2005 02

Page 1

Nr 2, Juni 2005, årgång 17 Redaktör: Gerd Lärfars VO Medicin Södersjukhuset 118 83 Stockholm E-post: gerd.larfars@sodersjukhuset.se www.sfhem.se

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner! Sommaren står för dörren och ljuset har gett oss energin tillbaka. Nu är det bara slutspurten kvar tills vi kan lägga oss i hängmattan Nordiska vårmötet i Helsingfors var ett mycket lyckat möte. En bra mix med ypperliga föreläsare hade Eeva Juvonen och medarbetare satt ihop. Ett nytt inslag var att de Nordiska diagnosgrupperna gavs tillfälle att presentera sig. Vilken samlad kraft det finns i dessa grupper. Ett fördjupat samarbete mellan grupperna tror jag skulle kunna driva utvecklingen framåt ännu snabbare - ”lära av varandra”. Vid mötet beslöt styrelsen att för det första flytta mötet från Kristi Himmelsfärdshelgen vilket sker redan nästa år i Göteborg. I Göteborg kommer mötet att starta på torsdag vid lunch och på torsdag förmiddag erbjuds de nordiska diagnosgrupperna att ha sina möten. Ett mycket bra förslag från Eva Hellström-Lindberg var att dessa möten skall vara

öppna för alla att delta i. Det beslutades också att framöver förlägga mötet från onsdag till fredag så det inte inkräktar på helgerna. År 2007 är det Norges tur att arrangera mötet. Det beslutades också att Nordiska föreningen skall ha en egen hemsida med adressen www.nordichematology.org. Svenska föreningen åtog sig att sköta denna sida. Föreningarna har tidigare betalat in 20.000 kr till educational sessions på mötet. Detta har varit krångligt att hantera för vår kassör och det beslutades att varje land som arrangerar i stället står för denna kostnad. De medel som finns kvar på kontot skall finansiera hemsidan. Vår sekreterare har nu avlastats arbetet med hemsidan då vi har anställt en ”webmaster”. Susanna kommer att sköta vår och Nordiska hemsidan och hon sköter också Nordiska MDS-gruppens hemsida. Vi behöver


nu en webbredaktion - se ”blänkare” från Gerd Lärfars i detta nummer. Det var mycket nordiskt i denna spalt. Trenden går mot att det bildas Nordiska grupper och det är i princip bara akut leukemi som inte har någon nordisk grupp. Ett stort arbete pågår med ett gemensamt vårdprogram för AML under ledning av Martin Höglund. Jag ser fram emot detta och att bildandet av en svensk AMLgrupp kan vara startskottet för en nordisk. Gruppernas mandat diskuterades under mötet och som jag ser det så har grupperna två stora uppgifter. Att driva forskningen framåt men minst lika viktigt är framtagandet av Guidelines-vårdprogram för våra patienter. Hur detta skall hanteras och förankras är en fråga för framtiden. Det finns en enhet inom Socialstyrelsen där man i dagsläget arbetar fram vårdprogram för de stora tumörgrupperna bröst, prostata och colorectalcancer med målsättningen att patienten skall få en likvärdig vård oberoende var i landet man bor. Med dessa ord vill jag önska er en riktigt trevlig sommar och jag hoppas vi ses på EHA. Dick

JACIE EU-direktivet 2004/23/EC, som anger riktlinjer och krav på kvalitet och säkerhet i samband med transplantation av celler och organ, träder i kraft den 7 april 2006. I detta direktiv innefattas all hantering av celler och vävnader inklusive skörd av celler för transplantation. EU-länderna har också ålagts att senast april 2007 ha infört lagstiftning i enlighet med direktivet. Den kliniska transplantationsverksamheten omfattas inte av direktivet, men en komplettering förväntas snart komma i detta avseende. I direktivet sägs att ”Member States should organise inspections and control measures, to be carried out by officials representing the competent authority, to ensure that tissue establishments comply with this Directive. Member States should ensure that the officials involved in inspections and control measures are appropriately qualified and receive adequate training”. JACIE bildades 1999, med ändamålet att införa ett standardiserat ackrediteringssystem i Europa för he2

matopoetisk stamcellstransplantation. Akronymen JACIE står för Joint Accreditation Committee of the ISCT & EBMT. Ackrediteringsprocessen är centraliserad för att man ska kunna upprätthålla samma kriterier och standards i olika länder. Att det finns ett behov av gemensamma riktlinjer och kvalitetskrav torde det knappast råda någon tvekan om, med tanke på det ökande utbytet mellan länderna av celler och organ för transplantation. 2004 fick JACIE ekonomiskt stöd från EU-kommissionen, EBMT, ISCT och vissa nationella organisationer och började då också utveckla ett system för ansökan om ackreditering och inspektörsutbildning. 25 inspektioner genomfördes år 2004. I år förväntas 30 inspektioner genomföras. För att uppfylla kvalitetskraven enligt JACIE måste man kunna dokumentera vad som görs, hur det görs och visa att man följer uppsatta riktlinjer/manualer (”Standards of Procedures, SOPs”). JACIE betonar vikten av fungerande kvalitetssystem men föreskriver i princip inte vilka arbetsmetoder som ska användas. För att kunna genomföra processen, gå igenom alla relevanta procedurer, upprätta manualer mm., måste en personalresurs avsättas. JACIE bedömer att det tar uppskattningsvis ett till två år från tidpunkten för beslut om att ansöka om ackreditering till att bli färdig för inspektion. När ett transplantationscenter anser att kraven är uppfyllda görs ansökan on-line till JACIE (www. jacie.org). Om JACIE bedömer att de uppgifter som lämnats i ansökan förefaller motsvara de krav som ställs för ackreditering sänds ett inspektions-team till ansökande center. Teamet består av 2-3 experter på klinisk transplantation, ”cell processing” och ”cell collection”. Inspektörerna har genomgått och godkänts vid en kort kurs, som anordnas regelbundet av JACIE. Inspektionen görs på 1 dag. Inspektörerna skriver en gemensam rapport till JACIE:s styrelse, som beslutar om ackreditering gällande i tre år, om den beviljas. Syftet med kvalitetssystemet är framför allt att förbättra patientsäkerheten, men också t.ex. effektivisera inskolningstiden för ny personal och underlätta kommunikationen mellan olika deltagare i transplantationsprogram. JACIE-ackreditering erkänns i Europa och Nordamerika. Anders Wahlin


������������������ ���������������������������� ��������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������� �� ��������������������������������������������������������������������� � ����������������������������������������������������� � �������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

� �

� � �


Skapa Kraft Sedan den 15 augusti 2002 är vi igång med projektet ”Skapa Kraft”. Ett projekt som handlar om att försöka bygga upp ett fungerade stödnätverk för patienter och anhöriga. När projektidén presenterades för Cancerfonden och Allmänna arvsfonden blev den mycket väl mottagen. ”Skapa Kraft” var ekonomiskt säkrat i åtminstone ett par år framöver, vilket kändes roligt och inte minst viktigt. Det hela har varit och är en stor och spännande utmaning.

Fördelning av enkätsvar

9% 48%

Bakgrunden till projektidén finns naturligtvis i egna erfarenheter. Att genomgå en benmärgstransplantation innebär en enorm påfrestning både för patienten och de anhöriga, många problem och frågor som inte är enkla att hantera. Många patienter har fått ett fantastiskt stöd från sina läkare, personal, familj och av vänner, vilket betytt väldigt mycket under hela sjukdomsperioden och kanske varit helt avgörande för tillfrisknandet. Andra har ett sämre utgångsläge. För den gruppen kan troligen mycket göras för att underlätta och förbättra deras möjligheter till tillfrisknande, men också för dem med större resurser i bagaget. Under hela mitt BMT-år funderade jag mycket på hur man på ett lämpligt sätt skulle kunna förbättra stödet utifrån till patienter och anhöriga. Detta resulterade i idén ”Skapa Kraft”.

I princip ingen patient eller anhörig får ett erbjudande om att träffa eller prata med någon som varit i en liknande situation. Samtidigt visar svaren att en klar majoritet ca 65% av de svarande att man skulle velat ha detta stöd om man blivit erbjuden det. Min övertygelse är att för dem som svarat att de velat ha en stödperson hade en sådan hjälp inneburit ett positivt komplement i vårdprocessen till den drabbade i den kris man befunnit sig.

Idag inser man att patienter i allmänhet och cancerpatienter i synnerhet måste må psykiskt bra eftersom det hjälper det fysiska tillfrisknandet. Jag tror att det finns ett stort tomrum att fylla vad gäller stöd till anhöriga och patienter. Rätt stöd spelar eller kan spela stor roll för tillfriskandet.

Att vara patient eller anhörig innebär att man har en spetskompetens genom sin egen erfarenhet. Det innebär dock inte att man har en spetskompetens i rollen att förmedla ett budskap till en människa som befinner sig i kris. Därför arbetade vi tidigt i projektet med att ta fram en stödpersonsutbildning för denna roll.

Syftet med projektet är alltså att få igång en fungerande stödverksamhet till patienter och anhöriga. Vidare att ta fram ett kompletterande informationsmaterial. Detta skall vara utformat utifrån blodcancersjuka patienter och deras anhörigas erfarenheter.

Till handledare för utbildningen utsågs Kristina Johnsson, socionom från Lund med stor erfarenhet av krishantering och utbildning av stödpersoner inom bl a frivilligorganisationer.

Målsättningen med ”Skapa Kraft” är alltså att för de blodcancersjukas och deras anhörigas del börja bygga upp ett fungerande patient- och anhörignätverk runt om i landet och till att börja med få avdelningarna på de stora sjukhusen att förstå vikten av att arbeta mer aktivt med stödverksamhet. I förlängningen finns också ett långsiktigt mål att skapa ett faddersystem för blodcancersjuka. Från början visste vi inte om det fanns något intresse för ett stödnätverk för blodcancerpatienter- och deras

4

anhöriga. Därför valde vi att gå ut med en landsomfattande enkät till samtliga förbundets medlemmar. Sammanställningen av denna undersökning är sedan ett par månader klar. Totalt har jag sammanställt 1221 enkäter och bilden är mycket tydlig.

43%

Patienter Anhöriga Ej besvarade

Avsikten med utbildningen har varit att förbereda deltagarna på att bli stödpersoner. Arbetsformen har varit korta föreläsningar som varvats med samtal kring aktuella frågor/ämnen. Kristina och jag har sedan våren 2003 rest runt i landet och utbildat stödpersoner, både patienter och anhöriga. Fram till nu har vi genomfört 9 stödpersonsutbildningar och utbildat omkring 120 stödpersoner fördelade på 9 olika nätverk. Den 10:e utbildningen är planerad till Sundsvall den 17-18 september. Från och med hösten täcker vi geografiskt Sverige med stödpersoner.


Sammanfattning av Skapa Kraft fram till och med 2005-05-05: • 1221 enkäter (både från patienter och anhöriga) är sammanställda • 120 personer har genomgått våra stödpersonsutbildningar • 9 stödnätverk finns att tillgå • Ca 50 tidningsartiklar är skrivna om Skapa Kraft • Ca 25 radiointervjuer och nyhetsinslag har gjorts • Vid tre tillfällen har Skapa Kraft synts i TV • Ca 60 sjukhusbesök med information till personal är genomförda • 5 nya föreningar har bildats sedan projektet startade

Skapa Kraft har på de här tre åren lyckats kommit en bra bit på väg mot målet att bygga upp ett psykosocialt stödnätverk för blodcancerpatienter och deras anhöriga. Mycket finns dock kvar att göra och utveckla och jag ser med stor tillförsikt fram emot att även fortsättningsvis få bygga Skapa Kraft och i det sammanhanget träffa många av er doktorer och sjuksköterskor ute i landet. Marcus Rosendahl, projektledare för Skapa Kraft För information finns även förbundets hemsida. www.blodcancerforbundet.se Har ni idéer eller synpunkter får ni gärna höra av Er till Skapa Krafts kansli! Tel:0346-15444, ma.rosendahl@telia.com

IN

Y sk N ri pi Em

sanning & co

Blodcancerförbundet har genom projektet ”Skapa Kraft” fått en unik möjlighet att bygga upp en verksamCancidas 210x148 mm 04-11-18 11.05 Sida 1

het som skulle kunna bli ett mycket viktigt komplement till den medicinska behandlingen av blodcancerpatienter. Min förhoppning är att de olika föreningarna nu tillsammans får till stånd ett väl fungerande samarbete för detta projekt som, om man får det att fungera, enligt min uppfattning faktiskt kan bidraga till att fler orkar kämpa emot sin blodcancersjukdom.

D IK

g ! N lin O nd ha be

I AT

Vid allvarliga svampinfektioner gäller det att inte förlora värdefull tid: en snabbt

insatt behandling kan vara skillnaden mellan liv och död. Nu är Cancidas godkänt även för empirisk behandling av troliga svampinfektioner (såsom Candida eller Aspergillus) hos neutropena vuxna patienter med feber. Därmed kan du tidigt ge en kraftfull, men ändå vältolererad behandling. Den unika verkningsmekanismen angriper nämligen specifikt svampens cellvägg, vilket ger god effekt i kombination med en fördelaktig biverkningsprofil.

Angriper infektionen, inte patienten

För ytterligare information se FASS.se och www.cancidas.se

Tel 08-626 14 00

11-05-CAN-04-S-186-J

Livräddare på flaska

5


Information från Blodcancerförbundet

Stipendier

För den som drabbas av en svår sjukdom är behovet av information stort och den ska i huvudsak ges av behandlande läkare. Som ett komplement har Blodcancerförbundet det senaste året tagit fram en serie uppdaterade skrifter med grundläggande fakta om de olika blodcancersjukdomarna. Skrifterna är skrivna av Er doktorer. TryckOmslag-Lymf.Myel.AML

04-06-16

14.29

Sida 1

Blodcancerförbundet Blodcancerförbundet startade 1982 och är en ideell organisation med centralt kansli i Sundbyberg och regionala föreningar ute i landet. Förbundet har som uppgift att stödja dem som drabbats av någon form av blodcancer, deras närstående och personal inom hematologi. Till uppgiften hör även att ställa krav på politiker och myndigheter. Via Blodcancerfonden stödjer förbundet forskning och utveckling inom hematologi. Förbundet driver också projektet Skapa Kraft, ett stödnätverk för

Som stipendieansvarig i föreningen uppmanar jag Er: Sök stipendier - det lönar sig! Aktuella stipendier utlyses av Janssen-Cilag, WyethLederle, Schering och Roche. Fullständiga stipendieannonser samt ansökningshandlingar finns på vår hemsida www.svls.se/sektioner/he. Sista datum för ansökan för Rochstipendiet är 30/6, för övriga stipendier 1/8. En ansökan räcker för samtliga sökta stipendier. Beslut om tilldelning av stipendier fattas vid styrelsemötet i augusti och anslås därefter på hemsidan. Endast de som tilldelas medel kommer att meddelas.

patienter och anhöriga samt ger ut medlemstidningen Haema.

Blodcancerförbundet

Skriv tydligt och glöm inte att skicka ansökan + fem kopior.

Blodcancerfonden

Box 1386, 172 27 Sundbyberg

gåvopostgiro: 90 04 21-9*

Tel 08 - 546 40 540 Fax 08 - 546 40 549

* Kontot kontrolleras av SFI – Stiftelsen för Insamlings-kontroll

info@blodcancerforbundet.se skapakraft@blodcancerforbundet.se www.blodcancerforbundet.se

Maligna

lymfom

Org.nr. 802013-4709

Org.nr. 815200-9125

Lycka till! Tryckfil Omslag 041202- AA

04-12-02

09.56

Sida 1

Dick Stockelberg Blodcancerförbundet Blodcancerförbundet startade 1982 och är en ideell organisation med centralt kansli i Sundbyberg och regionala föreningar ute i landet.

Sök kurser på IPULS – kurskatalogen fylls nu på!

Förbundets uppgift är att stödja dem som drabbats av blodcancer eller annan blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologi. Till uppgiften hör även att ställa krav på politiker och myndigheter. Via Blodcancerfonden stödjer förbundet forskning och utveckling inom hematologi. Förbundet driver också projektet Skapa Kraft, ett stödnätverk för patienter och anhöriga samt ger ut medlemstidningen Haema.

Blodcancerförbundet

Blodcancerfonden

Box 1386, 172 27 Sundbyberg

gåvopostgiro: 90 04 21-9*

Tel 08 - 546 40 540 Fax 08 - 546 40 549

* Kontot kontrolleras av SFI – Stiftelsen för Insamlingskontroll

info@blodcancerforbundet.se skapakraft@blodcancerforbundet.se www.blodcancerforbundet.se

Aplastisk anemi

Org.nr. 802013-4709

Org.nr. 815200-9125

ny TryckOmslag- KML, KLL+HCL

04-10-18

14.45

Sida 1

Blodcancerförbundet Blodcancerförbundet startade 1982 och är en ideell organisation med centralt kansli i Sundbyberg och regionala föreningar ute i landet. Förbundet har som uppgift att stödja dem som drabbats av någon form av blodcancer, deras närstående och personal inom hematologi. Till uppgiften hör även att ställa krav på politiker och myndigheter. Via Blodcancerfonden stödjer förbundet forskning och utveckling inom hematologi. Förbundet driver också projektet Skapa Kraft, ett stödnätverk för patienter och anhöriga samt ger ut medlemstidningen Haema.

Blodcancerförbundet

Blodcancerfonden

Box 1386, 172 27 Sundbyberg

gåvopostgiro: 90 04 21-9*

Tel 08 - 546 40 540 Fax 08 - 546 40 549

* Kontot kontrolleras av SFI – Stiftelsen för Insamlings-kontroll

info@blodcancerforbundet.se skapakraft@blodcancerforbundet.se www.blodcancerforbundet.se

Kronisk lymfatisk & Hårcells-

leukemi

Org.nr. 802013-4709

Org.nr. 815200-9125

Tryck Omslag-Ess.Tromb+Myelofib

05-01-31

13.55

Sida 1

Blodcancerförbundet Blodcancerförbundet startade 1982 och är en ideell organisation med centralt kansli i Sundbyberg och regionala föreningar ute i landet. Förbundets uppgift är att stödja dem som drabbats av blodcancer eller annan blodsjukdom, deras närstående och personal inom hematologi. Till uppgiften hör även att ställa krav på politiker och myndigheter. Via Blodcancerfonden stödjer förbundet forskning och utveckling inom hematologi. Förbundet driver också projektet Skapa Kraft, ett stödnätverk för patienter och anhöriga samt ger ut medlemstidningen Haema.

Blodcancerförbundet

Blodcancerfonden

Box 1386, 172 27 Sundbyberg

gåvopostgiro: 90 04 21-9*

Tel 08 - 546 40 540 Fax 08 - 546 40 549

* Kontot kontrolleras av SFI – Stiftelsen för Insamlingskontroll

info@blodcancerforbundet.se skapakraft@blodcancerforbundet.se www.blodcancerforbundet.se

Org.nr. 802013-4709

Essentiell

trombocytos

På www.ipuls.se kan landets läkare få konkret information om utbildningar. Dessa har alla granskats och godkänts enligt uppställda kriterier. Man söker i en katalog med kurser, vilka är varudeklarerade för att underlätta val och beslut om deltagande. På sökordet ”hematologi” kommer 10-talet just nu aktuella alternativ upp, och katalogen fylls fortlöpande på. Även inom andra områden finns utbildningar som kan vara av värde, inklusive de mer verksamhetsstödjande kurserna som ledarskap, ekonomi mm. På IPULS startsida finns också mer allmän information att hämta. Aktuellt just nu är den stora utredning om var pengarna finns i utbildningssystemet, något som diskuteras livligt inom professionen. Sammanlagt finns ca 2.5 miljarder, varav merparten faktiskt kommer från huvudmännen. Industrins tillskott är ca 700 mkr, vilket vi kan använda för att producera fler utbildningar. Ett krav är att kurserna i enlighet med det nya avtalet mellan LIF och Landstingsförbundet är IPULS-granskade.

Org.nr. 815200-9125

För att du enkelt ska få information om samtliga IPULS-granskade utbildningar inom valda ämnesområden (som t ex hematologi) kan du registrera dig som 6


prenumerant på IPULS nya tjänst ”Kursbevakningen”. Du får då fortlöpande meddelanden till din e-post om dessa kurser, inkl för ST-läkarna aktuella SK-kurser. Via detta meddelande kan du direkt se innehållet, och välja de kurser som passar dig. Kurserna kan också samlas upp i din egen ”portfölj” på IPULS webbplats, så att du kan sortera bland alternativen, informera handledare, studierektor eller verksamhetschef. Ca 3.500 läkare använder idag tjänsten, men vi bedömer att samtliga som söker efter kompetenshöjande utbildningar har nytta av att vara anslutna. Tjänsten är gratis, och enkel att prenumerera på! Registreringen tar bara några minuter att genomföra. Gå in på www.ipuls.se och klicka på Kursbevakningen (uppe till höger på startsidan), och följ anvisningarna. Du markerar vilka ämnesområden du fortlöpande vill ha bevakade, och dagen därpå är prenumerationen aktiv. Du får därefter korta meddelande till din e-post om varje ny ”matchande” kurs, och kan klicka upp hela innehållet om du vill veta mer.

VFEND_OHEnr2-05

05-05-26

10.58

Under hösten introducerar IPULS nästa steg för att stödja läkarnas professionella utveckling – en process för att behovsstyra utbildningarna. Mer information om detta projekt läggs efter hand ut på startsidan, och kommer också att skickas till berörda parter, däribland sektioner och specialitetsföreningar. Ta gärna kontakt med IPULS om du har frågor, enklast genom e-posten till info@ipuls.se. På vår startsida finns mer information och kontaktuppgifter. Magnus Sederholm VD

Sida 1

Be Ny h pa andl ind tie(fluconazol) nte ing a ika ru vc t tan and ion ne idem ! utr op i ho en s i.

VFEND® har brett spektrum – Aspergillus spp, Candida spp, Fusarium spp och Scedosporium spp. VFEND® finns i tre beredningsformer – infusionsvätska, tablett och mixtur. VFEND® är kostnadsbesparande – olika beredningsformer möjliggör en individualiserad behandling.

Indikation: Behandling av invasiv aspergillos, fluconazolresistenta allvarliga invasiva Candidainfektioner (inklusive C krusei), allvarliga svampinfektioner orsakade av Scedosporium spp och Fusarium spp. Behandling av candidemi hos patienter utan neutropeni. Förpackningar: Vfend tabletter 50 mg och 200 mg (28 st, 56 st), Vfend 200 mg pulver till infusionsvätska, lösning, Vfend pulver till oral suspension (40 mg/ml). För mer information, se www.fass.se

Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se

SKONINGSLÖS MOT SVAMPEN. SKONSAM MOT PATIENTEN.

M-PRO-04-INF-005-TLN-ELIXIR Fungal pathogen images courtesy and copyright © 2002 www.doctorfungus.org

STRIKE!

V

F E N D ® (voriconazol) – det senaste tillskottet i azolfamiljen – innebär ett framsteg vid behandling av allvarliga invasiva svampinfektioner:

S KON I NG S LÖ S M OT SVA M P EN . S KON SAM M OT PAT I E NT E N .

7


Fortbildningsdagarna i Karlstad 5-7/10 2005

Reserapport från 10th International Myeloma Workshop

Årets Fortbildningsdagar äger som traditionen bjuder rum första veckan i oktober. Plats denna gång blir Karlstad.

I behaglig australiensisk höstsol gick det 10: e internationella myelommötet av stapeln i Sydney 10-14 april. Mötet inleddes med en tillbakablick från 1987 då denna workshop hölls för första gången med cirka 35 deltagare. Sedan dess har mötet vuxit kraftigt och detta möte kunde räkna in över 1100 delegater. Denna tillväxt kunde också avläsas av mötets innehåll som nu var så omfattande att man var tvungen att ha parallella sessioner.

De ”långa” sessionerna i årets program kommer att handla om Hemolys och behandling av MDS. Onsdagskvällen är vikt för Akut promyelocytleukemi. I övrigt planeras ett program innehållande T-cellslymfom, KLL (presentation av förslag till vårdprogram), Modern diagnostik med genexpression och flödescytometri, Europeisk hematologi och Sexualitet vid cancersjukdom. Naturligtvis kommer också Styrelsens timme och Föreningens årsmöte att äga rum under dessa dagar. Av extra vikt är att alla ST-läkare (och deras handledare…) redan nu börjar fundera över intressanta fall att skicka in för att presentera som Fallbeskrivningar. I potten ligger 5 stipendier (resa, logi och kongressavgift) till Fortbildningsdagarna. Ämnena för årets fallbeskrivningar är: Hemolys (2 st.), Behandling av MDS (2 st.) och T-cellslymfom (1 st.). Bidrag ska vara inskickade senast 1/9 2005 till Johan Häggström på mail-adress johanh@LTKalmar.se Vid mötet kommer också årets Hematologiska avhandling att presenteras och författaren belönas med Blodcancerförbundets stipendium. Bidrag ska vara insända (följebrev + 4 ex.) senast 1/9 2005 till Docent Birgitta Sander, Laboratoriet för Patologi, F46, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm. Detta gäller avhandlingar publicerade mellan 1/6 2004 och 1/9 2005. Anmälan till Fortbildningsdagarna sker fro.m. vecka 21 via www.visitkarlstad.se där också fullständigt program samt ytterliggare information finnes. Sista anmälningsdag är 7/9 2005.

Många kliniskt inriktade föredrag rörde studier med den senaste generationens myelomläkemedel. Flera rapporter bekräftade bortezomibs (Velcade®) effekt vid terapisviktande myelom. Där var också en mycket intressant rapport om lenalidomid (Revlimid®) som visade imponerande förlängning av progressionsfri överlevnad efter relaps. Det förekom också preliminära rapporter där kombinationsbehandling med Velcade och Revlimid prövades men dessa resultat gällde än så länge bara säkerhet och toxicitet. Många kliniska studier redovisades angående singel versus dubbel autolog stamcellstransplantation. Det är svårt att ännu dra säkra slutsatser men vissa subgruppsanalyser visade bättre effekt av dubbel transplantation för patienter som ej nått komplett remission efter första. Vad gäller definitionen av komplett remission (CR) är det uppenbart att immunfixation av många anses som ett helt nödvändigt komplement till sedvanlig elfores. Man kan ha invändningar mot detta, metoden är omdiskuterad bland kliniska kemister. För patienter som deltar i studier förefaller det dock nödvändigt att skaffa sig tillgång till analysen. Även delegater främst intresserade av prekliniska rapporter fick sitt lystmäte. För en stackars kliniker börjar det bli allt svårare att hänga med. Då det tidigare fanns ett par proteiner med inflytande på cellcykeln är det nu hela familjer av cellcykelstimulerare och hämmare att försöka hålla reda på. Förutom detta system är intresset stort kring interaktioner mellan plasmacellerna och stödjevävnaden i benmärgen. Bortezomib betraktades som en första generationens proteosomhämmare och andra generationen var redan på väg. Inte mindre än fem nya substanser beskrevs för vilka fas 1 prövningar redan hade börjat. På mötet fanns också plats för de mindre vanliga plasmacellssjukdomarna som AL amyloidos och POEMS.

8


På denna session ingick också Mb Waldenström som verkade ha flyttat från lymfom till plasmacellssjukdom. Som ett kuriosum kan nämnas att en uppmärksam kliniker noterat att en av hans terapirefraktära patienter noterade klinisk förbättring vid användande av Viagra. Observationen utvidgades sedan till andra patienter och ligger nu till grund för en fas II studie. Avslutningsvis en lite bekymrad betraktelse. Det nordiska deltagandet var stort i antal delegater, däremot var muntliga framträdanden synnerligen få. Med de unika möjligheter vi har för att göra populationsbaserade studier i Norden tror jag det vore synd om vi besökte framtida kongresser endast som passiva vetenskapsturister. En seriös debatt om hur vi löser de ekonomiska och praktiska problemen kring detta efterlyses. Ulf-Henrik Mellqvist

31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation Prag, 20-23 Mars, 2005 Årets EBMT-möte arrangerades i det vackra, vårkalla Prag. Rekordmånga abstract var inskickade (1165), med spännvidd från stamcellsbiologi till stora kliniska studier. Söndagen inleddes med satellitsymposier. Jag bevistade ett symposium med rubriken Photoimmunology och fick lära mig om extrakorporeal fotoferes (ECP) för behandling av akut och kronisk graft-versus-host sjukdom (GvHD). Vid steroidrefraktär /-beroende GvHD erbjuder ECP en möjlighet att inducera tolerans hos den transplanterade patientens regenererande immunsystem. Autologa, mononukleära celler erhålles genom aferes och behandlas med 8-methoxypsoralen och UV-ljus. De apoptotiska cellerna infunderas till patienten och fagocyteras av antigenpresenterande celler varvid immuntolerans induceras, genom minskad stimulering av cytotoxiska T-celler, ökad produktion av inhibitoriska cytokiner (IL-10, TGF_) samt induktion av regulatoriska T-celler (CD4+/CD25+).

respons sågs vid begränsad lokal och lägre grad av GvHD. Konklusion: Börja ECP-behandling tidigt vid grad IV GvHD. Den minskade steroiddosen vid ECP gav ökad överlevnad och minskad transplantationsrelaterad mortalitet, pga mindre infektioner. Vid en morgonsession, med rubriken Lymfocyte reconstitution after HSCT, uppenbarades mekanismerna för NK-cellers potential att förbättra anslag samt minska GvHD, men ändå bibehålla Graft-versus-Leukemia (GvL)-effekten. NK-cells-cytotoxicitet regleras bl.a. av Killer cell Immunobglobulin-like Receptors (KIR). KIR-molekyler igenkänner och binder till HLA-A, -B och -C ligander, och inkluderar både aktiverande och inhiberande receptorvarianter. Varje NK-cell uttrycker åtminstone en inhiberande receptor, specifik för en autolog HLA klass I molekyl, garanterandes själv-tolerans. Enligt ”missing-self”-hypotesen kan NK-celler eliminera celler som saknar eller har ett nedreglerat uttyck av specifik HLA klass I. Studier av haploidentisk-SCT har visat på en fördel av att mismatcha inhiberande HLA-C och HLA-B KIRspecificiteter. En utebliven ”själv-signal” ger utebliven inhibition av cytotoxisk aktivitet och därmed en NKalloreaktivitet mot recipientens antigen presenterande celler (GvHD-skydd), leukemiska celler (GvL) och hematopoetiska celler (bättre anslag ). Slutligen en intressant tanke i ämnet tolerans och rejektion. Allogen-SCT från kvinnlig donator till manlig recipient är associerat med högre incidens av GvHD, transplantations-relaterad mortalitet (TRM), och GvL. I en retrospektiv, singel center studie undersökte man betydelsen av nummerordning i syskonskaran, hos manliga recipienter med HLA-id kvinnlig syskondonator. Man visar att manliga recipienter som fått stamceller från en syster, vilken har en eller flera äldre bröder, har mindre aGVHD, mindre TRM samt bättre överlevnad. Man hypotetiserar att upprepad fetomaternell-maternofetal cellöverförning under fosterlivet kan inducera immunologisk tolerans hos kvinnliga donatorer med äldre bröder och pekar på ett potentiellt kriterium för selektion av donatorer. Ett stort tack till Baxter för resestipendiet, som möjliggjorde mitt deltagande i EBMT! Josefina H Dykes, ST-läkare Blodcentralen Skåne

Långtidsresultat av ECP vid akut steroidrefraktär/beroende GvHD grad II-IV presenterades. Bättre 9


EiRA+ !!! Sjukvårdssverige har nu tillgång till över 900 tidskrifter i fulltext via nätet. Alla Sveriges regioner och landsting har nu anslutit sig till EiRA vilket innebär att personal, förtroendevalda och entreprenörer i alla landsting har tillgång till ett stort antal elektroniska resurser. Från och med 2005 omfattas innehållet av fyra medicinska databaser, AMED, CINAHL, MEDLINE och PsycINFO, samt cirka 900 kliniska och vetenskapliga tidskrifter. Vid sökning i databaserna länkas man direkt till fulltexttidskrifterna. Flera landsting har dessutom köpt in extrapaket med tidskrifter till ”sina” EiRA! Som landstingsanställd personal når Du innehållet i EiRA dygnet runt från din arbetsplats! Det finns också möjlighet att komma åt merparten av innehållet hemifrån, via s k remote access. Inloggningsuppgifter får Du på sjukhusbiblioteket. Kontakta Ditt sjukhusbibliotek för vidare information och utbildning! Anneli Mindemo EIRA:s marknadsföringsgrupp

Ny webbredaktör Hej hematologer! Jag heter Susanna Juntunen och har i dagarna börjat som webbredaktör för Sfhem.se. Vem är jag? Jag skall i juni ta kandidatexamen på Stockholms universitet i IT- och kommunikationsvetenskap. Innan studierna, arbetade jag med IT och administration på Hematologiskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset (Huddinge) under många år. I övrigt är jag även webbredaktör för Nordiska MDSgruppen (nordicmds.org).

10

Jag tycker allt med webbproduktion är jätteroligt och ser detta uppdrag som både något väldigt lärorikt och som en utmaning! Har du några förslag eller idéer till innehåll på Sfhem.se? Maila gärna mig på webbredaktion@sfhem.se Hälsningar Sanna

Intresserade medlemmar till en webbredaktion sökes! I och med vår nya leverantör för hemsidan och med vår webbredaktör Susanna så öppnar sig alla möjligheter att utveckla vår hemsida. Men för det så behövs också nya idéer. Styrelsens tanke är att vi ska skapa en redaktion som kan bidra med förslag till förändringar och innehåll. Bara vi medlemmar kan veta vad vi vill ha av vår hemsida! Alla intresserade - hör av er till Susanna eller mig gerd.larfars@sodersjukhuset.se Sommarhälsningar Gerd


Volkswagen Golf – vanlig och potent modell på våra vägar. Still going strong.

e. reg – modell nyar Volkswagen Toua ing. rn sty h verföring oc Effektivare kraftö

NEUPOGEN (filgrastim)

NEULASTA (pegfilgrastim)

PRESTANDA Neupogen används med fördel vid behandling av neutropeni hos HIV-patienter för att öka antalet vita blodkroppar och därigenom hjälpa immunförsvaret att bekämpa tillkommande infektioner. Och vid behandling av neutropenipatienter under 18 år.

PRESTANDA Neulasta motverkar svåra och långvariga neutropeniperioder och möjliggör planerade behandlingskurer med cytostatika, utan att behöva minska dosen eller öka intervallen mellan cytostatikabehandlingarna.

KRAFTÖVERFÖRING Neupogen är inte självreglerande som Neulasta. Kräver dagligt underhåll.

KRAFTÖVERFÖRING Självreglerande – varje enskild patient får ett skräddarsytt skydd.

STYRNING Neupogen är inte lika enkeldoserad som Neulasta. BROMSAR, STABILISERING Vältolererat. EXTRAUTRUSTNING Effektivt skydd.

För dig som gillar att meka!

STYRNING Lätt att dosera – en dos per kemoterapicykel. 6 mg oavsett patientens vikt. BROMSAR, STABILISERING Vältolererat – med en säkerhetsprofil liknande Neupogen. EXTRAUTRUSTNING Effektivt skydd – individanpassat skydd mot neutropogena komplikationer.

Espri Health

SE-NEU-006-2005

Självreglerande, effektivare och enklare

Neupogen 0,3 mg/ml eller 0,48 mg/ml injektionsvätska innehåller aktiv substans filgrastim och används vid behandling med cancerläkemedel, benmärgstransplantation, perifer stamcellsmobilisering, perifer stamcellsmobilisering hos friska donatorer, behandling av kronisk neutropeni, behandling av HIV infektion samt andra sjukdomar enligt läkares ordination. Förpackningar om 5 injektionsflaskor. Neulasta innehåller aktiv substans pegfilgrastim i förfylld spruta 6 mg, 0,6 ml lösning. Reduktion av durationen av neutropeni och incidensen febril neutropeni hos patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplasi). Sprutorna tillhandahålls i blister eller utan blisterförpackning. Tillhör läkemedelsgrupp G-CSF. För ytterligare information, www.fass.se

Amgen AB, Box 34107, 100 26 Stockholm www.amgen.se


Nya medlemmar Vi har glädjen att hälsa följande sju personer välkomna som nya medlemmar: Erik Ahlstrand (Örebro), Eva Andersson (Göteeborg), Maria Johansson (Lund), Hans Kjellsson (Pharmion, Nora), Peter Söderkvist (Linköping), Daniel Tesfa (Stockholm) och Beata Walczak Larsson (Uppsala). Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida. Ange då gärna din e-post adress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och andra meddelanden via hemsidan.

>Recognises and attacks< Effektivt i benmärg1 MRD negativitet kan uppnås2 Enda antikroppen godkänd för KLL alemtuzumab

Target specific treatment for CLL

MabCampath (alemtuzumab), monoklonal antikropp 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Indikation: MabCampath är indicerat för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som behandlats med alkylerande ämnen utan att uppnå en komplett eller partiell respons eller som bara uppnått en kort remission (mindre än 6 månader) av fludarabinfosfatbehandling. Kontraindikation: Patienter med känd överkänslighet mot någon av de ingående substanserna eller mot murina proteiner samt patienter med systemiska infektioner, HIV och annan aktiv malignitet samt gravida eller ammande kvinnor. För ytterligare upplysningar se FASS.se eller kontakta Schering Nordiska AB e-mail: hematologi@schering.de

US05-164

1. Keating et al. Blood 2002;99:3554-61 2. Moreton et al. JCO 2005;23:2971-2979


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.