2010 01

Page 1

Nr 1, Mars 2010, årgång 22 Redaktör: Lena Brandefors Medicinkliniken Sunderby sjukhus 971 80 Luleå lena.brandefors@nll.se samt Martin Höglund, Uppsala martin.hoglund@medsci.uu.se www.sfhem.se

Oss hematologer emellan Ordförande har ordet Flera av oss har så här års just avslutat mödosamt hopknåpande av abstract till EHA. Måhända inslag av månskensarbete och inskickning i sista sekunden med nervösa knapptryckningar på Macen framför EHAs hemsida? Men, ack vilken lättnad och glädje när det kära alstret så svischar iväg uti etern! Vi har ett ju ett rikt utbud av såväl fortbildning som vetenskapliga möten inom hematologin: ASH, EHA, specialmöten, nordiskt vårmöte, fortbildningsdagarna samt aktiviteter anordnade av diagnosgrupperna och LM-industrin. Det är självklart att alla inte kan åka på allt utan verksamheterna måste prioritera och alltid säkra anständig bemanning på avdelningen och dagvården. När detta är sagt tycker jag att det är oacceptabelt att vissa verksamheter, som led besparingar och s.k. “lean production”, inför långtgående inskränkningar i specialisternas möjligheter till fortbildning. Vid några kliniker var, exempelvis, möjligheterna att delta i SFHs fortbildningsdagar i höstas nästintill obefintliga («reseförbud»). Problemet är förvisso inte specifikt för hematologin och direktiven

kommer ofta högt uppifrån. Icke desto mindre har SFH nu skrivit brev till hematologiverksamhetscheferna där vi uttrycker vår oro för denna negativa utveckling. Ett mysterium i sammanhanget är det f.n. modesta intresset att söka föreningens rese-/fortbildningsstipendier. Behovet finns – är informationen otydlig? SFH kommer nu att se över rutiner för utannonsering, stipendievillkor liksom former för stipendiaternas redovisning. Jag ber även alla handledare och verksamhetschefer som läser detta att uppmana sina adepter att söka våra stipendier! Vad gäller utbildningsaktiviteter för blivande hematologer har utbudet däremot varit ganska magert, vilket är bakgrunden till SFHs initiativ med tvådagars fortbildningskurser för hematologi-ST-läkare tänkta att äga rum höst och vår, varav höstkursen i samband med Fortbildningsdagarna. Efter den succébetonade starten med MPD-kursen i Skellefteå har styrelsen nu beslutat att permanenta denna verksamhet. Näst i tur står sålunda kursen om plasmacellssjukdomar (fulltecknad!) i samband


med Nordiskt Vårmöte i Hematologi i slutet av april (Uppsala). Hösten 2010 (Örebro) vankas det MDS, våren 2011 AML, hösten 2011 (Uddevalla) aggressiva lymfom och våren 2012 benign hematologi. Vi kommer även att försöka bredda kretsen LM-företag som, via unrestricted grants, vänligen stödjer detta initiativ. Avslutningsvis har jag en riktigt god nyhet. Jan Samuelsson jan.samuelsson@sodersjukhuset.se, överläkare vid hematologisektionen vid Södersjukhuset, har accepterat uppdraget som arvoderad redaktör för OHE. Janne, som får presentera sig närmare i nästa OHE, tar över fr.o.m. nästa nummer och för två år framåt. Jag tror att detta arrangemang, förutom att avsevärt avlasta sekr./ordf., kommer att leda till såväl förnyelse som en högre och jämnare kvalitet av vår medlemstidning. Vi är givetvis även angelägna om förslag från våra medlemmar om

Vidaza® (azacitidin) behandling vid MDS

Martin Höglund

Utrednings- och Behandlingsrekommendationer för ITP ITP är en organspecifik autoimmun sjukdom där trombocyter och megakaryocyter attackeras. Som konsekvens medför denna autoimmunisering en förkortad trombocyt-medelöverlevnad och i många fall även en nedsatt produktion av trombocyter i

Overall survival: Vidaza® vs. CCR (ITT population)

Vidaza (azacitidin) förlänger signifikant medianöverlevnaden hos högriskpatienter med MDS och AML (20–30% benmärgsblaster och multilinjär dysplasi) jämfört med patienter som behandlas med konventionella behandlingsregimer 1

Proportion surviving

1.0

®

(Convential Care Regimen, CCR)

hur göra OHE ännu bättre. Har du något förslag, stort eller litet – släng i väg ett mail till mig eller varför inte direkt till den blivande redaktören!

Log-Rank p=0.0001 Median 24.5 months HR = 0.58 [95% CI: 0.43, 0.77]

0.8 0.6

50.8%

0.4

15 months

24.5 months Vidaza® (n=179)

26.2%

Conventional Care Regimen (CCR) (n = 179)

0.2 0 0

5

10

15

20

25

30

35

40

Time from randomisation (months)

azacitidin

2

2010-02-22 | 63577 | SE-060-01 02/10

1. Fenaux et al. Lancet Oncology, vol. 10, issue 3, page 223, March 2009. Vidaza® (azacitidin), Rx, pulver till injektionsvätska, suspension, 25 mg/ml, ATC kod: L01BC07 Indikation: Vidaza är indicerat för behandling av vuxna patienter, som ej är lämpliga för hematopoetisk stamcellstransplantation, med: • myelodysplastiskt syndrom (MDS) klassificerat som intermediär 2-risk eller högrisk enligt IPSS (International Prognostic Scoring System), • kronisk myelomonocytär leukemi (CMML) med 10–29 % benmärgsblaster utan myeloproliferativ sjukdom, • akut myeloid leukemi (AML) med 20–30 % benmärgsblaster och multilinjär dysplasi, enligt Världshälsoorganisationens (WHO) klassificering. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Framskridna maligna levertumörer. Amning.Varningar och försiktighet: Behandling med azacitidin är förenad med anemi, neutropeni och trombocytopeni, särskilt under de första två cyklerna. Fullständig blodkroppsräkning skall göras efter behov, men åtminstone före varje behandlingscykel för att övervaka svar och toxicitet. Patienterna skall uppmanas att omedelbart rapportera feberepisoder. Patienter och läkare uppmanas också att vara observanta på tecken och symtom på blödning. Progredierande leverkoma och död har i sällsynta fall rapporterats under behandling med azacitidin hos patienter med omfattande tumörbörda på grund av metastaserande sjukdom, i synnerhet hos patienter med baselinealbumin i serum < 30 g/l. Patienter med nedsatt njurfunktion skall övervakas noga med avseende på toxicitet eftersom azacitidin och/eller dess metaboliter huvudsakligen utsöndras via njurarna. Patienterna skall upplysas om att de kan uppleva biverkningar som trötthet under behandlingen. Därför ska försiktighet rekommenderas vid framförande av fordon eller användning av maskiner. Biverkningar: De vanligast rapporterade biverkningarna vid azacitidinbehandling var hematologiska reaktioner däribland trombocytopeni, neutropeni och leukopeni (vanligen grad 3–4), gastrointestinala händelser däribland illamående, kräkning (vanligen grad 1–2) och reaktioner vid injektionsstället (vanligen grad 1–2). De vanligaste allvarliga biverkningarna (> 2 %) som observerades i den pivotala studien inbegrep febril neutropeni och anemi. Andra mindre frekvent rapporterade allvarliga biverkningar (< 2 %) inkluderade neutropen sepsis, pneumoni, trombocytopeni och blödningar (t.ex. cerebral blödning). Förpackningar: Injektionsflaska, 30 ml, av färglöst typ I-glas försluten med butylelastomerpropp och aluminiumförsegling med plastlock av polypropen. Förpackningsstorlek: 1 injektionsflaska med 100 mg azacitidin. För fullständig information om dosering, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad: 2009-10-20 Celgene AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, Tel: 08-703 16 00, Fax: 08-703 16 01


benmärgen. Båda dessa mekanismer leder i sin tur till ett minskat antal trombocyter i det cirkulerande blodet, varvid typiska blödningssymtom i hud och slemhinnor uppstår. Sjukdomen benämndes tidigare idiopatisk trombocytopen purpura. Det är idag klargjort att sjukdomen är av autoimmun natur samt att blödningar inte alltid uppträder. Som en följd av detta har taxonomin nyligen ändrats och idag bör termen immunologisk trombocytopeni (ITP) användas. Arbiträrt har gränsen för trombocytopeni satts vid B-TPK <100 x 109/L. Sjukdomen är påfallande heterogen och i vissa fall läker tillståndet restlöst ut efter viss tids observation. Sjukdomen kan vara primär alternativt sekundär till ett annat bakomliggande tillstånd, t.ex. SLE, Hepatit C, HIV, Helicobacter pylori (HP), lymfom eller läkemedel. Många patienter med denna sjukdom har inga besvär eller endast diskreta blödningssymtom, medan andra patienter kan ha mera allvarliga och långvariga blödningsbekymmer. Tiden efter diagnos är prognostiskt viktig. Idag indelas ITP-sjukdomen beroende på utvecklingen den närmaste tiden efter diagnos. Med nydiagnosticerad ITP menas trombocytopeni upp till 3 månader efter diagnos. Persisterande ITP anger trombocytopeni mellan 3-12 månader efter diagnos och vid kronisk ITP föreligger trombocytopeni även efter 12 månader. Tidigare användes begreppen akut och kronisk ITP; kronisk ITP definierades då som B-TPK <100 x 109/L i mer än 6 månader. Vid denna sjukdom är få behandlingar sant evidensbaserade och godkända av EMEA och FDA. Studier som systematiskt jämfört fördelar och nackdelar med olika behandlingsalternativ saknas, varför idag tillgängliga rekommendationerna i stort är ”expert opinion based”, dvs. grundas på personliga erfarenheter och åsikter. ”American Society of Hematology (ASH)” publicerade 1996 riktlinjer för diagnostik och behandling av ITP. Likartade rekommendationer har utgivits från ”British Committee for Standards in Haematology, General Haematology Task Force; BCSH”. Alldeles nyligen publicerades även en internationell konsensusrapport rörande ITP (Blood 2010;115:168-186). För att ge ett stöd för läkare och övrig vårdpersonal vid diagnostik och behandling av ITP har Hans Wadenvik

och Per-Ola Andersson (SU/Sahlgrenska, Göteborg), Jan Astermark (M AS , Malmö/ Lund), Magnus Björkholm (Karolinska sjukhuset/Solna), Honar Cherif (Akademiska sjukhuset, Uppsala), Andreas Björklund, Richard Lerner och Jacek Winiarski (Karolinska sjukhuset/Huddinge och Astrid Lindgrens barnsjukhus) tagit initiativet till att sammanställa utrednings- och behandlingsrekommendationer för ITP, som anpassats till svenska förhållanden. De rekommendationer som lämnas är en sammanvägning av egna erfarenheter och tidigare publicerade behandlingsriktlinjer. Detta dokument granskas för närvarande av Svensk förening för hematologi och kommer inom kort att finnas tillgängligt på föreningens hemsida. Under senare år har även uppfattningen om ITPsjukdomens patofysiologi skiftat från den traditionella modellen av en autoantikroppsmedierad trombocytdestruktion till en mera komplex process där nedsatt benmärgsproduktion och T-cellsmedierade effekter ingår. En icke ändamålsenligt suboptimal trombopoietinkoncentration har visat sig vara en viktig komponent i patofysiologin vid kronisk ITP och en minskad trombocytproduktion har påvisats hos en väsentlig andel av dylika patienter. Läkemedel som kan binda till och aktivera trombopoietinreceptorn har utvecklats och registrerats för användning vid ITP. Nplate ® (romiplostim, Amgen) är f.n. godkänt på den europeiska, kanadensiska, australiensiska och amerikanska marknaden och Promacta® (eltrombopag, GlaxoSmithKline) är godkänt på den amerikanska. I de behandlingsrekommendationer som sammanställts har även förslag lämnats till hur dessa nya och effektiva läkemedel skall infogas i behandlingsalgoritmen vid ITP. Det är vår förhoppning att rekommendationerna kommer att vara av värde i handläggningen av ITPpatienter. Till rekommendationerna har även bifogats en patientinformation - Frågor och svar om ITP hos vuxna patienter – samt en checklista för utredning av misstänkt ITP. För skrivargruppen, Hans Wadenvik 3


Kort uppdatering av Svenska KLLgruppens arbete Svenska KLL-gruppen bildades 2004 av kliniskt verksamma hematologer, onkologer, laboratorieläkare och forskare. Gruppens syfte är att utveckla och upprätthålla en hög kvalitet på diagnostik, behandling och vård av patienter med KLL i Sverige samt att medverka till att driva kliniska och experimentella studier. De sex kliniska representanterna i styrgruppen är valda av de olika sjukvårdsregionerna och fyra forskare ingår också i gruppen. För aktuell information om Svenska KLL-gruppen besök gärna vår nya hemsida: www.swecll.org KLL-gruppen har öppna möten för alla intresserade kollegor två gånger årligen samt genomför olika utbildningsaktiviteter. Många internationellt välkända KLL-personer har medverkat såsom Michael Keating och Peter Hillmen (vid samma möte), Michael Hallek, Tierry Hamblin, Claudia Haferlach, Peter Dreger och Carlo Croce. Gruppen är involverad i internationellt samarbete inom European LeukemiaNet, European Research Initiative on CLL (ERIC), med undertecknad som vice-president, och IWCLL. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är den vanligaste formen av leukemi hos vuxna och är en av WHO-klassifikationens många lymfomentiteter. Stadieindelning och andra prognostiska faktorer skiljer sig på ett avgörande sätt från andra lymfom, varför ett separat KLL-register inrättades 2007. Från januari 2009 ingår registeringen i INCA. Inga registerrapporter är ännu publicerade, men enligt tidigare data från Lymfomregistret registreras cirka 500 nya KLL fall per år i Sverige. KLL har ett varierat förlopp och >1/3 av patienterna behöver aldrig behandling, medan prognosen för andra patienter är mycket dålig trots modern terapi. Nationella Riktlinjer för utredning och behandling av KLL har därför utarbetats av gruppen (se www.swecll.org och Svensk förening för hematologis hemsida). Dessa uppdateras med regelbundna intervall och en generell revidering planeras till november 2010. Diagnosen KLL kan idag ställas på blodprov (lymfocytos med klonala B-celler ≥ 5 x 109/l, med typisk 4

morfologi och flödescytometrisk profil) och i typiska fall är benmärgsundersökning inte nödvändig, men bör göras om oklar cytopeni och alltid inför behandling. KLL är inte längre en ”gammelmans” leukemi och 1015 % av patienterna får sin diagnos före 50 års ålder, varför en mer aktiv behandlingsplan krävs. Utvecklingen på terapiområdet har visat många läkemedel med god effekt vid KLL såsom antikroppar (alemtuzumab rituximab, ofatumumab och GA10), immunstimulerare som lenalidomid, och inhibitorer som flavopiridol. Också en gammal drog, bendamustin, har visat sig vara effektiv vid KLL. Kombinationsbehandlingar med fludarabin och cyclofosfamid och rituximab (FCR) ger hög remissionsfrekvens (också kompletta remissioner) och förlängd tid till progression samt i en studie också överlevnadsvinst. I en pågående randomiserad studie samarbetar Sv KLL-gruppen med nordiska och europeiska kollegor (HOVON-studien) för att utvärdera effekten av tillägg med alemtuzumab (FCA) hos patienter med biologisk hög risk leukemi. Allogen stamcellstransplantation (SCT) användes allt oftare och är den enda potentiellt botande behandlingen. EBMTs konsensusdokument från 2007 anger indikationer för allogen SCT för KLL-patienter utan komorbiditet och gruppen har god kontakt med Peter Dreger (EBMT gruppens ”KLL-ordförande”) som arbetar på uppdaterade riktlinjer för transplantation. Patienter med KLL har en stor infektionsmorbiditet, även innan behandlingsindikation föreligger, varför substitution med immunglobuliner och infektionsprofylax ibland rekommenderas. KLL patienter uppvisar också dåligt svar på vaccination, varför Sv KLL gruppen har initierat en studie med pneumokockvaccination. Under de senaste åren har betydelsen av genetiska avvikelser vid KLL uppmärksammats mer och mer. Carlo Croce, som påvisat betydelsen av micro-RNAs vid 13q deletion och utvecklat en ”KLL-TCL1-musmodell”, har inspirerat gruppen vid ett besök med föredrag och diskussioner. I klinisk rutin används nu oftast fluorescens in situ hybridisering (FISH) för att hitta kromosomala aberrationer. Fynd av deletion på kromosom 11q och 17p medför dålig prognos för patienten och 17p deletion


Bevisad effekt som profylax (högsta evidensgrad A1)1 NOXAFIL – förbättrad profylax och överlevnad hos neutropena patienter Under profylax (7 dagar efter sista dos)

Signifikant lägre förekomst av invasiva svampinfektioner (IFI), inklusive aspergillusinfektion, jämfört med flukonazol/intrakonazol (n= 602) 2, 3

10%

P<0.001 Förekomst av bevisade/sannolika IFI (%)

Profylax för invasiva svampinfektioner bland högriskpatienter

P<0.001

8%

8%

(25/298)

6%

7%

(20/298) 4%

86%*

75%*

1%

2%

(2/304)

2%

0%

(7/304) Alla IFIs (primär endpoint)

Aspergillusinfektion

NOXAFIL (200 mg tre gånger om dagen) Flukonazol (400 mg en gång om dagen) eller itrakonazol (200 mg två gånger om dagen)

PRIMÄR ENDPOINT; Noxalprofylax ger signikant bättre överlevnad hos HSCT-patienter med GVHD Tidsperiod (112 dagar post-baseline)

Noxafil® (posakonazol) Oral suspension 40 mg/ml (receptbelagt). Antimykotikum för systemiskt bruk. Indikationsområden: Noxafil är avsett för behandling av vissa behandlingsresistenta invasiva svampsjukdomar hos vuxna samt orofaryngeal candida där topikal behandling förväntas ha otillräcklig effekt. Noxafil är även indicerat för profylaktisk behandling av patienter med hög risk för invasiva svampsjukdomar. Pris 105 ml flaska 6 355 kr. För mer information se www.fass.se Produktresumé från 2008-03-03

Förekomst av bevisade/sannolika IFI (%)

10%

P=0.07

8%

9%

P=0.006

(27/299) 6%

44%*

7%

Ekvivalent skydd mot invasiva svampinfektioner (IFI)och bättre skydd mot aspergillus jämfört med flukonazol under behandlingstiden (n= 600) 2, 4

(21/299) 4%

5%

(16/301)

71%*

2%

2%

(7/301)

0%

Alla IFIs (primär endpoint)

Aspergillusinfektion

NOXAFIL (200 mg tre gånger om dagen) Flukonazol (400 mg en gång om dagen)

* Relativ riskreduktion (RRR) Referenser: 1. 2007 update of the ECIL-1 guidelines for Antifungal prophylaxis in leukemia patients, http://www.ichs.org/ecilslides.htm, antifungal prophylaxis 2. NOXAFILs produktresumé 3. Cornely OA et al. Posaconazole vs Fluconazole or Itrakonazole in Patients with Neutropenia N Engl J Med 2007;356:348-59 4. A J.Ullmann et al. Posaconazole or Fluconacole for Prophylaxis in Severe Graft-versus-Host Disease N Engl J Med 2007;356:335-47.

Schering-Plough AB, Box 6185, 102 33 Stockholm, Tel 08-522 21 500, Fax 08-522 21 501 www.schering-plough.se


10-DEP-05-MB

LINDH & PARTNERS GBG

Lång effekt av varje injektion.

DepoCyte® (cytarabin) vid lymfomatös meningit.

DepoCyte® är en depotberedning av cytarabin för direkt administrering i cerebrospinalvätskan. Den långa halveringstiden för cytarabin i DepoCyte® gör att patienten bara behöver få en injektion varannan vecka.

DepoCyte ® (cytarabin). L01BC01. Indikationer: Intratekal behandling av lymfomatös meningit. Hos en majoritet av patienterna kommer en sådan behandling att vara en del av den symtomatiska lindringen av sjukdomen. DepoCyte bör endast administreras av en läkare med erfarenhet av cytostatikabehandling. Varningar och försiktighet: Patienter som får DepoCyte ska samtidigt behandlas med kortikosteroider (t ex dexametason) för att mildra symtomen på araknoidit. Patienterna skall ges instruktion om att söka medicinsk hjälp om tecken eller symtom på neurotoxicitet utvecklas. Förpackningar: Injektionsvätska, suspension 50 mg 1 st injektionsflaska. . EF. Texten är baserad på produkt resumé: 2006-07-11. För mer info se www.fass.se. ®: DepoCyte är ett registrerat varumärke.

Mundipharma AB • Mölndalsvägen 30B • 412 63 Göteborg Telefon 031-773 75 30 • www.mundipharma.se

liposomal cytarabininjektion


har också betydelse för val av terapi. Under sjukdomens förlopp tillkommer ofta nya kloner i benmärg och blod och hos cytostatikarefraktära patienter påvisas ofta en 17p deletion. Även tunga immunoglobulin (IG)-genens mutationsstatus har visats kunna dela in KLL i olika prognostiska undergrupper, där omuterad IG-gen är associerat med kortare tid till behandling och sämre överlevnad. Denna analys har standardiserats på Europeisk nivå bla via medlemmar i Svenska KLL-gruppen och analyseras nu i klinisk rutin på ett antal laboratorium i landet. Framtiden Kunskapsutvecklingen inom KLL området är snabb och nya spännande data publiceras varje dag. KLL gruppen försöker följa utvecklingen och till vårens möte den 17 mars 2010 är Paolo Ghia från Milano och Kostas Stamatopoulos från Thessaloniki inbjudna föreläsare. De kommer då att berätta om nya mycket intressanta fynd kring mikromiljöns betydelse vid KLL samt betydelsen av antigen för utvecklingen av KLL-sjukdomen. Till höstens möte är Stephan Stilgenbauer från Ulm inbjuden och han kommer då att koncentrera sig på problemet med p53 mutationer vid KLL. Alla KLL-intresserade kollegor är hjärtligt välkomna! Vid pennan Eva Kimby, Ordförande Svenska KLL gruppen

Sällsynta tillstånd För var och en av de större hematologiska sjukdomsgrupperna finns numera en svensk och/eller nordisk diagnosgrupp. Minst en representant för varje sjukvårdsregion ingår i diagnosgrupperna, vilka på flera olika sätt stöds av SFH. Förutom de mer ”reguljära” uppgifterna (studier, kvalitetsregister, riktlinjer) kan grupperna ibland också vara ett forum för diskussion av mycket svåra och/eller principiellt viktiga patientfall. Inom hematologin handläggs även patienter med för Sveriges del relativt sällsynta tillstånd, exempelvis hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH), kronisk

svår neutropeni, Gauchers sjukdom, porfyrier och svår aplastisk anemi. Vi mäktar inte med, och det är inte heller rimligt, att ha en fullfjädrad diagnosgrupp för vart och ett av dessa sällsynta tillstånd. Dessbättre finns kollegor, inom hematologin eller i angränsande specialiteter, med specialkunskaper, vilkas erfarenhet kan vara till stor hjälp vid diskussion av aktuella, knepiga patientfall med sällsynt diagnos. Enligt önskemål och mot bakgrund av ovanstående, har kvalitetsutskottet (KU) sammanställt en lista över ett antal ”sällsynta tillstånd” inom hematologin, samt förslag på kontaktperson med specialkunskaper om sjukdomen ifråga (i vissa fall även hemsida). Listan, som nyligen har publicerats på vår hemsida www.sfhem.se/ Samarbetsgrupper /Saellsynta-tillstaand, har inte några formella implikationer i termer av ”uppdrag” från SFH, utan ska ses som en ren service till våra medlemmar. Har du synpunkter på listan, exv. saknar du någon diagnos eller lämplig kontaktperson – kontakta gärna Mats Björeman, ordf. i KU mats.bjoreman@orebroll.se eller undertecknad Martin Höglund, ordförande Kontaktlista Gaucher (och andra lysosomala inlagringssjd.) Maciej Machaczka, Karolinska E-post: maciej.machaczka@karolinska.se se även hemsida www.gauchercenter.org Hemochromatos (primär) Sigvard Olsson,Sahlgrenska E-post: sigvard.olsson@medic.gu.se Hemoglobinopatier Honar Cherif, Akademiska E-post: honar.cherif@akademiska.se Dick Stockelberg, Sahlgrenska E-post: dick.stockelberg@vgregion.se Rolf Ljung UMAS E-post: rolf.ljung@skane.se 7


Hemolys pga enzymbrist Soheir Beshara Karolinska sjukhuset E-post: soheir.beshara@karolinska.se Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) Jan-Inge Henter Karolinska E-post: jan-inge.henter@ki.se Hypereosinofilt syndrom Jan Samuelsson (MPD-grp vårdprogram) E-post: jan.samuelsson@sodersjukhuset.se Immunbristtillstånd Jan Björkander, Länssjukhuset Ryhov E-post: janne.bjorkander@lj.se Kronisk svår neutropeni Göran Carlsson E-post: goran.carlsson@ki.se Jan Palmblad E-post: jan.palmblad@ki.se Daniel Tesfa, Karolinska E-post: daniel.tesfa@karolinska.se PNH Kontakta regionsansvarig hematolog med erfarenhet av PNH-behandling eller Peter Johansson, Uddevalla (ansvarig nationellt PNHregister) E-post: peter.l.johansson@vgregion.se Porfyrier för kontakt se hemsida www.karolinska.se/porfyri Svår aplastisk anemi Per Ljungman, Karolinska E-post: per.ljungman@karolinska.se Systemisk mastocytos Hans Hägglund, Karolinska E-post: hans.hagglund@ki.se TTP Jan Astermark E-post: jan.astermark@me

8

Optimal klinisk användning av blodprodukter. Med stöd av Europarådet höll the European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM) ett möte våren 2009 i Wildbad Kreuth utanför München. Det hade då gått 10 år sedan transfusionsmedicinarna senast samlades där i samma ärende. Denna gång hade 110 experter med anknytning till transfusionsmedicin från 38 huvudsakligen europeiska länder inbjudits till ett standardiseringssymposium om optimal klinisk användning av blodprodukter. Från Sverige deltog undertecknad som representant för SFH, Jonas Åkesson för Svensk förening för anestesi-och intensivvård och Rut Norda för transfusionsmedicinarna. Behovet av blodprodukter bedöms öka kraftigt de kommande åren. Detta sammanhänger framför allt med en allt äldre befolkning (det individuella transfusionsbehovet är i genomsnitt fyra gånger högre hos patienter >70 år än hos dem <40 år), antalet förlossningar beräknas öka kraftigt pga de höga födelsetalen i slutet av 1980-talet och sist men inte minst förväntas levnadsstandarden öka inom de delar av Europa där den idag är relativt sett låg. Vällevnad korrelerar till en ökad konsumtion och blodprodukter utgör inget undantag. Efterfrågan kan komma att överstiga tillgången. Enligt Europarådet ska blodprodukter tillhandahållas utan ekonomiska vinstintressen. I dagsläget är inte villkoren för framställning och konsumtion lika i skilda delar av Europa. De länder som är eftersatta har mest att vinna för enhetliga europeiska riktlinjer för optimal användning av blodprodukter. Andra viktiga steg till förbättring inom detta område är en uppstramning av regelverket för hantering av respektive kvalitetssäkring av blodprodukter inom EU (direktiv 2002/98/EC respektive direktiv 2001/83/EC). Syftet är förstås att underlätta den fria rörligheten av medborgare (inte blodprodukter) över medlemsländernas gränser. Riktlinjer för användning ska dock utformas på nationell nivå. Längst har där tyskarna kommit med ett nyligen publicerat dokument genom sitt läkarförbund, Bundesärztkammer1. Britterna är också väl framme med en handledning i optimal transfusionsmedicin2. Därefter kommer i stort sett ingenting varför detta möte väl fyllde sitt syfte.


Idag ges genomsnittligt flest transfusioner till patienter i Tyskland och de nordiska länderna (med ungefär samma förbrukning som i USA) vilket motsvarar knappt 40 erytrocytkoncentrat per 1000 innevånare och år. Kvinnor transfunderas något mer än män, vilket inte bara beror på att de blöder i genomsnitt något mer, utan också därför att de transfunderas till samma Hb-nivåer som männen. Ett viktigt sätt att minska blodåtgången utan problem för patienten är att minska kassationen. Studier visar att i vissa fall så mycket som drygt hälften av det beställda blodet aldrig transfunderas. Det är erytrocyter som är eller förväntas bli en bristvara. Tillgången på trombocyter är god och behovet kommer sannolikt vara i stort oförändrat. Plasmaanvändningen kommer troligen att minska om de evidens kring plasmatransfusioner som idag finns implementeras i klinisk

praxis. Vad avser plasmaderiverade produkter kommer troligen produktionen att öka; exempelvis finns idag inget faktor V preparat och fibrinogen och FXIII-koncentrat finns bara i fåtal länder i världen, däribland Sverige. Var kommer vi hematologer in i bilden? Siffror från den skandinaviska databasen över transfusioner visar att ickekirurgiska mottagare av plasma, erytrocyter respektive trombocyter utgör 60, 70 respektive 80 %. Motsvarande för transfunderade enheter är 55, 70, respektive 90 %. Det går inte att precisera hematologernas del utav den icke-kirurgiska patientstocken men den torde utgöra en mycket stor del. Det förekommer förstås att våra patienter blöder akut men de allra flesta får sina erytrocyttransfusioner för indikationen ”kronisk anemi”, som benämningen är i dessa sammanhang.

9


Det enda som är visat med hög evidensgrad vid ”kronisk anemi” är att patienten har nytta av erytrocyttransfusion vid Hb <80 g/L om ingen samtidig kardiovaskulär riskfaktor föreligger. Behovet av väl upplagda kliniska studier inom området är stort om de riktlinjer som vi förväntas utarbeta och efterfölja ska vara optimala. Mötet i Wildbad Kreuth får ses som ett avstamp inför den uppgiften. Ett consensusdokument från symposiet förväntas komma under 2010. 1.

Cross-sectional guidelines for therapy with blood components and plasma derivatives (4th revised edition). Executive Committee of the German Medical Association (Bundesärtztekammer). 2009:1-211. http://www.baek.de/downloads/LeitCrossBloodComponents4ed.pdf

2.

McClelland DBL. Handbook of Transfusion Medicine. United Kingdom Blood Services. 4th Ed. 2009:1-82. www.transfusionguidelines.org.uk

Jonas Wallvik

Rapportering till Blodcancerregistret Hur fungerar rapporteringen till Blodcancerregistret? Ett viktigt mått på detta är täckningsgrad visavi Cancerregistret, även om för vissa diagnoser alla fall inte canceranmäls. Nedanstående sammanställning avspeglar läget i början av februari 2010. Den övre tabellen visar antalet nydiagnostiserade fall som registrerats i INCA år 2008 och 2009. Den nedre visar motsvarande täckningsgrader. Observera att MDS-registret startade först 2009. Det positiva är att rapporteringen av 2008 års fall är god eller t.o.m. fullständig i flera regioner – tyvärr inte i alla. Bekymmersamt är den klart sämre rapporteringen för 2009 då endast cirka 50% av alla patienter registrerats i INCA. Detta behöver inte betyda att fallen aldrig kommer att registreras, utan snarare att huvuddelen rapporteras först efter påminnelser och med betydande

Frigör hela potentialen Öka sannolikheten för lyckad aferes Mozobil förbättrar möjligheten till stamcellsskörd hos patienter som är svåra att mobilisera Indikation: Mozobil är indicerat för att i kombination med G-CSF förbättra mobilisering av hematopoietiska stamceller till perifert blod, inför autolog transplantation hos patienter med lymfom och multipelt myelom vars celler är svåra att mobilisera. Förpackning: Mozobil 20 mg/ml injektionsvätska, lösning. Varje injektionsflaska innehåller 24 mg plerixafor i 1,2 ml lösning Pris: För aktuellt pris hänvisas till www.fass.se Produktresumé: 08-2009 ATC-kod: L03AX16. Rx.

Genzyme AB, Box 603, 169 26 Solna. Tel 08-505 243 00, www.genzyme.se.

10

Raise your expectations

Nordic 82.07.09 SE

För ytterligare upplysningar hänvisas till: www.emea.europe.eu/htms/human/epar/a.htm, www.lakemedelsverket.se, www.fass.se eller kontakta Genzyme AB tel 08- 505 243 00


Karolinska Hematology Seminar VIIl 26 – 27 augusti 2010, Rånäs slott, Rimbo Hematologiskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset arrangerar, med stöd av Roche AB, ett tvådagars hematologiseminarium. Årets seminarium kommer som vanligt att innehålla State-of-the-art föreläsningar och ge tillfälle till många fördjupade diskussioner och utbyten av erfarenheter. Teman för i år är KLL, multipelt myelom, AML, hemoglobinopatier, mediastinala tumörer och infektioner. Årets seminarium gästas också av professor Georg Klein som kommer att tala om forskarens motivation. De övriga inbjudna föreläsarna är internationellt ledande inom respektive område: Föreläsarna är Michael Hallek Tyskland, Jésus San Miguel Spanien, Bob Löwenberg Nederländerna, Paul Telfer England, Peter Johnson England och Peter Donnelly Nederländerna. Det åttonde Karolinska Hematology Seminar äger rum 26 - 27 augusti 2010 på Rånäs slott i Rimbo. Kostnaden för deltagande är 2200 kr, varav 1000 kr avser seminarieavgift och 1200 kr avser 50 % av kost och logi. Sista anmälningsdag är 30 april. Anmälningsblanketter och detaljerat program har skickats till huvudman, vars godkännande krävs för deltagande.

Magnus Björkholm magnus.bjorkholm@karolinska.se

Lotta Humble lotta.humble@roche.com

IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se IPULS nr 20100023

SE.MHE.1002:02


eftersläpning (klinikernas ”inkorgar” fulla). Vad gäller Södra regionen har resursproblem (nu på väg att lösas) på OC-Syd sannolikt bidragit till sämre siffror. Täckningsgraderna varierar alltså påtagligt mellan olika regioner. SydÖstra, som ligger närmare 100% på alla register för 2008, visar att man med stark vilja och idogt arbete kan förbättra inrapporteringen. Vilken region tar upp kampen med SydÖstra? Mycket viktigt är även

feed-back till inrapportörerna på fältet, i form av lokala och regionala sammanställningar, dragningar på regionmöten och fortbildningsdagar, samt goda, regelbundet återkommande nationella registerrapporter. För Blodcancerregistrets styrgrupp Marie Abrahamsson, OC-Stockholm och Martin Höglund, SFH-ordförande

Antal registreringar Register Region År

ALL

AML

KLL

KML

Lymfom

MPD

Myelom

MDS

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009

Norr

3

4

20

8

31

25

10

3

147

78

27

21

54

31

6

Stockholm-Gotland

13

5

65

41

69

50

13

4

303

130

89

75

119

65

28

Syd

6

5

60

11

35

21

8

10

243

96

24

18

70

37

12

Sydöstra

8

2

29

26

64

41

7

7

183

129

56

44

83

71

17

Uppsala/Örebro

9

6

83

47

88

44

18

8

390

174

57

40

123

74

10

Väst

6

4

70

31

80

24

6

4

226

62

55

37

99

29

17

Totalt

43

26

327

164

367

205

62

36

1492

669

308

235

548

307

90

Täckningsgrad i % Register

ALL

AML

KLL

Lymfom

MPD

Myelom

MDS

Region År

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2009

Norr

100

57

80

36

76

48

83

60

80

40

84

44

84

41

30

Stockholm-Gotland

100

38

90

54

80

38

76

27

85

33

92

55

89

57

47

Syd

86

71

82

28

52

28

36

56

69

29

50

35

64

33

21

Sydöstra

100

50

97

72

100

61

100

58

99

68

98

71

100

84

61

Uppsala/Örebro

100

43

96

54

75

49

100

47

98

49

89

60

96

69

29

Väst

86

57

81

53

77

33

46

31

61

20

52

37

92

31

42

Nordiskt Vårmöte i Hematologi i Uppsala 21-23/4 2010 Mötesprogrammet för Nordiskt Vårmöte i Hematologi, Uppsala 21-23 April, är helt klart. Vi ser fram emot ett intressant och interaktivt möte späckat med intressanta inslag såsom allo-SCT vid lymfom/KLL, paradigmskifte i ALL-terapin, trombos och cancer, nya trombinhämmare, modern ITP- behandling, "kan man sätta ut imatinib hos vissa KML-patienter?" samt state of-the-arts/ controversies om MPD, KLL, myelom och AML-terapi. 12

KML

Till detta kommer symposier och debatter om värdet av populationsbaserade register, brytpunkts-problematik vid övergång till palliativ terapi samt kostnadsexplosionen vad gäller läkemedel inom hematologi-onkologi. Vid sidan om huvudprogrammet anordnar vi en parallell session för hematologisjuksköterskor. Därtill arrangeras fristående satellitsymposier tisdag kväll 20/4 om CLL (GSK) respektive onsdag kväll 21/4 (behandling av indolenta lymfom inkl. CLL; Mundipharma). Givetvis har vi också ett socialt program med musikaliska inslag.


Till patienter med KML i kronisk fas med resistens eller intolerans mot imatinib

En tablett. En gång dagligen. Kan tas med eller utan mat och dryck.

®

100 mg en gång dagligen. En enkel dosering för dina KML-patienter. Sprycel® (dasatinib) Proteinkinashämmare, ATC-kod L01XE06. Indikationer: Sprycel är indicerat för behandling av vuxna med kronisk myeloisk leukemi (KML) i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris, med resistens eller intolerans mot tidigare behandling inklusive imatinib mesylat. Sprycel är också indicerat för behandling av vuxna med Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) akut lymfatisk leukemi (ALL) och lymfoid blastisk KML med resistens eller intolerans mot tidigare behandling. Varningar/försiktighet: Behandling ska inledas av läkare med erfarenhet av att diagnostisera och behandla patienter med leukemi. Dosminskning kan behövas i vissa fall av påverkan på blodbilden eller vid svår vätskeretention. Sprycel kan interagera med läkemedel som metaboliseras av CYP3A4. Styrkor och förpackningar: 20 mg, 50 mg och 70 mg: 60 filmdragerade tabletter/förp. 100 mg: 30 filmdragerade tabletter/förp.Ytterligare information:Sprycel är receptbelagt och förmånsberättigat. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé: 20 januari 2010. Bristol-Myers Squibb, Box 15200, 167 15 Bromma, Tel. 08-704 71 00

Tel. 08-704 71 00 www.bms.se


MYCAMINE® Den enda echinocandin med godkänd indikation för profylaxbehandling mot candidainfektion hos patienter som:1 ●

genomgår allogen hemapoetisk stamcellstrans-

plantation förväntas ha neutropeni (ANC < 500 celler/µl) > 10 dagar

Förstahandsval 2 för patienter med långvarig neutropeni med hög risk för infektioner från flukonazol resistenta Candida-arter.

HØJER 19.02.2010

Patients at high risk for infections from fluconazole resistant Candida-species

Referenser: 1) Mycamine smpc. 2) Tomblyn et al, Biol Blood Marrow Transplant 15: 1143-1238 (2009) American Society for Blood and Marrow Transplantation.

Astellas Pharma AB Medeon Science Park Per Albin Hanssons väg 41,205 12 Malmö Tel 040-650 15 00, Fax 040-650 15 01 www.astellas.se Fass text finns på sidan 23


Mötesprogram, praktisk information och registrering till Vårmötet - se www.nordichematology.org. SFH hälsar alla svenska/nordiska hematologer och hematologisköterskor varmt välkomna till Vårmötet i slutet av april – den tid på året då Uppsala är som allra bäst!

Fortbildningsdagarna i Örebro 6-8 oktober 2010 Årets fortbildningsdagar i hematologi hålls på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro den 6-8 oktober. Dagarna inleds på kvällen den 6 oktober med Svenska Läkaresällskapets Gösta Gahrton-föreläsning, som i år hålls av professor Cristina Mecucci från Universitetet i Perugia, över ämnet "From cytogenetics to sequencing - how genomic technologies change clinical hematology".

På torsdagen planeras tre parallella ”meet-the-expert” – sessioner som kommer att handla om hemoglobinopatier, kronisk neutropeni och palliativ hematologi. Torsdagen fortsätter med ett block om hemolys, inklusive PNH och TTP, en föreläsning om KML och avslutas med en diskussion om behandlingsstrategi vid KLL. På fredagen diskuteras nya antikoagulantia, transfusionsmedicin, storcelliga B-cellslymfom och ALL. Ett internationellt inslag är en föreläsning om hematologi i Etiopien – en möjlighet för svenska hematologer att både lära sig och lära ut. På fredagen kommer vi också diskutera hur vi hanterar nya resurskrävande behandlingar, med myelom som exempel. Medlemmarnas timme liksom föreningens årsmöte hålls på torsdagens eftermiddag. Också i år inbjuds ST-läkare att skicka in fallbeskrivningar som anknyter till valfritt ämne ur årets program.

Mycamine 50 mg och 100 mg pulver till infusionsvätska, lösning (micafungin) Indikationer: Behandling av invasiv candidiasis. Profylax mot Candida-infektion hos patienter som genomgår allogen hematopoetisk stamcellstransplantation eller patienter som förväntas ha neutropeni (ANC < 500 celler/µl) under 10 eller fler dagar. Vuxna, ungdomar ≥ 16 år samt äldre: Behandling av esofageal candidiasis hos patienter där intravenös behandling är lämplig. I beslutet att använda Mycamine bör den potentiella risken för utveckling av levertumörer tas i beaktande. Mycamine ska därför endast användas om andra antimykotika inte är lämpliga. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Leverpåverkan: Efter en behandlingperiod om 3 månader eller mer, observerades utveckling av foci av förändrade hepatocyter (FAH) och hepatocellulära tumörer hos råtta. Det uppskattade tröskelvärdet för tumörutveckling hos råtta låg ungefärligen inom området för klinisk exponering. Det går inte att utesluta att denna observation har relevans vid behandling av människa. Leverfunktionen ska följas noga under micafunginbehandling. För att minimera risken för adaptiv regenerering och möjlig efterföljande levertumörbildning, rekommenderas tidig utsättning vid signifikant och ihållande förhöjning av ASAT/ALAT-värden. Micafunginbehandling bör ges först efter noggrant övervägande av risk/nytta-förhållandet, särskilt hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion eller kronisk leversjukdom med preneoplastiska tillstånd såsom avancerad leverfibros, cirros, virushepatit, neonatal leversjukdom eller medfödda enzymdefekter, eller för patienter som får samtidig behandling som kan medföra levertoxicitet och/eller genotoxicitet. Barn < 1 år kan ha en större benägenhet att få leverskada. Under behandling med micafungin kan anafylaktoida reaktioner, såsom anafylaktisk chock, uppträda. Om dessa reaktioner skulle inträffa bör micafungininfusionen avbrytas och adekvat behandling ges. Patienter som utvecklar kliniska eller laborativa tecken på hemolys under micafunginbehandlingen bör följas noga för tecken på försämring av dessa symtom. Risken/nyttan av fortsatt behandling bör utvärderas. Micafungin kan orsaka njurbesvär, njur-svikt, och onormala njurfunktionsvärden vid test. Patienter bör följas noga beträffande försämrad njurfunktion. Detta läkemedel för intravenös användning innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption. Interaktioner: Patienter som får sirolimus, nifedipin eller itrakonazol kombinerat med Mycamine bör följas med avseende på sirolimus, nifedipins och itrakonazols toxicitet och sirolimus-, nifedipin- och itrakonazoldosen bör reduceras om nödvändigt. Prekliniska säkerhetsuppgifter: Micafungin var inte mutagent eller klastogent när en standarduppsättning av in vitro- och in vivo-tester, bl.a. en in vitro-UDS-studie (unscheduled DNA synthesis) på hepatocyter från honråttor, utvärderades. Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antimykotika för systemiskt bruk, ATC-kod: J02AX05 Förpackningar: 50 mg, 1 injektionsflaska; 100 mg, 1 injektionsflaska. Recept- och förmånsstatus: Receptbelagt, ej förmån Innehavare av godkännande för försäljning: Astellas Pharma Europe B.V, Nederländerna. Svensk representant: Astellas Pharma AB, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Texten är senast uppdaterad 2010-01-14 och baserad på produktresumé daterad 2009-11-20. För ytterligare information, se www.fass.se.

15


Ett antal stipendier som täcker kongressavgift, resa och logi kommer att delas ut till dem, vilkas fall väljs ut och dessa fall kan komma att presenteras i anslutning till respektive föreläsning. Fallbeskrivningar ska vara ordföranden i fortbildningsutskottet, Lovisa Wennström lovisa.vennstrom@vgregion.se, tillhanda senast 1/9 2010. Vid fortbildningsdagarna kommer årets hematologiska avhandling att presenteras och författaren att belönas med Blodcancerförbundets stipendium. Avhandlingar som försvarats augusti 2009-augusti 2010 inskickas i fyra exemplar med följebrev, och ska senast 1/9 2010 vara inkomna till: Docent Rose-Marie Amini Avd för patologi och cytologi, Byggnad P1:02 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Science

Liksom förra året kommer anmälningsavgiften vara 1000 kr lägre vid anmälan före 15/8. En anmälningssida, länkad från föreningens hemsida, www.sfhem.se, kommer att finnas tillgänglig från slutet av mars och vi återkommer med inbjudan och detaljerat program i nästa nummer av OHE. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till 2010 års fortbildningsdagar, som vi tror kommer förmedla mycket kunskap, ge plats för viktiga diskussioner och innebära trevlig samvaro! För fortbildningsutskottet Bertil Uggla, sekreterare och lokalt ansvarig

► ►

Life

Nyhet!

Ratiograstim i singelförpackning!

Nu kan ytterligare besparingar göras. Med Ratiograstims unika singelförpackning elimineras onödigt spill av oanvända sprutor som annars kasseras. Ratiograstim (filgrastim) Receptbelagt läkemedel L03AA02. Indikationer: reducerar durationen av neutropeni och incidensen av febril neutropeni hos patienter som behandlats med cytotoxisk kemoterapi. Mobilisering av perifera stamceller (PBPC). Behandling av kongenital, cyklisk eller idiopatisk neutropeni. Persisterande neutropeni hos patienter med avancerad HIV-infektion för att reducera risken för bakteriella infektioner. Ratiograstim injektionsvätska/koncentrat till infusionvätska, lösning, förfylld spruta 30 milj. IU och 48 milj. IU Ingår i förmånssystemet. Se www.fass.se för fullständig förskrivningsinformation inkl. pris. Texten är baserad på produktresumé: 2008-09-15

SOF mars -10.indd 1

16

Beställ en CD med vårt Kalkylatorprogram med doseringsberäkning och behandlingskostnad. Ring 042-370740 eller ladda ner Kalkylatorn från vår hemsida, www.ratiopharm.se ratiopharm AB, Box 1265, 251 12 Helsingborg, Tel 042-370740, info@ratiopharm.se, www.ratiopharm.se 2010-02-23 09:30:09


Linder & Co

En interaktiv utbildning om lymfom och KLL Plats och tid: Sigtuna den 12-13 april 2010 LymFA kurserna är interaktiva utbildningar som utgår från verklighetsbaserade patientfall. LymFA 2 syftar till att uppdatera deltagaren på flera områden och utmana svåra frågeställningar under fallpresentationer och diskussioner. LymFA 2 innehåller särskilt komplicerade patientfall och belyser även patologens dilemma och frågeställningar samt hur detta påverkar det kliniska handläggandet. LymFA 2 vänder sig till dig som är färdig specialist inom hematologi eller onkologi och som har minst två års klinisk erfarenhet av lymfom och/eller KLL.

Innehåll LymFA 2 kommer att belysa och diskutera särskilt komplicerade patientfall med diagnoser som:

• • • • •

Yngre KLL-patient med dåliga prognostiska markörer

• • •

Posttransplantationsrelaterat lymfom

Svårbehandlat T-cellslymfom i huden (mykosis fungoides) Burkittlymfom gränsande till DLBCL Anaplastiskt storcelligt lymfom Waldenström’s makrogrobulinemi och lymfoplasmacytiskt lymfom (immunocytom) Transplantationsrelaterat lymfom Patientfall där det kan vara lätt att missa differentialdiagnos

Falldiskussionerna kompletteras med föreläsningar av Docent Hans Hagberg, Uppsala ”Vad är nytt inom lymfom- och KLL området” och av Docent Mats Ehinger, Lund ”Ställ patologen mot väggen”.

SE.MHE.0912;3

Kostnaden för kursen är 2.000 kr, varav 1500 kr avser 50 % av kost och logi. Sista anmälningsdag är 12 mars 2010. Anmälningsblanketter och detaljerat program har skickats till huvudman, vars godkännande krävs för deltagande.

Roche AB Liljeholmsstranden 5 Box 47327 100 74 Stockholm Tel: 08-726 12 00 Fax: 08-744 06 81 www.roche.se

IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se IPULS-nr: 20090397


Frivllig specialistexamen i hematologi

Nya studier

Skriftligt prov på hemsjukhuset sker valfri dag mellan 3-7:e maj, under förutsättning att minst fyra personer anmält sig. Muntligt examen (godkänt skriftligt prov krävs) äger rum onsdag eftermiddag den 6 oktober i anslutning till föreningens fortbildningsdagar i Örebro (6-8 oktober 2010). Anmälan görs senast 12 april till ST-utskottets ordförande: Peter Johansson, Hematologisektionen/Medicin, Uddevalla Sjukus, 451 80 Uddevalla.

Perifera T-cellslymfom (PTCL) är en sällsynt malignitet och utgör ca 8-15 % av alla maligna lymfom. De har en betydligt sämre prognos än aggressiva B-cellslymfom. Den franska GELA-gruppen visade att patienter med PTCL har en 5 års överlevnad på 41 % jämfört med 53 % hos aggressiva B-cellslymfom. När man intensifierade kemoterapin förbättrades prognosen, i en studie jämfördes 6 cykler CHOP-21 med 6 cykler CHOP-14. Responsgrad, sjukdomsfri och total överlevnad förbättrades i cohorten med mer intensiv kemoterapi. Hos de äldre patienterna ligger den uppskattade EFS på 3 år på 20 – 25 %. I ACT2 vill man undersöka om ett tillägg med den monoklonala antikroppen mot CD52 – alemtuzimab förbättrar prognosen hos äldre patienter med obehandlat ALK-neg

ACT-2

Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand är intresserade av DIG SOM ÄR Överläkare/ Specialistläkare i Hematologi vid vår medicinklinik Är du intresserad av att komma till Sundsvall? Hela vårt länssjukhus genomgår just nu ett omställningsarbete, vilket gör att vi står inför stora utmaningar. Samtidigt ger det dig möjlighet att delta i ett utvecklande och spännande utvecklingsarbete. Vi handlägger all onkologisk hematologi exklusive autolog- och allogen högdosbehandling Vårt nuvarande primära upptagningsområde har ca 150.000 invånare Hela vår verksamhet ligger samlad med avdelning, dagvård och mottagning. Våra hematologiska patienters akutbesök sker direkt via vår mottagning. Avdelningen har 17 vårdplatser med 7 isoleringsrum. Förutom hematologi sköter vi också allmän internmedicinska fall i varierande grad beroende på aktuell hematologisk beläggning. Vår sektion består av fyra överläkare och en ST- läkare Hör av dig och välkommen att besöka oss! Vi står för resa och boende. Maria Strandberg, sektionsansvarig överläkare tfn 060- 18 10 00 alt 18 16 60

18


T-cellslymfom. Patienter mellan 61-80 år randomiseras till behandling med 6 cykler CHOP-14 +/- alemtuzumab, totalt 274 patienter ska inkluderas. Primärt ”end-point” är EFS vid 3 år och sekundära ”end-points” är bla CR och OR, andel relapser, behandlingsrelaterad mortalitet, total överlevnad, DFS och PFS. Studien är en mutlicenterstudie som bedrivs via German High-Grade Non-Hodgkin´s Lymphoma Study Group (DSHNHL) och bla deltar ett flertal centra tillhörande Nordiska lymfomgruppen. Yngre patienter (18 – 60 år) med T-cellslymfom kan inkluderas i den pågående ACT-1 studien. I denna randomiseras patienterna mellan 6 cykler CHOP-14 +/- 4 cykler alemtuzimab, behandlingen avslutas med autolog SCT. Vid frågor kontakta den svenske koordinator Thomas Relander Thomas.Relander@med.lu.se, Lund.

Ceplene@ vid AML CR1 Under våren startar en fas IV europeisk multicenter-studie, sponsrad av EpiCept, där patienter med AML i CR1 och som ej är kandidater för allo-SCT ges 18 månaders cyklisk underhållsbehandling med subcutana injektioner av histamin (Ceplene®) och IL-2 (Proleukin®). Huvudsyften är att studera effekten av denna kombinationsbehandling på MRD mätt med molekylärgenetiska markörer (främst RQ-PCR WT1) samt T/NK-cellsfunktion. Sekundära mål är bl.a. LFS och safety. Flera svenska region- och länshematologiska kliniker deltar, däribland Sahlgrenska (redan startat), Uppsala, Karolinska-Huddinge, Umeå, Lund, Jönköping och Falun. För mer information – kontakta svensk huvudprövare Mats Brune brune@gu.se eller lokal prövare.

Thrombosis is the leading cause of death in PNH 1-4

During chronic haemolysis, excess free haemoglobin depletes plasma nitric oxide, leading to platelet activation and impaired fibrinolysis, thereby increasing the risk of thrombosis in both venous and arterial sites3 • Approximately 40% of patients with PNH experience a thrombotic event1 • The first thrombotic event increases the risk for death 5- to 10-fold2 • Pulmonary embolism (PE) or deep vein thrombosis (DVT) are most commonly seen in clinical presentation1

PNHSE10001

References: 1. Hillmen P et al. Natural history of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. NEJM. 1995; 333:1253-1258. 2. Socié G et al. Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria: long-term follow-up and prognostic factors. The Lancet. 1996; 348:573-577. 3. Rother RP et al. The clinical sequelae of intravascular hemolysis and extracellular plasma hemoglobin: a novel mechanism of human disease. JAMA. 2005; 293:1653-1662. 4. Brodsky RA. Advances in the diagnosis and therapy of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood Rev. 2008; 22:65-74.

AP_Alexion_189x134_PP.indd 1

24/02/10 10:24:28

19


FORSKNINGSSTIPENDIUM 2010

Roche AB utlyser i samarbete med Svensk Förening för Hematologi ett årligt stipendium på 200.000 kronor. Stipendiet syftar till att stödja klinisk forskning inom hematologi med inriktning på lymfoproliferativa sjukdomar.

Vem kan söka? Stipendiet är öppet att söka för forskningsinriktade yngre läkare, gärna tidigt i sin forskningskarriär, som önskar genomföra forskningsprojekt med tydlig klinisk profil. För kompletterande information se stadgarna på föreningens hemsida www.sfhem.se. En komplett ansökan inklusive curriculum vitae och resursintyg från verksamhetschef skall insändas i 6 exemplar och vara stipendiekommittén tillhanda senast den 12 maj 2010. Ansökningsblankett kan hämtas på www.sfhem.se. Ansökningshandlingarna sänds till: Svensk Förening för Hematologis ordförande: Martin Höglund VO Hematologi (50C) Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Stipendiekommittén består av: Docent Martin Höglund, föreningens ordförande, Akademiska Universitetssjukhuset, Uppsala Professor Magnus Björkholm, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm Docent Dick Stockelberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Professor Richard Rosenquist, Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, Uppsala Docent Bo Björkstrand och Lotta Humble, Roche AB, Stockholm Tillkännagivande: Utsedd kandidat kommer att meddelas skriftligen under juni månad. Ett formellt tillkännagivande, där stipendiaten förväntas medverka, sker i samband med föreningens Fortbildningsdagar i oktober. Har du frågor kring stipendiet är du välkommen att kontakta Bo Björkstrand, medicinsk terapiområdeschef Roche AB (bo.bjorkstrand@roche.com), produktchef Lotta Humble (lotta.humble@roche.com) eller föreningens ordförande Martin Höglund (martin.hoglund@medsci.uu.se)

Roche AB Box 47327 100 74 Stockholm www.roche.com SE.MHE.1002:03


Stipendiater Vi har glädjen att meddela att de fortbildningsstipendier från Janssen-Cilag och Swedish Orphan, vilka utlystes i OHE december 2009, kommer att tilldelas nedanstående kollegor: Erik Hulegård, Sahlgrenska, för att delta i EHA i Barcelona juni 2010 (15 000; Janssen-Cilag) Richard Olsson, Karolinska-Solna, för att delta i BMTtandem meeting i Orlando febr. 2010 (15 000; JanssenCilag) Malin Hultkrantz, Karolinska-Solna, för att delta i EHA i Barcelona juni 2010 (12 500; Swedish Orphan)

Andreas Björklund, Karolinska-Solna, för att delta i mötet NK-2010 (Society for Natural Immunity) i Dubrovnik april 2010 (12 500; Swedish Orphan) Vi gratulerar stipendiaterna och välkomnar nya sökande till de stipendier som kommer att utannonseras senare i OHE.

Disputation Åsa Rangert Derolf disputerade fredagen den 26 februari kl 09.00 i Föreläsningssalen CMM, L8:00. "Predictors of prognosis in acute myeloid leukemia". Opponent; Professor David C Linch.

Fyller 11 år Teckningarna är gjorda av barn från hela världen som har talassemia major.

Drottninggatan 98 111 60 STOCKHOLM Tel: 08 412 98 00 www.swedishorphan.com Ferriprox® Deferipron. Indikation: Ferriprox är avsett för behandling av järnöverskott hos patienter med talassemia major när deferoxaminbehandling är kontraindicerad eller otillräcklig. Järnkelatkomplexbildare Filmdragerad tablett 500 mg, oral lösning 100 mg/ml. V03AC02, , F. Senaste översynen av SPC 2009-07-01. För fullständig information om priser och förpackningsstorlekar se www.fass.se

21


Medicinska föreningens Mästerpristagare 2009

dervisning kan genomsyra en klinisk placering och hur man kan kombinera god vetenskap med en humanistisk människosyn.«

Jan Sjöberg, överläkare vid avdelningen för hematologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, har av Medicinska föreningen i Stockholm tilldelats det pedagogiska priset »Mäster 2009«. Han får priset för sin omätbara entusiasm och välvilja som lärare. I motiveringen från kårmedlemmarna framförs följande: »Hans engagemang för utbildning lämnar ingen student oberörd. Han lyfter fram det bästa bland oss och får studenter att prestera bortom mänsklig förståelse. Hans ständigt närvarande goda humör, personliga engagemang och klanderfria humor gör honom till en exceptionell klinisk handledare, där är det få som närmar sig hans nivå. Han skall stå som exempel för hur excellent un-

ur Läkartidningen

Diagnostiska och prognostiska studier vid lymfoproliferativa maligniteter och deras förstadier Lymfom är en av de 10 vanligaste maligniteterna i Sverige. Multipelt myelom drabbar >500 svenskar årligen; ännu finns ingen kurativ behandling och medelöverlevnaden är 4-5 år. Uppkomstmekanismerna vid dessa sjukdomar är i stort okända; förstadier, familjära samband, och överrisk

För patienter med högemetogen cisplatinbaserad cytostatikabehandling eller medelemetogen cytostatikabehandling

Den första och enda neurokinin-1 (NK1) receptorantagonisten

Förebygger akut och fördröjt cytostatikainducerat illamående och kräkningar EMEND ges som en del av kombinationsterapi* 1 gång dagligen i 3 dagar *Inkluderande en kortikosteroid och en 5-HT3-receptorantagonist EMEND (aprepitant) Antiemetikum efter kemoterapi – substans P-antagonist (Rx; F; SPC 2009-07-29) hård kapsel 80 mg, 125 mg, 80 mg + 125 mg. Indikationer: Profylax mot tidigt och sent illamående och kräkningar vid högemetogen cisplatinbaserad cytostatikabehandling vid cancer hos vuxna. Profylax mot illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen cytostatikabehandling vid cancer hos vuxna. EMEND ges som en del av kombinationsterapi. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot ingående hjälpämnen. EMEND skall ej administreras samtidigt med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid. Aprepitants hämning av cytokrom P450 isoenzym 3A4 (CYP 3A4) kan resultera i förhöjda plasmakoncentrationer av dessa läkemedel, vilket eventuellt kan orsaka livshotande reaktioner. Graviditet och Amning: (B:2 och IVa) EMEND skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt. De potentiella effekterna på reproduktion av förändringar av neurokininregleringen är okänd. Det är ej känt om aprepitant utsöndras i modersmjölken hos människor. Amning rekommenderas därför inte under behandling med EMEND. Vid förskrivning och för aktuell information om villkor i förmånssystemet, förpackningar och priser se www.fass.se. EMEND är ett registrerat varumärke av Merck Sharp & Dohme Corp., ett dotterbolag till Merck & Co., Inc. Whitehouse station, NJ, USA. MSD, Box 7125, 192 07 SOLLENTUNA, 08-626 14 00.

22

02-11-EMD-2010-S-1742-J Feb 2010

FÖRSKRIV EMEND DAG 1, CYKEL 1


GradA Nya rekommendationer

REKOMMENDATION

...FÖR NPLATE® SOM ANDRA LINJENS BEHANDLING VID KRONISK ITP *1 Nplate® har tilldelats en grad A rekommendation som andra linjens behandling vid kronisk ITP hos vuxna i artikeln “International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia” publicerad ”on line” 21 okt 2009 i Blood Journal som utges av American Society of Haematology.1

Nu finns 5-årsdata på Nplate® 5-års behandlingsdata presenterade på ASH 20092 ■

Patienter som behandlats med Nplate® har tolererat behandlingen väl utan ökning av antalet biverkningar.

Patienterna har bibehållna trombocytnivåer inom målvärdet (50-200x109/l) med små dosjusteringar upp till 5 år.

I maj 2009 hade 291 vuxna patienter behandlats med Nplate® med en mediandos på 4 μg/kg.

Behandling med Nplate® medför dessa möjligheter: ■

Effektiv ITP-behandling utan immunosuppression.3,4

Höjer och upprätthåller trombocytvärdet.4,5

Frihet för patienten – Minskar behovet av steroider och andra ITP behandlingar.4

1. http://bloodjournal.hematologylibrary.org/cgi/content/full/blood-2009-06-225565v1. 2. Long-term Efficacy and Safety of Romiplostim for the Treatment of Patients with Chronic Immune Thrombocytopenia (ITP): 5-year Update from an Open-label Extension Study Bussel et al. [#681 (Oral)]. ASH 2009. 3. Nplate® produktresumé, Amgen januari 2010, www. fass.se. 4. Kuter DJ et al. Lancet 2008;371:395-403. 5. Bussel JB et al. Blood 2009;113:2161-2171.

Nplate® (romiplostim) Rx B02BX04 Indikationer: Nplate är indicerat för vuxna patienter med kronisk primär immunologisk trombocytopeni (ITP) som har genomgått splenektomi och som är refraktära mot andra behandlingar (t.ex. kortikosteroider, immunglobuliner). Nplate kan övervägas som andra linjens behandling för vuxna, icke-splenektomerade patienter hos vilka kirurgisk behandling är kontraindicerad. 250 och 500 μg pulver till injektionsvätska, lösning. Ej förmån. För fullständig information vid förskrivning, varningar, produktresumé och aktuella priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: Januari 2010. Amgen AB. Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 Solna. 08 - 695 11 00. www.amgen.se

Raised Counts. Sustained Results Fewer Worries

SE-NPL-005-2010-FEB B

* Primär Immunologisk Trombocytopeni


vid inflammatoriska sjukdomar, är beskrivna men kartläggningen är ofullständig. I våra studier har vi i samarbete med hematologer och patologer i Sverige skapat våra egna kohorter av patienter med monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS) (n>5000) och Waldenströms makroglobulinemi (n>2000). Vi har även använt redan befintliga populationsbaserade register för att identifiera patienter med hematologiska maligniteter (Cancerregistret), deras förstagradssläktingar (flergenerationsregistret) samt erhålla information om övriga sjukdomar före och efter diagnos (patientregistret). Målsättningen med våra studier är att identifiera nya faktorer associerade med en ökad risk att insjukna i lymfoproliferativa sjukdomar för att därmed bättre förstå uppkomstmekanismer samt att definiera prediktorer för prognos vid såväl förstadier som etablerad sjukdom. Familjära studier I våra populationsbaserade studier har vi tidigare visat att det finns en klar familjär komponent vid multipelt myelom1, Waldenströms makroglobulinemi2, MGUS3, kronisk lymfatisk leukemi4, och non-Hodgkin lymfom5. Hur familjariteten påverkar prognosen är fortfarande oklart. Även om många sjukdomar visar familjära ansamlingar av fall, är identifiering av predisponerande konstitutionella gener en stor utmaning. Nästa logiska steg blir att etablera släktträd av familjer med två eller fler fall av lymfoproliferativa sjukdomar. Baserat på våra tidigare studier, uppskattar vi att det finns ca 50 familjer med 2 eller fler drabbade medlemmar. Detta ger oss unika möjligheter att försöka hitta genetiska riskfaktorer för sjukdomsutveckling och förhoppningsvis bidra till att belysa patogenesen vid lymfoproliferativa sjukdomar. Alla familjer med multipla fall kommer att bli kontaktade för intervju och etablerande av släktträd. Friska släktingar (ej barn) kommer även att inkluderas. Blodprover samt cellskrap från munslemhinna för att extrahera DNA kommer att tas, men även tumörvävnad studeras för att med hjälp av olika genetiska analyser söka identifiera markörer för insjuknande i lymfoproliferativ sjukdom. Etiologiska studier Det är väl känt att patienter med autoimmuna sjukdomar har ökad risk att drabbas av lymfom6. Vi har även kunnat visa ett sådant samband vid Hodgkin lymfom varierande med subtyp7. Vidare har vi sett att tidigare autoimmuna 24

sjukdomar och kroniska infektioner ökar risken för Waldenströms makroglobulinemi och lymfoplasmacytiskt lymfom8. Vi planerar att fortsätta att definiera betydelsen av immun-relaterade och inflammatoriska sjukdomar som riskfaktorer för insjuknande i övriga lymfoproliferativa sjukdomar, såsom lymfom, myelom och MGUS. Prognostiska studier Under senare år har nya mediciner introducerats vid lymfoproliferativa sjukdomar, vilket lett till en förbättrad prognos9-11. Vi planerar att undersöka prognosen vid lymfoproliferativa sjukdomar och också komplikationer till sjukdomen/dess behandling genom att använda våra populationsbaserade data. Vi kommer bl a att undersöka hur överlevnaden har förändrats hos patienter med Waldenströms makroglobulinemi samt jämföra komorbiditet hos dessa patienter med den hos matchade kontroller. Jag vill slutligen framföra ett stort tack till Roche. Detta stipendium har i delar möjliggjort dessa studier och dessutom varit en stor personlig uppmuntran till fortsatta studier. Till slut ber jag intresserade kollegor med information om familjer med flera fall av lymfoproliferativa sjukdomar att höra av sig till oss för samarbete och inklusion i våra studier sigurdur.kristinsson@karolinska.se. Referenser 1.

Kristinsson SY, Bjorkholm M, Goldin LR, et al. Patterns of hematologic malignancies and solid tumors among 37,838 firstdegree relatives of 13,896 patients with multiple myeloma in Sweden. Int J Cancer 2009;125:2147-50.

2.

Kristinsson SY, Bjorkholm M, Goldin LR, McMaster ML, Turesson I, Landgren O. Risk of lymphoproliferative disorders among firstdegree relatives of lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenstrom macroglobulinemia patients: a population-based study in Sweden. Blood 2008;112:3052-6.

3.

Landgren O, Kristinsson SY, Goldin LR, et al. Risk of plasma cell and lymphoproliferative disorders among 14621 first-degree relatives of 4458 patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance in Sweden. Blood 2009;114:791-5.

4.

Goldin LR, Bjorkholm M, Kristinsson SY, Turesson I, Landgren O. Elevated risk of chronic lymphocytic leukemia and other indolent non-Hodgkin's lymphomas among relatives of patients with chronic lymphocytic leukemia. Haematologica 2009;94:647-53.

5.

Goldin LR, Bjorkholm M, Kristinsson SY, Turesson I, Landgren O. Highly increased familial risks for specific lymphoma subtypes. Br J Haematol 2009;146:91-4.

6.

Smedby KE, Hjalgrim H, Askling J, et al. Autoimmune and chronic inflammatory disorders and risk of non-Hodgkin lymphoma by subtype. J Natl Cancer Inst 2006;98:51-60.


TRANSFORMING ANTICOAGULATION Direkt trombinhämning utan injektioner eller monitorering. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Pradaxa (dabigatranetexilat) B01AE07 Rx F. Indikation: Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 10 x 1, 30 x 1 eller 60 x 1 blister. Kapslar 75 mg resp 110 mg. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående

kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig behandling med kinidin. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för senaste översyn 10/2009.

CV-10-06

Box 47608, 117 94 Stockholm. Tel: 08-721 21 00, Fax: 08-710 98 84 www.pradaxa.se


7.

Kristinsson SY, Landgren O, Sjoberg J, Turesson I, Bjorkholm M, Goldin LR. Autoimmunity and risk for Hodgkin's lymphoma by subtype. Haematologica 2009;94:1468-9.

8.

Kristinsson SY, Koshiol J, Goldin LR, et al. Genetics- and Immune-Related Factors in the Pathogenesis of Lymphoplasmacytic Lymphoma/ Waldenstrom's Macroglobulinemia. Clin Lymphoma Myeloma 2009;9:23-6.

9.

Kristinsson SY, Derolf AR, Edgren G, Dickman PW, Bjorkholm M. Socioeconomic differences in patient survival are increasing for acute myeloid leukemia and multiple myeloma in sweden. J Clin Oncol 2009;27:2073-80.

10. Kristinsson SY, Dickman PW, Wilson WH, Caporaso N, Bjorkholm M, Landgren O. Improved survival in chronic lymphocytic leukemia in the past decade: a population-based study including 11,179 patients diagnosed between 1973-2003 in Sweden. Haematologica 2009;94:1259-65. 11. Kristinsson SY, Landgren O, Dickman PW, Derolf AR, Bjorkholm M. Patterns of survival in multiple myeloma: a population-based study of patients diagnosed in Sweden from 1973 to 2003. J Clin Oncol 2007;25:1993-9.

Sigurður Yngvi Kristinsson Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Nya medlemmar Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna i Svensk Förening för Hematologi: Kartarzyna SolarskaJanczewska, Växsjö, Sigrun Einarsdottir, Sahlgrenska sjukhuset,Göteborg, Anna Thunström, Umeå, Sayeh Sattar, Östra sjukhuset, Göteborg, Rose-Marie Amini, Karolinska sjukhuset Solna, Stockholm. Helena Gustavsson, Gävle, Moa Forsberg, Nyköping, Lina Wide, Uddevalla, Björn Ejdemo, Ystad och Pjotr Kozlowski, Örebro. Som associerade medlemmar: Karin Gejrot, Ratiopharma, Mirjam Barandese-Nievers, Jansson-Cilag, Bengt Anderberg, Amgen, Alexandra Ekengren, sjuksköterska, S:t Görans sjukhus och Irina Golovleva, sjukhusgenetiker, Umeå. Ansökan om medlemskap och adressändringar görs enklast via SFHs hemsida (www.sfhem.se).

Två sidor av Ecalta (anidulafungin) ®

Effekt utan dosjustering Referenser: Reboli A, et al. N Engl J Med 2007; 356: 2472-82 och Produktresumé Ecalta ® (anidulafungin). Ecalta ® (anidulafungin). Rx. EF. Övriga antimykotika för systemiskt bruk. Indikation: Behandling av invasiv candidiasis hos vuxna icke neutropena patienter. Förpackningar: Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg. För prisuppgifter och ytterligare information, se www.fass.se. Senaste översynen av informationen 2007-09-20.

Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00. Fax 08-550 520 10. www.pfizer.se

26

552-Pfizer-26-2008-7502

Ecalta förenar styrka och enkelhet vid behandling av allvarliga invasiva candidainfektioner: Styrka Fungicid effekt Brett spektrum Enkelhet Fördelaktig farmakokinetik – Doseras oberoende av patientens leveroch njurfunktion – Inga kända läkemedelsinteraktioner Ecalta tillhör echonocandinerna och har indikationen invasiva candidainfektioner hos vuxna icke-neutropena patienter.


Hematologiskt Kalendarium 2010 Datum

Möte/Kongress

Plats

21-24/3

36th Annual Meeting of the EBMT

Wien

8-9/4

Second international workshop on interim-PET in lymphoma

Menton

15-18/4

Innovative therapies red cell and iron related disorders (ESH)

Cascais

19-20/4

SK-kurs myelom (SFH)

Uppsala

21-23/4

41st Nordic Haematology Spring Meeting

Uppsala

30/4-2/5

Immune thrombocytopenia (ESH)

Lissabon

7-9/5

T-cell acute lymphoblastic leukemia (ESH)

Mandelieu

24-26/5

ESH-EBMT 14th Training Course Blood and marrow transplantation

Targu Mures

10-13/6

15:th annual congress EHA

Barcelona

2-4/7

Hematological malignancies in the elderly (ESH)

Lissabon

6-9/7

21st International Congress on Thrombosis

Milano

2-5/9

The 1st World Congress on Controversies in Hematology

Rom

24-26/9

CML – biological basis of therapy (ESH)

Washington

25-30 /9

XVth Meeting of the European Association for Haematopathology

Uppsala

30/9-3/10

Myeloproliferative disorders (ESH)

Albufeira

4-6/10

SK-kurs MDS (SFH)

Örebro

6-8/10 Fortbildningsdagarna

Örebro

10-13/10

33rd World Congress of the International Society of Hematology

Jerusalem

14-18/10

Mechanisms of cell death and disease (ESH)

Cascais

21-23/10

Lymphoma and myeloma 2010

New York

4-7/12

52nd ASH annual meeting

Orlando

Frivillig specialistexamination 3-7/5

Valfri dag för skriftligt prov

Hemsjukhus

6/10

Muntlig examination

Örebro

27


Retacrit ® är ett nytt erytropoietin läkemedel

– Hospiras första biosimilar

Retacrit är ett rekombinant humant erytropoietin läkemedel.

epoetin zeta

Sortiment Retacrit 1000 IE/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Retacrit 2000 IE/0,6 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Retacrit 3000 IE/0,9 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Retacrit 4000 IE/0,4 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Retacrit 5000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Retacrit 6000 IE/0,6 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Retacrit 8000 IE/0,8 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Retacrit 10000 IE/1,0 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, Retacrit 20000 IE/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, (finns tillgänglig fr. o m. nov 2008), Retacrit 30000 IE/0,75 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, (finns tillgänglig fr. o m. nov 2008 ), Retacrit 40000 IE/1,0 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta Indikationer – Behandling av anemi vid kronisk njursvikt hos vuxna och pediatriska patienter i hemodialys samt vuxna patienter i peritoneal dialys.

SE retacrit 080507

– Behandling av svår anemi av renalt ursprung åtföljt av kliniska symptom hos vuxna patienter med njurinsufficiens som ännu ej påbörjat dialys. – Behandling av anemi och reducering av transfusionsbehovet hos vuxna patienter som genomgår kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom och som bedöms löpa risk för behov av transfusion utifrån allmäntillståndet (t.ex. hjärt-/kärlstatus eller anemitillstånd före kemoterapins början). – Retacrit kan användas för att öka uttaget av eget (autologt) blod hos patienter vid förbehandling inför donation. Sådan användning måste vägas mot den rapporterade risken för tromboembolier. Behandling bör endast ges till patienter med måttlig anemi (hemoglobin (Hb) 10-13g/dl [6,2-8,1 mmol/l], utan järnbrist) och då blodsparande åtgärder ej finns tillgängliga eller anses otillräckliga inför planerad större elektiv kirurgi som bedöms kräva stor mängd blod (4 eller fler enheter blod för kvinnor och 5 eller fler enheter för män). För ytterligare information se: www.fass.se

Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Stockholm. Besöksadress: Rålambsvägen 17 16 tr. Tel +46 8 672 85 00, fax +46 8 672 85 01, info.se@hospira.com, www.hospira.com