2005 04

Page 1

Nr 4, December 2005, årgång 17 Redaktör: Gerd Lärfars VO Medicin Södersjukhuset 118 83 Stockholm E-post: gerd.larfars@sodersjukhuset.se www.sfhem.se

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner! Snart kan vi lägga ytterligare ett ”hematologiskt” händelserikt år bakom oss. Internationellt håller vi oss väl framme med Eva Hellström-Lindberg som ordförande i EHA och Per Ljungman som sekreterare i EBMT. Vi hade också förmånen att stå som värd för EHA-kongressen i juni. Det händer mycket på det europeiska planet. Man har arbetat fram ett curriculum för en europeisk hematolog, CME-accrediteringen har kommit en bra bit på väg och det finns en hel del utbildningsmaterial på EHA:s hemsida. Jag rekommenderar er att bli medlemmar i EHA och ta del av den spännande utvecklingen. Besök hemsidan www.ehaweb.org för ytterligare information. Den stora händelsen under hösten var fortbildningsdagarna i Karlstad. Det vetenskapliga programmet var av högsta kvalitet med bra föreläsare och spännande ämnen. Den sociala biten glömmer jag aldrig, trots att vi inte dansade. Malmö ligger redan i startgroparna för nästa års möte. Jag vill tacka fortbildningsutskottet och de lokala arrangörerna med Mattias i spetsen.

Till ordförande elect valdes Mats Linderholm från Linköping. Välkommen Mats! Vad ser vi då fram emot under 2006? En stor händelse kommer införandet av det web-baserade blodcancerregistret att bli. Det kommer att kräva mycket arbete på lokal nivå över hela landet och en hel del utbildningsaktiviteter planeras. Under styrelsens timme diskuterades den aktuella frågan om nationella riktlinjer och mötet gav styrelsen mandat att fortsätta arbetet. Styrelsen planerar att bjuda in representanter från diagnosgrupperna och från klinikerna för att under en dag diskutera hur vi går vidare. Sist men inte minst, Nordiska vårmötet i Göteborg (www.nordichematology.org) Jag önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Dick


Styrelsens timme och Årsmötet den 6 oktober 2005 För er som inte hade möjlighet att delta vid årets Styrelsens timme och föreningens årsmöte kommer här en liten sammanfattning av vad som avhandlades under dessa möten. Mötet inleddes av en kort information av Martin Höglund om det nya nationella vårdprogrammet för AML. Vårdprogrammet har utarbetats i en grupp bestående av förutom Martin H även Rolf Billström, Astrid Gruber, Gunnar Juliusson, Lars Möllgård och Anders Wahlin. Vårdprogrammet innehåller förslag till Nationella riktlinjer för diagnostik och behandling vid AML och har även som avsikt att underlätta för fortsatta kliniska studier. Bland annat beskrevs följande ändringar: • Vårdprogrammet avser även äldre patientgrupper. • Vid diagnostik och i primärutredningen analys av FLT-3, då den är en god markör för recidiv. • En modifierad riskgruppsanalys. • Cerubidin som ersättning för Idarubicin. • Benmärgskontroll dag 15, då även detta visat sig vara en viktig prognostisk markör. Det som kvarstår i vårdprogramsgruppens arbete är även diskussion och beslut om hur och när vårdprogrammet skall uppdateras och utvärderas, det senare kan bli en viktig funktion för kommande blodcancerregister. Ingemar Turesson och Jan Westin fortsatte därefter med att beskriva förslag och tankar om stadgar och riktlinjer kring Blodcancerregistret. Sedan många år är registreringen och anmälan av tumörer/cancer obligatoriskt i Sverige. Registreringen utgår från Socialstyrelsen i samarbete med Onkologiskt Centrum. Det finns även nationellt råd för cancerregistret med egen styrgrupp, och det påpekades att där bör SFH försöka få vara med för att påverka registerarbetet. Det diskuterades livligt möjligheterna att utveckla/förtydliga de olika hematologiska diagnosarbetsgrupper som finns eller bör finnas. Kommande diagnosgrupper, som förslagsvis ska utgöras av befintliga grupper med tillskott av regionala representanter, kan då ha uppdrag som att administrera och hjälpa till att utforma ”sin del” av blodcancerregistret och analysera och kontrollera 2

insamlade data. Även utformning av vårdprogram/nationella riktlinjer/state-of-the art kan tillhöra respektive diagnosgrupps ansvar. Styrelsen bör ha en viss insyn i gruppernas arbete men skall inte styra eller interferera i gruppens aktiviteter. Förslaget om olika nationella diagnosgrupper fick ett positivt gensvar hos närvarande medlemmar och styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med både med stadgarna för Blodcancerregistret och utformning av diagnosgrupper. Det diskuterades även möjligheten och behov av en ytterligare ”remissinstans” till styrelsen vid olika medicinska frågeställningar t.ex. i form av ett medicinskt råd. En annan fråga som kom upp var om inte en kommande uppgift för styrelsen är att ha en mer visionär funktion, dvs. mer arbete kring frågan vart hematologin i Sverige är på väg. Styrelsen har under det gångna året genomfört en förändring vad gäller hemsidan, i enlighet med den diskussion som fanns vid föregående års årsmöte. Hemsidan har flyttats till en ny domän med utökade möjligheter att förändra och utöka funktionerna på hemsidan. En webbmaster har anlitats som sköter det löpande arbetet tillsammans med Josh Design. Frågan är nu vilka ytterligare funktioner på hemsidan som medlemmarna har behov av och vill ha. Förslag på förbättringar mottages gärna, tidigare har t.ex. lösenordskyddade sidor diskuterats för mer intern information. Nästa Nordiska Vårmöte blir, som säkert alla redan vet, i Göteborg. En förfrågan har inkommit styrelsen från Hemsis, hematologsjuksköterskornas intresseorganisation, om möjligheten till gemensamma möten. Frågan gällde även Fortbildningsdagarna. Föreningen enades om att välkomna Hemsis till Vårmötet men att fortbildningsdagarna även fortsättningsvis skall vara begränsat till SFH´s medlemmar. Styrelsens timme avslutades med att alla medlemmar även välkomnades till nästa års Fortbildningsdagar i Malmö. Det var mycket glädjande att se så många yngre kollegor på årets möte, och styrelsen hoppas på att intresset bara skall öka kommande år. Vid årsmötet som följde efter Styrelsens timme så valdes enhälligt Mats Linderholm, Linköping, till ny styrelsemedlem och ny ordförande-elect. Styrelsen önskar Mats varmt välkommen! Gerd Lärfars Sekreterare


Godkända indikationer: Behandling av patienter med CD20-positiva diffusa storcelliga B-cells non-Hodgkinlymfom i kombination med CHOP. Behandling av patienter med stadium III–IV follikulära lymfom vilka är kemoterapiresistenta eller har minst sitt andra recidiv efter kemoterapi. Behandling av tidigare obehandlade patienter med st III-IV follikulära lymfom i kombination med CVP. MabThera koncentrat till infusionsvätska 10 mg/ml (100 mg) 2x10 ml injektionsflaska, koncentrat till infusionsvätska 10 mg/ml (500 mg) 50 ml injektionsflaska. För fullständig information se www.fass.se

F Ö R AT T H A N V I L L VA R A M E D N Ä R H O N K A N STÅ PÅ E G N A B E N Åtta cykler MabThera i kombination med cytostatika förbättrar överlevnaden vid aggressivt lymfom (1,2) och förlänger patientens remissionstid vid indolent lymfom, utan att addera biverkningar. (1,2,3) Med MabThera kan patienten börja blicka mot framtiden. www.onkologi.roche.se Ref:

1. Feugier et al; Journal of Clin Onc (Published ahead of print) Vol 23, No 18, June 20, 2005 2. Pfreundschuh M. et al; Abstract 6500, ASCO 2004 oral presentation June 5th 2004 3. Marcus R, et al, Blood Vol 105, No 4, 2005

Roche AB • Box 47327 • 100 74 Stockholm • Tel 08-7261200


Sammanfattning av fortbildningsdagarna i hematologi 2005 i Karlstad De vackra höstdagarna 5-7 oktober samlades cirka 180 medlemmar i svensk hematologisk förening i Karlstad för de årliga fortbildningsdagarna i hematologi. Programmet inleddes på onsdagskvällen av Eva Löfvenberg och Francesco Lo-Coco som gav aktuella synpunkter på promyelocytleukemi. Torsdagsförmiddagen ägnades åt hemolytiska tillstånd. Upplägget på detta avsnitt var föredömligt gjort av Jan Astermark, Robert Hast, Ingmar Winqvist och Anders Lindblom, och byggde hög utsträckning på fallbeskrivningar och interaktion med auditoriet. I programmet brukar vi försöka få in ett ämne som är angeläget men som inte traditionellt tas upp vid hematologimöten. Torsdag eftermiddag inleddes därför av P-O Lundberg, neurolog och sexolog, som föreläste om sexuella problem vid allvarliga sjukdomar och cellgiftbehandling.

Vidare under eftermiddagen belystes T-cellslymfom av Hans Hagberg, Mats Jerkeman och Birtgitta Lauri. Direkt efter det vetenskapliga programmet var det dags för styrelsens timme där man bl a gav en introduktion till det nya AML-programmet. Därefter hölls föreningens årsmöte. På kvällen anordnades middag på stadshotellet, trevligt och uppskattat. På fredagsmorgonen presenterades det nya KLL-programmet av Karin Karlsson, Eva Kimby, Mats Linderholm och Göran Roos, där även auditoriet gavs möjlighet till frågor och synpunkter. Efter detta gavs en introduktion till modern diagnostik med flödescytometri och genexpressionsanalys av Göran Roos och Birgitta Sander. Nyblivna ordföranden i europeiska hematologföreningen, Eva Hellström-Lindberg, presenterade därefter hematologispecialiteten i ett europeiskt perspektiv. Eftermiddagen inleddes av att Birgitta Sander presenterade pristagaren för årets hematologiska avhandling: Lars Nilsson från Lund. Grattis!

������������������ ���������������������������� ��������������������������������

��

���������������������������������������������������������������

��

���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4


Resten av eftermiddagen presenterade Eva HellströmLindberg, tillsammans med Martin Jädersten, Herman Nilsson-Ehle och Gunnar Öberg, det senaste om MDS, inklusive ett nordiskt vårdprogram. I anslutning till föreläsningssalen fanns under hela mötet läkemedelsindustrin utställningar för ömsesidigt utbyte. Ett stort tack till alla som bidragit till att möjliggöra årets fortbildningsdagar och en särskild eloge till Mattias Mattsson som ordnat det praktiska kring mötet, en fantastisk prestation. Nästa års forbildningsdagar kommer att hållas i Malmö med Jan Astermark som lokal arrangör. Johan Häggström Ordförande i fortbildningsutskottet

Akut promyelocytleukemi Nedanstående sammanfattning är baserad på flera utbildningsaktiviteter kring APL under 2005. (EHA i juni i Stockholm, Karolinska Hematology Seminar i augusti, International APL Meeting i Rom i september samt Fortbildningsdagarna i Karlstad i oktober). Akut promyelocytleukemi (APL) utgör < 10 % av AML och karaktäriseras av t(15;17), som resulterar i bildandet av PML-RARa fusionsprotein, som interfererar med myeloid differentiering. Karaktäristiskt för APL är bl a en uttalad känslighet för differentieringsterapi med all-trans retinoic acid (ATRA) både in vivo och in vitro. Diagnostiken bygger helt på påvisandet av PML-RARafusionsgenen. I diagnossituationen kan man ha hjälp av snabba analyser som DNA-FISH eller immunfärgning av PML-fragment, men konventionell cytogenetik eller RT-PCR ska bekräfta diagnosen. Känsligheten på kvalitativa RT-PCR metoder som legat till grund för de flesta kliniska studier har legat på 10-4. Prognostiska faktorer Ingen skillnad i prognos har visats mellan patienter med eller utan ytterligare cytogenetiska avvikelser förutom PML/RARa. Spanska och italienska grupper har via sina stora kliniska studier tagit fram 3 prognosgrupper baserade på förekomst av LPK > 10 (högrisk), LPK < 10 och TPK < 40 (intermediärrisk), samt LPK < 10 med TPK > 40 (lågrisk). Denna riskindelning används i de flesta studier och vårdprogram

idag åtminstone för att intensifiera behandlingen för högriskgruppen. Närvaro av FLT3-mutationen har korrelerats till hyperleukocytos och högre risk för initiala blödningskomplikationer. Ålder > 60 år är ytterligare en riskfaktor för tidig död i blödningskomplikationer och toxisk död under konsolideringsterapi. Klinisk handläggning I samma ögonblick som APL-diagnosen misstänks på den kliniska och morfologiska bilden, ska sjukdomen betraktas som ”medical emergency”, som kräver omedelbart ingripande. Vid diagnos av APL kan den kliniska bilden domineras av DIC-liknande koagulopati och livshotande blödningar.. ATRA kan helt eller delvis korrigera koagulopatin, men trots mer spridd kunskap om detta är den tidiga mortaliteten i framförallt hjärnblödningar fortfarande 5-10%. Förutom snabb start av ATRA och kemoterapi rekommenderas liberalt stöd med trombocyttransfusioner (målvärde TPK 30-50) och plasma (målvärde fibrinogen > 1,5 g/l) tills alla tecken på koagulopati har försvunnit. Någon positiv effekt av lågmolekylära hepariner eller fibrinolyshämmare har ej gått att dokumentera. Leukaferes har t o m ansetts ha en negativ effekt. Primärbehandling av APL baseras helt på ATRA i kombination med antracykliner. Senare års rapporter från både Europa och USA har visat som bäst CR 95% och 3-årsöverlevnad 80-85% hos patienter < 60 år. AraC´s roll i primärbehandlingen är ej helt klarlagd men för närvarande är man överens om att denna drog sannolikt har en positiv tilläggseffekt i högriskgruppen (LPK > 10). Dödligheten i RAS (retinoic acid syndrome) är mycket låg förutsatt att adekvat steroidterapi (Decadron 10 mg x 2 iv) sätts in vid minsta misstanke (som dyspne, viktuppgång, feber). Profylaktisk steroidbehandling förbättrar inte situationen. Allogen SCT har ingen plats i CR 1, förutsatt att remissionen har bekräftats av RT-PCRnegativitet efter slutförd konsolidering. Monitorering av högriskpatienter med RT-PCR på benmärg rekommenderas 4 gånger första året och sen 2 gånger årligen under ytterligare 4 år. Bekräftad återkomst av RT-PCR positivitet föregår klinisk relaps och räcker som grund för planering av recidivbehandling. Värdet av MRD-monitorering av lågriskpatienter ifrågasätts och underhållsbehandling och CNS-profylax är fortfarande föremål för studier. Vid recidiv av APL kan patienten vara resistent både mot ATRA och koventionell kemoterapi varför ar5


seniktrioxid (ATO) har blivit ett mycket välkommet tillskott i terpiarsenalen. Kliniska studier har visat att 80-90 % går i morfologisk remission på 1-2 cykler ATO, men för att få en hållbar remission behöver kemoterapi och om möjligt högdosbehandling med stamcellsstöd adderas. Kvaliteten på den uppnådda remissionen och åldern på patienten får avgöra fortsatt handläggning. Hos patienter med morfologisk remission efter 2 cykler ATO och med ålder lämplig för högdosbehandling rekommenderas allogen SCT om kvarstående RT-PCR positivitet och autolog SCT om PCR-negativitet uppnåtts. Mylotarg är också föremål för terapistudier vid recidiv av APL. Äldre APL-patienter har lika bra effekt av differentieringsterapi med ATRA och ATO som yngre, men däremot ökad risk att avlida i toxiska komplikationer av intensiva cytostatikaprogram. Studier har initierats med mindre toxiska regimer hos äldre och dessa är i vissa fall helt baserade på ATRA och ATO. Sammanfattning:

påbörjas medan den molekylärbiologiska basen för sjukdomen bevisas. Stödjande terapi för att förhindra mortalitet i fr a blödningar ska vara snabb och professionell. RT-PCRkontroll av behandlingsresultat ska ske efter genomförd konsolideringsbehandling (ej tidigare!) och fortsatt behandlingsstrategi bestäms utifrån detta. Recidiv av APL ska behandlas med i första hand ATO, vid remission konsolidering med kemoterapi och om möjligt högdosbehandling med stamcellsstöd (autologt om PCR-negativitet och allogent om PCR-positivitet). Hos äldre patienter fås utmärkta långtidsresultat med samma differentieringsterapi och ”supportive care” som hos yngre, men med minskning av cytostatikaintensiteten. Läs gärna ”Tricks of the trade…” (Sanz MA, Tallman MS, Lo-Coco F. Blood 2005;105:3019-3025) Eva Löfvenberg

IN

Y sk N ri pi Em

sanning & co

Misstanke om APL ska uppfattas som ”medical emergency” ochmm terapi med11.05 ATRA ska1 omedelbart Cancidas 210x148 04-11-18 Sida

D IK

g ! N in IO dl AT an h be

Vid allvarliga svampinfektioner gäller det att inte förlora värdefull tid: en snabbt insatt behandling kan vara skillnaden

mellan liv och död. Nu är Cancidas godkänt även för empirisk behandling av troliga svampinfektioner (såsom Candida eller Aspergillus) hos neutropena vuxna patienter med feber. Därmed kan du tidigt ge en kraftfull, men ändå vältolererad behandling. Den unika verkningsmekanismen angriper nämligen specifikt svampens cellvägg, vilket ger god effekt i kombination med en fördelaktig biverkningsprofil.

Angriper infektionen, inte patienten

För ytterligare information se FASS.se och www.cancidas.se

Tel 08-626 14 00

6

11-05-CAN-04-S-186-J

Livräddare på flaska


European Hematology Association (EHA) För drygt fem år sedan blev jag invald som councilor i EHAs styrelse, till viss förvåning för mig själv kan jag säga. Utan förutfattade meningar började jag mitt arbete då, och utan andra förutfattade meningar än att det skulle bli mycket att göra påbörjade jag min tvåårsperiod som president i juni i år. Dessa fem år har befäst en stark känsla hos mig – Europa är en av de mest fascinerande scener som finns. Det är en fantastiskt utmaning att försöka hitta synergier, dra nytta av den kreativa potentialen i mångfalden (usch – sönderpolitiserat ord), förutse och i viss mån förhindra konflikter och bidra till att bygga en samlad plattform för hematologin i Europa. Vi är många som deltar i processen: Först om främst alla medlemmar och övriga kliniska och experimentella hematologer, därtill aktiva inom EHAs styrelser och kommittéer, och slutligen EHA kontoret i Rotterdam där åtta personer sliter med att få ihop kreativa förslag och åsikter från alla håll till något som upplevs som ett homogent budskap. Om ni inte har besökt EHAs nya webbsida redan så kan den vara en bra väg till orientering (www.ehaweb.org). I denna artikel tänkte jag ge en överblick över några delar av EHAs verksamhet och det skulle vara väldigt roligt om det födde debatt, förslag och frågor. EHA kongresserna Magnus Björkholm anordnade i juni den hittills mest framgångsrika EHA kongressen. Trots att Stockholm inte ligger ”längs vägen” och trots konkurrens av Luganomötet kom 4500 deltager till mötet, vilket är rekord. Det viktigaste var dock inte volymen, utan kvalitén, vilken inte bara berodde på inbjudna talare utan lika mycket på att forskningsaktiva valde mötet för att presentera intressanta data. Flera idéer sattes i funktion, t ex nya grundvetenskapliga sessioner och Clinical Trial Update sessioner. EHA Working Group och LeukemiaNet möten ägde som tidigare rum på kvällstid, och poster presentatörer fick besök av poster-vandrare klädda i röd keps. Mitt mål är att arbeta för att ytterligare stärka upplevelsen av att EHA kongressen är ett möte som räknas både för kliniska och experimentella hematologer och som utgör en väsentlig del av det hematologiska året. Hematologisk forskning och kurser Jämfört med USA lider Europas länder fortfarande brist på stora medel för forskning. EHA har under senare

år utvecklat en god relation till läkemedelsindustrin, vilket tillsammans med framgångsrika kongresser har förbättrat budgetläget. En betydande del av överskottet har återinvesterats i fyra årliga forskningsanslag, två som är ämnade framför allt till lön för forskare på postdoc nivå, och två anslag för specifika kliniska forskningsprojekt. Tillsammans med det väletablerade José Carreras stipendiet finns det alltså 5 poster att konkurrera om. Speciellt de kliniska anslagen har varit måttligt sökta och jag skulle varmt vilja uppmuntra alla forskningsaktiva att ta del av den information som kommer på webbsidan och i E-bulletinerna, samt seniora forskningsledare att sprida informationen. Vi har också investerat i en ny utbildningsserie, sk EHA workshops. Den första på ämnet ”Microarray” går i oktober 2005, och därefter planeras två årliga workshops. Resebidrag finns att söka. Tanken är att bidra till att kurser som inte direkt får stora anslag från läkemedelsindustrin, men som har stort värde för framtida forskningsutveckling skall kunna genomföras. Continuous Medical Education (CME) Det första av tre ben i det stora EU projektet ECAH (European Council for Accreditation in Hematology). Målsättningen har varit att skapa ett europeiskt nonprofit CME system direkt användbart för de länder som har obligatoriska CME och potentiellt användbart för övriga länder. Intresset i Sverige har varit stort, vilket avspeglar sig i att Sverige har många CME konton i relation till folkmängden. Våra fortbildningsdagar var också ett att de första möten som blev ackrediterat. Vi vet alla att fortbildning är viktigt, och att det är nödvändigt att föra en diskussion med våra huvudmän om hur detta skall organiseras och utvärderas. Efter att just ha skrivit på ett jättekontrakt med Marathon Multimedia som skall föra pilotsystemet till ett fungerande rutinsystem kan jag bara dra slutsatsen att sånt här inte skall göras på nationell nivå i små länder – det blir alldeles för dyrt. Ett Curriculum för Hematologi – europeisk lobbying Jag vet att man inte skall ha favoritbarn i en familj, men favoritprojekt kanske går för sig. ECAH projektets andra ben var att skapa ett europeiskt curriculum för hematologi i syfte att främja utveckling av specialiteten, kvalitet för patienterna samt mobilitet inom mellan europeiska länder. Så långt väl, men den europeiska enkät som startade projektet visade på en enorm heterogenicitet vad beträffar ”vad som är en hematolog” (enkätresultaten finns på webbsidan). Ca 7


hälften av länderna kombinerar hematologi och internmedicin, medan den andra hälften har hematologi som fristående specialitet. Transfusionsmedicin är pga talassemierna en självklar del av hematologin i sydöstra Europa, medan samma kunskapsområde sprang ur krigsmedicin och kirurgi i norra Europa. Listan på olikheter kan göras lång, men samtidigt fanns det många starka likheter, framför allt i frågan om vilka patienter som ingår i vårt ansvarsområde. I september 2004 träffades 25 äldre och yngre hematologer + några andra specialister i Sitges, Spanien, för att enas om en beskrivning. Från Sverige deltog Margareta Holmström och Christina Bolund. Resultatet blev ett curriculum i form att ett ”pass”, dvs en beskrivning av vilken kompetens, kunskaper och kännedom som krävs av en nyutbildad hematolog för att denne skall betraktas färdigutbildad (inte lärd) inom ett visst område. När den boken är ikryssad med individens färdigheter kommer var och en att ha ett antal fyllda och tomma fält, beroende på vilket land – och sjukhus - man kommer ifrån. Kompetensbeskrivningen kan användas vid byte av anställningsort, men också för att påverka nationella och lokala myndigheter att förbättra utbildningen. Speciellt det senare har väckt ett enormt intresse i länder med mindre bemedlad sjukvård – man ser det som en chans att sträva efter bättre kvalitet. Samtliga nationella föreningar har läst, justerat och godkänt CVt vilket skall vara helt klart i november och tryckas under vintern 2006. Enkäten samt det preliminära CVt var till stor hjälp då EHA bedrev lobbying mot EU parlamentet (ECAHs tredje ben), och glädjen var stor då hematologin tillsammans med 51 andra specialiteter blev godkända EU specialiteter i maj 2005 (Doctor´s directive). Man kan undra varför vår egen Socialstyrelse så glatt nappade på det första förslaget som innebar 17 specialiteter inkluderande ”general medicine” och 6 kirurgiska specialiteter – det var det inga andra länder som gjorde. Jag skulle gärna se en hematologisk lobbyingkampanj på nationell nivå och det verkade finnas intresse för detta på fortbildningsdagarna i Karlstad. Haematologica / The Hematology Journal Efter sammanslagningen mellan de båda tidskrifterna har kvalitén på publicerade manus ökat betydligt – ca 50% av artiklarna rejekteras sedan i början på året och impact factor ligger på 4.1. Målsättningen är på sikt att skapa ett gott alternativ till Blood.

8

EHA och de nationella hematologiföreningarna För EHA är det jätteviktigt att ha en god relation med de nationella hematologiföreningarna, utan att för den skulle låta stora och maktfulla grupper (ingen speciell nämnd) dominera. De nationella föreningarna har varit mycket aktiva i framtagandet av CVt, och på många sätt stöttat utvecklingen av CME systemet. Successivt blir fler och fler länder också formella ”providers”, dvs tar över ansvaret för ackreditering av nationella möten med hjälp av EHAs IT system. Birgitta Lauri skrev på Sveriges kontrakt förra veckan, och är nu under tre år vår egen CME person. Varje år, före EHA kongressen hålls ett öppet möte mellan EHAs ledning och nationella presidenter och ordförande. På webbsidan finns speciellt utrymme för varje nationell förening som så önskar, det går att sätta in annonser t ex efter nya medarbetare, och det finns en person på EHA Office som speciellt har ansvar för kontakt och kommuniukation. Ju fler nationella föreningar som engagerar sig i olika frågor, ju bättre blir utvecklingen. Framtida utveckling Jag är precis i början av en väldigt spännande uppgift. Det närmaste året kommer att ägnas åt att arbeta för en tydligare långtidsstrategi och jag välkomnar varmt alla former av synpunkter från mina kloka kollegor. Mycket av löpande EHA information finns att hämta på webbsidan, i E-bulletinerna, samt i EHA Newsletter som kommer ett par gånger per år. Glöm inte att det finns grants att söka, samt gott om stipendier till kongresser och kurser – Sverige är inte världsbäst på att konkurrera om dessa. Jag skall försöka återkomma då och då med mer kortfattad information, svara på frågor och berätta nyheter Varma hälsningar Eva Hellström Lindberg President EHA


E T T NATU R LI GT KO M P LE M E NT T I L L DI F LUCAN ® (fluconazol)

V

(voriconazol) är ett nytt antimykotikum för behandling av patienter med allvarliga invasiva svampinfektioner. VFEND® är en vidareutveckling av Diflucan® (fluconazol), med bredare spektrum och högre antimykotisk aktivitet.1 Mer än 90% av kliniskt viktiga svamppatogener är känsliga för VFEND® in vitro, däribland C glabrata, C krusei och andra candidastammar med resistens mot Diflucan®.1 För patienter med refraktär invasiv candidainfektion kan VFEND® innebära en ny chans. Poolade resultat från 52 patienter hos vilka annan antimykotisk behandling varit verkningslös, visar att VFEND® var effektivt hos 56%.2 VFEND® finns i såväl PO som IV beredningsform och har den mest omfattande dokumentationen någonsin för ett antimykotikum vid registrering.3

Diflucan® Diflucan®/ VFEND® Mucokutana mykoser

Invasiva candida infektioner

VFEND®

Övriga invasiva mykoser

Indikation: Behandling av invasiv aspergillos, fluconazolresistenta allvarliga invasiva Candidainfektioner (inklusive C krusei), allvarliga svampinfektioner orsakade av Scedosporium spp och Fusarium spp. Förpackningar: Vfend tabletter 50 mg och 200 mg (56 st), Vfend 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning. För mer information, se www.fass.se Referenser: 1. Johnson LB, Kauffman CA. Voriconazole: A new triazole antifungal agent. CID 2003; 36: 630-37. 2. Ostrosky-Zeichner L. et al. Voriconazole salvage treatment of invasive candidiasis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2003; 22: 651-655. 3. Data on file, Pfizer Inc.

Pfizer AB, Box 501, 183 25 Täby Tel. 08-519 062 00, Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se

S KON I NG S LÖ S M OT SVA M P EN . S KON SAM M OT PAT I E NT E N .

INF-03-VORI-006-ELIXIR Fungal pathogen images courtesy and copyright © 2002 www.doctorfungus.org

FEND®


Volkswagen Golf – vanlig och potent modell på våra vägar. Still going strong.

e. reg – modell nyar Volkswagen Toua ing. rn sty h verföring oc Effektivare kraftö

NEUPOGEN (filgrastim)

NEULASTA (pegfilgrastim)

PRESTANDA Neupogen används med fördel vid behandling av neutropeni hos HIV-patienter för att öka antalet vita blodkroppar och därigenom hjälpa immunförsvaret att bekämpa tillkommande infektioner. Och vid behandling av neutropenipatienter under 18 år.

PRESTANDA Neulasta motverkar svåra och långvariga neutropeniperioder och möjliggör planerade behandlingskurer med cytostatika, utan att behöva minska dosen eller öka intervallen mellan cytostatikabehandlingarna.

KRAFTÖVERFÖRING Neupogen är inte självreglerande som Neulasta. Kräver dagligt underhåll.

KRAFTÖVERFÖRING Självreglerande – varje enskild patient får ett skräddarsytt skydd.

STYRNING Neupogen är inte lika enkeldoserad som Neulasta. BROMSAR, STABILISERING Vältolererat. EXTRAUTRUSTNING Effektivt skydd.

För dig som gillar att meka!

STYRNING Lätt att dosera – en dos per kemoterapicykel. 6 mg oavsett patientens vikt. BROMSAR, STABILISERING Vältolererat – med en säkerhetsprofil liknande Neupogen. EXTRAUTRUSTNING Effektivt skydd – individanpassat skydd mot neutropogena komplikationer.

Espri Health

SE-NEU-006-2005

Självreglerande, effektivare och enklare

Neupogen 0,3 mg/ml eller 0,48 mg/ml injektionsvätska innehåller aktiv substans filgrastim och används vid behandling med cancerläkemedel, benmärgstransplantation, perifer stamcellsmobilisering, perifer stamcellsmobilisering hos friska donatorer, behandling av kronisk neutropeni, behandling av HIV infektion samt andra sjukdomar enligt läkares ordination. Förpackningar om 5 injektionsflaskor. Neulasta innehåller aktiv substans pegfilgrastim i förfylld spruta 6 mg, 0,6 ml lösning. Reduktion av durationen av neutropeni och incidensen febril neutropeni hos patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplasi). Sprutorna tillhandahålls i blister eller utan blisterförpackning. Tillhör läkemedelsgrupp G-CSF. För ytterligare information, www.fass.se

Amgen AB, Box 34107, 100 26 Stockholm www.amgen.se


Karolinska Hematology Seminar blir nu årligt återkommande! Boka därför in Karolinska Hematology Seminar IV 24-25 augusti, 2006. Karolinska Hematology Seminar IV kommer att behandla aggressiva lymfom och kroniska myeloproliferativa sjukdomar (inte KML)

Stipendier Som stipendieansvarig i föreningen uppmanar jag Er: Sök stipendier - det lönar sig! Aktuella stipendier utlyses av Swedish Orphan,Roche samt Baxter. Fullständiga stipendieannonser samt ansökningshandlingar finns på vår hemsida www. svls.se/sektioner/he.

Jim Armitage, Christian Gisselbrecht och Michael Pfreundschuh kommer att diskutera aggressiva lymfom och Tiziano Barbui, Tony Green och Radek Skoda och kommer att belysa kroniska myeloproliferativa sjukdomar.

Sista datum för ansökan är 15/1 -06. En ansökan räcker för samtliga sökta stipendier. Endast de som tilldelas medel kommer att meddelas.

Inbjudan med detaljerat program kommer under mars månad.

Lycka till!

Varmt välkommen!

Skriv tydligt och glöm inte att skicka ansökan + fem kopior.

Dick Stockelberg

Magnus Björkholm magnus.bjorkholm@karolinska.se Seminariet arrangeras med stöd av Roche

Nya medlemmar

Välkomna till Lymfomdagen i Umeå 5-6 april 2006. För tredje gången anordnas svenska lymfomdagen som år 2006 kommer att vara i Umeå. Tidigare har det arrangerats i Uppsala och Lund. Detta är ett möte i svenska lymfom gruppens regi som arrangeras av lokala värden och Roche bistår med sponsring. För att förenkla transporterna kommer vi att start på kvällen den 5 april och avsluta på eftermiddagen den 6 april. Programmet kommer att dels handla om behandling av diffusa storcelliga B-cells lymfom då vi skall presentera ett förslag till nationellt vårdprogram för den gruppen. Vidare skall behandling av follikulära lymfom diskuteras och Christian Buske från den tyska lågmaligna gruppen skall presentera resultaten från de deras studier och berätta olika utvecklingslinjer. Vi tänkte också presentera aktuellt vad gäller lymfom hos barn. Förutom detta skall vi olika utvecklings och forskningsprojekt från Umeå och norra regionen presenteras.

Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna som nya medlemmar: Lars Nilsson (Umeå), Maciej Machaczka (Varberg), Birgitta Sander (Huddinge), Magnus Johansson (Luleå) och som associerade medlemmar Elisabeth Ohlson Kivipaasi (Eskilstuna), Annika M Vidin (Kungsör), Therese Sundell (Bromma), Eva Berggren (Solna) och Kjell Fredriksson (Nacka). Carl Magnus Sjödin (Borgholm). Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida. Ange då gärna din e-post adress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och andra meddelanden via hemsidan www.sfhem.se.

Mer detaljerat program kommer senare. Martin Erlanson Onk klin, Norrlands Universitets sjukhus

11


God Jul & Gott Nytt År önskar Styrelsen

>Recognises and attacks< Effektivt i benmärg1 MRD negativitet kan uppnås2 Enda antikroppen godkänd för KLL

alemtuzumab

Target specific treatment for CLL

MabCampath (alemtuzumab), monoklonal antikropp 30 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Indikation: MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som behandlats med alkylerande ämnen utan att uppnå en komplett eller partiell respons eller som bara uppnått en kort remission (mindre än 6 månader) av fludarabinfosfatbehandling. Kontraindikation: Patienter med känd överkänslighet mot någon av de ingående substanserna eller mot murina proteiner samt patienter med systemiska infektioner, HIV och annan aktiv malignitet samt gravida eller ammande kvinnor. För ytterligare upplysningar se FASS.se eller kontakta Schering Nordiska AB e-mail: hematologi@schering.de

US05-164

1. Keating et al. Blood 2002;99:3554-61 2. Moreton et al. JCO 2005;23:2971-2979


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.