Page 1

การใชงานระบบ คลังขอสอบ(E-Exam) By Moodle 2.9 กลุมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)

โดย เทียนชัย ไชยโชค ครูชํานาญการ

กันยาภัทร ภัทรโสตถิ ครูชํานาญการพิเศษ

http://e-exam.bodin2.ac.th/


หนา 1 จาก 37

1. การเขาใชงานระบบ คลังขอสอบ ผูใ ชสามารถเขา ระบบคลั งขอสอบ (E-Exam) ของกลุ ม โรงเรี ย นบดินทรเดชา โดยเรีย กจาก URL http://e-exam.bodin2.ac.th/ โดยระบบจะตั้ง คาภาษาไว 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ซึ่ ง ผูใชงานสามารถเลือกใชไดตามความตองการ

เลือกภาษา

คลิกเพื่อเขาระบบ

กรอก ชื่อผูใชงาน และ รหัสผาน เพื่อเขาใชงานระบบ

เมื่อเขามาในระบบแลวจะปรากฏชื่อ ผูใชงานอยูมุมบนดานขวามือ ใหเปลี่ย นภาษาในการใชงานเปฯ ภาษาไทยเพื่อความสะดวก


หนา 2 จาก 37

ชื่อ – นามสกุลผูใชงาน เปลี่ยนภาษา

2. การแกไขขอมูลสวนตัว เมื่อลงชื่อเขามาในระบบแลว เบื้องตนผูใชงานควรจัดการกับขอมูลสวนตัวของตนเองกอน เพื่อความ สะดวกในการติดตอสื่อสาร และเปลี่ย นรูปภาพประจําตัว โดยการคลิก ลูกศรสามเหลี่ย ม ใกลรูปประจําตัว แลวเลือกเมนู “ประวัติสวนตัว”

คลิกเพื่อเลือกแกไขประวัติ

ในสวนของ User details ใหเลือก “แกไขขอมูลสวนตัว”


หนา 3 จาก 37

คลิกแกไขขอมูลสวนตัว

ในสวนขอมูลทั่วไป ผูใชสามารถแกไข ชื่อผูใ ช รหัสผาน ชื่อ นามสกุล อีเมล จังหวัด โซนและ และ สามารถเพิ่มเติมขอมูลสวนตัวที่ตองการได ในชอง รายละเอียด

ในสวนของ User picture สามารถลากรูปภาพมาใชสําหรับเปนรูปภาพประจําตัวไดเลย โดยการลาก ภาพมาลงตรงลูกศร และเมื่อทําการเปลี่ย นแปลงขอมูลเรีย บรอยแลว คลิก “อัพเดทประวัติสว นตัว” เพื่อ บันทึกการเปลี่ยนแปลง


หนา 4 จาก 37

ลากรูปภาพมาวาง

คลิก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

3. การจัดการรายวิชา 3.1 การสรางรายวิชาใหม ขั้นตอนการสรางรายวิชาใหม คลิก รายวิชาทั้งหมด เลือกกลุมสาระฯ ที่ตองการ

คลิก เพื่อสรางรายวิชา

เมื่อเขาไปในกลุมสาระฯ ที่ตองการสรางรายวิชาแลวใหคลิก ปุม เพิ่มรายวิชา


หนา 5 จาก 37

คลิก เพื่อเพิ่มรายวิชาใหม

ในสวนทั่วไป ใหกําหนด ชื่อรายวิชา รหัสวิชา วันที่เริ่มตนเรียนรายวิชา กรอกชื่อรายวิชา กรอกรหัสวิชา

กําหนดวันเริ่มตนเรียน

ในสวนคําอธิบายใหใสรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาลงไป


หนา 6 จาก 37 คลิกเพื่อซอนหรือแสดงเครื่องมือ

ใสรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชา

สําหรับคา “Course format” นั้น เปนการกําหนดรูปแบบของเนื้อหาในรายวิชาที่เปดสอนในแตละ ครั้ง เบื้องตนกําหนดเปน “แบบหัวขอ ” ซึ่งสวนใหญมักจะกําหนดภายใต 3 รูปแบบดังนี้ 1. แบบรายสัป ดาห (Weekly format) เหมาะสาหรับการกําหนดหัวขอสอนรายสัปดาห เมื่อขึ้น สัปดาห ใหมผูเรียนจึงจะสามารถเรียนสัปดาหถัดไปได 2. แบบหัวขอ (Topics format) จะใชกรณีตองการเปดสอนแยกเปนหัวขอ เหมาะสําหรับสอนแบบ แยก เนื้อหาเปนรายบทไป 3. แบบกลุมสนทนา (Social format) จะใชในกรณีตองการอภิปรายเปนกลุม ๆ เลือก “แบบหัวขอ”

เลือกจํานวนหัวขอ


หนา 7 จาก 37

เลือกขนาดไฟลสูงสุดที่ยอมให upload ในรายวิชา แนะนําใหเลือก 2 MB

สวนของการอนุญาตใหบุคคลภายนอกสามารถเขาศึกษาใน รายวิชาและตั้งรหัสผาน สามารถกําหนดหรือไมก็ได

กดปุม Save and return

หลังจากกดปุม “Save and return” หากไมมีขอผิดพลาดใดๆ ระบบจะแสดงรายวิชาดังภาพ


หนา 8 จาก 37

รายวิชาที่เพิ่มใหม

เมื่อคลิกเขาไปยังวิชาที่เพิ่มใหมระบบจะแสดงหนาหลักของรายวิชาดังภาพ

สังเกตจาก Breadcrumb จะแสดงหมวดหมูละชื่อยอรายวิชา

เนื้อหาและกิจกรรม แบงเปนหัวขอ

3.2 การอนุญาตใหนักเรียนเขาเรียนรายวิชา หลังจากที่เขาไปสูรายวิชาแลว ใหคลิกที่ เมนู การจัดการระบบ> Course administrator> สมาชิก> Enrolment methods จากนั้นจะปรากฏ method ทางดานขวามือ ใหเลือก “Self enrolment (นักเรีย น)”


หนา 9 จาก 37 คลิกที่ลูกศรชี้ขึ้น เรื่อยจนกวา Self enrolment จะขึ้นไปบนสุด จากนั้นใหคลิกภาพดวงตา ใหเครื่องหมาย / หายไปจากดวงตา หลังจากนั้นนักเรียนคลิกสมัครเขาเรียนวิชาไดเอง

กดเลือกเมนู Enrolment methods

คลิก up ให Self enrolment (นักเรียน) ไวบนสุด

คลิกใหเปนภาพดวงตาเพื่อ enable methods

3.3 การจัดการเนื้อหารายวิชา Content โครงสรางของรายวิชา ประกอบไปดวย บทคัดยอ ถัดไปจะเปน บล็อคของเนื้อหาและกิจกรรมเปน รายสัปดาห หรือ รายหัวขอ ตาม Course Format ตามที่ไดเลือกไวตอนสรางรายวิชา ในบล็อกแตละสัปดาห จะมี Add an activity or resource อยูเพื่อเพิ่มแหลงขอมูลหรือกิจกรรมการเรียนการสอน การเพิ่ม เนื้อหา รายวิชาสาหรับการเพิ่มเนื้อหารายวิชาในขณะที่กําลังอยูในหนาของรายวิชามี ขั้นตอนดังนี้ ใหคลิกที่เมนู “การ จัดการระบบ > Course administrator> เริ่ม การแกไขในหนานี้” เพื่อเขาสูโหมดการแกไขขอมูลในหนา รายวิชา

คลิก “เริ่มแกไขในหนานี้” เพื่อแกไขเนื้อหา


หนา 10 จาก 37 จากนั้นหนาเว็บจะเปลี่ย นแปลงเพื่อใหเราสามารถแกไขในสวน ตาง ๆ ก็ใ หเราทําการแกไขและใส เนื้อหา ขอความ รูปภาพ ไฟล สื่อการสอน และ VDO ตางๆ รวมทั้งตกแตงหนาตาเว็บรายวิชาได แกไขบทคัดยอ ใสตัวอักษร และรูปภาพสําหรับทํา เปนแบนเนอรรายวิชาเพราะเปนสวนที่อยูบนสุด

ประกาศขาวสาร

แกไขชื่อบทเรียน เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มคําสั่ง ใบความรู ใบงาน สื่อการสอน สงงานผานเว็บ แบบทดสอบและอื่นๆ

3.4 การแกไขบทคัดยอ เมื่อคลิกที่รูปฟนเฟอง เพื่อแกไขจะปรากฏหนาตางสาหรับแกไขขึ้นมา

คลิกเพื่อเริ่มแกไขบทคัดยอ


หนา 11 จาก 37

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเครื่องมือสาหรับการแกไข

3.4.1 การแทรกรูปภาพ

คลิกที่สัญลักษณ เพิ่ม / แกไขรูปภาพ

คลิก Browse ..เพื่อคนหาภาพ


หนา 12 จาก 37

เลือก Upload a file

คลิก เรียกดู.. เพื่อเลือกไฟล

คลิก Upload this file

พิมพคําอธิบายภาพ

คลิก Save image

3.4.2 การเพิ่มขอความ นอกจากใสรูป ภาพแลว เรายังสามารถพิม พขอความตาง ๆ ลงไปไดอี ก เชน การอธิบายเกี่ย วกั บ รายวิชา วัตถุประสงค หรือ อื่น ๆ และสามารถกําหนดลักษณะตัวอักษร สีสันและยังสามารถเพิ่ม ตารางไดดวย โดยนํ า เคอเซอร ว างหลั ง ภาพแลว Enter ลงไป แล ว ค อยพิ ม พ ข อ ความ เสร็ จแล ว คลิ ก ที่ “บั น ทึ ก การ เปลี่ยนแปลง”


หนา 13 จาก 37

3.5 การเพิ่มคําอธิบายแตละสัปดาห /หัวขอ กรณีที่ตองการแสดงคําอธิบายใหผูใ ชงานเห็นไดทันทีใ นหนาโครงสรางเนื้อหารายวิชา โดยที่ไมตอง คลิกเขาไปดูคําอธิบายในลักษณะของเมนูนั้น สามารถเพิ่มคําอธิบายรายละเอีย ดโดยการคลิกที่รูปฟนเฟองดัง ภาพ คลิกเพื่อเขาสูหนาตางแกไข


หนา 14 จาก 37

คลิกเครื่องหมายถูกที่ Use default section name ออกแลวพิมพชื่อหัวขอที่ตองการ

ใสคําอธิบาย

คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

3.6 การเพิ่มเนื้อหารายวิชา อาจารยผูสอนตองเพิ่มเนื้อหารายวิชาเขาไปในรายวิชาที่จะสอน ซึ่งเนื้อหารายวิชาจะมีการเพิ่ม ขอมูล 2 สวนคือ 1. Activities กิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอน และ 2. Resource แหลงขอมูล ดังนี้

คลิกAdd an activity or resource


หนา 15 จาก 37 ตารางแสดงกิจกรรมที่สามารถเพิ่มเขาไปในเนื้อหารายวิชาแตละบทเรียนได

ตารางแสดงแหลงขอมูล ที่สามารถเพิ่มเขาไปในเนื้อหารายวิชาแตละบทเรียนได

3.7 การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ การสรางแบบทดสอบ มี 2 ขั้นตอน ในขั้นตอนที่ 1 สรางกิจกรรมแบบทดสอบและตั้งคาตัวเลือกซึ่ง กําหนดหลักเกณฑสาหรับการสอบ ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มคําถามสาหรับแบบทดสอบ คําถามแตละขอสามารถ ตั้งคาไดและสามารถเลือกคําถามแบบเจาะจง หรือจะเลือกแบบสุม ก็ไดใ นแบบทดสอบ การเพิ่ม แบบทดสอบ สามารถทําไดดังนี้


หนา 16 จาก 37

คลิกAdd an activity or resource

เลือก แบบทดสอบ

คลิก เพิ่ม


หนา 17 จาก 37

กรอกชื่อแบบทดสอบ

คําชีแ้ จงแบบทดสอบ

วันเวลาที่ใหเริ่มสอบ วันเวลาสิ้นสุดการสอบ เวลาที่ใชในการสอบ

ระบุจํานวนครั้งที่ใหตอบ ระบุวิธีการติดคะแนน


หนา 18 จาก 37

กําหนดการสลับคําตอบ

กําหนดการทําขอสอบตอเนื่อง

Review option คื อ การกํา หนดสิ่ง ที่ ตอ งการให แ สดงขณะทํ า แบบทดสอบ และสิ้ น สุด การทํ า แบบทดสอบ เชน คะแนน, Feedback, เฉลย เปนตน

กําหนดรหัสผานในการเขาสอบ

คลิก Save and return to course


หนา 19 จาก 37

ผลลัพธที่ได

3.8 การสรางขอสอบรูปแบบตาง ๆ ใสไวในคลังขอสอบ Moodle จะเปนลักษณะคลังขอสอบสามารถสรางแบบทดสอบไดหลายแบบ ในรายวิชาเดีย วกันใน 1 รายวิชาจะมีคลังขอสอบ 1 คลัง การสอบแตละครั้งจะตองเลือกแบบทดสอบจากคลังขอสอบนี้ไปสอบ ฉะนั้น จึงควรสรางประเภทของขอสอบไว เพื่อความสะดวกในการเลือกเรื่องไปสอบอาจจะแบงเปนบทเรีย น หรือแบง ตามวัตถุประสงค หรือแบงตามการสอบกลางภาค ปลายภาค เปนตน การเพิ่มขอสอบ หลังจากที่ไดกําหนดคาแบบทดสอบแลว ก็จะเปนการเพิ่มขอสอบหรือคําถามสามารถ ทําได 2 วิธี วิธีแรกการสรางคําถามดวยเครื่องมือในการสรางคําถามจากเว็บไซต และวิธีที่สองการสรางคําถาม จากภายนอกโดยใชโปรแกรม Notepad แลว Import เขาไป วิธีนี้จะสามารถสรางขอมูลไดจํานวนมากตามที่ ตองการ สะดวกในการแกไข มากกวาวิธีแรก 3.8.1 วิธีที่ 1 สรางขอสอบดวยเครื่องมือในการสรางคําถามจากเว็บไซต 1) ขอสอบแบบหลายตัวเลือก Multiple choice สรางไดโดยไปที่เมนู การจัดการระบบ > Quiz administration > Question bank

เลือกหมวดหมูขอสอบ

คลิก Create a new question... เลือก Question bank


หนา 20 จาก 37

คลิก Create a new question...

คลิก Create a new question...

เลือกหมวดหมูของขอสอบ

ชื่อคําถาม

คําถาม กําหนดคะแนน


หนา 21 จาก 37

คําตอบเดียวหรือหลายคําตอบ เลือกเพื่อสลับตัวเลือก เลือกรูปแบบตัวเลือก

ตัวเลือกที่ 1 ตัวเลือกลวงใหกําหนดไมมีคะแนน

ขอนี้ถูกกําหนดเปน 100% ใสเหตุผลวาถูกเพราะอะไร

คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง


หนา 22 จาก 37

ผลลัพธ ขอสอบจะแสดงในคลังขอสอบ

2) ขอสอบแบบเติมคํา Embedded answers (Cloze)

คลิก Embedded answer (Cloze)

คลิก เพิ่ม

เลือกหมวดหมู ชื่อคําถาม คําสั่ง

คําถาม พิมพตามรูปแบบ {คะแนน:SHORTANSWER:=คําตอบ} ไมเวนวรรค


หนา 23 จาก 37 คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ ขอสอบจะแสดงในคลังขอสอบ

3) ขอสอบแบบจับคู Matching

คลิก Matching

คลิก เพิ่ม


หนา 24 จาก 37

เลือกหมวดหมู ชื่อคําถาม

คําสั่ง คําชี้แจง

คะแนน

คําถาม คําตอบ

ตัวลวง ไมตองใสคําถาม คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง


หนา 25 จาก 37

ผลลัพธ ขอสอบจะแสดงในคลังขอสอบ

4) ขอสอบแบบถูกผิด True/False คลิก True/False คลิก เพิ่ม

เลือกหมวดหมู ชื่อคําถาม

คําถาม วลี

กําหนดคะแนน เฉลย คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง


หนา 26 จาก 37

ผลลัพธ ขอสอบจะแสดงในคลังขอสอบ

5) ขอสอบแบบอัตนัย Short answer

คลิก Short answer คลิก เพิ่ม

เลือกหมวดหมู ชื่อคําถาม

คําถาม กําหนดคะแนน


หนา 27 จาก 37 กําหนดใหไมส นใจตัว พิมพเล็ก/ใหญ

คําตอบ กําหนดคะแนน

คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ผลลัพธ ขอสอบจะแสดงในคลังขอสอบ

3.8.2 วิธีที่ 2 สรางคําถามจากภายนอก Import


หนา 28 จาก 37 การสรางคําถามจากภายนอกโดยใชโปรแกรม Notepad แลว Import เขาไป วิธีนี้จะสามารถสราง ขอมูลไดจํานวนมากตามที่ตองการ สะดวกในการแกไข มากกวาวิธีแ รก การ Import ขอสอบเขาสูระบบ จะตองพิมพขอสอบดวยโปรแกรม Notepad ตามรูปแบบที่ Moodle กําหนดซึ่งมีใหเลือกหลายรูปแบบ เชน - Aiken format - Blackboard - Embedded answers (Cloze) - Examview - Gift format - Learnwise format - Missing word format - Moodle XML format - WebCT format รูปแบบที่แนะนํา คือ Gift format เนื่องจากสามารถสรางคําถามไดหลายชนิด เชน ปรนัย (Choice), ถูก-ผิด, จับคู , เติม คําในชองวาง ฯลฯ โดยเมื่อพิม พขอสอบดวย Notepad เสร็จแลวจะตอง Save แลว กําหนด Encoding type เปน UTF-8 เพื่อใหการแสดงขอความภาษาไทยแสดงไดอยางถูกตอง


หนา 29 จาก 37


หนา 30 จาก 37 ขั้นตอนการนําขอสอบเขาสูระบบ (Import) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ สรางประเภท เพื่อแยกคําถามออกเปน บท หรือเปนเรื่องๆ ไป คําถามจะไดไม ปนกัน เวลานํามาทดสอบจะไดเลือกคําถามไดงาย โดยขั้นตอนการ นําเขามีดังนี้ เลือกเมนู Administration > Quiz administration > Question bank > นําเขา คลิก เลือกหมวดหมู

คลิก ชื่อแบบทดสอบ

คลิก Question bank > นําเขา


หนา 31 จาก 37

เลือก Gift Format

เลือกไฟล ขอสอบที่บันทึก

คลิก นําเขา

คลิก ขั้นตอไป


หนา 32 จาก 37

ผลลัพธที่ไดจากการนําเขา

3.9 เพิ่มขอสอบจากคลังเขามาในแบบทดสอบ

คลิก ชื่อแบบทดสอบ

คลิก แกไขแบบทดสอบ

ในการเพิ่ม ขอสอบเขา มาในระบบนั้นสามารถทําได 3 รูปแบบ คื อ การสรา งคําถามใหม (เหมือ น ขั้นตอนที่ไดกลาวมาแลว), เลือกจาก Question bank และ เปนการเลือกแบบใหระบบสุมคําถามให


หนา 33 จาก 37

เลือกรูปแบบการเพิ่มขอสอบ จาก Question bank

เลือกหมวดหมูขอสอบ

คลิกเลือกขอสอบ

คลิกเพื่อเลือกขอสอบเขาคลัง

เลือกรูปแบบการเพิ่มขอสอบ จากระบบสุมคําถาม

เลือกหมวดหมูขอสอบ คลิกเพื่อเลือกจํานวนขอสอบ คลิกเพื่อเพิ่มขอสอบเขาคลัง


หนา 34 จาก 37 กําหนดคะแนนเต็ม

กําหนดคะแนนแตละขอ

เมื่อเพิ่มขอสอบเขาในคลังเรียบรอยแลว ขั้นตอไปคือ การทดลองทําแบบทดสอบ

เลือกชื่อแบบทดสอบ

คลิกทําแบบทดสอบตอนนี้


หนา 35 จาก 37

คลิก Start attempt

ผลลัพธของหนาการทดสอบ

ตอบคําถาม คลิก ตอไป

คลิก สงคําตอบเมื่อทําขอสอบครบแลว


หนา 36 จาก 37

คลิก สงคําตอบแลวสิ้นสุดการทําแบบทดสอบ

ระบบจะแสดงผลการทําขอสอบใหทราบในภาพรวมและ เฉลยในแตละขอ (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ การกําหนด Review optionวาจะใหแสดงอะไรบาง)

คลิก Finish review ไปดูหนาสรุปผลการสอบ

ระบบจะทําการรายงานผลการสอบใหผูเรียนทราบ


หนา 37 จาก 37

E exam01  

ระบบคลังข้อสอบ (E-Exam) ของกลุ่มโรงเรียนบดินทรเดชา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you