Page 46

PRAWO

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak 1 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego programu kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1017. 1 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1020. 5 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 9 maja 2019 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycyny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum medycyny lotniczej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 958. 6 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 969. 6 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 959. 7 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1046. 7 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1065, obwieszczenie ministra inwestycji i rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 11 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1077, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. 12 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1085, obwieszczenie ministra zdrowia z 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu.

44

17 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1127, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. 18 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2019 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1027. 19 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 27 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1028. 20 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 13 czerwca 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1150. 25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1172, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1175, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie medycyny pracy. 28 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1099. 28 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1205, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 9/2019 (293)

Profile for Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Puls 9/2019  

Puls 9/2019