2004 04

Page 1

Nr 4, December 2004, årgång 16 Redaktör: Gerd Lärfars VO Medicin Södersjukhuset 118 83 Stockholm E-post: gerd.larfars@sodersjukhuset.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Plötsligt har jag blivit ordförande i svensk Förening för Hematologi.

gott samarbete och kommer gemensamt att finna former för detta.

Det känns som en stor ära att axla manteln efter Per och de närmaste två åren ser jag med spänning fram emot.

Jag ser arbetet med blodcancerregistret som en av de viktigaste uppgifterna under den närmsta tiden. Att samla alla dessa sjukdomar i ett register som är web-baserat kommer att ge oss kunskap om våra patienter så fort de är registrerade. Med den snabba terapiutveckling som sker är det ett måste.

Jag vill tacka den avgående styrelsen för det gedigna arbete som gjorts under de två sista åren. Stig Lenhoffs trägna arbete med att få ihop alla möten och att kunna få fram OHE i tid varenda utgivning. Jag vill också tacka Anna Åleskog för att hon hållit sådan ordning på finanserna. Det blir en utmaning för den nya styrelsen. Ett speciellt tack till Birgitta Lauri som nu avgår som ordförande i fortbildningsutskottet. Ditt engagemang i dessa frågor är utan motstycke och alla fortbildningsmöten har du gjort till en succé. Höstmötet i Umeå var mycket lyckat med stor uppslutning från landet. Till hedersledamot i föreningen utnämndes Jan Westin. Jan har gjort ovärderliga insatser för Svensk Hematologi under många år. Stigs förslag om en ”senior faculty” blir en av de frågor den nya styrelsen kommer att driva. Att läkemedelsindustrin tyvärr inte kunde delta i vår middag beklagar jag. De nya reglerna har ännu inte funnit sin plats, men vi är alla betjänta av ett

Våra diagnosgrupper i landet blir allt bättre organiserade och ombildas i flera fall till Nordiska samarbetsgrupper. Samarbetet inom EU med det nya vårdprogrammet för myelom gemensamt med England är ytterligare ett exempel. Arbetet och rekommendationerna från grupperna har stor genomslagskraft i behandlingen av våra patienter, men också stor påverkan på hur vi använder de resurser som står till vårt förfogande. En uppgift för föreningen är att ta initiativ till att gemensamma regler för sammansättning och basal struktur i dessa grupper diskuteras och så småningom kan implementeras. Jag önskar Er alla en God jul och Ett Gott Nytt År Dick Stockelberg


Styrelsens timme 7/10 2004

på förslaget var i huvudsak positiva och styrelsen föreslogs att fortsätta handlägga ärendet.

För dem som inte hade möjlighet att delta i styrelsens timme under fortbildningsdagarna i Umeå kommer här ett kort referat av det som avhandlades.

5. Diskuterades det begränsade antal fallbeskrivningar och i viss mån avhandlingar som inkommit till årets fortbildningsdagar. Synpunkter framfördes på att ”reklamen” varit för begränsad, och fortbildningsutskottet föreslogs fundera vidare på detta. Det var överväldigande positiva synpunkter på dessa inslag och mötesdeltagarna uppmanades att lokalt vara mer aktiva att sprida informationen till följande fortbildningsdagar.

1. I samband med EHAs möte i Genève hölls ett möte mellan de nationella föreningarnas ordförande och EHA, där samarbetsformer diskuterades. Fem punkter togs upp. Tre av dessa har SFHs styrelse ansett vara okontroversiella; att EHA informeras om SFHs styrelse, att det ömsesidigt länkas mellan hemsidorna och att ömsesidigt informera om möten. Den fjärde punkten rör möjligheten att annonsera om lediga tjänster, vilket styrelsen i sig finner vara okontroversiellt men inte aktuellt för närvarande av praktiska skäl på föreningens hemsida. Den femte punkten är att EHA får tillgång till SFHs medlemsmatrikel. Detta kan enligt PUL inte ske utan varje enskild medlems godkännande. Reaktionerna var i huvudsak positiva och styrelsen föreslogs att fortsätta handlägga ärendet. 2. Under året har pågått ett utvecklingsarbete med diagnosregistren, som för närvarande omfattar akut leukemi och KML. En referensgrupp har tillsatts med Dick Stockelberg som föreningens representant och därtill representanter från diagnosgrupper och onkologiskt centrum. Referensgruppens huvudsakliga uppgifter är att möjliggöra web-baserad rapportering, att utvidga de diagnoser som registreras (i ett första skede föreslås registret innehålla AML, ALL, MDS, KML och MPD), att ta fram förslag på vilka variabler som ska registreras samt ta fram förslag till stadgar för registret. Det föreslogs att registret byter namn till Blodcancerregistret. 3. Kvalitetsutskottet rapporterade om de pågående kvalitetsrevisionerna. KS/Huddinge reviderades i början av året, Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att revideras i november. Därefter finns inga nya beställningar. Vikten av nya beställningar påpekades och mötesdeltagarna uppmanades stimulera sina verksamheter till detta. 4. Hemsidan ligger för närvarande på SVLS server. Detta innebär en del begränsningar för hur hemsidan kan utvecklas. Dels är utrymmet begränsat, dels finns inte möjlighet till vissa tekniska lösningar som t.ex. slutna sidor. En eventuell flytt av hemsidan till eget hotel/domän diskuterades. Detta innebär behov av en viss ekonomisk (men sannolikt begränsad) satsning för själva flytten. För att hålla en hög kvalité på en mer utvecklad hemsida krävs sannolikt att en mer formell web-redaktion skapas, vilket också kan innebära en viss kostnadsökning. Reaktionerna

6. Annonserades att 2006 års vårmöte i Nordisk Förening för Hematologi kommer att hållas i Göteborg den 11-13/5 2006. Stig Lenhoff, avgående sekr, SFH

Kvalitetsrevision Från den reviderades horisont. Kvalitetsrevisionen av vår verksamhet började egentligen för över ett år sedan! Ja det är resan fram till att den är gjord som är mest spännande även om jag med spänning ser fram emot revisorernas slutdokument som jag i skrivandes stund inte har. Vi började diskutera att beställa en kvalitetsrevision för över ett år sedan. Som ni alla vet så är budgetarbetet det allt överskuggande för stunden. Dock har vi en sjukhusledning som ser positivt på framtiden och det gick förvånansvärt lätt att få acceptans för denna kostnad. För er som funderar på att beställa en revision-låt inte kostnaden avskräcka er. När vi hade beställt revisionen från enheten för medicinsk kvalitetsrevison (EMK) så kom ett kontrakt för påskrift och sedermera vilka som utsetts till revisorer. Vi ville revideras under hösten 2004 och redan före sommaren 2004 fick jag startdokument från revisorerna. Detta dokument innehöll information om hur revisionen går till och vilka uppgifter revisorerna ville ha tillgång till före och under revisionen. Det var bra med en framförhållning som var nästan 6 månader. Mycket information om patientflöden och om verksamheten i övrigt skulle fram. En lista på patienter med olika diagnoser togs fram så att revisorerna kunde välja ut i förväg vilka journaler man ville granska. Allt förarbete var möjligt att genomföra endast genom ett stort engagemang och arbete från alla personalkategorier.


Dagen K var så kommen och det började med en rundvandring. Därefter arbetade revisorerna intensivt med journaler och intervjuer med olika personalgrupper under två dagar. På eftermiddagen dag två fick vi muntligen en direkt återkoppling av revisorerna. Varför skall man då beställa en kvalitetsrevision? Vi ville ha ögon som såg vår verksamhet ur ett annat perspektiv. Man blir snabbt hemmablind och det som känns gammalt och vant är lättast att fortsätta med. Att revisorerna lyfter fram det som är bra men också det som är mindre bra för att ge oss en ”push” framåt. Vi vill också använda revisionsresultatet i vår argumentation för resurser till vår verksamhet. I dagens sjukvård med konkurrens mellan olika enheter lokalt, nationellt och internationellt är revisionen ett viktigt instrument. Att visa att vi har en god kvalitet på verksamheten är ett krav från både patienter och beställare. Själva revisionsarbetet började egentligen med att vi bestämde oss för revisionen. Ett arbete med PM och rutiner som avslutades med en riktig spurt under hösten. Alla på sektionen har varit starkt engagerade i arbetet. Vi väntar med spännig på slutdokumentet. Jag ser fram mot en fortsatt stark utveckling och anpassning av revisionsverksamheten även till mindre enheter, med Martin Höglund som ordförande i kvalitetsutskottet. Jag rekommenderar andra enheter att följa vårt exempel. Dick Stockelberg Nyreviderad

Medicinsk kvalitetsrevision ur revisorns perspektiv Medicinsk kvalitetsrevision drivs av Läkarförbundets och Svenska Läkaresällskapets Enhet för Medicinsk Kvalitetsrevision, EMK. Syftet är att företrädare för de olika specialitetsföreningarna efter särskild revisorsutbildning genomför en professionell granskning av verksamheten vid den enhet som beställt revision av EMK. Revisionen skall alltså riktas mot den medicinska, patientrelaterade verksamheten vid den granskade enheten, inte mot den vetenskapliga eller utbildningsmässiga kvaliteten.

Infektionsläkarföreningen har varit pionjärer när det gäller medicinsk kvalitetsrevision, och inom infektionsmedicinen är sådana revisioner ett själklart återkommande inslag på praktiskt taget samtliga kliniker. Svensk Förening för Hematologi var också bland de första specialitetsföreningarna som inledde utbildning av revisorer och utvecklade specialitetsrelaterade kvalitetskriterier för ett antal diagnoser. 10 revisorer utbildades, och 8 av dessa kvarstår i föreningens kvalitetsutskott, som leds av Martin Höglund. Det har gått ganska trögt med vår revisionsverksamhet, delvis kanske beroende på att kostnaden för revisionen helt belastar den reviderade enheten. Totalt kostar en revision 5560 000 kronor. Tidigare har endast två ”skarpa” revisioner genomförts inom hematologi: Huddinge och Karolinska sjukhuset. I november månad 2004 genomfördes den tredje, sektionen för hematologi och koagulation vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Revisorer var Martin Höglund, Uppsala och Mats Björeman, Örebro. I god tid innan revisionen får den enhet som beställt revisionen ett digert sk startdokument, som innehåller ett stort antal frågor om verksamheten. Genom svaren på dessa frågor får revisorerna ett gott grepp om verksamhetens resurser (lokaler, bemanning, kompetens), organisation, uppdrag och innehåll. Dessutom får revisorerna ta del av verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, vårdprogram och –riktlinjer, resultat av SPURinspektioner och andra dokument som kan vara av intresse inför revisionen. Den reviderade enheten ombeds också ta fram listor över patienter som handlagts vid kliniken med ett antal olika diagnoser under de senaste åren. Ur dessa listor väljer revisorerna slumpvis ut ett tiotal patienter per diagnos, och journalerna för dessa patienter granskas sedan i samband med revisionen. Totalt granskas under de två dagarna som revisionen pågår ett femtiotal journaler över patienter med fem olika diagnoser. Denna granskning sker utifrån ett antal specifika frågeställningar för var och en av dessa diagnoser. Det kan röra sig om huruvida diagnostiska kriterier är uppfyllda och om hur detta framgår av journaldokumentationen, om dokumentation om smärta och smärtbehandling finns, om tid från debut av neutropen feber till insättande av antibiotika är dokumenterad och rimlig etc. Denna journalgenomgång är den första tunga delen av revisionen. Den andra är ett antal intervjuer med företrädare för olika personalkategorier vid den reviderade enheten. Förutom cheferna inom enheten


(läkare och sjuksköterskor) intervjuas också närmast överordnad chef, som i fallet Sahlgrenska också är verksamhetschef för medicinverksamheten, en eller flera specialister utan särskilt ledningsansvar, en eller flera ST-läkare, gärna någon randutbildande ST-läkare från annan specialitet samt företrädare för paramedicinsk personal vid enheten. Vi intervjuade sammanlagt 11 personer under revisionen på Sahlgrenska. Allt som framkommer i dessa intervjuer är sekretessbelagt och skall inte gå att kunna återföra till någon särskild person. Den tredje delen av revisionen är en inspektion av lokalerna, och samtidigt en möjlighet att diskutera rutiner för exempelvis provsvarshantering, hygien, patientgenomströmning, samverkan inom och utom sjukhuset mm mm. Vid denna rundvandring kan många kortare samtal med medarbetare av alla kategorier ge ytterligare valörer åt intrycket av den reviderade enheten. Revisionen avslutas dag två med ett kort, informellt möte mellan revisorerna, enhetschefen och ett antal medarbetare från enheten, då revisorerna ger en preliminär och kortfattad återkoppling av sina intryck efter två intensiva dagar. Därefter vidtar en genomgång av de anteckningar som gjorts i samband med intervjuer och journalgenomgångar, och inom två månader efter revisionen skall den reviderade enheten få ett revisionsprotokoll, som är enhetschefens egendom och som endast kan användas enligt de beslut som tas på den reviderade enheten. Det är påtagligt hur mycket man lär sig som revisor! Det är oerhört nyttigt att få möjlighet att genomlysa en annan kliniks verksamhet på detta sätt, att se hur man kan arbeta på ett helt annorlunda sätt än man själv är van vid men ändå uppnå till synes goda resultat! Det är ju också förhoppningen att vi som revisorer skall kunna hitta förbättringsmöjligheter för den reviderade enheten, och jag tror att vi kommer att kunna göra detta efter vår revision av Sahlgrenska. Sådana synpunkter kan säkert användas av den reviderade enheten vid framtida diskussioner med divisions- och sjukhusledningar. Vi blev oerhört positivt mottagna såväl före som under revisionen, och man skydde ingen möda när det gällde att redovisa sin verksamhet eller att ta fram de specificeringar vi frågade efter under de båda dagarna. Ett stort tack till Dick Stockelberg med medarbetare från oss revisorer! Mats Björeman

Martin Höglund

Nyhetsartikel till ”Oss hematologer emellan” Aktuellt om MDS Just nu händer det väldigt mycket inom MDS området, både vad gäller ny biologisk kunskap och nya behandlingsmetoder. Jag vill här passa på att informera om en del av nordiska MDS gruppens (NMDSG) aktiviteter, samt ge en kort översikt över pågående och planerade behandlingsstudier som kan vara aktuella för svenska patienter med MDS. www.nordicmds.org I maj 2004 öppnade gruppen sin nya webbsida. Här finner ni patientinformationer på olika nordiska språk, aktuella MDS klassifikationer, samt information om pågående studier inklusive inklusionskriterier. För medlemmar i Nordiska MDS gruppen finns även fullständiga protokoll, CRF mm att tillgå. Under hösten kommer vi att publicera, på engelska, ett nordiskt vårdprogram för MDS. På hemsidan finner ni information om vilka som är regionala koordinatorer i NMDSG. Utredning av MDS Baserat på de senaste årens förbättringar vad gäller diagnostik och prognostik bör samtliga patienter med MDS dubbelklassificeras enligt FAB och WHO och man bör också räkna ut ett IPSS score för varje patient. Detta är en förutsättning för att patienten skall kunna ingå i såväl nordiska som internationella studier och ger också en god vägledning vid andra typer av terapibeslut. Eva Hellström-Lindberg Ordf i Nordiska MDS-gruppen

Stipendier Som stipendieansvarig i föreningen uppmanar jag Er: Sök stipendier - det lönar sig! Med detta nummer av OHE bifogas annonser för resestipendier från Swedish Orphan,Roche samt Baxter/Immuno. Se respektive annons för detaljer. Sista datum för ansökan är för samtliga stipendier 05 01 15. En ansökan räcker för samtliga sökta stipendier. OBS att ansökningsblankett samt bilaga (för meritförteckning) hämtas hem från vår hemsida (www.svls.se/sektioner/he). Skriv tydligt och glöm inte att skicka ansökan + fem kopior. Lycka till! Dick Stockelberg


Inbjudan Kära Vänner och Kolleger!

Karolinska Hematology Seminar III

Jag har glädjen och nöjet att på Finlands hematologförenings vägnar inbjuda Er till det 36:e Nordiska Hematologiska Vårmötet, som hålls i Helsingfors, Finland den 5-7 maj 2005.

Hematologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, arrangerar i samarbete med Roche AB ett tvådagars seminarium kring indolenta lymfom och akut promyelocytleukemi.

Liksom tidigare kommer det vetenskapliga programmet att ta upp de centrala frågorna inom hematologin. Ett annat huvudtema för mötet 2005 kommer att vara det vetenskapliga samarbetet mellan forskare i de nordiska länderna. Vi önskar ge nordiska forskargrupper möjlighet att presentera sig och sina vetenskapliga projekt för det nordiska hematologiska samfundet. Dessutom hoppas vi att nordiska vetenskapsidkare ser Vårmötet som ett utmärkt tillfälle att framlägga sina forskningsresultat i form av föredrag eller som postrar. För att understödja detta har vi beslutat premiera de bästa abstrakten.

Mötet syftar till att belysa biologiska aspekter på indolenta lymfom och dess betydelse för behandlingsstrategier samt att diskutera koagulopatin och nya behandlingsalternativ vid akut promyelocytleukemia.

Det sociala programmet kommer att bereda Er tillfällen att träffas och umgås under angenäma former. Vi är övertygade om att Ni kommer att finna Vårmötet givande både vetenskapligt och socialt och lovar att göra vårt yttersta för att mötet skall bli en framgång. Hjärtligt välkomna till Helsingfors! Kontaktpersoner Det vetenskapliga programmet: Eeva Juvonen Helsingfors universitetscentralsjukhus P.B. 340 FIN-00029 HNS, Helsingfors, Finland Registrering, inkvartering och utfärder: Congreszon Ltd. Riikka Louhivuori Österviksgatan 22 A FIN-00210 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 5840 9344 Fax + 358 9 5840 9555 Besök webbplatsen www.hematology2005.fi

Tid: 25-26 augusti 2005. Plats: Johannesbergsslott, Rimbo. Organisatör: Professor Magnus Björkholm. Vidare information och anmälningsblankett kommer att annonseras i nästkommande nummer av Oss Hematoger Emellan.


Jan Westin hedersledamot Vid Svensk Förenings för Hematologis årsmöte i Umeå den 7 oktober 2004 utsågs enhälligt Jan Westin till hedersledamot i föreningen, detta för sina insatser genom åren som på ett framstående sätt befrämjat föreningens syften. Han blir därmed föreningens fjärde hedersledamot. Tidigare har Jan Waldenström, E Donall Thomas och Gösta Gahrton utsetts till hedersledamöter.

Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande fem personer välkomna som nya medlemmar: Maria Wennerlund, Stockholm, Henrik Kangro, Ängelholm, Anna Bergendahl, Halmstad, Simon Ekman, Uppsala och Susanne Söderlund Västerås. Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida http://www.svls.se /sektioner/he. Ange då din e-postadress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och lämna andra meddelanden via hemsidan.

��������������������������������������������

��

� � � �� � �� �� ��

������������

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av MSD. Vi tackar vår sponsor.

� ��

� � � �� �� �� �� �� � ��

��������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������

����������������������������������������������������������

����������������

��������������������

������������� ������