Page 1

மனு முறைகண்ட வாசகம்

வ -


கரப்பு ந஢ரிசை வ஬ண்தர

அன்ண ஬஦ல்சூழ் அ஠ி஦ரபைர் ஬ரழ்஥னு஬ரம் ஥ன்ணன் ப௃சநகண்ட ஬ரைகத்ச஡ப் - தன்னு஡ற்கு ந஢஦ ஥றகத்஡ரன் ஢றசணப்நதரர்க் கபேள்புச஫க்சகத் து‘஦ ப௃கத்஡ரன் துச஠.

கங்சகச் ைசட஦ரன்ப௃க் கண்ட௃சட஦ரன் அன்தர்஡ம்ப௃ள் அங்சகக் கணிநதரல் அ஥ர்ந்஡றபேந்஡ரன் - அங்சக ப௃கத்஡ரன் க஠ங்கட்கு ப௃ன்ணின்நரன் ப௄஬ரச் சுகத்஡ரன் த஡ந஥ துச஠.

கடல்சூழ்ந்஡ உனகத்஡றலுள்ப ஋ல்னரத் ந஡ைங்கபிலுஞ் ைறநப்புசட஦஡ரய், கர஬ிரி ஋ன்னுந் வ஡ய்஬த்஡ன்ச஥ப௅ள்ப ஢஡ற஦ிணரல் ஋ந்஡க் கரனத்஡றலுங் குசநவுதடர஡ ஢ீர்஬பப்த ப௃சட஦஡ரய் ஬ரச஫ச் நைரசன, தனரச்நைரசன, ஥ரஞ்நைரசன,

வ஡ன்ணஞ்நைரசன, கப௃கஞ்நைரசன, கபேப்தஞ்நைரசன

ப௃஡னரகற஦ தனனுள்ப நைரசனகள் அ஠ி஦஠ி஦ரக என்சநவ஦ரன்று சூழ்ந்ந஡ரங்க, அநைரகு, குபேக்கத்஡ற, ைண்தகம், தர஡றரி ப௃஡னரண ஬ிபேக்ஷங்கபரல் வ஢பேங்கற, ஬ண்டுகள் தரடுகறன்ந ஥னர்ச்நைரசனகளும், ஡ர஥ச஧த் ஡டரகங்களும், ஢ீர் ஢றசநந்து அல்னற ஢ீனம் ப௃஡னரண புட்தங்கள் ஥னர்கறன்ந ஏசடகளுட஡, வதரய்சககளும், ஌ரிகளும், குபங்களும் தன஬ிடங்கபிலு ப௃ள்ப஡ரய், வைந்வ஢ல் ப௃஡னரகற஦ த஦ிர்கள் ஥ரநரது ப௃ப்நதரகப௃ம் ஬ிசபகறன்ந குசந஬ற்ந ஬ிசபச஬ப௅சட஦ ஬஦ல்கள் வ஢பேங்கற ப௅ள்ப஡ரய், ைற஡ம்த஧ம், தஞ்ை஢஡ம்,


஥த்஡ற஦ரர்ச்சுணம், ைம்புநகச்சு஧ம் ப௃஡னரண ஡றவ்஬ி஦நக்ஷத்஡ற஧ங்கடப இசட஦ிசட஦ி லுள்ப஡ரய், இல்னந ஡பே஥த்஡றல் ஋ள்பபவும் திச஫தடரது வைல்஬த்஡றலும் கல்஬ி஦ிலும் ஢றசநவுள்ப குடிகளுக்கறட஥ரண஡ரய், தன ஬பப்தங்களுங் வகரண்டு பூ஥றந஡஬ிக்கு ப௃கம்நதரன ஬ிபங்குகறன்ந நைர஫ந஡ைத்஡றல்; தர஡ரபநனரகத்ச஡ப் தரர்த்஡றபேக்கறன்ந ஆ஫ப௃ள்ப அக஫ற஦ிணரற் சூ஫ப்தட்டு, இந்஡ற஧நனரகத்ச஡ ஋ட்டிப்தரர்க்கறன்ந உன்ண஡ப௃ள்ப நகரபு஧ங்கசபப௅சட஦ ஥஡றலும், உய்஦ரணம் ஢ந்஡஬ரீப ீ பூஞ்நைரசன ப௃஡னரணச஬களும்,வ஡ய்஬஡ீர்த்஡ம், தி஧஥஡ீர்த்஡ம், ஬ைந்஡ந஬ரசட, வைங்கு஬சபந஦ரசட ப௃஡னரண ஢ீர்஢றசனகளு ப௃ள்ப஡ரய், ந஡ர்஢றசனகள், ஦ரசணக் கூடங்கள், கு஡றச஧ப்தந்஡றகள், நைசண஦ிடங்கள், ஆஸ்஡ரண ஥ண்டதம், அ஧ை஥ண்டதம், ஬ிைறத்஡ற஧஥ண்டதம், ஬ிந஢ர஡஥ண்டதம், ஢ற஦ர஦஥ண்டதம், ஢றபேத்஡஥ண்டதம், கல்஬ி஥ண்டதம், க஠க்கநற஥ண்டதம், தரடல்஥ண்டதம், தரிைண஥ண்டதம், ைறத்஡றச஧஥ண்டதம், ந஡஬ரைறரி஦஥ண்டதம், ைறத்஡ற஧த்வ஡ற்நற, ைறனம்தக்கூடம், ஆப௅஡ச்ைரசன, அப௃஡ைரசன, அநச்ைரசனகளும் உசட஦஡ரய், ஧த்ண தீடிசககளும், கணக ஥ரபிசககளும், தபிங்கு ஥ரடங்களும், ஥஠ிப்தந்஡ல்களும், ஥க஧ந஡ர஧஠ங்களும், ஥ங்கன நகர஭ங்களுப௃ள்ப கசட஬஡ற, ீ க஠ிசக஦ர்஬஡ற, ீ சூத்஡ற஧ர்஬஡ற, ீ ச஬ைற஦ர்஬஡ற, ீ அ஧ைர்஬஡ற, ீ அந்஡஠ர்஬஡ற, ீ ஆ஡றசை஬ர்஬஡ற, ீ சை஬ர்஬஡ற, ீ ச஬஡றகர்஬஡ற, ீ ஡நதர஡ணரிபேக்சக, சை஬ப௃ணி஬ர்஥டம், உட்ை஥஦த்஡ரர் உசநப௅ள் ப௃஡னரண ஬பப்தங்கசப உசட஦஡ரய், ஡ற஦ரக஧ரஜப்வதபே஥ரன் ஋ழுந்஡பேபி஦ க஥னரன஦ம் ஋ன்னும் ஡றபேக்நகர஦ிசன உள்நப உசட஦஡ரய், நைர஫஧ரஜர்கள் த஧ம்தச஧஦ரக அ஧ைரட்ைற வைய்஬஡ற்கு உரி஦ ஧ரஜ஡ரணி஦ரய், ஢றன஥கள் ஡றபேப௃கத்஡றனறட்ட ஡றனகம் நதரல் ஬ிபங்கற஦ ஡றபே஬ரபைர் ஋ன்கறந ஢க஧த்஡றல்; ப௄ன்று சுடர்கபிலும் ப௃஡ற்சுட஧ரகற஦ ந஥ன்ச஥஦சடந்஡ சூரி஦குனத்஡றற் திநந்து அ஧ைரட்ைற

வைய்து஬ந்஡

நைர஫஧ரஜர்கபில் ைறநந்஡஬஧ரய், அறுதத்து ஢ரன்கு கசனகபிலும் ஬ல்ன஬஧ரய், உ஦ிபேக்கு உறு஡றச஦த் ஡பேகறன்ந ஢ல்ன நகள்஬ிகசப ப௅சட஦஧ரய், ஋ல்னர உ஦ிர்களுக்கும் இ஡ஞ்வைய்கறன்ந஬஧ரய், ந஬஡ந஥ரது஡லும், ஦ரகஞ்வைய்஡லும், இ஧ப்த஬ர்க்கல ஡லும், தி஧சஜகசபக் கரத்஡லும், ஆப௅஡஬ித்ச஡஦ில் த஫கு஡லும், தசக஬ச஧ அ஫றத்஡லும் ஋ன்னும் ஆறு வ஡ர஫றல்களும், ஬஧ப௃ள்ப ீ நைசணகளும்,

வைல்஬ப௃ள்ப குடிகளும், ஥ரநர஡ வதரபேள்களும்,


஥஡றநுட்தப௃ள் ஥ந்஡றரிப௅ம், அன்புள்ப ஢ட்பும், தசக஬஧ரல் அ஫றக்கப்தடர஡ நகரட்சடப௅ம் உசட஦஬஧ரய், ஬஫க்சக அநற஬ிப்த஬ச஧ப௅ம் ஡ங்களுக்குள்ப குசநச஦ச் வைரல்னறக்வகரள்த஬ச஧ப௅ம் இநனைறநன ஡஥து ைப௃கத்துக்கு அச஫ப்தித்து அந்஡ ஬஫க்சகத் ஡ீர்த்தும் அக்குசநச஦ ப௃டித்துங் வகரடுப்த஬஧ரய், தரவனரடு த஫ஞ்நைர்ந்஡ரற்நதரன ப௃க஥னர்ச்ைறந஦ரடு இணி஦஬ைணஞ் வைரல்லுகறன்ந஬஧ரய், தின்஬பே஬ச஡ ப௃ன்நண அநறந்துவகரள்஬தும் உந஬ிணர், அ஦னரர், ைறநணகர், தசக஬ர், இ஫றந்ந஡ரர், உ஦ர்ந்ந஡ரர் ப௃஡னரண ஦ர஬ரிடத்தும் கரனந஬ற்றுச஥஦ரலும், கு஠ந஬ற்றுச஥஦ரபேம் உண்டரகறன்ந ஢ன்ச஥ ஡ீச஥கசப உள்பதடி அநறந்து வகரள்஬து஥ரகற஦ ஬ிந஬கப௃ள்ப஬஧ரய், அகங்கர஧ம் கர஥ம் நகரதம், நனரதம் ந஥ரகம் வதரநரச஥ ஬ஞ்ைகம் டம்தம் ஬ண் ீ வைய்சக ப௃஡னரண குற்நங்கசபத் ஡றசண஦பவுங் கண஬ிலும் கர஠ர஡஬஧ரய், துர்க்கு஠ங்கசபப௅சட஦ ைறநறந஦ரர்கசபச் நைர்த்துக் வகரள்஬ச஡ ஥நந்஡ர஦ினும் ஢றசண஦ர஥ல் ஢ற்கு஠ங்கபில் ஢றசநந்து வைய்஬஡ற்கு அரி஡ரண வைய்சககசபப௅ஞ் வைய்து ப௃டிக்க஬ல்ன

வதரிந஦ரர்கசபச்

ைகர஦஥ரகக் வகரண்டு வைய்஦த்஡க்க கரரி஦ங்கசபத் வ஡ரிந்து

வைய்தும்,

வைய்஦த்஡கர஡ கரரி஦ங்கசபத் வ஡ரிந்து ஬ிடுத்தும், தசக஬னறப௅ம் ஡ன்஬னறப௅ம் துச஠஬னறப௅ம் கரன஢றசனச஥ப௅ம், இட஢றசனச஥ப௅ம் அநறந்து கரரி஦ங்கசப ஢டத்஡றப௅ம், அடுத்஡஬ர்கபது கு஠ம் ஬ல்னச஥ ஊக்கம் ப௃஡னரண ஡ன்ச஥கசப ஆ஧ரய்ந்து வ஡பிந்து அ஬஧஬ர் ஡஧ங்களுக்குத் ஡க்க உத்஡றந஦ரகங்கசப அ஬஧஬ர்க்கக் வகரடுத்தும், த஫ச஥தர஧ரட்டிப௅ம், சுற்நந்஡ழு஬ிப௅ம், கண்ந஠ரட்டம் ச஬த்தும், ைர஡ற஦ி஦ற்சக, ஆைற஧஥஬ி஦ற்சக, ை஥஦஬ி஦ற்சக, ந஡ை஬ி஦ற்சக, கரன஬ி஦ற்சக, ப௃஡னரண உனகற஦ற்சககசப அநறந்து அவ்஬஬ற்நறற்குத் ஡க்கதடி ஆ஧ரய்ந்து வைய்தும் ஢ல்வனரழுக்கத்துடன் ஢டப்த஬஧ரய், குடிகளுக்கு அட௃஬பவு துன்தம் ந஢ரிடினும் அச஡ ஥சன஦ப஬ரக ஋ண்஠ித் ஡஥க்கு ஬ந்஡துநதரல் இ஧க்கங்வகரண்டு ஥ணப௃பேகு஬஡ணரல் ஡ரச஦ வ஦ரத்஡஬஧ரய், அத் துன்தத்ச஡஬ிட்டு இன்தத்ச஡ அசட஦த்஡க்க ஢ல்஬஫றச஦ அநறப௅ம்தடி வைய்஬ிப்த஡ணரல் ஡ந்ச஡ச஦ வ஦ரத்஡஬஧ரய், அ஬ர்களுக்கு அந்஡ ஢ல்஬஫றச஦ப் நதர஡றத்து அ஡றநன ஢டத்துகறன்நதடி஦ரல் குபேச஬ வ஦ரத்஡஬஧ரய், அந்஡க் குடிகளுக்கு இகத஧


சுகத்ச஡க் வகரடுப்த஡ற்கு ப௃ன்ணின்று அது தற்நற ப௃஦ற்ைற வைய்ப௅ம்நதரது ஬பேம் இசடபெறுகசப ஢ீக்குகறன்நதடி஦ரலும் அந்஡ எழுக்க ஬஫ற஦ினறபேந்து ஡஬நறணரல் அந்஡க் குற்நத்துக்குத் ஡க்க ஡ண்டசண வ஦ரத்஡஬஧ரய், குடிகளுக்கு ஆதத்து ந஢ரிடும்நதரது கட்டி஦஬ஸ்஡ற஧ம் அ஬ிழ்ந்஡஬ன் சகநதரல் உடநண அந்஡ ஆதத்஡றனறபேந்து ஢ீங்கும்தடி கரரி஦஥து ஋ன்று கரட்டுகறநதடி஦ரல் கண்நதரன்ந஬஧ரய், குடிகளுக்கு அச்ைம் அ஬னம் ப௃஡னரணச஬ ந஢ரிடர஥ல் கரத்து ஬பே஡னரல் உ஦ிர் நதரன்ந஬஧ரய், குடிகள் ஡ம்ச஥ ஢றசணக்குந்ந஡ரறும் 'இப்தடிப்தட்ட ஢ற்கு஠ ஢ற்

வைய்சககசபப௅சட஦ புண்஠ி஦ப௄த்த்ச஡ச஦

அ஧ைணரகப் வதற்ந ஢஥க்குடக குசந வ஦ரன்றுட஡ இல்சன' ஋ன்று கபிக்கறன்நதடி஦ரல் வதரன்புச஡஦சன வ஦ரத்஡஬஧ரய், சகம்஥ரறு ந஬ண்டரது வகரடுத்஡னரல் ந஥கத்ச஡ வ஦ரத்஡஬஧ரய், அநறந஬ ஆ஦ி஧ங் கண்கபரகவும் சககநப கற்தக஥ரகவும் கண்கநப கர஥ந஡னு஬ரகவும் ஡றபேப௃கந஥ ைறந்஡ர஥஠ி஦ரகவும் ஥நணர஡றடந஥ ஬ச்ைற஧ரப௅஡஥ரகவுங் வகரண்டதடி஦ரல் இந்஡ற஧சண வ஦ரத்஡஬஧ரய், ைறங்கர஡ணந஥ வைந்஡ர஥ச஧஦ரகவும் அநம் வதரபேள் இன்தம்

஬வடன்னுட஡ ீ ஢ரன்கு வதரபேளுடம் அசட஡ற்குரி஦ ஢ரன்கு

஥ரர்க்ந஥ ஢ரன்கு ப௃க஥ரகவுங்வகரண்டு அந்஡ந்஡ ஥ரர்க்கங்கபில் அந்஡ந்஡ப் வதரபேள்கசப ஬ிபேத்஡ற தண்ட௃கறநதடி஦ரல் தி஧஥சண வ஦ரத்஡஬஧ரய், ஆக்கறணரைக்க஧ந஥ ைக்க஧ரப௅஡஥ரகவும் வைங்நகரநன ஡றபே஥கபரகப௅ம் ைறநந்஡ வதபேம்புகந஫ ஡றபேப்தரற்கடனரகவும் ப௅க்஡஥ல்னர஡ கரரி஦ங்கசப வ஦ர஫றந்஡றபேப்தந஡ ந஦ரக஢றத்஡றச஧ ஦ரகவுங் வகரண்டு ஥ண்ட௃னகறலுள்ப உ஦ிர்கசபக் கரத்து ஬ரனுனகறலுள்ப ந஡஬ர்களுக்கு ஦ரகங்கபரல் அப௃து வகரடுத்து ஬பேகறன்நதடி஦ரல் ஡றபே஥ரசன வ஦ரத்஡஬஧ரய், நைரர்஬ில்னரச஥ து‘ய்ச஥ ஬ரய்ச஥ ஋ன்னும் ப௄ன்றுந஥ ப௄ன்று கண்கபரவும் து஠ிவுசடச஥ந஦ சூன஥ரகவுங் வகரண்டு தர஬ங்கசப வ஦ல்னரம் ஢றக்கற஧ஞ் வைய்து ஬பேகறன்நதடி஦ரல் உபேத்஡ற஧ ப௄ர்த்஡றச஦ வ஦ரத்஡஬஧ரய், ஬ரட்டத்ச஡ ஢ீக்கற ஥கறழ்ச்ைற வைய்கறன்ந அபேளுள்ப தடி஦ரல் அப௃஡த்ச஡ வ஦ரத்஡஬஧ரய், ைற஬தக்஡ற஦ில் ஥றகுந்஡஬஧ரய்,

வதரறுச஥஦ில் பூ஥றச஦ வ஦ரத்஡஬஧ரய்,

஡பே஥ந஥ உபே஬ரகக் வகரண்டு ஢டு஢றசன஦ினறபேந்து ஥னு஢ீ஡ற ஡஬நரது ஬ிபங்கற஦ ஥ணச்நைர஫ர் ஋ன்னும்

வத஦ச஧ப௅சட஦

ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர், கனறங்கர் குனறங்கர் ஬ங்கர் வகரங்கர் அச்ைற஦ர் வகரச்ைற஦ர்


வ஡ங்க஠ர் வகரங்க஠ர் வ஡லுங்கர் ப௃஡னரண ந஡ைத்஡஧ைர்க வபல்னரம் ஡றசநகட்டி ஬஠ங்க, உனக ப௃ழு஬ச஡ப௅ம் எபேகுசட ஢ற஫னறல் ச஬த்துச் வைங்நகரல் வைலுத்஡ற அ஧ைரட்ைற வைய்ப௅ங்கரனத்஡றல்: உனகவ஥ங்கும் புனறப௅ம்தசுவும் கூடிப்நதரய் எபே துசந஦ில் ஢ீர்குடித் துனர஬ிப௅ம், ைறங்கப௃ம் ஦ரசணப௅ம் நைர்ந்து ஡றரிந்தும், தபேத்துங் கறபிப௅ம் த஫கற ஥கறழ்ந்தும், கூசகப௅ங் கரகப௃ம் கூடிப் தநந்தும், பூசணப௅ம் ஋னறப௅ம் வதரபேந்஡ற ஦ிபேந்தும், இந்஡ப்தடி ஥ற்றுப௃டபப ஬ிந஧ர஡஥ரகற஦ உ஦ிர்களுட஡ என்றுக் வகரன்று ஬ிந஧ர஡஥றல்னர஥ல் ைறநணகஞ்வைய்து ஬ரழ்ந்஡றபேக்கவும், ஥஧ங்கள் புல்லுகள் ப௃஡னரண ஢சட஦ில்னர஡ உ஦ிர்களும் ஬ரடு஡ல் உனர்஡ல் உ஡றர்஡ல் வ஬ட்டுண்஠ல் ப௃஡னரண குசநகபில்னர஥ல் ஬பர்ந்ந஡ரங்கற ஬ரழ்ந்஡றபேக்கவும், வதபேங்கரற்று வதபேவ஬ள்பம் வதபே஥ச஫ ஡ீப்தற்நல் இடி஬ிழு஡ல் ப௃஡னரண உற்தர஡ங்கள் ைறநறது஥றல்னர஥ல் சுகு஠஥ரண கரற்றும் ஥ற஡஥ரண வ஬ள்பப௃ம் தபே஬஥ச஫ப௅ம் ஡஬நர ஥ல் உண்டர஦ிபேக்கவும், தைறந஢ரய் உடம்புந஢ரய் அ஬஥றபேந்து உ஦ி஧ச்ைம் ப௃஡னரண துக்கங்கவபரன்றுட஡ நை஧ர஥ல் சுகந஥ சூழ்ந்஡றபேக்கவும், தி஧஥ க்ஷத்஡றரி஦ ச஬ைற஦ சூத்஡ற஧ர் ஋ன்கறன்ந ஜர஡ற஦ரபேம், தி஧஥ைரரி கற஧கஸ்஡ன் ஬ரணப் தி஧ஸ்஡ன் ைந்஢ற஦ரைற ஋ன்கறன்ந ஆைற஧஥த்஡ரபேம், சை஬ர் ச஬஠஬ர் ச஬஡றகர் ஋ன்கறன்ந ை஥஦த்஡ரபேம், ஡ங்கள் ஡ங்களுக்குரி஦ ஆைர஧ங்கபில் குசநவுதடர஥ல் ஬ரழ்ந்஡றபேக்கவும், அன்ண஡ரணம் வைரர்஠஡ரணம் நகர஡ரணம் பூ஡ரணம் ப௃஡னரண ஡ரணங்களும் ந஡஬ரன஦ங் கட்டு஬ித்஡ல் ஡றபேக்குபவ஥டுத்஡ல் வைழுஞ்நைரசன ச஬த்஡ல் ஡ண்¬ர்ப்தந்஡ல் ச஬த்஡ல் ைத்஡ற஧ங் கட்டு஬ித்஡ல் ப௃஡னரண ஡பே஥ங்களும், ைரந்஡ற஧ர஦஠ ப௃஡னரண ஬ி஧஡ங்களும், ஡ற஦ரணஞ்வைய்஡ல் வஜதஞ்வைய்஡ல் ப௃஡னரண ஡஬ங்களும் ஡஬றுதடர஥ல் ஏங்கற஦ிபேக்கவும், ஡ற஦ரநகைப் வதபே஥ரனுக்கும் ஥ற்றுப௃ள்ப வ஡ய்஬ங்களுக்கும் ஡றரிகரன பூசைகளும் ஡றபேப்த஠ிகளும் ஡றபே஬ி஫ர ப௃஡னரண ைறநப்புகளுட஡ குசந஬ில்னர஥ல் ஢டக்கவும் அ஬஧து ஆக்கறசணந஦ வைய்஬ித்து ஬ந்஡து.

அ஬ர் ஆளுசகக்குட்தட்ட உனகங்கபில், பூந஬ தநறதடு஬து, புணநன ைறசநதடு஬து, கரற்நந அசனதடு஬து, கல்நன கடிண ப௃சட஦து, ஥ரந஬


஬டுப்தடு஬து, ஬ரச஫ந஦ குசனதடு஬து, ஬ண்நட ஥துவுண்தது, வ஢ற்க஡றந஧ நதரர்தடு஬து, ஬஦நன ஬சபதடு஬து, ஥ர஡ரிசடந஦ குசநதடு஬து, ஡ரித்஡ற஧ந஥ ஡ரித்஡ற஧ப்தடு஬து, துக்கந஥ துக்கப்தடு஬து வதரய்ந஦ வதரய்தடு஬து. இச஬஦ல்னர஥ல், வதரபேள் தநறக்கப்தடுந஬ரபேம், ைறசநச்ைரசன஦ில் ச஬க்கப்தடுந஬ரபேம், தசக஬஧ரல் அசனக்கப்தடுந஬ரபேம், கடிண ஥ணப௃ள்ப஬ர்களும், ஬டுப்தடுந஬ரபேம், கட்டுண்நதரபேம், குத்துண்நதரபேம், நதரரிற்தடுந஬ரபேம், ஬சபதடுந஬ரபேம், குசநதடுந஬ரபேம், ஡ரித்஡ற஧ப்தடுந஬ரபேம், துக்கப்தடுந஬ரபேம், வதரய்தடுந஬ரபேம் ந஬நந஦ில்னர஥ல் ந஥ன்ச஥ந஦ ஬ிபங்கற஦ிபேந்஡து.

இந்஡ப் தி஧கர஧஥ரக ஥ந்஡றரி ப௃஡னரண உறு஡றச் சுற்நங்களுடன் உனகரண்டிபேந்஡ அம் ஥னுச்நைர஫வ஧ன்னும் ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் புத்஡ற஧ப் நதநறல்னர஥ல் ஥ணம் ஬பேந்஡ற அதுதற்நறப௅ம் அறுதது ஬பே஭ கரன஥ரக அநணக ஡ரணங்களும் ஡பே஥ங்களும் ஦ரகங்களும் ஬ி஧஡ங்களுஞ் வைய்தும் புத்஡றந஧ரற்தத்஡ற இல்னரச஥஦ரல், "புத்஡ற஧ச் வைல்஬ம் வதநர஡஬ர் வதரபேட்வைல்஬ம் வதற்றும் த஦ணில்சனந஦; புத்஡ற஧ன்நதரல் ஢஥க்கு இந்஡ அ஧ைச் வைல்஬ம் இம்ச஥ ஥றுச஥ இன்தங்கசபக் வகரடரந஡; ைந்஡஡ற஦ில்னர஬ிட்டரல் திற்கரனத்஡றல் கண்கபில்னர஡ ப௃கப௃ம் சூரி஦ணில்னர஡ தகலும்நதரன, அ஧ைணில்னரது இவ்வு஧கந் ஡சன஡டு஥ரநறப்நதரந஥; ஆ஡னரல் இணிப் புத்஡ற஧சணப் வதற்றுக் வகரள்஬஡ற்குத் ஡க்க ப௃஦ற்ைற ஢஥து ஆண்ட஬ணரகற஦ ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரசண ஬஫றதடுந஡ ஦ல்னது ந஬

வநரன்று஥றல்சன; ஆணரல் ந஥ரக்ஷப் நதறு குநறத்து

஢றஷ்கர஥ற஦஥ரக இத்஡சண ஢ரளும் ஬஫றதட்டு ஬ந்஡ ஢ரம் இப்நதரது புத்஡ற஧ப்நதறு குநறத்துக் கர஥ற஦஥ரக ஢஥஡ரண்ட஬சண ஬஫றதடு஬து ஡கு஡ற஦ல்ன ஬ர஦ினும், '஡ீ஧ரக் குசநக்குத் வ஡ய்஬ந஥ ப௃டிவு' ஋ன்கறன்நதடி ஋வ்஬ி஡த்஡றலும் ஡ீ஧ர஡ புத்஡ற஧ணில்னரக் குசநச஦ச் ைற஬

வதபே஥ரணது

஡றபே஬பேபரநன஡ரன் ஡ீர்த்துக்வகரள்ப ந஬ண்டும்" ஋ன்று ஆநனரைறத்துத் து஠ிவுவகரண்டு, ஡஥து ஥சண஬ி஦ரபேடன் ஆக஥஬ி஡றப்தடி க஥னரன஦ம் ஋ன்னும் புண்஠ி஦ ஡ீர்த்஡த்஡றல் ஸ்஢ரணஞ்வைய்து த஦தக்஡றப௅டன் பூங்நகர஦ிசனப் தஞ்ைர஬஧஠ ஬னப௃ஞ் வைய்து உட்புகுந்து, ஡ற஦ரக஧ரஜப்


வதபே஥ரணது ைந்஢ற஡றக்வக஡றந஧ அஷ்டரங்க தஞ்ைரங்க஥ரக ஢஥ஸ்கரித்து, ஬஠ங்கற஦ ப௃டிப௅ம், ஥னர்ந்஡ ப௃கப௃ம், ஢ீர் வதர஫றகறன்ந கண்ட௃ம், து஡றக்கறன்ந ஢ரவும், கூப்புகறன்ந சகப௅ம், புபகவ஥ழும்புகறன்ந உடம்புங் வகரண்டு ஢றன்று, 'புத்஡ற஧ப் நதநறல்னர஡ குசநச஦த் ஡ீர்த்஡பேப ந஬ண்டும் ஋ன்று ஬ிண்஠ப்தித்துப்தன஬ி஡஥ரகத் ந஡ரத்஡ற஧ஞ்வைய்து ஡஥து அ஧ண்஥சணக்குச் வைன்று இந்஡ப் தி஧கர஧ந஥ ஢ரள்ந஡ரறும் நதரய் ஬஫றதட்டுப் தி஧ரர்த்஡றத்துக் வகரண்நட ஬ந்஡ரர். அ஬ர் வைய்ப௅ம் ஬஫றதரட்டுக்கும் ஬ந்஡சணக்கும் இ஧ங்கறத் ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரன் புத்஡ற஧ப் நதறுண்டரகும்தடி அனுக்கற஧கஞ்வைய்஦, அந்஡ அனுக்கற஧கத்஡ரல் ஥கர஧ரஜனுக்கு ஥கறழ்ச்ைறப௅ண்டரகும்தடி ஬னம்புரிச் ைங்கு ஬ிசனப௅஦ர்ந்஡ வ஬ண்ப௃த்஡றசணக் கபேப்தங்வகரண்டதுநதரனத் ந஡஬ி஦ரர் ஡஥து ஡றபே஬஦ிற்நறல் கபேப்தங்வகரண்டு, தத்து ஥ர஡ப௃ஞ் வைன்று ஢ல்ன சுத஡றணத்஡றல், ஡ர்஥ந஡஬ச஡ ஡ரண்ட஬஥ரடவும் ஬ரணகத்஡ரர் ஥னர் வைரரிந்து ஬ரழ்த்஡வும் ச஬஦கத்஡ரர் ஥ணங் கபிக்கவும், அ஡ற஡ற஦ர஧ரண஬ர் ஆ஡றத்஡சணப் வதற்நதுநதரனவும் ஥ல்னறசகக்வகரடி ஥஠ப௃ள்ப ஥னச஧ப் பூத்஡துநதரனவும், ஋வ்வ஬ௌர்களும் அ஡றை஦ிக்கத் ஡க்க ைர்஬ னட்ைங்களும் ஢றசநந்஡ ஬டிவுடபப எபே புத்஡ற஧சணப்

வதற்நரர்.

புத்஡ற஧ன் திநந்஡ ைந்ந஡ர஭஥ரண ை஥ரைர஧த்ச஡ப் தரங்கறகள் அ஡றைலக்கற஧஥ரக ஬ந்து ஡ம்ச஥ ஥நந்஡ ஥ணக் கபிப்புள்ப஬ர்கபரக ஋஡றர் ஢றன்று "ஆண்ட஬நண! ஋ங்கள் ஡சன஬ி஦ரர் ஡றபே஬஦ிற்நறனறபேந்து ந஡஬ரீர் புகந஫ ஬டி஬ரகவும் புண்஠ி஦ந஥ உ஦ி஧ரகவும் வகரண்டு வதரன்ணனகத்ச஡க் கரக்கறன்ந பு஧ந்஡஧னும் ஢ர஠஥சட஦ப் பூவுனகத்ச஡க் கரக்கத் ஡க்க ஬ல்னச஥ப௅ள்ப புத்஡ற஧ ைறகர஥஠ி உ஡஦ஞ்வைய்஡து" ஋ன்று ஬ிண்஠ப்தஞ்வைய்஦க் நகட்ட ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர், து‘஧ந஡ைத்஡றற் நதர஦ிபேந்஡ கப்தல் துசநப௃கத்஡றல் ஬ந்஡வ஡ன்று வைரல்னக்நகட்ட ஬ர்த்஡கசணப் நதரனவும், கூடிப் திரிந்஡ ஥ங்சக஦ின் கு஧நனரசை நகட்ட ஢ர஦கசணப்நதரனவும், ஡ரகங்வகரண்டு ஡஬ிக்குங் கரனத்஡றல் ை஥ீ தத்ந஡ ஡ண்-பேண்வடன்று வைரல்னக்நகட்ட ந஡ைைஞ்ைரரிச஦ப் நதரனவும், ஥ணங்குபிர்ந்து உடல் பூரித்து அப஬ிடப்தடர஡ கபிப்புசட஦஬஧ரய், அந்஡ப் தரங்கறகளுக்கு ஬ிசனப௅஦ர்ந்஡ ஆசட஦ரத஧஠ங்கசப

வ஬றுப்தசடப௅ம்தடி தரிசு வகரடுத்து, ஡ரம் ஢ீ஧ரடி


஢ற஦஥ங்கள் ப௃டித்து, ந஬஡஬ித்துக்கபரகற஦ தி஧ர஥஠ர்களுக்கு ஬ிச஡஡ரணம் வைரர்஠஡ரணம் கன்ணிகர஡ரணம் அசு஬஡ரணம் கஜ஡ரணம் பூ஡ரணம் நகர஡ரணம் ப௃஡னரண ஡ரணங்கசபக் வகரடுத்து, புத்஡ற஧ன் திநந்஡ ஢ரள்வ஡ரட்டுப் தன்ணி஧ண்டு ஬பே஭஥ட்டுங் குடிகள் ஬ரிவகரடர஥ல் ைர்஬ ஥ரணி஦஥ரகத்஡ரந஥ அனுத஬ித்துக்வகரள்பவும், ஡றசந கட்டி ஬பேம் அ஧ைர்கள் ஌ழு ஬பே஭஥ட்டும் அந்஡த் ஡றசநகசபக் கட்டர஥ல் ஡ரங்கநப ஋டுத்துக்வகரள்பவும், ைறசநச்ைரசன஦ினறபேந்஡ ைத்துபேக்கசப ஬ிட்டு஬ிடவும், வதரக்கற஭ைரசனச஦த் ஡றநந்து஬ிட்டு ஢கரிலும் ஢ரட்டிலும் உள்நபரர் ஦ர஬பேம் ஡ங்கள் ஡ங்களுக்க ந஬ண்டி஦ ஥ட்டில் ஌ழு ஢ரள் ஬ச஧஦ில் ஋டுத்துக்

வகரண்டு நதரகவும்,

ந஡஬ரன஦ங்கபிவனல்னரம் பு஡ற஡ரகத் ஡றபேப்த஠ிகளும் ஡றபே ஬ி஫ர ப௃஡னரண ைறநப்புகளும் வைய்஬ிக்கவும் கட்டசப஦ிட்டு, தின்பு ஡ரம் ப௃ன் ந஡டிச஬த்஡ ஡ற஧஬ி஦த்ச஡த் வ஡ரி஦க் கண்டு வகரண்ட஬சணப்நதரனத் ஡றச஧ ஥சந஬ினறபேந்஡ அச்வைல்஬க் கு஫ந்ச஡ச஦ வ஬பிப்தடக்கண்டு ஥ண஥கறழ்ச்ைற஦சடந்து இபஞ் சூரிந஦ர஡஦ம்நதரன இந்஡ப் புத்஡ற஧ன் இவ்஬ிடத்஡றல் உ஡஦ஞ்வைய்஡து ைற஬ரனுக்கற஧கந஥஦ல்னது ந஬நல்னவ஬ன்று ஬ி஦ப்தசடந்து, நைர஡றட ைரஸ்஡ற஧ங்கபில் ஬ல்னச஥ப௅ள்ப வதரிந஦ரர்கசபக் வகரண்டு எப்தற்ந வைல்஬ம் கல்஬ி வ஬ற்நற ப௃஡னற஦ அ஡றர்ஷ்டங்கள் ஢டணஞ் வைய்கறன்ந ைர஡க தனசணக் கநறத்து, ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரணது ஡றபே஬பேபரல் ஬ந்஡துதற்நற அக்கடவுபின் ஡றபேப்வத஦ர் வகரண்டு ஬஡ற஬ிடங்கள் ீ ஋ன்னும் ஢ர஥க஧஠ப௃ம் அன்ணப்தி஧ரைணம் வைௌபம் ப௃஡னரண ைடங்குகளும் ஥றகுந்஡ ஬ித஬஥ரகவும் ந஬஡ப௅க்஡஥ரக஬ம் அது அது வைய்஦த்஡க்க தபே஬ங்கபில் வைய்஬ித்து, அந்஡ப் பு஡ல்஬சண ஬ரை ஢ீ஧ரட்டு஬ித்தும், இணி஦ உ஠வுகசப ஊட்டு஬ித்தும், வதரன்ணரலும் இ஧த்஡றணங்கபரஞ் வைய்஡ பூ஭஠ங்கசபப் பூட்டு஬ித்தும், ஥ரர்ந஥லும் ந஡ரள்ந஥லும் ஥டிந஥லும் ச஬த்து ச஬த்து ப௃த்஡ரடிப௅ம் ஡றபேந்஡ர஡ கு஡சனச் வைரற்கசபக் நகட்டு ஥கறழ்ந்தும், கற்தக ஬ிபேக்ஷத்஡றன் கணிச஦க் நகட்கறனும் அந்஡க் க஠ந஥ ஡பே஬ித்துக் வகரடுத்தும், ைறநற஦ ஬ிசப஦ரடல்கசபச் வைய்஦க் கண்டுகபித்தும், கற்புள்ப஬ன் க஠஬சண உதைரிப்ததுநதரல் உதைரித்தும், தடிப்தில் ஆசைச஦ ச஬த்஡஬ன் தரடத்ச஡ப் தர஧ரட்டு஬து நதரனப் தர஧ரட்டிப௅ம், ஡ன்சண உ஦ர்ந்஡஬ணரக்க ஢றசணத்஡஬ன் ஡பே஥த்ச஡ ஬பர்ப்ததுநதரன ஬பர்த்தும், ப௃ன் ைறறுச஥஦சடந்து தின்


வைல்஬த்ச஡ப்

வதற்ந஬ன் அச்வைல்஬த்ச஡ப் தரதுகரப்ததுநதரனப்

தரதுகரத்தும், புத்஡ற஧ைம்தத்஡றணரல் ஬பேம் த஦சண அசடந்஡஬஧ர ஦ிபேந்஡ரர்.

இந்஡ப்தடி இச஠஦ில்னர஡ வைல்஬ப் வதபேக்கத்஡றணரல் ஬பர்க்க ஬ரச஫஦ிபங் குபேத்துப் நதரன ஬பர்ந்து ஬பேகறன்ந புத்஡ற஧னுக்கு, ஍ந்஡ரம் ஬஦஡றல் அட்ை஧ரப்தி஦ரைஞ் வைய்஬ித்து, ஌஫ரம் ஬஦஡றல் ைகன ந஡ைத்஡஧ைர்களுக்குந் வ஡ரி஬ித்து, ஢கச஧ அனங்கர஧ஞ் வைய்஬ித்து தத்஥஧ரகம் நகரந஥஡கம் ஬஦ிம் ச஬டூரி஦ம் ப௃஡னரண இ஧த்஡றணகைற஡஥ரண கல்஦ர஠ ஥ண்டதத்஡றல் ந஬஡ ந஬஡ரங்கங்கபில் ஬ல்ன஬஧ரண தி஧ர஥஠ர்களும் ைரதரனுக்கற஧க ைர஥ர்த்஡ற஦ப௃ள்ப ஡நதர஡ணர்களும் ஆைலர்஬஡றக்கவும் ஥ன்ணர் ஥ண்டலீகர் தட்ட஬ர்த்஡ணர் ஥குட஬ர்த்஡ணர் அச஥ச்ைர் உந஬ிணர் ைறநணகர் ப௃஡னரண஬ர்கள் கண்டு கபிக்கவும் சு஥ங்கனப்

வதண்கள் நைரதணம் தரடவும் நதரி, ைங்கம்,

஥றபே஡ங்கம் ப௃஡னரண ஥ங்கன ஬ரத்஡ற஦ங்கள் ப௃஫ங்கவும் ஢ல்ன சுத ப௃கூர்த்஡த்஡றல் ந஬஡஬ி஡றப்தி஧கர஧ம் உத஢஦ண கல்஦ர஠ஞ் வைய்஬ித்து, தன஬சகத் ஡ரணங்களும் வைய்து ைகன ந஬஡ரக஥ ைரஸ்஡ற஧ங்கபிலும் ஬ல்னச஥ப௅ள்ப ஆைரரி஦ச஧க் வகரண்டு ஬ித்஡ற஦ர஧ம்தஞ் வைய்஬ித்஡ரர். ைறன ஢ரள்களுக்குள்நப ஬஡ற஬ிடங்கவணன்னும் ீ அப்புத்஡ற஧ணரண஬ன் ந஬஡ங்கள் ைரஸ்஡ற஧ங்கள் பு஧ர஠ங்கள் ஸ்஥றபே஡றகள் இ஡றகரைங்கள் ப௃஡னரண கசனகபில் ஆைரரி஦சணப் தரர்க்கறலும் ஋ண்஥டங்கு ஬ல்னச஥ப௅ள்ப஬ணரகற ஦ரசணந஦ற்நம், கு஡றச஧ந஦ற்நம், ஧஡ரந஧ரக஠ம், ஬ில்஬ித்ச஡, ஬ரள்஬ித்ச஡ இந்஡ற஧ஜரனம், ஥நகந்஡ற஧ஜரனம் ப௃஡னரண ம஥ஸ்஡ ஬ித்ச஡கசபப௅ங் குசந஬நக் கற்றுக்வகரண்டு, ஆ஡றநைடசணப்நதரல் அநறவும், கர஥சணப்நதரல் கட்ட஫கும், ஆண்ைறங்கம் நதரல் ஆண்ச஥ப௅ம், ஥஡஦ரசணநதரல் ஢சடப௅ம், ஥ரர்த்஡ரண்டன்நதரல் ஬ரய்ச஥ப௅ம், கற்தக஬ிபேக்ஷம்நதரல் வகரசடப௅ம் உசட஦஬ணரகற; ைற஬தக்஡ற, ைல஬கரபேண்஠ி஦ம், வதரறுச஥, அன்பு, ஆைர஧ம், எழுக்கம் ஊக்கம், ைரந்஡ம், ைற்ைணந஢஦ம் ப௃஡னரண ஢ற்கு஠ங்களுடன் உ஦ிர்க்கு ப௃டிவு ந஢ரிடு஥ரணரலும் உண்ச஥ந஦ நதசு஬தும், உறு஡றந஦ வைரல்லு஬தும், இன்வைரல்நன கூறு஬தும், இ஡ந஥ வைய்஬தும், த஦னுடபப கரரி஦ங்கசப தர஧ரட்டு஬தும், தி஧ர஥஠ர் ஡஬த்ந஡ரர் ப௃஡னரண வதரிந஦ரர்கசபக் கண்டரல் அன்நதரடும் அச்ைத்ந஡ரடும்


஋஡றர்வகரண்டு ஡சன஦ரல் ஬஠ங்கற ஬ர஦ரல் ஬ரழ்த்து஬து஥ரகற஦ ஢ற்வைய்சககசபப் வதற்று ஥ர஡ர தி஡ரக்கபது ஥ணக்குநறப்தநறந்து அ஬ர் இச்சை஦ின்஬஫ற ஢டந்து ஥கறழும்தடி வைய்஬ித்து, இபச஥ப் தபே஬த்஡றற்நரநண ஋ல்னரம் அநறந்஡஬ணரகற, கண்நடரர் வகரண்டரடவும் நகட்நடரர் ஥ணங் கபிக்கவும், இப஬஧சுப் தட்டத்துக்குத் ஡குந்஡ தபே஬த்துட ணிபேந்஡ரன்.

அப்தடி஦ிபேந்஡ ஢ரள்கபில் எபே஢ரள் அவ் ஬஡ற஬ிடங்கவணன்னும் ீ இ஧ரஜபுத்஡ற஧ன் ஡ன் தபே஬த்துக்வகரத்஡ இ஧ரஜகு஥ர஧ர்களும் ஥ந்஡றரிகு஥ர஧ர்களும் சூழ்ந்து஬஧ ஡ன் தி஡ர஬ரகற஦ ஥னுச்நைர஫பேசட஦ ைப௃கத்துக்கு ஬ந்து தி஡ர஬ிணது ஡றபே஬டிகளுக்கு அஷ்டரங்க தஞ்ைரங்க஥ரகத் ஡ண்டணிட்டு ஋ழுந்து து‘வைரதுக்கறப௅ம் உடம்வதரடுக்கறப௅ம் சககட்டிப௅ம் ஬ரய்புச஡த்தும் ஋஡றந஧ ஢றற்க அப்நதரது ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் வ஢டு஢ரள் திரிந்஡றபேந்஡ கன்ணநறசணக் கண்ட தசுச஬ப்நதரனவும் இடந் வ஡ரி஦ர஡றபேந்஡ புச஡஦சன வ஦஡றர்ப்தடக் கண்ட஬சணப் நதரனவும் கண்கள் கபிகூ஧க் கண்டு, உள்பப௃ம் உடலும் பூரித்துக் ஡஥து இ஧ண்டு சககபரலும் ஡ழு஬ி அச஠த்வ஡டுத்து ஥டிந஥ல் ச஬த்து உச்ைறந஥ரந்து ப௃துசகத் ஡ட஬ி "஋ணக்கு வ஢டு஢ரபரக ஬ிபேந்஡ ஥ணக்குசநச஦த் ஡஬ிர்த்து இம்ச஥ ஥றுச஥ப் த஦சணக் வகரடுக்கும்தடி திநந்஡ அபேச஥஦ரகற஦ அப௃஡த்ச஡ வ஦ரத்஡ ஋ன் புத்஡ற஧நண! உன் ஥ண஡றல் ஌ந஡ரவ஬ரபே ஋ண்஠ப௃ண்டரண஡ரகத் ந஡ரன்றுகறன்நது; அவ்வ஬ண்஠ம் இன்ணவ஡ன்று வ஬பிப்தடுத்஡ ந஬ண்டும்" ஋ன்று நகட்க, அது நகட்ட ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ "ப௄ன்றுனகத்஡றலுங் நகடில்னர஡ கல ர்த்஡றச஦ ஢ரட்டி஦ வதபேந்஡ன்ச஥ப௅சட஦ ந஡஬ரீச஧ப் தி஡ர஬ரகப் வதற்ந அடிந஦னுக்கு ஋ண்஠ங் வகரள்஬஡ற்கு ஋ன்ண குசந஦ிபேக்கறன்நது? ஢஥து குனவ஡ய்஬஥ரகறப௅ம் இஷ்ட வ஡ய்஬஥ரகறப௅ம் க஥னரன஦த்஡றல் ஋ழுந்஡பேபி஦ ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரசணத் ஡ரிைறத்து஬஧ ந஬ண்டுவ஥ன்னும் ஋ண்஠ம் என்று஥ரத்஡ற஧ப௃ண்டு; இவ்வ஬ண்஠ம் இசடபெநறல்னர஥ல் ஢றசநந஬றும்தடி ந஡஬ரீர் ஡றபேவுள்பங் வகரள்பந஬ண்டும்" ஋ன்று ஬ிண்஠ப்தஞ் வைய்஡ரன்.


அது நகட்டு அ஧ைரணர஬ர் "ைர்஬ ஬ல்னச஥ப௅ள்ப சு஦ம்பு஬ரகறப௅ம் கபேச஠க்கடனரகற஦ கடவுபரகறப௅ம் திள்சபக்கனற ஡ீர்த்஡ வதபே஥ரணரகறப௅ம் ஬ிபங்கற஦ ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரசணச் நை஬ிப்த஡ற்குத் ஡சடப௅ண்நடர? ஡ணக்கறச஠஦ில்னர஡ ஡பே஥ ப௄ர்த்ச஡ச஦த் ஡ரிைறக்க ந஬ண்டு஥ரணரல் ஡டுப்த஬ர் ஦ரர்? புண்஠ி஦ந் ந஡டப் புத்஡ற஧ன் வ஡ரடங்கறணரல் ஡ந்ச஡ ஡சட வைய்஬ரநணர? ஢ரநண கற்திக்கந஬ண்டி஦ ஢ல்஬ி஭஦த்ச஡ ஢ீந஦ வ஡ரிந்து வைய்஦த் வ஡ரடங்கு஬து ஢ரன் பூர்஬ஞ்வைய்஡ புண்஠ி஦஥ல்னந஬ர? 'திள்சப ந஡டும் புண்஠ி஦ம் தி஡ரவுக்கும் உண்டு' ஋ன்று

வதரிந஦ரர் வைரல்஬து

திச஫தடரவ஡ன்தச஡ ஢ரணநற஦நணர? வ஢ல் ப௃஡னரண த஦ிர்க்கு ஢ீர்஬ிடுந஬ரச஧ப௅ம், குபேடர்க்குக் நகரல் வகரடுப்நதரச஧ப௅ம், இ஧஬ில் ஬ந்஡஬ர்க்கு இடங் வகரடுப்நதரச஧ப௅ம், அஞ்ைற ஬ந்஡டுத்஡஬ர்க்கு அத஦ம் வகரடுப்நதரச஧ப௅ம், ஡ரகங் வகரண்நடரர்க்குத் ஡ண்¬-ர் வகரடுப்நதரச஧ப௅ம், தைறவகரண்டு தரி஡திப்நதரர்க்கு அன்ணங் வகரடுப்நதரச஧ப௅ம், நைற்நறல் ஬ிழுந்து ஡றசகக்கறன்நநரர்க்குக் சகவகரடுப்நதரச஧ப௅ம், ஆற்று வ஬ள்பத்஡றல் அகப்தட்நடரச஧க் கச஧ந஦ற்றுந஬ரச஧ப௅ம், ைத்஡ற஧ங்கட்டித் ஡பே஥ஞ் வைய்ந஬ரச஧ப௅ம் ஡டுத்஡ரலும், குபே஡ரிைணம் ைற஬ஞரணி஡ரிைணம் ைற஬஡ரிைணம் வைய்ந஬ரச஧ எபேகரலுந் ஡டுக்கப்தடரது; ஆ஡னரல் புத்஡ற஧நண உணக்குந஬ண்டி஦ ைறநப்புக்களுடன் சுக஥ரய்ப்நதரய் ஆண்ட஬சணத் ஡ரிைணஞ் வைய்து ைற஬ஞரணப௃ம் ஡ீர்க்கரப௅ளும்

வதற்று ஬பே஬ரய்" ஋ன்று

கட்டசப஦ிட்டரர்.

அந்஡க் கட்டசபச஦ அன்புடன் ஡சனந஥ற்வகரண்டு ஬஠ங்கற ஬ிசடவதற்று, ஥ர஡ர஬ிணிடத்஡றல் நதரய்ப் தக்஡றப௅டநண த஠ிந்வ஡ழுந்து சககூப்தி ஢றன்று "அந஢க ஬ி஧஡ங்கசப அனுஷ்டத்து அடிந஦சணப் வதற்வநடுத்து, கண்கசப இச஥கள் கரப்ததுநதரற் கரத்து ஬பர்த்஡ ஡ரந஦! அடிந஦ன் வ஡ய்஬ ைறகர஥஠ி஦ரகற஦ ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரசணத் ஡ரிைணஞ் வைய்஦ந஬ண்டும்; இ஡ற்குத் ஡ந்ச஡஦ரபேசட஦ ைம்஥஡ம் வதற்றுக்வகரண்நடன்; இணி உ஥து உள்பப௃ம் எபே஥றத்஡பேபந஬ண்டும்" ஋ன்று குசந஦ி஧ந்துவகரண்டரன். அதுநகட்ட ஡ர஦ரண஬ர் உபேக்கத்துடன் ஥ண஥கறழ்ச்ைற வகரண்டு ப௃க஥னர்ந்து ப௃சனகபினறபேந்து தரல் தீரிடவும் கண்கபில் ஆசை ஢ீ஧பேம்தவும் ஡ம்


அபேச஥த் ஡றபே஥கசண ந஢ரக்கற "இசந஬சணப௅ம் ஋ன்சணப௅ம் ஢ற்க஡ற஦ிற் நைர்க்க஬ந்஡ ஢ர஦கந஥! ஢ரங்கள் ப௃ன்வைய்஡ ஡஬ப்த஦ணரநன கறசடத்஡ ப௃த்஡ந஥! ஋ங்கள் ஬பேத்஡வ஥ல்னரந் ஡ீர்க்க஬ந்஡ ஥ர஠ிக்கந஥! ைறநந்஡ கண்஥஠ிந஦! சுந்஡஧ ஬டி஬ப௃ள்ப சூரி஦நண! ைரந்஡கு஠ப௃ள்ப ைந்஡ற஧நண! நத஧நறவுசட஦ திள்பரய்! வ஢டு஢ரபரகப் தன஬ி஡஥ரண ஡பே஥ம் ஡ரணம் ஡஬ம் ப௃஡னரணச஬கசபச் வைய்தும்

வதற்றுக்வகரள்பர஥ல், ஡ற஦ரநகைர் ைந்஢ற஡றக்கு

஢டந்து அந்஡க் கடவுபின் அனுக்கற஧கத்஡ரல் உன்சணப் வதற்றுக்வகரண்நடரம். அப்தடிப்தட்ட

வதபேங்கபேச஠ப௅ள்ப வதபே஥ரசண ஢ீ

஡ரிைறக்கந஬ண்டு஬து அடுத்஡ கரரி஦ந்஡ரன். ஆ஡னரல் ஢ீ நதரய்க் கண்குபி஧க் கண்டு ஡ரிைறத்து, 'உத஢஦ணம் ப௃஡னரண ஥ங்கனக் நகரனங்கண்ட ஢஥து கண்கள் ஥஠க்நகரனப௃ங் கண்டு கபிப்தசட஦ ந஬ண்டும்! ஋ன்று ஋ண்஠ி஦ிபேக்கறந ஋ன்வணண்஠ம் ஬ிச஧஬ில் ப௃டிப௅ம்தடி எபே ஬஧த்ச஡ப௅ம் வதற்று஬஧க்கட஬ரய்" ஋ன்று ஬ிசட வகரடுத்஡ரர்.

அவ்஬ிசடச஦ப் வதற்றுக்வகரண்ட ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ ஡ன் அ஧ண்஥சணக்கு ஬ந்து, ச஡னம், ைந்஡ணம், கஸ்து‘ரி, தரல், ஡஦ிர், வ஢ய், த஫ம் ப௃஡னரண அதிந஭க ஡ற஧஬ி஦ங்களும்; ஥ர஠ிக்க஥ரசன, ஥஧க஡஥ரசன, ப௃த்து஥ரசன, த஬ப஥ரசன, வதரன்஥ரசன, ஬ச்ைற஧ப௃டி, இ஧த்஡றணகுண்டனம் ப௃஡னரண ஡றபே஬ரத஧஠ங்களும்; வகரன்சண஥ரசன, தும்சத஥ரசன, ஬ில்஬஥ரசன, ைண்தக஥ரசன, ப௃ல்சன஥ரசன, ஥ல்னறசக஥ரசன ப௃஡னரண ஡றபே஥ரசனகளும்; வ஬ண்தட்டு, நகரைறகப்தட்டு, தீ஡ரம்த஧ம் ப௃஡னரண ஡றபே஬ரசடகளுட஡, ஥ற்றும்ந஬ண்டி஦ ஡ற஧஬ி஦ங்கவபல்னரப௃ம் ஡ற஦ரநகைர் நகர஦ிலுக்குக் கரரி஦க்கர஧ர்கள் ஬ைத்஡றல் ப௃ன்ண஡ரக அனுப்பு஬ித்து, தின்பு ஡ரன் ஥ஞ்ைணச்ைரசன஦ில் ஬ரை ஢ீ஧ரடி வ஬ண்தட்டுடுத்துச் ைற஬த்஡ற஦ரணத்துடன் ஡றபே஢ீறு ஡ரித்துத் ஡றனக஥஠ிந்து கறரீடம், குண்டனம், கண்டை஧ம், ஬ரகு஬ன஦ம், த஡க்கம், ை஧ப்தபி, கடகம், ஆ஫ற, வதரற்பூட௃நு‘ல், வதரன்ணச஧ஞரண், உ஡஧தந்஡ணம், ஬஧கண்சட ீ ப௃஡னரண பூ஭஠ங்களும், பூண்டுவகரண்டு நஜர஡ற஥஦஥ரண தீ஡ரம்த஧ உத்஡ரி஦ம் ந஥நன ஡ரித்துக்வகரண்டு ஢஬஧த்஡றண஥றச஫த்஡வ஬ரபே வதரற்தி஧ம்சதக் சக஦ில் திடித்துக்வகரண்டு, அ஧ண்஥சண஬ரைசன ஬ிட்டு வ஬பிந஦ புநப்தட்டு, ந஬஡ தர஧க஧ரகறக ந஬஡ற஦ர்ப௃஡னரண஬ர்களுக்குப் தனதன஡ரணங்கள் வைய்து,


஥நணரந஬கப௃ம் தின்ணசட஦த்஡஡க்க ந஬஡஥ரண ஢சடப௅ள்ப ஢ரன்கு கு஡றச஧கசபக் கட்டி஦ ஥கரந஥பேச஬ப் நதரன உ஦ர்வுள்ப ஧த்஡றண கைற஡஥ரகற஦ ஧஡த்஡றன்ந஥ல் ஆந஧ரக஠ித்துக்வகரண்டு ந஬஡ந஬஡ற஦ர், ஥ீ ஥ரம்ைகர், ஡ரர்க்கல கர், ச஬஦ரக஧஠ர், நைர஡றடர், ஆப௅ள்ந஬஡ற஦ர், ந஬஡ரந்஡ற஦ர், ஆக஥ைறத்஡ரந்஡ர், பு஧ர஠ிகர், ை஥஦ ைரஸ்஡ற஧ப் தி஧ைங்கர் ப௃஡னரண கரரி஦த்஡சன஬ர்களும்; ைறநணகர், உந஬ிணர், புந஧ரகற஡ர் ப௃஡னரண஬ர்களும்; ஥ன்ணர், ஥ண்டலீகர், தட்ட஬ர்த்஡ணர் ஥குட஬ர்த்஡ணர் ப௃஡னரண அ஧ைர்களும் ஡ங்கள் ஡ங்கள் வதபேச஥க்குத் ஡க்க ஬ரகணங்கபிநனநறச் சூழ்ந்து஬஧வும், வ஢ற்நறப்தட்டம் கறம்புரி ப௃஡னரண அ஠ிகசப அ஠ிந்து அனங்கர஧ஞ் வைய்து ஥஡஦ரசணகள் கர்ச்ைறத்து ஬஧வும், ப௃த்துக்குஞ்ைம் ப௃த்து஬டம் ப௃த்து஬ரபி கறண்கற஠ி஥ரசன வதரற்கனசண ப௃஡னரண அ஠ிகபரல் அனங்கரித்஡ ஬னறப௅ள்ப கு஡றச஧கள் கசணத்து ஬஧வும், ஬஧தட்டம் ீ ஬஧ைங்கறனற ீ ஬஧கண்சட ீ ப௃஡னரண அ஠ிகசப ஦஠ிந்஡ ஬஧ர்கள் ீ ஆ஧஬ரரித்து ஬஧வும், ஥ங்கனப்தரடகர் தரடவும், ஬ந்஡ற஦ர் ஥ரக஡ர் புக஫வும், ஥ங்கன ஥ங்சக஦ர் ஬ரழ்த்஡வும், ஢ரடகக் க஠ிசக஦ர் ஢டணஞ்வைய்஦வும், தட்டரங்கு தடிக்கவும், கட்டி஦ங் கூநவும், அஷ்ட஥ங்கனங்கசப ஌ந்஡றச் சு஥ங்கனறகள் சூழ்ந்து நதரகவும், வ஬ள்சப ஬ட்டக் குசடகள் ஢ற஫ற்நவும், வ஬ண்ைர஥ச஧ ஬ைவும், ீ ஥஦ிற்குஞ்ைங்கள் சு஫ற்நவும், பூந்஡ட்நடந்஡வும் நதரிசக, ஡ம்தட்டம், ஡க்சக, உடுக்சக, ைச்ைரி, ஡ரபம், ஥த்஡பம், ஡ரச஧, ைறன்ணம், ஥ல்னரி, ைங்கம், ஋க்கரபம், பேத்஡ற஧஬ச஠, ீ ஢ர஧஡஬ச஠, ீ தும்புபே஬ச஠, ீ இ஧ர஬஠ரஸ்஡ம், கறன்ணரி, புல்னரங்கு஫ல் ப௃஡னரண ந஡ரற்கபே஬ி, துசபக்கபே஬ி, கஞ்ைக்கபே஬ி, ஥றடற்றுக்கபே஬ி, ஢஧ப்புக்கபே஬ி ஋ன்கறன்ந ஍஬சக஦ரண ப௃ப்தத்஡ற஧ண்டு ஬ரத்஡ற஦ங்களும் ப௃஫ங்கவும், ந஡ரிற்கட்டி஦ ஥஠ிகபிநணரசை க¬ர்க¬வ஧ன்று ைத்஡றக்கவும், ஆடுகறன்ந ஥ர஡஧து அடிகபிற் பூண்ட ைறனம்நதரசை கலீர்கலீவ஧ன்று எனறக்கவும், ைகன ஥ங்கன ைம்தி஧஥ ஆடம்த஧ங்களுடன், ஥ரபிசககபின் ஬ர஦ில்கள்ந஡ரறும் ஥னர்ப்தந்஡ரிட்டு ஥஠ி஥ரசனகள் து‘க்கற ஬ரச஫ கப௃குகள் ஢ரட்டி வ஥ழுகறக் நகரன஥றட்ட ஡றண்ச஠கபில் பூ஧஠ கனைங்களும் வதரற்தரச஬களும் ப௃சபப்தரனறசககளும் ப௃க஬ிபக்குகளும் வ஬ண்ைர஥ச஧களும் இச஠க்க஦ல்களும் கண்஠ரடிகளும் பூந்஡ட்டுகளும் ஥ங்கன஥ரக ச஬த்து அனங்கரித்தும் தரி஥ப ஡ற஧஬ி஦ங்கசபக் கனந்஡ தணி஢ீர்


வ஡பித்துத் து‘பிவ஦ழும்தரல் கபஞ்வைய்தும் ஆடல்தரடல் ப௃஡னரண ஬ிந஢ர஡ங்கசபக் வகரண்டு ஬ிபங்கற஦ ஬஡ற஦ிணிடத்து ீ ந஡ந஬ந்஡ற஧ன் ஡ற஦ரக஧ரஜ ஡ரிைணஞ் வைய்஦ப்நதர஬து நதரன அவ் ஬஡ற஬ிடங்கவணன்னும் ீ இ஧ரஜகு஥ர஧ன் ந஡ச஧ ஢டத்஡ணரன்.

அப்வதரழுது, இ஧஡ற இந்஡ற஧ர஠ி ப௃஡னரண ந஡஬஥ர஡ர்கசப வ஦ரத்஡ அவ்஬஡ற஦ிலுள்ப ீ ஸ்஡றரீ ஜணங்கவபல்னரம் அப்புத்஡ற஧சணக் கண்டு ஥஠ப௃ள்ப ஥னச஧ ஬ண்டுகள் சூழ்ந்஡துநதரனவும் இணி஦ சுச஬ப௅ள்ப ந஡சண ஈக்கள் சுற்நற஦துநதரனவுஞ் சூழ்ந்துவகரண்டு, கசன வ஢கறழ்ந்தும், சக஬சப நைரர்ந்தும், கண்-¬ர் ஡தும்திப௅ம், கு஫ல் அ஬ிழ்ந்தும், வகரங்சககள் ஬ிம்஥றப௅ம், தைசனநதரர்த்தும் ச஥஦னசடந்஡ ஥ணத்஡஬ர்கபரய், "கபேம்சத ஬ில்னரகவுசட஦ கர஥சணப் தரர்க்கறலும் ஋ண்஥டங்கு அ஫குசட஦ இப஬஧ந஬! கன்ணிசகப் தபே஬ம் உள்ப஬நப ஢ரன்; ஋ன்ந஥ற் கசடக்கண் வைய்஦ரந஦ர?" ஋ன்றும், "஋ழு஡ப் தடர஡ சுந்஡஧ ஬டி஬ப௃ள்ப இபங்கரசபந஦! புபே஭ர் ப௃கம் தர஧ர஡ பூச஬ந஦ ஢ரன்; ஋ன்சணப் பு஠ர்ந்து நதரகரந஦ர? ஋ன்றும் "கண்களுக்கு ஢றசநந்஡ கட்ட஫கநண! கர஬ல் அ஫ற஦ர஡ கரரிசகந஦ ஢ரன்; ஋ன்சணக் கனந்து நதரகரந஦ர?" ஋ன்றும், "சுதனக்ஷ஠ங்கள் ஢றசநந்஡ சுந்஡஧ ஬டி஬நண! கல்஦ர஠஥றல்னர஡ கன்ணிசகந஦ ஢ரன்; ஋ன்ந஥ல் கபேச஠ வைய்஦ரந஦ர?" ஋ன்றும், "஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற வதற்ந ஥஡஦ரசணந஦! ைறறு஬஦துள்ப஬நப ஢ரன்; ஋ன்சணத் ஡றபேம்திப் தர஧ரந஦ர?" ஋ன்றும், "அ஡றை஦ிக்கத்஡க்க அ஫கநண! ஢றசந஦஫ற஦ர஡ ந஢ரிச஫ந஦ ஢ரன்; ைற்நந ஢றன்று நதரகரந஦ர?" ஋ன்றும், இந்஡ ஢ரஜபுத்஡ற஧னுக்கு ஬஡ற஬ிடஙகவணன்று ீ வத஦ரிட்ட

வதரிந஦ரர்க்கு

அணந்஡ந்஡஧ம் அடிக்கடி வ஡ண்டணிட்டரலும் நதர஡ரந஡" ஋ன்றும், "஬ரைப௃ள்ப ச஡னம் பூைற ஥஠ப௃ள்ப ஥னர்஥ரசன சூழ்ந்து ஬ரச஫ப்பூ இ஡ழ்நதரல் ஬கறர்ந்து கு஦ில்ப௃கம் நதரன ப௃டி஦ிட்டுப் தபிங்குச் ைற஥றழ்க்குள்பிபேந்து ந஡ரன்றுகறன்ந தபேத்஡ ஢ீனக்கல்நதரல் ஡ர஬ள்பி஦஥ரண ஡சனச்ைரத்துக்குள்பிபேந்து ைறறுகறத் ந஡ரன்றுகறன்ந குடு஥றப௅ம், தரர்க்கறன்ந஬஧து தரர்ச஬க்கு இன்தந்஡பேகறன்ந ந஡ரற்நப௃ம் ஥ரநர஡ ஥னர்ச்ைறப௅ம் ஥நணர஧ஞ்ைற஡஥ரண அ஫கும் குபிர்ச்ைறப௅ம் எபிப௅ம் வதற்றுச் வைந்஡ர஥ச஧ ஥னர்நதரல் ஬ிபங்கும் ப௃கப௃ம், கபேச஥ ஥றகுந்து வைம்ச஥ கனந்து


கரபேண்஠ி஦ந் ஡தும்தி இங்கற஡஥நறந்து ைறநறந஡ இச஥த்து ஥நணரனம்஥ற஦஥ரய் ஥னர்நதரன்று ஢ீண்ட கண்களும் எபிவகரண்டு உ஦ர்ந்஡ ஢ீண்ட ஢ரைறப௅ம், குண்டன஥஠ிந்து ஢ீண்டு அகன்ந வை஬ிப௅ம், ஡றரிபுண்ட஧ந் ஡ரித்துத் ஡றனகந்஡ீட்டி அ஫கு வதற்று அகன்று உ஦ர்ந்஡ வ஢ற்நறப௅ங்஥, த஬பம்நதரற் ைற஬ந்து ஡ற஧ண்ட உ஡டும், ப௃ல்சன ஦பேம்புகள் நதரனச் ைறறுகற வ஢பேங்கற எபி஬சும் ீ தற்களும், குறுகற

வ஥ன்ச஥஦ரகறச் ைற஬ப்நதநற஦ ஢ரவும், கண்டை஧ம் ப௃஡னரண

ஆத஧஠ங்கசப அ஠ிந்து ஬னம்புரிச்ைங்குநதரல் ஡ற஧ண்ட கண்டப௃ம், ஥த்஡பம் நதரனத் ஡ற஧ண்டு ஥ந்஡஧ ஥சனநதரன உ஦ர்ந்து கண்நடரர் கண்கசபப௅ங் கபேத்ச஡ப௅ங் கட்டுகறன்ந சுகந்஡஥ரசன ஦஠ிந்஡ வ஬ற்நறப௅ள்ப ந஡ரளும், ஬ச஠த்஡ண்டுநதரன ீ ஢ீண்டு ஡ரழ்ந்து கடக஥஠ிந்஡ சகப௅ம், ஡ர஥ச஧ ஥னர்நதரற் ைற஬ந்து ஥றபேது஬ரகற ஥ச஫நதரற்

வைரர்஠ம் வதர஫றகறன்ந

ப௃ன்சகப௅ம், ஬ிபக்க஥றகுந்து த஡க்க ப௃஡னரணச஬ அ஠ிந்து கபதகஸ்து‘ரிகள் பூைறக் கண்஠ரடிநதரன அகன்று ஥சனநதரன உ஦ர்ந்஡ ஥ரர்பும், ைறறுகற உ஦ர்ந்஡ ஬஦ிறும், ஆழ்ந்து அ஫கு வதற்ந உந்஡றப௅ம், ஦ரசணத் து஡றக்சக நதரன்று ஡ற஧ண்ட வ஡ரசடப௅ம், ஬ட்டந் ந஡ரன்நரது ஡சைவகரண்டு வை஫றப்புள்ப ப௃஫ங்கரலும், ஡ற஧ண்ட ஢ீண்ட கச஠க்கரலும், ஡ர஥ச஧ ஥னர் நதரன்று ஬஧கண்சட ீ ஦஠ிந்஡ கரல்களுட஡, ஬஧ம்பு கட஬ர஡ ஬டிப்தப௃ள்ப ஬டி஬ப௃ ப௃சட஦ இந்஡ இ஧ரஜபுத்஡ற஧சணக் கண்டு கபிப்த஡ற்கு ஢ரவணன்ண ஡஬ஞ் வைய்ந஡நணர!" ஋ன்றும், "இ஧ரஜ ைறங்க஥ரகற஦ இந்஡க் கு஥஧சணச் ைறபேஷ்டித்஡஬ன் தி஧஥ந஡஬நண ஦ரணரல் இ஬ண஫குக்குத் ஡க்க ஥ர஡றசண இணி ஋ங்நக உண்டுதண்ட௃஬ரநணர!" ஋ன்றும், "இவ்஬஫கணது ஬டிச஬க்கண்டரல் உபேகர஡ கபேங்கல்லும் உபேகு஥ரணரல் நதச஡ச஥ப௅ள்ப வதண்கள் ஥ணம் உபேகர஡றபேக்குந஥ர!" ஋ன்றும் "இ஬ணது பூர்஠ைந்஡ற஧ திம்தம் நதரன்ந புன்ணசகவ஦ரன்றுந஥ ப௄ன்றுனகத்஡றலுப௃ள்ப

வதண்களுக்வகல்னரம்

தித்ந஡ற்றுந஥!" ஋ன்றும் தன஬ி஡஥ரகத் ஡ணித்஡ணி வைரல்னற ந஥ரகங்வகரண்டு ஢றன்நரர்கள்.

அவ்஬஡ற஦ிலுள்ப ீ ஬ரனறதர் ஬ரர்த்஡றதர் ப௃஡னரண புபே஭ ஜணங்கவபல்னரங் கண்டு, "ஆ! ஆ!! இந்஡ப் புத்஡ற஧நண இ஧ரஜ புத்஡ற஧ன்; இ஬னுக்குப௃ன் ஥ற்ந இ஧ரஜ புத்஡ற஧வ஧ல்னரம் இ஧ரக்ஷை புத்஡ற஧ந஧" ஋ன்றும், "இ஬ன் ஬டிந஬ ஬டிவு;


இ஬ன் ஬டிவுக்குப௃ன் ஥ற்ந஬ர் ஬டிவ஬ல்னரம் ஥஧ ஬டிந஬" ஋ன்றும், "இ஬ன் கற்ந ஬ித்ச஡ந஦ ஬ித்ச஡; இ஬னுக்கு ப௃ன் ஥ற்ந஬ர் கற்ந ஬ித்ச஡வ஦ல்னரம் ஥ர஦஬ித்ச஡ந஦" ஋ன்றும், "இ஬ன் கு஠ந஥ கு஠ம்; இ஬னுக்குப௃ன் ஥ற்ந஬ர் கு஠வ஥ல்னரம் ஬ில்னறன் கு஠ந஥" ஋ன்றும், "இ஬நண இப஬஧சு; இ஬னுக்கு ப௃ன் ஥ற்ந இப஬஧வைல்னரம் பூ஬஧நை" ஋ன்றும், "இ஬நண ைல஥ரன்; இ஬னுக்குப௃ன் ஥ற்நச் ைல஥ரன்கவபல்னரங் கசன஥ரன்கநப" ஋ன்றும், "இ஬ன் ஬஧ந஥ ீ ஬஧ம்; ீ இ஬ன் ஬஧த்துக்குப௃ன் ீ ஥ற்ந஬ர் ஬஧ீ வ஥ல்னரம் ைவ்஬஧ந஥" ீ ஋ன்றும், "இ஬ன் வ஦ௌ஬ணந஥ வ஦ௌ஬ணம்; இ஬ன்

வ஦ௌ஬ணத்துக்கு

ப௃டண ஥ற்ந஬ர் வ஦ௌ஬ணவ஥ல்னரம் வ஬வ்஬ணந஥" ஋ன்றும், "இ஬ன் தரக்கற஦ந஥ தரக்கற஦ம்; ஥ற்ந஬ர் தரக்கற஦வ஥ல்னரம் ஢றர்ப்தரக்கற஦ந஥" ஋ன்றும், "இ஬சணப் வதற்ந஬ந஧ வதற்ந஬ர்; ஥ற்ந஬வ஧ல்னரம் வதண் வதற்ந஬ந஧" ஋ன்றும், இந்஡க் கு஠஧த்஡றண஥ரண பு஡ல்஬சணப் வதறு஡ற்கு ஢஥து ஥கர஧ரஜனும் அ஬஧து ஥சண஬ி஦ரபேம் ஋ன்ண ந஢ரன்பு ந஢ரற்நரந஧ர" ஋ன்றும், "வ஬ற்நறச஦ப௅சட஦ ஬஧ைறங்கம்நதரன்ந ீ இந்஡ப் புத்஡ற஧ணது ஡றபேப௃க஥ண்டனத்஡றல் ைரந்஡ந் ஡தும்புகறன்நந஡" ஋ன்றும், "இ஬ணது ஬டி஬ில் அ஫கு எழுகுகறன்நந஡" ஋ன்றும்,

"வ஢டு஢ரபரகக் கண்டுகபிக்க

ந஬ண்டுவ஥ன்று ஋ண்஠ி ஋஡றர்தரர்த்஡றபேந்஡ ஢஥க்கு இன்று ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரன் ஡றபே஬பேபல்னந஬ர இந்஡ இ஧ரஜ புத்஡ற஧சண இவ் ஬஡ற஦ில் ீ ஬பேம்தடி வைய்஡து? இணி அவ்஬பேளுக்கு ஋ன்ண சகம்஥ரறு வைய்ந஬ரம்" ஋ன்றும், "இந்஡ப் புத்஡ற஧ன் ஡ற஦ரநகைப்வதபே஥ரன் ஬஧த்஡றணரல் ந஡ரன்நறணரன் ஋ன்தச஡ இ஬ணது அற்பு஡஥ரண ஬டி஬ந஥ கரட்டுகறன்நந஡ ஋ன்றும், "஢஥஡஧ைனுக்குச் ைந்஡஡ற ஦ில்னரச஥஦ரல் திற்கரனத்஡றல் உனகம் ஋ன்ண தரடுதடுந஥ர ஋ன்று ஋ண்஠ி இசபத்஡றபேந்஡ ஢஥து துன்தத்ச஡வ஦ல்னரம் ஢ீக்கற இன்தத்ச஡க் வகரடுத்஡ இப்புத்஡ற஧னுக்கு ஢ரம் வைய்ப௅ம் உதகர஧ம் என்று஥றல்சனந஦" ஋ன்றும், ஥னுச்நைர஫ ஥கர஧ரஜசணப்நதரன ஢ம்ச஥வ஦ல்னரம் தரதுகரத்து ஬பே஬ரவணன்த஡ற்கு ந஬நந அசட஦ரபம் ந஬ண்டுந஥ர? இ஬ணிடத்஡றற் கபேச஠ துளும்புகறன்ந கசடக்கண்கநப கரட்டுகறன்நண" ஋ன்றும் தன஬ி஡஥ரகத் ஡ணித்஡ணி வைரல்னறக் வகரண்டு சூழ்ந்து ஢றன்நரர்கள்.


இந்஡ப் தி஧கர஧ம் அவ்஬வ் ஬஡ற஦ிலுள்ப ீ ஸ்஡றரீ ஜணங்களும் புபே஭ ஜணங்களும் தரர்த்துப் தரர்த்துப் தன஬ி஡஥ரகப் புகழ்ந்து வ஢பேங்க ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ ந஡ரிநனநறச்

வைல்லும்நதரது, எபே ஬஡ற஦ில், ீ ந஡ரிநன கட்டி஦

கு஡றச஧கள் ந஡ர்ப்தரகன் ஬ைத்ச஡க் கடந்து வ஡ய்஬த்஡றன் ஬ை஥ரகற, அ஡றந஬க஥ரக அத்ந஡ச஧ இழுத்துக்வகரண்டு

வைன்நண. அத் ஡பே஠த்஡றல்

஡ரய்ப்தசு஬ரணது தின்நண ஬஧ ப௃ன்நண ஬ந்஡ அ஫குள்ப எபே தசுங்கன்நரணது 'இபங்கன்று த஦஥நற஦ரது' ஋ன்ந வ஥ர஫றப்தடிந஦ துள்பிக்கு஡றத்துக்வகரண்டு ஋஡றர் ஬ந்து, இ஧ரஜகு஥ர஧சணச் சூழ்ந்து ஬பேகறந ைணத்஡ற஧ள்களுக் குள்நப எபே஬பே஥நறந்து வகரள்பர஡தடி ஊழ்஬ிசண஦ரற் கண்஥஦க்கஞ் வைய்஬ித்து உட்புகுந்து, அ஡றந஬க஥ரகச் வைல்லுகறன்ந ந஡ர்ச் ைக்க஧த்஡றல் அகப்தட்டு அச஧தட்டு உடல் ப௃நறந்து குடல்ை஡றந்து உ஦ிர்஬ிட்டுக் கறடந்஡து.

உடநண அந்஡ப் தசுங்கன்று ஡ணது ந஡ர்ச்ைக்க஧த்஡றல் அகப்தட்டச஡க் நகட்ட ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ இடிந஦ரசை நகட்ட ஢ரகம் நதரனத் ஡றடுக்கறட்டு, ஢டு஢டுங்கறத் ந஡ரினறபேந்து கல ந஫ ஬ிழுந்து, ஋ண்஠ப்தடர஡ துன்தத்ந஡ரடும், த஦த்ந஡ரடும் ஋ழுந்துநதரய் அப் தசுங்கன்று இநந்து கறடப்தச஡க் கண்டு, ஥஡ற஥஦ங்கற ஥ணம் தச஡த்துக் சகப௅ங்கரலும் ஢டுக்வகடுத்துப் வதபேப௄ச்சு஬ிட்டு உடம்பு ஬ி஦ர்த்துச் நைரத஥சடந்து ஬ிழுந்து, ைறநறந஡ வ஡பின் வ஡ழுந்து கண்கபிநன ஢ீர் ஆநரகப் வதபேக ஢றன்று, "ைற஬ைற஬ர! ைற஬ைற஬ர!! ைங்க஧ர! ைங்க஧ர!! ைம்புந஬! ைம்புந஬!! ஥யரந஡஬ர! ஥யரந஡஬ர!! ஡ற஦ரக஧ரஜப்தி஧பு! ஡ற஦ரக஧ரஜப்தி஧பு!! ந஡஬ரீ€த் ஡ரிைறக்கந஬ண்டு வ஥ன்று ஬ந்஡ அடிந஦னுக்கு இப்தடிப் தட்ட இடபேம் ஬஧னர஥ர? ஢ன்நநற஦ர஡ தர஬ி இ஬ன் ஢ம்ச஥த் ஡ரிைறக்கத் ஡க்க஬ணல்ன வணன்று ஡றபேவுபங்

வகரண்டு ஡ரநணர ஋ன்சண இந்஡ப் த஫றக்கு

ஆபரக்கற஦து? ந஡஬ரீச஧த் ஡ரிைணஞ்

வைய்஦ ஋ண்஠ி ஬ந்஡ அடிந஦ன்

கரல்஬பேந்஡ ஢டந்து த஦தக்஡றப௅டநண ஬ந்து ஡ரிைறக்க ந஬ண்டும்; அவ்஬ரறு வைய்஦ர஥ல், வைல்஬ச் வைபேக்கறணரல் ந஡ரிநனநறக்

வகரண்டு

ஆடம்த஧ங்களுடன் தக்஡ற஦ில்னரது தகல்ந஬஭க்கர஧ன் நதரன டம்தந஬஭ங் கரட்டி ஬ந்஡ அன்தில்னர஡ தர஬ி஦ரகற஦ ஋ன் திச஫ச஦க் குநறத்து ந஢ர஬஡ல்னது, ஋ம்வதபே஥ரணிடத்஡றற் குசந வைரல்னத் ஡குந஥ர? இப்தடிப்தட்ட வதபேம்தர஡கம்

வைய்஦த்஡ரநணர திள்சப஦ரகப் திநந்ந஡ன்? ஬ிரிந்஡


தரற்கடனறல் ஬ி஭ம் திநந்஡துநதரல் ஥சநவ஢நற ஡஬நர஡ ஥னு஬ின் ஬஥றைத்஡றல் ஋஡ற஧ற்ந தர஬ி஦ரகற஦ ஢ரன் ஌ன் திநந்ந஡ன்? த஫றதர஬ங்கசபக் கண஬ிலும் கண்டநற஦ர஡ ஥னுச்நைர஫஧ரகற஦ ஋ன் தி஡ரவுக்குப் வதபேம்த஫றச஦ச் சு஥த்஡த்஡ரநணர திநந்ந஡ன்? ைற஬வதபே஥ரசணத் ஡ரிைறத்துச் ைலர்வதநனரவ஥ன்று ஋ண்஠ி ஬ந்஡ ஋ணக்குச் ைற஬஡ரிைணங் கறசட஦ரது ஡ீ஧ரப்த஫ற கறசடத்஡ந஡! ஏநகர! '஋ண்஠ம் வதரய்஦ரகும் ஌பி஡ம் வ஥ய்஦ரகும்' ஋ன்ந ஬ரர்த்ச஡ ஋ன்ணிடத்஡றநன இன்று அனுத஬ப்தட்டந஡! ஍ந஦ர! ஢ரன் கற்ந கல்஬ி வ஦ல்னரம் கச஡஦ரய் ப௃டிந்஡ந஡; ஢ரன் நகட்ட நகள்஬ிவ஦ல்னரம் நகடரய் ப௃டிந்஡ந஡; ஢ரன் அநறந்஡ அநறவ஬ல்னரம் அ஬ன஥ரய் ஬ிட்டந஡; ஢ரன் வ஡பிந்஡ வ஡பிவ஬ல்னரம் ஡ீங்கரய் ஬ிட்டந஡! அ஧ய஧ர! இப்தடிப்தட்ட ஡ீங்கு ஬பேவ஥ன்று அநறந்஡ரல் ந஡ரிநனநநநண, தசுச஬க் வகரசன வைய்஬ந஡ தர஬ங்கபி வனல்னரம் வதபேம் தர஬ம், அச஡ப் தரர்க்கறலும் தசுங்கன்சணக் வகரசனவைய்஬து தஞ்ை஥ர தர஡கத்஡றனும் த஡றன்஥டங்கு அ஡றகம் ஋ன்று வதரிந஦ரர் வைரல்னக் நகட்டநறந்஡றபேக்கறந ஢ரன் இன்று அந்஡ப் தர஡கத்துக்கு ஆபரகறப௅ம் உ஦ிச஧ ஬ிடர஥ல் உடசனச் சு஥ந்஡றபேக்கறன்நநநண; இபங்கன்று ஋஡றந஧ ஬஧வும் அச஡ப்தர஧ர஥ல் அ஡ன்ந஥ற் ந஡ச஧ ஢டத்஡ற஦து வைல்஬ச் வைபேக்கல்னந஬ர ஋ன்று உனகத்஡ரர் த஫றக்கும் த஫றக்கத்஡ரன் உடம்வதடுத்ந஡ன்; ஢ரன் புத்஡ற பூர்஬஥ரக ஋ள்பப஬ர஦ினும் அநறந்஡றபேப்நதணரணரல் இப்தடிப்தட்ட அதர஦ம் ந஢ரிடவ஬ரட்நடன்; ஋ன்ண வைய்ந஬ன்! ஋ன்ண வைய்ந஬ன்!! ஥னுச்நைர஫ர் கரனத்஡றல் அ஬ர் புத்஡ற஧ன் எபே தசுங்கன்சணக் வகரன்நரன் ஋ன்னும் த஫றவ஥ர஫றச஦ உனகத்஡றல் ஢றசனவதந ஢ரட்டிநணநண! ஢ீ஡ற ஡஬நரது உனகத்ச஡ வ஦ல்னரம் ஆளுகறன்ந ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற வ஦ன்னும் ஥கர஧ரஜனுக்குப் திள்சப஦ரகப் திநக்கும்தடி இபேந்஡ ஢ல்஬ிசண இப்நதரது நத஦ரகப் திநப்த஡ற்குத் ஡க்க ஡ீ஬ிசண஦ரய் ஬ிட்டந஡! இந்஡ப் திநப்திநன இப் த஫றச஦ ஌ற்றுக் வகரள்஬஡ற்கு ப௃ன் திநப்தில் ஋ன்ண தர஬ஞ் வைய்ந஡நணர? து‘ய்ச஥ப௅ள்ப சூரி஦ குனத்஡றற்கு ஆ஡ற஦ரகற஦ ஥னுவ஬ன்த஬பேம் அ஬ர் ஬஫றக்குப்தின் ஬஫ற஬஫ற஦ரகத் ந஡ரன்நற஦ குநனரத்துங்க நைர஫ர், ஡றபே஢ீற்றுச்நைர஫ர், கர஬ிரிகச஧கண்ட நைர஫ர், ஥னு஢ீ஡றச்நைர஫ர், இ஧ரநஜந்஡ற஧நைர஫ர், இ஧ரஜசூடர஥஠ிச்நைர஫ர், இ஧ரஜ஧ரஜநைர஫ர், உசநபெர்ச்நைர஫ர், ஥ண்஠பந்஡நைர஫ர், கங்சகவகரண்ட நைர஫ர்,


ந஡஬ர்ைறசந஥ீ ட்ட நைர஫ர், ஥஧பு஢றசனகண்ட நைர஫ர், ஋஥சணவ஬ன்ந நைர஫ர், சுந்஡஧ச்நைர஫ர், வ஥ய்ந்வ஢நறச் நைர஫ர் ப௃஡னரண ஋ன் ப௄஡ரச஡கபரண ப௃ன்நணரர்கவபல்னரம் ஡ீச஥ச஦ச் நை஧ரது வைங்நகரல்஢டத்஡ற அசடந்஡ கல ர்த்஡ற இக்கரனத்஡றல் ஋டுக்கப்தடர஡ த஫றச஦ச்சு஥ந்஡ ஋ன்ணரல் ஥சநந்து நதரகும்தடி ந஢ரிட்டந஡! ஍ந஦ர! இச஡ ஋ண்ட௃ம்நதரது, ஢ரன் குனத்ச஡க் வகடுக்க ஬ந்஡ நகரடரிக் கரம்தரநணநண! ஥஧த஫றக்க஬ந்஡ ஬ச்ைற஧ரப௅஡஥ரநணநண! கன்றுக்குப் தரலு‘ட்டர஡஬சணக் கண்டரலும் தர஬வ஥ன்று

வைரல்லுகறந

வதரிந஦ரர்கள் நைங்கன்சநத் ந஡ர்க்கரனறனறட்ட ஋ன்சணக் குநறத்து ஋ன்ண வைரல்஬ரர்கள்? இந்஡க் கன்று ஋ங்நக திநந்஡ந஡ர? ஋ங்நக ஬பர்ந்஡ந஡ர? ஋ங்நக நதரக ஋ண்஠ி஦ந஡ர? இங்நக ஬ந்து இநக்க ந஢ரிட்டந஡! சுந்஡஧ப௃ள்ப இக் கன்று இநந்஡ச஡க் கண்ட ஋ணக்நக இவ்஬பவு துக்கப௃ண்டர஦ிபேக்கறன்நந஡! இச஡ ஈன்ந ஡ரய்ப்தசு கண்டரல் ஋ன்ண தரடு தடுந஥ர? இச் வைய்஡றச஦ ஋ன் தி஡ர஬ரண஬ர் நகட்தர஧ரணரல் ஌஡ரய் ப௃டிப௅ந஥ர? ஬ரர்த்ச஡஥ரத்஡ற஧த்஡றநன த஫றவ஦ன்று ை஧ைஞ்

வைய்கறன்ந஬ர்கசபப௅ந் ஡ண்டிக்கறன்ந ஡ந்ச஡஦ரர்

஡றபேப௃கத்஡றல் ஡கு஡ற஦ல்னர஡ த஫றச஦ச் சு஥ந்து ஡ண்டசணக்கரபரகற஦ ஢ரன் ஋வ்஬ரறு ஬ி஫றப்நதன்? இணி இவ்வுனகறல் த஫றக்கரபரகற உண்டுடுத்து உனர஬ி உ஦ிர் ச஬த்஡றபேக்க ஥ரட்நடரன்; இன்நந ஋ன்னு஦ிச஧ இ஫ந்து஬ிடுகறநநன்!" ஋ன்று தன஬ி஡஥ரகப் தரி஡தித்து, துக்க ைப௃த்஡ற஧த்஡றல் அழுந்஡றக் கச஧ கர஠ர஡஬ணரகற ஢றன்நநதரது, உடன் சூழ்ந்து஬ந்஡ அந்஡஠ர் அச஥ச்ைர் ப௃஡னரநணரர் ஧ரஜகு஥ர஧சணப் தரர்த்துத் ஡ரப௃ம் ஬ிைண஥சடந்஡஬ர்கபரய், "ஏ ஬ிந஬கப௃ள்ப ஬஡ற஬ிடங்கநண! ீ ஢ீர் ஋ன்ண வகடு஡ற ந஢ரிட்டவ஡ன்று இப்தடிப் தி஧னரதிக்கறன்நீர்? அந்஡ப் தசு஬ின் கன்சந ஢ீர்

வகரல்னந஬ண்டு

வ஥ன்று வகரன்நீந஧ர? அல்னது அந்஡க் கன்று ந஡ர்க்கரனறல் அகப்தடு஬ச஡ அநறந்தும் அஜரக்கற஧ச஡஦ர஦ிபேந்஡ீந஧ர? அக்கன்று ஏடி஬ந்஡ச஡ச் சூழ்ந்஡றபேந்஡ ஢ரங்கள் எபே஬பேம் அநறந஦ரந஥; ஢ீர் ஋ப்தடி அநற஬ர்? ீ அது கர்஥஬ைத்஡ரநன ஋ல்னரர் கண்கபிலும் ஥ண்கசபத் து஬ி ஬னற஦ ஬ந்஡ ஥டிந்஡ந஡; அ஡ற்கு ஢ீர் ஋ன்ண வைய்஬ர்? ீ ஥றபேக ஜர஡றகபிநன உ஦ர்வுள்ப தசு஬ின் கன்று இநக்கந஢ரிட்டந஡ வ஦ன்று ஋ண்஠ி வ஦ண்஠ிச் நைரர்ந்து நதரகறன்நீர். ஆணரல் அ஡ற்வகன்ண வைய்ந஬ரம்? வதரன்கத்஡ற ஋ன்று கழுத்஡ரிந்து வகரள்பனரந஥ர? இ஡ணரல் ஢஥க்குப் த஫ற தர஬ம் என்று஥றல்சன; ஆ஦ினும் இதுதற்நற உ஥து


஥ணது ஆசனதரய்ந்து அ஬னங் வகரள்ளுகறன்நதடி஦ரல், ந஬஡த்஡றல் ஬ி஡றத்஡றபேக்கறன்ந தி஧ர஦ச்ைறத்஡ங்களுள் இ஡ற்குத் ஡க்கது ஋துந஬ர அச஡க் நகட்டநறந்து வைய்து

வகரள்பனரம்; ஢ீர் ைறத்஡ங் கனங்கர஥ல் ந஡ரிநனறும்"

஋ன்று வைரன்ணரர்கள்.

அதுநகட்ட ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ "஢டு஬ரகப் நதசுகறன்ந ஢ல்நனரர்கபரக ஬ிபேந்தும் கரனந஬ற்றுச஥஦ரல் கபேத்துந஬றுதட்டு ப௃க஢ட்தரகப் நதைற ப௃கந்துசடக்கறன்ந஬ர்கள்நதரற் வைரன்ண ீர்கள். இவ஡ன்ண ஆச்ைரி஦ம்! பூர்஬ம் ஋ங்கள் ஬ம்ைத்஡றல் ைறதிச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற ஋ன்த஬ர் எபே஬ர் எபே ந஬டன் து஧த்஡றக்வகரண்டு ஬஧ப்த஦ந்து அசடக்கன஥ரகப் புகந்஡ புநரவுக்கு அத஦யஸ்஡ஞ்வைய்து, தின்பு அவ்ந஬டன் ஬ந்து புநரச஬க் நகட்டு ஬஫க்கறட்டநதரது, அந்஡ப் புநரவுக்கு ஈடரகத் ஡஥து ைரீ஧த்஡றலுள்ப ஥ர஥றைத்ச஡ வ஦ல்னரம் அரிந்஡ரிந்து ஡஧ரைறல் ச஬த்தும் ஢றசநகர஠ர஥னறபேக்க, அதுகண்டு ஡ரப௃ம் அந்஡ப் ஡஧ர஡ைறநனநறணரர். அ஬ர் தட்ைற ஜர஡றகபில் ைர஥ரணி஦ப் திந஬ி஦ரகற஦ புநர஬ின் உ஦ிர்க் வகரசனக்நக அஞ்ைறத் ஡ம் உடம்சதக் வகரடுத்஡து஥ன்நற உ஦ிச஧ப௅ங் வகரடுத்஡ர஧ரணரல், அப்தட்ைற ஜர஡றகபில் ஬ிநைடப் திநப்தரகற஦ கபேடன் ப௃஡஧ரண உ஦ிர்கபிணிடத்து ஋ப்தடிப்தட்ட கரபேண்஠ி஦ப௃ள்ப஬஧ரய் இபேக்கந஬ண்டும்? அ஡ணினும் உ஦ர்ந்஡ ஥றபேக ஜர஡றகபில் ஋வ்஬சகப்தட்ட கறபேச஥ப௅சட஦஬஧ரய் இபேக்கந஬ண்டும்? அ஡ணிணம் அம்஥றபேக ஜர஡றகபில் ஬ிநைட஥ரகற஦ தசுக்கபிணிடத்஡றல் ஋ப்தடிப்தட்ட இ஧க்கப௃ள்ப஬஧ரய் இபேக்கந஬ண்டும்? அ஡ணினும் தசு஬ின் கன்றுகபிடத்஡றல் ஋வ்஬சகப்தட்ட ஡஦வுள்ப஬஧ரய் இபேக்க ந஬ண்டும்? அப்தடிப்தட்ட஬பேசட஦ ஬ம்ைத்஡றல் ஢ரன் திநந்தும், இன்று ஬஡ற஦ில் ீ ஬பேம்நதரது ஦ரந஧ர த஦ங்கரட்டித் து஧த்஡, அ஡ணரல் ஢டுங்கற ஋ன்வண஡றந஧ அசடக்கன஥ரகத் துள்பிந஦ரடி ஬ந்஡ இந்஡ப் தசுங்கன்சந அத஦யஸ்஡ங் வகரடர஥ல், அ஢ற஦ர஦஥ரகத் ந஡ர்க்கரனறல் அகப்தட்டிநந்துநதரகச்

வைய்ந஡நண!

இப்தடிப்தட்ட ஋ன்சண ஋ன்ண வைய்஡ரல் ஡ீபேம்? ஋ன்சண இ஡ற்குத்஡க்க தி஧ர஦ச்ைறத்஡ஞ் வைய்து வகரள்ளும்தடி வைரன்ண ீர்கள்; ஋ங்கள் ஬ம்ைத்஡றனறபேந்஡ அ஧ைர்கள் இ஧க்கத்துடன் ஢ீ஡ற ஡஬நரது அ஧சு வைலுத்஡ற ஬ந்஡ கற஧஥த்ச஡ப௅ம், ஋ன் தி஡ர஬ரகற஦ ஥ணச்நைர஫ர் ஢டு஢றசன ஡஬நர஥ல் ஋வ்வு஦ிர்கசபப௅ம்


஡ம்ப௃஦ிர்நதரனப் தரதுகரத்து ஬பேகறன்ந ப௃சநச஥ச஦ப௅ம், அ஧ைர்க்குக் நகரபூசை

வைய்஬து கடவணன்ந ந஬஡஬ரக்கற஦த்ச஡ப௅ம், அ஧ைர் தசுக்களுக்கு

஦ரவ஡ரபே குசநவும் ந஢ரிடவ஬ரட்டர஥ல் ஥றகுந்஡ ஜரக்கற஧ச஡ப௅டன் ஬ிபேத்஡ற வைய்஬ிக்க ந஬ண்டுவ஥ன்கறந வதரிந஦ரர் ஬ரக்கற஦த்ச஡ப௅ம், ஍ந஦ர! ஋ங்நக அனுப்தி஬ிட்டு இங்நக தி஧ர஦ச்ைறத்஡ஞ் வைய்து வகரள்ளுந஬ன்!" ஋ன்று து஦஧த்துடன்

வைரல்னறணரன்.

அதுநகட்ட அவ்஬ந்஡஠ர் ப௃஡னரண஬ர்கள் "஬ர஧ரய் இ஧ரஜபுத்஡ற஧நண! ஢ரங்கள் ப௃கத்துக் கறச்சை஦ரக ப௃ன்வணரன்று நதைறப் தின்வணரன்று வைரல்லுகறன்ந஬ர்கபல்ன; வ஢டு஢ரபரக ஋ங்களுடன் த஫கற஦ிபேந்தும் ஋ங்கள் சுதர஬ம் இன்ணப௃ம் உ஥க்கு ஢ன்நரகப் புனப்தட஬ில்சன ஋ன்று ந஡ரன்றுகறன்நது. உனகம் ஡சனகல ஫ரகு஥ரணரலும் உள்பதடி வைரல்லுந஬ரந஥ ஦ல்னது பு஡ற஡ரகத் வ஡ரடுத்துப்

வதரய் நதை஥ரட்நடரம். ஢ரங்கள் வைரல்லும்

஬ரர்த்ச஡஦ில் ஢ம்திக்சக ச஬த்துக் நகட்கக் கட஬ர். ீ அந்஡ப் தசுங்கன்று எபே஬ர் து஧த்஡ அ஡ணரல் த஦ந்து அசடக்கன஥ரக ந஬ண்டுவ஥ன்கறன்ந அநறந஬ரடு உ஥க்வக஡றந஧ ஏடி஬ந்஡஡ல்ன; அல்னது ஡ரநண துள்பிக்கு஡றத்து ஏடி஬ந்஡஡து஥ல்ன; அச஡ இன்ண஬ிடத்஡றல் இன்ண கரனத்஡றல் இன்ணதடி இநக்குவ஥ன்று ஬ி஡றத்஡றபேந்஡ அ஡ன் ஡சன஬ி஡றந஦ அ஡சணத் து஧த்஡றக்வகரண்டு஬ந்து ந஡ர்க்கரனறல் அகப்தடுத்஡றச் ைறச஡ந்து஬ிட்டது; அ஡ன் ஬ி஡ற அப்தடி஦ிபேக்க ஢ீர் ஬஠ரக ீ ஬ிைணப்தடு஬஡றல் ஋ன்ண தனன்? 'கும்தநகர஠த்துப் தள்பன் வகரள்சப வகரண்டுநதரகத் ஡ஞ்ைரவூர்ப் தரர்ப்தரன் ஡ண்டங் வகரடுத்஡ரன்' ஋ன்னும் த஫வ஥ர஫றநதரன அ஡னு஦ிந஧ ஬ி஡ற வகரள்சப வகரள்ப உம்ப௃஦ிச஧த் ஡ண்டங்

வகரடுப்தந஡ன்? ஢ீர் என்றுக்கும்

அஞ்ைர஥ல் ந஡ரிநனறும்" ஋ன்று வைரன்ணரர்கள்.

அதுநகட்டு ஧ரஜபுத்஡ற஧ன், "ைற஬஡ரிைணம் வைய்஦ ஋ண்஠ித் ந஡ரிநனறும்நதரந஡ கரல்஡஬நறப௅ம் இடது ந஡ரளும் இடது கண்ட௃ம் துடித்தும் கரட்டி஦ உற்தர஡ங்கசப ஆநனரைற஦ர஥ல் புநப்தட்ட ஋ன்஥஡றச஦ ஢றசணத்துத்஡ரன் து஦஧ப்தடுந஬நணர! அ஧ைர் குனத்஡றற் திநந்தும் ஋ன்சண இ஫றகுனத்஡ரர் வைய்ப௅ம்


வைய்சகச஦ச் வைய்஬ித்஡ ஋ன்஬ி஡றச஦ ஢றசணத்துத்஡ரன் து஦஧ப்தடுந஬நணர! ஥ரைறல்னர஡ சூரி஦ குனத்துக்கு ஥ரசுண்டரகும்தடி வைய்஡ச஡க் குநறத்துத் து஦஧ப்தடுந஬நணர! தி஡ரவுக்குப் த஫றசு஥த்஡ப் திள்சப஦ரகப் திநந்஡ச஡க் குநறத்துத் து஦஧ப்தடுந஬நணர! இக்கன்நறன் இநப்சதக் கண்ட ஡ரய்ப்தசு துக்கப்தடுவ஥ன்தச஡ ஢றசணத்துத் து஦஧ப்தடுந஬நணர! ஢ரவணரபே஬ன் ஋஡ற்வகன்று து஦஧ப்தடுந஬ன்! ஋ன்ண வைய்ந஬ன்! வைய்஦த் ஡க்க஡ரன்றும் இன்ண

வ஡ன்று அநறந஦நண! ஆ஦ினும் 'ப௃ற்ந ஢சணந்஡ரர்க்கு ஈ஧஥றல்சன'

஋ன்ததுநதரன ப௃ழுதும் த஫றப்தட்ட ஋ணக்கு இணி வ஦ன்ண துக்க஥றபேக்கறன்நது! இணிப்

வதரி஦ந஦ரர்வைரல் கடக்கப்தடரது ஋ன்ததுதற்நற உ஥து

வைரற்தடிந஦ இந஡ர இ஧஡த்஡றல் ஌றுகறன்நநன்! ஋ன்சண ஋ப்தடிப் புணி஡ணரக்க ந஬ண்டுந஥ர அப்தடிச் வைய்து கசடத்ந஡ற்று஬து உங்களுக்நக கடன்" ஋ன்று வைரல்னற, ஌நற, இ஧஡த்ச஡ ஬ந்஡ ஬஫றந஦ ஡றபேப்தி஬ிட்டுப் தி஧ர஦ச்ைறத்஡ம் அநறந்து வைய்஬ிக்கத்஡க்க

வதரிந஦ரர்கபிடத்துக்கப் நதர஦ிணரன்.

இந்஡ப் தி஧கர஧ம் இ஧ரஜகு஥ர஧ன் நதரணதின்பு, இநந்து஬ிட்ட அக்கன்சந ஈன்ந ஡சன஦ீற்றுப் தசு஬ரணது ஡ன் கன்று துள்பிக் கு஡றத்ந஡ரடி஦ ஬஫றந஦நதரய் அந்஡க் கன்று கல ந஫஬ிழுந்து கறடப்தச஡த் து‘஧த்ந஡ கண்ட஬ப஬ில் குசனகுசனந்து ஢டு஢டுங்கற புத்஡ற஥஦ங்கற என்றுந் வ஡ரி஦ர஥ல் சூசநக்கரற்நறல் அகப்தட்ட துபேம்சதப்நதரல் சு஫ன்று சு஫ன்று ஏடிச் ை஥ீ தத்஡றல் ஬ந்து உடல் ைறச஡ந்தும் குடல் ைரிந்தும் உ஦ிர்஬ிட்டுக் கறடப்தச஡ப் தரர்த்துச் நைரர்ந்து஬ிழுந்து தி஧க்கறசண ஡ப்திப் தி஠ம்நதரற் கறடந்து, தின்பு ைற்நந வ஡பிந்வ஡ழுந்து வதபேப௄ச்சு஬ிட்டு அந்஡க் கன்சநச் சுற்நறச் சுற்நறக் நகரவ஬ன்று அனநற஦னநற அ஡னுடம்சத ப௃கர்ந்து ப௃கர்ந்து, "இவ஡ன்ண ஡ீ஬ிசணந஦ர; இவ஡ன்ண இந்஡ற஧ைரனந஥ர! இவ஡ன்ண ஬ிதரீ஡ந஥ர! ஬ரனசைத்துக் கரல்஬ிசைத்து ஋ணக்குப௃ன் துள்பிந஦ரட இப்நதரது தரர்த்ந஡நண! இத்஡சண ஬ிச஧஬ில் இப்தடிப்தட்ட இடி஦ிடிக்கும் ஋ன்று ஋ள்பபவும் அநறந஦நண! கர஬ிரி ப௃஡னரண ஡ீர்த்஡ ஦ரத்஡றசன வைய்தும், ைற஡ம்த஧ம் ப௃஡னரண ஸ்஡ன஦ரத்஡றச஧ வைய்தும், ஡றபேக்நகர஦ில்கபிலும் ஡றபே஬஡றகபிலும் ீ உள்ப புல் ப௃஡னரணச஬கசப ஬ர஦ிணரற் கசபந்து ஡றபேப்த஠ி வைய்தும், புல் ந஥஦ர஥லும் ஢ீர் குடி஦ர஥லும்

வ஢டு஢ரள்


஬ி஧஡ங்கரத்தும் உன்சணப் வதநப்தட்ட தரடு வ஡ய்஬ம் அநறப௅ந஥! அவ்஬பவு தரட்சடப௅ம் அ஬ன஥ரக்கறப் நதரட்டு, நைங்கன்நந! ஋ன்சணத் வ஡பே஬ில் ஬ிட்டரந஦! உன்சணப் வதறுகறந஡ற்கு ந஢ரற்ந ந஢ரன்புகபரல் ஬ந்஡ இசபப்பு இன்னும் ஆந஬ில்சனந஦! இ஡ற்குள் இப்தடிப்தட்ட ஆநர஡ வதபே வ஢பேப்சத அடி஬஦ிற்நறல் ச஬த்஡ரந஦! இந்஡த் துக்கத்ச஡ இணி ஋ந்஡ ஬ி஡த்஡றணரற் ைகறத்துக்வகரள்ளுந஬ன்! 'தர஬ிக்கப் தரக்கற஦ந் ஡க்கரது' ஋ன்த஡ற்குச் ைரி஦ரகப் தபிங்கு நதரன்ந ஢றநப௃ம், தரல் ஬டிகறன்ந ப௃கப௃ம், ைறறுகறத் ஡ற஧ண்ட ஡ற஥றலும், கசடந்வ஡டுத்஡து நதரன்று கரல்களும் ஬ரச஫ச் சுபேள் நதரன்று ஬பர்ந்஡ ஬ரலும், ைறத்஡ற஧க்கன்று நதரன்று சுதனக்ஷ஠ங்கசபப் வதற்ந ஬டிவுப௃சட஦ ஢ீ ஢றர்ப்தரக்கற஦ப௃ள்ப ஋ணக்குத் ஡க்கர஥ற் நதரய்஬ிட்டரந஦! உன்னுசட஦ சுந்஡஧ப௃ள்ப ஬டி஬த்ச஡க் கண்டரற் கர஥ந஡னுவுங் கட்டி ஦ச஠த்து ப௃கங்குபிர்ந்து ப௃த்஡ங் வகரள்ளுந஥! ஢ரன் உன்சணப் தற்நற஦ல்னந஬ர உ஦ிர்஡ரித்து உனகத்஡றல் உனர஬ி஦ிபேந்ந஡ன்! இன்னும் எபே஡஧ம் உன்ண஫கற஦ ப௃கத்ச஡க்கண்டு ஋ன் ஥டிசு஧ந்து தரல் வைரரி஦க் கரண்நதநணர! ஍ந஦ர! உன்சண 'ஆ஦ி஧ங் கன்றுகபிலும் அ஫குள்ப கன்று' ஋ன்று கண்நடரர் வைரல்னக் கபிப்புடன் நகட்ட ஋ன் கரதுகபரல் இன்று 'இபங்கன்சந இநக்க ஬ிட்டு ஥னட்டுப் தசுப்நதரல் ஬பேந்துகறன்நந஡' ஋ன்று தனநதபேம் த஫றத்துப் நதசுகறன்ந ஬ரர்த்ச஡ச஦ ஋வ்஬ரறு நகட்நதன்? ஋ன்று ஋ண்஠ிவ஦ண்஠ி இசபப்தசடந்து ப௄ர்ச்ைறத்து, ஥றுதடிப௅ந் வ஡பிந்து இநந்து கறடக்கறன்ந கன்நறனுடம்சத உற்றுப் தரர்த்஡ இ஧஡த்஡றன் ைக்க஧ம் ஌றுண்டு இ஧த்஡ஞ்வைரரி஦ அழுந்஡றக் கறடக்கறன்ந ஬டுச஬க் கண்டு, "ஏநகர!! ஋ன் ஌ச஫ ஥஡ற஦ரல் ஌ந஡ர எபே வைரற்த஥ரண அதர஦த்஡ரல் ஬ிழுந் ஡றநந்஡வ஡ன்று ஋ண்஦ி ஦ி஧ங்கறநணநண! இவ்஬டுச஬ப் தரர்க்கம்நதரது ந஡ர்ச்ைக்க஧ம் ஌றுண்டு உடல் ைறன்ணப்தட்டு இநந்஡஡ரகத்

வ஡ரி஦஬பேகறன்நந஡! ஆ! ஆ!! உணக்கு இப்தடிப்தட்ட

வதரி஦ அதர஦ம் ஬ந்து ைம்த஬ிக்கும்தடி ஢ரவணன்ண தர஬ஞ் வைய்ந஡நணர! ஏ கு஫ந்஡ரய்! ஢ீ ந஡ர்க்கரனறல் அகப்தட்டநதரது ஋ப்தடிப் த஦ந்஡ரந஦ர! ஋ன்ண ஢றசணந்஡ரந஦ர! ஋வ்஬ரறு தச஡த்஡ரந஦ர! உ஦ிர்நதரய் உடல் கு஫ம்திக் கறடக்கறன்ந உன்சணப் தரர்க்கப் தரர்க்கப் வதற்ந ஬஦ிறு தற்நற வ஦ரிகறன்நந஡!" ஋ன்று கண்¬ர் ஬ிட்டுக் க஡நறக் க஡நற அழு஡ழுது பு஧ண்டு பு஧ண்டு ஬ிம்஥ற ஬ிம்஥ற வ஬தும்தி வ஬தும்திப் வதபேப௄ச்ை஬ிட்டு ஬ிழுந்து ஬ிழுந்து வ஥ய்஥நந்து


கறடந்து, தின்பு ஋ழுந்து "஋ன் கன்நறசணத் ந஡ர்க்கரனறல் அழுத்஡றக் வகரன்ந கரபேண்஦஥றல்னர஡ கண்ப௄டிச஦க்கண்டரல் ஋ன்ணி஧ண்டு வகரம்புக்கும் இச஧஦ரக்கரது ஬ிடுந஬நணர! ச஥ந்஡ச஧ப் வதநர஡ ஥னட்டுத்஡ண ப௃ள்ப஬ர்களும் இப்தடிச் வைய்஡த் து஠ிவு வகரள்பரர்கள்! ஆ! இது

வைய்஦த்

து஠ிந்஡஬ன் இன்னுவ஥ன்ண வைய்஦த் து஠ி஦ரன்!" ஋ன்று வ஬ம்திப௅ம் "துன்தஞ் வைய்஬ிக்கும் துஷ்டர்களுக்கும் வகரசன வைய்கறன்ந வகரடுந் வ஡ர஫றநனரர்க்கம் இடங்வகரடர஡ இந்஢க஧ம் இன்று ஬னற஦ற்ந உ஦ிர்கசப ஥ரய்த்து ஬ிடுகறன்ந ஬ஞ்ைகர்க்கும் இடங்வகரடுத்஡ந஡! ஍ந஦ர, இ஡றல் அ஧ைணில்சனந஦ர! ஢ீ஡ற஦ில்சனந஦ர! வ஢நற஦ில்€ந஦ர! இவ஡ன்ண அ஢ற஦ர஦ந஥ர!" ஋ன்று ப௃சந஦ிட்டும், ஡ன் கன்சந஦ி஫ந்஡஡ணரல் உண்டரகற஦ துக்கத்ச஡ச் ைகறக்க ஥ரட்டர஡஡ரய் ஬பேந்஡ற, '஢஥க்கு வைன்று குநறப்தித்து ஢ற஬ர்த்஡ற வைய்து வகரள்ளுந஬ரம்' ஋ன்வநண்஠ி அக்கன்சநப் தசுந்஡ச஫கபரல் ப௄டி, கண்¬-ர் வைரரிந்து க஡நறக் வகரண்நட ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ின் ஬ர஦ினறல் ஬ந்து, குடிகளுக்கக் குசநவு ந஢ரிட்டரல் அச஡ அ஧ைனுக்கு அநற஬ிக்கும்தடி அவ்஬஧ண்஥சண ஬ர஦ினறல் கட்டி஦ிபேக்கறந ஆ஧ரய்ச்ைற஥஠ிச஦த் ஡ன் வகரம்திணரல் ஥றகந்஡ ஬ிசைந஦ரடும், ஬னறந஦ரடும் அடித்஡சைத்஡து.

அப்தடி஦சைத்஡நதரது அந்஡ ஢க஧த்஡றலுள்ப ஜணங்கவபல்னரம், "எபே கரனத்஡றலுங் நகட்டநற஦ர஡ ஆ஧ரய்ச்ைற஥஠ி஦ிணது ஏசைச஦஦ின்று நு‘஡ண஥ரகக் நகட்நடரம்; ஋ன்ண ஬ிதரீ஡ந஥ர!" ஋ன்று எபே஬ர்க்வகரபே஬ர் நதைறக்வகரள்ப, அந்஡ ஥஠ி஦ினறபேந்து கர஡஥ட்டுங் நகட்கக் க¬வ஧ன்று ஏசைப௅ண்டரணது. அவ்ந஬ரசைச஦ச் ைதர ஥ண்டதத்஡றல் ஥ந்஡றரி ப௃஡னரண஬ர்கள் சூ஫ச் ைறங்கர஡ணத்஡றன்ந஥ல் ஬ற்நறபேந்஡ ீ ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் நகட்டு, ஥ர஡ர்கள் கரனறன஠ிந்஡ ைறனம்நதரசை நகட்ட ஥ர஡஬ர்நதரனவும், அழுகு஧நனரசை நகட்ட அந்஡஠ர் நதரனவும், ைண்சட஦ிச஧ச்ைசனக் நகட்ட ைற்ைணர் நதரனவும், புனற ப௃஫க்கங்நகட்ட புல்஬ரய்நதரனவுந் ஡றடுக்கறட்டு, ஡றசகப்தசடந்து ைறங்கர஡ணத்஡றனறபேந்து வதபேங்கரற்நரல் அடி஦ந ஬ிழுந்஡ தசண஥஧ம் நதரனக் கல ந஫ ஬ிழுந்து ப௄ர்ச்சை ஦சடந்து, ைறநறது ந஢஧ஞ் வைன்று வ஡பிந்வ஡ழுந்து உடல் ஢டுங்கற உள்பம் தச஡த்து உ஦ிர் நைரர்ந்து ஢ர உனர்ந்து கண்கனங்கற ஢சட ஡ள்பரடி


அ஡றந஬க஥ரக அ஧ண்஥சண ஬ரைலுக்க ஬பேப௃ன், ஬ர஦ில் கரப்தரபர் அ஧ைனுக்வக஡றந஧ அஞ்ைற ஦ஞ்ைற ஬ந்து அடி஦ில் ஬ிழுந்வ஡ழுந்து, "ஆண்ட஬ந஧! அ஧ண்஥சண ஬ர஦ினறல் கட்டி஦ிபேக்கறந ஆ஧ரய்ச்ைற஥஠ிச஦ எபே ஡சன஦ீற்றுப் தசு஬ரணது ஡ன் வகரம்திணரல் அடித்து ஏசை ப௅ண்டரக்கற஦து" ஋ன்று ஬ிண்஠ப்தஞ்வைய்஦, அதுநகட்டு ஬ிச஧஬ில் ஬ந்து, அவ்஬ர஧ரய்ச்ைற஥஠ி஦ின் அபேநக உடல் வ஥னறந்து ப௃கஞ்நைரர்ந்து கண்¬-ர்

வைரரிந்து க஡நற

஢றற்கறன்ந தசுச஬க் கண்டு, ைர஬ி஦ரய்ப் நதரண ஡ன் த஦ிச஧க்கண்ட ஡ரித்஡ற஧சணப்நதரல் ஥ணம் ச஢ந்து ச஢ந்துபேகற வ஢ரந்துவ஢ரந்து ஬பேந்஡ற, "஍ந஦ர! ைரது஬ரண இந்஡ப் தசுவுக்கு ஋ன்ண துன்தம் ந஢ரிட்டந஡ர! இ஡ன் குசநச஦ இன்ண வ஡ன்று ஥஡றத் ஡நறந்துவகரள்ப ஬ல்னச஥ ஦ில்னர஡஬ணரக இபேக்கறன்நநநண!" ஋ன்று தச஡த்துத் ஡ம் அபேகறல் அச்ைத்துடன் ஢றற்கறன்ந அச஥ச்ைர்கசபப் தரர்த்து '஋ணக்குப் புகழும் புண்஠ி஦ப௃ம் ஬பேம்தடி வைய்஬ிக்கறன்ந உங்கள் ஥ந்஡றரிச் வைய்சக ஢ன்நரக ஬ிபேந்஡து! உங்கள் அஜரக்கற஧ச஡஦ிணரல் அல்னந஬ர இந்஡ப் தசுவுக்கு ஌ந஡ர

வ஬ரபே குசந

ந஢ரிட்டது!" ஋ன்று நகரதித்துப் தரர்க்க, அது கண்டு அச்ைங்

வகரண்ட

஥ந்஡றரிகளுள் அப்தசு து஦஧ப்தடு஬஡ற்குக் கர஧஠ம் இன்ணவ஡ன்று ப௃ன்நண அநறந்தும் அ஧ைணித்஡றற் வைரல்஬஡ற்க அஞ்ைற஦ிபேந்஡ எபே ஥ந்஡றரி஦ரண஬ன் 'இணி இச஡ ஢ரம் ஥சநத்து ச஬த்஡ரலும் ந஬வநரபே஬஧ரல் வ஬பிப்தடு஥ர஡னரல் ஢ரந஥ அநறந்஡ ஥ட்டில் அநற஬ிப்நதரம்' ஋ன்வநண்஠ி அ஧ைசண ஬஠ங்கறத் "஡சன஬நண! உ஥து புத்஡ற஧ன் இன்று ஌நறப்நதரண இ஧஡த்஡றன் ைக்க஧த்஡றல் இபங்கன்று என்று ஋஡றந஧ கு஡றத்து ஬ந்து அகப்தட்டு இநந்து஬ிட்டது; அந்஡க் கன்சந ஦ீன்ந இந்஡ப் தசு஬ரணது ஆற்நரந்து஦ர் வகரண்டு ஆ஧ரய்ச்ைற஥஠ிச஦ ஦சைத்஡து! ஋ன்று

வைரன்ணரன்.

அச்வைரல்னரணது வ஬ந்஡ புண்஠ில் ந஬லுபே஬ி஦துநதரல் ஥஠ிவ஦ரனறநகட்டு ஬பேந்஡ற஦ிபேந்஡ வை஬ிகபினுள்நப வைன்றுபே஬ிச் சுபேக்கறட்டுவ஬துப்த஬ிழுந்து, ஬ி஭ந்஡சனக்நகநறணரற்நதரன ந஬஡சண஦சடந்து, அஞ்சுபுனனும் அநறவுங் கனங்கறப் தஞ்ைப் தி஧ர஠னும் தச஡தச஡த்வ஡ரடுங்க, நதச்சு ப௄ச்ைறல்னர஥ற் நைரர்ந்து கறடந்து, அபேகறனறபேந்஡ அச஥ச்ைர்கள் வைய்஡ ைரந்ந஡ரதைர஧த்஡றணரல் நைரர்வு஢ீங்கற அப்தசுச஬ ஦டிக்கடி தரர்த்துப் தரர்த்து, கண்-¬ர் கடல்வ஬ள்பம்


நதரல் வதபேகவும் வ஢பேப்தில் ஬ிட்ட வ஢ய்ச஦ப் நதரல் வ஢ஞ்ைம் உபேகவும் "஍ந஦ர! இந்஡ப் தசுவுக்கு இப்தடிப்தட்ட துக்க ப௃ண்டர஬஡ற்கு ஢ரநண ப௃க்கற஦ கர஧஠஥ரக இபேந்ந஡நண; ஡ன் கன்றுக்கு அதர஦வ஥ரன்று ஥றல்னர஡றபேக்கறனும் சுதர஬த்஡றநன கரட௃ந்ந஡ரறுங் க஡நற ப௅பேகுகறன்ந அன்சதப௅சட஦ இந்஡ப் தசு஬ரணது ஡ன் கன்று இநந்து கறடக்கறன்நச஡க் கண்டநதரது ஋ப்தடி ப௅பேகற஦ந஡ர! ஋ன்ண தரடுதட்டந஡ர! கன்று ை஥ீ தத்஡றனற஧ர஥ல் ைற்நந து‘஧த்஡றனறபேக்கறனும் தரர்த்துப் தரர்த்துப் தச஡க்கறன்நதும், 'அம்஥ர! அம்஥ர! ஋ன்று அனறுகறன்நது஥ரகற஦ சுதர஬ச் வைய்சககசபப௅சட஦ தசு஬ரணது, கன்று இநந்து கண்஥சந஬ிற் கறடக்கறன்நச஡ ஋ண்஠ி ஋ண்஠ி ஋ப்தடிப் தச஡க்கறன்நந஡ர! ஍ந஦ர! அடிக்கடி அனறுகறன்நந஡! புனற ப௃஡னரண துஷ்ட ஥றபேகங்கபிவனரன்று ஋஡றரிடு஥ரணரல் ப௃ன்வைன்று ஡ன்னு஦ிச஧க் வகரடுத்஡ர஦ினுங் கன்நறனு஦ிச஧க் கரக்க ந஬ண்டு வ஥ன்னுங் கபேத்துள்ப தசுவுக்கு, இநந்஡ கன்சந ஋஡றர்கண்டநதரது ஋ப்தடி உ஦ிர் த஡நற஦ந஡ர! ைற஬ைற஬ர! ைறறுகன்று ந஡ர்க்கரனறல் அகப்தட்டநதரது ஋ப்தடித் துடித்஡ந஡ர ஋ன்று ஋ண்ட௃ந் ந஡ரறும் ஋ன்னுள்பம் தகல வ஧ன்று தச஡க்கறன்நந஡! இந்஡ப் தசு஬ரணது குள்பசணக் வகரண்டு ஆ஫ம்தரர்க்க ஬ந்஡து நதரனவும், நதச஦த் வ஡ய்஬வ஥ன்று திள்சப஬஧ங் நகட்க ஬ந்஡து நதரனவும், வகரல்சன஦ரள் கரட்டிச஦க் கூனற நகட்க ஬ந்஡து நதரனவும், ஬ி஫னறணிடத்து ஢ற஫லுக்கு ஬ந்஡து நதரனவும், ஋ன்சணக் வகரண்டு ஡ன் து஦ச஧த் ஡ீர்த்துக்வகரள்ப ஋ண்஠ி஦ல்னந஬ர இவ்஬ர஧ரய்ச்ைற஥஠ிச஦ அசைத்து இவ்஬ிடத்து ஢றற்கறன்நது! இ஡ற்க ஋ன்ண

வைய்ந஬ன்!

"஋஥ன் சக஦ினகப்தட்ட உ஦ிர் ஋ந்஡ ஬ி஡த்஡ரலுந் ஡றபேம்தரவ஡ன்று உனகத்஡ரர் வைரல்லும் உறு஡ற஦ரண ஬ரர்த்ச஡ ஬ண்நதரக, ீ ப௃ன்வணரபே கரனத்஡றல் ஢஥து ஢க஧த்஡றல் ஏ஧ந்஡஠ ண ீன்ந ைறறு஬ன் அகரனத்஡றல் ஥஧஠஥சட஦, அதுதற்நற அவ்஬ந்஡஠ன் து஦ர்வகரண்டு ஡஥து ைப௄கத்஡றல் ஬ந்து, "ைற஬வ஢நற ஡றநம்தர஥ற் வைங்நகரல் வைலுத்துகறந உ஥து கர஬சனக் கடந்து அகரனத்஡றநன அந்஡கன் ஬ந்து இ஧வும் தகலுந் ஡஬ஞ்வைய்து ஦ரன் அபேச஥஦ரகப் வதற்ந எபே நதநரண புத்஡ற஧சண உ஦ிர்வகரண்டு நதரணரநண ஡சன஬நண! இது ஡குந஥ர!" ஋ன்று ப௃கப௃ம் ஥ணப௃ஞ் நைரர்ந்து ப௃சந஦ிட்டுக் வகரள்ப, அதுநகட்டு ஥ணப௃பேகற


வ஢ரந்து, ைற஬வதபே஥ரன் ஡றபே஬டி஦ன்நற ஥ற்வநரன்நறலும் ஥ணம் ச஬஦ர஡ ஡஥து ஬ல்னச஥஦ரல் ஋஥நனரகத்஡ற னறபேந்஡ உ஦ிச஧ ஥ீ ட்டுக் வகரண்டு ஬ந்து ப௃ன்ணிபேந்஡ உடனறல் ஬ிட்டு, அவ்஬ந்஡஠சண ஥கறழ்ச்ைற வைய்஬ித்து, அன்றுவ஡ரட்டு ஋஥சணத் ஡ரப௃ள்ப஬ச஧஦ிலும் ஡஥து ஢க஧த்஡றலும் ஢ரட்டிலும் ஬஧வ஬ரட்டர஥ற் வைய்஡ ஋ன் குனப௃஡ல்஬஧ரகற஦ சை஬ச்நைர஫ச஧ப்நதரன, அவ்஬பவு வதரி஡ரண கரரி஦ஞ் வைய்஦ர஬ிட்டரலும், இப் தசுங்கன்நறன் உ஦ிவ஧ரன்சந ஥ரத்஡ற஧஥ரணரலும் ஥ீ ட்டுக்வகரடுக்க ஬னற஦ற்ந஬ணரக ஬ிபேக்கறன்நநநண! அ஬஥றபேத்து ந஢ரிட்டநதரது ைஞ்ைல஬க஧஠ி ஋ன்னுந் வ஡ய்஬த்஡ன்ச஥ப௅ள்ப ஥பேந்ச஡க் வகரடுத்துப் திச஫ப்திக்கச்வைய்஡ ஋ன் குனத்஡சன஬ர்கபிற் ைறனர்நதரல் அம்஥பேந்ச஡஦ர஦ினும் வதற்றுக்வகரள்பத்஡க்க ஡஬ஞ்வைய்ந஡நணர! ஡஥து அஜரக்கற஧ச஡஦ிணரல் திந உ஦ிர்க்குக் வகடு஡ற ந஢ரிட்டநதரது அது வதரநர஥ல் ஡ம்ப௃஦ிச஧ ஬ிட்டு஬ிட்ட ைறன அ஧ைர்கசபப் நதரன ஋ன் அஜரக்கற஧ச஡஦ிணரல் ந஢ரிட்ட இப் தசுங்கன்நறன் ப௃டிச஬க் நகட்டநறந்஡ ஢ரன் உ஦ிச஧஦ர஦ினும் ஬ிட்நடநணர! அன்ணி஦ ந஡ைத்஡஧ைர் குற்நஞ் வைய்ந஡ரசனக்

வகரசன வைய்஡ரவ஧ன்று

நகட்டரலும் 'குற்நம் ஬ந்஡வ஡ன்ண! வகரசன வைய்஡வ஡ன்ண! ஋ன்று குசன஢டுங்குகறன்ந ஢ல்நனரர்கள் ஥஧தில், ஢ரன் குற்நம் ஬஧வும் வகரசனவைய்஦வும் அ஧சுவைலுத்஡ற, அந்஡ ஢ல்நனரர்கள் இ஦ல்புக்கு ஢ர஠ப௃ண்டரகத் ஡ரநணர ஬ட்டின் ீ ஬ர஦ினறல் வ஬ள்வபபேக்குப் பூத்஡துநதரனத் ந஡ரன்நறநணன்!

"஢ரம் அ஧ைரட்ைறவைய்஦ ஌ற்தட்ட ஢ரள்வ஡ரட்டு இந்஢ரள் ஬ச஧஦ிலும் ஋வ்வு஦ிபேம் ஋வ்஬ி஡த்஡றலும் ஦ரவ஡ரபே குசநப௅஥றல்னர஥ல் ஬ரழ்ந்து ஥கறழ்ந்஡றபேக்க, ஢ீ஡றப௅டன் ப௃சந ஡஬நரது வைங்நகரல் வைலுத்஡ற ஬பேம்தடி ைற஬ரனுக்கற஧கம்

வதற்நநரந஥' ஋ன்ததுதற்நற எபே஢ர஫றசகக்கு ப௃ன்

஬ச஧஦ிலும் உண்டர஦ிபேந்஡ ஥ணக்கபிப்சதவ஦ல்னரம் ஥ண்஠ிற் க஬ிழ்த்ந஡நண! '஢ரப௃ம் த஫றதர஬ங்களுக்கப் த஦ந்ந஡ அநவ஢நற ஡஬நரது அ஧சுவைலுத்஡ற ஬பேகறநநரம், தச஫஦ ஡ரித்஡ற஧னுக்குப் த஠ங்கறசடத்஡துநதரல் ஢஥க்கும் ைற஬ரனுக்கற஧கத்஡ரல் எபே ைறறு஬ன் திநந்஡ரன், அ஬னும் கற்ந஬ர் ஥கற஫க் கல்஬ி நகள்஬ிகபில் ஢றசநந்து தண்பும் தபே஬ப௃ம் உசட஦஬ணரணரன்;


இணி ஢஥க்வகன்ண குசந' ஋ன்ந ஋ண்஠ி ஋ண்஠ி இறு஥ரப்தசடந்ந஡நண! 'புத்஡ற஧ப்நதறு வதற்றுப் புணி஡ணரநணரம்' ஋ன்று பூரித்஡றபேந்ந஡நண! '஢஥து புத்஡ற஧ன் இப஬஧சுப் தட்டத்஡றற்நகற்ந஬ணரணரன், இணிக்கல்஦ர஠ஞ் வைய்஬ிப்நதரம்' ஋ன்று கணவு கண்டிபேந்ந஡நண! '஢஥து புத்஡ற஧ன் ஢ற்கு஠ங்கசப ப௅சட஦஬ணரக ஬ிபேக்கறன்நரன், வதற்வநடுத்஡ ஢஥து நதர் வகரண்டு஬பே஬ரன்' ஋ன்று ஥நணர஧ரச்ைற஦ம் தண்஠ி ஥கறழ்ந்஡றபேந்ந஡நண! இபங்கன்று ஋஡றர்஬஧வுங் கண்வகட்டுக் கபேத்஡஫றந்஡஬ன்நதரல் ந஡ச஧ ஢டத்஡றத் ஡ீ஧ரப்த஫றபூண்டரநண! ஍ந஦ர! இ஬ன் ஋ன் வைங்நகரசனப் திடிக்கத்஡க்க வைல்஬ப்திள்சப ஦ரகர஥ல் வ஡ன்ணம்திள்சப ஦ரணரநண!

"ைற஬஡ரிைணஞ் வைய்஦ப் நதரகறந஬ன் ந஡பைர்ந்ந஡ நதரகப்தடரது; அவ்஬ரறு நதர஦ினும் ஢ரற்புநத்஡றலும் ஢டப்நதரர்கசப ஬ினக்கும்தடி ஆள்஬ினக்கறகசப஬ிட்டு, ப௃ன்நண தரிக்கர஧ர் ஬஧வு குநறத்துப் நதரகப் தின்நண வ஥ல்வனணத் ந஡ச஧ ஬ிடந஬ண்டும்; அப்தடிச் வைய்஦ர஥ல் தரனற஦ப்தபே஬ம் த஦஥நற஦ரது ஋ன்த஡ற்குச் ைரி஦ரகப் த஧த஧ப்தரகத் ந஡ச஧ ஢டத்஡றப் தசுங்கன்சநக் வகரன்நரன்! ஍ந஦ர! இ஬ன் கல்஬ி஦நறவுள்ப஬ணரக ஬ிபேந்தும் அநற஬஫றந்து அ஧ைன் திள்சப஦ரகர஥ல் அ஠ிற்திள்சப ஦ரணரநண! வகரடி஦ தர஡கங்கபிவனல்னரம் வகரசனப் தர஡கந஥ ஡சனவ஦ன்று ந஬஡ப௃஡னரகற஦ கசனகபில் ஡ரனும் தடித்஡நறந்஡ரன், ைரன்நநரர் வைரல்னவுங் நகட்டநறந்஡ரன்; அப்தடி ஦நறந்஡றபேந்தும் அப்தர஡கஞ் நை஧வ஬ரட்டர஥ல் ஡ன்சணக் கரத்துக்வகரண்டு தட்டப்திள்சப ஦ரகர஥ல் த஫றப்திள்சப஦ரணரநண; ஍ந஦ர! பு஡ல்஬சணப் வதற்நரல் புண்஠ி஦ம் வதநனரம் ஋ன்வநண்஠ி஦ ஋ணக்கு ஥னடர஦ிபேந்஡ரலும் ஬ரழ்வுண்வடன்று ஢றசணக்கும்தடி ந஢ரிட்டந஡! ஢ரன் வ஢டு஢ரபரகத் ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரசண ந஬ண்டிக்வகரண்டது இப்தடிப்தட்ட வதரி஦ த஫றக்கரபரகற஦ திள்சபச஦ப் வதநத்஡ரநணர! திள்சபவ஦ன்ண வைய்ப௅ம்! வதபே஥ரன் ஋ன்ண வைய்஬ரன்! '஥ர஡ரதி஡ரக்கள் வைய்஡து ஥க்களுக்கு' ஋ன்னும் வதரிந஦ரர் ஬ரர்த்ச஡஦ின்தடி ஢ரன் வைய்஡ ஡ீ஬ிசணந஦ ஋ன் புத்஡ற஧னுக்க ந஢ரிட்ட

வ஡ன்று ஢றசணத்து ஋ன்சண வ஬றுத்துக்வகரள்ப

ந஬ண்டுவ஥ன்நரலும், இந்஡ப் திநப்தில் ஋ன் புத்஡ற஦நறந்து எபே ஡ீங்குஞ் வைய்஡஡றல்சனந஦! இந்஡ப் திநப்தில் இல்னர஬ிட்டரலும் ப௃ற்திநப்திநன


஢ல்நனரர் ஥ணத்ச஡ ஢டுங்கச் வைய்ந஡நணர! ஬னற஦ ஬஫க்கறட்டு ஥ரணங் வகடுத்ந஡நணர! ஡ரணங் வகரடுப்நதரச஧த் ஡டுத்து ஢றன்நநநணர! கனந்஡ ைறநணகச஧க் கனகஞ் வைய்ந஡நணர! ஥ணவ஥ரத்஡ ஢ட்புக்கு ஬ஞ்ைகஞ் வைய்ந஡நணர! குடி஬ரி ப௅஦ர்த்஡றக் வகரள்சப வகரண்நடநணர! ஌ச஫கள் ஬஦ிறு ஋ரி஦ச் வைய்ந஡நணர! ஡பே஥ம் தர஧ரது ஡ண்டஞ் வைய்ந஡நணர! ஥ண்ந஠ர஧ம் நதைற ஬ரழ்஬஫றத்ந஡நணர! உ஦ிர்க்வகரசன வைய்ந஬ரர்க்க உதகர஧ஞ் வைய்ந஡நணர! கபவு வைய்ந஬ரர்க்கு உபவு வைரன்நணநணர! வதரபேசப இச்ைறத்துப் வதரய் வைரன்நணநணர! ஆசைகரட்டி ந஥ரைஞ் வைய்ந஡நணர! ஬஧வுநதரக் வகர஫ற஦ ஬஫ற஦சடத்ந஡நணர! ந஬சன஦ிட்டுக் கூனற குசநத்ந஡நணர! தைறத்ந஡ரர் ப௃கத்ச஡ப் தர஧ர஡றபேந்ந஡நணர! இ஧ப்நதரர்க்குப் திச்சை இல்சனவ஦ன்நநநணர! நகரள் வைரல்னறக் குடும்தங் குசனத்ந஡நணர! ஢ட்டரற்நறற் சகச஦ ஢ழு஬஬ிட்நடநணர! கனங்கற வ஦ரபித்ந஡ரச஧க் கரட்டிக்வகரடுத்ந஡நணர!


கற்த஫றந்஡஬சபக் கனந்஡றபேந்ந஡நணர! கர஬ல் வகரண்டிபேந்஡ கன்ணிச஦ அ஫றத்ந஡நணர! க஠஬ன்஬஫ற ஢றற்நதரச஧க் கற்த஫றத்ந஡நணர! கபேப்த஥஫றத்துக் கபித்஡றபேந்ந஡நணர! குபேச஬ ஬஠ங்கக் கூைற஢றன்நநநணர! குபே஬ின் கர஠ிக்சக வகரடுக்க ஥நந்ந஡நணர! கற்ந஬ர் ஡ம்ச஥க் கடுகடுத்ந஡நணர! வதரிந஦ரர் தரட்டிற் திச஫வைரன்நணநணர! தக்ஷறச஦க் கூண்டில் தச஡க்க அசடத்ந஡நணர! கன்றுக்குப் தரலு‘ட்டரது கட்டிச஬த்ந஡நணர! ஊன்சுச஬ ப௅ண்டு உடல் ஬பர்த்ந஡நணர! கல்லும் வ஢ல்லும் கனந்து ஬ிற்நநநணர! அன்புசட஦஬ர்க்குத் துன்தஞ் வைய்ந஡நணர! குடிக்கறன்ந ஢ீபேள்ப குபந் து‘ர்த்ந஡நணர! வ஬ய்஦ிலுக் வகரதுங்கும் ஬ிபேக்ஷ ஥஫றத்ந஡நணர! தசகவகரண்டு அ஦நனரர் த஦ி஧஫றத்ந஡நணர! வதரது஥ண்டதத்ச஡ப் நதர஦ிடித்ந஡நணர! ஆன஦க் க஡ச஬ அசடத்து ச஬த்ந஡நணர! ைற஬ணடி஦ரச஧ச் ைலநற ச஬ந஡நணர! ஡஬ஞ் வைய்ந஬ரச஧த் ஡ரழ்வு வைரன்நணநணர! சுத்஡ ஞரணிகசபத் து‘஭஠ஞ் வைய்ந஡நணர!


஡ந்ச஡஡ரய் வ஥ர஫றச஦த் ஡ள்பி ஢டந்ந஡நணர! வ஡ய்஬ ஥றகழ்ந்து வைபேக்கசடந்ந஡நணர!

஋ன்ண தர஬ம் வைய்ந஡நணர! இன்ணவ஡ன்நநறந஦நண!

"஍ந஦ர! இந்஡ப் தசு஬ின் நைரர்ந்஡ ப௃கத்஡றற் கண்¬ர் ஡தும்புகறன்நச஡க் கண்ட ஋ன் கண்கசப நுங்கு சூன்வநடுப்ததுநதரனப் திடுங்கற வ஦நறந஦நணர! 'இ஡ன் கன்சந உன்புத்஡ற஧ன் ந஡ர்க்கரனறல் ஊர்ந்து வகரன்நரன்' ஋ன்று வைரல்னக்நகட்ட ஋ன்

வை஬ிகசபச் வைம்பு ஢ீபேபேக்கற஬ிட்டுச்

வை஬ிடரக்நகநணர! இந்஡ப் தசு ஆ஧ரய்ச்ைற஥஠ி஦ிணரல் ஡ன் குசநச஦ ஦நற஬ித்஡ ஢ர஫றசக வ஡ரட்டு இந்஢ர஫றசக ஬ச஧஦ிலும் அக்குசநச஦த் ஡ீர்ப்த஡ற்கு ந஬ண்டி஦ உறு஡றவ஥ர஫றச஦க் கூநர஡றபேக்கறந ஋ன் ஢ரச஬ச் சூடுள்ப வ஢பேப்தரற் சுட்டு஬ிநடநணர! இ஡ற்குத் துன்தப௃ண்டரக்கறண஬ன் இன்ணரவணன்று அநறந்தும், அ஬சண இன்னும் ஡ண்டசண

வைய்஦ரது

஡ரழ்த்஡றபேக்கறன்ந ஋ன் சககசபக் கத்஡றச஦க் வகரண்டு கண்டித்து ஬ிநடநணர! இ஡ன் கன்சநப் திச஫ப்திப்த஡ற்குத் ஡க்க ஢ன்ப௃஦ற்ைறச஦த் ந஡டி ஢ரலு஡றக்குகபிலும் ஢ட஬ர஡ ஋ன் கரசனக் நகரடரிவகரண்டு குறுக்நக வ஬ட்நடநணர! இ஡ன் வ஥னறச஬ ஦டிக்கடி கண்டும் ஬ற்நறவ஦ரடுங்கர஡ ஥னதரண்ட஥ரகற஦ ஋ன் உடம்சத ஬ரபரப௅஡ங்வகரண்டு ஥டித்துக்வகரள்நபநணர! இ஡ன் தரி஡ரதத்ச஡ப௅ம் ஢஥க்கு ந஢ரிட்ட த஫றச஦ப௅ம் ஋ண்஠ி உபேகற஦஫ற஦ர஡ உள்பத்ச஡ ஬னற஦ ஬ி஭த்ச஡஦ிட்டு ஥ரய்த்து ஬ிநடநணர! ஢றசன஦ினர உ஦ிர்க்கஞ்ைற இச஬கபில் என்றுஞ் வைய்஦ரது உ஦ிர் ச஬த்஡றபேக்கறன்நநநண! ஋ன்ண வைய்ந஬ன்! தர஬ிக்கத் ஡ீர்க்கரப௅ள் ஋ன்த஡ற்குச் ைரி஦ரகப் வதபேம் தர஬ி஦ரகற஦ ஋ன்னு஦ிர் ஡ணக்கத் ஡ரநணப௅ம் நதரகறன்ந஡றல்சனந஦! "஢ல்ன பூஜரதனத்஡றணரல்

வ஡ய்஬தக்஡றப௅டன் வைங்நகரல் வைலுத்஡ற

஬பேகறன்நரன் ஥னுச்நைர஫ன்" ஋ன்று ஥ண்ட௃னகத்஡ரபேம் ஬ிண்ட௃னகத்஡ரபேம் புகழ்ந்஡ புகவ஫ல்னரம் வதரய்஦ரய்ப் நதரய்஬ிட்டந஡! ஢ரன் அப்புகச஫ ந஬ண்டிண஬ணல்ன; ஆ஡னரல் அது நதரகட்டும்; உ஦ிரினும் என்தது தங்கு அ஡றக஥ரகத் ந஡டிச஬த்஡ புண்஠ி஦ப௃ம் நதரகறன்நந஡!


"ஆ! ஢ரன் ஢ீ஡ற ஡஬நரது அ஧சு வைய்கறன்நநன் ஋ன்தச஡ ஢றசணத்஡ரல் ஋ணக்நக ஌பண஥ரக ஬ிபேக்கறன்நந஡! நைங்கன்சநத் வ஡பே஬ிற் ைறச஡க்கவும் எபே஥றத்஡ ஋ன் வைங்நகரசன அபவுநகரவனன்நதநணர! அஞ்ைணக்நகர வனன்நதநணர! ஋ழுதுநகர வனன்நதநணர! ஌ற்நக்நகர வனன்நதநணர! கத்஡ரிக்நகர வனன்நதநணர! கன்ணக்நகர வனன்நதநணர! குபேடன்நகர வனன்நதநணர! வகரடுங்நகர

வனன்நதநணர! துசடப்தங்கநகர வனன்நதநணர!

ச஬க்நகர வனன்நதநணர! அல்னது இன்று இநந்஡ தசுங்கன்நரகற஦ திந஧஡த்ச஡ப் பு஧ட்டிச் சுடுகறன்ந தி஠க்நகர

வனன்நதநணர! ஋ன்ண

நகரவனன்று ஋ண்ட௃ந஬ன்! இபங்கன்சநக் வகரசன

வைய்஦வுஞ்

ைம்஥஡றத்஡றபேந்஡ ஋ன் ஆக்கறணர ைக்க஧த்ச஡க் கற஧கச்ைக்க஧ வ஥ன்நதநணர! ஬பே஭ ைக்க஧ வ஥ன்நதநணர! ஡ண்டைக்க஧ வ஥ன்நதநணர! அல்னது இச்நைங்கன்சநச் ைறச஡த்஡ ந஡ர்ச்ைக்க஧ கன்றுக்கு அதர஦ம் ந஢ரிடக் கரத்஡றபேந்஡ ஋ன் கர஬சனச் ைறறு வதண் கரக்கறன்ந ஡றசணக்கர஬ வனன்நதநணர! குபேடன் கரக்கறன்ந வகரல்சனக் கர஬வனன்நதநணர! புல்னரற் வைய்஡ புபேடன் கரக்கறன்ந புன்வைய்க் கர஬வனன்நதநணர! ஬பேம்தடி ஦ில்னரன் கரக்கறன்ந ஬ர஦ிற்கர஬

வனன்நதநணர! த஦ிச஧க்கரக்க ச஬த்஡ தண்ச஠க்கர஬

வனன்நதநணர! ந஬சன ந஬ண்டிக் கரக்கறன்ந வ஬றுங்கர஬ வனன்நதநணர! அல்னது இக்கன்சந அடக்கஞ்

வைய்஦க் கரத்஡றபேக்கறன்ந அரிச்ைந்஡ற஧ன்கர஬

வனன்நதநணர! ஋ன்ண கர஬வனன்று ஋ண்ட௃ந஬ன்! ஋ன்ண வைய்ந஬ன்! ஍ந஦ர! இப்தடிப்தட்ட தர஬ி஦ரகற஦ ஋ன்சண ஥னு வ஬ன்று நதரிட்டச஫ப்தது கர஧ரட்சட வ஬ள்பரவடன்றும், அ஥ங்கப ஬ர஧த்ச஡ ஥ங்கப஬ர஧வ஥ன்றும், ஢ரகப்தரம்சத ஢ல்னதரம்வதன்றும் ஬஫ங்குகறன்ந ஬஫க்கம் நதரன்ந஡ல்னது உண்ச஥஦ல்னந஬! இணி, இப்தசுங்கன்று உ஦ிர்வதற் வநழுந்஡றபேப்த஡ற்கு உதர஦ம் ஋ன் புத்஡ற஧னு஦ிச஧஦ன்நற வ஦ன்னு஦ிச஧ப௅ம் ஋ன் ஥சண஦ரளு஦ிச஧ப௅ம் ஋ன்ண஧ைரட்ைறப௅ம், ஋ணக்கு உரித்஡ரகற஦ ஋ல்னரப் வதரபேள்கசபப௅ங் வகரடுத்து஬ிட்டரல் ந஢ரிடுவ஥ன்று வைரல்ந஬ரபேண்டரணரல், இந஡ர வகரடுத்து஬ிடுகறநநன். அவ்஬ரறு வைரல்ந஬ரபே ஥றல்சனந஦! இ஡ற்கு ந஢ரிட்ட துக்கப௃ம் ஋ணக்கற஡ணரலுண்டரகற஦ து஦஧ப௃ம் ஋ப்தடித் ஡ீபேந஥ர!


இப்தடி

வ஦ன்நநறந஦நண! ஋ன்ண வைய்ந஬ன்!" ஋ன்று தன஬ி஡஥ரகப்

தரி஡தீத்஡றபேந்஡ரர்.

இந்஡ப் தி஧கர஧ம் தரி஡தித்து ஬பேந்துகறன்ந ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡றச஦ அபேகறனறபேந்஡ அச஥ச்ைர்கள் ந஢ரக்கறக் சககு஬ித்துத்வ஡ரழுது ஢றன்று, "ஏ ஥னு஢ீ஡ற ஡஬நர஡ ஥யர஧ரஜநண! ஬ி஡ற ஬ைத்஡ரநன ஬னற஦ ஬ந்து ஥டிந்஡ இபங் கன்சநக் குநறத்து ஢ீர் துன்தப்தடு஬து உ஦ிர்கபிடத்து உ஥க்குள்ப கரபேண்஠ி஦த்துக்கு இ஦ர்நதவ஦ன்று ஋ண்஠ி இது஬ச஧ப௅ம் ஋஡றவ஧ரன்றுஞ் வைரல்னரது சும்஥ர இபேந்ந஡ரம்; இணிக் கரரி஦க் வகடு஡ற஦ில் ஬ரய்ப௄டிக் வகரண்டிபேப்தது ஥ந்஡றரிகளுக்கு அ஫கல்னவ஬ன்நதடி஦ரல், ஢ரங்கள் வைரல்லும் ஬ரர்த்ச஡ச஦க் நகட்டபேபந஬ண்டும். உ஥து புத்஡ற஧ன் ைல஬கரபேண்஠ி஦ந஥ ந஡க஥ரகக் வகரண்ட஬ன். ஡ரன் பூ஥ற஦஡ற஧ரது ஋ந்஡ச் வைந்துக்கள் ஋஡றர்஬ந்து அகப்தட்டுக் வகரள்ளுந஥ரவ஬ன்று கல ழ்ந஢ரக்கற அஞ்ைற ஦ஞ்ைற வ஥ல்வனண ஢டக்கறன்நநதரது, ந஬நநரர் அ஡றர்ச்ைற஦ிணரல் ஢டுங்கறச் ைறற்வநறும்புகள் ஬ிச஧஬ரக ஊர்ந்து நதரகறன்நச஡ப் தரர்த்துத் ஡றடுக்கறட்டு, 'ஏநகர ஋ன்ண தர஬ம்! இந்஡ உ஦ிர்களுக்க ஢டுக்கம் உண்டரக ஢டந்ந஡ரந஥' ஋ன்று ஋ண்஠ி ப௃கஞ்நைரர்ந்து தி஧ச஥வகரண்டு ஢றற்க ஢ரங்கடப அநணக ப௃சந தரர்த்஡றபேக்கறன்நநரம். அப்தடிப்தட்ட கறபேசதப௅ள்ப஬ன் இந்஡க் கன்சந அைரக்கற஧ச஡஦ிணரல் வகரன்நரவணன்று ஋ண்ட௃஬஡ற்கு இட஥றல்சன. அன்நறப௅ம் அ஬பேடன் சூழ்ந்து நதரண தி஧ர஥஠ர் ப௃஡னரநணரர்களுக்கும், ந஡ச஧க் சூழ்ந்துநதரண ஋ங்களுக்கும், ந஡ர்க்குப௃ன் ஢டந்஡ ஜணங்களுக்கும், வ஡பே஬ில் ஢றன்று தரர்த்஡றபேந்஡ தி஧சஜகளுக்கும் இநனைப௃ந் வ஡ரி஦ர஡தடி அக்கன்று ஥ர஦஥ரகக் கு஡றத்து஬ந்து ஥டிந்஡து'; அன்நறப௅ம் ந஡ர்க்கு ப௃ன்நண ஦ரசண஬஧த் ீ கு஡றச஧஬஧ர் ீ ப௃஡னரநணரர் அ஠ி஦஠ி஦ரக பெகம் ஬குத்஡துநதரன வ஢பேங்கறப்நதரக, ஬ிபேது திடிப்நதரர், ஋ச்ைரிக்சக வைரல்ந஬ரர்,கட்டி஦ங் கூறுந஬ரர், தட்டரங்கு தடிப்நதரர், நைரர்வு தரர்ப்நதரர், ஆள்஬ினக்கந஬ரர் ப௃஡னரண஬ர்கள் ஢டக்க, இத்஡சணநதச஧ப௅ங் கடந்து, ந஡ர்க்குஙை ை஥ீ தத்஡றல் ைறங்கக்குட்டி஦ர஦ிபேந்஡ரலும் ஬஧஥ரட்டரது; இதுந஬ர நகரல்திடித்஡஬சணக் கண்டரல் கூப்திடுது‘஧ம் ஏடுகறன்ந இ஦ல்சதப௅சட஦ இபங்கன்று; இந்஡க் கன்று அந்஡க் கர஬சன வ஦ல்னரங் கடந்து ந஡ர்க்குச் ை஥ீ தத்஡றல் ஋஡றந஧


துள்பிந஦ரடி ஬ந்஡வ஡ன்நரல், இந்஡ற஧ைரன வ஥ன்று஡ரன் ஋ண்஠ந஬ண்டு஬஡ரக ஬ிபேக்கறன்நது! ஆ஡னரல் அக்கன்சந அ஡ன் ஬ி஡றந஦ இப்தடிப்தட்ட ஆச்ைரி஦ ஥஧஠ஞ் வைய்஬ித்஡஡ன்நற உ஥து புத்஡ற஧ன் வைய்஬ித்஡஡ல்ன, இந்஡க் கரரி஦ம் இப்தடி஦ிபேக்க, புத்஡ற஧ன் வகரன்நரவணன்று அ஬சண ந஢ர஬தும் அ஬சணப் வதற்ந஡ணரற் த஫ற ஬ந்஡வ஡ன்று உம்ச஥ ஢ீர் ந஢ர஬தும், ஋ய்஡஬ன் இபேக்க அம்ச஥ ந஢ர஬துநதரனவும் அம்பு வைய்து வகரடுத்஡ கபே஥ரசண ந஢ர஬துநதரனவும் அல்னந஬ர இபேக்கறன்நது? ஢ீர் ைகன கசனகசபப௅ங் கற்றுக் நகள்஬ி஦ில் ஥றகுந்து, அ஧ைர்கவபல்னரம் புகழ்ந்து வகரண்டரடத்஡க்க ஡ன்ச஥ச஦ ப௅சட஦஬ர்; உ஥க்கு இது ஬ி஭஦த்஡றல் ஢ரங்கள் ஬ிரித்துச் வைரல்ன ந஬ண்டு஬வ஡ன்ண? இணித் துன்தப்தடு஬ச஡ ஬ிட்டு, 'உ஦ிர்க் வகரசன ஡ம்ச஥ ஦நற஦ரது ந஢ரிட்டரலும் திநர்

வைய்஦க் கண்டரலும் அ஡ற்குத்஡க்க

ைரந்஡ற வைய்துவகரள்ப ந஬ண்டும்' ஋ன்ணம் ஬ி஡றப்தடி ஬ிசண஬ைத்஡ரல் ந஢ரிட்ட இந்஡க் கன்நறன் வகரசனக்கு ப௃ன்ணிசன஦ரக஬ிபேந்஡ உ஥து புத்஡ற஧சணப௅ம் வதரிந஦ரர்கசபக் வகரண்டு இ஡ற்குத் ஡க்க தி஧ர஦ச்ைறத்஡த்ச஡ ஦நறந்து வைய்஬ிக்க ந஬ண்டு஬ந஡ உ஥க்க ப௃சந" ஋ன்று

வைரன்ணரர்கள்.

அதுநகட்ட ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் ஬ி஦ர்வு, துடிப்பு, ஢சக ப௃஡னரண நகரதக்குநறகள் ந஡ரன்ந ஥ந்஡றரிகசபப் தரர்த்து, "அச஥ச்ைர்கநப! உங்கள் ஢ற஦ர஦ம் ஢ன்நர஦ிபேந்஡து; ஢ீங்கள் வைரல்னற஦ ஢ீ஡ற உங்களுக்நக எப்தரகு஥ல்னது ஡பே஥ந஡஬ச஡ ைம்஥஡றக்குந஥ர! கன்சந஦ி஫ந்து ஬பேந்துகறன்ந இப்தசு஬ின் ைஞ்ைனத்ச஡஦ர஬து ைரந்஡ப்தடுத்துந஥ர? இப்தடி ஢ீங்கள் வைரல்னற஦து ஋ன் ப௃கத்ச஡க் குநறத்ந஡ர? ஋ன் புத்஡ற஧ன் உ஦ிபேக் கற஧ங்கறந஦ர? அல்னது உங்கள் ஜ“஬ணத்ச஡ ஋ண்஠ிந஦ர? ஋து தற்நறந஦ர? உனகத்ச஡஦ரளும் அ஧ைன் ஆசை தற்நற஦ர஬து வ஬குபி தற்நற஦ர஬து ஡ரட்ைண்஠ி஦ம் தற்நற஦ர஬து உநவு தற்நற஦ர஬து ஢டு஢றசன஦ரக ஢ற஦ர஦ங்கண்டு வைரல்னர஥ல் ஥ரநதட்டரல், அச஡ ஥றுத்து, 'இது ஬ி஭஦த்஡றல் அ஧ைன் ஢ம்ச஥க் வகரல்லு஬ரணர஦ினுங் வகரல்னட்டும், அ஬னுக்கு உறு஡ற கூறு஬ந஡ ஢஥க்குக் கடன்' ஋ன்று ஢றச்ை஦ித்துக்வகரண்டு, ஢ற஦ர஦ங்கண்டு ஢டு஢றசன஦ரகச் வைரல்஬து ஥஡றப௅சட஦ ஥ந்஡றரிகபக்குத் ஡பே஥஥ரக ஬ிபேக்க, ஢ீங்கள் அச஡ ஢றசண஦ர஥ல் இப்தடிச் வைரல்னற஦து ஋ன்ண ஢றசணத்ந஡ர? ைந்஡ற஧சூரி஦ர் ஡றசை஥ரநறணரலும்,


ைப௃த்஡ற஧ந் ஡சட ஥ீ நறணரலும், ஥கரந஥பே ஢றசனகுசனந்஡ரலும் ஥ணங் கனங்கரது ஬ி஬கர஧ங்கபிற் தழுது஬ர஧ரது தரதுகரக்கறன்ந கு஠த்ச஡ப௅சட஦ ஢ீங்கள், இன்று ஢ீ஡ற஦ில்னர஡ ைறன குறும்த஧ைசணக் கூடி, அவ்஬஧ைர் து‘பிவ஦ன்நரல் ஢றர்த்து‘பிவ஦ன்றும், கபேம்பு கைப்வதன்நரல் ஋ட்டிக்கரய்நதரற் கைப்வதன்றும், ஡ரச஦க் வகரசனவைய்஬து ஡க்கவ஡ன்நரல் ந஬஡த்஡றன் ப௃஡ற்கரண்டத்஡றல் ஬ி஡றத்஡றபேக்கறன்ந வ஡ன்றும், வ஬ள்பத்஡றற் கல் ஥ற஡க்கந஥ரவ஬ன்நரல் ஆற்நறல் அம்஥ற ஥ற஡க்கக் கண்நடரவ஥ன்றும்ட, கரக்சக வ஬ளுப்வதன்நரல் ந஢ற்சநப்வதரழு஡றல் ஢றற்கக் கண்நடரவ஥ன்றும், கல்னறன்ந஥ல் வ஢ல்லு ப௃சபக்குவ஥ன்நரல்

வகரத்஡ரனர஦ி஧ங்

குசன஦ரனர஦ி஧ வ஥ன்றும், கள்பசணப் திடிக்கனரந஥ர வ஬ன்நரல் திடித்஡ரல் வதபேம் தர஬ை஥ல்னந஬ர வ஬ன்றும், வதரய் ஆ஦ி஧஥ட்டுஞ் வைரல்னனரந஥ர வ஬ன்நரல் ஍஦ர஦ி஧஥ட்டுஞ் வைரல்னனரவ஥ன்று ஬ி஡ற஦ிபேக்கறநவ஡ன்றும், வதண்ைர஡றப௅ள்ப஬னுக்குப் திள்சப வகரடுப்தது ஆவ஧ன்நரல் ஍஦ர! வதண் வகரடுத்஡஬நண திள்சப வகரடுக்க ந஬ண்டுவ஥ன்றும், எபே஬ன் ஥சண஦ரள் ஥ற்வநரபே஬சணக் கூடனரந஥ர வ஬ன்நரல் அடக்கத்஡றல் ஆ஦ி஧ம் நதந஧ரடு கூடிணரலுங் குற்ந஥றல்சன வ஦ன்றும், இந்஡க்கழு஬ில் இ஬சண ந஦ற்நனரந஥ர வ஬ன்நரல் கழுவுக்குத்஡க்க கண஥றல்சன வ஦ன்றும், ஋ன் திள்சபப௅ம் ஋ச்ைரிக்சகக்கர஧ன் திள்சபப௅ம் எபே஬சண வ஦ரபே஬ன் உ஡ரைறண஥ரகத் ஡றட்டிணர஧ரம் இ஡ற்வகன்ண வைய்஦னர வ஥ன்நரல் உ஥து ைற்புத்஡ற஧ன் ஬ரய்க்குச் ைர்க்கச஧஦ிட ந஬ண்டும் ஥ற்ந஬ன் ஬ரய்க்கு ஥ண்஠ிட ந஬ண்டுவ஥ன்றும் வைரல்லுகறன்ந துர்஥ந்஡றரிகசபப் நதரன, ஢ற஦ர஦ம் தர஧ரது, ஢஦ிச்ைற஦ ஬ரர்த்ச஡கசபச் வைரன்ண ீர்கள்; இது கரனந஬ற்றுச஥வ஦ன்நந வ஦ண்ட௃கறநநன்.

"஡ன்சணக் வகரடுத்஡ர஬து ஡பே஥த்ச஡த் ந஡ட ந஬ண்டுவ஥ன்னும் வதரிந஦ரர் ஬ரர்த்ச஡ச஦ப் திடிப்தது ைற்கு஠ப௃சடந஦ரர்க்குத் ஡கு஡றவ஦ன்றும், ஡ரய் ஡ந்ச஡ ஦ிடத்஡றனர஦ினுந் ஡஧ரசுக்நகரல்நதரனச் வைப்த஥ரக ஢றன்று ஡ீர்ப்புக்வகரடுக்க ந஬ண்டு஬து அ஧ைர்க்கு அ஬ைற஦ம் ந஬ண்டி஦ ைற்கபே஥வ஥ன்றும் ஋ணக்கு அடிக்கடி அநறக்சக஦ிட்ட ஢ீங்கள், இன்று, அந஡ரக஡ற஦ில் ஡ள்பி஬ிடத்஡க்க அ஢ற஦ர஦த் ஡ீர்ப்சத ஦ங்கல கரிக்கப்


நதர஡றக்கறன்நீர்கள். இது உங்கபிடத்து ந஢ரிட்ட அ஬ஸ்ச஡ ஬ை

வ஥ன்நந

வ஦ண்ட௃கறநநன். எபே஬ரிடத்துத் ஡ண்டசண ஬ி஡றக்கும்நதரது ஋வ்வு஦ிர்களும் ஡ன்னு஦ிர்நதரல் ஋ண்ட௃஬தும், ஋ந்஡ப்வதரபேள் ஋ந்஡ப்தி஧கர஧஥ர஦ிபேந்஡ரலும் அந்஡ப் வதரபேபினுண்ச஥ச஦ ஦நறந்து வகரள்஬தும், உபேவுந஢ரக்கரது அநறச஬ ந஢ரக்கு஬தும், ஊழ்஬ிசண ந஢ரக்கரது வைய்஬ிசண ந஢ரக்கு஬து஥ரகற஦ இப்தடிப்தட்ட இனக்க஠ங்களுக்குப் வதரபேந்஡ ஬ி஡றக்க ந஬ண்டுவ஥ன்று ஋ணக்கு அநற஬ித்து஬ந்஡ ஢ீங்கள், இன்று ஋ன் புத்஡ற஧ன் இ஧க்கப௃ள்ப஬வணன்றும், அ஡஬ன் அைரக்கற஧ச஡஦ிணரல் வகரன்ந஡ல்னவ஬ன்றும், த஫஬ிசண஦ரற் தசுங்கன்று ஥டிந்஡வ஡ன்றும், அ஡ணரல் அ஡ற்குத் ஡க்க தி஧ர஦ச்ைறத்஡ஞ் வைய்஬ிக்க ந஬ண்டுவ஥ன்றும், ஬ர஡றச஦ ஥ரத்஡ற஧ம் ஬஧஬ச஫த்துக் வகரண்டு ஢டுக்

வகரள்சபக்கர஧ன் ஢ற஦ர஦ந் ஡ீர்த்஡ர வணன்தது நதரற் வைரல்னற

஢றன்நீர்கள். ஏநயர! அச஥ச்ைர்கநப! உங்கசப, 'அந்஢ரபிபேந்஡ அச஥ச்ைர்கபல்ன, இந்஢ரபில் ஋ன்சணக்வகடுக்க ஢றசணத்துக்வகரண்டு ஋ங்நக ஦ிபேந்து ஬ந்஡஬ர்கநபர!' ஋ன்று ஋ண்ட௃கறன்நநன். ஍ந஦ர! ஋ணக்கு இப்தடிப்தட்ட அ஢ற஦ர஦த்ச஡க் கற்தித்ந஡ர இம்ச஥ ஥றுச஥ ஦ின்தங்கசப ஬பே஬ிப்தீர்கள்! ஋ன்றும் ஥ீ பர஡ ைற஬க஡றச஦ ஦சட஦த் ஡க்க உறு஡ற ஬ரர்த்ச஡கசபப் நதைற஦ ஢ீங்கள், இன்று, ஋ன்றும் ஥ீ பர஡ அ஬க஡றச஦ ஦சட஦த்஡க்க இ஫றவுள்ப ஬ரர்த்ச஡கசபப் நதை ஋ங்நக கற்றுக்வகரண்டீர்கநபர! ஆ! ஆ!! இந்஡ ஏ஧஬ஞ்ைசணச஦ உற்று ஢றசணக்குந்ந஡ரறும் வ஢ஞ்ைந் ஡றடுக்கறடுகறன்நந஡! உங்கள் வைரற்தடி இது கரரி஦த்஡றல் உடன்தட்நடணரணரல் ஡பே஥ப௃ம் ஡஬ப௃ம் ைனறப்தசடப௅ந஥! இக்கரனத்஡றல் ஋ணக்கு ந஥ற்தட்ட஬ர்கபில்சன

வ஦ன்று

஬஫க்க஫றவு வைய்து ஬ஞ்ைறத்துப் நதசுந஬ணரணரல், கரனம் நதரகும் ஬ரர்த்ச஡ ஢றற்குந஥! ஥னுநு‘னறல் வைரல்னற஦ ஢ீ஡ற஦ின்தடி ஢டத்துகறன்நதடி஦ரல் ஥னுச்நைர஫ன் ஥னுச்நைர஫வணன்று வ஢டுந்து‘஧ம் ஢ீண்ட வத஦ச஧ச் சு஥ந்஡஢ரன் இ஡ற்குச் ைம்஥஡றத்ந஡ணரணரல், ஋ழுத்஡நற஦ர஡஬ன் ஌ட்சடச் சு஥ந்஡து நதரனவும், கண்஠ில்னர஡஬ன் கண்஠ரடிச஦ச் சு஥ந்஡து நதரனவும், ஬ரைசண஦நற஦ர஡஬ன் ஥னச஧ச் சு஥ந்஡துநதரனவும் ஬஠ரகந஬ ீ இந்஡ப் வத஦ச஧ ஋டுத்துக்வகரண்டரவணன்று ஌ழுனகத்஡ரபேம் இகழ்ந்து நதசு஬ரர்கநப! இன்சநக்கு ஋ன் புத்஡ற஧ன் வைய்஡ இந்஡க் வகரடுங் வகரசன஦ரகற஦ தர஡கத்துக்குப் தரிகர஧ஞ் வைய்து, இநனைரக ஬ிட்டு, ஢ரசபக்கு ஥ற்வநரபே஬ன்


இச஡ப் தரர்க்கறனுஞ் ைறநற஦ வகரசன வ஦ரன்று வைய்஦க் கண்டு, அ஬சணக் வகரசன வைய்஬ிப்நதணரணரல், '஡பே஥஥நற஦ர஡ இவ்஬஧ைன் ஡ணக்

வகரன்று

திநர்க்வகரன்று வைய்கறன்நரன் ஋ன்று தரர்த்஡஬ர்கவபல்னரம் த஫றத்துப் நதசு஬ரர்கநப; அல்னது '஡ன் ஬ட்டு ீ ஬ிபக்வகன்று ப௃த்஡஥றட்டரல் சுடரது ஬ிடரது' ஋ன்தது நதரன ஋ன்புத்஡ற஧ன் வைய்஡ வகரசன வ஦ன்று ஆசை஦ரல் அடக்கறக்

வகரள்ந஬ணரணரல், அது தற்நற ஬பேம் த஫றதர஬ங்கள் ஋ன்சண

஦சட஦ர஥னறபேக்குந஥ர? ஆ஡னரல், இப் தசு஬ரணது அபேச஥஦ரண இபங்கன்சந இ஫ந்து ஬பேந்துகறன்நச஡த் ஡஬ிர்க்க ஬஫ற஦ில்னர஡஬ணரகற஦ ஢ரனும், இந்஡ப் தசுச஬ப்நதரன வ஢டு஢ரபரக ஬பேந்஡ற அபேச஥஦ரகப் வதற்ந ஋ன் புத்஡ற஧சணப் த஫றக்குப் த஫ற஦ரகக் வகரன்று ஬பேத்஡ங்

வகரள்஬ந஡ ஡கு஡ற" ஋ன்று

வைரல்னறணரர்.

அதுநகட்டு ஥ணங்கனங்கற஦ ஥ந்஡றரிகளுக்குள் எபே ஥ந்஡றரி஦ரண஬ர் அ஧ைசண ஬஠ங்கறத் "஡பே஥வ஢நற ஡஬நர஡ ஡சன஬நண! ைர஬஡ரண஥ரகத் ஡஦வுவைய்து ஋ன் ஬ரர்த்ச஡ச஦க் நகட்டபேப ந஬ண்டும். ஆன்஥ரக்களுக்கு அநற஬ின் உ஦ர்வு ஡ரழ்வு தற்நறந஦ புண்஠ி஦ தர஬ங்களும் ஌நறக் குசநந்஡றபேக்கும் ஋ன்னுஞ் சுபே஡ற ஬ரக்கற஦த்஡றன்தடி ஡ர்஥ரர்த்஡ கர஥ ந஥ரக்ஷங்கசபப் வதறு஡ற்கு ந஦ரக்கற஦஥ரண அநறவுள்ப ஥ணி஡ப் திந஬ிவ஦டுத்஡ ஜ“஬ர்களுக்கள் ஆசண ஥஡ப்தட்டு அட஬ி அ஫றத்஡து ஋ன்னும் ஢ற஦ர஦ம்நதரன ஥஡த்஡றணரல் கர஥க்குந஧ர஡ ப௃஡னரணச஬தற்நற எபே஬ச஧

வ஦ரபே஬ர் வகரசன

வைய்஡ர஧ரணரல் அக்வகரசனக்கு ஈடரக வகரன்ந஬ச஧க்

வகரசன

வைய்஬ிக்கக் கட஬வ஧ன்றும், அப்தடி ஦ன்நறக் கரக்சக ந஦நறப் தணம்த஫ம் ஬ிழுந்஡து ஋ன்னும் ஢ற஦ர஦ம்நதரல் ஬னறச஥ தசகச஥ ப௃஡னரணச஬ ஦ில்னர஥ல் ஬ி஡ற஬ைத்஡ரல் எபே஬ர் இநந்஡஡ற்கு ஬ி஦ரஜ஥ரக ப௃ன்ணிட்ட஬ர்கசப அவ்஬ரறு இணி ப௃ன்ணிடவ஬ரட்டர஥னறபேக்கத் ஡ண்டித்து ப௃ன்ணிட்ட஡ணரல் ஬ந்஡ தர஬த்துக்கப் தரிகர஧ஞ் வைய்஬ிக்கக் கட஬வ஧ன்றும், அப்தடி஦ன்நற அப௃஡ம் ஊட்டுகறன்நநதரது அதுந஬ ஬ி஭஥ரகறக் வகரன்நவ஡ன்னும் ஢ற஦ர஦ம்நதரல் ஢ல்ன ஬஫ற஦ில் ஢றறுத்தும்

வதரபேட்டு

அச்ைப௃றுத்஡றத் ஡ண்டிக்கும்நதரது அதர஦ம் ந஢ரிட்டு இநந்஡஡ற்கு ந஬று கர஧஠஥ரகற஦ிபேந்஡ ஡ந்ச஡ குபே அ஡றகரரி ப௃஡னரநணரர்கசப அ஢ைண


ப௃஡னரண அரி஦ ஬ி஧஡ங்கள் ஡஬ங்கள் வைய்஬ிக்கக் கட஬வ஧ன்றும், ஥றபேகம் தட்ைற ப௃஡னரண ஥ற்ந உ஦ிர்களுக்கு ஥ணி஡ர்கபரல் வகரசனந஢ரிட்டரல் அந்஡ந்஡ உ஦ிர்கபின் ஡஧த்துக்கும்ட அ஬஧஬ர் கு஠ரகு஠ங்களுக்குஞ் வைய்சககளுக்குங் கர஧஠ங்களுக்குந் ஡க்கதடி ஦நறந்து தி஧ர஦ச்ைறத்஡ஞ் வைய்஬ிக்கக் கட஬வ஧ன்றும், வதரது஬ரக அநநு‘ல்கபில் ஬ி஡றத்஡றபேக்கப்தட்ட ஬ி஡றச஦ இன்று கன்நறன்

வகரசனதற்நற ஢ீர் வைய்஬ிக்க ஋ண்஠ி஦

அபூர்஬஥ரண ஬ி஡ற ஬ினக்குகறன்நந஡; இது ஡கு஡றச஦க் கடக்கறன்ந குற்நவ஥ன்று வைரல்஬஡ற்கு இடப௃ண்டுதண்ட௃ந஥" ஋ன்நரர்.

அதுநகட்ட அ஧ைன் "஥ந்஡றரிந஦" ஢ீர் த஦சணத் ஡பேம் ஬ிபேக்ஷத்஡றலுள்ப த஫த்ச஡ப் தர஧ரது திஞ்சைப் திடித்஡துநதரல் திடித்஡ீர். ஢ன்நர஦ிபேந்஡து உ஥து ஬ரர்த்ச஡! அநற஬ின் உ஦ர்வு ஡ரழ்வுகசபப் தற்நறப் புண்஠ி஦ தர஬ங்கள் ஌நறக் குசநப௅வ஥ன்றுபூர்஬தரகத்஡றற் வைரல்னற஦ சுபே஡ற, உத்஡஧தரகத்஡றல் த஧ந஥சு஬஧ன் ஆன்஥ரக்கள் ந஡ரறும் ஬ிகற்த஥றல்னர஥ல் ஢றசநந்஡றபேக்கறன்நதடி஦ரல், ஥ரச஦஦ின் கரரி஦஥ரகற ந஬றுதட்ட அநறச஬ ந஢ரக்கர஥ல், அப்த஧ந஥சு஬஧சண ந஢ரக்கற ஋ல்னர உ஦ிர்கசபப௅ம் ை஥஥ரக ஋ண்஠ி ஢டக்க ந஬ண்டும் ஋ன்ந உத்஡஧தரகத்஡றன்தடி, திநப்பு, கு஠ம், ைர஡ற, வ஡ர஫றல் ப௃஡னரண ஬ிகற்தங்கசப ஢ரடரது உ஦ிர்க்

வகரசன஦ிணிடத்துச் ை஥ரண஥ரகத் ஡ண்டிப்தந஡ ஡கு஡ற;

஋ன் புத்஡ற஧ன் ந஡ரிநனநறக் இப் தசு஬ின் கன்சநக்

வகரண்டு வைல்஬ச் வைபேக்கறணரல் ஥ந஡ற தற்நறந஦ வகரன்நரன், ஆ஡னரல் இ஬ன் கரக்சக ஌நறப்

தணம்த஫ம் ஬ிழுந்஡து நதரன ஬ி஦ரஜ஥ரண஬னு஥ல்னன், அப௃஡ப௄ட்஬ி஭஥ரணதுநதரல் ஢ன்ச஥ வைய்஬ிக்கப்நதரய்க்

வகரசனக்குக்

கர஧஠஥ரண஬னு஥ல்னன், ஆசண ஥஡ப்தட்டு அட஬ி ஦஫றத்஡து ஋ன்று ஢ீர் வைரல்னற஦ ஢ற஦ர஦த்துக்குச் ைரி஦ரக ஬ிபேக்கறன்நரன், ஆ஡னரல் இ஬சணக் வகரல்஬ந஡ ப௃டிவு" ஋ன்று வைரன்ணரர்.

அதுநகட்டு ஥ற்வநரபே ஥ந்஡றரி஦ரண஬ர் அ஧ைசணத் வ஡ரழுது "஥கர஧ரஜநண! சுபே஡ற஦ில் ஋ல்னர உ஦ிர்கசபப௅ம் உ஦ர்வு ஡ரழ்வு ந஢ரக்கரது ை஥ணரக ந஢ரக்கந஬ண்டுவ஥ன்று உத்஡஧தரகத்஡றல் ஬ி஡றத்஡றபேக்கறன்நது


அந்஡஠வ஧ரழுக்கத்துக் கன்நற அ஧ைவ஧ரழுக்கத்துக்குப் வதரபேந்஡ரந஡; அது வதரபேந்து஥ரணரல், தி஧ர஥஠ர் ப௃஡னரண குனரைர஧ப௃ம் தி஧஥ைரரி ப௃஡னரண ஆைற஧஥ ஆைர஧ப௃ம் வதரிந஦ரர் ைறநறந஦ரர் ஢ல்ன஬ர் ஡ீ஦஬ர் ஋ன்கறந கற஧஥ப்தரடுகபம் ந஬றுதட்டு உனக஢றசன ஡஬நற அ஧ைரட்ைற ஥ழுங்கற஬ிடுந஥, இது எழுக்கத்ச஡க் கடக்கறன்ந குற்நவ஥ன்று வைரல்஬஡ற்கு இடங் வகரடுக்குந஥, ஆ஡னரல் பூர்஬தரகத்஡றல் ஬ி஡றத்஡ ஬ி஡றப்தடி அநநு‘ல்கபிற் குநறத்஡ ஢ற஦ர஦ங்கசபக் வகரண்டு ஡ீர்ப்திடு஬ந஡ வ஢நற஦ரகும்" ஋ன்று வைரன்ணரர்.

அதுநகட்டு ஥னுச்நைர஫ர் ஢சகத்து "அச஥ச்ைந஧! ஢ீர் ஬஫றக்குத் துச஠஦ரக ஬பே஬ரன்நதரல் ஬ந்து ஢டுக்கரட்டிற் த஦ங்கரட்டிப் த஠ம் தநறக்கறன்ந஬ன் நதரனப் த஦ம் கரட்டுகறன்நீர். த஧ந஥சு஬஧ன் அவ்஬வ்வு஦ிர்கபிடத்஡றலும் ந஬றுதடர஥ல் ஬ிபங்குகறன்நதடி஦ரல் ஋வ்வு஦ிர்கசபப௅ம் வதரது஬ரக ந஢ரக்கந஬ண்டும் ஋ன்ந உத்஡஧தரகத்஡றன் ஬ி஡றச஦ ஢ரன் அனுைரித்துக்வகரண்டது உ஦ிர்க்வகரசன஦ரகற஦ தர஬஢ற஬ர்த்஡றக்கு ஥ரத்஡ற஧ந஥ ஦ல்னது ஥ற்வந஡ன்நறலு஥ல்ன. இக் கபேத்ச஡ அநறந்து

வகரள்பர஥ல்

'கபேத்஡நற஦ர஡஬ன் வைரன்ணந஥ வகரள்஬ரன்' ஋ன்ததுநதரனக் வகரண்டு எழுக்கங்கடந்஡ குற்நம் ஬பேவ஥ன்று கூநறண ீர். ஆணரல் ஥ற்நச஬ வ஦ல்னரம் ஢றற்க, வகரசனப்தர஡க ஢ற஬ர்த்஡றக்கு ஥ரத்஡ற஧ம் ஋வ்வு஦ிர்கசபப௅ஞ் ை஥஥ரகக் வகரள்பந஬ண்டுவ஥ன்தது ஋வ்஬சக஦ரவனன்தீந஧ல்: உ஦ிர்கவபல்னரஞ் ைறற்ைத்஡ற஦ினுபே஬஥ரகனரனும் ஋ல்னர உ஦ிர்களுக்கும் இசந஬நண ஡னுக஧஠ங்கசபக் வகரடுத்஡னரனும், அ஬ணது ைறற்ைத்஡ற஦ரகற஦ உ஦ிர்கசப அ஬ன் வகரடுத்஡பேபி஦ உடம்திணின்றும் ஢ீக்கு஡ல் ஢றசணக்கப்தடர஡ அத஧ர஡஥ரக஬ரனும், ஋ந்வ஡ந்஡ உ஦ிர்களும் இ஦ல்திணரல் அல்னர஥ல் இம்சை஦ிணரல் உடம்சத ஬ிட்டுப் திரிப௅ம்தடி ந஢ரிட்டரல் அந்஡ந்஡ உ஦ிர்களுக்கும் அவ்஬வ் வுடம்சத ஬ிட்டு ஢ீங்கும்நதரதுண்டரகும் ஬பேத்஡ம் வதரி஡ரக இபேக்க஥ரகனரனும், அன்நறப௅ம் வகரசன வைய்ப௅஥றடத்து, கபேம்சதப௅ம் ஋ள்சபப௅ம் ஆசன஦ிலுஞ் வைக்கறலும் ச஬த்஡ரட்டும்நதரது வ஢பேக்கறனகப்தட்டு அச஧தட்டு ஢சுக்குண்டு ைறன்ணரதின்ணப்தட்டு அக்கபேம்திலும் ஋ள்பிலு஥றபேந்து ஧ைப௃ம் வ஢ய்ப௅ம் ஋ப்தடிக் கனங்கற ஬பேந஥ர அப்தடிந஦, உடல் ஢சுக்குண்டு அச஧தட்டுச் ைறன்ண஥ரக அ஡றனறபேந்து ஢டு஢டுங்கற அநறவுவகட்டுத்


஡றசகப்தசடந்து கனங்கற ஬பே஬து ஋வ்வு஦ிர்களுக்கும் வதரது஬ரகனரனும், ஡஥க்குக் வகரசன ந஢ரிடு஬ச஡ அநறந்஡நதரது உடம்பு ஢டுங்கறப௅ம், தச஡த்தும், ஬ி஦ர்த்தும் ஡ட஡டத்துந் ஡ள்பரடிப௅ம், கரல்நைரர்ந்தும், கண்கனங்கறப௅ம், இபேபசடந்தும், கரதுகள் கும்வ஥ன்று அசடதட்டும், ஢ரைற து஬ண்டும், ஬ரய்஢ீபேனர்ந்தும், ஢ரக்கு஫நறப௅ம், ஬஦ிறு தகல வ஧ன்று ஡றகறனசடந்தும், ஥ணம் ஡றசகத்துப் தசந ஦டித்஡ரற்நதரற் த஡த஡வ஬ன்று அடித்துத் துடித்துத் துக்கப௃ஞ் நைரர்வுங் வகரண்டு ஥஦ங்கவும், தரய்஥஧ச் சுற்நற னகப்தட்ட கரக்சக நதரனவும், ஢ீர்ச்சு஫ற஦ி னகப்தட்ட ஬ண்டு நதரனவும், சு஫ல் கரற்நறல் அகப்தட்ட துபேம்பு நதரனவும், உ஦ிர் சு஫ன்று சு஫ன்று அசன஦வும் உண்டரகறன்ந த஦ங்க஧ம் ஋வ்வு஦ிர்களுக்கும் இ஦ல்தரகனரனும், இநந்஡வுடன் அவ்வு஦ிர்கள் இ஫ப்திணரற்தட்ட இம்சைப௅஥ன்நற உடநண திநப்திணரலும் ஬பேத்஡஥சடந்து துக்கப்தட ந஬ண்டு஥ரகனரனும், ஢ரம் ந஬ண்டி ஏபே஦ிச஧ப் திநப்திப்த஡ற்குடை சு஡ந்஡஧஥றல்னர஡தடி஦ரல் ஢ரம் ந஬ண்டி ஏபே஦ிச஧ இநப்திப்த஡ற்கும் சு஡ந்஡ற஧஥றல்சன; இநப்திப்த஡ற்கும் திநப்திப்த஡ற்கும் இசந஬நண சு஡ந்஡஧ப௃ள்ப஬வணன் வநண்஠ர஥ல் ஆகர஥ற஦த்஡ரல் வகரசன வைய்஬஡ணரல் ஥ீ பர஢஧கம் ந஢பேம் ஋ன்நநறந்து வகரள்஬ர்; ீ ஆ஡னரல் ஋வ்வு஦ிர்கபிடத்துங் வகரசனப்தர஡கத்ச஡ச் ை஥஥ரகக் வகரள்பந஬ண்டும். இந்஡ ஢ற஦ர஦த்஡றன்தடி ஋ன்பு஡ல்஬சணப் த஫றக்குப் த஫ற஦ரகக் வகரன்று ஬ிடு஬ந஡ ப௃டிவு" ஋ன்று வைரன்ணரர்.

அதுநகட்டு ந஬வநரபே ஥ந்஡றரி஦ரண஬ர் ஥னுச்நைர஫ச஧ ஬஠ங்கற "அ஧ைநண! உ஥து வத஦ரிணரல் ஬ிபங்கும் ஥னுநு‘னறற் குடு஥றச஦ப௅ம் ப௃கந஧ர஥த்ச஡ப௅ம் க்ஷ஬஧ஞ் வைய்து, ஡ரன் வகரன்ந தசுத்ந஡ரசனப் நதரர்த்துப் தசு஥ந்ச஡஦ிணிடத்஡றல் ஬ரைஞ்

வைய்து, நகரைனத்஡றணரல் ஸ்஢ரணம் தண்஠ி,

இந்஡றரி஦ங்கசப அடக்கற஦ிபேத்஡ல், கஞ்ைறகுடித்஡ல், அ஬ிசுதண்஠ிப௅ண்டல், தட்டிணி஦ிபேத்஡ல், தசு஥ந்ச஡஦ினுடன் நதர஡ல், தசுக்களுக்கு உதைர஧ஞ் வைய்஡ல், தசு஡ரணஞ் வைய்஡ல் ப௃஡னரண

வைய்சககசபப் தசுக்வகரசன

வைய்ந஡ரர்க்குப் தி஧ர஦ச்ைறத்஡஥ரகச் வைய்஬ிக்க ந஬ண்டு வ஥ன்று ஬ி஡றத்஡றபேக்கறன்நந஡; அ஡ற்கு ஥ரநரகப் பு஡ல்஬சணக் வகரசன


வைய்஬஧ரணரல் ீ ஬ி஡ற஥ரநரட்டவ஥ன்னுங் குற்நம் ஬பே஬஡ரகத் ந஡ரன்றுகறன்நந஡" ஋ன்று வைரன்ணரர்.

அதுநகட்ட ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் "஥ந்஡றரி! ஢ீர் வைரன்ணது தரல்ந஬ண்டி ஦ழுகறன்ந கு஫ந்ச஡க்குப் த஫த்ச஡ ஋஡றர்ச஬த்துப் த஧ரக்குக் கரட்டு஬து நதரனறபேக்கறன்நது, ஬ி஡ற஥ரநரட்டவ஥ன்னுங் குற்நம் ஬பே஬஡ரகத் ந஡ரன்றுகறன்ந

வ஡ன்று வைரன்ண ீர். அந்஡ ஥னுநு‘ல் அ஢றத்஡஦஥ரகற஦

ந஡கத்஡றல் அதி஥ரணப௃ம் அசுத்஡஥ரகற஦ தி஧தஞ்ைநதரகத்஡றல் ஆசைப௅ம் ச஬த்஡ கர்஥றகளுக்நக அவ்஬ி஡ற கூநற஦ ஡ல்னது, ஢றத்஡ற஦஥ரகற஦ ைற஬த்஡றல் அதி஥ரணப௃ம் சுத்஡஥ரகற஦ ைற஬நதரகத்஡ற னரசைப௅ம் ச஬த்஡ ஋ன்தி஡ர ப௄஡ரச஡ ப௃஡னரண஬ர்களுக்குக் கூநற஦஡ல்ன. உ஦ிர்க்வகரசன ந஢ரிட்டரல் உ஦ிர்஬ிடக் கட஬வ஧ன்நந குநறப்திணரற் கூநற஦ிபேக்கறன்நது. ஋ன் தி஡ர ப௄஡ரச஡க்கு ஋வ்஬ி஡றந஦ர அவ்஬ி஡றந஦ ஋ணக்கும் ஋ன் புத்஡ற஧னுக்கும் ந஬ண்டத்஡க்கது. ஆ஡னரல் ஬ி஡ற஥ரநரட்ட ஥ரகரது. இந்஡ ஢ற஦ர஦த்஡ரல் ஋ன் புத்஡ற஧சண ஦ி஫ந்து ஬ிடு஬ந஡ ப௃டிவு" ஋ன்று வைரன்ணரர்.

அதுநகட்ட ஥ற்வநரபே ஥ந்஡றரி஦ரண஬ர் ஥கர஧ரஜசண ஬஠ங்கற "உனகந் ந஡ரன்நற஦து ப௃஡ல் இது தரி஦ந்஡ம் வ஡ய்஬ கடரக்ஷத்஡றணரலும் ஬ல்னச஥஦ிணரலும் ஢ீ஡றப௅டன் உனகரண்ட அ஧ைர்கள் ஡ரங்கள் ஆளுங்கரனங்கபிற் தசுப௃஡னரண ஥றபேக஬ர்க்கங்களுள் எவ்வ஬ரன்சந அகங்கர஧த்஡ரல் அடித்துக் வகரன்ந அந்஢ற஦஥ரண஬ர்கசபப௅ம் தி஧ர஦ச்ைறத்஡ஞ் வைய்஬ித்஡ரர்கநப ஦ல்னது, வகரசன

வைய்஬ித்஡஬ர்கள் உண்வடன்று

நகட்ட஡றல்சன. அப்தடி஦ிபேக்க, உ஥து புத்஡ற஧ன் இந்஡ப் தசு஬ின் கன்சநக் வகரல்னந஬ண்டுவ஥ன்று கறுவுவகரண்டு

வகரன்ந஬ணல்னன்.

஢ீவ஧ப்தடி அ஬சணக் வகரசனவைய்ப௅ம்தடி ஡ீர்ப்திடனரம்? அவ்஬ரறு ஡ீர்ப்திட்டரல் ப௃ன்நணரர் வைய்சகக்கு ப௃஧஠ரண வ஡ன்னுங் குற்ந ப௃ண்டரகுந஥?" ஋ன்நரர். அதுநகட்டு ஥னுச்நைர஫஧ரண஬ர் "஥ந்஡றரி! ஢ீர் ஥஧தநற஦ர஡஬ன் ஥஠ம் நதை ஬ந்஡துநதரற் நதை஬ந்஡ீர். ப௃ன்நணரர் வைய்சகக்கு ப௃஧஠ரண வ஡ன்னுங் குற்நம் ஬பேந஥ வ஦ன்நீர். ஆணரல் ஢ரன் வைரல்஬ச஡


஢ன்நரகக் நகளும். பூர்஬ம் ஋ன் ப௃ன்நணரர்கள் ஆளுங் கரனங்கபில் இப்தடிப்தட்ட வகரசன ந஢ர்ந்஡ந஡஦ில்சன. ஌கந஡ைங்கபில் எவ்வ஬ரபே வகரசனப்தர஡கம் ந஢ரிட்டநதரது ஡ம்ப௃஦ிச஧ப௅ங் வகரடுத்துப் த஫றக்கு ஈடுகட்டி ஦ிபேக்கறன்நரர்கள். அ஬ர்கள் ஢றற்க, ஥ற்ந அ஧ைர்கநபர வ஬ன்நரல் ஡ரங்கள் ஆளுங் கரனங்கபில் ந஡ைரைர஧ ப௃஡னரண கற்தசணகசபப்தற்நற நு‘஡ண நு‘஡ண஥ரக ஢ற஦ர஦ங்கசப ந஦ற்தடுத்஡றக்வகரண்டு அச஬கபின்தடி ஢டத்஡றணரர்கள். அவ்஬஧ைர்கள் ஋ன்வணரடு நைர்க்கப்தட்ட஬ர்கபல்னர். ஆ஡னரல் ஋ன் ஡ீர்ப்தின்தடி ஢டத்து஬ந஡ து஠ிவு" ஋ன்நரர்.

அதுநகட்டு ஥ற்ந ஥ந்஡றரிகவபல்னரம் நைர்ந்து ஬஠ங்கற ஢றன்று, "஥யர஧ரஜநண! கூநற஦ந஡ கூறுகறன்நரர்கவபன்று நகரதஞ் வைய்஦ர஥ல் ஦ரங்கள்

வைரல்லும்

஬ரர்த்ச஡ச஦க் நகட்டபேள்஬஧ரக; ீ இந்஡ப் தசுந஬ர ஍஦நறவுள்ப ஥றபேக஬ர்க்கத்துள் என்று; இது வதற்ந கற்நநர தரல் வகரடுத்஡ற்குரி஦ தசு஬ரகத்஡க்க஡ன்று. ஌பேழு஡ற்குரி஦ ஋பே஡ரகத்஡க்க நைங்கன்று; உ஥து புத்஡ற஧நணர ஆநநறவுள்ப ஆண்஥க்கபிற் ைறநந்஡ ஢ல்னநறவுசட஦஬ன்; அ஬நணர அக்கன்சநக்

வகரல்ன ந஬ண்டுவ஥ன்று வகரன்ந஬ணல்னன்;

இக்வகரசனந஦ர கன்நறனுசட஦ ஊழ்஬ிசணவ஦ன்று உனகவ஥ல்னரஞ் வைரல்லும்; ஆ஡னரல் இ஡ற்குத் ஡க்க தி஧ர஦ச்ைறத்஡ஞ் வைய்஬ிப்தந஡ப௃சந" ஋ன்று வைரன்ணரர்கள்.

அதுநகட்டு அ஧ைன் "஥ந்஡றரிகநப! ஢ீங்கள் உண்ச஥ச஦க் கண்டநறந்து வைரல்஬஡ற்குச் ைக்஡ற஦ற்ந஬ர்கள்நதரல் இநனைரகக் வைரல்லுகறன்நீர்கள்; ஢ல்னது, ஢ரன் வைரல்லுகறன்நச஡க் நகளுங்கள். 'இப் தசுந஬ர ஍஦நறவுள்ப ஥றபேக஬ர்க்கத்஡ற

வனரன்று' ஋ன்று வைரன்ண ீர்கள். ஢ன்நர஦ிபேக்கறன்நது உங்கள்

஢ற஦ர஦ம்! உ஦ர்வு ஡ரழ்வுகசப உ஦ிர்கபின் அநற஬ிணிடத்து ச஬த்துத் ஡ரழ்ந்஡ அநறவுள்ப ஥றபேகங்கசபக் வகரன்நரல் தி஧ர஦ச்ைறத்஡ வ஥ன்றும் உ஦ர்ந்஡ அநறவுள்ப ஥ணி஡ர்கசபக் வகரன்நரல் வகரசன

வைய்஬வ஡ன்றும்

வைரல்லுகறன்ந உங்கள் ஬ரர்த்ச஡஦ின்தடிந஦, இப்தசு ஥ணி஡஧நறச஬ப் தரர்க்கறனுஙட உ஦ர்ந்஡ அநறவுள்ப஡ரக஬ிபேக்கறன்நது. ஋வ்஬ரவநணில், ஋ந்஡


உனகத்஡றல் ஋ந்஡க் கரனத்஡றல் ஋ந்஡ப்தசு இந்஡ப் தசுச஬ப்நதரனக் கன்று இநந்஡ச஡க் குநறத்து ஆற்நப்தடர஡ துக்கத்ந஡ரடும், அ஡றகரரிகபரலும் தசக஬஧ரலும் அ஦னர஧ரலும் ஥ற்ந உ஦ிர்கபரலும் எபே஬ர்க்கக் கசந ந஢ரிட்டரல் அக்குசநச஦ அ஧ைன் ஡ணக்கத் வ஡ரி஬ிப்த஡ற்கு அ஧ண்஥சண஬ர஦ினறல் ஆ஧ரய்ச்ைற஥஠ி கட்டு஬ித்஡றபேக்கறநரவணன்று ைர஡ர஧஠ ஥ணி஡ர்கபரலும் அநற஦ப்தடர஡ இந்஡க் கரரி஦த்ச஡ அநறந்து ஬ந்து அந்஡ ஥஠ிச஦க் வகரம்திணர னடித்துச் ைத்஡வ஥ழுப்திக் க஡நறக் கண்¬-ர் ஬டித்துக்வகரண்டு ஢றன்நது? இ஡சண வ஦ப்நதர஡ர஬து நகட்டிபேக்கறன்நீர்கநபர? இல்சனந஦, இந்஡ப் தசு ஥ரத்஡ற஧ம் அப்தடி அநறந்து

வைய்஡ச஡ ஦ின்று

தரர்த்து ஢றன்நீர்கள், ஆ஡னரல் இது ப௃ன் ஡஬க்குசந஦ரல் தசுவுடம்வதடுத்஡ ஡ர஦ினும், ஥ணி஡ப் திநப்தில் உ஦ர் குனத்஡றல் ந஥னரண அநறந஬ரடு திநந்஡றபேக்கறன்நர஡ரகந஬ வகரள்ப ந஬ண்டும். அன்நறப௅ம் தசு ஋ல்னரப் திநப்திலும் உ஦ர்வுள்பவ஡ன்றும் அ஡ன் வகரம்திணடி஦ில் தி஧஥ ஬ிஷ்ட௃க்கள் இபேக்கறன்நரர்க

வபன்றும், கர஬ிரி ப௃஡னரண புண்஠ி஦ ஡ீர்த்஡ங்கள் அந்஡க்

வகரம்தி னுணி஦ில் இபேக்கறன்நண வ஬ன்றும், ைற஬வதபே஥ரன் ைற஧ைறலும் ைற஬ைக்஡ற வ஢ற்நற஦ிலும் இபேக்கறன்நரர்கவபன்றும், சுப்தி஧஥ண்஦க் கடவுள் ஢ரைற஦ிலும், அசு஬ிணிந஡஬ர் கரதுகபிலும், ைந்஡ற஧சூரி஦ர் கண்கபிலும், ஬பே஠ன் ஢ர஬ிலும், ை஧ஸ்஬஡ற கு஧னறலும், கந்஡பே஬ர் ஥ரர்திலும், இந்஡ற஧ன் கழுத்஡றலும், உபேத்஡ற஧ர் ப௃துகறலும், ைத்஡஥ர஡ர்கள்குநற஦ிலும், இனக்கு஥ற கு஡த்஡றலும், கங்சக ப௄த்஡ற஧த்஡றலும், பூ஥றந஡஬ி ஬஦ிற்நறலும், ஦ப௃சண ைர஠த்஡றலும், ஡றபேப்தரற்கடல் ப௃சன஦ிலும், ஦ரகரக்கறணி ஬஦ிறு ப௃கம் இ஡஦ம் ஋ன்னும் உறுப்புக்கபிலும், அபேந்஡஡ற ப௃஡னரண கற்புள்ப஬ர்கள் உடம்திலும் இபேப்தரர்கவபன்றும் வைரல்னற஦ிபேக்கறன்நந஡. அன்நறப௅ம் த஧஥ைற஬ன் ஡றபேப௃டிக்க அதிந஭கஞ் வைய்஦ ந஦ரக்கற஦஥ரண தரல் ப௃஡னரண ஡ற஧஬ி஦ங்கசபக்

வகரடுக்கறன்நந஡. அன்நறப௅ம் ஡றபேவ஬ண்¬ற்நறன்

கர஧஠஥ரண ஡ற஧஬ி஦ம் திநப்த஡ற்கும் இட஥ரக ஬ிபேக்கறன்நந஡. அன்நறப௅ம் ஢ரன்கு ந஬஡ப௃ம் கரல்கபரகவும், கபே஥ப௃ம் ஞரணப௃ம் கண்கபரகவும், ஆக஥ங்களும் ைரத்஡ற஧ங்களும் வகரம்புகபரகவும், ஡பே஥ந஥ உடனரகவும், ஡஬ந஥ ஢சட஦ரகவுங் வகரண்டு த஧ந஥சு஬஧னுக்கு ஬ரகண஥ரக ஬ிபங்கற஦ ஡பே஥஬ிடதத்துக்கு இண஥ரகவும் இபேக்கறன்நந஡. இப்தடிப்தட்ட ந஥ன்ச஥ப௅ள்ப


தசுச஬ ஍஦நறவுசட஦ ஥றபேக஬ர்க்கத்துள் என்வநன்று வைரல்னப்தடுந஥ர?

"இ஡ன் கன்நநர தரல்வகரடுத்஡ற்குரி஦ தசு஬ர஬஡றல்சன, ஌பேழு஡ற்குரி஦ ஋பே஡ரகத் ஡க்க நைங்கன்று' ஋ன்று வைரன்ண ீர்க ந஡஬ர்கவபல்னரம் திநப்த஡ற்குத் ஡஬ஞ் வைய்கறன்ந ஥கத்து஬ ப௃ள்ப இந்஡த் ஡றபே஬ரபைரிநன திநந்஡ ஋ல்னர உ஦ிர்களும் ைற஬க஠ங்க வபன்கறந ைறத்஡ரந்஡ப்தடி, இந்஡ நக்ஷத்஡ற஧த்஡றநன திநந்஡ இக்கன்சநச் ைற஬க஠வ஥ன்று வகரள்஬ச஡ ஬ிட்டு, நைங்கன்வநன்று

வைரல்னப்தடுந஥ர? 'புத்஡ற஧நணர ஆநநறவுள்ப

ஆண் ஥க்கபிற் ைறநந்஡ ஢ல்னநறவுள்ப஬ன்' ஋ன்நீர்க ைற஬஡ரிைணஞ் வைய்஦த் ந஡பைர்ந்து நதரய்ச் வைல்஬ ஥சநப்திணரற் கண்஥சநந்து கன்சநக் வகரன்ந஬ன் ஢ல்னநறவுள்ப஬வணன்று வைரல்னப் தடு஬நணர? கன்நறநந்஡ச஡ ஊழ்஬ிசணவ஦ன்று உனகஞ் வைரல்லு வ஥ன்நீர்கள்; தி஧ர஧த்து஬ ஬ர஡றகளுக்கல்னர஥ல், கர஥க் குந஧ர஡ர஡றகபரற் தர஬ங்கசபச் வைய்஬஡ற்குச் ைல஬நண ஆகர஥ற஦ கர்த்஡ரவ஬ன்று வகரள்ளுகறந உத்஡஥஥ரர்க்கத்ச஡ ப௅சடந஦ரர்க்கு ஊழ்஬ிசண வ஦ன்று வைரல்னத் ஡குந஥ர? 'இ஡ற்குத் ஡க்க தி஧ர஦ச்ைறத்஡ஞ்

வைய்஬ிப்தந஡ ப௃சந' வ஦ன்நீர்கள்; ஥சனச஦

வ஦டுத்துண்டு ஬஦ிறு ந஢ரகறன்ந஬னுக்குச் சுக்கறடித்துக் வகரடுத்துச் வைரஸ்஡ப் தடுத்து஬ரர்கநபர? அதுநதரனக் வகரசனப்தர஡கஞ் வைய்ந஡ரர்க்குப் தி஧ர஦ச்ைறத்஡ஞ் வைய்஬ித்துப் தர஬஢ற஬ர்த்஡ற வைய்஦ப்தடுந஥ர? அவ்஬ரறு வைய்ந஬ணரணரல் ஋ன்றும் ஥ீ பர ஢஧கத்஡றல் ஋ன் புத்஡ற஧சண ஬ிழுத்து஬து஥ன்நற, ஦ரனும் ஬ிழுந்து ஬பேந்துந஬ன்; இவ்வுனகத்஡றனும் ஥ீ பர஡ த஫றக்கு ஆபரகச் ைச஥ந஬ன்; அன்நறப௅ம் ஋ண்஠ிநந்஡ வதபேச஥ வதற்ந இ஧஬ி குனத்஡றற்கம் ஋ன்சண ஦டுத்஡றபேக்கறன்ந உங்களுக்கும் ஏரிழுக்கு ஬ரர்த்ச஡ப௅ம் உண்டரகும். ஆ஡னரல், இணி ஋ன் வைரல்லுக்கற஧ண்டில்சன; இந்஡ப் தசு஬ின் கன்சநக் வகரன்ந த஫றக்கு ஈடரக ஋ன் புத்஡ற஧சணக் வகரசன வைய்஬ந஡ ஢றச்ை஦஥ரகற஦ ஡ீர்ப்பு" ஋ன்று வைரல்னற஬ிட்டு, தின்பு ஥ந்஡றரிகளுக்குள் கனர஬ல்னதன் ஋ன்கறந ஥ந்஡றரிச஦ப் தரர்த்து "஥ந்஡றரி! ஋ன் புத்஡ற஧சண ஦ச஫த்துப்நதரய் அந்஡க் கன்று இநந்து கறடக்கறன்ந ஬஡ற஦ிற் ீ கடத்஡ற, ஢ீ ந஡ரிநனநறக் வகரண்டு அ஬னுடம்தின்ந஥ற் ந஡ர்ச்ைக்க஧ ந஥றும்தடி வைய்து வகரசன வைய்து


஬பே஬ரய்" ஋ன்று கட்டசப஦ிட்டரர். அப்நதரது ஥ற்ந ஥ந்஡றரிகவபல்னரம் சகவ஢ரித்துக்

வகரண்டு கண்கபிநன ஢ீ஧பேம்த ஥ணங்கனங்கறப்

தி஧ச஥வகரண்டு ஢றன்நரர்கள்.

கனர஬ல்னத வணன்கறந ஥ந்஡றரி஦ரண஬ன், கடுந்஡஬ம் புரிந்து வதற்ந கவுத்து஬ ஥஠ிச஦க் கடனறவனநறந்து ஬ிட்டு ஬ரவ஬ன்றும், தன஢ரள் ஬பேந்஡ற ஬பர்த்஡ தஞ்ை஬ர்஠க் கறபிச஦ப் தபேந்துக் கறச஧஦ிட்டு ஬ரவ஬ன்றும், வைய்஡ற்கரி஦ ஡஬ஞ்

வைய்து வதற்ந ந஡஬ரப௃஡த்ச஡ச் நைற்நறற் க஫றத்஡ ஬ரவ஬ன்றும்

வைரல்னக் நகட்ட஬ன்நதரல் ஡றடுக்கறட்டு உ஠ர்஬஫றந்தும், ஡றசகப்பூண்டு ஥ற஡றத்஡஬ன்நதரல் ஥஦ங்கற ஢றன்றும், ைற்று உ஠ர்வுந஡ரன்ந அது ஬ி஭஦த்஡றல் ஥ண஥றல்னர஡஬ணர ஦ிபேந்தும் அ஧ைன் ஆச஠ச஦த் ஡டுப்த஡ற்கு அஞ்ைற ஬஠ங்கற ஬ிசடவதற்றுக்

வகரண்டு, அவ்஬ிடம் ஬ிட்டுப் புநப்தட்டுத்

஡பர்ந்஡ ஢சடந஦ரடு ப௃கங்கபேகற

வ஢டுப௄ச்ை ஬ிட்டுக்வகரண்டு,

"ைற஬ைற஬ர! ைம்நதர! ைம்நதர! இந்஡ப் தர஡கஞ்

வைய்஦த்஡ரநணர ஢ரன்

஥ந்஡றரி஦ரக ஌ற்தட்நடன்! வகரசனவ஦ன்று வைரல்லுகறன்நநரர்கசபப் தரர்த்஡ரலும் த஦ங் வகரள்ளுகறன்ந ஋ணக்கத்஡ரநணர இப்தடிப்தட்ட ஬ி஡ற ஬஧ந஬ண்டும்! இந்஡க் கரரி஦த்ச஡ச் வைய்஦ரது ஬ிடுந஬ர வ஥ன்நரல் அ஧ைன் கட்டசபச஦க் கடந்஡ர வணன்னுங் குற்நம் ந஢ரிடுவ஥ன்றும், அல்னது வைய்ந஬ரவ஥ன்நரல் ஢஥து உ஦ிர்நதரற் ைறநந்஡ ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ ஬ி஭஦த்஡றல் ஋ப்தடிக் வகரசனவைய்஦த் து஠ிவு உண்டரகுவ஥ன்று ஋ண்஠ி வ஦ண்஠ி ஋ன் ஥ணம் இபே஡சனக் வகரள்பிக்குள் அகப்தட்ட ஋றும்புநதரல் ஡றசகக்கறன்நந஡! இ஡ற்கு ஋ன்ண வைய்ந஬ன்! ஋ன்ண வைய்ந஬ன்!" ஋ன்று ஬பேந்஡ற ஬பேந்஡ற எபே கரல் ப௃ன் ச஬ப்ததும் ஥ற்வநரபே கரல் தின் ச஬ப்தது஥ரகற ஊைனரடுகறன்ந஬சணப் நதரல் அசனந்தும், ந஬ந்஡ன் ஬ி஭ப௃ண்வ஠ன்று கட்டசண஦ிடினும் உண்஠ந஬ண்டி஦ உரிச஥ ஢஥க் கறபேக்கறநதடி஦ரல் நதரய்த் வ஡ரசனப்நதரம் ஋ன்று ைற்நந ஢டந்து, '஋ண்ட௃஡ற்கும் ந஦ரக்கற஦஥ல்னர஡ இப்தர஡கத்ச஡ வ஦ப்தடிச் வைய்ந஬ரம்' ஋ன்று ைற்நந ஢றன்று ஢சடத்து‘க்கங் வகரண்ட஬ன்நதரல் வ஡பிந்தும் ஥஦ங்கறப௅ம், தித்஡ம் திடித்஡஬ன்நதரல் தி஡ற்நறப௅ம், கண்-¬ர் வைரரிந்து கனங்கறணர஬ணரகறப் தின்பு

வ஡பிந்து, அ஧ைன் ஢஥க்கும் ஡ந்ச஡஦ர஡னரல்


஬஡ற஬ிடங்கன் ீ வைய்஡ குற்நத்ச஡ ஢ரந஥ற்றுக் வகரண்டு ஢ம்ப௃஦ிச஧க் வகரடுத்து஬ிடுந஬ரம்' ஋ன்று து஠ிவுவகரண்டு, அக்கன்று இநந்து கறடக்கறந ஬஡ற஦ிணிடத்து ீ அச஠கடந்஡ வ஬ள்பம்நதரல் அ஡றந஬க஥ரக ஬ந்து ஢றன்று, ஡ன்ணச஧஦ி னறபேந்஡ உசட஬ரசப உசந஦ினறபேந்துபே஬ிவ஦டுத்துக்வகரண்டு, ஡ணது கழுத்஡றல் ச஬த்து ஊட்டிச஦ அரிந்துவகரண்டு உ஦ிரி஫ந்து ஬ிழுந்஡ரன்.

அதுகண்டு ைறன எற்நர்கள் அ஡றைலக்கற஧஥ரகப்நதரய் ஥னுச்நைர஫ரிடத்஡றல் "ஆண்ட஬ந஧! ந஡஬ரீர்க்குக் கண்நதரல் ஬ிபங்கற஦ கனர஬ல்னதவணன்னும் ஥ந்஡றரி஦ரண஬ர் நைங்கன்நறநந்து கறடக்கறன்ந வ஡பே஬ிற்நதரய் அச஧஦ினறபேந்஡ உசட஬ரசபக் வகரண்டு ஡஥து கழுத்ச஡ ஦ரிந்துவகரண் டிநந்து஬ிட்டரர்" ஋ன்று ஬ிண்஠ப்தஞ் வைய்஡ரர்கள்.

அதுநகட்ட அ஧ைன் அபிந்஡ புண்஠ில் அம்பு தட்டதுநதரல் துடிதுடித்து ஥றகவும் ஥ணங் கனங்கற "ஏநயர இவ஡ன்ண தர஬ம்! இவ஡ன்ண தர஬ம்! ஍ந஦ர! கனர஬ல்னதவணன்கறந ஥ந்஡றரி஦ரண஬ன் ஢ரணிட்ட ஌஬சனச் வைய்஬஡ற்குச் ைம்஥஡றத்஡஬ன்நதரல் வைன்நது '஢ம் அ஧ைனுக்குக் கன்சநப்தற்நற ஬ந்஡ த஫ற ஥ரத்஡ற஧ம் நதர஡ரது, ஢ரப௃ம் த஫ற சு஥த்துந஬ரம்' ஋ண ஢றசணத்துத்஡ரநணர! ஋ணக்கு ந஢ரிட்ட இடச஧ ஦நறந்தும் ஋ரிப௅ங் வகரள்பிச஦ ந஦நத்஡ள்ளு஬து நதரனவும், ஢ீண்வடரிப௅ம்

வ஢பேப்தில் வ஢ய்஬ிடு஬து நதரனவும்,

அவ்஬ிடபேக்குந஥ னறடபேண்டரகும்தடி கனங்கும்நதரது ஥ந்஡றரி த஫றப௅ம் ஬சபத்துக்

வைய்஡ரநண! கப்தல் உசடந்து வகரண்டந஡! ஋ணக்கு ஬ந்஡

துன்தவ஥ல்னரந் ஡ணக்கு ஬ந்஡஡ரக வ஬ண்஠ி, ஋ன்சண இ஧வும் தகலும் கரத்஡றபேந்஡ ஥஡றப௅ள்ப ஥ந்஡றரிச஦ ஦ிணி ஋க்கரனத்஡றற் கரண்நதன்! இச஡க் நகட்ட஬ர்கவபல்னரம் 'இவ஡ன்ண வகரடுச஥ந஦ர! வகரள்சப வகரண்ட஬சண ஬ிட்டுக் குறுக்நக ஬ந்஡஬ன்ந஥ற் குற்நம் ஢ரட்டி஦துநதரனவும், வகரண்ட ஥சண஦ரபிபேக்கக் கூனற஬ரங்க ஬ந்஡஬சபத் ஡ரனற஬ரங்கச் வைரன்ணது நதரனவும், தசுங்கன்சநக் வகரன்ந ஡ன் பு஡ல்஬ணிபேக்கவும், அ஬சண஬ிட்டு அப்த஫றச஦ அச஥ச்ைன்ந஥ல் ச஬த்து அ஬னு஦ிச஧ ஬ரங்கச் வைரன்ண இவ்஬஧ைன் அ஢ற஦ர஦க்கர஧ன்' ஋ன்று இகழ்ச்ைற வைய்஬ரர்கநப!


அநற஬ில்னர஡஬ன் வைய்஡ கரரி஦ம் த஦ன்தடர஡து ஥ரத்஡ற஧ந஥ர? த஫றப௅ம் தர஬ப௃ம் வகரடுக்குவ஥ன்ந வதரிந஦ரர் ஬ரர்த்ச஡க்கு இனக்கர஦ிநணன்! ஍ந஦ர! ஢ரன் ஋ன்ண கரரி஦ஞ் வைய்ந஡ன்! ஋ன்ண கரரி஦ஞ் வைய்ந஡ன்!" ஋ன்றும், '஡றபே஬ரபைர்ப் பூங்நகர஦ினறணிடத்வ஡ழுந்஡பேபி஦

வ஡ய்஬ந஥!

அடுத்஡஬ர்களுக்கு அபேள்வைய்கறன்ந ஆண்ட஬நண! உன்சண ஢ம்தி஦ிபேக்கறன்ந அடிந஦சண இப்தடிப்தட்ட நைர஡சணப௅ஞ் வைய்஦னரந஥ர! உன் ஡றபே஬டிகளுக்கு ஆபரகற஦ிபேக்கறந அடிந஦சண இப்தடிப்தட்ட த஫றக்கும் ஆபரக்கனரந஥ர! ஋ன்றும் தன஬ி஡஥ரகப் புனம்திப் தரி஡தித்துக்வகரண்டு, "தின்நண துக்கம் ஡பே஬஡ரண கரரி஦ங்கசப ப௃ன்நண அநறந்து அக்கரரி஦த்ச஡ச் வைய்஦ரது஬ிடந஬ண்டும்; ஆநனரைறத்஡நற஦ரது வைய்து஬ிட்டரல் அதுதற்நறத் து஦஧ப்தடர஥ல் ந஥ல் வைய்஦த்஡க்க கரரி஦ங்கசப ஆனைற஦ப்தடுத்஡ர஥ல் வைய்஦ ந஬ண்டு஥ர஡னரல், ஬பே஬து வ஡ரி஦ரது ஥ந்஡றரிச஦ ஦னுப்தி஦ ஢ரம் துக்கப்தடு஬஡றற் த஦வணன்ண? இணி ஢ரந஥ நதரய்ப் புத்஡ற஧சணத் ந஡ர்க்கரனற லு‘ர்ந்து, ஥ந்஡றரி த஫றக்கு ஢ம்ப௃஦ிச஧க் வகரடுத்து஬ிடுந஬ரம்" ஋ன்வநண்஠ி, அ஧ண்஥சணக்குப் புநத்஡றல் ஬ந்து, ஡஥து புத்஡ற஧சண ஦ச஫த்து ஬பேம்தடி கர஬ற்கர஧ர்களுக்கக் கட்டசப஦ிட்டரர்.

அ஬ர்கள் கண்-¬ர் ஬டிந்஡ ப௃கத்துடன் "஍ந஦ர! ஥னு஢ீ஡ற ஡஬நர஡ ஥ன்ண஬னுக்கும் இப்தடிப்தட்ட ஆதத்து ந஢ரிடனரந஥ர! ஢஥து இப஬஧ைணரகற஦ ஬஡ற஬ிடங்கணிடத்஡றற் ீ வைன்று '஍஦ர! உம்ச஥ அ஧ைன் அச஫த்து஬஧ச் வைரன்ணரர்' ஋ன்று ஋வ்஬ரறு வைரல்ந஬ரம்! ஋ன்ண வைய்ந஬ரம்!" ஋ன்று து஦ர்வகரண்டு ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ இபேக்கும் அ஧ண்஥சணக்குச் வைன்நரர்கள்.

அ஡ற்கு ப௃ன்ண஡ரகந஬, வதரிந஦ரர்கபிடத்துப் தி஧ர஦ச்ைறத்஡஬ி஡றச஦க் நகட்கப்நதரண ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ ஡஥து தி஡ர஬ிணிடத்஡றல் தசு஬ரணது ஬ந்து ப௃சந஦ிட்ட ை஥ரைர஧த்ச஡ எற்நர்கபரநன நகள்஬ிப்தட்டு 'இணி ஢஥க்வகன்ண தி஧ர஦ச்ைறத்஡ ஥றபேக்கறன்நது! ஢஥து தி஡ர஬ரண஬ர் வைய்கறந ஡ீர்ப்தின்தடி ஢டந்துவகரள்ளுந஬ரம்' ஋ன்று ந஡கவ஥னறந்து ந஥ணி ந஬றுதட்டு, ஥ணந்஡பர்ந்து, ப௃கஞ் நைரர்ந்து ஡ணது அ஧ண்஥சண஦ிடத்து ஬ந்஡றபேந்஡ரன். அப்நதரது அ஧ைன்


அனுப்தி஦ கர஬ற்கர஧ர்கள் அவ்஬஡ற஬ிடங்கசணக் ீ கண்டு சககு஬ித்து ஋஡றர் ஢றன்நரர்கள். அ஬ர்கசபப் தரர்த்து '஢ீங்கள் ஋ன்ண கரரி஦஥ரக ஋ன்ணிடத்஡றல் ஬ந்஡ீர்கள்? ஋ன்று நகட்க, அ஬ர்கள் என்றுஞ் வைரல்னரது ஊச஥கசபப்நதரன ஬ிம்஥ற஬ிம்஥ற அழுது கண்¬-ர் ஬டித்துக்

வகரண்டு ஢றன்நரர்கள். அதுகண்டு

஬஡ற஬ிடங்கன், ீ 'இ஬ர்கள் ஌ந஡ர எபே துன்த஥ரண ை஥ரைர஧த்ச஡ச் வைரல்ன ஬ந்஡஬ர்கள் ஢ரவ஬஫ர஥ல் ஢டுங்குகறன்நரர்கள்' ஋ன்று அநறந்து "ஏ கர஬ற்கர஧ர்கநப! ஬ந்஡ கரரி஦ம் இன்ணவ஡ன்று வைரல்னர஥ல் துக்கப்தடு஬஡றல் தனணில்சன; அந்஡க் கரரி஦ம் ஋ணக்குந் வ஡ரிப௅ம், ஆ஦ினும் து஦஧ப்தடர஥ல் வைரல்லுங்கள்" ஋ன்நரன். அதுநகட்டு "஍஦ர! ஋ப்தடிச் வைரல்ந஬ரம்! ஋ன்ண வைய்ந஬ரம்! ஋ங்நக நதரந஬ரம்! ஋ல்னரர் குடிச஦ப௅ங் வகடுக்க ஋ங்நக இபேந்ந஡ர ஡ரட்ைண்஦஥றல்னர஡ ஡சன஦ீற்றுப் தசு஬ரணது என்று ஬ந்து ஆ஧ரய்ச்ைற ஥஠ிச஦ ஦சைத்து இணி உனகத்ச஡ ஆள்஬ரரில்னர஥ல் அ஫றந்துநதரகும்தடி உம்ச஥ அ஧ைன் அச஫த்து ஬஧ச் வைய்஬ித்஡து" ஋ன்று வைரன்ணரர்கள்.

அதுநகட்டு ஬஡ற஬ிடங்கசணச் ீ சூழ்ந்஡றபேந்஡ உந஬ிணர் ைறநணகர் ப௃஡னரநணர வ஧ல்னரம் "இப்தடிப்தட்ட அ஬஡ற ந஢ரிடத்஡ரநணர ஡ற஦ரநகைர் நகர஦ிலுக்குப் நதரகத் வ஡ரடங்கற஦து! ஋ள்பபவும் இப்தடி஬பேம் ஋ன்று அநறந஦ரந஥! இ஡ற்கு ஋ன்ண

வைய்ந஬ரம்! ஋ன்று அழுது நைரர்ந்஡ரர்கள். அந்஡ப் தி஧கர஧ந஥

அ஧ண்஥சண஦ிலுள்ப ஥ற்ந஬ர்களும் புனம்தி ஆ஬னறத்஡ரர்கள். இந்஡ அழுசகவ஦ரனறச஦ ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ ஡ர஦ரண஬ள் நகட்டு இவ஡ன்ண கர஧஠வ஥ன்று ஬ிைரரித்து, இன்ண கர஧஠வ஥ன்று அநறந்து, வகரழுவகரம்தற்ந வகரடிச஦ப்நதரல் கல ந஫ ஬ிழுந்து ப௄ர்ச்சை஦சடந்து, ைற்நந அநறவு஬஧த் வ஡பிந்து "தர஬ி஦ரகற஦ ஬ி஡ற ஋ன் தரக்கற஦த்ச஡ ஦஫றத்஡ந஡! ஡ீச஥஦ரகற஦ ஬ிசணப்த஦ன் ஋ன் வைல்஬த்ச஡ ஦஫றத்஡ந஡! ஬ஞ்ை஥ரகற஦ ஊழ் ஋ன் ஬ரழ்ச஬ ஦஫றத்஡ந஡! தன஢ரள் ஬பேந்஡றப் வதற்ந ஋ன் ஬஦ிறு தற்றுகறன்நந஡! தகல வ஧ன்று தச஡க்கறன்நந஡! ஍ந஦ர! ஋ன் புத்஡ற஧ன் வைய்஡ குற்நத்஡றற்கு ஋ன்சணக் வகரன்நரனரகரந஡ர!" ஋ன்று தன஬ி஡஥ரகச் வைரல்னறக் சகவ஢ரித்துக்வகரண்டு கண்-ர் ஬ிட்டுக்வகரண்டு ஬஦ிறு திசைந்துவகரண்டு ஥ர஧டித்துக்வகரண்டு


஬ர஦ில் அசநந்து வகரண்டு ஥ணம் தச஡த்துக்வகரண்டு ஥ண்஠ிற் பு஧ண்டு வகரண்டு நகர

வ஬ன்று அழு஡ழுது புனம்திணரள்.

அப்நதரது ஬஡ற஬ிடங்கவணன்கறந ீ இ஧ரஜபுத்஡ற஧ன் அழுகறன்ந ஡ரய் ப௃஡னரண஬ர்கசபப் தரர்த்து, "஬஠ரக ீ ஢ீங்கள் அழுது புனம்புகறன்ந஡றல் ஋ன்ண னரதம்! தி஧஥ந஡஬ன் ப௃஡னரண கர்த்஡ர்களுக்கரணரலும் ஬ி஡றச஦க் கடக்கக் கூடுந஥ர! ஋லும்பு ஢஧ம்பு ந஡ரல் ப௃஡னரண அசுத்஡ங்கபரற் கட்டி஦ இந்஡ச் ைறறு஬ட்சட ீ ஢றசனவ஦ன்று ஢ம்தப்தடுந஥ர! ஋ன்று திநந்஡ரர்கநபர அன்நந இநந்஡ரர்கவபன்று ஢றசணக்கந஬ண்டும்; ஆநறலுஞ்ைரவு நு‘நறலுஞ்ைரவ஬ன்றும், ஢றனத்஡றல் ப௃சபத்஡ பூண்டுகள் ஢றனத்஡றநன ஥டிப௅வ஥ன்றும், ைர஥ரணி஦஧ரண அநை஡ணர்களும் வைரல்னறக்

வகரள்ளுகறன்நரர்கநப; அநறவுள்ப உங்களுக்குத்

வ஡ரி஦ர஥ற் நதரணவ஡ன்ண? இதுதற்நற ஋வ்஬பவுந் து஦஧ப்தட ந஬ண்டு஬஡றல்சன" ஋ன்று தன஬ி஡஥ரண உறு஡ற ஬ரர்த்ச஡கள் கூநற, அவ்஬ிடத்஡றனறபேந்து புநப்தட்டு ஥ண஡றல் ஢ர஠ப௃ம் ஢டுக்கப௃ம் உண்டரகத் ஡ந்ச஡஦ரரிடத்஡றற்கு ஬ந்து வ஡ரழுது ஬஠ங்கறத் து‘஧த்ந஡ ஢றன்நரன்.

அப்தடி ஢றன்ந பு஡ல்஬சண ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் ந஢ந஧ தர஧ர஡஬஧ரய் ந஬வநரபே஬ன் ப௃கத்ச஡ப் தரர்த்து, "இ஬ன் இபங்கன்சந வ஦வ்஬ரறு வகரன்நரநணர, அவ்஬ரறு வகரசன வைய்஦ப்தடு஡ற்குத் ஡க்க குற்ந஬ரபி ஦ர஦ிணரன்" ஋ன்நரர். அப்வதரழுது புத்஡ற஧ன் "தசுங்கன்சந வகரன்ந அப்நதரந஡ உ஦ிர்஬ிட்டுப் த஫றக்குப்த஫ற ைரிகட்டுந஬ன்; ஆணரல் ந஡஬ரீர் கட்டசப ஋஡றர் தரர்த்஡றபேந்ந஡ன்" ஋ன்று ஬ிண்஠ப்தம் தண்஠ிக்வகரண்டரன். உடநண அ஧ை஧ரண஬ர் வகரசன ஬஧ர்கசப ீ அச஫ப்தித்து, "இந்஡க் குற்ந஬ரபிச஦ ஌ற்தரட்டின்தடி கடுங்கர஬ல்

வைய்து கன்று இநந்து கறடக்கறன்ந ஬஡ற஦ிற் ீ

வகரண்டு நதரய்க் கறடத்துங்கள்" ஋ன்று கட்டசப஦ிட்டரர். அந்஡க் கட்டசபக்கு அஞ்ைற அவ்஬஧ர்கள் ீ உபே஬ி஦ கத்஡றந஦ரடு சூழ்ந்து ஢டுந஬ இ஧ரஜபுத்஡ற஧சணக் கர஬ல் வைய்து ஢டத்஡றக்வகரண்டுநதரக, ஥னுைக்க஧஬ர்த்஡றப௅ம் ஥சன நதரல் உ஦ர்ந்஡ எபே ந஡ரிநனநறக்வகரண்டு தின்நண ஢டந்஡ரர்.


அதுகண்ட அந்஢க஧த்஡றலுள்ப ஜணங்கவபல்னரம் "இந்஡ இ஧ரஜகு஥ர஧னுக்கு ஍சு஬ரி஦ப௃ம் அ஫கும் அநறவும் குசந஬ில்னரது வகரடுத்஡ வ஡ய்஬ம் இசட஦ிநன இந்஡ப் த஫றக்கு ஆபரகச் வைய்து, ஢ல்ன஬ி஡ற ஢டுந஬ ஦ிபேக்கக் நகர஠ி஦஬ி஡ற குறுக்நக ஬ந்஡வ஡ன்று வைரல்஬஡ற்குச் ைரி஦ரக்கற஦ந஡! இன்தத்ச஡ ஦னுத஬ிக்கறன்ந இபச஥ப் தபே஬த்஡றல் ஋டுக்கப்தடர஡ த஫ற ஬ந்து சூழ்ந்து, நைரறுண்ட௃ம்நதரது

வ஡ரண்சட ஬ிக்கறக் வகரண்டவ஡ன்ததுநதரல்

துன்தத்ச஡ ப௅ண்டுதண்஠ி஦ந஡! கல்஦ர஠க் நகரனங்வகரள்஬஡ற்கு இசைந்து஬பேம் தபே஬த்஡றல் வைல்஬த் ஡றபேந஥ணிக்குத் ஡ீங்கு உண்டரகும்தடி, வ஬ண்வ஠ய் ஡ற஧ண்டு ஬பேம் நதரது ஡ர஫ற ப௅சடந்஡வ஡ன்ததுநதரல் ந஢ரிட்டந஡! ைற஬஡ரிைணத்துக்கப் நதரண஬ிடத்஡றல் நைங்கன்நறன் த஫ற ஬ந்து, கற஠று வ஬ட்டப் நதரண஬ிடத்஡றல் பூ஡ம் புநப்தட்டதுநதரல் ந஡ரன்நற஦ந஡! கசடவகரள்பப் நதரகும்நதரது கள்பன் ஋஡றர்ப்தட்டதுநதரல், அபேள் தற்று஬஧ப் நதரகும்நதரது இந்஡ப் புத்஡ற஧னுக்கு அந்஡க் கன்நரணது ஋஥சணப்நதரல் ஋ங்நக஦ிபேந்து ஋஡றர்ப்தட்டந஡ர! இந்஡க் கு஥ர஧சணப் தற்நற ஢஥க்வகல்னரப௃ண்டரகற஦ இ஧க்கம் த஫ற஬ரங்க஬ந்஡ தசுவுக்கும் உண்டர஦ிபேக்கு஥ரணரல், ஆ஧ரய்ச்ைற஥஠ிச஦ ஦சைத்து ப௃சந஦ிட்டுக் வகரள்பரந஡! ஍ந஦ர! இந்஡ப் தசு஬ரணது சூரி஦஬஥றைத்ச஡ ஦஫றக்கத் துைங் கட்டிக்வகரண்டந஡! இணி ஢ம்஥஧ைனுக்குப் திற்கரனத்஡றல் ஢ீ஡றப௅டன் அ஧ைரட்ைற வைய்஦த்஡க்க அ஧ைசணப் வதநர஥ல் ஋ல்னர உ஦ிர்களும் ஢றசன஡டு஥ரநற ஢றன்று ஥஦ங்குந஥; இந்஡ இ஧ரஜபுத்஡ற஧ன் ப௃ன்பு நைசண சூ஫த் ந஡ரிநனநற ஬ந்஡ ஥ங்கன஥ரகற஦ நகரனத்ச஡க் கண்டு ஥கறழ்ச்ைற ஦சடந்஡ ஢ரம் இப்நதரது இப்புத்஡ற஧ன் கர஬ல்சூ஫க் கரனரல் ஢டந்து ஬பேகறன்ந தரி஡ரத஥ரகற஦ நகரனத்ச஡ப் தரர்ப்த஡ற்கு ஋ன்ண தர஬ஞ் வைய்ந஡ரந஥ர! இந்஡ப் புத்஡ற஧னு஦ிர்க்கு ஈடரக ஢ம்ப௃஦ிச஧ வ஦ல்னரங் வகரடுத்து஬ிடுந஬ரவ஥ன்நரலும் அ஧ைன் ைம்஥஡றக்க஥ரட்டரந஧! இந்஡ப் புத்஡ற஧ன் உ஦ிரி஫ந்஡ரல் தின்பு அ஧ைனும் உ஦ிரி஫ப்தரர், தின்பு ஢ர஥றபேந்து ஋ன்ண வைய்஬து! இ஡ற்குப௃ன் இநந்து ஬ிடு஬ந஡ சுக஥ரக ஬ிபேக்கறன்நந஡! ஆ! ஆ!! ஢ம்஥஧ைசணப் நதரன இப்தடிப்தட்ட அபேச஥஦ரண ஢ீ஡றந஦ரடு அ஧சு வைய்கறந஬ர்கள் ப௃ன்னு஥றல்சன தின்னு஥றல்சனந஦! ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரன் ஢஥து இ஧ரஜனுசட஦ ஥ணத்ச஡ச் நைர஡றக்கும்தடி஦ரகந஬ இப்தடிச் வைய்஬ித்஡஡ரகத் ந஡ரன்றுகறநந஡! ஡பே஥ ந஡஬ச஡ ஢஥து அ஧ைணது


உண்ச஥஦ரகற஦ ஢ீ஡ற஦ின் ஡ன்ச஥ச஦ச் நைர஡றக்கும்தடி இவ்஬ி஡ஞ் வைய்஡஡ரகத் ந஡ரன்றுகறன்நந஡!" ஋ன்று தன஬ி஡஥ரக அ஬஧஬ர்களுந் ஡ங்கள் ஡ங்களுக்கு ந஢ரிட்ட ஆதத்வ஡ன்று ஢றசணத்஡ம் புனம்திப௅ம் அ஡றை஦ித்தும் ஢றன்நரர்கள்.

ஆகர஦த்஡றணிட஥ரக இவ்஬஡றை஦த்ச஡ப் தரர்க்கும்தடி ஬ந்஡றபேக்கறன்ந ந஡஬ர்கவபல்னரம் "இந்஡ ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ன் வைய்஦த் து஠ிந்஡ கரரி஦ம் இ஬னுக்க ப௃ன்ணிபேந்஡ அ஧ைர்களுக்குச் வைரல்னத்஡ரன் கூடுந஥ர? அல்னது ஢றசணக்கத்஡ரன் கூடுந஥ர? இம்஥ணி஡ர்கசபப் தரர்க்கறலும் உ஦ர் திநப்திண஧ரகற஦ ஢ம்஥஬ர்களுக்குத் ஡ரன் வைய்஦க் கூடுந஥ர? இவ்஬஧ைன் ஢ீ஡ற஦ிலும் ஥நணர஡றடத்஡றலும் ைறநந்஡஬ணரக ஬ிபேக்கறன்நரன். இ஬னுக்குச் ைற஬கடரக்ஷம் சககூடு஥ல்னது ஥ற்ந஬ர்களுக்கக் கூடுந஥ர? ஆ஦ினும், இன்னும் ஢டக்கப் நதரகறந அற்பு஡ங்கசப

வ஦ல்னரம் தரர்த்஡நறந஬ரம்" ஋ன்று

புகழ்ந்து வைரல்னற ஢றன்நரர்கள்.

இந்஡ப் தி஧கர஧஥ரகச் வைரல்னறக்வகரண்டு ஢றற்க, ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் அந்஡ப் தசுங்கன்று இநந்து கறடக்கறன்ந ஬஡ற஦ிற் ீ நதரய், ஡஥து புத்஡ற஧சணக் கர஬ல் வைய்து ப௃ன்நண ஢டத்஡ற ஬ந்஡ வகரசன஬஧த்கசபப் ீ தரர்த்து "இணிக் கரன஡ர஥஡ம் தண்஠ர஥ல் இந்஡ப் தசுங்கன்சந வ஦டுத்து அப்புநத்ந஡ ச஬த்து, அவ்஬ிடத்஡றல் இவ்஬஡ற஬ிடங்கசணக் ீ கறடத்஡ற ச஬ப௅ங்கள்" ஋ன்று கட்டசப஦ிட்டரர்.

அதுநகட்டுக் வகரசன஬஧ர்கள் ீ ஥ணம் தச஡த்து ஥஡ற஥஦ங்கற ஢றன்நரர்கள். அப்வதரழுது ஡ந்ச஡஦ரகற஦ ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ின் கட்டசபச஦க் நகட்டு ஥஦ங்கற ஢றற்கறன்ந வகரசன஬஧ர்கசப ீ ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ தரர்த்து, "஢ீங்கநபன் ஥஦ங்கற ஬பேந்துகறன்நீர்கள்? அந்஡க் கட்டசப஦ின்தடி ஢ரநண வைய்து வகரள்ளுகறநநன்" ஋ன்று வைரல்னறத் ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரன் ைந்஢ற஡றக்வக஡ற஧ரகத் ஡றபேம்தி இ஧ண்டு சககசபப௅ங் கு஬ித்துச் ைற஧ைறன்ந஥ல் ச஬த்துக்வகரண்டு "ைறறு திள்சபக்குத் ஡றபேப் தரற்கடசன அச஫த்துக் வகரடுத்஡ ஡ற஦ரக஧ரஜப்


வதபே஥ரநண! அகண்ட தரிபூ஧஠ ைச்ைற஡ரணந்஡ சு஦ம்தி஧கரை ைரட்ைரத்கர஧ ைற஡ரகரை வைரபைத ைறன்஥஦ணரகற஦ ைற஬ைங்க஧நண! அடிந஦ன் தசுங்கன்சநக் வகரன்ந தர஡கணர஦ிநணன். அதுவும் நதர஡ர஥ல் ஍ந஦ர! ஋ணக்கு ஢ல்஬஫றச஦க் கற்தித்துக் கண்நதரல் ஬ிபங்கற஦ ஢றன்ணடிச஥஦ிற் ைறநந்஡஬ணரகற஦ ஥஡றப௅ள்ப கனர஬ல்னதவணன்கறந ஥ந்஡றரிச஦ப௅ம் இநப்திப்த஡ற்குக் கர஧஠஥ரகற஦ிபேந்ந஡ன்? இப்தடிப்தட்ட ஋ன்நதரல் தர஬ிக வபங்நகப௅ண்டு? ஋ன் தி஡ர ஡ண்டிக்கப்நதரகறந ஡ண்டசண ஋ன் தர஡கத்துக்குத் ஡க்க ஡ண்டசணப௅஥ல்னந஬! ஋ன்ண வைய்ந஬ன்! தர஬ி஦ர஦ினும் ஋ணக்கு ந஬வநரபே க஡றப௅஥றல்னர஡தடி஦ரல், ப௃ன் ஡ரச஦க் கூடித் ஡ந்ச஡ச஦க் வகரசன வைய்஡஬ணது ஥ரதர஡கத்ச஡ ஥ன்ணித்து அனுக்கற஧கஞ் வைய்஡துநதரல், அடிந஦னுக்கும் அனுக்கற஧கஞ் வைய்஦ ந஬ண்டும்; ஋ன் தி஡ரவுக்கும் ஋ணக்கும் உரித்஡ரகற஦ிபேந்஡ ஥ற்ந஬ர்களுக்கும் ஋ன்சணப் தற்நற ஬ந்஡ த஫ற தர஬ங்கசப ஢ீக்கற஦பேப ந஬ண்டும்; ஋ன்வதரபேட்டு இநந்஡ ஥ந்஡றரிச஦ வ஦ழுப்திக் வகரடுத்஡பேப ந஬ண்டும்; இந஡ர இந்஡ப் புனரலுடம்சதப் நதரட்டு஬ிட்டு ஬பேகறநநன்; ஋ன்சணப௅ந் ஡றபே஬டி ஢ீ஫னறற் நைர்த்துக்வகரள்ப ந஬ண்டும்; இந்஡ப் திநப்திநன வ஦ணக்குத் ஡றபே஬டி கறசட஦ர஡ரணரல் ஬பேம் திநப்தினர஦ினுங் கறசடக்கத் ஡க்க ஢ல்னநறவும் நத஧ன்பும் உள்ப஬ணரகப் திநப்திக்க ந஬ண்டும்" ஋ன்று வைரல்னற ஬ிண்஠ப்தஞ் வைய்துவகரண்டு ஡றபேம்தி ஢றன்று, ஥ர஡ர தி஡ர குபே ப௃஡னரண஬ர்களுக்கும் ஥ணத்஡றணரல் ஬ந்஡ணஞ்

வைய்து, "இம்

஥னுச்நைர஫பேசட஦ வைங்நகரல் ஥ரநரது ஢றசனவதற்நறபேக்க ந஬ண்டும்" ஋ன்று இஷ்ட வ஡ய்஬த்ச஡ப் தி஧ரர்த்஡றத்துக் வகரண்டு தஞ்ைரட்ை஧த்ச஡ ப௅ச்ைரித்துக் வகரண்டு ஬ிழுந்து ஬டக்நக ஡சனப௅ம் வ஡ற்நக கரலும் ச஬த்துக் வகரண்டு இ஧ண்டு கண்கசபப௅ம் ப௄டிக் வகரண்டு ைறந்ச஡ச஦ச் ைற஬வதபே஥ரன் ஡றபே஬டித் ஡ற஦ரணத்஡றல் ச஬த்துக்வகரண்டு ந஦ரக஢றத்஡றச஧ வைய்த஬ன்நதரன உடம்சதக் கறடத்஡றணரன்.

அப்நதரது ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் ைற஬த்஡ற஦ரணஞ் வைய்துவகரண்டு, ஡ற஦ரநகைர் ைந்஢ற஡றச஦ ந஢ரக்கற "அடிந஦சண ஦ரட்வகரண்ட ஆண்ட஬நண! இவ் ஬஡ற஬ிடங்கவணன்த஬ன் ீ தசுங்கன்சநக் வகரசன வைய்஡ரவணன்தது தி஧த்஡ற஦ட்ை஥ரக உண்ச஥வ஦ன்று வ஬பிப்தட்டதடி஦ரல், இந்஡க்


குற்ந஬ரபி஦ின் வகரசனப் தர஡கந் ஡ீ஧த் ஡க்க ஡ண்டசண வைய்஬஡ற்குச் ைக்஡ற஦ில்னர஡ அடிந஦ன், ந஡஬ரீர் ஡றபேவுபப்தரங்கறன்தடி ந஥நனரர் ஌ற்தடுத்஡ற஦ ஡பே஥ நு‘ல்கபில் வகரசன

வைய்஡஬சணக் வகரசன வைய்஦க்

கட஬வ஧ன்று ஬ி஡றத்஡றபேக்கறன்ந ஬ி஡ற஦ின்தடி, ஬ி஡ற ஥ரநரட்ட ப௃஡னரண குற்நங்களுக்குச் ைறநறது ஥றடங்வகரடர஥ல், இ஬சணக் வகரசன வைய்ப௅ம்தடித் ஡றரிக஧஠ சுத்஡ற஦ரகத் ஡ீர்ப்திட்டுக் வகரண்டு, இந஡ர ந஡ர்க்கரனறலு‘ர்ந்து வகரசன வைய்஦த் வ஡ரடங்குகறன்நநன், இத் ஡ீர்ப்திணிடத்துத் ந஡஬ரீர் ஡றபே஬டி ைரட்ைற஦ரக ஋ன் ஥ண஥நறந்து ஦ரவ஡ரபேதிைகும் ந஢ரிட்ட஡றல்சன. ஋ன்சணப௅஥நற஦ரது ஌஡ரகறலுங் குசந ந஢ரிட்டிபேக்கு஥ரணரல் அச஡த் ந஡஬ரீர் ஥ன்ணித்துக்வகரள்ப ந஬ண்டும். இந்஡க் குற்ந஬ரபி஦ின் தர஬ரத்஥ரச஬ அப்தர஬த்஡றணின்று ஢ீங்கும் ஬ண்஠ந் ஡க்க ஡ண்டசண வைய்஬ித் ஡பேபி, ஥றுதிநப்தினர஦ினும் கசடத்ந஡றும் ஬஫றச஦த் கடரக்ஷக்கந஬ண்டும்" ஋ன்று ஬ிண்஠ப்தஞ் வைய்துவகரண்டு, ந஡ரிற்கட்டி஦ கு஡றச஧கசப ஬ிழுந்து கறடக்கறன்ந ஬஡ற஬ிடங்கன் ீ கழுத்஡டி஦ிற் ைக்க஧஥ழுந்தும்தடி ந஢஧ரக ப௃டுக்கறத் ந஡ச஧ ஢டத்஡றணரர்.

அப்நதரது ந஡ர்ச்ைக்க஧஥ரணது ஬஡ற஬ிடங்கன்ந஥ல் ீ அழுந்஡றக் கநகநவ஬ன்று இழுத்துக்வகரண்டு அ஡றந஬க஥ரகச் வைல்ன, உடல் கு஫ம்திச் ைறன்ணரதின்ணப்தட்டு ஢சுக்குண்டு, சக஦ரற் திசைந்து ஧ைம் தி஫றந்஡ ஥ரங்கணி஦ின் நகரதுநதரன, உடல்ந஬று உ஦ிர்ந஬நரக இநந்஡ரன்.

அதுகண்ட ந஡஬ர்கவபல்னரம் "அபேச஥஦ரகப் வதற்ந புத்஡ற஧சண ந஢ரக்கர஥ல் புண்஠ி஦த்ச஡ ந஢ரக்கற஦ கண்஠ி஦஬ரநண! உணக்குச் சுதக஧ ப௃ண்டர஬஡ரக!" ஋ன்று ஬ரழ்த்஡றக் கற்தகப் பூ஥ரரி வதர஫றந்஡ரர்கள். ந஡஬துந்துதிகள் அ஡றர்ந்஡ண. அந் ஢க஧த்஡ர வ஧ல்னரம் "இப்தடிப்தட்ட ஢ீ஡ற வைலுத்துகறன்ந ஥யர஧ரஜசண ஋ன்ண ஡஬ஞ்வைய்து வதற்றுக் வகரண்நடரம்" ஋ன்றும், ஍ந஦ர! இணி ஋க்கரனத்஡றல் ஬஡ற஬ிடங்கசணக் ீ கரண்நதரம்" ஋ன்றும் இன்தக் கண்-¬பேம் துன்தக்கண்-¬பேம் ஬ிட்டுக்வகரண்டு ஢றன்நரர்கள். உடநண ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் ஥ந்஡றரி஦ின் த஫றக்கரகத் ஡ன் உ஦ிச஧க் வகரடுக்கத்


து஠ிந்து ந஡ரினறபேந்து கல ந஫ ஦ி஫றந்஡ரர். அப்நதரது வ௃கண்டர், அணந்ந஡ைர், கரனச்வைந்஡ீப௅பேத்஡ற஧ர், து஬ர஡ைபேத்஡ற஧ர், ஌கர஡ைபேத்஡ற஧ர், புத்஡ற஦ட்டகர், கூர்஥ரண்டர், ஆடகர், ை஡வுபேத்஡ற஧ர், அஷ்டப௄ர்த்஡றகள், ஢ீனநனரகற஡ர், கங்கரபகதரனர், அசு஬ரந஧ரக஠ர், அஷ்டத஦ி஧஬ர், ஬஧தத்஡ற஧ர், ீ ைக்஧஡஧ர், ஢ரன்ப௃கர் ப௃஡னரண த஡ப௄ர்த்஡றகளும், கதரனறகன், அைன், பு஡ன், ஬ச்ைற஧ந஡கன், தி஢ரகற, கறபே஡ைர஡றதன், உபேத்஡ற஧ன், திங்கனன், ைரந்஡ன், க்ஷ஦ரந்஡கன், தன஬ரன், அ஡றதன஬ரன், தரைரத்஡ன், ஥கரதன஬ரன், சுந஬஡ன், ஍஦தத்஡ற஧ன், ஡ீர்க்கதரகு, ஜனரந்஡கன், ந஥க஬ரகணன், வைௌ஥ற஦நகைன், ைடர஡஧ன், னட்சு஥ற஡஧ன், ஧த்஢ந்஡ற஧ன், வ௃஡஧ன், தி஧ைர஡ன், தி஧கரைன், ஬ித்஡ற஦ர஡றதன், ஈைன், ைர்஬ஞ்ஞன், தனறப்திரி஦ன், ைம்பு, ஬ிபு, க஠ரத்஡ற஦க்ஷன், கறரி஦க்ஷன், ஡றரிநனரகணன் ப௃஡னரண த஡த்஡சன஬ர்களும்; இந்஡ற஧ர், ைந்஡ற஧ர், சூரி஦ர், ப௃஡னரண ந஡஬ர்களும்; ஬ைறட்டர், அகத்஡ற஦ர், புனத்஡ற஦ர், த஧ரை஧ர், ஬ி஦ரைர் ப௃஡னரண ப௃ணி஬ர்களும், கண்ட௃஬ர், கபேக்கர், ை஡ரணந்஡ர் ப௃஡னரண இபேடிகளும்; அசு஧ர், அந்஡஧ர், ஆகர஦஬ரைறகள், ஬ிஞ்சை஦ர், ஬ித்஡ற஦ர஡஧ர், கபேடர், கரந்஡பே஬ர், இ஦க்கர், கறன்ண஧ர், கறம்புபேடர், ைறத்஡ர், ஢றபே஡ர், பூ஡ர், சதைரைர், நதரகபூ஥ற஦ர், உ஧கர் ப௃஡னரண க஠ங்களும்; ஢ந்஡ற, திங்கறபேடி, ைண்டன், தி஧ைண்டன், ைங்குகன்ணன், ஬ர஠ன், அந்஡கன், கும்நதர஡஧ன், ஬ிபைதரக்ஷன் ப௃஡னரண தி஧஥஡ க஠ங்களும் சூழ்ந்து து஡றத்து ஬஧வும்; நதரிசக, ஥த்஡பம், ஡ரபம், ைங்கம், ைச்ைரி, ஡டரரி, ப௃஡னரண ஬ரத்஡ற஦ங்கள் ப௃஫ங்கற ஬஧வும்; "஋ல்னரம் ஬ல்ன இசந஬ன் ஬ந்஡ரன்! ஢ல்நனரர்க்கபேளும் ஢ர஦கன் ஬ந்஡ரன்! ப௃ப்பு஧வ஥ரித்஡ ப௃ன்நணரன் ஬ந்஡ரன்! ஡ப்தினரர்க் கபேள்வைப௅ந் ஡஦ர஢ற஡ற ஬ந்஡ரன்; ஬ள்பல் ஬ந்஡ரன்! ஥யரந஡஬ன் ஬ந்஡ரன்! ஋ள்பிவனண்வ஠ய்நதர னறபேப்த஬ன் ஬ந்஡ரன்! அன்தர்க்கபேளும் ஍஦ன் ஬ந்஡ரன்! இன்தங்வகரடுக்கும் இசந஬ன் ஬ந்஡ரன்! ப௃த்வ஡ர஫றல் ஢டத்தும் ப௃஡ல்஬ன் ஬ந்஡ரன்! தத்஡ர்கள் புகழும் த஡த்ந஡ரன் ஬ந்஡ரன்! ந஡஬ர்கள் நதரற்றுந் ஡ற஦ரகன் ஬ந்஡ரன்! ப௄஬ர்கள் ஬ரழ்த்தும் ப௃க்க஠ண் ஬ந்஡ரன்!" ஋ன்று ைறன்ணங்கள் திடித்து ஬஧வும்; தும்புபே஢ர஧஡ர் ஦ர஫றசை தரடி஬஧வும்; உபேத்஡ற஧க஠ிசக஦ர் ஢டணஞ்வைய்து ஬஧வும்; எற்சந வ஬ண்குசட, ைர஥ச஧ ப௃஡னரண ஥ங்கன ஬ிபேதுகள் வ஢பேங்கற ஬஧வும்; ஆசணப௃கக் கடவுளும் ஆறுப௃கக் கடவுளும் இபேதக்கங்கபினு ஥றசைந்து ஬஧வும்; உனக஥ர஡ர஬ரகற஦ உ஥ரந஡஬ி஦ரர் இடது தக்கத்஡றனறபேக்க, ைடர஥குட


஡றரிந஢த்஡ற஧ கரபகண்ட ைதுர்ப்புஜம் ப௃஡னரணச஬ ஬ிபங்க, ஡ர்஥வைரபைத஥ரகற஦ இடத஬ரகணத்஡றன்ந஥ல் ைர்஬ ஥ங்கன ைக்஡றந஦ ஡றபேந஥ணி஦ரகக் வகரண்ட ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரன் ஋ழுந்஡பேபி, ஥னுச்நைர஫ ஧ரஜனுக்கு ப௃ன் ஡ரிைணங் வகரடுத்஡பேபி, குபிர்ந்஡ ஢றனவு துபம்தி ஬சுகறன்ந ீ புன்ணசககரட்டி, அ஧ைனுக்கு ஜறல்வனன்று உடம்பும் உள்பப௃ம் உ஦ிபேம் குபிபேம்தடி வைய்஬ித்து, கபேச஠ வ஦ன்னும் வ஬ள்பம் ஢றசநந்து வதரங்கறத் ஡தும்திப் வதபேக்வகடுத்து எபி வகரண்நடரங்கற ஥சட஡றநந்ந஡ரடுகறன்ந ஥னர்நதரன்ந ஡றபேக்கண்கபரல் அபேள்ந஢ரக்கஞ் வைய்து, அவ்஬஧ைனுக்குண்டர஦ிபேந்஡ ஬ிடரய் ப௃ழுதுந் ஡ீர்த்து, "஢ம்஥றடத்து ஢ம்திக்சகப௅ம் நத஧ன்பும் ச஬த்து ஥னு஢ீ஡ற஡஬நரது அ஧ைரட்ைற வைய்கறன்ந ஥னுச்நைர஫நண! ஢ீ ஢டத்துகறன்ந ஢ீ஡ற஦ின் வதபேச஥ச஦ உனகத்஡஬ர் வைவ்ச஬஦ரகத் வ஡ரிந்து வகரள்ளும்தடி ஢ரந஥ இவ்஬ரறு நைர஡றத்ந஡ரம், இணி என்றுக்கும் அஞ்ைந஬ண்டரம்" ஋ன்று ஡றபே஬ரய் ஥னர்ந்஡பேபி, இநந்துகறடக்கறன்ந தசுங்கன்றும் கனர஬ல்னதவணன்னும் ஥ந்஡றரிப௅ம் ஬஡ற஬ிடங்கவணன்னும் ீ இ஧ரஜ கு஥ர஧னும் உ஦ிர்

வதற்று

஋ழுந்஡றபேக்கும்தடி கடரக்ஷத்஡பேபிணரர்.

அந்஡க்க஠ந஥ ஢றத்஡றச஧ ஢ீங்கற வ஦ழுகறன்நதுநதரல், இபங்கன்நரணது உ஦ிர்வதற்வநழுந்து ஡ன் ஡ரய்ப் தசு஬ிணிடத்஡றல் வைன்நது. ஥ந்஡றரிப௅ம் பு஡ல்஬னும் உ஦ிர்வதற்வநழுந்து, ஆண்ட஬சண ஬஠ங்கற அபேநக ஥னர்ந்஡ ப௃கத்ந஡ரடு ஬ந்஡சண வைய்துவகரண்டு ஥கறழ்ந்து ஢றன்நரர்கள். அதுகண்டு அந்஢க஧த்஡றலுள்ப ஜணங்களும் ஥ற்ந஬ர்களும் ஡ம்ச஥ ஦நற஦ர஡ வதபேங் கபிப்புசட஦஬ர்கபரய்ச் ைறனர் "அற்பு஡ம்! அற்பு஡ம்! அற்பு஡ம்! அற்பு஡ம்! ஋ன்று ஆடிணரர்கள்; ைறனர் "தண்஠ி஦ பூசை தனறத்஡து தனறத்஡து!" ஋ன்று தரடிணரர்கள்; ைறனர் "சூரி஦குனந்ந஡ரன்நற஦து! ந஡ரன்நற஦து! ஋ன்று து஡றத்஡ரர்கள்; ைறனர் "துக்கம் ஢ீங்கற஦து! சுகம் கறசடத்஡து!" ஋ன்று துள்பிணரர்கள்; ைறனர் "குசநவ஦ல்னரந் ஡ீர்ந்஡து! குசநவ஦ல்னரந் ஡ீர்ந்஡து!" ஋ன்று வகரண்டரடிணரர்கள்; ைறனர் "கும்திட்ட வ஡ய்஬ம் குறுக்நக஬ந்஡து!" ஋ன்று கு஡றத்஡ரர்கள்; ைறனர் "஋ம்வதபே஥ரன் ஋஡றர்ப்தட்டரல் ஋ன்ண ப௃டி஦ரது!" ஋ன்று ஋க்கபித்஡ரர்கள்; ைறனர் எபே஬ச஧வ஦ரபே஬ர் கட்டித் ஡ழு஬ிக் வகரண்டு எபே கர஡஥ட்டும் ஏடித் ஡றபேம்திணரர்கள்; ைறனர் ந஡ரள் ஡ட்டிக் வகரண்டும் வ஡ரசட


஡ட்டிக்வகரண்டும் ப௃கந஧ர஥த்ச஡ ப௃றுக்கறக்வகரண்டும் ப௃க஥னர்ந்துவகரண்டும் உடல் ஢ற஥றர்த்துக்வகரண்டும் உனர஬ி ஢றன்நரர்கள்; ைறனர் "஬ரழ்வு ஬ந்஡து!" ஋ன்று ஥ணம் பூரித்஡ரர்கள்.

இப்தடி அ஬஧஬ர்களும் அப஬ில்னர஡ ஆணந்஡ப௃சட஦஬ர்கபரய் இ஫ந்து஬ிட்ட வதரபேள் ஋஡றர்஬஧ப் வதற்ந஬ர்கள்நதரல் ைந்ந஡ர஭நகர஭ஞ் வைய்து ஢றற்க, ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் கங்சகப௅ம் இபம்திசநப௅ம் ஬ிபங்குகறன்ந ைடர஥குடத்ச஡ப௅ம், ஡றரிபுண்ட஧ப௃ந் ஡றனகப௃ம் ஡றபேந஢ரக்கும் ஬ிபங்குகறன்ந வ஢ற்நறச஦ப௅ம், அபேள் ஡தும்தி ஬஫றகறன்ந ஡றபேந஢ரக்கங்கசபப௅ம், ைங்கு குண்டன஥஠ிந்து ஡ரழ்ந்஡ வை஬ிகசபப௅ம், ஢றுங்கு஥றழ் நதரன்று ஬ிபங்குகறன்ந ஢ரைறச஦ப௅ம், ந஬஡஥ரகற஦ வ஡ள்பப௃஡த்ச஡க் வகரள்சபவகரண்டு உண்ட௃ம்தடி அன்தர்களுக்கு அபேபிச் வைய்கறன்ந வைம்த஬பம் நதரன்ந ஡றபே஬ரய் ஥னச஧ப௅ம், ஬ரண஬ர்க்கு உ஦ிர் வகரடுத்஡ ஥஠ிகண்டத்ச஡ப௅ம், வகரன்சந஥ரசன ஦஠ிந்து குன஬ச஧கள்நதரல் உ஦ர்ந்஡ ஡றபேத்ந஡ரள்கசபப௅ம், ஥ரனும் ஥ழுவும் ஬஧஡ப௃ம் அத஦ப௃ங் வகரண்ட ஥னர்க்க஧ங்கசபப௅ம், ைற஬ந்துவ஥ல்வனன்று ஡றபே஬பேள் தழுத்து ஆணந்஡வ஥ரழுகறப் தத்஡ர்கள் ஥ணத்஡றல் ஡றத்஡றத்஡றபேக்கும் தர஡஥னர்கசபப௅ம்,

வைம்த஬ப஥ரசன நதரன்ந

஡றபேந஥ணிச஦ப௅ம், தச்சைக்வகரடி தடர்ந்஡துநதரன்று தரர்஬஡ற஦ரர் ஥கறழ்ந்து ஬ிபங்குகறன்ந தரகத்ச஡ப௅ம் கண்குபி஧க் கண்டு கபிப்தசடந்து ஆணந்஡஢ீர் ஊற்று஢ீர் நதரனச் சு஧ந்து சு஧ந்து ஬ிழுந்து ஬ிழுந்து ஥ரர்திணிடத்து ஬ண்டனரடவும், உடல் குச஫ந்து ஬ி஡றர்஬ி஡றர்த்துச் ைறனறர்ைறனறர்த்து ஥஦ிர்க்கூச்வைநறந்து ஋ன்பு வ஢க்கு஬ிட்டுபேகறப௅ம், ஥ணங் கணிந்துகணிந்து கைறந்துகைறந்து வ஢கறழ்ந்துவ஢கறழ்ந்து தடதடவ஬ன்று த஡நறப்த஡நற உபேகறப௅பேகற ஆணந்஡ வ஬ள்பத்஡ற னழுத்஡ற஦ழுந்஡றப் த஧஬ை஥ரகறப௅ம், "ைற஬ைங்க஧ ைற஬ைங்க஧ ைற஬ைங்க஧ ைற஬ைங்க஧ ைறற்த஧ ஡ற்த஧ ைறற்கு஠ ைறன்஥஦ ைற஬ைற஬ைற஬" ஋ன்று ஬ரய்஢ீர்சு஧ந்து தரடிப்தரடி ஢ரக்கு஫நறத் ஡ழும்நதநறப௅ம், "ய஧ ய஧" ஋ன்று ஆணந்஡க் கூத்஡ரடிப௅ம், ஡ண்டுநதரல் அணந்஡ ப௃சந கல ந஫ ஬ிழுந்து ஬ிழுந்து ஬஠ங்கற உடம்திற் புழு஡ற஦ரடிப௅ம், குபிர்ச்ைற வதரபேந்஡ற஦ ைந்஡ற஧திம்தம் நதரன்ந ப௃கத்஡றன்கண் ப௃த்து஥ரசன ஦஠ிந்஡துநதரன ஬ி஦ர்஬பேம்தி இப஢சக ந஡ரன்நற ஥னர்ந்து ஬ிபங்கக் சககசபக் கூப்திச் ைற஧ைறன் ந஥ல்


ச஬த்துக்வகரண்டு, அன்நத ஬டி஬஥ரகற ஢றன்று, "தி஧஥ன் ப௃஡னரகற஦ வதரி஦ ந஡஬ர்கவபல்னரம் அரி஦஡஬ஞ் வைய்தும் கண஬ினுங் கரண்த஡ற் கபேச஥஦ரகற஦ கடவுநப! அன்பு அட௃஬பவு ஥றல்னர஡ அடிந஦னுக்கு அபேச஥஦ரகற஦ ஡றபேந஥ணிச஦ ஢ண஬ிநன ஋பி஡ரகத் கரட்டி஦பேபி஦ ந஡஬ரீர் வதபேங்கபேச஠ச஦ வ஦ன்வணன்று து஡றப்நதன்! வதரய்ப௅னகத்ச஡ வ஥ய்வ஦ன்று ஢ம்திப் புன்ச஥஦ரகற஦ நதரகத்ச஡ ஬ிபேம்தி, பு஬ி஦ரண்டு ஥ீ பர஢஧கறல் ஬ி஫த் து஠ிந்஡றபேந்஡ அஞ்ஞரணத்ச஡ப௅சட஦ அடிந஦சணப௅ம் ஏர் வதரபேபரகத் ஡றபேவுள்பத்஡றற் வகரண்டு கரட்ைற வகரடுத்஡பேபி஦ கபேச஠க் கடநன! கண்ட௃ண் ஥஠ிந஦! கபேம்தின் சுச஬ந஦! கற்தகக் கணிந஦! கபே஠ர஢ற஡றந஦! ந஡஬ரீர் ஡றபே஬பேட்வதபேச஥ச஦ வ஦ன்வணன்று வைரல்லுந஬ன்! ஦ரன் ஋ன்கறன்ந ஆ஠஬ப் நதப௅ம், ஋ணவ஡ன்கறன்ந இ஧ரட்ை஡ப் நதப௅ம், ஥ரச஦வ஦ன்கறன்ந ஬ஞ்ைப் நதப௅ம்,

வதண்஠ரசை வ஦ன்கறன்ந வதபேம்நதப௅ம்,

஥ண்஠ரசை வ஦ன்கறன்ந ஥ரணிடப்நதப௅ம், வதரன்ணரசை வ஦ன்கறன்ந வதரல்னரப் நதப௅ம், குந஧ர஡ வ஥ன்கறன்ந

வகரள்பி஬ரய்ப்நதப௅ம்,

உநனரத வ஥ன்கறன்ந உ஡஬ரப்நதப௅ம், ந஥ரகவ஥ன்கறன்ந ப௄டப் நதப௅ம், ஥஡வ஥ன்கறன்ந ஬னக்கர஧ப்நதப௅ம், ஥ரச்ைரி஦ வ஥ன்கறன்ந ஥னட்டுப்நதப௅ம், ஥ணப்நதந஦ரடு கூடி இ஧வும் தகலும் ஆட்ட, ஆடி஦ரடி ஦ிசபக்கறன்ந அடிந஦சணக் கரத்஡பேபத் ஡றபேவுள்ப ஥ற஧ங்கறத் ஡ரிைணங் கட்டசப஦ிட்டுத் துன்தத்ச஡ ஢ீக்கற ஦ின்தத்ச஡ ஦பித்஡ ஋ம்வதபே஥ரநண! ஋ன்ணரண்ட஬நண! ஋ன் ஡ந்ச஡ந஦! ஋ன் ஡ரந஦! ஋ன் குபேந஬! ஋ன் வ஡ய்஬ந஥! ஋ன் குனவ஡ய்஬ந஥! ஋ன்னு஦ிர்த் துச஠ந஦! ஋ன்ணநறவுக் கநற஬ரகற஦ இசந஬நண! ந஡஬ரீர் ஡றபே஬டிப்புகச஫ ந஬஡ங்களு ஥நற஦ரது ஬ி஫றத்துக் வகரண்டு ந஡டித்ந஡டி இசபக்கறன்நண வ஬ன்நரல், கறபே஥ற கல டங்கபிலுங் கல ழ்ப்தட்ட அநை஡ணணரகற஦ அடிந஦ன் ஋ப்தடி஦நறந்து து஡றப்நதன்! ந஡஬ரீர் ஡றபே஬டிக் கரட்ைற தனறக்கும்தடி வைய்஬ித்஡ இந்஡ப் தசுவுக்குங் கன்றுக்கும் ஋ன்சண ஦டிச஥஦ரகக் வகரடுப்நதன் அல்னது ந஬வநன்ண சகம்஥ரறு வைய்ந஬ன்! ந஡஬ரீர் ஡றபேந஥ணிக்கரட்ைற கறசடப்த஡ற்குக் கர஧஠஥ரகற஦ ஬஡ற஬ிடங்கவணன்னும் ீ புத்஡ற஧ன் இன்று஡ரன் ஋ணக்குப் புத்஡ற஧ணர஦ிணரன்! ந஡஬ரீ஧து ஡றபே஬பேட் நகரனத்ச஡க் கர஠ப்வதற்ந அடிந஦னுக்கு இணி ஋ன்ணகுசந இபேக்கறன்நது! அன்தர்களுக்கு இன்த஥பிக்கறன்ந ஆண்ட஬நண! ந஡஬ரீர் கறபேதரந஢ரக்கஞ் வைய்஦ப் வதற்று


உடல்பூரித்ந஡ன்! உள்பங்குபிர்ந்ந஡ன்! உ஦ிர் ஡ச஫த்ந஡ன்! தசுங்கன்றும் ஥ந்஡றரிப௅ம் ச஥ந்஡னும் உ஦ிர்வதற்று ஋ழுந்஡றபேக்கவும் ஬஧ம்வதற்நநன்! ஬ரழ்஬சடந்ந஡ன்! துக்க

வ஥ல்னரம் ஢ீங்கறநணன்! சுகப்தட்நடன்! ஥ணத்துக்கு

அடங்கர஡ ஥கறழ்ச்ைறவகரண்டு ஢றன்நநன்! இணி அடிந஦னுக்குத் ந஡஬ரீர் ஡றபே஬டி஦ிணிடத்துத் ஡஬நர஡ ஡ற஦ரணப௃ம் ைனற஦ர஡ அன்பும் ஡ந்஡பேபி வ஦ன்சண அடிச஥ வகரள்பந஬ண்டும். குற்நஞ்

வைய்஡ரலும்

கு஠஥ரகக் வகரள்கறன்ந கு஠க்குன்நந! தன்நறக்குட்டிக்கு ப௃சன

வகரடுத்஡

த஧ம்வதரபேநப! புனறப௃சனச஦ப் புல்஬ரய்க்குக் வகரடுத்஡ புண்஠ி஦ப௄ர்த்஡றந஦! கல்னடிக்கும் ஬ில்னடிக்குங் கபேச஠புரிந்஡ கபேத்஡நண! ஡றபே஬ரபைர்ப் பூங்நகர஦ினற வனழுந்஡பேபி஦ ஡ற஦ரக஧ரஜப் தி஧புந஬! நதரற்நற! நதரற்நற!" ஋ன்று ந஡ரத்஡ற஧ஞ் வைய்து வ஡ரழுது஢றன்நரர்.

அ஧ைன் வைய்஡ ந஡ரத்஡ற஧ங்கசபத் ஡றபேச்வை஬ி ஌ற்றுக்வகரண்டு ஡ற஦ரக஧ரஜப் வதபே஥ரன் "஢ம்஥றடத்஡றல் அன்புள்ப அ஧ைநண! ஢ீ இன்னும் ந஢ர஦ற்ந ஬ரழ்வும் குசந஬ற்ந வைல்஬ப௃ம் வதற்று, ஢஥து அபேநப துச஠஦ரகக்வகரண்டு, இவ்வுனகத்ச஡ வ஦ல்னரம் எபே குசடக்கல ழ் ஆண்டு, வ஥ய்஦நறவு ஬ிபங்கற, ஥ரநர஡ ஥கறழ்ச்ைறந஦ரடிபேக்கக் கட஬ரய்! தின்பு ஋க்கரனத்தும் ஥ீ பர஡ நத஧ரணந்஡ நதரகத்ச஡ ஢ரம் ஡பேந஬ரம்" ஋ன்று அபேள்புரிந்து க஠ங்களுடன் அந்஡ர்த்஡ரண஥ரக ஋ழுந்஡பேபிணரர்.

அது கண்டு ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் தின்பும் கல ழ் ஬ிழுந்து ஢஥ஸ்கரித்துத் வ஡ரழுது ந஡ரத்஡ற஧ஞ் வைய்துவகரண்டு, அப்தசுச஬ப௅ங் கன்சநப௅ம் உதைர஧த்துடன் ஢ல்ன புல்லுள்ப ஬ிடங்கபில் ந஥ய்த்து ஥றகுந்஡ சுகத்஡றனறபேக்கும்தடி வைய்஬ித்து, கனர஬ல்னதசணக் கட்டி஦ச஠த்துக் வகரண்டு "஋ன் புத்஡ற஧ன் த஫றக்கு ஈடரகச்

வைய்஡ற்கரி஦ வைய்சகச஦க்

வைய்துவகரண்ட அன்புள்ப அச஥ச்ைநண! உன்நதர

வனணக் கறணி஦஬ர்கள்

உண்நடர!" ஋ன்று உதைரித்து, தின்பு ச஥ந்஡னும் ஥ந்஡றரிப௅ந் ஡ரப௃஥ரகக் க஥னரன஦வ஥ன்னும் நகர஦ிலுக்குச் வைன்று, ஆைர஧த்ந஡ரடும் அன்நதரடும் ஬ி஡றப்தடி ைற஬வதபே஥ரசணத் ஡ரிைணஞ் வைய்து அதிந஭கர஡ற ைறநப்புகளும்


அநணகம் ஡றபேப்த஠ிகபஞ் வைய்஬ித்துத் வ஡ரழுது ஬஠ங்கறத் து஡றத்து ஬னங்வகரண்டு ஬ிசட

வகரண்டு புநப்தட்டு, அந்஢க஧த்஡றலுள்ப

ஜணங்கவபல்னரம் ஥ணங்கபித்து ஬ரழ்த்஡றப் புகழும்தடி ஥ங்கன ஬ரத்஡ற஦ங்கள் ப௃஫ங்க ஬஡றச஦ ீ ஬ன஥ரக ஬ந்து, அஷ்ட஥ங்கனங்க நபந்஡ற஦ சு஥ங்கனறகளும் அதுகண்டு ஥னுச்ைக்க஧஬ர்த்஡ற஦ரண஬ர் தின்பும் கல ழ் ஬ிழுந்து ஢஥ஸ்கரித்துத் வ஡ரழுது ந஡ரத்஡ற஧ஞ் வைய்துவகரண்டு, அப்தசுச஬ப௅ங் கன்சநப௅ம் உதைர஧த்துடன் ஢ல்ன புல்லுள்ப ஬ிடங்கபில் ந஥ய்த்து ஥றகுந்஡ சுகத்஡றனறபேக்கும்தடி வைய்஬ித்து, கனர஬ல்னதசணக் கட்டி஦ச஠த்துக் வகரண்டு "஋ன் புத்஡ற஧ன் த஫றக்கு ஈடரகச் வைய்஡ற்கரி஦ வைய்சகச஦க் வைய்துவகரண்ட அன்புள்ப அச஥ச்ைநண! உன்நதரவனணக் கறணி஦஬ர்கள் உண்நடர!" ஋ன்று உதைரித்து, தின்பு ச஥ந்஡னும் ஥ந்஡றரிப௅ந் ஡ரப௃஥ரகக் க஥னரன஦வ஥ன்னும் நகர஦ிலுக்குச் வைன்று, ஆைர஧த்ந஡ரடும் அன்நதரடும் ஬ி஡றப்தடி ைற஬வதபே஥ரசணத் ஡ரிைணஞ் வைய்து அதிந஭கர஡ற ைறநப்புகளும் அநணகம் ஡றபேப்த஠ிகபஞ் வைய்஬ித்துத் வ஡ரழுது ஬஠ங்கறத் து஡றத்து ஬னங்வகரண்டு ஬ிசடவகரண்டு புநப்தட்டு, அந்஢க஧த்஡றலுள்ப ஜணங்கவபல்னரம் ஥ணங்கபித்து ஬ரழ்த்஡றப் புகழும்தடி ஥ங்கன ஬ரத்஡ற஦ங்கள் ப௃஫ங்க ஬஡றச஦ ீ ஬ன஥ரக ஬ந்து, அஷ்ட஥ங்கனங்க நபந்஡ற஦ சு஥ங்கனறகளும் அந்஡஠ர் அச஥ச்ைர் ப௃஡னரண஬ர்களும் ஬ரழ்த்஡ற ஥ங்கனச் வைய்சககநபரடு ஋஡றர்வகரள்ப அ஧ண்஥சண஦ிற் வைன்று, ந஬஡ற஦ர், துந஬ிணர், ஬ிபேந்஡றணர், உந஬ிணர், ப௃஡னரநணர்களுக்கு அ஬஧஬ர்க்குத் ஡க்க ஬ரிசைகசபச் வைய்து ஥கறழ்஬ித்து, கற்பு஢றசன ஡஬நர஡ ஥சண஬ி஦ரர் ஥ணங்குபிர்ந்து கபிக்கும்தடி ச஥ந்஡சணக் கரண்தித்து, ஥ந்஡றரி ப௃஡னரண஬ர்கள் கு஫ச் ைற஬ரனுக்கற஧கத்஡ரல் ைறங்கரைணர஡றத஡ற஦ரய் உனகத்ச஡வ஦ல்னரம் எபேகுசட஢ற஫னறல் ச஬த்து அநவ஢நறப்தடிந஦ அ஧ைரட்ைற வைய்஡றபேந்஡ரர்.

஬ரழ்த்து ந஢ரிசை வ஬ண்தர

஬ர஫ற ஥னுச்நைர஫ர் ஬ர஫ற ஦஬ர்ச஥ந்஡ன்


஬ர஫ற஦஬ர் ஥ந்஡றரி஦ரம் ஬ல்ன஬னும்-஬ர஫ற஦஬ர் வைங்நகரன் ப௃சந஦஬ர்஡ஞ் ைலர்நகட் த஬ர்஬ர஫ற ஋ங்நகரன் த஡ம்஬ர஫ற ந஦.

஡றபேச்ைறற்நம்தனம் ஥னு ப௃சநகண்ட ஬ரைகம் ப௃ற்நறற்று

மனு முறைகண்ட வாசகம்  

எழுதியவர் -அருட்பிரகாச வள்ளலார் சிதம்பரம் இராமலிங்க அடிகள்

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you