Page 1


 
 


EESTI
UURINGURAPORT
VI

 
 Näiteid
 Eesti
 algatustest,
 mis
 aitavad
 edendada
 põhiõigusi
 ning
 kaasata
 avalikkust

Jaan
Tõnissoni
Instituut
 2013


Tasuta õigusalane nõustamine Eestis Eesti riik toetab ja jälgib tasuta õigusalase nõustamisteenuse osutamist, mõistes seda, et advokaadi- ja õigusbüroode teenuste kõrge hind ei võimalda paljudel väikese sissetulekuga inimestel nende teenuseid kasutada. Mitmed veebilehed tutvustavad inimestele võimalusi saada tasuta õigusabi, näidates ära selliste organisatsioonide/projektide kontaktandmed ning tutvustades tasuta osutatavaid teenuseid. Näiteks on riigiportaalis “Eesti.ee” (https://www.eesti.ee) eraldi leht Kes jagavad õigusabi? . See veebileht annab lugejatele järgmist teavet: “Õigusabi jagavad õigusbürood, advokaadibürood ja notarid. Lihtsamat õigusabi osutavad vähekindlustatud abivajajaile mitmed mittetulundusühingud ning riigi õigusabi süsteem võimaldab vähekindlustatuile advokaadi abi. Justiitsministeeriumi ja Õigusteenuste Büroo hallatav eestikeelne õigusabiportaal www.juristaitab.e aitab inimestel leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele. Eesti Juristide Liit annab 2014. a veebruari lõpuni tasuta õigusabi Narvas, Pärnus, Viljandis, Sillamäel, Jõgeval ja Võrus. Õigusteenuste Büroo juristid annavad 2014. a veebruari lõpuni vähekindlustatud inimestele tasuta õigusabi Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Jõhvis. Pensionärid saavad tasuta õigusabi Tallinnas, Rakveres, Keilas, Pärnus ja Põlvas. Tasuta õigusabi jagab periooditi ka Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusabibüroo, kus õigusnõustajateks on üliõpilased, kes veel täielikult juriidilist haridust ei oma. Vähekindlustatud tallinlastele jagavad üliõpilased tasuta õigusabi eesti ja vene keeles Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos ning Tallinna Ringkonnakohtus. Riigiametites on infotelefonid, millele helistades võib küsida huvipakkuvat informatsiooni. Pöörduda võib ka valla- ja linnavalitsuste poole, kus võib juriidilise haridusega ametnike käest õigusalast nõu saada. Riigi õigusabi on õigusteenuse osutamine isikule riigi kulul. Riigi õigusabi osutab advokaat ning õigusabi antakse kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades), kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades), täitemenetluses, haldusmenetluses, teistmismenetluses ning õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises. Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik, siiski võidakse õigusabi määramisel panna kohustus tasuda osaliselt ise või maksta õigusabikulud osaliselt või täielikult tagasi pärast kohtuvaidluse lõppu. Tasuta selgitusi riigi õigusabi võimaluste kohta annavad ka advokaadibürood.“ Valik tasuta õigusabi (sh veebifoorumite ja kirjalike küsimuste ja vastuste vormis) pakkuvate õigusbüroode ja muude institutsioonide kontaktandmeid: 1. Justiitsministeeriumi toetatud SA Õigusteenuste Büroo: Köleri 8, Tallinn 10150, telefon 60 15 122; e-mail jtb@otb.ee. 2. Juristide Liit (http://www.juristideliit.ee/est/tegevus/tasuta-F5igusabigraafik.php) annab tasuta õigusnõu e-posti aaddressil ejl@juristideliit.ee. Juristide Liidu esindused asuvad: Tallinnas – Vabaduse väljak 7 ja Pärnu mnt 7; Jõhvis – Kooli 2; Sillamäel – Kesk 27; Keilas – Keskväljak 17; Rakveres – Veski 4; Pärnus – Rüütli 23, Kärdlas – Aia põik 4; Viljandis – Jakobsoni 48; Võrus – Tartu mnt. 23. 1


3. Tööinspektsioon (http://www.ti.ee) nõustab inimesi tööõiguse küsimustes. Tööinspektsiooni aadress on Gonsiori 29, 10147 Tallinn; fax: 62 69 434; e-post pohja@ti.ee. 4. Tasuta on esmane juriidiline nõustamine õigusbüroos Juriidiline abi (Legal Aid). Tallinnas aadressil Suur-Karja 3 ja Pärnus aadressil Kuninga 24; e-post info@juriidilineabi.ee; telefon 50 97 719. 5. Lastekaitse Liit annab tasuta õigusabi laste õigustega seotud küsimustes aadressil: Endla 6-18, Tallinn. 6. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased annavad tasuta õigusnõu Tartus aadressil Näituse 20 – 115, telefon 73 75 299. 7. Puuetega inimestele pakub tasuta õigusabi Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (http://www.otb.ee) Tallinnas aadressil: J.Köleri 8, telefon 60 15 122; e-post: sekretar@otb.ee. 8. Tasuta õigusnõu inimestele, kes plaanivad minna tööle välismaale, annab Rajaleidja (http://www.rajaleidja.ee/): telefon 66 07 320; e-post info@lft.ee ning maakondlikes nõustamiskeskustes. Visiting address: Kreutzwaldi 24, Tallinn; 9. Pensionäridele annavad tasuta õigusnõu mitmed maavalitsused, nt Võru maavalitsus aadressil Lembitu 2, Võru; telefon 52 21 929. 10. Eesti Inimõiguste Instituut osutab õigusabi inimõigustega seotud küsimustes, sh nõustab pöördumisel Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Instituudi esindused asuvad Tallinnas Villardi tn 22-6, telefon 6421 000; e-post eihr@eihr.ee ja Jõhvis Rakvere tn 27, telefon 6421 111. Avalikkuse osalemine õigusloomes Eesti kasutab laialdaselt interneti võimalusi paljudes ühiskonnaelu valdkondades. Internet võimaldab igal ühiskonna liikmel mitte üksnes saada teavet teda huvitavates küsimustes, sh põhiõiguste kohta, vaid saada ka praktilist abi ning isegi osaleda avalikus debatis ja mõjutada õigusloome protsessi. 2012.a. lõpus käivitus kodanikualgatus Rahvakogu (www.rahvakogu.ee). Rahvakogu kujutab endast on-line ühisloomekeskkonda ideede kogumiseks ning valimisseaduste ja erakonnaseaduse muudatuste ettevalmistamiseks, samuti teiste Eesti demokraatia tuleviku jaoks oluliste ettepanekute arutamiseks. Rahvakogu keskendub eelkõige viiele valdkonnale: valimissüsteem, erakondade sisedemokraatia ja erakondadevaheline konkurents, erakondade rahastamine, kodanike suurem kaasatus poliitikasse valimistevahelisel ajal, ühiskondliku ruumi sundpolitiseerimise ja –parteistamise lõpetamine. Rahvakogu ühendab kaasaegsed kommunikatsioonivahendid traditsiooniliste vahetute diskussioonidega. Esimesel tegevusperioodil (kuni 2013.a. jaanuari lõpuni) oli veebis võimalik teha ettepanekuid, neid kommenteerida, toetada ja kritiseerida. 2013.a. veebruaris jagasid eksperdid laekunud ettepanekud teemade kaupa rühmadesse ja koostasid eri stsenaariumide mõjuhinnangud. 2013.a. aprilli algul anti suurima toetuse saanud ettepanekud üle Riigikogule. Rahvakogu tegevust korraldasid vabatahtlikud ja mitmed valitsusvälised organisatsioonid, sh nt Eesti Koostöökogu, poliitikauuringute keskus Praxis, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, E-riigi Akadeemia, Avatud Eesti Fond, 2


samuti erakonnad, IT asjatundjad ja paljud teised. Rahvakogu esindus tegutseb Tallinnas aadressil Roheline aas 5, telefon 69 38 330; fax: 69 38 331; e-post: info@rahvakogu.ee. Näide mittetulundusühingust: Eesti Patsientide Esindusühing Eesti Patsientide Esindusühing on 1994.a. asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on esindada patsientide huve, sh edendada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutajate inim- ja kodanikuõigusi. Viimase 14 aasta jooksul on EPE esindanud 19 550 kliendi õigusi, teavitanud patsientide õigustest 20 500 huvirühmade esindajat, andnud õigusabi konkreetsetel inimõigustega seotud juhtumitel, tõstatanud arvukalt süsteemseid probleeme tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis ning esindanud patsientide huve seadusloomes, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. EPE missioon on olla muutuste käivitaja sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis, mis aitab inimestel tunda end turvaliselt ning saavutada hingeline, vaimne ja füüsiline tasakaal. EPE eesmärgid on: 1) esindada ja kaitsta patsientide õigusi tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis koostöös teenuste osutajate, rahastajate ning otsustajatega; 2) võidelda patsientide diskrimineerimise, sotsiaalse tõrjutuse, ebavõrdsuse, stigmatiseerimise, alaväärtustamise ning nende vabaduse alusetu piiramise, põhjendamatu isoleerimise ja segregatsiooni vastu; 3) edendada ja mõjutada õigusloomet, poliitikate kujundamist ning sotsiaalset korraldust, pöörates tähelepanu patsientide õigustele, enesemääramisele, kaasatusele kogukonda ja üksikisikute toetamisele; 4) algatada seadusemuudatusi ja käivitada muutusi Eesti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis, arvestamaks patsientide inimõigustega; 5) aidata parandada Eesti tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kvaliteeti; 6) teavitada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkujaid, rahastajaid ja otsustajaid patsientide õigustest ning motiveerida neid lähtuma oma tegevuses nimetatud õigustest; 7) suurendada ühiskonna teadlikkust tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutajate õigustest.” (http://www.epey.ee/index.php?page=3) Kontaktid: Tallinnas – Kaupmehe 14; telefonid 6556 973, 6566 429, 6566 048, 6566 731, 6566 785; fax. 6566 428; e-post: info@epey.ee; Tartus – Rüütli 4 – 55; telefon 7 407 313; e-post: tartu@epey.ee; Pärnus – Esplanaadi 10; telefon 4433 440; e-post: parnu@epey.ee. Organisatsiooni veebileht www.epey.ee. https://www.eesti.ee/est/teemad/oigusabi/kui_arvate_et_peaks_oigusalast_nou_kusima/kes_ja gavad_oigusabi_1 3

Projekti
on
rahaliselt
toetanud
Euroopa
Komisjon.
Publikatsiooni
sisu
peegeldab
autori
seisukohti
ja
Euroopa
Komisjon
ei
ole
 vastutav
selles
sisalduva
informatsiooni
kasutamise
eest.


Raport 6