Page 1

SAMENstromen JAARGANG 2 • NUMMER 4 • mei 2012

Maandelijks katholiek infoblad

Aarlanderveen Langeraar Nieuwkoop Nieuwveen Noorden Zevenhoven Hoogmade/Woubrugge Leimuiden/Rijnsaterwoude Oud Ade/Rijpwetering Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen

Vrijheid geef je door Dauwtrappen Hemelvaartsochtend Volg ook de Pinksternoveen


Clara & Franciscus federatie

Van de redactie Meimaand, is Mariamaand, is herdenking van oorlogsslachtoffers, vieren van vrijheid. Er zijn volop activiteiten in de buitenlucht te doen, zoals dauwtrappen op de ochtend van Hemelvaart. Begint u deze wandeling op eigen kracht, na afloop weet u zich gesterkt door de Heilige Geest. Prikkelt bij u ook de nieuwe energie? Mogen wij er wat van gebruiken? Op verschillende plekken in de kerk kan uw hulp en talent goed van pas komen. Voor onze redactie zoeken we versterking bij de leuke ‘Spraakwater’ pagina voor jonge kinderen. Heeft u een fotografisch talent? Als u foto’s beschikbaar wilt stellen aan het blad laat u veel streekgenoten meegenieten. Knoopt u gemakkelijk een gesprek aan en kunt u dit opschrijven in een boeiend interviewverhaal? Wij willen u er graag bij hebben. De nieuwe website van onze parochiefederatie zoekt enthousiaste mensen die informatie graag doorgeven aan andere mensen. Kunt u komen meehelpen in de webredactie? Met 1 eenvoudig berichtje naar onze bladredactie brengen wij u verder bij de juiste persoon. Veel leesplezier met deze uitgave, hetzij binnenshuis of misschien al wel onder een lekkere lentezon! De centrale redacteuren van deze uitgave, Anja Niemöller en Theo Nieuwenhuizen

Stroomopwaarts

INHOUD FEDERATIENIEUWS Van de Redactie Stroomopwaarts Overweging Pastoraal Pastorale Noten Maandkalender Een Ontmoeting Met

PAROCHIENIEUWS Nieuws uit de verschillende kernen

VERDER FEDERATIE Spraakwater Vragenrubriek Leesrooster Kerkrooster Samen onderweg Jongeren Fotografie: PJG Design.nl Patrick Deters/Saskia van der Meer Voorcover foto: Mariabeeld in de Lourdesgrot naast de H. Johannes Geboorte kerk in Zevenhoven. 2

Koningsoord De zusters Trappistinnen hebben een nieuw klooster gebouwd in Oosterbeek bij Arnhem. Ik ben er vier dagen naar toe gegaan, op zoek naar stilte en op zoek naar God. De derde dag stond ik om 5 uur op en liep in de vroege ochtendnevel een oude landweg op. De schemer was aan het wegtrekken en opeens zag ik tussen de kale boomtoppen de gele zon opkomen, eerst een witgeel pauspetje en daarna de hele bol. Verderop zag ik drie jonge haasjes door het natte gras buitelen en elkaar achterna zitten. Die zon en die haasjes raakten me, samen met de ademloze stilte van de vroege morgen. Diep getroffen wandelde ik terug, hoorde het klokje luiden voor het ochtendgebed, en liep naar de grote witte kapel. Ik ging zitten en zag hoe de zusters binnen kwamen in hun witte ruisende habijten, met zwarte kappen. Ze bleven staan, maakten een kruisteken en begonnen te zingen, met hoge ijle stemmen. Hun stemmen zweefden door de hoge ruimte, klommen naar boven en vervloeiden. Ik zat achterin, maar de witte ruimte, het binnenvallende licht door de ramen, en de ingetogen zingende zusters in vier strakke rijen, raakten me opnieuw. Na het ontbijt in stilte ging ik opnieuw naar buiten. Ik wilde de indrukken van de morgen vasthouden en inprenten. Wat heeft me het meeste getroffen? Waar

vond ik meer God, wat vervulde mij het meest? De zon of de zusters? Het opkomen van de zon, de natuur en de buitelende haasjes brachten me makkelijker en vanzelfsprekender naar God. Het koorgebed raakte me dieper. God was er intenser aanwezig. Ik kon hem meer aanraken.

Als ik God wil zoeken in mijn dagelijks bestaan in Noorden, dan kan ik Hem ook vinden in de bloesems van mijn tuin, in het ‘goedemorgen’ van mijn buurman, en in de emails die ik wil gaan beantwoorden. Niet dat Hij meteen om de hoek komt kijken maar Hij is er wel, als je er voor open wil staan. Alles is één met Hem. Hoe meer ik dat besef, des te meer kan ik in vrede leven en des te meer kan ik bloeien waar ik geplant ben. Dirk Koster osfs


OVERWEGING

Pastoraal

Mijn kinderen mogen zelf bepalen of ze gedoopt willen worden… Ouders die zelf zijn gedoopt en als passant en gedoopte meevieren in bijzondere vieringen en daardoor ook participeren in de sacramenten aarzelen vaak om hun eigen kind te laten dopen. Hun kind zal nooit kunnen participeren in de sacramenten, wanneer het niet gedoopt is. Hieronder een beschouwing.

In de dominante cultuur van deze tijd probeert de mens alles te verklaren vanuit een natuurwetenschappelijke weg. Het boek ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab probeert langs die weg te redeneren. Ondanks de secularisatie en de vooruitgang in de wetenschap en technologie is de mens nog steeds op zoek naar de ziel, getuige de vele artikelen die verschenen zijn in de maand van de filosofie, afgelopen april. Is de mens niet anders dan de andere levende wezens en niet meer dan een louter natuurproduct? Als de mens louter een natuurproduct zou zijn en het resultaat van allerlei natuurlijke processen en energiestromen in de hersenen dan zou dat betekenen dat er eigenlijk geen vrije keuze mogelijk is. Dan zou er geen geweten meer zijn, maar ook geen echte kunst, geen goedheid, geen schoonheid en geen waarheid. We bevinden ons midden in de Paastijd. Vijftig dagen op weg naar Pinksteren. We lezen in de liturgie allerlei verschijningsverhalen. Gebeurtenissen die bij de leerlingen hun innerlijk verlangen naar God wakker roepen. De leerlingen kenden Jezus en zijn lijden en sterven hadden hen geraakt, maar ook de hoop op leven eigenlijk verdreven. Dan ontmoeten zij de verrezen Heer en worden zij tot in hun ziel geraakt. De Geest van God raakt hen aan en doet hen beseffen dat Jezus werkelijk de opgestane Heer is, de Messias, en daardoor verandert hun leven op Paasmorgen. Volkomen!! Het geraakt worden door Jezus Christus, de Messias, is niet louter een particuliere zaak, maar juist ook om jouw medemens als jouw broeder en zuster te zien en je te binden in gemeenschap

met hen. Om zo verantwoordelijkheid te dragen voor en met elkaar. ‘En zij waren één van hart en één van ziel’, lezen wij in de Handelingen van de Apostelen. Kent U hem nog, Thomas? Wij noemen hem de ongelovige Thomas. Hij had zich losgemaakt van de groep en deelt niet in de ervaring van Pasen. Hij accepteert niet de boodschap van de verrijzenis, totdat Hij zelf tot in het diepst van zijn ziel geraakt wordt en hij uitroept: ‘Mijn Heer en mijn God.’

communie gaan. Hun ziel verbindt zich dan met de eeuwige Vader zelf. Dat verandert de mens en stelt de mens in staat ja te zeggen tegen Christus en Hem na te volgen. Het zijn mensen die je vaak terug ziet in de zondagse liturgie, maar ook passanten, die af en toe eens komen. Ook zij worden geraakt. Het blijft mijn gebed, dat ook zij hun kinderen eens mogen brengen bij Christus en door het Heiliig Doopsel hun ziel doen verbinden aan de eeuwige Vader zelf, opdat ook zij mogen genieten van de verrezen Christus en delen in de sacramentenbeleving. Waarom niet? Pastoor W.P.L. Broeders

Mijn kinderen mogen zelf bepalen of ze gedoopt willen worden….. lijkt een mooie gedachte, maar wie brengt onze kinderen bij Christus en laat hen raken door zijn Geest? De samenleving, de media, die alles proberen te verklaren vanuit natuurwetenschappelijk inzicht? De sport, de politiek? De kroeg? Geraakt worden door de verrezen Heer en zijn boodschap bindt, mensen aan God en aan elkaar. Ik zie het zo vaak gebeuren in de zondagse vieringen, maar ook bij bijzondere vieringen, zoals een uitvaart. Mensen die geraakt worden door de liturgie en de boodschap en met veel respect en overtuiging ter

SAMENstromen • mei 2012

3


Clara & Franciscus federatie

Pastorale NOTEN Gefeliciteerd!

In de komende weken zullen verschillende emeriti pastores hun priesterjubileum vieren. Pater D. Koster viert op 1e Pinksterdag in Noorden zijn 55-jarig jubileum, pastor M. Jagerman op 17 juni in Rijpwetering de 50e dag van zijn priesterwijding en pastor B. van der Meer is op 31 mei 65 jaar priester. Allemaal van harte gefeliciteerd! Niet alleen jubilerende pastors vieren feest. Ook jubilerende bruidsparen vieren graag hun jubileum met een kerkelijke viering. Dat kan op een door-deweekse dag, maar ook in de parochiële zondagsviering. We vragen u om tijdig contact op te nemen met het lokale secretariaat zodat u kunt overleggen wat de meest geschikte datum is. Het rooster van vieringen in de hele federatie is zodanig ingewikkeld dat daar nauwelijks ruimte is om te schuiven. Ook koren, dirigenten en musici hebben een langlopende planning. Wensen ten aanzien van datum, koor én soort viering kunnen niet zo gemakkelijk meer gehonoreerd worden. Het lokale secretariaat kan samen met u in de planning zien wat de meest geschikte gelegenheid zal zijn. De voorganger draagt zorg voor een passende felicitatie in de viering.

Dauwtrappen Roelofarendsveen

Bij goed weer zal er op 17 mei, feest van Jezus’ Hemelvaart, gelegenheid zijn om met elkaar te gaan dauwtrappen in Roelofarendsveen. De wandeling begint vertrekt om kwart over zeven vanaf het plein van de Mariakerk, pastoor Onelplein 1. Tegen half negen is er een korte pauze in het veld met zang en gebed en daarna een koffiestop om de inwendige mens te sterken. Tegen half tien wordt de tocht hernomen om voor de viering van tien uur weer bij de Mariakerk te arriveren.

4

Training ’bezoekers nieuwe stijl’ voltooid!

De vrijwilligers voor de bezoekgroepen nieuwe stijl hebben hun training voltooid. Zij hebben zich onder leiding van mevrouw Marianne Hoogervorst – een gepensioneerde pastoraal werker – bekwaamd in vaardigheden voor dit bezoekwerk. Het was een leuke, zinvolle en inspirerende training en de bezoekers hebben er zin in! In de loop van mei zullen de afspraken voor de eerste bezoeken worden gemaakt. Mocht u daarvoor benaderd worden, dan hopen wij van harte dat u bereid bent het gesprek aan te gaan. Het gaat om één gesprek; vrijwel alle mensen die de afgelopen jaren in Roelofarendsveen en Oude Wetering hebben meegedaan, vonden dat een heel positieve ervaring. De bezoeker zal u vragen naar de levensvragen waar u zoal mee bezig bent, en naar uw kijk op kerk, parochie en geloof. Uw antwoorden zullen anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt. We hopen ervan te leren, zodat we onze parochie – samen met u – levendig en bij-de-tijd kunnen houden! Diaken George Brink

Herdenking 4/5 mei

Op verschillende plaatsen in onze federatie wordt op 4 mei stilgestaan bij de dodenherdenking. Ook leden van het pastoraal team zullen daar een bijdrage aan geven. Meer informatie vindt u in de kolommen van Leimuiden, Noorden, Roelofarendsveen en Hoogmade/Woubrugge.

Verliesverwerkingsgroep in H. Franciscus parochie

Verlies en rouw, het staat soms zo dicht bij ons. Toch vergeten we het snel wanneer het niet onszelf betreft. Het dagelijkse leven gaat gewoon door, maar voor diegenen die het van dichtbij meemaken is het wel even anders. Voor deze personen wordt een aantal bijeenkomsten ( 4 á 5) gehouden om met elkaar in gesprek te gaan. We spreken samen over rouw bij en het verlies van een dierbare. De groep wil elkaar tot steun zijn bij de verwerking van het verlies. Kerkelijke verbondenheid is geen voorwaarde; wel is het wenselijk dat de deelnemers zich verwant voelen met het christelijk geloof en dat men naar elkaar luistert en wederzijds begrip kan opbrengen. Indien mogelijk willen wij eind mei beginnen met de bijeenkomsten in de pastorie van de Petruskerk, Noordeinde 187 te Roelofarendsveen. Indien u wilt deelnemen aan deze bijeenkomsten of wat meer informatie wilt hebben, dan kunt u zich wenden tot Elly van den Boom 0172 509972 of Trees Zandvliet 071 3315458. Per mail zijn zij bereikbaar op info@parochiefranciscus.nl


Verhuizing parochianen Koetshuis en Aarhoeve

In de komende maanden zullen heel wat oudere parochianen in de parochie H. Clara een ingrijpende verhuizing meemaken. De bewoners van het Koetshuis in Nieuwkoop gaan in mei verhuizen naar het nieuwe gebouw Kaleidoscoop. De bewoners van de Aarhoeve in Langeraar krijgen op den duur een nieuw gebouw. De oude Aarhoeve wordt afgebroken, daarom zullen de bewoners tegen de zomer tijdelijk verhuizen naar het Koetshuis in Nieuwkoop. Voor alle bewoners is dit een tijd van ingrijpende veranderingen. Een andere kamer op een andere plek, je weg proberen te vinden in een vreemd gebouw, nieuwe geluiden, nieuwe afspraken. Maar ook voor de verzorgenden en leidinggevenden is het een enerverende tijd. We wensen iedereen veel sterkte daarbij. Vieringen Pastores en vrijwilligers zijn intussen met elkaar en met de beheerder in overleg om ook in het nieuwe gebouw met de bewoners ons geloof te kunnen vieren. Voor veel bewoners is het prettig en soms ook noodzakelijk dat ze worden begeleid naar de ruimte voor de viering. Wie als vrijwilliger daarin wil mee draaien, kan zich melden bij Agaath Pietersen, (0172) 57 05 25.

Week Nederlandse Missionaris 2012

De Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd zetten zich, geïnspireerd door ons geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week Nederlandse Missionaris. Dit jaar loopt de Pinksteractie van 17 mei t/m 28 mei.

U kunt de WNM steunen door: - deel te nemen aan de Pinkstercollecte; - uw bijdrage over te maken op giro 676 t.n.v. de Week Nederlandse Missionaris in Den Haag; - het WNM-boekje te bestellen (15 euro incl. verzendkosten) (070) 31 36 731. Of via www.weeknederlandsemissionaris.nl.

Paasverhalen

Een van de collega’s maakte ons er op attent dat op de website van youtube allerlei filmpjes over het Paasverhaal zijn gezet. Het Paasverhaal met legofiguurtjes, met playmobile, enz. Leuk om te zien hoe creatief mensen zijn geweest.

KALENDER

Bijbel tapes

De hele Bijbel wordt in 7 jaar tijd in 20 delen uitgebracht op audio-CD. Diverse acteurs, zoals Bram van der Vlugt en Matteo van der Grijn doen mee aan het project. De bijbelverhalen worden vertelt als een hoorspel, met muziek en geluidsfragmenten. De stukken die ik heb gehoord waren indrukwekkend mooi. Het is een staaltje vakmanschap van regisseur Peter te Nuyl. Voor meer informatie www.debijbeltapes.nl

Mei

Di

1

Schriftinstuif, H. Adrianuskerk Langeraar, 19.30 uur

Di

8

Meer over Maria, Priester Hendrikzaal Leimuiden, 20.00 uur

8

Schriftinstuif, Petruskerk Roelofarendsveen, 19.30 uur

9

Overleg Secretariaatsmedewerkers, Priester Hendrikzaal Leimuiden, 13.30 uur

9

Vesperviering, Petrus en Pauluskerk Aarlanderveen, 19.15 uur

Woe

Di

15

Schriftinstuif, Petruskerk Roelofarendsveen, 19.30 uur

Do

17

Dauwtrappen, Mariakerk Roelofarendsveen, 07.00 uur

Di

22

Schriftinstuif, Petruskerk Roelofarendsveen, 19.30 uur

Vrij-zon 25 t/m 27 Kloosterweekeinde Zo

27

Iedere dinsdag:

Pater Koster viert 55-jarig priesterjubileum in Noorden Stille meditatie in de Jozefzaal in Noorden (van 19.15 tot 19.45 uur)

Ook in de Pastorale Noten staat informatie en op de pagina’s van de parochiekernen. Kijk achterop voor jongerennieuws. Ook kunt u bellen naar het secretariaat of kijken op de website.

SAMENstromen • mei 2012

5


Clara & Franciscus federatie

Een ontmoeting met

Gerard van den Ham, de ‘pastoor’ van Zevenhoven We spreken af in de kerk. Gerard is er bezig de paasversiering weg te halen. Hij trekt de gele bloemen van de doopvont en ik vraag hem of hij daarin gedoopt werd. Ja, zei Gerard met een glimlach. Op 19 september 1947 werd hij boven dat water gehouden door zijn meter en gedoopt. Zijn vader was Siem de kapper en zijn moeder Marietje Hoogenboom. Vanaf zijn vroege jeugd trok hem de kerk, het was er stil en je was er veilig. Op school was dat minder. Gerard was een bedeesde jongen en geen vlotte leerling, een jongen die geplaagd werd. Gerard hield zich op de achtergrond. Hij erfde dat van zijn moeder die uit een stil gezin kwam met nogal wat vrijgezellen. Ook Gerard leidde z’n eigen leven. Na schooltijd wilde hij de tuinbouw in. Hij werkte 24 jaar bij Puck van de Hoorn en 24 jaar bij Joop van Veen, graag alleen. Vaak was hij al om 5 uur bezig bij de anjers en fresia’s en gerbera’s, want de bloemen moesten om 9 uur in Aalsmeer bij de afslag zijn. Gerard werkte graag in de stilte van Gods natuur. Vanaf zijn jeugd ging hij elke zondag keurig in pak naar de kerk. Daar voelde hij zich thuis. Zijn ontspanning vond hij vele jaren in het hardlopen. In zijn huis staan twee kasten vol met bekers en trofeeën. Het was geen winnaar, maar hij zat wel meestal in de voorhoede. Overal ging hij naar toe, zelfs naar Zeeland en vaak fietste zijn moeder naast hem bij de halve marathon. Maar waar de wedstrijd ook was, hij ging altijd in het weekend naar de kerk. Rond zijn 35e stopte hij met hardlopen vanwege blessures. Al gauw vond hij een andere besteding voor zijn vrije tijd. Pastoor Leo Peeters zocht kosters en bloemversierders. Gerard gaf zich op en toen zijn moeder 6

stierf en hij een mooi gedicht voorlas bij haar begrafenis, vroegen ze hem eveneens als lector. En al gauw begon er een nieuwe wereld voor hem open te gaan, sterker nog, hij vond er een nieuwe roeping. De kerk werd zijn tweede thuis, zeker na zijn vroege pensionering. Het kosterschap omvat meer dan we denken, van de kerk openen en sluiten, klokken luiden en kaarsen aansteken, gewaden en togen, afspraken en lijsten, organisten en orgelstemmers, koren en dirigenten. Dan is er de bloemversiering elk weekend, vanaf bloemen kopen tot toepasselijke liturgische versieringen, Gerard zorgt overal voor, hij bedingt zelfs lage prijzen, die hij uit eigen zak betaalt. Hij is er uren mee bezig, vooral rond feestdagen. En dan is er nog de Mariagrot buiten, bekend in de hele regio. Ook die vraagt onderhoud, en moet opgeruimd worden. Gerard heeft zich aangesloten bij de landelijke Lourdesorganisatie en is al elf keer mee geweest naar Lourdes, en heeft er goede vrienden en vriendinnen aan overgehouden in heel het land. Gerard is elke dag in de kerk en omgeving te vinden, komt mensen tegen die de grot willen bezoeken op hun Marskramerroute en die wel even een praatje willen en Gerard laat ze graag de kerk zien. Mensen op

Gerard van den Ham

het kerkhof spreken hem aan, of zien hem in de kerk scharrelen en lopen er even langs. Hij assisteert bij het koffie schenken en opruimen in de prachtige Orangerie, die de parochie Zevenhoven al enkele jaren heeft, en die dit jaar zelfs door de gemeente gevraagd is als ruimte voor de uitverkorenen van de lintjesregen op Koninginnedag. Hij schat dat hij meer dan 40 uur per week in de kerk en omgeving doorbrengt. Hij is er graag, houdt van de stilte, is er vaak alleen bezig, en wil beschikbaar zijn. Hij komt er tot rust voelt zich gezond en wil nog jaren mee. En als om 12 uur de klok luidt voor de Engel des Heren, dan bidt hij mee, en kijkt naar de muurschilderingen waar de geheimen van Maria afgebeeld staan. ‘Is het jouw kerk, Gerard’, vraag ik hem tenslotte. ‘Nee’, zei Gerard, ‘maar ik voel me er wel thuis en ik wil behulpzaam zijn.’ Dirk Koster, osfs


H. Clara parochie

Aarlanderveen

Voortgang bouw Er is in de afgelopen weken in de voorbereiding op de bouw van ‘t Achterom heel wat werk verzet. Bomen gesnoeid en gekapt, de plaats waar de nieuwe schuur gaat komen is uitgezet en de betonnen vloer is gestort. Als de nieuwe schuur is gerealiseerd, kan de verhuizing van de oude naar de nieuwe plaatsvinden en kan de oude schuur worden gesloopt. Als dat gebeurd is, kan men beginnen met de bouw van ’t Achterom. Er zal de komende maanden heel wat bedrijvigheid plaatsvinden aan de rechterzijde van de kerk. Hierdoor zal de doorgang naar het kerkhof bemoeilijkt worden, c.q. onmogelijk zijn. Daarom vragen wij u als u het kerkhof bezoekt, de pastorie aan de linkerzijde te passeren. U vindt dan vanzelf de route naar de begraafplaats. Al het werk dat tot op heden is gedaan, is voor een groot deel gerealiseerd door vrijwilligers. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoeveel tijd en energie sommige mensen zomaar investeren in projecten als dit.

Heel fijn is ook het gegeven dat een aantal bekende bedrijven zich niets heeft aangetrokken van de economische malaise en zich onvoorwaardelijk bereid heeft getoond op hun manier (soms belangeloos) een steentje (soms letterlijk) bij te dragen. Door deze blijk van verbondenheid hebben we veel vertrouwen gekregen in het vervolg van de uitvoering van de bouw.

Stoelendans U heeft op het inlegvel kunnen lezen, dat Anneke van Dijk haar functie als voorzitter van de BCP door privé-omstandigheden heeft moeten neerleggen. U begrijpt dat deze mededeling bij iedereen hard binnenkwam. Ofschoon we het volste begrip hebben voor haar keuze, beschouwen we haar vertrek als een flinke aderlating, niet alleen voor het bestuur van de kerk, maar voor de hele kerkgemeenschap. Want, laten we eerlijk wezen, waar was Anneke niet bij betrokken. Die betrokkenheid was er niet voor een beetje, nee voor de volle 100%, liefst meer. Het gat dat zij achterlaat zal dan ook moeilijk te vul-

len zijn. Natuurlijk gaan we op gepaste wijze afscheid van Anneke nemen. Hier willen we haar namens de Petrus en Paulusgemeenschap alvast heel, heel hartelijk bedanken voor alles wat zij in de afgelopen jaren heeft gedaan. We zijn blij u te kunnen meedelen, dat we mevrouw A. Hijman bereid hebben gevonden tijdelijk het voorzitterschap van de BCP op zich te nemen. We willen mevrouw Hijman heel veel succes wensen met haar nieuwe taak binnen onze kerkgemeenschap!! Met de aanstelling van mevrouw Hijman is de BCP nog niet compleet. We zouden het ontzettend fijn vinden, als iemand uit Ter Aar zich bereid zou tonen onze groep te versterken. Hij/zij zou dan Sjaak Leliveld kunnen bijstaan (en uiteindelijk zijn werk kunnen overnemen), die op dit moment én in de BCP meedraait én zijn taken in het parochiebestuur moet uitvoeren. Mocht u interesse hebben, geeft u dat dan alstublieft door aan het secretariaat, (0172) 57 13 23 of mail naar petrusenpauluskerk@live.nl.

Kinderkerk Wat waren jullie met velen tijdens Palmpasen en Pasen. Zo hebben we heel veel dorpsgenoten kunnen verrassen met een prachtige palmpaasstok. Ontzettend bedankt. En met de Paasviering had iedereen zijn speurneus opgezet, want alle verstopte eieren werden gevonden. Meestal kunnen we er 1 niet meer terugvinden, we hadden nu dus echt geluk. Hopelijk kun je er weer bijzijn op zondag 27 mei, dan is het Pinksteren. Geest, wat is dat ? Kun je dat ruiken of voelen? Je gaat het bij ons beleven, tot ziens. SAMENstromen • mei 2012

7


H. Clara parochie Opbrengst toneelvereniging

Dopen

De jaarlijkse voorstelling van toneelvereniging De Oldtimers heeft voor onze kerk maar liefst een bedrag van € 437,00 opgeleverd. We zijn de vereniging ontzettend dankbaar dat wij dit mooie bedrag mogen besteden voor projecten waar anders geen of nauwelijks geld voor is.

Zondag 1 april zijn gedoopt, Willem Leonardus van Lith, geboren 22 november 2011, zoon van Marc & Herma, broer van Ben. Lieke Pieterse, geboren 24 december 2011, dochter van Erik & Petra, zus van Sven. De volgende doopviering is op zondag 27 mei. Daaraan voorafgaand zijn er 2 doopgesprekken op maandag 14 mei en maandag 21 mei.

Meimaand Mariamaand In onze parochie willen wij aandacht besteden aan de devotie voor Maria door samen, voorafgaand aan de viering op woensdagmorgen om 8.45 uur het Rozenkransgebed te bidden.

Vormsel 2012 Zaterdag 24 maart zijn wij gevormd. Wij moesten om 18.30 uur bij de kerk zijn. Wij werden daar ontvangen door de vormselwerkgroep. We kregen allemaal een corsage opgemagneet. Toen iedereen er was gingen wij een groepsfoto maken met de 2 vormheren deken Bergs en pastor Glas.

Vastenactie Met het Paasweekend kwam de vastenactie ten einde. De werkgroep MOV/ diaconie heeft u 7 weekenden op allerlei wijzen geïnformeerd over de actie voor de sloppenwijkbewoners van Addis Abeba in Ethiopië. De hele vastenactie heeft een bedrag opgeleverd van € 1.564,59. Onze dank is groot voor uw bijdrage. De toekomst voor de sloppenwijkbewoners in Ethiopië ziet er hiermee weer een beetje rooskleuriger. Zodra we meer weten, zullen we u informeren over het totale resultaat van alle landelijke giften voor Ethiopië.

In memoriam

Toen dat gedaan was liepen wij de kerk in twee aan twee, met onze doopkaars aangestoken. Het was een mooie viering, waarin wij ons vormsel ontvingen en deken Bergs was een grappige man. Daarna hebben we thuis nog feestgevierd. Bas en Tamar

8

Op 17 maart is Helena Gijsbertha Maria Heemskerk – Schalkwijk op 73 jarige leeftijd overleden. Op de dag van haar afscheid begon de lente. Lenie hield zo van de lente. De koude en soms gure periode van de winter was dan voorbij en de zon liet meer en meer zien. Onze wereld kent seizoenen, zo ook ons eigen leven. Koude en warme perioden kende ook Lenie. Zorgzaamheid en klaar staan had zij geleerd vanuit haar gezin en met enkelen sprak zij over de donkere perioden van het leven. Lenie wilde altijd haar hoofd rechtop houden en koers varen naar de toekomst. Zij kon dat doen door haar rotsvaste geloof in de kracht van God, de allerhoogste. Die kracht had zij ook nodig toen zij hoorde dat ze niet meer beter kon worden. Maar zij wist: na de winter komt de lente. Dat het voor haar lente mag worden. In die gedachte hebben wij afscheid van Lenie genomen in het crematorium op 21 maart. Wij wensen haar gezin veel kracht en sterkte toe.

Vaarwel, je bent nu in veilige handen. Met deze mooie woorden, uitgesproken in een indrukwekkende stampvolle avondwake, daarvoor uitgeweken naar de grootste kerk, in Langeraar, hebben we afscheid moeten nemen van Arie van Vliet. Hij overleed, tengevolge van een ernstige ziekte, op 12 april, zijn vrouw Ria en dochter Desiree achterlatend. Een goed mens, attent bij alles wat er om hem heen en in het bedrijf gebeurde, ging van ons heen. Hij was een bescheiden man, maar een man die op alle vragen een oplossing wist en bij wie je om raad kon vragen. Nog maar net 60 jaar oud geworden. Vol goede moed ging hij de ziekte, kanker, te lijf, en het leek hem te lukken door zijn wilskracht en optimisme. Hij draaide af en toe weer op zijn geliefde kraan bij het loonwerkersbedrijf. Maar de ziekte kwam terug, hij zag het onder ogen en heeft het voorbeeldig gedragen, met steun van zijn gezin en familie. Aan de hand van het Matteus-evangelie, over de storm op het meer, het bootje op de levenszee met soms woeste hoge golven, hebben we zijn leven herdacht. Hij heeft Jezus zien naderen, en wij allen met hem, en vol overgave is hij zijn Heer en Schepper tegemoet gegaan. In de uitvaart, mooi geleid door pastor Van den Brink, hebben we hem los moeten laten en wacht hij nu in het familiegraf aan de overkant van zijn huis, op zijn lieve vrouw en op de opstanding op de jongste dag. Dat hij, verlost van alle pijn, nu rust en vrede mag hebben, dat wensen wij hem allemaal toe.


Langeraar

Vanaf de bestuurstafel Misschien heeft u er al iets van gezien: er wordt hard gewerkt in en om de kerk en pastorie. Het orgel zal de komende periode een kleine reparatie ondergaan waarbij een tremulant wordt vervangen. Het orgel kan daarna weer optimaal door onze organisten worden gebruikt. Daarnaast heeft een vrijwilliger uit ons dorp zich bereid verklaard het H. Hart-beeld en het Sint Josef-beeld te verfraaien. Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Achter de pastorie zijn werkzaamheden begonnen voor de vervanging van de berging. De nieuwe ruimte wordt gebruikt voor opslag van materialen van het tuinonderhoud en van de bloemsiergroep. Dit heeft tot gevolg dat andere ruimten weer beter tot hun recht komen!

pland zullen eveneens in het Koetshuis plaatsvinden. Wij hopen op uw begrip. Na de renovatie van de pastorie is iedereen daar opnieuw van harte welkom! Tot slot: de aktie kerkbalans heeft tot nu toe een bedrag van € 43.500 opgebracht! Dit bedrag ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Wij willen alle deelnemers hier hartelijk voor bedanken. Ad van Velzen, voorzitter BCP

Over dopen gesproken… Op zondag 3 juni is er weer gelegenheid om uw kindje te laten dopen. De voorbereidingsavonden zijn woensdag 16 mei en donderdag 24 mei om 20.00 uur in de pastorie. Opgave bij het parochiesecretariaat tel. (0172) 60 21 30 of e-mail secr.adrianus@planet.nl.

Kicala

Bovendien zijn ook de voorbereidingen voor het groot onderhoud van de pastorie in een vergevorderd stadium. Te denken valt aan vervanging door houtrot, schilderwerk, verwarming, waterleiding, nieuwe bedrading en aanpassing van de keuken en onderhoud van het interieur. De werkzaamheden zullen begin juni 2012 aanvangen. Dit houdt in dat het locale secretariaat tijdelijk in het Koetshuis wordt gevestigd. De vergaderingen die dit jaar in de pastorie zijn ge-

De Pasen hebben wij prachtig gevierd. Met 44 kinderen begonnen wij met een gebed en het Paasverhaal in het Koetshuis. Daarna konden de kids zich uitleven, want in de pastorietuin lagen bijna 80 paaseieren verstopt. Allemaal met een nummer erop die de kinderen moesten zoeken met een bingokaart. Degene met de meest gevonden nummers was de winnaar. Eindigen deden we weer met een gebed. De kinderen bij Kicala zijn in de leeftijd van ongeveer 7-12 jaar en stuk voor stuk erg enthousiast. We hopen op 9 mei (de volgende Kicala) weer een hoop kinderen te verwelkomen. Het is dan bijna moederdag, dus dat gebruiken we als thema. Info bij Liesbeth tel. (0172) 53 89 68 of kicala@live.nl.

Meeleven met... Overleden Op 9 maart is in Ipse De Bruggen in Nieuwveen op 73-jarige leeftijd overleden Elisabeth Johanna Geertruida Bijlemeer. Eerst woonde zij in Huize Ursula, daarna is zij begeleid gaan wonen in Alphen aan den Rijn en vervolgens is zij weer teruggekomen in Huize Ursula. Bets genoot van de dingen die er met haar gedaan werden, maar zij gaf ook tot het laatste moment liefde en warmte. Altijd heeft Bets de liefde van haar familie mogen ontvangen. Meerdere keren per week kwamen ze langs en de laatste dag van Bets’ leven zijn zij als een warme deken om haar heen blijven staan. Na de afscheidsdienst in de kapel van Ursula is zij begraven op het kerkhof in Langeraar. We hebben haar toevertrouwd aan de zorg van onze Schepper. Dat zij mag rusten in vrede. Gedoopt Op zondag 25 maart is door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap opgenomen Erik Simon Johannes Akerboom. Proficiat. Getrouwd Op vrijdag 13 april is het huwelijk ingezegend van Sjoerd Hijdra en Jessica van den Helder. Op vrijdag 27 april zijn Peter Mank en Olga Shcherbina in de echt verbonden. Beide bruidsparen van harte gefeliciteerd.

SAMENstromen • mei 2012

9


H. Clara parochie Gast aan tafel Op donderdagmorgen 29 maart was er een gezamenlijke afsluiting van het project ‘Gast aan tafel’. 25 gezinnen hebben op of rond 29 februari hun huis open gezet voor hun naasten. Zij gingen met elkaar aan tafel en leerden elkaar wat beter kennen. De animo voor het project en de opkomst voor de gezamenlijke afsluiting was boven verwachting, de grote zaal van de pastorie was bijna te klein. Zowel gastvrouw als gast uitten hun tevredenheid over de gezellige avond die zij hadden. Er werden wat aandachtspuntjes genoemd waarmee de werkgroep de volgende keer nog beter aan de slag kan. Als u volgend jaar gevraagd wordt om hieraan deel te nemen, weet dan alvast waar het over gaat. De werkgroep diaconie

Vanaf de Adrianustoren • De ‘Voedselbank op tournee’ staat nu in het gebouw van de scouting. Ook daar kan de bak gevuld worden met levensmiddelen. • De dag na Hemelvaart start de Pinksternoveen. Negen dagen zijn er, steeds in een andere kerk, woord-en gebedsvieringen waarin we bidden om de komst van de Heilige Geest. Trekt u ook mee? Donderdagavond 24 mei is de viering in Langeraar • 9 mei zijn alle kinderen van 7 t/m 12 jaar welkom in het Koetshuis

10

om op een speelse manier iets meer te weten te komen over het geloof. De avond begint om 18.45 uur. • 13 vrijwilligers zijn begonnen met de module ‘vieren’ van de pastorale school. Zij doen kennis op voor hun taak in de geloofgemeenschap. • Op 26 mei gaan de vormelingen naar de Vuurdoop om de Bisschop van Rotterdam en de andere vormelingen te ontmoeten. Met elkaar maken zij er een onvergetelijke dag van. • In de maand mei is er in de kerk op donderdagavond 3, 10 en 31 mei gelegenheid om met elkaar de

rozenkrans te bidden. • We zijn op zoek naar jongeren die misdienaar willen worden. Wie heeft hier tijd en energie voor? Aanmelden bij Mirèse van Tol tel: (0172) 60 49 96. • Tijdens de braderie organiseren we een expositie van kerststalletjes. Zeker weten dat er veel verschillende stalletjes zijn, oud en nieuw, zelfgemaakt of anderszins. Wilt u uw kerststalletjes exposeren? Aanmelden bij de pastoraatgroep. • Aandacht maakt alles mooi.


Nieuwkoop

Bericht van de pastoraatgroep De MOV groep heeft heel goed haar best gedaan om het vastenproject onder de aandacht van de parochianen te brengen door een grote rots. De kinderen vonden het iedere keer weer leuk om deze steen weg te rollen, om daarna naar de kinderwoorddienst te gaan in de pastorie. De pastoraatgroep bedankt iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen en er voor heeft gezorgd dat de vieringen zo goed en sfeervol zijn verlopen. Alle vieringen zijn geweldig goed bezocht. Met op Witte Donderdag de 1e communicantjes, allemaal in het wit, die meeliepen bij de intocht. Wat een prachtig gezicht, zeker toen alle kinderen om de altaartafel stonden voor het bidden van het Onze Vader. Op Goede Vrijdag draaide het allemaal om Geloof, Hoop en Liefde. De Paaswake was heel sfeervol met het paasvuur en al die lichtjes. Allemaal mooie, sfeervolle vieringen. Uw reacties hierop waren dan ook bijzonder positief. Wat fijn om Pasen, een nieuw begin, zo te vieren met elkaar.

- Lief en Leed Gedoopt: Zondag 25 maart, tijdens de presentatie viering van de Eerste Communie, Amber Badloe. Ouders en familie van harte gefeliciteerd. Gehuwd: Op 5 april hebben Jantine Schaaphuizen en Rob de Gast elkaar hun jawoord gegeven. Het bruidspaar en familie van harte gefeliciteerd en voor Jantine en Rob een gelukkige toekomst gewenst. Overleden: Tom van der Weijden was tevreden met zijn plekje in de schepping. Hij werd geboren vlakbij de Ziende, daar raakte hij vertrouwd met het water. Hij ging jong al het water op om te vissen op snoekbaars en paling, een welkome aanvulling op het gezinsmaal.

Schutter kennen en ze vonden een huis in de Bernhardlaan, waar hun twee kinderen werden geboren en opgroeiden. Tom werkte als opperman in de bouw, dat betekende sjouwen en zwaar tillen, wat sporen naliet in zijn lijf. Nog maar net vijftig, werd hij afgekeurd. Hij bleef natuurlijk vissen, repareerde fuiken, sleep de schaatsen van familie en buren, fietste samen met Mien een rondje Meije en in de winter zorgde hij voor de boot. Acht jaar geleden kreeg zijn gezondheid een stevige knauw. Hij herstelde goed, maar hield toch zijn zwakke plekken. Intussen raakte ook de gezondheid van Mien achterop. Noodgedwongen moesten Tom en de kinderen haar loslaten en grotendeels toevertrouwen aan de zorg van anderen. Uiteindelijk moest Tom ook het leven zelf loslaten. We namen afscheid in het vertrouwen dat het diepste van Tom bewaard blijft in de liefde van God zelf, als een schat in de hemel.

Kinderen in de kerk

De pastoraatgroep, Hannie Meier, Sjaak v.d.Vlist, Wilma de Pater, Charles Horsthuis en Irma van Eimeren

Later was hij graag op het water om er te genieten van de stilte en de natuur. Tom was geen prater, horen zien en zwijgen was zijn lijfspreuk. Maar als het over vissen of wielrennen ging dan was hij van de partij. Tom leerde Mien

Gezinsviering in Nieuwkoop De werkgroep Gezinsvieringen Nieuwkoop nodigt iedereen uit om op zondag 3 juni naar de viering te komen. We vieren die dag het feest van de Heilige DrieĂŤenheid. Jeugdkoor Flos Campi zal tijdens de viering weer mooie liedjes zingen. De viering begint om 10.00 uur Wij hopen dat alle communicantjes deze keer ook van de partij zijn! Werkgroep Gezinsvieringen Nieuwkoop

SAMENstromen • mei 2012

11


H. Clara parochie KinderWoordDienst Nieuwkoop Na een drukke periode in de aanloop naar Pasen, is het nu weer wat rustiger geworden. Wat hebben we fijne bijeenkomsten gehad en wat waren de palmpaasstokken mooi geworden! Ook de KinderWoordDiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 1e Paasdag werden goed bezocht. Zondag 6 mei is er weer een “gewone” KinderWoordDienst. Komen jullie dan ook weer allemaal? De viering is om 10.00 uur. En misschien handig om alvast te noteren: zondag 17 juni is de laatste KinderWoordDienst van dit seizoen. Werkgroep Kinderwoorddienst Nieuwkoop Kleutervieringen Nieuwkoop Zondag 15 april hadden wij in Nieuwkoop alweer onze laatste kleuterviering van dit seizoen. Wat is dat snel gegaan! Tijdens de vieringen hebben we gebeden, kaarsjes aangestoken, geluisterd naar het verhaal en liedjes gezongen. Dit deden we met zijn allen op het priesterkoor. Na de vieringen hebben we ook steeds gezellig limonade en koffie gedronken met natuurlijk iets lekkers erbij. Dankzij de vele helpende handen verliep alles perfect en gaf het ons echt een gevoel van saamhorigheid. Wij vonden het ontzettend leuk om deze kleutervieringen te organiseren en zijn heel blij met de grote opkomst iedere keer en de leuke reacties van iedereen. Vol enthousiasme zijn we alweer bezig voor na de zomervakantie en hopen dan weer net zoveel kinderen met hun papa, mama of opa en oma te mogen verwelkomen in de kerk als we nu steeds hebben gedaan! Saskia Baas en Carola van Heusden

Vanuit het Groene hart, samen naar Lourdes !!! Op vrijdag 12 oktober 2012 vertrekt er vanuit Nieuwkoop een busreis naar Lourdes, de plaats waar Maria is verschenen aan Bernadette. Deze reis wordt begeleid vanuit de V.N.B.(Ver. Ned. Bedevaarten) In de Samenstromen van februari en maart las u er al over. Bent u nieuwsgierig geworden .... ? Dinsdagavond 8 mei om 19.00 uur rozenkransgebed bij de Mariagrot in Zevenhoven. Daarna in de Orangerie voor belangstellenden, een kopje koffie met een korte uiteenzetting en filmbeelden van onze Lourdesreizen. Contactpersonen voor de Claraparochie: Bets Verhage tel. 0172-573713 Gre de Boer tel. 0172-572208 Gerard v.d.Ham tel. 0172-538788 Fransiscusparochie: Anneke Rietbroek

tel. 071-3313057

De Horizon zingt door Ook al zijn we niet meer met zovelen; ons enthousiasme is er absoluut niet minder door. Dit ook dankzij alle bemoedigende woorden en complimenten die we van mensen krijgen. Maar het belangrijkste waarom wij blijven bestaan is omdat wij zo van zingen houden. Wij vinden het geweldig om een bijdrage te mogen leveren aan de vieringen in onze kerk. En dat allemaal dankzij onze oprichters pastoors De Korte en onze dirigent Ton Wassenburg die helaas niet meer in ons midden zijn. Dus… wij blijven gewoon zingen. Ook na de zomervakantie. En dan willen we ons koortje graag weer zien groeien! Iedereen is welkom bij ons. Van 12 tot … jaar. En als u het zelf niet ziet zitten, dan heeft u vast wel een buurmeisje, nichtje, collega of kennis die dit wel graag zou willen. Zegt het voort! De Horizon zoekt nieuwe leden!! Voor informatie kun je bellen met Carola (0172) 60 97 80.

Uitnodiging Zinnige Zaterdag... Bent u al eens bij een Zinnige Zaterdag in Nieuwkoop geweest? Tijdens zo’n viering staan we stil bij een door de werkgroep met zorg gekozen thema. We zoeken daar teksten en liederen bij en maken er een mooi geheel van.

12

Na afloop krijgt iedereen een boekje mee met daarin de teksten die we gebruikt hebben. Tijdens de viering zijn de teksten te volgen op een groot scherm. Op zaterdag 19 mei is er weer een Zinnige Zaterdag, de laatste van dit seizoen. Deze viering staat in het teken van Maria. Wij nodigen iedereen uit, jong en oud, om deze viering bij te wonen. Om 19.10 uur staan koffie en thee klaar in de RK kerk aan de Dorpsstraat in Nieuwkoop. De viering zelf begint om 19.30 uur. Na afloop is er, voor wie dat wil, gelegenheid om even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Neem al je vrienden en vriendinnen mee en kom!!!! De werkgroep hoopt velen van u te zien. Werkgroep Zinnige Zaterdag.

Bedankt !! Heel blij ben ik, dat ik de Paaskaars 2011 heb gekregen. Dank aan degenen die de kaars aan mij gegund hebben. M. Nog een bedankje voor de mensen van het ouderen-contact voor de Paasgroet vanuit de parochie, ook namens mijn dochter. Een parochiaan.


Nieuwveen heuse razzia kwam het lijdensverhaal heel dichtbij. Bovendien zijn 3 tieners de hele nacht in de pastorie/kerk geweest om te waken.

Heilig Doopsel Woensdag 9 mei is er doopvoorbereiding om 20.00 uur in de pastorie. In overleg met de ouders zal dan tevens de doopdatum worden vastgesteld. Op zondag 20 mei is er om 10.00 uur weer een kinderwoorddienst. Het is dan de 7e zondag van Pasen. We horen hoe Jezus bidt tot zijn Vader, ook voor zijn leerlingen, jij en ik. Kom je mee bidden? Tot ziens bij de kinderwoorddienst.

Ook de verwijzingen naar de hedendaagse tijd bezorgden iedereen kippenvel. Een viering van jongeren die ook door vele ouderen hoog gewaardeerd werd. Jongeren: wij zijn trots op jullie!

Werkgroep Kinderwoorddienst Ingrid, José, Karin, Ramona en Ans

Rondom Pasen

Op zondagmorgen 25 maart - het was een stukje kouder dan we gewend waren - hebben 15 kinderen van Zevenhoven en Nieuwveen samen het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in de kerk van Nieuwveen. De mooie groepsfoto ziet u op bladzijde 17. In deze mooie viering, waarin alle vormelingen een bijdrage hebben geleverd, zijn ze gezalfd door oud-deken A. Bosman. Op bladzijde 17 leest u het volledige verslagje. Een ouder van een vormeling

De Passion in Nieuwveen Op Goede Vrijdag beleefde de parochie H. Clara in Nieuwveen haar eigen Passion. Een indrukwekkende gebeurtenis door Pastor Horsthuis gepresenteerd en door de jongeren uit de parochie verwoord en verbeeld. Met prachtige zelfgemaakte gedichten, gebeden, presentaties, restanten van een laatste avondmaal en een

Tijdens de viering van Sacramentsdag in het weekend van 9 en 10 juni wordt er een tweede collecte gehouden ten behoeve van de P.C.I. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de Voedselbank van Alkemade. Parochianen kunnen 14 dagen tevoren ook niet aan bederf onderhevig zijnde voedingsmiddelen inleveren in de kerk.

Stichting ‘Nieuwkoop helpt Oost-Europa’

Kinderwoorddienst

Vormselviering

Sacramentsdag

Riet Spekman De Palmpasen-viering van zaterdag 31 maart was een succes. De dames Adrie Stokman en Nel Ammerlaan gingen voor in deze viering met medewerking van het kinderkoor de Regenboog. Vele kinderen hebben aan de viering deelgenomen. Meer dan 30 parochianen zijn blij gemaakt met een keurig door de kinderen opgemaakte palmpasenstok. Bij de viering op paasmorgen waren ook weer de nodige kinderen aanwezig. Na afloop konden zij paaseieren zoeken in de pastorietuin. Een gezellige bezigheid.

Hemelvaart Donderdag 17 mei - Hemelvaartsdag - is de viering in Zevenhoven. Uiteraard bent u als Nieuwveens parochiaan ook van harte uitgenodigd.

Dodenherdenking Voorafgaande aan de Dodenherdenking op 4 mei bij het gemeentehuis is er om 18.45 uur een oecumenische viering in onze parochiekerk.

Vrijwilliger in de schijnwerpers Gerrit Spek is op 16 maart in de Sfeerstal gehuldigd, al meer dan 10 jaar is hij actief voor de Stichting ‘Nieuwkoop helpt Oost-Europa’ en 70 +. Mike Verwaijen overhandigde een beeltenis van een hulpverlener als symbool voor de hulp aan Roemeense kinderen die daar in pleeggezinnen zijn geplaatst. Deze jarenlange trouwe vrijwilliger zet zich in voor de sinaasappelactie en bij algemene ondersteuning. Op deze gezellige vrijwilligersavond in de Sfeerstal werden ruim 30 personen getrakteerd op een eenvoudige maaltijd, gesponsord door de Sfeerstal. Het was een speciale avond. Twee contactpersonen uit Roemenië, Klaas en Corrie Siegers, vertelden over 10 jaar werk; het opvangen van baby’s en jonge kinderen en deze na een gewenningsperiode in hun tehuis, plaatsen in een pleeggezin. Ons eerste pleegkind dat wij via Klaas en Corrie konden helpen was Sebastian. Na 8 jaar is hij nog altijd bij zijn pleegouders die hem met liefde verzorgen. Tussen het eten door was er gelegenheid om kennis te maken met elkaar en werd informatie verstrekt over het project ‘Help een kind’. Aan het eind van de avond werd er een inzameling gehouden en konden Klaas en Corrie het mooie bedrag van € 2.400,- in ontvangst nemen. Wilt u ook meehelpen met de kinderhulp kijk dan op www.helpeenroemeenskind.nl SAMENstromen • mei 2012

13


Noorden

Sint Martinus deelt mee … Pasen ligt achter ons. We kunnen terug kijken op een aantal mooie vieringen, waar u in grote getale naar toe bent gekomen. Vooral die van Palmpasen was druk bezocht. Het was dan ook een mooie viering. Met ezel en al maakte de stoet een rondgang door de kerk met de kinderen en hun zelfgemaakte palmpasen takken er achteraan, waarmee de intocht van Jezus in Jeruzalem werd herdacht.

Zondag 15 april was het dan eindelijk zo ver. Een aantal kinderen kreeg voor het eerst de Heilige Communie uitgereikt. Er hing een fijne en warme sfeer, wat deze viering tot een hele bijzondere maakte voor de communicanten. Graag willen we u ook informeren over de komende diensten. Vrijdag 4 mei zal op de begraafplaats een korte plechtigheid worden gehouden bij gelegenheid van de nationale dodenherdenking. Namens de gemeente zal burgemeester Buijserd het woord voeren. Het geheel staat onder leiding van pastor Hoogenbosch. Aanvang om 19.45 uur op het kerkhof bij het graf van Simon van Capel. Na afloop zal er koffie worden geschonken in de Jozefzaal. Vrijdag 25 mei zal er wederom een bijzondere viering zijn rondom het Heilige Vormsel van onze vormelingen. Deze zal worden voorgegaan door Bisschop van der Hende, die daarmee onze kerk als eerste kerk zal aandoen na zijn benoeming tot Bisschop van Rotterdam. De aanvangstijd is 19.30 uur. Graag nodigen we u allen hiervoor uit, om onze vormelingen te steunen bij deze belangrijke stap in hun leven.

In de Goede Week is een kleine vertegenwoordiging van onze parochiekern naar de kathedraal in Rotterdam gegaan om de Heilige Oliën op te halen. In een mooie en indrukwekkende viering, werden deze Heilige Oliën door de Bisschop gewijd. Als u volgend jaar in de gelegenheid bent om met ons mee te gaan, willen we u dit van harte aanraden. Dit moet u eens mee gemaakt hebben! Niet lang daarna brak een belangrijke dag aan voor onze communicanten. 14

Op 27 mei om 10.00 uur zal de kerkdienst niet alleen in het teken staan van Pinksteren, maar bij die gelegenheid viert Pater Koster ook zijn 55 jarig priesterjubileum. We hopen uiteraard dat u dit feestelijke feit met ons meeviert. Zoals u weet wordt er elke vrijdagochtend een viering gehouden om 9.00 uur. In de maand mei zal tevens de rozenkrans gebeden worden. U bent voor alle bovengenoemde en alle reguliere vieringen van harte uitgenodigd.

In de vorige editie van Samenstromen hebben we u al mogen informeren over het feit dat de pastoraatgroep op volle sterkte is. Onlangs hebben we de portefeuilles opnieuw verdeeld. In het bijgevoegde insteekvel kunt u als vrijwilliger zien wie verantwoordelijk is voor welk taakgebied en daarmee uw contactpersoon zal zijn. Bent u nog geen vrijwilliger, maar wilt u wel graag wat betekenen voor de kerk en haar parochianen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de pastoraatgroep. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die ons komen ondersteunen. Er zijn genoeg taken voorhanden, of u nu veel of weinig tijd heeft, er zal altijd iets van uw gading bij zijn. Vele handen maken immers licht werk. Juli en augustus 2012 wordt de tentoonstelling Mariabeelden in onze kerk gehouden. We willen dit groots aanpakken en zijn daarom op zoek naar mensen die ons komen helpen met het opzetten van de tentoonstelling. Maar nog veel belangrijker, we zijn op zoek naar Mariabeelden.Uw hulp is hierbij nodig. Voor meer informatie hierover verwijzen we graag naar bijgevoegd insteekvel. De pastoraatsgroep


H. Clara parochie

FEEST! Op Pinksteren waait de H.Geest feestelijk dit jaar in Noorden! Pater Dirk Koster viert er zijn 55-jarig priesterfeest. Daarvan heeft hij er 20 jaar doorgebracht in de parochie Noorden, tesamen met pastor Marjo Hoogenbosch. Nooit woonden ze zolang op één plaats, en nooit in zo’n schilderachtige omgeving met zoveel lieve mensen! Samen gaan ze in dankbaarheid voor in de plechtige Hoogmis op Pinkstermorgen. Het koor Waimbaji zingt. Na de Mis is er een genoeglijk en feestelijk samenzijn. U bent van harte welkom, bij de Geest en bij het feest.

- Lief en Leed Op 10 april overleed plotseling Ton Koot. Ton groeide op samen met zijn vijf broers op de boerderij in het Noordse dorp. Als kind had hij epilepsie en werd daardoor beschermd opgevoed door zijn ouders. Door de medicijnen die hij slikte mocht hij geen alcohol, makkelijk voor de vrienden want zo heeft hij menig maal voor een veilige thuiskomst gezorgd. Hij was een eerlijke en bijzonder handige jongen die menigeen uit de brand hielp als het om elektra ging. Na het overlijden van zijn ouders leerde hij Angela Baak kennen en trouwde met haar. Ze waren zielsgelukkig met elkaar en haar geluk stond bij hem voorop. Er waren ook moeilijke periodes. Ton onderging een operatie om van de epilepsie af te komen en het duurde lang voor hij hier bovenop was. Het laatste jaar had hij nieuwe plannen, verhuizen naar Friesland. Een huis gekocht en opgeknapt en over een paar weken zou de verhuizing plaats vinden. Helaas is het niet zo ver gekomen. Op zijn 47ste verjaardag hebben wij in de avondwake voor hem gebeden en hem de volgende dag begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Op 6 april is Jan Wendel overleden, geboren op 10 augustus. Dankbaar zijn we dat we hem zo lang in ons midden mochten hebben. Toen er vorig jaar longkanker werd geconstateerd, en er niet veel mogelijk heden waren om beter te worden, had hij er vrede mee. Het was een eenvoudig man, die rustig leefde aan de Hollandse Kade, zijn bloementuin hij genoot ervan. Vakantie was niet aan hem besteed, een enkele keer naar Canada, voor familie bezoek was genoeg. Hij genoot van zijn kinderen en kleinkinderen, was trots op hen. De jaren na de plotselinge dood van zijn vrouw waren zwaar, langzaam kwam hij uit het dal en kon weer genieten. De prachtigste bruidsboeketten heeft hij gemaakt, menig bruidje in Noorden was er blij mee, ook de kerk heeft hij vele malen mooi versierd. Toen het slechter ging en zijn kinderen allemaal in het ziekenhuis waren heeft hij afscheid genomen, dankbaar voor de liefde. In die liefde hebben zijn kinderen hem laten gaan. Na een drukke avondwake en een mooie uitvaart hebben we hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. Moge hij rusten in vrede.

Zo kalm, zo rustig, zo vreedzaam ging Cor van den Haak plotseling van ons weg op 19 maart. “Naar de eeuwige jachtvelden “, zoals hij altijd zei. Iedereen kende hem, wandelend door Noorden, zittend op zijn bankje voor het huis, zwaaiend naar allen die voorbij kwamen. Attent, warm en een goede vriend, zo was Cor. Snuffelen bij de kringloopwinkel deed hij graag en vele klokken, maria- en kruisbeelden stonden bij hem thuis. Een schuur vol gereedschap, knutselen of bouwen aan een boot. Duiven, kippen, kwartels, de papagaai en Kierewiet vonden een goed thuis bij hem. Vrijdag 23 maart namen wij afscheid van hem in het crematorium te Alphen aan den Rijn. De vele herinneringen blijven want Cor was een man waar meer in zat dan je aan de buitenkant kon vermoeden.

SAMENstromen • mei 2012

15


Zevenhoven

Vanuit de beheerscommissie Zondag 15 april kwamen we na de viering bij elkaar als parochiekern. We blikten nog even terug op 2011. Tiny liet ons de presentatie van de ansichtkaarten en postzegel zien. Dick vertelde wat er allemaal gedaan was vorig jaar. Je realiseert het niet altijd, maar als je alle activiteiten eens op een rij zet, zie je dat er ontzettend veel gebeurt in de parochie. Dit kan alleen maar als er goed gecommuniceerd en samengewerkt wordt. En dat is het werk van vele vrijwilligers en het pastorale team. Complimenten voor een ieder het afgelopen jaar! Ondergetekende vertelde over de Stiltetuin en wat daar gerealiseerd is. De filmopname van het Rabobank Stimuleringsfonds die opgenomen was in oktober in de Stiltetuin werd vertoond. Ook werd door Gerda vertelt hoe we er financieel voorstaan. De heer Schildwacht kreeg het woord en sprak over de start van het parochiebestuur en waar zij zich mee bezig houden. Pastor Hoogenbosch vertelde dat ze het heel prettig vindt om bij ons in de parochiekern te komen. Goed dat er zo’n mooi gebouw is voor samenkomst. Dick hield nog een rondvraag en bedankte alle aanwezigen.

Tot slot werd de nieuwe website getoond, waar we met z’n allen zorg voor gaan dragen om deze up to date te hou16

den. www.claraenfranciscusfederatie.nl Copy kunt u hiervoor naar Tiny of het secretariaat sturen. Fijn dat er 2 parochianen bij aanwezig waren, dan is het voorwerk voor deze bijeenkomst niet voor niets geweest. In andere parochies werd in het verleden een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het federatieblad. Nu we één parochie vormen zullen ook wij hier aan meedoen. De gemeente Nieuwkoop kwam met het verzoek of de jaarlijkse lintjesregen bij ons gehouden mocht worden. Wij als beheerscommissie vinden dit heel bijzonder en hebben ook onze toestemming gegeven. Op vrijdag 27 april heeft dit plaatsgevonden in het Noorderlicht.

Icoonwijding Op 18 maart zijn er verschillende afbeeldingen van iconen gewijd door pastor Glas. De cursisten hebben weer een prachtig resultaat laten zien. Na afloop van de icoonwijding was er een kleine tentoonstelling georganiseerd in de Orangerie. Mogelijk gemaakt door de cursisten van Kees Rietveld die in de aflopen jaren een icoon onder zijn begeleiding hebben geschilderd.

Joke van Tol

Jubileumrit van de Stille Omgang 17-18 Maart 2012 Piet van Veen was 50 jaar voorzitter. Ik heb op een rustig moment de bus versierd, zodat de pelgrims op de terugweg in een versierde bus zaten. Piet vroeg zich echt af, wat er aan de hand was.

We zijn gestopt op het Haarlemmermeerstation en Dirk Janmaat heeft met een gezellige babbel, Piet gehuldigd. We hebben hem verrast met een mooi boek over de vier wonderen en een prachtige oorkonde. Dat was even heel leuk. Dit gebeuren sloot prachtig aan op een heel mooie Eucharistie en een mooie Pelgrimstocht. Want daar ging het toch om. Gijs Wieman

Eerste Heilige Communie Zevenhoven Op 13 mei gaan 4 kinderen hun Eerste Heilige Communie doen. In de voorbereiding wordt er thuis en gezamenlijk in de Orangerie, gewerkt aan het project ‘door de poort’. Woensdagochtend 11 april zijn de kinderen bij bakkerij de Kruyf in Zevenhoven geweest, ze hebben daar een rondleiding in de bakkerij gekregen en


H. Clara parochie vervolgens zelf broodjes gebakken. Na schooltijd, om half 1 hebben ze met elkaar in de Orangerie de verse broodjes gegeten. Pastor Hoogenbosch las het verhaal van het laatste avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. Daarna hebben we gewandeld door de stiltetuin en bij de Mariagrot met pastoor Broeders gebeden. Op 13 mei is de Eerste Heilige Communie viering in de Johannes Geboorte kerk om 10.00 uur, u bent allemaal van harte welkom. Werkgroep Eerste Heilige Communie Zevenhoven

Sacramentsdag (dag van Diaconie) ten behoeve van de Voedselbank Alkemade Dit jaar hebben de PCI-en in de parochie H. Clara besloten om een project te kiezen welke in het teken staat van de bestrijding van de armoede. Dit jaar viel de keuze op de voedselbank Alkemade. Door organisatorische omstandigheden wordt deze viering in de kerk Zevenhoven gehouden op zaterdagavond 2 juni. Dit betekent dat de tweede collecte binnen de kerk bestemd is voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) vroeger bekend als het armbestuur. De opbrengst van deze tweede collecte zal worden besteed bij de lokale winkeliers in Zevenhoven en Nieuwveen. Zij zullen op hun beurt producten leveren aan de voedselbank Alkemade. Tevens zet de PCI achter in het kerkportaal een winkelwagentje of mand, zodat u (houdbare) producten mee kan nemen voor de voedselbank. Ergens anders in dit blad kun je lezen dat dit in de andere kerken van de parochie H. Clara Sacramentsdag in het weekend van 9/10 juni gevierd wordt. Namens de PCI- Zevenhoven

- Lief en Leed In de vroege ochtenduren van 11 maart overleed plotseling Jan van Veen. Sinds drie jaar woonde Jan samen met zijn vrouw Bep in Zevenhoven, na 52 jaar in de Noordse Buurt gewoond te hebben. Dit was een grote overgang, maar samen vonden ze hun eigen plek in Zeven-

Vormselsviering Nieuwveen en Zevenhoven Op zondagmorgen 25 maart, het was een stukje kouder als dat we gewend waren hebben 15 kinderen van Zevenhoven en Nieuwveen samen het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in de kerk van Nieuwveen. In deze mooie viering waarin alle vormelingen een bijdrage hebben geleverd, zijn ze gezalfd door de oud-deken A. Bosma. Het is altijd een spannend moment voor de kinderen van wat er gebeuren gaat. Want ja, wat houdt het ontvangen van de Heilige Geest nu in. In ieder geval een extra handvat om zich in de toekomst te laten leiden. Afgelopen weken hebben ze nog hard gewerkt om kleine projecten af te maken ter voorbereiding van het Heilig Vormsel. Het project in “Vuur en Vlam” is nog niet afgelopen. De kinderen worden nog een keer uitgenodigd om bij elkaar te komen. Ook gaan ze op zaterdag 26 mei naar de vuurdoop in Rotterdam. Dit is een spektakel waar alle vormelingen van Bisdom Rotterdam bij elkaar komen en daar worden diverse voorstellingen gegeven. Als ouders willen we via deze weg nogmaals iedereen bedanken. Tijdens de viering is daar ook even bij stil gestaan. Met behulp van vrijwilligers was dit een geslaagde dag. Een ouder van een vormeling hoven. In de parochie waren ze al snel ingeburgerd en ze namen actief deel aan allerlei activiteiten in het dorp. Hoewel Jan in zijn doen en laten werd beperkt door zijn lichamelijke conditie, was hij toch altijd in de weer. Hij liep z’n rondje door de buurt, op zijn klompen achter de rollator, was altijd met plantjes en stekjes in de weer, ging nog zwemmen en, voor Jan heel belangrijk, hij ging op zijn scootmobiel naar de kerk. Jan had een groot geloof. Hij was ervan overtuigd dat hij na zijn dood naar God ging en dat hij bij God al zijn geliefden weer zou ontmoeten. Hij had dan ook geen angst voor de dood, want in de dood

zou God hem opwachten. Op 15 maart bracht de familie Jan voor de laatste keer naar de kerk. In de drukbezochte avondwake klonken mooie woorden en werd het leven geschetst van een man, die zijn leven lang keihard gewerkt heeft opdat het zijn gezin goed zou gaan, maar die dat deed in groot geloof. In dat geloof hebben we Jan op 16 maart na de uitvaart begeleid naar zijn laatste rustplaats. Hij zal gemist worden door zijn naasten, maar hem gunnen wij Gods liefde en nabijheid.

SAMENstromen • mei 2012

17


H. Clara parochie

Bestuursnieuws parochie H. Clara De nieuwe website is in de lucht: www.claraenfranciscusfederatie.nl Ondanks dat hij nog niet geheel gevuld is met alle teksten, zijn we heel blij dat de website er nu is. Onze dank gaat uit naar de makers. Het parochiebestuur is nog steeds op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. De taak die een nieuw bestuurslid o.a. zal krijgen is communicatie of vrijwilligersbeleid. Mensen die op deze twee onderwerpen kennis en ervaring hebben zijn van harte welkom binnen het bestuur. Het moet toch mogelijk zijn dat er binnen onze geloofsgemeenschap mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten. Op 19 april was het eerste overleg met de voorzitters en secretarissen van de Beheerscommissies. In het volgende nummer van Samenstromen zullen we over het verloop van dit overleg iets schrijven. De federatievieringen zullen dit jaar op 7 en 14 oktober plaatsvinden; voor beide parochies een aparte viering met hetzelfde koor en dezelfde liturgie. Anneke van Dijk is teruggetreden als voorzitter van de BCP Aarlanderveen. Bij de rubriek van Aarlanderveen lees je hier meer over.

Over de gebouwen valt het volgende te vertellen: In Nieuwkoop is de schilderbeurt aan de pastorie in volle gang. Er is daar een nieuwe huurder voor de bovenverdieping van de pastorie. De bouw van de ontmoetingsruimte in Aarlanderveen gaat binnenkort van start. De voorbereidingen zijn daar in volle gang. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe tuinschuur. In Langeraar is het nog even wachten op de machtiging van het bisdom voor de renovatie van de pastorie. Maar zodra die binnen is gaat er ook daar gestart worden. In Nieuwveen wordt binnenkort aangevangen met de aanleg van het toegangspad naar de begraafplaats. In mei wordt de bestuursvergadering van de H. Claraparochie gehouden op woensdag 23 mei. Reacties, vragen ? Als u naar aanleiding hiervan wilt reageren of vragen heeft, dan beantwoorden wij deze graag. Zendt uw reactie aan: Centraal secretariaat, Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar of e-mail info@claraenfranciscusfederatie.nl ter attentie van het parochiebestuur. Namens het parochiebestuur, Sjaak Leliveld

Huwel캐ken In de parochie H. Clara worden de komende maand de volgende huwelijken gesloten:

Zaterdag 12 mei om 13.00 uur in Langeraar Annemieke Mank & Charlie Egberts Vrijdag 1 juni om 13.30 uur in Aarlanderveen Moniek Elstgeest & Jeff van der Berg Wij wensen deze bruidsparen een onvergetelijke dag en een mooie toekomst.

18


Clara & Franciscus federatie

Spraakwater van en vóór ouder en kind Maria en de rozenkrans Zie ook: www.rkactiviteiten.nl Wat is een rozenkrans? Een rozenkrans is een soort ketting met kraaltjes, die als hulp wordt gebruikt bij het rozenkransgebed. Dit gebed is bijzonder: terwijl je bij elk kraaltje een Onze Vader of Wees Gegroet Maria bidt, denk je na over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Waarom heet het een rozenkrans? Heb je wel eens bloemen geplukt voor je moeder? En was ze er blij mee? Elke keer dat je een Wees Gegroet Maria bidt, is dat voor Maria als een mooie roos die je haar geeft. Stel je eens voor dat je bij alle kleine kraaltjes van de rozenkransketting een Weesgegroet bidt. Wat een prachtige krans van rozen wordt dat voor Maria! Waarom de rozenkrans bidden? Op 13 mei 1917 gebeurde er iets heel bijzonders in de buurt van Fatima, een klein dorpje midden in Portugal. Maria kwam vanuit de hemel en sprak met

3 herderskinderen. Het was de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Maria vertelde deze kinderen hoeveel verdriet het God doet wanneer mensen slechte dingen doen. Ook vertelde zij dat bidden veel goed kan maken. Zij vroeg aan hen om elke dag de rozenkrans te bidden en te bidden om vrede.

Rozenkransboekje voor kinderen Er is speciaal voor kinderen een rozenkransboekje geschreven met uitleg en korte gebeden bij mooie afbeeldingen van de belangrijkste momenten in het leven van Jezus en Maria. Het is te bestellen voor € 2,50 bij stichting Samuel of uitgeverij Colomba.

En de winnaar is... De 6-jarige Jordy uit Ter Aar!! Hij loste de alfabetpuzzel van de maand maart goed op: Wat zit er in jouw vastentrommel? kwam eruit. Hij won een doe-boek over Pasen met verhalen en spelletjes over het leven van Jezus én twee lekkere chocoladepaashazen. De winnaar(s) van de Paaspuzzel van de maand april zullen in de volgende Samenstromen worden vermeld.

Wie weet het juiste antwoord? Deze maand geen puzzel, maar een prijsvraag: Hoeveel kraaltjes zitten er aan een rozenkrans? Dat wordt dus tellen bij opa of oma…. maar misschien heb je er zelf thuis wel één? Mail je antwoord naar samenstromen@gmail.com en geef je naam, adres en leeftijd even door.

Vraag aan God: Waren er ook vrouwen die leerling van Jezus werden? “Natuurlijk waren er ook vrouwen onder de leerlingen van Jezus! Een heleboel zelfs. Denk maar aan Maria, Jezus’ moeder. De moeders van verschillende apostelen waren zijn leerling. En dan natuurlijk Maria Magdalena. Verder de zussen Maria en Martha, Salome, noem maar op. Bijna altijd waren er vrouwelijke leerlingen bij. Je vindt daar veel verhalen over in de bijbel. Zeker op belangrijke momenten. Zij bleven bij Jezus toen hij aan het kruis hing. Zij waren op de Paasmorgen het eerste bij het lege graf. En wie waren de eersten die de verrezen Heer ontmoetten? Inderdaad … vrouwen. Misschien dat jullie die vrouwelijke leerlingen wat vergeten omdat de twaalf apostelen mannen waren. Ja, dat was zo. Zo ging dat in die tijd. Als Jezus nu had geleefd was dat misschien anders geweest. Maar vrouwelijke leerlingen had hij ook en zij waren heel erg trouw. En dat is altijd zo gebleven. Vroeger zaten de kloosters vol met zusters, allemaal leerlingen van Jezus! En kijk eens om je heen in de kerk. Veel mensen daar zijn vrouwen. Ook allemaal leerlingen van Jezus! Voor Jezus maakte het niet uit of je man of vrouw was, oud of jong, wit of zwart, Jood of iets anders. Hij hield van iedereen, praatte met iedereen en écht iedereen mocht zijn leerling zijn. En dat mag nog steeds. Charles Horsthuis

Wij zijn blij met jouw kopij! Tips, ideeën en kopij voor deze pagina zijn van harte welkom! Stuur het naar samenstromen@gmail.com o.v.v. Spraakwater. SAMENstromen • mei 2012

19


Clara & Franciscus federatie UITNODIGING Pinksternoveen Je kunt wel eens verloren lopen, niet goed wetend waar of hoe te gaan. Je kunt in de war raken door de dingen die je hoort en niet begrijpen wat je ziet. De weg vóór je kan onduidelijk, misschien zelfs angstig lijken. Kortom, je kunt soms wel wat hulp gebruiken, een gids voor onderweg. Zo luidt dan ook het thema voor de Pinksternoveen 2012, die begint op vrijdag 18 mei a.s. in Aarlanderveen en afgesloten wordt op zaterdag 26 mei met een feestelijke viering in de Bonifacius kerk in Alphen aan den Rijn. Wij willen u allen van harte uitnodigen deel te nemen aan deze noveen. Om samen met ons, net als de volgelingen van Jezus, tussen Hemelvaart en Pinksteren, biddend bijeen te zijn. Iedere avond in een andere kerk of kapel, in woord- en gebedsvieringen, waarin vrijwilligers uit de verschillende parochies en gemeentes voorgaan. Zo willen wij ons voorbereiden op de komst van de beloofde Helper, de Heilige Geest; onze gids voor onderweg, die wij verwachten op het Hoogfeest van Pinksteren. U bent van harte welkom om één of meer avonden met ons mee te trekken. U zult verrast worden door de diversiteit en de creativiteit waarmee de vieringen tot stand zijn gekomen. Na afloop van iedere viering is er ook gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en met elkaar na te praten bij een kopje koffie of thee. Hieronder een overzicht van de vieringen, noteer ze alvast in uw agenda en graag tot ziens! Werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart Diaken Gilion Greeve en Willie Toor

Vanuit het Oecumenisch beraad Oude Wetering en Roelofarendsveen Een pelgrimreis naar Oriëntalis, een reis door de wereld van de drie heilige boeken. Op 9 juni a.s. zal de jaarlijkse pelgrimreis of voor anderen: ‘het kerkelijk dagje-uit’ plaats vinden. Het belangrijkste punt uit het programma is een bezoek aan het Museumpark ‘Oriëntalis’. We zullen in het Museumpark ook een viering houden. Gezien de pelgrimreizen in de afgelopen jaren zijn de ontmoetingen zeer belangrijk. We zullen naast elkaar in de bus zitten, samen koffie drinken en tot slot gezamenlijk eten. De ervaringen van de pelgrims waren zeer positief. In het kerkblad ‘Langs de Wetering’ en het parochieblad ‘Samenstromen’ in juni komt het volledige programma te staan en de kosten van deze dag. U bent van harte uitgenodigd! Voor de mensen die zich grondig willen voorbereiden: www.museumparkorientalis.nl Vertrek: 9.00 uur. Thuiskomst: ongeveer 22.00 uur. U kunt zich opgeven bij Anneke Rietbroek, tel. 071-3313057 E-mail a.rietbroek@casema.nl Ds. Martin van der Velden, predikant@pgoudewetering.nl Anneke Rietbroek, gebedsleider parochiekern Emanuel

Route Pinksternoveen 2012 Vrijdag 18 mei

19.30 uur

H. H. Petrus en Paulus - Noordeinde 26 – Aarlanderveen

Zaterdag 19 mei

19.00 uur 19.00 uur

H. Bavo – Leidseweg 4 – Oud Ade H.H. Engelbewaarders – Dorpstraat 248 – Hazerswoude-dorp

Zondag 20 mei

11.00 uur

Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch Spoorlaan 19 - Zwammerdam Kerkeklijk centrum De Bron Troubadourweg 2 - Alphen a.d. Rijn

10.00 uur Maandag 21 mei

19.30 uur 19.30 uur

H. Willibrordus – Overtocht 20 - Bodegraven O.L. Vr. Hemelvaart - Dorpstraat 37 - Nieuwkoop

Dinsdag 22 mei

19.30 uur 19.30 uur

St. Jans Onthoofding - Zuidbuurtseweg 13 – Zoeterwoude De Lichtkring - Amerikalaan 91 - Alphen a.d. Rijn

Woensdag 23 mei

19.30 uur 19.30 uur

Ipse de Bruggen, locatie Ursula – A.H. Kooistrastraat 130 - Nieuwveen H.H. Petrus en Paulus – Dorpsweg 24 - Reeuwijk

Donderdag 24 mei

19.30 uur 19.30 uur

O.L.Vr. Geboorte – Meije 137 – Meije-Zegveld H. Adrianus – Langeraarseweg 90 - Langeraar

Vrijdag 25 juni

19.30 uur 20.00 uur

H. Johannes de Doper – W.v.d. Veldenweg 24 - Leimuiden Samenwerkende kerken - Kerkplein Ned. Herv.Kerk Haastrecht – centrum

Zaterdag 26 mei

19.00 uur

H. Bonifacius – Paradijslaan 6 – Alphen a.d. Rijn

20


Clara & Franciscus federatie

Wat wij lezen op de zondagen in mei

Musical Joseph 6 mei Zondag 15 april kwamen zo’n zestig mensen naar de Jacobuskerk om te horen wat er precies gaat gebeuren rond de musical ‘Joseph and the amazing tecnicolor dreamcoat’. (Zie Samenstromen april 2012 pagina 16/20). Er werd een en ander verteld over de musical en uitleg gegeven over de wijze waarop een en ander gestalte zal krijgen. De repetities beginnen op zondag 13 mei. Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur. Bij de laatste repetities zal dat langer zijn, bijvoorbeeld al vanaf zondagmiddag. In de grote vakantie wordt er niet gerepeteerd. Na de uitleg kregen de aanwezigen de kans om alvast te proeven van de musical, er werd een nummer ingestudeerd, met choreografie. Dit om een indruk te krijgen van wat de bedoeling is. Er werd enthousiast meegedaan door de aanwezigen. Zin om mee te doen? U bent van harte welkom op zondag 13 mei. Iedereen uit onze federatie is welkom maar vooral mannen wordt gevraagd om mee te doen, daarvan waren er nog niet genoeg. Kunt u of wilt u niet zingen maar bent u handig en creatief? Dan kunt u ook een steentje bijdragen. Timmerlui, schilders, mensen die handig zijn met naald en draad, ook voor u is er genoeg te doen. Wilt u meer informatie of wilt u zich alvast aanmelden, dat kan. Mail dan naar: musicaljoseph2012@gmail.com

13 mei

6e Zondag van Pasen Handelingen 10, 25-26.34-35.44-48 1 Johannes 4, 7-10 Johannes 15, 9-17

17 mei

Hemelvaart van de Heer Handelingen 1, 1-11 Efeziërs 4, 1-13 of: 4, 1-7.11-13 (eventueel Efeziërs 1, 17-23) Marcus 16, 15-20

20 mei

haar werk in de thuiszorg, stille armoede en schrijnende situaties tegenkwam. Toen in haar omgeving werkeloosheid ontstond vond zij dat er een voedselbank moest komen in Roelofarendsveen, in de toenmalige gemeente Alkemade. Met behulp van enthousiaste vrijwilligers is ze nog steeds actief. Inmiddels spreiden de vleugels van de voedselbank Alkemade zich uit over de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop. De opbrengst van de tweede collecte zal worden besteed bij de lokale winkeliers in Nieuwveen en Zevenhoven. Zij zullen op hun beurt producten leveren aan de Voedselbank Alkemade. Uiteraard zijn extra financiële giften ook welkom op bankrekening 1206.70.186 van Voedselbank Alkemade. Afgelopen jaar was de collecteopbrengst voor de voedselbank € 1800,-. Vorig jaar moest de Voedselbank verhuizen. Deze is

7e Zondag van Pasen Handelingen 1, 15-17.20a.20c-26 1 Johannes 4,11-16 Johannes 17,11b-19

Weekend van 9/10 juni Sacramentsdag collecte voor de Voedselbank Alkemade Dit jaar hebben de PCI-en in de parochie H. Clara besloten om een project te kiezen dat ten dienste staat van de bestrijding van de armoede. Dit jaar viel de keuze op de Voedselbank Alkemade. In het weekend van 9 en10 juni is het Sacramentsdag. Dit betekent dat de tweede collecte binnen de kerk bestemd is voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) vroeger bekend als het armbestuur. Tevens zet de PCI in iedere kerk van de parochie H. Clara een winkelwagentje of mandje achter in de kerk of kerkportaal, zodat de mensen ook (houdbare) producten mee kunnen nemen voor de voedselbank. Door organisatorische omstandigheden wordt deze viering in de kerk Zevenhoven gehouden op zaterdagavond 2 juni. De voedselbank In Roelofarendsveen is in 2006 opgericht. Het idee was afkomstig van de oprichtster Anneke Loos, die door

5e Zondag van Pasen Handelingen 9, 26-31 1 Johannes 3, 18-24 Johannes 15, 1-8

27 mei

28 mei

Hoogfeest van Pinksteren Handelingen 2, 1-11 Galaten 5, 16-25 Johannes 15, 26-27; 16, 12-15 Pinkstermaandag Handelingen 19, 1b-6a 0fwel;Joël 3, 1-5 Johannes 14, 15-17

nu gevestigd in een groot pand aan De Lasso 12 in Roelofarendsveen. Mocht u armoede weten of mensen die in financiële nood zitten dan kunnen zij contact opnemen met de PCI van de parochiekern of als het om voedsel gaat, kunnen zij een beroep doen op de Voedselbank Alkemade via de website www.voedselbankalkemade.nl De PCI-en van de parochie H. Clara

Pinkstervoettocht Franciscaanse Beweging Jaarlijks organiseert de Franciscaanse Beweging een Pinkstervoettocht, dit jaar van 25 t/m 28 mei. De afstand per dag is 16 of 8 kilometer. Dit jaar is het vertrekpunt in Denekamp. We zijn te gast bij de Franciscaanse Zusters huize Elisabeth. Er wordt iedere dag eerst een viering gehouden, waarna we op weg gaan. Onderweg wisselen we van gedachten over diverse thema’s en gespreksonderwerpen. Juist nu wij H. Franciscus en H. Clara parochie zijn geworden, zijn er misschien wel onder u meer mensen die geïnteresseerd zijn in Franciscus en Clara. In zo’n weekend komt u heel veel te weten. Daarnaast is het altijd bijzonder inspirerend om zo’n weekend mee te maken. Wilt u meer informatie, kijk op www.franciscaansebeweging.nl of bel Joke van Tol (0172) 53 97 48.

SAMENstromen • mei 2012

21


w

RO OSTER Petrus en Pauluskerk Noordeinde 26 Aarlanderveen

Adrianuskerk Langeraarseweg 90 Langeraar

O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35 Nieuwkoop

zondag 6 mei

9.30 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor • D. Koster

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Allegro • Kinderwoorddienst • Ch. Horsthuis

zaterdag 12 mei

19.00 uur • Eucharistieviering • Gemengd Koor • W. Broeders

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Voorzanggroep • M. Hoogenbosch

zaterdag 5 mei

Pastoor W. Broeders w.p.l.broeders@zonnet.nl Tel. (071) 331 24 59

Pastor A. Beenakker-Voorn a.beenakker@zonnet.nl Tel. 06 107 433 94

Pastor G. Brink diakenbrink@gmail.com Tel. 06 307 803 64

ME I 2 0 1 2

zondag 13 mei

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Lords Voice • Ch. Horsthuis

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Kinderkoor • Terugkomviering Communicanten • Parochiaan

donderdag 17 mei Hemelvaartsdag

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Cantorij • M. Hoogenbosch

zaterdag 19 mei

19.00 uur • Eucharistieviering • Cantorij • T. van Steekelenburg

zondag 20 mei

Uitzendingen kerkradio Aarlanderveen 5 + 19 mei 2 juni

Uitzendingen kerkradio Langeraar 12 + 26 mei

9.30 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor • Kinderwoorddienst • Parochiaan

10.00 uur • Eucharistieviering • Voorzanggroep • T. van Steekelenburg

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor • G. Brink

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Horizon • A. Beenakker

vrijdag 25 mei

Pastor J. Glas pastorglas@yahoo.com Tel. (0172) 508 304

zaterdag 26 mei Eerste Pinksterdag zondag 27 mei Eerste Pinksterdag

Pastor M. Hoogenbosch mj.hoogenbosch@planet.nl Tel. (0172) 408 128 of evt. 06 283 284 04

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantorij • Kinderkerk • J. Glas

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantors • J. Glas

maandag 28 mei Tweede Pinksterdag zaterdag 2 juni

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Lords Voice • Diaconie • Ch. Horsthuis

zondag 3 juni

Pastor Ch. Horsthuis charleshorsthuis@hetnet.nl Tel. (0252) 372 597

Wekelijks

Iedere woensdag een viering om 9.00 uur

9.30 uur • Eucharistieviering • Spirit • Diaconie • W. Broeders

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Flos Campi • Diaconie • Parochiaan

Iedere dinsdag een viering om 19.00 uur

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur


H. CL A R A PAR OCHIE

ROO RO OSTE S TE R Sint Jan de Doperkerk W. v.d. Veldenweg Leimuiden

Mariakerk Pastoor Onelplein 1 Roelofarendsveen

10.00 uur • Eucharistieviering • Caecilia • F. Steenman

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Resonans • Koffiedrinken • A. Beenakker

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Petrus-Mariakoor • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • D. Koster

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Parochiaan

Nicolaaskerk Dorpsstraat 41 Nieuwveen

Martinuskerk Simon van Capelweg 62 Noorden

Johannes Geboortekerk Noordeinde 26/28 Zevenhoven

19.00 uur • Eucharistieviering • Waimbaji • J. Glas

19.00 uur • Eucharistieviering • Revival • D. Koster

10.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • D. Koster

10.00 uur • Eucharistieviering • Gelegenheidskoor • Eerste Heilige Communie • W. Broeders + M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • Kinder- & Tienerkoor • Eerste Heilige Communie & Crèche • J. Glas + A. Beenakker

10.00 uur • Eucharistieviering • JUMP • H. van Zoelen

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Parochiaan

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • A. Beenakker

10.00 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor • A. Vijftigschild

10.00 uur • Eucharistieviering • Petrus-Mariakoor en Jacobuskoor • J. Glas

19.00 uur • Eucharistieviering • Cantabo • J. Glas

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Caecilia • A. Beenakker 10.00 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor • J. Glas

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Ch. Horsthuis

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Kinderwoorddienst & Crèche • A. Beenakker 19.30 uur • Eucharistieviering • H. Vormsel • Bisschop J. van den Hende + J. Glas 19.00 uur • Woord- & Communieviering • Caecilia • M. Hoogenbosch

19.00 uur • Eucharistieviering • St. Caeciliakoor • A. Vijftigschild 10.00 uur • Eucharistieviering • Waimbaji • Pater Koster 55 jaar priester / Koffiedrinken • D. Koster + M. Hoogenbosch

10.00 uur • Eucharistieviering • Revival • T. van Steekelenburg

10.00 uur • Eucharistieviering • Petrus-Mariakoor • W. Broeders

10.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • W. Broeders 19.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • Diaconie • J. Glas

19.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • Diaconie • D. Koster

10.00 uur • Eucharistieviering • Caecilia • Diaconie • D. Koster

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.00 uur

10.00 uur • Woord- & Communieviering • St. Caeciliakoor • Koffiedrinken • A. Beenakker

10.00 uur • Woord- & Communieviering • JUMP • Ch. Horsthuis

Iedere donderdag (behalve de 2de van de maand) een viering om 9.00 uur

Iedere dinsdag een viering om 9.00 uur


ME I 2 0 1 2 Petruskerk Noordeinde 187 Roelofarendsveen

H. F R ANCI SCUS P A ROCHI E

Jacobuskerk Meerkreuk 3 Oude Wetering

O.L.V. Geboortekerk Pastoor van der Plaatstraat 17 Rijpwetering

19.00 uur • Eucharistieviering • A. Vijftigschild

Bavokerk Leidseweg 4 Oud Ade

O.L.V. Geboortekerk Kerkstraat 57 Hoogmade

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Dameskoor OA • A. Beenakker 10.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • H. van Zoelen

10.00 uur • Eucharistieviering • Joy • A. Vijftigschild

19.00 uur • Eucharistieviering • Samenzang • J. Glas

zaterdag 5 mei

10.00 uur • Eucharistieviering • Inspiratie • J. Glas 19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor OA • G. Brink

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Jacobuskoor • Parochiaan

zaterdag 12 mei

10.00 uur • Eucharistieviering • Jeugdkoor • Eerste Heilige Communie / Kindercrèche • M. Jagerman + G. Brink

10.00 uur • Eucharistieviering • Nederlands Koor • J. Velthuyse

zondag 13 mei

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor RW • Ch. Horsthuis

10.00 uur • Eucharistieviering • Familiekoor Enjoy • H. van Zoelen

donderdag 17 mei Hemelvaartsdag

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Gelegenheidskoor • Pinksternoveen • Parochiaan

19.00 uur • Eucharistieviering • Jacobuskoor • A. Vijftigschild 10.00 uur • Eucharistieviering • Faith • A. Vijftigschild

zondag 6 mei

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Gemengd Koor RW • Parochiaan

zaterdag 19 mei

10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Parochiaan

zondag 20 mei

vrijdag 25 mei

19.00 uur • Eucharistieviering • Cadans • W. Broeders

19.00 uur • Eucharistieviering • Joy • J. Glas 10.00 uur • Eucharistieviering • Jacobuskoor • H. van Zoelen

10.00 uur • Eucharistieviering • Herenkoor • A. Vijftigschild

zaterdag 26 mei Eerste Pinksterdag 10.00 uur • Eucharistieviering • Ritmisch Koor • J. Velthuyse

Uitzending kerkradio Leimuiden Uitzending kerkradio Roelofarendsveen

maandag 28 mei Tweede Pinksterdag

Uitzending kerkradio Hoogmade

zaterdag 2 juni

6 mei

17 mei

19.00 uur • Eucharistieviering • Cadans • A. Vijftigschild

19.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • A. Beenakker 10.00 uur • Woord- & Communieviering • Samenzang • Parochiaan

Iedere donderdag een viering om 9.00 uur

Iedere vrijdag een viering om 9.30 uur in Gogherweide

10.00 uur vervalt

zondag 27 mei Eerste Pinksterdag

27 mei

10.00 uur • Eucharistieviering • Dameskoor OA • A. Vijftigschild Een keer per 2 weken een viering op dinsdag om 9.30 uur

10.00 uur • Eucharistieviering • Cantoren • J. Glas

zondag 3 juni

Elke 1ste woensdag Wekelijks van de maand om 20 SAMENstromen • juni 2011 10.00 uur in Woudsoord Woubrugge


SAMEN onderweg

Clara en Franciscus federatie Centraal secretariaat Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar tel. (0172) 60 95 38 info@claraenfranciscusfederatie.nl www.claraenfranciscusfederatie.nl

Openingstijden: Maandag/dinsdag van 8.00 tot 13.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Colofon Redactie Samenstromen is een uitgave van de Clara en Franciscus federatie. Hiertoe behoren de RK parochie H. Clara met parochiekernen in Aarlanderveen, Langeraar, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven; en de parochie H. Franciscus met parochiekernen Hoogmade/Woubrugge; Leimuiden/Rijnsaterwoude; Oude- en Nieuwe Wetering/Roelofarendsveen; Rijpwetering/Oud Ade. Het blad verschijnt tien maal per jaar. Oplage: 11.250 exemplaren. Centrale redactie: Anja Niemöller-van Bentum, Harry Veenman, Sonja van Smoorenburg-Kuijf, Bep Verdel, Theo Nieuwenhuizen, Gerda Lieverse, Pater Dirk Koster en Jessica Keijzer. Redactieadres: via de locale kerkkernredacties. Overkoepelend naar: samenstromen@gmail.com De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. Realisatie: GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop Kopij voor nummer 5 kunt u uiterlijk op 14 mei aanleveren. Het blad verschijnt omstreeks 2 juni 2012. De e-mailadressen van de parochiekernredacties staan vermeld op deze servicepagina.

Voor afspraken over ziekenzalving: H. Clara 21

H. Franciscus

06-11853352 06-25447348

parochiekernen H. Clara

parochiekernen H. Franciscus

Aarlanderveen - Petrus en Pauluskerk Noordeinde 26, 2445 XE Aarlanderveen Secretariaat: di. 9.00-12.00 uur, wo. 9.00-12.30 uur tel. (0172) 57 13 23 secretariaatav@federatiederegenboog.nl Parochiekernredactie: Gerda Baak, Mijsstraat 6, Ter Aar tel. (0172) 60 43 95, ghmbaak@hotmail.com

Roelofarendsveen/ Oude- en Nieuwe Wetering - Jacobuskerk Meerkreuk 3, 2377 VA Oude Wetering Secretariaat: di. en vrij. 9.30-11.00 uur tel. (071) 331 22 35 jacobuskerk@emanuelparochie.nl

Langeraar - Adrianuskerk Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar Secretariaat: R. van der Vlugt, di. t/m vrij. 9.00-12.00 uur tel. (0172) 60 21 30 secr.adrianus@planet.nl Parochiekernredactie: C.M. Bakker en R. van der Vlugt secr.adrianus@planet.nl Nieuwkoop - O.L.V. Hemelvaartkerk Dorpsstraat 35, 2421 AV Nieuwkoop Secretariaat: di.- en do. 9.30-12.00 uur, wo. 19.00-21.00 uur tel. (0172) 57 11 01 rknieuwkoop@xs4all.nl Parochiekernredactie: I. Tensen, tel. (0172) 57 11 10 inatensen@casema.nl Nieuwveen - Nicolaaskerk Dorpsstraat 41, 2441 CG Nieuwveen Secretariaat: di.- en do. 09.30-11.00 uur tel. (0172) 53 81 25 h.nicolaas@zonnet.nl Parochiekernredactie: J.P.A.M. van Dam parochieredactie@casema.nl Noorden - Martinuskerk Simon van Capelweg 62, 2431 AH Noorden Secretariaat: wo. t/m vrij. 9.30-12.00 uur tel. (0172) 40 81 28 rkmartinus@xs4all.nl Parochiekernredactie: J.J. Baas, tel. (0172) 40 81 18 johanjbaas@casema.nl Zevenhoven - Johannes GeboortekerkNoordeinde 26/28, 2435 AG Zevenhoven Secretariaat: vrij. 9.00-11.00 uur tel. (0172) 53 82 91 rk.parochie-zevenhoven@hetnet.nl Parochiekernredactie: via het secretariaat

- Mariakerk Pastoor Onelplein 1, 2371 EZ Roelofarendsveen Secretariaat: di. 9.00-10.30 uur en do. 14.00-16.00 uur tel. (071) 331 24 33 mariakerk@emanuelparochie.nl - Petruskerk Noordeinde 187, 2371 CR Roelofarendsveen Secretariaat: ma. 14.00-16.00 uur en do. 9.30-10.45 uur tel. (071) 331 09 40 petruskerk@emanuelparochie.nl Parochiekernredactie: via secretariaat Petruskerk Hoogmade/Woubrugge - OLV Geboortekerk Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade Secretariaat: do. 13.30-15.00 uur tel. (071) 501 82 37 olvgeboortegoedeherder@planet.nl Parochiekernredactie: via secretariaat Leimuiden/Rijnsaterwoude - Jan de Doperkerk W. v.d. Veldenweg 24, 2451 BB Leimuiden Secretariaat: do. 9.00-12.00 uur tel. (0172) 50 81 18 stjandedoper@hetnet.nl Parochiekernredactie: L. v.d. Meer-Hogeboom (tel (0172) 50 72 95) abmvdmeer@planet.nl Rijpwetering/Oud Ade - OLV Geboortekerk en Bavokerk Pastoor van der Plaatstraat 17, 2375 AE Rijpwetering Secretariaat: ma. en wo. 9.00-10.30 uur tel. (071) 501 82 78 info@rkkerkrijpwetering.speedlinq.nl Oud Ade, tel. (071) 501 82 19 Parochiekernredactie: via secretariaat


jONgerEn Passion in Nieuwveen We begonnen deze Goede Vrijdagavond met een viering. Iedereen deed een eigen stukje tijdens het lijdensverhaal. Wij deden een gedicht en we lazen een songtekst op, die tegelijkertijd werd uitgebeeld. Na de viering deden we nog een paar spelletjes. 1: gedenkenkoord maken. Dit vonden we leuk omdat het erg creatief was. 2: een liedje zingen vonden we iets minder. 3: altaarspel. Was leuk maar hadden we al eens gedaan met het Heilig Vormsel. 4: over de streep vonden we heel leuk. Het was de bedoeling dat je persoonlijke vragen beantwoordt. Je hebt 2 kanten ja of nee waar je naartoe kon lopen. Daarna kwamen we nog een keer met zijn allen bij elkaar in de kerk. We schreven op briefjes waar we spijt van hadden en gooiden dat in het vuur. Een aantal Nieuwveners bleven ‘waken’.

Door Leen

FRANS R A A L K &

We keken naar 3 films en speelden ook nog een paar twister. We hebben nieuwe soorten chips uitgevonden zoals: Dienbladchips. Op het laatst viel bijna iedereen in slaap. Dit was het einde van het ‘waken’. Gina, Caitlin en Karlijn

The Passion in Rotterdam Op Witte Donderdag verzamelden we om vijf uur met de Rock-solid groep om naar Rotterdam te vertrekken. In de auto was het al een en al feest met muziek! Daar aangekomen was het een leuk gezicht om zoveel mensen bij elkaar te zien. We moesten ongeveer zo’n half uur wachten tot The Passion begon en we stonden te popelen van de spanning. (volgens mij vielen we nogal op!) Toen The Passion dan echt begon kwam er een doodse stilte, iedereen luisterde naar de presentator die het verhaal vertelde. En blijkbaar was het toen al ingrijpend, want een vrouw achter me stond al te snikken, maar ik begreep haar helemaal! Van al die prachtige liedjes en de goede

acteurs kreeg ik echt kippenvel! Het gaf zo’n kick! Ik voelde Jezus’ verdriet gewoon op het moment dat hij werd gekruisigd, ik moest dan ook echt even slikken. En het mooiste moment van The Passion vond ik dat Jezus helemaal bovenop de toren van die brug stond en een super mooi liedje zong! Dat was echt heel gaaf, iedereen keek ernaar en zong mee met het liedje. Maar alles kort samengevat: het was een ingrijpende, geweldige en fantastische avond!!! Romy van Egmond, Rock Solid Ter/Aarlanderveen

Rock solid in Nieuwkoop Op vrijdag 17 februari j.l. was het weer Rock solid avond in het parochiehuis in Nieuwkoop. Het thema van de avond was: Pik jij dat? Wij zijn in Nieuwkoop vorig najaar gestart met de Rock solidgroep en we doen dit nu vierwekelijks. Tijdens deze avond werden de jongeren via spelletjes bewust gemaakt dat er regels zijn in de wereld om hen heen.

Zo moesten ze met hun neus een ballonnetje langs een streep(grens) rollen zonder erover heen te gaan. Ook een spel waar bij de ene helft van de jongeren wist wat er ging gebeuren, terwijl de rest van niets wist. Zo kwamen zij er achter dat regels ervoor zorgen dat je weet waar je aan toe bent. Ook het leren “nee” zeggen kwam ter sprake en in de preek van de week ging het over een iPod met regels voor gebruik. Hierbij werd de vergelijking getrokken met een aantal regels die God stelt aan ons gedrag hier op aarde. Tot slot hadden we nog een leuk en hilarisch spel om af te sluiten. Het was een leuke en leerzame avond. Vrijdagavond 18 mei om zeven over zeven is er weer een Rock solidavond in het parochiehuis in Nieuwkoop. Jullie zijn van harte welkom!

Clara parochie - uitgave mei 2012  

Samenstromen nummer 4 - 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you