2007 03

Page 1

Nr 3, September, årgång 19 Redaktör: Lars Nilsson VO Hematologi Universitetssjukhuset i Lund 221 85 LUND E-post: Lars.Nilsson@med.lu.se www.sfhem.se

Oss hematologer emellan Ordföranden har ordet Oooops.. Den sena semestern är plötsligt slut och efter lata dagar ramlar man med en tung duns ner i verkligheten igen. Plötsligt en massa måsten och tider och mail och möten och….. Men också återseende av många trevliga arbetskamrater och lite nyfiket inhämtande av vad som hänt på patientfronten under de lediga veckorna. Men alla har inte varit lata. Ett par som arbetat vidare under sommaren är Martin Höglund och Dick Stockelberg. Nu är det ett policydokument för blodcancerregistrets som börjat ta form. Och det brådskar lite för nu verkar starten av det efterlängtade blodcancerregistret äntligen vara nära. Detta web-baserade register kommer att bli till verkligt stor nytta för våra patienter genom bättre möjligheter till att följa upp vårdens kvalitet och initiera forskning. Alla kan nog inse vikten av att hantera denna information på ett korrekt och ansvarsfullt sätt och att det krävs tydliga regler för detta arbete. Detta är syftet med policydokumentet och förslaget går inom kort ut på remiss till onkologiskt centrum och till diagnosgrupperna.

Fortbildningsdagarna. Ja, FORTBILDNINGSDAGARNA!! Nu är det inte långt kvar till det efterlängtade mötet i Jönköping (3-5 oktober). Jag hoppas att alla prioriterar detta möte högt, både unga och gamla hematologintresserade kan finna nyttiga kunskaper och trevliga mötesplatser. Fortbildningsutskottet har som vanligt gjort ett fint arbete och programmet verkar utomordentligt spännande. Jag vill passa på att önska Jesper Aagesen och hans kollegor lycka till med mötet (och alla praktiska förberedelser – jag vet att de har rätt fullt upp med patientarbete också)! Glöm inte hemsidan Kolla hemsidan – bra tips för alla!! Du hittar länkar till flera av hematologins behandlingsriktlinjer! Där hittar du också länkar till hematologiska möten, resestipendier att söka och mycket annat matnyttigt!! Varma hälsningar till alla! Mats Linderholm, Linköping


Rapport från Styrelsen Styrelsen har haft telefonmöten den 18 Juni samt den 20 augusti. Förslagen till samverkan mellan SFH och diagnosgrupperna i arbetet med nationella riktlinjer och kvalitetsregister inom hematologin har nu åter varit ute på remiss och enbart mindre revisioner har varit nödvändiga – i detta nummer av OHE presenteras förslagen så att alla har chans att läsa igenom dem innan de skall upp på Årsmötet i Jönköping. Policydokumentet för Blodcancerregistret är under bearbetning. Kallelse till ”Styrelsens timme” (eller hellre ”medlemmarnas timme”) samt Årsmötet i Jönköping finns också i detta nummer av OHE, alla är hjärtligt välkomna och någon föranmälan behövs förstås inte. Vi i styrelsen hoppas på ett stort deltagande och på intressanta diskussioner.

Kvalitetsrevision av Hematologkliniken i Linköping kommer att genomföras under november månad med Eva Hellström-Lindberg och Ingemar Turesson som revisorer. Förhoppningsvis kommer fler kliniker att följa efter. Arbetet med målbeskrivningen för hematologi-utbildningen fortgår under ledning av Peter Johansson i ST-utskottet och förväntas vara färdigt innan årets slut. Som vanligt bedömdes nya ansökningar för medlemskap i Svensk Förening för Hematologi. Medlemsantalet fortsätter att stiga. Nästa styrelsemöte planeras till den 17 september (telefon). Lars Nilsson Sekreterare SFH

> V `>ÃÊqÊ ÛÀB``>ÀiÊ«FÊv >à >

Växande erfarenhet – ökad trygghet Efter mer än fem års användning i Sverige kan CANCIDAS uppvisa en omfattande dokumentation och klinisk erfarenhet – redan nu mer än 5 miljoner patientdagar världen över1,*. I kombination med ett brett indikationsområde innebär det ökad trygghet vid behandling av allvarliga svampinfektioner.

08-08-CAN-2007-S-469-J

CANCIDAS har god effekt och en fördelaktig biverkningsprofil.

CANCIDAS (caspofungin). Antimykotikum (echinocandin) för systemiskt bruk med effekt på svampens cellvägg. Ampuller 50 mg och 70 mg. Indikationer: • Behandling av invasiv candidiasis hos vuxna patienter • Behandling av invasiv aspergillos hos vuxna patienter som är behandlings-resistent eller patienter intoleranta mot amfotericin B, lipidformuleringar av amfotericin B och/eller itrakonazol. Behandlingsresistens definieras som progress av infektion eller ingen förbättring efter minst 7 dagars tidigare behandling med terapeutiska doser av effektiv anti-mykotisk terapi • Empirisk behandling av troliga svampinfektioner (såsom Candida eller Aspergillus) hos neutropena vuxna patienter med feber. För ytterligare information se www.FASS.se och www.cancidas.se 1. Data on file, MSD * Antal beräknat utifrån antalet sålda ampuller sedan lanseringen 2001

Tel 08-626 14 00 Foto: Digitalstudion

vaxer_ann_A5.indd 1

2

07-08-24 16.06.36


Agenda Styrelsens timme Tidpunkt: Torsdagen den 4 Oktober 2007 kl. 16.00 Plats: Pingstkyrkan Jönköping

1. Presentation av förslag till riktlinjer för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi 2. Rapport om det fortsatta arbetet med det nationella blodcancerregistret 3. Rapport från arbetsgruppen om ny målbeskrivning för specialistutbildningen i hematologi

Välkomna! Styrelsen

Kallelse till årsmöte Ärade medlem! Härmed kallas Du till Årsmöte i Svensk Förening för Hematologi

Tid: Torsdagen den 4 Oktober kl. 17.00 Plats: Pingstkyrkan Jönköping

Föredragningslista: §1 Val av ordförande och sekreterare för mötet §2 Val av justeringspersoner (2 st) §3 Styrelsens verksamhetsberättelse §4 Ekonomiskt bokslut §5 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet §6 Val av styrelseledamöter (se valberedningens förslag på sfh´s hemsida under september) §7 Val av revisorer §8 Val av valberedning §9 Årsavgiftens storlek §10 Förslag till riktlinjer för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi §11 Övriga frågor §12 Nästa möte

Välkommen! För styrelsen, Lund, den 23 Augusti 2007 Lars Nilsson, Sekreterare i Svensk Förening för Hematologi

3


Förslag till Regelverk för diagnosgruppernas arbete med kvalitetsfrågor inom hematologi Med ”hematologisk diagnosgrupp” avses en regionalt förankrad, nationellt verksam grupp av intresserade läkare och forskare med fördjupad kunskap, erfarenhet och intresse för en viss hematologisk sjukdom/sjukdomsgrupp. Diagnosgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att sprida befintlig, och skapa ny, kunskap om denna sjukdom genom gemensamt arbete med forskning, kliniska studier, kvalitetsregister och nationella riktlinjer. Syftet med detta dokument är att etablera en gemensam standard för diagnosgruppernas arbete med nationella riktlinjer och kvalitetsregister. §1. De delar av diagnosgruppens arbete som avser nationella riktlinjer, kvalitetsregister och andra kvalitetsfrågor sker på uppdrag av Svensk Förening för Hematologi (SFH). Den del av diagnosgruppernas arbete som gäller kliniska prövningar, nationella biobanker och annan forskningsverksamhet ligger utanför detta uppdrag och omfattas därför inte av aktuellt dokument. §2. I uppdraget ingår att: a) utarbeta nationella, evidensbaserade riktlinjer för diagnostik och behandling av sjukdomar som faller inom diagnosgruppens ansvarsområde (se Bilaga 1 “Anvisningar gällande nationella riktliinjer för diagnostik och behandling av hematologiska sjukdomar”).

b) fortlöpande revidera riktlinjerna och sprida kunskap om dem i landet. c) vid behov utarbeta andra ”state of the art dokument”, dvs sammanställningar av kunskap som motsvarar vetenskap och beprövad erfarenhet inom området. d) i samråd med Onkologiska Centra utveckla och förvalta kvalitetsregister inom diagnosgruppens område (se bilaga 2, dokument under utarbetande). e) vid behov utgöra remissinstans till SFHs styrelse. §3. Diagnosgruppen kan utgöra svensk representation i samverkan med nordisk eller internationell grupp. I dessa fall kan arbetet med kvalitetsfrågor (enligt §2) i tillämpliga delar bedrivas inom denna grupp. §4. I diagnosgruppen skall finnas en representant för varje sjukvårdsregion och med en mandatperiod om högst 3 år, men omval kan komma ifråga. Res-

4

pektive regionrepresentant utses vid regionmöte eller motsvarande, vilket också bör utse en suppleant med rätt att deltaga i gruppens arbete även vid ordinarie ledamots närvaro. Därutöver bör diagnosgruppen vara öppen för alla med kunskaper och aktivt intresse inom området. §5. Diagnosgruppen utser inom sig ordförande. Detta uppdrag bör innehas en bestämd tid vars längd gruppen själv beslutar om. §6. Diagnosgruppen bör ha minst ett ordinarie arbetsmöte årligen. §7. Arbete med kvalitetsfrågor i diagnosgrupp skall betraktas som arbete utfört inom ramen för anställning i sjukvården. Understöd från Läkemedelsindustrin för diagnosgruppens arbete med kvalitetsfrågor skall undvikas. §8. I de fall diagnosgruppen mottar stöd från Läkemedelsindustrin skall detta tydlig redovisas. Detta gäller även om stödet avser forskningsprojekt inom gruppen. Bilaga 1 Förslag till Anvisningar gällande nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av hematologiska sjukdomar. §1. Internationell samverkan vid utformning av nationella riktlinjer eftersträvas när så är möjligt. Riktlinjerna kan vara författade på svenska eller engelska. §2. Diagnosgruppen väljer själv arbetsmetoder och har därvid att ta hänsyn till följande: a) en redaktionskommitté med ordförande bör tillsättas b) vid behov kan särskild expertis, t.ex. hematopatolog eller klinisk genetiker, knytas till gruppen c) hela diagnosgruppen, alternativt den nordiska/ europeiska grupp i vilken diagnosgruppen ingår, utgör referensgrupp vid slutgiltig utformning av riktlinjerna §3. Vid utformning av riktlinjerna skall följande beaktas: a) faktaunderlaget skall baseras på en kritisk litteraturgenomgång som redovisas i referenslista b) evidensgradering anges enligt internationell praxis c) varje avsnitt avslutas med rekommendationer


d) det bör tydligt framgå när underlag för rekommendationer ej finnes och behov av ytterligare studier föreligger samt ev. pågående studier

Fortbildningsdagarna i Jönköping 3-5 oktober

e) där så är möjligt bör prioriteringsgrad av åtgärder anges enligt anvisningar i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Vård och Behandling (http://www.socialstyrelsen.se)

Fortbildningsdagarna i hematologi äger i år rum i Jönköping. Anmälan sker till: www.jonkoping.se –evenemang - möten – hematologi eller till 036-107171. Hotell bokas samtidigt. Hotellrum finns preliminärbokade till 3 september.

f) datum för planerad revision anges §4. Förslag till (revidering av) nationella riktlinjer tillställes styrelsen för SFH för godkännande att kraven på process och utformning är uppfyllda. Riktlinjerna kan därefter publiceras på alternativt länkas till SFH:s hemsida.

Program skickades ut med förre numret av OHE. Välkomna Jesper Aagesen lokalt ansvarig

Bilaga 2 Policydokument för Blodcancerregistret Dokument under utarbetande, hösten 2007.

>Recognises and attacks< Effektivt i benmärg1 MRD negativitet kan uppnås2 Enda antikroppen godkänd för KLL

alemtuzumab

Target specific treatment for CLL

MabCampath (alemtuzumab), monoklonal antikropp 30 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Indikation: MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som behandlats med alkylerande ämnen utan att uppnå en komplett eller partiell respons eller som bara uppnått en kort remission (mindre än 6 månader) av fludarabinfosfatbehandling. Kontraindikation: Patienter med känd överkänslighet mot någon av de ingående substanserna eller mot murina proteiner samt patienter med systemiska infektioner, HIV och annan aktiv malignitet samt gravida eller ammande kvinnor. För ytterligare upplysningar se FASS.se eller kontakta Schering Nordiska AB e-mail: hematologi@schering.de

US05-164

1. Keating et al. Blood 2002;99:3554-61 2. Moreton et al. JCO 2005;23:2971-2979

5


Kallelse till Svenska AML-gruppens årsmöte Tid: Onsdagen den 3/10 (2007) kl. 15.00-17.00 Plats: Scandic Portalen (ett par hundra meter från lokalen för den kvällsföreläsning om AML som inleder SFHs höstmöte i Jönköping). Förhandsanmälan behövs ej Preliminär agenda 1. Välkommen 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner 3. Svenska AML-gruppen: Stadgar 4. Val av styrgrupp 5. Uppdatering av de nationella riktlinjerna för AML samt APL 6. Biobank – akut leukemi 7. Leukemiregistret-AML – lägesrapport 8. SWOG-Mylotargstudien – kort uppdatering 9. Andra pågående/planerade studier med nationell bäring 10. Övriga frågor 11. Nästa möte För mer information om mötet – se AML-gruppens hemsida (www.sfhem.se/aml)!

VÄLKOMNA! Martin Höglund, Petar Antunovic, Rolf Billström, Åsa Derolf, Gunnar Juliusson, Lars Möllgård, Ulf Tidefelt och Anders Wahlin

Reseberättelse från EBMT-mötet i Lyon 25-28 mars 2007 Nyss hemkommen från Lyon är det dags att sammanfatta intrycket från min första kongress i mitt blivande gebit som hematolog. Stora delar av fyra hektiska dagar försvinner i ett sammelsurium av Kaplan-Maier-kurvor och molekylärbiologiska markörer av okänd signifikans, men några intryck blir förstås bestående. Jag skall här försöka förmedla några disparata glimtar därav. Årets van Bekkum award lecture hölls av Alejandro Madrigal från London som övergripande berättade om utvecklingen vad gäller NOD2/CARD15-genen, och specifikt berättade om deras studie på relapsfrekvens efter allogentransplanation för akut leukemi beroende på förekomst av polymorfismer i NOD2. NOD2 kodar för ett protein som bland annat uttrycks i makrofager och monocyter och aktiverar NFκB. I den aktuella studien påvisades signifikant ökad relapsfrekvens (54% mot 32%) och därmed 3-årsmortalitet (44% mot 22%) om endera av donator eller recipient hade polymorfismer jämfört med wild type. I denna och andra nyligen

6

publicerade studier ses ingen koppling till GvH-mortaliteten, som man annars kunde förvänta sig. Med tanke på att prognosen vid SCT alltid tycks befinna sig i ett jämviktsläge där minskad mortalitet i relaps ger ökad mortalitet i GvH och omvänt (vilket många presenterade studier vid EBMT gav prov på), kan den här typen av diagnostik vara en nyckel till att bättre välja ut patienter som är lämpliga för transplantation. Att döma av dr Madrigals presentation är dock data hittills ganska motstridiga, och det är antagligen ett tag kvar innan denna typ av diagnostik kan komma i kliniskt bruk. Från arbetsgruppen för aplastisk anemi rapporterades glädjande siffror om allt bättre överlevnad efter URDtransplantation, vilket eventuellt bör leda till mer frekvent URD-sökning. Något mer oroande rapporterades att det för varje år sker allt högre andel transplantation med perifera stamceller istället för märg. Då dessa patienter förstås inte har någon nytta av en GvL-effekt, leder detta endast till högre GvH-frekvens och därmed en mer än 10 procentenheter högre absolut mortalitet oberoende av åldersstrata.


En anledning för mig personligen att bevista EBMTmötet var mitt intresse i EBMT:s synnerligen ambitiösa register och rapporteringen därtill. Med bakgrund som disputerad epidemiolog var min förutfattade mening innan jag åkte att så omfattande rapporteringskrav som skall skötas av klinikerna själva ofelbart leder till underrapportering, felrapportering och en allmänt låg kvalitet på insamlade data. Här framstår snarare våra svenska hematologiska kvalitetsregister som återhållsamma föredömen. Helt övertygad är jag nog fortfarande inte, men jag fick i alla fall se bevis på behoven av en god uppföljning, bland annat i samband med diskussionen om eventuell riskökning för hematologiska maligniteter efter behandling med G-CSF. Bakgrunden är ett antal oroande fallrapporter om friska stamcellsgivare som efter behandling med G-CSF utvecklat akut leukemi. En nyligen publicerad studie av Bennett et al. i Br J Haematology beskrev till och med akut leukemi hos ”2/200 friska donatorer”, men för den som oroats av detta är det en missvisande siffra. I själva verket är även detta en fallrapport där två fall jämförs med de övriga 200 donatorerna som fått G-CSF på samma centra under samma period. Oavsett detta är det naturligtvis av högsta vikt att frågan reds ut, och därför har i stort sett alla register runt om i världen gjort en djupdykning

i sina data. Tyska DKMS rapporterade endast ett fall av Hodgkins sjukdom bland 7000 PBSC-givare. Emellertid illustrerar deras data grundproblemet; efter fem år har mer än hälften av donatorerna fallit ur uppföljningen. Från Japan rapporterades ett fall av de novo-AML bland 1673 donatorer. Dessutom fanns ytterligare ett fall av akut leukemi, men det var en transformering av en MPD som existerade före behandlingen. Bland amerikanska NMDP:s 4000 givare fanns inget fall av någon hematologisk malignitet, och de 20 cancerfall som diagnosticerades under uppföljningstiden var i nivå med vad man kan förvänta sig. Detta är lugnande, eftersom dessa data är de metodologiskt klart bästa, och de bland annat endast innehåller sedan tidigare friska URD-givare. Den korta uppföljningstiden (median 2 år) gör dock att slutsatser om seneffekter inte kan dras. WMDA:s (World marrow donors’ association) slutsats av de hittills presenterade data är att det ”inte finns några data som tyder på en ökad leukemirisk efter G-CSF-behandling”, något som får tjäna som en sammanfattning med det klichéartade tillägget att mer forskning på området behövs. Gunnar Larfors Uppsala

Till patienter med KML eller Ph+ ALL

resistant or intolerant

turning to SPRYCEL®

SPRYCEL® Indikation1 För behandling av vuxna med KML i kronisk, accelererad eller blastfas med resistens eller intolerans mot tidigare behandling inklusive imatinib. Sprycel är också indicerat för behandling av vuxna med Ph+ ALL och KML i lymfoid blastfas med resistens eller intolerans mot tidigare behandling. SPRYCEL® (dasatinib) filmdragerade tabletter innehållande 20 mg, 50 mg respektive 70 mg dasatinib. ATC-kod: L01XE06. För fullständig indikationstext och övrig produkt- och förskrivningsinfo, se www.fass.se 1

Produktresumé november 2006

Box 15200, 167 15 Bromma www.bms.se

7


Internationella MDS symposiet i Florens 16-19 maj, 2007 Kl 06:50 bar det iväg från Arlanda för att möta försommaren i Toscana. Efter att ha passerat de snötäckta alperna hörde vi i högtalarna ”Due to strong winds, the airport in Florence is closed, and we will have to land in Pisa”. Jippi, lutande tornet… Efter att ha förstått att tågresan till Florens inklusive byten skulle ta över två timmar utbrast en amerikansk medresenär: ”Think of it as a journey through Tuscany”, vilket dock fick oss alla på bättre humör. Väl framme i Florens tog jag och tre kollegor från MDS-gruppen på Karolinska institutet i Huddinge en kvällspromenad och njöt av vår första, men inte sista, delikata italienska måltid och efterföljande mycket dyra men prisvärda glass. Kongressen hölls på Palazzo dei Congressi, ett av den myriad av palats som Florens ståtar med. Organisationen var minst sagt typisk italiensk, men all personal var mycket hjälpsam och bidrog till den mycket goda stämningen. Efter ett år med lite lägre deltagande när kongressen hölls i Nagasaki, var det nu rekord med 1400 deltagare! Mötet innehöll utmärkta ”educationals”, lite mindre pretentiösa och med ett betydligt mer omfattande innehåll än vid senaste ASH-mötet. De vetenskapliga sessionerna innehöll vissa nyheter, även om inget riktigt genombrott presenterades. Utöver allogen stamcellstransplantation är det tidigare inget läkemedel som övertygande har kunnat visa överlevnadsvinst vid MDS, annat än möjligen den hypometylerande drogen 5-azacytidin. På kongressen presenterades nya data om ytterligare två behandlingar som förefaller kunna förbättra överlevnaden, dels det nya läkemedlet lenalidomide - som tveklöst har en fenomomenal effekt vid MDS med del(5q), och dels våra egna data på tillväxtfaktorer (EPO +/- GCSF) vid lågrisk MDS, som jag själv presenterade. Tillväxtfaktorer vid maligna sjukdomar har den senaste tiden varit hett debatterat, eftersom flera studier på solida tumörer gett indikationer på att EPO kan försämra prognosen. Detta har resulterat i att EPO sedan förra veckan inte längre ersätts av Medicare för ”off-label use”, dvs exempelvis vid MDS, och bolagen fruktar en ny ”Vioxx-skandal”. Patogenesen bakom solida tumörer respektive benmärgssjukdomar är dock väldigt olik, inte minst eftersom hypoxin inne i tumören kan bidra till lokal uppreglering av EPOreceptorer. Sista ordet är ännu inte sagt. Med väskan överfylld med italienska delikatesser och hjärnan fylld av nya kunskaper bar det av hemåt

8

med ett leende på läpparna. Sammantaget var det en mycket givande och spännande resa, och jag kom hem med flera nyvunna kontakter och idéer för framtida forskningsprojekt! Martin Jädersten 21 maj, 2007 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Nya medlemmar Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna som nya medlemmar: Cajsa Jönzén (Hudiksvall), Karl-Johan Malmberg (Karolinska Huddinge), Emma Öhlander (Örnsköldsvik), Arne Zollenkopf (Västerås), Helene Kviele (Mora), Marie Lindgren (Kalmar). Samt som associerade medlemmar: Git Jansson (Celgene AB), Peter Klint (Bayer Schering Pharma), Åsa Lommelé (Alexion Europe), Meng Liu (Sahlgrenska). Du kan smidigt meddela adressändringar och andra meddelanden via hemsidan. Svensk Förening för Hematologi har nu 589 medlemmar varav 475 fullvärdiga och 114 associerade.


Jag fyller fem idag

GLI0701:03

Nu kan du ge dina KML-patienter mer tid. 9 av 10 kommer att leva efter 5 års behandling med Glivec.1 Det visar 5-årsdata från IRIS-studien som också stryker under att Glivec är en effektiv behandling av KML. De goda behandlingsresultaten har även lett till att Glivec har fastställts som medicinsk standardbehandling vid KML enligt European Leukemia Net CML Recommendations. 2 1. Druker BJ. N Engl J Med 2006;355:2408-2417. 2. Baccarani M et al. Blood 2006;108(6):1809-1820. Indikation: Glivec (imatinib) är en tyrosinkinashämmare för behandling av: nydiagnostiserad Ph+ kronisk myeloisk leukemi (KML) där benmärgstransplantation inte är förstahandsbehandling, Ph+ KML efter terapisvikt med interferon alfa-behandling i kronisk fas, accelererad fas eller blastkris. Begränsningar: Vid Glivec-behandling kan det finnas risk för läkemedelsinteraktion. Kvinnor i fertil ålder skall använda effektiv preventivmetod under behandlingen. Dosering: Rekommenderad dos är 400–800 mg dagligen. Förpackning: 100 mg-tablett (delbar) och 400 mg-tablett (ej delbar). För fullständig information se www.fass.se.

Novartis Läkemedel | Box 1150 | 183 11 TÄBY Tel 08-732 32 00 | Fax 08-732 32 01 | www.novartis.se


Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande läkemedel: 2006 års uppdatering

Grad A rekommendation EORTC

Grad A rekommendation från EORTC för Aranesp® Q3W och QW Aranesp® (darbepoetin alfa) är det enda ESL (erytropoesstimulerande läkemedel) med grad A-rekommendation för administrering;

från

en gång i veckan – QW 2 vid behandling av symtomgivande anemi hos vuxna cancerpatienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. ■

U PPDATER ADE R IKTLINJER

1

SE-ARA-O-020-2007-B

2 0 0 6

en gång var 3:e vecka – Q3W 2

Amgen AB Gustav III:s Boulevard 54 169 27 Solna 08 - 695 11 00 www.amgen.se

Indikation: Behandling av symtomgivande anemi hos vuxna cancerpatienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. 1.Bokemeyer C, et al. Eur J Cancer. 2007;43:258-270. 2. www.Fass.se


Kort rapport från EHA i Wien 7-10/6 2007 Undertecknad är idag randande ST-läkare inom internmedicin på ett Stockholmssjukhus. Hematologin är komplex, behovet av utbildning stort. Min ambition när jag sökte stipendiet var att pengarna skulle möjliggöra ett tillfälle till en uppdatering av aktuella kliniska aspekter, följa forskningen inom myeloproliferativa sjukdomar samt träffa gamla och nya kolleger för att utbyta erfarenheter inom detta område. Som debutant på en internationell kongress av denna storlek var förväntningarna stora. Resultatet blandat. Dag 1 inleddes med satellitsymposier vars föreläsningar och föreläsare var mycket bra. Ämnena för min del MPD, ”AML resultat i olika åldersgrupper” samt kongressens bästa, ”the return of Sherlock Holmes approach to diagnosis and treatment: bleeding as a clue in rare disorders”. Dag 2 bjöd på ”meet the expert”, ett seminarium om MDS som kostade extra. 20 delegater fick sitta och lyssna på en brittisk kollegas erfarenheter av MDSbehandling. Mycket lärorikt. Lunchdebatten, allogentransplantation vid myelom, var givande och kan sammanfattas med att konstatera att fler randomiserade studier behövs.

Under kvällen var det dags för posterutställningar: poster 0082, förvärvad Hemofili – till minne av professor de Bellis, försvarades med stort hjärta av hans kollega och vän från Urguay, professor Novoa. En munter tillställning. Dag 3, ”simultaneous sessions” om ALL, Myelom/ WM/MGUS var bra, ”hematology in focus”, ”coagulation” var svårförstådd men en upptakt till en intressant lunchdebatt om ”traveller´s thrombosis – does it exist”. Debatten mynnade ut i en definitionsdiskussion: ska namnet ”traveller´s thrombosis” användas. Intressanta siffror presenterades och en prospektiv studie planeras. Oenighet om val av och eventuell duration av trombosprofylax förelåg. Men det verkar inte råda någon tvekan om att acetylsalicylsyra är verksamt vid venös trombos. Bland långväga kongressdeltagare var användandet av profylax enligt min mening oväntat stort. För min del avslutades kongressen med EHAs kongresskonsert, en mycket njutningsfull och minnesvärd upplevelse. Jag vill tacka Schering Nordiska för stipendiet, för möjlighet att förkovra mig i hematologi, för knutna kontakter samt för erfarenheterna från EHA 2007. Stockholm den 16 juni 2007 Christian Kjellander

Resten av dagen, ”educational sessions” om transfusionsmedicin, ALL, trombossjukdom samt myelom var inte lika givande.

Litet Hematologiskt Kalendarium 2007 Advances in Hematology

South Kensington, England

24-28 September

36th Annual Scientific Meeting of the International Society for Experimental Hematology

Hamburg, Tyskland

28-30 September

Fortbildningsdagarna

Jönköping

3-5 Oktober

4th International Congress on MPD and MDS

Brooklyn, USA

8-10 November

Annual Nordic MDS Group meeting

Stockholm

15-16 November

ASH

Atlanta, USA

8-11 December

MDS Educational Workshop

Köpenhamn, Danmark

4-5 Februari 2008 11


MabThera underhållsbehandling ökar den progressionsfria överlevnaden med mer än tre år hos patienter med follikulära lymfom*. * van Oers et al; Blood on line, ePub ahead of print, July 27, 2006.

F Ö R AT T H O N V I L L VA R A M E D NÄR HAN SPE LAR I LAN DSLAG ET

Ny behandlingsindikation Underhållsbehandling av patienter med relapserande/refraktära follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling med kemoterapi med eller utan MabThera.

Roche AB • Box 47327 • 100 74 Stockholm • Tel 08-7261200

Godkända indikationer: Behandling av patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cellslymfom i kombination med CHOP. Behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III–IV follikulära lymfom. Underhållsbehandling av patienter med relapserande/refraktära follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling med kemoterapi med eller utan MabThera. Behandling av patienter med stadium III-IV follikulära lymfom som är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. Förpackningar: MabThera koncentrat till infusionsvätska 10mg/ml (100 mg) 2 x 10 ml injektionsflaska, koncentrat till infusionsvätska 10 mg/ml (500 mg) 50 ml injektionsflaska. För fullständig information se www.fass.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.