயச஦பமவணய்ஞ் ஜம஡ிகட் கயன்஢஠ல்கும்

பிச஝க்வகமடி ஌ந்ட௅ம் ப஧த்டமய்஠யன் ஠மணம் பிதந்ட௅ச஥தமர் கச஝க்வகமடி ந஢ம஧க் கடறுகயன் ஦மர்வ஢மய்க் கசடதபர்டமம் ன௃ச஝க்வகமடி தம஧ன்஦யப் ன௃ல்஧மல் ஋திச஧ப் ன௃ச஡஢பந஥. ...207 2378

உன௉ணத்டய ந஧஢ட்஝ ன௃ன்ன௃றேப் ந஢மல்இவ் உ஧க஠ச஝க்

கன௉ணத்டய ந஧஢ட்஝ ஋ன்ண஡ந் டமன்஠யன் கன஧ச஝னேம் டன௉ணத்டய ந஧஢ட்஝ டயன்ந஦஋ன் வ஦ண்ட௃ந் டச஡னேணந்நடம


ணன௉ணத்டய ந஧஢ட்஝ பமநிசதப் ந஢மன்று பன௉த்ட௅பநட. ...208 2379

஋ன்஡ிச஦ பமஇசண நதமரிச஦ பமணச஦ தின்ன௅டி஢ின்

ன௅ன்஡ிச஦ பமணச஧ ணயன்஡ிச஦ பமண஧ர் ன௅ண்஝கத்நடமன் டன்஡ிச஦ பமடயடயத் டம஡ிச஦ பமவணய்த் டந஢மட஡ன௉ள் ணன்஡ிச஦ பமஇங்கு பம஋ன் வ஦஡க்கு஠ல் பமழ்பன௉நந. ..209 2380

ந஢மற்஦ய஋ன் ஆபித் ட௅சஞநத஋ன் அன்஢ில் ன௃குஞ்சயபநண

ந஢மற்஦ய஋ன் பமழ்பின் ஢தந஡஋ன் இன்஢ப் ன௃ட௅஠஦நப ந஢மற்஦ய஋ன் கண்ட௃ண் ணஞிநத஋ன் உள்நம் ன௃ச஡அஞிநத ந஢மற்஦ய஋ன் ஏர்வ஢ன௉ந் நடநப கன௉சஞ ன௃ரிந்டன௉நந. . ..210 2381

கஞ்சத்டய ந஧ர்ன௅க ணஞ்சத்டய ந஧ர்஠ச஝க் கன்஡ிதர்கண்

஠ஞ்சத்டய ந஧அபர் பஞ்சத்டய ந஧஢ட்டு ஠மட௃றும்ன௃ன் வ஠ஞ்சத்டய ந஧அடன் டஞ்சத்டய ந஧ன௅க் கஞித்ட஋ன்ந஢மல் ஢ஞ்சத்டய ந஧஢ி஥ ஢ஞ்சத்டய ந஧உனப் ஢மர்஋பந஥. ...211 2382

஠மன்ன௅கத் நடமனும் டயன௉வ஠டு ணமற௃வணய்ஞ் ஜம஡வணன்னும்

பமன்ன௅கக் கண்வகமண்டு கமஞமணல் டம்உன௉ ணம஦யனேம்஠யன் நடன்ன௅கக் வகமன்ச஦ ன௅டினேம்வசந் டமணச஥ச் நசபடினேம் ஊன்ன௅கக் கண்வகமண்டு நடடி஠யன் ஦மர்சற் றுஞர்பி஧ந஥. ..212 2383

இன௉பர்க் க஦யதப் ஢஝மவடறேந் நடமங்கய஠யன் ந஦த்ட௅கயன்ந஦மர்

கன௉பர்க்க ஠ீக்கும் கன௉சஞவபற் ந஢஋ன் கபச஧சதஇங் வகமன௉பர்க்கு ஠மன்வசம஧ ணமட்ந஝ன் அபவ஥ன் னுச஝தபந஥ம வபன௉பற்க ஋ன்வ஦ச஡ ஆண்஝ன௉ள் ஈவடன்஦ன் பிண்ஞப்஢நண. ...213


2384

எண்ட௃டல் ஌சன ண஝பமர்டம் பமழ்க்சகதின் உற்஦யடினும்

஢ண்ட௃ட ந஧ர்ணச஦ ஆதி஥ஞ் சூறே஠யன் ஢மடத்சடதமன் ஋ண்ட௃ட ந஧வடமனய ஧மகச்வசய் பித்வடன்ச஡ ஌ன்றுவகமள்பமய் கண்ட௃ட ந஧கன௉ சஞக்க஝ ந஧஋ன் கன௉த்டயட௅நப. ..214 2385

டசநக்கயன்஦ ணமதக் குடும்஢ப் வ஢ன௉ந்ட௅தர் டமங்கயஅந்நடம

இசநக்கயன்஦ ஌சனக் கய஥ங்குகண் ஝மய்சய஦ய நடஇ஦கு ன௅சநக்கயன்஦ ந஢மடறுப் ஢மர்ந஢மல்஠யன் ஡மண வணமனயந்டயடுங்கமல் பசநக்கயன்஦ ணமசதக்கயங் கமற்ந஦ன்ன௅க் கண்ட௃ச஝ ணமணஞிநத. ...215 2386

ணஞ்சச஝ பம஡ ஠ய஦த்நடமன் அதன்ன௅டல் பம஡பர்க்கம

஠ஞ்சச஝ தமந ணயடுணய஝ற் ந஦மய்கங்சக ஠ண்ட௃கயன்஦ வசஞ்சச஝ தமய்஠யன் டயன௉ப்வ஢த ஥மகச் சய஦ந்ட஋றேத் டஞ்சச஝ தமர்கண்கள் ஢ஞ்சச஝ தமன௅ன் ஡஦யபி஧ந஥. ...216 2387

இ஧ங்கம ன௃஥த்டன் இ஥மக்கடர் ணன்஡ன் இ஥மபஞன்ன௅ன்

ண஧ங்கம஠யன் வபள்நி ணச஧க்கர னயன௉ந்ட௅ பன௉ந்ட஠யன்சரர் க஧ங்கமணல் ஢மடி஝க் நகட்ந஝ இ஥ங்கயக் கன௉சஞவசய்ட ஠஧ங்கமஞின் டன்சணஇன் வ஦ன்஡ந பிதமண்ச஝தின் ஠ண்ஞிதநட. ...217 2388

உச஝வதன்றும் ன௄வஞன்றும் ஊவஞன்றும் ஠மடி உனன்஦யடும்இந்

஠ச஝வதன்றும் சஞ்ச஧ஞ் சஞ்ச஧ங் கமஞிடய ஡மன்சய஦யநதன் ன௃ச஝வதன்று வபய்த ற௃றும்ன௃றேப் ந஢மன்று ன௃றேங்குகயன்ந஦ன் பிச஝வதன்று ணம஧஦ங் வகமண்ந஝ம வதன் ட௅ன்஢ம் பி஧க்குகநப. ...218 2389

அன௉ள்அ஥ நசஅன௉ட் குன்ந஦ணன் ஦மடும் அன௉நிச஦நத


அன௉ள்அன௅ நடஅன௉ட் ந஢ந஦ ஠யச஦ந்ட அன௉ட்க஝ந஧ அன௉ள்அஞி நதஅன௉ட் கண்நஞபிண் நஞமங்கும் அன௉ள்எநிநத அன௉ள்அ஦ நணஅன௉ட் ஢ண்ந஢ன௅க் கண்வகமள் அன௉ட்சயபநண. ...219 2390

஠யச஧த஦ய தமட குடும்஢த் ட௅தவ஥ன்னும் ஠ீத்டத்டயந஧

டச஧த஦ய தமட௅ பிறேந்நடச஡ ஆண்஝ன௉ள் டம஡நிப்஢மய் அச஧த஦ய தமட க஝ந஧ன௅க் கண்வகமண்஝ ஆ஥ன௅நட பிச஧த஦ய தமட ணஞிநத பிந஝஧யவடன் பிண்ஞப்஢நண. ...220 2391

வணய்தகத் நடகஞப் ந஢மட௅ம் பி஝மட௅ பின௉ம்ன௃கயன்ந஦மர்

சகதகத் நட஠யன் வ஦மநிர்க஡ி நதடேடற் கட்கன௉ம்ந஢ சபதகத் நட஠யச஡ அல்஧மணல் ஠ற்றுசஞ ணற்஦யச஧இப் வ஢மய்தகத் நடன்வசனேம் டீங்கம தி஥ன௅ம் வ஢மறுத்டன௉நந. ...221 2392

ன௅ச஧க்க஧ங் கம஥ ணயடுண஝ பமர்ணதல் னெடிஅபர்

டச஧க்க஧ங் கம஥ ண஧ர்சூடு பமர்஠யன் ஦ச஡பறேத்டமர் இச஧க்க஧ங் கம஥வ் பிதணன்பந் டமவ஧ன் இசசப்஢ர்வபள்நி ணச஧க்க஧ங் கம஥ ணஞிநதன௅க் கண்வகமண்஝ ணமணன௉ந்நட. ...222 2393

ன௃ரிகயன்஦ பட்஝கம் ீ ந஢மந்டடி ஢ட்டுப் ன௃஦ங்கச஝தில்

டயரிகயன்஦ ஠மய்க்கும் சயரிப்஢மம்஋ன் ஢மபிச் சயறு஢ிசனப்ச஢ச் வசமரிகயன்஦ ன௃ண்ஞில் க஡஧ய஝ல் ந஢மவ஧ட௃ந் நடமறுவ஠ஞ்சம் ஋ரிகயன்஦ வடன்வசய்கு நபன்஢ிச஦ பமர்சச஝ ஋ன்஡ன௅நட. ...223 2394

ண஡க்நகட ணமற்று ணன௉ந்நட வ஢மட௅எநிர் ணமஞிக்கநண

க஡க்நக ட௅஦஋ன் கன௉த்ட஦ய தமணல் கனறுகயன்஦


ட஡க்நகநர் ஢மற்வசன் ஦டிநதன் இடதம் டநர்பவடல்஧மம் ஠ய஡க்நக வடரிந்ட வட஡க்நக அன௉ந ஠யச஡ந்டன௉நந. ...224 2395

நணமகங் க஧ந்ட ண஡த்நடன் ட௅த஥ங்கள் ன௅ற்றுணற்றுத்

நடகங் க஧ந்ட ஢பந்டீர்க்கும் ஠யன்஢டம் சயந்டயக்கும்஠மள் ந஢மகங் க஧ந்ட டயன௉஠மள் ணச஧தற் ன௃டப்஢சுந்நடன் ஢மகங் க஧ந்டவசம் ஢மந஧ டேடற்கட் ஢஥ஞ்சு஝ந஥. ...225 2396

நகமவ஧மன்று கண்஝ இச஦ணகன் பமழ்பினும் நகமடி஢ங்கு

நணவ஧மன்று கண்஝஡ம் வ஠ஞ்நச஋ன் வசமல்ச஧ பின௉ம்஢ி஡ிதஞ் நசவ஧மன்று கண்஝ ணஞிதமன் பச஥ப்஢சுந் நடன்க஧ந்ட ஢மவ஧மன்று கண்஝கண் வகமண்டுதர் பமழ்ற௉ ஢஧யத்டட௅நப. ...226 2397

ன௃ச஧தந நபம஋னும் வ஠ஞ்சக ந஡ன்ட௅தர்ப் ந஢மகவணட்டு

ணச஧தந நபமஇந்ட ணண்ஞந நபமபந்ட பம஡நநபம அச஧தந நபமபன்று ணன்றுஞின் ந஦மங்கும் அன௉ணன௉ந்நட இச஧தந நபம஋னுந் நடநப அ஦யந்ட௅ம் இ஥ங்கயச஧நத. ...227 2398

கல்வ஧ன்று பல்வ஧ன்று ணயன்஡மர் ன௃நகக் க஡ட஡த்சடச்

வசமல்வ஧ன்று வசமல்ற௃ன௅ன் வசமல்ற௃ணந் நடம஠யன் ட௅சஞதடிக்கண் ஠யல்வ஧ன்று ஢ல்஧ ஠யகழ்த்டயனும் ஋ன்ண஡ம் ஠யற்஢டன்ந஦ அல்வ஧ன்று வபல்கநங் வகமண்ந஝ம ய்஋ன் வசய்ப ட஦யந்டய஧ந஡. ...228 2399

கள்நம டிதவகமன்ச஦ச் வசஞ்சச஝ நதமய்஠ற் க஡கணன்஦யன்

உள்நம டிதண஧ர்ச் நசபடி நதமய்இவ் ற௉஧கயதற்கண் ஋ள்நம டிதவசக் கயச஝ப்஢஝ல் ந஢மல்ட௅ன் ஢ிச஝இசநத்ட௅த்


டள்நம டித஠ச஝ வகமண்ந஝ற்கு ஠ன்஡ச஝ டந்டன௉நந. ...229 2400

ணன௉க்கம ண஧ர்க்குனல் ணயன்஡மர் ணதல்சண்஝ ணமன௉டத்டமல்

இன௉க்கம ட௅னற௃வணன் ஌சனவ஠ஞ் நசஇவ் பிடும்ச஢திந஧ வசன௉க்கம ட௅ன௉கயச் சயபமத ஠ண஋஡த் நடர்ந்டன்஢ி஡மல் என௉க்கமல் உச஥க்கயல் வ஢ன௉க்கமகும் ஠ல்஧யன்஢ம் ஏங்கயடுநண. . ..230 2401

ணடயக்கண்ஞி நபஞிப் வ஢ன௉ந்டசக நத஠யன் ண஧஥டிக்குத்

ட௅டயக்கண்ஞி சூட்டுவணய்த் வடமண்஝ரில் நசர்ந்ட௅஠யன் டெதஎற்஦யப் ஢டயக்கண்ஞி ஠யன்ச஡ப் ஢ஞிந்நடத்டய உள்நம் ஢஥பசணமக் கடயக்கண்ஞி பமறேம் ஢டிஅன௉ நமவதன் கன௉த்டயட௅நப. ...231 2402

இச஥நதற்று ட௅ன்஢க் குடும்஢ பிகம஥ இன௉ட்க஝஧யல்

ன௃ச஥நதற்று வ஠ஞ்சம் ன௃஧ர்ந்ட௅஠யன் ந஦ச஡ப் வ஢மன௉ட்஢டுத்டயக் கச஥நதற்஦ நபண்டுவணன் கண்நஞ ஢பத்சடக் கடிணன௉ந்நட டயச஥நதற்று வசஞ்சச஝த் நடநப அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...232 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

----145. ஏர்஢ிள்சநப்ந஢ர் - ணடச஧ - ச஥க்வகமன்ச஦. ச. னெ. க. 146. ணதங்குகயன்ந஦ன், ணதங்கயன்ந஦ன் ஋஡ பிகம஥ணமதிற்று. வடம. நப. 147. வகமண்டிந஝ல் ஋஡ ன௅ன்஡ிச஧ ஋டயர்ணச஦ ஌பன்ன௅ற்஦மகக் வகமள்க. வடம. நப. 148. வசல் - நணகம். வடம. நப.


149. உன௉ம் - இடி. வடம. நப. 150. ணமசன - வ஢மன். வடம. நப. 151. வ஢மன்கயன்று ன௄த்ட சச஝ - வகமன்ச஦ ன௄த்ட சச஝. வடம. நப. 152. கல் - ணச஧. வடம. நப. 153. நபஞி - ஠டய. வடம. நப. 154. ஢மஞிக்குநணம - டமணடயக்குநணம. ச. ன௅. க. 155. ஢மஞி - சக, ஠ீர். ச. ன௅. க. 156. க஝ம, டமம், ஢மதினும் - ஢மய்ந்டமற௃ம் ; டமம்ன௃ - கதிறு. ச. ன௅. க. 157. வசமல் - வ஠ல், வடம. நப. 158. க஡ல் - அக்கய஡ி. இ஡ன் - சூரிதன். இந்ட௅ - சந்டய஥ன். ச. ன௅. க.

-----

7. சயகமணஞி ணமச஧ (2403 - 2417) ன௃ள்நின௉க்குநபறெர் .

கட்஝சநக் க஧யத்ட௅ச஦

2403

பல்பிச஡ நதச஡இவ் பமழ்க்சகக் க஝ல்஠யன்றும் பள்நல்உன்டன்

஠ல்பிச஡ பமழ்க்சகக் கச஥஌ற்஦ய வணய்அன௉ள் ஠ல்குகண்஝மய் வகமல்பிச஡ தமச஡ உரித்நடமய் பதித்டயத ஠மடகுன்஦மச் வசல்பிச஡ நண஧பர் பமழ்நப அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...1


2404

வ஢மய்நத ன௃஧ம்஢ிப் ன௃றேத்டச஧ ஠மதின் ன௃஦த்டயற௃ற்ந஦ன்

வணய்நத உச஥க்கும்஠யன் அன்஢ர்டம் சமர்ச஢ பின௉ம்ன௃கயந஧ன் ச஢நதல் அ஥பச஡ நதன்஢ிசன ந஠மக்கயப் ஢஥மன௅கம்஠ீ வசய்நதல் பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...2 2405

கல்ந஧ன் ண஡க்கன௉ங் கல்ந஧ன் சய஦யட௅ம் கன௉த்ட஦யதமப்

வ஢மல்ந஧ன்வ஢மய் பமஞ்சயத்ட ன௃ல்ந஧ன் இ஥க்கம் வ஢மச஦சய஦யட௅ம் இல்ந஧ன் ஋஡ினும்஠யன் ஢மல்அன்஦ய ணற்ச஦ இ஝த்டயல்சற்றும் வசல்ந஧ன் பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...3 2406

ஆர்ப்஢மர் க஝ல்஠ஞ் சன௅ட௅வசய் டமய்஠யன் அடிக்கன்஢ின்஦ய

நபர்ப்஢மர் டணக்கும் பின௉ந்டநித் டமய்வபள்நி வபற்வ஢டுத்ட கமர்ப்஢மந னுக்கும் கன௉சஞவசய் டமய்கச஝ நதன்ட௅தன௉ம் டீர்ப்஢மய் பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...4 2407

஠மந஡ ஠ய஡க்குப் ஢ஞிவசதல் நபண்டும்஠யன் ஠மண்ண஧ர்த்டமள்

டமந஡ ஋஡க்குத் ட௅சஞவசதல் நபண்டும் டதம஠யடயநத நகமந஡ கன௉ம்஢ின் சுசபநதவசம் ஢மவ஧மடு கூட்டு஠றுந் நடந஡ பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...5 2408

ணன௉பமர் குன஧யதர் சணதல் க஝ல்பிறேம் பஞ்சவ஠ஞ்சமல்

வபன௉பம உதங்கும் அடிநதன் ஢ிஞிசத பி஧க்குகண்஝மய் உன௉பமய் அன௉ற௉ம் எநினேம் வபநினேம்஋ன் ந஦மட஠யன்஦ டயன௉பமர் பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...6 2409

டபந஠த ணமகும்஠யன் டமள்ந஠த ணயன்஦யத் ட஝ன௅ச஧தமர்


அபந஠த நணற்வகமண் ஝ச஧கயன்஦ ந஢சடக் கன௉ள்ன௃ரிபமய் ஠பந஠த ணமகய ண஡பமக் கய஦ந்ட ஠டுஎநிதமம் சயபந஡ பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...7 2410

஍பமய் அ஥பில் ட௅தில்கயன்஦ ணமற௃ம் அதனும்டங்கள்

சகபமய் ன௃சடத்ட௅ப் ஢ஞிநகட்க நணற௉ம்ன௅க் கண்அ஥நச வ஢மய்பமய் பி஝மஇப் ன௃ச஧நதன் ஢ிசனசதப் வ஢மறுத்டன௉ள்஠ீ வசய்பமய் பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...8 2411

ன௃ல்பமதின் ன௅ன்஡ர்ப் ன௃஧யப்ந஢மத் வட஡஋ன்ன௅ன் ந஢மந்ட௅஠யன்஦

கல்பமய் ண஡த்டச஥க் கண்஝ஞ்சய ந஡ச஡க் கச஝க்கஞிப்஢மய் அல்பமய் ணஞிணய஝ற் ஦ம஥ன௅ நடஅன௉ள் ஆன்஦வ஢ன௉ம் வசல்பம பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...9 2412

ஆர்த்டமர் க஝ல்஠ஞ் சன௅ட௅வசய் டமய்஋ன்ச஡ அன்஢ர்கள்஢மல்

நசர்த்டமய்஋ன் ட௅ன்஢ம் அச஡த்சடனேம் டீர்த்ட௅த் டயன௉அன௉ட்கண் ஢மர்த்டமய் ஢஥ண குன௉பமகய ஋ன்னுள் ஢ரிந்டணர்ந்ட டீர்த்டம பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...10 2413

அ஦த்டமசத ஏர்ன௃ச஝ வகமண்ந஝ம ர் ன௃ச஝ணண் அநந்டன௅கயல்

஠ய஦த்டமசத சபத்ட௅஧ வகல்஧மம் ஠஝த்ட௅ம் ஠யன௉த்டஅண்஝ப் ன௃஦த்டமய்஋ன் ட௅ன்஢ம் ட௅ச஝த்டமண்டு வணய்அன௉ட் ந஢மடந்டந்ட டய஦த்டமய் பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...11 2414

அச஧ஏய் க஝஧யல் சயபநதமகம் நணபித அந்டஞர்டம்

஠யச஧ஏர் சய஦யட௅ம் அ஦யநதன் ஋஡க்குன் ஠யண஧அன௉ள்


ணச஧ஏங்கு பமழ்க்சகனேம் பமய்க்குங் வகமந஧மவ஢மன் ணச஧஋ன்கயன்஦ சயச஧நதமய் பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...12 2415

ஊன்வகமண்஝ நடகத்ட௅ம் உள்நத்ட௅ம் நணபி உறும்஢ிஞிதமல்

஠மன்வகமண்஝ ட௅ன்஢ம் டபிர்ப்஢மய் பதித்டயத ஠மட஋ன்ந஦ பமன்வகமண்஝ ஠யன்அன௉ட் சரந஥த்ட௅ கயன்஦ பசகஅ஦யநதன் நடன்வகமண்஝ வகமன்ச஦ச் சச஝தமய் அண஥ர் சயகமணஞிநத. ...13 2416

கநிநப டனும்அந்டக் கம஧னும் ஋ன்ச஡க் கன௉டஎட்஝ம

எநிநப ட஥த்டயன௉ ற௉ள்நஞ்வசய் பமய்அன்஢ர் உள்நம்஋ன்னும் டநிநப ட஡த்ட௅றும் டற்஢஥ நணஅன௉ள் டண்ஞன௅டத் வடநிநப பதித்டயத ஠மடம அண஥ர் சயகமணஞிநத. . ..14 2417

ணமல்பிச஝ நணற்வகமண்டு பந்வடநி நதனுச஝ பல்பிச஡க்கு

நணல்பிச஝ ஈந்டய஝ நபண்டுங்கண் ஝மய்இட௅ நபசணதம் ஠ீல்பி஝ ன௅ண்஝ ணய஝ற்஦மய் பதித்டயத ஠மட஠யன்஢மல் நசல்பிடு பமட்கண் உசணவதமடும் நடபர் சயகமணஞிநத. . ..15 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

--

8. சபத்டயத஠மடர் ஢டயகம் (2418 - 2429) > ன௃ள்நின௉க்குநபறெர்


஢ன்஡ின௉சரர்க்(159) கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2418

ஏசகண஝ பமர்அல்கு ந஧஢ி஥ண ஢டம்அபர்கள் உந்டயநத சபகுந்டம்நணல்

ஏங்குன௅ச஧ நதசகச஧ அபர்குன௅ட பமதின்இடழ் ஊ஦ந஧ அன௅டம்அபர்டம் ஢மகச஡த வணமனயநத஠ல் நபடபமக் கயதம்அபர்கள் ஢மர்சபநத கன௉சஞந஠மக்கம் ஢மங்கயன்அப ந஥மடுபிசந தம஝பன௉ சுகணநட ஢஥ணசுக ணமகும்இந்ட னைகண஦ய தமணந஧ நடகம்ணயக பமடி஡ ீர் உறுசுசபப் ஢னம்஋஦யந்நட உற்஦வபறு பமய்வணல்ற௃ம் பஞர்஠ீ ீ ர் ஋ன்று஠ல் ந஧மச஥஠யந் டயப்஢ர்அபர்டம் பமசகபமய் ணடண஦ ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...1 2419

உண்஝நட உஞற௉டமன் கண்஝நட கமட்சயஇசட உற்஦஦யத ணமட்஝மர்கநமய்

உதின௉ண்டு ஢மபன௃ண் ஞிதன௅ண்டு பிச஡கற௅ண் டுறு஢ி஦பி உண்டுட௅ன்஢த் வடமண்஝நட வசனே஠஥க பமசடஉண் டின்஢ன௅று வசமர்க்கன௅ண் டிசபனேம்அன்஦யத் வடமறேக஝ற௉ள் உண்டுகடய உண்வ஝ன்று சய஧ர்வசமற௃ம் ட௅ர்ப்ன௃த்டய தமல்உ஧கயந஧ வகமண்஝நட சமடகம் வபறுத்ட௅ண஝ ணமடர்டம் வகமங்சகனேம் வபறுத்ட௅க்சகதில் வகமண்஝டீங் க஡ிசதபிட் ஝ந்ட஥த் வடமன௉஢னம் வகமள்ற௅பர்ீ ஋ன்஢ர்அந்ட பண்஝ர்பம த஦என௉ ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...2 2420

உம்஢ர்பமன் அன௅டச஡த வசமற்கநமற் வ஢ரிநதமர் உச஥த்டபமய்

சணகசந஠மடி ஏட௅கயன் ஦மர்டசணக் கண்஝ப ணடயத்வடடயரில் எடயந஢ம஧ ஠யற்஢ட௅ண஧மல்


கம்஢ர்பமய் இபர்பமய்க் கசடப்வ஢ன்஢ர் சயறுகன௉ங் கமக்சகபமய்க் கத்டல்இபர்பமய்க் கத்ட஧யல் சய஦யவடன்஢ர் சூந஝று வ஠ய்என௉ க஧ங்வகமள்ந நபண்டும்஋ன்஢ர் இம்஢ர்஠மம் நகட்஝கசட இட௅வபண்஢ர் அன்஦யனேம் இபர்க்நகட௅ வடரினேம்஋ன்஢ர் இசப஋஧மம் ஋பந஡மஏர் பம்஢஡மம் பஞன்ன௅ன் ீ இட்஝கட் வ஝ன்஢ர்அந்ட பம்஢ர்பம த஦என௉ ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...3 2421

கல்ச஧னேம் உன௉க்க஧மம் ஠மர்உரித் டய஝஧மம் க஡ிந்டக஡ி

தமச்வசய்த஧மம் கடுபி஝ன௅ம் உண்ஞ஧மம் அன௅டமக்க ஧மம்வகமடுங் க஥டின௃஧ய சயங்கன௅ட஧ம வபல்ற௃ணயன௉ கங்கசநனேம் பசணமக்க ஧மம்அன்஦ய பித்சடனேம் கற்஢ிக்க஧மம் ணயக்கபம சனத்டண்ச஝ பி஦கமக்க ஧மம்ணஞச஧ நணற௉நடர் ப஝ணமக்க஧மம் இல்ச஧வதமன௉ வடய்பம்நப ஦யல்ச஧஋ம் ஢மல்இன்஢ம் ஈகயன்஦ வ஢ண்கள்கு஦யநத ஋ங்கள்கு஧ வடய்பம்஋னும் னெ஝ச஥த் நடற்஦஋஡ில் ஋த்ட௅சஞனேம் அரிடரிட௅கமண் பல்ச஧தபர் உஞர்ப஦ ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...4 2422

஢டிஅநற௉ சமம்஢ச஧ப் ன௄சயநத சசபம் ஢றேத்ட஢ன நணமன௄சுசஞப்

஢னநணம ஋஡க்கன௉ங் கல்ந஢மற௃ம் அசசதமட௅ ஢மனமகு கயன்஦மர்கநநமர் ஢ிடிஅநற௉ சமடன௅ம் வகமள்நமர்கள் அல்஧வடமன௉ வ஢ண்சஞ஋஡ி னுங்வகமள்கய஧மர்


ந஢ய்வகமண்஝ நடமஅன்஦ய ந஠மய்வகமண்஝ நடமவ஢ன௉ம் ஢ித்நடற்஦ நடமஅ஦யகயந஧ன் வசடிஅநற௉ ஊத்சடபமய்ப் ஢ல்஧றேக் வகல்஧மம் வடரிந்டய஝க் கமட்டி஠சகடமன் வசய்ட௅பசந தமப்வ஢ன௉ம் வசம்ண஥த் ட௅ண்டுந஢மல் வசம்ணமப்஢ர் அபர்பமய்ணடம் ணடிஅநப டமஎன௉ ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்ந ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...5 2423

வ஢ண்வகமண்஝ சுகணநட கண்கண்஝ ஢஧ன்இட௅ ஢ிடிக்கஅ஦ய தமட௅சய஧ர்டமம்

ந஢ர்ஊர் இ஧மடஎன௉ வபறுவபநிதி ந஧சுகம் வ஢஦நப பின௉ம்஢ிபஞில் ீ ஢ண்வகமண்஝ உ஝ல்வபற௅த் ட௅ள்நந ஠஥ம்வ஢஧மம் ஢சசஅற்று நணல்஋றேம்஢ப் ஢ட்டி஡ி கய஝ந்ட௅சம கயன்஦மர்கள் ஈவடன்஡ ஢மபம்இபர் உண்சணஅ஦யதமர் கண்வகமண்஝ குன௉஝ந஥ ஋ன்றுபமய்ப் ஢ல்஋஧மங் கமட்டிச் சயரித்ட௅஠ீண்஝ கறேண஥க் கட்ச஝ந஢மல் ஠யற்஢மர்கள் ஍தஇக் கதபர்பமய் ணடன௅றேட௅நண ணண்வகமண்டு ந஢மகஏர் ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...6 2424

டயன௉த்டம்உச஝ நதமர்கன௉சஞ தமல்இந்ட உ஧கயல் டயதங்குபர்ீ

அனயதமச்சுகம் நசன௉஧க ணமம்஢஥ண ஢டம்அடச஡ அச஝னேம்வ஠஦ய நச஥பம ன௉ங்கள்஋ன்஦மல் இன௉த்டய஡ித சுசபஉஞற௉ நபண்டும்அஞி ஆச஝டன௉ம் இ஝ம்நபண்டும் இசபகள் ஋ல்஧மம் இல்ச஧தம தினும்இ஥ற௉ ஢கல்஋ன்஢ ட஦யதமணல் இறுகப்஢ி டித்டசஞக்கப் வ஢ன௉த்டன௅ச஧ நதமடிநம் ஢ன௉பன௅஝ன் அனகுச஝த வ஢ண்ஞகப் ஢டுணமகயந஧ம ந஢சயடீர் அப்஢஥ண ஢ட஠மட்டி னுக்குடேம் ஢ி஦கயநடம பன௉பம்஋ன்஢மர்


பன௉த்ட௅ம்அபர் உ஦ப஦ ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரி அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦< ஦ ந ௷஠஦ ௲ 2425

ம஦

ய஦ ம஦஦ . ...7

ந஢சடஉ஧ கர ர்பி஥டம் ஌ட௅டபம் ஌ட௅பண் ீ ந஢ச்சயசப ஋஧மம்நபட஡மம்

஢ித்டன்பமய்ப் ஢ித்நடறு கத்ட௅டைல் கத்டயத வ஢ன௉ம்ன௃஥ட் ஝மகும்அல்஧மல் ஏசடஉறும் உ஧கம தடத்டயனுந உண்சணந஢மல் என௉சய஦யட௅ம் இல்ச஧இல்ச஧ உள்நட஦ய தமடய஧ற௉ கமத்டகயநி ந஢மல்உ஝ல் உ஧ர்ந்டீர்கள் இ஡ிதமகயனும் நணசடஉஞ பமடயநபண் டுப஋஧மம் உண்டு஠ீர் பிச஥ண஧ர்த் வடமச஝ஆடயதம நபண்டுப ஋஧மங்வகமண்டு நணச஝நணல் வ஢ண்கவநமடு பிசநதமடு பர்கள்஋ன்஢மர் ீ பமசடஅபர் சமர்஢஦ ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...8 2426

ஈ஡ம் ஢றேத்டண஡ பமசடஅ஦ ஠யன்஡ன௉சந< ஦௱஦஦ய௸

஦஦஦ ௷஬஦ ன஦ ர஦ ௸ இச஦ப஠யன் நடமத்டய஥ம் இதம்஢ிஇன௉ கண்ஞர்ீ இச஦ப்஢அட௅ கண்டு஠யன்று ஜம஡ம் ஢றேத்ட௅பினய தமல்எறேகு கயன்஦஠ீர் ஠ம்உ஧கயல் என௉பர்அ஧நப ஜம஡ிஇபர் நதம஡ிபனய நடமன்஦யதப ந஥ம஋஡ ஠சகப்஢ர்சும் ணமஅறேகயந஧ம ஊ஡ம் குறேத்டகண் ஞமம்஋ன்஢ர் உ஧கத்டயல் உதர்வ஢ண்டு சமக்வகமடுத்ட என௉பன்ன௅கம் ஋ன்஡இபர் ன௅கம்பமடு கயன்஦வட஡ உநறுபமர் பமய்அ஝ங்க ணம஡ம் ஢றேத்டயடு ணன௉ந்டன௉ள்க டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...9 2427

கற்஢சப ஋஧மம்கற் றுஞர்ந்டவ஢ரி நதமர்டசணக் கமண்஢நட

அன௉சணஅன௉சண


கற்஢டன௉ ணயடிதன்இபன் இச஝அச஝ந் டமல்஋஡க் கன௉சஞதமல் அபர்ப஧யதபந் டயற்ன௃஦ன் இன௉ப்஢அட௅ கண்டும்அந் நடமகடி வடறேந்ட௅ந஢மய்த் வடமறேட௅டங்கட் கயதல்உறுடய நபண்஝மட௅ கண்வகட்஝ குன௉஝ர்ந஢மல் ஌ணமந்டய ன௉ப்஢ர்இபர்டமம் வ஢மற்஢ி஡று சுசபஅ஦யனேம் அ஦யற௉ச஝தர் அன்றுநணற் ன௃ல்஧மடய உட௃ம்உதிர்கற௅ம் ந஢மன்஦ய஝மர் இபர்கசநக் கூச஥ந஢மய்ப் ஢மனமம் ன௃஦ச்சுபர் ஋஡ப்ன௃க஧஧மம் பற்ன௃றும் ஢டிடன௉ண பனயஏங்கு டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...10 2428

வணய்நதமர் டயச஡த்டச஡னேம் அ஦யகய஧மர் வ஢மய்க்கசட பிநம்஢஋஡ில்

இவ்ற௉஧கயந஧ம நணற௃஧கயல் ஌றுகயனும் அஞ்சமட௅ வணமனயபர்வடன௉ நணற௉ணண் வஞ஡ினும்உடபக் சகநதம ண஡த்சடனேம் பிடுக்கஇசச தமர்கள்வகமச஧ கநற௉கட் கமணம்ன௅ட஧மக் கண்஝டீ சணகள்அன்஦ய ஠ன்சண஋ன் ஢டச஡என௉ க஡பிற௃ம் கண்஝஦யகய஧மர் ஍நதம ன௅஡ிபர்டசண பிடயப்஢டி ஢ச஝த்டபிடய அங்சகடமங் கங்சக஋ன்னும் ஆற்஦யல் குநிக்கயனும் டீனெழ்கய ஋னயனும்அவ் பசுத்ட஠ீங் கமட௅கண்஝மய் சணநதமர் அட௃த்ட௅சஞனேம் நணற௉஦மத் டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...11 2429

இநநப஡ில் ணமச஧தமய்க் குநிர்நசமச஧ தமய்ண஧ர் இ஧ஞ்சயன௄ம்

வ஢மய்சகஅன௉கமய் ஌ற்஦சந் டய஥கமந்ட நணச஝தமய் அடன்நணல் இ஧ங்குண஥ ணயதஅசஞனேணமய்த்


டநநபனேம் ணல்஧யசகப் ஢ந்ட஥மய்ப் ஢மல்ந஢மல் டசனத்டயடு ஠ய஧மக்கம஧ணமய்த் ட஡ிஇநந் வடன்஦஧மய் ஠யச஦஠஥ம் ன௃நபசஞ ீ டன்஡ிசசப் ஢ம஝ல்இ஝ணமய் கநநபக ஧ந்டகற் ன௃ச஝தண஝ ப஥ல்ன௃ச஝ க஧ந்ட஠த பமர்த்சடஉ஝஡மய்க் கநிவகமந இன௉ந்டபர்கள் கண்஝சுக ஠யன்஡டிக் கனல்஠யனற் சுக஠யகன௉நண பநநபச஧ சூறே஧கு ன௃கழ்கயன்஦ டபசயகம ணஞிஉ஧க ஠மடபள்நல் ணகயனபன௉ நபறெரில் அன்஢ர்஢ப ந஥மகண஦ பநர்சபத் டயத஠மடந஡. ...12 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

--159. ஢டய஡மன்கு சரர். ச.ன௅.க. ஢டயப்ன௃.

---

9. ஠ல்஧ ணன௉ந்ட௅ (2430 - 2459) ன௃ள்நின௉க்குநபறெர் சயந்ட௅ .

஢ல்஧பி

2430

஠ல்஧ ணன௉ந்டயம் ணன௉ந்ட௅ - சுகம்

஠ல்கும் சபத்டயத ஠மட ணன௉ந்ட௅. ...1 கண்ஞிகள்


2431

அன௉ள்படி பம஡ ணன௉ந்ட௅ - ஠ம்ன௅ள்

அற்ன௃ட ணமக அணர்ந்ட ணன௉ந்ட௅ இன௉ந஦ நபமங்கும் ணன௉ந்ட௅ - அன்஢ர்க் கயன்ன௃ன௉ பமக இன௉ந்ட ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...1 2432

சஞ்ச஧ந் டீர்க்கும் ணன௉ந்ட௅ - ஋ங்குந்

டமந஡மடம ஡மகயத் டசனக்கும் ணன௉ந்ட௅ அஞ்சவ஧ன் ஦மற௅ம் ணன௉ந்ட௅ - சச்சய டம஡ந்ட ணமக அணர்ந்ட ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...2 2433

பித்டக ணம஡ ணன௉ந்ட௅ - சட௅ர்

நபட ன௅டிபில் பிநங்கு ணன௉ந்ட௅ டத்ட௅பம டீட ணன௉ந்ட௅ - ஋ன்ச஡த் டம஡மக்கயக் வகமண்஝ டதமந ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ . ..3 2434

஢ி஦ப்ச஢ வதமனயக்கு ணன௉ந்ட௅ - தமர்க்கும்

ந஢சப் ஢஝மட வ஢ரித ணன௉ந்ட௅ இ஦ப்ச஢த் டபிர்க்கும் ணன௉ந்ட௅ - ஋ன்னுள் ஋ன்று ணட௅ரித் டய஡ிக்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ . ..4 2435

஠ம஡ட௅ பமகு ணன௉ந்ட௅ - ஢஥

ஜம஡ வபநிதில் ஠டிக்கு ணன௉ந்ட௅ நணம஠ படிபம ணன௉ந்ட௅ - சரபன் ன௅த்ட ன௉நத்நட ன௅டிக்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...5 2436

ன௃த்டன௅ டமகு ணன௉ந்ட௅ - ஢மர்த்ட


ந஢மநட ஢ிஞிகசநப் ந஢மக்கு ணன௉ந்ட௅ ஢த்ட ஥ன௉ந்ட௅ ணன௉ந்ட௅ - அடே ஢ம஡ன௅ந் டம஡மம் ஢஥ண ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...6 2437

ணம஧தன் நடடு ணன௉ந்ட௅ - ன௅ன்஡

ணமர்க்கண்஝ ச஥க்கமக்க பந்ட ணன௉ந்ட௅ கம஧ச஡ச் சமய்த்ட ணன௉ந்ட௅ - நடபர் கமட௃ங் க஡பினுங் கமஞம ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...7 2438

டற்஢஥ நதமக ணன௉ந்ட௅ - உ஢

சமந்ட ன௉நத்டயச஝ச் சமர்ந்ட ணன௉ந்ட௅ சயற்஢஥ நதமக ணன௉ந்ட௅ - உதர் நடபவ஥ல் ஧மந்வடமறேந் வடய்ப ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...8 2439

அம்஢஧த் டமடு ணன௉ந்ட௅ - ஢஥

ணம஠ந்ட வபள்நத் டறேத்ட௅ ணன௉ந்ட௅ ஋ம்஢஧ ணமகு ணன௉ந்ட௅ - நபறெர் ஋ன்னுந் ட஧த்டய ஧யன௉க்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...9 2440

நசடப்஢ ஝மட ணன௉ந்ட௅ - உண்஝மல்

நடன்ந஢ம ஧ய஡ிக்குந் வடபிட்஝ம ணன௉ந்ட௅ ந஢டப்஢ ஝மட ணன௉ந்ட௅ - ணச஧ப் வ஢ண்ஞி஝ங் வகமண்஝ வ஢ரித ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...10 2441

ஆர்க்கு ணரிடம ணன௉ந்ட௅ - டமந஡

ஆடய த஠மடயனே ணம஡ ணன௉ந்ட௅


நசர்க்கும் ன௃஠யட ணன௉ந்ட௅ - டன்ச஡த் நடடுநபமர் டங்கசந ஠மடு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...11 2442

ன௃ண்ஞிதர்க் கம஡ ணன௉ந்ட௅ - ஢ரி

ன௄஥ஞ ணமகப் வ஢மன௉ந்ட௅ ணன௉ந்ட௅ ஋ண்ஞித பின்஢ ணன௉ந்ட௅ - ஋ண வடண்ஞவணல் ஧மன௅டித் டயட்஝ ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...12 2443

஢மல்பண்ஞ ணமகு ணன௉ந்ட௅ - அடயல்

஢ச்சச ஠ய஦ன௅ம் ஢஝ர்ந்ட ணன௉ந்ட௅ டைல்பண்ஞ ஠மடு ணன௉ந்ட௅ - உள்நந ந஠மக்குகயன் ந஦மர்கசந ந஠மக்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...13 2444

஢மர்க்கப் ஢சயந஢ம ணன௉ந்ட௅ - டன்ச஡ப்

஢ம஥மட பர்கசநச் நச஥ம ணன௉ந்ட௅ கூர்க்கத் வடரிந்ட ணன௉ந்ட௅ - அடே கூ஧ ணன௉ந்வடன்று வகமண்஝ ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...14 2445

நகமடய஧ம நடமங்கு ணன௉ந்ட௅ - அன்஢ர்

வகமள்சநவகமண் டுண்ஞக் கு஧மற௉ ணன௉ந்ட௅ ணமவடமன௉ ஢மக ணன௉ந்ட௅ - ஋ன்ச஡ பமழ்பித்ட ஋ன்கண் ணஞிதம ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...15 2446

஌க ற௉ன௉பம ணன௉ந்ட௅ - ணயக்க

஌சனக ற௅க்கும் இ஥ங்கு ணன௉ந்ட௅ நசமகந் டபிர்க்கு ணன௉ந்ட௅ - ஢஥ஞ்


நசமடயவதன் ஦ன்஢ர் ட௅டயக்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...16 2447

நகமணநங் கூடு ணன௉ந்ட௅ - ஠஧ங்

வகமடுக்கத் ட௅சங்கட்டிக் வகமண்஝ ணன௉ந்ட௅ ஠மணந பமட ணன௉ந்ட௅ - ஠ம்சண ஠மண஦ய னேம்஢டி ஠ண்ட௃ ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ . ..17 2448

வசல்பந் டசனக்கு ணன௉ந்ட௅ - ஋ன்றுந்

டீ஥ம பிச஡வத஧மந் டீர்த்ட ணன௉ந்ட௅ ஠ல்பந் டச஡வகமள் ணன௉ந்ட௅ - ஢஥ ஠மடமந்ட பட்டினுள் ீ ஠ண்ட௃ ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...18 2449

பமய்஢ிடி தமட ணன௉ந்ட௅ - ணட

பமடன௅ம் ஢ித்டன௅ ணமய்க்கு ணன௉ந்ட௅ ந஠மய்வ஢மடி தமக்கு ணன௉ந்ட௅ - அன்஢ர் ந஠மக்கயத ந஠மக்கயனுள் ந஠மக்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...19 2450

வ஢ண்ஞமசச டீர்க்கு ணன௉ந்ட௅ - வ஢மன௉ட்

ந஢஥மசச வதல்஧மம் ஢ிநக்கு ணன௉ந்ட௅ ணண்ஞமசச டீர்க்கு ணன௉ந்ட௅ - ஋ல்஧மம் பல்஧ ணன௉ந்வடன்று பமழ்த்ட௅ ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...20 2451

஋ன்றுங் வக஝மட ணன௉ந்ட௅ - பன௉ம்

஋ல்஧மப் ஢ிஞிக்கு ணயட௅நப ணன௉ந்ட௅ ட௅ன்றுஞ் சயநபமக ணன௉ந்ட௅ - ஠ம்சணச் சூழ்ந்டயன௉ சணக்குந் ட௅சஞதம ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...21


2452

கண்வஞமநி கமட்டு ணன௉ந்ட௅ - அம்சண

கண்டு க஧ந்ட௅ கநிக்கு ணன௉ந்ட௅ பிண்வஞமநி தமன௉ ணன௉ந்ட௅ - ஢஥ படு ீ டன௉ங்கங்சக நபஞி ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...22 2453

கமதமம்ன௄ பண்ஞ ணன௉ந்ட௅ - என௉

கஞ்ச ண஧ர்ணயசசக் கமட௃ ணன௉ந்ட௅ டமதமங் கன௉சஞ ணன௉ந்ட௅ - சயற் சடமசயப ணம஡வணஞ் ஜம஠ ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...23 2454

அநசபக் க஝ந்ட ணன௉ந்ட௅ - தமர்க்கும்

அன௉சண தன௉சண தன௉சண ணன௉ந்ட௅ உநபிற் கயச஝க்கு ணன௉ந்ட௅ - என்றும் எப்ன௃தர் பில்஧ம ட௅தர்ந்ட ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...24 2455

டன்ணத ணமகு ணன௉ந்ட௅ - சயப

சமட஡ர் வ஠ஞ்சயல் டசனக்கு ணன௉ந்ட௅ சயன்ணத ந஛மடய ணன௉ந்ட௅ - அட்஝ சயத்டயனே ன௅த்டயனேஞ் நசர்க்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...25 2456

ண஦ந்டம வ஧மநிக்கு ணன௉ந்ட௅ - டன்ச஡

ண஦பம டபன௉ள் பனங்கு ணன௉ந்ட௅ இ஦ந்டம வ஧றேப்ன௃ ணன௉ந்ட௅ - ஋஡க் வகன்றுந் ட௅சஞதம தின௉க்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...26 2457

கன௉ம்஢ி ஧ய஡ிக்கு ணன௉ந்ட௅ - கடுங்


கண்஝கர்க் வகல்஧மங் கசக்கு ணன௉ந்ட௅ இன௉ம்ச஢க் குசனக்கு ணன௉ந்ட௅ - ந஢ ரின்஢ வபள்நத்நட திறேக்கு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...27 2458

அஞிணஞி கண்஝ ணன௉ந்ட௅ - அன௉ள்

ஆ஠ந்ட சுத்ட பகண்஝ ணன௉ந்ட௅ ஢ிஞிடபி ரின்஢ ணன௉ந்ட௅ - தமர்க்கும் ந஢சம ணன௉ந்வடன்று ந஢சு ணன௉ந்ட௅. ஠ல்஧ ...28 2459

னெபர்க் கரித ணன௉ந்ட௅ - வசல்ப

ன௅த்ட௅க் குணம஥ச஡ தீன்஦ ணன௉ந்ட௅ ஠மபிற் கய஡ித ணன௉ந்ட௅ - சடதல் ஠மதகய கண்டு டறேற௉ ணன௉ந்ட௅. ...29 ஠ல்஧ ணன௉ந்டயம் ணன௉ந்ட௅ - சுகம் ஠ல்கும் சபத்டயத ஠மட ணன௉ந்ட௅. டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

10. டயன௉பமனொர்ப் ஢டயகம் (2460 - 2469) .

அறுசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம்

2460

டண்ஞமர் ணடயந஢மல் சரடநவபண் ட஥நக் கபிசகத் ட஡ி஠யனற்கர ழ்க்


கண்ஞமர் வசல்பச் வசன௉க்கய஡ர்டம் கநிப்஢ில் சய஦யத கச஝஠மநதன் வ஢ண்ஞமர் ஢மகப் வ஢ன௉ந்டசகடன் வ஢ரித கன௉சஞக் குரிதம்஋ன்ந஦ ஋ண்ஞம ஠யன்று கநிக்கயன்ந஦ன் ஆனொர் ஋ந்டமய் இ஥ங்கமநத. ...1 2461

இ஥ங்கம டயன௉ந்டமல் சய஦யநதச஡ தமந஥ ணடயப்஢மர் இனயந்டண஡க்

கு஥ங்கமல் அச஧ப்ன௃ண் ஝ச஧கயன்஦ வகமடித ஢மபி இபன்஋ன்ந஦ உ஥ங்கம ட஧யத்நடமர் சயரிப்஢மர்஠மன் உ஧கத் ட௅த஥ம் ஠டிக்கயன்஦ அ஥ங்கமக் கய஝ப்ந஢ன் ஋ன்வசய்நபன் ஆனொர் அணர்ந்ட அன௉ணஞிநத. ...2 2462

ணஞிதமர் கண்஝த் வடண்ந஝ம ள்வசவ் பண்ஞப் ஢பந ணமணச஧நத

அஞிதமல் பிநங்கும் டயன௉ஆனொர் ஆ஥ம அன௅நட அடிச்சய஦யநதன் டஞிதம உ஧கச் சனக்கயச஝நத டநர்ந்ட௅ கய஝ந்ட௅ டபிக்கயன்ந஦ன் டயஞிதமர் ன௅ன௉ட்டுக் கச஝ண஡த்நடன் வசய்ப வடமன்றும் வடரிநதந஡. ...3 2463

வடரிதத் வடரினேம் வடரிற௉ச஝தமர் சயபமடே ஢பத்டயல் சய஦க்கயன்஦மர்

஢ிரிதப் ஢ிரினேம் வ஢ன௉ம்஢மபி அடிநதன் ஢ிசனதில் ஢ிசனக்கயன்ந஦ன் ட௅ரிதப் வ஢மன௉நந அஞிஆனொர்ச் நசமடய ணஞி஠ீ ட௅வதஅன௉ள் ன௃ரிதப் வ஢றுநபன் ஋஡ில்அபர்ந஢மல் தமனும் சுகத்டயற் வ஢ம஧யநபந஡. ...4 2464

வ஢ம஧யநபன் கன௉சஞ ன௃ரிந்டமநதல் ந஢மடம ஡ந்டக் க஝ல்ஆடி

ண஧யநபன் இன்஢ ணதணமநபன் ஆனொர் ணஞி஠ீ பனங்கமநதல் வண஧யநபன் ட௅ன்஢க் க஝ல்னெழ்கய நணபி ஋டுப்஢மர் இல்஧மணல் ஠஧யநபன் அந்நடம அந்நடம஠யன் ஠ல்஧ கன௉சஞக் கனகன்ந஦. ...5 2465

கன௉சஞக் க஝ந஧ டயன௉ஆனொர்க் க஝ற௉ட் சு஝ந஥ ஠யன்னுச஝த

அன௉ஞக் கண஧ ண஧஥டிக்நக அடிசண பிசனந்நடன் அன௉நமநதல்


பன௉ஞக் வகமச஧ணம ஢மடக஡மம் ணச஦நதமன் ட஡க்கு ணகயழ்ந்டன்று டன௉ஞக் கன௉சஞ அநித்டன௃கழ் ஋ன்஡மம் இந்஠மள் சமற்றுகநப. ...6 2466

இந்஠மள் அடிநதன் ஢ிசனத்ட஢ிசன ஋ண்ஞி இ஥ங்கமய் ஋஡ில்அந்நடம

அந்஠மள் அடிசண வகமண்஝ச஡நத ஢ிசனதம வடமன்றும் அ஦யந்டயச஧நதம வ஢மன்஡மர் கன௉சஞக் க஝ல்இன்று ன௃டயநடம ஢ி஦ர்஢மல் ந஢மதிற்ந஦ம ஋ன்஠ம தகந஡ டயன௉ஆனொர் ஋ந்டமய் உள்நம் இ஥ங்கயச஧நத. ...7 2467

உள்நக் கபச஧ என௉சய஦யட௅ம் என௉஠ம நநனும் எனயந்டய஝ற௉ம்

வபள்நக் கன௉சஞ இச஦நதனும் நணபி தி஝ற௉ம் வ஢ற்஦஦யநதன் கள்நக் கு஥ங்கமய் உனல்கயன்஦ ண஡த்நடன் ஋஡ினும் கச஝நதச஡த் டள்நத் டகுநணம டயன௉ஆனொர் ஋ந்டமய் ஋ந்டமய் டணயநதந஡. ...8 2468

஋ந்டமய் என௉஠மள் அன௉ள்படிபின் ஋நிநதன் கண்டு கநிப்஢ச஝த

பந்டமய் அந்நடம கச஝஠மநதன் ண஦ந்ட௅ பிடுத்நடன் ணடயவகட்ந஝ன் வசந்டம ணச஥த்டமள் இசஞஅன்ந஦ சயக்வகன் ஦யறுகப் ஢ிடித்நடந஡ல் இந்டமர் சச஝தமய் டயன௉ஆனொர்இச஦பம ட௅த஥ற் ஦யன௉ப்ந஢ந஡. ...9 2469

இன௉ப்ன௃ ண஡த்ட௅க் கச஝஠மநதன் ஋ன்வசய் நபன்஠யன் டயன௉பன௉நமம்

வ஢மன௉ப்஢ில் அணர்ந்டமர் அடிதர்஋஧மம் அந்நடம உ஧கப் ன௃ச஧எறேக்கமம் டயன௉ப்஢ில் சுனன்று ஠மன்என௉பன் டயசகக்கயன் ந஦ன்ஏர் ட௅சஞகமநஞன் பின௉ப்஢ில் கன௉சஞ ன௃ரிபமநதம ஆனொர் டண்ஞமர் பிதன்அன௅நட. ...10 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்


---

11. கண்ஞணங்சகத் டமதமர் ட௅டய (2470) டயன௉க்கண்ஞணங்சக ஢ன்஡ின௉சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2470

உ஧கம் ன௃஥க்கும் வ஢ன௉ணமன்டன் உநத்ட௅ம் ன௃தத்ட௅ம் அணர்ந்டன௉நி

உபசக அநிக்கும் ந஢ரின்஢ உன௉நப ஋ல்஧மம் உச஝தமநந டய஧கம் வச஦யபமள் டேடற்கன௉ம்ந஢ நடந஡ க஡ிந்ட வசறேங்க஡ிநத வடபிட்஝ம டன்஢ர் உநத்ட௅ள்நந டயத்டயத் வடறேம்ஏர் வடள்நன௅நட ண஧கஞ் சுகத்நடற் கன௉நநித்ட பமழ்நப ஋ன்கண் ணஞிநத஋ன் பன௉த்டந் டபிர்க்க பன௉ம்குன௉பமம் படிநப ஜம஡ ணஞிபிநக்நக ச஧கந் ட஥ம்ந஢மற் கன௉சஞவ஢மனய ட஝ங்கண் டயன௉நப கஞணங்சகத் டமநத ச஥ஞம் ச஥ஞம் இட௅ டன௉ஞம் கன௉சஞ டன௉பமநத. ...1 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

-----

12. கச஧ணகள் பமழ்த்ட௅ (2471- 2473) அறுசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2471

டபநண஧ர்க் கண஧ணயசச பற்஦யன௉க்கும் ீ அம்ணச஡சதச் சமந்டம் ன௄த்ட


குபசநண஧ர்க் கண்ஞமசநப் வ஢ண்ஞமற௅ம் வ஢ண்ஞன௅சடக் நகமடய ஧மட ஢பநஇடழ்ப் ஢சுங்வகமடிசத ஠மன்ன௅க஡மர் ஠மஏங்கும் ஢மசப டன்ச஡க் கபநணட கதக்வகமம்஢ின் ன௅ச஧தமசநக் கச஧ணமசடக் கன௉ட௅ நபமநண. ...1 2472

சங்கம்பநர்ந் டய஝பநர்ந்ட டணயழ்க்வகமடிசதச் ச஥ச்சுபடய டன்ச஡

அன்஢ர் ட௅ங்கன௅஦க் கச஧஢திற்஦ய உஞர்பநிக்கும் கச஧ஜம஡த் நடமசக டன்ச஡த் டயங்கட௃டல் டயன௉சபஅன௉ட் குன௉சபண஧ர் ஏங்கயதவ஢ண் வடய்பந் டன்ச஡த் டங்கணச஧ ன௅ச஧தமசநக் கச஧தமசநத் வடமறேட௅ன௃கழ் சமற்று கயற்஢மம். ...2 2473

கச஧஢தின்஦ உநத்டய஡ிக்குங் கன௉ம்஢ிச஡ன௅க் க஡ிசதஅன௉ட் க஝ச஧

ஏங்கும் ஠யச஧஢தின்஦ ன௅஡ிப஥ன௉ம் வடமறேநடத்ட ஠மன்ன௅க஡மர் ஠ீண்஝ ஠மபின் டச஧஢தின்஦ ணச஦஢தின்று னெற௉஧கும் கமக்கயன்஦ டமசத பமசகச் சயச஧஢தின்஦ டேட஧மசநக் கச஧பமஞி அம்சணசத஠மம் சயந்டயப் ந஢மநண. ...3 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

--

13. ஢னணச஧ப் ஢டயகம் (2474 - 2483) அறுசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2474

டயன௉ணமல் கண஧த் டயன௉க்கண்ண஧ர் டயகறே ண஧ர்த்டமட் சயபக்வகமறேந்சடக்


கன௉ணம ஧கற்றுந் ட஡ிணன௉ந்சடக் க஡க சச஢திற் க஧ந்டஎன்ச஦ அன௉ணம ணஞிசத ஆ஥ன௅சட அன்ச஢ அ஦யசப அன௉ட்வ஢ன௉க்சகக் குன௉ணம ணச஧சதப் ஢னணச஧திற் கு஧பி நதமங்கக் கண்ந஝ந஡. . ..1 2475

பம஡ ஠டுநப பதங்குகயன்஦ ணற௉஡ ணடயசத ணடயஅன௅சடத்

நடச஡ அநிந்ட ஢னச்சுசபசதத் வடய்ப ணஞிசதச் சயப஢டத்சட ஊ஡ம் அ஦யதமர் உநத்வடமநின௉ம் எநிசத எநிக்கும் என௉வ஢மன௉சந ஜம஡ ணச஧சதப் ஢னணச஧நணல் ஠ண்ஞி பிநங்கக் கண்ந஝ந஡. ...2 2476

டபந ஠ய஦த்ட௅த் டயன௉஠ீறு டமங்கு ணஞித்நடமள் டமட௃சப஠ம்

குபசந பினயத்டமய் என௉ன௃஦த்நட கு஧ப பிநங்கும் குன௉ணஞிசதக் கபந ணடணம கரினேரிசபக் கநித்ட நண஡ிக் கற்஢கத்சடப் ஢பந ணச஧சதப் ஢னணச஧திற் ஢஥பி ஌த்டயக் கண்ந஝ந஡. ...3 2477

இசநத்ட இ஝த்டயல் உடபிஅன்஢ர் இ஝த்நட இன௉ந்ட ஌ணசபப்ச஢

பசநத்ட ணடயன்னென் வ஦ரித்டன௉சந பநர்த்ட கன௉சஞ பமரிடயசதத் டயசநத்ட நதமகர் உநத்நடமங்கயத் டயகறேந் ட௅ரிதம டீடணட்டுங் கயசநத்ட ணச஧சதப் ஢னணச஧திற் கயநர்ந்ட௅ பதங்கக் கண்ந஝ந஡. ...4 2478

ண஝ந்சட ணச஧தமண் ண஡ணகயன ணன௉ற௉ம் ஢டயசதப் ஢சு஢டயசத

அ஝ர்ந்ட பிச஡தின் வடம஝க்சகஅறுத் டன௉ற௅ம் அ஥சச அச஧க஝ன்நணல் கய஝ந்ட ஢ச்சசப் வ஢ன௉ணச஧க்குக் நகடில் அன௉ள்டந் டகம்ன௃஦ன௅ம் க஝ந்ட ணச஧சதப் ஢னணச஧நணற் கண்கள் கநிக்கக் கண்ந஝ந஡. ...5 2479

ட௅஡ினேம் ஢ி஦பித் வடமடுபனக்குஞ் நசமர்ந்ட௅ பி஝ற௉ந் ட௅ரிதவபநிக்

கய஡ினேம் ஢ன௉க்குங் கயச஝தமட இன்஢ம் அச஝ந்நட இன௉ந்டய஝ற௉ம்


஢஡ினேந் டயணத ணச஧ப்஢ச்சசப் ஢஝ர்ந்ட ஢பநப் ஢ன௉ப்஢டத்சடக் க஡ினேஞ் சயச஧னேங் க஧ந்டஇ஝ம்(160) ஋ங்நக அங்நக கண்ந஝ந஡. ...6 2480

கன௉சஞக் க஝ச஧ அக்க஝஧யற் க஧ந்ட அன௅சட அவ்பன௅டத்

டன௉ஞச் சுசபசத அச்சுசபதிற் சமர்ந்ட ஢தச஡த் ட஡ிச்சுகத்சட பன௉ஞப் ஢பநப் வ஢ன௉ணச஧சத ணச஧திற் ஢ச்சச ணன௉ந்வடமன௉஢மல் வ஢மன௉ஞச் சு஦நப ஢னணச஧திற் வ஢மன௉ந்டய நதமங்கக் கண்ந஝ந஡. ...7 2481

஋ன்஡மர் உதிரிற் க஧ந்ட௅க஧ந் டய஡ிக்கும் கன௉ம்஢ின் கட்டிடச஡ப்

வ஢மன்஡மர் நபஞிக் வகமறேங்க஡ிசதப் ன௃஡ிடர்உநத்டயல் ன௃குங் கநிப்ச஢க் கன்஡மர் உரித்ட௅ப் ஢ஞிவகமண்஝ கன௉சஞப் வ஢ன௉க்சகக் கச஧த்வடநிசபப் ஢ன்஡ம கப்ன௄ண் அஞிணச஧சதப் ஢சனத ணச஧திற் கண்ந஝ந஡. ...8 2482

஠ல்஧ ண஡த்நட டயத்டயக்க ஠ண்ட௃ம் க஡ிசத ஠஧ம்ன௃ரிந்வடன்

அல்஧ல் அகற்றும் வ஢ன௉பமழ்சப அன்஢மல் இதன்஦ அன௉ணன௉ந்சடச் வசமல்஧ ன௅டிதமத் ட஡ிச்சுகத்சடத் ட௅ரித ஠டுநப நடமன்றுகயன்஦ பல்஧ ணச஧சதப் ஢னணச஧தில் பதங்கய நதமங்கக் கண்ந஝ந஡. ...9 2483

ஆடய ஠டுற௉ ன௅டிற௉ணய஧ம அன௉நம ஡ந்டப் வ஢ன௉ங்க஝ச஧

ஏடய உஞர்டற் கரிதசயப நதமகத் வடறேந்ட என௉சுகத்சடப் ஢மடய தமகய என்஦மகயப் ஢஝ர்ந்ட படிசபப் ஢஥ம்஢஥த்சடச் நசமடய ணச஧சதப் ஢னணச஧திற் சூழ்ந்ட௅ பஞங்கயக் கண்ந஝ந஡. ...10 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம் ------


160 க஡ினேம் சயச஧னேம் க஧ந்ட இ஝ம் - ஢னணச஧ (க஡ி - ஢னம். சயச஧ ணச஧)

-

14. ஢னணச஧நதம கயனணச஧நதம (2484- 2486) ஋ண்சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2484

ஆடயணச஧ அ஡மடயணச஧ அன்ன௃ணச஧ ஋ங்கும்

ஆ஡ணச஧ ஜம஡ணச஧ ஆ஡ந்ட ணச஧பமன் ந஛மடயணச஧ ட௅ரிதணச஧ ட௅ரிதன௅டிக் கப்஢மல் நடமன்றுணச஧ நடமன்஦மட சூடம஡ ணச஧வபண் ன௄டயணச஧ சுத்ட அனு ன௄டயணச஧ ஋ல்஧மம் ன௄த்டணச஧ பல்஧யவத஡ப் ன௃கறேணச஧ டச஡நதமர் ஢மடயணச஧ ன௅த்டவ஥஧மம் ஢ற்றுணச஧ ஋ன்னும் ஢னணச஧சதக் கயனணச஧தமய்ப் ஢கன௉பவடன் னு஧நக. ...1 2485

சமக்கயத஡மர் ஋஦யந்டசயச஧ சகயத்டணச஧ சயத்ட

சமந்டர் உநஞ் சமர்ந்நடமங்கயத் ட஡ித்டணச஧ சச஢தில் டெக்கயதகம வ஧மடுபிநங்கும் டெதணச஧ நபடம் வசமன்஡ணச஧ வசமல்஧ய஦ந்ட ட௅ரித஠டு ணச஧பமன்


ஆக்கயதநித் டனயக்குணச஧ அனயதமட ணச஧஠ல் அன்஢ன௉க்கயன் ஢ந்டன௉நணமர் அற்ன௃டப்வ஢மன் ணச஧஠ற் ஢மக்கயதங்க வநல்஧மன௅ம் ஢றேத்டணச஧ ஋ன்னும் ஢னணச஧சதக் கயனணச஧தமய்ப் ஢கன௉பவடன் னு஧நக. ...2 ந஠ரிசச வபண்஢ம 2486

ஆறு பிநங்க அஞிகயநர்நடர் ஊர்ந்டஉ஧மப்

ந஢று பிநங்கஉநம் வ஢ற்஦ட௅ணன் - கூறுகயன்஦ என்஦ய஥ண்டு டமறுன௃ச஝ ஏங்கும் ஢னணச஧தமர் ணயன்டய஥ண்டு ஠யன்஦சச஝ நணல். ...3 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

-----

15. வ஢ரித஠மதகயதமர் நடமத்டய஥ம் (2487- 2489) டயன௉படயசக ப஥ட்஝ம஡ம் ீ க஧யபின௉த்டம் 2487

உரித ஠மதகய நதமங்கடய சகப்஢டயத்

ட௅ரித ஠மதகய டெதப ீ ஥ட்஝ற்நக


஢ிரித ஠மதகய ந஢஥ன௉ள் ஠மதகய வ஢ரித ஠மதகய வ஢ற்஦யசதப் ந஢சுபமம். ...1 ஢ன்஡ின௉சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2488

உ஧கந் டசனக்க உதிர்டசனக்க உஞர்ற௉ டசனக்க எநிடசனக்க

உன௉பந் டசனத்ட ஢சுங்வகமடிநத உள்நத் டய஡ிக்கும் வடள்நன௅நட டய஧கந் டசனத்ட டேடற்கன௉ம்ந஢ வசல்பத் டயன௉நப கச஧க்குன௉நப சய஦க்கும் ணச஧ப்வ஢ண் ணஞிநதணம நடபி இச்சச ஜம஡வணமடு ப஧கந் டசனக்குங் கயரிசத இன்஢ம் பனங்கும் ஆடய ஢ச஥஋ன்஡ பதங்கும் என௉ந஢ ஥ன௉நந஋ம் ணடயசத பிநக்கும் ணஞிபிநக்நக அ஧கந் டசனக்குந் டயன௉படயசக ஍தர் பின௉ம்ன௃ம் வணய்னே஦நப அரித வ஢ரித ஠மதகயப்வ஢ண் ஞ஥நச ஋ன்ச஡ ஆண்஝ன௉நந. ...2 2489

டன்ந஡ர் அ஦யதமப் ஢஥வபநிதில் சத்டமம் சுத்ட அடே஢பத்சடச்

சமர்ந்ட௅ ஠யன்஦ வ஢ரிதபர்க்கும் டமநத ஋ணக்குத் ட஡ித்டமநத ணயன்ந஡ ணயன்ந஡ர் இச஝ப்஢ிடிநத பிநங்கும் இடத ண஧ர்அ஡நண நபடம் ன௃கற௃ம் ஢சுங்கயநிநத பிண஧க் குதிந஧ இநணதிந஧ வ஢மன்ந஡ ஋ல்஧மம் பல்஧டயரி ன௃ச஥நத ஢ச஥நத ன௄஥ஞநண ன௃஡ிட ணம஡ ன௃ண்ஞிதநண வ஢மற்ந஢ கற்஢ கப்ன௄நப அன்ந஡ ன௅ன்ந஡ ஋ன்ந஡தத் டணர்ந்ட அடயசக அன௉ட்சயசபநத அரித வ஢ரித ஠மதகயப்வ஢ண் ஞ஥நச ஋ன்ச஡ ஆண்஝ன௉நந. ...3 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்


-----

16. டயன௉பண்ஞமணச஧ப் ஢டயகம் (2490 - 2499) ஋றேசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2490

பநங்கயநர் சச஝னேம் பிநங்கயத இடனய ணமச஧னேம் ணமல்அதன்

பறேத்ட௅ம் குநங்கயநர் டேடற௃ம் கநங்கயநர் ணஞினேம் கு஧ற௉டயண் ன௃தன௅ம்அம் ன௃தத்டயன் டநங்கயநர் ஢டன௅ம் இநங்கடயர் படிற௉ம் டசனக்க஠ீ இன௉த்டல்கண் டுபத்டல் உநங்கயநர் அன௅நட ட௅நங்குவ஠ஞ் சகந஡ன் உற்஦ன௉ சஞதில்வ஢஦ அன௉நந. ...1 2491

அன்஢ர்டம் ண஡த்நட இன்஢ன௅ற் ஦சபகள் அநித்டபர் கநித்டய஝ப் ன௃ரினேம்

வ஢மன்வ஢ம஧ய நண஡ிக் கன௉சஞதங் க஝ந஧ வ஢மய்தந஡ன் வ஢மய்சணகண் டின்னும் ட௅ன்஢ன௅ற் ஦ச஧தச் வசய்டயந஝ல் அன௉சஞத் வடமல்஠க ரி஝த்ட௅஡ வடனயல்கண் வ஝ன்ன௃நம் உன௉கத் ட௅டயத்டய஝ல் நபண்டும் இவ்ப஥ம் ஋஡க்கயபண் அன௉நந. ...2 2492

ன௄த்டயடும் அபனும் கமத்டயடு ஢பனும் ன௃ள்பி஧ங் குன௉க்வகமடு ந஠டி

஌த்டயடும் ன௅டினேம் கூத்டயடும் அடினேம் இன்஡ன௅ம் கமண்கய஧ர் ஋ன்றும் நகமத்டயடும் அடிதர் ணமச஧தின் அநபில் கு஧பிச஡ ஋ன்று஠ல் ந஧மர்கள் சமற்஦யடும் அட௅நகட் டுபந்ட஡ன் ஠ய஡ட௅ சந்஠யடய உ஦஋஡க் கன௉நந. ...3 2493

அன௉ள்஢றேத் நடமங்கும் ஆ஡ந்டத் டன௉நப அற்ன௃ட அண஧஠யத் டயதநண


வடன௉ள்஢றேத் நடமங்கும் சயத்டர்டம் உரிசணச் வசல்பநண அன௉சஞதந் நடநப இன௉ள்஢றேத் நடமங்கும் வ஠ஞ்சயந஡ன் ஋஡ினும் ஋ன்஢ிசன வ஢மறுத்ட௅஠யன் நகமதில் வ஢மன௉ள்஢றேத்நடமங்கும் சந்஠யடய ன௅ன்஡ர்ப்ந஢மந்ட௅ச஡ப் ந஢மற்றுணம஦ன௉நந. ...4 2494

ணச஦னேம் அம் ணச஦தின் பமய்சணனேம் ஆகய ணன்஡ித பள்நந஧

ண஧ர்நணல் இச஦னேம்ணம டபனும் இச஦னேம்இன் ஡பன்஋ன் வ஦ய்டய஝ம இச஦பந஡ அடிநதன் வ஢மச஦னேம்஠ன் ஡ிச஦னேம் அ஦யற௉ம்஠ற் வச஦யற௉ம் வ஢மன௉ந்டய஝மப் வ஢மய்தந஡ன் ஋஡ினும் அச஦னேம்஠ற் ன௃கழ்நசர் அன௉சஞசத பிசனந்நடன் அங்வகச஡ அச஝குபித் டன௉நந. ...5 2495

நடடுபமர் நடடும் வசல்பநண சயபநண டயன௉அன௉ ஞமன௃ரித் நடநப

஌டுபமர் இடனயக் கண்ஞி஋ங் நகமநப ஋ந்சடநத ஋ம்வ஢ன௉ ணமந஡ ஢மடுபமர்க் கநிக்கும் ஢஥ம்஢஥ப் வ஢மன௉நந ஢மபிநதன் வ஢மய்வத஧மம் வ஢மறுத்ட௅ ஠மடுபமர் ன௃கறேம் ஠யன்டயன௉க் நகமதில் ஠ண்ட௃ணம ஋஡க்கயபண் அன௉நந. ...6 2496

உ஧குதிர் வடமறும்஠யன் றூட்டுபித் டமட்டும் என௉பந஡ உத்டண ந஡஠யன்

இ஧குன௅க் கண்ட௃ம் கமநகண் ஝ன௅ம்வணய் இ஧ங்குவபண் ஞற்஦ஞி ீ ஋னயற௃ம் டய஧கஎள் டேடல்உண் ஞமன௅ச஧ உசணதமள் நசரி஝ப் ஢மற௃ங்கண் ஝டிநதன் க஧க஍ம் ன௃஧ன்வசய் ட௅த஥ன௅ம் ணற்ச஦க் க஧க்கன௅ம் ஠ீக்குணம அன௉நந. ...7 2497

அன௉ட்வ஢ன௉ங் க஝ந஧ ஆ஡ந்ட ஠஦நப அடி஠டு அந்டன௅ங் க஝ந்ட

வடன௉ட்வ஢ன௉ ணச஧நத டயன௉அஞம ணச஧தில் டயகழ்சுதஞ் நசமடயநத சயபந஡


ணன௉ட்வ஢ன௉ங் க஝஧யன் ணதங்குகயன் ந஦ன்஋ன் ணதக்வக஧மம் எனயந்ட௅பன் ஢ி஦பி இன௉ட்வ஢ன௉ங் க஝ல்பிட் ந஝஦஠யன் நகமதிற் வகநிதந஡ன் ப஥ப஥ம் அன௉நந. ...8 2498

கன௉சஞதங் க஝ந஧ கண்கள்னென் றுச஝த க஝ற௉நந கண஧ன்ணமல்

அ஦யதம அன௉சஞ஋ங் நகமநப ஢஥சயபம ஡ந்ட அன௅டநண அற்ன௃ட ஠யச஧நத இன௉ள்஠ய஧ம் ன௃குடம வடச஡஋டுத் டமண்஝ இன்஢நண அன்஢ர்டம் அன்ந஢ வ஢மன௉ள்஠஧ம் வ஢஦஠யன் சந்஠யடயக் வகநிநதன் ந஢மந்ட௅ச஡ப் ந஢மற்றும்பம ஦ன௉நந. ...9 2499

஌ட௅வசய் டயடினும் வ஢மறுத்டன௉ள் ன௃ரினேம் ஋ன்உதிர்க் வகமன௉வ஢ன௉ந்

ட௅சஞநத டீட௅வசய் ண஡த்டமர் டம்ன௅஝ன் நச஥மச் வசதல்஋஡க் கநித்ட஋ன் நடநப பமட௅வசய் ன௃஧஡மல் பன௉ந்டல்வசய் கயன்ந஦ன் பன௉ந்ட௅஦ம பண்ஞம்஋ற் கன௉நித் டமட௅வசய் ஢பன்஌த் டன௉சஞதங் நகமதில் சந்஠யடயக் கயதமன்ப஥ அன௉நந. ...10 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

-----

17. அன௉ஞகயரி பிநங்க பநர்ந்ட சயபக்வகமறேந்ட௅ டயன௉பண்ஞமணச஧ ஋ண்சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம்


2500

டயன௉பிநங்கச் சயபநதமக சயத்டயவத஧மம் பிநங்கச்

சயபஜம஡ ஠யச஧பிநங்கச் சயபமடே஢பம் பிநங்கத் வடன௉பிநங்கு டயன௉த்டயல்ச஧த் டயன௉ச்சயற்஦ம் ஢஧த்நட டயன௉க்கூத்ட௅ பிநங்கஎநி சய஦ந்டடயன௉ பிநக்நக உன௉பிநங்க உதிர்பிநங்க உஞர்ச்சயதட௅ பிநங்க உ஧கவண஧மம் பிநங்கஅன௉ ற௅டற௉வ஢ன௉ந் டமதமம் ணன௉பிநங்கு குனல்பல்஧ய ணகயழ்ந்வடமன௉஢மல் பிநங்க பதங்கன௉ஞ கயரிபிநங்க பநர்ந்டசயபக் வகமறேந்நட. ...1 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

--

18. டயன௉நபமத்டெர் சயபஜம஡ நடசயகன் நடமத்டய஥ம் ஠மற்஢த்வடண்சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம்(161) 2501

உ஧கயத஧யன் உறுணத஧யன் அச஝ற௉வ஢றும் ஋஡டயடதம்

எநிவ஢஦ பிநங்குசு஝ந஥ உடத஠யச஦ ணடயஅன௅ட உஞற௉வ஢஦ ஠ய஧ற௉சயப நதமக஠யச஧ அன௉ற௅ணச஧நத உ஡ட௅வசதல் ஋஡ட௅வசதல் உ஡ட௅ச஝சண ஋஡ட௅ச஝சண


உஞர்஋஡ உஞர்த்ட௅஠யச஦நப உந஋஡ற௉ம் இ஧஋஡ற௉ம் உச஥உ஢த பச஡ம்அ஦ என௉வணமனயசத உடற௉஠யடயநத என்று஝ன் இ஥ண்வ஝஡பி டண்ச஝இடும் ணயண்஝வ஥மடும் என்஦ல்அ஦ ஠யன்஦஠யச஧நத உன்஡ல்அ஦ உன்னு஠யச஧ இன்஡வட஡ ஋ன்னுச஝த உள்உஞ஥ உள்ற௅ணடயநத உன்஠யச஧னேம் ஋ன்஠யச஧னேம் அன்஡ிதம்இ ச஧ச்சய஦யட௅ம் உற்஦஦யடய ஋ன்஦வ஢மன௉நந உண்சணவ஠஦ய அண்சணட஡ில் உண்டுநம்எ ன௉ங்கயல்஋஡ ஏட௅வணய்ப் ந஢மடவ஠஦யநத ...1/4

அ஧கயன்ணச஦ வணமனயனேம்என௉ வ஢மன௉நின்ன௅டி வ஢஡஋஡ டகந்வடநித அன௉ள்வசய்வடன௉நந ஍ம்ன௄டம் ஆடய஠ீ அல்ச஧அத் டத்ட௅ப அடீடஅ஦ய வபன்஦என்ந஦ அத்ட௅பம ஆச஦னேம் அகன்஦஠யச஧ தமடஃட௅ அடீட஠யச஧ ஋ன்஦஠ன்ந஦ ஆசஞ஋ண டமசஞ஋சண அன்஦யஎன் ஦யல்ச஧஠ீ அ஦யடய஋஡ அன௉ற௅ன௅டந஧ அன்வ஢ன்஢ நடசயபம் உஞர்ந்டயடுக ஋஡஋஡க்கு


அ஦யபித்ட சுத்டஅ஦யநப அத்ட௅பிட ஠யச஧ட௅பிட ஠யச஧஠யன்஦ ஢ின்஡஧ட௅ அச஝ந்டய஝ம வடன்஦இச஦நத ஆ஡ந்ட ணட௅சச்சய டம஡ந்ட நணஇஃட௅ அ஦யந்டச஝டய ஋ன்஦஠஧நண அட்஝சயத் டயகற௅ம்஠ய஡ நடபல்வசனேம் ஠ீஅசப அபமபிஇ஝ல் ஋ன்஦ணஞிநத ....1/2

இ஧கு஢ரி ன௄஥ஞ பி஧மசம்அ஧ டயச஧அண்஝ம் ஋ங்கட௃ம் ஋஡ச்வசமல்஢டயநத இ஥ற௉஢கல் அற்஦இ஝ம்அட௅சக஧ நகப஧ம் இ஥ண்டின்஠டு ஋ன்஦஢஥நண இச்சசண஡ ணமசதநத கண்஝஡ ஋஧மம்அசப இன௉ந்ட௅கமண் ஋ன்஦டபநண தமன்஢ி஦ர் ஋னும்ந஢ட ஠ச஝பிடுத் வடன்ந஡மடு இன௉த்டய஋஡ உச஥வசய்அச஥நச ஋ன்கசநக நஞ஋஡ட௅ கண்நஞ஋ன் இன௉கண் இ஧ங்குணஞி நத஋ன்உதிந஥ ஋ன்உதிர்க் குதிந஥஋ன் அ஦யநப஋ன் அ஦யறொடு இன௉ந்டசயப நண஋ன் அன்ந஢ ஋ன்வடய்ப நண஋஡ட௅ டந்சடநத ஋ச஡ஈன்று


஋டுத்டடம நத஋ன்உ஦நப ஋ன்வசல்ப நண஋஡ட௅ பமழ்நப஋ன் இன்஢நண ஋ன்அன௉ட் குன௉படிபநண 3/4

க஧கண஡ம் உச஝த஋ன் ஢ிசனவ஢மறுத் டமட்வகமண்஝ கன௉சஞதங் க஝ல்அன௅டநண கமனயட஡ில் அன்றுசு஥ர் ன௅஡ிபர்சயத் டர்கள்நதமகர் கன௉ட௅சண தமடய஢ர்கற௅ம் சககுபித் டன௉கயல்஠யன் ந஦த்டனெ பமண்டில் கநித்ட௅வணய்ப் ந஢மடம்உண்டு க஡ிணட௅஥ம் எறேகுவசம் ஢டயகச்வச றேம்வசமன்ணசன கண்ட௃டல் ஢பநணச஧தில் கண்டுவ஢மனய அன௉ள்ன௅கயல் சம்஢ந்ட பள்ந஧மங் க஝ற௉நந ஏத்டெரி஡ில் கபினு஦ பிநங்கு஠ற் ஢ஞிகள்சயப ன௃ண்ஞிதக் கடயஉ஧ க஦யந்ட௅ய்தநப கச஥அற்஦ ணகயழ்பிவ஡மடு வசய்டன௉ள் ன௃ரிந்டயடும் கமட்சயநத சயபஜம஡ிதமம் கன௉டபன௉ம் என௉டயன௉ப் வ஢தர்வகமள்ணஞிநத஋சணக் கமப்஢ட௅ன் க஝ன்஋ன்றுநண. ...1 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்


--161. ன௅ற்஢டயப்ன௃கள் அச஡த்டயற௃ம் ன௅ப்஢த்டய஥ண்஝டித் ட஡ி ஆசயரித பின௉த்டம் ஋஡க்கு஦யத்டயன௉ப்஢ட௅ ஢ிசன.

-----

19. டயன௉நபமத்டெர் சயபஜம஡நடசயகன் டயன௉ச்சரர் அட்஝கம் (2502- 2505) ஢ன்஡ின௉சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2502

அஞிபம னே஧கத் டம்ன௃தனும் அநிக்குந் வடமனயற்வ஢மன் அம்ன௃தனும்

அ஦யதம அன௉சணத் டயன௉படிசத அடிநதந் டரிசயத் டகங்குநி஥ ணஞிபமய் ண஧ர்ந்வடம் ந஢மல்பமர்க்கு ணச஦னேண் ன௅டிச஢ பகுத்டன௉ந பதங்குங் கன௉சஞ படிவபடுத்ட௅ பந்ட௅ பிநங்கு ணஞிச்சு஝ந஥ ஢ிஞிபமய் ஢ி஦பிக் வகமன௉ணன௉ந்நட ந஢஥ம ஡ந்டப் வ஢ன௉பின௉ந்நட ஢ி஦ங்கு கடயதின் அன௉நமந஦ வ஢ரிநதமர் ணகயழ்பிற் வ஢ன௉ம்ந஢ந஦ டயஞிபமய் ஋திற்சூழ் டயன௉நபமத்டெர் டயகன அணர்ந்ட சயபவ஠஦யநத நடபர் ன௃கறேஞ் சயபஜம஡த்நடநப ஜம஡ சயகமணஞிநத. ...1 2503

஠யன்஢மல் அ஦யற௉ம் ஠யன்வசதற௃ம் ஠ீனேம் ஢ி஦யடன் வ஦ணடன௉நந

வ஠டித பிகற்஢ உஞர்ச்சயவகமடு ஠யன்஦மய் அட஡மல் ந஠ர்ந்டயச஧கமண்


அன்஢மல் உன்஢மல் என௉வணமனயடந் ட஡ம்இம் வணமனயதமல் அ஦யந்வடமன௉ங்கய அநபம அ஦யநப உன௉பமக அணவ஥ன் றுஞர்த்ட௅ம் அன௉ம்வ஢மன௉நந இன்஢மல் ஋ன்஢மல் டன௉டமதில் இ஡ித கன௉சஞ இன௉ங்க஝ந஧ இகத்ட௅ம் ஢஥த்ட௅ம் ட௅சஞதமகய ஋ன்னுள் இன௉ந்ட பித஡ிச஦நப வடன்஢மல் பிநங்குந் டயன௉நபமத்டெர் டயகறேம் ணட௅஥ச் வசறேங்க஡ிநத நடபர் ன௃கறேஞ் சயபஜம஡த் நடநப ஜம஡ சயகமணஞிநத. ...2 2504

அசசனேம் ஢ரிசமந் டத்ட௅பணன் ஦பத்சடஅகன்஦ அ஦யநப஠ீ

ஆகும் அடச஡ ஋ணடன௉நமல் அ஧பமம் ஋ன்ந஦ உ஧பமணல் இசசனேம் பிகற்஢ ஠யச஧சதஎனயத் டயன௉ந்ட ஢டிநத இன௉ந்ட஦யகமண் ஋ன்வ஦ன் உஞர்சபத் வடநித்ட஠ய஡க் வகன்ந஡ சகம்ணம ஦஦யநதந஡ ஠சசனேம் வபறுப்ன௃ம் டபிர்ந்டபர்஢மல் ஠ண்ட௃ம் ட௅சஞநத ஠ன்வ஡஦யநத ஠மன்டமன் ஋ன்஡ல் அ஦த்டயகழ்ந்ட௅ ஠மற௅ம் ஏங்கு ஠டு஠யச஧நத டயசசனேம் ன௃பினேம் ன௃கநனமத்டெர்ச் சரர்வகமள் ணட௅஥ச் வசறேம்஢மநக நடபர் ன௃கறேஞ் சயபஜம஡த் நடநப ஜம஡ சயகமணஞிநத. ...3 2505

கண்னென் றுச஝தமன் ஋பன்அபந஡ க஝ற௉ள் அபன்டன்

கன௉சஞஎன்ந஦ கன௉சஞ அடச஡க் கன௉ட௅கயன்஦ கன௉த்நட கன௉த்டமம் அக்கன௉த்சட ணண்னென் ஦஦க்வகமண் டின௉ந்டபந஥ பமந஡மர் பஞங்கும் அன௉ந்டப஥மம் ...4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (162) டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்


--162. ஠மன்கமம் ஢மபின் ஢ிற்஢மடயனேம் 5,6,7,8 ஆம் ஢மக்கற௅ம் கயச஝க்கபில்ச஧.

---

20. டயன௉ன௅கப் ஢மசு஥ம் (2506) அறுசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2506

டயன௉த்டகுசரர்த் டணயழ்ணச஦க்நக ன௅ட஧மத பமக்கட஡மல் டயன௉ப்ந஢ர்

வகமண்டு கன௉த்டர்஠ண நடகம்஢க் க஝ற௉சநனேட் ன௃஦ங்கண்டு கநிக்கயன் ந஦மய்஠யன் உன௉த்டகுநச படிக்கடிநதன் என௉நகமடிவடண்஝஡ிட்ந஝ உச஥க்கயன்ந஦ன்உன் கன௉த்ட஦யநதன் ஋஡ினு(ன௅ச஡க்) வகமடு(ன௅தல்நபன் ஦ச஡)தன்஢மல் கமக்க அன்ந஦.(163) டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

-----163. அச஝ப்ன௃க்குள் உள்நசப னெ஧த்டயல் ஋றேத்ட௅ பிநங்கம இ஝ங்கநில் ஆ. ஢ம. ஊகயத்ட௅ அசணத்ட வசமற்கள்.


--

21. சயங்கன௃ரிக் கந்டர் ஢டயகம்(164) (2507 - 2517) கமப்ன௃ ந஠ரிசச வபண்஢ம 2507

வ஢மன்ணகள்பமழ் சயங்கன௃ரி ந஢மடன்அறு ணமன௅கன்நணல்

஠ன்சணணயகு வசந்டணயழ்ப்஢ம ஠மம்உச஥க்கச் - சயன்ணதத்டயன் வணய்படிபமம் ஠ங்குன௉டமள் நபனன௅கன் டன்஡ின௉டமள் வ஢மய்தக஧ப் ந஢மற்றுபம்இப் ந஢மட௅. ...1 அறுசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2508

சர஥மன௉ ணச஦வதமறேக்கந் டபி஥மட௅ ஠மன்ண஥ன௃ சய஦க்க பமறேம்

஌஥மன௉ ஠யடய஢டயஇந் டய஥ன்ன௃஥ன௅ம் ணயக஠மட௃ம் ஋னய஧யன் ணயக்க பம஥மன௉ங் வகமங்சகதர்கள் ணஞபமநர் உ஝ன்கூடி பமழ்த்ட ஠மற௅ம் நட஥மன௉ வ஠டுபடயச் ீ சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...1 2509

உம்஢ர்ட௅தர் கதிச஧அ஥ற் நகமடய஝நப அப்வ஢மறேநட உபந்ட௅ ஠மடன்

டம்வ஢மன௉பில் ன௅கணமறு வகமண்டுடேடல் ஈன்஦வ஢ம஦ய ச஥ப ஞத்டயல் ஠ம்ன௃ணபர் உதபிடுத்ட௅ பந்டன௉ற௅ம் ஠ம்குகந஡ ஠஧யற௉ டீர்ப்஢மய் டயங்கள்டபழ் ணடயல்சூறேம் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...2 2510

வ஢மல்஧மட சூர்க்கயசநசதத் டடிந்டண஥ர் ஢டுந்ட௅த஥ப் ன௃ன்சண ஠ீக்கும்


பல்஧மந஡ ஋஡ட௅஢ிஞி ஠ீ஠யச஡ந்டமல் என௉கஞத்டயல் ணம஦ய ஝மநடம கல்஧மநடன் ஋஡ினும்஋ச஡ இகனமநட ஠ய஡டடிதமர் கனகங் கூட்஝மய் வசல்஧மடமர் ப஧யஅ஝க்கும் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...3 2511

஢ண்டுறுசங் கப்ன௃஧பர் அன௉ஞ்சயச஦சதத் டபிர்த்டன௉ற௅ம் ஢கப ந஡஋ன்

ன௃ண்டன௉இந் ந஠மய்டஞிக்கப் ன௃ச஥தி஧யநதமய் தமன்வசய்னேம் ன௃ன்சண டமந஡ம டண்ச஝஋னயல் கயண்கயஞிநசர் ச஥ஞண஧ர்க் கனுடய஡ன௅ம் டணயநதன் அன்஢மய்த் வடண்஝஡ி஝ச் வசய்டன௉ள்பமய் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...4 2512

டமபமட பசயதர்கு஧ப் வ஢ண்ஞினுக்நகமர் க஥ணநித்ட சட௅஥ன் அன்ந஦

னெபமட ணச஦ன௃கற௃ம் வணமனயநகட்டுன் ன௅ண்஝கத்டமள் ன௅ச஦தில் டமழ்ந்ட௅ நடபமடய நடபன்஋஡ப் ஢஧஥மற௃ம் ட௅டயன௃ரிந்ட௅ சய஦ப்஢ின் ணயக்க டீபமய்இப் ஢ிஞிவடமச஧ப்஢மய் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...5 2513

பம஡பர்நகமன் நண஡மநில் ட஥ண஦யதம டயகழ்ந்ட௅பி஝ பிச஥பில் வசன்று

ணம஡ணடயல் பற்஦யன௉ந்நட ீ அபன்ன௃ரிந்ட வகமடுசணடச஡ ணமற்றும் ஋ங்கள் டம஡பர்டம் கு஧ம்அ஝ர்த்ட சண்ன௅கந஡ இப்஢ிஞிசதத் டஞிப்஢மய் பமசத் நட஡பிறேம் வ஢மனயல்சூறேம் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...6 2514

ணட்஝மன௉ம் வ஢மனயல்நசன௉ம் ஢஥ங்கயரிவசந் டெர்஢ன஡ி ணன௉ற௉ சமணய

஠ட்஝மன௉ம் ஢ஞின௃ரினேம் ஆறுடச஧ ணச஧ன௅ட஧மய் ஠ட௃கய ஋ங்கள் எட்஝மடமர் ப஧யஅ஝க்கய அன்஢ர்ட௅டய ஌ற்஦ன௉ற௅ம் என௉ப கமபமய் வடட்஝மடமர்க் கன௉ள்ன௃ரினேம் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. . ..7 2515

ன௅ன்வசய்ட ணமடபத்டமல் அன௉ஞகயரி ஠மடர்ன௅ன்ந஡ ன௅ச஦திட்

ந஝த்ட௅ம்


ன௃ன்வசதல்டீர் டயன௉ப்ன௃கசன ஌ற்஦ன௉ற௅ம் வணய்ஞ்ஜம஡ ன௃஡ிடன் ஋ன்ந஦ ஋ன்வசத஧யல் இ஥ற௉஢கல் எனயதமணல் ந஢மற்஦யதி஝ இ஥ங்கம வடன்ந஡ வடன்டயசசநசர்ந் டன௉ள்ன௃ரினேம் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...8 2516

பிண்ஞபர்நகமன் அன௉ந்ட௅த஥ ஠ீங்கய஝ற௉ம் ணமட௅டப பிசநற௉ ஠ல்கும்

கண்ஞகன்஦ ந஢஥ன௉நின் கன௉சஞதி஡மல் குஞ்சரிசதக் கமட ந஧மடு ணண்ட௃஧நகமர் ன௅டல்உதிர்கள் ணகயழ்ந்டய஝ற௉ம் ணஞம்ன௃ரிந்ட பள்ந ந஧஋ன் டயண்ஞிதடீ பிச஡எனயப்஢மய் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...9 2517

ணமசகன்஦ சயபன௅஡ிபர் அன௉நமந஧ ணம஡ி஝ணமய் பந்ட ணமடயன்

ஆசயல்டபப் ந஢஦நிக்க பள்நிணச஧ டச஡ச்சமர்ந்நட அங்குக் கூடி ந஠சணயகு ணஞம்ன௃ரிந்ட ஠யன்ண஧ந஡ சய஦யநதச஡ ஠ீநத கமப்஢மய் நடசு஧ற௉ வ஢மனயல்சூறேம் சயங்கன௃ரி ட஡ில்அணர்ந்ட வடய்பக் குன்ந஦. ...10 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

164. இப்஢டயக ப஥஧மறு ஢ின்கு஦யத்ட஢டி ஏர் ந஠மட்டு ஢ி஥டயதில் கமஞப்஢டுகய஦ட௅: "இஃட௅ ஥க்டம௳ய றெ சயத்டயச஥ ணமடம் 26 * சுக்கய஥பம஥ம் கமர்த்டயசக ஠௳த்டய஥ம் நசமட஥ர் ச஢ம஢டய ஢ிள்சநதின் ந஥மக ஠யபம஥ஞமர்த்டம் சய . இ஥மண஧யங்க ஢ிள்சநதபர் கநம஧யதற்஦யதட௅." * 6 - 5 1864 _ ஆ. ஢ம.

--

22. சயத்டய பி஠மதகர் ஢டயகம் (2518 - 2529) கமப்ன௃


ந஠ரிசச வபண்஢ம 2518

அஞ்சுன௅கத் டமன்ணகன்ணமல் அஞ்சுன௅கத் டமன்அன௉ள்பமன்

அஞ்சுன௅கத் டமன்அஞ் சஞிக஥த்டமன் - அஞ்சுன௅க பஞ்சச஥தமன் கமஞம பசகபசடத்டமன் ஏர்அச஥நதம ஝ஞ்சச஥தமன் கண்கள் அசப. ...1 2519

பமடமகம பண்ஞ ணஞிநத஋ம் பல்஧ச஢டன்

஠மடமகம பண்ஞ ஠஧ங்வகமள்பமன் - ந஢மடமர் ப஡ங்கமத்ட௅ ஠ீர்அநித்ட பள்நந஧ அன்஢மல் இ஡ங்கமத் டன௉நமய் ஋ச஡. ...2 ஋றேசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2520

உ஧வக஧மம் டசனப்஢ அன௉ள்ணட அன௉பி எறேகுணம ன௅கன௅ம்஍ங் க஥ன௅ம்

இ஧குவசம் நண஡ிக் கமட்சயனேம் இ஥ண்ந஝ம டி஥ண்வ஝஡ ஏங்குடயண் நடமற௅ம் டய஧கபமள் டேட஧மர் சயத்டயன௃த் டயகசநச் நசர்த்டசஞத் டயடும்இன௉ ணன௉ங்கும் பி஧கு஦ம வடநிநதன் பிசனந்ட஡ன் சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...3 2521

உள்நன௅ம் உதின௉ம் உஞர்ச்சயனேம் உ஝ம்ன௃ம் உறுவ஢மன௉ள் தமற௉ம்஠யன்

ட஡க்நக கள்நன௅ம் கரிசும் ஠யச஡ந்டய஝ம ட௅டபிக் கனல்இசஞ ஠யச஡ந்ட௅஠யன் கன௉சஞ வபள்நம்உண் டி஥ற௉஢கல்அ஦ய தமட பட்டி஡ில் ீ இன௉ந்ட௅஠யன் ந஡மடும் பிள்நல்இல் ஧மணல் க஧ப்஢ந஡ம சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச்சு஥ந஡. ...4 2522

஠மடன௅ம் க஝ந்ட௅ ஠யச஦ந்ட௅஠யன் ணதநண ஠மன்஋஡ அ஦யந்ட௅஠மன் டம஡மம்

ந஢டன௅ம் க஝ந்ட வணௌ஡஥மச் சயதத்சடப் ந஢சடநதன் ஢ிடிப்஢வடந் ஠மநநம


஌டன௅ம் சணத பமடன௅ம் பிடுத்நடமர் இடதன௅ம் ஌சனநதன் சய஥ன௅ம் நபடன௅ம் டமங்கும் ஢மடந஡ சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...5 2523

சச்சயடம஡ந்ட படிபம்஠ம் படிபம் டகும்அடயட் ஝ம஡ம்ணற் ஦ய஥ண்டும்

வ஢மய்ச்சயடம ஢மசக் கற்஢ச஡ இபற்ச஦ப் ந஢மக்கயதமங் கவ்படி பமகய அச்சயடம கம஥ ந஢மடன௅ம் அடன்நணல் ஆ஡ந்ட ந஢மடன௅ம் பிடுத்டல் வணய்ச்சயடமம் பவ஝ன் ீ றுச஥த்டச஡ சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...6 2524

என்஦஧ இ஥ண்டும் அ஧இ஥ண் வ஝மன்ந஦ம டுன௉அ஧ அன௉அ஧ உபட்஝

஠ன்஦஧ ஠ன்஦ல் ஧மட஧ பிந்ட௅ ஠மடன௅ம் அ஧இசப அச஡த்ட௅ம் வ஢மன்஦ல்஋ன் ஦஦யந்ட௅ட் ன௃஦த்டயனும் அகண்஝ ன௄஥ஞ ணமம்சயபம் என்ந஦ வபன்஦ல்஋ன் ஦஦ய஠ீ ஋ன்஦ச஡ சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...7 2525

சத்டசத் டயதல்ணற் ஦஦யந்ட௅வணய்ப் ந஢மடத் டத்ட௅ப ஠யச஧வ஢஦

பிசனநபமர் சயத்டன௅ற் ஦க஧ம வடமநித்ட஠யன் கண஧ச் நசபடி வடமன஋஡க் கன௉ள்பமய் சுத்டசற் குஞத்வடள் நன௅வடறே க஝ந஧ சுக஢ரி ன௄஥ஞப் வ஢மன௉நந பித்டக ன௅க்கண் அத்டந஡ சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...8 2526

ணன௉ள்உறு ண஡ன௅ம் வகமடிதவபங் குஞன௅ம் ணடயத்ட஦ய தமடட௅ன் ணடயனேம்

இன௉ள்உறு ஠யச஧னேம் ஠ீங்கய஠யன் அடிசத ஋ந்ட஠மள் அச஝குபன் ஋நிநதன் அன௉ள்உறும் எநிதமய் அவ்வபமநிக் குள்நந அணர்ந்டசயற் ஢஥எநி ஠யச஦நப வபன௉ள்உறு சணதத் ட஦யவதமஞமச் சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...9 2527

நகப஧சக஧ பமடச஡ அட஡மல் கர ழ்ப்஢டும் அபக்க஝ல் னெழ்கய

ஏப஦ ணதங்கய உனற௃ம்இச் சய஦யநதன் உன்அன௉ள் அச஝னேம்஠மள் உநநடம


஢மப஧ர் உநத்டயல் ஢஥பித ஠யச஦நப ஢஥ணசயற் சுக஢஥ம் ஢஥ந஡ நணற௉றும் அடிதமர்க் கன௉நித சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...10 2528

கம஡ல்஠ீர் பிசனந்ட ணமன்஋஡ உ஧கக் கட்டிச஡ ஠ட்டுனன் ஦ச஧னேம்

ஈ஡பஞ் சகவ஠ஞ் சகப்ன௃ச஧ நதச஡ ஌ன்றுவகமண் ஝ன௉ற௅ம்஠மள் உநநடம ஊ஡ம்ஏன் ஦யல்஧ம உத்டணர் உநத்நட ஏங்குசரர்ப் ஢ி஥ஞப எநிநத நபல்஠பில் க஥த்நடமர்க் கய஡ிதபம சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...11 2529

வ஢ன௉ம்வ஢மன௉ட் கய஝஡மம் ஢ி஥ஞப படிபில் ஢ி஦ங்கயத என௉ட஡ிப் ந஢ந஦

அன௉ம்வ஢மன௉ள் ஆகய ணச஦ன௅டிக் கண்நஞ அணர்ந்டந஢ ஥ம஡ந்ட ஠யச஦நப டன௉ம்஢஥ ந஢மக சயத்டயனேம் சுத்ட டன௉ணன௅ம் ன௅த்டயனேம் சமர்ந்ட௅ பின௉ம்஢ிந஡மர்க் கநிக்கும் பள்நந஧ சயத்டய பி஠மதக பிக்கயந஡ச் சு஥ந஡. ...12 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

----

23. பல்஧ச஢ கநஞசர் ஢ி஥சமட ணமச஧ (2530 - 2540) > ஋றேசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2530

டயன௉வ஠டு ணமல்அன் ஦மல்இச஝ ஠ய஡ட௅ நசபடித் ட௅சஞண஧ர்த் ட௅கநமன்

வ஢ன௉வ஠டு நண஡ி ட஡ிற்஢஝ப்(165) ஢மம்஢ின் ந஢ன௉ன௉ அகன்஦சண ண஦நபன்


கன௉வ஠டுங் க஝ச஧க் க஝த்ட௅(166) ஠ற் றுசஞநத கண்கள்னென் றுச஝தவசங் கன௉ம்ந஢ பன௉வ஠டு ணன௉ப்வ஢மன் ஦ய஧குபம ஥ஞநண பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...1 2531

஠நி஡ணம ண஧ர்பமழ் ஠மன்ன௅கத் வடமன௉பன் ஠ண்ஞி஠யன்

ட௅சஞதடிபறேத்டயக் கநி஠஧ன் உ஝ன் இவ்ற௉஧வக஧மம்஢ச஝க்கக்கச஝க்கஞித்டசடஉநம்ண஦நபன் அநி஠஧ன் உறுந஢ ஥ம஡ந்டக் க஝ந஧ அன௉ணன௉ந் நடஅன௉ள் அன௅நட பநி஠யச஦ உ஧குக் வகமன௉வ஢ன௉ந் ட௅சஞநத பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...2 2532

சரர்உன௉த் டய஥னெர்த் டயகட்குன௅த் வடமனயற௃ம் வசய்டன௉ள் இச஦சணடந்

டன௉நில் ந஢ர்உன௉த் டய஥ங்வகமண் டி஝ச்வசனேம் ஠ய஡ட௅ வ஢ன௉சணசத ஠மள்வடமறும் ண஦நபன் ஆர்உன௉த் டயடினும் அஞ்சுடல் வசய்தம ஆண்சண஋ற் கன௉நித அ஥நச பமர்உன௉த் டயடுன௄ண் ணஞின௅கக் வகமங்சக பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...3 2533

பிண்ஞபர் ன௃கறேம் வணய்கண்஝ ஠மடன் பித்டகக் க஢ி஧ன்ஆ டயதர்க்நக

கண்அன௉ள் வசனேம்஠யன் வ஢ன௉சணசத அடிநதன் க஡பிற௃ம் ஠஡பிற௃ம் ண஦நபன் டண்அன௉ட் க஝ந஧ அன௉ட்சயப ந஢மக சம஥நண ச஥மச஥ ஠யச஦நப பண்ஞணம நண஡ிப் ஢஥சயப கநிந஦ பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...4 2534

஠மச஥னைர் ஠ம்஢ி அன௅ட௅வகமண் டூட்஝ ஠ற்஦யன௉ பமய்ண஧ர்ந் டன௉நிச்

சரச஥நண ற௉஦ச்வசய் டநித்டயடும் ஠ய஡ட௅ டயன௉பன௉ள் ஠மள்வடமறும் ண஦நபன்


நடச஥ஊர் பமழ்ற௉ம் டய஥ம்அ஧ ஋னும்஠ற் ஦ய஝ம்஋஡க் கன௉நித பமழ்நப பமச஥ஊர் ன௅ச஧தமள் ணங்சக஠ம தகய஋ம் பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...5 2535

கும்஢ணம ன௅஡ிதின் க஥க஠ீர் கபிழ்த்ட௅க் குநிர்ண஧ர் ஠ந்ட஡ம் கமத்ட௅ச்

வசம்வ஢மன்஠மட் டிச஦பற் கன௉நித ஠ய஡ட௅ டயன௉பன௉ட் வ஢ன௉சணசத ண஦நபன் ஠ம்஢஡மர்க் கய஡ித அன௉ள்ணகப் ந஢ந஦ ஠ற்குஞத் நடமர்வ஢ன௉ பமழ்நப பம்஢஦ம ண஧ர்த்டமர் ணசனன௅கயல் கூந்டல் பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...6 2536

அதன்டபத் டீன்஦ சயத்டயன௃த் டயகள்ஆம் அம்சணதர் இன௉பச஥ ணஞந்நட

இதன்஦அண் ஝ங்கள் பமழ்ற௉஦ச் வசனேம்஠யன் ஋னயல்ணஞக் நகம஧த்சட ண஦நபன் ஢தன்டன௉ம் கன௉சஞக் கற்஢கத் டன௉நப ஢஥சயபத் வடறே஢஥ம் ஢஥நண பதன்டன௉ ஠யண஧ ஠யத்டயதப் வ஢மன௉நந பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...7 2537

ன௅ன்அன௉ந் டபத்நடமன் ன௅ற்க஧ன் ன௅ட஧ம ன௅஡ிபர்கள் இ஡ிட௅ப ீ

஝ச஝த இன்஡ன௉ள் ன௃ரினேம் ஠யன்அன௉ட் வ஢ன௉சண இ஥பினும் ஢க஧யனும் ண஦நபன் ஋ன்அன௉ம் வ஢மன௉நந ஋ன்உதிர்க் குதிந஥ ஋ன்அ஥ நச஋஡ ட௅஦நப ணன்அன௉ வ஠஦யதில் ணன்஡ித அ஦யநப பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...8 2538

ட௅டயவ஢றும் கமசய ஠கரி஝த் ட஡ந்டம் டெத஠ல் உன௉ற௉வகமண் ஝மங்கண்

பிடயவ஢றும் ணச஡கள் வடமறும்பின௉ந் டய஡஡மய் நணபித கன௉சஞசத ண஦நபன் ஠டயவ஢றும் சடி஧ப் ஢பந஠ற் குன்ந஦ ஠மன்ணச஦ ஠ம஝ன௉ ஠஧நண ணடயவ஢றும் உநத்டயல் ஢டயவ஢றும் சயபநண பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...9


2539

ட஝க்சகணம ன௅கன௅ம் ன௅க்கட௃ம் ஢பநச் சடி஧ன௅ம் சட௅ர்ப்ன௃தங்

கற௅ம்சக இ஝க்சகஅங் குசன௅ம் ஢மசன௅ம் ஢டன௅ம் இச஦ப்வ஢மறே நடனும்தமன் ண஦நபன் பி஝க்கநம் உச஝த பித்டகப் வ஢ன௉ணமன் ணயகணகயழ்ந் டய஝அன௉ட் ந஢ந஦ ண஝க்வகமடி ஠ங்சக ணங்சக஠ம தகய஋ம் பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...10 2540

வ஢ன௉பதல் ஆறு ன௅கன்஠கல் அணர்ந்ட௅ன் வ஢ன௉சணகள் ந஢சய஝த்

டய஡ன௅ம் டயன௉பநர் நணன்சணத் டய஦ன௅஦ச் சூறேம் டயன௉பன௉ட் வ஢ன௉சணசத ண஦நபன் ணன௉பநர் வடய்பக் கற்஢க ண஧ந஥ ண஡வணமனய க஝ந்டபமன் வ஢மன௉நந பன௉ணச஧ பல்஧யக் வகமன௉ன௅டற் ந஢ந஦ பல்஧ச஢க் கநஞசணம ணஞிநத. ...11 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

165. டநிர்஢஝ - வடம. நப. 166. க஝ற்று - வடம. நப.

24. கநஞசத் டயன௉அன௉ள் ணமச஧ ஋ண்சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம் 2541

டயன௉ற௉ம் கல்பினேம் சரன௉ம்சய ஦ப்ன௃ம்உன் டயன௉ப டிப்ன௃கழ் ஢மடுந்டய

஦ன௅ம்஠ல்


உன௉ற௉ம் சர஧ன௅ம் ஊக்கன௅ம் டமழ்ற௉஦ம உஞர்ற௉ம் டந்வட஡ ட௅ள்நத்ட ணர்ந்டபம குன௉ற௉ம்வடய்பன௅ம் ஆகயஅன் ஢மநர்டம் குச஦டபிர்க்கும்குஞப்வ஢ன௉ங்குன்஦நண வபன௉ற௉ம் சயந்சடபி ஧கக்க ஛ம஡஡ம் பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...1 2542

சரட ஠மள்ண஧ர்ச் வசல்பனும் ணமண஧ர்ச் வசல்பி ணமர்஢கச் வசல்பனும்

கமண்கய஧மப் ஢மடம் ஠மவ஝மறும் ஢ற்஦஦ப் ஢ற்றுநபமர் ஢மடம் ஠ம஝ப் ஢ரிந்டன௉ள் ஢ம஧யப்஢மய் ஠மடம் ஠மடித அந்டத்டயல் ஏங்கும்வணய்ஞ் ஜம஡ ஠ம஝க ஠மதக ஠மன்வகனும் நபடம் ஠மடித வணய்வ஢மன௉ நநஅன௉ள் பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...2 2543

஋ன்ச஡ நபண்டி஋ ஡க்கன௉ள் வசய்டயநதல் இன்஡ல் ஠ீங்கும்஠ல்

இன்஢ன௅ம் ஏங்கும்஠யன் டன்ச஡ நபண்டிச்ச ஥ண்ன௃குந் நடன்஋ன்ச஡த் டமங்கயக் வகமள்ற௅ம்ச஥ன்஢ி஦ய டயல்ச஧கமண் அன்ச஡நபண்டிஅ றேம்ணகப் ந஢மல்கயன்ந஦ன் அ஦யகய ந஧ன்஠யன்டய ன௉ற௉நம் ஍தந஡ ணயன்ச஡ நபண்டித வசஞ்சச஝தமநந஡ பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...3 2544

஠ீண்஝ ணமல்அ஥ பமகயக்கய ஝ந்ட௅஠யன் ந஠தத் டமல்க஧ய ஠ீங்கயத பமறுநகட்

஝மண்஝ பம஠யன்அ ச஝க்க஧ம் ஆதிந஡ன் அடிதந஡ன்஢ிசன ஆதி஥ ன௅ம்வ஢மறுத் டீண்஝ பமபின்஢ டிவகமடுத்வடன்ச஡஠ீ஌ன்றுவகமள்படற்வகண்ட௃ டயதமபன௉ம்


நபண்டு பமழ்ற௉ட ன௉ம்வ஢ன௉ந் வடய்பநண பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...4 2545

டஞ்சம் ஋ன்றுச஡ச் சமர்ந்ட஡ன் ஋ந்சட஠ீ டமனும் இந்டச்ச கத்டபர்

ந஢ம஧நப பஞ்சம் ஋ண்ஞி இன௉ந்டயடில் ஋ன் வசய்நபன் பஞ்சம் அற்஦ண ஡த்ட௅ச஦ அண்ஞந஧ ஢ஞ்ச ஢மடகம் டீர்த்டச஡ ஋ன்று஠யன் ஢மட ஢ங்கதம் ஢ற்஦ய஡ன் ஢மபிநதன் பிஞ்ச ஠ல்஧ன௉ள் நபண்டித்ட ன௉டயநதம பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...5 2546

கள்ந வ஠ஞ்சகன் ஆதினும் ஍த஠மன் கள்நம் இன்஦யக்க னறுகயன்

ந஦ன்஋஡ ட௅ள்நம் ஠யன்டயன௉ ற௉ள்நம்அ ஦யனேநண ஏட௅ கயன்஦வடன் ந஢மட௅க னயத்டயந஝ல் பள்ந ணமண஧ர்ப் ஢மடப்வ஢ ன௉ம்ன௃கழ் பமழ்த்டய ஠மத்டறேம் ந஢஦ப னங்குபமய் வபள்ந நபஞிப்வ஢ ன௉ந்டசக நதஅன௉ள் பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...6 2547

ணண்ஞில் ஆசசண தக்க஦ நபண்டித ணமட பர்க்கும்ண டயப்஢ரி

தமய்உச஡ ஋ண்ஞி ஧மச்சய஦ய நதச஡னேம் ன௅ன்஠யன்ந஦ ஌ன்று வகமண்஝ச஡ இன்றுபி டுத்டயநதம உண்ஞி ஧மபித ஠யன்டயன௉ ற௉ள்நன௅ம் உபசக(167) நதமடுபர்ப் ன௃ம்வகமந எண்ட௃நணம வபண்ஞி ஧மன௅டிப் ன௃ண்ஞிதனெர்த்டயநத பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...7


2548

ஆஞி ந஧அன்஦ய ஆன௉திர்ப் வ஢ண்ஞிந஧ அ஧யதி ந஧இவ்ப டிதச஡ப்

ந஢ம஧நப கமஞி ந஧ன்என௉ ஢மபிசத இப்வ஢ன௉ங் கள்ந வ஠ஞ்சக்க ச஝தச஡ ணமசததமம்(168) ஌ஞி ந஧இ஝ர் ஋ய்டபி டுத்டயநதல் ஋ன்வசய் நகன்இ஡ி இவ்ற௉஧ கத்டயந஧ பஞி ீ ந஧ உசனப் ந஢ன்அன௉ள் ஍தந஡ பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...8 2549

பமநி ந஧பினய ணங்சகதர் வகமங்சகதமம் ணச஧தி ந஧ன௅க ணமதத்டய

ந஧அபர் நடமநி ந஧ இச஝ச் சூன஧ய ந஧உந்டயச் சுனயதி ந஧஠யடம் சுற்றும்஋ன் வ஠ஞ்சம்஠யன் டமநி ந஧஠யன்ட ஡ித்டன௃ கனயந஧ டங்கும் பண்ஞம் ட஥உநம் வசய்டயநதம நபநி ந஧அன கம஡வசவ் நபநின்ன௅ன் பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...9 2550

஠மபி ஡மல்உச஡ ஠மள்வடமறும் ஢மடுபமர் ஠மடு பமர் டசண ஠ண்ஞிப்ன௃

கனற௉ம் ஏபி ஧மட௅ச஡ப் ஢ம஝ற௉ம் ட௅ன்வ஢஧மம் ஏ஝ற௉ம்ணகயழ் ஏங்கற௉ம் வசய்குபமய் கமபி ந஠ர்கநத் டமன்ணகயழ் ஍ங்க஥க் க஝ற௉நந஠ற்க ன௉ங்குனய ஋ன்னும்ஊர் நணபி அன்஢ர்க்க ன௉ள்கஞ ஠மடந஡ பிநங்கும் சயத்டய பி஠மதக பள்நந஧. ...10 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

167. ஆசச - வடம. நப. ஢டயப்ன௃ 168. ஆசநதம - வடம. நப.஢டயப்ன௃


---25. கநஞசத் ட஡ித் டயன௉ணமச஧ அறுசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2551

டயங்கள்அம் வகமறேந்ட௅ நபய்ந்ட வசஞ்சச஝க் வகமறேந்நட ந஢மற்஦ய

ணங்சகபல் ஧ச஢க்கு பமய்த்ட ணகயழ்஠஠யன் ண஧ர்த்டமள் ந஢மற்஦ய ஍ங்க஥ ஠மல்பமய் ன௅க்கண் அன௉ட்சயப கநிந஦ ந஢மற்஦ய கங்சகசத ணகயறேம் வசல்பக் கநஞச஠யன் கனல்கள் ந஢மற்஦ய. ...1 க஧யபண்ஞத் ட௅ச஦ 2552

உ஧கம் ஢஥ற௉ம் வ஢மன௉ள்஋ன் நகம஋ன் உ஦வபன்நகம

க஧கம் வ஢றும்஍ம் ன௃஧ன்வபன் றுதன௉ம் கடய஋ன்நகம டய஧கம் வ஢றுவ஠ய் ஋஡஠யன் ஦ய஧கும் சயபம்஋ன்நகம இ஧சகங் க஥அம் ஢஥஠யன் டச஡஋ன் ஋ன்நகந஡. ...2 2553

அடிதமர் உள்நம் டயத்டயத் டெறும் அன௅வடன்நகம

கடிதமர் வகமன்ச஦ச் வசஞ்சச஝ தமச஡க் கன்வ஦ன்நகம வ஢மடிதமர் நண஡ிப் ன௃ண்ஞிதர் ன௃கறேம் வ஢மன௉ள்஋ன்நகம அடிநகள் சயத்டய பி஠மதக ஋ன்஋ன் ஦ச஦நகந஡. ...3 ஋றேசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2554

கண஧ண஧ர் அதன்஠த஡ன் ன௅டல்அண஥ர் இடதம்உறு கரிசக஧

அன௉ள்வசய்஢சு ஢டயதமம் ஠யண஧஠யச஦ ணடயதின்எநிர் ஠ய஥டயசத ஢஥ணசுக ஠யச஧சதஅன௉ள் ன௃ரினேம்அடய஢டயதமம்


பிண஧஢ி஥ ஞபபடிப பிக஝ட஝ க஝க஥஝ பின௃஧கத ன௅கசுகுஞ ஢டயதமம் அண஧஢஥ சயபஎநிதின் உடதசத பிசதசத அ஢த஋னும் ஋ணட௅கஞ ஢டயநத. ...4 கட்஝சநக் க஧யத்ட௅ச஦ 2555

அம்வ஢மன்று வசஞ்சச஝ அப்஢ச஥ப் ந஢மல்டன் அடிதர்டம்ட௅க்

கம்வ஢மன்றும் பண்ஞம் கன௉சஞவசய் டமற௅ம் கன௉ட௅ணயந஡ம பம்வ஢மன்று ன௄ங்குனல் பல்஧ச஢ நதமடு பதங்கயதவபண் வகமம்வ஢மன்று வகமண்வ஝சண ஆட்வகமண் ஝ன௉நித குஞ்ச஥நண. ...5 2556

டயன௉ணமல் பஞங்கத் டயசசன௅கன் ந஢மற்஦ச் சயபன௅ஞர்ந்ட

இன௉ணம டபர்வடமன ணன்஦கத் டமடு ணயச஦படிபமக் குன௉ணம ண஧ர்ப்஢ிச஦ நபஞினே ன௅க்கட௃ங் கூறுசணந்ட௅ பன௉ணம ன௅கன௅ங்வகமள் பல்஧ச஢ ஢மகச஡ பமழ்த்ட௅ட௅நண. ...6 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

-----

26.வடய்பத் ட஡ித் டயன௉ணமச஧ (2557 - 2563) பஞ்சயத்ட௅ச஦ 2557

஍ங்க஥ன் அடிண஧ர்

இங்கு஦ ஠யச஡டய஠யன்


வ஢மங்குறு ட௅த஥றும் ணங்க஧யன் ண஡஡ந஡. ...1 கு஦ள் வபண்வசந்ட௅ச஦ 2558

டயன௉ணமல் அ஦யதமச் நசபடி தமவ஧ன்

கன௉ணமல் அறுக்குங் கஞ஢டய ச஥ஞம். ...2 க஧யபின௉த்டம் 2559

ட௅டயவ஢று கஞ஢டய இசஞதடி ண஧ன௉ம்

஢டயடன௉ ச஥பஞ ஢பன்ண஧ ஥டினேங் கடயடன௉ ஢஥சயபன்இத஧ஞி கனற௃ம் ணடயனே஦ ண஡஡ிச஝ ணன௉ற௉ட௅ ணயகநப. ...3 2560

அன௉ற௅றுங் கதன௅கத் டண்ஞல் ஢மடன௅ம்

வ஢மன௉ற௅று சண்ன௅கப் ன௃஡ிடன் டமள்கற௅ம் வடன௉ற௅று சயப஢ி஥மன் வசம்வ஢மற் கஞ்சன௅ம் ணன௉ந஦ ஠மவ஝மறும் பஞங்கய பமழ்த்ட௅பமம். ...4 2561

அற்ன௃டக் கஞ஢டய அண஧ ந஢மற்஦யநத

டற்஢஥ சண்ன௅க சமணய ந஢மற்஦யநத சயற்஢஥ சயபணகம நடப ந஢மற்஦யநத வ஢மற்஢ணர் வகௌரி஠யற் ந஢மற்஦ய ந஢மற்஦யநத. ...5 அறுசரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2562

ணமடங்க ன௅கத்நடமன்஠ங் கஞ஢டயடன் வசங்கண஧ ண஧ர்த்டமள் ந஢மற்஦ய

஌டங்கள் அறுத்டன௉ற௅ங் குண஥குன௉஢஥ன்஢மட இசஞகள் ந஢மற்஦ய


டமடங்க ண஧ர்க்வகமன்ச஦ச் சச஝னேச஝த சயபவ஢ன௉ணமன் ச஥ஞம் ந஢மற்஦ய சரடங்வகமள் ண஧ர்க்குன஧மள் சயபகமண சற௉ந்டரிதின் டயன௉த்டமள் ந஢மற்஦ய. ...6 ஋ண்சரர்க் கனயவ஠டி஧டி ஆசயரித பின௉த்டம் 2563

கச஧஠யச஦ கஞ஢டய ச஥ஞஞ் ச஥ஞம்

க஛ன௅க குஞ஢டய ச஥ஞஞ் ச஥ஞம் டச஧ப஠யன் இசஞதடி ச஥ஞஞ் ச஥ஞம் ச஥பஞ ஢பகுக ச஥ஞஞ் ச஥ஞம் சயச஧ணச஧ னேச஝தப ச஥ஞஞ் ச஥ஞம் சயபசயப சயபசயப ச஥ஞஞ் ச஥ஞம் உச஧பறும் என௉஢ச஥ ச஥ஞஞ் ச஥ஞம் உசணசயசப அம்஢ிசக ச஥ஞஞ் ச஥ஞம். ... 7 டயன௉ச்சயற்஦ம்஢஧ம்

-

27.ணங்கநம் சயந்ட௅ 2564

ன௃ங்கபர் ன௃கறேணமடங்கன௅ கந்டயகழ்

஋ங்கள் கநஞச஥மந் ட௅ங்கற்கு-ணங்கநம். ...1 2565

ந஢மடந் டயகழ்஢஥ ஠மடந் ட஡ில்஠யன்஦

஠ீட஥மஞ் சண்ன௅க ஠மடற்கு -ணங்கநம். ...2


2566

ன௄சசவசய் பமன௉நம் ஆசசவசய் பமர்டயல்ச஧

ஈசர் ஋ணட௅஠஝ ஥ம஛ற்கு -ணங்கநம். ...3 2567

ன௄ணய ன௃கழ்குன௉ சமணய டச஡ஈன்஦

பமணய ஋னுஞ்சயப கமணயக்கு - ணங்கநம். ...4 2568

ன௃ங்கணய குஞ்வசல்பந் ட௅ங்கன௅ ஦த்டன௉ம்

வசங்க ண஧த்டயன௉ ணங்சகக்கு - ணங்கநம். ...5 2569

ன௄ஞி ஧ங்குந்ட஡ பமஞி ஢஥ம்஢஥

பமஞி கச஧ஜர்வகமள் பமஞிக்கு - ணங்கநம். ...6 2570

ன௃ண்ஞித ஥மகயத கண்ஞித ஥மய்த்டபம்

஢ண்ஞித ஢த்டர்க்கு ன௅த்டர்க்கு - ணங்கநம். ...7 னென்஦மம் டயன௉ன௅ச஦ ன௅ற்஦யற்று.

திருவருட்பா - மூன்றாம் திருமுறை  

எழுதியவர் -அருட்பிரகாச வள்ளலார் சிதம்பரம் இராமலிங்க அடிகள்

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you