Page 1

இணி஦வ஬ ஢ாற்தது. கடவுள் ஬ாழ்த்து

கண் மூன்று உவட஦ான் ஡ாள் சேர்஡ல் கடிது இணிச஡; த஡ால் ஥ாண் து஫ாய் ஥ாவன ஦ாவணத் த஡ா஫ல் இணிச஡; முந்துநப் சத஠ி முகம் ஢ான்கு உவட஦ாவணச் தேன்று அ஥ர்ந்து ஌த்஡ல் இணிது.

பாடல்: 01 திச்வே புக்குஆ஦ினும் கற்நல் ஥ிக இணிச஡; ஢ல் ேவத஦ில் வகக்தகாடுத்஡ல் ோனவும் முன் இணிச஡; முத்து ஌ர் முறு஬னார் தோல் இணிது; ஆங்கு இணிச஡, த஡ற்நவும் ச஥னா஦ார்ச் சேர்வு. 1

.

பாடல்: 02 உவட஦ான் ஬஫க்கு இணிது; எப்த முடிந்஡ால், ஥வண ஬ாழ்க்வக முன் இணிது; ஥ா஠ா஡ாம் ஆ஦ின், ஢ிவன஦ாவ஥ ச஢ாக்கி, த஢டி஦ார், துநத்஡ல் ஡வன஦ாகத் ஡ான் இணிது ஢ன்கு.


பாடல்: 03 ஌஬து ஥ாநா இபங் கிவபவ஥ முன் இணிச஡; ஢ாளும் ஢வ஬ சதாகான் கற்நல் ஥ிக இணிச஡;

஌ருவட஦ான் ச஬பாண்வ஥஡ான் இணிது; ஆங்கு இணிச஡, ச஡ரின், சகாள் ஢ட்புத் ஡ிவேக்கு.

பாடல்: 04 ஦ாவணம௃வடப் தவட காண்டல் ஥ிக இணிச஡;

ஊவணத் ஡ின்று, ஊவணப் ததருக்காவ஥ முன் இணிச஡; கான் ஦ாற்று அவட கவ஧ ஊர் இணிது; ஆங்கு இணிச஡, ஥ாணம் உவட஦ார் ஥஡ிப்பு.

பாடல்: 05 தகால்னாவ஥ முன் இணிது; சகால் சகாடி, ஥ா ஧ா஦ன், தேய்஦ாவ஥ முன் இணிது; தேங்சகானன் ஆகு஡ல், ஋ய்தும் ஡ிநத்஡ால், இணிது ஋ன்த; ஦ார் ஥ாட்டும் ததால்னாங்கு உவ஧஦ாவ஥ ஢ன்கு.

.

பாடல்: 06 ஆற்றும் துவ஠஦ால் அநம் தேய்வக முன் இணிச஡; தாற்தட்டார் கூறும் த஦த஥ா஫ி ஥ாண்பு இணிச஡;


஬ாய்ப்பு உவட஦ா஧ாகி, ஬னவ஬கள் அல்னாவ஧க் காப்பு அவட஦க் சகாடல் இணிது.

பாடல்: 07 அந்஡஠ர் ஏத்துவடவ஥ ஆற்ந ஥ிக இணிச஡;

தந்஡ம் உவட஦ான் தவட஦ாண்வ஥ முன் இணிச஡; ஡ந்வ஡ச஦ ஆ஦ினும், ஡ான் அடங்கான் ஆகுச஥ல், தகாண்டு அவட஦ான் ஆகல் இணிது.

பாடல்: 08 ஊரும் கனி ஥ா உ஧ன் உவடவ஥ முன் இணிச஡; ஡ார் புவண ஥ன்ணர் ஡஥க்கு உற்ந த஬ஞ்ே஥த்துக்

கார் ஬வ஧ சதால் ஦ாவணக் க஡ம் காண்டல் முன் இணிச஡; ஆர்஬ம் உவட஦ார் ஆற்நவும் ஢ல்னவ஬, சததுநார், சகட்டல் இணிது.

பாடல்: 09 ஡ங்கண் அ஥ர்பு உவட஦ார் ஡ாம் ஬ாழ்஡ல் முன் இணிச஡; அம் கண் ஬ிசும்தின் அகல் ஢ினாக் காண்பு இணிச஡; தங்கம்இல் தேய்வக஦ர் ஆகி, தரிந்து ஦ார்க்கும் அன்புவட஦ர் ஆ஡ல் இணிது.

.

பாடல்: 10


கடம் உண்டு ஬ா஫ாவ஥ காண்டல் இணிச஡; ஢ிவந ஥ாண்பு இல் ததண்டிவ஧ ஢ீக்கல் இணிச஡; ஥ண ஥ாண்பு இனா஡஬வ஧ அஞ்ேி அகநல் ஋வண ஥ாண்பும் ஡ான் இணிது ஢ன்கு.

பாடல்: 11 அ஡ர் தேன்று ஬ா஫ாவ஥ ஆற்ந இணிச஡; கு஡ர் தேன்று தகாள்பா஡ கூர்வ஥ இணிச஡; உ஦ிர் தேன்று ஡ாம் தடினும், உண்஠ார் வகத்து உண்஠ாப் ததருவ஥சதால் தீடு உவட஦து இல்.

.

பாடல்: 12 கு஫஬ி தி஠ி இன்நி ஬ாழ்஡ல் இணிச஡;

க஫றும் அவ஬ அஞ்ோன் கல்஬ி இணிச஡; ஥஦ரிகள் அல்ன஧ாய், ஥ாண்புவட஦ார்ச் சேரும் ஡ிருவும், ஡ீர்வு இன்சநல், இணிது.

.

பாடல்: 13 ஥ாணம் அ஫ிந்஡தின், ஬ா஫ாவ஥ முன் இணிச஡; ஡ாணம் அ஫ி஦ாவ஥த் ஡ான் அடங்கி, ஬ாழ்வு இணிச஡; ஊணம் என்று இன்நி, உ஦ர்ந்஡ ததாருள் உவடவ஥ ஥ாணிட஬ர்க்கு ஋ல்னாம் இணிது.


.

பாடல்: 14 கு஫஬ி ஡பர் ஢வட காண்டல் இணிச஡;

அ஬ர் ஥஫வன சகட்டல் அ஥ிழ்஡ின் இணிச஡; ஡஬ிவணம௃வட஦ான் ஬ந்து அவடந்து த஬ய்து உறும் சதாழ்து, ஥ணன் அஞ்ோன் ஆகல் இணிது. 14

.

பாடல்: 15 திநன் ஥வண தின் ச஢ாக்காப் தீடு இணிது ஆற்ந; ஬நன் உ஫க்கும் வதங் கூழ்க்கு ஬ான் சோர்வு இணிச஡; ஥ந ஥ன்ணர் ஡ம் கவடம௃ள், ஥ா ஥வனசதால் ஦ாவண ஥஡ மு஫க்கம் சகட்டல் இணிது.

பாடல்: 16 கற்நார் முன் கல்஬ி உவ஧த்஡ல் ஥ிக இணிச஡; ஥ிக்காவ஧ச் சேர்஡ல் ஥ிக ஥ா஠ முன் இணிச஡; ஋ள் துவ஠஦ானும் இ஧஬ாது ஡ான் ஈ஡ல் ஋த்துவ஠ம௃ம் ஆற்ந இணிது. 16

பாடல்: 17


஢ட்டார்க்கு ஢ல்ன தே஦ல் இணிது; ஋த்துவ஠ம௃ம் எட்டாவ஧ எட்டிக் தகாபல் அ஡ணின் முன் இணிச஡; தற்தன ஡ாணி஦த்஡஡ாகி, தனர் உவடம௃ம் த஥ய்த் துவ஠ம௃ம் சே஧ல் இணிது.

பாடல்: 18 ஥ன்நில் முது஥க்கள் ஬ாழும் த஡ி இணிச஡; ஡ந்஡ி஧த்஡ின் ஬ாழும் ஡஬ேிகள் ஥ாண்பு இணிச஡; ஋ஞ்ோ ஬ிழுச் ேீர் இரு முது ஥க்கவபக் கண்டு ஋ழு஡ல் காவன இணிது.

பாடல்: 19 ஢ட்டார்ப் புநங்கூநான் ஬ாழ்஡ல் ஢ணி இணிச஡; தட்டாங்கு சத஠ிப் த஠ிந்து எழுகல் முன் இணிச஡;

முட்டு இல் ததரும் ததாருள் ஆக்கி஦க்கால் ஥ற்றுஅது ஡க்கு஫ி ஈ஡ல் இணிது.

.

பாடல்: 20 ேன஬வ஧ச் ோ஧ா ஬ிடு஡ல் இணிச஡; புன஬ர்஡ம் ஬ாய்த஥ா஫ி சதாற்நல் இணிச஡; ஥னர்஡வன ஞானத்து ஥ன்னு஦ிர்க்கு ஋ல்னாம் ஡கு஡ி஦ால் ஬ாழ்஡ல் இணிது.


பாடல்: 21 திநன்வகப் ததாருள் த஬ப஬ான் ஬ாழ்஡ல் இணிச஡; அநம்புரிந்து, அல்னவ஬ ஢ீக்கல் இணிச஡; ஥நந்ச஡ம௃ம் ஥ா஠ா ஥஦ரிகள் சே஧ாத் ஡ிநம் த஡ரிந்து ஬ாழ்஡ல் இணிது.

பாடல்: 22 ஬ரு஬ாய் அநிந்து ஬஫ங்கல் இணிச஡; எரு஬ர் தங்கு ஆகா஡ ஊக்கம் இணிச஡;

ததரு ஬வகத்து ஆ஦ினும், ததட்டவ஬ தேய்஦ார், ஡ிரிபு இன்நி ஬ாழ்஡ல் இணிது.

பாடல்: 23 காச஬ாடு அநக் குபம் த஡ாட்டல் ஥ிக இணிச஡; ஆச஬ாடு ததான் ஈ஡ல் அந்஡஠ர்க்கு முன் இணிச஡; தா஬மும் அஞ்ோ஧ாய், தற்றும் த஡ா஫ில் த஥ா஫ிச் சூ஡வ஧ச் சோர்஡ல் இணிது.

பாடல்: 24 த஬ல்஬து ச஬ண்டி த஬குபா஡ான் ச஢ான்பு இணிச஡;


எல்லும் துவ஠ம௃ம் என்று உய்ப்தான் ததாவந இணிச஡; இல்னது காமுற்று, இ஧ங்கி இடர்ப்தடார் தேய்஬து தேய்஡ல் இணிது.

பாடல்: 25 ஍ ஬ாய் ச஬ட்வக அ஬ா அடக்கல் முன் இணிச஡; வக஬ாய்ப் ததாருள் ததநினும், கல்னார்கண் ஡ீர்வு இணிச஡; ஢ில்னா஡ காட்ேி ஢ிவந இல் ஥ணி஡வ஧ப் புல்னா ஬ிடு஡ல் இணிது.

பாடல்: 26 ஢ச்ேித் ஡ற் தேன்நார் ஢வே தகால்னா ஥ாண்பு இணிச஡; உட்கு இல்஬஫ி, ஬ா஫ா ஊக்கம் ஥ிக இணிச஡; ஋த் ஡ிநத்஡ானும் இவ஦஬ க஧஬ா஡ தற்நிணில் தாங்கு இணி஦து இல்.

பாடல்: 27 ஡ாணம் தகாடுப்தான் ஡வக ஆண்வ஥ முன் இணிச஡; ஥ாணம் தட ஬ரின் ஬ா஫ாவ஥ முன் இணிச஡; ஊணம் தகாண்டாடார், உறு஡ி உவட஦வ஬ சகாள் முவந஦ால் சகாடல் இணிது.


பாடல்: 28 ஆற்நாவண, 'ஆற்று' ஋ன்று அவன஦ாவ஥ முன் இணிச஡; கூற்நம் ஬஧வு உண்வ஥ ேிந்஡ித்து ஬ாழ்வு இணிச஡; ஆக்கம் அ஫ி஦ினும், அல்னவ஬ கூநா஡ ச஡ர்ச்ேி஦ில் ச஡ர்வு இணி஦து இல்.

பாடல்: 29 க஦஬வ஧க் வக இகந்து ஬ாழ்஡ல் இணிச஡; உ஦ர்வு உள்பி ஊக்கம் திநத்஡ல் இணிச஡;

'஋பி஦ர், இ஬ர்!' ஋ன்று இகழ்ந்து உவ஧஦ா஧ாகி, எபி தட ஬ாழ்஡ல் இணிது.

பாடல்: 30 ஢ன்நிப் த஦ன் தூக்கி ஬ாழ்஡ல் ஢ணி இணிச஡; ஥ன்நக் தகாடும்தாடு உவ஧஦ா஡ ஥ாண்பு இணிச஡; 'அன்று அநி஬ார் ஦ார்?' ஋ன்று அவடக்கனம் த஬ப஬ா஡ ஢ன்நி஦ின், ஢ன்கு இணி஦து இல்.

பாடல்: 31 அவடந்஡ார் து஦ர் கூ஧ா ஆற்நல் இணிச஡;


கடன் தகாண்டும் தேய்஬ண தேய்஡ல் இணிச஡; ேிநந்து அவ஥ந்஡ சகள்஬ி஦ர் ஆ஦ினும், ஆ஧ாய்ந்து அநிந்து உவ஧த்஡ல் ஆற்ந இணிது.

பாடல்: 32 கற்று அநிந்஡ார் கூறும் கரு஥ப் ததாருள் இணிச஡; தற்று அவ஥஦ா ச஬ந்஡ன்கீ ழ் ஬ா஫ாவ஥ முன் இணிச஡; த஡ற்தநணவு இன்நித் த஡பிந்஡ாவ஧த் ஡ீங்கு ஊக்காப் தத்஡ிவ஥஦ின் தாங்கு இணி஦து இல்.

பாடல்: 33 ஊர் முணி஦ா தேய்து எழுகும் ஊக்கம் ஥ிக இணிச஡; ஡ாசண ஥டிந்து இ஧ாத் ஡ாபாண்வ஥ முன் இணிச஡; ஬ாள் ஥஦ங்கு ஥ண்டு அ஥ருள் ஥ாநா஡ ஥ா ஥ன்ணர் ஡ாவண ஡டுத்஡ல் இணிது.

பாடல்: 34 ஋ல்னிப் ததாழுது ஬஫ங்காவ஥ முன் இணிச஡; தோல்லுங்கால் சோர்வு இன்நிச் தோல்லு஡ல் ஥ாண்பு இணிச஡; புல்னிக் தகாபினும் ததாருள் அல்னார் ஡ம் சகண்வ஥ தகாள்பா ஬ிடு஡ல் இணிது.


.

பாடல்: 35 எற்நிணான் எற்நிப் ததாருள் த஡ரி஡ல் ஥ாண்பு இணிச஡; முன்஡ான் த஡ரிந்து முவந தேய்஡ல் முன் இணிச஡;

தற்று இனணாய்ப் தல்லு஦ிர்க்கும் தார்த்து உற்றுப் தாங்கு அநி஡ல் த஬ற்நி ச஬ல் ச஬ந்஡ர்க்கு இணிது.

பாடல்: 36 அவ்஬ித்து அழுக்காறு உவ஧஦ாவ஥ முன் இணிச஡; தேவ்஬ி஦ணாய்ச் தேற்றுச் ேிணம் கடிந்து ஬ாழ்வு இணிச஡; கவ்஬ித் ஡ாம் தகாண்டு, ஡ாம் கண்டது காமுற்று, ஬வ்஬ார் ஬ிடு஡ல் இணிது.

.

பாடல்: 37 இபவ஥வ஦ மூப்பு ஋ன்று உ஠ர்஡ல் இணிச஡; கிவபஞர்஥ாட்டு அச்சு இன்வ஥ சகட்டல் இணிச஡; ஡ட த஥ன் தவ஠த் ச஡ாள் ஡பிர் இ஦னாவ஧ ஬ிடம் ஋ன்று உ஠ர்஡ல் இணிது.

பாடல்: 38


ேிற்நாள் உவட஦ான் தவடக்கன ஥ாண்பு இணிச஡; ஢ட்டார் உவட஦ான் தவக ஆண்வ஥ முன் இணிச஡; ஋த்துவ஠ம௃ம் ஆற்ந இணிது ஋ன்த, தால் தடும் கற்நா உவட஦ான் ஬ிருந்து.

பாடல்: 39 திச்வே புக்கு உண்தான் திபிற்நாவ஥ முன் இணிச஡; துச்ேில் இருந்து து஦ர் கூ஧ா ஥ாண்பு இணிச஡; உற்ந ததானிவே கரு஡ி, அநன் எரூஉம் எற்கம் இனாவ஥ இணிது.

.

பாடல்: 40 தத்துக் தகாடுத்தும், த஡ி இருந்து, ஬ாழ்வு இணிச஡; ஬ித்துக் குற்று உண்஠ா ஬ிழுப்தம் ஥ிக இணிச஡; தற்தன ஢ாளும் தழுது இன்நிப் தாங்கு உவட஦ கற்நனின் காழ் இணி஦து இல்.

iniyavai40  
iniyavai40  

iniyavai naarpadu