2007 04

Page 1

Nr 4, December, årgång 19 Redaktör: Lars Nilsson VO Hematologi Universitetssjukhuset i Lund 221 85 LUND E-post: Lars.Nilsson@med.lu.se www.sfhem.se

Oss hematologer emellan

Ordföranden har ordet …… in i mååål!! Höstmötet i Jönköping blev minnesvärt på många sätt. Mötet var förnämligt – stort tack Jesper och FU!! HV71 vann. Och styrelsens förslag till regelverk för kvalitetsarbete (arbete med nationella riktlinjer och kvalitetsregister) kunde klubbas vid årsmötet – något som kan få stor betydelse för våra patienter. Förslaget innebär bl.a. att våra kvalificerade diagnosgrupper får i uppdrag av SFH att arbeta med kvalitetsfrågor och får en standard för hur arbetet ska bedrivas. Regelverket finner du i sin helhet på vår hemsida. Det känns otroligt bra att vi i SFH kommit så långt i en fråga som numer ständigt är aktuell. Regeringen överväger en nationell cancerplan och ett utskott har inlett förarbeten. Socialstyrelsen driver riktlinjefrågan för stora cancergrupper – men inte för mindre. Landstingen vill ha öppna jämförelser mellan regioner och län och många landstingsdirektioner efterlyser medicinska resultat. Med blodcancerregistret får vi bättre svar på värdet av våra insatser med patienterna. Regelverket ger en regional förankring av de riktlinjer som arbetas. Detta i sin tur ger beslutsfattare landet runt bra underlag till beslut i resursfrågor. Sammantaget gör

kvalitetsarbetet att vi förbättrar möjligheterna till en god och likvärdig vård i landet och att våra patientgrupper inte behöver stå tillbaka för andra som kan ha en högre röst. Våra aktiva diagnosgrupper jobbar vidare. MPD gruppen har redan nya riktlinjer som följer regelverket, AML gruppen har lämnat in ett förslag för prövning, KLL och ALL grupperna reviderar sina riktlinjer och fler följer. Och nu sker arbetet harmoniserat med socialstyrelsens intentioner och på uppdrag av en specialistsektion (SFH) inom svenska läkarsällskapet – allt detta ger en ökad tyngd åt diagnosgruppernas kvalitetsarbete. Vi ägnar mycket av detta nummer åt denna viktiga fråga. Det är många som varit engagerade men jag väljer att lyfta fram två personer som varit mycket drivande och arbetat hårt med frågan - vår förre och vår blivande ordförande för SFH: Dick Stockelberg och Martin Höglund. Många tack till er båda, men också till alla er andra som bidragit!! Varma hälsningar!! Mats Linderholm, Linköping


v l ä j s g i s r ö f r Nyttan tala

en spruta d e m t e d r e k c rä anceranemi c d e m t n e ti a p givande och n m e to För m y s ra e ig rr o iE) för att k 0 0 0 0 3 ( n ® 2 Med en spruta i a k c e v i . n o rm o c e R o e N d e m n låga Hb-värde ten: veckan får patien 3-5 b H tt a s d g av ne 3,4 • Signifikant öknin t te li a v k s v li 3,5 re tt r e n io s • Signifikant bä fu s n a tr ehov av blod b t a k s in m t n a k ifi • Sign nytta. ® (Epoetin Beta) gör NeoRecormon 1

30 000 IE en gång n o rm o c e R o e N ®

Roche AB, Tel 08-726 12 00, www.roche.com För läkare med medicinska frågor: 020-76 24 32

i veckan*

www.neorecormon.se

NeoRecormon (Epoetin Beta). ATC-kod B03XA01. (Rx, F). Produktresumén uppdaterad 2007-07-26. Terapeutiska indikationer: Behandling av anemi vid kroniskt nedsatt njurfunktion (renal anemi) hos patienter i dialysbehandling. Behandling av symptomatisk renal anemi hos patienter som ännu inte erhållit dialysbehandling. Förebyggande av anemi hos prematura barn med en födelsevikt på 750 till 1 500 g och en fosterålder på mindre än 34 veckor. Behandling av symtomatisk anemi hos vuxna patienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. Öka mängden autologt blod hos patienter i ett predonationsprogram. FöRpackNiNgaR och pRisER (aUp): FöRFYLLDa spRUToR: 1 000 IE (674.00 kr), 2 000 IE (1 348.00 kr), 3 000 IE (1 958.00 kr), 4 000 IE (2 565.60 kr), 5 000 IE (3 223.00 kr), 6 000 IE (3 848.40 kr), 10 000 IE (6 075.00 kr), 20 000 IE (11 958.00 kr) och 30 000 IE (11 275.00 kr). REcopEN®: 10 000 IE (3 051.00 kr), 20 000 IE (5 980.00 kr) och 60 000 IE (5 736.00 kr). MULTiDos: 100 000 IE (8 604.00 kr).

Referenser: 1. Behandling av symtomatisk anemi hos vuxna patienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. 2. För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se 3. Österborg A et al. Journal of clinical oncology; 2002:20(10). 4. Cazzola et al. British Journal of Haematology 2003; 122:386–93. 5. Boogaerts et al. Anticancer research 2006; 26:479–84. * För behandling av symtomatisk anemi hos vuxna patienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi.

SE.NER.0710;5

För ytterligare information: Se produktresumé på www.fass.se


Styrelsens timme och Årsmötet den 4 oktober 2007 För er som inte hade möjlighet att delta vid årets Styrelsens timme och föreningens Årsmöte under Fortbildningsdagarna i Jönköping, kommer här en liten sammanfattning av vad som diskuterades och beslutades. Styrelsens timme inleddes med att Mats Linderholm presenterade bakgrunden till arbetet med förslag till Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi, vilka i sin helhet har publicerats i OHE Nr 3 2007. Arbetet startades för flera år sedan och Kvalitetsutskottet med Martin Höglund som ordförande har på uppdrag av SFH, genomfört ett fantastiskt arbete, som efter flera remissrundor till de olika diagnosgrupperna och revisioner, resulterat i de nu presenterade förslagen. Regelverket fokuserar på en gemensam standard för de olika diagnosgruppernas (AML, ALL, PC-sjukdomar, KLL, KML, MDS och MPD) arbete med nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Således omfattar regelverket enbart diagnosgruppernas kvalitetsarbete men däremot inte deras arbete med studier och liknande. Diagnosgrupperna skall ha regional förankring, vara industrioberoende och de nationella riktlinjerna skall vara evidensbaserade och uppdateras regelmässigt. Gunnar Juliusson uppdaterade mötesdeltagarna avseende blodcancerregistret som har många år på nacken, AML-registret startades redan 1997. Genom de olika OC kommer nu snart samtliga delregister bestående av de olika diagnosgrupperna enligt ovan samt lymfomregistret, att kunna startas med ett gemensam webbaserat (INCA) system. OC kommer att tillhandahålla regional utbildning för inrapportörer. Blodcancerregistret kommer att utgöra ett underlag för kvalitetskontroll och resurstilldelning men också för vetenskapliga studier och användandet av data kommer att regleras av ett policydokument som är under utarbetande. Styrgrupper inom de olika diagnosgrupperna, i samråd med SFH, kommer att vara vägledande för hur data används. Dick Stockelberg rapporterade från ett möte om Virtuellt Nationellt Kompetenscentrum för Cancervårdens utveckling (VINK). Kerstin Wixell har fått i uppdrag av SoS att utreda den nationella cancerplanen. VINK är ett OC initiativ och anmärkningsvärt nog så har vare sig SFH eller SOF blivit tillfrågade initialt och det framhölls att SFH måste bevaka arbetet med VINK för att framhålla blodcancergruppen, inte minst för framtida resurstilldelning. Sannolikt får OC i uppdrag

av SoS att styra arbetet med nationella riktlinjer men det är i nuläget oklart vem som får uppdraget av OC. Det finns också regionala kompetensområden för de olika regionala OC (ROC) såsom hälsoekonomi, prioriteringar, epidemiologi, riktlinjer/indikatorer, register/ IT-stöd samt förbättringsarbete och kommunikation. Diskuterades också huruvida och från vem ekonomiskt ersättning kan utgå för kvalitetsarbete. Jan Samuelsson rapporterade från målbeskrivningsarbetet för hematologispecialiteten. Christina Löfgren har gjort ett gott arbete trots diverse olika direktiv från SoS, men då hon nu arbetar inom läkemedelsindustrin har hon avsagt sig uppdraget och ordföranden i STutskottet Peter Johansson har tagit på sig ansvaret. Styrelsen och SFH tackar Christina Löfgren för väl genomfört arbete och önskar henne lycka till i sitt nya arbete. Målbeskrivningen innehåller 12 mål varav tre är gemensamma och nio specifika för hematologi. Arbetet beräknas kunna vara färdigt vid årsskiftet. Frans Rommel från Jönköping tog upp frågan om minimibemanning/krav för hematologisk vård inom mindre sjukhus. Påmindes om att ett dokument för hematologisk intensivvård tidigare har författats av Michael Hedenus – detta bör uppdateras/revideras. Vid årsmötet som följde efter styrelsens timme valdes enhälligt Martin Höglund (Uppsala) in i styrelsen som ordförande elect samt Hans Hägglund (Stockholm) som övrig ny styrelsemedlem. Maria Eckerrot och Ingmar Nilsson omvaldes båda som revisorer och Rickard Lerner, Birgitta Lauri och Gunnar Juliusson omvaldes samtliga i valberedningen. Årsmötet godkände förslagen till Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetfrågor inom hematologi. Under övriga frågor diskuterades vem som kan åta sig uppdraget som ny CME-provider, web-baserade stipendieansökningar samt olika strategier för ökat intresse och deltagande vid Nordiska Vårmötet. Avslutningsvis hälsades alla välkomna till nästa års Fortbildningsdagar i Göteborg med Lovisa Vennström som lokalt ansvarig. Lars Nilsson Sekreterare

INCA – En nationell IT-plattform för utvidgad cancerregistrering har tagits i bruk i Sverige En ny nationell webbaserad IT-plattform, INCA, för utvidgad cancerregistrering har introducerats i Sverige under 2007. Fyra nationella register har hittills startats

3


på plattformen. Två av dem; tumörer i esofagus/ventrikel och tumörer i bröst är nya nationella kvalitetsregister, och de andra två: prostatacancer och maligna lymfom startade 1996 och 2000, men har fram till nu anmälts via pappersblanketter. Lymfomregistret är ett av 8 delregister till Blodcancerregistret som är under uppbyggnad på INCA och vars delregister successivt startar under slutet av året och i början av 2008. Ytterligare ett antal nationella kvalitetsregister inom cancerområdet kommer att startas under den närmaste tiden. Landets sex onkologiska centra har med ekonomiskt stöd från Cancerfonden utvecklat INCA. Syftet med plattformen har varit att möjliggöra uppbyggnaden av olika register för registrering och uppföljning av behandling och forskning inom cancerområdet. Registerverksamheten på INCA kommer att innehålla nationella kvalitetsregister, kliniska studier och observations register. Hanteringen av registren på INCA stödjer strukturen med den decentraliserade cancersjukvården indelad i regionala sjukvårdsregioner. Vilket också säkerställer förankring och närhet till inrapportörerna till registren. INCAs IT-plattform består av ett antal verktyg för att skapa, modifiera och administrera webbaserade register på ett flexibelt sätt. Det finns verktyg för hantering av ett behörighetssystem för att tilldela användarna olika roller, tillgång till register och placering i den organisatoriska strukturen som styr vad en specifik användare kan göra och få tillgång till. Ingen traditionell programmering behöver göras för att konstruera ett nytt register i INCA. Istället används generiska verktyg för att skapa metadata som definierar registren och dess användning. Full spårbarhet finns i INCA av förändringar som görs i ett register och av vilka patienter som en viss användare har sett information på eller gjort uttag på. Avsikten med upplägget av INCA har varit att bygga ett IT-system som möjliggör såväl nationell, regional och klinik nivå i strukturen och datahanteringen av registren. För varje nytt nationellt kvalitetsregister utses ett onkologiskt centrum som tar hand om konstruktion och administration av registret och som också ansvarar för den nationella statistiken. Varje regionalt onkologiskt centrum är ansvarigt för datakvaliteten för den del av registret som tillhör den egna regionen. Respektive regions formulär kan kompletteras med egna tilläggsvariabler utöver de nationella variablerna. Alternativt kan en region ha egna tilläggsformulär. Användarnas åtkomst av data för uttag regleras via ett behörighetssystem som relaterar uttaget till vilket sjukhus (klinik) och region användaren är inloggad på. 4

Uttagen kan göras för klinikens, regionens eller hela landets patienter i ett register. Vilka av variablerna som ges tillgång till regleras av respektive registers styrgrupp. För en inrapportör är det endast den egna klinikens patienter som erhålls på individnivå, i övrigt erhålls data i aggregerad form. Rapportering till ett register kan antingen göras på ett webbformulär eller via en XML-fil om samma data som skall rapporteras redan finns i ett lokalt register. Respektive regionalt onkologiskt centrum granskar och validerar insända uppgifter mot befolkningsregister och regionalt cancerregister innan uppgifterna förs in i registret. Om en inrapportering är ofullständig återsänds formuläret till inrapportören för komplettering. Genom att INCA har koppling mot de regionala cancerregisterna kan täckningskontroll göras mot dessa och saknade inrapporteringar i kvalitetsregisterna efterhöras genom påminnelser till inrapportörerna. En gjord anmälan till ett kvalitetsregister ersätter också den traditionella canceranmälan som skall göras av kliniker för varje nydiagnostiserad cancer.

Blodcancerregistret äntligen här Vi passerar nu en länge efterlängtad milstolpe: vi kan påannonsera att det nätbaserade Blodcancerregistret (delvis) är i skarp drift, och det utökade och kraftigt förbättrade verktyget för kvalitetsregistrering och analys snart tillgängligt för alla intresserade. Med detta verktyg kommer vi enkelt och lättillgänglig få bättre data med högre kvalitet, och analys i realtid blir möjlig för alla. Dessutom får vi ett redskap för att hålla koll på vår egen enhets patienter, och slipper särskild cancerregistrering och hantering av multipla register för olika syften. Arbetet med denna utveckling har engagerat många av hematologföreningens styrelser, och den nuvarande får välförtjänt ära av att projektet nu kan sjösättas med statuter för dess användande och koppling till diagnosgrupperna och vårdprogramsarbetet. Det är alldeles klart att kvalitetsregister kommer att få allt större betydelse i sjukvården i den nära framtiden. Våra huvudmän kommer snart att mer påtagligt kräva redovisning av det mervärde som våra insatser (och deras anslag) medför. Våra behandlingsmöjligheter ökar med nya och dyrbara läkemedel, och behovet att prioritera våra resurser och insatser blir allt större. Evidensbaserad medicin har länge varit ett slagord. Vi inser dock lätt att evidensen är synnerligen begränsad då endast ett fåtal frågor kan besvaras i taget, de stora jämförande studierna tar många år och enorma


kostnader i anspråk, och ändå är det oftast mycket hårt selekterade patientgrupper som studeras för att minimera variation i utfallet utifrån patienternas individuella egenskaper. Resultaten måste således alltid extrapoleras till patienter i vardagen. Dessutom är det oftast bara begränsade delar av sjukdomsförloppet som studeras, och influensen av tidigare behandlingsåtgärder svåra att värdera. Våra resurser, patienter och tid räcker inte till för alla de frågeställningar som inte har en resursstark sponsor bakom sig med förväntade intäkter i ögonen. Den kliniska prövarinitierade forskningen som syftar till att studera vardagsnära frågor, inklusive kostnadseffektiv handläggning och optimerat nyttjande av gamla terapier, är alltjämt i strykklass, även om de enorma problem som denna brist medför börjar uppmärksammas mer av huvudmän och myndigheter. Resultat utifrån bra kvalitetsregister avspeglar den totala verkligheten, även om möjligheten till intervention är liten och begränsade parametrar är tillgängliga för att vi inte ska stupa över rapportkraven. Två frågor är ofrånkomliga om kvalitetsregisterstudier skall kunna ge trovärdiga resultat som kan påverka

vårt sätt att arbeta med patienter. De registrerade frågorna måste vara relevanta, entydiga och kunna besvaras säkert på ett begränsat antal sätt. Dessutom måste frågorna vara besvarade avseende den absoluta majoriteten av patienter/situationer som omfattas av frågan, dvs täckningsgraden måste vara nära 100%. Detta förutsätter en hög motivation hos de som besvarar frågorna, och hög motivation får man endast om registret känns relevant, och systemet underlättar och stödjer rapportören i arbetet. Jag kan med stor tacksamhet glädja Er med att det nya nätbaserade INCA-registret har kommit långt i användarvänlighet och datorstöd. Rullgardinsmenyer, algoritmer och andra hjälpfunktioner, automatisk dataimport från folkbokföring, omedelbar rimlighetskontroll och personlig hjälp via onkologiskt centrum är viktiga nyheter. Genom ett systematiskt nyttjande av java-skript anpassas frågorna efter situationen, så att irrelevanta frågor undviks. Det innebär exempelvis att för den stora grupp av äldre akutleukemipatienter där remissionssyftande behandling inte är aktuell så kan rapporteringen avslutas efter basal diagnostik och rapport om palliativ behandlingsintention. För det fåtal unga akutleukemipatienter som vi arbetar

> V `>ÃÊqÊ ÛÀB``>ÀiÊ«FÊv >à >

Växande erfarenhet – ökad trygghet Efter mer än sex års användning i Sverige kan CANCIDAS uppvisa en omfattande dokumentation och klinisk erfarenhet – med fler än 5 miljoner patientdagar världen över1,*. I kombination med de terapeutiska indikationerna inne-

12-08-CAN-S-615-J

bär det ökad trygghet vid behandling av allvarliga svampinfektioner.

CANCIDAS (caspofungin) antimykotikum (echinocandin) för systemiskt bruk med effekt på svampens cellvägg (Rx; EF; SPC 2006-10-24). Flaskor, 50 mg och 70 mg, innehållande pulver till koncentrat till infusionsvätska. Indikationer: behandling av invasiv candidiasis hos vuxna patienter. Behandling av invasiv aspergillos hos vuxna patienter som är behandlingsresistent eller patienter intoleranta mot amfotericin B, lipidformuleringar av amfotericin B och/eller itrakonazol. (Behandlingsresistens definieras som progress av infektion eller ingen förbättring efter minst 7 dagars tidigare behandling med terapeutiska doser av effektiv antimykotisk terapi). Empirisk behandling av troliga svampinfektioner (såsom Candida eller Aspergillus) hos neutropena vuxna patienter med feber. Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Graviditet och amning: (B:3 och IVa) Bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt och kvinnor som får caspofungin bör inte amma. Vid förskrivning och för aktuell information om villkor i förmånssystemet, förpackningar och priser se www.fass.se. 1. Data on file, MSD * Antal beräknat utifrån antalet sålda injektionsflaskor sedan godkännande för försäljning 2001 CANCIDAS är ett registrerat varumärke av Merck & Co., Inc. Whitehouse Station, NJ, USA. MSD, Box 7125, 192 07 SOLLENTUNA.

Tel 08-626 14 00 Foto: Digitalstudion

5


Ett glas OM DAGEN

EXJADE®

Indikationer EXJADE är indicerat för behandling av kroniskt ökad järninlagring orsakad av frekventa blodtransfusioner (erytrocytkoncentrat ≥7 ml/ kg/månad) till patienter med beta-talassemi major från 6 års ålder och uppåt. EXJADE är också indicerat för behandling av kroniskt ökad järninlagring när deferoxaminbehandling är kontraindicerad eller otillräcklig hos patienter med övriga former av anemier, patienter i åldrarna 2-5 år samt patienter med beta-talassemi major med ökad järninlagring orsakad av blodtransfusioner (erytrocytkoncentrat < 7 ml/kg månad). Biverkningar Vanligast är gastrointestinala besvär (illamående, kräkningar, diarré eller buksmärtor hos 26 % av patienterna) och hudutslag (7 % av patienterna). Biverkningarna är dosberoende, mestadels lindriga till måttliga och i allmänhet övergående även om behandlingen fortsätter. Varningar/försiktighet • månatlig kontroll av serumkreatinin Dosminskning kan behövas i vissa fall av icke-progressiv ökning av serumkreatinin; Exjade skall sättas ut om serumkreatinin uppvisar en progressiv höjning som överstiger övre normalgränsen för åldern. Styrkor och förpackningar Styrkor 125, 250 och 500 mg. 84 dispergerbara tabletter per förpackning. För ytterligare information se www.fass.se

Novartis Sverige AB / Box 1150 /183 11 Täby / Telefon 08-732 32 00 / Fax 08-732 32 01/ www.novartis.se

EXJ0701:05

ett helt nytt sätt ATT BEHANDLA ÖKAD JÄRNINLAGRING


mycket hårt med på kliniken under många månader kan dock fler detaljer, som då är synnerligen aktuella, registreras. Det aktuella nationella akutleukemiregistret, som registrerat patienter med hjälp av pappersblanketter sedan årsskiftet 1997, har inte haft sådant registreringsstöd. Ändå har vi rapport om 98% av alla fall (jämfört med Cancerregistret, avser anmälningsblankett). Detta har, främst för den äldre patientpopulationen, givit kunskap som inte finns i den medicinska litteraturen. Utländska kollegor drar slutsatser från begränsade studier där endast en minoritet ingår, och resultaten skevas då selektionsmekanismer som inte kan värderas betyder mer än biologi och intervention. I våra analyser har vi utnyttjat hypotesen att de sex svenska regionerna alla håller hög medicinsk kvalitet, har hög tillgänglighet för alla personer med hematologiska tillstånd, och dessutom har full behandlingskompetens inom sin region, inklusive allogen stamcellstransplantation, vilket innebär att utomregional remittering knappast förekommit sedan registret startade 1997. Dessutom är åldersfördelningen och medellivslängden mycket likartad mellan våra regioner. Dock kan man ur registret påvisa vissa regionala skillnader i handläggning av vissa patientkategorier, något som förstås inte är förvånande när det inte finns klara riktlinjer baserade på kunskap.

transplantationsregistren, så att vi inte riskerar att dra slutsatser utifrån avvikelser i rapporteringsbenägenhet. Det svenska akutleukemiregistret innebär en unik möjlighet att värdera transplantation utifrån ett populationsperspektiv, något som inte låter sig göras på andra sätt. Vi inleder snart patientregistrering för de flesta av de tunga hematologiska diagnoserna, med en teknik som skall bli så enhetlig och lättförståelig, och försedd med både tekniskt och personligt rapporteringsstöd, att jag är övertygad om att kvaliteten och datasäkerheten kommer att förbättras, trots att vi åläggs rapportera mer. I en snar framtid kommer även nationella biobanker och regionala eller nationella forskningsstudier kunna kopplas till systemet, vilket kommer bli en stor hjälp för forskning och kvalitetsutveckling, både genom enkelhet i registreringen, och att patientrelaterade faktorer och uppföljning följer med på köpet. Jag ser därför framför mig att vi inom en begränsad tid kommer att ha en ovärderlig databank för att analysera resultatet av våra insatser, gör att utväxlingen på våra insatser kan bli bättre, och som ökar möjligheterna att skapa grundade hypoteser för interventionell forskning, till nytta och glädje för oss alla som sysslar med hematologisk diagnostik och terapi, men särskilt för våra aktuella och kommande patienter.

Således har vi identifierat att vissa regioner behandlar en majoritet av de äldre AML-patienterna med remissionssyftande målsättning, medan andra regioner utövar en strängare selektion. Av stort intresse kan vi nu i färska analyser konstatera att remissionssyftande behandling till åldersgruppen 70-79 år med AML kan leda till lika god remissionsfrekvens och låg akutmortalitet när 75% av populationen behandlas, som när en tredjedel selekterats ut för sådan behandling. Detta medför en förbättrad överlevnad för hela den åldersgruppen av AML-patienter. Det har således varit en felaktig förmodan att remissionssyftande behandling till majoriteten av de äldre ökar risken för tidig död för vissa, eller är det möjligen så att vissa regioner håller en totalt högre kvalitet i vården av dessa äldre. Denna analys kommer snart att bli tillgänglig i den femte rapporten från akutleukemiregistret som nu är under utarbetande.

RAPPORT FRÅN FORTBILDNINGSDAGARNA I HEMATOLOGI 2007

Vi har också sett skillnader i långtidsöverlevnad hos de yngre mellan olika regioner, liksom att andelen patienter som genomgår allogen transplantation skiljer sig, medan risken för transplantationsrelaterad mortalitet varit uniformt låg. Här pågår en validering av kvalitetsregisterdata mot de svenska lokala

Detta år förärades vi ett besök av professor Hartmut Döhner från Universitet i Ulm, Tyskland.

Årets Fortbildningsdagar i Hematologi genomfördes 3-5/10 i Jönköping med Jesper Aagesen som lo-kal arrangör. Då programmet planeras i januari varje år, försöker Fortbildningsutskottet i Svensk förening för Hematologi hitta något tema med lokal förankring. Eftersom Jesper har en bakgrund som infektionsläkare, innan sitt arbete inom hematologin, föll det sig därför naturligt att vika en förmiddag åt infektionspro-blem hos våra patienter. Som alltid inleddes dock mötet på onsdagskvällen med en speciellt inbjuden internationell gäst.

Ämnet för prof. Döhners föreläsning var: ”Molecular heterogeneity of AML – Implications for treatment”

7


Under denna rubrik gav prof. Döhner en briljant översikt över dagens kunskap vad det gäller att nå en alltmer förfinad prognostisering, och därmed också kunna välja en passande behandling för den en-skilde patienten med AML. Detta med hjälp av nyare prognosmarkörer som t.ex. NPM1, FLT3 m.m. Han gav också en inblick i pågående forsknings- och utvecklingsområden avseende detta. Onsdagskvällen avslutades sedan med en buffé i Högskolan Jönköpings lokaler. Torsdag förmiddag var, som ovan nämnts, vikt åt infektionsproblem. Först ut var Fredrik Hammarskjöld, anestesiolog från Länssjukhuset Ryhov, som disputerat med en avhandling där han tittat på CVK-infektioner. Inom detta, för våra patienter, så viktiga område höll han ett föredrag som gav en god översikt över vad som är tro och tyckande respektive vetande inom ämnet. Vidare bjöds på en mängd användbara råd både vad det gäller den praktiska handläggningen av den enskilde patienten samt hur man kan organisera sitt omhändertagande av dessa patienter. Praktiskt användbara råd gavs också av näste föreläsare. Bo Svennungsson, Stockholm, som delade med sig av sin kunskap om calicivirusinfektioner och hur dessa kan förebyggas respektive elimineras vid utbrott. Något som tyvärr är aktuellt varje vinter. Infektionsavsnittet avslutades av Jan Sjölin, Uppsala som föreläste om svampinfektioner. Ett område där ju mycket har hänt de senaste åren vad det gäller terapidelen, med tillkomst av flera nya preparat (vorikonazol, posakonazol, caspofungin, anidulafungin) men där man skulle önska ett tillskott av bätt-re diagnostiska verktyg. Efter avbrott för lunch berättade Birgitta Sander och Mats Merup, bägge från Huddinge sjukhus, om nyheter inom ämnet myelofibros. Birgitta diskuterade svårigheterna med avgränsningen essentiell trombocytemi mot prefibrotisk myelofibros och gick igenom förslaget för nya reviderade WHO-kriterier. Mats diskuterade genetiken vid myelofibros samt olika behandlingsalternativ, bl.a. indikatio-nerna för allogen stamcellstransplantation vid denna diagnos. Birgitta Sander fortsatte sedan med att presentera ”Årets hematologiska avhandling”. Detta prestigefyllda pris tilldelades i år Johan Flygare från Lund för avhandlingen ”Diamond-Blackfan Anemia. Erythropoiesis lost in translation”, där han med avancerade metoder klarlagt mer om bakgrunden till denna

8

sjukdom samt visat på möjligheterna till ev. framtida genterapi. Johan belönades med diplom samt stipendium på 10 000 kr från Blodcancerförbundet. Han fick efter detta tillfälle att kort presentera sitt arbete för auditoriet. Jan Samuelsson modererade sedan en timme då datorbaserad cytostatikaordination diskuterades. Vi delgavs erfarenheter från Onkologen (Thomas Relander) och Barnonkologen (Jesper Heldrup) i Lund, samt från Södersjukhuset. Detta inom ett område som kan ge stora vinster vad det gäller både patient-säkerhet samt logistik (och därmed tid och pengar). Dock betonades att det är ett grannlaga och tids-krävande arbete att kunna genomföra detta, och att våra sjukvårdshuvudmän måste göras uppmärk-samma på vikten av att frisätta både ekonomiska och tidsmässiga resurser om det ska kunna genomfö-ras. Torsdagens arbete avslutades sedan som vanligt med Föreningens timme samt Årsmötet i Svensk före-ning för hematologi. Under torsdagskvällen avhölls sedan en oerhört uppskattad middag på Stora hotellet i Jönköping då även arrangören Jesper passade på att fira sin födelsedag (hemligt vilken i ordningen). Fredag förmiddag var temat genomgående ALL. Detta med benäget bistånd av medlemmar i ALLgruppen. Efter att moderatorn Bengt Smedmyr från Uppsala invigt oss i historiken berättade Helene Hallböök från samma sjukhus om behandlingen av Ph- ALL. Mycket av diskussionen handlade om likheter-olikheter med barnprotokoll och de lärdomar man kan dra av detta. F.n. genomförs en pilotstudie inom ALL-gruppen med behandling av pre-B-ALL hos vuxna < 60 år enligt principer från NOPHO-92 pro-tokollet. Tills detta utvärderats kvarstår tidigare nationella riktlinjer. Hans Hägglund från Huddinge föreläste sedan om behandlingen av Ph+ ALL där nu kontinuerlig och tidig imatinibbehandling tillsammans med cytostatika rekommenderas hos alla patienter. Vidare bör alla yngre patienter om möjligt erbjudas allogen stamcellstransplantation. Vad gäller transplantation gick Hans också igenom detta ämne generellt vid ALL med indikationer, riskfaktorer, val av stamcellskälla, konditionering m.m.. Han presenterade också svenska transplantationsresultat.


Föreningens ordförande Mats Linderholm, Linköping uppdaterade oss vad gäller T-ALL, med nyheter med bl.a. mer intensiv CNS-profylax. Han betonade också vikten av att använda rekommenderat korti-sonpreparat då de olika typerna kanske inte är likvärdiga. Även Burkittleukemi dryftades av moderator Smedmyr som diskuterade användandet av Rituximab samt ett åldersanpassat protokoll med sänkt dos metotrexate. Avslutningsvis föreläste Monika Bryggeman från Kiel om MRD-metoder (PCR resp. flödescytometri) vid ALL och betonade vikten av att noggrant överväga hur känslig metod man ska använda sig av be-roende på frågeställning och konsekvens vid ev. MRD-positivitet.

Ämnena som denne guidade oss igenom var Diffusa storcelliga B-cellslymfom (DLBCL) samt Myelom. Hermann Nilsson-Ehle föreläste först om utvecklingen inom DLBCL, bl.a. med tillkomst av anti-kroppsbehandling, nya prognostiska variabler som är under validering samt användandet av PET vid värdering av behandlingsrespons. Innan avslutningen om myelom kunde Gunnar Juliusson och Dick Stockelberg hinna i mellan med en rapport avseende den webbaserade rapporteringen till Blodcancerregistret som nu är klar att sjösättas.

Innan lunch höll sedan tidigare lokale hematologen Magnus Carlsson en medicinskhistorisk föreläs-ning med titel: ” Carl von Linnés karriär som läkare”, där man väl utan överdrift kan sammanfatta med att Linnés karriär som läkare var betydligt mindre ärorik och nyskapande än den som botaniker.

Fortbildningsdagarna avslutades till sist på fredag eftermiddag med en debatt mellan Olle Linder och Gunnar Juliusson avseende Bortezomibs plats vid myelombehandling. Både dess plats vid terapisvikt samt i samband med högdosbehandling diskuterades. Formen med debatt om ett aktuellt ämne mellan två kunniga kollegor tycker jag själv ger nya kunskaper och insikter, och är kanske något som vi kan använda oss mer av vid kommande Fortbildningsdagar.

Eftermiddagen hade som moderator föreningens hedersmedlem prof. Gösta Gahrton.

Planeringen inför nästa års möte är nämligen snart igång (startar i januari). Nästa års Fortbildningsdagar

Till patienter med KML eller Ph+ ALL

resistant or intolerant

turning to SPRYCEL®

SPRYCEL® Indikation1 För behandling av vuxna med KML i kronisk, accelererad eller blastfas med resistens eller intolerans mot tidigare behandling inklusive imatinib. Sprycel är också indicerat för behandling av vuxna med Ph+ ALL och KML i lymfoid blastfas med resistens eller intolerans mot tidigare behandling. SPRYCEL® (dasatinib) filmdragerade tabletter innehållande 20 mg, 50 mg respektive 70 mg dasatinib. ATC-kod: L01XE06. För fullständig indikationstext och övrig produkt- och förskrivningsinfo, se www.fass.se 1

Produktresumé november 2006

Box 15200, 167 15 Bromma www.bms.se

9


kommer att gå av stapeln i Göteborg 1-3/10 2008, med Lovisa Vennström som lokalt ansvarig. Vi hoppas på lika god uppslutning som vid årets möte. Kom bara ihåg att anmäla er i god tid! Till sist vill jag och föreningen naturligtvis tacka Jesper Aagesen för det enorma arbete han lagt ned under ett års tid och som ledde fram till ett rakt igenom vällyckat möte! Väl mött nästa år! Mattias Mattsson Ordförande i Fortbildningsutskottet

Dax att söka årets stipendier! Jag har fått uppdraget av föreningen att ansvara för de stipendier som i detta nummer av OHE utlyses. De aktuella stipendierna utlyses i samarbete med: Baxter/Immuno, Janssen-Cilag, Swedish Orphan och Wyeth. Fullständiga stipenieannonser och ansökningshandlingar finns på vår hemsida: www.svls.se/sektioner/he. Sista ansökningsdatum är 071231. Det räcker med en ansökan för samtliga sökta stipendier, de som tilldelas medel kommer att meddelas i början på februari -08. Den enda motprestation som krävs är en reserapport till styrelsen, den kommer eventuellt att publiceras i OHE. Lycka till Björn Andréasson

Rapport från 10th Congress of the European Association for Palliative Care Budapest 7.-9.juni 2007 Som hematolog med intresse för palliativ vård önskade jag att åka på en kongress inom detta ämne. Jag var på ett möte i palliativ vård i Norge för 10 år sedan, annars har det varit hematologimöten för min del. Men vad kan en kongress inom palliativ vård erbjuda en hematolog? Som vanligt när man anmäler sig till en kongress kom det ”Call for Abstracts” på e-posten, här kom det också ”Call for Art”; det ingav förväntning om en lite annorlunda kongress. Det var drygt 2000 delegater från de flesta länder i Europa, från Sverige kom det c:a 150 deltagare. Ledare för

10

det hela var Professor Carl Johan Fürst från Stockholm. Flertalet av delegaterna var sjuksköterskor, men läkare, präster, diakoner, kuratorer var också representerade. Titeln för kongressen var: ”Connecting diversity.” Översatt till svenska betyder det något som att koppla ihop olikheter – och det var många olika teman som blev presenterade. Kongressen var indelad i plenumföreläsningar, oral presentations och postersessions. Man tog upp olika huvudteman i plenumföreläsningarna: Palliativ vård i Afrika, hur man från kuratorsynpunkt ger patienter och anhöriga styrka och mod till att klara att leva i en svår situation, iv vätskebehandling, En utmärkt föreläsning av sjukhusprästen Lars Björklund byggd på hans bok ”Modet att ingenting göra”, hur man möter dödssjuka ungdomars behov att var just ungdomar, olika kulturers sätt att möta döden, och planering av den sista tiden. Den bästa föreläsningen var av en ungersk psykiater, som med hjälp av suddiga videobilder visade exempel på olika kulturers möte med döden. Helt nydelig. I paralellsessionerna blev de bästa abstracten presenterade indelade i teman. Jag valde medvetet att skippa föreläsningar om smärtbehandling, som jag tycker jag vet något om, till fördel för föreläsningar om kommunikation, existentiella frågor, och hur man strukturerar upp den sista fasen i livet. Det var också en bra föreläsning från England om hur man arbetat för att förbättra standarden på sjukhemmen för den sista fasen patienten lever. De dagliga postersessions med över 900 posters var indelade i teman som: smärtbehandling, sårbehandling, munvård, fatigue, kachexi, familjen och sorgeprocessen, kommunikation, existentiella frågor och religionens roll inom palliativ vård, utbildning inom palliativ vård. Många posters var rent deskriptiva i hur man har organiserat den palliativa omsorgen i sitt område, och gav mig intrycket att den palliativa vården på många ställen fortfarande var i en uppstartfas. Det var stor skillnad i nivå på presentationer på oral presentations och posters. England med arvet efter Cicely Saunders och forskning i palliativ vård genom 40 år skiller sig klart från andra länder med en hög nivå på presentationerna. Många är i startfasen av en verksamhet, och använde kongressen som ett sätt att dokumentera sin verksamhet, vilket är bra. Prof. Stein Kaasa från Trondheim är en viktig motor i att höja den akademiska nivån på forskning inom palliativ vård. Vad sitter igen mest av intryck? Att palliativ vård introducerar en hel rad nya sätt att tänka på. Man tar i bruk alla sinnen, man försöker se människan som


hel, inte bara som en diagnos. Man inkluderar de som står runt den sjuke. Man försöker höja nivån på den behandling patienten får i den sista fasen genom att utbilda mer, planera mer. Och man lever med det faktum att man rör sig i ett svårt, men givande landskap. Som hematolog var jag lite förvånad över att det var så lite forskning på hematologipatienter, men tror att det finns mycket nyttigt att tänka på i mötet med patienten. Många av våra patienter hinner inte en lång palliativ fas, därför är det viktigt att vi som jobbar inom fältet hematologi också kan möta dessa frågor. Hege Garelius Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Nya medlemmar Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna som nya medlemmar: Maria Åkvist (Halmstad), Magdalena Gornicka (Eksjö), Sofia Jönsson (Sahlgrenska), Annelie Enbom (Luleå), Marita Lagergren Lindberg (Karolinska Solna). Samt som associerade medlemmar: Margareta Troeng (Lund), Marie Abrahamsson (Karolinska Huddinge), Claes Jagensjö (Amgen AB), Åsa Klackenberg Elf (Amgen AB), Lena Kristoffersson (Roche AB), Malin Wickbom (Amgen AB), Peter Rybäck (Pharmion). Du kan smidigt meddela adressändringar och andra meddelanden via hemsidan. Svensk Förening för Hematologi har nu 589 medlemmar varav 473 fullvärdiga och 116 associerade

>Recognises and attacks< Effektivt i benmärg1 MRD negativitet kan uppnås2 Enda antikroppen godkänd för KLL

alemtuzumab

Target specific treatment for CLL

MabCampath (alemtuzumab), monoklonal antikropp 30 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Indikation: MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som behandlats med alkylerande ämnen utan att uppnå en komplett eller partiell respons eller som bara uppnått en kort remission (mindre än 6 månader) av fludarabinfosfatbehandling. Kontraindikation: Patienter med känd överkänslighet mot någon av de ingående substanserna eller mot murina proteiner samt patienter med systemiska infektioner, HIV och annan aktiv malignitet samt gravida eller ammande kvinnor. För ytterligare upplysningar se FASS.se eller kontakta Schering Nordiska AB e-mail: hematologi@schering.de

US05-164

1. Keating et al. Blood 2002;99:3554-61 2. Moreton et al. JCO 2005;23:2971-2979

11


Nyhet! Ecalta (anidulafungin) Ett bättre alternativ än flukonazol * ®

1

Nu finns en ny möjlighet att förbättra behandlingen för patienter med invasiv candidainfektion. En ny studie visar att Ecalta ger ännu bättre effekt än flukonazol.* Ingen dosjustering, inga kända interaktioner

2

Ecalta kräver ingen dosjustering oavsett lever- eller njursjukdom, hög ålder eller HIV-status1 och saknar kända interaktioner med andra läkemedel. Ecalta ges en gång om dagen.

Få biverkningar, skonsamt för patienten2 Ecalta ger få biverkningar. Färre patienter avbröt sin behandling 3 jämfört med flukonazol. Bättre resultat än flukonazol • 76% positivt svar vid infektion med Candida spp. jämfört med 60% för flukonazol. (P=0.01)2,3 • 81% positivt svar vid infektion med C.albicans jämfört med 62% för flukonazol. (P=0.02)2,3 * Hos patienter med invasiv candidainfektion jämfördes anidulafungin med flukonazol i en i förväg specificerad jämförelseanalys i två steg (non-inferiority följt av superiority) 3

Referenser: 1. Offentligt Europeiskt utredningsprotokoll (EPAR) för Ecalta® EMEA/HC/C/788. 2. Ecalta produktresumé. www.fass.se 3. Reboli AC et al. Anidulafungin Study Group. Anidulafungin vs fluconazole for invasive candidiasis. New England Journal of Medicine 2007;356(24):2472-82.

Pfi zer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Tel 08 - 550 520 00. Fax 08 - 550 520 10. www.pfi zer.se

Effekt utan dosjustering

M-PRO-07-INF-032-TN

Ecalta (anidulafungin) Indikation: Ecalta (anidulafungin,Rx) är ett antimykotikum för behandling av invasiv candidainfektion hos vuxna icke-neutropena patienter. Förpackningar och styrkor: Ecalta tillhandahålls i en förpackning innehållande 1 injektionsflaska med 100 mg pulver och 1 injektionsflaska med 30 ml spädningsvätska. (4244 kr). Ingår inte i förmånssystemet. Från SPC 20070921. För fullständig förskrivningsinformation se www.fass.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.