Page 1

ஒழிவில

ொடுக்கப்

பொயிரவிருத்தி

தியவ -


சிநப்புப் தா஦ி஧ம்

ந஢ரிசச வ஬ண்தா ஡ிபேச்சிற்நம்தனம்

஬ள்பல் குபே஧ா஦ன் ஬ாதுவ஬ன்ந சம்தந்஡ன் ஬ள்பன்஥னர்த் ஡ாடசனந஥ல் ச஬த்துச஧த்஡ா-னுள்பத் ஡஫ி஬ினடுக் குந்ந஡சண ஦ன்தவ஧னா ப௃ண்஠ வ஬ா஫ி஬ி வனாடுக்கத௄ நனார்ந்து.

இச்வசய்ப௅ள் கபே஡ிற்று ஦ாந஡ா எணின், இந்த௄ன்ப௃கத்து ஆசிரி஦ர் வத஦ர் ப௃஡னி஦஬ற்சநக் குநித்து ஢ிற்நனின் சிநப்புப் தா஦ி஧ ஑ல௅க்கம் உ஠ர்த்஡ல் கபே஡ிற்று என்க.

஬ள்பல் குபே஧ா஦ன் ஬ாதுவ஬ன்ந சம்தந்஡ன் ஬ள்பன் ஥னர்த் ஡ாடசனந஥ல் ச஬த்து என்தது:- ஬ள்பனார் என்னும் ஡ிபேப்வத஦பேசட஦஬ர். ஞாணாசாரி஦ ஢ிபேத஧ாகிச் ச஥஦஬ா஡ிகள் ஡பேக்கச் வசபேக்குகள் திற்தட்வடா஫ி஦ப் நத஧பேள் வ஢நி஦ா வ஬ற்நிவகாண்டு சீகா஫ி என்னும் ஡ிபே஢கர்க்கண்ந஠ வ஥ய்ந்வ஢நி ஬ிபங்க ஬ற்நிபேந்஡பேபி஦ ீ ஡ிபேஞாணசம்தந்஡ப் திள்சப஦ா஧து ஬ள்பற்நன்ச஥ப௅சட஦ ஥னர்நதாலும் ஡ிபே஬டிகசபத் ஡஥து ஢ன்ப௃டிக்கண் ஒர் வதான்ப௃டி஦ாக அ஠ிந்து,


ஒர்ந்து உள்பத் ஡஫ி஬ி னடுக்குந் ந஡சண ஦ன்த வ஧னா ப௃ண்஠ வ஬ா஫ி஬ி வனாடுக்கத௄ லுச஧த்஡ான் என்தது:- அத் ஡ிபே஬டிகபின் அபேட்டுச஠஦ால் ஡த்து஬ங்க பசணத்தும் சடவ஥ன்று ஒர்ந்து஠ர்ந்து அ஬ற்சநக் கடந்து ஡ற்காட்சிந஦ாடு ஡ிபே஬பேட்காட்சிப௅ம் வசய்து, அங்ஙணம் ஬ா஡சண஦ால் அசசந்வ஡ல௅ம் நதா஡ந்ந஡ாற்நாது அ஡சண அத்஡ிபே஬பேள் ஑பி஦ில் அடக்கி ஆண்டு ந஥ன்ந஥லும் எ஫ா஢ின்ந சி஬ாணந்஡த்ந஡சணத் ஡ாம் அனுத஬ஞ் வசய்஡஬ாறு அ஡ன் கண் அன்புள்ப தக்கு஬பேம் வசய்஡ற்வதாபேட்டு, அச் சி஬ாணந்஡ானுத஬ அந்஡஧ங்க வ஥ல்னாம்

வ஬பிப்தட்டு ஬ிபங்க,

஑஫ி஬ிவனாடுக்கம் என்று ஒர் உதந஡ச ப௃சநச஦ உச஧த்஡பேபிணார் என்ந஬ாறு.

஬ள்பல் என்னும் வத஦ர் ஆசிரி஦ர்க்குத் ஡ாம் ப௃ன்ணிபேந்஡ கிரி஦ா சாரி஦ ஢ிசனக்கண் அவ்஬ாசாரி஦ ஥஧தின் ஬஫ித்஡ாய் ஬ந்஡ கா஧஠ அதிநடகச் சிநப்புப்

வத஦ர் என்க. அல்னதூஉம், தின்ணர் ஞாணாசாரி஦ ஢ிசனக்கண்

஡஥து அபேள்ஞாண ந஢ாக்கால் இச஦ந்஡ கண்ணுசட஦ என்னும் கா஧஠ ஬ிநசட஠ ந஥ற்வகாண்டு ஢ின்ந இவ்஬ள்பவனன்னும் வத஦ர் ஈண்டு அவ்஬ிநசட஠ம் இசசவ஦ச்ச ஢ிசன஦ில் ஢ிற்த ஢ின்நது எணினும் அச஥ப௅ம் என்க.

இஃது ஬ிசண தண்பு ப௃஡னி஦ அடுத்஡ வ஡ாசக஢ிசனச் வசாற்வநாட஧ாகாது வ஡ாகா஢ிசன஦ாய்த் ஡சணத் வ஡ாடர் த஦ணிசன அண்ச஥ப் வதாபேல௃஠ர்ச்சி஦ின்நி இசட஦ிட்டு ஢ிற்கத் ஡ான் வசய்ப௅ள் ப௃஡ற்கண் ஡ணித்஡ிபேந்஡ச஥஦ின் ஆற்நனின்நாநனா எணின், அற்நன்று. வகாசட ஥டங்குநித்஡ கு஠ங் கா஧஠஥ாக ஬ந்஡ இவ்஬ள்பல் எனும் வத஦ர் ஡ன்னுறுப்புகல௃ட் வகாசட, கு஠ம், புகழ், அ஫கு, ஬பம் என்னும் ஢ால்஬சக குநித்஡ தல்வதாபேட் தகு஡ி஦ா஦ ஬ண்ச஥ என்னும் ப௃஡லுறுப்தான் ஆசிரி஦ர்க் குப஬ா஦ அக்வகாசட ப௃஡னி஦ அபேட்கு஠ங்கசபக் குநிப்திற் புனப்தட ஬ிரித்஡னின் வதாபேபாற்நல் உண்வடன்க. அல்னதூஉம், இப்வத஦ர்


உ஦ர்வதாபேட்கிடணாய் உடணிசனக்கூட்டாய் ஑பேவ஢நி஦சசத்஡ாய் ஒரிணந்஡ல௅஬ிப் தல்஬சகக்குநிப்திற் தடர்ந்து ப௃ற்நிச஦பு ஬ண்஠ப் வதபேஞ் வசால்னாக ஢ிற்நனின்

வசால்னாற்நலும் உண்வடன்க. ஆ஦ின் இவ்஬ாசிரி஦ர்

வத஦ர் இச்வசய்ப௅பின் இசட கசடகபில் ஑ன்நின் ஢ிறுத்஡ாது ப௃஡னடி ப௃஡ற்சீர் எதுசகத் வ஡ாசடக்கண் ஢ிறுத்஡஡ிற் குநித்஡து ஦ாந஡ாஎணின், ஑ன்நி஧ண்வடணக் வகாண்டுறும் ஥சந ஆக஥ ஢ன்நிபே ப௃டிதின் ஢டு஢ிசன ஢டாஅய்ப் புனம்வதறு ஡த்து஬ ஢ி஦஡ி஦ிற் நதாந்து உண்஥னந்வ஡றும் அநிஞர் ஬ாழ்த்஡ிப் த஧லேம் ஆசிரி஦ர் சன்஥ார்க்கம் ப௃஡னி஦ ஥ார்க்கம் ஢ான்கனுள் ஡சனச஥஦ில் ஡சனச஥஦ா஦ உத்஡஥ சன்஥ார்க்கத்஡ிணர் என்தது குநித்஡ வ஡ன்க. இங்ஙணம் உத்஡஥ சன்஥ார்க்கத்஡ிணர் என்தச஡ ஆசிரி஦ர் கூநி஦ "இது வ஬ன்ந வ஡ல்னாம் வதாய்வ஦ன்நான்"1 என்னுந் ஡ிபேவ஬ண்தா஬ாற் காண்க. இஃ஡ின்னும் ஬ிரிக்கிற் வதபேகும்.

குபே஧ா஦ன் என்தது ஡ிபேஞாணசம்தந்஡ப் திள்சப஦ார்க்குச் சிநப்திற் சிநப்தா஦ கா஧஠ப் வத஦஧ாய் ஢ின்று, ஒ஡ி உ஠ர்ந்து தன்ணாள் தனசா஡ணங்கபில் ப௃஦ன்று ப௃஦ன்று ஆசாரி஦த்஡ன்ச஥ ஑பே஬ாறு அரி஡ிற் கிசடக்கப்வதற்றும் ஒந஧ார் கானங்கபில் அ஬த்ச஡ ஬஦ப்தட்டு ஥஦ங்கும் ஥ற்சந ஆசாரி஦ர் நதானாது ஒ஡ா஥ல் ந஬஡ாக஥ா஡ிகசப ப௃ற்றும் உ஠ர்ந்து இசநப்நதாதும் ஒர் சா஡ணங்கபில் ப௃஦ன்ந஡ின்நி ஞாணாசாரி஦ அபேபினக்க஠ங்கள் அசணத்தும் ஡ாந஥ ஡ம்தால் ஢ி஧ம்தி ஢ிற்த அ஥ர்ந்஡ணர் என்ததூஉம், ஒ஡ி உ஠ர்ந்஡ அவ்஬ாசாரி஦ர்க்வகல்னாம் அ஬஧஬ர் அநி஬ின் கண் அபேல௃பே஬ாய் ஢ின்று அநி஬ித்தும் ஆசாரி஦ உபே஬ாய் வ஬பி ஢ின்று அனுக்கி஧கித்தும் ஢ின்நணர் என்ததூஉம், ஡ிபேந஢ாக்கஞ்வசய்஡ல் ப௃஡னி஦ அறு஬சகத் ஡ீக்சக஦ாலும் அன்நித் ஡஥து ஡ிபேலேபேச஬க் காண்டல் ஢ிசணத்஡ல் ஥ாத்஡ிச஧ந஦ தக்கு஬஧ல்னாபேம் தக்கு஬஧ாய்ப் த஦ன் வதந ஢ின்ந ஡ிபே஬பேட் வதபேச஥஦ர் என்ததூஉம் குநித்஡ வ஡ன்று உ஠ர்க. இங்ஙணம் ஒ஡ா஥ல் ந஬஡ாக஥ா஡ி உ஠ர்ந்஡ச஥ ப௃஡னி஦஬ற்சந ஆசிரி஦ர் கூநி஦ "஡ன்ச஥ப௅ ப௃ன்ணிசனப௅ம்"2 என்னும் ஡ிபே

வ஬ண்தா஬ாற் காண்க.


அல்னதூஉம், குபே஧ா஦ன் என்தது ஬ாதுவ஬ன்ந சம்தந்஡ன் என்த஡ற்கு ந஥ணிற்க ச஬த்஡ ஬ி஡ப்புக் குநிப்தால் திள்சப஦ார் இவ்஬஬஡ா஧த்஡ின் ந஥ணின்ந அ஬஡ா஧த்஡ிலும் கு஥ா஧சற்குபே஬ாய் அ஧ணார்க்கும் அகத்஡ி஦ணார்க்கும் உதந஡சித்஡பேபி஦ ஆசாரி஦த் ஡சனச஥ப௅ம் குநித்஡வ஡ணக் வகாள்க. அபே஠கிரி஢ா஡ர். 1. இதுவ஬ன்ந வ஡ல்னாம்வதாய் வ஦ன்நான் எணக்குப் வதாது஬ன்நித் ஡ங்கு஥ிடம் நதாச்சு - அது஢ாங்காண் என்நா ண஡ன்நதர் இ஧ச஬ப் தகனாக்கும் ஑ன்நநா த஧஥சுக ந஥ா.

44

2. ஡ன்ச஥ப௅ ப௃ன்ணிசனப௅ந் ஡ாணாய்ப் தடர்க்சகப௅஥ாய் என்வணா஫ி஬ில் இன்பு஥ாய் இன்பு஥ிது - என்ணா஡ ந஬஡ாந்஡ சித்஡ாந்஡ ந஥திந஬ா ஬வடன்நான் ீ ஒ஡ா஥ல் ந஬஡ப௃஠ர்ந் ந஡ான்.

42

வ஡ன்ண ஬ணங்கணஞ் சூழ்காத் ஡ிரி஢க சூனக஧த் வ஡ன்ண ஬ணங்கணந் ஡ப்த஡ ஢ீட்டிணன் வசல்஬ப௃ன்தின் வ஡ன்ண ஬ணங்கணன் ண ீற்நாற் நிபேத்஡ி஦ வ஡ன்ண஬ின்ணந் வ஡ன்ண ஬ணங்கணங் சகச்சிசனக் கூசணப௅ந் ஡ீர்த்஡பேநப.3

என்ந஡ணால் திள்சப஦ார் இவ்஬஬஡ா஧த்஡ிற்கு ந஥ணின்ந அ஬஡ா஧த்஡ில் கு஥ா஧சற்குபே வ஬ன்தது காண்க.

கல்னாடம்,


உ஫ன்஥஡ிற் சுட்ட ஡஫ணசகப் வதபே஥ான் ஬஠ங்கி஢ின் நநத்஡க் குபேவ஥ா஫ி ச஬த்ந஡ாய்4 குறுப௃ணி ந஡ந வ஢டு஥சந ஬ிரித்ந஡ாய்.4

சித்஡ி஦ார், அபே஥சநஆ க஥ம்அங்கம் அபேங்கசனத௄ல் வ஡ரிந்஡ அகத்஡ி஦னுக் நகாத்துச஧க்கும் அபேட்குபே஬ாங் குபேசப5

என்தச஬கபால் அ஧ணார்க்கும் அகத்஡ி஦ணார்க்கும் உதந஡சித்஡ ஆசாரி஦த் ஡சனச஥ச஦ உ஠ர்க.

ஆ஦ின், குபேந஬ந்஡ன் என்ணாது குபே஧ா஦ன் என்நது எது குநித்஡ற்நகா எணின், ஢ான்கன் ந஬ற்நச஥஦ால் அடுத்து ஥ிக்கு஦ர் வ஢நிப் வதாபேண்ச஥஦ின் ஬ந்஡ கா஧கச் சிநப் வதாபே஡சனத் வ஡ாடர் வ஥ா஫ிப் வத஦஧ா஦ இக் குபே஧ா஦ன் என்த஡ன்கண் குபே என்த஡ன் ப௃஡ணிசன வ஦ல௅த்துத் ஡஥ி஫ி஦ல் ஬ி஡ிப்தடி வ஥ா஫ிக்கு ப௃஡னாகிப௅ம், ஧ா஦ன் என்த஡ன் ப௃஡ணிசன வ஦ல௅த்து ஡஥ி஫ி஦ல் ஬ி஡ி஦ின்நி ஆரி஦஬ி஦ல் ஬ி஡ிப்தடி வ஥ா஫ிக்கு ப௃஡னாகிப௅ம் ஬ந்து இபே஬சக இ஦லுங் நகாடனின், இ஡சணத் ஡ம் வத஦஧ாகலேசட஦ திள்சப஦ாபேம் ஡஥ிழ்த௄ல் ஬டத௄ல் என்னும் இபே஬சக த௄ற்கும் உரி஦ார் என்தது குநித்஡ற்கு என்க. ஆசிரி஦ர் "஥சநப்புன஬ன் ஡஥ிழ்க்குரிசில் சீகா஫ிச் சம்தந்஡ன்"6 என்ந஡ணால் இபே஬சக த௄ற்கும் உரி஦ர் என்தது காண்க என்க. அல்னதூஉம், வதாபேள் ந஬றுதடாது சிநிந஡ ஬டிலே ந஬றுதட்டு ஢ின்ந குபே஧ா஦ன் என்தது ஡ன்சண உள்ல௄ன்நி ந஢ாக்கிணர்க்கு இசன஥சநக்காய்நதால் ஐ என்னும் உ஦ிர்வ஥ய்ந஦ாடிபேந்஡ ஡ன் ப௃ன்஬டி஬ ப௃ட்வகாண்டு ஬ிபங்கக்காட்டி ஢ிற்கின்ந஡ாகனின், இ஡சணப௅சட஦ திள்சப஦ாபேம் ஡஥து கடலேட்டன்ச஥ ந஬றுதடாது உத்஡஥புபேட உபே஬ங்வகாண்டு ஢ின்ந ஡ம்ச஥ அன்தால் உள்ல௄ன்நி ந஢ாக்கிணார்க்குக் கு஥ா஧சற்குபே என்னும் வத஦ர் வகாண்டு


அப஬ிகந்஡ சூரி஦ர் உ஡஦ம் நதான்று ஑பி ஬சும் ீ ஡ம் ப௃ன்னுபே஬ாய் வ஡ய்த் ஡ிபேலேபே லேட்வகாண்டு ஬ிபங்கக் காட்டி ஢ின்நணர் என்று குநித்஡ற் வகன்தது஥ாம் என்க. ஆல௃சட஦ திள்சப஦ார் பு஧ா஠ம், 3. கந்஡஧ந்஡ா஡ி, 56 4. ப௃பேகன் து஡ி. 5. த஧தக்கம், ப௃பேகன் து஡ி. 6. சத்஡ி஦஢ிர் ஬ா஠த்஡ாற் நற்நதா஡த் ஡ாக்கறுத்து ச஬த்து஬஫ி காட்டு ஥சநப்புன஬ன் - சுத்஡ன் ந஥ிழ்க்குரிசிற் சீகா஫ிச் சம்தந்஡ வணன்தான் எ஥க்கபேபிச் வசய்஡ ஡ிது.

஥சந஦஬ர் ஡ிபேந஬ ச஬஡ிக ஢ிசனந஦ ஬பர்ஞாணப் வதாசந஦஠ி ப௃கிநன புகனி஦ர் புகநன வதாபேவதான்ணித் துசநவதறு ஥஠ிந஦ சுபே஡ி஦ின் ஑பிந஦ வ஬பிந஦஬ந் ஡ிசந஦஬ன் உச஥஦ா ல௃டணபேள் ஡஧எய் ஡ிசணவ஦ன்தார்.7

என்று ப௄஬ாண்டிற் திள்சப஦ார் ஡ிபே஬பேள் ஬டிச஬க் கண்டு சீகா஫ி ப௅ள்பார் ஬ி஦ந்து கூநி஦ ஬ாநா஦ இச்வசய்ப௅பால் உள்ல௄ன்நி ந஢ாக்கிணர்க்குத் ஡ம் ப௃ன்னுபேச஬க் காட்டி ஢ின்நணர் என்தது காண்க என்க. இணி இன்நி஦ச஥஦ாக் காட்டுபந஡ற் காட்டு஬஡ன்நி ஥ற்சந஦ ஬ிரிக்கிற் வதபேகும் என்க.

அல்னதூஉம், குபே என்த஡ன் ஈற்று உ஦ிர்வ஥ய்ந஦ாடு ஧ா஦ன் என்த஡ின் ப௃஡லு஦ிர்வ஥ய்ப் பு஠஧ாப்பு஠ர்க்சக஦ாய் ஢ின்ந஡ாகனின், இங்ஙணம் ஆணந்஡


஬டி஬஧ாகி஦ திள்சப஦ாபேம் ஡ாம் வகாண்டபேபி ஥ாணிடத் ஡ிபேலேபேந஬ாடு பு஠஧ாப்பு஠ர்க்சக஦ாய் ஢ின்நணர் எணக் குநித்஡ற் வகன்தது஥ாம் என்க.

அல்னதூஉம், குநினிச஠க் வக஡ிர் வ஢டில் குநில் எண்-டாக ஢ிற்தலேம் ஈற்நில் அவ்வ஬ண்-டின்நி ஑ற்று ஢ிற்தலேம் வ஡ாடர்ந்஡ வ஥ா஫ி஦ாகனின் திள்சப஦ாபேம் தக்கு஬ர்க்கு ஥சநப்வதாபேபாப௅ம் அ஡ிதக்கு஬ர்க்கு அனுத஬ப் வதாபேபாப௅ம் இவ்஬ி஧ண்டிலும் கன஬ாது அ஡ீ஡ப் வதாபேபாப௅ம் ஢ின்நணர் என்று குநித்஡ற் வகன்தது஥ாம் என்க. இங்ஙணம் குபே஧ா஦ன் என்த஡ில் குவ்வ஬ன்தது இபேள், பே வ்வ஬ன்தது அபேள், ஧ா஦ன் என்தது ஬ிபங்கச் வசய்கின்நநான் என்தது

வதாபேபாம். இ஡ணால் கு வ஬ன்னும்

அசுத்஡ா஬த்ச஡஦ில் ஢ின்நநாச஧ பே

வ்வ஬ன்னுஞ் சுத்஡ா஬த்ச஡஦ில்

஡ாம் ஢ின்ந஬ண்஠ம் ஢ிநத்துகின்நநார் குபே ஆ஬ர். இச்சுத்஡ா஬த்ச஡க்கு ஆ஡ா஧ணாகிப௅ம் அ஡ீ஡ணாகிப௅ம் ஬ிபங்கி இவ்஬஬த்ச஡஦ிணின்றும் அக்குபே஬ா஦ிநணார் ஡ா஫ா஡ ஬ண்஠ம் அபேள்வசய்து ஢ின்று அ஡ீ஡ப் தடுத்துகின்நநான் ஧ா஦ன் ஆ஬ன் ஆகனின், இ஡ணாலும் உ஠ர்க என்க.

எல௅த்஡ா஡ிப் தல்஬சகக் குநிப்திற் வதாபேள்வ஢நி தற்நி ஢ின்ந ந஢ாக்கம் வசநிலே த௃ட்தம் இங்கி஡ம் இன்தம் கம்தீ஧ம் சிநப்பு உறு஡ி ப௃஡னி஦ ஢ற்கு஠ந் ஡஫ீ இ஦ வசாற்பு஠ரீவ஡ன்நந, ஆசிரி஦பேம் "சரி஡ா஡ி ஢ான்கினுக்கும்"8 என்னும் ஡ிபேவ஬ண்தா஬ின் இசடக்கண் குபே஧ா஦ன் என்று இ஡ன் வதபேச஥ ந஡ான்நச஬த்஡ணர் என்க. இஃது இன்னும் ஬ிரிக்கிற் வதபேகு வ஥ன்க.

7. 92஬து ஡ிபேப்தாட்டு (வதரி஦ பு஧ா஠ம் - 1995)

8. சரி஡ா஡ி ஢ான்கினுக்குஞ் சாநனாக ஥ா஡ி ஬பே஥ா வநணக்கபித்஡ ஬ள்பல் - குபே஧ா஦ன் ஞாணத்஡ிற் தக்கு஬ர்க ஠ால்஬ர்க் குதந஡ச


஥ாணத் ச஡ப௅஢ிகழ்த்஡ி ணான்.

஬ாது வ஬ன்ந சம்தந்஡ன் என்த஡ில் வதாது஬ாநண ஬ாதுவ஬ன்ந என்நது என்குநித்ந஡ா எணின், எண்஬சகக் குன்நத்து எண்஠ா஦ி஧஬஧ா஦ தப௅டுக்சகப் தநி஡சனச் ச஥஠ர்கள் ஑பேங்நக கூடித் வ஡ன்஥துச஧க்கண் வசந்஡஥ிழ்ப் தாண்டி஦சண ப௃ன்ணிட்டுச் வசபேக்காற் வசய்஡ சு஧஬ா஡ம் அணல்஬ா஡ம் புணல்஬ா஡ங்கள் திற்தடத் ஡ிபே஢ீற்நானும் ஡ிபே஬ாக்கானும் வ஬ன்று ஡ிநல்வகாண்டச஥ ஦ன்நிப௅ம், த஧ச஥஦ நகாபரி என்று ஡ாநண ஑னித்஡ ஡ிபேச்சின்ணத்஡ின் வ஡ய்஬ப்நத

வ஧ானி நகட்டு உபம்வதாநாது

எ஡ிரிட்டு஥நித்஡ நதா஡஥ங்சகப் புத்஡஢ந்஡ி஦ின்

வதாய்த்஡பேக்கப௃ம்

புல௅த்஡சனப௅ம் வதாடிதட்ட஫ி஦லேம், தின்ணர் உள்பது நதான் நில்னச஡ப் தற்நிச் சாக்கி஦க் குல௅லேள் ஡சன஬ணா஦ சாரிப்புத்஡ன் சிற்சின ஬சக஦ாற் வசய்஡ ச஥஦஬ா஡ந் ஡சன஡டு஥ாநலேம், வசந்஡஥ிழ் ந஬஡த் ஡ிபேப௃சந ஡ாங்கி ந஥ம்தடும் அநிஞ஧ான் வ஬ற்நிவகாண்டச஥ப௅ம், ஡ிபேந஬ாத்தூரின்கண் அ஧னுக்கிடுதசண ஆண்தசண஦ா஦ிற்நந என்று அச஡ி஦ாடி஦ அ஥஠க்குலெஉக்கபின் ஬ாய்஬ா஡ங்கள் ஥ண்தட்வடா஫ி஦த் ஡ாம் ஡ிபே஬ாய்஥னர்ந்஡ ஡ிபேக்கசடக்காப்புள் ஒர்வ஥ா஫ி஦ாநண அவ்஬ாண்தசண வதண்தசண஦ாகச் வசய்து ஬ிநல்வகாண்டச஥ப௅ம் குநித்஡வ஡ன்க.

அல்னதூஉம், ஬ாது என்தது இனக்கச஠஦ாகக் வகாண்டு வதபே஥஠ ஢ல்லூரின்கண் ஡ிபே஥஠ ஢ல்஬ி஫ாச஬த் ஡ரிசிப்தான் ஬ந்஡ ஥க்கட்வகல்னாம் வ஡ான்று

வ஡ாட்டு இசட஬ிடாது உடல்஢ி஫ல் நதால் சூழ்ந்துப திந஬ிப்

வதபே஬ாதுகள் அசணத்தும் வ஬ன்நதூஉம், ஡ிபேப்தாச்சில் ஆச்சி஧ா஥த்஡ின்கண் ஥஫஬ன் ஥கபார்க்கு அடுத்஡ ப௃஦னக ஬ாது வ஬ன்நதூஉம், ஥பேகற்கண் ஒர் ச஬சி஦னுக்கு அடுத்஡ ஬ிட஬ாது வ஬ன்நதூஉம், இச஬ ப௃஡னி஦லேம் குநித்஡ வ஡ணினு஥ாம் என்க.

வ஬ற்நிவகாண்ட வதாபேட்டிநன் ப௃஡னி஦஬ற்றுள் ஑ன்நநனும் ந஡ான்நக் கூநாது இநனசாநண ஬ாது என்நது என்குநித்ந஡ா எணின், திநர்க்கு இங்ஙணம்


ந஬நல் ஡ம்஥ானும் துச஠ச஥஦ானும் தற்தன ஢ாள் தற்தன ஬சக஦ில் ப௃஦ற்சி

வச஦ினும் ப௃ற்நாவ஡ணினும், திள்சப஦ார்க்குச் வசந்஡஥ிழ்

வதா஫ிப௅ம் ஡ிபே஬ாக்காநண ஆண்டாண்டு அவ்ந஬நல் ப௃ற்நி஦வ஡ன்தது குநித்வ஡ன்க. ஬ாது என்தது குபே஧ா஦ன் என்த஡நணாடும் சம்தந்஡ன் என்த஡நணாடும் சா஧ாது ஢டு஢ின்நச஥஦ின், அத்து஬ி஡

வ஢நி஦ினும் நச஧ாது

து஬ி஡வ஢நி஦ினும் சா஧ாது஢ின்ந த஡ி஡஬ா஡ிகபது த஦ணில்஬ா஡ம் எணினும் அச஥ப௅ம் என்க.

எ஡ிந஧ற்கப்தட்டு எ஡ிர்஬ிசணக் கீ ழ்ப்தட ந஥ற்வகாள் ஬ிசணவ஦ல௅ச்சிப் வதாபேபின் ஬ந்஡ வ஬ல் என்னும் திந஬ிசணப் தகு஡ி஦ால் அடுத்஡ வ஬ன்ந என்னும்

வத஦வ஧ச்சம் சம்தந்஡ன் என்னும் வத஦ர் வகாண்டு ப௃டிந்து,

இங்ஙணம் வ஬ற்நி

வகாண்ட தபே஬ம் திள்சப஦ார்க்கு இபங்கு஥ா஧ப்தபே஬ம்

எணக் குநித்஡வ஡ன்க. என்சண? எச்சம் என்தது இபஞ்நசய் ந஥ற்நாகனின்.

சம்தந்஡ன் என்தது திள்சப஦ார்க்கு ப௄஬சகக்கண் ப௄லேனகம் புக஫ப் வதாற் வதாடு பு஠ர்ந்஡ அற்பு஡த் ஡ிபேப்வத஦஧ாகனின் ஆண்டுப் வதபே஥ான் அபேபப் தி஧ாட்டி஦ார் அபித்஡ சி஬ஞாணத் வ஡ள்பப௃஡பேந்஡ி அச்சி஬ஞாணத்஡ிற்கு உரிச஥ பூண்டச஥ குநித்஡வ஡ன்று உ஠ர்க. ஆ஦ின் சி஬ஞாணசம்தந்஡ன் என்ணாது சம்தந்஡ன் எண ச஬த்஡து என்வகாநனா எணின்:- சி஬ஞாணப௃஥ன்நிச் சி஬ாணந்஡ம் ஆணந்஡ா஡ீ஡ம் என்தச஬க்கும் உரிச஥ பூண்ட ஡சனச஥ தற்நிப௅ம் அ஬ற்சந உனகு஦ிர்க்கு இங்ஙணவ஥ன் று஠ர்த்஡ி உரிச஥ வசய்஬ிக்கும் ஥ாட்சி தற்நிப௅ம் அங்ஙணம் ச஬த்஡

வ஡ன்க.

அல்னதூஉம், சுபேங்கச் வசால்லு஡ல் ஬ணப்திணால் சம்தந்஡ன் எணந஬ சி஬ஞாணசம்தந்஡ன் எண உரிச஥ச்சிநப்பு ஬஫க்கால்஡ாநண ந஡ான்றும் எண ச஬த்஡

வ஡ணினு஥ாம் என்க. எங்ஙணம் எணின், இந்஡ி஧ன் என்தது இசநச஥ச்

சிநப்பு ஬஫க்கால் ந஡ந஬ந்஡ி஧சணப௅ம், உசட஦ாவணன்தது வதாபேட்சிநப்பு ஬஫க்கால்

வதான்னுசட஦ாசணப௅ம் குநிக்கு஥ாகனின் என்க.


஬ள்பல் ஥னர்த்஡ாள் என்னும் ஑பே஬சக஬ணப்பு இபே஬சகச் சந்஡ி ப௄஬சக வ஥ா஫ித்வ஡ாசகச் வசாற்வநாடர்க்கண் ஬ள்பல் என்னும் கு஠ப் வத஦ர் ஬ிசணப௃஡ற்வநா஫ிற் த஦ணநப்தடு ப௃சடச஥க் கு஠ப்வத஦஧ாய் ஢ின்று திள்சப஦ா஧து ஡ிபே஬டிகள் ஡ம்ச஥ அசடந்ந஡ார்க்கு ஬ச஧஦ாது ஆணந்஡ப் நதற்சந அபித்து அ஬ச஧த் ஡ாங்கிக்நகாடசனக் குநித்஡ வ஡ன்று உ஠ர்க. அஃந஡ல் ஆணந்஡ப்நதற்சநத் ஡பே஡ற்குந் ஡ாங்கிக் நகாடற்குங் கபேத்஡ர் திள்சப஦ா஧ன்நநா? அங்ஙணம் இபேப்தத் ஡ிபே஬டிகட்கு இங்ஙணங்கூநல் எங்ஙணவ஥ணில்:- ஡ிபே஬டிகள் ஡ம்ச஥ ஬஫ிதடுந஬ார்க்கு இ஧ங்கி இன்த஥ீ ஡ற் வதாபேட்டு எல௅ந்஡பேல௃ம் திள்சப஦ா஧து தடர்ச்சி ஢ிகழ்ச்சிக் கபே஬ி஦ாய் ஢ின்று அ஬ச஧ அவ்஬஫ிதடுந஬ார்தால் ஬பே஬ித்஡னானும், ஞாண஡ீக்சக தண்ணுங்கால் அ஬ர் வசன்ணி஦ிற் சூட்டப்தட்டு ஐக்கி஦ம் ஬பே஬ித்஡னானும், ஢ித்஡ி஦ாணந்஡ப் நதறு஬ாய்க்கு ஥ாகனின் இங்ஙணவ஥ன்க.

அல்னதூஉம், ஬ாட்ட஥ில் அபேல௃ம், நகாட்ட஥ில் கு஠னும், அசச஦ா ஢ிசனப௅ம், ஢சச஦ா ஥ணனும், வ஬குபாப் தண்பும், ஬ிடாப் நத஧ன்பும் வசவ்஬ி஦ின்஥ரீஇ எவ்வ஬ௌர் எவ்஬சக ந஬ட்டணர் அவ்஬சக ஬ிபேப்வதாடு குநிப்தின் ஬ச஧஦ா஡ீ஡ல் ஬ள்பற்நன்ச஥ என்த஬ாகனின், இவ்஬ள்பற் நன்ச஥ச஦த் ஡ம்தால் அசடந்ந஡ாரிசட அசட஬ித்஡பேல௃ம் கபேச஠தற்நி அங்ஙணங் கூநி஦வ஡ணினும் அச஥ப௅ம் என்க. அஃந஡ல் ஬ள்பற் நன்ச஥ ஬஫ங்கு ஥னர்நதாலுந் ஡ிபே஬டி வ஦ன்நன்நநா உச஧ ஬ிரித்஡ல் ந஬ண்டும், அங்ஙண஥ன்நி ஬ள்பற்நன்ச஥ ப௅சட஦ ஥னர்நதாலுந் ஡ாவபண ஬ிரித்஡ிபேக்கின்நந஡ எணின்; அங்ஙண ஥சட஬ித்஡லும் ஬ள்பற் நன்ச஥ந஦ ஦ாகனினும் உசட஦ வ஡ான்நன்நந உ஡஬ப்தடு ஥ாகனினும் இங்ஙணம் ஬ிரித்஡ல் அங்ஙணம் கூநற்கும் அச஥஡ி஦ாம் என்க.

அல்னதூஉம், அபேபின்நி அச஥஦ா஡ ஬ள்பற் நன்ச஥க்கு அவ்஬பேநப ப௃஡ற்கா஧஠஥ா ஥ாகனின், ஆணந்஡ ஬டி஬஧ாகி஦ திள்சப஦ார் அவ்஬ாணந்஡ப் நதற்சந அபிக்கும் ஬ள்பற் நன்ச஥க்கு ப௃஡ற் கா஧஠஥ாகி஦


஡ிபே஬பேட்சத்஡ிந஦ ஡ிபே஬டி என்று குநித்஡ற்குக் கா஧஠த்ச஡க் காரி஦஥ாக ஈண்டு உதசரித்஡ வ஡ணினும் அச஥ப௅வ஥ன்க.

அல்னதூஉம், எ஥து ஡ிபே஬டிகசப ஬஫ிதடின் ஬ட்டின்தம் ீ எபி஡ில் ஡பேந஬ம் என்று திள்சப஦ார் ஬ி஡ித்஡பேபி஦ அபேள் ஬ி஡ிப்தடி அநிந்து ஬஫ிதடின், அவ்஬஫ிதட்டால் அவ்஬ட்டின்தந்஡஧ப் ீ வதறு஡ல் உண்ச஥஦ாகனின், அவ்லேண்ச஥ ந஢ாக்கி ஈண்டுக் கூநி஦வ஡ணினும், திள்சப஦ார் ஡ிபேந஥ணி ப௃ற்றுந் வ஡ய்஬த்஡ன்ச஥ பூ஧஠஥ாகனின் அ஡சண ஦நி஬ிக்க ஈண்டுக் கூநி஦வ஡ணினும் அச஥ப௅வ஥ன்க. ஡ிபே஬டிகட்கு அசட஦ா஦ ஬ள்பல் என்ததூஉம் ஆசிரி஦ர் வத஦஧ா஦ ஬ள்பல் என்ததூஉம், அடிஇச஠ எதுசகத் வ஡ாசட஦ாய் எல௅த்து அசச சீர் ஑னி

வதாபேபா஡ிகபால்

஑ற்றுச஥ வகாண்டு ஢ின்று திள்சப஦ா஧து ஡ிபே஬டித் ஡ீக்சகக்கும் ஆசிரி஦ர் அ஡ிதக்கு஬த் ஡ன்ச஥க்கும் உள்ப ஑ற்றுச஥ப் வதாபேத்஡ம் ஬ிபக்கிண என்க.

஬ள்பல் என்தது திள்சப஦ார்க்குக் கா஧஠ச் சிநப்புப் வத஦஧ாகக் வகாண்டு வதாபேள் கூறு஬ாபேம் உபர். அங்ஙணங் கூநின், இத்துச஠ச் சிநப்தின்று என்று ஥றுக்க, என்வணணின், அ஬஦஬ச் சிநப்தால் அ஬஦஬ிக் கு஠ம் வ஬பிப்தடுத்஡நன வதபேம்தாலும் இன்த஥ாகனில் என்க. இ஡சணப் "நதாற்நி஥ா ணான்ப௃கனுங் கா஠ா஡ புண்டரிகம்"9 என்த஡ணாற் காண்க என்க. ஬ள்ப ஥னர்த்஡ாவபணப் தாடந஥ா஡ி ஬ள்பம் நதாலுங் கு஬ிந்஡ ஬ாய்஥னவ஧ண ஥னர்க்கசட஦ாக உச஧ ஬ிரிப்தாபேம் உபர். அங்ஙணம் ஬ிரித்஡னின் இத்துச஠ப் வதபேம்த஦ணின்வநண ஥றுக்க. இங்ஙணம் இன்னும் ஬ிரிக்கிற் வதபேகும் என்க.

஥னர் என்தது ஬ள்பற் நன்ச஥஦ின் அபேகு ச஬த்஡ச஥஦ின், ஈண்டு ஢ிசந஡லுங் குசந஡லு஥ாய் உள்ப ஢ீர்஢ிசனக்கண் ந஡ான்நிப௅ம் அ஫ிந்தும் ஬ிரிந்தும் கு஬ிந்தும் ஬ாடிப௅ம் ஢ின்று, ஬ண்஠ப௃ம் ஢சநப௅ம் ஬ாசப௃ம் சிநிந஡ சிறுநதாது வகாண்டு தநித்஡னா஡ி஦ சிறு வ஡ா஫ிற்தடும் ஥னர்கசப ஢ீக்கி, ஆண்டுத் ஡ிரிதினாத் வ஡ய்஬த்

வ஡ண்-ர் ஢ிசனக்கண் ஑஫ி஦ா஥னர்ச்சிப௅ம்

அ஫ி஦ா஥஠ப௃ம் வதான்ணிநப்வதானிலேம் இன்ணநவ஬ால௅க்கும் வ஥ன்ச஥ப௅ந்


஡ண்ச஥ப௅ம் ஬ி஦ப்புறுப௃பேலேம் கண்நடார் கண்க஬ர்காட்சிப௅ம் ஥ாட்சிப௅ங் வகாண்டு ப௃க்கானப௃ங் குன்நா ஥னச஧க் குநித்஡ச஥ காண்க. என்வணணில் திள்சப஦ார் ஡ிபே஬டிகள் வ஥ய்ஞ்ஞாண ஬ிபக்க஥ாய் அபேண்஥஠ம் ஬சிப் ீ வதான்ணிநம்வதானிந்து ஆணந்஡வ஥ால௅க்கி வ஥ல்வனணலேற்றுத் ஡ண்வ஠ணக் குபிர்ந்து ஡ரிசிக்கின்நநார் ஬ி஦ப்புறுப௃பே஬ாய் அ஬஧து ஬ிபேப்தந஢ாக்கம் த஧஬ என்றும் ஑பே ஡ன்ச஥஦஬ாய் இபேக்கின்நச஥஦ின் என்க. ஆ஦ின் ஥னர் நதாலுந் ஡ாவபன்று உ஬ச஥ ஬ிரிந்஡தடி ஢ிற்நற்கு இடங்வகாடாது ஥னர்த்஡ாவபன்நது என்

வணன்ணின், அத்வ஡ய்஬த் ஡ிபே஥னர்஡சணக்

கண்நடார்க்குச் சிநி஦ ஬ிட஦ாணந்஡ந் ஡பே஡நன஦ன்நித் ஡ிபே஬டிநதாற் சி஬ாணந்஡ந் ஡஧஥ாட்டாச் சிறுச஥ ந஢ாக்கி என்க.

அல்னதூஉம், சுத஬டி஬ாய் எவ்஬சகச் சுதங்கட்கும் ப௃ன்ணின்று அ஡சண ஬ிபங்குநச் வசய்஬஡ாய் ஥கிழ்லேசடந஦ார் ஦ாபேம் ந஥ற்வகாண்ட஠ி஦ப்தடு஬஡ாய் ஢ிற்கும் ஢ன்஥னர் நதாலும் எணக் கூநினும் அச஥ப௅ம்; என்வணணின் ஡ிபே஬டிகள் அபேள் ஬டி஬ாய் ஆணந்஡ப் நதற்நிற்கு ப௃ன்ணின் நபிப்த஡ாய் அபிலேசடந஦ார் ஡ம் ஡சனந஥ற்வகாண்டு அ஠ி஦ப்தடு஬஡ாய் ஢ிற்நனின் என்க.

அல்னதூஉம் ஥னச஧ அசடந்஡ ஬ண்டுகள் அ஡ணது ந஡னுண்டு கபி வகாள்ல௃஡ல் நதால் ஡ிபே஬டிகசப அசடந்ந஡ாபேம் அபேபாணந்஡ம் வதற்று இறு஥ாத்஡னின் இங்ஙணம் கூநி஦ வ஡ணினும் அச஥ப௅ம் என்க. இ஡சணத் வ஡ாசகப௅஬ச஥ அ஠ி஦ாகக் கூநனின்நி ஬ள்பன் ஥னர்த்஡ாவபணக் கூட்டி அற்பு஡த் வ஡ாசகப௅஬ச஥ ஦஠ி஦ாகக் வகாண்டு வதாபேள் கூறு஬ாபேம் உபர். அ஬ர் கூறுங் கூற்நிற் வதபேம் த஦ணின்வநண ஥றுக்க. இஃ஡ின்னும் ஬ிரிக்கிற் வதபேகு வ஥ன்க.

஡ாள் என்தது அடிகட்கன்நிப௅ம் ப௃஦லு஡ற்கும் உண்஠ின்ந வதாபேள் வ஬பிப்தடாச஥க்கும் அ஡சண வ஬பி஢ின்நநார் உட்வசன்று க஬஧ப்தடாச஥க்கும் காப்தாகக் காப்திணிற்குங் கபே஬ிக்கும் அ஠ி஡ற்க஠ி஦ின்


இபேகசடப௅ம் இச஠த்து ஢ிற்கும் இசடப்பூட்டிற்கும் இடணாகி ஬ந்஡ தனவதாபே வபாபே வசால் னாகனின், ஡ிபே஬டிகள் ஡ம்ச஥ அசடந்ந஡ாச஧ ஆணந்஡ ஢ிசனப௅ட் நசர்த்஡லும் அங்ஙணஞ்

9. ஡ிபே஬ாசகம், ஡ிபேவ஬ம்தாச஬, 20.

நசர்ந்ந஡ார் ஥ீ ட்டும் அவ்஬ாணந்஡ ஢ிசன஦ிணின்றும் நதா஡ அசசலே ந஡ாற்நி வ஬பிப்தடாச஥க்கும் அ஬த்ச஡கல௃ள் வசன்று ஡ாக்கிக் க஬஧ப்தடாச஥க்கும் காப்தாக அபேல௃பே஬ாய் அ஡ன் ப௃ன்ணிற்நலும் சி஬த்துடன் சீ஬சண இசட஢ின்று கூட்டு஬ித்஡லும் குநித்஡து காண்க. இக்குநிப்பு஠ர்த்஡ ஬ன்நந ஥னர்க்கால் என்ணாது ஥னர்த்஡ாள் என்ந வ஡ன்று஠ர்க.

஡சனந஥ல் ச஬த்து என்தது ஆசிரி஦ர் ஡ம் ஆசாரி஦஧ாகி஦ திள்சப஦ார் ஡ிபே஬டி ஡ீக்சக வசய்஦த் ஡ாம் வதற்நச஥ குநித்஡து காண்க. அஃந஡ல் ச஬க்கப்தட்டு எணச் வச஦ப்தாட்டு ஬ிசணவ஦ச்சத்஡ால் இபேத்஡ற் தான஡ன்நநா எணின், ஆசிரி஦ர்க்கு அத்஡ிபே஬டிக்கண்ந஠ உள்ப திரி஦த் வ஡ாடர்ச்சி஦ின் வதபேச஥ ந஡ான்ந இங்ஙணம் ஢ின்று அங்ஙணங் குநித்஡து என்க. இ஡ற்கு இவ்஬ாநன்நித் ஡சனந஥ல் தா஬சண஦ால் ச஬த்வ஡ணக் குநித்஡வ஡ன்று கூறு஬ாபேம் உப஧ாநனா எணின், அவ்஬ாறு கூநிற் திள்சப஦ார் இந்த௄னாசிரி஦ர்க்கு ஞாணாசிரி஦ர் என்ததும் இ஬ர் ஞாண஡ீக்சக ப௅சட஦ார் என்ததும் ஬ிபங்கு஡னின்நி ஥ற்சந ஆசிரி஦ர்நதால் எடுத்஡ த௄ல் இணிது ப௃டி஡ற்வதாபேட்டுப் தா஬சண஦ால் ஬஫ிதடு கடலேட் த஫ிச்சிணர் என்று இநனசிற் கபே஡ப்தடு஥ாகனின் அங்ஙணங் கூநல் ஥஧தன்வநன்க. ஡சன஦ில் ச஬த்து என்ணாது ஡சனந஥ல் ச஬த்து என்நச஥஦ால், ஥சநப௃டிக்கண்ந஠ ஬஦ங்கா஢ின்ந அச்வசல்஬த் ஡ிபே஬டி஦ின் சீர்ச஥ ந஡ான்நிற்று என்க.


ஒர்ந்து என்த஡ில் ஒர் என்னும் திந஬ிசண ப௃஡ணிசன, அநிலே ஡ணக்வக஡ிரிட்ட உ஠ர்ச்சிப் வதாபேட்கண் எ஡ிரிடு஬து நதான்று எ஡ிரிடாது உள்பாழ்ந்஡ அப் வதாபேட்டிநன் எ஡ிரிடப் வத஦பேம் புசடவத஦ர்ச்சிப௅ம் எ஡ிரிட்ட தின்ணர் ஬ிகற்தி஦ாது எ஡ிர்க்குந்வ஡ாறும் எ஡ிரிடப் வத஦பேம் புசடவத஦ர்ச்சிப௅ங் நகாடனின் கபே஬ித்஡ிநனும் ஡ன்஡ிநனும் அபேட்டிநனும் உற்று஠ர்ந்து அவ்லே஠ர்ச்சி ஬ிகற்தி஦ாது ந஡நி஢ின்நச஥ச஦க் குநித்து காண்க. இக்குநிப்புத் ந஡ான்ந஬ன்நந ஡ிபே஬ள்ல௃஬஢ா஦ணாபேம் "ஒர்த்துள்ப ப௃ள்பது஠ரின்"10 என்நா வ஧ன்று அநிக.

உள்பத் ஡஫ி஬ில் என்த஡ில் உள்பம் என்த஡ன் தகாப்த஡஬ி஦ீற்றுப் தகுத஡ப் வதாபேபின் இட஬ாகு வத஦஧ாய் அணுப் வதாபேட்கண் ஬ந்஡ உள் என்னும் தகு஡ி உட்புநத்தும் அப்நதா஡ம் எல௅ஞ் சிற்நசசலேம் நத஧சசலேங் குநித்஡து காண்க.

உள்பம் என்தது ஬ா஡சண஦ால் உள்வபல௅ம் நதா஡த்஡ிற்கு ஆகுவத஦஧ா஦து. ஬ள்பவனன்தது நதான்று ஑ல௅கிசச஦ாய் ஬஧ உள்ப ஬஫ி஬ில் என்ணாது வதாறுத்஡ிசச஦ாய் ஬஧ உள்பத் ஡஫ி஬ில் என்நது என்வகாநனா எணின்:ந஬ற்றுச஥ ஬஫ி஦ாகனினும், நதா஡஬சசலே சார்தின்நி ஦ச஥஦ாச஥ குநிக்கந஬ண்டு ஥ாகனினும், சாரிச஦ந஦ாடு பு஠ர்த்஡ி அங்ஙணங் கூநி஦வ஡ன்க. அ஫ிலே என்த஡ில் அ஫ி என்னும்

வதாது஬ிசணப்தகு஡ி

ப௃ன்ணர்த்ந஡ாற்ந ஢ிகழ்ச்சிப் தின்ணர் ஒர் கானத்தும் ஒரிடத்து஥ன்நிக் வகடு஡ற் வத஦ர்ச்சிக்கண் ஬ந்஡஡ாகனின், அப்நதா஡ ஢ிகழ்ச்சி தின்ணவ஧க்கானத்தும் உட்புநவ஥ன்னு வ஥வ்஬ிடத்துந் ந஡ாற்ந ஢ிகழ்ச்சி஦ின்நி ஑டுங்கி஦஬ாறு குநித்஡வ஡ன்று உ஠ர்க. இங்ஙண஥ன்நி உள்பத்஡஫ி஬ில் என்த஡ற்கு

10. ஒர்த்துள்பம் உள்பது உ஠ரின் ஑பே஡சன஦ாப் நதர்த்துள்ப ந஬ண்டா திநப்பு.


஥ணத்஡ின் அசச஬ற்ந இடத்வ஡ணப் வதாபேள் கூறு஬ாபேம் உப஧ாநனா எணின், ஥ணத்஡ின் அசசலே நதா஡஬சச஬நில் ஡ாநண஦றும் ஆகனினும் அஃ஡நா஡஬ிடத்து இஃவ஡வ்஬ாற்நானும் அநா஡ாகனினும் அது வதாபேந்஡ாவ஡ன்க. இ஡சண ஆசிரி஦ர் கூநி஦ "தற்நா஡ நதாதும் த஡றும்"11 என்னும் ஡ிபேவ஬ண்தா஬ாற் காண்க என்க.

அடுக்குந் ந஡ன் என்த஡ில் அடுக்கும் என்தது அடுத்஡ல் என்னும் வ஡ா஫ிற் வத஦ர்க்கண் ஡ல் ஬ிகு஡ி ஡ன்வணாற்றுச் சந்஡ிவ஦ாடு ஢ீங்க எ஡ிர்கானப் வத஦வ஧ச்ச இசட஢ிசன உம்ச஥ கக஧வ஥ய்ச் சாரிச஦ பெர்ந்து ஡ன்வணாற்றுச் சந்஡ி வதற்று ஆண்டு ஢ின்று இசநப௅ம் இசடப்தாடு ந஡ாற்நாது வசநி஡ற் வத஦ர்ச்சிப௅ம், அடுக்கல் என்னும் வ஡ா஫ிற்வத஦ர்க் கண் அல் ஬ிகு஡ி ஢ீங்க அவ்வ஬஡ிர்கானப் வத஦வ஧ச்ச இசட஢ிசன உம்ச஥ ஬ிகு஡ி ஢ீங்க ஢ின்று ஡ன் ஬஧லே கண்நடாடி஦ குற்றுக஧ப௄ர்ந்஡

வ஥ய்க்கண்ந஠நி ஢ின்று இசநப௅ம்

இசடப்நதா஡ின்ச஥ தடாது தன்ப௃சந ந஥ன்ந஥லுறு஡ற் வத஦ர்ச்சிப௅ம் வதாபேபாகக் வகாண்டு இபே஬சகப் தகு஡ி

வ஦ாபே஬சக வ஦ச்ச஥ாக

஢ிற்நனின், சிநிதும் இடத்஡ானும் கானத்஡ானும் திரிலே ந஡ான்நாது வசநிந்து தன்ப௃சந ந஥ன்ந஥வனல௅ம் ஆணந்஡த் ந஡வணன்று குநித்஡வ஡ன் று஠ர்க.

உள்பத் ஡஫ி஬ி னடுப்தது ஆணந்஡ ஥ாகனின் ந஡வணன்தச஡ உ஬஥க் குநிப்தால் சி஬ாணந்஡த்ந஡ன் என்ந வ஡ன்று உ஠ர்க.

ந஡னுண்ட ஬ண்டு அசச஬ின்நி அத்ந஡ன்஥஦஥ா஦ிபேத்஡ல் நதான, ஆணந்஡ானுத஬த்஡ர் நதா஡ அசச஬ின்நி இவ்஬ாணந்஡ ஥஦஥ா ஦ிபேத்஡னின் உ஬ச஥஦ாகக் குநிக்கப்தட்ட வ஡ன்று உ஠ர்க. இ஡சண வ஦ாப்புச஥க் கூட்ட வ஥ாட்டா஡ிகபாகக் கூறு஬ாறும் உப஧ாநனா எணின், அவ்஬ாறு கூநினும் வதாபேள் சிச஡஦ாச஥஦ின் ஑பே஬ாறு அச஥ப௅ம் என்க. நதா஡ அசச஬ின்கண் ந஡ாற்நல் ஬ிட஦ாணந்஡ ஥ாகனில், நதா஡ ஑஫ி஬ின் கண் ந஡ாற்நல் சி஬ாணந்஡


வ஥ணக் குநித்஡ற்கு, உள்பத் ஡஫ி஬ில் அடுக்குந் ந஡ன் என்ந வ஡ன்று உ஠ர்க. எங்ஙண

வ஥ணின், உள்பத் ஡஫ி஦ாச஥஦ின் அடாத் ந஡வணன்று

எ஡ிர்஥றுக்கப் தடு஡னின் என்க. ஥து஧ம் தற்நித் ந஡சண ஆணந்஡த்஡ிற்கு உ஬ச஥ கூறு஬ாபேம் உப஧ாநனா எணின் அது ஢ா ஬ிட஦஥ாய் இசநப்நதாது ஢ிற்நனின் இத்துச஠ச் சிநப்தின்று என்க.

அன்தவ஧னா ப௃ண்஠ என்த஡ில், அன்தர் என்தது வதாபேள் புக஫ா஡ிச஦க் குநித்துப் த஦ில்ந஬ாச஧ ஢ீக்கிச் சி஬ாணந்஡ம் எந்஢ாள் அசடதும் என்று இசட஬ிடாது அ஡சணந஦ ஬ிபேம்திப் த஦ில்ந஬ாச஧க் குநித்஡வ஡ன்று உ஠ர்க.

எனாம் என்தது சரி஡ா஡ி கன்஥ ஥ார்க்கங்கசபக் கூறும் திந த௄ல்கவபல்னாம் தபே஬ம் ந஢ாக்காது சா஡ி ச஥஦ாசா஧ ஬ிகற்தங்கசப ந஢ாக்கிச் சினச஧ ஢ீக்கிப௅ம் சினச஧ ஢ிறு஬ிப௅ம் அ஡ிகரித்஡ல் நதானாது அச்சா஡ிச஥஦ா஡ிகபில் உ஦ர்ந்ந஡ார் ஡ாழ்ந்ந஡ார் ஦ாந஧னும் தபே஬த்஡஧ா஦ின் இந்த௄ற்கு உரி஦஧ா஬ர் என்தது குநித்஡து என்று உ஠ர்க. 11. தற்நா஡ நதாதும் த஡றும் த஫க்க஥சநக் கற்நா வனன்ணாகக் கனக்காது - சற்நந஢ீ ஡ீண்டி஬ிடிற் நான்காண் வசணண ஥஧஠஥து ஥ாண்டு஬ிடி ண ீசி஬஥ா ச஬.

உட்வகாப என்னும் வதாபேல௃ட்வகாண்டு வதாபேட்டுப் வதாபேபிற் நதாந்஡ உண்஠ என்னும் ஬ிசணவ஦ச்சம் ஆணந்஡ானுத஬த்஡ிற்கு ஬ிடா஡ இனக்கச஠ ஦ா஦ிற்று என்று உ஠ர்க. என்சண எணில், உண்஠னில் தசி ஢ீங்கல் நதால் ஆணந்஡ானுத஬த்஡ிற் தசுத்து஬ ஢ீங்கனின் என்க.


த஦ன் கா஧஠ம் தற்நி ஬ந்஡ ஑஫ி஬ிவனாடுக்கத௄ல் என்தது ஑஫ி஬ிவனாடுக்க வ஥ன்னும் த௄ல் ஑஫ி஬ிவனாடுக்கந் ஡பே த௄ல் எண இபே ஬஫ிக்கும் வதாது஬ா஦ சந்஡ி஦ால் ஬ந்஡ச஥஦ில், ஡ன்சண ந஬஡ாந்஡த்஡ிற்கும் சித்஡ாந்஡த்஡ிற்கும் வதாது வ஬ன்று குநித்஡ வ஡ன்று உ஠ர்க.

஑஫ி஬ிவனாடுக்க த௄லுச஧த்஡ான் என்த஡ில் ந஬ற்றுச஥ சாரிச஦ உபேபு ப௃஡னி஦ ஑ன்றும் ஬ிரி஦ாது ஢ிற்நனின், ஞாணாசா஧ ஥ன்நிக் கபே஥ாசா஧ வ஥ான்றும் ஬ிரி஦ா஡ இந்த௄னின் ஢ின்஥னத் ஡ன்ச஥ ந஡ான்நிற்வநன்று உ஠ர்க, உச஧த்஡ான் என்தது ஑பே஬ர் ஥஡ி த௃ட்தத்஡ால் ஡ாம் கண்டநிந்஡ ஥ாற்று஦ர்ந்஡ வதான்ணின் ஡ன்ச஥ச஦ப் திநபேம் அநிந்து த஦ன் நகாடற்குக் கட்டசபக்கல்னில் உச஧த்துக் காட்டல் நதால், சுபே஡ி குபே அனுத஬த்஡ால் ஡ாம் அனுத஬ித் ஡நிந்஡ சி஬ாணந்஡ப் நதற்நின் ஡ன்ச஥ச஦ப் தக்கு஬பேம் அநிந்து த஦ன் நகாடற் வதாபேட்டு த௄ற்கண் உச஧த்துக் காட்டிணார் என்று குநிப்புறுத்஡ிற்று என்று உ஠ர்க.

என்வணணில் உச஧ என்தது வதான்னுச஧ப௅ம் வதாபேபாகக் நகாடனின் என்க. உச஧த்஡ான் என்னும் த஦ணிசன வச஦ப்தடு வதாபேபின் இறு஡ி஦ில் இச஦஦ாது வச஦ப்தடு வதாபேட்கும் கபே஬ிப் வதாபேட்கு ந஥ல் ஡ாடசன ந஥ல் ச஬த்து என்த஡ன் இறு஡ி஦ில் வ஡ாடர்ந்து ஢ின்நது என்வணணின், சி஬ஞாணத் ஡ீக்சகப௅சட஦஧ாய் உச஧த்஡ாவ஧ன்தது ஥ன்நித் ஡஥஡ாசாரி஦ர் ஡ிபே஬டி சான்நாகத் ஡ாம் கண்ட அனுத஬த்ச஡ ஬ிபங்க உச஧த்஡ாவ஧ன்ததும் குநித்஡ற்கு என்க. என்சண? ஡ாடசன ந஥ல்ச஬த்து எணந஬ சான்நாக ச஬த்து என்தது ஡ாநண அச஥ப௅஥ாகனின்.

஡சனந஥ல் ச஬த்து என்த஡ன்தின் ஢ிற்கக் கட஬஡ா஦ ஒர்ந்து என்தது வச஦ப்தடு வதாபேட்தின் இறு஡ி ஢ிசன஦ாய் ஢ின்நது என்வணணின் இந்த௄ல் கற்நநார்க்குக் கபே஥ங்குசநந்து ஞாணந஥னிடு஡லுண்ச஥ குநித்஡ற்கு என்க. எங்ஙணம் எணின், அவ்ந஬ார்ந்து என்தது ஬ிசணக்குசந஦ாகனின் என்க. 'உள்பத்஡஫ி஬ி னடுக்குந் ந஡சண ஦ன்தவ஧னா ப௃ண்஠ வ஬ா஫ி஬ிவனாடுக்கத௄


நனார்ந்துச஧த்஡ான்' எணக்

வகாண்டு நதா஡ ஑஫ி஬ின்கண் அடுப்த஡ா஦

ஆணந்஡த்ச஡ அன்தவ஧ல்னாம் அனுத஬ிக்கும் வதாபேட்டு ந஬஡ாக஥ ப௃டிதாண ஞாணவ஢நிச஦ ஆ஧ாய்ந்து ஑஫ி஬ிவனாடுக்கம் என்நநார் த௄சன உச஧த்஡ார் எணப் வதாபேள் கூறு஬ாபேம் உபர். அங்ஙணங் கூநின் ஆசிரி஦ர் த஧ஞாணப௃சட஦ா வ஧ன்தது ந஡ாற்நாது அத஧ஞாண ப௃சட஦ா஧ாகப் வதாபேள்தடு ஥ாகனினும், அத஧ஞாணத்஡ாற் கூநப்தட்ட த௄ல் ஥ிகச் சிந஬ாச஥஦ானும் அது வதாபேந்஡ாவ஡ன்க.

இந்த௄ல் இ஦ற்நற்நகற்ந ஢ற்வதாபேல௃சடச஥ப௅ஞ் சிநப்புப்தா஦ி஧ இனக்க஠த்துள் ஆக்கிந஦ான் வத஦ந஧ எண ப௃஡ணிறுத்஡ப்தட்ட ஢ி஥ித்஡ கா஧஠ச் சிநப்புசடச஥ப௅ம் இச்வசய்ப௅ள் ப௃டிபுக்கு எல௅஬ா஦ாந் ஡சனச஥ப௅சடச஥ப௅ம் தற்நி ஬ள்பல் எண ப௃஡ல் ஢ிறுத்஡ி஦து என்க. இந்த௄னாசிரி஦ர்க்கு ஆசாரி஦ர் இ஬வ஧ன்தது ந஡ான்நற்கு அவ்஬ள்பல் என்த஡ன் புசட குபே஧ா஦ன் என்தச஡ ஢ிறுத்஡ி஦ வ஡ன்க. இங்ஙணம் ஆசாரி஦ வ஧ன்த஬ர் திள்சப஦ார் என்தது ந஡ான்நற்கு ஞாணசம்தந்஡வணண ச஬த்஡ல் ந஬ண்டு஥ாகனின் அந்஡ ஞாணத்ச஡க் குநிக்கும் தாசவ஬ற்நி஦ா஦ '஬ாது

வ஬ன்ந' என்தது ப௃ன்

கூட்டிச் சம்தந்஡ன் எண அ஡ன்புசட ஢ிறுத்஡ி஦ வ஡ன்க. இ஧ண்டாம் அடிக்கண் திள்சப஦ார் ஡ாள்கள் ஢ிறுத்஡த் வ஡ாடங்கி ப௃ன்ணர் அத்஡ாள்கபின் இ஦ற்சக அபேவபன்று குநிக்க ஬ள்பல் என்றும், அ஡ன் ஬டி஬ம் ஆணந்஡ வ஥ன்று குநிக்க ஥னவ஧ன்றும் ப௃சநந஦ ச஬த்து ஬ள்பல் ஥னர்த்஡ாள் எண ஢ிறுத்஡ி஦வ஡ன்க. ஡ாள்கபன்நிப௅ம் திள்சப஦ாபேம் அபேபி஦ற்சக஦ந஧ என்தது குநிக்கச் சம்தந்஡வணன்னுஞ் சத்஡ந் ந஡ாற்நி஦லேடன் ஬ள்பற் சத்஡ந் ந஡ான்ந ஢ிறுத்஡ி஦வ஡ன்க. இங்ஙணம் ஢ிறுத்஡ி஦ச஬ வசாற்வதாபேண் ப௃சந஢ிசன. ஡ாள் என்த஡ற்கும் ஡சன என்த஡ற்கும் உள்ப வசாற்வதாபேள் சம்தந்஡ இன்தம் தற்நித் ஡ாடசன என்றும், ஡சன என்த஡ற்கும் ந஥வனன்த஡ற்கும் உள்ப உரிச஥ ந஢ாக்கம் தற்நித்஡சனந஥வனன்றும், ந஥வனன்னும் இடப் வதாபேட்கு ச஬த்஡ற்வநா஫ில் சிநந்஡து தற்நி ந஥ல்ச஬த்து என்றும், ச஬த்து என்த஡ற்கும் உச஧த்஡ான் என்த஡ற்கும் இறு஡ிப௅ம் ப௃஡லும் இண஥ா஡ல் தற்நி ச஬த்துச஧த்஡ான் என்றும் ப௃சநந஦ ஢ிறுத்஡ி஦

வ஡ன்க. இங்ஙணம்

஢ிறுத்஡ி஦ச஬ வசான்ப௃சந ஢ிசனப௅ம் வசாற்வதாபேண்ப௃சந ஢ிசனப௅஥ாம்.


இங்ஙணம் ப௃ற்றும் ப௃சந ஢ிசன கூநப்புகின் ஥ிகப் வதபேகு஥ாகனின் ஑பே஬ாறு காட்டிணம். ஥ற்சந஦லேம் இச஬ வகாண்டு உ஠ர்க என்க.

இச்வசய்ப௅ட் வதாபேள் ஆசிரி஦஧து அபேபநி஬ின் ஥ாட்சிச஥ச஦ வ஬பிப்தசட஦ானும் குநிப்தானும் ஬ிபங்க ஬ிரித்஡னின் ஬ாசகத் ஡ிச஠ப௅ள் சால்பு ப௃ல்சனப் வதாபேபின்தாற் தட்டவ஡ன்க. என்சண? "சால்பு ப௃ல்சனப் வதாபேள்; ஬ான்நநாப௅ ஥சன஦ன்ண சான்நநார்஡ஞ் சால்புச஧த்஡ன்று"12 என்த஬ாகனின்.

இச்வசய்ப௅ள் ஡ன்னுள் வச஦ப்தடு வதாபேபாய் ஢ின்ந த௄ற்சிநப்சதத் ஡ன்ணாலும் ஡ன்னுறுப்புக்கபாலும் குநிப்தாற் குநித்து ஢ின்ந ஢ன்நணாக்குசடச் வசய்ப௅ள் என்று உ஠ர்க. அங்ஙணம் குநித்஡ச஬ எங்ஙணவ஥ணின்:இச்வசய்ப௅ள் ஡ான் கனிப்தா, ஬ஞ்சிப்தா, ஆசிரி஦ப்தா என்னும் ப௃ப்தா஬ினும் சிநந்஡

வ஬ண்தா஬ாகனின், இக்குநிப்தால் இந்த௄ல் சரிச஦த௄ல்,

கிரிச஦த௄ல், ந஦ாகத௄ல் என்னும் ப௃ந்த௄னினும் சிநந்஡ ஞாணத௄ல் என்று குநித்஡து என்க.

஡ான் ஈ஧சச஦ான் ஆசிட்டு இபே஬சகத் ஡சப஡஫ீ இ ஑ல௅கிசசச் வசப்தநனாசச஦ான் ஬ந்஡஡ாகனின், இக்குநிப்தால் இந்த௄ல் ஆக஥ ப௃டிலேம் ந஬஡ப௃டிலேம் கூறும் இபே஬சக வ஢நிப௅ம் ஑பே஬சக வ஢நி஦ாத் ஡஫ீ இக் வகாண்டிபேந்஡ச஥ குநித்஡து என்க.

஡ான் ஑ன்நடுத்஡ இ஧ட்சட ப௃ப்தத்஡ா வநல௅த்துக்கசபக் வகாண்டு ஢ிற்நனின், இக்குநிப்தான் இந்த௄ல் தாசவ஥ான் நடுத்஡ ஡த்து஬ ப௃ப்தத்஡ாவநன்றும் ப௃ப்தத்஡ாநன் ஡ன்ச஥ இச஬வ஦ன்றும் தகுத்஡நி஡ல் ஬சகப௅ ப௃஠ர்த்து஬ வ஡ணக் குநித்஡ வ஡ன்க.


஡ான் ஢ான்கடுத்஡ ப௃ப்தத்஡ாறு அசசகசப அசசத்து ஢ிற்நனின், இக்குநிப்தான் இந்த௄ல் அத்஡த்து஬ ப௃ப்தத்஡ாநசணப௅ம் ஢ி஦஡ி கசப஡ல் ப௃சநச஦ உ஠ர்த்து஬ வ஡ணக் குநித்஡து என்க. அஃந஡ல் ப௃ப்தத்஡ாநன் ந஥ல் ஢ான்கடுத்஡து என்வணணின், ஆன்஥ ஡த்து஬த்஡ின் ஬ன்ச஥ ந஡ான்நற்கு ஒ஧சசப௅ம், ஬ித்஡ி஦ா ஡த்து஬த்஡ின் ஬னி ந஡ான்நற்கு ஒ஧சசப௅ம், ஢ா஡ ஡த்து஬த்஡ின் வதபேச஥ ந஡ான்நற்கு ஈ஧சசப௅ம் ஥ிகுந்஡ண என்க. 12. புநப்வதாபேள் வ஬ண்தா஥ாசன, 185.

஡ான் த஡ிசணந்து சீர் சீர்வகாப ஢ிற்நனின், இக்குநிப்தான் இந்த௄ல் ஆசாரி஦த் ஡ன்ச஥, சீடத்஡ன்ச஥, த஡ித்஡ன்ச஥, தசுத்஡ன்ச஥, தாசத் ஡ன்ச஥, உதந஡சத் ஡ன்ச஥, தக்கு஬த்஡ன்ச஥, ந஦ாக஢ி஬ர்த்஡ி, கிரிச஦ ஢ி஬ர்த்஡ி, சரிச஦ ஢ி஬ர்த்஡ி, ஬ி஧த்஡ி ஬ிபக்கம், துநலேத் ஡ன்ச஥, அபேப஬த்ச஡த் ஡ன்ச஥, ஬ா஡சண ஥ாண்டார் ஡ன்ச஥, ஢ிசன இ஦ல்பு என்னும் இப் த஡ிசணந்ச஡ப௅ம் சீர் வதநக் வகாண்ட வ஡ணக் குநித்஡து என்க.

஡ான் எல௅஬சகத் ஡சப஦ின் இச஦ந்஡ ஡ாகனின், இக்குநிப்தான் இந்த௄ல் ஆன்஥஡ரிசணம், அபேட்டரிசணம், தச஧஡ரிசணம், தச஧ந஦ாகம், தச஧ந஦ாக ஢ீக்கம், நதா஡ ஑஫ிலே, இன்தப் நதறு என்னும் எல௅஬சக ஢ிசனப௅ம் அநி஬ிப்த வ஡ணக் குநித்஡து என்க.

஡ான் ஡ணிச்வசால் வதற்று ஢ான்கடிப௅டன் ஢டந்஡஡ாகனின், இக்குநிப்தான் இந்த௄ல் கூறும் ஑ப்தற்ந ஞாணப௃ம் சுத்஡ச்சரிச஦, சுத்஡க் கிரிச஦, சுத்஡ந஦ாகம், சுத்஡ ஞாணம் எண ஢ான்கு தா஡த்ந஡ாடு ஢டப்தவ஡ணக் குநித்஡து என்க.

அல்னதூஉம், இச்வசய்ப௅ள் அடி ந஢஧டி஦ாய் ஬ி஡ித்஡ எல௅த்வ஡ல்சன஦ின் இக஬ாது ஢ிற்நனின், இக்குநிப்தான் இந்த௄ல் வ஥ய்஬ட்டின் ீ வ஢நித்஡ாய்


அவ்஬ட்டின் ீ வ஢நிக்கு எல்சன஦ா஦ ஞாணத்஡ின் இக஬ாது ஢ின்நது எணினு஥ாம் என்க. எல்சன என்வணணில், "தத்வ஡ல௅த்வ஡ன்த ந஢஧டிக்கபந஬, ஑த்஡ ஢ாவனல௅த் வ஡ாற்நனங் கசடந஦"13 என்தவ஬ன்க. 'இங்ஙணங்குநித்஡ற் கன்நந இச்வசய்ப௅ள் ஈற்நடி஦ில்

த௄ற்வத஦ச஧ ந஬று அசட வகாடாது ஡ணிச஥஦ில்

஢ிறுத்஡ி஦து என்க.

இச்வசய்ப௅ள் சிநப்புப் தா஦ி஧த்஡து ஆ஦ின் அப்தா஦ி஧த்஡ினக்க஠ம் இ஡னுள் இபேந்஡஬ாறு எங்ஙணம் என்ணின்:- ஬ள்பல் என்த஡ணால் ஆசிரி஦ர் வத஦பேம், குபே஧ா஦ன் ஬ாதுவ஬ன்ந சம்தந்஡ன் ஬ள்பன் ஥னர்த்஡ாடசனந஥ல் ச஬த்துச஧த்஡ா

வணன்த஡ணால் ஞாணாசாரி஦஧ாகி஦ திள்சப஦ார்

அபேல௃தந஡ச ஬஫ித்வ஡ண உட்

வகாபப்தடு஡னின் ஬஫ிப௅ம், இந்த௄ற்வநாடர்

஡஥ிழ்த்வ஡ாட஧ாகனின் இத்஡஥ிழ் ஬஫ங்கு ஢ினந஥ இந்த௄ல் ஬஫ங்கு ஢ினவ஥ணக் கபே஡ப்தடு஡னின் எல்சனப௅ம், ஑஫ி஬ிவனாடுக்க த௄ல் என்த஡ணால் த௄ற்வத஦பேம், ஑஫ி஬ிவனாடுக்கவ஥ண அன்வ஥ா஫ித் வ஡ாசகப்

வத஦ர்

஥ாத்஡ிச஧஦ின் ஢ில்னாது த௄வனண ஬ிரித்஡ச஥஦ின் இந்த௄லுந் வ஡ாசக ஬ிரிப௅சட஦ வ஡ணக் கபே஡ப்தடு஡னின் ஦ாப்பும், உள்பத் ஡஫ி஬ில் என்த஡ணாற் கபே஡ி஦ வதாபேல௃ம், அன்தவ஧னாம் உண்஠ என்த஡ணால் அன்தவ஧னா ப௃஠ற்வதாபேட்டு இஃ஡ி஦ற்றுக என்று உள்வபல௅ந்து எ஡ிரிட்டு ஢ின்நது ஆசிரி஦஧து வதபேங்கபேச஠ எணக் கபே஡ப்தடு஡னின் நகட்நதாபேம், உள்பத் ஡஫ி஬ில் அடுக்குந்ந஡ன் என்த஡ணால் த஦னும் புனப்தடு஥ாகனின்; அச஬ இபேந்஡஬ாறு இங்ஙணம் என்க.

இப்தா஦ி஧ச் வசய்ப௅ள் ப௃ற்கானத்஡து. இவ்லேச஧ சி. இ஧ா஥னிங்க திள்சப ஦஬ர்கபாற் வசய்஦ப்தட்டது

஑஫ி஬ிவனாடுக்கப் தா஦ி஧஬ிபேத்஡ி ப௃ற்நிற்று


13. வ஡ால்காப்தி஦ம், வசய்ப௅பி஦ல், 38

இந்த௄ல் உச஧தாடத்஡ிற் சினசின இடங்கபிலுள்ப ஥சநவசாற் வதாபேட்குத் வ஡பிவசாற் வதாபேள்

1. தலேரிக்கூத்து - ஬ன஥ிட஥ாகச் சூழ்ந்஡ாடுங் கூத்து. குறு஥ன்ணி஦ர் - சின஧ால் அநிந்து ஥஡ிக்கப்தடும் தி஧புத்து஬ ப௃சடந஦ார். ஥கா஥ன்ணி஦ன் - தன஧ாலும் அநிந்து ஥஡ிக்கப்தடும் தி஧புத்து஬ப௃சடந஦ான். தி஧ப஦ாகனர் - ப௃ம்஥னங்கல௃ள் ஑பே஥ன ஢ீத்ந஡ார், அ஬ர் தி஧஥ன் ப௃஡னாநணார்.

2. ஞாதுபே - காண்தான், ஞாணம்-காட்சி, நஞ஦ம்-கா஠ப்தட்டது.

3. சூக்குச஥ ஬ாக்கு - ஬ார்த்ச஡ ந஡ான்நற்கு ப௃஡ற்கா஧஠஥ாய் உந்஡ி஦ிநன ஢ா஡஬டி஬ாய் ஢ிற்கும் ஑பே சத்஡ி. தகடிக் கூத்து - உள்பது நதான்று இல்னா஡ச஡க் காட்டும் வ஬பிந஬டம் அல்னது அகசி஦க் கூத்து

4. த஧ஞாணம் - அனுத஬ஞாணம், அத஧ஞாணம்-஬ாசகஞாணம்.

5. அரிப்தாபன் - குப்சத ப௃஡னி஦ இடங்கபில் வதான் ப௃஡னி஦ அரித்வ஡டுக்கின்நநான். வகால௅ந்஡ாசட - கபேம்தின் த௃ணித்஡ச஫


10. சா஦ாபுபேடன் - ஡ன் ஢ி஫சனப் தார்த்துப் தின் ஆகா஦த்ச஡ உற்று ந஢ாக்குகின்நார்க்கு அவ்஬ாகா஦த்஡ின்கண் புபேட ஬டி஬ம் நதால் ந஡ான்றும் அந்஢ி஫ற் காட்சி.

12. சத஥நித்஡ல் - உள்பிபேந்஡ ச஧க்கு வ஬பிப்தடப் சத஬ாய் வ஡ாட்டு உட்புநம் ந஥ற்தட்டும் வ஬பிப்புநம் உட்தட்டும் ஥டங்க ஥டக்கல்.

16. கிண்கி஠ி஬ாய் வசய்஡னர்஡ல் - ஬ட்ட ஬டி஬ாக ப௃கங் வகாண்டு ஥னர்஡ல்.

21. தஃறுசப - தனதுசப.

42. தற்ந - தார்க்கிலும்.

43. அபேகித் ந஡ாற்நல் - சுபேங்கித் ந஡ாற்நல்.

52. திந஧஧கம் - காரி஦ப்தடுத்஡ல்.

54. தி஧஡ிதனித்஡ல் - எ஡ிர்திம்தம்.

56. சகச ஥னம் - அணா஡ி஦ாகி஦ ஥னம்.

65. கடா - ஬ிணா.

66. ஬ிட்டிசச஦ா ஡ிசசத்஡ல் - ஢டுந஬ ஢ில்னா஥ல் ஑னித்஡ல்.


67. ஢க்கிணம் - ஢ிபே஬ா஠ம்.

80. ந஡நிட்ட ஢ீர் - ந஡ற்நாங்வகாட்சட஦ால் வ஡பி஬ிக்கப்தட்ட ஢ீர்.

99. கலேசசண - ஦ா஡ா஦ினும் ஒர் வதாபேசப உள்ச஬த்து ஥சந஦ ந஥ல்ப௄டிக்கட்டும் ந஥ற்கட்டு.

105. சு஫ல் ஬ிநிசு - வகாள்பி ஬ட்டம்நதால் சுற்று஬஡ா஦ ஑பே஬சக ஥பேத்து஬ா஠ம். இத்ந஡஦த்து இக்கானத்஡ில் சு஫ல்புநிசு என்று ஬஫ங்குகின்நது.

109. அ஢ன்ணி஦ம் - அன்ணி஦ ஥ல்னாச஥.

113. வ஢ற்வதானி - தூற்நாவ஢ல்.

114. தும்பு வசநித்து - தும்பு அ஬ிழ்த்து

121. அனுத஬ிக்கச் சிச஡க்கும் - அனுத஬ிக்க ஬நிகின்ந நதாதும்.

150. அ஬ித்஡ி஦ாக஡ம் - அஞ்ஞாண஥஦ம்.

153. ப௃டி கபச ப௃த்஡ி: ப௃டி - சி஧சு, கபசம் - ஢ீக்கம், ப௃த்஡ி-஬டு. ீ


154. ஬ாசி வ஦ன்ந ஬ார்த்ச஡ - இது வசய்க ஬ிடுகவ஬ன்று ஢ி஦ா஦஥ாகக் கூறும் ஬ார்த்ச஡.

159. ஬ி஦ாதகம் - கனப்பு, ஬ி஦ாத்஡ி - கனக்கப்தடு஬து.

160. ஬ிசர்க்கரித்஡ல் - ஬ிடுத்஡ல்.

167. வ஬று஬டர் ீ - அனுத஬ிப்த஡ற் கில்னாச஥஦ால் ஬ிட்நடார் நதான்நிபேப்நதார். கநண்டல் - தற்கபால் வ஢பேக்கிப் புநண்டு஡ல்.

177. நசட்டித்஡ல் - வ஡ா஫ிற்தடுத்஡ல் அல்னது கு஠க்நகடாண வ஡ா஫ில் ஬ிசபத்஡ல்.

183. சிங்கி - ஬ினங்கு.

194. ஢ாங்கூழ் - ஢ாகப்பூச்சி வ஦ன்னும் ஒர் கிபே஥ி. ஬ிகபம் - வ஥ௌணம்.

198. ஥டவனடுப்பு - தசண஥டனால் கு஡ிச஧வசய்து ஏறு஡ல்.

207. ஐ஬஧஧சர் - தாண்டு ஥க்கபாகி஦ ஡பே஥ன் ப௃஡னி஦ ஐ஬ர்.

227. ஥ந்஡காசப் தி஧காசம் - புன்ணசகப் தி஧காசம்.


அடிக்குநிப்புகள்

காப்பு 3:- "உள்பலேச஧ ஢ாந஦ற் குநச் வசய்ப௅ம்" என்று தாடந஥ா஡லுப௃ண்டு.

காப்பு:- ஈண்டு - இத்ந஡ாத்஡ி஧ச் வசய்ப௅ட்கள் உச஧஦ாசிரி஦஧ால் இந்த௄ற்கு உச஧ இணிது ப௃டி஡ற் வதாபேட்டு இ஦ற்நப்தட்டண.

41. தரிபூ஧஠ந஥ தச஧஦ாய் என்தச஡ப் தரிபூ஧஠ப் தச஧ந஦஦ாய் என்று கூட்டுக.

42. இங்ஙணம் வசய்ப௅ட்கட் டாணா வ஦ன்னு வ஥ாபேச஥ச஦ ப௅ச஧க்கட் டா஥ாகி வ஦ணப் தன்ச஥஦ாகக் கூநி஦து என்சணஎணின், திள்சப஦ார் என்னும் ஡ிபே஬பேட்

வத஦ரின் வதபேச஥ ந஢ாக்கி என்க. இவ்஬ாறு

கூநி஦஬ற்நிற்வகல்னாம் ஬ி஡ி ஦ிங்ஙண வ஥ன்று஠ர்க.

51. க஡நல் க஡ற்நல் எண ஬ிகா஧஥ா஦ிற்று.

53. அகந்ச஡ வ஦ன்தது அந்ச஡வ஦ன் நிசடக்குசந஦ா஦ிற்று.

76. வசட்சட஦ாற் தரிசித்஡ல் ப௃஡னி஦ண அவ்஬ம் ப௃ட்சடகள் ஡த்஡ம் தபே஬஥சட஡ற் வகன்நநிக. அச஥த்துக்வகாபல்

காப்தின்கண் "ஈண்டு - இத்ந஡ாத்஡ி஧ச் வசய்ப௅ட்கள்" என்நச஬ப௅ள் ஆசணப௃க ணாறுப௃க வணன்னுஞ் வசய்ப௅சப வ஦ா஫ித்து ந஬று வகாள்க.


4. "இக்கச஡ச஦ இப்வதாபேல௃க்கு" என்நச஡ அக்கச஡ இப்வதாபேல௃க் வகணக் வகாள்க. இங்ஙண ஥ின்னும் சின஬ிடங்கபிலுப: அ஬ற்சநப௅ ஥ங்ஙணங் வகாள்க.

"஥ாறுதாடாய்க் கபே஡ி" என்த஡ில் வசய்து என்னும் ஬ாய்தாட்டு ஬ிசணவ஦ச்ச஥ா஦ ஆய் என்தச஡ வச஦வ஬ன்னும் ஬ாய்தாட்டு ஬ிசணவ஦ச்ச஥ா஦ ஆகவ஬ணக் வகாள்க. இங்ஙணம் இன்னும் சின இடங்கபிலுப: அ஬ற்சநப௅ ஥ங்ஙணங் வகாள்க.

5. 10 ப௃஡னி஦ண ஬டவசாற்கல௃ள் ஞா஢ம் - ஞாணம், ஆ஢ந்஡ம் - ஆணந்஡ம் எணத் ஡஥ி஫ிற்குப் வதாதுலேஞ் சிநப்பு஥ா஦ ஢க஧ ணக஧ங்கள் சிற்சின ஬ிடங்கபில் ஬ி஧஬ி ஢ின்நண. அ஬ற்சநத் ஡஥ிழ்ச்சிநப்பு ஬஫க்கு ந஢ாக்கி ஦ச஥த்துக் வகாள்க.

8. "இபேப்தது ஥ன்நி அங்ஙண ஢ின்று நகட்குவ஥ா஫ி தி஧ந஥ாதந஡ச வ஥ா஫ி஦ாகனின்" என்ததும் சினலேச஧ தாடங்கபினுண்டு.

69. "ஞாணத்஡ி னின்சத ஢சிப்தித்து ஢ாணது஬ா ப௄ணத்ச஡ ஦ாவ஧ா஫ி஬ிப்நதார்" என்த஡ற்கு, "சு஬ாத௃த஬த்஡ான் ஞாணா ஢ந்஡த்ச஡ப் வதநாது அ஡சண ஬ிட஦ச் நச

ஒழிவிலொடுக்கப் பாயிரவிருத்தி  

எழுதியவர் -அருட்பிரகாச வள்ளலார் சிதம்பரம் இராமலிங்க அடிகள்

ஒழிவிலொடுக்கப் பாயிரவிருத்தி  

எழுதியவர் -அருட்பிரகாச வள்ளலார் சிதம்பரம் இராமலிங்க அடிகள்