Oh! Magazine

Page 1

Southeast Asia in your hands

Your personal copy Jul-AuG 2016 | Edition 4

www.ohmag.la
ສະບາຍດີ

Sabaidee ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮູ້ສຶກ​ເປັນ​ກຽດ​ຢ່າງ​ຍິ່ງທີ່ໄ​ ດ້ເປັນເຈົ້າ ພາບຈັດງານ​ມະ​ຫາ​ກຳທ່ອງທ່ຽວ​ອະ​ນຸ​ລັ​ກອາຊຽນຄັ້ງທີ 1 ນັບຕັ້ງແ​​ຕ່ການສ້າງຕັ້ງປະຊາ ຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ສປ​ປ ລາວ, ເປັນປະທານອາຊຽນໃນປີ 2016 ຈະສືບຕໍ່ຄວາມມຸ້ງ

The Ministry of Information, Culture and Tourism (MICT) is greatly honored to have had the opportunity to host the 1st ASEAN Ecotourism Forum since the establishment of the ASEAN Economic Community.

ມາດປາດຖະນາຂອງອາຊຽນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ”ຫັນວິໄສທັດໃຫ້ເປັນຮູບ​ປະ​ທໍາເພື່ອຄວາມ​ ເຂັ້ມແ ​ ຂງ​ຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ” ຖືໄດ້ວ່າເປັນໂອກາດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອບັນ

As the Chair of ASEAN 2016, the Lao PDR is determined to further the aspirations of the region under the theme “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community”.

ລຸວິໄສທັດໃຫມ່ ຂອງອາຊຽນ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ 20162025 (ATSP 2016-2025) ຊື່ງແມ່ນ ”ເມື່ອຮອດປີ 2025, ອາຊຽນຈະກາຍເປັນຈຸດຫມາຍ ປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍມີເອກະລັກ, ມີປະສົບການອາຊຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມພາລະໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນແບບທີ່ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມສົມດູນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ສໍາຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມຢູ່ດີກິນດີດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນອາຊຽນ.” ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ​ປ ລາວ ແລະ ປະທານງານມະຫາກຳທ່ອງທ່ຽວອະ​

It is time for ASEAN members to cooperate closely in realizing the ASEAN Vision 2025 and the ASEAN Tourism Strategic Plan 20162025, the aim of which is that by 2025, ASEAN will be a quality tourism destination offering a unique and diverse ASEAN experience that is committed to responsible, sustainable and balanced tourism development. This will contribute significantly to the socio-economic well-being of the people in the region.

ນຸ​ລັກອາຊຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​​ຂອບອົກຂອບ​ໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ຕໍ່ບ ​ ັນ​ດາປະເທດ ສ​ະມາຊິກອາຊຽນທັງໝົດ, ສູນອາຊຽນ (ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ), ອົງກ ​ ານ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ໂລກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາ​ກົນ​ອື່ນໆ, ບັນດາຂະແໜງ​ການ​ທັງພ ​ າກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່​ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ​ເຂົ້າ​ໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເວົ້າ​ລວມແມ່ນ​ການ​ອູ້ມ​ຊູຊ່ວຍ​ເຫຼືອງ​ ານມະ​ຫາ​ກຳດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

On behalf of the MICT of the Lao PDR and Chair of the ASEAN Ecotourism Forum, I would like to thank all ASEAN member states, ASEAN partners (China, Japan and Korea), UNWTO and other related organizations in the public and private sector for all assistance extended in making this forum a great success.

ທ່ານ ສູນ ມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫລ່ງຂ່າວວັດທະນາທັມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

Mr. Sounh Manivong Director General of Tourism Development Department Ministry of Information, Culture and Tourismwelcome to our laos! Since 2001, we’ve been sharing the Laos we love with the world through adventure and eco-tourism travel, working every day to protect the environment and culture. We offer a wide range of more than 160 excursions and outdoor activities in all 6

We want to share our culture and the natural beauty of laos. today and tomorrow.

provinces of Laos as well as excellent service, dedicated guides and the highest standards of safety. We’ll show you the scenery and the trails less frequented by tourists and interact with the local people and culture in the most responsible and environmentally friendly way. And with 7 offices located throughout Laos, you’re never far away from the start of your next adventure!

greendiscoverylaos.com • info@greendiscovery.com

VIENTIANE • VANG VIENG • LUANG PRABANG • THAKEK/KHAMMOUANE • PAKSE/CHAMPASSAK • LUANG NAMTHA • NONG KHIAW


ຄວາມທ້າທາຍຂອງຊາວປະມົງແຂວງຈຳປາ ສັ ກ ທີ່ ຕ້ ອ ງຍ່ າ ງຂ້ າ ມຂົ ວ ສະລິ ງ ຜ່ າ ນນຳ້ ຕົ ກ ຕາດຄອນພະເພັງທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດໃນໂລກ. ຮູບໂດຍ ຊີຣິກ ອາເບີດ ຊີລິກ ເອັມເບີເລ Crossing the Mekong on a wire at Khone Phapheng Waterfalls, Champasak Province Cover by Cyril Eberle All material appearing in Oh! Magazine is under copyright and all rights are reserved. No part of this publication may be reproduced without permission of the copyright holder. All articles and photographs published herein are created by the authors and photographers at their own discretion and do not necessarily represent the view of the publisher of the magazine. If you wish to reproduce any article or photograph, in part or in full, please contact us (info@ohmag.la) for the necessary permission. However, Oh! Magazine holds no responsibility, or liability, arising out of the publication of such articles and photographs. ໃບອະນຸຍາດຈັດພິມເລກທີ: 087/ ສມຊ.ຖວທ ວັນທີ 12/02/2016 | ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

38 g]nv'g]qjk9kdrk[4jkp Laos through Lenses

ອ່ານອອນລາຍ

Read more Online

20 mtg]lk[g7opyo

,tskot;tde'kolhk'0v'7qo,kg]g-p

12 14

Subscibe Now

Get one free copy delivery Tel: +856-21-223590 E: info@ohmag.la

55

36

Ihkovkskogxuf.sj, 'ko,tstdemjv'mjP;vto5]advk-Po

30 g]nv'g]qjk9kd8jk'cfo 0v'z6hwfhmnoshkxtgmf

25 28

/ao.shwdwx.shIvf g7af]a[gxaoz6hlt\ad0=mnomuj3ffgfajo

l5fpvfxkpmk'da[ g]njv'g]qjkoadgfuomk'

50

xk,aoskpwx.l\qf

11 dkoxtd;fI6[rk[da[;k]tlko3vh


7eoe

8

ຄຳນຳຈາກສຳນັກພິມ

Publisher’s Note ໃນ​ນາມເປັນ​ຕົວ​ແທນກອງ​ປະຊຸມສ ​ ໍາ​ມະ​ນາ GMS ​ການທ່ອງທ່ຽວ​​ ແບບ​ຢືນ​ຢົງ,​ ອົງການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຫ່ງຊ ​ າດ​ລາວ ​ແລະ​ວາລະສານ​ ໂອ້! ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ​ມາ​ຍັງ​ບັນດາ​ ຜູ້​ສົ່ງ​ຮູບ​ພາບ​ເຂົ້າປະ​ກວດ ແຂ່ງຂັນ​​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້ ​ເມືອງ​ລາວ​ສວຍ​ ງາມແທ້ແທ້ ເ​ ຖີງວ່າ​ວາລະສານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເນັ້ນໜັກ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ສົ່ງ​ ເສີມ​ການທ່ອງທ່ຽວ ​ແລະ ​ວັດທະນະ​ທັມ, ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ຮັບ​ ຟັງບ ​ ັນດາ​ຂໍ້ຄິດ​ເຫັນຕ ​ ່າງໆ ​ແລະ​ ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ບັນ​ດາຜູ້​ ອ່ານ​ໃນ​ຫົວ​ຂໍ້​ອື່ນໆ, ສະ​ນັ້ນ​ມາ​ໃນ​ສະບັບນີ້ຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ ຕ້ອງການ, ​ເລື່ອງຫລັກຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ເດີນທາງ​ ໄປ​ສຶກສາ​ຕໍ່​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ. ດ້ວຍ​ເສດຖະກິດລາຍ​ໄດ້​ທີ່​ດີຂຶ້ນ,​ ໄວ​ໜຸ່ມລ ​ າວກໍ່​ເລີ່​ມຫັນ​ໄປ​ຫາ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ຕ່າງ​ແດນ​ເພື່ອສ ​ ້າງ​ ແນວທາງ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນໃ ​ ນ​ຊີວິດອະນາຄົດ.ວາລະສານ​ໂອ້! ສະບັບ​ນີ້​ ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ທິດ​ເຍືອງ​ທາງ​ໃຫ້ແ ​ ກ່​ບັນດາ​ໄວ​ໜຸ່ມ​​ໃນ​ການ​ຕັດ​ ສີນ​ໃຈ​ບາດກ້າວ​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາຕໍ່​ໄປ​ໄດ້. ກັບ​ສະພາບການ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ​ ປາກົດການ​ຫຍໍ້​ທໍ້ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ໃນ​ຂົງເ​ ຂດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕໍ່ກັບ​ບັນຫາ​ສານ​ເຄມີປ ​ ົນ​​ເປື້​ອນ​ໃນ​ ອາຫານ, ສ້າງ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ນໍ້າ ​ແລະ​ເປັນ​ພິດ​ຕໍ່​ສາຍ​ນໍ້າ.ຈາ​ກ ການ​ລາຍ​ງານ​ຫລ້າ​ສຸດຂ ​ ອງ ປະ​ເທດເພື່ອນ​ບ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ກ່ຽວ​ກັບຜົນ​ກະທົບ​ໂດຍ​ກົງຂ ​ ອງ​ສານ​ເຄມີ​ໃນ​ອາ​ຫານ, ​ເມືອງ​ ລາວ​​ເຮົາ​ກໍ່​ຕ້ອງ​​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ແລະ ມີ​ມາດ​ຕະການ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ ນໍາ​ໃຊ້ສ ​ ານ​ເຄມີ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ໂດຍ​ທີ່ບ ​ ໍ່​ຄໍານືງ​ເຖິງອ ​ ະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ການ​ກະ​ເສດ​ທີ່​ຖືກ​ວິທີ. ຂໍ​ໃຫ້ທ ​ ່ານ ​ ມີ​ຄວາມສຸກ​ສັນ​ກັບ​ການ​ອ່ານ​!

On behalf of GSM Ecotourism Forum, Laos National Tourism and Oh!, I would like to say a big thank you to all entrants to the Laos Simply Beautiful photo contest. The response to the competition was, Simply Amazing! We were overwhelmed with the number of high quality entries giving our judges, many exhausting hours as they pored over the photographs again and again trying to draw up a shortlist. Once that was completed, we invited some outside professionals to help choose the final winners. Though, we are essentially a travel and culture magazine, we are responsive to suggestions from our growing readership for features they want to read about. Thus, by popular demand, our cover story is on travelling abroad for higher education. With rising economic prosperity, the number of young Lao people seeking a foreign education in order to get that extra edge later in life, is rising. Oh! hopes that this issue will offer them some guidance as they consider a major step in their careers. With depressing regularity dispatches from around the region appear about chemicals in food, poisoned rivers and toxic terrain. Recent reports from neighboring countries show us how serious the problems are. Here, in Laos, we must guard against the overuse of chemicals in short-sighted, and sometimes unscrupulous agricultural practices. Enjoy!


EXECUTIVE ADVISERS: Mr. Somsanouk Mixay Mr. Sounh Manivong Mr. Thaviphet Oula Mr. Chanthy Deuansavanh Mr. Michael Malone Editor-in-Chief: Mr. Somsouk Souksavath Publisher: Ms. Phitsamai Chanthaboury Lao Proof editor: Mr. Soukhee Norasilp English Editor: Mr. Percy Aaron TRIP adviser: Mr. Inthy Deuansavanh Layout Support Mr. Paxa Sengdeuan transLation: Ms. Viengdalat Somphet Photojournalists Mr. Fabien Vuillerey Mr. Pongpat Sensouphone Mr. Pong Phoonsab Ms. Joy Mahinay Sales & Marketing Mr. Mickael Novelli Ms. Viengvilay Manoham Administrative support Mr. Inphom Deuansavanh AccountS-Finance: Ms. Khounkham Chanthaboury produced & Published by: insmai Creative Communication Tel/Fax: +856-21 223590 Mobile: +856-20 22464321 info@ohmag.la | www.ohmag.la www.insmai.com

lqo.9gxaogxaolj;oIj;,

Advertising Enquiries

to: sales@ohmag.la m: +856 20 22464321

Reader Feedback

to: feedback@ohmag.la

the Wonders 33 Learning of the world

g]nv'g]qjk9kd8jk'cfo

25

Follow your Dreams

28

Tips from the Top

30

14 36

The ASEAN Ecotourism Forum

38 50

travel tales

Life and Learning Abroad

Laos through Lenses Where have all the fish gone...?

Lake 20 Kenyir 55 Travelguide Malaysia’s manmade wonder ASEAN Destinations

11 photo contest


gmfltdko

10

;aoltdk]t[6-k c]t [5og0Qkraolk lxx ]k;

19 ກໍລະກົດ 2016 ເ​ ປັນ​ການ​ເລີ່​ມຕົ້ນຂ ​ ອງ​ການ​ເຂົ້າ​ພັນ​ສາ​​ເປັນ​ໄລຍະ​ເວລາສາມ​ເດືອນ, ພຣະສົງຈ ​ ະ​ບໍາ​ເພັນສ ​ ວດ​ມົນ, ນັ່ງສ ​ ະມາທິ​​ແລະ ​ຫ້າມ​ຈໍາສີນ​ທີ່​ວັດອ ​ ື ່ ນ​ ນອກຈາກ​ວັດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ

Asalahaboucha Day and Boun Khao Phansa Festival (Buddhist Lent), Laos - nationwide 19 July 2016 The beginning of the Buddhist Lent. During the next threemonth period, monks spend most of their time in prayer and meditation and are restricted from spending nights in temples other than their own.

gmfltdkozuvbfsu;, lu'dt3x 2-31 ສີ​ງຫາ 2016

ຄົນ​ຈີນບາງ​ຄົນ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​​ໃນ​ວ່າ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລຍະ​ເຈັດ​ເດືອນ​ ຂອງ​ປະຕິທ ​ ີ​ນປະ​ຈໍາປີ, ວີນ ​ ຍານ​ຂອງ​ຄົນ​ຕາຍ​ຈະ​ຕື່ນຂ ​ ຶ້ນມ ​ າ​ຍ່າງ​ ເທີ​ງ​ໂລກ ​ແລະ ​ຈະ​ນໍາສ ​ ີ່​ງທີ່​ບໍ່​ພື່ງປະສົງເ​ ຂົ້າ​ມາ​ຫາກ​ມີ​ຄວາມ​ບໍ່ພໍ​ ໃຈ. ​ໃນ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງຜ ​ ູ້​ຄົນ​ຈະ​ວ່າງ​ອາຫານ​ໄວ້, ມີເ​ ງີ​ນ “ນາຮົກ” ​ແລະ​ ເຈ້​ຍທີ່​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ທີ່​ມີ​ຄໍາ​ເວົ້າຂ ​ ອງ​ວັດຖຸສ ​ ີ່​ງຂອງ​ຕ່າງໆ​ປະ​ໄວ້ໃ ​ ຫ້​ ຜີ​ຕາມ​ທ້ອງ​ຖະໜົນ​ຂອງ​ເມືອງ.

Hungry Ghost Festival – Singapore 3-31 August 2016 Some Chinese believe that during the seventh month of the lunar year, the souls of the dead roam the earth and get up to all kinds of mischief if they are not appeased. In many areas people leave food, “hell” money and paper cut-outs of worldly possessions out in the open for the dead souls to indulge themselves.

gmfltdkog,bv'9vf ruco'F ,kg]g-p

29 ກໍລະກົດ - 28 ສີ​ງຫາ 2016 ພົບກັບເທສະ​ການ George Town ປະ​ຈໍາປີທີ່​ ນໍ າ ​ເ ອົ າ ​ສີ ​ລ ະ​ປີ ນ ​ໂ ດຍ​ສ ະ​ເ ພາະ​ຈ າກ​ທ້ ອ ງ​ຖີ່ ​ນ​ ແລະ​ ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ​ມາ​ຮ່ວມ​ຕົວ​ກັນ​ໃນ​ຫຼາຍ​ຂະ​ ແໜງ​ການ​ນັບທ ​ ັງການສະ​ແດງ​ເວທີ, ການ​​ເຕັ້ນ, ກາ​ຍະ​ສີນ, ການສະ​ແດງ​ຮຸ່ນ​ ​ແລະ ​ອື່ນໆ. ງານ​ ນີ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 2010 ​ເພື່ອເ​ ປັນ​ການສະ​ເຫຼີ​ມ ສະຫຼ ອ ງ​ຂ ອງ​ເ ມື ອ ງ​ທີ່ ​ຖື ກ ​ປ ະກາດ​ເ ປັ ນ ​ເ ມື ອ ງ​ ມໍລະດົກ​ໂລກ​ຂອງ, ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຫຼັກ​ຂອງ​ງານ​ແມ່ນ​ ການ​ສົ່ງເ​ ສີມ​ສີ​ລະ​ປະ​ ແລະ ວັດທະນະ​ທັມໃນ​ ພາກພື້ນ. ປີ້ເ​ ຂົ້າ​ຊົມແມ່ ​​ ນ​ມີ​ລາຄາ​ຖືກ ​ແລະ ​ງານ​ ສະ​ແດງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ໃຫ້ເຂົ ​​ ້າ​ຊົມໂ ​ ດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ ຄ່າ ​ເຊີ່ງ​ການສະ​ແດງ​ຫຼາຍ​ກ່ວາ​ເຄີ່ງແ ​ ມ່ນ​ຈາກ​ ທ້ອງ​ຖີ່​ນ ​ແລະ​ຈາກ​ພາກ​ພື້ນ.

George Town Festival – Penang, Malaysia 29 July - 28 August 2016 The annual George Town Festival brings together artists, mainly local and regional, from diverse fields like theatre, dance, circus, puppetry, etc. to entertain and inform. Inaugurated in 2010 to commemorate the town being declared a UNESCO World Heritage Site, the aim of the festival is to promote the arts within the region and make culture accessible to all. Hence, ticket prices are kept affordable and the majority of the events are free. More than half the shows are by local and regional performers.

Ubon Ratchathani Candle Festival – Thailand 1-20 ກໍລະ​ກົດ 2016 ວັນເ​ ຂົ້າພ ​ ັນ​ສາ​ນັບວ ​ ່າເ​ ປັນ​ວັນທ ​ ີ່ສ ​ ັກສິດ ​ແລະ​ ພຣະສົງທ ​ ຸກ​ອົງຕ ​ ້ອງ​ປະ​ຈໍາສີນໃ ​ ນ​ວັດ, ​ເທສະ​ ການ​​ແຫ່ທ່ຽນນີ້​ຈະ​ຖືກຈ ​ ັດຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ຄໍ່​າວັນ​ທີ່

19 ກໍລະກົດ, ຕາມ​ດ້ວຍການ​ແຫ່​ທີ່​ໃຫ່ຍກ່ວາ​ນີ້​ ໃນ​ມື້​ຕໍ່​ມາ. ກຸ່ມຜ ​ ູ້ຊາຍຈະ​ເປັນ​ຜູ້ຕ ​ ັ້ງ ​ແລະ ​ຈັດ​ ວາງ, ທັງນັກ​ແກະ​ສະ​ລັກ​ທີ່ສ ​ ໍາ​ນານ​ກໍ່​ຮ່ວມ​ສະ​ ແດງ​ສີ ​ໄ ມ້ ​ລ າຍ​ມື ກ ານ​​ແ ກະ​ສ ະ​ລັ ກ ​ທ່ ຽ ນຂອງ​ ຕົນ​ ເຊີ່ງທ່ຽນດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ຖືກ​ຖະຫວາຍ​ແກ່​ວັດ ພາຍຫຼັງສ ​ ໍາ​ເລັດ​ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

1-20 July 2016 The Buddhist Lent, or “Phansa” is the time for spiritual renewal and all monks retreat to the temples. A procession is taken out on the evening of 19th July, followed by a larger one the next morning. Menfolk, ordained and lay, with special artistic skills begin the task of moulding and sculpting elaborate candle works, which will be presented as merit-making offerings.


Briefly

11

.z7nz6h]hk? ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ມັນເປັນການຊອກຄົນທັງໂລກກ່ຽວກັບ ຂ່າວຂອງຕຳຫຼວດບຸກກວດວັດຖຳ້ເສືອ ພຣະທາດຕາບົວ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ວັດການຈະນາບູລີຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ເຊີ່ງ ໄດ້ຄົ້ນພົບຊາກສົບລູກເສື້ອກວ່າ 40ໂຕທີ່ບັນຈຸໃນຕູ້ເຢັນ ແລະ ອີກຫລາຍສິບໂຕທີ່ຍັງມີຊີວິດ ແຕ່ຄ້ອນຂ້າງຢູ່ໃນ ສະພາບອ່ອນແອເໜືອນດັ່ງຂາດອາຫານ. ພຣະໃຫ່ຍທີ່ ປະຈຳໃນວັ ດ ໄດ້ ປ ະຕິ ເ ສດຂໍ້ ກ່ າ ວຫາກ່ ຽ ວກັ ບ ຊາກສົ ບ ຂອງລູກເສືອ. ນອກນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ບຸກຄົ້ນອີກກຸດຕິນື່ງ ພົບໜັງເສືອ ແລະ ອະໄວຍະວະຂອງສັດຫລາຍຊະນິດ.

Who are the real predators? Police raids on Wat Pha Luang Ta Bua, aka Tiger Temple in Thailand’s Kanchanaburi Province, revealed more than 40 dead tiger cubs in a freezer and dozens more live animals in various stages of undernourishment. Monks have denied any trafficking in tiger body parts. However, soon after the raid one monk was arrested fleeing the temple with tiger skins and assorted animal organs.

xjkw,h16jrkd.8h lxx ]k; ,u7;k,le7ao]tfa[lkdqo ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມເປີດໂຄງການ ໃໝ່ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ເຊິ່ງ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອອະນຸລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ຢູ່ 5 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນເວລາ 6 ປີ ນັບ ຈາກນີ້.

ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງໃນລະບົບນິເວດ ປ່າໂຄກພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຊື່ຂອງໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເພື່ອດຳເນີນໂຄງການໃນປີນີ້ ເຊິ່ງ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກຈຳນວນ 10,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ 1,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຈະຈັດ ສາຍການບິນອິນໂດເນເຊຍໄດ້ລິເລີ່ມເຊື່ອມຕໍ່ເປີດບໍລິ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໂຄງການດັ່ ງ ກ່ າ ວຮ່ ວ ມກັ ບ ກົ ມ ຄຸ້ ມ ຄອງ ການລະຫວ່າງສະຫນາມບິນລາວ ແລະ ຫມູ່ເກາະຕ່າງ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ.ໂດຍຈະເນັ້ນສາຍການບິນລາຄາຕຳ່, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຊີ່ງຈະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ການບໍລິການການຍົກເລີກ 24 ຊົ່ວໂມງເປັນຈຸດແຂງຂອງຕົນ.

lkpfj;o1510 grnjvz6h[=]y3rd lkpdko[yod6i6ok,kIvf lxx ]k;c]h; ການເປີດສາຍດ່ວນ 1510 ໃນເວລາທີ່ເໜາະເຈາະ, ຫລັງ ຈາກກະແສຄ່າໄຟ້າປັນປ່ວນກະເປົາເງີນຫລາຍຄົນ. ນີ້ ເພື່ອປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສາຍດ່ວນນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບຄຳຮ້ອງທຸກ ຂອງລູກຄ້າໄດ້. ເຊີ່ງໃນປັດຈຸບັນ ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດໂທຫາ 1510 ເພື່ອແຈ້ງເມືອທ່ານໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ຢຸດຕິທຳ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ນີ້ເປັນພັນທະໃນກອບ ການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນ.

Dial 1510 for consumer Garuda spreads its wings protection over Laos Forests of southern Laos In a bid to strictly implement the Law on Consumer Protection, the MoIC has launched a hotline The Indonesian airline now offers connectivity globally important to handle customer complaints. Now, aggrieved consumers can call 1510 to complain about poor service or product quality. These measures are also to comply with obligations under the AEC framework.

between several Lao airports and the archipelago and beyond. The airline is touting its low fares, Funded by Global Environment Facility, the Lao flexible flying options and 24-hour cancellation government and UNDP are set to conserve and services as some of its selling points. manage forests in five districts of Savanakhet province over the next six years.


oadgfuomk'

12

Contributors

David Fairhurst ເດ​ວິດ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ເມືອງ​ລາວ​ມາ​ຫຼາຍ​ກ່ວາ 15 ປີ​ເຮັດ​ ວຽກ​ເປັນ​ອາສາ​ສະມັກ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, ​ແລະ​​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ເຮັດ ວຽກ​ເປັນ​ອາຈານ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົບ​ພາສາ​ ​ແລະ ສອນ​ພາ ສາ​ອັງກິດທີ່ມ ​ ະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ວຽງຈັນ. ​ປັດຈຸບັນລ ​ າວ ໄ​ ດ້ສ ​ ້າງ​ຄອບ​ຄົວຢ ​ ູ່ລ ​ າວ ແ ​ ລະ​ສາມາດ​ປາກ​ເວົ້າພ ​ າສາ​ ລາ​ວ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ. ​ເ ດ​ວ ິ ດ ​ມ ັ ກ ​ກ ິ ດ ຈະ​ກ ໍ າ ​ກ ານ​ຍ ່ າ ງ​ ປ່າ​ເປັນ​ຊີວິດ​ຈິດ​ໃຈ, ລາວ​ເ ຄີ ຍ ຍ່ າ ງ​ແ ຕ່ ​ວ ັ ງ ​ວ ຽງ​ຫ າ​ ວຽງ​ຈັນ​ເພື່ອ​ການ​ກຸສົນມາ​ແລ້​ວ ​ແລະ ຍັງ​ມັກ​ຂີ່​ລົດຖີບ​ ໂດ​ຍສະ​ເພາະ​ທາງ​ພາກໃຕ້ຂ ​ ອງ​ລາວເຮົາ.

David came to Laos over 15 years ago as a VSO. He has stayed on as an ELT trainer and enjoys his job teaching academic English at Vientiane College. Now married into a Lao family, and fluent in the language, David is a keen hiker, and has walked from Vang Vieng to Vientiane for charity . He also enjoys cycling, particularly in southern Laos.

ແບຣີ ເປັ ນ ສະມາຊິ ກ ຂອງສະມາຄົ ມ ນັ ກ ຂຽນຂອງ ອົດສະຕຣາລີ - ASTW. ຢູ່ໃນ SE Asia, ລາວເປັນ ນັກເຮັດສາລະຄະດີ ແລະ ນັກຖ່າຍຮູບ. ເຂົາໄດ້ ສຸມໃສ່ບົດເລື່ອງຢູ່ໃນຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ມຽນມາ. www.roguewave-productions.com

ແມ່ນນັກຄົ້ນຄວ້າການລົງທຶນ ແລະ ນັກໄຝ່ຝັນ, ລາວ ເຊື ່ ອ ສະເໝີ ວ ່ າ ນໍ ້ າ ເຄັ ມ ນັ ້ ນ ສາມາດປົວໄດ້ທຸກຢ່າງ, ທັງນໍ້າເຫື່ອ, ນໍ້າຕາ ແລະ ນໍ້າທະເລ

BARRY J. ATKINSON

Arhnue Tan is an investment analyst by day and a dreamer by night. She truly believes that salt water heals everything; sweat, tears, and the sea.

Barry J. Atkinson is a member of the Australian Society of Travel Writers (ASTW). Based in S.E.Asia, he is a documentary filmmaker, writer and photographer. He focuses on stories in Vietnam, Cambodia, Laos & Myanmar. www.roguewave-productions.com

Arhnue Tan

ຊອກອ່ານ ໂອ້!

Find Oh!

ທ່ານຜູ້ອ່ານສາມາດຊອກຫາວາລະສານໂອ້ໄດ້ຕາມສະໜາມບິນທົ່ວປະເທດ, ທຸກຖ້ຽວບີນ ຂອງລາວສະກາຍເວ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ສະຖານທີ່ທີ່ເໜາະສົມໃນການອ່ານ, ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທູດ ແລະ ຫ້ອງຂ່າວສານ...ແລະ ອື່ນໆ ~ ໂອ້! ປະຕູສູ່ໂລກກວ້າງ.

Initially, Oh! will be distributed at Wattay, Luang Prabang and Pakse International Airports and all Lao Skyway flights., upmarket hotels and restaurants, tourist information centres and tour agencies, banks and embassies.

Oh! - Southeast Asia in your hands. www.ohmag.la


Oh!

Photo Contest Open

ກະຕິກາງ່າຍໆ

ຮູບທ່ອງທຽ່ວທທີ່ຕິດພັນກັບແມ່ນຳ້ຂອງ (ທັງ 6 ປະເທດທີ່ແມ່ນຳ້ຂອງໄຫລຜ່ານ) ຄວາມລະອຽດຂອງພາບ (150 dpi ຫລື 5MB ຂຶ້ນໄປ) ສົ່ງມາທີ່ photocontest@ohmag.la ຮູບທຸກໃບແມ່ນຊັບສິນ ແລະ ລິຂະສິດຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນ

ຜູ້ຊະນະເລີດຈະໄດ້ຮັບການຈັດພິມເຕັມໜ້າໃນ Oh! Magazine ພິເສດຜູ້ໄດ້ຮັບລາງ ວັນຈະໄດ້ຮັບທີ່ພັກສອງຄືນທີ່ໂຮງແຮມທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ.

Competition guidelines

Theme “Mekong Tourism” High resolution, (150 dpi - 5MB above) Submit to photocontest@ohmag.la Entrant must have sole copyright to photograph

Winning entry will be printed in two-page spread in & vouchers for 2 nights in a luxury hotel in Laos

Oh! Magazine

*ທ່ານສາມາດສົ່ງຮູບມາໄດ້ຫລັງອ່ານຈົບ, ປິດຮັບການປະກວດວັນທີ 20 / 08 / 2016, ຜູ້ຊະນະເລີດຈະປະກາດໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາ ແລະ ການປະກວດຄັ້ງຕໍ່ໄປກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນອີກ

*Submission starts now, ends on 20th Aug, 2016. Winner will be announced in early September. Watch out for the next competition!

www.ohmag.la | FB: ohlaosmag


ihkovkskogxuf.sj,

14

Refreshment ~ corner ~ Once upon a time ໃນອານາຄົດອັນໃກ້ ສປປ ລາວ ຈະກາຍ ເປັນເມືອງທີ່ໂດງດັ່ງໄປດ້ວຍກະເຟ ຮອງຈາກ ການຜະລິດເບຍ. ສະບັບນີ້ເອົາໃຈຜູ້ມັກນັ່ງດື່ມ ຢູ່ຮ້ານໃນກະເຟ, ເພາະດຽວນີ້ຮ້ານກະເຟ ໃນລາວແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກລະດັບໃຫ້ຫລາຍກວ່າ ການດື່ ມ ກະເຟແຕ່ ຈ ະມີ ທີ່ ເ ດັ ດ ດື ງ ໃຈລູ ກ ຄ້ າ ດ້ວຍເທັກນິກອັນໃດຕ້ອງອ່ານ!

www.facebook.com/onceuponatimelao

ແມ່ນຮ້ານກະເຟທີ່ເປັນຫລາຍກວ່າຮ້ານກະເຟ, ນອກຈາກຈະມີການຕົບແຕ່ງແບບພົ້ນເດັ່ນ ແລ້ວເພີ່ນຍັງມີບຣາລິດຕ້າຝີມືດີທີ່ຈະປ່ຽນກະເຟຈອກທຳມະດາຂອງທ່ານໃຫ້ພິເສດ.. ດ້ວຍ ການຕົບແຕ່ງແຕ້ມຈອກກາເຟໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມແບບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ກະເຟຂອງທ່ານມີສີສັນ ທ່ານອາດລອງສັ່ງແບບຕາມອາລົມວ່າແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ຮອຍຍີ້ມຈາກຜູ້ເສີບ. ຈອກຈາກກະເຟ ແລ້ວ ທ່ານຄວນໄດ້ລອງເບີເກີບູນິມ ຫລື ສະລັດປາຊາມອນ ກໍ່ລົດຊາດດີຫລາຍ.

Once Upon A Time The exposed brick walls and pipes, industrial-styled light fixtures, polished cement floors, and thick wooden bar with its gleaming metal coffee machine indicate that the owners have invested a fair bit of time and money here. Upstairs, there’s a lot of natural light and would be a great spot for a private cocktail party. Try the crab porridge burger or the Norwegian smoked salmon for some healthy eating. The barista has come all the way from Thailand and that shows in the great coffee. Open from 07.00 to 18.00.


New Openings

15

Dao Coffee the High Tea ເອີ້ນດາວກະໄດ້! ເປັນທີ່ຮືຮາເມືອໂຄສະນາລ້າສຸດຂອງບໍລິສັດກຸ້ມດາວ ເຮືອງເຮັດແຄັມເປນໂຄນະຈັດໜັກທັງການເຮັດວິດີໂອແລະໄດ້ນັກຮ້ອງຊື່ ດັ່ງມາເປັນທູດການຕະຫລາດໃຫ້. ລ້າສຸດທາງດາວກໍ່ໄດ້ເປີດສາຂາໃຫ່ມ Dao Coffee the HIgh Tea ທີ່ເນັ່ນດືງດູດເອົານັກດື່ມທັງກະ ເຟ ແລະ ຊາ ໃນເຂດຕົວເມືອງທີ່ເໜາະແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມັກຢ່າງ ກາຍເຂດນັ້ນ ເມື່ອເຫັນແລ້ວຕ້ອງແວະ ນອກຈາກຈະມີການການ ຕົບແຕ່ງຢ່າງຫລູຫລາ ໂດຍເຮືອນສອງຊັ້ນທີ່ແຕ່ວສະຕາຍເຮືອນ ເກົ່າຊົງຝຣັ່ງ, ຕັ້ງສະຫງ່າຢູ່ຖະໜົນສາມແສນໄທ ທາງຊ້າຍມື ທີ່ເສີບທັງອາຫານເບົ່າ ແລະ ຂອງຫວານເບເກີລີ້ ແລະ ໃຫ້ ໄດ້ຊື່ຜະລິດຕະພັນຂອງດາວຕິດມືເມື່ອພ້ອມ.

Dao - the High Tea A two-storey French colonial house on Samsenthai Road that hopes to attract both coffee and tea lovers. The décor is luxurious. The café offers a varied menu of light food and bakery products.

The Coffee Tree ກໍ່ເປັນຮ້ານນື່ງທີ່ຫາກໍ່ເປີດໃຫ້ບໍລິການ, ເຊີ່ງຕັ້ງ ຢູ່ບ້ານໂພນໄຊ, ດ້ານຫລັງສະຖານທູດຫວຽດ ນາມ. ທາງຮ້ານມີການຕົບແຕ່ງແບບດິບດິບ ແລະ ມີການບໍລິການວ່ອງໄວ, ເຊີ່ງທາງຮ້ານ ເສີບກະເຟທີ່ຜະລິດໃນລາວ ແລະ ເມນູອາຫານ ຫວ່າງຫລາຍເມນູ ທີ່ເໜາະສົມທັງປະລິມານ ແລະ ລາຄາ ເຊັ່ນເມນູທີ່ຂາຍດີກໍ່ແມ່ນເຂົ້າປັ້ນ ແບບເກົ່າຫລີ, ສະລັດເປັດລົມຄວນ ຫລື ສະ ເຕັກກໍ່ຂາຍດີ ແລະ ທີ່ຈອດລົດສະດວກສະບາຍ.

The Coffee Tree

A new café, located in Baan Phonexay, just behind the Vietnam Embassy. All coffee served is from beans grown exclusively in Laos. The pick of the menu is Korean-style rice balls, smoked duck salad and steak. Prices are reasonable and parking is available.


0jk;rkp.o

16

'ko,tstdemjv'mjP;vto5]advk-Po 2016

The ASEAN Ecotourism Forum ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ປາກ​ເຊວ່າ​ດ້ວຍ​ແນວທາງ​ຍຸດທະສາດ​ອາ​ຊຽນທີ່ກ ​ ້າວ​ໄປ​ PAKSE DECLARATION ON ASEAN ROADMAP FOR STRATEGIC ສູ່​ກາ​ນພັດທະນາ​ຕາມ​ເຂດ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອະນຸລັກ ​ແລະ ​ແລ້ວ​ເສັ້ນ​ DEVELOPMENT OF ECOTOURISMUS CLUSTERS AND TOURISM ທາງ​ການທ່ອງທ່ຽວ CORRIDORS ງານ​ມະຫາ​ກໍາ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອາ​ຊຽນອະນຸລັກ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂື້ນ​ທີ່​ແຂວງ​ຈໍາປາ​ The ASEAN Ecotourism Forum, held in Champassak, Lao PDR from ສັກ, ສ.ປ.ປ ລາວ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ່ 22-25 ມິຖຸນາ 2016, ​ເຊີ່ງ​ເປັນ​ 22-25 June 2016, was attended by dignitaries and tourism officiກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​​ແມ່ນຕົວ​ແທນຂັ້ນ​ນໍາ ແລະ ​ພະນັກ​ກງານວິຊາ​ການ als from a number of the member countries. ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​ບັດນດາ​ປະ​ເທດ​ກຸ່ມ​ສະມາ​ຊິກ.

The theme for this year’s forum was “ASEAN Without Borders,

ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ​ງານ​ມະຫະກໍາປ ​ ີ​ນີ້​ແມ່ນ “ອາຊຽນປາສະຈາກ​ຂອບ​ Roadmap for Strategic Development of Ecotourism Clusters and ເຂດ, ​ແນວທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການ​ພັດທະນາ​ຕາມ​ເຂດ​ Tourism Corridors”. ການທ່ອງທ່ຽວ​ອະນຸລັກ ແລະ ແ ​ ລວ​ເສັ້ນທາງ​ການທ່ອງທ່ຽວ”. ​ ນ​ຄໍາ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ໂດຍ​ທ່ານ ດຣ. ບໍ່​ແສງ​ຄໍ​າ ວົງ​ດາລາ, ລັດຖະມົນຕີ​ ໃ ກະຊວງ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ, ການທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ​ວັດທະນະ​ທໍາແຫ່ງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ກັບ​ການກ່າວ​ຕ້ອນຮັບ​ບັນດາ​ຕົວຄະນະ​ຜູ້​ແທນ ແລະ ​ເນັ້ນໜັກ​ ວ່າ​ໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບອາ​ຊຽນປີ 2016, ສ​.ປ.ປ ລາວ ​ແມ່ນ​ມ​ີ ຄວາມ​ມຸ້ງໝ ​ ັ້ນໃ ​ ນ​ການປະຕິບັດພ ​ າຍ​ໃຕ້ຫ ​ ົວ​ຂໍ້ “ຫັນ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃຫ້ເ​ ປັນ​ ຮູບ​ປະ​ທໍາ ​ເພື່ອຄ ​ ວາມ​ເຂັ້ມແ ​ ຂງ​ຂອງ​ປະຊາ​ຄົມ​ອາ​ຊຽນ”.

In his keynote address, Dr. Bosengkham Vongdara, Minister of Information, Tourism and Culture, Lao PDR, welcomed the delegates and stated that as the Chair of ASEAN 2016, the Lao PDR is determined to further the aspirations of the region under the theme “Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community”.


Tourism News

17 The Forum agreed that it was time for ASEAN members to cooperate closely in realizing the ASEAN Vision 2025 and the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025 the aim of which was that by 2025, ASEAN would become a quality tourism destination offering a unique and diverse ASEAN experience that was committed to responsible, sustainable and balanced tourism development, thus contributing significantly to the socio-economic well-being the people of the region. The delegates acknowledged that ecotourism is a sustainable form of tourism that would enable the tourists to experience and understand the nature and rich biodiversity of the region, while at the same time generating socio-economic benefits for local communities living in harmony with nature especially in remote and rural areas within the ASEAN.

ພາຍ​ໃນ​ງານ​ມະຫະກໍາໄ​ ດ້​​ເຫັນວ ​ ່າ​ເປັນ​ໂອກາດ​ທີ່ເ​ ໝາະ​ສົມ​ສໍາລັບ​ ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ​ຫັນ​ມາ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ເພື່ອບ ​ ັນລຸ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ ໃໝ່ຂ ​ ອງ​ອາ​ຊຽນປີ 2015 ແລະ ​ແຜນ​ຍຸດທ ​ ະ​ສາດ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ ອາ​ຊຽນປີ 2016-2025 ຊື່ງເ​ ປົ້າ​ໝາຍຮອດປີ 2025, ອາຊຽນ ຈະກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີ ຄຸນນະພາບ, ມີເອກະລັກ​ ແລະ​ ໃຫ້ປະສົບການອາຊຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ ປະຕິບັດຕາມພາລະໜ້າທີ່ໃນ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນ ແບບທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີຄວາມສົມດູນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມຢູ່ດີກິນດີດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະຊາຊົນ ອາຊຽນ. ບັນດາຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ກໍ່ໄດ້ຮັບ​ຮູ້​ວ່າການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອະນຸລັກນັ້ນ​ ແມ່ນ​ການທ່ອງທ່ຽວແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ເຊີ່ງຈ ​ ະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ບ ​ ັນດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ ທ່ຽວ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ, ສາມາດ​ສໍາພ ​ ັດປະສົບກ ​ ານ​​ຄວາ​ມ ອຸດົມສົມບູນ​ຂອງທໍາມ ​ ະ​ຊາດ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ, ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ ກໍ່ສາມາດສ້າງ​ຜົນປ ​ ະ​ໂຫຍ​ດທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ແກ່​ຊຸ່ມ​ ຊົນທ້ອງ​ຖີ່​ນ ​ໃຫ້ຫ ​ ັນ​ມາດໍາລົງຊ ​ ີວິດຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ຄວາມ​ອຸດົມສົມບູນ​ ຂອງ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ໂດ​ຍສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຂ​ດຫ່າງ​​ໄກ​ພາຍ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ. ພາຍ​ໃ ນ​ງ ານ​ມ ະຫະກໍ າ ​ຍັ ງ ​ໄ ດ້ ຮັ ບ ​ຮູ້ ​ເ ອົ າ ​ບັ ນ ດາ​ຕົ ວ ​ແ ທນຫຼ າ ຍ​ ຝ່າຍ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ນາໆ​ຊາດ ​ເພື່ອພ ​ ັດທະນາ​​ ແຜນການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ ລວມທັງເ​ ສັ້ນທາງ​ການ​ ທ່ຽວ ແລະ ​ແຜນ ການ​ອື່ນໆ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ.


oadgfuomk'

18

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ປາກ​ເຊ​ຄັ້ງນ ​ ີ້​ໄດ້ຮ ​ ຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ບ ​ ັນດາປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ອາ​ ຊຽນ​ໃຫ້ມ ​ ີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ແນວທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ ແລະ ​ກາ​ນພັດທະນາ​ຕິດ​ຈອດ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ອະນຸລ ​ ັກ​ເຊີ່ງຈ ​ ະ​ ເປັນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນທ ​ ັງທ ​ າງບົກ ແລະ ​ທາງ​ນໍ້າ. ບັນດາ​ເຂດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ອະນຸລັກ ແລະ ​ແລວ​ເສັ້ນທາງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ການ​ພັດທະນາ ແລະ ​ສໍາຫ ​ ຼວດ​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ​ອາ​ຊຽນ ທຸກໆ​ປະ​ເທດ,​ ໂດຍ​ຜ່ານ​ເຂດ​ແດນ ແລະ ​ເຂດ​ອະນຸລັກ​ສັດປ່າຕ່າງໆ ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ ເສັ້ນ​ທາງ​ການທ່ອງ ທ່ຽວ​ແກ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສູ່​ເຂດ​ຊົນນະບົດທີ່ຫ່າງ​ໄກ​ ເພື່ອປ ​ ະສົບ​ການ​ທໍາມ ​ ະ​ຊາດ ແລະ ​ແກ່ນ​ຫຼັກ​ຂອງ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ອະນຸລັກອາຊຽນ. ວິໄ​ ສ​ທັດ​ການ​ພັດ​ທະນາ​ນີ້​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ເປີດ​ໂອ​ ກາດ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດຄ ​ ຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເຊື່ອມ​ ຕໍ່​ທັງທ ​ າງ​ບົກ ​ແລະ​ ນໍ້າ; ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທໍາ ​ແລະ ​ການ​ ພັດທະນາ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ, ຍັງເ​ ປັນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາມ ​ ະ​ຊາດ​ ແລະ ​ການພັດທະນາ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ຊົນນະບົດ​ອີກ​ດ້ວຍ.

The Forum acknowledged the role of international tourism stakeholders in developing multinational tour itineraries, tour routes and special interest tour programs in the region.

The Pakse Declaration called for an ASEAN coordinated roadmap to strategically identify, plan and develop an inter-connected network of ecotourism sites which linked to major overland and river passageways. These ecotourism clusters and tourism corridors would be developed to traverse all ASEAN nations, transcending borders and wildlife frontiers, facilitating tourists to travel deep into rural areas and nature reserves and to experience the essence of ASEAN’s ecotourism attractions. This visionary development would unlock economic opportunities along overland and river routes; a major socio-economic initiative to create employment and uplift communities, revitalize idle natural resources and transform impoverished ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ປາກ​ເຊ​​ແມ່ນ​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ໂດຍ​ລັດຖະມົນຕີ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ rural areas.

ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ ​ເຊີ່ງ​ຈະ​ຖືກ​ຍົກ​ຂື້ນ​ທີ່​ກອງ​ປະ​ຊຸ່ມສ ​ ຸດ​ຍອດ​ ອາ​ຊຽນທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັກ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນຍາ ປີ 2016 ນີ້. The Pakse Declaration endorsed by the ASEAN tourism ministers will be tabled at the ASEAN Summit in Vientiane in September 2016.

ຄະນະ​ຜູ້​ແທນ​ກໍ່ໄດ້ມີໂອກາດສຳພັດທຳມະຊາດເມືອງປາກເຊ, ແຮມຄືນໃນໂດນໂຂງ ສີ່ພັນດອນ ແລະ ທ່ຽວນຳ້ຕົກຕາດຄອນພະເພັງ, ທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດໃນໂລກອີກດ້ວຍ

Participates visited Si Phan Don Wetland Area and Khone PhaPheng Waterfalls, one of the worlds top ten largest cascading waterfalls!


Tourism News

19

ຄຳຄືນ ສປປລາວສວຍງາມແທ້ແທ້, ກໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ແທນ ຜ່ານການຂັບ ລຳດົນຕີພື້ນເມືອງ, ການສະແດງສິນລະປະອາຊຽນ ແລະ ຍັງມືການເດີນແບບຂອງນາງ ສາວແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ອາຫານຄົບທຸກແຂວງ.

PHOTOS By Famous Lighting


3I'cI,mujfug]uf / Publisher’s

20

Choice

Sabaidee Pakse ~ Athena Hotel ສະບາຍດີປາກເຊ ເມື ອ ງປາເຊມີ ແ ຫລ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທຳມະຊາດທີ່ ອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ທີ່ ເປັ ນ ບ່ ອ ນດຶ ງ ດູ ດ ຄົ ນ ຈາກຫລາຍປະເທດເຂົ້ າ ມາທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ, ຄ້າຂາຍ, ເຮັດທຸລະກິດ ຍ້ອນມັນເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນ ຈາກອຸບົນ (ໄທ), ດານັງ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ພະນົມເປັນ (ກຳປູເຈ້ຍ). ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເມືອງປາກເຊເປັນໄປໄດ້ ໄວກ່ອນຫລາຍໆແຂວງ. ໂຮງແຮມອາທິນາກໍ່ແມ່ນໂຮງແຮມ ຂະໜາດກາງທີ່ມີ 21 ຫ້ອງ ມີການບໍລິການທີ່ໄດ້ແບບມາດຕະ ຖານຮອງຮັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ, ນັກທຸລະກິດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ການຄ້າງຄືນທີ່ເມືອງປາກເຊສະດວກສະບາຍ ດ້ວຍຫ້ອງທີ່ ກວ້າງຂວາງ, ສະອາດ, ຕົບແຕ່ງດ້ວຍເຟີນິເຈີໄມ້ດູ່ຢ່າງດີ ກິ່ນໄມ້ ຫອມໆ, ຕຽງໃຫ່ຍໆ, ໂຕະເຮັດວຽກກັບກາເຟຮອ້ນໆໃຫ້ຄວາມ ສະດວກຫລາຍສຳລັບຈະພັກຜ່ອນ ຫລື ຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ. ມີສະ ລອຍນ້ຳຂະໜາດເໝາະຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຜ່ອນຄາຍ. ລາຄານວດ ກໍ່ບໍ່ແພງ 60,000kip. ນອກນັ້ນເພີ່ນຍັງບໍລິການອາຫານທ່ຽງ ແລະ ອາຫານແລງດ້ວຍເມນູຫລາກຫລາຍ. ເປັນທາງເລືອກທີ່ ເໜາະສົມສຳສັບລັບການຄ້າງຄືນທີ່ປາກເຊ! Champassak Province is an area full of rich and beautiful natural wonders. Conveniently located at the crossroads of Ubon, Thailand, Da Nang, Vietnam and Siem Riep, Cambodia, its capital, Pakse, is attracting more and more business and leisure travelers. A new addition to the city’s hospitality industry is the Athena Hotel, a reasonably priced mid-range hotel. With 21 spacious and well-furnished rooms, it’s a convenient stopover for businessmen and tourists. Start your mornings with a dip in the swimming pool and follow it up with a freshly brewed coffee. The restaurant offers a variety of cuisines for lunch and dinner.

Offers and Booking information R.13 Phabat Village, Pakse city, Champasak Province Tel: +856 31 214 888, Fax: +856 31 214 999 Email: athena_lao@hotmail.com www.athenahotelpakse.com


Athena Hotel www.athenahotelpakse.com


dkogfuomk'

22

mtg]lk[g7opyo

,tskot;tde'kolhk'0v'7q o ,kg]g-p

Kenyir Lake

Malaysia’s manmade wonder text & Photos by Arhnue Tan


Travelogue

23

ທ່ານສາມາດນັ່ງເຮືອໄປໄດ້ ຫຼາຍຈຸດອ້ອມທະເລສາບ One of the many jetties around Kenyir Lake

Laos

Kuala Lumpur

​ າບ​ແດດ​ໃຕ້ຮ ​ ົ່ມຕົ້ນ​ໄມ້​ຢ່າງ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ຍ. ມີ​ຂະໜາ​ດ​ເກືອບ​ທົບ​ເຄີ່ງຂ ​ ອງ​ສິງກະ​ໂປ, ທະ​ Kenyir ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເນີນ​ສູງ, ​ແລະ ​ມີ​ຫຼາກ​ ນໍ້າໄ​ ຫຼອ

ເລ​ສາບ Kenyir ນັບວ່າ​ເປັນທະ​ເລ​ສາບ​ທີ່​ ມະນຸດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເອງ​ທີ່​ໃຫ່ຍທີ່​ສຸດ​ໃນ​ເຂດອາຊີ​ ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້, ​ເຊີ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃຈກາງ​ຂອງ​ ມາ​ເລ​ເຊຍ​ໃນ​ຣັດເທ​ ​​ ລັນ​ຄະ​ນຸ,

ຕິດ​ຈອດ​ກັບ​

ລັດກ ​ າລັນ​ຕັນເບື ​​ ້ອງ​​ຕາ​ເວັນຕົກ ​ແລະ​ ລັດ​ ພະ​ຮັນທາງ​ພາກ​​ໃຕ້, ທະ​ເລ​ສາບ​ແຫ່ງນ ​ ີ້​ແມ່ນ​ ຖືກສ ​ ້າງ​ຂຶ້ນໃ ​ ນ​ປີ 1985 ​ໂດຍ​ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ

ຫຼ າ ຍ​ຣີ ​ສ ອດ​ໄ ດ້ ​ເ ຂົ້ າ ​ມ າ​ເ ປີ ດ ​ບໍ ລິ ກ ານ​ໃ ນ​ບັ ນ ດາ​ ດອນ​ຕ່າງໆ, ທາງ​ຣັດຖະບານ​ກໍ່​ຍັງຊ ​ ່ວຍສ້າງ​ເສັ້ນ ທາງ​ເ ພື່ ອ ​ອໍ າ ​ນ ວຍ​ຄ ວາມ​ສ ະດວກ​ໃ ນ​ກ ານ​ເ ຂົ້ າ​ ເຖິງສ ​ ະຖານ​ທີ່ທ ​ ່ອງ​ທ່ຽວ​ນີ້. ນອກຈາກ​ເປັນ​ບ່ອນ​ ພັກຜ່ອນ ​ແລະ ​ຜ່ອນຄາຍ​ແລ້ວ, ທະ​ເລ​ສາບ Kenyir ຍັງ​ເປັນ​ທີ່ນ ​ ິຍົມ​ສໍາລ ​ ັບ​ການ​ຕຶກປາ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ ສາຍ​ພັນ, ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ​ອ້ອມ​ຮອບ​ທະ​ເລ​ສາບ​ຍັງມ ​ ີ​ ບັ ນ ດາ​ນໍ້ າ ຕົ ກ ​ຕ າດ​ທໍ າ ​ມ ະ​ຊ າດ​ທີ່ ​ເ ປັ ນ ​ສ າຂາ​​ແ ຫຼ່ ​ງ ນໍ້າ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ໄຫຼລົງສ ​ ູ່ທະ​ເລ​ສາບ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ກັ້ນແ ​ ມ່​ນໍ້າ Kenyir ທີ່​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້ໃ ​ ນ​ການ​ປັ່ນ​ ຂ້ າ ພະ​ເ ຈົ້ າ ​ໄ ດ້ ​ມີ ​ໂ ອກາດ​ໄ ປ​ຢ້ ຽ ມ​ຊົ ມ ​ທ ະ​ເ ລ​ສ າບ​ ​ ີ້​​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້, ຄວາມ​ ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ແກ່​ສະຖານີໄ​ ຟຊູນ​ຕານ ມາ​ມູດ​ ແຫ່ງນ ແລະ​ ຍັງຊ ​ ່ວຍ​​ເປັນ​ອ່າງ​ເກັບ​ນໍ້າຕ້ານ​ນໍ້າ​ຖ້ວມ​ ໃນ​ເຂດ​ອີກ​ດ້ວຍ. ການ​ກໍ່ສ້າງ​ທະ​ເລ​ສາບແຫ່ງນ ​ ີ້​ໃນ​ຊຸມປ ​ ີ 1980 ​ໄດ້​ ເກີດ​ມີ​ຫາງ​ສຽງ​ປະ​ທ້ວງ​ຂຶ້ນທີ່​ມາ​ເລ​ເຊ​ຍ ສາ​ເຫດ​ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຖາງ​ປ່າເ​ ຖີງ 260 ຕາລາງ​ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ແລະ ​ມີ​ການ​ຍົກຍ້າຍ​ຖີ່​ນຢູ່​ອາ​ ໄສ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ຖີ່ນກຳເນີດຊົນເ​ ຜົ່າ​ພື້ນ​ເມືອງ ​ເ ມື່ ອ ​ແ ນມ​ເ ບີ່ ງ ​ແ ຄມ​ອ່ າ ງ​ທ ະ​ເ ລ​ສ າບ​ກໍ່ ​ຍັ ງ ​ສັ ງ ​ເ ກດ​ ເຫັນຕ ​ ໍ​ໄມ້​ທີ່​ຍັງຖືກ​ປະ​ໄວ້ ​ແລະ ຄ ​ ົງຄ ​ ້າງ​ຢູ່. ມາ​ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ ທະ​ເລ​ສາບ​ແຫ່ງນ ​ ີ້​ໄດ້ກ ​ າຍ​ເປັນ​ ສະຖານ​ທີ່ ​ທ່ ອ ງ​ທ່ ຽ ວ​ສໍ າ ລັ ບ ​ນັ ກ ​ເ ດີ ນ ​ທ າງ​ທີ່ ​ມັ ກ​ ພັກຜ່ອນ​ທີ່​ລາຄາ​ບໍ່​ແພງ, ມີຄວາມສວຍ​ງາມ ​ແລະ​ ສະຫງົບງຽບ. ​ດອນ 340 ​ແຫ່ງຂ ​ ອງທະ​ເລ​ສາບ

ງ າ ​ມ ຂ ອ ງ ​ທ ະ ​ເ ລ ​ສ າ ບ ​​ແ ມ່ ນ ງົ ດ ​ງ າ ມ ​ດັ່ ງ ​ທີ່ ​ລື ​ຊື່ ​ ແທ້ຈາກ​ປະສົບ​ການ​ສາມ​ຄືນ​ສີ່​ມື້​ເລາະ​ທ່ຽວ ​ແລະ​ ກິ ດ ຈະ​ກໍ າ ​ທີ່ ​ຕ້ ອ ງ​ລ ອງ​ແ ມ່ ນ ​ຢ້ ຽ ​ມ ຊົ ມ ​ນໍ້ າ ຕົ ກ ຕາດ​ ແລະ ສວນ​ປາ​ເຄລາ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ແນະ​ນໍາ​ວ່າຈຸດ​ ທ່ ຽ ວ​ສ ອງ​ແ ຫ່ ງ ​ແ ມ່ ນ ​ບໍ່ ​ຄ ວນ​ພ າດ​ເ ຂົ້ າ ​ຊົ ​ມ ຢ່ າ ງ​ ເດັດຂາດ. ນໍ້າຕົກ​ຕາດ​ສອງ​ແຫ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໄປ​ຊົມ​ແມ່ນ​ ນໍ້າຕົກ​ຕາດ​ໂຊ​ອັກ ​ແລະ​ ນໍ້າຕົກ​ຕາດ​ລາ​ເຊີ​ລ,​ ເຊີ່ ງ ​ສ າມາດ​ເ ຂົ້ າ ​ຊົ ມ ​ໄ ດ້ ​ງ່ າ ຍ​ພ ຽງ​ແ ຕ່ ​ຍ່ າ ງ​ຂຶ້ ນ ​ເ ນີ ນ​ ຕາມ​ທາງ​ຍ່າງ​ທີ່ປ ​ ູ​ໄວ້​ແລ້ວ. ນໍ້າ​ທີ່ທ ​ ັງ​ເຢັນ ​ແລະ​ ສົ ດ ​ຊື່ ນ ​ຍັ ງ ​ມີ ບ່ ອ ນ​ທີ່ ​ທ່ າ ນ​ສ າມາດ​​ໂ ດດ​ນໍ້ າ ​ຫຼີ້ ນ​ ໄດ້ ​ແລະ ​ຍັງ​ສາມາດ​ລອຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫຼີ້ນນໍ້າໃຕ້ຈ ​ ຸດ​ ນໍ້າທີ່ຕົກລົງ​ສູ່ພ ​ ື້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ! ຂໍ້​ແນະ​ນໍາອ ​ ີກ​ຢ່າງ​ ໜື່ ງ ​ແ ມ່ ນ ​ຄ ວນ​ຖື ​ຂ ອງ​ກີ ​ນ ຫຼີ້ ນ ​ໄ ປ​ພ້ ອ ມ​ເ ພື່ ອ ​​ທ່ າ ນ​ ສາມາດ​ໃຊ້ເ​ ວລາ​ຫຼີ້ນນໍ້າຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ​ຟັງສຽງ​

ຈຸດ​ເດັ່ນ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ​ສວນ​ປາ​ເຄລາ, ຄໍາ​ວ່າ ​ເຄລາ ຫຼື ປາ empurau (​ໃນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ເອີ້ນ​ວ່າ mahseer) ​ແມ່ນປາ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ນິຍົມ​​ ​ແລະ ​ເປັນ​ ທີ່​ຕ້ອງການ​ກັນ​ຫຼາຍ​, ໃນປະ​ເທດ​ມາ​ເລ​ເຊຍບາງ​ ຄັ້ງ​ຮູ້ຈັກ​ກັນ​ໃນ​ຊື່​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຣາຊາ​ແຫ່ງປ ​ າ​ນໍ້າ​ຈືດ”. ປາທີ່ສົດມີ​ລາຄາ​ສູງເ​ ຖິງ 480 ​ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ກິ​ໂລ ​ເຊີ່ງ​ ປາປະ​ເພດ​ນີ້​ແມ່ນ​ຖືກ​ລ້ຽງ​ໃນ​ທະ​ເລ​ສາບ Kenyir​ ແຫ່ງນ ​ ີ້​ເອງ. ການ​ເຂົ້າທ ​ ່ຽວ​ຊົມສ ​ ວນ​ປາ​ເຄລາ​ແມ່ນ​ ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ອະນຸຍາດ, ​ແຕ່​ບອກ​ໄດ້​ເລີຍ​ວ່າ​ຄຸ້ມ​ຄ່າ​​ ແນ່ນອນ. ເ​ ມື່ອລ ​ ່ອງ​ໄປ​ຕາ​ມ​ແຄມ​ນໍ້າລຽບຕາ​ຝັ່ງ, ຈະ​ປາກົດ​ ເຫັ ນ ປາ​ນັ ບ ​ຮ້ ອ ຍ​ໂ ຕ​ຈ ະ​ມ າ​ຈຸ້ ມ ​ຢູ່ ​ບ່ ອ ນ​ນໍ້ າ ​ຕື້ ນ ​ລໍ ຖ້ າ​ ໃຫ້ຄ ​ ົນ​ໂຍນ​ອາຫານ​ໃຫ້, ຜູ້ນ ​ ໍາ​ທາງ​ແນະ​ນໍາ​ໃຫ້​ ພວກ​ເຮົາ​ຍ່າງ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ນໍ້າ ​ແລະ​ ເກືອ​ປາຈາກ​ຈຸດ​ ທີ່​ເຮົາ​ຢືນ, ​ຕອນ​ທີ່​ໂຍນ​ອາຫານ​ລົງ​ນໍ້າປາ​ຈໍານວນ​ ນັບ​ບໍ່​ຖ້ວນ​ກໍ່​​ແຫ່ກ ​ ັນ​ເຂົ້າກ ​ ິນ​ອາຫານ, ​ແລະ​ ບາງ​ ໂຕ​ກໍ່ ​ໂ ດດ​ຈ າກ​ໜ້ າ ​ນໍ້ າ ​ຄ້ ວ າ​ອ າຫານ​ຈ າກ​ມື ​ກໍ່ ​ມີ , ນັບ​ວ່າເ​ ປັນ​ປະສົບ​ການ​ທີ່​ຄັກ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ່​ວ່າໄ​ ດ້​. ​ເວົ້າລ ​ ວມ​ແລ້​ວທະ​ເລ​ສາບ ​ແມ່ນ​ໃຫ້ທ ​ ັງຄ ​ ວາມ​ສົດ​ ຊື່ນ, ສະຫງົບງ​ ຽບ ​ແລະ​​ ເປັນແ ​ ຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່ລ ​ ື​ ຊື່ຂ ​ ອງ​ມ​າ​ເລ​ເຊຍ​ເໝາະ​ກັບ​ທຸກ​ເພດທຸກໄ​ ວ​, ທ່ານ​ ສາມາດ​ຕັ້ງ​ແຄ້ມທີ່​ເກາະ ຫຼືຈ ​ ອງ​ບ້ານ​ພັກ​ລອຍ​ນໍ້າ​ ທ່ ຽ ວ​ຊົ ມ ​ກັ ບ ​ໝູ່ ​ເ ພື່ ອ ນ​ກັ ບ ​ສ ະຖານ​ທີ່ ​ທ່ ອ ງ​ທ່ ຽ ວ​ທີ່ ​ ຜ່ອນ​ຄາ​ຍທັງກາຍ ​ແລະ​ໃຈ​ແຫ່ງນ ​ ີ້.


dkomjv'mPj; / Travelogue

24

“ຣາຊາ​ແຫ່ງປ ​ າ​ນໍ້າ​ຈືດ” ປາ​ເຄລາ. ປາທີ່ສົດ ມີ​ລາຄາ​ສູງເ​ ຖິງ 480 ​ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ກິ​ໂລ​ຖືກ​ລ້ຽງ​ ໃນ​ທະ​ເລ​ສາບ Kenyir Frenzy feeding at the Fish Sanctuary

A

t almost half the size of Singapore, Kenyir Lake is Southeast Asia’s largest manmade lake. Situated in Peninsula Malaysia in the state of Terengganu and bordering Kelantan to the west and Pahang to the south, Kenyir Lake was constructed in 1985 by damming the Kenyir River. The water from the lake feeds into Sultan Mahmood Power Station and also helps abate some flooding in the area. The creation of the lake in the 1980’s caused quite a stir in Malaysia as it involved a massive clearing out of 260 km² of jungle and the resettlement of villagers and Orang Asli (lit.”original people”, ”natural people” or ”aboriginal people”) One can still see a lot of tree stumps on the edges of the lake as not all could be cleared before the waters started filling up the area. Today, the lake is a tourist destination mostly for local travellers looking for an affordable, beautiful and peaceful getaway. Kenyir Lake’s 340 islands are actually hilltops, and several resorts have mushroomed upon these islands. The government has also put in infrastructure to make the area accessible. Other than for rest and relaxation, Kenyir Lake is very popular for fishing with its many species of freshwater fish. There are also

more than 14 stunning waterfalls from smaller rivers that feed into the lake. Having visited Kenyir Lake in May, 2016 I can attest to the beauty of the lake. I stayed there for four days and three nights, an ideal amount of time. Some “must-do” activities are, visiting the waterfalls and the Kelah Fish Sanctuary. Even those who are there for the fishing only, should consider these two rendezvous. The two waterfalls we visited were the Soak Waterfall and Lasir Waterfall. They are easy to reach; only a short hike away on well-made paths. The water is cool and refreshing with many pools to dip into and you can also opt for a water massage by going under the waterfall! Pack some snacks so that you can stay longer and enjoy the sound of rushing water and soft sunlight streaming through the trees. The highlight of our trip was a visit to the Kelah Fish Sanctuary. The kelah or empurau fish (mahseer in English) is extremely sought after, and in Malaysia is sometimes known as the “King of Freshwater Fish”. Costing up to about $480 per kilo live, these fish are bred at Kenyir Lake. The Kelah Sanctuary requires a permit to visit but is well worth the trouble.

One of the many rest stops at Kenyir Lake As we approached the river bank at the Sanctuary, hundreds of fish began to gather in the shallow waters to greet us. Thankfully, we had purchased some feed for them. The guide encouraged us to go straight into the water to feed them and what a mighty shock it was. As we threw our first handful of feed into the water, there were fish everywhere, even jumping out of the water, at times eating out of our palms in a frenzy. All in all, Kenyir Lake is a refreshing, idyllic and exclusive Malaysian tourist destination. There is something for everyone. You can camp on the islands, or book a house boat with friends and spend a few days idling on the iridescent waters of this manmade wonder.


ເຮື ອ ນແພໄວ້ ຄ ອຍບໍ ລິ ກ ານ ທ່ານຢ່າງຫລວງຫລາຍ

One of the many house boats on Kenyir Lake

ເດີນທາງ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ຈອງ​ປີ້​ຍົນ​ສາຍ​ການ​ບີນ​ແອ​ເອ​ເຊັຍ​ເຊີ່ງ​ມີ​ໃຫ້ບ ​ ໍລິການ​ ສາມ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ອາທິດ. ເສັ ​​ ້ນທາງ​ແມ່ນ​ເລີ່​ມຈາກ​ກົວ​ລາ​ລໍາເປີແມ່ນ​ໃຊ້​ ເວລາ​ປະມານ 4-6ຊົ່ວ​ໂມງ. ຖ້າ​ເດີນ​ທາງ​ດ້ວຍ​ລົດ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ East Coast ເດີ ​​ ່ນ​ທາງ​ສູ່ Terengganu, ລ້ຽວອອກ​ທີ່ Ajil ​ແລະ​​ໄປ​ ທີ່ Kuala Berang ​ເພື່ອຈອງ​ເຮືອທີ່ Pengakan Gawi. ຫຼື​ອີກທ ​ າງ​ ເລືອກ​ໜື່ງແ ​ ມ່ນ​ບີນຫາ Kuala Terengganu ​ແລະ ​ເຊົ່າ​ລົດ ຫຼື​ຈ້າງ​ຄົນ​ ຂັບ​ລົດໄ​ ປ​ຫາ Pengkalan Gawi ນອກ​ນັ້ນ​ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ລົດ​ເມ​ໂດຍສານ​ໄປ​ ຫາ Kuala Terengganu ອີກ​ດ້ວຍ.

ສະຖານ​ທີ່​ພັກ:

ທ່ານ​ສາມາດ​ເລືອກ​ຣີ​ສອດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕາມ​ເກາະດອນ​ຕ່າງໆ ມີທ ​ ັງແບບ​ຫ້ອງ​ ພັກ​ລວມ​​ແລະ ແ ​ ບບ​ບ້ານ​ພັກ​ສ່ວນ​ຕົວແບບ​ຄອບຄົວ​ກໍ່​ມີ​ໃຫ້ເ​ ລືອກ. ຖ້າ​ ຫາ​ກທ່ານ​ມາ​ກັນ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ໃຫ່ຍ, ທ່ານ​ສາມາດ​ເຊົ່າ​ເຮືອນ​​ແພລອຍ​ນໍ້າ ​ ແລະ ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ເ​ ທີ​ງທະ​ເລ​ສາບ​ໄດ້, ເ​ ຊີ່ງ​ເຮຶອນ​ແພ​ແມ່ນ​ຕົກ​ແຕ່ງຄ ​ ົບ​ຖ້ວນ​ ມີ​ທັງໂ ​ ທລະພາບ​ດາວ​ທຽມ, ​ແອ​ເຢັນ ​ແລະ​ສະຖານ​ທີ່​ແຕ່ງ​ກີ​ນອີກ​ດ້ວຍ.

ລະດູ​ການ​ແນະ​ນໍາ:

ນັບ​ແຕ່ເ​ ດືອ​ນມີນາ​ເຖິງເ​ ດືອນຕຸລາ​ແມ່ນ​ເໝາະ​​ແກ່​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​ສຸດ, ຖ້າທ ​ ່ານ​ບໍ່ຢ້ານ​ຝົນ ທ່ານ​ກໍ່ສາມາດ​ເຂົ້າ​ມາ​ທ່ຽວ​​ໄດ້​ລະ​ຫ່ວາງ​ເດືອນ​ ພະຈິກ​ເຖີງເ​ ດືອນ​ກຸມພາ.

Getting there: From Vientiane to Kuala Lumpur: Air Asia thrice weekly. The journey, from Kuala Lumpur, should take 4-6 hours. If driving, get on the East Coast Highway and head for Terengganu. Turn off at Ajil and go to Kuala Berang to get yourself to Pengakan Gawi for your boat. Alternatively, fly to Kuala Terengganu and rent a car or hire a driver to Pengkalan Gawi. There are also buses to Kuala Terengganu. Where to stay: Choose from any of the resorts on the islands which range from dormitorystyle rooms to family bungalows. If you are a large group, rent a house boat and live on the lake. These come equipped with satellite TV, air conditioning and even a cook. When to go: Anytime from March to October is good. If you don’t mind the rain, you could still visit during the monsoon season November – February.Cover Story

27

/ao.shwdwx.shIvf

Follow your Dreams By David Fairhurst

ເປີດໂລກກວ້າງດ້ວຍຕົວຂອງເຈົ້າເອງ Open up to the World


g]njv's]ad

28

Humphrey ​ແລະ Chevening, ສ່ວນ​ປະ​ ເທດ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ແລະ ເຢຍລະ​ມັນ ກໍ​ໍ່​ໃຫ້​ ທື ນ ການ​ສຶ ກ ສາທີ່ ​ສ ອນ​ເ ປັ ນ ​ພ າສາ​ອັ ງ ກິ ດ ​ໃ ນ​ ຫຼາຍ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ເຊັ່ນດ ​ ຽວ​ກັນ.

“ ກ າ ນ ​ສຶ ກ ສ າ ​ແ ມ່ ນ​ ອາວຸ ດ ​ທີ່ ​ສໍ າ ຄັ ນ ​ທີ່ ​ສຸ ດ​ ທີ່ ​ເ ຈົ້ າ ​ສ າມາດ​ໃ ຊ້ ​ໃ ນ​ ການ​ປ່ ຽ ນ​​ແ ປງ​ໂ ລກ​ ໄດ້” ​~ ແນວ​ສັນ ມັນ​ແດ​ວລາ

ສີ່​ງໃ ​ ດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ປ ​ ະທານາທິບໍດີ​ ບີລ ​ ຄຼີນຕັ້ນ ແລະ ​ຜູ້​ຮັບ​ລາງວັນນັກສະ​ແດງດີເ​ ດັ່ນອອສກາ, ເພີ່ມທັດສະນະໃຫມ່ ​ແມ໊ດທີ​ວ ​ແມ໊ກ​ຄໍນາ​ກີ້ ມີ​ຫຍັງ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ? ທັດສະນະໃຫມ່ກ່ຽວກັບ ສີ່ ​ງ ໜື່ ງ ​ທີ່ ​ຄ້ າ ຍ​ຄື ​ກັ ນ ​​ແມ່ ນ ​ທັ ງ ​ສ ອງ​ເ ຄີ ຍ ​ໄ ດ້ ​ຮັ ບ​ ວັດທະນະທັມ, ແລະ ທືນການ​ສຶ​ກສາຮຽນ​ຕໍ່ຕ່າງປະ​ເທດ​ນັ້ນ​ເອງ. ປະເພນີຂອງປະເທດ ເຮົາເອງ ແລະ ຄວາມ ​ໃ ນ​ຂ ະ​ນ ະ​ທີ່ ​ຈໍ າ ນວນ​ນັ ກ ​ສື ​ກ ສາລາ​ວ ​ເ ຮົ າ​ ເຂົ້າໃຈເລິກເຊີ່ງຂອງ ທີ່ ​ເ ພີ່ ມ ​ຂຶ້ ນ ​​ເ ລີ່ ​ມ ມີ ​ຄ ວາມສົ ນ ​ໃ ຈ​ໃ ນ​ລ ະດັ ບ​ ທ່ານຕໍ່ກັບການເບີ່ງໂລກ. ການ​ສຶ​ກສາ​ຢູ່ຕ່າງປະ​ເທດ, ​ເລື່ອງ​ຫຼັກ​ຂອງ​

ວາລະສານ​ພ ວກ​ເ ຮົ າ ​ສ ະບັ ບ ​ນີ້ ​ຈ ະ​ພ າ​ທ່ າ ນ​ ມາ​ເ ຈາະ​ເ ລິ ກ ​ກ່ ຽ ວ​ກັ ບ ​ທື ນ ການ​ສືຶ ກ ສາ​ໃ ນ​ ຫຼາຍຮູບ​ແບບ ບໍ່ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້ທືນ​ເຕັມ ຈໍານວນ ຫຼື​ໃນ​ລາຄາ​ພິ​ເສດຕ່າງໆ. ​ເຖີງຈະ​ Gain new perspective ມີ ​ຫຼ າ ຍ​ປ ະ​ເ ທດຫຼ າ ຍ​ພ າສາທີ່ ​ໃ ຫ້ ​ທື ນ ການ​ on your own country, ສຶກສາ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເໜັ້ນໜັກ​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ culture, and traditions - ເທດ​ທີ່​ມີພ ​ າສາ​ນໍາ​ໃຊ້ຫຼັກເ​ ປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ. and deepen your understanding got how you fit ການ​ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ​ທີ່ ​ເ ພີ່ ມ ​ຂຶ້ ນ ​ໃ ນ​ໂ ລກ​ປັ ດ ຈຸ ບັ ນ​ into the world. ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຕ່າງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ກໍ່​ໄຝ່ຝັນ​ຫາ​ທາງ

Gain New Perspective

ກ ​ ້າວ​ສູ່ດ ​ ້ານ​ໜ້າຂ ​ ອງ​ການ​ແຂ່ງຂັນ, ແ ​ ລະ ຈ ​ ະ​ມ​ີ ສີ່​ງ​ໃດ​ທີ່​ດີ​ໄປ​ກ່ວາ​​ໂອກາດ​​​ໄປຮຽນ​ເມືອງ​ນອກ.

ສໍ າ ລັ ບ ​ນັ ກ ​ສຶ ກ ສ າ ລ າ ​ວ ​​ແ ມ່ ນ ​ນັ ບ ​ວ່ າ ​ເ ປັ ນ​ ເວລາທີ່ ​ດີ ​ກັ ບ ໂອກາດ​​ໃ ນ​ກ ານຄ້ ວ າ​ທື ກ ານ​ ສຶກສາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ເຊີ່ງຈ ​ ະ​ເປັນ​ກຸນ​ແຈ​ສໍາ ຄັນ​ສູ່ຖານະ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ດີ ​ແລະ ​ລາຍ​ໄດ້​ທີ່​ ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ອະນາຄົດ. ຫຼາຍ​ກວ່າ​ສີບປະ​ເທດ​​ ໄດ້​ໃຫ້​ແຫຼ່ງທືນການ​ສຶກສານັບ​ແຕ່​ລະດັບ​ຊັ້ນ​ ສູ ງ ​ເ ຖີ ງ ລະດັ ບ ​ປ ະ​ລີ ​ນ ຍາ​ເ ອກ​ໃ ນ​ຫຼ າ ກ​ຫຼ າ ຍ​ ຂະ​ແ ໜງ​ກ ານ​ນັ ບ ​ແ ຕ່ ​ກ ານ​ພັ ດ ທະນາ​ເ ຖີ ງ ທັ ນ​ ຕະກໍາ​ກໍ່​ມີ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ເວລາ​ນັບ​ແຕ່​ສອງ​ ເດືອນ​ເຖີງຫຼາຍ​ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ.

​ໄ ວ​ໜຸ່ ມ ​ກັ ບ ​ປ ະສົ ບ ​ກ ານ​ທີ ​ບໍ່ ​ຫຼ າ ຍ​ອ າດ​ຈ ະ​ ພິ ຈ າລະນາ​ທື ນ ການ​ສຶ ກ ສາ​ທີ່ ​ປ ະ​ເ ທດ​ສີ່ ​ງ ກະ​ໂປ​. ​ທືນການ​ສຶກສາອາ​ຊຽນສໍາລັບນ ​ ັ ກ​ ຮຽນລາ​ວນັບ​ແຕ່​ຂັ້ນ​​ເກຼດ 10 ​ເປັນ​ໄລຍະ​ເວ ລາສີ່ ​ປີ ​ທີ່ ​ສ າມາດ​ຮ ຽນຈົ ບ ​ໃ ນລະດັ ບ ຊັ້ ນ ​ສູ ງ GCE ຂອງ​ສີ​ງກະ​ໂປ, ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ຍັງມ ​ ີບັນ ດາ​ທືນ​ລະດັບ ​ປະ​ລີ​ນຍາ​ຕີ​ໃນ​ບັນດາ​ມະຫາວິ ທະຍາ​ໄລ​ສີ​ງກະ​ໂປ​ອີກ​ດ້ວຍ. ​ໂຄງການ​ອື່ນ​ໆ ​ກໍ່ ​ລ ວມມີ ​ໂ ຄງ​ຊ າວ​ໜຸ່ ມ ​ເ ດີ ນ ​ທ ະ​ເ ລບັ ນ ດາ​ປ ະ​ ເທດ​ອາຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ​ແລະ ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ ເຊີ່ງ​ປັດຈຸບັນແ ​ ມ່ນ​ເປັນ​ປີ​ທີ່ 42, ​ເປັນ​ໂຄງ​ ໜື່ ງ ທີ່ ​ລ ວມ​ເ ອົ າ ຊາວ​ໝຸ່ ມ ຂອງ​ບັ ນ ດາ​ປ ະ​ເ ທດ​ ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​​ໃຕ້ ​ແລະ ​ຍີ່​ປຸ່ນ​​ ເຂົ້າ​ມາ​ພົບ​ກັນ. ສ່ວນ​ການ​ສຶ​ກສາ​ຂອງ​ນັກ​ ຄົ້ ນ ​ຄ້ ວ າ​ໃ ນສະ​ຖ າ​ບັ ນ ​ປ ະ​ເ ທດ​ອ າ​ເ ມ​ລິ ​ແ ມ່ ນ​ ເປີ ດ ​ສໍ າ ລັ ບ ​ນັ ກ ວິ ຊ າການ​ທີ່ ​ເ ຮັ ດ ວຽກ​ກັ ບ ບັ ນ​ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ​ທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດຖະບານ ຫຼືຈາກມະຫາວິທະຍາ​ໄລ ​ເຊີ່ງສ່ວນ​ຫຼາຍ​​ເປັນ​ ການ​ຝຶ ກ ​ອົ ບ ​ຮົ ມ ​ຄົ້ ນ ​ຄ້ ວ າຫຼ າ ຍ​ເ ດື ອ ນ​ຕ າມ​ ດ້ວຍ​ການ​ເດີ່ນທາງ​ແລກ​ປ່ຽນ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ທືນການ​ສຶກສາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ອີນ​ເດຍ​ ໂດຍ​ສ ະ​ເ ພາະ​ໃ ນ​ຂ ະ​ແ ໜງ​ກ ານ​ໄ ອ​ທີ ​ເ ຊີ່ ງ ​ນັ ບ​ ວ່ າ ​ເ ປັ ນ ​ຂ ະ​ແ ໜງ​ກ ານ​ໜື່ ງ ທີ່ ​ກໍ າ ລັ ງ ​ມີ ​ຄ ວາມ​ ຕ້ອງການ​ສູງ, ​ໄລຍະ​ການສຶກສາ​ແມ່ນ​ນັບ​ ແຕ່​ຫຼາຍ​ອາທິດ​ເຖີງສອງ​ສາມ​ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປ.

ບັ ນ ດາ​ປ ະ​ເ ທດ​ທີ່ ​ໃ ຫ້ ​ທື ນ ການ​ສຶ ກ ສາທາງ​ ດ້ າ ນ ​ກ າ ນ ​ພັ ດ ​ທ ະ ນ າ ​ເ ປັ ນ ຈໍ າ ​ນ ວ ນ​ ຫຼ າ ຍກ່ ວ າ​ໝູ່ ​ແ ມ່ ນ ​ລ ວມມີ ​ປ ະ​ເ ທດ​ອົ ດ ສ​ເ ຕ​ ເລຍ, ນີວຊີ​ແລນ​ ​ແລະ ​ຍີ່ປຸ່ນ. ທືນການ​ ສຶ ກ ສາ​ອົ ດ ສ​ເ ຕ​ເ ລຍ​ແ ມ່ ນ ​ເ ປີ ດ ​ສໍ າ ລັ ບ ​ທັ ງ​ ພາກສ່ວນລັດຖະກອນ ແລະ ອກ​ະຊົນ, ລະດັບ​ ທຶ ນ ການ​ສຶ ກ ສາ​ແ ມ່ ນ ​ລ ວມມີ ​ຂັ້ ນ ​ວິ ຊ າ​ກ ານ, ປະລິນຍາ​ຕີ ​ແລະ ​ປະ​ລີ​ນຫຍາ​​ໂທ. ທືນການ​ ສຶກສານີວຊີ​ແລນ ​ແລະ ​ທືນການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ ການ​ພັດທະນາ​ຂອງຍີ່ປຸ່ນ​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຈະ​​ ໃຫ້ທ ​ ືນ​ໃນ​ລະດັບ​ປະ​ລີ​ນຍາ​ໂທ, ​ແຕ່​ກໍ່​ມີ​ທືນ​ ໃນ​ລ ະດັ ບ ​ອື່ ນ ໆ​ໃ ນ​ຂ ະ​ແ ໜງ​ກ ານ​ທື ນ ທີ່ ​ແ ຕກ​ ຕ່າງ​ໄປ. ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ຈະໃຫ້ທ ​ ືນການ​ ສຶກສາທຸກ​ປີ​ບໍ່​ຕໍ່າ​ກ່ວາສີ​ບທືນຂຶ້ນ​ໄປ ທັງ​ ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກໍ່​ສູງ ​ແລະ ​ຜູ້​ສະໝັກ​ຕ້ອງ​ມີ​ລະ ດັບ​ພາສາ​ອັງກິດ​ທີ່​ແຂງ ​ແລະ ​ຂໍ​ສະ​ເໜີ​ທືນ​ໃນ​ ຂະ​ແ ໜງ​ກ ານ​ທີ່ ​ມີ ​ຄ ວາມ​ຕ້ ອ ງການ​ສູ ງ ​ໃ ນ​ ການ​ພັດທະນາ. ​ແຕ່​ກໍ່ຍັງ​ມີ​​ໂຄງການ​ຊ່ວຍ​​​ ຍົກ​ລະດັບ​ພາສາ​ອັງກິດ ​ແລະ ​ການ​ຝຶກ​ອົບ ຮົບ ກ່ອນ​ການ​ເດີ່ນ​ທາງ​ເພື່ອຊ ​ ່ວຍນັກ​ສຶກສາ​ ໃຫ້ພ ​ ້ອມ. ສໍາລັບ​ທືນການ​ສຶກສາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ ເມ​ລິ​ກາ ​ແລະ ​ອັງກິດແມ່ນມີ​ທືນ Fulbright,

​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ ຫານ​ສຶກສາ​ຮໍ່າຮ ​ ຽນ​ຕ່າງ ປະ​ເ ທດ​ບໍ່ ​ແ ມ່ ນ ​ວ່ າ ​ຈ ະ​ບໍ່ ​ໄ ດ້ ​ເ ສຍ​​ເ ງີ ​ນ ສະ​ເ ໝີ​ ໄປ. ຂະ​ແໜງ​ການ​ສຶກສາ​ແມ່ນ​ນັບ​ວ່າ​ເປັນ​ ແຫຼ່ງທືນມະຫາສານ (ນັກ​ສຶກສາ​ຕ່າງ​ ປະ​ເທດ​ ແມ່ນ​ກວມ​ເອົາ​ມູນ​ຄ່າ​ເຖີງ $15 ຕື້​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ຂອງ​ເສດຖະກິດ​ອົດສ​ເຕ​ເລຍ​ໃນ​ປີ 2014)​ ບວກ​ກັ ບ ​ເ ສດຖະກິ ດ ​ຂ ອງ​ລ າວ​ທີ່ ​ກໍ າ ລັ ງ ​ຂ ະ ຫຍາຍຕົ ວ ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ຂ ະ​ແ ໜງ​ກ ານ​ສຶ ກ ສາ​ຕ່ າ ງ ປະ​ເທດ​ຫັນ​ມາ​ມີຄ ​ ວາມ​ສົນໃ ​ ຈ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ ສະ​ເ ພາະ​ກ ານ​ເ ພີ່ ມ ​ຂຶ້ ນ ​ຂ ອງ​ມ ະຫາວິ ທ ະຍາ​ ໄລ​ຕ່ າ ງປະ​ເ ທດ​ກັ ບ ​ກ ານ​ໂ ຄສະນາຈັ ດ ​ຫ າ​ ແລະ​ການ​ສໍາພາດ​ຕ່າງ​ດ້ວຍ​ລະດັບການ​ເຂົ້າ​ ຮຽນ​ທີ່​ງ່າຍ​ ​ແລະ ສາມາດ​ຮຽນ​ຈົບ​ໃນ​ເວລາ​ ທີ່​ສັ້ນ​ຂຶ້ນ. ສໍາລັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ຢາກ​ຮຽນ​ຕ່າງ ປະ​ເທດ​​ແລະ ​ຍີນດີ​ຈ່າຍຕ້ອງ​ມີຄ ​ ວາມ​ລະມັດ ລະວັງ​ໃນ​ການ​ຊໍ້​ໂກງ​ຕ່າງໆ, ຕ້ອງ​ຮູ້​ສຶກສາ​ ຄວາມ​ເຊື່ອຖ ​ ື ​ແລະ ​ອ່ານ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້ລ ​ ະອຽດ. ກາ​ນ ຂໍ ​ຂໍ້ ມູ ນ ​ຈ າກ​ເ ວັ ບ ​ໄ ຊ້ ຂ ອງ​ສ ະຖານທູ ດ ທ້ ອ ງ​ຖີ່ ​ນ ຈະ​ເ ປັ ນ ​ຈຸ ດ ​ເ ລີ່ ​ມ ທີ່ ​ດີ ​ໃ ນ​ກ ານ​ຊ ອກ​ ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​​ໄດ້ກ່ຽວ​ກັບ​ໂອກາດທີ່​ອາດ​ ຈະ​ປ່ ຽ ນ​ແ ປງ​ຊີ ວິ ດ ​ຂ ອງ​ທ່ າ ນ​ສູ່ ​ຫົ ນ ທາງການ​ ສຶກສາ​ຕໍ່ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້​.


29

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” -Nelson Mandela

W

hat do former US President Bill Clinton and Oscar-winning actor Matthew McConaughey have in common? Well, one thing is that they both got scholarships to study abroad.

ຂະຫຍາຍ ມູມມອງຂອງ ການເບີ່ງໂລກ ດ້ວຍການຮຽນ ຮູວ ້ ດ ັ ທະນະທັມ ປະເທດອື່ນ

As the number of Lao students, aiming for foreign qualifications, keeps rising, our cover story explores the increasing range of options available to them, either on full scholarships or discounted prices. While studying abroad is possible in a number of languages, we focus on those countries where the medium of instruction is English. With the world becoming increasingly competitive, everybody is looking for that edge that will put them ahead of the pack. And what better way to go about this than with an overseas education.

students in Laos, there’s never been Expand For a better time than to get that much priyour world- zed foreign degree with all its promises view by of better jobs and higher salaries in the More than a dozen countries offer experienc- future. all kinds of scholarships, from diplomas ing other to doctorates for disciplines as diverse as and dentistry and for periods cultures development ranging from two months to several years. The main countries offering large numbers of development scholarships for people in work are Australia, New Zealand and Japan. The Australian Award Scheme is open to those in the public and private sectors and includes technical, undergraduate and postgraduate scholarships. The New Zealand ASEAN scholarships and Japanese Development Scholarships are more generally for postgraduates, but other scholarships at different levels are

sometimes offered on different schemes. These countries routinely award dozens of scholarships a year, but they do tend to be very competitive, require very high levels of English and target specific fields. However, they often provide the opportunity to upgrade your English with some predeparture training to enable you to reach the required level. The U.S. and the U.K. offer Fulbright, Humphrey and Chevening scholarships respectively, while South Korea and Germany have courses for study in English in a range of areas. Younger people with less experience might consider scholarships for study in Singapore. The ASEAN scholarships for Lao PDR are a wonderful opportunity for grade 10 students over a four-year period to achieve a Singapore GCE Advanced level qualification. The scheme also offers undergraduate scholarships at Singaporean universities. Other opportunities such as the Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program, now in its 42nd year, brings together young people from Southeast Asia and Japan. The Study of the U.S. Institutes for Scholars is aimed at mid-career professionals in the NGO or

university sector and tend to involve a month-long academic residency followed by a short study tour. Scholarships from India, especially in IT, are much in demand and can range from a few weeks to a few years. But not all opportunities to study abroad are free. Education is a big money spinner (foreign students accounted for a whopping $15 billion to the Australian economy in 2014) and with Laos’ rising economy, foreign educators are beginning to take note. An increasing number of universities from abroad are conducting education fairs and one-on-one interviews with potential candidates, offering lower level entry requirements or fast-track degree programs. For those desperate for that overseas qualification and ready to pay for it, beware of the scams though. Make sure to check the legitimacy of the university and read the small print. The websites of local embassies are the best starting point to get more detailed information on the wonderful range of life-changing opportunities out there just waiting for you to grab them.


g]njv's]ad

30

g7af[+]a[gxao

z6hlt\ad0=mno muj3ffgfajo

ການ​ສະໝັກ​ທຶນການ​ສຶກສາ​ບາງ​ຄັ້ງກ ​ ໍ່​ເປັນ​ປະສົບ​ການໜ້າ​ອິດ​ເມື່ອຍ, ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ ແມ່ນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ສະໝັກ​ທຶນທີ່ທັງ​ທ້າທ ​ າຍ ​ແລະ ສັບສົນ​ຫຼາຍ​ຂັ້ນ. ສະ​ນັ້ນ​ວາລະສານ​ໂອ້! ສະບັບ​ນີ້​ໄດ້​ສອບ​ຖາມ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ວິຊາ​ການ​ທີ່​ມີ​ປະສົບ​ ການ​ໃນ​ການ​ຄັດ​ເລືອກຜູ້​ສະໝັກ​ທຶນການ​ສຶກສາ ​ແລະ ​ໃຫ້ຂ ​ ໍ້​ແນະ​ນໍາ​ຈາກ​ອີກ​ ດ້ານ​ໜຶ່ງ, ນັບ​ແຕ່​ການ​ຂຽນ​ແບບ​ຟອມສະໝັກ​ໄປ​ເຖີງຂໍ້ແ ​ ນະ​ນໍາ​ຕ່າງໆໃນຮອບ​ ສໍາພາດ ​ໂດ​ຍະສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສີ່​ງ​ໃດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ຜ ​ ູ​ສະໝັກ​ທຶນນັ້ນ​ໂດດ​ເດັ່ນ ​ແລະ​ ສີ່​ງ​ໃດ​ທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ເຮັດ​ໃນ​ການ​ສະໝັກ​ຂໍ​ທຶນ.

​ການຂຽນແບບ​ຟອມ​ໃບ​ສະໝັ ກ “ຕ້ອງ​ກຽມພ້ອມ!”

​ເລີ່​ມດ້ວຍ​ການ​ອ່ານ​ ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຕ່າງໆ​ລ່ວງ​ໜ້າ ​ແລະ ​ກະກຽມ​ເອກ​ ສານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ໃຫ້ຮ ​ ຽບຮ້ອຍ. ທຶນການ​ສຶກສາ​ ສ່ ວ ນ​ໃ ຫ່ ຍ ​ແ ມ່ ນ ​ຮັ ບ ​ເ ອົ າ ​ແ ບບ​ຟ ອມສະໝັ ກ​ ຈາກຫຼາຍ​ຮ້ອຍຄົນ, ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້​ໃດ​ເອກະສານ​ ບໍ່​ຄົບ​ຖ້ວນ​ແມ່ນ​ຈະ​ຖືກ​ປະຕິ​ເສດ​ໂດຍ​ກົງ -​ ເຖີງວ່າຈ ​ ະ​ມີ​ຄຸນ​ວຸດ​ທິສູງ​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ, ຖ້າເ​ ອ ກະສານ​ບໍ່​ຄົບ​ກໍ່​ຖື​ວ່າ​ບໍ່​ຜ່ານ

“ຢ່າ​ປະ​ເມີນ​ຕໍ່າ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ ສ້າງຄວາມເຊື່ອ ຕົນ​ເອງ” ການ​ຂຽ​ນແບບ​ຟອມສະ​ໝັກແ​ ມ່ນ​ ຫມັ້ນໃນຕົນເອງ ໂອກາດ​ທີ່ ​ສ າມາດ​ເ ປີ ດ ​ຕົ ວ ​ຄ ວາມ​ສ າມາດ​ ເປັນອິດສະຫລະ ຂອງ​ຜູ້​ສະໝັກ, ສະ​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ຄິດ​ໃຫ້ດ​ ີ​ວ່າ​ເຮົາ ເບິ່ງສິ່ງທີ່ທ່ານສາ ຕ້ອງການ​ໃຫ້ຜ ​ ູ້​ອື່ນເ​ ຫັນເ​ ຮົາ​​ເປັນ​ແບບ​ໃດ ມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍ ຕົວກັບທ່ານເອງ! “ຕ້ ອ ງ​ຮ້ ູ​ວ່າ ​ຕົນ ​ເ ອງ​ຕ້ອ ງການ​ໄ ປ​

ທາງ​ໃດ”

- ຜູ່້ສະໝັກຂໍ​ທຶນທີ່​ສາມາດ​ສ້າງ​ ຄວາມ​ໂ ດດ​ເ ດັ່ ນ ​ໄ ດ້ ​ແ ມ່ ນ ​ກໍ າ ​ໄ ດ້ ​ຈຸ ດ ​ຢື ນ ​ຂ ອງ​ ຕົນ​ເອງ ​ແລະ ​ມີວ ​ ິ​ໄສ​ທັດ​ວ່າ​ຕົນ​ຢາກ​ຢືນ​ຢູ່​ໃສ່​ ໃນ​ອະນາຄົດ ​ແລະ ​ຕ້ອງການ​​ທັກສະ​ໃດ​ເພື່​ອ ໃຫ້ໄ​ ປ​ເຖີງຈຸດ​ນັ້ນ.

“ຊອກ​ຮູ້​ເອົາ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ໃນ​ການ​ ຂຽນ​ຊວ ີ ະ​ປະຫວັດ​ຫຍ”ໍ້ ການ​ຂຽນ​ຊີວະ​ ປະຫວັ ດ ​ຫ ຍໍ້ ​ທີ່ ​ຂ າດ​ປ ະສົ ບ ​ກ ານ​ແ ມ່ ນ ​ຖື ​ວ່ າ​ ເປັນ​ຈຸດ​ອ່ອນທີ່​ສຸດ, ສີ່ງ​ ສໍາຄັນ​ຕ້ອງ​ຮູ້ຖາມຂໍ​ ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໃ ​ ນ​ການ​ຂຽນ ຫຼື​ ເຂົ້າ​ລະບົບ​ ອອນ​ລ າຍ​ຕ່ າ ງ​ໆ ​ທີ່ ​ສ າມາດ​ຊ່ ວ ຍ​ໃ ຫ້ ​ຄໍ າ ​ແ ນະ​ ນໍ​າການ​ຂຽນ​ທີ່ດ ​ ີ​ໄດ້.

“ຖ້ າ ​ຫ າກ​ມີ ​ຄົ ນ ​ຊ່ ວ ຍ​ຂ ຽນ​ແ ບບ​ “​ເ ວລາ​ສໍາ ພາດ​ສ ະ​ແ ດງ​ເ ຖີ ງ ທັ ດ ຟອມ, ຕ້ອງ​ຂຽນ​ໃຫ້ຖ ​ກ ື ​ຕາມ​ຄວາມ​ ສະນະ​ເປີ​ດກ້ວາງ,ເ​ ຂົ້າ​ຄນ ົ ​ງາ່ ຍ​ແລະ ເປັນຈີ​ງ” ​ມັນເປັນ​ຂໍ້​ດີ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜື່ງຖ້າຫ​ າກ​ມີ​ ​ເປັນ​ກນ ັ ​ເອງ” ນີ້​ເປັນ​ໜື່ງໃ​ ນ​ບຸກຄະ​ລິກທີ່​

ຄົນ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຊ່ວຍ​​ໃນ​ການຂຽນ ​ແລະ ​ໃຫ້​ ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ, ​ແຕ່​ຕ້ອງ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ແບບ​ ຟອມຖື ກ ​ຂ ຽນ​ໂ ດຍ​ຄົ ນ ​ຕ່ າ ງປະ​ເ ທດ​ໂ ດຍ​ກົ ງ​ ຈະ​ສ້ າ ງ​ຂໍ້ ສັ ງ ​ເ ກດ​ແ ກ່ ​ຜູ້ ​ຄັ ດ ​ເ ລື ອ ກ​ຟ ອມ​ໄ ດ້ ​ ງ່າຍ ​ແລະ ​ຈະ​ສ້າງ​ຂໍ້​ເສຍ​ແກ່​ຜູ້​ສະໝັກ​ ໂດຍ​ ສະ​ເ ພາະ​ຖ້ າ ​ຫ າກ​​ແ ບບ​ຟ ອມຜ່ າ ນ​ເ ຂົ້ າ ຮອບ​ ສໍາພາດ

“ຂ້ອຍ​ບໍ່​ຮູ້” ປະ​ໂຫຍ​ກນີ້​ຖື​

ວ່າ​ເປັນ​ຈດ ຸ ​ຈບ ົ ​​ໃນ​ເວລາ​ສໍາພາດ​ ຢ່າງແນ່ນອນ

ສະ​ແ ດງ​ໃ ຫ້ ​ເ ຫັ ນ ​ເ ຖີ ງ ການ​ປັ ບ ​ຕົ ວ ​ໄ ດ້ ​ຂ ອງ​ ຜູ້ ສ ະໝັ ກ ​ໃ ນ​ສ ະພາບ​ແ ວດ​ລ້ ອ ມ​ທີ່ ​​ແ ຕກ​ຕ່ າ ງ​ ໄປ​ເຊີ່ງ​ນັບ​ວ່າ​ເປັນ​ສີ່​ງທ້າ​ທາຍ​ອັນ​ໜື່ງ, ​ແລະ​ ຂໍ້ ​ນີ້ ​ແ ມ່ ນ ​ປັ ດ ​ໄ ຈ​ໜຶ່ ງ ທີ່ ​ສໍ າ ຄັ ນ ​ໃ ນ​ກ ານ​ຄັ ດ​ ເລືອກ.

“ສະ​ແດງ​ເຖີງຄວາມ​ຫຼງົ ​​ໄຫຼ​ກບ ັ ​ສ​ງີ່ ທີ່​ ເຈົ້າ​ເຮັດ ​ແລະ ​ສ​ງີ່ ທີ່​ເຈົ້າ​ຕອ ້ ງການ​​ ເຮັດ” ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຈໍ​າ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ທຸກ​ສິ່​ງທຸກຢ​ ່າງ, ​ແ ຕ່ ​ສິ່ ​ງ ສໍ າ ຄັ ນ ​ແ ມ່ ນ ​ຄ ວ ນ ຈ ະ ​ສ ະ ​ແ ດ ງ ​ໃ ຫ້ ​ ເຫັ ນ ​ວ່ າ ​ເ ຈົ້ າ ​ມີ ​ແ ນວ​ຄິ ດ ​ທີ່ ​ສ າມາດ​ເ ຫັ ນ ​ບ າດ​ ກ້າວຂອງຕົວ​ເອງ​ໃນ​ອະນາຄົດ ​ແລະ ​ສາມາດ​ ປະ​ກ ອບ​ສ່ ວ ນ​ເ ຂົ້ າ ​ໃ ນ​ກ ານ​ພັ ດ ທະນາ​ປ ະ​ເ ທດ​ ຊາດ.

ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ການສຳພາດ ຈົບແບບທ່ານບໍ່ຕັ້ງໃຈ “ຕ້ ອ ງ​ມີ​ຄ ວາມ​ຫ້າ ວ​ຫັນ ​ໃ ນ​ກ ານ​ ທ່ານຄວນ...

ຮໍ່າຮຽນ” ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງສະ​ແດງ​ໃຫ້ເ​ ຫັນວ​ ່າ​ ເຄີຍ​ຮຽນ​ມາ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ, ​ແຕ່​ສິ່​ງທີ່​ນັກ​ສໍາພາດ​ ຕ້ ອ ງການ​ເ ຫັ ນ ​ຈ າກ​ຜູ້ ​ສ ະ​ໝັ ກ ​ແ ມ່ ນ ​ທັ ກ ​ສ ະ​ທີ່​ “ຕ້ອງ​ສກ ຶ ສາ​ໃຫ້ດ ​ ”ີ - ຕ້ອງ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບປະ​ ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ທີ່​ຜ່າ​ມມາ ​ແລະ ຈະ​ສາມາດ​ນໍາ​ ເທດ​ທີ່​ຕົນ​ຂໍ​ທືນ, ​ໃນ​ເວລາ​ສໍາພາດຕອບ​ຄໍາ​ ໃຊ້ໃ ​ ນ​ຊີວິດ​ຕົວ​ຈິງ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ. ຖາມ​ໃຫ້ໄ​ ດ້​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຄໍາວ ​ ່າ “​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ ສວຍ​ງາມ“, ລວມ​ເນື້ອ​ຫາ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ ແລະ ​ທ້າຍ​ສຸດ, ຕ້ອງ​ຈື່​ໄວ້​ວ່າ “ຂ້ອຍ​ບ​ຮ ໍ່ ”ູ້ ປະ ກັບ​ຄົນ ຫຼື​ ວັດທະນະ​ທັມ, ຫຼື​ ສົນທະນາ​ກ່ຽວ​ ​ໂ ຫຍ​ກ ນີ້ ​ຖື ​ວ່ າ ​ເ ປັ ນ ​ຈຸ ດ ​ຈົ ບ ​​ໃ ນ​ເ ວລາ​ສໍ າ ພາດ​ ກັ ບ ​ມ ະຫາວິ ທ ະຍາ​ໄ ລ​ທີ່ ​ຕົ ນ ​ສົ ນ ​ໃ ຈ​ສ ະ​ໝັ ກ​ ແນ່ນອນ. ເຂົ້າ​ຮຽນ.


Cover Story

31

Tips from the Top By David Fairhurst

The insiders take on what makes a good scholarship candidate Applying for a scholarship can be a daunting experience. It’s often a complex process to navigate with potential pitfalls at every turn. With this in mind, Oh! asked several experts with considerable experience in selecting scholarship candidates to give us the view from the other side. They’ve provided some useful advice, from the initial application to the final interview. They’ve pointed out what makes a candidate stand out from the crowd, and what the big turn-offs are.

The Application Form ‘Be Prepared!’

Build your independence - see what you can do on your own!

Read all the instructions carefully in advance and include all the documents asked for. Major scholarship programs get hundreds of applications and anyone missing even one document will be rejected straight away – no matter how good a candidate you are or how strong your application is, you won’t pass the first hurdle.

‘Don’t undersell yourself.’ The application form is your opportunity to market yourself. Think about how you want to be perceived by the person making the decision and show that.

‘Know where you’re going.’

Strong applicants are aware of where they are now, and have a vision of where they want to be and the skills they need to get there.

‘Get some advice when writing a CV.’ Amateurish CV’s are a big turn-off. Ask for help or go online, there’s plenty of good stuff out there.

‘If yo u get help in filling the form, keep it reali stic.’ It’s good to get a native speaker to input some ideas, but forms which are totally the product of a native speaker are easy to spot and this often leaves you with a lot to live up to if you are selected for an interview.

‘I don’t know’ is the kiss of death in an interview.

Meet new friends from around the world

The Dreaded Interview.... ‘Do your research’ – find out something specific about the country you are applying to that goes beyond merely ‘it’s beautiful’. Have interesting things to say about the people or the culture, as well as specifics about the universities or colleges you are interested in studying at. ‘Show that you are open, flexible and outgoing.’ These are the kinds of characteristics which will enable someone to thrive in a different environment which can often be challenging, so this is a huge factor in an interviewer’s decision. ‘Be passionate about what you do and what you want to do’. You don’t have to know everything, but you have to show that you’ve got a thoughtful approach which includes being able to see yourself and your role in the broader context of the development of your country.

‘Show your thirst for learning’. This isn’t so much about showing you have been on a thousand courses. The interviewer wants to hear about the skills you’ve got from learning and how you’ve used them. And finally, remember ‘I don’t know’ is the kiss of death in an interview.


g]nv'g]qjk8jk'cfo

32

g]nv'g]qjk8jk'cfo

Life & Learning Abroad By David Fairhurst

“ ຄື​ດັ່ງກັບ​ໝູ່​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມັກຈະເວົ້າສະ​ເໝີວ່າ ມັນເ​ ປັນ​ປະສົບ​ການ​ທີ່ທັງ​ຫວານ​ຊື່ນ, ສໍານຽງ​ ພາສາ​ເວົ້າ​ອາດ​ຈະ​ແປກ​ແຕ່ນີວຊີ​ແລນ​ນັບ​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ອັດສະຈັນ​ຕາ​ບໍ່​ວ່າດ້ານ​ສີນ​ລະ​ປະ, ທໍາ​ ມະ​ຊາດອັນ​ສວຍ​ສົດງົດ​ງາມ​​ແລະ ​ຜູ້ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ, ​ນັບ​ວ່າເປັນ​ປະສົບ​ການ​ສອງ​ປີ​ທີ່ຂ ​ ້າພະ​ເຈົ້າບ ​ ໍ​່ ມີ​ວັນ​ລືມ. ການ​ຮຽນ​ຮູ້​​ບໍ່​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຢູ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ​ແຕ່​ລວມ​ເຖີງການ​ສໍາ​ພັດ​ກັບວ ​ ັດທະນະ​ ທັມທີ່​ແປກ​ໃໝ່, ການ​ພົບ​ປະ​ຜູ້​ຄົນ ​ແລະ ​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ເຊີ່ງ​ສີ່​ງເ​ ລົາ​ນີ້​ສາມາດ​ນໍາ​ຄວາມ​ຄິດ​ ສ້າງສັນ ​ແລະ ​ການສ້າງ​​ວິທີ​ການເບີ່​ງ​ແງ່ມຸມອື່ນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ອອກ​ໄປ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ກັບ​ ສີ່​ງທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມ ​ ີ​ຄວາມ​ຫຼົງໄ​ ຫຼໃ ​ ນ​ຊີວິດ​ກໍ່​ຄື​ການ​ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ ​ສົນທະນາ​ກ່ຽວ​ກັບບ ​ ັນຫາ​ ການ​ພັດທະນາ​ເຊີ່ງກ ​ ໍ່ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ຮູ້ເ​ ຂົ້າ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ຮຽນ. ​ສີ່​ງທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດແ ​ ມ່ນ​ຢ່າ​ໝົກ​ ໝຸ້ນກ ​ ັບ​ການ​ຮຽນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ! ອອກ​ໄປ​ສໍາ​ຫຼວດຊາຍ​ຫາດ, ນອນ​ອາບ​ແດດ ​ແລະ ​ທ່ຽວ​ຊົມແສງ​ສີ​ ຍາມຄໍ່າ​ຄືນ! ຢ່າລ ​ ືມ​ວ່າການ​ໄປ​ສຶກສາ​ບໍ່​ເຖີງຂັ້ນ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ກັບ​ມາ​ປ່ຽນ​ໂລກ​ແຕ່​ກົງກັນຂ້າມ​ແມ່ນການ​ ທີ່​​ເຮົາ​ສາມາດເບີ່​ງໂ ​ ລກ​ໃນ​ແງມູມໃ ​ ໝ່! ”

oy;-uc]o

ອຸລາ​ດ ​ແສງ​ອຸ​ໄທ (ລັດ), ປະລິນຍາ​ໂທສາ​ຂາ​ການ​ພັດທະນາ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແວວ​ລິງຕ ​ ັນ, ປະ​ ເທດ​ນີວຊີ​ແລນ, ນັກ​ສຶກສາ​ທືນອາ​ຊຽນ


Cover Story

33

New Zealand

It was ‘sweet as!’ as my Kiwi mates like to say. The accent is strange, but New Zealand is a special place with mind-blowing arts, natural wonders and lovely people. My two years were unforgettable. Learning is not only about the classroom, but also from exposure to new cultures, people and places, bringing new ideas and different perspectives. I discovered what I really like and want in my life after spending time chatting with people. I often discussed development issues, which enriched lessons from uni. Don’t be totally obsessed with study! Turn off your computer and go out and enjoy the beach, sunshine and nightlife! You’re not there to change the world but to see the world from different angles and enjoy it!

Oulath Saengouthay (Lath), Master in Development Studies, University of Wellington, ASEAN Scholarship


g]nv'g]qjk8jk'cfo

34

Australia

Living and studying abroad has been demanding but rewarding. After my first semester, I realised the educational system is different from Laos and requires greater independence. At first, I struggled with time management, deadlines and high levels of expectation. However, I passed my first semester, and am using the lessons learnt. Australia is a very diverse country and there are invisible tensions amongst races. The Australian accent and idioms also take time to understand fully. Being independent has allowed me to know my strengths, weaknesses, and passions. I have broader perspectives from making new friends and see the world differently form before. Five months in Australia and I realise that neither pain nor bliss lasts forever. To feel it we need to pursue it.

“ການ​ອາ​ໄສ ​ແລະ ​ສຶກສາ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແມ່ນທັງ​ໜັກ​ທັງເ​ ມື່ອຍ​ ແຕ່​ກໍ່​ຄຸ້ມຄ່າ, ຫຼັງຈ ​ າກ​ພາກຮຽນ​ທໍາອ ​ ິດ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈື່ງ​ເຫັນວ ​ ່ າ​ ລະບົບ​ການ​ສຶກສາ​ແມ່ນ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ຢູ່​ລາວ​ຫຼາຍ ​ໂດຍ​ສະ​ ເພາະ​ແມ່ນຕ ​ ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ສູງ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​​ພົບ​ຄວາມ​ ຫຍຸ້ງ​ຍາ​ກ​ກັບ​ການ​ຈັດການ​ເວລາ, ການ​ສົ່ງບ ​ ົດ​ໃຫ້ທ ​ ັນ​ເວລາ​​ ແລະ ​ທັງ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້ໄ​ ດ້​ຕາມຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ທີ່​ສູງ, ​ແຕ່​ຢ່າງ​ ໃດ​ກໍ່ຕາມ ຂ້າພະ​ເຈົ້າສາມາດ​ສອບ​ເສັງຜ ​ ່ານ​ພາກ​ຮຽນທໍາ​ອິດ​​ ແລະ ​ສາມາດ​ທອດຖອນ​ເອົາ​ບົດ ຮຽນ​ປະສົບການ​ໄດ້. ອົດສ​ ເຕຼ​ເລັຍ​ປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ຄາມ​ ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂອງ​ເຊື້ອຊ ​ າດ ທັງສໍານຽງ​ການ​ເວົ້າ ​ແລະ ​ຄໍາສັບ​ ສໍານວນ​ກໍ່​ຕ້ອງ​ໃຊ້ເ​ ວລາ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ. ​ໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເສລີສູງເ​ ຮັດ​ໃຫ້ຂ ​ ້າພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ໄດ້​ຈຸດ​ແຂງຈຸດ​ອ່ອນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ຫຼົງໄ​ ຫຼ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ​ເຮັດ​ໃຫ້ເ​ ບີ່ງ​ ໂລກ​ໃນ​ແງ່​ມຸ່ມ​ ໃໝ່ແ ​ ຕກ​ຕ່າງ​ອອກ​ໄປນັບທັງ​ການພົບ​ປະ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ກໍ່​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ ກັນ. ພາຍຫຼັງຫ້າເ​ ດືອນ​ທີ່ໃຊ້​ຊີວິດ​ຢູ່ອົດສ​ເຕຼ​ເລັຍ​, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ ຈື່ງຮ ​ ູ້ວ ​ ່າທ ​ ັງຄ ​ ວາມ​ຫຍຸ້ງຍ ​ າ​ກ​​ແລະ ​ຄວາມງ່າຍ ​ ດາຍ​ບໍ່ມີ​ຫຍັງ​ຈະ​ ຄົງ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ​ໄປ, ຖ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ສີ່​ງ​ໃດກໍ່​​ຕ້ອງ​ໄຂ່ວຄວ້າ​ຫາ​ມັນ”

Aep Akhavong, Australian Award Scheme scholar, currently at ANU, Canberra

ແອບ ​ເອກ​ກະ​ວົງ, ຜູ້ໄ ​ ດ້​ຮັບ​ທຶນ​ການ​ສຶກສາອົດສ​ເຕຼ​ເລັຍ, ປັນຈຸບັຍສຶກສາ​ຢູ່ ANU, ​ເມືອງ​ແຄນ​ເບີຣາ


Cover Story

35

India

“ປະສົບ​ການ​ຂອງ​ຂ້ອຍທີ່​ອີນ​ເດຍ​​ເປັນ​ປະສົບ​ ການ​ທີ່​ດີ​ຫຼາຍ, ນັບ​ທັງ​ຊີວິດ​ມະຫາວິທະຍາ​ ໄລ, ການສໍາ​ພັດ​ກັບ​ວັດທະນະ​ທັມອີນ​ເດຍ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ອາຫາ​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ. ຂ້ອຍ​ຍັງ​ ໄດ້​ສ້າງ​ມິດຕະພາບ​​ໃໝ່ໆ​ ​ແລະ ​ຍັງໄ ​ ດ້​ຮຽນ​ ກັບ​ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ​ທີ່ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຫຼາຍ​ຄົນ. ນັບ​ ທັງຜູ້ຄ ​ ົນ​ ​ແລະ ​ວັດທະນະ​ທັມປະ​ເພນີກໍ່ມ ​ ີ​ ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ສີ່ງ​ ​ທີ່ປະທັບ ໃຈ​​ແມ່ນ​ເຖິງວ ​ ່າ​ຈະ​ມີ​ບັນດາ​ເທດສະການ​ຫຼາຍ​ ຢ່າງ ​ແລະ ​ມີຄ ​ ວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນຂອງ​ປະ​ເພນີ​ ແຕ່​ຊຸມຊ ​ ົນ​ຕ່າງໆ​ກໍ່​ຍັງ​ຮ່ວມ​ກັນເປັນ​ໜື່ງສະ​ເໝີ. ສີ່​ງທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມັກ​ກ່ວາ​ໝູ່​ແມ່ນ​ອາຫານ​ທ້ອງ ​ຖີ່​ນຂອງ​ອີນ​ເດຍ, ທ່ານຄວນທົດລອງເມນູຊື່ວ່າ:​ ໄກ້​ທິກ​ກະ​ມາ​ຊາ​ລາ, ​ໄກ່​ໂກ​ມາ, ​ໂຣ​ຕີ​ ເນັຍ, ​ກາລີ​ໄກ່, ປານີ​ປູ​ລີ ​ແລະ​ ອີກ​ຫຼາຍໆ​ ຢ່າງ. ນອກຈາກ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຍັງມ ​ ີ​ໂອກາດ​ ໄດ້​ທ່ຽວ​ຊົມ Taj Mahal ​ເຊີ່ງ​ເປັນ​ໜື່ງ​ໃນ ​ສີ່​ງມະຫັດສະຈັນຂ ​ ອງ​ໂລກ ​ແລະ​​​ ຍັງໄດ້​ເຫັນ ແຖ​ບພູ​ເຂົາ​ຫິມະ​​ໄລ​ທີ່​ອັດສະ​ຈັນ​ອີກ​ດ້ວຍ“ ​ ສງ​ທອງ ​ແກ້ວ​ມ່ວນ​ວົງ (ຕຸ້ຍ), ນັກ​ສຶກສາ​ ແ ປະ​ລີ​ນຍາ​ຕຼີສາຂາ​ເສ​ດຖະສາດ (ກຽດ​ຕິ​ຄຸນ), ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Jamia Millia Islamia, ນະຄອນ​ຫຼວງ​ເດ​ລີ, ປະ​ເທດ​ອີນ​ເດຍ

..My experiences in India were fantastic: university life; engaging in Indian culture and lifestyles and especially Indian food. I met the greatest friends and learnt under top professors. The people are so dynamic and diverse, traditional and sophisticated. I really enjoyed the different religious festivals and how despite differences, the communities coexist. I loved Indian food, chicken tikka masala, chicken korma, butter naan, chicken curry, panipuri etc. Most importantly I visited the Taj Mahal, one of the Wonders of the World, and also saw the stunning Himalayas.

Sengthong Keomuanvong (Tui), B.A in Economics (Hons), Jamia Millia Islamia University, New Delhi, India


g]nv'g]qjk8jk'cfo

36

United States

”ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສໍາ​ມະ​ນາ​ຫຼາຍ​ພາກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ການ​ຈັດການ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ ຈັດ​ໂດຍ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ມອນ​ຕາ​ນາ, ​ເປັນ​ປະສົບ​ການ​ທີ່​​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮູ້ ​ແລະ ​ສີ່​ງທີ​່ ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຈາ​ກການໄດ້​ຮັບ​ຟັງບ ​ ັນດາ​ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ຍົກ​ຂຶ້ນ​ບັນຫາ​ຂໍ້​ຄິດຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສີ່​ງ​ແວດ​ ລ້ອມ. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ໄດ້​ສໍາ​ພັດ​ກັບ​ການ​ພັກ​ເຊົາ​ແບບ​ໂຮມ​ສ​ເຕ​ໃນ​ສາມ​ຣັດ​ ແລະ ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ ​ສີ່​ງ​ເລົ່າ​ນີ້​ເຮັດ​ໃຫ້ຂ ​ ້າພະ​ເຈົ້າ​​ເຫັນວ ​ ່າມັນ​ມີ​ຫຼາຍ​ສີ່​ງຫຼາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ໜ້າ​ປະທັບໃຈກັບ​ ວັດທະນະ​ທັມຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິກາ, ພາຍຫຼັງກ ​ ັບ​ມາ​ຍີ່​ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຂ ​ ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ນໍ້າ​ໃຈ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ, ຄໍານືງ​ເຖີງຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຂອງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທໍາມ ​ ະ​ຊາດ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ”

I participated in a series of lectures on environment management at Montana University. It was interesting to listen to suggestions from professors for tackling environmental problems and the interesting case studies they used. Our homestay in three states and the cultural activities we experienced made me realize that there’s so much to appreciate about American culture. I also value natural resources much more and what they mean to humankind.

Thanousone Ngongvoralath exchange program in the US on ‘The Study of the United States Institutes on Global Environmental Issues’.

ທະນູສອນ ​ເງົາວ ​ ໍລະ​ລາດ, ນັກ​ສຶກສາ​ແລກປ່ຽນ​ທີ່ປ ​ ະ​ເທດ​ອາ​ເມ​ລິ​ ກາພາຍ​ໃຕ້ຫົວຂ ​ ໍ້ “ການ​ຄົ້ນຄ ​ ້ວາ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ທີ່ສ ​ ະຫະລັດ​ອາ​ເມ​ ຣິ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ສີ່​ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໂລກ”.


Cover Story

37

“ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ສະຖາບັນ​ທີ່ຖ ​ ືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຮາ​ ເວີ​ດ​ແຫ່ງທ ​ ິດຕາ​ເວັນ​ອອກ” ​​ແມ່ນ​ປະສົບການ​ ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ລືມ, ສີ່​ງທີ່​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ​ ກ່ຽວ​ກັບ NUS ​ແມ່ນ​ລະບົບ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ເກີດ​ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ເທົ່ານ ​ ັ້ນ ​ແຕ່​ເຕັມ​ໄປ​ ດ້ ວ ຍ​ຄ ວາມ​ຄິ ດ ​ສ້ າ ງສັ ນ ທີ່ ​ເ ປີ ດ ​ຊ່ ອ ງ​ທ າງ​​ໃຫ້​ ນັກຮຽນ​ໄດ້​ສຶກສາ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​​ແລະ ​ສາມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ ໄດ້​ໃນປະສົບ​ການ​ຊີວິດຕົວ​ຈີ​ງ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ ມີ​ໂອກາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງການ​ອາສາ​ສະມັກສາມ​ ອາທິດ​ສູນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອສ ​ ັດປ່າ​ທີ່ປ ​ ະ​ເທດ​ອີນໂ ​ ດ​ເນ​ ເຊຍ, ທັງ​ໄດ້​ຄວາມ​ຮູ້​​ ​ແລະ ​ປະ​ສົບກ ​ ານ​ກ່ຽວ​ ກັບການອານຸຮັກ​ສັດປ່າ. ​ແນ່ນອນ​ວ່າຄວາມ​ ທ້າທ ​ ່າ​ຍກໍ່​ມີ​ຫຼາຍ ​​ໂດຍ​ສະ​ເພາະຂ້າພະ​ເຈົ້າ​​ມາ​ ຈາກ​ລະບົບ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່ແ ​ ຕກ​ຕ່າງ​ກັນ, ສີ່​ງທີ່​ ສໍາຄັນ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະພາບ​ແວດ​ ລ້ອມ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ, ທັງຄ ​ ວາມ​ຕ້ອງການ ​ແລະ ​ການ​ ແຂ່ງຂັນ​ກໍ່​ສູງ. ທໍາອ ​ ິດຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກໍ່​ພົບ​ຄວາມ​ ຫຍຸ້ງຍາກ​ແຕ່​ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ເພີ່ນມ ​ ີ​ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ ສາມາດ​ໃຫ້ກ ​ ານຊ່ວຍ​ເຫຼືອຕ ​ ່າງໆ​ຖ້າ​ຫາກ​ນັກ​ ສຶກສາ​ມີ​ບັນຫາ​ໃດ​ກໍ່ຕາ​ມ ​ແລະ ​ຢ່າ​ລືມ​ວ່າການ​ ມີສ ​ ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ກິລາ ​ແລະ ​ກິດຈະ​ກໍາວັດທະນະ​ ທັມກໍ່​ຍັງ​ມີ​ໃຫ້ເລື ​​ ອກຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ”

Singapore

Learning at the ‘Harvard of the East’ is a lifetime journey that I have taken with me every day since. The best aspect of NUS is that learning is not only inclass or from textbooks, but is filled with creativity, allowing students to think critically and through hands-on real life experience. I participated in a threeweek volunteer program at Indonesia’s Wildlife Rescue Center, learning so much about conservation efforts. There are definitely challenges, especially coming from a totally different education system. One has to learn to adapt to the fast-paced, demanding and competitive learning environment. It was difficult at first but the university offers great support for all kinds of problems that may arise. Make sure you participate in the sport and cultural activities on offer as well as your study

ວຽງ​ດາ​ລັດ ສົມເ​ ພັດ (ບີ້), ນັກສ ​ ຶກສາ​ປະ​ລີ​ນຍາ​ ຕີ​ສາຂາ​ພູມສ ​ າດ​ການ​ເມືອງ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ ແຫ່ງຊ ​ າດ​ສີ​ງກະ​ໂປ, ຜູ້​ຮັບ​ທືນການ​ສຶກສາ​ສີ​ງກະ​ ໂປ-ອາ​ຊຽນ. Viengdalat Somphet (Bee), B.A in Geopolitics, National University of Singapore, Singapore-ASEAN Scholarship.


g]njv'g]qjkoadgfuomk'

38

Travel Tales ແບ້​ຕາຍ ​ແລະ​ອ່າງ​​ແຕກ

Dead Goats and Broken Sinks

ຂ້າພະ​ເຈົ້າເ​ ຄີຍ​ຂຶ້ນ​ເມືອ​ຢາມ​ເມືອງຫຼວງ​ພະ​ບາງ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ, ​​​ແລະ​ ມັກ​​ໄປ​ພັກ​ທີ່​ I visit Luang Prabang all the time. I usually stay at the Phaphonxay Guesthouse; ບ້ານ​ພັກ​ພະ​ໂພນ​​ໄຊສະ​ເໝີ, ​ທັງ​ສະ​ອາດ, ງຽບ​ ​ແລະ ​ເປັນ​ກັນ​ເອງ ​ແລະ ​ທາງ​ clean, quiet and friendly. And, they seem happy to have me. ບ້ານ​ພັກ​ກໍ່​​ໃຫ້ການ​ຕ້ອນຮັບ​ເປັນ​ຍ່າງດີ.

Mornings begin with complimentary coffee on their patio. Then it’s off for my daily ​ເ ລີ່ ​ມ ຕົ້ ນ ​ຂ ອງ​ວັ ນ ​ດ້ ວ ຍກາ​ເ ຟຮ້ ອ ນ​ໃ ຫ້ ​ບໍ ລິ ກ ານ​ກັ ບ ​ບ່ ອ ນ​ນັ່ ງ ​ພ າຍ​ນ ອກ​ຮັ ບ​ walk. On this trip, I hiked to the Luang Prabang View Hotel to see the manager, my ອາກາດ​ສົດຕອນ​ເຊົ້າ, ຫຼັງຈ ​ າກ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈື່ງ​ອອກ​ໄປ​ຍ່າງ. ​ມາ​ຫຼວງ​ພະ​ old mate John Williams. ບາງ​ຄັ້ ງ ​ນີ້ ​​ແມ່ ນ ​ວ່ າ ງ​ແ ຜນຍ່ າ ງ​ຂຶ້ ນ ​ໄ ປ​ຫຼີ້ ນ ​ໂ ຮງ​ແ ຮມ​ຫຼ ວ ງ​ພ ະ​ບ າງ​ວີ ​ວ ​ເ ພື່ ອ ​ພົ ບ​ ປະ​ກັບ​ເພື່ອນ​ເກົ່າ John Williams​ເຊີ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຈັດການ​ທີ່​ໂຮງ​ແຮມ​ດັ່ງກ່າວ. On the way up the hill, I noticed a crowd. A man with a steak knife was about to slaughter a goat on the sidewalk. I enjoy an authentic experience and joined the group. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຍ່າງ​ຂຶ້ນ​ເນີນ​ໄປ​ຫາ​ໂຮງ​ແຮມ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນຄ ​ ົນ​ຫຸ້ມ​ The process was going slow. He asked for axe-sized cutlery. Then with the strength ກັນ​ຢູ່​ໃກ້ໆ, ແນມໄປກໍ່ເ​ ຫັນຊ ​ າຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ມື​ຖື​ມີດ​ກໍາລັງ​ຈະ​ຂ້າ​ແບ້​​ແຄມ​ທາງ​ of a lumberjack, he decapitated the billy in a single stroke. Amazed at his ability, ຫັ້ນ​ເລີຍ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​​ເລີຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເບີ່​ງດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢາກ​ຮູ້​ຢາກ​ I asked if he worked for ISIS. They laughed, then cracked a celebratory Beerlao. ເຫັນ, ຊາຍ​ດັ່ງກ່າວກໍ່​ຖາມ​ຫາ​ມີດ​ທີ່​ໃຫ່ຍກ່ວາ​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກໄດ້ມີດລາວປາດ​ຄໍ​ ແບ້​ດ້ວຍ​ການ​ປາດ​ພຽງ​ຄັ້ງດ ​ ຽວ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປະ​ຫຼາດ​ໃຈ​ກັບ​ຄວາ​ມສາມາດ​ Back at the Phaphonxay, I showered. To dry my tired leg, I put my foot on the peຂອງ​ລາວ, ​ເລີຍ​ເອື້ນຖາມ​ໄປ​ວ່າເຈົ້າ​​ບໍ່ແມ່ນເຄີຍເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກຸ່ມ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ​ destal sink. It flipped, leaving a ceramic jigsaw puzzle on the floor. I confessed to ບໍ່? ພວກ​ເຂົາກໍ່ພ ​ ຽງ​ແຕ່ຫ ​ ົວຂວັນ​ກັບ​ຄໍາ​ຖາມ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ແ​ລ້ວກັບຫັນ​ໄປ​ເປີດ​ the owner, who simply smiled. Then I was off for the day. ແກ້ວ​​ເບຍ​ສະຫຼອງຕໍ່. I returned in the late afternoon, soaked in sweat. The bathroom mess was cleaned ກັບ​ມາ​ທີ່ບ ​ ້ານ​ພັກ​ພະໂພນໄຊ, ອາບ​ນໍ້າ​ອາບ​ທ່າແ ​ ລ້​ວ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ຂາ​ຂຶ້ນ​ up, but the plumber was running late. I blasted the air-con, turned on the fan, and ວາງ​ເທີງອ່າງເພື່ອ​ເຊັດ​ຂາ​ໃຫ້ແ ​ ຫ້ງ, ຕອນ​ນັ້ນ​ອ່າງຫີນ​ພັດ​ປີ້ນ​ຕົກ​​ແຕກ​ກະ​ lit a cigarette. Phaphonxay is lenient on in-room smoking, but as a responsible smoແຈກ​ກະຈາຍ​ຢູ່​ເທີ​ງພື້ນ, ​ເລີຍ​ຍ່າງ​ໄປ​ສາລະ​ພາບ​ກັບ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ບ້ານ, ​ເພີ່ນກ ​ ໍ່​ ker, I opened the windows. ພຽງ​ແຕ່ຍ ​ ີ້ມ​ໃສ່ ແ ​ ລ້ວຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກໍ່​ອອກ​ໄປ​ວຽກຕໍ່ ເ​ ມື່ອກ ​ ັບ​ມາ​ອີກ​ຄັ້ງຕ ​ ອນສວຍ​​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອິດ​ເມື່ອຍ, ​ເພີ່ນກ ​ ໍ່​ມ້ຽນ​ຫ້ອງ​ນໍ້າ​ໃຫ້​ ເປັນ​ທີ່ຮ ​ ຽບຮ້ອຍ​ແຕ່​ຍັງລ ​ ໍຖ້າ​ຊ່າງ​ມາ​ຕັ້ງ​ກ໋ອກນໍ້າ​ໃໝ່, ດ້ວຍອາກາດ​ທີ່​ຮ້ອນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າເລີ ​​ ຍ​ເປີດ​ທັງ​ແອທັງ​ພັດ​ລົມ, ​ແລະ ​ສູບຢາ​ໜ້ອຍ​ໜື່ງ. ບ້ານ​ພັກ​ພະ​ ໂພ​ນໄຊ​ເພີ່ນກ ​ ໍ່ບ ​ ໍ່​ເຄັ່ງປ ​ ານ​ໃດ​ກັບການ​ສູບຢາ​ໃນ​ຫ້ອງ​ນອນ, ​ແຕ່​ໃນ​ຖານະ​ ທີ່ເ​ ປັນ​ຄົນ​ສູບຢາ​ທີ່​ມີຄ ​ ວາມ​ຮັບຜິດຊອບ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​​ເລີຍ​ເປີດ​ປ່ອງຢ້ຽມ​ໃຫ້​ ອາກາດ​ມັນ​ໂລ່ງ. ເ​ ລີ່​ມອາກາດ​ເຢັນ​ໜ້ອຍ​ໜື່ງ, ​ເຈົ້າ​ຂອງບ້ານກັບ​ນາຍ​ຊ່າງ​ກໍ່​ມາ​ຮອດ, ລາວ​ ຊີ້ມ ​ ື​ໄປ​ຫາ​ແອ, ພັດ​ລົມ ​ແລະ ​ປ່ອງຢ້ຽມ​ທີ່​ເປີດ​ປະ​ໄວ້, ລາວ​ຍີ້ມ​ແລ້ວ​ເວົ້າວ່າ​ “ເປືອງ​ໄຟຟ້າ”, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຄີຍ​ຂຽນ​ເລື່ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ ຮັບຜິດຊອບ, ຕອນ​ນີ້​ພັດ​ກໍາລັງ​ເຮັດ​ຜິດ​ກົດ. ຕອນ​ອອກ​ໄປ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ່​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ອ່າງ​ນໍ້າ ​ແລະ​ ຖາມ​ອອກ​ໄປ​ວ່າ​ຢາກ​ຈອງ​ ຫ້ອງ​ໄວ້​ເດືອນ​ໜ້າໄ​ ດ້​ບໍ່?, ລາວ​ຕອບ​ວ່າ ​​“ໄດ້! ເຈົ້າຢ ​ າກ​ໄດ້​ຫ້ອງ​ເກົ່າ​ບໍ?”​ ແນ່ນອນ, ຫ້ອງ​ນັ້ນມ ​ ີທັງອ ​ ່າງ​ໃໝ່ ນອກຈາກ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ມີ​ຫ້ອງ​ອື່ນທີ່​ມີ​ແບ້​ຢູ່. ຂໍຂອບໃຈເລືອງດີດີຈາກ ເບີນີ ໂຣເຊັນບູມ

As I started to cool down, the owner and plumber arrived. She pointed to the aircon, fan, and open windows, smiled, and said, “Electricity.” I write about responsible tourism, and was breaking all the rules. Upon checking out and paying for the sink, I asked sheepishly if I could book a room for later that month. “Of course. Would you like the same room?” Sure, it has a new sink, unless you have a room with a goat. - Bernie Rosenbloom -

Share your travel story with us Did you have any interesting or unusual travel experience in Southeast Asia? Would you like to share it with our readers? If so, tell us about it in 300 words and address your mail to: editor@ohmag.la; with the subject, Travel Tales


Let the magic happen. Check our videos on www.huma.tv Contact us at info@huma.tv

The video production house


ເລື່ອງເລົ່າຈາກພາບຖ່າຍ ການປະກວດຮູບພາບໃນວາລະສານພວກເຮົາແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມຊ່າງຖ່າຍຮູບໃນລາວ ແລະ ຄົນທີ່ຫລົງໄຫລກັບການ ເດີນທາງ ນີ້ແມ່ນເວທີຂອງທ່ານ ແລະ ຜົນງານຂອງທ່ານ.

ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຜ່ານມາກໍ່ແມ່ນ “ປະເທດລາວສວຍງາມແທ້ແທ້” ຄຳ ເວົ້າຄຳນີ້ແມ່ນອາດເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນສັບສົນຢູ່ບໍ່ໜ້ອຍວ່າຢາກສື່ ເຖີ່ງສະຖານທີ່ ຫລື ແນວໃດກັນແທ້. ດັ່ງນັ້ນໃນການເຟັ້ນຫາພາບທີ່ ຊະນະເລີດແມ່ນບໍ່ງ່າຍ ໃນການເລືອກຮູບພາບຈາກ 300 ກວ່າໃບ. ມີການໂວດຢ່າງເປັນມະຕິໃນກົມທ່ອງທ່ຽວພັດທະນາ ແລະ ຄະນະກຳມະການຈາກວາລະສານ. ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າທຸກ ພາບແມ່ນມີເລືອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ຮູບທີ່ໄດ້ຊະນະບາງຈຳ ນວນແມ່ນໄດ້ຈັດພິມໃນສະບັບນີ້ພ້ອມເລື່ອງລາວຂອງພາບ ແລະ ຮູ້ຈັກໂສມໜ້າຜູ້ຖ່າຍ. ສ່ວນຮູບທີ່ໄດ້ເຂົ້າໃນຮອບຊາວໃບແມ່ນ ໄດ້ຈັດໂຊທີ່ງານມະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວອານຸລັກ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ. ແລະ ຈະໄດ້ຈັດສະແດງຕາມທ້ອງ ຖະໜົນ (ຊື່ງລາຍລະອຽດຕິດຕາມໃນ facebook: ohlaosmag). ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ພວກເຮົາຢາກຂໍຂອບໃຈຊ່າງພາບທັງຫມົດທີ່ໄດ້ສົ່ງ ຮູບເຂົ້າປະກວດ. ທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກເຮົາເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມງາມກວ່າຈິນຕະນາການທີ່ເຮົາຄິດ.

Laos through Lenses What makes Laos, Simply Beautiful?

Almost 300 entries to the Oh! photo competition seemed to agree that it was a combination of the stunning landscapes, the laid-back lifestyles, and yes, the warmth of the people in the countryside. In the following pages, we bring you some of the entries and introduce you to the photographers who clicked them. Laos! Splendid Simplicity.


Photo Stories

41

ຜູ້ຊະນະເລີດ

1st Prize

ງາມແບບລາວລາວ

“ Simply Beautiful ” “ປະເທດລາວຍັງມີ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ເປີດອອກສູ່ສາຍ ຕາຊາວໂລກມັນຈື່ງ ເປັນຄວາມງາມທີ່ ບໍລິສຸດ.”

ອານຸພົນ ພົມຮັກສາ ຊ່ າ ງ ພ າ ບ ອິ ດ ສ ະ ຫຼ ະ ເ ປັ ນ ສີ່ ງ ໃ ໝ່ ທີ່ ລາ ວ ຫ າ ກໍ ມີ ມາ ແລະ ເປັນອີກສີ່ງໜືງທີ່ທ້າທາຍໃນການເດີນ ທາງເຂົ້າສູ່ຊົນນະບົດ, ເຈົ້າຈະພົບຜູ້ຄົນທີ່ແປກຕາ, ອາຫານຊະນິ ດ ໃໝ່ ທຸ ກ ມື້ , ສັ ດ ທີ່ ບໍ່ ເ ຄີ ຍ ເຫັ ນ ໃນໜັ ງ ສືແບບຮຽນ, ການດຳລົງຊີວິດທີ່ສຸກສະບາຍກັບ ການພໍພຽງ. ທຸກຢ່າງທີ່ເວົ້າມານັ້ນຂ້ອຍເຂົ້າໄປສຳ ພັດ ແລະ ຖ່າຍທອດອອກມາສູ່ສາຍຕາພາຍນອກ ຜ່ານເລນຂອງຂ້ອຍ.

Anouphone Phomhacsar Owner of Phoukoun strawberry farm and freelance photographer “Travelling in rural Laos, just for the sake of travel and adventure, is still new to Lao people. We don’t realise how much beauty is out there.” Camera: Canon kiss 5+lens 18-200mm


7;k,'k,muj]Ph['jkp

42

ສາຍສະລິງຈອງກັບສາຍປະສາດໃນລະຫວ່າງຂ້າມນຳ້ຕົກຕາດຄອນພະເພັງ

“Nerves of steel over the Khone Phapheng Waterfalls” ຊີຣິກ ອາເບີດ ເປັນຊ່າງພາບ, ນັກສ້າງສະລະຄະດີຄົນຝຣັ່ງ-ເຢຍລະມັນ ສະເພາະດ້ານກ່ຽວກັບວັດທະນະທັມ, ປະເພນີ, ແລະ ການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຂອງມະນຸດກັບໂລກທໍາມະຊາດ. ສຳລັບຂ້ອຍແລ້ວຄວາມງາມຂອງປະເທດລາວແມ່ນຍ້ອນຄົນລາວເອງ.

ຮອງຜູ້ຊະນະເລີດ

Cyril Eberle

2nd Prize

French-German film maker and photographer, passionate about culture, tradition and the coexistence of humans with the natural world. “In my opinion, the people of Laos, especially in the countryside, are simply beautiful.”

Camera: Sony a7rii Lens: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM Lens with Metabones adapter

What are the challenges in being a photographer? Being able to capture an authentic and truly unique moment.


Photo Stories

43

ໂອ້! ນີ້ລະຊີວິດ

”Oh! What a Life!” ອາລິສາ ອຸພຣາວັນ ນັກຮຽນຊັ້ນ ມ 7 ມັດທະຍົມສົມບູນວຽງຈັນ.

ຮອງຜູ້ຊະນະເລີດທີ່ສອງ

3nd Prize Camera: Canon 100D

ເງົາແລະແສງຕ້ອງໄປກັບອົງປະກອບແລະຄວາມຄົມຊັດຂອງພາບ. ພາບດີດີບໍ່ໄດ້ມີໃຫ້ເຫັນເປັນປະຈຳ ແລະ ບໍ່ສາມາດກັບ ໄປຖ່າຍຄືນໄດ້ອີກ ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງມີຄວາມໄວໃນການຖ່າຍທີ່ແນ່ນອນ. ຮູບວິວທີ່ສວຍງາມແລະໃຫ້ຄວາມໝາຍຫາຖ່າຍໄດ້ຍາກ ເພາະຕ້ອງມີອົງປະກອບພ້ອມໃນເວລາດຽວກັນເຊິ່ງອາດເປັນພຽງສ້ຽວວິນາທີທີ່ເຮົາກົດຊັດເຕີ້ກ້ອງ.

Alina Oupravanh Student, Vientiane High School What are the challenges in being a photographer? “Your hands and eyes have to be very fast. Shadow and light are important and everything comes together for a very short while. And that chance might never come again.”


7;k,'k,muj]P['jkp

44

ລາງວັນຊົມເຊີຍ

Consolation

ມູມສູງຂອງເມືອງວັງວຽງ

“ Bird’s eye view of Vang Vieng ” ປອງ ໂພນຊັບ ຊ່າງພາບປະຈຳໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມຊ່າງພາບອີດສະຫລະ (pongfotografie.com) ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທັມ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມທີ່ມີມາແຕ່ດຶກດຳບັນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວິຖີການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຫຼາຍໆຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ໃນລາວ ພ້ອມສີສັນຂອງພູມສັນຖ່ານທີ່ງົດງາມເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ງາມແທ້ແທ້ ແລະ ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາ. ສີ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນການເປັນຊ່າງພາບແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງລິຂະສິດຍັງໜ້ອຍຫຼາຍສຳລັບຄົນທີ່ລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ ການ ແຂ່ງຂັນໃນທຸລະກິດການຖ່າຍຮູບນັບມື້ກໍ່ສູງຂື້ນ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນດ້ານຄ່າຕອບແທນໃນການບໍລິການທີ່ຕຳ່ລົງ.

Pong Phoonsab Vientiane Times photojournalist and freelance photographer (www. pongfotografie.com) Camera: ຍົນບັງຂັບຕິດກ້ອງ DJI Phantom 3 Professional

What are the challenges in being a photographer? “The colours of the Lao landscape are unique and there’s a lot of material out there. But the greatest challenge is that people don’t respect a photographer’s copyright. With one click they steal all our effort.”


Photo Stories

45

ລາງວັນຊົມເຊີຍ

Consolation

ຍ່າງດ້ວຍຕີນ, ໃນເຂດປ່າສະຫງວນນຳ້ພອຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ

“ Walking with Giants ” ອາເບີດ ລີແຟງ

ຂ້ອຍມັກການເດີນທາງດ້ວຍລົດຈັກຕັ້ງແຕ່ປີ 2004, ອາດຈະກວມເອົາພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ.ເຂດພາກເຫນືອເປັນບ່ອນທີ່ ຂ້ອຍມັກເປັນພິເສດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາລະດູຫນາວ. ທ່ານນັ່ງຢູ່ອ້ອມຂ້າງໄຟ, ນອນແຕ່ຫົວແລງ ແລະ ຕືນຂຶ້ນມາເບີ່ງ ຕາເວັນຂຶ້ນຍາມເຊົ້າ. ຄົນລາວເປັນຄົນມີອັດທະຍາໄສດີເຊີ່ງເປັນສະເໜທີ່ບໍ່ມີບ່ອນໃດຄື. ການເດີນທາງໂດຍຜ່ານສປປລາວ ເປັນປະສົບການພິເສດ.

Albert Leeflang Graphic designer and documentary-style photography “I love the countryside in the north, especially in winter. The people are very easy going. Travelling through Laos is a very special experience.”

Camera: FujiFilm X-Pro1

What would you like Oh! readers to know about you? Love life, live life, live long.


7;k,'k,muj]P['jkp

46

ຄວາມງົດງາມນຳ້ຕົກຕາດກວາງຊີ, ແຂວງຫລວງພຣະບາງ

“ Kuangsi Splendour, Luang Prabang ” ເຈບ ຈາຄວດ

ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນການຊອກຫາວິທີການຖ່າຍຮູບເກັບກໍາສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງປະສົບໃນຕົວຈິງແມ່ນ - ທັງພາບ ແລະ ທາງຈິດໃຈ. ບໍ່ມີເລນໃດທີ່ສາມາດທຽບເທົ່າກັບໃນສາຍຕາມະນຸດ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ບໍ່ສາມາດສົມທຽບກັບສະຫມອງຂອງ ມະນຸດ. ສະນັ້ນມັນເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍທີ່ຈະປ່ຽນວິທີທີ່ຈະບອກສີ່ງທີ່ໃນຮູບພາບ ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາປະສົບໃນຕອນນັ້ນໄດ້.

ລາງວັນຊົມເຊີຍ

Consolation

Jeff Jaquith Country director for ARDA,

Camera: Canon Rebel Sl1 with an 18-55mm lens.

In your opinion, what is it that makes “Laos Simply Beautiful”? “I love the untouched, unspoiled natural beauty of this country. Few things make me happier than wandering down a trail at dawn, surrounded by the stunning beauty of creation.”


Photo Stories

47

ຊາວປະມົງໃນສີ່ພັນດອນ, ພາກໃຕ້ຂອງລາວ

“ Fisherman on the Si Phan Don, southern Laos ” ວິກຕໍ່ເລຍ ຊູນລີເຢ

ລາງວັນຊົມເຊີຍ

ສິ່ງທ້າທາຍຂ້າພະເຈົ້າຄືການຊອກຫາການຕັດສິນໃຈ. ຂ້າພະເຈົ້າມັກສ້າງສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຕົນເອງຢູ່ສະເໝີເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມ ຂີ້ຄ້ານ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອຊອກຫາສິ່ງທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ອນທີ່ຄົນອື່ນເອົາມັນໄປ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າຄວາມໄລດຽງສາ ແລະ ຄວາມງາມຂອງຄົນລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນ້ອຍແມ່ນງາມ ບໍລິສຸດ.

Consolation

Victoria Soonrye Yi Teacher of Korean, Glory Centre.

Camera: Canon 700D

What are the challenges in being a photographer? “..finding that decisive moment. I want to constantly challenge myself, find beautiful things and expressing them. I want to let the world know the inner purity and beauty of Lao people, especially the children.”


7;k,'k,muj]P['jkp

48

ລາງວັນຊົມເຊີຍ

Consolation by Tjew

ວິຖີຊິວິດຂອງເດັກນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ

“ In the rice fields ”


Photo Stories

49

ລາງວັນຊົມເຊີຍ

Consolation

ເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກ

“ Play Time ” ຟອລ ເປີລິດ

ຂ້ອຍມັກທີ່ເຫັນຮອຍຍີ້ມຈາກຄົນລາວ. ພູມສັນຖານທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ສີ່ງສຳຄັນຄືເຂົາຍັງຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ເຖີ່ງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກ້າວເຂົ້າມາມີບົດບາດ.

Fleur Perret Photographer

Camera: Nikon D810

In your opinion, what is it that makes “Laos Simply Beautiful”? “I love the Lao people’s smile. Also the diversity of the landscapes, and most importantly, how they keep their traditions despite tourism.”


7;k,'k,muj]P['jkp

50

ມົນສະເໜ່ ທິວທັດ ແລະ ວິຖີຊິວິດຂອງຄົນທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ

“ Uplands Beauty ”

ແມັດທິວ ອານູເທັດ

ລາງວັນຊົມເຊີຍ

Consolation

Camera: Canon 5D Mark III with a Sigma Lens, 35 mm.

ນີ້ແມ່ນພາບທີ່ສ້າງຄວາມທ້າທາຍຂອງການຖ່າຍພາບພາບນື່ງຊື່ງຄົງໄວ້ແກ່ເອກະລັກ. ໃນຄວາມຄິດຂອງ ຂ້ອຍຄວາມງາມຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຫລາຍຢ່າງ ບໍວ່າຈະເປັນດິນແດນພາກເໜືອ, ວິຖີຊິວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Mathieu Arnaudet Communications Officer, France Volonteers, Hanoi In your opinion, what is it that makes “Laos Simply Beautiful”? “Many things: the landscapes of northern Laos; the calm of the country; the way the people take their time; the bor pen nyang way of life.”


Photo Stories

51

ລາງວັນຊົມເຊີຍ

Consolation

ຫີນໜາມໜໍ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

“ Limestone in Khammouane ” ສົມໝາຍ ເໜືອອາລຸນ ການຕະຫລາດ ແລະ ຕົວແທນບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທົວອອນລາຍ ຄວາມທ້າທາຍໃນການເປັນນັກຖ່າຍຮູບ ສຳລັບຂ້ອຍຜູ້ມັກຖ່າຍຮູບທຳມະຊາດ ແລະ ມັກເດີນທາງ ທ່ອງທ່ຽວ. ຂ້ອຍຢາກເປັນມືນື່ງ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້ອຍຕ້ອງຊ້ອມໃຫ້ຫລາຍ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຮູບທຸກໃບຄວນ ໃສ່ໃຈລົງໄປນຳ.

Sommay Neuaaloun Marketing Executive and online travel agent

Camera: Sony DSLT A58

What are the challenges in being a photographer? “I love photographing nature and so I must find the time to travel into the countryside. I want to be good, so I shoot and shoot. You can’t be a photographer if you don’t put your heart into it.”


luj'c;f]hv,

E A R T H WATC H

52

xk,aoskp

wx.l\qfDD ​ ນ​ເ ດື ອ ນ​ເ ມສາ​ທ ີ ່ ​ຜ່ າ ນ​ມ າ​ນີ ້ , ທ່ າ ​ເ ຮື ​ອປະ ໃ ມົງທີ່ໝ ​ ູ່​ບ້ານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ກາງຂອງ​ຫວຽດນາມ​ ໄດ້ ປ ​ ະສົ ບ ​ກ ັ ບ ​ໄ ພພິ ບ ັ ດ ​ຢ ່ າ ງ​ຮ ້ າ ຍ​ແ ຮງ​ກ ັ ບ​ ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ປາ​​ເປັນຈ ​ ໍານວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍທີ່​ ຟູ​ຂຶ້ນມາ​ຕິດແຄມ​ຝັ່ງ​ຍາ​ວຢຽດອອກ​ໄປ​​ເຖິງ 200 ກິ ໂ ລແມ້ ດ. ຕ າ ມ ​ກ າ ນ ​ລ າ ຍ ​ງ າ ນ ​ຂ ອ ງ ​ເ ຈົ້ າ ​ໜ້ າ ​ທີ່ ,​ ໄພພິບັດ​ຄັ້ງນ ​ ີ້ໄ​ ດ້​ຂ້າປ ​ າ​​ເຖິງ 100 ​ໂຕນຈາ​ກ ການ​ແ ຈ້ ງ ຂອງ​ບັ ນ ດາ​ສີ່ ​ແ ຂ​ວ ງທີ່ ​ໄ ດ້ ​ຮັ ບ​ ຜົນ​ກະທົບ​ເຊີ່ງລ ​ ວມມີແ ​ ຂວງ Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri ​ແລະ Thua Thien Hue. ນີ້ເ​ ປັນ​ພຽງ​ຕົວ​ເລກ​ການ​ ຄາດຄະ​ເນ​ເທົ່າ​ນັ້ນແ ​ ຕ່ຍ ​ ັງບ ​ ໍ່​ທັນ​ໄດ້​ລວມກັບ​ ຈໍານວນ​ຊາກປາ​ຕາຍທີ່​ຍັງຄ ​ ົງຄ ​ ້າງ​ໃນ​ແມ່​ ນໍ້າ. ຍິ່ ງ ​ສັ ບ ສົ ນ ​ໄ ປ​ກ່ ວ າ​ນັ້ ນ ​ແ ມ່ ນ ​ບັ ນ ດາ​ກ ານ​ ປະມົງລ ​ ້ຽງສັດ​ນໍ້າລ ​ ວມທັງ​ກຸ້ງ ​ແລະ​ຫອຍ​ ໃນ​ບັນດາ​ແຂວງ​ຕາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງກ ​ ໍ​ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ ຜົນ​ກະທົບ. ​​ປະຊາກອນ​ທີ່ອ ​ າ​ໄສ​ໃນ​ເຂດ​ນີ້​​ ແມ່ນ​ອີງໃ ​ ສ່ກ ​ ານ​ປະມົງ​ເປັນ​ອາຊີບຫຼັກ​ໃນ​ ການ​ດໍາລົງ​ຊີວິດ ​ແລະ ​ຍັງ​ເປັນ​​ເຂດ​ທີ່​ທຸກ​ ຍາກ​ຂາດ​ແຄນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີກ​ດ້ວຍ. ນາງ Nguyen Lan ​ໄດ້ໃຫ້ສ ​ ຳພາດ​ວ່າ “ຂ້ ອ ຍ​ຕ້ ອ ງຊື ້ ​ນໍ ້ າ ປາ​​ໄວ້ ​ໃ ຫ້ກ ​ ຸ ້ ມ ​ໝ ົ ດ​ປີ ” ​ໃນ​ ຂະ​ນະ​ທີ່ລາວກໍາລັງ​ຂົນ​ນໍ້າປາ​ສໍາ​ເລັດ​ຮູບ​ ໃສ່ກ ​ ະຕ່າທີ່ຮ ​ ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຍ່ອຍ​ທີ່ຮ ​ ່າ​ໂນ້ຍ “ຂ້ອຍ​ຢ້ານ​ວ່າ​ນໍ້າ​ປາ​ທີ່​ຜະລິດ​ອອກ​ມາ​ໃໝ່​ ຈະ​ເຮັ ດ​ຈ າກ​ປາ​ທີ ່ ​ມັ ນ​ຕາຍ​ແລ້ ​ວ…” ​ ​ໃນ​ວັນທ ​ ີ່ 1 ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ທີ່​ຜ່ານ ​ ມາ​ ນີ້, ປະຊາຊົນ​ຫຼາຍ​ພັນຄົນ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ປະ​ ທ້ວງ​ຕາມ​ທາງ​​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ​ ໂຮ່ຈີ​ມິນ ປະນາມ​ກຸ່ມ​ບໍລິສັດຢາງ​ປລາສຕິກ Formosa Plastics Group ​ເຊີ່ງເ​ ປັນ​ ໜື່ງ​ໃນ​ບໍລິ​ສັດໃ ​ ຫ່ຍຂອງ​ໄຕ້ຫວັນ ທັງ​ ເປັນ​ຜູ້​ຜະລິດ​​ເຫຼັກລາຍ​ໃຫ່ຍທີ່ແ ​ ຂວງ Ha Tinh ​ປະ​ເທດ​ຫວຽດນາມ ​ແລະ​ ໄດ້​ມີ​ການ​ ສັນນິຖານ​ວ່າ​ບໍລິສັດ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ໄດ້​ປ່ອຍ​

ໂດຍ ແບຣີ ເຈ.ອາຄິນຊັນ ສານ​ພິດ​​​ແລະ ​ສານ​ເຄມີ​ເປິ​ເປື້ອນລົງ​ສູ່​ແມ່​ ນໍ້າໃ ​ ນ​ພາ​ກກາງຂອງ​ປະ​ເທດ. ຜູ້ ​ເ ຂົ້ າ ​ຮ່ ວ ມ​ປ ະ​ທ້ ວ ງ​ຕ່ າ ງ​ກໍ ​ມີ ​ຄ ວາມ​ໂ ກດ​ ແຄ້ນ ​ແລະ​ ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າ​ວ;​ ແລະ​ໄດ້​ຂຽນ​ຄໍາ​ປະ​ທ້ວງ “ຄວາມ​ຍ ຸ ຕ ິ ​ທ ັ ມ​ ເພື່ອປ ​ າ” ​ແລະ “ຊ່ວຍ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ” ​ໃ ນ​ປ ະ​ເ ທດ​ທີ່ ​ບໍ່ ​ຄ່ ອ ຍ​ຈ ະ​ມີ ​ກ ານ​ປ ະ​ທ້ ວ ງ, ຄວາມ​ໂກດແຄ້ນ​ກັບ​ການ​ຕາຍຂອງ​ປາ​ໄດ້​ ສ້າງ​ສີ່​ງທ້າທ ​ າ​ຍຕໍ່​ເຈົ້າໜ ​ ້າທີ່​ບໍ່​ໜ້ອຍ…!

​ໃນ​ປີ 2015, ປາ​ຕາຍ​ຈໍານວນ​ 40 ​ໂຕນ​

ກໍ ​ປ າກົ ດ ​ຂຶ້ ນ ເຊັ່ ນ ​ດ ຽວ​ກັ ນ ​ທີ່ ​ທ າງ​ພ າກ​ຕ າ​ ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ, ມາ​ເຖິງ​ວັນ​ທີ່ 7​ ເດື ອ ນ​ສີ ​ງ ຫາປາ​ທີ່ ​ລ ອຍ​ຕ າຍ​ຂຶ້ ນ ມາ​ແ ມ່ ນ​ ເລີ່ ​ມ ປາກົ ດ ​ເ ຫັ ນ ​ຕ າມ​ໜ້ າ ​ນໍ້ າ ​ທ ະ​ເ ລ​ສ າບ​ Cajititlan ໃນ​ລັດ Jalisco, ​ເຊີ່ງ​ສັນນິຖານ​ ວ່າ​ສາ​ເຫດ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ ສະພາບ​ອາກາດ ຫຼື ການຈັດສ ​ ັນ​ພື້ນ​ທີ່​ດິນ​ ທີ່ບ ​ ໍ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານ.

​ໃນ​​ເດືອນ​ມີນາ ປີ​​2016, ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​

ຂອງ​ອົດສຕຼາລ ​ ີ​ກໍໄ ​ ດ້​ເກີດ ​ ມີ​ປາກົດການ​ປາ​ ຕາຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ປາ​ຫຼາຍ​ກ່ວາ​ພັນ​ໂຕ​ໄດ້ຖ ​ ືກ​ ຕົກ​ຄ້າງ​​ຫຼາຍ​ກ່ວາ 10 ກິ​ໂລ​ແມ້ດຕາມ​ເຂດ​ ຊາຍ​ຝັ່ງທ ​ ະ​ເລ​ໃກ້ກ ​ ັບ Broome. ຜູ້​ຈັດການ​ການ​ປະມົງ​ທາງ​ພາກ​ພື້ນ, ທ່ານ Peter Godfrey ​ໄດ້​ໃຫ້ຄ ​ ໍາ​ເຫັນວ ​ ່າມີ​ຫຼາຍ​ ປັ ດ ​ໄ ຈ​ທີ່ ​ປ ະກອບສ່ ວ ນ​​ເຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ເ ຫດການ​ ດັ່ງກ່າວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. “ມາ​ຮ ອດ​ປ ັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ​ຫ ຼ ັ ກ​ ຖານ​ໄ ດ້ ​ຊ ີ ້ ​ບ ອກ​ວ ່ າ ​ສ າ​ເ ຫດ​ທ າງ​ດ ້ າ ນ​ປ ັ ດ​ ໄຈ​ສ ີ ່ ​ງ ​ແ ວດ​ລ ້ ອ ມ, ລວມທັ ງ ​ບ ົ ນ ຝັ ່ ງ ​ແ ລະ​ ອຸ ນ ຫະພູ ມ ​ອ າກາດທີ ່ ​ຂ ຶ ້ ນ ສູ ງ ​ຫ ຼ າ ຍ​ກ ່ ວ າ​ ອຸນຫະພູມ​ຂອງ​ນໍ້າ, ທັງ​ປັດ​ໄຈ​ຂອງ​ລົມ​ພັດ​ ເທີ​ງ ຝັ່ງ , ​ແລະ ​ຍັງ ​ມີ​ຄື້ນລະດູ​ມໍຣ ະສຸມທີ່ມ ​ ​ີ ຂະໜາດ​ໃ ຫ່ ຍກໍຍ ​ ັ ງ ​ເ ກີ ດຂ ​ ຶ ້ ນ ໃນ​ໄ ລຍະ​ທ ີ ່ ​ມ ີ​ ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ປາ”

ບັນ​ດາ​ປັດ​ໄຈດັ່ງກ່າວ​ ຈະແມ່ນ​ສາ​ເຫດ​ການ​ ຕາຍ​ຂ ອງ​ປ າ​ທ ີ ່ ​ປ ະ​ ເ ທ ດ ​ຫ ວ ຽ ດ ນ າ ມ ​ຫ ຼ ື ​ ບໍ ່ … ? ທາງຣັດຖະບານ​ຫວຽດນາມ​ໄດ້ແ ​ ຈ້ງວ່າຍັງ​ ບໍ່ ​ສ າມາດ​ສ ະຫຼຸ ບ ​ໄ ດ້ ​ວ່ າ ​ກ ານ​ຕ າຍ​ຂ ອງ​ ປາ​ຕ າມ​ແ ຄມ​ຊ າຍ​ຝັ່ ງ ​​ແມ່ ນ ​ຍ້ ອ ນ​ສ າ​ເ ຫດ ​ຫຍັ​ງກັນ​ແທ້ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ວັນ​ ທີ່ 6-8 ​ເດືອນ​ເມສາ. ຕາມ​ບົດຖະ​ແຫຼ​ງການ​ ໃນ​ວັນ​ທີ່ 28 ​ເດືອນ​ເມສາ 2016 ​ໄດ້​ເວົ້າ​ ວ່າ ​“ ເຫດການ​ທ ີ ່ ​ເ ກີ ດຂ ​ ຶ ້ ນ ໄດ້ ​ສ້ າ ງ​ຜົ ນ ​ເ ສັ ຍ​ ຫາຍ​ທ າງ​ດ ້ າ ນ​ເ ສດຖະກິ ດ ​ແ ລະ​ສ ີ ່ ​ງ ​ແ ວດ​ ລ້ ອ ມ, ທັ ງ ​ອຸ ດ ສາຫະ​ກໍ າ ​ການ​ປະມົ ງ ​ແ ລະ​ ສ້າ ງຄວາມສັບສົນ ​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ” “ມັ ນ ​​ເປັ ນ ​ຜ ົ ນ ​ກ ະທົ ບ ​ທ ີ ່ ​ຮ ້ າ ຍ​ແ ຮງ​ທ ັ ງ ​ດ ້ າ ນ​ ຮ່ າ ງ​ກ າຍ ​ແ ລະ​ຈ ິ ດ ​ໃ ຈ​” ນັກເ​ ສດຖະສາດ​ Le Dang Doanh ໄດ້​ເວົ້າຂ ​ ຶ້ນ “ຄວາມ​ ໄວ້ ​ເ ນື ້ ອ ເຊື ່ ອ ​ໃ ຈ​ຂ ອງ​ມ ະຫາຊົ ນ ​ກ ໍ ່ ​ຖ ື ກ​ ກະທົບຢ່າ ງ​ໜັກ” ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຣັດຖະບານ, ຊາວ​ ປະມົງ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ກາງ​ແຂວງ Quang Binh ​ມີ​ຄວາມ​ເສັຍ​ຫາຍ​ເຖິງ 5​,2 ລ້ານ​ ໂດ​ລາ. ປະມານ 30 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຈໍານວນ​ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ກໍ​ຍົກ​ເລີກ​ແຜນ​ການທ່ຽວ​ໃນ​ ໄລຍະວັນພັກ​ວັນຊາດທາງ​ການ​ເປັນ​ເວລາ​ ສີ່​ມື້​ຂອງ​ເດືອນ​ເມສາ ສາ​ເຫດກໍ​ຍ້ອນ​ຢ້ານ​ ການ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ຂອງສານພິດ​​ເປິ​ເປື້ອນ.


Earthwatch

E A R T H WATC H

53

Photo by Barry J. Atkinson


E A R T H WATC H


Earthwatch

55

by Barry J. Atkinson

In April this year, the fishing ports and local villages of central Vietnam experienced a “catastrophic disaster”, as tons of dead fish were found floating offshore or washed up along a 200 km stretch of coastline. According to an official source, the disaster killed at least 100 tons of fish. This was based on reports from the four affected provinces; Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue. This estimate excluded the dead fish that remained in the waters. To add to the confusion, farm-raised or aquaculture fish such as prawns and clams, in the same coastal districts, also died en masse. This region, where coastal populations depend almost entirely on fishing, is considered the country’s poorest and most vulnerable area. ”I’m stocking enough fish sauce for a year,” said Ms Nguyen Lan as she piled sauce bottles into her basket at a supermarket in Hanoi. ”I need to avoid sauce made out of dead fish before it spreads…..” On 1 May thousands of people of different ages and professions took to the streets of Hanoi and Ho Chi Minh City, to protest against the Formosa Plastics Group. One of Taiwan’s largest industrial conglomerates, it operates a stainless steel plant in Ha Tinh, Vietnam. It is thought that it could have been responsible for chemical Photo by Barry J. Atkinson

run-off and polluting the waters of central Vietnam.

Could this have been the same cause and “Justice 4 Fish” and “Save Our Seas.” effect for the recent In a country where public protests are Vietnamese phenrare, anger over the dead fish created a major challenge for officials …! omenon…? Protesters were outraged, shouting slogans and displaying banners;

In 2015, at least 40 tons of dead fish were cleared from a lake in western Mexico. The fish, first started appearing on the surface of Lake Cajititlan, in Jalisco State, on 7 August. It was believed that climate change or poor land management practices were the cause of this similar incident.

In March 2016, in northern Australia, mystery surrounded the cause of a fish kill which left thousands of dead fish washed up along a 10-kilometre section of coastline near Broome. Fisheries regional manager Peter Godfrey said a combination of factors appeared to have been at play. ”So far the evidence suggests it could be culmination of environmental factors, including high land and air temperatures, higher than normal water temperatures, a week of consistent onshore winds, and also the large spring tides we were having at the peak period of the fish deaths,” he said.

The Vietnamese government said it didn’t know why the fish were found dead on the coastline, specifically from 6-18 April. The phenomenon ”has caused economic and environmental damage, hurt the fishery industry and particularly resulted in puzzled sentiment among citizens,” it said in a statement on 28 April 2016. “The impact is severe, both physically and morally,” said economist Le Dang Doanh. “Public trust has been reduced to the lowest level.” Fishermen in central Quang Binh province lost $5.2 million, according to the local government reports. About 30 percent of tourists cancelled visits to the province during a national four-day holiday in April, fearing potential contamination.


9q[9kd/ia'j ,u;PdgIaf16j]k;cojovo ໂຄງການ ທືນການສືກສາເພື່ອອານາຄົດທີ່ສົດໃສ ທີ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2015 ໂດຍ ສະຖານ ທູດຝຣັ່ງ ແລະ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 (NTPC) ໄດ້ສືບຕໍ່ອີກໃນປີນີ້ ນັກສືກສາລາວທີ່ໄດ້ພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ເປັນ ຍີງທັງຫມົດ ຈຳນວນ 4 ຄົນ ໄດ້ຖືກຄັດ ເລືອກໄປສືກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນເວລາ 2 ປີ ກ່ອນກັບຄືນມາຮ່ວມວຽກກັບບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2. ໃນວັນທີ່ 27 ມີຖຸນາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ນັກສືກທີ່ໄດ້ຮັບທືນການສືກສາດັ່ງກ່າວນີ້ມາເຕົ້າໂຮມ ເພື່ອເລີ່ມຝືກອົບຮົມກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນໄປສືກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດ ຝຣັ່ງ ແລະ ເຂົ້າ ຮ່ວມພິທີມອບ-ຮັບອຸປະກອນໄອທີ ທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການກຽມຄວາມພ້ອມເດີນທາງ ໄປສືກສາຕໍ່ທີ່ ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນເດືອນສີງຫາ 2016 ນີ້.

Study In France - Bourse d’Avenir Established in 2015 by the French Embassy and Nam Theun 2 Power Company (NTPC), the Bourse d’Avenir program offers scholarships to four Lao students for higher studies in science and technology at the renowned University Institutes of Technology (IUT). After two years of higher studies in France the students return to jobs with NTPC. For more information contact Sophie Lalanne: campusfrance@iflaos.org or call 020-5904 1530

'koxtd;f[qfgra'lu0P; ປະເທດລາວຕ້ ອ ງການຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້ າ ໃນ ການສ້າງບົດເພັງເພື່ອສີ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ ການປະກວດແມ່ນອີງໃສ່ເນື້ອໃນຊີງລາງວັນ... ເພັງ ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈະນຳໄປເປັນເພັງເພື່ອປູກຈີດສຳ ນືກໃນການຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມ. ທ່ານ ວິຊຽນ ເອມປະເສີດສຸກ, ປະທານບໍລິຫານ ສາຍງານຢ່ອຍເຂດພູມມິພາກແມ່ນຳ້ຂອງ

383p8hk c9d3-d.sjp

ຈັດໂດຍ ວຽງຈັນສີຂຽວ (ກລິນ ວຽງຈັນ) ທ່ານສາມາດສົ່ງເນື້ອໃນເພັງເຂົ້າມາກ່ອນ ວັນທີ 1 ສີງຫາ 2016

ທັງລົດ Fortuner ແລະ ສາຍຄໍຄຳ ມູນຄ່າ 2,000,000,000 ກີບ ໃນວັນທີ 08 ມິຖຸນາ 2016 ນີ້, ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພ ​ ິທີຈ ​ ັບລາງວັນແຈກໂຊກ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ລົດ ໂຕໂຍຕ້າ ທຸກລຸ້ນ. ການຈັບລາງວັນ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້ເ​ ປັນໜຶ່ງໃນ ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງ ​ໂຕ​ໂຍຕ້າ ເພື່ອ ເປັນການຕອບແທນ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ກິດຈະກຳ​ການ​ຂາຍ​ແກ່ລ ​ ູກ​ຄ້າທ ​ ີ່​ຊື້ລົດ ໂຕໂຍຕ້າ ທຸກລຸ້ນ ​ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01 ເມສາ ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2016 ຈາກຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ລົດໂຕໂຍຕ້າ ຢ່າງເປັນທາງ ການໃນ ສປປ ລາວ.

Green Song Contest

ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກການຈັບລາງວັນຄັ້ງ 1 ກໍ່ຍັງມີ ສິດລຸ້ນອີກໃນການຈັບລາງວັນຄັ້ງທີ 2 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2016. ສາມາດເບີ່ງລາຍຊື່ໄດ້ທີ່: www.toyota.com.la

Email us your song links before 1/8/2016

Make music for a greener world. Write a song on the enivironment and win 3 million kip. See link below for more details.

Email: administration@greencientiane.org facebook.com/greenvientiane


Tr

mjv'mjP;.ovk-Po

avel gu

57

l5fpvfxkpmk'da [vk-Po

ASEAN destinations

id

e


mjv'mjP;.ovk-Po

58

rkd.8h]k;

ດີ ນ ແດນທີ່ ອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ໄປດ້ ວ ຍທຳ ມະຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທຽວ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຫລາຍແຫ່ງ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຜາສາດຫີນວັດພູອັນເກົ່ແກ່, ມະຫານະທີສີພັນດອນທີ່ຂຶ້ນຊື່ລືຊາ ໄປທົ່ວໂລກາ, ສວນກາເຟປາກຊ່ອງ ອັນສວຍງາມເຢັນສະບາຍ ແລະ ບ່ອນ ອື ່ ນ ໆອີ ກ ຈົ ນ ນັ ບ ບໍ ່ ໄ ຂວ່ , ປຽບ ເ ຫ ມື ອ ນ ສ ະ ຫ ວັ ນ ຂ ອ ງ ນັ ກ ທ່ ອ ງ ທ່ຽວເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກ ທ່ອງທຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຢາກເດີນທາງ ມາທ່ຽວຊົມ. ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ຕອນໄຕ້ ສຸດຂອງປະເທດເຮົາ, ມີເນື້ອທີ່ທັງ ຫມົດ 15.415 ກິໂລຕາແມັດ, ມີຊາຍ ແ ດ ນ ຕິ ດ ກັ ບ ປ ະ ເ ທ ດ ກ ຳ ປູ ເ ຈ ຍ ຢູ່ທິດໄຕ້ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ປະເທດໄທ.ແຂວງຈຳປາສັກປະກອບ ມີ 10 ເມືອງເຊີ່ງມີປະຊາຊົນຫລາຍຊົນ ເຜົ່າອາໄສຢູ່ທັງຫມົດປະມານ 7 ແສນ ຄົນ, ແຕ່ແຂວງນີ້ເອງ ກໍເປັນຕົ້ນຕຳລັບ ຂັບລຳສີພັນດອນອັນໂດ່ງດັງ.

ສີ່​ງທີ່ບ ​ ໍ່​ຄວນ​ພາດ:

Southern Laos A land of diversity Discover Waterfalls and Ethnic Villages Thanks to the unique geology and climate of the Bolaven Plateau, a large number of rivers crisscross the highlands turning into scenic waterfalls along the way. Many of these waterfalls, now accessible by gravel or paved roads, are great for trekking or visits to ethnic minority villages. Basic to resort-style facilities are available in some of them. Oh! recommends:

Sightseeing:

ຕາດເຍື ອ ງ: ມີຄວາມສວຍງາມ, ສູງປະມານ 50 ແມັດ ໂດຍມີຕົ້ນກຳເນີດ ຈາກສາຍຫ້ວຍບັ້ງລຽງ, ທີ່ມາຂອງ ຊື່ຕາດເຍືອງ ແມ່ນມາຈາກຕຳນານ ຄາວປູ່ ເ ຍີ ຜູ້ ທີ່ ເ ຄີ ຍ ອາໃສຢູ່ ຖີ່ ນ ຖານ ແຫ່ງນີ້ ເຊີ່ງເພີ່ນເຄີຍພົບເຫັນໂຕ ເຍື ອ ງຄູ່ ຜົ ວ -ເມຍອາໃສຊອກຫາ ກີນຢູ່ບໍລິເວນນີ້, ຈື່ງພາກັນເອີ້ນຕາດ ນີ້ວ່າຕາດເຍືອງ ຈົນເທົ່າທຸກມື້ນີ້. ຢູ່ ສ ອ ງ ຟ າ ກ ຝັ່ ງ ຂ ອ ງ ຕ າ ດ ເ ຍື ອ ງ ເປັນຜາເຫວຊັນ, ມີໄມ້ເຮ້ຍ, ປ່າກ້ວຍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫຍ່ຈຳນວນຫນຶ່ງ. ຢູ່ດ້ານ ລຸ່ມຂອງຕາດມີຖ້ຳນ້ອຍຂະຫນາດ 9 ຕາແມັດ ເຊີ່ງເປັນບ່ອນອາໃສຂອງ ໂຕເຍືອງ.

Tad Lo (84km):In Ban Saen Nang Village, also known as Tad Lo, you can find a selection of basic accommodation and restaurants. It is worth staying and exploring the area, as there are several waterfalls including Tad Hang, Tad Lo and Tad Suong. You can swim in some of the pools near the waterfalls. In the evening you might observe elephants bathing just above the Tad Lo waterfall. There are also trekking options and you can hike with a local guide to waterfalls and ethnic villages in the surrounding area. Tad Yuang (40km): Tad Yuang (40km): Explore the stunning waterfall from a different route. Follow a path to reach the lookout points at the top, middle or bottom of the waterfall where you can have lunch. If you are brave and prepared, you could also have a swim. Next to the access road to Tad Yuang, is a small coffee shop that offers visits to its coffee and tea plantations and to their gardens with pepper, avocado, blackberries, strawberries, cacao and others local products, depending on the season. Source: Southern Lao Guide Book

dkowx GETTING THERE

By Air: Flights to Pakse from Vientiane, Bangkok, Siem Reap and Ho Chi Minh City. By Bus: International bus from Da Nang, Hue, Phnom Penh, Siem Reap and Ubon Ratchathani.

mujrad SLEEPING

Athena Hotel R.13 Phabat Village, Pakse City, Champasak Province, Laos Tel. +856-31-214 888 www.athenahotelpakse.com Hotel Pakse Excellent rooftop bar and restaurant. Tel: +856-31-312131 www.hotelpakse.com Sabaidee Valley No.16E Road Paksong Town, Champasak Province, Laos Tel. +856-31-219333 www.sabaideevalley.com


Travelguide

Southern Laos

59

rkd.8h]k;

Four Thousand Islands

ຕາດຟານ: ຕັ້ງຢູ່ເຂດບ້ານຫລັກ 38 ກຸ່ມ 3 ເມືອງປາກຊ່ອງ. ຕາດຟານ ມີ ຄ ວ າ ມ ສ ວ ຍ ສົ ດ ງົ ດ ງ າ ມ ຫ ລ າ ຍ ແລະ ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ. ບໍລິ ເວນຕາດຟານມີ ເ ດີ່ ນ ຮາບພຽງໃນ ເນື້ອທີ່ 3250 ຕາແມັດ ແລະ ມີສາ ລ າ ຫ ນຶ່ ງ ຫ ລັ ງ ທີ່ ເ ຮັ ດ ດ້ ວ ຍ ໄ ມ້ . ເມື່ອຮອດເດືອນ 3 ຂອງແຕ່ລະປີ, ຊາວບ້ານແຖວນີ້ ຈະຈັດງານບຸນເພື່ອ ບວງສວງສີ່ງສັກສິດ ໃນບໍລິເວນ ຕາດຟານຕາມຄວາມເຊື່ ອ ດັ່ ງ ເດີ ມ . ຕາດຟານເປັ ນ ຕາດສູ ງ ຊັ ນ ປະມານ 120 ແມັດ, ມີນ້ຳ 2 ສາຍ (ຫ້ວຍບັ້ງລຽງ ແລະ ຫ້ວຍຈິບ) ຕົກໃສ່ກັນ. ໃນຂະນະ ທີ່ອີກດ້ານຫນຶ່ງຂອງຕາດນີ້ ແມ່ນເປັນ ສວນກາເຟ ແລະ ສວນໝາກແໜ່ງ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນເຂດນີ້ເອງ.

rkd.8h]k; Embark on a different rhythm of Life

mujrad SLEEPING

Si Pan Don or Four Thousand Islands is unique river archipelago situated in the Mekong River near the Cambodian border. It’s a place to unwind and experience traditional riparian village life.

Don Det is popular with young backpackers

Immerse yourself in the local pace of life, cycle through the traditional fishing villages or walk through rice paddies and explore the stunning waterfalls. Kayak along the Mekong to spot the rare and endangered Irrawaddy Dolphins, or simply relax in a hammock while watching local fishermen skillfully casting their nets. Be prepared; the sunsets in this part of the world are magical.

Little Eden – owned by a Lao-Belgian couple this place is about quality and comfort. An extensive menu with European delights. Tel: +856-20-7773 9045 facebook.com/LittleEdenGuesthouse/

If you wish to delve deeper into local life, go on a Mekong River excursion and experience the local culture. For those interested in history, there are remnants from French colonial times. The Four Thousand Islands is a truly serene place, so come and stay.

Mama Leuah Guesthouse - Great views of water buffalo having their morning swim. Tel: +856-20-59078792 www.mamaleuah-dondet.com

Don Khon - a quiet island with a mix of mid-to-upmarket accommodation

dkowx GETTING THERE

Buses and minivans leave daily from Pakse to Muang Khong and Ban Nakasang, There are also songthaews from the Southern Bus Terminal. From Ban Nadasang take a boat to one of the islands and get the boatman can drop you at the guesthouse of your choice. Source: Southern Lao Guide Book

Pon Arena Hotel Tel: +856-31-253065 www.ponarenahotel.com

ດອນເດດ: ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງ ທ່ ຽ ວທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ໃນກຸ່ ມ ນັ ກ ທ່ ອ ງ ທ່ຽວໄວຫນຸ່ມຕ່າງປະເທດ ຫວ່າງ 5-10 ປີ ມານີ້. ແຕ່ກ່ອນຢູ່ດອນເດດແມ່ນບໍ່ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນທຳ ມະຊາດແບບດັ່ງເດີມອີ່ຫລີ ຈື່ງເປັນ ທີ່ ນິ ຍົ ມ ໃນບັ ນ ດານັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວປະ ຈົນໄພທີ່ມັກໃຊ້ຊີວິດແບບຕິດພັນກັບ ທຳມະຊາດຢ່າງແທ້ຈີງ. ນັກທ່ອງ ທ່ຽວບາງຄົນມາພັກເຊົາຢູ່ດອນ 2-3 ມື້, ບາງຄົນມາອາໃສຢູ່ເປັນອາທິດ ຫລື ກາຍນັ້ນກໍ່ມີ ຍ້ອນຕິດໃຈກັບ ທຳມະຊາດກາງດອນອັ ນ ງຽບສະ ຫງົບແຫ່ງນີ້. ປັດຈຸບັນດອນເດດ ພວມ ມີ ກ ານພັ ດ ທະນາສີ່ ງ ຮອງຮັ ບ ທາງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

ສີ່​ງທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ:

ດອນຄອນ: ກໍ່ເປັນອີກດອນຫນຶ່ງ ທີ ມີ ຊື່ ສ ຽງໃນບັ ນ ດານັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ ປະຈົນໄພ ທີ່ມັກໃຊ້ຊີວິດແບບຕິດ ພັ ນ ກັ ບ ທຳມະຊາດຢ່ າ ງແທ້ ຈີ ງ ນັ ກ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວສາມາດມາພັ ກ ເຊົ າ ທີ່ ບັ ງ ກະໂລນ້ອຍໆໄດ້ທີ່ດອນ ແຫ່ງນີ້, ປ່ ອ ຍ ໃ ຫ້ ເ ວ ລ າ ຜ່ າ ນ ໄ ປ ຊ້ າ ໆ , ພັກຜ່ອນຍ່ອນໃຈ ແລະ ຫລົງໄຫລໄປ ກັ ບ ທຳມະຊາດອັ ນ ສວຍສົ ດ ງົ ດ ງາມ ຂອງດອນຄອນແບບດັ່ງເດີມ.


mjv'mjP;.ovk-Po

60

[6wo fk]5f-k]k, ບູ​ໄນ, ປະ​ເທດ​ທີ່​ນ້ອຍ​ເປັນອັນ​ດັບສອງ​​ ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຊຽນ, ມັກ​ຈະ​ຖືກ​ ມອງ​ຂ້າມ​ໃນດ້ານ​ການ ທ່ອງທ່ຽວ,​ ເຖີງວ່າ​ມີ​ບໍ​ນໍ້າມັນ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ​ແຕ່​ ກໍຍາກ​ທີ່​ຈະ​ທຽບກັບ​ຄວາມ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ ຂອງ​ດູ​ໄບ, ບູ​ໄນ​​ແມ່ນຍັງ​ສາມາດ​ເກັບ​ ມົນ​ສະ​ເໜ່ຂອງ​ທໍາມ ​ ະ​ຊາດ ​ແລະ ລັກ​ ສະ​ນະ​ໝູ່​ບ້ານ​ທີ່​ໃຫ້ຄ ​ ວາມ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ຍ.

ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ:

​ ບດ​ອິ ດສະລາມ Sultan Omar Ali ໂ Saifuddin ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ໂຖ​ມວົງມົນ​ສີ​ຄໍາ, ເປັນ​ສະຖານ​ທີ່ບ ​ ູຊາ​ທີ່ຖ ​ ືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ ປີ 1958 ​ໂດຍ​ຊູ​ຕານ​ອັນ​ດັບ​ທີ່ 28. ຫໍພິພິດ​ຕະພັນ ​The Royal Regalia ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຕົກ​ແຕ່ງອ ​ ັນ​ ເລື່ອງ​ຄ່າ​ຕະການ​ຕາ​ຂອງ​ວົງ​ຕະກຸນ​ ຣາຊະ​ບັນ​ລັງຊູຕ ​ ານ ການ​ວ່າງ​ສະ​ແດງ​ ສອງ​ຊຸດ​ຂອງ​ການ​ແຕ່ງ​ລົດ​ຫາບ​ຂອງ​ ກະ​ສັດທ ​ ີ່​ຖືກ​ນໍາ​ໃຊ້ໃ ​ ນ ງານລາຊາພິ​ ເສກ ແ ​ ລະ​ການສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ. ອຸ ດ ທະຍານ​ແ ຫ່ ງ ຊ ​ າດ Ulu Temburong ນັບ​ວ່າ​ເປັນ​ອຸດທະຍານ​ ທໍາອ ​ ິດ​ຂອງ​ບູ​​ໄນ, ຢ່າ​ພາດ​ກັບ​ການ​ ພັກ​ແຮມ​ຄືນທ ​ ີ່​ລີ​ສອດ​ໃນ​ປ່າ ​ແລະ​ ຟັງສຽງ​ປ່າ​ໄມ້​ຝົນ, ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ກໍ່​ໄປ​ ທີ່ Bangar ທ່ຽວ​ຊົມບັນດາ​ໝູ່​ບ້ານ​ ຊົນ​ເຜົ່າ.

ສີ່​ງທີ່​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ: Kampong Ayer ຫຼື​ໝູ່ບ ​ ້ານ​ເທີ​ງນໍ້າ ມັກ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ເປັນ ​Venice ແຫ່ງ​ຕາ​ ເວັນ​ອອກ, ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕາມ​ແຄມ​ອາວ​ບູ​ໄນ​​ ເປັນ​ທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ປະຊາກອນຫຼາຍ​ ກ່ວາ 39,000 ຄົນ, ກວມ​ເອົາ​ປະມານ 10% ຂອງ​ປະຊາ ກອນ. ຢ່າ​ພາດ​ກັບ​ ການ​ເ ຊົ່ າ ​​ເ ຮື ອ ລອງ​ຂ້ າ ມ​ແ ມ່ ​ນໍ້ າ ​ຊົ ມ​ ບ້ານ​ເຮືອນ​ແພ​ທີ່​ຂຶ້ນ​ຊື່ວ່າເ​ ປັນ​ເມືອງ​ ເທີ ​ງ ນໍ້ າ ​ທີ່ ​ໃ ຫ່ ຍ ທີ່ ​ສຸ ດ ​ໃ ນ​ໂ ລກ​ກໍ່ ​ວ່ າ​ ໄດ້, ​ແລະ ​ແວ່​ຊົມຮ ​ ູບ​ພາບສະ​ແດງ​ ວັ ດ ​ທ ະນະ​ທໍ າ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ​ທີ່ ​ເ ປັ ນ​ ເອກະລັກຂອງ Kampong Ayer.

BRUNEI

DARUSSALAM Brunei, the second smallest ASEAN nation, is often overlooked as a travel destination. Although oil-rich, it is not as ultra-modern as Dubai and still retains the charms of its natural surroundings and laid back villages.

By Air: Daily flights from Kuala Lumpur, Singapore and other cities.

Sightseeing: Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque, a magnificent gold-domed place of worship that was built in 1958 by the 28th Sultan. The Royal Regalia Museum with its lavish and priceless displays commemorates the silver jubilee of the Sultan’s accession to the throne. Two exhibits are the elaborately decorated royal carriages used during the coronation and silver jubilee celebrations. Ulu Temburong National Park was the first national park established in Brunei. Spend the night in a jungle resort and enjoy the sounds of the rainforests, then make your way to Bangar to see a traditional ethnic village Don’t Miss: Kampong Ayer or Water Village is often called the Venice of the East. Situated along Brunei Bay, it houses around 39,000 people, roughly 10% of the population. Take a water taxi across the river to see wooden stilthouses in one of the world’s largest floating cities. Be sure to also visit the Kampong Ayer Cultural and Tourism Gallery. Source: Southeast Asia Guide Book

The street food options are truly mouth-watering. Choose from traditional and fusion Asian, Indian and European dishes including nasi katok (Bandar Seri Begawan’s signature dish of rice, fried chicken and sambal sauce) nasi lemmak (fragrant coconut rice), nasi ayam (chicken rice), satays, etc.

The Empire Hotel & Country Club Kampong Jerudong BG3122, Brunei Darussalam Tel. + 673 241 8888 Stoneville Hotel Sdn Bhd 1532, Kampong Sungai Tanam, Mukim Bangar, Ulu Temburong National Park, Brunei Darussalam Tel. +673 522 2252


Travelguide

61

,kg]g-p ມາ​ເລ​ເຊຍ, ​ແກ່ນ​ແທ້​ຂອງ​ເອ​ເຊຍ​ ແ ມ່ ນ ​ໂ ຄ ສ ະ ນ າ ກ າ ນ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ທີ່ ​ ບົ່ ງ ບອກເຖີ ງ ຄວາມ​ເ ປັ ນ ​ເ ອກະລັ ກ​ ຂອງ​ປ ະ​ເ ທດ​ນີ້ ​ທີ່ ຂຶ້ ນ ຊື່ ວ່ າ ​ເ ປັ ນ ອັ ນ​ ດັບ​ຕົ້ນ​ໆຂອງ​ແຫຼ່ງທ່ອງ​ທ່ຽວ, ມີທ ​ ັງ​ ເທດສະການ ​ແລ​ະ ງານ​ຕ່າງໆ​ຫຼາຍ​ ກ່ວາ 200 ລາຍການ​ຍີ່​ງ​ເປັນສາ​ເຫດ​ ໃຫ້ນ ​ ັກເ​ ດີນ​ທາງ​ທັງຫຼາຍ​ບໍ່​ຄວນ​ພາດ​ ມາ​ທ່ຽວ​ຊົມ.

ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

Penang ​ແມ່ນ​ສະຖານ​ທີ່​ທີ່​ຕາ​ເວັນ​ ອອກ​ມາ​ພົບ​ກັບ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ, ມີເ​ ມືອງ​ ເອກ​ຊື່ວ່າ George Town ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ ດ້ວຍ​ອາຄານ​ຍ້ອນ​ຍຸກ​ທີ່​ເກັບ​ຮັກສາ​ ໄວ້​ ​ແລະໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເມືອງ​ມໍລະດົກ​ ໂລກ, ນອກນັ້ນ​ເມືອງ​ນີ້​ຍັງ​ເປັນສູນ​ ລວມຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງອາຫານ, ຢ່ າ ​ພ າດ​ກັ ບ ການ​ຍ່ າ ງ​ເ ລາະ​ທ່ ຽ ວ​ ເມືອງເດີ່ນ​ທາງ​ຍ້ອນ​​ກັບເວລາ.

MALAYSIA Truly Asia

The Malaysia, Truly Asia advertising campaign gives us just a faint idea of why this country is rated a top tourism destination. With over 200 events and festivals this diverse nation is a place savvy travelers can’t afford to miss.

By Air: Daily flights from Vientiane to Kuala Lumpur three times per week.

Sightseeing: Penang is where East meets West in a fascinating balance. The capital, George Town, with its carefully preserved buildings is a World Heritage Site. It’s also a foodie’s fantasy come true. Take any of the numerous walking tours to step back in time.

Nasi Lemak – widely considered Malaysia’s national dish – is fragrant rice cooked with coconut milk in a pandan leaf. Otak-otak - a perfect example of cuisine from Peninsula Malaysia, it is a blend of fish, coconut milk, chili paste, galangal, and herbs wrapped in a banana leaf. Beef Rendang - spicy coconut beef.

Batu Ferringhi ຫາງຈາກຊານ​ເມືອງ​ ຂອງ George Town ທີ່​ມີຊື່ສ ​ ຽງ​​ ໂດ່​ງດັ່ງ​ກັບຊ ​ າຍ​ຫາດ​ສີຂາວ, ​ແລະ​ ອາຫານ​ທ້ອງຖີ່​ນ​ແຄມ​ທາງ ​ແລະ​ຫຼາຍ​ ຕົວ​ເລືອກ​ຂອງສະຖານ​ພັກຜ່ອນ. Melaka (Malacca) ຕັ້ງ​ອອກ​ໄປ​ພຽງ​ ສອງ​ຊົ່ວໂ ​ ມງ​ລົງ​ທາງ​ໃຕ້ຂ ​ ອງ Kuala Lumpur. ​ເມືອງ​ມໍລະດົກ​ໂລກ​​ແຫ່ງນ ​ ີ້​​​ ປຽບ​ດັງກ ​ ານ​ຍ້ອນ​ຍຸກ​ຈາກ​ສະ​ໄໝ​ເປັນ​ ເມືອງ​ລ່າຫ ​ ົວ​ເມືອງ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ປອກຕຸຍ​ ການ​ຈົນ​ເຖີງການ​ເຂົ້າ​ມາ​ຂອງ​ອັງກິດ.

Batu Ferringhi, a suburb of George Town is famous for its soft white sandy beaches, its mouth-watering street food and wide range of accommodation. Melaka (Malacca) is about two hours south of Kuala Lumpur. A World Heritage Site, it’s the perfect place to see remnants of Portuguese colonialism that pre-date the arrival of the British. Don’t Miss Langkawi – an archipelago made up of 99 islands on the west coast, its turquoise waters with its magnificent marine life are a diver’s dream destination. Like all places in Malaysia it’s a place to eat and eat.

Source: Southeast Asia Guide Book

Bella Vista Waterfront Resort & Spa Langkawi Persiaran Mutiara, Dagangan Kelana Mas, Kuah, Langkawi Tel: +60 4-966 2800 Chulia Heritage Hotel 380 Chulia Street, George Town Tel: +60 4-263 3380

ສີ່​ງທີ່ບ ​ ໍ່​ຄວນ​ພາດ Langkawi ​ແມ່ນໝູ່​ເກາະ​ 99 ​ເກາະ​ ລຽບ​ແ ຄມຝັ່ ງ ​ທ ະ​ເ ລພາກຕາ​ເ ວັ ນ​ ຕົກ, ນັບ​ວ່າ​ເປັນ​ສະຖານ​ທີ່​ໄຝ່ ຝັນ​ ຂອງ​ນັ ກ ​ດໍ າ ​ນໍ້ າ ​ເ ພາະ​ຄ ວາມ​ເ ປັ ນ​ ເອກະລັ ກ ​ຂ ອງ​ນໍ້ າ ​ທ ະ​ເ ລ​ສີ ຟ້ າ ​ໃ ສ​ ກັ ບ ​ຄ ວາມ​ອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ​ຂ ອງ​ສັ ດ ​ນໍ້ າ​ ນາໆ​ພັນ ​ແລະແນ່ນອນ​ທີ່​ພາດ​ບໍ່​ໄດ້​ ແມ່ນອາຫານ​ທ້ອງ​ຖີ່​ນອີກ​ດ້ວຍ.


The charm of traditional Lao hospitality on the bank of the Nam Song

WORLD WORLD LUXURY LUXURY RESTAURANT RESTAURANT AWARDS AWARDS WINNER WINNER 2016 2016

Riverside Boutique Resort Riverside Boutique Resort Vang Vieng, Laos Vang Vieng, Laos

Riverside Boutique Resort & Restaurant du Crabe d’Or - Ban Viengkeo, Vang Vieng, Vientiane Province, Lao PDR Riverside Boutique Resort & Restaurant du Crabe d’Or - Ban Viengkeo, Vang Vieng, Vientiane Province, Lao PDR www.riversidevangvieng.com www.riversidevangvieng.com

Facebook.com/Riversidevangvieng Facebook.com/Riversidevangvieng

info@riversidevangvieng.com info@riversidevangvieng.com

T +856 (0) 23 511 726-8 T +856 (0) 23 511 726-8