2006 03

Page 1

Nr 3, September, årgång 18 R edaktör: Gerd Lärfars VO Medicin Södersjukhuset 118 83 Stockholm E-post: gerd.larfars@sodersjukhuset.se www.sfhem.se

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Det har blivit sen söndagskväll när jag nu två år senare skriver min sista spalt. Jag skulle ha börjat tidigare på dagen men Göteborg har idag drabbats av ett kraftigt regn. Så även jag. Vinkällargolvet blev vattenfyllt och vi har öst i timmar. Dock, inga flaskor till spillo. När jag blickar tillbaka på min första spalt och vad jag hade för tankar om mina två år, kan jag se tillbaka att vi har fått en del gjort. Som i alla förändringsprocesser tar det längre tid än vad man själv vill. Blodcancerregistret har varit en stor fråga under många år. Nu äntligen skall vi i September få se den första versionen i ”verkligheten”. Diagnosgrupper och nationella riktlinjer har som ni vet varit min ”hjärtefråga”. Detta har blivit väl mottaget av er medlemmar. Kvalitetsutskottet har gjort ett stort arbete som kommer att presenteras på styrelsens timme i Malmö för vidare diskussioner i föreningen. En annan stor fråga är den nya specialistutbildningen. En grupp har tillsatts som kommer att arbeta med den nya målbeskrivningen. Även detta presenteras i Malmö.

I detta nummer av OHE är det två nyheter. En kort sammanfattning från styrelsemötena under vinjetten ”kort från styrelsen” introduceras. Vi tror att det är av intresse för medlemmarna att få information om vad som avhandlas. Stipendierna kommer att utannonsera en gång per år i samband med OHE nr 3, med deadline 1/11. Jag vill tacka er medlemmar för det förtroende jag fått att vara ordförande i två år. Jag vill särskilt tacka styrelsen för ett mycket givande samarbete och framförallt föreningens sekreterare Gerd Lärfars som dragit det tunga lasset. Utvecklingen av svenska och nordiska hemsidorna är helt din förtjänst. Jag ser nu fram emot att träffa er alla under fortbildningsdagarna i Malmö. Då lämnar jag över klubban till nästa ordförande Mats Linderholm och jag önskar honom och den nya styrelsen fortsatta framgångar för SFH. Dick Stockelberg


Blodplasma som läkemedel En arbetsgrupp inom Läkemedelssakkunniga i Stockholms läns landsting har utarbetat rekommendationer för plasmaanvändning inom SLL. Främst var syftet att jämföra de produkter som finns på den svenska marknaden. Här följer en sammanfattning av rapporten. Det fullständiga dokumentet finns att läsa på www. janusinfo.org/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=8541. Användningen av plasma varierar i betydande grad mellan länder, inom landet och mellan sjukhus. Orsakerna till dessa variationer är oklara. Välgjorda kliniska studier och riktlinjer för behandling med plasma av barn och vuxna saknas. Konsekvenserna av massiv transfusion med plasma från vuxna blodgivare till små och prematura barn och risken för akuta och sena immunologiska reaktioner är bristfälligt studerade. SD-plasma (Octaplas, Octapharma) är en blodgruppspecifik, industriellt producerad plasma, kemiskt virusinaktiverad med solvent-deter-gent-(SD)-teknik och cellreducerad med filtrering. På samma sätt som vanlig plasma kräver SD-plasma blodgruppering av patienten.

Fördelen med en övergång från blodcentralernas konventionellt framställda plasma till SD-plasma skall vara att minska eller eliminera risken för blodsmitta och andra komplikationer till plasmabehandling, framför allt TRALI (transfusion related acute lung injury). Dock är virussäkerheten i den plasma som blodcentralerna levererar i nuläget god, då inget fall av transfusionsöverförd HIV eller hepatit C har rapporterat sedan början av 90-talet. I dagsläget saknas evidens för att SD-plasma är förenad med en lägre risk för TRALI. En övergång SD-plasma medför en högre kostnad för sjukvården. Mot bakgrund av ovanstående finns anledning att diskutera användning och framställning av plasmaprodukter med målsättning att utfärda nationella riktlinjer såväl för olika indikationer som för beredning av plasmaprodukter. I avvaktan på nya nationella riktlinjer rekommenderar vi att man tills vidare inom Stockholms läns landsting fortsätter att använda blodcentralens plasmakomponenter. Behandling med SD-plasma bör reserveras för vissa patienter med blödarsjuka där specifika koagulations-

>Recognises and attacks< Effektivt i benmärg1 MRD negativitet kan uppnås2 Enda antikroppen godkänd för KLL

alemtuzumab

Target specific treatment for CLL

MabCampath (alemtuzumab), monoklonal antikropp 30 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Indikation: MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som behandlats med alkylerande ämnen utan att uppnå en komplett eller partiell respons eller som bara uppnått en kort remission (mindre än 6 månader) av fludarabinfosfatbehandling. Kontraindikation: Patienter med känd överkänslighet mot någon av de ingående substanserna eller mot murina proteiner samt patienter med systemiska infektioner, HIV och annan aktiv malignitet samt gravida eller ammande kvinnor. För ytterligare upplysningar se FASS.se eller kontakta Schering Nordiska AB e-mail: hematologi@schering.de

US05-164

1. Keating et al. Blood 2002;99:3554-61 2. Moreton et al. JCO 2005;23:2971-2979


faktorkoncentrat inte finns tillgängliga för regelbunden behandling. För arbetsgruppen Jan Palmblad

Svensk biobank för myelom Sedan några år finns i Sverige liksom i övriga Nordiska länder nya lagbestämmelser som reglerar insamling av biologiskt material från patienter för forskningsändamål i s.k. biobanker. Det är därmed inte möjligt att på samma enkla sätt som tidigare samla serum/plasma och annan vävnad från patienter i samband med studier. Den Nordiska Myelom Studiegruppen ( NMSG ) startade därför ett projekt med syfte att inrätta nationella biobanker för myelom i de Nordiska länderna. En svensk biobank finns sedan ett drygt år inrättad vid Genetiska Kliniken, Universitetssjukhuset i Lund med professor Bertil Johansson som ansvarig.

märgsundersökning utföres, något som både underlättar patientinformationen och ger möjligheter att studera transformationen av MGUS till Myelom. Information om biobanken med PM om provtagning och logistik har sänts till alla medicinkliniker i landet och kommer dessutom att göras tillgänglig via SFH:s hemsida. Ytterligare information kan erhållas antingen av någon i styrgruppen eller direkt från: Nationella biobanken för myelom c/o professor Bertil Johansson Genetiska kliniken Universitetssjukhuset 41345 Lund e:mail: Bertil.johansson@med.lu.se . Bidra till att stärka forskningen om myelom i Sverige genom att skicka prover till den nationella biobanken! Styrgruppen för Nationell Biobank för Myelom

Den långsiktiga målsättningen med biobanken är att insamla biologiskt material från alla patienter med nydiagnosticerat myelom i Sverige. Insamlingen av biomaterial är tänkt att koordineras med det myelomdataregister, som är under utformning som en del i ett gemensamt svenskt blodcancerregister. Vi tror att vi härigenom kommer att skapa en internationellt unik kombination av oselekterade patientdata och insamlat biologiskt material, som möjliggör studier med bl a genetisk, molekylärbiologisk och farmakogenetisk inriktning. En första målsättning är att utnyttja det insamlade materialet för FISH-diagnostik av kromosomala avvikelser av prognostisk betydelse. Materialet kommer att vara tillgängligt för alla goda forskningsprojekt och en styrgrupp för biobanken med bl a uppgift att godkänna projekt som för forskning vill utnyttja biobankens material har utsetts vid möte med NMSG och består av Bo Björkstrand, Huddinge; Ulf-Henrik Mellquist, Göteborg; Ingemar Turesson, Malmö och Jan Westin, Göteborg.

Bo Björkstrand

bo.bjorkstrand@ki.se

Efter en något trevande start har biobanken fått vind i seglen och antalet inkommande prov ökar. Vi tror och hoppas att detta speglar en insikt om att det endast genom samarbete är möjligt att skapa en stor biobank som ger god grund för klinisk forskning. Erfarenheterna från det första året har lett till att nyligen inlämnats en ansökan till Etikprövningsnämnden om en utvidgning av biobanken till de patienter med MGUS ( monoclonal gammopathy of undetermined significance ), där ben-

Sista datum för ansökan är 1/11 -06. En ansökan räcker för samtliga sökta stipendier. Endast de som tilldelas medel kommer att meddelas.

Ulf-Henrik Mellqvist ulf-henrik.mellqvist@vgregion.se Ingemar Turesson

ingemar.turesson@med.lu.se

Jan Westin

jan.westin@medic.gu.se

Ingemar Turesson Jan Westin

Årets stipendier i detta nummer Som stipendieansvarig i föreningen uppmanar jag Er: Sök stipendier - det lönar sig! Aktuella stipendier utlyses av Roche, Swedish Orphan, Baxter/Immuno, Wyett, JansenCilag samt Schering. Fullständiga stipendieannonser samt ansökningshandlingar finns på vår hemsida www.svls.se/sektioner/he.

Skriv tydligt och glöm inte att skicka ansökan + fem kopior. Lycka till! Dick Stockelberg


STRIKE! V

(voriconazol) – det senaste tillskottet i azolfamiljen – innebär ett framsteg vid behandling av allvarliga invasiva svampinfektioner:

VFEND® har brett spektrum – Aspergillus spp, Candida spp, Fusarium spp och Scedosporium spp. VFEND® finns i tre beredningsformer – infusionsvätska, tablett och mixtur. VFEND® är kostnadsbesparande – olika beredningsformer möjliggör en individualiserad behandling.

SKONINGSLÖS MOT SVAMPEN. SKONSAM MOT PATIENTEN.

Indikation: Behandling av invasiv aspergillos, fluconazolresistenta allvarliga invasiva Candidainfektioner (inklusive C krusei), allvarliga svampinfektioner orsakade av Scedosporium spp och Fusarium spp. Behandling av candidemi hos patienter utan neutropeni. Förpackningar: Vfend tabletter 50 mg och 200 mg (28 st, 56 st), Vfend 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning, Vfend pulver till oral suspension (40 mg/ml). För mer information, se www.fass.se Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00. Fax 08-550 520 10. www.pfizer.se

M-PRO-04-INF-005-TLN-ELIXIR Fungal pathogen images courtesy and copyright © 2002 www.doctorfungus.org

FEND®


Kallelse till årsmöte Ärade medlem! Härmed kallas Du till Årsmöte i Svensk Förening för Hematologi

Tid: Torsdagen den 5 oktober kl 16.00 Plats: Malmö Börshus Föredragningslista: §1

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§2

Val av justeringspersoner (2 st)

§3

Styrelsens verksamhetsberättelse

§4

Ekonomiskt bokslut

§5

Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet

§6

Val av styrelseledamöter (se valberedningens förslag finns på hemsidan under september)

§7

Val av revisorer

§8

Val av valberedning

§9

Årsavgiftens storlek

§10

Övriga frågor:

ang ST-läkar representation i styrelsen

§11

Nästa årsmöte

Välkommen!

För styrelsen, Stockholm, augusti 2006 Gerd Lärfars, Sekreterare i Svensk Förening för Hematologi

Agenda Styrelsens timme Tidpunkt: Efter årsmötet torsdagen den 5 oktober kl 16.30 Plats: Malmö Börshus 1. Presentation av förslag till allmänt regelverk för diagnosgrupper och för dessas arbete i framtagande av nationella riktlinjer 2. Rapport om fortsatta arbetet med det nationella blodcancerregistret 3. Rapport från arbetsgruppen om ny målbeskrivning för specialistutbildningen i hematologi Välkomna Styrelsen


Kort från Styrelsen

Presenterades senaste nytt om blodcancerregistret.

Styrelsemötet 060823

Under övriga frågor informerades om att Christina Löfgren kommer att vara sammankallande i arbetsgruppen för ST-läkarutbildningen.

Vid varje möte har vi en genomgång ansökningar om medlemskap i föreningen. Denna gång var det 6 nya medlemmar som valdes in. Vår kassör Tomas Ahlgren redogjorde för den ekonomiska situationen. Föreningens ekonomi är stabil. Vi godkände också ett förslag om vilka kostnader föreningen står för vid olika möten. Dettta kommer att läggas ut på hemsidan. En kort rapport från fortbildningsutskottet att arbetet med fortbildningsdagarna löper enligt planerna. Kvalitetsutskottet rapporterade att inga nya kvalitetsrevisioner är beställda. Arbetet med de nationella riktlinjerna frotsdkrider enligt plan och KU kommer att presentera ett förslag på fortbildningsdagarna. Beslutades att alla stipendier kommer att annonseras ut en gång/år. Detta sker i det första numret av OHE efter sommaren och deadline för ansökan är alltid 1/11.

Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna som nya medlemmar: Fullt medlemskap Stina Wichert (Malmö), och som associerade medlemmar Vesna Sako (Bjärred), Inger Jönsson (Växsjö), Sofie Singbrant (Helsingborg), Mikael Holst (Schering Nordiska) och Niclas Ahlberg (Onkologi i Sverige). Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida. Ange då gärna din e-post adress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och andra meddelanden via hemsidan. sanning & co

Diskuterades agenda för årsmöte och styrelsens timme.

Nya medlemmar

Tel 08-626 14 00

Vid allvarliga svampinfektioner gäller det att inte förlora värdefull tid: en snabbt insatt behandling kan vara skillnaden mellan liv och död. Cancidas är godkänt för empirisk behandling av troliga svampinfektioner (såsom Candida eller Aspergillus) hos neutropena vuxna patienter med feber. Därmed kan du tidigt ge en kraftfull, men ändå vältolererad behandling. Verkningsmekanismen angriper nämligen specifikt svampens cellvägg, vilket ger god effekt i kombination med en fördelaktig biverkningsprofil.

Livräddare på flaska

CANCIDAS (caspofungin). Antimykotikum (echinocandin) för systemiskt bruk med effekt på svampens cellvägg. Ampuller 50 mg och 70 mg. Indikationer: • Behandling av invasiv candidiasis hos vuxna patienter • Behandling av invasiv aspergillos hos vuxna patienter som är behandlingsresistent eller patienter intoleranta mot amfotericin B, lipidformuleringar av amfotericin B och/eller itrakonazol. Behandlingsresistens definieras som progress av infektion eller ingen förbättring efter minst 7 dagars tidigare behandling med terapeutiska doser av effektiv antimykotisk terapi • Empirisk behandling av troliga svampinfektioner (såsom Candida eller Aspergillus) hos neutropena vuxna patienter med feber. För ytterligare information se FASS.se och www.cancidas.se

05-07-CAN-2006-S-107-J

Angriper infektionen, inte patienten


Kallelse till ”Svenska AML-gruppens” konstituerande möte* Tid: Onsdagen den 4/10 (2006) kl. 15.00**-17.00 Plats: Gamla börssalen, Malmö Börshus (Skeppsbron 2; 50 m från Centralstationen)

Förslag till mötesordning 1. Välkommen 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringspersoner 3. Svenska AML-gruppen: Huvuduppgifter och arbetsformer? 4. Val av interimistisk styrgrupp (med uppgift bl.a. att utarbeta förslag till stadgar) 5. Uppdatering av de nationella riktlinjerna för AML– hur ska dettas arbete bedrivas? 6. Leukemiregistret/INCA (vad gäller AML) – lägesrapport (Gunnar Juliusson) 7. RICT-in-AML-studien – lägesrapport (Mats Brune) 8. Mylotarg-studien (SWOG/LGMS) – lägesrapport (Leif Stenke) 9. Övriga frågor 10. Nästa möte

* förhandsanmälan behövs ej ** kaffe från 14.30

Mötet, vars huvudsyfte är bildandet av en nationell AML-grupp, äger således rum i anslutning till fortbildningsdagarna i hematologi. Alla svenska hematologer med intresse för AML, liksom prekliniker/diagnostiker med AML-intresse, är mycket välkomna att delta i gruppens bildande och fortsatta arbete.

VÄLKOMNA!

Martin Höglund, Rolf Billström, Astrid Gruber, Gunnar Juliusson, Lars Möllgård och Anders Wahlin


MabThera underhållsbehandling ökar den progressionsfria överlevnaden med mer än tre år hos patienter med follikulära lymfom*. * van Oers et al; Blood on line, ePub ahead of print, July 27, 2006.

F Ö R AT T H O N V I L L VA R A M E D NÄR HAN SPE LAR I LAN DSLAG ET

Ny behandlingsindikation Underhållsbehandling av patienter med relapserande/refraktära follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling med kemoterapi med eller utan MabThera.

Roche AB • Box 47327 • 100 74 Stockholm • Tel 08-7261200

Godkända indikationer: Behandling av patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cellslymfom i kombination med CHOP. Behandling av tidigare obehandlade patienter med stadium III–IV follikulära lymfom. Underhållsbehandling av patienter med relapserande/refraktära follikulära lymfom som svarat på induktionsbehandling med kemoterapi med eller utan MabThera. Behandling av patienter med stadium III-IV follikulära lymfom som är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. Förpackningar: MabThera koncentrat till infusionsvätska 10mg/ml (100 mg) 2 x 10 ml injektionsflaska, koncentrat till infusionsvätska 10 mg/ml (500 mg) 50 ml injektionsflaska. För fullständig information se www.fass.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.