Page 1

Rannpháirtithe na Scéime ag

EAGRÁN réiteach cosáin ar bhóthar

01

Dhoire Fhearta

NUACHTLITIR Chomharchumann Mhic Dara

MÁRTA 2013

CRUAchaint

Bonn Óir D’fhógair Glór na nGael an 22 Feabhra 2013 ar Iris Aniar ar RnaG go mbeidh Bonn Óir

Oscailt Oifigiúil Ionad Cúram Leanaí na Ceathrú n Ru a

le bronnadh ar Chomharchumann Mhic

An t-eagrán seo Focal ón gCathaoirleach L.1

Dara. Is é seo an chéad uair riamh a leithéid d’aitheantas

An Scéim Fostaíochta Pobail L.2

An tAire sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, a d’oscail Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua go hoifigiúil Dé hAoine, an 30 Samhain 2012.

á thabhairt do choistí ag Glór na nGael agus tá an gradam

Obair an Oifigigh Forbartha L.3 Coiste Reatha & Fochoistí L.4

bunaithe ar an gcaoi ar éirigh

Áis den scoth atá san Ionad seo atá lonnaithe ar an Eastát Tionsclaíochta in aice le Páirc an Chathánaigh. Tá dhá sheomra mhóra ar fáil do Naíonra Mhic Dara agus spás ann do 40 gasúr. Tá spás do 33 gasúr eile san ionad idir naíolann agus seirbhís iarscoile.

le coistí le trí bliana anuas. Déanfar an bronnadh i mí

• Aibreáin.

Tá riaradh an Ionaid faoi chúram Chomhar Naíonraí na Gaeltachta agus is í Máire P Uí Fhlatharta atá ina bainisteoir.

Nuachtlitir Chomharchumann Mhic Dara Eagrán 01 Márta 2013

Coiste Reatha Chomharchumann Mhic Dara

Na Fochoistí

 Tomas Mac Con Iomaire, Cathaoirleach

An Coiste Feidhme

 Máire Ní Chualáin, Rúnaí

Airgeadas & Scaireanna

 Seán Ó Domhnaill, Oifigeach Forbartha

Gaeilge & Pleanáil Teanga

 Baba S. Uí Loingsigh, Cisteoir

Gnó & Fiontraíocht

 Sorcha Ní Chéilleachair, OCP

Timpeallacht, Turasóireacht & Oidhreacht

 Colm Mac Donncha

Idirlíon & Teicneolaíocht na Faisnéise

 Aodán Mac an Mhílidh

Glór na nGael

Nuachtlitir

Is comhfhiontar a bhí sa tionscadal seo idir Comharchumann Mhic Dara, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi cheannas Choiste Stiúrtha an Ionaid. Tá ionadaíocht ag an gComharchumann ar Choiste Tacaíochta an Ionaid agus feachtas cuimsitheach bailithe airgid á chur i bhfeidhm. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Ionad ach glaoch a chur ar 091 595274 nó ríomhphost a sheoladh chuig ionadcuram@eircom.net

An obair chloiche a rinne rannpháirtithe na Scéime ar an bPáirc Spraoi

Focal ón gCathaoirleach Tá an t-ádh orainn ar an gCeathrú Rua go bhfuil pobal gníomhach, díograiseach agus fadbhreathnaitheach againn. Níl ort ach breathnú ar an líon mór cumann, coistí agus eagraíochtaí atá sa bpobal. Éiríonn leis na heagrais agus leis na cumainn seo mar go bhfuil daoine sásta a gcuid ama a thabhairt go fial le caitheamh aimsire agus seirbhísí a sholáthar don phobal ar fad idir shean agus óg. As flaithiúlacht an phobail cuirtear seirbhísí oideachais, spórt, caitheamh aimsire, sláinte agus leas an phobail go ginearálta chun cinn. Ar scáth a chéile a mhaireann muid agus le chéile is tréine muid. I mí an Mhárta 2011 a roghnaíodh an chéad choiste ar Chomharchumann Mhic Dara. In achar gairid tá go leor curtha i gcrích. •

Mairéad Ní Chatháin

Comharchumann Mhic Dara An Oifig Comhfhiontair An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 091 869750 www.ancheathrurua.ie seancccr@gmail.com Tá muid ar Facebook!

Bhailigh CLG An Cheathrú Rua €3250 leis an Snámh Urraithe ar Thrá an Dóilín Lá Nollag 2012. Bhronn an CLG an t-airgead i mbliana ar Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua. Tá an tIonad fíorbhuíoch don CLG as a gcarthanacht. Tá clár imeachtaí beartaithe ag an Ionad Cúram Leanaí chun airgead a bhailiú don Ionad i mbliana. Bígí ag faire amach do Thráth na gCeist, Slimathon, Bugaíthon, Turas Bád etc.

• • •

Tá Ionad Cúram Leanaí nua den scoth oscailte agus cé nach le Comharchumann Mhic Dara an buíochas uilig a ghlacadh ar an bhforbairt seo bhí lámh mhór ag an gComharchumann in oscailt na seirbhíse agus tá ról gníomhach ag an gComharchumann i reáchtáil na seirbhíse. Anuraidh bhain an Comharchumann an dara háit amach i gComórtas Náisiúnta Ghlór na nGael agus tá an Comharchumann ar an ngearrliosta do mhórdhuais arís i mbliana. Tá obair den scoth á déanamh ag an scéim FÁS faoi chúram an Chomharchumainn. Breathnaigh ar an gcosán breá le bóthar atá tógtha ag oibrithe na scéime le taobh bhóthar Dhoire Fhearta gan trácht ar an slacht atá coinnithe ar an mbaile ar fad. Bíonn Oifig Turasóireachta agus seirbhísí eile do chuairteoirí ar fáil i gcaitheamh an tsamhraidh. Tá suíomh idirlín den scoth ar fáil don cheantar. Tá oifig ag MABS (comhairle ar chúrsaí airgid) i gceanncheathrú an Chomharchumainn.

• • • •

Eagraíonn an Comharchumann Paráid Lá Fhéile Pádraig agus Margadh na Nollag. Tá an phleanáil do reilig nua sa gceantar ag dul chun cinn go maith. Tá dlúthcheangal leis an Státchóras maidir le Scéim Uisce Réigiúnach Chasla atá le tosú go luath. Tá comhoibriú láidir idir an Comharchumann agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus Comhairle Contae na Gaillimhe.

Agus tá an fhorbairt is mó a tharla ar an gCeathrú Rua le blianta ar tí tosú. Tá Comharchumann Mhic Dara ag ceannach monarcha ó Údarás na Gaeltachta ar an Eastát Tionsclaíochta. Déanfar cóiriú ar an ionad seo mar halla pobail, coláiste samhraidh agus mar áis ghinearálta don phobal. Cinnteoidh forbairt an choláiste samhraidh teacht isteach do mhná tí an cheantair agus cinnteoidh an cíos teacht isteach don Chomharchumann rud a thabharfaidh deis dúinn breis seirbhísí a chur ar fáil sa bpobal. Freisin beidh acmhainn luachmhar ag pobal na háite agus deis againn cur le forbairt an cheantair. Tá súil go mbeidh an fhorbairt nua déanta don samhradh seo. Tá tús maith déanta againn ach tá neart oibre romhainn. Céard is féidir leatsa a dhéanamh chun cabhrú le forbairt na Ceathrún Rua? • Ceannaigh scar sa gComharchumann •

Bí gníomhach i gcoiste an Chomharchumainn

Cabhraigh linn mar phobal cabhrú linn féin

Tomás Mac Con Iomaire Cathaoirleach


An garraí glasraí ag Scoil Chuimsitheach Chiaráin

Súil siar ar chuid

Ionad nua don cheantar

An Pháirc Spraoi á réiteach ag rannpháirtithe Scéim Fostaíochta Pobail na Ceathrún Rua

d’obair Scéim

Paráid Lá Fhéile Pádraic

Tá Comharchumann Mhic Dara i

Fostaíochta Pobail

mbun monarcha a cheannach ar

Is é Comharchumann Mhic Dara a bhíonn ag déanamh urraíochta ar FÁS sa réimse seo. Agus ní féidir liom ach moladh a thabhairt do Mhicheál Ó Coisdealbha agus na rannpháirtithe ar fad as an obair iontach atá siad a dhéanamh sa gceantar seo. Nil muid ach ina thús, agus tá a lán déanta, ach tá níos mó le déanamh.

an Eastát Tionsclaíochta ar an

na Ceathrún Rua

mbaile. Beidh an mhonarcha seo le hathchóiriú mar halla pobail,

thar ceann an

mar choláiste samhraidh agus mar áis ghinearálta don phobal.

Chomharchumainn

Le forbairt an choláiste samhraidh, cinnteoidh sé teacht

Scéim Fostaíochta Pobail na Ceathrún Rua

De bharr an lagthrá eacnamaíochta tá

Faoin díon anois tá dhá oifig - oifig

isteach do mhná tí, údar imní a

Tá Scéim Fostaíochta Pobail na

an iliomad scil agus ceird anois ag

pobail

bhí anseo do go leor sa gceantar

Ceathrún Rua ar an bhfód le fada. Ba

rannpháirtithe na scéime ó riarachán

seirbhísí ar nós Teastais Bhreithe,

le tamall anuas.

iad Coiste Pobail na Ceathrún Rua a

oifige, go scileanna ríomhaireachta,

Phósta srl. ar fáil chomh maith le

bhíodh ag reáchtáil na scéime go dtí

siúinéireachta,

pluiméireachta,

hoifig do Chumann Naomh Uinseann

an bhliain 2008 nuair a bunaíodh

pláistéireachta srl. agus tá a rian sin le

de Pól. Is é an scéim a réitigh, a

Coiste Comhfhiontair na Ceathrún

feiceáil

mhaisigh agus a phéinteáil an Oifig

Rua agus aistríodh dualgais an Choiste

gníomhaíochtaí atá idir láimhe ag an

Turasóireachta.

Pobail go dtí an Coiste Comhfhiontair.

scéim faoi láthair.

cúnamh agus cabhair do scoláirí Scoil

Leis an gcíos a gheobhaidh an Comharchumann ar an ionad nua seo beidh an deis againn

ar

an

réimse

leathan

don

sagart,

a

Thug

chuireann

an

scéim

Chuimsitheach Chiaráin lena ngarraí

seirbhísí eile a chur ar fáil don

Sa

phobal. Is acmhainn luachmhar a

Comharchumann Mhic Dara agus

Cuireann an méadú atá tagtha ar na

glasraí a fhorbairt. Is iad a thóg an

bheidh san Ionad nua seo don

aistríodh cúraimí na Scéime go dtí an

tograí atá ar siúl ag an

claí breá cloiche atá tógtha taobh ó

Comharchumann nuabhunaithe agus is

gComharchumann le gníomhaíochtaí

dheas den scoil. Tá sliocht na scéime

faoi bhratach an Chomharchumainn

na scéime freisin. Faoi láthair tá an

le feiceáil ar Bhóthar Dhoire Fhearta /

atá an scéim á reáchtáil ó shin. Tá

scéim ag obair ar mhonarcha ar an

Chuilleáin. Is iad a réitigh an cosán atá

seacht nduine dhéag ag obair ar an

Eastát Tionsclaíochta a bhfuil sé i

nuathógtha ar an mbóthar sin. Táthar

scéim faoi láthair.

gceist ag an gComharchumann

ag súil go gcuirfidh an Chomhairle Contae an dromchla air sna seachtainí

phobal agus is deis í cur le forbairt an cheantair. Más spéis leat an fhorbairt seo, beidh tuilleadh eolais le fáil i Halla an

mbliain

2010

bunaíodh

Tá áit do 20

Acadaimh ag seisiún eolais an

rannpháirtí ar an scéim reatha agus

athchóiriú a dhéanamh air mar halla

Chomharchumainn roimh an

táthar ag súil go n-ardóidh an uimhir

pobail agus mar áis do choláiste

amach romhainn.

sin as seo go ceann cúpla seachtain.

Gaeilge.

Bhíodh agus tá an scéim páirteach i

gCruinniú Chinn Bhliana, Dé Luain, an 4 Márta ag 7.30pm.

Tá sé i gceist go mbeadh an

Le comhairle agus treoir ó Údarás na Gaeltachta bunaíodh Coiste Comhfhiontair i mí Dheireadh Fómhair 2008. Is anseo a thosaigh mé mo ról i ngnóthaí pobail ar an gCeathrú Rua. Bhí mé fostaithe mar bhainisteoir ag an gCoiste Comhfhiontair. Ansin le comhairle agus treoir aris ó Údarás na Gaeltachta agus ó Roinn na Gaeltachta chun struchtúr láidir pobail a chur ar fáil ar an gCeathrú Rua bunaíodh Comharchumann. Nuair a cláraíodh Comharchumann Mhic Dara ar an 29 Deireadh Fómhair 2010 ghlac mé ansin leis an ról mar bhainisteoir ar an gComharchumann. Is é an phríomhaidhm atá agam mar bhainisteoir le Comharchumann Mhic Dara ar an gCeathrú Rua, ná forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha a chur chun cinn i gceantar na Ceathrún Rua.

Tá mórchuspóir agam cur le saol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch an cheantair agus go mbeadh tionchar dearfach agam ar fhorbairt agus ar inmharthanacht an phobail. Déanfar sin trí:  Deis ceiliúrtha a dhéanamh ar an teanga, an cultúr agus ar oidhreacht na háite.  Áiseanna agus seirbhísí a fhorbairt.  Bonneagar a fhorbairt chun an ceantar a dhéanamh níos tarraingtí mar áit chónaithe Is ról an-dúshlánach é, mar nil aon lá mar a chéile. Páirt mhór eile den phost ná ritheacht oifig an Chomharchumainn, agus tá fáilte i gcónaí roimh aon duine den phobal cuairt a thabhairt ar an oifig chun a fheiceáil céard atá ag dul ar aghaidh, agus scair a cheannach má tá tú ag iarraidh. Ach tá an t-ádh liom go n-oibríonn mé le coiste atá an-tiomanta agus nach bhfuil ach ag iarraidh feabhas a cur ar an gceantar seo.

Seán Ó Domhnaill Oifigeach Forbartha

Spéis agat in obair an Choiste?

de shaol na Ceathrún Rua agus a rian

Thug an Scéim go leor cúnaimh do

Thaidhg, Féile an Dóilín, Paráid na

le feiceáil ar raon leathan oibreacha

thogra eile - Ionad Cúram Leanaí na

Féile Pádraig, Díolachán Earraí na

timpeall na háite.

Ceathrún Rua – a tógadh ar an eastát

Nollag srl. Bhí páirt lárnach acu i Rith

céanna le gairid. Tugann

2012. Bíonn siad ansin ó dhubh go

Ó 2008 is é Micheál Ó Coisdealbha

rannpháirtithe na scéime cúnamh fós

dubh

atá ag maoirseacht agus is eisean agus

don Ionad. Bhí an scéim lárnach sa

comharthaíochta, ag maoirsiú tráchta

a fhoireann atá freagrach go laethúil as

bpáirc Astro atá tógtha ar bhóthar na

agus ag tabhairt aon chúnamh eile a

gníomhaíochtaí na scéime. Tá athrú

Páirce. Is iad a thóg an balla breá

theastaíonn san áit. Níl anseo ach

F: Beidh Cruinniú Chinn Bhliana ag an

mór tagtha ar chúraimí na scéime ó

cloiche atá timpeall na páirce. Bhí

blaiseadh den mhéid a bhí agus atá ar

gComharchumann an 4 Márta 2013 in Ionad

2008. Nuair a thosaigh Micheál ba iad

páirt lárnach ag an scéim san obair a

siúl

na príomhfhreagrachtaí a bhí ar an

rinneadh ar an bPáirc Spraoi. Tá

Chomharchumann Mhic Dara agus ar

scéim ná Páirc an Chathánaigh, Crib

Micheál agus a fhoireann an-bhródúil

son phobal na Ceathrún Rua.

na nÓg, Áras Mhic Dara chomh maith

as an athchóiriú a rinneadh ar an

Tá an Comharchumann fíorbhuíoch do

le glanadh na mbóithre timpeall an

ngaráiste dúbailte ag Teach an

Mhicheál Ó Coisdealbha agus go mór

gComharchumann, cosúil le hIonad 3A, an

tsráidbhaile.

tSagairt.

faoi chomaoin ag oibrithe na scéime

Pharáid i mbliana, Glór na nGael, Reilig

as a ndúthracht agus a ndíograis.

Bharr a’ Doire, obair na Scéime, na

ag

ag

crochadh

an

fógraí

scéim

ar

agus

son

bParáid ar an gCeathrú Rua anuraidh agus táthar ag súil leis an slua céanna arís i mbliana.

Tá an Pharáid á reáchtáil ag an gComharchumann le cúig bliana anuas. Má tá fonn ort a bheith páirteach nó láimh chúnta a thabhairt ar an lá déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha.

An Láithreán Gréasáin www.ancheathrurua.ie

Is fiú go mór súil a chaitheamh ar shuíomh idirlín an Chomharchumainn. Bíonn nuacht an cheantair foilsithe ann agus tá gailearaí den scoth ann. Tá fáilte roimh mhuintir an bhaile píosaí nuachta a chur ar fáil. Tá deis

bhféilte an cheantair – Féile Chaladh

Tá lámh ag an scéim san iliomad gné

tIonad nua oscailte an samhradh seo.

Obair an Oifigigh Forbartha

Sampla d’áiseanna agus seirbhísí atá déanta go dtí seo nó atá ag dul ar aghaidh faoi láthair trí oifig an Chomharchumainn nó le cabhair ón gComharchumann: • Láthair Spraoi na Ceathrún Rua • Ionad Nua Cúram Leanaí na Ceathrún Rua • Stad Nua Bus • Scáthlán bus (ag teacht go luath) • Slacht a choinneáil ar an sráidbhaile / reilig áitiúil agus an ceantar, comhpháirtíocht le FÁS & SST • Cosán nua ar bhóthar Dhoire Fhearta • Ionad nua spóirt le ranganna • Oifig Turasóireachta / Siopa Carthanachta • Suíomh idirlín www.ancheathrurua.ie • Paráid Lá Fhéile Pádraig • Cabhair le heagrú féilte áitiúla • Reilig nua don cheantar

D’éirigh thar barr leis an

ann chomh maith fógraíocht a dhéanamh ar aon seirbhísí a

C: Ba mhaith liom níos mó eolais a fháil faoi obair an Chomharchumainn agus cén pháirt a d’fhéadfainnse a ghlacadh?

Turasóireachta. Beidh eolas le fáil chomh maith maidir le scaireanna a cheannach agus coiste an Chomharchumainn.

bhíonn á gcur ar fáil agat agus beidh an fógra le feiceáil ar fud an domhain. Tá an t- eolas is deireanaí agus pictiúir áille

an Acadaimh. Beidh eolas le fáil ar an oíche faoi thograí atá curtha i gcrích agus faoi na tograí eile atá beartaithe ag an

Comhairle Contae agus an Oifig An chéad eagrán eile: cur síos ar thograí eile na Scéime, Coiste nua an Chomharchumainn, Paráid na Féile Pádraig etc.

Más suim leat obair an Chomharchumainn, moltar go láidir duit a bheith i láthair i Halla an Acadaimh ag 7.30pm Dé Luain, an 4 Márta don seisiún eolais agus don Chruinniú Chinn Bhliana ag 8pm an oíche chéanna nuair a cheapfar an Coiste nua. Ní mór scair a bheith agat le freastal ar an gCruinniú Chinn Bhliana agus beidh scaireanna le céannacht ar an oíche.

d’imeachtaí áitiúla cosúil leis an bParáid, Margadh na Nollag, an Snámh ar Thrá an Dóilín etc. le feiceáil ar an suíomh agus bíonn an-tóir air.


An garraí glasraí ag Scoil Chuimsitheach Chiaráin

Súil siar ar chuid

Ionad nua don cheantar

An Pháirc Spraoi á réiteach ag rannpháirtithe Scéim Fostaíochta Pobail na Ceathrún Rua

d’obair Scéim

Paráid Lá Fhéile Pádraic

Tá Comharchumann Mhic Dara i

Fostaíochta Pobail

mbun monarcha a cheannach ar

Is é Comharchumann Mhic Dara a bhíonn ag déanamh urraíochta ar FÁS sa réimse seo. Agus ní féidir liom ach moladh a thabhairt do Mhicheál Ó Coisdealbha agus na rannpháirtithe ar fad as an obair iontach atá siad a dhéanamh sa gceantar seo. Nil muid ach ina thús, agus tá a lán déanta, ach tá níos mó le déanamh.

an Eastát Tionsclaíochta ar an

na Ceathrún Rua

mbaile. Beidh an mhonarcha seo le hathchóiriú mar halla pobail,

thar ceann an

mar choláiste samhraidh agus mar áis ghinearálta don phobal.

Chomharchumainn

Le forbairt an choláiste samhraidh, cinnteoidh sé teacht

Scéim Fostaíochta Pobail na Ceathrún Rua

De bharr an lagthrá eacnamaíochta tá

Faoin díon anois tá dhá oifig - oifig

isteach do mhná tí, údar imní a

Tá Scéim Fostaíochta Pobail na

an iliomad scil agus ceird anois ag

pobail

bhí anseo do go leor sa gceantar

Ceathrún Rua ar an bhfód le fada. Ba

rannpháirtithe na scéime ó riarachán

seirbhísí ar nós Teastais Bhreithe,

le tamall anuas.

iad Coiste Pobail na Ceathrún Rua a

oifige, go scileanna ríomhaireachta,

Phósta srl. ar fáil chomh maith le

bhíodh ag reáchtáil na scéime go dtí

siúinéireachta,

pluiméireachta,

hoifig do Chumann Naomh Uinseann

an bhliain 2008 nuair a bunaíodh

pláistéireachta srl. agus tá a rian sin le

de Pól. Is é an scéim a réitigh, a

Coiste Comhfhiontair na Ceathrún

feiceáil

mhaisigh agus a phéinteáil an Oifig

Rua agus aistríodh dualgais an Choiste

gníomhaíochtaí atá idir láimhe ag an

Turasóireachta.

Pobail go dtí an Coiste Comhfhiontair.

scéim faoi láthair.

cúnamh agus cabhair do scoláirí Scoil

Leis an gcíos a gheobhaidh an Comharchumann ar an ionad nua seo beidh an deis againn

ar

an

réimse

leathan

don

sagart,

a

Thug

chuireann

an

scéim

Chuimsitheach Chiaráin lena ngarraí

seirbhísí eile a chur ar fáil don

Sa

phobal. Is acmhainn luachmhar a

Comharchumann Mhic Dara agus

Cuireann an méadú atá tagtha ar na

glasraí a fhorbairt. Is iad a thóg an

bheidh san Ionad nua seo don

aistríodh cúraimí na Scéime go dtí an

tograí atá ar siúl ag an

claí breá cloiche atá tógtha taobh ó

Comharchumann nuabhunaithe agus is

gComharchumann le gníomhaíochtaí

dheas den scoil. Tá sliocht na scéime

faoi bhratach an Chomharchumainn

na scéime freisin. Faoi láthair tá an

le feiceáil ar Bhóthar Dhoire Fhearta /

atá an scéim á reáchtáil ó shin. Tá

scéim ag obair ar mhonarcha ar an

Chuilleáin. Is iad a réitigh an cosán atá

seacht nduine dhéag ag obair ar an

Eastát Tionsclaíochta a bhfuil sé i

nuathógtha ar an mbóthar sin. Táthar

scéim faoi láthair.

gceist ag an gComharchumann

ag súil go gcuirfidh an Chomhairle Contae an dromchla air sna seachtainí

phobal agus is deis í cur le forbairt an cheantair. Más spéis leat an fhorbairt seo, beidh tuilleadh eolais le fáil i Halla an

mbliain

2010

bunaíodh

Tá áit do 20

Acadaimh ag seisiún eolais an

rannpháirtí ar an scéim reatha agus

athchóiriú a dhéanamh air mar halla

Chomharchumainn roimh an

táthar ag súil go n-ardóidh an uimhir

pobail agus mar áis do choláiste

amach romhainn.

sin as seo go ceann cúpla seachtain.

Gaeilge.

Bhíodh agus tá an scéim páirteach i

gCruinniú Chinn Bhliana, Dé Luain, an 4 Márta ag 7.30pm.

Tá sé i gceist go mbeadh an

Le comhairle agus treoir ó Údarás na Gaeltachta bunaíodh Coiste Comhfhiontair i mí Dheireadh Fómhair 2008. Is anseo a thosaigh mé mo ról i ngnóthaí pobail ar an gCeathrú Rua. Bhí mé fostaithe mar bhainisteoir ag an gCoiste Comhfhiontair. Ansin le comhairle agus treoir aris ó Údarás na Gaeltachta agus ó Roinn na Gaeltachta chun struchtúr láidir pobail a chur ar fáil ar an gCeathrú Rua bunaíodh Comharchumann. Nuair a cláraíodh Comharchumann Mhic Dara ar an 29 Deireadh Fómhair 2010 ghlac mé ansin leis an ról mar bhainisteoir ar an gComharchumann. Is é an phríomhaidhm atá agam mar bhainisteoir le Comharchumann Mhic Dara ar an gCeathrú Rua, ná forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha a chur chun cinn i gceantar na Ceathrún Rua.

Tá mórchuspóir agam cur le saol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch an cheantair agus go mbeadh tionchar dearfach agam ar fhorbairt agus ar inmharthanacht an phobail. Déanfar sin trí:  Deis ceiliúrtha a dhéanamh ar an teanga, an cultúr agus ar oidhreacht na háite.  Áiseanna agus seirbhísí a fhorbairt.  Bonneagar a fhorbairt chun an ceantar a dhéanamh níos tarraingtí mar áit chónaithe Is ról an-dúshlánach é, mar nil aon lá mar a chéile. Páirt mhór eile den phost ná ritheacht oifig an Chomharchumainn, agus tá fáilte i gcónaí roimh aon duine den phobal cuairt a thabhairt ar an oifig chun a fheiceáil céard atá ag dul ar aghaidh, agus scair a cheannach má tá tú ag iarraidh. Ach tá an t-ádh liom go n-oibríonn mé le coiste atá an-tiomanta agus nach bhfuil ach ag iarraidh feabhas a cur ar an gceantar seo.

Seán Ó Domhnaill Oifigeach Forbartha

Spéis agat in obair an Choiste?

de shaol na Ceathrún Rua agus a rian

Thug an Scéim go leor cúnaimh do

Thaidhg, Féile an Dóilín, Paráid na

le feiceáil ar raon leathan oibreacha

thogra eile - Ionad Cúram Leanaí na

Féile Pádraig, Díolachán Earraí na

timpeall na háite.

Ceathrún Rua – a tógadh ar an eastát

Nollag srl. Bhí páirt lárnach acu i Rith

céanna le gairid. Tugann

2012. Bíonn siad ansin ó dhubh go

Ó 2008 is é Micheál Ó Coisdealbha

rannpháirtithe na scéime cúnamh fós

dubh

atá ag maoirseacht agus is eisean agus

don Ionad. Bhí an scéim lárnach sa

comharthaíochta, ag maoirsiú tráchta

a fhoireann atá freagrach go laethúil as

bpáirc Astro atá tógtha ar bhóthar na

agus ag tabhairt aon chúnamh eile a

gníomhaíochtaí na scéime. Tá athrú

Páirce. Is iad a thóg an balla breá

theastaíonn san áit. Níl anseo ach

F: Beidh Cruinniú Chinn Bhliana ag an

mór tagtha ar chúraimí na scéime ó

cloiche atá timpeall na páirce. Bhí

blaiseadh den mhéid a bhí agus atá ar

gComharchumann an 4 Márta 2013 in Ionad

2008. Nuair a thosaigh Micheál ba iad

páirt lárnach ag an scéim san obair a

siúl

na príomhfhreagrachtaí a bhí ar an

rinneadh ar an bPáirc Spraoi. Tá

Chomharchumann Mhic Dara agus ar

scéim ná Páirc an Chathánaigh, Crib

Micheál agus a fhoireann an-bhródúil

son phobal na Ceathrún Rua.

na nÓg, Áras Mhic Dara chomh maith

as an athchóiriú a rinneadh ar an

Tá an Comharchumann fíorbhuíoch do

le glanadh na mbóithre timpeall an

ngaráiste dúbailte ag Teach an

Mhicheál Ó Coisdealbha agus go mór

gComharchumann, cosúil le hIonad 3A, an

tsráidbhaile.

tSagairt.

faoi chomaoin ag oibrithe na scéime

Pharáid i mbliana, Glór na nGael, Reilig

as a ndúthracht agus a ndíograis.

Bharr a’ Doire, obair na Scéime, na

ag

ag

crochadh

an

fógraí

scéim

ar

agus

son

bParáid ar an gCeathrú Rua anuraidh agus táthar ag súil leis an slua céanna arís i mbliana.

Tá an Pharáid á reáchtáil ag an gComharchumann le cúig bliana anuas. Má tá fonn ort a bheith páirteach nó láimh chúnta a thabhairt ar an lá déan teagmháil leis an Oifigeach Forbartha.

An Láithreán Gréasáin www.ancheathrurua.ie

Is fiú go mór súil a chaitheamh ar shuíomh idirlín an Chomharchumainn. Bíonn nuacht an cheantair foilsithe ann agus tá gailearaí den scoth ann. Tá fáilte roimh mhuintir an bhaile píosaí nuachta a chur ar fáil. Tá deis

bhféilte an cheantair – Féile Chaladh

Tá lámh ag an scéim san iliomad gné

tIonad nua oscailte an samhradh seo.

Obair an Oifigigh Forbartha

Sampla d’áiseanna agus seirbhísí atá déanta go dtí seo nó atá ag dul ar aghaidh faoi láthair trí oifig an Chomharchumainn nó le cabhair ón gComharchumann: • Láthair Spraoi na Ceathrún Rua • Ionad Nua Cúram Leanaí na Ceathrún Rua • Stad Nua Bus • Scáthlán bus (ag teacht go luath) • Slacht a choinneáil ar an sráidbhaile / reilig áitiúil agus an ceantar, comhpháirtíocht le FÁS & SST • Cosán nua ar bhóthar Dhoire Fhearta • Ionad nua spóirt le ranganna • Oifig Turasóireachta / Siopa Carthanachta • Suíomh idirlín www.ancheathrurua.ie • Paráid Lá Fhéile Pádraig • Cabhair le heagrú féilte áitiúla • Reilig nua don cheantar

D’éirigh thar barr leis an

ann chomh maith fógraíocht a dhéanamh ar aon seirbhísí a

C: Ba mhaith liom níos mó eolais a fháil faoi obair an Chomharchumainn agus cén pháirt a d’fhéadfainnse a ghlacadh?

Turasóireachta. Beidh eolas le fáil chomh maith maidir le scaireanna a cheannach agus coiste an Chomharchumainn.

bhíonn á gcur ar fáil agat agus beidh an fógra le feiceáil ar fud an domhain. Tá an t- eolas is deireanaí agus pictiúir áille

an Acadaimh. Beidh eolas le fáil ar an oíche faoi thograí atá curtha i gcrích agus faoi na tograí eile atá beartaithe ag an

Comhairle Contae agus an Oifig An chéad eagrán eile: cur síos ar thograí eile na Scéime, Coiste nua an Chomharchumainn, Paráid na Féile Pádraig etc.

Más suim leat obair an Chomharchumainn, moltar go láidir duit a bheith i láthair i Halla an Acadaimh ag 7.30pm Dé Luain, an 4 Márta don seisiún eolais agus don Chruinniú Chinn Bhliana ag 8pm an oíche chéanna nuair a cheapfar an Coiste nua. Ní mór scair a bheith agat le freastal ar an gCruinniú Chinn Bhliana agus beidh scaireanna le céannacht ar an oíche.

d’imeachtaí áitiúla cosúil leis an bParáid, Margadh na Nollag, an Snámh ar Thrá an Dóilín etc. le feiceáil ar an suíomh agus bíonn an-tóir air.


Rannpháirtithe na Scéime ag

EAGRÁN réiteach cosáin ar bhóthar

01

Dhoire Fhearta

NUACHTLITIR Chomharchumann Mhic Dara

MÁRTA 2013

CRUAchaint

Bonn Óir D’fhógair Glór na nGael an 22 Feabhra 2013 ar Iris Aniar ar RnaG go mbeidh Bonn Óir

Oscailt Oifigiúil Ionad Cúram Leanaí na Ceathrú n Ru a

le bronnadh ar Chomharchumann Mhic

An t-eagrán seo Focal ón gCathaoirleach L.1

Dara. Is é seo an chéad uair riamh a leithéid d’aitheantas

An Scéim Fostaíochta Pobail L.2

An tAire sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, a d’oscail Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua go hoifigiúil Dé hAoine, an 30 Samhain 2012.

á thabhairt do choistí ag Glór na nGael agus tá an gradam

Obair an Oifigigh Forbartha L.3 Coiste Reatha & Fochoistí L.4

bunaithe ar an gcaoi ar éirigh

Áis den scoth atá san Ionad seo atá lonnaithe ar an Eastát Tionsclaíochta in aice le Páirc an Chathánaigh. Tá dhá sheomra mhóra ar fáil do Naíonra Mhic Dara agus spás ann do 40 gasúr. Tá spás do 33 gasúr eile san ionad idir naíolann agus seirbhís iarscoile.

le coistí le trí bliana anuas. Déanfar an bronnadh i mí

• Aibreáin.

Tá riaradh an Ionaid faoi chúram Chomhar Naíonraí na Gaeltachta agus is í Máire P Uí Fhlatharta atá ina bainisteoir.

Nuachtlitir Chomharchumann Mhic Dara Eagrán 01 Márta 2013

Coiste Reatha Chomharchumann Mhic Dara

Na Fochoistí

 Tomas Mac Con Iomaire, Cathaoirleach

An Coiste Feidhme

 Máire Ní Chualáin, Rúnaí

Airgeadas & Scaireanna

 Seán Ó Domhnaill, Oifigeach Forbartha

Gaeilge & Pleanáil Teanga

 Baba S. Uí Loingsigh, Cisteoir

Gnó & Fiontraíocht

 Sorcha Ní Chéilleachair, OCP

Timpeallacht, Turasóireacht & Oidhreacht

 Colm Mac Donncha

Idirlíon & Teicneolaíocht na Faisnéise

 Aodán Mac an Mhílidh

Glór na nGael

Nuachtlitir

Is comhfhiontar a bhí sa tionscadal seo idir Comharchumann Mhic Dara, Údarás na Gaeltachta agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi cheannas Choiste Stiúrtha an Ionaid. Tá ionadaíocht ag an gComharchumann ar Choiste Tacaíochta an Ionaid agus feachtas cuimsitheach bailithe airgid á chur i bhfeidhm. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Ionad ach glaoch a chur ar 091 595274 nó ríomhphost a sheoladh chuig ionadcuram@eircom.net

An obair chloiche a rinne rannpháirtithe na Scéime ar an bPáirc Spraoi

Focal ón gCathaoirleach Tá an t-ádh orainn ar an gCeathrú Rua go bhfuil pobal gníomhach, díograiseach agus fadbhreathnaitheach againn. Níl ort ach breathnú ar an líon mór cumann, coistí agus eagraíochtaí atá sa bpobal. Éiríonn leis na heagrais agus leis na cumainn seo mar go bhfuil daoine sásta a gcuid ama a thabhairt go fial le caitheamh aimsire agus seirbhísí a sholáthar don phobal ar fad idir shean agus óg. As flaithiúlacht an phobail cuirtear seirbhísí oideachais, spórt, caitheamh aimsire, sláinte agus leas an phobail go ginearálta chun cinn. Ar scáth a chéile a mhaireann muid agus le chéile is tréine muid. I mí an Mhárta 2011 a roghnaíodh an chéad choiste ar Chomharchumann Mhic Dara. In achar gairid tá go leor curtha i gcrích. •

Mairéad Ní Chatháin

Comharchumann Mhic Dara An Oifig Comhfhiontair An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 091 869750 www.ancheathrurua.ie seancccr@gmail.com Tá muid ar Facebook!

Bhailigh CLG An Cheathrú Rua €3250 leis an Snámh Urraithe ar Thrá an Dóilín Lá Nollag 2012. Bhronn an CLG an t-airgead i mbliana ar Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua. Tá an tIonad fíorbhuíoch don CLG as a gcarthanacht. Tá clár imeachtaí beartaithe ag an Ionad Cúram Leanaí chun airgead a bhailiú don Ionad i mbliana. Bígí ag faire amach do Thráth na gCeist, Slimathon, Bugaíthon, Turas Bád etc.

• • •

Tá Ionad Cúram Leanaí nua den scoth oscailte agus cé nach le Comharchumann Mhic Dara an buíochas uilig a ghlacadh ar an bhforbairt seo bhí lámh mhór ag an gComharchumann in oscailt na seirbhíse agus tá ról gníomhach ag an gComharchumann i reáchtáil na seirbhíse. Anuraidh bhain an Comharchumann an dara háit amach i gComórtas Náisiúnta Ghlór na nGael agus tá an Comharchumann ar an ngearrliosta do mhórdhuais arís i mbliana. Tá obair den scoth á déanamh ag an scéim FÁS faoi chúram an Chomharchumainn. Breathnaigh ar an gcosán breá le bóthar atá tógtha ag oibrithe na scéime le taobh bhóthar Dhoire Fhearta gan trácht ar an slacht atá coinnithe ar an mbaile ar fad. Bíonn Oifig Turasóireachta agus seirbhísí eile do chuairteoirí ar fáil i gcaitheamh an tsamhraidh. Tá suíomh idirlín den scoth ar fáil don cheantar. Tá oifig ag MABS (comhairle ar chúrsaí airgid) i gceanncheathrú an Chomharchumainn.

• • • •

Eagraíonn an Comharchumann Paráid Lá Fhéile Pádraig agus Margadh na Nollag. Tá an phleanáil do reilig nua sa gceantar ag dul chun cinn go maith. Tá dlúthcheangal leis an Státchóras maidir le Scéim Uisce Réigiúnach Chasla atá le tosú go luath. Tá comhoibriú láidir idir an Comharchumann agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta agus Comhairle Contae na Gaillimhe.

Agus tá an fhorbairt is mó a tharla ar an gCeathrú Rua le blianta ar tí tosú. Tá Comharchumann Mhic Dara ag ceannach monarcha ó Údarás na Gaeltachta ar an Eastát Tionsclaíochta. Déanfar cóiriú ar an ionad seo mar halla pobail, coláiste samhraidh agus mar áis ghinearálta don phobal. Cinnteoidh forbairt an choláiste samhraidh teacht isteach do mhná tí an cheantair agus cinnteoidh an cíos teacht isteach don Chomharchumann rud a thabharfaidh deis dúinn breis seirbhísí a chur ar fáil sa bpobal. Freisin beidh acmhainn luachmhar ag pobal na háite agus deis againn cur le forbairt an cheantair. Tá súil go mbeidh an fhorbairt nua déanta don samhradh seo. Tá tús maith déanta againn ach tá neart oibre romhainn. Céard is féidir leatsa a dhéanamh chun cabhrú le forbairt na Ceathrún Rua? • Ceannaigh scar sa gComharchumann •

Bí gníomhach i gcoiste an Chomharchumainn

Cabhraigh linn mar phobal cabhrú linn féin

Tomás Mac Con Iomaire Cathaoirleach

CRua chaint 01  

Nuachtlitir Chomharchumann Mhic Dara, Eagrán 01: Márta 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you