2005 01

Page 1

Nr 1, Mars 2005, årgång 17 Redaktör: Gerd Lärfars VO Medicin Södersjukhuset 118 83 Stockholm E-post: gerd.larfars@sodersjukhuset.se www.sfhem.se

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner! Äntligen går det mot ljusare tider igen. Att kunna åka på morgonen och komma iväg på eftermiddagen och det fortfarande är ljust gör att energin äntligen kommer tillbaka. Styrelsen har haft sitt första fysiska möte. På grund av oväder kunde alla inte deltaga men det blev ett konstruktivt möte med livliga diskussioner. Som jag skrev om i förra OHE så diskuterade vi diagnosgrupper och vårdprogram och föreningens roll. Styrelsen beslutade att tillfråga Stig Lenhoff om han var villig att föreslå en grupp av kloka hematologer som kan ta fram ett förslag till medlemmarna att diskutera på höstmötet. Arbetet med blodcancerregistret går framåt enligt planerna. Erik Holmberg från onkologiskt centrum i Göteborg informerade oss i styrelsen. Målet är att vi skall kunna sjösätta en första version vid årsskiftet. Förfrågan har gått ut till alla diagnosgrupper i landet och intresset är mycket stort. Min förhoppning är att registret skall bli heltäckande för alla ”våra” sjukdomar.

Vi har en spännande vår fylld med många aktiviteter. Först ut är EBMT i Prag. Därefter kommer Nordiska Vårmötet i Helsingfors. Eeva Juvonen utlovar ett möte fokuserat på Nordiskt samarbete. Det är viktigt att vi i föreningen diskuterar det Nordiska mötets plats i framtiden, denna fråga kommer att tas upp i Helsingfors. Med tanke på 2006 i Göteborg så förstår ni att jag är speciellt intresserad Årets stora begivenhet är EHA i Stockholm och i detta nummer finns stipendier att söka. Det är i skrivandes stund en vecka kvar till deadline för abstract. Det är dock ingen deadline för deltagande. Jag vill uppmana er alla att delta i mötet. Uppmana cheferna att följa Sahlgrenskas exempel!! Vi ”helgbemannar” så att så många som möjligt kan åka. Vi ses på mötena Dick


Välkomna till ”nya” OHE Som ni (förhoppningsvis) m ärker så har vårt medlemsblad i och med denna utgåva förändrats lite. Vi har tagit bort lösblad för annonser och stipendier, och därmed utökat tidskriften något. Jag hoppas på att alla medlemmar vill bidra till tidskriftens innehåll. Skicka gärna reserapporter, diskussionsinlägg, presentationer av avhandlingar, fallbeskrivningar etc. Redaktören

Nya tyrosinkinas-inhibitorer vid behandling av Ph+ leukemi Tyrosinkinaser (TK) är nyckelenzymer i intracellulära signaltransduktionsvägar och påverkar cellers tillväxt, proliferation och differentiering. Antalet olika TK:s är sannolikt c:a 100. Över-uttryckta, muterade eller aktiverade TK:s ger aberrant signalering, som kan leda till cancer, inflammation eller diabetes. Mycket talar för TK:s är involverade i de flesta cancerformer. Hämning av TK borde därför ha anti-tumoral effekt. Kliniska exempel på att så är fallet är Herceptin, Iressa och Glivec med måltavlorna HER2, EGF respektive BCR/ABL och KIT. Glivec har ersatt benmärgstransplantation som förstahandsbehandling vid KML. Fyrtiotvå-månaders -uppföljningen av Glivec-armen i den sk IRIS-studien (ASH 2004) visade en mycket hög andel kompletta hematologiska och cytogenetiska remissioner, signifikanta molekylärbiologiska svar (3 log tumör-reduktion) samt hög överlevnad. Ett litet, men växande problem är att patienterna kan utveckla Glivec-intolerans/-resistens. Årligen blir KML-sjukdomen Glivec-resistent hos c:a 4 % av behandlade patienter. Bakomliggande mekaniskmer är BCR/ABL-mutation, genamplifiering (som ger en överproduktion av BCR/ABL) eller SRC-aktivering. Glivec har också som singelterapi visat sig utomordenlig bra vid remissions-induktion på äldre (>55 år) (sic!) patienter med Ph+ ALL (Ottman, ASH 2004). Många nya TK-inhibitorer är under utveckling. Aktuella i Sverige för behandling av KML och Ph+ ALL är AMN-107 (Novartis) respektive BMS 354825 (Bristol Myers Squibb). AMN-107 är en potent inhibitor av BCR/ABL (20 ggr bättre än Glivec), KIT och PDGF. AMN-107 har också effekt på BCR/ABL positiva Glivec-resistenta 2

cellinjer och djurtumörer. Fas I studier tyder på effekt vid Glivec-resistent KML i transformation (Ottman muntl. information febr-05). Resultat vid kronisk fas föreligger inte i skrivande stund. Fas I-II studier planeras i Sverige starta andra kvartalet 2005. BMS 354825 är också en potent inhibitor av BCR/ ABL, KIT, PDGF, men också av SRC. I prekliniska studier har BMS 354825 visats hämma BCR/ABL och SRC c:a 200 respektive 100.000 ggr bättre än Glivec, hämma Glivec-resistenta cellinjer samt hämma Glivec-resistenta djurtumörer (BCR/ABL+). Den prekliniska toxiciteten har varit acceptabel. Vid ASH 2004 presenterades en första uppdatering av fas I studier vid KML. Studiestart var november 2003 och totalt redovisades 64 patienter (36 i kronisk fas, 28 i avancerad sjukdom). 56 av dessa patienter var fortfarande under behandling. En del av patienterna fick en ganska låg dos BMS 354825, en del har behandlats med upp till 180 mg/dag. Av de 36 patienterna i kronisk fas hade 31 Glivecresistens och 5 Glivec-intolerans. Andelen kompletta hematologiska svar var 86% och något cytogenetiskt svar 45%. Trettiofyra av 36 patienter är fortfarande kvar i studien. Svaren tycks varaktiga. I accelererad fas har 5 av 8 patienter nått en komplett hematologisk remission medan 15 av19 fått komplett eller partiell remission vid blastkris och Ph+ ALL. Vid blastkris har 6 patienter såhär långt nått ett komplett cytogenetiskt svar. Sammanfattningen från ASH-föredragen är att BMS 354825 har en signifikant antileukemisk effekt hos patienter med Glivec-resistent/-intolerant KML och Ph+ ALL, att biverkningarna är acceptabla och att drogen tolereras bra. MTD har ännu inte nåtts. Nu startar 5 fas II studier av BMS 354825. Svenska centra är Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Övriga nordiska centra är Helsingfors, Trondheim och Århus. De 5 studierna rör patienter som utvecklat Glivecintolerans eller -resistens vid 1. KML i kronisk fas. 2. KML i accelererad fas. 3. KML i blastkris. 4. Ph+ ALL. Studiemål är bl.a. hematologiska, cytogenetiska och molekylärbiologiska svar.


Närmare upplysningar kan erhållas via KML-gruppens hemsida (www.sfhem.se/kml) eller från regionala koordinatorerna i KML- respektive ALL-grupperna. Bengt Simonsson

Reserapport European School of Haematology. Cascais, Portugal European School of Haematology arrangerade ett möte fokuserat på molekylär patogenes samt terapi vid kroniska myeloproliferativa sjukdomar. Mötet ägde rum i Cascais strax utanför Lissabon i Portugal och hade lockat till sig åtta svenska deltagare. Tyngdpunkten var lagd på cell- och molekylärnivå med avseende kliniska patienter på patogenes men även en del rent kliniska patientstudier redovisades. För behandling av polycytemia vera (PV) eller essentiell trombocytemia (ET) finns det mycket få randomiserade studier och det var med stor spänning att få ta del av MRC PT1-studien (ej publicerad än). I denna studien jämfördes hydroxyurea (HU) mot anagrelid (Ag) hos ET patienter med avseende effektivitet mot tromboser och biverkningar. I studien ingick 809 patienter som randomiserades till HU eller Ag och medianauppföljning 39 månader. Vid jämförelse mellan tromboser+blödningar föll detta ut till nackdel för Ag; 55 versus 36 händelser. Myelofibrosutveckling var även denna signifikant större i Ag-gruppen; 16 versus 5 händelser. Transformation till MDS/AML var ovanligt i båda grupperna (4 versus 6). Cirka dubbelt så många avbröt Ag-terapin pga biverkningar. I dagsläget är anagrelid inte ett förstahandsmedel vid ET. Imatinib mesylat är som vi alla känner till en etablerad behandling av KML. Studier av dess effekt vid andra kroniska myeloproliferativa sjukdomar pågår idag. Professor Silver rapporterade om effekten hos 21 PV patienter. Av dessa erhöll 5 komplett remission och ytterligare 7 partiell remission (inga flebotomier men kvarstående trombocytos eller splenomegali). Imatinib har även visat god effekt vid hypereosinofila syndrom med både hematologisk och cytogenetisk remission. Vid dessa syndrom finner man ofta störningar i tyrosinkinas gener framför allt PDGFRA, PDGFRB eller FGFRI. I dagsläget har man funnit två fusionsstörningar till PDGFRA och åtta till PDGFRB. Patienter med PDGRFB rearrangering beter sig fenotypiskt ofta som CML/CMML-liknande sjukdomar med kraftig eosinofili och splenomegali.

Diagnostik av både polycytemia vera (PV) och essentiell trombocytemi (ET) kan vara komplicerat då dessa sjukdomar saknar någon patognomon markör. Ett framsteg sista åren är bland annat PRV-1. Överexpression av PRV-1 vid polycytemia vera (PV) och essentiell trombocytemi (ET) är idag publicerat från ett dussintal grupper i världen. Man finner att nästan alla PV samt en viss andel av ET patienterna överuttrycker PRV-1. Funktionen av PRV-1 är idag ej klarlagd. Professor Pahl som har varit pionjär inom PRV-1-området redovisade cDNA microarray på 52 PV patienter. En möjlig etiologisk förklaring till PV kan vara en kraftig uppreglering av transkriptionsfaktorerna tillhörande Sp1-familjen. Ett stort tack till Schering Nordiska för stipendiet som gjorde det möjligt att delta på detta spännande möte. Ett möte av denna karaktär med under hundra deltagare och föreläsare som är i frontlinjen inom forskningsområdet kan ge en utmärkt kombination. Det som kan anmärkas på detta möte var ett allt för kompakt program och ur min synvinkel allt för molekylärbiologiskt profilerat. För den som har intresse av myeloproliferativa sjukdomar kommer ett liknande möte åter arrangeras av ESH hösten 2006. Peter Johansson Sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Sjukhuset/Uddevalla Sjukhus

Med SFH mot nya djärva mål! Några reflektioner från en nybliven hedersledamot Jag har blivit ombedd av redaktören för OHE att återge mitt möjligen uppfordrande anförande från utbildningsdagarna i Umeå, där föreningen hade vänligheten utse mig till hedersledamot. Men gamla män glömmer fort. Här dock några reflektioner i samma anda. Att bli utsedd till hedersledamot är ytterst hedrande, glädjefullt men också uppfordrande. Personligen har jag svårt se ”utmärkelsen” enbart som något att placera (överst) i prissamlingen. Jag skulle därför gärna se att föreningen ville använda sina hedersledamöter till att fortsatt gagna vår gemensamma verksamhet. Det har varit en otroligt spännande resa att under de gångna 35-40 åren se och deltaga i hematologins snabba utveckling under nästan hela dess ”moderna historia”, att ha varit med om att i Sverige införa 3


� � � � ���� � �� �� � �� � � �� � � �� � � � � � � �� � ����� � �����������

��������������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������ ������ ���������������������������������� ���������������� ��������������������������������������������������� ������ ������������������������������������������������������������� ��������� ������������������������������ ������������������ ������������������������������������ �������������������������������������������������������� ������ �������������������������������������� ����������������� ����������������������������������������������������������� ���������������� ����������������������� ������ ���������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������

��������� ���������� ������ ���������� �������

�������� ������� �����������

������

���������������� �������

����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ����������������������������������������������������������������������� ������������� �������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������������������

������������������������������ ��������������������������������������� ������������

� ��� � �� � �� � � � �� � ��� � � �� � � ��� ��� � � �� � ��� � � �� � � �

���������������������� �������������������������������������������������������������������������

�����


aggressiv leukemi- och lymfombehandling, att utveckla organisationen av hematologisk sluten och öppen specialistvård, att driva igenom hematologins ställning som självständig specialitet, att få igång utbildnings- och informationsaktiviteter inom föreningen, att se benmärgstransplantation gå från de första trevande försöken till etablerad rutinverksamhet, att hitta former för fungerande nordiskt och internationellt samarbete och att nu i dessa yttersta dagar försöka medverka till att etablera en modell för ”translational research” inom hematologiområdet. Det är lätt att försjunka i minnen, men åtminstone för hematologins del gäller verkligen inte det idag så ofta återkommande ”det var bättre förr”. Det var det verkligen inte. Vi har all anledning känna stolthet över vad hematologin åstadkommit för våra patienter och vår specialitet, det är få medicinska verksamheter som kan visa upp en lika snabb och framgångsrik utveckling det gångna halvseklet. Men det hindrar inte att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Här därför fem kraftfulla utmaningar, som jag personligen gärna skulle se att föreningen satte högt upp på sin agenda för de närmaste åren Fem utmaningar 1) satsa på patienterna. Hematologiskt sjuka patienter får idag mycket god vård i vårt land, det är få om ens några behandlingsformer som vi inte kan erbjuda. Det är dock inte osannolikt att situationen kan förändras framöver som följd av att nya diagnostiska metoder, nya läkemedel och nya behandlingar blir alltmer kostsamma (vi har nyligen sett sådana tendenser inom onkologin). Vi märker idag att våra patienter i ökad utsträckning efterfrågar kunskap, information och behandlingsalternativ och ibland remiss för vård hos annan vårdgivare. Utvecklingen på dessa områden kommer att ställa ökade krav på oss hematologer: dels därför att mer tid och kraft kommer att behöva ägnas åt information till och kommunikation med våra patienter, dels genom att patienter - både enskilda och grupperingar, patientorganisationer etc - på ett mer aktivt sätt än tidigare kommer att bli viktiga pådrivare i sjukvården. Patienterna kommer att behöva mer av oss, men vi kommer också att behöva se patienterna som aktiva partners i utvecklingen. Hematologin har av tradition ägnat dessa frågor mycket energi och engagemang. Det borde därför ligga nära till hands att just vår specialitet går i spetsen för att utveckla ännu bättre kommunikationsformer med ”de nya patienterna”;

2) satsa på medarbetarna, särskilt på forskningssjuksköterskorna. Det finns säkert redan idag ett gott samarbete mellan hematologer och deras medarbetare i öppen och sluten vård, men utvecklingen kräver fortsatt aktivt arbete från föreningens sida. Särskilt tycker jag att hematologföreningen skulle ta initiativ för att stärka hematologsjuksköterskorna i deras - delvis nya - roller. Vi behöver specialutbildade forskningssjuksköterskor på inte bara de stora universitetsklinikerna. Även på mindre sjukhus behövs sjuksköterskor som t ex kan stödja kliniska prövningar. Mycket kan läras av hur man från International Myeloma Foundations UKkontor arbetat. På några få år har man i England och Skottland genomfört ett mycket ambitiöst program med utbildning/certifiering av ”myeloma nurses” (vilket inte innebär att dessa enbart arbetar med myelompatienter, men att de är klinikens resursperson i myelomvården). Mycket påtagligt har denna satsning lett till såväl bättre inklusion av patienter i kliniska prövningar, förbättrad information och omhändertagande av den enskilda patienten och en självständigare roll åt sjuksköterskorna. Andra arbetsuppgifter, som kan bli aktuella att lägga på sjuksköterskor är informationsförmedling, koordinationsuppgifter, speciell provtagning och monitorering av kliniska prövningar; 3) satsa på ”seniorerna” - och juniorerna. Vi är ganska många i den ”första moderna hematologgenerationen”, som nu går i pension de närmaste åren. Vi har med oss hela erfarenheten av hur hematologin i Sverige har byggts upp från nästan ingenting till dagens situation med självständiga enheter på alla större sjukhus i landet. Vi sitter också inne med många andra kunskaper och erfarenheter, vars värde för svensk hematologi och hematologföreningen förstås inte borde upphöra den dagen man fyller 65 (eller 67) år. Det kan låta som att tala i egen sak, men jag tror det är oerhört viktigt att man (liksom i sjukvården i stort) inom föreningen utnyttjar - på lämpligt sätt - den resurs som de pensionerade och fortfarande friska och i utvecklingen engagerade hematologerna utgör. Det finns många uppgifter som kan läggas på dessa, t ex strategisk rådgivning (”senior advisors”), arbete med registerprojekt, inspektioner och kvalitetsprojekt och att fungera som mentorer och handledare åt yngre kollegor, både i kliniska och forskningsmässiga frågor. På samma sätt tror jag de yngsta kamraterna utgör en otillräckligt utnyttjad resurs. Den nyblivne hematologen har egenskaper som inga andra i föreningen har: färsk bred teoretisk kunskap, oförvillad nyfikenhet, ofta stor entusiasm och - inte minst - förmåga att se på invanda rutiner 5


med färska ögon. Så inrätta både en ”senior faculty” och en ”junior faculty” inom föreningen och förse dem med meningsfulla rådgivande och stödjande arbetsuppgifter! 4) satsa på forskningen. Hematologi har alltid varit en specialitet där forskningsutvecklingen legat nära den kliniska verksamheten. Men på senare tid har för oss - liksom för många andra specialiteter - situationen förändrats. Dels har den experimentella forskningen kunskapsmässigt och metodologiskt utvecklats så snabbt att klinikerna fått svårt att hänga med. Dels har utrymmet för forsknings bedrivande inom den kliniska vardagen, även på universtetssjukhusen, starkt ätits upp av arbetstidsreformer och prioriteringen av imperativa sjukvårdsuppgifter. Skall hematologin fortsätta utvecklas gynnsamt framöver i Sverige måste denna situation förändras. Framför allt måste vi hitta bättre former för det som nu kallas ”translational research” och som (viktigt!) både handlar om experimentella forskningsröns applikation i klinisk diagnostik och terapi och om att låta de viktigaste kliniska frågeställningarna vara med och styra den experimentella forskningens inriktning. Vi arbetar i Lund för närvarande med att försöka definiera en modell, som dels riktar in sig på långsiktiga åtgärder för att främja ”forskningsklimatet” på kliniken, dels ger stöd åt ett fåtal väl definierade ”spetsforskningsprogram”, där både kliniska experter, kliniska forskare och experimentella forskare går samman med en gemensam målsättning. För att en sådan modell skall fungera kommer sannolikt att krävas att klinikerna/forskarna på universitetssjukhusnivå blir mer specialinriktade än idag, en utveckling som jag tror är både önskvärd och ofrånkomlig. Jag tror därför att vi på de stora enheterna kommer att få läkare, som utöver sitt hematologiska baskunnande, fungerar som KML-specialister, myelomspecialister, transplantationsspecialister etc, och som förenar ledning av den kliniska utvecklingen inom sitt område med nära kopplad egen forskning. Det är viktigt att föreningen finns med, påverkar och aktivt tar del i denna utveckling; 5) satsa på utvidgat internationellt samarbete. ”No man is an island” skrev redan William Blake och så är det. Sverige är idag för litet och för ensamt för många uppgifter inom forskning och medicinsk utveckling. Vägen till framgång går via ökat samarbete i större grupper. Detta har de senaste åren blivit tydligt på flera sätt. EU har ställt forskningsmedel till förfogande, som endast varit möjliga att få del av genom 6

att ingår i någon form av ”forskningskonsortium” eller nätverk. Vi ser också att det på allt fler områden bildas europeiska nätverk (EBMT har varit igång länge, men nyligen har också ett European Myeloma Network bildats och det finns ett informellt samarbete på många andra områden). På myelomområdet har vi nyligen genomfört ett projekt, där UK Myeloma Forum och NMSG samarbetat om fastställande av gemensamma Guidelines för diagnostik och terapi av myelom, något som kan bli början till ett europeiskt gemensamt vårdprogram. Vi har det senaste året i Lund också mycket påtagligt sett att Sverige - trots allt vad man kan tycka om svensk sjukvårds bristfälligheter - är en attraktiv arbetsmarknad för kliniska forskare, kanske i synnerhet från andra (nord)europeiska länder. Jag tycker det vore spännande om hematologföreningen mer aktivt än hittills gick i bräschen för att stödja och utveckla det internationella samarbetet, både vad gäller klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Ja det finns säkert också andra områden att agera på för den nya styrelsen, som vi alla hoppas under Dick Stockelbergs ledning skall föra föreningen mot nya djärva mål. Lycka till! Jan Westin

Stipendiater SFH´s fördelning av de stipendier som utanannonserades med OHE 4/2004 utföll enligt följande: Jesper Aagensen Jönköping (12 500 sek)och Mirka Pinkava Göteborg (12 500 sek) tilldelades stipendiet från Swedish Orphan och Gilead Science för deltagande i EBMT i Prag mars 2005. Kourosh Lofti Linköping (17 500 sek) och Magnus Tobiasson Eskilstuna (17 500 sek) tilldelades stipendiet från Roche för att delta i 36th Annual Course on Advances in Haematology Hammersmith Hospital och Josefina Dykes Lund (10 000 sek) och Ulf-Henrik Mellqvist Göteborg (10 000 sek) tilldelades stipendiet från Baxter. Josefina Dykes för att delta med abstract “Detecting mixed chimerism upon relapse after alloSCT-serological red cell phenotyping versus STRPCR of peripheral blood cell subsets” på EBMT i Prag och Ulf-Henrik Mellqvist för att delta med sitt föredrag ”VAD versus Cy-ex as initial treatment in newly diagnosed myeloma-a randomized trial” på Myeloma Workshop i Sydney april 2005.


Styrelsen gratulerar stipendiaterna och önskar ett värdefullt utbyte av respektive aktiviteter. Styrelsen och OHE´s läsare ser också fram emot alla reserapporter från stipendiaterna, vi tror att dessa kommer att förbättra både OHE´s innehåll och öka intresset för att söka stipendier.

Ny web-redaktion sökes

Samtidigt vill vi tacka våra sponsorer som gör denna stipendieutdelning möjlig.

www.sfhem.se

Vi vill också passa på att be Amgen om ursäkt för att deras namn föll bort vid utannonseringen av stipendierna. Lyckligtvis kom annonsen med på rätt sätt.

till föreningens ”nya” hemsida

Intresserad? Hör av dig till: gerd.larfars@sodersjukhuset.se

Dick Stockelberg Stipendieansvarig

��

� � � �� � �� �� ��

������������

��������������������������������������������

� ��

� � � ��� � �� �� ��

� ��

��������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������

��������������������

������������� ������

7


Ny adress till hemsidan www.sfhem.se Styrelsen har vid senaste styrelsemötet beslutat om att byta leverantör för vår hemsida och arbetet är redan i full gång. Vi får alltså snart en ny hemsida med ny adress, www.sfhem.se. Och så här skriver vår webbkonsult Christer Josh om fördelarna med den nya hemsidan: • Egen domänadress - enklare att komma ihåg än nuvarande • Egna mailadresser i föreningen - slipper blanda in privat- eller arbetsmail i föreningens korrespondens • Bättre utvecklingsmöjligheter - inga tekniska begränsningar som hos nuvarande leverantör • Möjlighet till lösenordsskyddade avdelningar på hemsidan • Möjlighet till statistik över besökarna Den stora vinsten är att det finns bättre utvecklingsmöjligheter då det nya abonnemanget inte är ”strypt” på samma sätt som det nuvarande; många funktioner som vi kanske tvingats lösa på ett onödigt komplicerat sätt tidigare blir mycket enklare att realisera när den tekniska infrastrukturen finns på plats. I och med detta så öppnar sig nya möjligheter att utveckla vår hemsida. Men för det så behövs också nya idéer. Alla intresserade uppmanas därför att höra av sig till mig så att vi kan få en ny webbredaktion. Hälsningar Gerd Lärfars Sekreterare och ”webbmaster”

Reserapport från ASH 2004 Jag anlände till San Diego ett halvt dygn försenad. Postern ”T-Cells May Affect the Outcome of Follicular Lymphoma”, som jag hade tvingats checka in på Arlanda, anlände inte alls. På fredagen bevistade jag företagssymposiet ”The Roadmap to Follicular Lymphoma”. Där fick publikdeltagarna delta i debatten med mentometrar som användes då och då, ffa. för att belysa oenigheten i terapival. 8

För varje case fanns det åtta olika behandlingsval, och vartenda ett fick sin andel av rösterna. På lördagsmorgonen var jag på Education Program: Low Grade Lymphoma, där Randy Gascoyne redogjorde för nya prognostiska data från microarray av follikulärt lymfom, där man funnit två olika immunprofiler som starkare än tumörgenerna påverkar överlevnaden, dels en gynnsam, ”immunrespons 1” med högt uttryck av T-cellsspecifika gener, dels en ogynnsam, ”immunrespons 2”, med högt uttryck uttryck av gener från follikulära dendritiska celler. Dr Gascoyne fick frågan om vilket slags T-celler det kunde röra sig om, varpå han föreslog att man skulle titta på vår poster. Det var roligt. Samma dag hölls en Educational om autoimmun hemolys, och där höll några äldre herrar hov. De undvek sorgfälligt att ge kliniskt relevant information. Vi fick däremot veta att alla celltyper i kroppen kan transformeras till makrofagoida, efter transfektion med en viss FC-receptor, vilket också var intressant. Söndagens bästa minne var att postern flöt upp på motellet. Annars minns jag den infekterade debatten om värdet av bestämning av röd blodkroppsmassa som ägde rum mellan Dr Spivak och Dr Tefferi. På måndagen hängdes postern upp. Min handledare Eva Kimby och jag fick ta emot frågor och synpunkter från det ganska stora antalet människor som kom och tittade. Framför allt var det trevligt att träffa yngre kolleger från andra länder som sysslar med liknande saker, men Sandra Hornings besök var stimulerande. Hon ställde svåra frågor. Det gav en hel del intressanta uppslag. Jag tyckte det var roligt att så många svenska kolleger besökte oss också. Ett stort tack till Janssen-Cilag för stipendiet. från stipendiat Björn Wahlin, MD Hematologiska kliniken, M54 Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge


Fortbildningsdagarna i Karlstad 5-7/10 2005 Årets Fortbildningsdagar äger som traditionen bjuder rum första veckan i oktober. Plats denna gång blir Karlstad. Fortbildningsutskottet är i full gång med att utarbeta ett förhoppningsvis intressant och givande program. De ”långa” sessionerna i årets program kommer att handla om hemolys och behandling av MDS. Onsdagskvällen är vikt för akut promyelocytleukemi. I övrigt planeras preliminärt för ett program innehållande bl.a. T-cellslymfom, KLL (presentation av förslag till vårdprogram), modern diagnostik med genexpression och flödescytometri, Europeisk hematologi och sexualitet vid cancersjukdom. Naturligtvis kommer också Styrelsens timme och Föreningens årsmöte att äga rum under dessa dagar. Av extra vikt är att alla ST-läkare (och deras handledare…) redan nu börjar fundera över intressanta fall att skicka in för att presentera som Fallbeskrivningar.

I potten ligger 5 stipendier (resa, logi och kongressavgift) till Fortbildningsdagarna. Ämnena för årets fallbeskrivningar är: hemolys (2 st.), behandling av MDS (2 st.) och T-cellslymfom (1 st.). Bidrag ska vara inskickade senast 1/9 2005 till Johan Häggström på mail-adress johanh@LTKalmar.se. Vid mötet kommer också årets hematologiska avhandling att presenteras och författaren belönas med Blodcancerförbundets stipendium. Bidrag ska vara insända (följebrev + 4 ex.) senast 1/9 2005 till Docent Birgitta Sander Laboratoriet för Patologi, F46 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 141 86 Stockholm. Detta gäller avhandlingar publicerade mellan 1/6 2004 och 1/9 2005. Vi återkommer med utförligare programinformation, anmälningsadress etc. i kommande nummer av OHE. För Fortbildningsutskottet Mattias Mattsson, sekreterare och lokalt ansvarig

������������������������������������ �������������������������� �������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������� ��������������������������� ��������������������� ����������������������������������� �������������������������

���������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

9


Nya stipendier att söka Föreningen utlyser tre stipendier à 8000 kr för deltagande på EHA i Stockholm juni 2005. Ansökningshandlingarna skall vara oss tillhanda senast 050331, och ansökningsblankett samt bilaga (för meritförteckning) kan hämtas från vår hemsida www.sfhem.se Skriv tydligt och glöm inte att skicka ansökan + fem kopior. Lycka till! Dick Stockelberg Hematologsektionen SU/Sahlgrenska 413 45 Göteborg

ÄÅ

Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande fem personer välkomna som nya medlemmar: Claudia Lindroth (Sollefteå), Antonio Izarra (Gävle), Johan Haux (Skövde), Toporski Jacek (Lund), och Mattias Skielta (Östersund). Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida. Ange då gärna din e-post adress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och andra meddelanden via hemsidan.

������������������ ���������������������������� ��������������������������������

��

���������������������������������������������������������������

��

��������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10� � � � � � � � � � � � � � � �

����������� ����������

�������������������������������� �

� � � � � � ��

� �����������������������

�������������������������������������������������������� ��� ��������������������������������������������� ����������������������������������� �� � ������������������������� ������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� �� � ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� ������������������������������������������������

� � � � �� � � � � � � � �

������������������������������������ ������������������������

����������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������

����

�������������������������������������

������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������������� ����������������������������������������������������� �����


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.