Page 1

www.ohridsummer.org.mk www.ohridskoleto.org.mk contact@ohridsummer.com.mk

50 godini Festival Ohridsko leto 12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

OHRID SUMMER FESTIVAL july 12 - august 20

Festivalot go finansira:

Ministerstvoto za kultura na Republika Makedonija Financed by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

FESTIVAL OHRIDSKO LETO 12 juli - 20 avgust 1

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Фестивалот „Охридско лето“ е член на Европската асоцијација на фестивалите Ohrid Summer Festival is a member of the European Festival Association Member of:

European Festivals Association

Покровител на Фестивалот: Претседател на Република Македонија, Н.Е. д-р ЃОРГЕ ИВАНОВ Директор на Фестивалот: ВАСИЛ ЗОРОСКИ Управен одбор на Фестивалот „Охридско лето“: ЗОРАН ВЕЉАНОСКИ-ЛЕТРА, претседател КЛИМЕ МОЈСОСКИ, ИГОР СТОЈЧЕВСКИ, д-р ТОМИСЛАВ ТУНТЕВ и ТОШО ЧОЧОРОСКИ, членови Програмски селектори: проф. м-р ГОРДАНА ЈОСИФОВА-НЕДЕЛКОВСКА, музички селектор ЃОРЃИ ЈОЛЕВСКИ, драмски селектор Patron of the Festival President of the Republic of Macedonia H.E. GJORGE IVANOV, Ph.D. General Manager of the Festival: VASIL ZOROSKI Administrative Committee of the Ohrid Summer Festival: President: ZORAN VELJANOSKI - LETRA Members: KLIME MOJ SOSKI, IGOR STOJCEVSKI , TOMISLAV TUNTEV Ph.D., TOSHO COCOROSKI. Program selectors: Prof. GORDANA JOSIFOVA - NEDELKOVSKA, MA , music selector GJORGI JOLEVSKI , drama selector

2


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Почитувани, Чувствувам неизмерна чест и задоволство што можам да се навратам на уметничката историја и културната традиција на најреномираната манифестација со интернационален предзнак во нашата земја, „Охридско лето“, и што имам можност да ги поздравам сите автори, сите врвни репродуктивни уметници од Македонија и од светот, сите оние што вградија дел од себе во овој фестивал, давајќи му љубов и долготрајност. Во изминатите педесет години фестивалот ,,Охридско лето”, обединувајќи ги убавината на музиката и танцот, визуелните импресии и пораките на сценскиот говор, ги озвучи, ги оживеа и ги надгради монументалните дела на човековиот дух материјализирани во древниот Охрид: катедралната црква ,,Света Софија”, Античкиот театар, Самуиловата тврдина, величествениот Плаошник ... Одекот на креациите на плејадата музичари и актери, оперски и театарски куќи, ги надополни високите духовни вредности од минатото вклопени во уметничката креација на сегашноста и ѝ понуди на публиката виртуозен уметнички израз, интензивен континуитет на творечка и репродуктивна енергија, која најголемите медијатори, уметниците, од сите светски меридијани ја разменија на просторот на нашата држава. Во текот на овие 50 години на охридскиот културен проскениум продефилираа најеминентните имиња на денешната современа сцена, а се претставија и голем број македонски уметници - најуспешните промотори на македонската ендемичност во европското и во светското семејство на уметноста. Градејќи се себеси, фестивалот го позиционираше и градот Охрид - таа трансверзала на античките векови, тоа огниште на Светиклиментовиот дух, таа стамена градба во срцето на Балканот - трајно го определи како простор, посветен на прогресот и космополитскиот дух на уметноста. Честитајќи го јубилејот на оваа наша манифестација, посакувам да доживееме уште многу творечки катарзи.... Блескавите остварувања на уметниците да продолжат да говорат за креативното како примарен екстрат во чинот на човекување. Убедена сум дека иднината е пред нас и дека уште долги години под охридските ѕвезди, тука, во Република Македонија, уметноста ќе биде средство за живот на духот. Министер за култура м-р Елизабета Канческа-Милевска

3


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Dear guests, I have the immense honour and pleasure in being able to revisit the artistic history and the cultural tradition of the most renowned event of international character being held in our country, the “Ohrid Summer Festival”, and in having the opportunity to greet and welcome all of the authors, all of the superior performing artists from Macedonia and the world, all of you who have embedded a part of themselves in this festival, furnishing it with love and longevity. In the past fifty years the Ohrid Summer Festival, by uniting the beauty of music and dance, visual impressions and the messages of the stage expression, it has voiced, enlivened and upgraded the monumental creations of the human spirit that are materialized in ancient Ohrid: the cathedral church of “Saint Sophia”, the Ancient Theatre, King Samoil’s Fortress, the magnificent Plaoshnik … The reverberation of the creations of the myriad of musicians and actors, opera and theatre houses has been complementing the high spiritual values of the past that are embedded in the artistic creation of the present, and has been offering the audience a virtuoso artistic expression, an intense continuity of the creative and performing energy that the greatest mediators - the artists from all meridians - exchanged on the territory of our country. In the course of the past 50 years, the Ohrid cultural proscenium has witnessed the most prominent names of the contemporary scene, and offered a medium for presentation of a large number of Macedonian artists - the most successful promoters of Macedonian endemicity within the European and worldwide family of arts. By building itself, the festival has also permanently positioned the city of Ohrid – this transversal of the ancient ages, this hearth of Saint Clement’s spirit, this unfaltering building at the heart of the Balkans – as an area dedicated to progress and to the cosmopolitan spirit of arts. Please allow me to offer my congratulations for the jubilee of the event, and express my wish that we would all experience many more artistic catharses... The resplendent artistic achievements continue to speak about creativity as the primary extract in the act of human existence. I am confident that the future is ahead of us and that for long years, here, in the Republic of Macedonia, under the starry Ohrid night, art shall persevere as sustenance of the human spirit.

4

Minister of Culture Elizabeta Kancheska-Milevska, M.A.


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Почитувани, Во пресрет на своето 50-то издание, Фестивалот „Охридско лето“, потпирајќи се на долгогодишната и богата културна традиција, сигурно чекори кон новите предизвици кои треба да донесат нови, побогати и поразновидни уметнички остварувања. Во градот на древната културна историја, во градот со ретките природни убавини каде што секое катче претставува мамка за фестивалски настан, очекуваме и ова фестивалско издание да блесне во сиот свој сјај. Во традиционалниот термин од 12 јули до 20 август, Охрид по 50-ти пат ќе биде центар на извонредно богати и атрактивни културни збиднувања што ќе придонесат граѓаните и љубителите на уметноста од Македонија и од целиот свет да уживаат во богатата културна понуда на Фестивалот. Директор, Васил Зороски

Dear All, In the eye of its 50th edition, relying on its long-lasting, rich tradition, Ohrid Summer Festival doubtlessly walks towards new challenges which should lead to modern, richer and versatile artistic accomplishments. In the city of ancient culture and history, in the city of natural rarities and beauties, where every den presents a bait for festival event, this festival edition is expected to shine with its entire glow. Taking place in its traditional term, July 12 – August 20, the city of Ohrid is going to be a centre of extraordinary rich and attractive cultural events, for the 50th time. This contributes to the citizens and admirers of art from the Republic of Macedonia and the world to enjoy and relax with the rich cultural program offered by the Festival. General Manager Vasil Zoroski

5


50 godini Festival Ohridsko leto

Антички театар, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

12 Јули 2010 (Понеделник)

July 12 - August 20, 2010

СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ РУСКИ НАЦИОНАЛЕН ОРКЕСТАР Диригент: МИХАИЛ ПЛЕТЊОВ (Русија) Солист: СИМОН ТРПЧЕСКИ – пијано (Македонија) Режија: ИВАН ПОПОВСКИ и ЗОЈА БУЗАЛКОВСКА Програма: Рахманинов и Чајковски Рускиот национален оркестар е постојано баран од неговата премиерна изведба во Москва во 1990 година. За дебито на оркестарот на „Би-би-си промс“ во 1996, весникот „Evening Standard“ напиша: „Тие свиреа со таква занесна убавина што кај публиката побуди длабока воздишка на задоволство“. Првиот руски оркестар кој настапувал во Ватикан и во Израел, РНО, има активен меѓународен распоред на турнеи појавувајќи се во Европа, Азија и Северна и Јужна Америка. Дел од гостите-уметници кои настапуваат со РНО на нивните турнеи се диригентите: Владимир Јуровски, Никола Луизоти, Антонио Папано, Алан Гилберт, Карло Понти и Патрик Самерс и солистите: Марта Аргерих, Јефим Бронфман, Ланг Ланг, Пинкас Цукерман, Сер Џејмс Галавеј, Џошуа Бел, Ицак Перлман, Дмитри Хворостовски, Рене Флеминг и многу други. Списанието „Грамофон“ го нарече првото ЦД на Рускиот национален оркестар (1991) „восхитувачко искутство, ќе можат ли човечките битија да свират вака?“ и го класифицира како најдобрата снимка на Патетичната симфонија на Чајковски во историјата. Аудиозаписот на Рускиот национален оркестар на симфониската поема „Петре и волкот“, диригирана од Кент Нагано и со нарации на Софија Лорен, Бил Клинтон и Михаил Горбачов, во 2004 ја доби наградата „Греми“, со што РНО е првиот руски оркестар што ја добил највисоката награда на оваа индустрија. Како признание за неговата уметничка вредност, Руската Федерација неодамна го награди Оркестарот со грант, за првпат доделен на невладин оркестар. Михаил Плетњов е уметник чиј талент како пијанист, диригент и композитор ги маѓепсува и ги воодушевува аудиториумите низ светот. Неговата музичка вештина поврзува силна техничка моќ и провокативен емотивен распон и интерпретација која го соединува инстинктот со интелектот. Во 1990 година Плетњов го оформи првиот независен оркестар во руската историја. Ризикот од овој чекор, и покрај поддршката од Горбачов, беше огромен. Плетњов, со својата репутација и посветеност, го оствари својот долгогодишен сон. Делејќи ја својата визија за нов модел на изведувачка уметност, многумина од најдобрите музичари во Русија му се придружија на Плетњов во лансирањето на Рускиот национален оркестар. Како гостин-диригент, Плетњов редовно се појавува со водечки оркестри, и тоа: Лондонскиот филхармониски оркестар, Камерниот оркестар „Малер“, Филхармонијата на Токио, оркестарот „Концертгебау“, Лондонскиот симфониски оркестар, Филхармонијата на Лос Анџелес и Симфонискиот оркестар на градот Бирмингем. Како солист на пијано и со свои рецитали, Плетњов редовно настапува во светските музички метрополи. Неговите снимки и живи изведби го докажаа како истакнат интерпретатор на опширен репертоар. Како композитор, неговите дела вклучуваат: „Класична симфонија“, „Триптих за симфониски оркестар“, „Капричо за пијано и оркестар“. Неговите изведби на Концертот за пијано и оркестар бр. 2 и на „Годишните времиња“, заедно со неговите транскрипции на „Оревокршачка“ и „Заспаната убавица“ на Чајковски беа избрани за антологијата „Големи пијанисти на 20-от век“ во 1998 година. Симон Трпчески се наметна како еден од најизвонредните млади музичари кои се појавија во изминатите години свирејќи со голем број светски оркестри и диригенти, воодушевувајќи ја публиката во целиот свет. Во изминатите неколку сезони Симон Трпчески настапуваше низ целиот свет, и тоа со: Њујоршкиот симфониски оркестар, Филхармонијата на Лос Анџелес, Симфонискиот оркестар на Сан Франциско, Сиднејскиот симфониски оркестар, Мелбурншкиот симфониски оркестар, Ротердамската филхармонија, оркестарот Концертгебау и со многу други. Како супериорен рециталист, Симон Трпчески одржа солистички концерти во: Амстердам (на главната сцена на „Концертгебау“), Атланта, Билбао, Хамбург, Лондон, Милано, Минхен, Њујорк, Париз, Прага, Сан Франциско, Сиетел, Токио, Торонто и Ванкувер. Доби многу пофалби за неговиот прв аудиозапис за ЕМИ, со дела на Чајковски, Скрјабин, Стравински и Прокофјев, кој е добитник и на наградите „Грамофон“ за најдобар деби албум и за избор на уредникот. Следните дискови со дела од Рахмањинов и од Шопен беа еднакво добро примени и во 2008 издаде уште едно ЦД со дела од Дебиси, кое беше одлично прифатено од критиката. Роден во Македонија во 1979 година, Симон Трпчески е добитник на награди на меѓународни натпревари во Велика Британија, Чешка и Италија, а во 2003 му е доделена наградата „Млад уметник“ на Кралското филхармониско друштво. Дипломирал во 2002 година на Факултетот за музичка уметност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што учел со професорот Борис Романов. Симон во моментов предава на матичниот факултет.

Потпеш, 19 ч. ИЗЛОЖБА СЕРГЕЈ ЦИНГУЛОСКИ: „Угоре високо, удолу длабоко - Гола вода“

6

Куќа на Уранија, 18ч. ИЗЛОЖБА „Презентација на три проекти за иднината на Охрид“ Автори: БОРИС ЧИПАН, ЈОНЕ ЈАНКОСКИ


50 godini Festival Ohridsko leto

July 12 2010 (Monday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

RUSSIAN NATIONAL ORCHESTRA Conductor: MIKHAIL PLETNEV (Russia) Soloist: SIMON TRPCESKI – piano (Macedonia) Directed by: IVAN POPOVSKI ZOJA BUZALKOVSKA Program: Rachmaninoff, Tchaikovsky The Russian National Orchestra has been in demand throughout the music world ever since its 1990 Moscow premiere. Of the orchestra’s 1996 debut at the BBC Proms in London, the Evening Standard wrote, “They played with such captivating beauty that the audience gave an involuntary sigh of pleasure.” The first Russian orchestra to perform at the Vatican and in Israel, the RNO maintains an active international tour schedule, appearing in Europe, Asia and the Americas. Guest artists performing with the RNO on tour include conductors Vladimir Jurowski, Nicola Luisotti, Antonio Pappano, Alan Gilbert, Carlo Ponti and Patrick Summers, and soloists Martha Argerich, Yefim Bronfman, Lang Lang, Pinchas Zukerman, Sir James Galway, Joshua Bell, Itzhak Perlman, Dmitri Hvorostovsky and Renée Fleming, among many others. Gramophone magazine called the first RNO CD (1991) “an awe-inspiring experience; should human beings be able to play like this?” and listed it as the best recording of Tchaikovsky’s Pathétique in history. The RNO’s recording of Prokofiev’s Peter and the Wolf, conducted by Kent Nagano and narrated by Sophia Loren, Bill Clinton and Mikhail Gorbachev, received a 2004 Grammy. In recognition of both its artistry and path-breaking structure, the Russian Federation recently awarded the RNO the first ever grant to a non-government orchestra. Mikhail Pletnev is an artist whose genius as pianist, conductor and composer enchants and amazes audiences around the globe. His musicianship encompasses a dazzling technical power and provocative emotional range, and a searching interpretation that fuses instinct with intellect. In 1990 Pletnev formed the first independent orchestra in Russia’s history. The risks of this step, even with Gorbachev’s endorsement, were enormous and it was Pletnev’s reputation and commitment that made his long-held dream a reality. Sharing his vision for a new model for the performing arts, many of the country’s finest musicians joined Pletnev in launching the Russian National Orchestra. As a guest conductor, Pletnev appears regularly with leading orchestras such as London’s Philharmonia Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Tokyo Philharmonic, Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic and City of Birmingham Symphony Orchestra. As a solo pianist and recitalist, Pletnev appears regularly in the world’s music capitals. His recordings and live performances have proved him to be an outstanding interpreter of an extensive repertoire. As a composer, Pletnev’s works include Classical Symphony, Triptych for Symphony Orchestra and Capriccio for Piano and Orchestra. His unrivalled transcriptions for piano of Tchaikovsky’s Nutcracker Suite and Sleeping Beauty were selected, along with his performance of Tchaikovsky’s Second Piano Concerto and The Seasons, for the 1998 anthology “Great Pianists of the 20th Century” Simon Trpčeski has established himself as one of the most remarkable young musicians to have emerged in recent years, playing with many of the world’s great orchestras and conductors and delighting audiences worldwide. During the past few seasons Simon Trpčeski has performed around the world, including with the New York Symphony, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Sydney Symphony, Melbourne Symphony, Rotterdam Philharmonic, the Concertgebouw Orchestra and many others. A superb recitalist, Simon Trpčeski has given solo concerts in Amsterdam (on the main stage of the Concertgebouw), Atlanta, Bilbao, Hamburg, London, Milan, Munich, New York, Paris, Prague, San Francisco, Seattle, Tokyo, Toronto and Vancouver. He has received much praise for his EMI recital recordings; the first, featuring works by Tchaikovsky, Scriabin, Stravinsky and Prokofiev, received both the Editor’s Choice and Debut Album Awards at the Gramophone Awards. Subsequent discs of Rachmaninov and Chopin were equally well received, and in 2008 he released an all-Debussy disc to widespread critical acclaim. Born in the Republic of Macedonia in 1979, Simon Trpčeski has won prizes in international piano competitions in the UK Czech Republic and Italy, and was awarded the ‘Young Artist Award’ by the Royal Philharmonic Society in 2003. A 2002 graduate from the Faculty of Music of the University of St. Cyril and St. Methodius in Skopje, where he studied with Professor Boris Romanov, Simon currently teaches as a faculty member at his alma mater.

Potpes 7:00 p.m. AN EXHIBITION SERGEJ CINGULOSKI, „Between the devile and the deep sea - naked water“

7

House of Urania 6:00 p.m. AN EXHIBITION „Presentation of three projects about the future of Ohrid“ Authors: BORIS CIPAN, JONE JANKOSKI

Antique Theatre, 9:00 p.m.

OPENING CEREMONY


50 godini Festival Ohridsko leto

Предворје на Св. Софија, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

13 Јули 2010 (Вторник)

July 12 - August 20, 2010

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ БЕЛГРАД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА Јован Стерија-Поповиќ

ПОКОНДИРЕНА ТИКВА Режисер: ЈАГОШ МАРКОВИЌ

Драматург: Молина Удовички-Фотез Сценски говор: Лилјана Мркиќ-Поповиќ Сценографија: Борис Максимовиќ Костимографија: Божана Јовановиќ Сценско движење: Марија Момиров Извршен продуцент: Борислав Балаќ Улоги: Фема, богата вдовица - ОЛГА ОДАНОВИЌ-ПЕТРОВИЌ Евица, нејзина ќерка - ХАНА ЈОВЧИЌ Митар, брат на Фема - ДАРКО ТОМОВИЌ Анчица, слугинка - ЈЕЛЕНА ХЕЛЦ Јован, чирак - МИХАИЛО ЛАЏЕВАЦ Сара, додворувач на Фема - АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЌ Светозар Ружичиќ - АЛЕКСАНДАР СРЕЌКОВИЌ Василије - БРАНИСЛАВ ТОМАШЕВИЌ

Организатор: Немања Константиновиќ Инспициент: Властимир Живановиќ Суфлер: Душанка Вукиќ Специјални ефекти: Милан Алавања Асистент на режија: Срѓан Обреновиќ Асистент-костимограф: Олга Мрѓеновиќ Дизајнер на храна: Стевица Живков Дизајнер на светло: Наит Илијази Шминка: Драгољуб Јеремиќ Сценски мајстор: Димитрије Радиновиќ Тон-мајстор: Тихомир Савиќ

Во почетокот на дваесет и првиот век во Белград, Србија, ја читаме комедијата на Јован Стерија Поповиќ „Покондирена тиква“. Жена, која долги години минала со сопруг кој ја тепал и ја присилувал да работи напорно, останувајќи вдовица, желна за добрина, убавина и нежности, прави сè за да и’ обезбеди индина на својата единствена ќерка, иднина сосема поинаква од онаа што самата ја имала. Зар е ова за исмејување? Нејзината амбиција и нејзините намери суштински не се за осуда и со тоа таа и победува на крајот. Добива зет кој „зборува“ француски (дали е богат, тоа не и’ е важно) и верува дека нејзината ќерка ќе живее подобро од неа. Комедијата е олицетворение на „среќата“, вели Сузан Лангер во познатата студија „Големи драмски форми“, и со тоа Фема во оваа претстава е некој кој се радува кога му се „слави во куќата“. Поредокот е воспоставен. Comme il faut. Молина Удовички Фотез, драматург

8


50 godini Festival Ohridsko leto

July 13 2010 (Tuesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Jovan Sterija Popovic

THE UPSTART

Director JAGOŠ MARKOVIC Dramaturgue Molina Udovicki Fotez Stage Speech Ljiljana Mrkic Popovic Set Designer Boris Maksimovic Costume Designer Božana Jovanovic Stage Movement Marija Momirov Cast: Fema, a rich widow - OLGA ODANOVIC - PETROVIC Evica, Fema’s daughter - HANA JOVICIC Mitar, Fema’s brother - DARKO TOMOVIC Ancica, a maid - JELENA HELC Jovan, an apprentice - MIHAILO LAÐEVAC Sara, a flatterer - ALEKSANDRA NIKOLIC Svetozar Ružicic - ALEKSANDAR SRECKOVIC Vasilije - BRANISLAV TOMAŠEVIC

Organizer Nemanja Konstantinović Stage Manager Vlastimir Živanović Prompter Dušanka Vukić Special effects Milan Alavanja Assistant Director Srđan Obrenović Assistant Costume Designer Olga Mrđenovic Food Design Stevica Živkov Lighting Designer Nait Ilijazi Make-up Designer Dragoljub Jeremic Stage Master Dimitrije Radinovic Sound Designer Tihomir Savic

At the beginning of the 21st century in Belgrade, in Serbia, we read the comedy by Jovan Sterija Popovic – The Upstart. A woman who spent years in a stinky workshop with a husband who ill treated her and forced her to work hard, remains a well-off widow eager for kindness, beauty and tenderness, does everything she can to overcome her past and to secure her only daughter a future different then her life. Can this be mockery? Her ambition and her intentions essentially can not be judged, with this she wins in the end. She gets a son-in-law who ‘speaks’ French (whether he is wealthy is of no importance to her) and believes that her daughter will live better then herself. Sussane Langer called comedy an image of life triumphing over chance. Fema in this play is someone who is happy when there is a celebration in her house. The order is maintained. Comme il faut. Molina Udovicki Fotez, Dramaturgue

9

St. Sophia Vestibule, 9:00 p.m.

NATIONAL THEATRE BELGRADE, REPUBLIC OF SERBIA


50 godini Festival Ohridsko leto

Антички театар, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

14 Јули 2010 (Среда)

July 12 - August 20, 2010

„ЕВРОПА СЕГА, ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ“

ПРЕМИЕРА МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН БАЛЕТ, Кореограф: САША ЕВТИМОВА Музика: ДРАГАН ДАУТОВСКИ, „ПРОЕКТ ЖЛУСТ“ и КОКАН ДИМУШЕВСКИ БАЛЕТ НА ОПЕРАТА НА БОРДО (Франција) Кореограф: ШАРЛ ЖУД AERITES DANCE COMPANY (Грција), Кореограф: ПАТРИЦИЈА АПЕРГИ Музика: ДЕМОСТЕНИС ГРИВАС FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA (Италија) Кореограф: РАФАЕЛ БЈАНКО VORTICE DANCE COMPANY (Португалија) Кореограф: РАФАЕЛ ПАЗ КАРИКО НАЦИОНАЛНА ОПЕРА НА УКРАИНА „Т. С. Шевченко“ Кореограф: ВИКТОР ЈАРЕМЕНКО Сонуваме за подобар свет. Сонуваме за место каде што сите ќе бидеме разбрани каде што срцето ги предводи луѓето. Сонуваме за место каде што сите сме браќа, пријатели, каде што луѓето се луѓе без разлика на нивната боја, религија или пол, каде што тие сè уште остануваат да бидат луѓе на сонцето. Ние сонуваме за место каде што може да сонуваме и да ги остваруваме тие соништа, каде што можеме да бидеме безгрижни и не мора да чекаме подобро утре и посреќен ден. Каде што сите одиме по еден долг животен пат во една насока, рака за рака, еден до друг. За овој подобар свет за кој сонуваме сè што треба да направиме е да им дозволиме на нашите срца да заборават, да простат и да веруваат…

10


50 godini Festival Ohridsko leto

July 14 2010 (Wednesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

PREMIERE MACEDONIAN NATIONAL BALLET, Choreographer: SASHA EFTIMOVA Music: DRAGAN DAUTOVSKI, PROJECT ZLUST, KOKAN DIMUSHEVSKI

BALLET DE L’OPERA DE BORDEAUX (France), Choreographer: CHARLES JUDE AERITES DANCE COMPANY (Greece), Choreographer: PATRICIA APERGI Music: DIMOSTHENIS GRIVAS FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA (Italy), Choreographer: RAPHAEL BIANCO VORTICE DANCE COMPANY (Portugal), Choreorgapher: RAFAEL PAZ CARRICO NATIONAL OPERA OF UKRAINE T. S. SCHEVCHENKO (Ukraine), Choreographer: VICTOR JAREMENKO We Dream of a Better World We dream of a place where we can be understood, where people are guided by their hearts. We dream of a place where people can be brothers, friends, where people can be people no matter of their color, sex or religion where they remain to be the people of the sun. We dream of a place, where we all can dream, and make those dreams come true; Where we don’t have to worry and where we don’t have to wait for a brighter tomorrow and a happier today. Where we can all walk down life’s road in one direction, walking hand in hand, and side by side. For this better world I dream of all we need to do is let ourselves in our hearts to forget, forgive, and believe.

11

Antique Theatre, 9:00 p.m.

“EUROPE NOW, EUROPE WITHOUT BORDERS”


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

15 Јули 2010 (Четврток)

July 12 - August 20, 2010

КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ МИЛКА ЕФТИМОВА – алт, ЈАСМИНКА ЧАКАР на пијано, СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА-ГАЛИЌ – сопран, НИКОЛА АТАНАСОВ на флејта, ТРИО „Скопје“, МИХАЈЛО КУФОЈАНАКИС на виолина, ТОДОР СВЕТИЕВ на пијано, ВЕСНА ЃИНОВСКА-ИЛКОВА – сопран, ТАТЈАНА ОГНАНОСКА на пијано Програма: Котро, Шопен, Каталани, Бизе, Калдара, Николовски, Зографски

12


50 godini Festival Ohridsko leto

July 15 2010 (Thursday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

MILKA EFTIMOVA – alto, JASMINKA CHAKAR – piano, SLAVICA PETROVSKA-GALIC – soprano, NIKOLA ATANASOV – flute, TRIO “Skopje”, MIHAJLO KUFOJANAKIS – violin, TODOR SVETIEV – piano, VESNA GINOVSKA-ILKOVA – soprano, TATJANA OGNANOSKA – piano Program: Cottrau, Chopin, Catalani, Bizet, Caldara, Nikolovski, Zografski

13

St. Sophia, 9:00 p.m.

CONCERT OF MACEDONIAN ARTISTS


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

16 Јули 2010 (Петок)

July 12 - August 20, 2010

ДРАМСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Вилијам Шекспир

ХАМЛЕТ

Режисер: ДЕЈАН ПРОЈКОВСКИ Денес не е проблемот да се биде или не, денес проблемот е да се Биде. И тоа како да се биде, зошто да се биде, наспроти сè, поради кој и како да се биде? Да не се биде, сепак, значи спокојство, тишина и слеаност со бескрајот на времето. Да се биде денес, значи да се биде фрлен во една „заедничка“ цивилизација каде што страдањето, осаменоста, предавството, лудилото, бедата имаат заедничко име - глобален прогрес. Нема повеќе замоци, кралеви, дворски лавиринти на светската берза за сè и сешто може да се тргува па и со крвта на Хамлет, која, патем, е и многу евтина... Во целосно освоениот простор на човештвото, новиот потоп се вика изобилство на слики, звуци, „информации“...Бабилон е меѓу нас, веќе од толку слики не се распознаваме, не се слушаме, не се разбираме - глуви и слепи врвиме низ неповторливиот и огромен прогрес на човекот? Молчиме? Не знаеме зошто бевме? Не знаме кои бевме? Наместо светлина гледаме флуоресцентни одблесоци од привлечниот пекол на непостењето, наместо љубов го гледаме човечкото месо искасано од канибалската автобиографија на terra ludens. Пред неколку века тој проклет Принц Дански, во оревова лушпа сместен го виде денешниов ден и полуде од болка од очај, тука е покрај нас уште во единственото место каде што остана малку од закопаната вистина - театарот. Како Вергилиј со бесен и меланхоличен ентузијазам во исто време ќе нè води низ она што со некоја чудна и несфатлива упорност - стварност го нарекуваме. Можеби е тука за да ни ја каже алхемиската формула за да не се Биде и да се ѕирне во кристалите на вселената и на ѕвезденото треперење на сите изгубени, скриени, заборавени души - минати, сегашни, идни - за сите времиња. Нашиот Хамлет е крикот на театарот - го слушаме ли? Улоги: Хамлет - ДЕЈАН ЛИЛИЌ Офелија - ВИКТОРИЈА СТЕПАНОВСКА Клаудиус - БРАНКО ЃОРЧЕВ Гертруд - КАТЕРИНА КОЦЕВСКА Полониус - ДРАГАН СПАСОВ Хорацио - ФИЛИП ТРАЈКОВИЌ Лаерт - ИГОР СТОЈЧЕВСКИ Розенкранц - ИГОР АНГЕЛОВ Гилденстерн - НИКОЛА АЦЕВСКИ Духот на таткото на Хамлет - ЛАЗЕ МАНАСКОВСКИ Гробар 1 - ДИМЕ ИЛИЕВ Гробар 2 - ЃОКИЦА ЛУКАРЕВСКИ Маурицио - АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЕВСКИ Бернардо - ИГОР ГЕОРГИЕВ Франциско - СЛОБОДАН ТРЕНДАФИЛОВ

Дејан Пројковски, режисер

Музика: Горан Трајковски Сценограф: Владо Ѓоревски Костимограф: Благој Мицевски Aсистенти на режија: Теа Беговска и Небојша Јовановиќ Инспициент: Кире Ставревски Суфлер: Жаклина Ѓеоргиевска

Света Софија, 21:00ч.

ЗАВРШЕН КОНЦЕРТ НА СЕМИНАРОТ ПО ПИЈАНО ПОД РАКОВОДСТВО НА ПРОФ. БОРИС РОМАНОВ 14


50 godini Festival Ohridsko leto

July 16 2010 (Friday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

William Shakespeare

HAMLET

Director: DEJAN PROJKOVSKI The dilemma these days is not whether to be or not to be, but to Be and how to Be, why should we Be, despite of everything, in whose behalf and how to Be. Since not being means tranquility, silence, oneness with the infinity of time. To be today means to be thrown into a “common civilization, where the suffering, the loneliness, the betrayal, the insanity, the misery have one common name: global progress. There are no more castles, kings, court labyrinths: the global market offers trade with any \thing and everything, even with Hamlet’s blood which, by the way, comes very cheap… Within the completely conquered space of humanity the new cataclysm is called abundance, of images, sounds, information… Babylon is among us: the inflation of images prevents us from recognizing each other, hearing each other, understanding each other – blind and deaf we walk through the fabulous and enormous human progress? We remain silent? We don’t know why we were? We don’t know who we were? Instead of light, we see fluorescent reflections of the private hell of inexistence, instead of love we see human flesh, ripped by the cannibalistic autobiography of Terra Ludens. Several centuries ago, that damned Danish Prince, hidden in a nut crust, saw the present day and went insane out of pain, out of despair - he is here, beside us, at the only place where a little bit of the buried truth still exists – the Theatre. And just like Virgil, with an angry and melancholic enthusiasm he will lead us through what we, with a queer and inconceivable persistence, call reality. Maybe he is here to reveal to us the alchemic formula of how not to Be and to peek into the crystals of the cosmos and of the twinkling stars of all lost, hidden, forgotten souls – past, present, future, for all the times. Our hamlet is the scream of the theatre – do we hear it? Cast: Hamlet - DEJAN LILICH Ofelia - VIKTORIJA STEPANOVSKA Claudius - BRANKO GJORCEV Gertrude - KATERINA KOCEVSKA Polonius - DRAGAN SPASOV Horatio - FILIP TRAJKOVICH Laertes - IGOR STOJCHEVSKI Rosencrantz - IGOR ANGELOV Guildenstern - NIKOLA ACEVSKI Ghost of Hamlet’s father - LAZE MANASKOVSKI Gravedigger 1- DIME ILIEV Gravedigger 2 - GJOKICA LUKAREVSKI Mauricio - ALEKSANDAR GEORGIEVSKI Barnardo - IGOR GEORGIEV Francisco - SLOBODAN TRENDAFILOV

Dejan Projkovski, Director Music: Goran Trajkoski Stage design: Vlado Gjoreski Costume design: Blagoj Micevski Director assistants: Tea Begovska and Neboysha Јovanovich Stage manager: Kire Stavrevski Prompter - Zaklina Georgievska

St. Sophia, 9:00 p.m.

CLOSING CONCERT OF THE PIANO SEMINAR UNDER DIRECTION OF PROF. BORIS ROMANOV 15

Centre of Culture Grigor Prlicev, 9:00 p.m.

DRAMA THEATRE - SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

17 Јули 2010 (Сабота)

July 12 - August 20, 2010

ЕМАНУЕЛ ПАЈУ на флејта (Швајцарија) СВЕТЛАНА ДЕЈАНОВИЌ-АВРАМОВИЌ на пијано (Србија) Програма: Такемицу, Моцарт, К.Ф.Е. Бах, Дитје, Дебиси, Пуланк, Берио, Бизе/Борн

Емануел Пају е еден од највозбудливите и авантуристички музичари. Роден е во Женева во јануари 1970 година и почнал да учи музика на шестгодишна возраст. Дипломирал во 1990 со прва награда на Парискиот конзерваториум, по што продолжил да учи со Орел Николет. Добитник е на првите награди на големи меѓународни натпревари, како Кобе во 1989 и Дуино во 1988, награден е со осум специјални награди од вкупно дванаесет на Женевскиот конкурс во 1992. На 22-годишна возраст Емануел Пају е назначен за водач на флејти во Берлинската филхармонија под Клаудио Абадо. Се враќа на оваа функција во 2002 година по 18-месечно отсуство, кога ги држи часовите по виртуозност на Женевскиот конзерваториум. Емануел редовно настапува на водечки фестивали низ Европа, САД и на Далечниот Исток. Како солист има настапувано со водечки оркестри, и тоа: Берлинската филхармонија, Лондонската филхармонија, оркестарот Тонхале на Цирих, оркестарот на театарот „Марински“, Камерата Салцбург и многу други и има соработувано со диригентите: Абадо, Ретл, Цинман, Мазел, Гергиев, Гардинер, Хардинг, Ростропович и Перлман. Тој е посветен камерен музичар и редовно е на турнеја со пијанистите Ерик Л Саж, Јефим Бронфман и Елен Гримо, а, исто така, свири џез со Џеки Терасон. Во 1996 потпишал ексклузивен договор со „ЕМИ Класикс“, соработка која е една од најзначајните за аудиозаписите на музика за флејта. Неговите изданија добија едногласно признание од критиката („Не сум слушнал флејтист на диск што ми се допаѓа колку Пају“ - American Record Guide; „Ги надминува сите претходни снимки на квартетите на Моцарт“ - BBC Music Magazine ; „Ова сигнализира пристигнување на нов мајстор флејтист“ - The Guardian ; „Не пропуштајте ниту една снимка на Пају!“ Diapason ) и освоија голем број награди кои ги вклучуваат: Diapason d’Or , „Запис на годината“ на Радио Франција и многу други во Германија и во Јапонија. Светлана Дејановиќ-Аврамовиќ го започна своето музичко образование кај проф. Олга Јанковиќ во Ниш и го продолжи во класата на Андреја Прегер, кај кого и дипломира. Како ученик и студент е добитник на повеќе награди. По дипломирањето продолжи да настапува и почна да работи како пијано-педагог. Таа е една од првите пијаносоработници во специјализираното музичко училиште во Чуприја. Светлана настапува во Србија и во странство. Нејзините ученици се почитувани пијанисти и педагози.

16


50 godini Festival Ohridsko leto

July 17 2010 (Saturday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Program: Takemitsu, Mozart, C.P.E. Bach, Dutilleux, Debussy, Poulenc, Berio, Bizet/Borne Emmanuel Pahud is one of today’s most exciting and adventurous musicians. He was born in Geneva in January 1970 and started to study music at the age of six. He graduated in 1990 with the Premier Prix from the Conservatoire National de Musique de Paris, after which he continued his studies with Aurele Nicolet. He has won first prize in many major International Music Competitions like Kobe in 1989 and Duino in 1988, then won eight out of the twelve special prizes at the Concours de Geneve in 1992. At the age of 22, Emmanuel Pahud was appointed Principal Flute of the Berlin Philharmonic Orchestra under Claudio Abbado, a post to which he returned in 2002 after an 18-month sabbatical when he taught the Virtuosity Class at the Geneva. Emmanuel appears regularly at leading festivals throughout Europe, the USA and the Far East. He has appeared as soloist with many of the world’s leading orchestras including the Berlin Philharmonic, London Philharmonic, Zurich Tonhalle, Mariinski, Camerata Salzburg and many others. He’s collaborated with conductors such as Abbado, Rattle, Zinman, Maazel, Gergiev, Gardiner, Harding, Rostropovich and Perlman. He is a dedicated chamber musician and regularly gives recital tours with pianists such as Eric Le Sage, Yefim Bronfman and Helene Grimaud, as well as jazzing with Jacky Terrasson. In 1996 he signed an exclusive contract with EMI Classics, a collaboration which is set to be one of the most significant contributions to recorded flute music. The releases have received unanimous critical acclaim (“I haven’t heard a flautist on disc that I like as much as Pahud” - American Record Guide; “surpassing any previous recordings of the Mozart quartets”- BBC Music Magazine; “this signals the arrival of a new master flautist” - The Guardian ; “don’t miss any of Pahud’s recordings!” Diapason), and have been showered with awards including Diapason d’Or, Radio France’s “Recording of the Year” and many others in Germany and Japan. Svetlana Dejanovic-Avramovic started her music education with Prof. Olga Jankovic in Nish and continued her education and graduated in the class of Andreja Preger. As a student she is the recipient of numerous awards. After graduating she continued performing and started working as a piano pedagogue. She was one of the first piano accompanists at the specialized music school in Chuprija. Svetlana performs in Serbia and abroad as a piano accompanist. Her students are respected pianists and pedagogues.

17

St. Sophia, 9:00 p.m.

EMMANUEL PAHUD – flute (Switzerland) SVETLANA DEJANOVIC-AVRAMOVIC – piano (Serbia)


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

18 Јули 2010 (Недела)

July 12 - August 20, 2010

Света Софија, 21:00ч.

ДЕН НА ЕВРОПА НА ФЕСТИВАЛОТ ОХРИДСКО ЛЕТО

БОЛКИ И НАПЕВИ

БАРОКЕН ОРКЕСТАР НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА Диригент: ЛАРС УЛРИК МОРТЕНСЕН

Програма: Зеленка, Локатели, Албинони, Бибер, Шарпентие, Вивалди, Муфат Секоја година БОЕУ кани на аудиција 100 талентирани млади барокни музичари од цела Европа. Дваесет и пет успешни кандидати, обично од 12 или од повеќе земји, со просечна возраст од 25 годни, поминуваат шест месеци заедно работејќи, патувајќи на турнеи и настапувајќи низ Европа и подалеку под раководството на водечките светски барокни специјалисти, меѓу кои во 2010 се: Ларс Улрик Мортенсен, Тон Купман и Кристина Плухар. На крајот од секоја година, студентите на БОЕУ продолжуваат понатаму во професионалниот свет и целиот процес, од аудиција до градација, започнува повторно. БОЕУ е толку успешен во својата мисија што има поранешни студенти на БОЕУ во секој голем професионален барокен ансамбл во Европа, вклучувајќи ги и: „Les Arts Florissants“, Амстердамскиот барокен оркестар, Музичарите на Лувр, Англиски концерт, Европа галанте, Академија за стара музика итн. Од неговото основање во 1985 година, оркестарот настапувал во повеќе од 50 земји. БОЕУ е високо почитуван од Европскиот парламент, Комисијата и Советот како културен амбасадор на ЕУ и е финансиран од програмата за образование и култура на Европската Унија. Оркестарот е горд што ја носи пораката на Европа – за разбирање и толеранција на културна разновидност – низ целиот свет. Барокниот оркестар на Европската Унија, исто така, настапува и на најдобрите европски фестивали и концертни сали, вклучувајќи ги „Концертгебау“ во Амстердам, Палатата на музиката во Барцелона, Комичната опера во Париз и на фестивалите во Ансбах, Вландерен, Единбург, како и на високоспецијализирани фестивали за стара музика во Утрехт, Амбронај, Јорк и Луфтанза Барок во Лондон.

18


50 godini Festival Ohridsko leto

July 18 2010 (Sunday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

MALADIES AND MELODIES

EUROPEAN UNION BAROQUE ORCHESTRA Conductor: LARS ULRIK MORTENSEN

Program: Zelenka, Locatelli, Albinoni, Biber, Charpentier, Vivaldi, Muffat Every year EUBO invites 100 talented young baroque musicians from across Europe to audition. The 25 successful candidates, typically from 12 or more different countries with an average age of 25 years, spend six months together, training, touring and performing throughout Europe and further afield under the direction of the world’s leading baroque specialists including in 2010 Lars Ulrik Mortensen, Ton Koopman and Christina Pluhar. At the end of each year, the students of EUBO move on into the professional world and the whole process, from audition to graduation, begins again. EUBO has been so successful in its mission that there are now former EUBO students in every major professional baroque ensemble in Europe, including Les Arts Florissants, Amsterdam Baroque Orchestra, Les Musiciens du Louvre, English Concert, Europa Galante, Academy of Ancient Music etc. Since its foundation in 1985, the Orchestra has given concerts in more than 50 different countries. EUBO is highly regarded by the European Parliament, Commission and Council as a cultural ambassador for the EU and receives funding from the European Union’s Education and Culture program. The Orchestra is proud to carry the message of Europe - of understanding and tolerance of cultural diversity – all over the world. The European Union Baroque Orchestra also performs at many of Europe’s finest music festivals and concert halls, including the Amsterdam Concertgebouw, Palau de la Musica in Barcelona, Opera Comique in Paris, and the Festivals of Ansbach, Vlaanderen, Edinburgh, as well as top specialist early music festivals such as Utrecht, Ambronay, York and Lufthansa Baroque in London.

19

St. Sophia, 9:00 p.m.

A EUROPEAN DAY AT THE OHRID SUMMER FESTIVAL


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

19 Јули 2010 (Понеделник)

July 12 - August 20, 2010

ВАЛЦЕРИ ЗА ПИЈАНО ПЕТЕР ЛАУЛ на пијано (Русија) Програма: Вебер, Шуберт, Ј. Штраус, Чајковски, Скрјабин, Лист, Брамс, Шопен, Дебиси и Равел Петер Лаул е роден во музичко семејство во Санкт Петербург каде што го стекнал своето образование во класата на проф. Александар Сандлер на Конзерваториумот во Санкт Петербург. Добитник е на неколку меѓународни награди, а исто така и на почесен медал „За достигнувања во уметноста“, доделен од Министерството за култура на Руската Федерација. Има настапувано како солист со: Филхармонијата на Санкт Петербург, оркестарот на театарот „Марински“, Симфонискиот оркестар на Москва и соработувал со диригентите: Максим Шостакович, Валериј Гергиев, Жан-Клод Касадесус итн. Со свои рецитали се претставил во: Салата на Филхармонијата на Санкт Петербург, Големата сала на Московскиот конзерваториум, Салата „Чајковски“ во Москва, Аудиториумот на Лувр, Музејот „Орсај“ во Париз, „Концертгебау“ во Амстердам, „Линколн-центар“ во Њујорк и др. Неговите последни настапи се на Шубертијадата и фестивалот „Бетовен“ во Колмар, Пролетниот фестивал во Камчатка, фестивалот „Сен Рикер“, во салата на Луксембуршката филхармонија и други. Негови чести партнери за камерна музика се Иља Гинголц, Сергеј Левитин, Теди Папаврами, Давид Гримал. Петер Лаул има направено аудиозаписи за „Хармониа мунди“, „Аеон“, „Кверштанд“, „Интеграл класикс“, „Кинг рекордс“, „Северни цветови“ и многубројни снимки за ТВ и радиостаници во Русија и во странство.

20


50 godini Festival Ohridsko leto

July 19 2010 (Monday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

PETER LAUL – piano (Russia)

Program: Weber, Schubert, J. Strauss, Tchaikovsky, Scriabin, Liszt, Brahms, Chopin, Debussy, Ravel Peter Laul was born into a musical family in St. Petersburg, Russia and received his education at the St. Petersburg Conservatory, where he studied with Prof. Alexander Sandler. He is the recipient of many international awards and he was awarded the honorary medal “For achievements in the Arts” by the Ministry of Culture of the Russian Federation. Peter Laul has performed as a soloist with the Saint Petersburg Philharmonic, the Marinsky Theater Orchestra and the Moscow Symphony Orchestra and worked with conductors such as Maxim Shostakovich, Valery Gergiev, Jean-Claude Casadesus etc. Peter Laul’s recital performances have taken him to the St. Petersburg Philharmonic Halls, the Moscow Conservatory Halls, the Moscow Tchaikovsky Hall, Auditorium du Louvre, the Musée d’Orsay in Paris, the Lincoln Center in New York, the Amsterdam Concertgebouw. His most recent performances have been at the Schubertiade and the Beethoven Festival in Colmar, the Kamchatka Spring Festival, the Saint-Riquier Festival, the Luxembourg Philharmonic Hall and others. His chamber music partners include Ilya Gringolts, Sergey Levitin, David Grimal, Tedi Papavrami. Peter Laul has recorded for Harmonia Mundi, Aeon, Querstand, Integral Classics, King Records, Northern Flowers and numerous TV and Radio stations in Russia and abroad.

21

St. Sophia, 9:00 p.m.

WALTZES FOR PIANO


50 godini Festival Ohridsko leto

Предворје на Света Софија 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

20 Јули 2010 (Вторник)

July 12 - August 20, 2010

В.Ф. КОМИСАРЖЕВСКА - САНКТ ПЕТЕРБУРГ, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА Вилијам Шекспир

СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ

Режисер: АЛЕКСАНДАР МОРФОВ „Јас сум еден од тие режисери кој се стреми да ја претстави целата содржина на работата на сите писатели во една драма.“ Александар Морфов, режисер „...Всушност секој актер заслужува индивидуални пристојни зборови и сите тие заради консолидација би можеле да водат некаков актерски ‘master class’ со доследност на работа во компанија и динамична прецизност во глумењето. Александар Морфов од порано бил длабок почитувач на апсурдно улично сценирање кое во некој среќен случај може да се хармонизира со деликатната и нежна филозофија.... „Сон на летната ноќ“ е изведба на вистинска љубов. Несебична, непоправлива и емотивна љубов за театар. Истото е за актерите кои го игнорираат исмејувањето од повисокиот слој и кои го трпат потсмевот на општеството. Ни раскажува за најапсурдната тема на страста наречена Театар, која што се покажува како единствениот сон којшто не може да го отстрани човек и единственото чувство кое е невозможно да се имитира. Елена Герусова, Комерсант. Улоги: Тезеус, принц на Атина - АЛЕКСАНДАР БОЛШАКОВ (почесен актер на Русија) Хиполита, кралица на Амазоните, свршеница на Тезеус - ОЛГА АРИКОВА Филостратус, мајстор за церемонии во дворецот на Тезеус - АЛЕКСАНДАР РОНИС Егеус, татко на Хермија - АНАТОЛИ ГОРИН (почесен актер на Русија) Хермија, вљубена во Лизандер - АНА ВАРТАНЈАН Хелена, вљубена во Деметриус - ЕВГЕНИЈА ИГУМНОВА (почесен актер на Русија) Лизандер, вљубен во Хермија - РОДИОН ПРИКОДКО Деметриус, вљубен во Хермија - ЕВГЕНИЈ ИВАНОВ (почесен актер на Русија) Граѓаните на Атина - креатори и извршители на „Драматична комедија со елементи на трагедија за љубов и страшна смрт на Пирамус и Тисбе“ Петер Стуб - СЕРГЕЈ БИЗГУ Мари Стуб - МАРГАРИТА БУЧКОВА (почесен актер на Русија) Ник Паунч, исто и како Магаре - ДЕНИЗ ПИАНОВ Џозеф Адел - АНАТОЛИ ГОРИН (почесен актер на Русија) Франк птичка - ИВАН ВАСИЛЕВ Том - отворач за тапи - ВЛАДИМИР КРИЛОВ Џон Пертсел - АРТУР МКРТЧЈАН Роберт Егплант - ЕГОР БАКУЛИН Оберан, цар на самовили и елфови - АЛЕКСАНДАР БОЛШАКОВ (почесен актер на Русија) Титаниа, царица на самовили и елфови - ОЛГА АРИКОВА Пук, мал елф - АЛЕКСАНДАР РОНИС Самовила - АЛЕКСАНДРА СИДОРИК Детето, миленикот на Титанија - АЛЕКСАНДАР МАКИН Најдобриот дел на магарето - ЈУРИ ЕРШОВ Придружба - АЛЕКСАНДРА СИДОРИК Александар Макин - ЈУРИ ЕРШОВ Сценски асистент: А. ПЕТРЕНКО

Гостувањето на театарот го помогна Министерството за култура на Руската Федерација.

22


50 godini Festival Ohridsko leto

July 20 2010 (Tuesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

William Shakespeare

A MIDSUMMER NIGHT`S DREAM Director: ALEXANDAR MORFOV

“I am one of those directors who strives for presenting through one play the whole content of all writer’s works” Alexander Morfov, Director «…In fact every actor deserves individual fair words. And they all in consolidation could be running a kind of masterclass on coherence of working in a company and dynamic accuracy in acting. Alexander Morfov was long ago found as a venerator of farcical street staging which in some fortunate case can harmonize with delicate and tender phylosophy... “A Midsummer Night’s Dream” has appeared as a performance about true love. Unselfish, ineradicable and touching love for Theatre. It is also about actors who ignore mockering from the mighty forces of the upper world and endure the society’s scorn. It tells us about the most absurd subject of passion called Theatre which turns out to be the only dream one cannot dispel and the only feeling that is impossible to fake. Elena Gerusova, Kommersant. Cast: Thezeus, Prince of Athens - ALEXANDER BOLSHAKOV (Honored Artist of Russia) Hyppolita, Queen of Amazons, engaged with Thezeus - OLGA ARIKOVA Philostratus, Master of Ceremonies at Thezeus’ Court - ALEXANDER RONIS Aegeus, Hermia’s Father - ANATOLY GORIN (Honored Artist of Russia) Hermia, in love with Lyzander - ANNA VARTANYAN Helena, in love with Demetrius - EVGENIA IGUMNOVA (Honored Artist of Russia) Lyzander, in love with Hermia - RODION PRIKHODKO Demetrius, in love with Hermia - EVGENY IVANOV (Honored Artist of Russia) Citizens of Athens – creators and executors of “The Dramatic Comedy with Elements of Tragedy about Love and Dreadful Decease of Pyramus and Thisbe” Peter Stub - SERGEY BYZGU Mary Stub - MARGARITA BYCHKOVA (Honored Artist of Russia) Nick Paunch, also as Donkey - DENIS PYANOV Joseph Addle - ANATOLY GORIN (Honored Artist of Russia) Frank Squeaker - IVAN VASILYEV Tom Corkscrew - VLADIMIR KRYLOV John Pertsel - ARTUR MKRTCHYAN Robert Egg-Plant - EGOR BAKULIN Oberon, Tzar of Fairies and Elfs - ALEXANDER BOLSHAKOV (Honored Artist of Russia) Titania, Tsarina of Fairies and Elfs - OLGA ARIKOVA Puck, or Robin Good Fellow, little Elf - ALEXANDER RONIS Fairy - ALEXANDRA SYDORUK The Boy, Titania’s Favourite - ALEXANDER MAKIN The Donkey’s Best Part - YURY ERSHOV Waiters, Retinue - ALEXANDRA SYDORUK Alexander Makin - YURY ERSHOV Stage Assistant - A. PETRENKO

The theatre’s visit to Macedonia is assisted by the Ministry of Culture of the Russian Federation.

23

St. Sophia Vesibule, 9:00 p.m.

THE STATE V.F. KOMISSARZHEVSKAYA THEATRE, SAINT PETERSBURG, RUSSIA


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

21 Јули 2010 (Среда)

July 12 - August 20, 2010

КСЕНИЈА ЈАНКОВИЌ на виолончело, НЕНАД ЛЕЧИЌ на пијано Програма: Шуман, Рахмањинов.

Ксенија Јанковиќ е родена 1958 година во фамилија на музичари. Маѓепсана од виолончелото, почнала да свири уште во својата шеста година. Први професори и биле нејзиниот татко Павле Јанковиќ и Јанко Ристиќ. Уште на деветгодишна возраст дебитирала со Белградската филхармонија. Образованието го продолжила во Централната музичка школа при Московскиот конзерваториум каде професори и биле Стефан Калјанов и Мстислав Ростоповиќ. Студирала кај Пјер Фурние во Швајцарија и кај Андре Навара во Германија. После победата на неколку национални и интернационални натпревари, во 1981 година ја освоила Првата награда на познатиот Конкурс Гаспар Касадо во Фиренца, со што започна нејзината меѓународна афирмација. Соработката со Шандор Вега и Џерџ Шебок ја инспирира длабоко и трајно. Солистичките концерти на Ксенија Јанковиќ во Париз, Лондон, Берлин и Москва, како и нејзините настапи со големи оркестри како што се Лондонскиот Филхармониски Оркестар, Филхармонијата на Будимпешта, Московската Филхармонија, оркестрите на Радио Берлин, Копенхаген и Мадрид, критиката ги опиша како потресни и незаборавни. Ксенија Јанковиќ е гостин на големи меѓународни фестивали во Австрија, Швајцарија, Англика, Германија и Кореа. Таа е посветен камерен музичар. Свири со уметници како што се Гидон Кремер, Андреас Шиф, Хајнц Холигер и Табе Цимерман. Од 1990 година работи како професор по виолончело и камерна музика на Високата школа за музика во Вирцбург, а од 2004 предава на Високата школа за музика во Детмолд. Ненад Лечиќ е роден 1979 година во Чачак, Србија. Бил инволвиран со музика од неговата 5-та година, и го приреди својот прв рецитал и ивзедба со оркестар на 11 годишна возраст. Од тогаш тој победил на 6 поголеми национални натпревари. На 12 годишна возраст тој стана најмладиот ученик со специјален статус во историјата на Белградската Музичка Академија, каде што студира заедно со Игор Ласко. Во овој период ја доби наградата РАИ за Европски Топ Талент. Тој направи многу концерти во Србија, вклучувајќи го и неговото гостување во многу големи домашни музички настани и соработува со поголемите оркестри како што се Белградска Филхармонија и Белградски Радио Оркестар, како и со многу камерни оркестри. Во 1993 тој го снимаше неговиот прв LP албум со композиции од Бах, Скарлати, Хајдн, Шопен и Рахманинов. Ненад живее во Германија од 1993. Дипломира во Музичката школа во Келн во 1998 на 19 годишна возраст. Три години подоцна ја доби неговата магистерска титула во класот на Пиер-Лорен Аимар и Арбо Валдма, истовремено студирајки за нова пијано музика. Моментално работи во Musikhochschule во Детмолд и учествува екстензивно во музичкиот живот на Германија и други Европски држави, која што вклучува изведби на Рухр Пијано Фестивал, Келн Филхармонија, емитувања за WDR, ORF и BR. Во Септември 2008 изведуваше на Германската премиера на Јохан-Мариа Стаудовото Concerto за 2 пијана и Оркестар, со Бамберг Симфониски Оркестар диригиран од Џонатан Нот.

24


50 godini Festival Ohridsko leto

July 21 2010 (Wednesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Program: Schumann, Rachmaninoff

Ksenija Jankovic is born 1958 in a family of musicians. Mesmerized by the cello, she started to play when she was 6. Her first professors were her father Pavle Jakovic and Janko Ristic. Since her age of 9 she debuted with the Belgrade Philharmonics. She continued her education in the Central Music School at the Moscow conservatorium at the classes of Stefan Kalyanov and Mstislav Rostropovich. She studied at Pier Furnie in Switzerland and Andre Navara in Germany. After winning national and international awards, in 1981 she won the First place at the famous contest Gaspar Cassado in Firenza, at which moment starts her international affirmation. Her collaboration with Sandor Vega and Gerg Shebok inspires her deeply and eternally. The solo concerts of Ksenija Jankovic in Paris, London, Berlin and Moscow, as well as her performances with great orchestras such as the London Philharmonic Orchestra, Budapest Philharmonics, Moscow Philharmonics, Radio Berlin orchestra, Copenhagen and Madrid, critics described as touching and unforgettable. Ksenija Jankovic is a guest of great international festivals in Austria, Switzerland, England, Germany and Korea. She is a dedicated chamber musician and plays with musicians such as Gideon Kremer, Andreas Schiff, Heinz Holliger and Tabea Zimerman. Since 1990 she works as a professor of cello and chamber music at the High school of music in Virzburg, and since 2004 she teaches at the High school of Music in Detmold. Nenad Lečić was born in 1979 in Čačak, Serbia. He has been involved in music since the age of five, and gave his first piano recital and performance with orchestra at the age of eleven. Since that time he won 6 major national competitions. As a twelve-year old he became the youngest student with a special status in the history of Belgrade Music Academy, where he studied with Igor Lasko. At this time he gained the “RAI-Award for the European Top Talent”. During those years of intense performing and broadcasting activity in Serbia he gave a large number of concerts, including participation at all major homeland music events and cooperation with all major orchestras, such as Belgrade Philharmonic Orchestra and Belgrade Radio Orchestra, as well as many chamber orchestras. In 1993 he recorded his first LP with works by Bach, Scarlatti, Haydn, Chopin and Rachmaninow. Nenad has been living in Germany since 1993. He graduated at the Musikhochschule in Cologne in 1998 at the age of 19. Three years later he gained M. A. in classes of PierreLaurent Aimard and Arbo Valdma, pursuing at the same time studies in new piano music. He presently works at the Musikhochschule in Detmold and participates extensively in musical life of Germany and other European countries, which included performances at the Ruhr Piano Festival, Cologne Philharmonic Hall, broadcasts for WDR, ORF and BR. In September 2008 he performed the German premiere of Johannes-Maria Staud’s Concerto for 2 Pianos and Orchestra, with Bamberg Symphony Orchestra conducted by Jonathan Nott.

25

St. Sophia, 9:00 p.m.

KSENIJA JANKOVIC, cello NENAD LECIC, piano


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

22 Јули 2010 (Четврток)

ПЕТРИТ ЧЕКУ на гитара (Косово)

Програма: Бах, Понсе, Родриго, Бариос и Брауер Петрит Чеку е роден во 1985 година во Призрен, Косово, каде што завршил основно музичко училиште во класата на проф. Луан Сапунџиу. Во 2002 година се преселил во Загреб каде што го продолжил музичкото образование под раководство на Џевдет Саатџија. Добитник е на првата награда на Сехрватскиот натпревар во Дубровник во 2003 и на Меѓународниот натпревар за гитаристи „Ана Амалиа“ во Вајмар. Следната година е победник на натпреварот „Емилио Пужол“ во Сасари, Италија, како и на германскиот „Андре Сеговиа“ во Фелберт. Исто така, во 2004 година ја претставувал Хрватска на „Европска музичка награда за млади“ во Дубровник и ја освоил првата награда, како и наградата на Хрватското здружение на композитори за најдобра изведба на дело од хрватски автор. Истата година станал студент на Дарко Петрињак на Музичката академија во Загреб. Петрит Чеку бил единствениот гитарист на натпреварот „Фердо Ливадиќ“ за млади уметници во Сомбор и ја освоил првата награда со едногласна одлука на жирито. Во 2005 ја добил годишната награда на Хрватската музичка младина. Сребрениот медал му е доделен на натпреварот „Паркенинг“ во Малибу, Калифорнија, а на „Пролет на гитарата“ во Шарлруа, Белгија, во 2006 година ја освоил втората награда. Со победата на натпреварот „Питалуга“ во Алесандрија, Италија, во 2007, Петрит Чеку се наметнува како еден од водечките гитаристи на помладата генерација. Посетувал мајсторски курсеви кај Мануел Баруеко, Лео Брауер, Зоран Дукиќ, Карло Маркионе, Ехат Муса, Скот Тенант и Ана Видовиќ. Неколку години ја посетувал летната школа „Само жици!“, водена од виолончелистот Валтер Дешпаљ. Петрит Чеку живее во Загреб. 26


50 godini Festival Ohridsko leto

July 22 2010 (Thursday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Program: Bach, Ponce, Rodrigo, Barrios, Brouwer Petrit Ceku was born in 1985 in Prizren, Kosovo where, at primary music school, he received instruction from Luan Sapunxhiu. In 2002 he moved to Zagreb, where he continued his music education under the instruction of Xhevdet Sahatxhija. He won first prize in the All-Croatian Competition in Dubrovnik in 2003 and in the international A.nna Amalia Guitar Competition in Weimar. The following year he won the Emilio Pujol Guitar Competition in Sassari, Italy, as well as the German Andrés Segovia in Velbert. Also in 2004, he represented Croatia in the European Music Prize for Youth in Dubrovnik and won first prize as well as the Croatian Composers’ Union prize for the performance of a work by a Croatian composer. In the same year he became a student in Darko Petrinjak’s class at the Music Academy in Zagreb. Petrit Ceku was the only guitarist in the Ferdo Livadiç International Young Music Artists’ competition in Samobor, Croatia, and won first prize by a unanimous decision of the jury. He won the annual prize of The Croatian Music Youth in 2005. He was awarded the Silver Medal in The Parkening Competition in Malibu, California and second prize in the Belgian Printemps de la guitare in Charleroi in 2006. Winning the Pittaluga Competition in Alessandria, Italy in 2007, Petrit Ceku established himself as one of the leading guitarists of the younger generation. He has taken part in master-classes led by Manuel Barrueco, Leo Brouwer, Zoran Dukiç, Carlo Marchione, Ehat Musa, Scott Tennant and Ana Vidovic. For several years he has attended Strings Only!, the summer school for string instruments, led by the renowned cellist Valter Despalj. Petrit Ceku is currently based in Zagreb. 27

St. Sophia, 9:00 p.m.

PETRIT CEKU – guitar (Kosovo)


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

23 Јули 2010 (Петок)

July 12 - August 20, 2010

АЛБАНСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ (КОПРОДУКЦИСКИ ПРОЕКТ), РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Хенрик Ибзен

ПЕР ГИНТ

Режисер: СЛОБОДАН УНКОВСКИ Сценограф: Миодраг Табачки Костимограф: Александар Ношпал Mузика: Јордан Костов Кореограф: Ѓерѓ Превази Улоги: БАЈРУШ МЈАКУ , ЏЕВДЕТ ЈАШАРИ, ФИСНИК ЗЕЌИРИ, ИЛКА МУЈО, АЛБУЛЕНА КРУЕЗИУ, АМЕРНИС НОКШИЌИ, ВЛОРА НИКЧИ, АДРИАН МОРИНА, УЛБЕР МУРТЕЗИ, БЕКИМ ГУРИ, БЕСАРТ ЗЕНЕЛИ, МИРЛИНДА САИТИ, ЕТЈФЛУТРА ЗУМИ, ВЈОСА АБАЗИ, ЗАРИЈЕ ЈОНУЗИ, МИРСАД ИСЕИНИ, БЛЕРИМ ДАРДИШТА, ВИСАР ЕТЕМИ, ФЛУТУРА БАША И БЕЌИР НУРЕДИНИ „... Суптилната и длабоко аналитичната режија на Унковски консеквентно се протега и на другите сегменти, како што се: сценографијата на Миодраг Табачки, костимографијата на Александар Ношпал и, се разбира, комплетната актерска екипа на чело со доајенот на Албанскиот театар и на македонското глумиште, Бајруш Мјаку. Основниот новитет во постановката на Унковски е разложувањето на насловниот лик во три сценски лика според возраста што, како ефект, има моќна сугестивност во актерските креации која кулминира со актерскиот медалјон на Бајруш Мјаку кој го игра веќе остарениот Пер. Пер Гинт е копродукција на Албанскиот театар од Скопје, Приштина (таму веќе е прикажана) и Тирана, а финансиски е помогната од трите министерства за култура (македонското, косовското и албанското). Сепак, иницијатор и координатор на проектот е Бајруш Мјаку кој за својата апликација во минатата година ја доби наградата – грант на Ибзеновиот фонд од Норвешка...“ Тодор Кузмановски, Радио Скопје - Прва програма Центар за култура Григор Прличев, 19:30ч.

ИЗЛОЖБА

Ели Аиноска: „ДВОЈНО КОДИРАЊЕ“ 28


50 godini Festival Ohridsko leto

July 23 2010 (Friday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Henrik Ibsen

PEER GYNT

Directed by: SLOBODAN UNKOVSKI Set Design: Miodrag Tabacki Costume Desgin: Aleksandar Nospal Music: Jordan Kostov Choreography: Gjergj Prevazi Cast: BAJRUSH MJAKU, XHEVDET JASHARI, FISNIK ZEQIRI, YLLKA MUJO, ALBULENA KRYEZIU, AMERNIS NOKSHIQI, VLORA NIKÇI, ADRIAN MORINA, YLBER MURTEZI, BEKIM GURI, BESART ZENELI, MIRLINDA SAITI, ETJFLUTRA ZYMI, VJOSA ABAZI, ZARIJE JONUZI, MIRSAD ISEINI, BLERIM DARDHISHTA, VISAR ETEMI, FLUTURA BASHA, BEQIR NUREDINI. „... The subtle and deep analytical direction of Unkovski consequently spreads on the other elements such as the set design of Miodrag Tabacki, the costume design of Aleksandar Noshpal and of course, the complete acting team led by the doyen of the Albanian theatre and Macedonian acting scene, Bajrush Mjaku. The main innovation in the creation of Unkovski, is the decomposition of the main character in three stages according to the age, which as an effect has a powerful suggestibility in the actors creations which culminates with the acting medal of Bajrush Mjaku who has the role of old Peer. PEER GYNT is a co production of the Albanian theatre of Skopje, Pristina and Tirana, financially helped by the three ministries of culture (Macedonian, Kosovo and Albanian). Nonetheless, the initiator and coordinator of the project is Bajrush Mjaku who with his application last year won an award – the grant from Ibsen’s foundation from Norway...“ Todor Kuzmanovski, Radio Skopje - Prva Programa Centre of Culture Grigor Prlicev, 7:30 p.m.

AN EXHIBITION

Eli Ainoska „DOUBLE CODING“ 29

Centre of Culture Grigor Prlicev, 9:00 p.m.

ALBANIAN THEATRE SKOPJE (CO PRODUCTION PROJECT), REPUBLIC OF MACEDONIA


50 godini Festival Ohridsko leto

Предворје на Света Софија 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

24 Јули 2010 (Сабота)

July 12 - August 20, 2010

МАКЕДОНСКА ФИЛХАРМОНИЈА Диригент: ПАВЕЛ КОГАН (Русија) Солист: ВИКТОР ТРЕТЈАКОВ на виолина (Русија), НАТАЛИЈА ЛИХОПОИ на виолина (Русија) Програма: Ј. С. Бах, Брух, Прокопиев, Бетовен, Вебер. Македонската филхармонија е формирана на 24 ноември 1944 непосредно по ослободувањето на Скопје. На диригентскиот пулт на оваа значајна национална институција се изменуваат повеќе доајени на македонската музика, а основачи и први диригенти на оркестарот се композиторите Тодор Скаловски и Трајко Прокопиев. За време на своите 65 години постоење, Македонската Филхармонија е еден од главните носители на музичкиот живот во земјата и амбасадор на македонската уметност во светот. Во 1970, кога Павел Коган имал само 18 години, неговиот талент беше највисоко оценет на меѓународниот натпревар за виолинисти „Сибелиус“. По овој успех следат концерти со водечките оркестри на Русија, Европа, Јапонија и САД, кои ги вклучуваат Филаделфија оркестарот и Филхармонијата на Лос Анџелес. Иако Павел Коган прв пат застана на диригентскиот пулт со неполни 19 години, неговото деби како симфониски диригент беше во 1974 година со Ленинградскиот (денес Санкт Петерсбург) филхармониски оркестар. Во следните години, диригентот Павел Коган настапува со најдобрите оркестри на Европа, Америка и Јапонија. Маестрото стана добредојден гостин на фестивали за симфониска музика во Хелсинки, Дубровник, Монтро, Прага и Вилах. Во 1977 Коган е добитник на Националната награда на Руската Федерација за интегралната изведба на сите Симфонии на Густав Малер и сите вокални циклуси на истиот композитор. Истата година тој стана целосен член на Руската Академија на уметности. Во 1988 Павел доби покана од Загребската филхармонија да биде шеф-диригент на оркестарот. Во мај 1989 Павел Коган стана водач на Московскиот државен симфониски оркестар. Тој работи со солисти како Јури Башмет, Виктор Третјаков, Вадим Репин, Максим Венгеров и многу други одлични музичари. Виктор Третјаков е роден во 1946 годин како син на музичар кој свирел во воениот оркестар на сибирскиот град Краснојарск. Покажал неверојатен музички талент на многу рана возраст. Во 1956 влегува во класата на Јури Јанкелевич во московската Централна музичка школа, а потоа се запишува на московскиот конзерваториум. Во 1966, на 19 годишна возраст ја освојува првата награда на третиот меѓународен натпревар „Чајковски“ и е поканет да настапува на неколку меѓународни концерти. Третјаков има настапувано со скоро секој голем оркестар во светот. Неговиот единствен стил е подржан од неговата непогрешива техника и длабока музичка проникливост, креирана со експресивно фразирање.Третјаков ги претпочита големите романтичарски виолински концерти како Брамс, Менделсон, Чајковски, Сибелиус и музиката на Прокофјев и Шостакович. Добитник на титулата „Народен уметник на СССР“ во 1987, Третјаков е исто така и добитник на наградата „Триумф“ за поттикнување на достигнувања во уметноста и литературата. Тој е лауреат на Шостакович наградата, доделена од фондацијата „Јури Башмет“ и Глинка државната награда (1981) и неодамна му беше доделен орден за служење на татковината од Претседателот Путин. Наталија Лихопои е родена во Москва и своите први часови по виолина ги имала на 6 годишна возраст од проф. Чугаева. Нејзиниот талент бил брзо забележан. По нејзиниот прв голем концерт во Русија, таа ги започнува своите студии на конзерваториумот во Москва, во класата на проф. Виктор Третјаков, каде дипломирала со највисоки оцени. Во текот на нејзиното образование, Наталија Лихопои е победник на бројни меѓународни натпревари: натпреварот во Токио, „Чајковски“ натпреварот во Москва, Се-сојузниот натпревар во Талин, Естонија, „Крајслер“ натпреварот во Виена, „Трапани“ натпреварот во Италија и „Руџеро Ричи“ натпреварот во Берлин. Настапувала на концертни турнеи низ САД, Јужна Америка, Јапонија и Европа.

30


50 godini Festival Ohridsko leto

July 24 2010 (Saturday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Conductor: PAVEL KOGAN (Russia) Soloist: VIKTOR TRETYAKOV – violin (Russia), NATALIA LIKHOPOI violin (Russia) Program: J. S. Bach, Bruch, Prokopiev, Beethoven, Weber. Macedonian Philharmonic Orchestra was established only days after the liberation of Skopje, on November 24th 1944 and after more than six decades remains the only symphonic orchestra in the country. First conductors of the orchestra were Macedonian composers Todor Skalovski and Trajko Prokopiev and they were succeeded at the conductor stand by a number of established Macedonian and foreign conductors. Ever since its establishment in 1944, the Macedonian Philharmonic Orchestra has been one of the strongest advocates of the music life in Macedonia and an ambassador of Macedonian music all over the world. In 1970, when Pavel Kogan was 18, his talent as a violinist received the highest grades at the Sibelius International Violin Competition. This success was followed by numerous concerts with the leading orchestras of Russia, Europe, Japan and the United States, including the Philadelphia Orchestra and Los Angeles Philharmonic Orchestra. Although Pavel Kogan first rose to the conductor’s stand when he was not yet 19, his debut as a symphony conductor took place in 1974 with the Leningrad (now St. Petersburg) Philharmonic Orchestra. In the years that followed, the conductor Pavel Kogan performed with the best orchestras of Europe, America and Japan. The maestro became a welcome guest at symphony music festivals in Helsinki, Dubrovnik, Montreux, Prague and Villach. In 1977 Pavel Kogan received the National Prize of the Russian Federation for the performance of the full cycle of all Gustav Mahler’s Symphonies and the Vocal Cycles. That same year he became a full member of the Russian Academy of Arts. In 1988 Pavel Kogan got an invitation from the Zagreb Philharmonic Orchestra. He became the Music Director and Chief Conductor of that orchestra. In May 1989 Pavel Kogan became the head of the Moscow State Symphony Orchestra. He has worked with soloists like Yuri Bashmet, Viktor Tretyakov, Vadim Repin, Maxim Vengerov and many other excellent musicians. Viktor Tretyakov was born in 1946 as a son of a musician who played in the military band in Siberian city of Krasnoyarsk. He showed an extraordinary musical talent at a very early age. In 1956 he entered Yury Yankelevich’s class at the Moscow Central School of Music, later entering the Moscow Conservatoire. In 1966, at the age of 19 he won the first prize in the Third International Tchaikovsky Competition and was invited to appear on several international concerts. Tretyakov has performed with virtually every major orchestra in the world. His unique style is supported by impeccable technique and deep musical insight, created by an expressive phrasing. Tretyakov favors great romantic violin concertos such as Brahms, Mendelssohn, Tchaikovsky, Sibelius and music of Prokofiev and Shostakovich. Named a People’s Artist of the USSR in 1987, Tretyakov was granted the Russian Prize for the encouragement of achievements in art and literature “Triumph”. He is laureate of the Shostakovich Prize, awarded by the Yuri Bashmet International Charitable Fundation, and the Glinka State Prize of the RSFSR (1981), and recently was awarded “the Order of Service to the Fatherland” by President Putin. Natalia Likhopoi, was born in Moscow and received her first violin lessons at the age of six by Prof. Chugaeva. Her talent was quickly noticed. After her first major concert in Russia, she began her studies at the Moscow Conservatory in the class of Prof. Viktor Tretyakov, which she completed with top marks. During her education, Natalia Likhopoi was the winner of numerous awards at major international competitions, the violin competition in Tokyo, the Tchaikovsky Competition in Moscow, All-Union Competition in Tallin, Estonia, Kreisler Competition in Vienna, Trapani Competition in Italy and the violin Ruggiero Ricci Competition in Berlin. Concert tours have taken her through the United States, South America, Japan and Europe.

31

St. Sophia Vesibule, 9:00 p.m.

MACEDONIAN PHILHARMONIC


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

25 Јули 2010 (Недела)

July 12 - August 20, 2010

ТЕАТАР НА АРМИЈАТА - СОФИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА Антон Павлович Чехов

ГАЛЕБ

Режисер: КРИКОР АЗАРЈАН Сценограф и костимограф: Марина Рајчинова Улоги: Ирина Николаевна Аркадина - БОЈКА ВЕЛКОВА Константин Гаврилович Треплев - ИВАН РАДОЕВ Пјотр Николаевич Сорин - МИРОСЛАВ КОСЕВ Нина Заречнаја - ЛИДИЈА ИНДЖОВА Илија Афанасиевич Шамраев – МИЛЕН МИЛАНОВ Полина Андреевна – МЕГЛЕНА КАРАЛАМБОВА Маша - АНАСТАСИЈА ИНГИЛИЗОВА Борис Алексеевич Тригорин - ИВАН ЛАСКИН Евгениј Сергеевич Дорн - ГЕОРГИ НОВАКОВ Семјон Семјонович Медведенко - ИВАН БРНЕВ Носач – Иван Филипов – ФИКО Слугинка – РОСИЦА ПЕКОВА „...Галеб отсекогаш за мене била една од најатрактивните драми пишувани од Чехов. Чехов гледал на луѓето, на светот, на нештата во животот со полифоничен поглед. Неговата камера не го следи настанот, како што е, на пример, во делата на Шекспир, тој прикажува неколку точки на гледање. Секогаш има работи кои се преклопуваат и ова преклопување е особен близок поим за мене. Овие контрасти: висок - низок, силен - слаб, голем - мал, прават импликации кои се многу поважни од значењето на изговорените зборови. И ова е театар! Зошто „Галеб”? Тоа е фундаментален дел од еден комплекс на вечните теми. Галеб е претстава за љубовта, за смртта, за креативноста; згора на тоа, за конфликтот меѓу генерациите, родителите и децата. Целата суштина е тука, претставата е за повеќето универзални теми, и тие се вткаени во нивните органски врски...“ Крикор Азарјан, режисер

32


50 godini Festival Ohridsko leto

July 25 2010 (Sunday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

SEAGULL

Director: KRIKOR AZARJAN Set and Costume Design : Marina Rajcinova Cast: Irina Nikolaevna Arkadina – BOJKA VELKOVA Konstanin Gavriloich trpelev – IVAN RADOEV Pjotr Nikolevich Sorin – MIROSLAV KOSEV Nina Zarechnaya – LIDIJA INDZOVA Ilija Afanasievich Shamraev – MILEN MILANOV Polina Andreevna – MEGLENA KARALAMBOVA Masha – ANASTASIJA INGILIZOVA Boris Alekseevich Trigorin – IVAN LASKIN Evgeniy Sergeevich Dorn – GEORGI NOVAKOV Semyon Semyonovich Medvedenko – IVAN BRNEV Porter – Ivan Filipov – FIKO Maid – ROSITSA PEKOVA „...“Seagull” has always been for me the most attractive play written by Chekhov. Chekhov saw the people, the world, things in life, with a polyphonic look. His camera does not follow the event, as is the example in Shakespeare’s work, and he presents several points of view. There is always some overlapping and this overlapping is particularly close to me. These contrasts: high - low, strong - weak, big –small, make implications much more important than the meaning of spoken words. And this is theatre! Why “The Seagull”? This is a fundamental piece of a complex of eternal themes. This is a play about love, about death, about creativity; moreover, about the conflict between generations, parents and children. The entire essential is here, the play is about the most universal themes, and they are woven into their organic connection...“ Krikor Azarjan, Director

33

Centre of Culture Grigor Prlicev, 9:00 p.m.

BULGARIAN ARMY THEATRE - SOFIA, REPUBLIC OF BULGARIA Anton Chekhov


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

26 Јули 2010 (Понеделник)

July 12 - August 20, 2010

ИЗЛОЖБА Жарко Башески е роден во 1957 година во Прилеп. Факултетот за ликовни уметности во Скопје го завршил во 1988 година, а постдипломските студии ги завршил во истата институција во 1998 година. Член е на ДЛУМ од 1988 година. Од 1989 година работи на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, а во 2010 е избран за редовен професор на Катедрата за вајарство на истиот факултет. е – адреса: zarkobase@yahoo.com Самостојни изложби: јуни 2010 - КИЦ Прилеп; април 2010 - КИЦ Скопје; jануари 2010 - Gallery MC Њујорк; 2004 - Скулптури, Музеј на град Скопје и други. Бил дел од многубројни групни изложби и креирал јавни скулптури и споменици, како што се: 2010 - Коњаничка скулптура на Даме Груев, бронза, плоштад „Македонија“, Скопје; 2010 - Коњаничка скулптура на Гоце Делчев, бронза, плоштад „Македонија“, Скопје; 2010 - Споменик на „Св. Кирил и Методиј“, бронза, Камени мост, Скопје; 2008 - Итар Пејо, бронза, Прилеп и други. Награди: 2008 - II изведбена награда на конкурсот за споменик на Св. Кирил и Методиј; 2008 - III награда на меѓународниот конкурс за коњаник, плоштад Филип II, нас. Автокоманда, Скопје; 2008 - I изведбена награда на меѓународниот конкурс за коњанички скулптури на Гоце Делчев и Даме Груев, плоштад „Македонија“, Скопје; 2008 - III награда за Фонтана со фигура на Филип II, Центар, Скопје 2007 - III награда на меѓународниот конкурс за коњаничка скулптура и фонтана на Александар III Македонски, плоштад „Македонија“, Скопје; 2004 - Годишна награда на ДЛУМ – „Нерешки мајстори”, Музеј на град Скопје, Скопје 1998 - Годишна награда на ДЛУМ – „Нерешки мајстори”, Уметничка галерија, Скопје 1993 - Годишна награда на ДЛУМ – „Ситна пластика”, Уметничка галерија, Скопје

34


50 godini Festival Ohridsko leto

July 26 2010 (Monday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Zarko Baseski was born in Prilep in 1957. He finished the Faculty of fine arts in Skopje in 1988. In the same year he finished his postgraduate studies. He is a member of DLUM since 1988 and since 1989 he works at the Faculty of fine arts in Skopje. In 2010 he is chosen for a professor in ordinary at the department of sculpture at the same faculty. е – mail: zarkobase@yahoo.com Autonomous exhibition: 2010 – Prilep, KIC June 2010 – Skopje, KIC April 2010 – New York, Gallery MC January 2004 – Skopje, Sculptures, City Museum Etc. He took part in a great number of group exhibitions as well and created public sculptures and monuments such as: 2010 – Equestrian sculpture of Dame Gruev, bronze, square Macedonia, Skopje 2010 – Equestrian sculpture of Goce Delcev, bronze, square Macedonia, Skopje 2010 – St. Cyril and Method monument, bronze, Stone bridge, Skopje 2008 – Itar Pejo, bronze, Prilep etc. Awards: 2008 - II rendition award on a competition for St. Cyril and Method monument 2008 - III award on an international competition for an equestrian, square Filip II, Avtokomanda Skopje 2008 - I rendition award in an international comptetition of equestrian sculptures of Goce Delcev and Dame Gruev, square Macedonia, Skopje 2008 - III награда Фонтана со фигура на Филип II, Центар, Скопје 2007 - III award on an international competition for a equestrial sculpture and fountain of Alexander III Macedonian, square Macedonia, Skopje 2004 - Annual award of DLUM – “Nereshki majstori”, City Museum of Skopje 1998 - Annual award of DLUM – “Nereshki majstori”, Art Gallery Skopje 1993 - Annual award of DLUM – “Sitna plastika”, Art Gallery Skopje

35

Centre of Culture Grigor Prlicev, 9:00 p.m.

AN E X H I B I T I O N


50 godini Festival Ohridsko leto

Предворје на Света Софија 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

27 Јули 2010 (Вторник)

July 12 - August 20, 2010

АВТОРСКИ ПРОЕКТ НА ЈОАНА ПОПОВСКА, БИТОЛА, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЉУБОВ МОЈА

Според текстови на: Е.Јонеско, Е.Олби, О.Давичо, П.М.Андреевски, В.Костов и Ј.Поповска Асистент на режија: АЛЕКСАНДАР ЛОЗАНОВСКИ Сценограф: ДРАГАН АНГЕЛОВИЌ Костимограф: БЛАГОЈ МИЦЕВСКИ Музика: МАРЈАН НЕЧАЌ Настапува првенката и доајен на македонското глумиште: ЈОАНА ПОПОВСКА „Фикцијата е свесно лажна претстава – и покрај нејзината невистинитост, со право се смета корисна зашто ни помага да го поднесеме животот. Не е точно дека она што е добро, мора да е вистинито. Има штетни вистини и плодни заблуди, а во нив спаѓаат сите наши идеали. Врз таа основа го градам својот однос кон животот и кон светот. “ Јоана Поповска, актер Јоана Поповска, доајен на македонското глумиште, 50 години е присутна на македонската театарска сцена. Во својата богата актерска кариера одиграла повеќе од 300 ролји од светската, европската и од домашната драматургија. Останаа запаметени нејзините ликови: Офелија во „Хамлет“, Дездемона во „Отело“, Живка во „Г-ѓа министерка“, Мара во „Свадбата на Мара“, Велика во „Пиреј“, „Госпоѓата А“ од „Трите високи жени“, Ана во „Дама за еден ден“, војвотката од Јорк во „Ричард III“, Елени во „Зет за Кристина“, Варвара во „Последните селани“ и многу други. Добитничка е на врвните признанија: „11 Октомври“, „4 Ноември“ за животно дело, „Стериина награда“, „Лаворов венец“ – МЕС, Сараево, „Животно дело“ - Македонски театарски фестивал, „Ристо Шишков“ - Струмица, „1 Мај“ за труд, три награди за главни улоги на фестивалот „Војдан Чернодрински“, четирипати е прогласена за актерка на Европа во Украина, Косово, Албанија и во Македонија со монодрамата „Столови“ – Е.Јонеско, и многу други.

36


50 godini Festival Ohridsko leto

July 27 2010 (Tuesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

МY LOVE

Based on texts by Е.Јonеsко, Е.Оlbi, О.Davico, P.M.Andreeski, V.Kostov, Ј.Popovskа Director Assistant: АLEKSANDAR LOZANOVSKI Set Design: DRAGAN ANGELOVIC Costume Design: BLAGOJ MICEVSKI Music: MARJAN NECAK Performed by the doyen of the Macedonian actors: JOANA POPOVSKA „Fiction is consciously fake performance – besides its falsehood it is rightly considered useful because it helps us to bear life. It is not true the fact that what is good has to be true. There are damaged truths and fruitful delusions, all our ideals consist in those. On this basis I built my attitude towards life and towards the world. “ Joana Popovska, actress Јоаnа Popovska: Doyen of Macedonian acting stage, present for 50 years on the Macedonian theatre stage. In her prosperous career she played more then 300 roles from the global, European and local dramaturgy. Her characters of Ophelia in Hamlet, Desdemona in Othello, Zivka in G-ga Ministerka, Mara in Mara’s Wedding, Velika in Pirey, A in three Tall Women, Ana in A Lady for A Day, Duchess of York in Richard III, Eleni in Bridegroom for Christina, Varvara in The Last Villagers and a lot of others, are unforgettable. She is the winner of high acknowledgements: 11 Oktomvri, 4 Noemvri for her lifework, Steriina awards, Lovorov venec – MEC Sraevo, Zivotno Delo- Macedonian theatre festival, Risto Siskov-Strumica, 1 May, three awards for main character role at the festival Vojdan Cernodrinski, four times proclaimed for actress of Europe in Ukraine, Kosovo, Albania and Macedonia with the one-man play “Chairs” – E. Jonsko and many more.

37

St. Sophia Vesibule, 9:00 p.m.

AUTHORIAL PROJECT BY JOANA POPOVSKA, BITOLA REPUBLIC OF MACEDONIA


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

28 Јули 2010 (Среда)

July 12 - August 20, 2010

ВЕЧЕР НА ФРАНЦУСКА МУЗИКА

ПЈЕР ОМАЖ на виолина (Франција) МИШЕЛ БУРДОНКЛ на пијано (Франција)

Програма: Леке, Масне, Форе и Равел

Роден во Авињон, Пјер Омаж почнал да учи музика на Конзерваториумот на Авињон пред да биде примен во класата на Кристијан Фера, чиј асистент бил Ерве Л. Флош на Високиот конзерваториум за музика во Париз. На Конзерваториумот е добитник на први награди по виолина и камерна музика. Исто така, работел и со рускиот виолинист Виктор Либерман и добил почесна диплома од Академијата „Кигиана“ во Сиена во класата на Хајнрик Шеринг и Франки Гули. Својата кариера ја започнал во Италија на Меѓународниот фестивал во Кремона, свирејќи ги соло-сонатите и партитите на Ј. С. Бах, рамо до рамо со Салваторе Акардо и Шломо Минц по повод 300-годишнината од раѓањето на Бах. Оттогаш уметничката активност на Пјер Омаж расте низ Европа и во САД. Работел со диригентите: Карло Марија Џулини, Хербет фон Карајан, Франко Ферара, Сер Џорџ Солти, Рикардо Мути и други. Неговото големо техничко и музичко мајсторство, чистината и топлината на вибратото, комбинирани со неговиот високоемоционален сензибилитет, ги претвораат неговите настапи во уникатни моменти. Овој квалитет е препознаван и почитуван од публиката и од меѓународната критика, која посочува на Пјер Омаж како еден најдобрите француски виолинисти на неговата генерација. Мишел Бурдонкл е роден во Марсеј во 1960. Започнал да учи музика со Жаклин Куртен и Бернар Флавињи во Екс во Прованса. Го продолжил своето образование во класите на Женевјев Жој и Доминик Мерле на Високиот конзерваториум за музика во Париз каде што е добитник на први награди за камерна музика и пијано. Во 1981 продолжил да учи камерна музика во класата на Жан Ибо и работел како пијанопридружник на Високиот музички конзерваториум во Париз. Мишел е победник на Меѓународниот натпревар „Асанте“ во 1984 во присуство на Јанис Ксенакис. Во 1986 година добил стипендија од француската влада да учи на Конзерваториумот „Чајковски“ во Москва во класите на Самвил Алумјан и Лев Наумов. Истата година бил награден на натпреварот „Лист“во Утрехт. Мишел Бурдонкл настапувал: во Франција, Италија, Швајцарија, Шпанија, Португалија, Германија, Романија, Молдавија, Русија, Полска, САД, Бразил, Кина и Јапонија и со добри француски и странски оркестри. Неговата дискографија е снимена за Дорон Музика, ЕМС Мастер Саунд, 3Д Класикс и Наксос Марко Поло. Има направено многубројни записи за радиото и телевизијата со дела на: Бах, Шопен, Лист, Дебиси, Форе, Берг, Месијан, Лутославски, Булез и други.

38


50 godini Festival Ohridsko leto

July 28 2010 (Wednesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

PIERRE HOMMAGE – violin (France) MICHELE BOURDONCLE – piano (France)

Program: Lekeu, Massenet, Faure, Ravel

Born in Avignon, Pierre Hommage began studying music at the conservatory of Avignon, before being accepted in the course of Christian Ferras, whose assistant was Hervé Le Floch, at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. At the conservatory he received his first prizes both as a violinist and a chamber music player. He also worked with the Russian violinist Viktor Libermann and received in 1985 the honours diploma at the Chigiana Academy of Sienna, in the courses of Henryk Szeryng and Franco Gulli. He led off his career during the same year, in Italy, at the international festival of Cremona, playing the complete sonatas and partitas for solo violin by J. S. Bach alongside Salvatore Accardo and Shlomo Mintz, to commemorate the tercentennial of J. S. Bach’s birth. Since then, the artistic activity of Pierre Hommage has grown throughout the whole of Europe and the USA. He has worked with conductors such as Carlo Maria Giulini, Herbert Von Karajan, Franco Ferrara, Sir Georg Solti, Riccardo Muti… His great technical and musical mastery, the pureness and warmth of his vibrato, combined with his high emotional sensibility, turn his performances into unique moments. These are recognized and hailed by the audience and the international critics, who regard Pierre Hommage as being one of the best French representatives of violin of his generation. Michel Bourdoncle was born in Marseille in 1960. He began his musical studies in Aix-enProvence with Jacqueline Courtin and Bernard Flavigny. He continued at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris where he won the First Prize for Chamber Music and the First prize for Piano in the classes of Geneviève Joy and Dominique Merlet. He then entered the Chamber Music class of Jean Hubeau in 1981 and worked as an accompanists of the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Michel won the “Acanthes International Competition” in 1984 in the presence of Iannis Xenakis. In 1986, Michel Bourdoncle got a scholarship from the French government to study at the Tchaikovsky Conservatory in Moscow in the classes of Samvil Alumian and Lev Naumov. In this same year, he was the prize winner of the Liszt Competition in Utrecht. Michel Bourdoncle has performed in France, Italy, Switzerland, Spain, Portugal, Germany, Romania, Moldavia, Russia, Poland, USA, Brazil, China and Japan with fine French and foreign orchestras. His discography is recorded by Doron Music, EMS Master Sound, 3D Classics and Naxos Marco Polo. He made numerous recordings for radio and television, playing works of Bach, Chopin, Liszt, Debussy, Faure, Berg, Messiaen, Lutoslawski and Boulez among others.

39

St. Sophia, 9:00 p.m.

AN EVENING OF FRENCH MUSIC


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

29 Јули 2010 (Четврток)

July 12 - August 20, 2010

УЛИЦА АРТ 26 ОД СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА ВО КОПРОДУКЦИЈА СО ДРАМСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА

ДЕЦАТА НА СОНЦЕТО

АВТОРСКИ ПРОЕКТ НА ПЕТАР ТЕМЕЛКОВСКИ Асистент на претставата: САМОИЛ СТОЈАНОВСКИ Дизајнер: ТИХОМИР СПИРОВСКИ Технички директор: ТОДОР ДАЈЕВСКИ Тон: ДИМИТАР ИЛИОСКИ Светло: ИГОР ЃЕОРГИЕВ Реквизитор: НУРИ РУШИТИ Гардеробер: СТОЈАН НАУМОВСКИ Техничка реализација: МИЛУТИН МАРКОВСКИ „...Мили браќа и мили сестри, градители на црквата Христова во Солун; јас Павле и моите собраќа Силуан и Тимотеј секогаш му благодариме на Бога за сите вас, секогаш ве споменуваме во молитвите наши и секаде ги кажуваме како пример делото на вашата вера, трудот на вашата љубов и трпението на надежта ваша во нашиот Господ Исус Христос. Така што вие станавте образец за сите верници, оти од вас Македонците одекна словото Господово не само во Македонија и во Ахаја туку во секое место се пренесе славата за верата ваша во Бога! Вие браќа претрпевте многу маки од вашите соплеменици, како и дел од Јудејците што претрпеа од оние што го убија Господа Исуса Христа и неговите пророци, нас нè изгонија и на Бога му угодија! И поради тоа ние ве засакавме вас и сме готови да ви го дадеме не само благовестието Божјо туку и душите свои. И заради тоа ние, најмногу јас Павле, и еднаш и другпат посакуваме пак да дојдеме при вас оти вие сте нашата надеж, нашата радост, нашиот венец за пофалба и нашата слава! Никогаш нема да бидете во темница оти вие сте СИНОВИ НА СВЕТЛИНАТА И СИНОВИ НА ДЕНОТ!...“ (од Првото послание на св. Апостол Павле до солуњаните) 40


50 godini Festival Ohridsko leto

July 29 2010 (Thursday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

CHILDREN OF THE SUN

AUTHORIAL PROJECT BY PETAR TEMELKOVSKI Assistant of the play: SAMOIL STOJANOVSKI Design: TIHOMIR SPIROVSKI Technical director: TODOR DAJEVSKI Sound: DIMITAR ILIOSKI Lights: IGOR GEORGIEV Props: NURI RUSHITI Costume: STOJAN NAUMOVSKI Technical staging: MILUTIN MARKOVSKI „...Dear brothers and sisters, builders of Christ’s’ church in Thessalonica: I, Paul and my brothers Siluan and Timotej, always thank God for all of you, we always mention you in our prayers and we always talk as an example about your faithful work, the efforts of your love and patience for hope from your God Jesus Christ. So you have become a model for all the believers, because from you Macedonians reechoed the letters of God not only in Macedonia and Achaia but the glory of our belief in God got to be known everywhere! You brothers have gone through a lot of suffering from your natives the same as the Judeans suffered from those who killed Jesus Christ and the prophets, they banished us and obliged God! Because of this, we grew fond of you and we are ready to give you not only the Annunciation of God but our souls as well. Because of this, I Paul most of all, for once and twice we wish to come to you because you are our hope, our joy, our crown of praise and our glory! You will never be in darkness because you are THE SON’S OF LIGHT AND SON’S OF DAY!...“ (St. Paul the Apostle to the people of Thessalonica)

41

Centre of Culture Grigor Prlicev, 9:00 p.m.

STREET ART 26, SKOPJE REPUBLIC OF MACEDONIA CO-PRODUCTION WITH DRAMSKI TEATAR - SKOPJE, R. MACEDONIA


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

30 Јули 2010 (Петок)

July 12 - August 20, 2010

ЏУЛИЈАН РАХЛИН на виолина/виола (Австрија) ИТАМАР ГОЛАН на пијано (Израел)

Програма: Моцарт, Брамс и Бетовен

Џулијан Рахлин е еден од најхаризматичните и највозбудливите виолинисти на неговата генерација. Тој има настапувано со водечките светски оркестри и диригенти и постојано се величаат неговите моќни и освежувачки интерпретации. Неговите настапи предизвикуваат стоечки овации кај публиката во најдобрите концертни сали низ светот и добива непосредни покани повторно да настапува. Рахлин е добитник на една од најпрестижните награди за класичните музичари, посакуваната меѓународна награда „Accademia Musicale Chigiana“. Тој редовно настапува со Виенската филхармонија, Лондонскиот симфониски оркестар, Њујоршката филхармонија, Филаделфија оркестарот, Филхармонијата на Лос Анџелес, Симфонискиот оркестар на Питсбург, Штацкапел Дрезден, Гевандхаус Лајпциг, Минхенската филхармонија, Филхармонискиот оркестар на Миланската скала, Оркестарот на Париз, Лондонскиот филхармониски оркестар, Симфонискиот оркестар на Сан Франциско, Филхармонијата на Санкт Петербург и Симфонискиот оркестар НХК. Меѓу врвните диригенти со кои настапувал Рахлин се и: Владимир Ашкенази, Мјунг-Вун Чунг, Даниеле Гати, Бернард Хаитинк, Марис Јансонс, Џејмс Ливајн, Лорин Мазел, Сер Невил Маринер, Зубин Мехта, Јехуди Мењухин, Сер Роџер Норингтон, Кристоф Пендерецки, Андре Превин, М’стислав Ростропович, Мајкл Тилсон Томас, Еса-Пека Салонен, Рикардо Мути и Волфганг Савалиш. Со редовниот рециталски партнер, Итамар Голан, Џулијан имаше рецитали низ целиот свет, вклучувајќи го и циклусот на сите Бетовенови сонати за виолина и пијано во Музичката асоцијација на Виена. Во 2000 година Рахлин почна да свири и на виола и сега редовно го вклучува и репертоарот за овој инструмент во своите настапи. Изданијата на Рахлин, снимени за „Ворнер класикс“, ги вбројуваат изведбите на Брамсовиот концерт и Моцартовиот концерт бр. 3 со оркестарот „Бајериш Рундфунк“ и диригентот Марис Јансонс и рециталскиот диск (Шостакович и Бетовен) со Итамар Голан, на кој свири на виолина и виола – „целосна хипнотизираност од самата брилијантност на неговото свирење низ двата диска“ (Би-би-си списание за музика, 2005 г.). Роден во Литванија во 1974 година, Џулијан емигрирал во Австрија со своите родители музичари во 1978. Учел виолина кај еминентниот педагог Борис Кушнир на Виенскиот конзерваториум и земал приватни часови кај Пинкас Цукерман. Преку ноќ се здобил со светска слава во 1988 со добивањето на наградата „Млад музичар на годината“ на Евровизискиот натпревар одржан во „Концертгебау“ во Амстердам. По овој успех добил покана од диригентот Лорин Мазел да дебитира на Берлинскиот фестивал со Националниот оркестар на Франција и за турнеја низ Европа и Јапонија со Симфонискиот оркестар на Питсбург. Тогаш стана најмладиот солист што настапувал со Виенската филхармонија, дебитирајќи под диригентската палка на Рикардо Мути. Џулијан Рахлин свири на виолина „ex Carrodus“ од Гварнери направена во 1741, која му е позајмена од Австриската нацонална банка. Итамар Голан е роден во август 1970 во Вилниус. Голан емигрирал со своите родители во Израел кога имал една година. Учел пијано со Лара Водовоз и Емануел Кразовски и го одржал својот прв рецитал на седум-годишна возраст. Од 1985 до 1989 учел во САД на „New England Conservatory“ со Леонард Шур и Патриција Занда, со стипендија доделена од фондацијата за култура Америка-Израел. Голан ја лансира својата кариера како солист и камерен пијанист во САД и во Израел. Неговата слава се зголеми откако се наметна како многу баран камерен музичар кој настапува со рускиот виртуоз на виолина Максим Венгеров, како и со Барбара Хендрикс, Шломо Минц, Миша Мајски, Мет Хајмовиц, Табеа Цимерман, Ида Хендел и Џулијан Рахлин меѓу другите. Често добива покани да настапува во најпрестижните концертни сали и фестивали, меѓу кои и фестивалите во Равена, Чикаго, Тенглвуд, Салцбург, Единбург, Вербие и Луцерн. Исто така, настапува и како солист со Израелската и со Берлинската филхармонија под диригентската палка на Зубин Мехта. Од 1991 до 1994 Голан предавал на „Менхетен школа на музиката“ (Manhattan School of Music). Моментално тој е професор по камерна музика на Парискиот конзерваториум.

42


50 godini Festival Ohridsko leto

July 30 2010 (Friday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Program: Mozart, Brahms, Beethoven

Julian Rachlin is one of the most charismatic and exciting violinists of his generation. He has performed with most of the world’s leading orchestras and conductors and is praised for his powerful and refreshing interpretations. He continually brings audiences to their feet in top concert halls throughout the world where his performances result in immediate re-invitations. In recognition of his immense talent, he received one of the most prestigious awards for classical musicians, the coveted “Accademia Musicale Chigiana” International Prize. He has performed with, and regularly returns to, Vienna Philharmonic, the London Symphony, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Pittsburgh Symphony, Gewandhaus Leipzig, Munich Philharmonic, Orchestra Philharmonica della Scala, Orchestre de Paris, Philharmonia Orchestra London, San Francisco Symphony, St. Petersburg Philharmonic and NHK Symphony. Among the top class conductors, Julian has performed under Vladimir Ashkenazy, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Mariss Jansons, James Levine, Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Zubin Mehta, Yehudi Menuhin, Sir Roger Norrington, Krysztof Penderecki, André Previn, Mstislav Rostropovich, Michael Tilson Thomas, EsaPekka Salonen, Riccardo Muti and Wolfgang Sawallisch. In 2000 he began to perform on the viola and now regularly includes the viola repertoire in his performances. He is a fervent chamber musician and performs regularly with his duo partner, pianist Itamar Golan, with whom he has given recitals in most of the world’s major concert halls. Rachlin’s recordings on Warner Classics include the Brahms Concerto and Mozart’s Violin Concerto No.3 with the Bayerischer Rundfunk and Mariss Jansons and a recital disc (Shostakovich and Beethoven) on violin and viola with Itamar Golan – “totally mesmerised by the sheer brilliance of his playing throughout these two discs” BBC Music Magazine September 2005. Born in Lithuania in 1974, Julian immigrated to Austria, his adopted home, with his musician parents in 1978. He studied with the eminent pedagogue Boris Kuschnir at the Vienna Conservatory and took private lessons with Pinchas Zukerman. He gained international acclaim overnight in 1988 by winning the “Young Musician of the Year” Award at the Eurovision Competition held at the Concertgebouw in Amsterdam. This success led to Lorin Maazel’s invitation to debut at the Berlin Festival with the Orchestre National de France and to tour Europe and Japan with the Pittsburgh Symphony Orchestra. He then became the youngest soloist ever to play with the Vienna Philharmonic, making his debut under Riccardo Muti. Julian Rachlin plays the 1741 “ex Carrodus” Guarnerius del Gesù violin, on loan to him courtesy of the Austrian National Bank. Itamar Golan was born August in 1970 in Vilnius. Golan immigrated to Israel with his parents when he was one. He studied piano with Lara Vodovoz and Emmanuel Krazovsky and gave his first recital at the age of seven. From 1985 to 1989, a scholarship awarded by the America-Israel Cultural Foundation enabled him to continue his education in the United States at the New England Conservatory, where he was taught by Leonard Shure and Patricia Zanda. Golan then launched his career as a soloist and chamber pianist in the United States and Israel. His fame has grown as he has established himself as a chamber musician in high demand, paired with the virtuoso Russian violinist Maxim Vengerov, as well as Barbara Hendricks, Shlomo Mintz, Mischa Maisky, Matt Haimovitz, Tabea Zimmermann, Ida Haendel, and Julian Rachlin, among others. He is regularly invited to perform at the most famous concert halls and festivals, including those at Ravenna, Chicago, Tanglewood, Salzburg, Edinburgh, Verbier, and Lucerne. He also plays as a soloist with the Israel Philharmonic and the Berlin Philharmonic under conductor Zubin Mehta. Between 1991 and 1994, Golan taught at the Manhattan School of Music. Currently, he is professor of chamber music at the Paris Conservatoire.

43

St. Sophia, 9:00 p.m.

JULIAN RACHLIN – violin/viola (Austria) ITAMAR GOLAN – piano (Israel)


50 godini Festival Ohridsko leto

Предворје на Св. Софија, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

31 Јули 2010 (Сабота)

July 12 - August 20, 2010

„РО МЕЏИК ТЕАТАР“ ОД ДАБЛИН, Р. ИРСКА Лорен Гауд

СОДОМА, ЉУБОВ МОЈА Режисер: ЛИН ПАРКЕР

Превод и изведба: ОЛВЕН ФУЕРЕ Содома ..град на радост и Го знаеш тоа име... Ги замислуваш гозбите, ноќите без крај, виното кое истекува на торзото на мажите. Ги замислуваш и во право си. Небото се растура, дождот паѓа. Дождот полека ја буди жената скаменета во сол, закопана со векови, единствениот преживеан на градот Содома. Овде, сега, меѓу нас, таа почна да зборува. Оваа е нејзината приказна... Олвен Фуере Родена во Ирска, од родители Бретонци, Олвен е ирско-француска актерка, изведувач и театарска уметничка. Имала изведби со повеќето од поголемите театарски компании во Ирска и во Велика Британија, играјќи улоги во многубројни продукции во Даблин, во Кралскиот национален театар и Кралската компанија на Шекспир во Велика Британија и на „Вест енд“. Таа ја креира улогата на Саломе во Вајлдовата Саломе, режирана од Стивен Беркоф, со премиера во театарот „Гејт“ и интернационална турнеја. На Абеј таа ги креираше ликот на Маи и улогата на Хестер Свејн на светската премиера на „By the bog of Cats”, двете напишани од Марина Кар. Други важни улоги се Росаура во „Животот е сон“ на каталанскиот режисер Каликсто Биеито (Единбуршки интернационален фестивал ‘98, Барбикан театар, Лондон и БАМ Њујорк), улогата на Тамора во „Титус Андроникус“ во режија на Селина Картмел (2005), Паула Спенсер „la femme qui se cognait dans les portes“ – Француска сценска адаптација на две книги на Роди Дојл, во разни театри во 2008, меѓу кои и „Bouffes du Nord“ во Париз. Фуере игра и во повеќе пиеси на уметникот Џејмс Колман кои продолжуваат да се прикажуваат низ светот. До скоро, таа беше уметнички директор на театарот „Оперејтинг“ кој го формира со композиторот Роџер Дојл.

44


50 godini Festival Ohridsko leto

July 31 2010 (Saturday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

SODOME, MY LOVE Director: LYNNE PARKER translated and performed by OLWEN

FOUÉRÉ

Sodome, ...city of joy and excess. You know that name... You imagine the orgies, the nights without end, the wine flowing on the torsos of men. You imagine and you are right. The sky breaks, the rain falls. The downpour slowly awakens a woman caked in salt, buried for centuries, the only survivor of the city of Sodome. Here, now, amongst us, she begins to speak. This is her story... Olwen Fouéré Born in Ireland of Breton parents, Olwen is an Irish/French actor, performer and theatre artist. She has performed with most major theatre companies in Ireland and in the UK, playing leading roles in numerous productions in Dublin, in the Royal National Theatre and the Royal Shakespeare Company in the UK and in the West End. She created the role of Salomé in Oscar Wilde’s Salomé directed by Steven Berkoff which premiered at the Gate theatre and toured internationally. At the Abbey, she created the title role The Mai and the role of Hester Swane in the world premiere of By the Bog of Cats…, both written by Marina Carr. Other work of note includes the role of Rosaura in Life is a Dream with Catalan director Calixto Bieito (Edinburgh International Featival ’98, Barbican Theatre, London, and BAM,New York); the role of Tamora in Siren productions’ Titus Andronicus directed by Selina Cartmell (2005); Paula Spencer, la femme qui se cognait dans les portes…, a French stage adaptation of two books by Roddy Doyle, in various French theatres in 2008 including at the Bouffes du Nord in Paris. Other recent performances of note include her role as Woman in Marina Carr’s Woman and Scarecrow directed by Selina Cartmell at the Abbey 2007;as Maeve in The Bull with Fabulous Beast directed by Michael Keegan-Dolan, and as The Cailleach in the Rite of Spring with Fabulous Beast at the London Coliseum. Fouéré features in many pieces by artist James Coleman which continue to be shown internationally. Until recently, she was an Artistic Director of Operating Theatre which she co-founded with composer Roger Doyle.

45

St. Sophia Vestibule, 9:00 p.m.

THE ROUGH MAGIC THEATRE, DUBLIN IRELAND Laurent Gaudé


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

1 Август 2010 (Недела)

July 12 - August 20, 2010

НИКОЛАЈ ЛУГАНСКИ на пијано (Русија)

Програма: Шопен, Рахманинов

Роден како син на руски научници, музичката способност на Николај Лугански била очигледна од неговото рано детство. Почнал формално да учи клавир на пет години и за една деценија, под експертското водство на Татјана Николаева, веќе примал блескави пофалби за своите изведби. Во 1988 го освои сребрениот медал на 8-от меѓународен натпревар „Бах“ во Лајпциг и две години подоцна втората награда на московскиот Рахманинов натпревар.Најголемиот триумф Лугански го постигна во 1994 година кога ја освои втората награда на 10-от меѓународен натпревар „Чајковски“. Оттогаш има меѓународна слава со серија славни концертни настапи и аудиозаписи. Градејќи ја својата кариера, Лугански го прошета речиси целиот свет - од Западна Европа до Јапонија, од Бразил до Бугарија, со следниве оркестри: Кралскиот концертгебау оркестар, Оркестарот на Париз, Симфонискиот оркестар на Сан Франциско, Националниот оркестар на Франција, оркестарот Хале на Манчестер, Лондонската филхармонија, Рускиот национален оркестар, Дрезденската филхармонија, Берлинскиот симфониски оркестар, Токиската филхармонија и Ротердамската филхармонија. Лугански работи со истакнати диригенти, и тоа: Валери Гергиев, Пааво Берглунд, Франс Бруген, Семјон Бишков, Кристоф Ешенбах, Марек Јановски, Нееме Јарви, Кент Нагано, Сакари Орамо, Михаил Плетњов, Генади Рождественски, Леонард Слаткин, Саулиус Сондецкис, Владимир Спиваков, Јевгени Светланов, Јури Темирканов и Едо де Варт. Лугански има преку 30 големи концерти во неговиот репертоар, од Бах до Рахмањинов. Исто така, вешт е и чувствителен камерен музичар кој многу сака да прави музика со мала група пријатели и колеги. И покрај тоа, кога и да му се даде шанса, Коља не сака ништо повеќе од тоа да се врати дома кај својата сопруга и децата во Москва и да се предаде на својата страст кон шахот. Лугански е награден со „Diapason d’Or de l’année“ за најдобар инструментален запис на 2000 година за снимката на Шопеновите етиди снимени за издавачката куќа „Ерато“. Истата награда ја доби и во 2001 за аудиозаписот на прелудиумите на Рахмањинов, за кој беше кажано: „Визијата на Рахмањинов ретко била олку раскошна“. Тоа се повтори и во 2002 за записот на Шопеновите 24 прелудиуми, кој доби високо признание од критиката.

46


50 godini Festival Ohridsko leto

August 01 2010 (Sunday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Program: Chopin, Rachmaninoff

Born as the son of two Russian scientists, Nikolai Lugansky’s exceptional musical ability was obvious from early childhood. He started formal lessons when he was just five years old and within a decade, under the expert guidance of Tatiana Nikolayeva, was already receiving glowing praise for his performances. He won a silver medal at the 8th Leipzig International Bach Competition in 1988 and just two years later carried off the Second Prize in the Moscow Rachmaninov Competition. Lugansky’s greatest triumph came in 1994 when he won the second prize at the 10th International Tchaikovsky Competition. Since then he has leapt to international stardom with a string of celebrated concert appearances and recordings. Lugansky’s career has already taken him all over the world, from Western Europe to Japan, Brazil and Bulgaria, with orchestras of the calibre of the Royal Concertgebouw Orchestra, the Orchestre de Paris, the San Francisco Symphony Orchestra, Orchestre National de France, the London Philharmonia, the Russian National Orchestra, the Hallé Orchestra in Manchester, the Dresdner Philharmonic, the Berlin Symphonic Orchestra, the Tokyo Philharmonic and the Rotterdam Philharmonic. Lugansky has worked with distinguished conductors such as Valery Gergiev, Paavo Berglund, Frans Bruggen, Semyon Byshkov, Christoph Eschenbach, Marek Janowski, Neeme Järvi, Kent Nagano, Sakari Oramo, Mikhail Pletnev, Gennadi Rozhdestvensky, Leonard Slatkin, Saulius Sondeckis, Vladimir Spivakov, Yevgeny Svetlanov, Yuri Temirkanov and Edo de Waart. Lugansky has over thirty major concertos in his repertoire, ranging from Bach to Rachmaninov. Yet he is also a skilled and sensitive chamber musician who likes nothing better than to make music with small groups of friends and colleagues. However, whenever he has the chance, ‘Kolya’ likes nothing better than to return home to his wife and two children in Moscow, and indulge his passion for chess. Lugansky was awarded the Diapason d’Or de l’année for best instrumental recording of 2000 for the Chopin Etudes he recorded for Erato. He was also awarded the Diapason d’Or de l’année for his recording of Rachmaninov’s Préludes in 2001, of which was said, “Rachmaninov’s vision has rarely been so sumptuous” and again in 2002 for his recording of Chopin’s 24 Préludes which received acclaim throughout the classical press.

47

St. Sophia, 9:00 p.m.

NIKOLAI LUGANSKY – piano (Russia)


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

2 Август 2010 (Понеделник)

July 12 - August 20, 2010

МЛАДИНСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТАР НА МУЗИЧКАТА МЛАДИНА НА МАКЕДОНИЈА

Диригент: САША НИКОЛОВСКИ-ЃУМАР (Македонија) Солист: КОХ ГАБРИЕЛ КАМЕДА на виолина (Германија) Програма: Скрјабин, Пиацола, Шчедрин, Стравински, Џенкинс

Камерниот оркестар го претставува првиот сегмент од Летниот музички камп на Музичката младина на Македонија, почнувајќи од 1986 година со масивен проект составен од 150 музичари, хор, диригенти и асистенти диригенти, педагози чиј завршен концерт заземал место на фестивалот „Охридско лето“. Од 1997 година во основата на Камерниот оркестар е репертоар на камерна музика. Оркестарот традиционално настапува секоја година на фестивалот „Охридско лето“ на втори август, најголемиот македонски национален празник. Ансамблот, прв од неговиот вид на Балканот, за кратко време станува неизбежно културно изразување за музичката публика, приредувајќи високопрофесионални изведби. Повеќе од 180 млади музичари од 15 земји учествувале во неговата работа. Во 1995 година, оркестарот настапил за време на генералното собрание на „Jeunesses Musicales International“ во Будимпешта, одбележувајќи ја прославата по повод 50-годишнината од постоењето на федерацијата JMИ и стапувањето на Музичката младина на Македонија како член на федерацијата. Оваа година оркестарот слави 25 години од своето постоење. Саша Николовски-Ѓумар e роден во Битола, Македонија. Дипломирал на Факултетот за музичка уметност во Скопје на одделот за музичка теорија и педагогија во 1991 година и на одделот за диригирање во 1993 година, во класата на Фимчо Муратовски. Уште како студент активно бил вклучен во музичкиот живот во Македонија како уметнички раководител на академскиот хор „Мирче Ацев“, уметнички директор и шеф диригент на Камерниот оркестар на МММ, а веднаш по дипломирањето основач и диригент на Интернационалниот оркестар за современа музика „Синтезис“, уметнички директор и диригент на Ансамблот за современа музика „Св. Софија“ и на Македонскиот камерен оркестар. Во 1996 година специјализирал на Конзерваториумот „Николај Римски Корсаков“ во Санкт Петербург во Русија кај престижните професори Илја Мусин и Михаил Кукушкин, редовно соработувајќи со светски реномираните диригенти Јури Темирканов и Валериј Гергиев. Во 1999 година ги завршил постдипломските студии на Музичката академија „Панчо Владигеров“ во Софија, Бугарија, кај В. Казанџиев и Б.Хинчев. Има остварено многубројни гостувања во: државите на поранешна Југославија, Бугарија, Русија, Франција, Романија, Унгарија и Австрија. Кох Габриел Камеда е познат кај меѓународната публика, критика и колеги како еден од водечките уметници на следната генерација. На 12-годишна возраст Камеда бил примен на Универзитетот за музика во Карлсрухе, Германија, каде што учел со Јозеф Рисин. Во 1993 виолинистот и диригент Пинкас Цукерман го поканил да се пресели во Њујорк и да учи со него на музичката школа „Менхетен“. Кох Габриел Камеда дебитира во 1988 на 13-годишна возраст во Баден-Баден, Германија, свирејќи го Петтиот концерт на Вјетан со Филхармонијата на БаденБаден. Оттогаш тој продолжува да настапува со водечки оркестри низ светот, вклучувајќи ги Штацкапел од Дрезден, Берлинскиот симфониски оркестр, Симфонискиот оркестар на австриската радиотелевизија, Оркестарот на белгиската радио-телевизија, Израелската филхармонија, Јапонската филхармонија, Камерниот оркестар на Цирих, Симфонискиот оркестар на Токио и др. Камеда е добитник на голем број награди на национални и меѓународни натпревари, меѓу кои е и Меѓународниот натпревар за виолинисти „Хајнрик Шеринг“. Многу значаен момент во раната кариера на Камеда е неверојатната можност да соработува во серија концерти со покојниот Витолд Лутославски во 1993, една година пред смртта на полскиот композитор. Го изведувал делото „Chain II” под диригентската палка на композиторот и од овие концерти е издадено последното ЦД со жива изведба на композиторот, добивајќи високи признанија од печатените медиуми: „извонредно“ и „супериорна техника и експресивна зрелост“.

48


50 godini Festival Ohridsko leto

August 02 2010 (Monday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Conductor: SASHA NIKOLOVSKI-GJUMAR (Macedonia) Soloist: KOH GABRIEL KAMEDA – violin (Germany) Program: Scriabin, Piazzola, Shchedrin, Stravinsky, Jenkins

The Chamber Orchestra represents the very first segment comprising the Summer Music Camp of Jeunesses Musicales Macedonia, starting in 1986 with a massive project comprising over 150 musicians, choir, conductors and assistant conductors, pedagogues, which final performance took place at the Ohrid Summer Festival. As of 1997, the Chamber Orchestra was founded, cherishing chamber music repertoire. Traditionally the Orchestra performs every year at the Ohrid Festival on August 2nd, the biggest Macedonian national holiday. The ensemble, first of its kind on the Balkans, shortly became inevitable cultural expression for the music audience, cherishing highly professional performances. More than 180 young musicians from 15 countries participated in its sessions. In 1995 the Orchestra performed during the general Assembly of the Jeunesses Musicales International in Budapest, marking both the celebration of 50 years of the JMI foundation and the affiliation of JM Macedonia as full member of the Foundation. This year the orchestra celebrates 25 years of its existence. Sasha Nikolovski-Gjumar was born in Bitola, Macedonia. He graduates from the Faculty of music in Skopje from the music theory and pedagogy department in 1991, and from the conducting department in 1993, in the class of Fimcho Muratovski. As a student he is actively involved in the music life of Macedonia as the artistic director of the Academic Choir “Mirche Acev”, artistic director and principal conductor of the Chamber orchestra of JMM. Right after his graduation he founded and conducted the International Orchestra for Contemporary Music “Sintezis” and also was the artistic director and conductor of the Ensemble for Contemporary Music “St. Sofia” and the Macedonian Chamber Orchestra. In 1996 specialized at the “Nikolai Rimsky-Korsakov” conservatory in St. Petersburg, Russia in the class of Ilya Musin and Mikhail Kukushkin, collaborating on a regular basis with the renowned conductors Yuri Temirkanov and Valery Gergiev. In 1999 he completes his Master’s degree at the “Pancho Vladigerov” Music Academy in Sofia, Bulgaria, in the class of V. Kazandziev and B. Hinchev. He has performed many times in: Serbia, Bulgaria, ex Yugoslavia, Russia, France, Romania, Hungary and Austria. Koh Gabriel Kameda is recognized by international audiences, critics and colleagues alike as one of the next generation’s foremost emerging artists. At the age of twelve Kameda enrolled in the University of Music in Karlsruhe, Germany, and studied with Josef Rissin. In 1993 violinist and conductor Pinchas Zukerman invited him to come to New York and work with him at the Manhattan School of Music. Koh Gabriel Kameda debuted in 1988 at the age of thirteen in Baden-Baden, Germany, performing the Violin Concerto no.5 by Vieuxtemps with the Baden-Baden Philharmonic Orchestra. Since then he continues to perform throughout Europe, Asia, as well as in North and South America. He has appeared as a soloist with leading orchestras around the world including the Staatskapelle Dresden, the Berlin Symphony Orchestra, the Austrian Radio and Television Symphony Orchestra, the Belgian Radio and Television Orchestra, the Israel Philharmonic Orchestra, the Japan Philharmonic Orchestra, the Zürich Chamber Orchestra, the Tokyo Symphony Orchestra, and many others. Kameda is a top prizewinner of numerous national and international competitions among which is the first prize at the International Violin Competition Henryk Szeryng. An outstanding moment in Mr. Kameda’s early career was the remarkable opportunity he had to collaborate in a series of concerts with the late Witold Lutoslawski in 1993, a year before the death of the Polish composer. He performed the work “Chain II” under the baton of the composer himself, and from those concerts the last live CD of the composer was produced, receiving great acclaim by the press: “outstanding” and “superb technique and expressive maturity”.

49

St. Sophia, 9:00 p.m.

CHAMBER ORCHESTRA OF JEUNESSES MUSICALES MACEDONIA


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 19:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

3 Август 2010 (Вторник)

July 12 - August 20, 2010

Н.У. ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ СПОРЕД ЛИБРЕТО ПО МОТИВИТЕ ОД ПЕСНАТА ,,ЈАС ВЕ ЉУБЕВ,, ОД А.С. ПУШКИН

,,БЕСКРАЈНИ СОНИШТА,, Режија: БОЊО ЛУНГОВ

Автор на кукли и сценографија: Боњо Лунгов ас. на режија и костимографија: Маја Енчева Превод и препев: Томислав Османли Ас. на режија, избор на музика, мултимедија и кореографија: Константин Каракостов Избор и изработка на народни носии во претставата: Љубица Велкова Изработка на кукли и реквизита: Кирил Василев Уметничко осветлување: Оливер Ставрев Тон мајстор: Ангеле Насковски Учествуваат по азбучен ред: АНА ЛЕВАЈКОВИЌ ВИНЕТА ДАМЧЕСКА КАТАРИНА ИЛИЕВСКА МАРИЈА ЃОРЃИЈОВСКА ТАЊА КОЧОВСКА ВЛАДИМИР ЛАЗОВСКИ ДРАГАН ДОВЛЕВ ПРЕДРАГ ПАВЛОВСКИ Инспициент: Ѓуро Дракулоски ЛЕГЕНДА ЗА СКОМРАХОТ Горан Стефановски ......Богородица не спуштала поглед од него. На скомрахот му се потсекле колената. Уплашен паднал ничкум пред неа. Чекал да се отвори земјата за да сконча тој неиздржлив срам. И одеднаш се случило чудо! Богородица се симнала од фреската и му пришла на скомрахот. Нежно го зела во прегратка и му ја избришала потта од челото. Ваш Горан

50


50 godini Festival Ohridsko leto

August 03 2010 (Tuesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

ENDLESS DREAMS Directed by: BONJO LUNGOV

Author of the puppets and mise-en-scene: Bonjo Lungov Libreto according motives of the song: “I loved you” by A. Pushkin Assistant director and costume design: Maja Enceva Translation and versification: Tomislav Osmanli Assistant director, choice of music, multimedia and choreography: Konstantin Karakostov Selection and manufacturing of folk costumes for the play: Ljubitsa Velkova Manufacturing of puppets and props: Kiril Vasilev Artistic light: Oliver Stavrev Audio engineer: Angele Naskovski Cast (alphabetic order): Ana Levajkovic Vineta Damceska Marija Gjorgijovska Tanja Kocovska Vladimir Lazovski Dragan Dovlev Predrag Pavlovski Call boy: Gjuro Drakuloski A LEGEND ABOUT THE SKOMOROKH Goran Stefanovski ….. Mother of God didn’t take her eyes off him. The skomorokh’s knees went stiff. He fell in front of her, startled. He waited for the earth to open so that it can put an end to his shame. Suddenly a miracle happened! Mother of God came down of the fresco and approached the skomorokh. She took him gently to her arms and wiped the sweat off his forehead. Yours Goran

51

Centre of Culture Grigor Prlicev, 7:00 p.m.

THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH, SKOPJE BASED ON THE LIBRETTO ACCORDING THE MOTIVES OF THE POEM “I LOVED YOU” A.S. Pushkin


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

3 Август 2010 (Вторник)

July 12 - August 20, 2010

КАМЕРЕН ОРКЕСТАР НА СЛОВЕНЕЧКАТА ФИЛХАРМОНИЈА Солисти: ИРЕНА КОБЛАР на пијано (Словенија) ДАРКО БРЛЕК на кларинет (Словенија) Програма: Јосиповиќ, Моцарт, Вебер, Шкерјанц Гудачкиот камерен оркестар на Словенечката филхармонија е составен од четиринаесет гудачи, инаку членови на Словенечката филхармонија. Оркестарот е оформен во 1993 година со поддршка од словенечкото Министерство за култура со цел да може да настапува на сцени во Словенија кои се премали за поголемите симфониски оркестри. Во текот на своето постоење, ансамблот има одржано преку 300 концерти во Словенија и во странство. Концертите во Дубровник, Задар, Загреб, Самобор, Опатија, Нови Сад, Клагенфурт, Охрид, Подгорица, Горициа, Трст и Мадрид секогаш биле дочекани со голем ентузијазам на публиката и критиката. Оркестарот има соработувано со словенечки меѓународно признаени музичари, како: Дубравка Томшич Среботњак, Ирена Графенауер, Мирјам Калин и многу странски познати музичари, и тоа: Александар Рудин, Миша Мајски, Енрико Диндо, Маркус Форстер, Сара Чанг, Алиса Маргулис, Полина Лешенко, Стефан Дор, Масимо Мерчели и Ричард Галиано. Во 2009 оркестарот имаше улога на фестивалски оркестар и копродуцент на фестивалот Марибор, под уметничко водство на Ричард Тоњети. На фестивалот оркестарот настапуваше со Борис Березовски, Емануел Пају, Џејмс Гилхрист, Арвид Енгегард, Сабина Цвилак, Мелвин Тан, Влатко Стефановски, Теодосиј Спасов и други. Оркестарот, кој настапува без диригент, има снимено аудио и видеозаписи на неколку концерти во живо, а има издадено и неколку компакт дискови. Репертоарот на Камерниот гудачки оркестар на Словенечката филхармонија вклучува дела од сите музички периоди. Младата пијанистка Ирена Коблар има моќно присуство на меѓународната музичка сцена. Публиката и критиката ја величат за нејзината „длабока музикалност“ и нејзините „сензибилнотрогателни интерпретации“. Ирена Коблар има одржано голем број соло-рецитали дома, во Словенија, и во странство: Италија, Австрија, Германија, Ирска, Хрватска, Полска, Белорусија, Шпанија, САД итн. Ирена дебитирала со свој рецитал на 12-годишна возраст. Нејзините настапи со Словенечката филхармонија, Камерата Словеника и други се високо оценети од публиката и од критиката. Ирена е добитник на неколку меѓународни и државни награди. Во 2001 ја освои првата награда на меѓународниот натпревар „Вал Тидоне“ во Италија. Магистрирала на салцбуршката академија „Моцартеум“ во класата на Алексеј Лубимов. Исто така, работела со Сергеј Доренски, Питер Фојхтвангер, Соломон Миковски, Џон О’Конор и Етери Анџапариѕе. Ги продолжува нејзините професионални студии на колеџот за музика „Манес“ во Њујорк во класата на Џером Роуз. Има направено снимки за словенечки и странски радија и телевизии, а исто така има издадено ЦД и ДВД со концерт во живо. Кларинетистот Дарко Брлек има настапувано во Европа и во многу истакнати музички центри низ целиот свет. Во Европа има настапувано во Италија, Австрија, Германија, Франција, Шпанија, Португалија, Белгија, Литванија, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, Турција и Русија. Исто така, има настапувано во САД (Карнеги хол), Мексико, Египет, Јапонија (Сантори хол), Бразил и на Блискиот Исток. Има работено со многу истакнати диригенти како Антон Нанут, Марко Летоња, Јан Стулен, Ненси Гам, Емил Табаков, Филип Бендер, Лоран Петигар, Овидиу Бален, Јури Башмет и Хартмут Ханхен и со инструменталистите Пјер Амојал, Уто Уги и Ловро Погорелиќ. Како солист има настапувано со: Симфонискиот оркестар на Радио Словенија, Штацтеатар Олденбург, Германскиот камерен оркестар, Симфонија Торонто, Камерниот оркестар на Манхајм, Московскиот камерен оркестар, Московските солисти на Јури Башмет, Симфонискиот оркестар на Кан, Мексиканскиот државен симфониски оркестар, Литванскиот државен симфониски оркестар, оркестарот од Берлин „Филип Емануел Бах“, Македонската филхармонија, Сараевската филхармонија и со многу други. Има направено аудиозаписи за словенечки и за странски радија и телевизии, а исто така има издадено и неколку компакт-дискови.

52


50 godini Festival Ohridsko leto

August 03 2010 (Tuesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Soloists: IRENA KOBLAR – piano (Slovenia) DARKO BRLEK – clarinet (Slovenia) Program: Josipovic, Mozart, Weber, Škerjanc

The Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra is composed of fourteen string players, otherwise members of the Slovenian Philharmonic Orchestra. The оrchestra was formed in 1993 with the support of the Slovenian Ministry of Culture for the purpose of performing on those stages in Slovenia that are too small for the larger symphonic orchestras. In the fifteen years of its existence, the ensemble has had over 300 concerts in Slovenia and abroad. The concerts held in Dubrovnik, Zadar, Zagreb, Samobor, Opatija, Novi Sad, Klagenfurt, Ohrid, Podgorica, Gorizia, Trieste and Madrid, have always been received with enthusiasm by both, audiences and critics. The orchestra has collaborated with numerous Slovenian internationally acclaimed musicians such as Dubravka Tomšič Srebotnjak, Irena Grafenauer, Mirjam Kalin, and with numerous foreign renowned musicians such as Alexander Rudin, Mischa Maisky, Enrico Dindo, Markus Forster, Sarah Chang, Alissa Margulis, Polina Leschenko, Stefan Dohr, Massimo Mercelli, and Richard Galliano. In 2009, it was the Orchestra in Residence and the co-producer of the Maribor Festival under the artistic leadership of Richard Tognetti. At the festival the orchestra performed with Boris Berezovsky, Emmanuel Pahud, James Gilchrist, Arvid Engegard, Sabina Cvilak, Melvyn Tan, Vlatko Stefanovski, Teodosii Spassov and others. The orchestra, which performs without a conductor, has recorded a number of live-concert audio and video recordings as well as several compact discs. The Slovene Philharmonic String Chamber Orchestra’s repertoire includes all period styles. Young pianist, Irena Koblar, is a powerful presence on the international music stage. Audiences as well as critics have praised her “profound musicality” and her “sensuously moving interpretations”. Irena Koblar had numerous solo recitals and has appeared with chamber music ensembles as well as orchestras both at home in Slovenia and abroad in Italy, Austria, Germany, Ireland, Croatia, Poland, Belorussia, Spain, USA, etc. Irena’s debut was at the age of twelve, when she performed her first solo recital. Her appearances with the Slovenian Philharmonic Orchestra, Camerata Slovenica and others were highly praised by the audience as well as critics. Irena won several prizes at international and national piano competitions. In 2001 she won the first prize at the International Piano Competition Val Tidone in Italy. She gained her masters degree at the Salzburg’s Mozarteum, in the class of Alexei Lubimov. She also worked with Sergei Dorensky, Peter Feuchtwanger, Solomon Mikowsky, John O’Connor and Eteri Andjaparidze. She continued her professional studies with American pianist Jerome Rose at the Mannes College of Music in New York. She has made recordings for Slovenian and international radio and TV stations, and has also released a live concert on CD and DVD. Clarinetist Darko Brlek has performed throughout Europe and in many distinguished musical centers all over the world. In Europe he performed in Italy, Austria, Germany, France, Spain, Portugal, Belgium, Lithuania, Bulgaria, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Turkey and Russia. He has also performed in the USA (Carnegie Hall), Mexico, Egypt, Japan (Suntory Hall), Brazil and the Middle East. He worked with many prominent conductors as Anton Nanut, Marko Letonja, Jan Stulen, Nanse Gum, Emil Tabakov, Philippe Bender, Laurent Petitgard, Ovidiu Balain, Yuri Bashmet and Hartmut Haenchen, and instrumentalists Pierre Amoyal, Uto Ughi, Lovro Pogorelich. As a soloist he performed with Radio Slovenia Symphony Orchestra, Staatstheater Oldenburg, Deutsches Kammerorchester, Sinfonia Toronto, Mannheim Kammerorchester, Moscow Chamber Orchestra, Bashmet’s Moscow Soloists, Cannes Symphony Orchestra, Mexican State Symphony Orchestra, Lithuanian State Symphony Orchestra, Philip Emanuel Bach Orchestra Berlin, Macedonian Philharmonic Orchestra, Sarajevo Philharmonic Orchestra and many others. He has recorded for Slovenian and foreign Radio and TV stations and has also recorded several compact discs.

53

St. Sophia, 9:00 p.m.

CHAMBER ORCHESTRA OF THE SLOVENIAN PHILHARMONIC


50 godini Festival Ohridsko leto

Антички театар, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

4 Август 2010 (Среда)

July 12 - August 20, 2010

50-ТИ РОДЕНДЕН НА ФЕСТИВАЛОТ „ОХРИДСКО ЛЕТО“

ГАЛА-ОПЕРСКИ КОНЦЕРТ

ОРКЕСТАРОТ НА МАКЕДОНСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ И СОЛИСТИ ОД ТЕАТАРОТ „БОЛШОЈ“ (Русија) Диригент: ФЕЛИКС КОРОБОВ (Русија)

Солисти од Македонската опера: Славица Петровска-Галиќ – сопран, Весна Ѓиновска-Илкова – сопран, Ирена Кавкалевска – мецосопран, Цветан Стојановски – тенор и Горан Начевски – баритон Солисти од театарот „Бољшој“: Марина Шутова – мецосопран и Роман Муравицкиј - тенор Во едно летно претпладне во август 1961 година, првенката на Македонската опера Ана Липша-Тофовиќ, со својот сопруг и група пријатели, разгледувајќи ја црквата „Света Софија“, решава да запее во неа. Сите присутни се фасцинирани од извонредната акустика. Во тој момент Ана Липша била ангажирана за изведба на специфична концертна програма од дела на стари мајстори за Светскиот конгрес на византолозите одржан есента 1961 година во Охрид. Низ разговор на летната тераса во ресторанот „Летница“, поддржана од група уметници и културни работници, таа решава со оваа програма да приреди концерт во црквата „Света Софија“. Петар Тофовиќ, Димче и Хилда Кондовски, Илија Зафировски, Видое Видически, Димче Протуѓер, Димче Маленко, Виктор Плевнеш, Љубен Батковски... го пренесуваат на раце во „Света Софија“ единственото концертно пијано во Охрид, сопственост на семејството Радиќ, како и дел од инвентарот на предвоениот хотел „Српски цар“. Од Скопје е повикан пијанистот Ладислав Перлдик. Попладнето на 4 август 1961 година концертот е одржан. Веќе следната година Концертната дирекција на Македонија, во соработка со Републичката културно-просветна заедница и со Домот на културата во Охрид, организира систем од музички приредби под наслов „Охридско лето“.

54


August 4 2010 (Wednesday)

50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

GALA OPERA CONCERT

ORCHESTRA OF THE MACEDONIAN OPERA AND BALLET SOLOISTS OF THE BOLSHOI THEATRE (Russia) Conductor: FELIX KOROBOV (Russia)

Soloists of the Macedonia Opera: Slavica Petrovska-Galic – soprano, Vesna Ginovska-Ilkova – soprano, Irena Kavkalevska – mezzo-soprano, Cvetan Stojanovski – tenor, Goran Nachevski – baritone Soloists of the Bolshoi Theatre: Marina Shutova – mezzo-soprano, Roman Muravitsky – tenor One summer afternoon, in August of 1961, a soloist of the Macedonian Opera, Ana Lipsha-Tofovic, with her husband and friends, decided to sing while visiting the church of St. Sofia. All of the present were fascinated by the extraordinary acoustics. At this time, Ana Lipsha was engaged to perform a specific repertoire for the World Congress of Byzantologists, which was to be held in the autumn of 1961 in Ohrid. Through a conversation on the terrace of the restaurant “Letnica”, supported by a group of artists and cultural workers, she decided with this program to stage a concert at the church of St. Sofia. Petar Tofovic, Dimche and Hilda Kondovski, Ilija Zafirovski, Vidoe Vidicheski, Dimche Protugjer, Dimche Malenko, Viktor Plevnesh, Ljuben Batkovski… transported at the church of St. Sofia, on their own hands, the only concert piano in Ohrid, with a part of the inventory from the prewar hotel “Serbian Tsar”. It was sent for the pianist Ladislav Perldik from Skopje. In the afternoon of the 4th of August 1961 – the concert was held. Next year, the Concert management of Macedonia, with the collaboration of the union for culture and education of the Republic and the Culture club of Ohrid, organized a system of music performances under the title “Ohrid Summer”. 55

Antique Theatre, 9:00 p.m.

50TH ANNIVERSARY OF THE OHRID SUMMER FESTIVAL


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

5 Август 2010 (Четврток)

July 12 - August 20, 2010

ТРИО БРАМС (РУСИЈА) НАТАЛИЈА РУБИНШТАЈН на пијано НИКОЛАЈ САЧЕНКО на виолина КИРИЛ РОДИН на виолончело Победник на 13. Меѓународен натпревар за камерна музика во Трапани (Италија, 1993) и на Првиот натпревар за камерна музика „Јозеф Јоаким“ во Вајмар (Германија, 1996), триото „Брамс“ е единствениот руски камерен состав што настапувал во Големата сала на „Брукнерхаус“ во Австрија и во Големата сала на „Чемал Решит Реј“ во Истанбул. Како дипломирани студенти на московскиот конзерваториум „Чајковски“ и на Руската академија за музика „Гнесина“, членовите на триото „Брамс“ се следбеници на руската изведувачка школа и високите идеи на музичкото образование. Триото „Брамс“ настапува со непроменет успех во најдобрите сали во Москва, Санкт Петербург, Брисел, Виена, Варшава, Загреб, Истанбул, Рим, Мелбурн, Сеул итн. Триото соработува со истакнати музичари, како: Галина Писаренко, Хибла Герзмева, Кармен Балтроп, Ања Фиделиа, Јана Иванилова, Џулијан Милкис итн. Дискографијата на триото вклучува дела на Бетовен, Брамс, Шуберт, Чајковски, Пабст, Аренски, Глинка, Рахманинов, Шостакович, Шнитке, Нипер, Блох и Пиацола. Во 1998 уметниците на триото ја формираа фондацијата „Трио Брамс“ за реализирање на хуманитарни програми на полето на културата. Во рамките на фондацијата, музичарите на триото „Брамс“ одржуваа концерти на руска камерна музика, мајсторски курсеви и јавни предавања во повеќе од 50 градови од руската провинција. Желбата да се направат најдалечните делови на огромната татковина духовно поблиски до културата на големите градови, ги поттикна образовните патувања на триото во областите Урал, Далечен Север и Поларниот регион, составен дел од уметничкиот живот на ансамблот. Во 1999, под покровителство на Министерството за култура на Руската Федерација, Московското државно академско филхармониско друштво и институтот „Гете“, триото „Брамс“ почна со креација на антологија на руските пијано-триа. Поставувајќи си задача да ги вратат во живот заборавените страници на музичката историја и давајќи нова интерпретација на националното културно наследство од гледиште на современата изведувачка естетика, музичарите се решени да снимаат и да издадат серија на ЦД-изданија на сите пијано-триа компонирани во Русија во 19от и во 20-от век. Триото „Брамс“ им должи огромна професионална благодарност на професорите од московскиот конзерваториум „Чајковски“, Татјана Гаидамович и Александар Бондуриански. Ансамблот дебитирал во 1991 година, а во 1995 триото е во служба на Московското државно филхармониско друштво. Во 1998 и 2006 триото е наградено со грант од рускиот претседател.

56


50 godini Festival Ohridsko leto

August 05 2010 (Thursday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

NATALIA RUBINSTEIN – piano NIKOLAI SACHENKO – violin KIRILL RODIN – cello A winner of the 13th International Chamber Music Competition in Trapani (Italy, 1993) and the 1st International Joseph Joachim Chamber Music Competition in Weimar (Germany, 1996), the Brahms Trio is Russia’s only chamber ensemble to have performed at Grand hall of Brucknerhaus in Austria and the Cemal Reşit Rey Grand hall in Istanbul. Graduates of Moscow Tchaikovsky Conservatory and Gnessins’ Russian Academy of Music, members of Brahms Trio have become followers of the traditions of Russian performing school and high ideas of music education. Brahms Trio has been performing with invariable success in the best venues of Moscow, St.Petersburg, Brussels, Vienna, Warsaw, Zagreb, Istanbul, Rome, Melbourne, Seoul etc. Brahms Trio has worked with outstanding musicians such as Galina Pisarenko, Hibla Gerzmava, Karmen Balthrop, Anya Fidelia, Yana Ivanilova, Julian Milkis, etc. The discography of the trio includes works by Beethoven, Schubert, Brahms, Tchaikovsky, Pabst, Arensky, Glinka, Rachmaninoff, Shostakovich, Schnittke, Knipper, Bloch, and Piazzolla. In 1998 the artists of the Trio established “Brahms Trio Foundation” for realization of charity programs in the field of culture. In its framework the musicians of Brahms Trio have given concerts of Russian chamber music, master classes and public lectures in more than 50 cities and towns of the Russian province. The desire to make the most remote corners of the enormous country spiritually closer to major cities with their active music life has made the educational journeys of Brahms Trio to the cities of the Urals, Far North and Polar Region an integral part of the artistic life of the ensemble. In 1999 under the auspices of the Ministry of Culture of the Russian Federation, Moscow State Academic Philharmonic Society and Goethe-Institut, Brahms Trio started creation of the anthology of Russian Piano Trio. Putting forward for themselves a task of bringing back to life forgotten pages of music history and giving new interpretation to national cultural legacy from the point of view of contemporary performing esthetics, the musicians are determined to record and issue CD series of all piano Trios composed in Russia in the 19th and the 20th century. The Brahms Trio owes a great debt of professional gratitude to the professors of Moscow’s Tchaikovsky Conservatory, Tatyana Gaidamovich and Alexander Bonduriansky. The ensemble debuted in January 1991. In 1995 the Trio became a staff Ensemble of Moscow State Philharmonic Society. In 1998 and 2006 the Brahms Trio was awarded grants of the Russian President.

57

St. Sophia, 9:00 p.m.

TRIO BRAHMS (RUSSIA)


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 19:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

6 Август 2010 (Петок)

July 12 - August 20, 2010

ГРАДСКИ ТЕАТАР - ИСТАНБУЛ, РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА ОЗЕН ЈУЛА

МЕСТО ВО СРЕДИНАТА НА ЗЕМЈАТА

Режија, сценски дизајн и дизајн на светло: НУРУЛАХ ТУНЏЕР Драмски писател: ОЗЕН ЈУЛА Драматург: ДИЛЕК ТЕКИНТАШ Кореограф: ЃЕРЃ ПРЕВАЗИ Музика: ЏАН АТИЛА Костимограф: ДУЈГУ ТУРКЕКУЛ Ефекти: ЕРСИН АШАР Асистенти на режија: АХМЕТ ХУН, НУРСЕЛИ ТИРИШКАН И СЕЛИМ ЏАН ЈАЛЧИН Улоги: БУРЏУ ЧОБАН, ЕРАСЛАН САГЛАМ, ЕСРА РОНАБАР, ЕЗГИ СУМЕР ЈОЛЏУ, ЕЗГИМ КИЛИНЧ, ХУСЕИН КОРОГЛУ, ИРЕМ АРСЛАН АЈДИН, МЕЛАХАТ АББАСОВА, НУРДАН КАЛИНАГА, ПЕЛИН БУДАК, ПИНАР АЈГУН, ТОМРИС ИНЏЕР, УМРАН ИНЏЕОГЛУ И ЈОНЏА ИНАЛ ЕГИЛМЕЗБАШ Обично сметам дека пишувањето за мојата работа е непотребно. Сè што пишува режисерот не може да е повеќе од самоодбрана. Покрај тоа, не е ли сè веќе на сцена? Уметноста е најголемиот „доказ“ на животот. Не би требало да е потребна друга екстра одбрана. Огромно огледало е пред тебе. Режисерот е исто така во огледалото - како и сите други. Некаде сме на средина на Земјата. На Земјата одбравме „јато од птици кои минуваат низ ноќта и јато на сништа кои минуваат низ жени“, потхранети со оган и каде што „крвта привлекува крв“. Ја дизјниравме нашата драма да ги придружува жените кои ги избираат своите сништа. Го изведуваме митот на различен свет во надеж за различен свет. Во овие денови на загриженост и тензија, копнееме по јато птици кои го креираат својот сопствен мит и летаат по него. Се надевам ќе уживате во претставата. Нурулах Тунџер, режисер

58


50 godini Festival Ohridsko leto

August 06 2010 (Friday)

50 Years Ohrid Summer Festival

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

July 12 - August 20, 2010

A PLACE IN THE MIDDLE OF THE EARTH Director, Set and Lightning Design: M. NURULLAH TUNCER

Playwright: OZEN YULA Dramaturg: DILEK TEKINTASH Costume Design: DUYGU TURKEKUL Music: CAN ATILLA Choreographer: GJERGJ PREVAZI Effect design: ERSIN ASAR Assistant directors: AHMET HUN, NURSELI TIRISKAN, SELIM CAN YALCIN Cast: ESRA RONABAR, HUSEYIN KOROGLU, ERASLAN SAGLAM, MELAHAT ABBASOVA, EZGI SUMER YOLCU, IREM ARSLAN AYDIN, TOMRIS INCER, BURCU COBAN, EZGIM KILINC, NURDAN KALINAGA, PELIN BUDAK, PINAR AYGUN, UMRAN INCEOGLU, YONCA INAL EGILMEZBAS I usually find writing about my work unnecessary. Whatever a director writes can hardly be more than a self-defense. Besides, isn’t everything on stage? Art is the greatest “proof” of life. No extra defense should be needed. There is a huge mirror in front of you. And the director is also in the mirror- like everybody else. We are somewhere in the middle of the world. We have chosen “flocks of birds that pass through the night, and flocks of dreams that pass through women”- on Earth, which is nourished with fire and where “blood attracts blood”. We have designed our play to accompany the women who choose their dreams.And we perform the myth of a different world with the hope of a different world. In these days of worry and tension, we yearn for flocks of birds that create their own myth and fly after it. I hope you will enjoy the performance. Nurullah Tuncer, Director

59

Centre of Culture Grigor Prlicev, 7:00 p.m.

ISTANBUL CITY THEATRE, TURKEY OZEN YULA


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

7 Август 2010 (Сабота)

July 12 - August 20, 2010

КИРИЛ ТРУСОВ на виолина (Русија) АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА на пијано (Русија)

Програма: Шнитке, Прокофјев, Чајковски, Менделсон, Равел Кирил Трусов се здоби со меѓународна слава во 2009 во Париз кога настапи како замена на Гидон Кремер на концерт на Националниот оркестар на Франција диригиран од Даниеле Гати во Театарот на Шанзелизе, пренесуван во живо на „Радио Франс“. Реакциите на публиката и критиката беа еднакво ентузијастички. Има настапувано како гостин солист со Минхенската филхармонија, Штацкапел Берлин, оркестарот „Лајпциг Гевандхаус“, радио-симфониските оркестри на Баден-Баден и на Фрајбург и Оркестарот на Париз под диригентство на Сер Невил Маринер, Даниеле Гати, Давид Стерн, Кристоф Попен, Владимир Спиваков, Мико Франк и Луи Лангре. Кирил Трусов е редовно ангажиран како солист, камерен музичар на фестивалите „Вербие“,„Мењухин“ во Гштад, „Schleswig-Holstein“ и „Ludwigsburger Schlossfestspiele“ и на академијата „Кронберг“, каде што, исто така, дава мајсторски курсеви. Како камерен музичар соработува со уметниците: Јури Башмет, Миша Мајски, Хајнрих Шиф, Дмитри Ситковецки, Џулијан Рахлин, Сол Габета, Јуџа Ванг и Лоренс Пауер. Кирил Трусов е добитник на првите награди на натпреварите „Јехуди Мењухин“, „Олег Каган“ и „Вјењавски“. Роден во Санкт Петербург во 1982 година, Кирил Трусов ги зема своите први часови по виолина на конзерваториумот „Николај Римски-Корсаков“ на 4-годишна возраст. Дебитирал на шестгодишна возраст со Филхармонијата на Санкт Петербург. Една година подоцна е поканет да настапува со Рускиот национален оркестар под диригентство на Арнолд Кац во Москва. Учел со Захар Брон и Кристоф Попен. Неговата уметничка кариера е придружувана од неговите ментори Игор Ојстрах и Лорд Јехуди Мењухин. Кирил Трусов свири на виолината „Бродски“ (1702) направена од Антонио Страдивари, на која Адолф Бродски ја дал светската премиера на Концертот за виолина и оркестар на Чајковски на 4 декември 1879. Александра Трусова е родена во Санкт Петербург. Почнала да учи пијано со мајка и, а потоа продолжила да учи во музичкото училиште специјализирано за надарени деца и поврзано со конзерваториумот „Николај Римски-Корсаков“. На 7-годишна возраст го одржала својот прв настап со Филхармонијата на Санкт Петербург и три години подоцна ја освоила првата награда на 20-от меѓународен натпревар за пијанисти „Млади виртуози“ во Прага. Во 1991, се сели во Германија со своето семејство. Била поканета да настапува со Оркестарот на Хамбуршката опера под диригентство на Герд Албрехт и на фестивалот Вербие, каде што добила грант од „Ројтерс“. Александра Трусова редовно настапува во Германија, Франција, Швајцарија, Шпанија, Белгија, Австрија и Канада. Сите нејзини концерти и дадоа можност да настапува со диригенти како Волфганг Гоненвајн, Лорин Мазел, Антони Вит, Сер Невил Маринер, Јозеф Сук, Валтер Велер, Жан-Жак Канторов, Ари ван Бек, Мајкл Тилкин ... Освен како солист, таа настапува со огромен успех и со својот брат Кирил Трусов. Со Кирил имаат направено аудиозапис со програма од Брамс и од Бетовен издаден од ЕМИ. Ова ЦД има добиено многу награди: награда „Choc“ од Monde de la Musique, пет награди „Diapason d’Or“ и е препорачано од телевизијата „Класика“. Александра учела со Џејмс Токо во Лубек и со Димитри Башкиров во Мадрид. Моментално живее во Минхен каде што работи со Вадим Сучанов.

Центар за култура Григор Прличев, 19:00ч.

“Art Point - Gumno” го претставува Пауло Гаиад од Бразил. Антички театар, 23:00ч.

ВЛАДИМИР ЧЕТКАР КВАРТЕТ

Владимир Четкар-Гитара, Вокал и Композитор Хју Вајт-Клавијатура, Џонатан Харви-Електро Бас Бено Сатлер-Тапани

60


50 godini Festival Ohridsko leto

August 07 2010 (Saturday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Program: Schnittke, Prokofiev, Tchaikovsky, Mendelssohn, Ravel Kirill Troussov gained international fame in 2009 in Paris, when he stood in for Gidon Kremer in a performance with the Orchestre National de France directed by Daniele Gatti at the Théâtre des Champs-Élysées broadcast live by Radio France. The reactions of audience and critics were equally enthusiastic. He appeared as a guest soloist with the Munich Philharmonic, the Staatskapelle Berlin, the Leipzig Gewandhaus, the Radio Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg, Orchestre de Paris, under the direction of such conductors as Sir Neville Marriner, Daniele Gatti, David Stern, Christoph Poppen, Vladimir Spivakov, Mikko Frank and Louis Langrée. Kirill Troussov is regularly engaged as a soloist, chamber musician at the Verbier Festival, the Menuhin Festival in Gstaad, the Schleswig-Holstein Musik Festival, the Ludwigsburger Schlossfestspiele and the Kronberg Academy where he also gives master classes. As a chamber musician he collaborated with artists like Yuri Bashmet, Mischa Maisky, Heinrich Schiff, Dmitri Sitkovetsky, Julian Rachlin, Sol Gabetta, Yuja Wang and Lawrence Power. Kirill Troussov has won first prizes at the Yehudi Menuhin, Oleg Kagan and the Wienawski violin competitions. Born in St. Petersburg in 1982, Kirill Troussov took his first violin lessons at the Nikolai Rimsky-Korsakov Conservatory at the age of four. He made his debut at the age of six in the St. Petersburg Philharmonic. A year later he was invited to perform with the Russian National Orchestra under the direction of Arnold Katz in Moscow. He studied with Zakhar Bron and Christoph Poppen. His artistic career was accompanied by mentors like Igor Oistrakh and Lord Yehudi Menuhin. Kirill Troussov plays the Antonio Stradivari “Brodsky” (1702), on which Adolph Brodsky performed the world premiere of Tchaikovsky’s violin concerto on 4th December 1879. Alexandra Troussova was born in Saint-Petersburg. After starting playing the piano with her mother, Alexandra then studied at the music school, specialized in teaching gifted children and linked to the Rimski-Korsakov Conservatory. At the age of seven she gave her first performance with orchestra at the Saint-Petersburg Philharmonie and three years later won First Prize at the 20th International “Young Virtuosi” Piano Competition in Prague. In 1991, she moved to Germany with her family. She was invited to perform with the Orchestra of the Hamburg Opera under Gerd Albrecht and at the Verbier Festival, where she received a Reuters Grant. Alexandra Troussova performs regularly in Germany, France, Switzerland, Spain, Belgium, Austria, Canada. All her concerts gave her the opportunity to play under Wolfgang Gönnenwein, Lorin Maazel, Antoni Wit, Sir Neville Marriner, Josef Suk, Walter Weller, Jean-Jacques Kantorow, Arie van Beek, Michel Tilkin … In addition to her solo carrier, she performs throughout Europe with huge acclaim with the violinist Kirill Troussov, her brother. With Kirill, she has recorded for EMI a CD in a program Brahms and Beethoven sonatas. This CD received many awards: a Choc from the Monde de la Musique, five Diapasons and Recommended by Classica. She studied with James Tocco in Lubeck and with Dimitri Bashkirov in Madrid. She presently lives in Munich where she works with Vadim Suchanov.

Centre of Culture Grigor Prlicev, 7:00 p.m.

ART POINT - GUMNO” REPRESENT PAULO GAIAD FROM BRAZIL. Antique Theatre, 11:00 p.m.

VLADIMIR CETKAR QUARTET

Vladimir Cetkar-Guitar, Vocal & Composer Huw White-Keyboards, Jonathan Harvey-E.Bass Benno Sattler-Drums

61

St. Sophia, 9:00 p.m.

KIRILL TROUSSOV – violin (Russia) ALEXANDRA TROUSSOVA – piano (Russia)


50 godini Festival Ohridsko leto

50 Years Ohrid Summer Festival

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

8 Август 2010 (Недела)

July 12 - August 20, 2010

ХОР „СВ. ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА“

Диригент: ЛЕТКА ДИМОВСКА-ПОЛИЗОВА (Македонија)

Програма: Аврамовски, Чајковски, Иванов, Стојков, Чесноков, Рахмањинов, Христов, Бортњански, Скаловски, Ведељ, Дегтјарев, Шуплевски, Тајчевиќ

Женскиот камерен хор „Св. Злата Мегленска“ е формиран во 1996 год.при Македонската Православна Црква со благослов на митрополитот полошкокумановски г.Кирил и е прв од ваков вид во Република Македонија. Хорот е составен од 25 женски вокали, од кои повеќето се млади академски образовани музичари и студенти на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Иако волонтери, тие со својот професионален однос придонесуваат за афирмација на македонската културна традиција, Македонската Православна Црква, како и популаризација на хорското црковно пеење на автентичен начин. Со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија, Министерството за надворешни работи преку македонските амбасади, црковни општини и македонски здруженија во дијаспората, како и со помош на други помагатели кои го разбираат значењето на музичката култура во светот, хорот “Св. Злата Мегленска” оствари извонредно меѓународно претставување и афирмирање на македонската црковна музика во: Велика Британија, Белгија, Германија, Франција, Италија, Грција, Словенија, Словачка, Србија, Хрватска, Полска, Португалија, Црна Гора, Швајцарија, Шведска, Бугарија, Австралија, Шпанија, САД и др. Летка Димовска-Полизова е основач, диригент и уметнички раководител на хорот. Како диригент се афирмира со ангажирање во повеќе хорови во Македонија кои сама ги формира и успешно ги води. Добитник е на многу награди од меѓународно значење. Со формирањето на детскиот хор при МРТВ, потоа „Златно Славејче“, Младинскиот мешан хор „Кочо Рацин“, Камерниот хор при Соборниот Храм „Св. Климент Охридски“, детскиот архиепископски хор „Херувими“ и во последно време женскиот камерен хор „Св. Злата Мегленска“, се здоби со епитетот: најуспешна жена - диригент во Македонија.

Центар за култура Григор Прличев, 19:30ч.

ИЗЛОЖБА

КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА: „VIRTUelle“ Елешец, 20:00ч.

ИЗЛОЖБА

ДРАГАН СПАСЕСКИ - ОХРИДСКИ: Мултимедијален проект „РЕЗОНАНЦА“ 62


50 godini Festival Ohridsko leto

August 08 2010 (Sunday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Conductor: LETKA DIMOVSKA-POLIZOVA (Macedonia)

Program: Avramovski, Tchaikovsky, Ivanov, Stojkov, Chesnokov, Rachmaninoff, Hristov, Bortniansky, Skalovski, Vedel, Degtiarev, Shuplevski, Tajcevic The women’s chamber choir “St. Zlata Meglenska” was founded in 1996 at the Macedonian Orthodox Church with the blessing of the Metropolitan polosko-kumanovski, g. Kiril and is the first of its kind in the Republic of Macedonia. The choir consists of 25 female vocals, who are young, trained musicians and students of the Faculty of music in Skopje. Even though the choir members are volunteers, with their professional relation, they contribute for the affirmation of the Macedonian cultural tradition, the Macedonian Orthodox Church and popularization of the church choir singing in an authentic manner. With the support of the Ministry of Culture of Macedonia, the Ministry of Foreign Affairs thorough the Macedonian Embassies, the church community and the Macedonian organizations abroad and other supporters who understand the importance of music, the choir “St. Zlata Meglenska” has presented itself and the Macedonian church music in: Greta Britain, Belgium, Germany, France, Italy, Greece, Slovenia, Slovakia, Serbia, Poland, Portugal, Montenegro, Switzerland, Sweden, Bulgaria, Australia, Spain, USA and others. Letka Dimovska-Polizova is the founder, conductor and artistic director of the choir. As a conductor she has affirmed herself with her engagements with many choirs in Macedonia, which she has founded and successfully conducted. She is the recipient of many awards of international importance. Founding the children’s’ choir at the Macedonian Radio and Television, the “Zlatno Slavejce” choir, the youth mixed chamber choir “Kocho Racin”, the chamber choir at the “St. Kliment Ohridski” church, the children’s Archbishop choir “Heruvimi” and the women’s choir “St. Zlata Meglenska”, Letka Dimovska-Polizova has established herself as the most successful woman conductor in Macedonia.

Centre of Culture Grigor Prlicev, 7:30 p.m.

AN EXHIBITION

KATERINA APOSTOLSKA „VIRTUelle“ Eleshec, 8:00 p.m.

AN EXHIBITION

DRAGAN SPASESKI - OHRIDSKI: Multimedia project: RESONANCE 63

St. Sophia, 9:00 p.m.

CHOIR “ST. ZLATA MEGLENSKA”


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

9 Август 2010 (Понеделник)

July 12 - August 20, 2010

ТУРСКИ ТЕАТАР - СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЛХАМИ ЕМИН - ЈОРДАН ПЛЕВНЕШ

СИЈАХ КАЛЕМ

(ТРАГИКОМИЧНА ФАНТАЗИЈА СО СЛИКАЊЕ , СВИРЕЊЕ И ТРОПАЊЕ)

Режисер: ВЛАДО ЦВЕТАНОВСКИ

Стручен соработник : РИФАТ ЕМИН Костимограф : БЛАГОЈ МИЦЕВСКИ Сценограф : НУРУЛАХ ТУНЏЕР Музика : ЏЕНГИЗ ИБРАХИМ Арт-дизајн : ВЛАДО ЃОРЕВСКИ Aсистент на режија : ЏЕНАП САМЕТ Улоги: МУСТАФА ЈАШАР, БЕДИА БЕГОВСКА, ЕЛЈЕСА КАСО, ЏЕНАП САМЕТ, ОСМАН АЛИ, АКСЕЛ МЕХМЕТ, НЕСРИН ТАИР, ЗУБЕЈДЕ СЕЛИМОВСКА, СУЗАН АКБЕЛГЕ, ФИЛИЗ АХМЕТ, БИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА, БУРАНЕТИН ИБРАХИМ, БЕРЕДА РЕШИТ, ЏИАТ РЕШИТ, ТАНЕР СУЛЕЈМАН Мистеријата на Сијах Калем во театар „… Ова е прва изведба на текстот кој заеднички го работеа писателите Илхами Емин и Јордан Плевнеш, а е во режија на Владо Цветановски. Станува збор за прва пиеса напишана за мистеријата за турскиот сликар од 15 век, Сијах Калем. Писателот Емин рече дека оствариле идеја која обединува. - Тоа обединување во последно време ни недостасува. Сијах Калем е една од најпровокативните теми во историјата на уметноста. Низ приказната се крие сиот вриеж на животот. Мистеријата на Сијах Калем ќе се обидеме да ја пренесеме и да ги освоиме со неа и оние простори кои тој не ги освоил - вели Емин. Писателот Плевнеш рече дека претставата е круна на естетиката на режисерот Цветановски. - Ова е чудотворна претстава, бликаат многу енергии од неа - вели Плевнеш. Режисерот Цветановски рече дека концептот за претставата го добил кога присуствувал на разговорите што ги воделе Емин и Плевнеш. - Додека тие разговараа, јас постојано бев на средина, слушав различни приказни. Така и публиката во театарот ќе биде во средиштето на настаните. Нема да се знае која слика од која страна ќе удри - рече Цветановски…” Мaja Неделковска (Шпиц)

64


50 godini Festival Ohridsko leto

August 09 2010 (Monday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

SİYAH KALEM

TRAGICOMIC FANTASY WITH PAINTING, PLAYING AND POUNDING)

Directed by: VLADO CVETANOVSKİ

Source: RIFAT EMİN Costume design: BLAGOY MİCEVSKİ Set design : NURULLAH TUNCER Music : CENGIZ İBRAHİM Art design : VLADO GJOREVSKİ Assistant Director: CENAP SAMET Cast : MUSTAFA YASHAR, BEDIA BEGOVSKA, ELYESA KASO, OSMAN ALI, CENAP SAMET, AKSEL MEHMET, NESRIN TAIR, ZUBEYDE SELIMOVSKA, SUZAN AKBELGE, FILIZ AHMET, BILJANA YOVANOVSKA, BURANETTIN IBRAHIM, BEREDA RESHIT, CIAT RESHIT, TANER SULEYMAN The Mystery of Siyah Kalem at the theatre „....This is the first performance of the text, written mutually by the writers Ilhami Emin and Jordan Plevnesh and directed by Vlado Cvetanovski. It is a first play written about the mystery of the turkish painter from the 15th century, Siyah Kalem. One of the writers, Emin, says that they realized an idea which unites. “- We miss this unification lately. Siyah Kalem is one of the most provocative topics in the history of art. All the seething of life is hidden through this story. We will try to put out the mystery of Siyah Kale and to overpower with it the areas which he didn’t conquer” –explains Emin. Plevnesh told us that the play is the crown of the esthetics of the director Cvetanovski. “This is a miraculous play, a lot of energies spout from it“- says Plevnesh. The director Cvetanvski said that he got the concept of the play while he was present at the talks that were made by Emin and Plevnesh. “While they talked I was in the middle all the time, I heard different stories. The same way the audience in the theatre will be in the centre of the events. It won’t be known which image will hits from where”-says Cvetanovski. Maja Nedelkovska (Shpic)

65

Centre of Culture Grigor Prlicev, 9:00 p.m.

TURKISH THEATRE - SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA İLHAMI EMİN - JORDAN PLEVNESH


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

10 Август 2010 (Вторник)

July 12 - August 20, 2010

ФРАНЦУСКА ВЕЧЕР НА ФЕСТИВАЛОТ ОХРИДСКО ЛЕТО

ШОПЕНОВА ВЕЧЕР

200 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА КОМПОЗИТОРОТ

ЧЕТИРИТЕ БАЛАДИ НА ШОПЕН ИЛУСТРИРАНИ ОД НЕГОВИТЕ ПИСМА ЖЕРОМ ГРАНЖОН на пијано (Франција) рецитатори: МАРИЕЛ ОЖОЛЕ (Франција) и ФРЕДЕРИК СУНАК (Франција) Жером Гранжон е добитник на првата награда за пијано и камерна музика на Националниот конзерваториум во Париз. Тој го продолжил своето школување во центарот „Банф“ во Канада. Мариа Жоа Пирес го забележала уште кога бил многу млад и тој во повеќе наврати настапувал со неа во театарот „Chatelet“ во Париз со Филхармонискиот оркестар на „Радио Франс“. Од септември 2000 година, тој е нејзин асистент во Уметничкиот центар „Белге“ во Португалија. Жером има настапувано со повеќе оркестри: оркестарот од Бордо, оркестарот „Московски солисти“, оркестарот на фондацијата „Гулбекиан“ во Лисабон итн. Исто така, настапува на многубројни фестивали во Европа и во Северна Америка.

66


50 godini Festival Ohridsko leto

August 10 2010 (Tuesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

A NIGHT OF CHOPIN

200 YEARS OF THE COMPOSER’S BIRTH

CHOPIN’S FOUR BALLADES ILLUSTRATED BY HIS LETTERS

JEROME GRANJON - piano (France) reciters: MARIELLE AUJOLLET (France), FREDERIC SOUNAC (France)

Gerome Granjon received first prizes for piano and chamber music at the Music Conservatory in Paris. He continued his education at the Banf Centre in Canada. Maria Joao Pires noticed him when he was very young and he performed with her at the Chatelet Theatre in Paris with the Philharmonic Orchestra of Radio France. In September of 2000, he became her assistant at the art centre Belgais in Portugal. Jerome has performed with numerous orchestras: Orchestra of Bordeaux, the Moscow Soloists, the Orchestra of the Gulbenkian Foundation in Lisbon… He also performs at many festivals in Europe and North America.

67

St. Sophia, 9:00 p.m.

A FRENCH EVENING AT THE OHRID SUMMER FESTIVAL


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

11 Август 2010 (Среда)

July 12 - August 20, 2010

КАМЕРНО ДУО

ЉУБИША КИРОВСКИ на виолина/виола (Македонија) МАЈА ШУТЕВСКА-КИРОВСКА на пијано (Македонија)

Програма: Кларк, Темков, Бужаровски, Гершвин/Хајфец

Камерното дуо Љубиша Кировски и Маја ШутевскаКировска е формирано во 1993 година. Од основањето до денес дуото има реализирано многубројни настапи во Хрватска, Србија, Полска, Италија, Швајцарија, Турската Република Северен Кипар и во Македонија, настапувајќи секоја година со премиерна програма во Салонот 19,19. Во 1997 дуото специјализира на Европската Моцартова академија во Варшава кај еминентни професори: Г. Такач, И. Роман, Г. Жислин и Г. Самољотов. Кај професорите Павел Гилилов и Пјер Амојал на летната академија во Лозана се усовршувале за изведба на сонати за виолина и за пијано, каде што биле избрани меѓу трите најдобри дуа. Во 1998 биле добитници на специјалната награда на ЦЕИ (Централноевропската иницијатива) на Меѓународниот натпревар за камерна музика „Trio di Trieste“ во Италија, кој воедно е и најголем натпревар за состави од ваков вид во светот. Репертоарот на дуото опфаќа дела од барокот до музиката на 20-от век со над 50 сонати за виолина и пијано. Дуото особено го негува македонското музичко творештво, редовно изведувајќи дела од македонски композитори. Во 1999 го имаат снимено својот прв компакт- диск во живо од фестивалот „Охридско лето“. Во 2004 година ја добиваат наградата „Златна лира“ за врвни уметнички достигнувања во 2003 година што ја доделува Сојузот на музичките уметници на Македонија. Во 2005 година го снимаат својот втор компакт-диск во живо на фестивалот „Есенски музички свечености“. Третиот, троен компакт-диск, излегува во 2009 година и содржи три концерти снимени во живо, од кои едниот е со дела од македонски композитори. Љубиша Кировски дипломирал и магистрирал на ФМУ во Скопје, во класата на професор Зоран Димитровски, со највисоки оцени. Специјализирал виолина и камерна музика на Европската Моцартова академија во Варшава кај професорите Г. Жислин, И. Роман и Г. Такач. Тој е активен концертен музичар кој настапува како солист со Македонската филхармонија во Скопје и на гостувања во Софија и Сараево. Настапувал и како солист со оркестарот на Санктпетербуршката капела, изведувајќи го концертот во А-дур од В. А. Моцарт. Во 2006 година оствари концертна турнеја како солист со Камерниот оркестар на Македонската филхармонија во шест градови во Шведска каде што го изведе Концертот за виолина и оркестар во де-мол од Феликс Менделсон. Од неговите солистички настапи забележителна е изведбата на шесте сонати од Е. Изаи во една вечер. Како камерен музичар реализира многубројни настапи со квартетот „Гајдов“ низ Македонија, како и во Германија, Турција и Романија, и со триото „МАК“ во Лондон. Љубиша Кировски работел како концерт-мајстор на оркестрите на Македонската филхармонија и на Македонската опера и балет. Работи како вонреден професор на ФМУ во Скопје и е водач на гудачкиот квартет „Гајдов“. Маја Шутевска-Кировска дипломирала на ФМУ во Скопје со посебна пофалба „cum laude“ во класата на проф. Т. Светиев, во чија класа и магистрирала. Забележителни се нејзините настапи на „Интерфест“ – Битола, Денови на македонска музика, фестивалот „Синтезис“ итн. Настапува со Македонската филхармонија, а особено забележителна е нејзината изведба на концертот во гe-дур од М. Равел. Има настапувано како чембалист со оркестарот на МММ на фестивалите „Охридско лето“, „Скопско лето“ и „БЕМУС“ во Белград. Учествувала на повеќе семинари за пијано кај А. Валдма, В. Крпан, И. Ендо, П. Егоров... Добитник е на повеќе награди за пијано и камерна музика, од кои се истакнува четвртото место на Меѓународниот натпревар во Сан Бартоломео, Италија. Моментално работи како професор во ДМБУЦ „Илија Николовски-Луј“ во Скопје.

68


50 godini Festival Ohridsko leto

August 11 2010 (Wednesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Program: Clarke, Temkov, Buzarovski, Gershwin/Heifetz The chamber duo Ljubisha Kirovski and Maja Shutevska-Kirovska is founded in 1993. Since its foundation until today, the duo has given numerous performances in Croatia, Serbia, Poland, Italy, Switzerland, The Turkish Republic of North Cyprus and Macedonia, performing every year at the 19,19 Salon, with a new program. In 1997 the duo specializes at the European Mozart Academy in Warsaw in the classes of the eminent professors: G. Takacz, I. Roman, G. Gislin, G. Samolyotov. They specialized on performance of sonatas for violin and piano with Pavel Gililov and Pierre Amoyale at the Summer Academy in Losanna, where they were chosen as one of top three duos. In 1998 the duo received the special award of CEI (Central-European Initiative) at the international chamber music competition Trio di Trieste, Italy, which is also the biggest competition for this type of ensembles in the world. The repertoire of the duo covers works from the baroque until the 20th century, including more then 50 sonatas for violin and piano. The duo especially nurtures Macedonian music, regularly performing works of Macedonian composers. In 1999 they recorded their first CD live from a performance at the Ohrid Summer Festival. In 2004 they received the “Zlatna Lira” award, for superb artistic achievement in 2003, which was awarded by the Musicians Association of Macedonia. In 2005 they recorded their second CD live at the festival “Autumnal Musical Festivities”. The third, triple CD contains three live concerts, from which one CD contains works of Macedonian composers. Ljubisha Kirovski graduated at the Music Academy in Skopje in the class of Professor Zoran Dimitrovski, with the highest grades. He specialized violin and chamber music at the European Mozart Academy in Warsaw with the professors G. Gislin, I. Roman and G. Takacz. Ljubisha Kirovski is an active musician, performing with the Macedonian Philharmonic in Skopje and as a guest of the orchestra in Sofia and Sarajevo. He has also performed Mozart’s Concerto in A-major with the orchestra of the St. Petersburg Chapel. In 2006 he undertakes a tour through six towns in Sweden with the Macedonian Philharmonic, where he performs the d minor Violin Concerto of Mendelssohn. From his performances as a soloist, more distinguished is the performance of the six Ysaye sonatas in one concert. As a chamber musician he realizes numerous performances with the “Gajdov” quartet –through Macedonia, Germany, Turkey, Romania and with the “MAK” trio in London. Ljubisa Kirovski has acted as a concertmaster for the Macedonian Philharmonic and the Macedonian Opera and Ballet. He works as a professor at the Music Academy in Skopje and is the leader of the “Gajdov” quartet. Maja Shutevska-Kirovska graduated at the Faculty of Music in Skopje with a special distinction cum laude in the class of T. Svetiev, in whose class has also finished her master’s degree. Noticeable are her performances at “Interfest” – Bitola, Days of Macedonian Music, the “Synthesis” festival etc. She has performed with the Macedonian Philharmonic and she is praised for her performance of the Piano Concerto in G major of Maurice Ravel. She has also performed as a harpsichordist with the orchestra of JMM at the Ohrid Summer Festival, Skopje Summer Festival, BEMUS in Belgrade. She has taken part in the master classes of A. Valdma, V. Krpan, I. Endo, P. Egorov… She is the recipient of many awards for solo piano and chamber music performances. Most significant is the forth place at the San Bartolomeo International Competition in Italy. At the moment she works as a piano professor at music and ballet center “Ilija Nikolovski-Luj” in Skopje.

69

St. Sophia, 9:00 p.m.

CHAMBER DUO

LJUBISHA KIROVSKI – violin/viola (Macedonia) MAJA SHUTEVSKA-KIROVSKA – piano (Macedonia)


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

12 Август 2010 (Четврток)

July 12 - August 20, 2010

200 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ШОПЕН

РАМЗИ ЈАСА на пијано (Египет)

Програма: Шопен

Рамзи Јаса е победник на неколку меѓународни натпревари. Настапувал во живо и на телевизија низ целиот свет во сали како: „Бабрикан“, салата на Берлинската филхармонија, центарот „Кенеди“,аудиториумот „Ман“, „Музикферин“, Пало, Тиволи, Театарот на Шанзелизе, Палатата на уметностите итн. Неговите настапи со оркестар го поврзуваат со диригентите: Владимир Ашкенази, Чарлс Гроувс, Јехуди Мењухин, Леонард Слаткин и Хорст Штајн. Рамзи Јаса е роден во Каиро каде што почнал да учи пијано со неговата мајка. Дипломирал на Конзерваториумот во Каиро и потоа се запишал на Конзерваториумот „Чајковски“ во Москва. Во 1977 ја освоил првата награда на меѓународниот натпревар во Сантандер „Paloma O’Shea“, како и специјалната награда „Е. Казануева“. Неговите ЦД-снимки вклучуваат, меѓу другите, дела од Чајковски, Прокофјев, Шопен и концертите за пијано на Бетовен. Добитник е на комеморативниот медал „Франц Лист“ по повод 100 години од смртта на композиторот. Рамзи Јаса е канет да биде член на жирија на меѓународни натпревари во САД и во Европа, а, исто така, учествува како изведувач и оратор за настани организирани од УНЕСКО. Тој е и професор по пијано на Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” во Париз, каде што живее од 1977 година. Рамзи Јаса е уметнички директор на Интернационалниот музички центар во палатата Манастерли во Каиро, функција која ја извршува во последните седум години. Во 2007 тој стана првиот египетски музичаризведувач кому му беше доделена државната награда за заслуги. Предворје на Света Софија , 19:00ч.

ВО ЧЕСТ НА 200 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ШОПЕН ПРОМОЦИЈА НА ФИЛМОТ:

„ШОПЕН: ЖЕЛБА ЗА ЉУБОВ“

Во соработка со Амбасадата на Република Полска во Република Македонија

70


50 godini Festival Ohridsko leto

August 12 2010 (Thursday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

RAMZI YASSA – piano (Egypt)

Program: Chopin

Ramzi Yassa is the winner of several international prizes. He has appeared both live and on television throughout the world in such venues as the Barbican, the Berliner Philharmonic, the Kennedy Center, the Mann Auditorium, the Musikverein, the Palau, the Tivoli, the Théâtre des Champs Elysées, the Palais des Beaux Arts… His concerto performances have associated him with such conductors as Vladimir Ashkenazy, Charles Groves, Yehudi Menuhin, Zubin Mehta, Leonard Slatkin, Horst Stein. Ramzi Yassa was born in Cairo where he started his piano lessons with his mother. He graduated from the Cairo Conservatoire and then joined the Tchaikovsky Conservatory in Moscow. In 1977 he won the First Grand Prix in the Paloma O’Shea International Competition in Santander, as well as the Special Prize E.Casanueva. His CD recordings include among others, works by Tchaikovsky, Prokofiev, Chopin, and the Beethoven piano concertos. He received the Franz Liszt Centenary Commemorative Medal. Ramzi Yassa was invited to take part in the jury of international competitions in the United States and Europe. He has also participated both as a performer and a speaker to events organized by UNESCO. Besides his performing activities, he is Pianoforte Professor at the Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” in Paris where he has been living since 1977. Ramzi Yassa is the artistic director of the International Music Center in Manasterly Palace in Cairo, a post he held for the past seven years. In 2007 he was the first Egyptian performer musician to be awarded the Merit State Prize. St. Sophia Vestibule, 7:00 p.m.

IN HONOUR OF 200 YEARS SINCE THE BIRTH OF CHOPIN PROMOTION OF THE MOVIE:

“CHOPIN: DESIRE FOR LOVE”

In collaboration with the Czech Republic Embassy in the Republic of Macedonia

71

St. Sophia, 9:00 p.m.

200 YEARS FROM CHOPIN’S BIRTH


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

13 Август 2010 (Петок)

July 12 - August 20, 2010

КВАРТЕТ ВИОЛОНЧЕЛА „РАСТРЕЛИ“ КИРА КРАФЦОВ, КИРИЛ ТИМОФЕЕВ, МИША ДЕГТЈАРЕВ И СЕРЏО ДРАБКИН

Уникатниот ансамбл, квартетот виолончела „Растрели“, ja одушевува публикaта со своите нетрадиционални програми од 2002 година. Кира Крафцов, Кирил Тимофеев, Миша Дегтјарев и Серџо Драбкин го формираа ансамблот со мисија да изведуваат музика „помеѓу жанрови“ и нивниот широк репертоар удобно меша дела од Бах, Фрескобалди и Дворжак со дела на Џорџ Гершвин, Дејв Брубек и Чик Кореа. Името на квартетот доаѓа од архитектот Бартоломју Растрели, кој живеел во 18-от век и го проектирал Ермитажот во Санкт Петербург, кој е роден град на тројца од членовите на квартетот. „Растрели“ имаат настапувано во многу значајни европски сали, кои ги вклучуваат „Гастајг“ во Минхен, салата на Филхармонијата на Санкт Петербург, салата „Бугарија“ во Софија, „Лидерхале“ во Штутгард и филхармониската сала во Минск. Покрај концертните турнеи во Европа, САД и Русија, „Растрели“ настапуваат на летни фестивали, и тоа: „Бетовен Бон“, „Шлезвиг-Јолштајн“, „Дармштатер Фестспиел“, „Оберстдорфер“, „Хохенлохе“, „Охридско лето“ и „Медоуларк“. Во сезоната 2007/08, квартетот имаше екстензивна турнеја во САД, која вклучи повеќе од 40 градови, како и турнеи низ Русија, Франција, Португалија, Бразил и Швајцарија. Во 2008/09 квартетот ја прикажа својата уметност во колеџите на Североисточен Илиноис, Елмира, Хафтон и Универзитетот на Џорџија во Атенс и на концертните серии во Вилијамспорт, Бостон и Грин Беј. Сезоната 2009/10 уште еднаш вклучува турнеја од 22 концерти низ повеќе градови на Средниот Запад и во Централна Америка, како и настапи во Корнинг, Џексонвил и Зејнсвил. Квартетот „Растрели“ досега има објавено четири аудиозаписи за продуцентските куќи „Амфион“, „Тон Арт“ и „Манчестер“, како и аудиозапис од 2008 со музика на Пиацола, наречен „Виолончело во Буенос Аирес“.

72


50 godini Festival Ohridsko leto

August 13 2010 (Friday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

KIRA KRAFTZOFF, KIRILL TIMOFEEV, MISHA DEGTJAREFF and SERGIO DRABKINE A unique ensemble, the Rastrelli Cello Quartet has been thrilling audiences with their renderings of nontraditional programming since 2002. Kira Kraftzoff, Kirill Timofeev, Misha Degtjareff and Sergio Drabkine formed the ensemble with a mission to perform music “between the genres,” and their widely varied programs mix comfortably works by Bach, Frescobaldi and Dvorak with that of George Gershwin, Dave Brubeck and Chick Corea. The name of the Quartet is taken from the eighteenthcentury architect Bartholomew Rastrelli, who designed the Hermitage in St. Petersburg, the home city of three of the four Quartet members. The Rastrelli have performed in many of Europe’s great concert halls, including the Gasteig in Munich, St. Petersburg’s Philharmonic Hall, Bulgaria Hall Sofia, the Liederhalle Stuttgart and Philharmonic Hall in Minsk. In addition to concert tours in Europe, the USA and Russia, the Rastrelli performs at such summer music festivals as the Beethoven Festival Bonn, Schleswig-Holstein Music Festival, Darmstadter Festspiele, Oberstdorfer Musiksommer, Hohenlohe Kultursommer, Ohrid Summer Festival (Macedonia) and the Meadowlark Music Festival. The Quartet’s 2007/08 season included an extensive concert tour of the U.S., including over 40 cities, as well as tours in Russia, France, Portugal, Brazil, and Switzerland. In 2008/09, the Quartet brought their artistry to the colleges of Northeastern Illinois, Elmira, Houghton and the University of Georgia in Athens; and to performing arts series in Williamsport, Boston and Green Bay. 2009/10 once again includes a multi-city tour of 22 concert series in the Midwest and central U.S. as well as performances in Corning, Jacksonville and Zanesville. The Rastrelli Quartet currently has four recordings (Rastrelli, Volumes 1-4) on the Amphion, TonArt and Manchester labels, as well as a 2008 release with music by Piazzolla entitled “Cello in Buenos-Aires.”

73

St. Sophia, 9:00 p.m.

CELLO QUARTET “RASTRELLI”


50 godini Festival Ohridsko leto

Св. Јован Канео 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

14 Август 2010 (Сабота)

July 12 - August 20, 2010

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Коле Чашуле

СУД

Режисер: ЉУПЧО ЃОРЃИЕВСКИ Сценографија: ВАЛЕНТИН СВЕТОЗАРЕВ Костими: БЛАГОЈ МИЦЕВСКИ Музика: МАРИЈАН НЕЧАК УЛОГИ: ОЛИВЕР МИТКОВСКИ – Војводата Дамјан САШКО КОЦЕВ - Дрен ГОРАСТ ЦВЕТКОВСКИ – Андон дрварот СЛАВИША КАЈЕВСКИ - Темелко БОРЧЕ НАЧЕВ – даскал Наум Инспициент: Вукица Александрова Суфлер: Агна Николоска Тон: Александар Петровски Како најстара и најголема театарска институција во Република Македонија, МНТ отсекогаш се соочувал со повеќе предизвици и задачи: да ги негува класичните театарски вредности, но и да биде во тек со најновите и најмодерните театарски трендови; да ги задоволи вкусовите и очекувањата на наједуцираната, најелитна и најпребирлива театарска публика, но и оние на најшироките социјални слоеви; да вклучи на својот репертоар што поголем број театарски жанрови; да ја афирмира и да ја промовира националната драма на тој начин што ќе биде место каде што ќе се поставуваат делата на најквалитетните домашни драмски автори; да биде театар околу кој ќе гравитираат најталентираните македонски актери, режисери, сценографи, костимографи; театарски да ја едуцира публиката, да придонесе кон развојот на нејзиниот вкус; да проговори за најактуелните теми на денешницата; да го овековечи минатото, да ја антиципира иднината; да засмејува, забавува, подзамисли, а понекогаш и да расплаче...

74


50 godini Festival Ohridsko leto

August 14 2010 (Saturday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Kole Casule

COURT

Directed by: LJUPCO GJORGJIEVSKI Scenography: VALENTIN SVETOZAREV Costumography: BLAGOJ MICEVSKI Music: MARIJAN NECAK Cast: OLIVER MITKOVSKI – Damjan the Duke SASKO KOCEV – Dogwood GORAST CVETKOVSKI – Andon, the woodcutter SLAVISA KAJEVSKI - Temelko BORCE NACEV – Naum, the teacher Call boy: Vukica Aleksandrova Prompter: Agna Nikoloska Tone: Aleksandar Petrovski Lights: Ilija Tarculovski As the greatest and oldest theatre institution in the Republic of Macedonia, MNT has always confronted a number of challenges and tasks: to nourish the classical theatre values, but on the other side to be ongoing with the newest and contemporary theatre trends; to satisfy the tastes and expectations of the most educated, elite and most selective theatre audience as well as those of the broader social circles; to include in its repertoire as much as theatre genres as possible; to affirm and promote the national drama in a way that it is going to be a place where the works of the greatest local playwrights, directors, set designers, costume designers; to educate the audience theatrically, to contribute to the audience’s taste development, to speak out of the most up to date subjects of today, to eternalize the past, to anticipate the future, to make one laugh, to make people think, sometimes to make people cry…

75

St. Jovan Kaneo, 9:00 p.m.

MACEDONIAN NATIONAL THEATRE - SKOPJE, REPUBLIC OF MACEDONIA


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

15 Август 2010 (Недела)

July 12 - August 20, 2010

ДЕНИС МАЦУЕВ на пијано (Русија)

Програма: Чајковски, Шопен и Прокофјев Денис Мацуев со светлечка брзина стана ѕвезда по неговата триумфална победа на 11-от Меѓународен натпревар „Чајковски“ во Москва во 1998 и брзо се наметна како еден од најбараните пијанисти на неговата генерација. Мацуев настапувал со стотици рецитали во најпознатите и најлегендарните концертни сали во светот. Исто така, соработувал со најпознатите оркестри во светот, како: Симфонискиот оркестар на Чикаго, Симфонискиот оркестар на Питсбург, Симфонискиот оркестар на Синсинати, Симфонискиот оркестар на Баварското радио, оркестарот „Лајпциг Гевандхаус“, Симфонискиот оркестар на Би-би-си, Лондонскиот симфониски оркестар, Лондонскиот филхармониски оркестар, Кралскииот шкотски симфониски оркестар, Филхармонијата на миланската „Скала“, Националниот оркестар на Франција, Оркестарот на Париз, Филхармонискиот оркестар на „Радио Франс“, оркестарот на фестивалот „Будимпешта“, Ротердамската филхармонија и Европскиот камерен оркестар. Постојано е ангажиран со легендарните руски оркестри, и тоа: Филхармонијата на Санкт Петербург, оркестарот на театарот „Марински“ и Рускиот национален оркестар. Денис Мацуев редовно соработува со најистакнатите диригенти на денешницата: Лорин Мазел, Валериј Гергиев, Марис Јансонс, Јури Темирканов Семјон Бичков, Пааво Јарви, Леонард Слаткин, Мјунг-Вун Чунг, Иван Фишер, Владимир Спиваков, Михаил Плетњов, Владимир Федосејев и други. Негови дострели за следната сезона се настапите со: Њујоршката и Берлинската филхармонија под диригентство на Валери Гергиев, Лондонскиот симфониски оркестар под диригентство на Семјон Бичков, Хелсиншката филхармонија со Јука-Пека Сарасте, Оркестарот и хорот на Maggio Musicale Fiorentino и Зубин Мехта, Филхармонискиот оркестар на „Радио Франс“ и Симфонискиот оркестар на Чикаго под диригентство на Леонард Слаткин, Оркестарот на Париз и Пааво Јарви, Виенскиот симфониски оркестар и Адам Фишер, Националниот оркестар на Франција и Курт Мазур. Мацуев ќе оди на турнеја со оркестаорт на театарот „Марински“ со Валериј Гергиев во САД, со Оркестарот на Париз во Франција и Шпанија и Пааво Јарви, Лондонскиот филхармониски оркестар и Филхармонијата на Санкт Петербург и Јури Темирканов низ Велика Британија и Кина, со Рускиот национален оркестар и Михаил Плетњов во Германија и во Швајцарија. Во декември 2007, „Сони би-ем-џи“ го издаде дискот на Мацуев наречен „Непознат Рахманинов“, кој доби многу позитивни критики за неговата изведба и креативност. Рециталот на Денис Мацуев во „Карнеги хол“ од ноември 2007 е снимен и објавен во 2009 со наслов „Денис Мацуев - Концерт во Карнеги хол“. Во декември 2009, новата издавачка куќа „Марински“ го издаде записот на Третиот концерт на Рахманинов снимен со Денис Мацуев, Валериј Гергиев и оркестарот на театарот „Марински“ во концертната сала на театарот „Марински“ во Санкт Петербург. Во октомври 2008 година, на покана од Александар Рахманинов, внукот на Сергеј Рахманинов, Денис Мацуев е назначен за уметнички директор на фондацијата „Сергеј Рахманинов“. Како дел од ова партнерство, тој ќе настапува на серија гала-концерти во најпрестижните сали низ Европа и во САД. Мацуев е, исто така, уметнички директор на три важни меѓународни фестивали: „Анеси“, фестивал и академија во Анеси, Франција; „Бајкалска ѕвезда“ во Иркутск, Сибир и „Крешендо“, серија настани во различни градови низ светот, како: Москва, Санкт Петербург, Јекатеринбург, Тел Авив, Калининград, Париз и Њујорк. Овие значајни фестивали презентираат нова генерација на студенти од руските музички школи, давајќи им можност да свират со најдобрите руски оркестри. Фестивалот „Крешендо“ има неверојатен одглас во Русија и е под покровителство на Претседателот на Руската Федерација. Мацуев е и претседател на руската фондација „Нови имиња“.

Centre of Culture Grigor Prlicev, 7:30 p.m.

ИЗЛОЖБА

СОФИЈА СЕМЕНПЕЕВА: „МОЈОТ УНИВЕРЗУМ“ 76


50 godini Festival Ohridsko leto

August 15 2010 (Sunday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Denis Matsuev has become a fast-rising star on the international concert stage since his triumphant victory at the 11th International Tchaikovsky Competition in Moscow in 1998, and is quickly establishing himself as one of the most sought-after pianists of his generation. Matsuev has appeared in hundreds of recitals at the most prestigious and legendary concert halls throughout the world. Matsuev has collaborated with the world’s best known orchestras, such as the Chicago Symphony Orchestra, Pittsburgh Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, BBC Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Filarmonica della Scala, Orchestre National de France, Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Budapest Festival Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, and the European Chamber Orchestra; he is continually re-engaged with the legendary Russian orchestras such as the St. Petersburg Philharmonic Orchestra, the Mariinsky Orchestra and the Russian National Orchestra. Denis Matsuev appears regularly with the most prominent conductors on the stage today, including Lorin Maazel, Valery Gergiev, Mariss Jansons, Yuri Temirkanov, Semyon Bychkov, Paavo Jarvi, Leonard Slatkin, Myung-Whun Chung, Ivan Fischer, Vladimir Spivakov, Mikhail Pletnev, Vladimir Fedoseyev and others. Highlights of upcoming seasons include appearances with the New York Philharmonic Orchestra and Berliner Philharmoniker with Valery Gergiev, London Symphony Orchestra with Semyon Bychkov, Helsinki Philharmonic Orchestra with Jukka-Pekka Saraste, Orchestra and Choir of the Maggio Musicale Fiorentino under Zubin Mehta, Orchestre Philharmonic de Radio France and Chicago Symphony Orchestra with Leonard Slatkin, Orchestre de Paris with Paavo Jarvi, Vienna Symphony Orchestra with Adam Fischer, Orchestra National de France with Kurt Masur. Matsuev will tour with the Mariinsky Orchestra in the United States with Valery Gergiev, with the Orchestre de Paris in France and Spain with Paavo Jarvi, Philharmonia Orchestra of London and the St. Petersburg Philharmonic with Yuri Temirkanov in Great Britain and China, with Russian National Orchestra with Mikhail Pletnev in Germany and Switzerland. In December 2007, Sony BMG released a disc featuring Matsuev entitled Unknown Rachmaninoff, which has received strong positive reviews praising his execution and creativity. Denis Matsuev’s recital at Carnegie Hall in November 2007 was recorded and is released in 2009 as an album entitled „Denis Matsuev – Concert at Carnegie Hall“. In December 2009, the new Mariinsky Label released Rachmaninoff Concerto No. 3, which Denis Matsuev recorded with Valery Gergiev and the Mariinsky Orchestra in the Mariinsky Concert Hall in St. Petersburg, Russia. In October 2008, at the personal invitation of Alexander Rachmaninoff, the grandson of Sergei Rachmaninoff, Denis Matsuev was named Artistic Director of the Sergei Rachmaninoff Foundation. As part of this partnership, he will perform in a series of gala concerts in some of the most prestigious concert halls throughout Europe and the United States. Matsuev is Artistic Director of three important International Festivals: Annecy Festival & Academies in Annecy, France, “Stars on Baikal” in Irkutsk, Siberia, and “Crescendo,” a series of events held in many different international cities, such as Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg, Tel Aviv, Kaliningrad, Paris and New York City. These remarkable festivals present a new generation of students from Russia’s music schools performing with the best Russian orchestras. The “Crescendo” festival has had incredible resonance in Russia and is under the patronage of the president of the Russian Federation. Additionally, Matsuev is the president of the charitable Russian foundation “New Names.”

Центар за култура Григор Прличев, 19:30ч.

AN EXHIBITION

SOFIJA SEMENPEEVA: „MY UNIVERSE“ 77

St. Sophia, 9:00 p.m.

DENIS MATSUEV – piano (Russia)

Program: Tchaikovsky, Chopin, Prokofiev


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

16 Август 2010 (Понеделник)

July 12 - August 20, 2010

КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА-ГАЛИЌ – сопран, ЈАСНА АВРАМОВСКА на пијано, БЛЕРИМ ГРУБИ на виола, МАРИЈА ВРШКОВА на пијано, ВАСИЛ АТАНАСОВ на обоа, КАТЕРИНА КОСТАДИНОВСКА-ГЕЛЕБЕШЕВА на пијано, пијано-дуо ГЕЛЕБЕШЕВИ, ЕЛЕНА СТОЈЧЕСКА на флејта, ЈАНИНКА НЕВЧЕВА на пијано, ИЛИЈА ЗИМБО на флејта Програма: Форе, Вебер, Брамс, Стојков, Аврамовски и Манчев

78


50 godini Festival Ohridsko leto

August 16 2010 (Monday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

SLAVICA PETROVSKA-GALIC – soprano, JASNA AVRAMOVSKA – piano, BLERIM GRUBI – viola, MARIJA VRSHKOVA - pijano, VASIL ATANASOV – oboa, KATERINA KOSTADINOVSKA-GELEBESHEVA – piano, piano duo GELEBESEVI, ELENA STOJCHESKA – flute, JANINKA NEVCHEVA – piano, ILIJA ZIMBO – flute Program: Faure, Weber, Brahms, Stojkov, Avramovski, Manchev

79

St. Sophia, 9:00 p.m.

CONCERT OF MACEDONIAN ARTISTS


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

18 Август 2010 (Среда)

July 12 - August 20, 2010

ЧЕШКА ВЕЧЕР НА ФЕСТИВАЛОТ ОХРИДСКО ЛЕТО

BAROCCO SEMPRE GIOVANE

ВАЦЛАВ ХУДЕЧЕК на виолина (Чешка)

Програма: Вивалди, Бенда, Штамиц, Ј. С. Бах и Моцарт Barocco Sempre Giovane е камерен ансамбл кој се состои од врвни млади професионални музичари. Ансамблот е специјализиран за музика од периодот на Средниот барок, но не ги избегнува другите стилови. Основан е во 2004 година. Веќе има настапувано на многу значајни концерти на фестивали во Чешка и во странство. Концертите на ансамблот се пренесувани од радио и телевизиски станици. Barocco Sempre Giovane снима ЦД-изданија и организира свои концертни циклуси. Ансамблот соработува со познати солисти, како и со голем број инзвонредни млади музичари – претежно победници на меѓународни натпревари. Вацлав Худечек го започнал своето патување кон чешката и светска изведувачка елита во 60-те години. На 15-годишна возраст настапил на концерт во Лондон со Кралскиот филхармониски оркестар. Еден ден подоцна, легендарниот Давид Ојстрах го слушнал и му претскажал голема иднина. Ојстрах му ја понудил својата педагошка помош. Од 1970 па сè до смртта на Ојстрах во1974 тој бил ученик на големиот мајстор. По своето лондонско деби, тој настапувал на најпрестижните сцени низ целиот свет (Карнеги хол, Ројал фестивал хол, Сантори хол, Осака фестивал хол), со најдобрите светски оркестри (Берлинската филхармонија, Симфонискиот оркестар на Кливленд, НХК филхармонискиот оркестар), како и на најдобрите светски фестивали (Осака, Салцбург, Истанбул, Перт, Хелсинки). Тој продолжува да ја потврдува легацијата на Давид Ојстрах и на други великани на руската школа за виолина. Дури и денес тој соработува со носителите на традицијата на Ојстрах, Коган и Ситковецки, што се докажува со неговите снимки за компанијата „Супрафон“. Неговиот аудиозапис на „Четирите годишни времиња“ на Вивалди, со диригентот Павел Коган од 1992 година, сè уште е најуспешната изведба во Чешка. Худечек е добитник на златна и на платинумска плоча во Чешка за овој запис. Исто така, добитник е на златна плоча за другите снимки. Вацлав Худечек не се посветува само на старите мајстори на композицијата, туку го проширува својот репертоар до 20-от век (Јаначек, Прокофјев) и композиции од чешки автори (Кимличка, Фишер). Како професор, работи на курсеви во Канада, Јапонија и Германија. Од неодамна, систематски и’ помага на новата чешка генерација, на годишните виолински летни концерти во Лухачовице, како и со нивно презентирање како гости на неговите божиќни концертни турени или на музички фестивали што ги организира тој. Во 2007 му е доделено признание од претседателот на Чешка, Вацлав Клаус, преку „Националната награда за достигнувања во областа на културата и уметност“.

АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА ЧЕШКА ВО Р.МАКЕДОНИЈА

80


50 godini Festival Ohridsko leto

August 18 2010 (Wednesday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

BAROCCO SEMPRE GIOVANE

VÁCLAV HUDEČEK – violin (Czech republic)

Program: Vivaldi, Benda, Stamic, J. S. Bach, Mozart Barocco Sempre Giovane is a chamber ensemble consisting of top young professional musicians. It specializes in Middle baroque music but does not avoid other styles, either. The ensemble was founded in 2004. It has already performed many significant concerts and is invited to music festivals in the Czech Republic and abroad. Its concerts are broadcast by radio and television stations. It makes CD recordings and organizes its own concert cycles. Barocco Sempre Giovane cooperates with renowned soloists as well as with a number of outstanding young performers - mostly the winners of significant international competitions. Václav Hudeček has started his journey to the Czech and international interpretative elite in the sixties. Being already fifteen, he appeared at a concert in London with the Royal Philharmonic Orchestra. One day later, the legendary David Oistrkh heard him and foretold him a great future and offered him his pedagogical help. Since 1970 until Oistrakh’s death in 1974, he was a pupil of this great Master. Since his London debut he has appeared all over the world on the most prestigious stages (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall) with the world’s best orchestras (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra) as well as on the world festivals (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinki). He keeps acknowledging the legacy of David Oistrakh and other giants of Russian violin school. Even today he purposefully cooperates with the holders of Oistrakh’s, Kogan’s and Sitkovetsky’s traditions as can be proved by his records in Supraphon Company. His recording of Vivaldi’s Le Quatro Stagioni with the conductor Pavel Kogan dated 1992 has still been the most successful performance in the Czech Republic and the violinist received a golden and in 1997 a platinum record for it. He has also received golden records for his other recordings. Václav Hudeček does not devote himself only to old masters’ compositions but widens his repertoire range to the 20th century’s works (Janáček, Prokofiev) and compositions of contemporary Czech authors (Kymlička, Fišer). As an educator, he has been working in courses in Canada, Japan, and Germany. Since recent years, he has been systematically helping the incoming Czech generation both on the annually held summer violin concerts in Luhačovice and by presenting the best ones as guests on his concerts as well as on his traditional Christmas concert tours or on Music Festivities organized by him in Prague. In 2007, he was recognized by the President of the Czech Republic, Vaclav Klaus, through the “National Award for Achievement in the Area of Culture and the Arts”.

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC IN R.MACEDONIA

81

St. Sophia, 9:00 p.m.

A CZECH EVENING AT THE OHRID SUMMER FESTIVAL


50 godini Festival Ohridsko leto

Света Софија , 21:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

19 Август 2010 (Четврток)

July 12 - August 20, 2010

ГУДАЧКИ КВАРТЕТ „КОДАИ“ (УНГАРИЈА) АТИЛА ФАЛВАИ на виолина ЕРИКА ТОТ на виолина ЈАНОШ ФЕЈЕРВАРИ на виола ЃEРЃИ ЕДЕР на виолончело Гостин: НИКОЛА ПАСКАЛОВ на пијано (Македонија) Програма: Хајдн, Бетовен, Шуберт и Шуман

Квартетот „Кодаи“, формиран во 1966 во Будимпешта кога неговите први членови биле студенти на Академијата „Франц Лист“, продолжува да ги прикажува најголемите стандарди на богатата унгарска музичка традиција која се пренесува низ светот преку меѓународни настапи во текот на четири децении. Квартетот „Кодаи“ бил на турнеи низ речиси секоја европска земја, САД, Централна и Јужна Америка, Далечниот Исток, Австралија и Нов Зеланд. Покрај стандардниот класичен репертоар, квартетот редовно свири дела напишани од унгарските автори Кодаи, Барток, Доњани и други. Квартетот е добитник на наградите: „Франц Лист“(1970), Заслужен уметник на Унгарија (1990) и „Барток-Пастори“(1996). Меѓународната критика го опсипа квартетот со пофалби за неговите преку 50 снимки, вклучувајќи го и монументалниот потфат на аудиозаписи на комплетните циклуси на Хајдн, Бетовен и Шуберт за Наксос, кои се одлично прифатени од критиката. Аудиозаписот на Хајдновите квартети опус 76 им донесе „Розета“ на „Пингвин гајд“. Кога почнал да се снима циклусот на Хајднови квартети, членови на квартетот биле: Атила Фалваи – прва виолина, Тамаш Сабо – втора виолина, Габор Фиаш – виола и Јанош Девих – виолончело. Последните тројца се поранешни членови на квартетот „Себастиен“, кој е награден со специјална диплома во 1966 на Меѓународниот натпревар за квартети во Женева и е добитник на прва награда во 1968 на натпреварот „Лео Вајнер“ во Будимпешта. Од 1971 квартетот е познат како „Кодаи“, име кое е преземено со одобрување на Министерството за култура и образование на Унгарија. Втората виолина, Ерика Тот, се приклучува на квартетот „Кодаи“ во јуни 2005 година. За одбележување на 200-годишнината од смртта на Хајдн во 2009, квартетот ги сними сите хајднови гудачки квартети на 25 ЦД-изданија. Записите добија одлична критика. Никола Паскалов својот прв професионален исчекор го направил во текот на своето образование во средното училиште при Конзерваториумот „П.И.Чајковски“ во Москва. Во тој период, на 16-годишна возраст настапувал со повеќе оркестри, како и со соло-рецитали на неколку фестивали, со што ја започнал својата професионална кариера. Учејќи во класата на проф. Б. Романов во Москва, а потоа на ФМУ - Скопје кај истиот професор, дипломирал во 1995 година, а своето музичко образование го заокружи на Европската Моцартова академија во Краков, Полска, каде што работел со повеќе визитинг-професори: А. Сац, И. Роман, В. Лобанов, Ј. Витенбах, Д. Голуб и А. Њуман. Учествувал на многубројни меѓунардни семинари кај познати пијанисти и педагози: Паул Бадура-Скода, Георг Себок, Гунтер Рајнхолд, Питер Фојхтвангер. Од 1998 година до денес остварил богата соработка со проф. Питер Фојхтвангер. На неколку меѓународни семинари во Салцбург и во Фојхтванген учествувал и во својство на негов асистент. Во својата богата концертна дејност, покрај многубројните настапи на македонската сцена, настапува и на меѓународната сцена: со Сараевската филхармонија, со соло-рецитали и камерна музика во Унгарија, Полска, Чешка, Италија, Хрватска, Австрија, Британија и во Германија. Има настапувано со различни состави, како квартетите „Руцнер” и „Гајдов” и има соработувано со видни инструменталисти. Последните позначајни концерти ги одржа во Лондон на престижниот концертен подиум „St Martin in the Fields” каде што со солистички рецитал настапи на концертната серија „Пијанисти на светот”, а исто така и во Загреб по покана на Хрватското здружение на композитори. Има реализирано повеќе снимки за продукцијата на Македонската радио-телевизија, поранешната Југословенска радио-телевизија, СЏФ рекордс и Хрватското радио. Има издадено ЦД снимено во живо од неговиот рецитал одржан во 2006 година со музика на Шопен, Рахмањинов и Гласл. Никола Паскалов има репертоар составен од дела од барок па сè до современо творештво, како за соло-пијано така и за камерна музика.

82


50 godini Festival Ohridsko leto

August 19 2010 (Thursday)

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

ATTILA FALVAY - violin ERIKA TÓTH - violin JÁNOS FÉJERVÁRI - viola GYÖRGY ÉDER - cello Guest: NIKOLA PASKALOV – piano (Macedonia)

Program: Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann The Kodály Quartet, formed in Budapest in 1966, when its original members met as students at the Ferenc Liszt Academy of Music, has continued to exemplify the greatest standards of the rich Hungarian musical tradition that it has carried on with such extraordinary distinction throughout the world for over four decades of international appearances. The Kodály Quartet has toured almost every European country, the United States, Central and South America, the Far East, Australia and New Zealand. In addition to the standard classical repertoire, the Quartet regularly performs works written by Hungarian composers such as Kodály, Bartók, Dohnányi and others. In recognition of its achievements the Kodály Quartet has received the Ferenc Liszt Award (1970), Artist of Merit of the Hungarian Republic (1990) and the Bartók-Pasztory Award (1996). International critics have been lavish with their praise for the Kodály Quartet’s numerous (over fifty) recordings, including the monumental undertaking of the highly acclaimed complete cycles of Haydn, Beethoven and Schubert for Naxos. The Quartet’s recording of the Opus 76 Haydn Quartets gained them a Penguin Guide Rosette. When the Haydn quartet cycle began, the members of the quartet were first violinist Attila Falvay, second violinist Tamás Szabó, viola player Gábor Fias and cellist János Devich. The last three of these were formerly in the Sebestyén Quartet, which was awarded the jury’s special diploma at the 1966 Geneva International Quartet Competition and won first prize at the 1968 Leo Weiner Quartet Competition in Budapest. Since 1971 the quartet has been known as the Kodály Quartet, a title adopted with the approval of the Hungarian Ministry of Culture and Education. Second violinist Erika Tóth, joined the Kodály String Quartet in June 2005. To commemorate the 200th anniversary of Haydn’s death (2009), the Kodály Quartet’s recordings of his Complete String Quartets has been released as a 25-CD Box Set to renewed critical acclaim. Nikola Paskalov made his first leap into the professional concert stage during the time of his musical education at the High School under the Moscow Conservatory “P.I. Tchaikovsky” in Moscow. He starts his career at the age of 16, when he was already performing concerts with orchestras and playing recitals on several festivals. Studying in the class of prof. B. Romanov in Moscow, and than at the Faculty of Music in Skopje, Macedonia in the class of the same professor, he graduated in 1995. Paskalov continues his professional development at the “European Mozart Academy” in Krakow, Poland where he worked with several visiting professors: A. Satz, I. Roman, V. Lobanov, J. Vitenbah, D. Golub, A. Newman. Nikola Paskalov participated in numerous international master classes and worked with well known pianists and pedagogues: Paul Badura–Skoda, Georg Sebok, Gunter Rainhold and Peter Feuchtwanger. Since 1998 works and collaborates with prof. Peter Feuchtwanger, for whom he acted as an assistant at several international master classes in Salzburg and Feuchtwangen. In his rich concert life besides his numerous appearances on the Macedonian concert stage, he also performs on the international scene: with Sarajevo Philharmonic Orchestra, solo recitals and chamber music concerts in Hungary, Poland, Czech Republic, at festivals in Italy, Austria, “Piano Festival” in Feuchtwangen (Germany), London and Zagreb. He has performed with various ensembles, like “Rucner” and “Gajdov” quartet and collaborates with well known instrumentalists. Recently he performed in London for the concert series called “Pianists of the World” playing a solo recital at the prestigious concert hall of “St Martin in the Fields”, as well in Zagreb where he was invited to play for the Croatian Composers Society. He has made numerous recordings for the production of the Macedonian Radio and Television, former Yugoslav Radio and Television, SJF records, and Croatian Radio. Nikola Paskalov has released a CD with works by Chopin, Glassl and Rachmaninoff, recorded live from his concert recital in Skopje. Nikola Paskalov’s rich and diverse repertoire includes works, for solo piano as well as for chamber music, from different periods, ranging from baroque until contemporary music.

83

St. Sophia, 9:00 p.m.

STRING QUARTET “KODALY” (HUNGARY)


50 godini Festival Ohridsko leto

Центар за култура Григор Прличев, 20:00ч.

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

20 Август 2010 (Петок)

July 12 - August 20, 2010

СВЕЧЕНО ЗАТВОРАЊЕ

НУЦК ,,МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП ТЕАТАР „ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ“ Бертолт Брехт

КАВКАСКИОТ КРУГ СО КРЕДА Режисер: МАРТИН КОЧОВСКИ

Превод: БЛАГОЈА ИВЧЕСКИ Драматург: ВЛАДИМИР ЃОРЃИЈОСКИ Сценографи: ЈУЛИЈАНА ВОЈКОВА - НАЈМАН И ФИЛИП ЈОВАНОВСКИ Костимограф: ЈУЛИЈАНА ВОЈКОВА - НАЈМАН Музика: „ФОЛТИН“ (БРАНИСЛАВ НИКОЛОВ, ПЕЦЕ ТРАЈКОВСКИ, ГОЦЕ ЈОВАНОСКИ) Дизајн на плакатот: ФИЛИП ЈОВАНОВСКИ Светло: РИСТО ГРКОСКИ Инспициент: ВАЛЕНТИНА ПИРГАНОСКА Суфлер: ЛИЛЈАНА БАТЛЕСКА Играат: ДИМИТАР ЃОРЃИЕВСКИ, ВЛАДИМИР ЃОРЃИЈОСКИ, ЗОРАН ИВАНОСКИ, АНДОН ЈОВАНОСКИ- АША, ЈАСМИНА МИЦОВСКА – СТАНКОСКА, НИКОЛА НАСТОСКИ, НАТАША НАУМОСКА, МИЛАН СЕКУЛОСКИ, МАРИЈА СПИРКОСКА – ИЛИЈЕСКА, АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ, ДАНИЕЛА ИВАНОСКА, АЛЕКСАНДАР ТОДЕСКИ, ИГОР ТРПЧЕ, ДИМИТАР ЦРЦОРОСКИ, ВИОЛЕТА ЧАКАРОВА И КАТЕРИНА ЧАКМАКОСКА. ,,Брехт ме привлекува со неговата поетика, со чувството за хумор и уникатната смисла за прочуениот епски театар, што значи поставување на т.н. дијалектички театар. Тој е автор кој ме инспирира, ме воодушевува со неговата фасцинација од развојот на општеството. Се идентификувам со него, бидејќи проблематиката што ја третира е интересна. Обично тоа е негативната матрица, појава во општеството. ,,Кавкаскиот круг со креда“ говори за едно парче земја. Чија е таа земја? Кому му припаѓа? Парчето земја е Македонија.“ Мартин Кочовски, режисер „...,Кавкаскиот круг со креда’ е сосема нова претстава, но и логичен уметнички напредок на режисерот и на актерскиот ансамбл. Прилепскиот театар со неа го крунисува периодот на зреење, дефинтивно наметнувајќи се како водечки во сценските иновации кај нас. Не се сомневаме дека постапката на Мартин Кочовски ќе биде крајно театрална. Веќе зададената драмска структура - претстава во претстава - соодветствува со неговиот (и Брехтовиот ) принцип да раскажува обични приказни на необичен начин. Притоа, не чепкајќи го текстот, на ситуациите им дава нов, актуелен и современ контекст. Визурата ја задава преку симболи, чисто, неоптоварено, како прирачник. Но, она што ја создава претставата е лоцирано во контактот со актерите, сценографијата и режисерскиот концепт. Ретко кога актерите во Македонија владеат толку самоуверено со сценскиот простор. Сценографијата (железна конструкција со рампи и клацкалки) е огромно чудовиште кое го контролира и го насочува дејството, за на крајот неговата монтажа да остане единствено и доминантно сценско дејство. Творци на ова импозантно просторно решение се Јулијана Војкова-Најман и Филип Јовановски. Главна карактеристика на актерската игра е колективниот дух, самодовербата, довербата во партнерот и вербата во концептот. Учестуваше речиси целиот ансамбл... ,Кавкаскиот круг со креда’ е богат и комплетен театарски производ...“

84

Александра Бошкоска, „Дневник“


50 godini Festival Ohridsko leto

August 20 2010 (Friday)

50 Years Ohrid Summer Festival

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

July 12 - August 20, 2010

THE CAUCASIAN CHALK CIRCLE Director: MARTIN KOCOVSKI

Translation:BLAGOJA IVCESKI Dramaturg: VLADIMIR GJORGJIOSKI Set Desgin: JULIJANA VOJKOVA-NAJMAN, FILIP JOVANOVSKI Costume Design: JULIJANA VOJKOVA-NAJMAN Music: FOLTIN Poster Design: FILIP JOVANOVSKI Light: RISTO GRKOSKI Call boy: VALENTINA PIRGANOSKA Prompter: LILJANA BATLESKA Cast: DIMITAR GJORGJIEVSKI, VLADIMIR GJORGJIOSKI, ZORAN IVANOSKI, ANDON JOVANOSKI – ASHA, JASMINA MICOVSKASTANKOSKA, NIKOLA NASTOSKI, NATASHA NAUMOSKA, MILAN SEKULOSKI, MARIJA SPIRKOSKA-ILIJESKA, ALEKSANDAR TODESKI, IGOR TRPCE, DIMITAR CRCOROSKI, VIOLETA CAKAROVA, KATERINA CAKMAKOSKA. Brecht attracts me with his poetics, with the feeling for comedy and unique sense of the renowned epic theatre which means putting a so called dialectic theatre. He is an author who inspires me, amazes me with his fascination by the development of the society. I identify myself with him because the theme that he is working with is interesting. Usually it is a negative matrix, an apparition in the society. .. The Caucasian chalk Circle is about a piece of land. Who is this land? Whom does it belong to? The piece of land is Macedonia. Martin Kocovski, Director The Caucasian Chalk circle is a completely new play but also a logical artistic improvement of the director and actors ensemble. Prilep theatre with this play crowns the period of maturing, definitely imposing itself as a leader at scene innovations in our country. We do not have doubts that Martin Kocovski’s attitude will be extremely theatrical. The plays’ structure – a play in a play – equals with his (and Brechts’) principle to describe ordinary stories in an unusual way. While doing this, without touching the text, he gives the situations a new and contemporary context. The visor is given through symbols, clean, unburdened, as a manual. Though what created the play is located in the contact with the actors, the set and directors concept. It is rare that the actors in Macedonia reign this confidently with the scene. The set design (metal construction with ramps and see-saws) is an enormous monster witch controls and directs the action, so that in the end its installation remains the only dominant scene action. The creators of this massive space solution are Julijana Vojkova Najman and Filip Jovanovski. The main characteristic of the actors play is their collective spirit, confidence, the trust in the partner and their belief in the concept. Almost the whole ensemble took part. The Caucasian Chalk Circle is a well-off and a complete theatre product. Aleksandra Boshkoska, Dnevnik

85

Centre of Culture Grigor Prlicev, 8:00 p.m.

CLOSING CEREMONY

NUCK MARKO CEPENKOV PRILEP VOJDAN CERNODRINSKI THEATRE Bertolt Brecht


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

Издавач: Национална установа Фестивал „Охридско лето“

Published by: National Institution OHRID SUMMER FESTIVAL

За издавачот: Васил Зороски, директор

For the publisher: General Manager Vasil Zoroski

Уредници: Илија Мојсоски Стојанчо Баковски

Edited by: Ilija Mojsoski Stojanco Bakovski

Дизајн: Владимир Бороевиќ

Design: Vladimir Boroevic

Уредник на дизајн: Ацo Петрески

Design editor: Acо Petrеski

Преведувачи: Стојанчо Баковски Лаура Ривени

Translations: Stojanco Bakovski Laura Riveni

Лектор: Даниела Бишкоска

Proofreader: Daniela Biskoska

Печати и фотолити: „Коста Абраш“ - Охрид

Printing and Prepress: Kosta Abras - Ohrid

ФЕСТИВАЛОТ ГО ЗАДРЖУВА ПРАВОТО ЗА ПРОМЕНА НА ПРОГРАМАТА! Билетите за фестивалските приредби ќе бидат во продажба во Дирекцијата на Фестивалот, Градски плоштад, Кафе Галерија, Liquid, Објектив и барака до Duck кафе. Информации и резервации на: тел.: 046/262-304; 046/261-304 и e-адреса: contact@ohridskoleto.com.mk www.ohridskoleto.org.mk

THE FESTIVAL KEEPS ALL ITS RIGHTS OF CHANGING THE PROGRAMME! The tickets for the Festival performances can be bought in the Ohrid Summer Office, The City Square, Cafe Galerija, Cafe Liquid, Cafe Objektif and the installed object next to The Duck cafe For further information and reservations: Tel : + 389 46 262 304; + 389 46 261 304 e-mail: contact@ohridsummer.com.mk www.ohridsummer.org.mk

86


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

Ãåíåðàëåí ñïîíçîð / General Sponsor

Åêñêëóçèâíè ñïîíçîðè / Exclusive Sponsor

Ãëàâíè ñïîíçîðè / Main Sponsors

Ñïîíçîðè / Sponsors

Ïîìàãàòåëè / Supporters

Ìåäèóìñêè Ñïîíçîðè / Media Sponsors

87

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

88


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

ЗА ЕДЕн чАС МожАМ ДА оСВЕТЛАМ 100.000 УЛИЦИ

За еден час произведуваме 1.300.000 kWh електрична енергија! Се почна во далечната 1909 година, со една мала дизел-електрана и една светилка што ја осветли првата куќа во Скопје. А денес и не можеме да ги изброиме сите електрични апарати што ни го поедноставуваат животот и без кои не можеме. Денес за сè е потребно енергија. Затоа секоја секунда, секоја минута и секој час, 3.800 вработени во ЕЛЕМ неуморно произведуваат електрична енергија. ЕнЕргија За нашата ЗЕмја, ЕнЕргија За нашата 89 иднина.

www.elem.com.mk


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

90


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

91

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

92


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

93

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

94


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

95

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

96


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

97

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


»Á  50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

www.knauf.com.mk

98


C MYK

50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

99

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

100


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

101

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

102


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

103

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010


50 godini Festival Ohridsko leto

12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival

July 12 - August 20, 2010

104


www.ohridsummer.org.mk www.ohridskoleto.org.mk contact@ohridsummer.com.mk

50 godini Festival Ohridsko leto 12 ¼óëè - 20 àâãóñò 2010

50 Years Ohrid Summer Festival July 12 - August 20, 2010

Ohrid Summer Festival Brochure  

Ohrid Summer Festival Brochure 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you