2004 03

Page 1

Nr 3, September 2004, år gång 16 Redaktör: Stig Lenhoff Hematologkliniken Universitets Sjukhuset i Lund 221 85 Lund E-post: Stig.Lenhoff@skane.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Tiden går fort. Detta är min sista spalt som föreningens ordförande och sommaren är i stort sett slut med pågående ösregn utanför mitt fönster. Det har varit två intressanta år på många olika sätt och även om kanske inga större revolutioner har skett så har det givit mig en större kunskap om svensk hematologi. Ett par frågor där det dock känns att vi har kommit längre är registerarbetet under ledning av Gunnar Juliusson och kvalitetsarbetet genom först Mikael Hedenus och nu Martin Höglund. Jag vill tacka alla medlemmar i hematologiföreningen men framför allt mina styrelsekollegor för många stimulerande kontakter under åren. Ett särskilt tack till föreningens sekreterare Stig Lenhoff som har dragit ett tungt lass inte minst med OHE och hemsidan. En viktig punkt som har utvecklats allt mer under de senaste två åren är ett ökat europeiskt samarbete genom EHA. Detta kan säkert förväntas stärkas ytterligare under de kommande

åren dels genom att EHA driver en mycket klar linje i denna riktning vilket jag uppfattar som mycket positivt. Det finns också två artiklar i detta nummer av OHE som behandlar samarbetet med EHA och en rapport från det utmärkta mötet som ägde rum i Genève. Jag vill också önska Eva Hellström-Lindberg lycka till när hon nästa år tar över ordförandeskapet i EHA och Magnus Björkholm som arrangerar nästa EHA i Stockholm 2-5/6. I övrigt ser vi fram emot en av årets hematologiska höjdpunkter nämligen fortbildningsdagarna i Umeå. Programmet ser som vanligt intressant ut och det är alltid trevligt att komma till björkarnas stad. I och med detta lämnar jag tangentbordet över till föreningens nästa ordförande och önskar Dick Stockelberg och den nya styrelsen lycka till. Per Ljungman


Berit Lönnqvist – In Memoriam Berit Lönnqvist har avlidit 68 år gammal efter en längre tids sjukdom. Berit var en av pionjärerna inom svensk benmärgstransplantation och mycket viktig för transplantationsverksamheten vid Huddinge sjukhus. Hon deltog också i uppbyggnaden av allogen benmärgstransplantation vid Sahlgrenska i Göteborg. Berit var specialist i såväl mikrobiologi som invärtesmedicin/hematologi. Denna något ovanliga kombination gjorde att hennes naturliga specialintresse blev infektionskomplikationer hos patienter med hematologiska maligniteter. Inom detta område gjorde hon flera betydelsefulla vetenskapliga iakttagelser t.ex. associationen mellan CMV och kronisk GvH som sedan dess har studerats vidare av många forskargrupper. Berit var också den som kom med den ursprungliga idén att allogent transplantera patienter med myelom. Vi som hade förmånen att arbeta nära Berit var oerhört imponerade av hennes breda kunskap, kliniska skärpa och ”kartoteksminne” för patientdata. Per Ljungman

EHA 2004 Det 9:e europeiska hematologmötet hölls i ett varmt och soligt Genève den 10-13 juni. Mötet var välbesökt med över 3900 deltagare från 95 länder, de flesta från Central- och Sydeuropa, men även en hel del från Östeuropa. Mötet hölls i väl fungerande lokaler i anslutning till flygplatsen och i anmälningsavgiften ingick både lunch och fria resor med kollektivtrafiken. Programmet innehöll parallella utbildningssymposier som behandlade vitt skilda områden inom hematologi, koagulation och laboratoriemedicin. Över lag var föreläsningarna pedagogiska och kliniskt relevanta med en bra sammanfattning av state of the art. Det hölls även undervis-

ningsseminerier som på ett överskådligt sätt tog upp experimentella metoder som gene microarray analys och proteomics. Utöver utbildningssymposierna hölls seminarier med korta presentationer av inskickade abstract, där allt mellan prekliniska studier om intracellulära signalvägar och stora internationella behandlingsstudier presenterades. Dessutom visades ca 600 postrar. Vid årets möte presenterades få revolutionerande nyheter, men det var en viss övervikt mot myelomstudier. Flera studier redovisades som visade god respons vid bortezomibbehandling, men ännu saknas långtidsdata och dess plats i myelombehandlingen får utvärderas i förhållande till kostnaden. Det samma gäller för flera studier med talidomid i olika kombinationer, som också visade lovande resultat. Det redovisades dock inga studier på livskvalitet. En annan nyhet var MInT-studiens avbrott i förtid, där Rituximab i tillägg till CHOP till yngre patienter med aggressiva non Hodgkinlymfom tycks vara en lovande behandling. Dock saknas även där långtidsdata. Vi har en känsla av att EHA är ett växande möte med ökande intresse från omvärlden, men fortfarande i lagom stort format för att man ska kunna knyta nya kontakter. Ur vår synvinkel var det ett matnyttigt möte för blivande specialister i hematologi. Inte minst med tanke på hur svårt det är att komma med på SK-kurser i hematologi rekommenderar vi denna typ av utbildningsaktivitet som ett komplement och uppmanar alla chefer att skicka sina ST-läkare till EHA i Stockholm nästa år! Cecilie Blimark, Sofia Grund och Pernilla Wernstedt ST-läkare, Hematologen, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Fotnot: För att stimulera deltagande vid nästa års EHA-möte i Stockholm har SFHs styrelse beslutat att utlysa fem ”extra” stipendier à 8000 SEK till detta möte, som ska tilldelas ST-läkare med inriktning mot hematologi. Stipendierna kommer att utlysas formellt med nästa OHE 4/2004 i december. Stig Lenhoff


Samarbete inom europeisk hematologi Vid årets EHA möte inbjöds ordförande från de nationella föreningarna till ett möte med EHAs styrelse för att dryfta olika frågor. Jag vill härmed ge en kort sammanfattning kring några av dessa: Fördjupat samarbete mellan EHA och de nationella föreningarna. EHA erbjuder samarbete med de olika nationella föreningarna i ett ”paket”. Detta föreslag innehöll bl.a. - bättre direktkommunikation och information från EHA till de nationella föreningarna. - använda EHAs olika informationskanaler för att annonsera möten etc. - länka EHA och den nationella föreningens webbsidor. - deltagande i ”working parties” - ha tillgång till annonser om lediga jobb via nätet. Dessa frågor bedömer jag vara okontroversiella och positiva för föreningen och våra medlemmar. En annan fråga i ”paketet” var dock mera kontroversiell och det var att dela medlemsdatabaser mellan EHA och de nationella föreningarna. Jag är av den uppfattningen att detta knappast är i överensstämmelse med PUL utan att varje medlem ges tillfälle att ge sitt tillstånd. Den här frågan kommer att diskuteras på styrelsens timme i Umeå men för de som inte har tillfälle att vara närvarande vore jag tacksam för synpunkter till mig eller Stig Lenhoff. Bibehållande av hematologi som en specialitet i Europa Under förra året så var ju den svenska specialitetsutredningen ute på remiss och som ni minns drogs förslaget tillbaka. Bakgrunden är en ett önskemål från EU att harmonisera specialiteter i Europa. I ursprungsförslaget fanns bara 17 specialiteter med och bland dessa

fanns ej hematologi. Sedan tog Europaparlamentet upp frågan och då kom hematologi med igen. EU kommissionen stödde sedan det ursprungliga förslaget och slutligen har Europarådet kommit fram med en kompromiss som skulle innebära att de specialiteter som var erkända i 2/5 av medlemsstaterna skulle förbli oberoende specialiteter. Svensk Förening för Hematologi har tidigare uttryckt sitt stöd via EHA för att hematologi skall förbli en oberoende specialitet. Denna fråga diskuterades ingående och ytterligare lobbyverksamhet gentemot de svenska EU politikerna kommer att ske under början av hösten. I detta sammanhang togs också frågan om medlemskap i UEMS (European Union of Medical Specialists) upp. Detta är en organisation med olika specialistföreningar som medlemmar. Möjliga för- och nackdelar med detta medlemskap diskuterades men känslan var att fördelarna övervägde. Harmonisering av den europeiska hematologiutbildningen Här pågår en hel del aktiviteter med att försöka få fram ett ”minimum curriculum”. Ett antal undergrupper har bildats för detta arbete. Continuous Medical Education (CME) Detta arbete har ju pågått i några år. Antalet godkända aktiviteter stiger snabbt och bl.a. är våra hematologiska fortbildningsdagar godkända och likaså nordiska vårmötet. Drygt 6500 europeiska hematologer har nu CME-konton inom ECAH. En kommande utveckling blir att den nationella föreningen kan godkänna aktiviteter i det egna landet för att ge CME-poäng under förutsättning att man åtar sig att följa EHA-ECAH standarder och riktlinjer. Per Ljungman


Stipendiater

Kallelse av hedersledamot

SFHs fördelning av de stipendier som utannonserades med OHE 2/2004 utföll enligt följande. Janssen-Cilags stipendium tilldelas Sigurdur Yngvi Kristinsson, KS Stockholm (15000 SEK), och Björn Wahlin, Huddinge (15000 SEK), båda för deltagande med presentation på ASH i San Diego. Wyeth Lederles stipendium tilldelas Markus Hansson, Lund (15000 SEK), för deltagande med presentation på ASH i San Diego. Schering Nordiska nyinstiftade stipendium tilldelas Peter Johansson, Uddevalla/Göteborg (12500 SEK), för deltagande med presentation på ESHs MPD-möte i Portugal samt Jan Sjöberg, KS Stockholm (12500 SEK), för deltagande med presentation på Hodgkinmöte i Köln.

Enligt föreningens stadgar kan till hedersledamot på förslag av styrelsen kallas person, som på framstående sätt befrämjat föreningens syften. Tidigare har Jan Waldenström, Gösta Gahrton och Donall Thomas valts till hedersledamöter. Styrelsen har nu efter förslag från flera av föreningens medlemmar beslutat att föreslå årsmötet i Umeå den 7 oktober att till hedersledamot kalla Jan Westin, Lund.

Styrelsen gratulerar stipendiaterna och önskar dem ett värdefullt utbyte av respektive aktiviteter. Samtidigt vill vi återigen tacka våra sponsorer som gör denna stipendieutdelning möjlig. Dick Stockelberg Stipendieansvarig

Valberedningens förslag Styrelsen har under det gångna året bestått av Per Ljungman (ordf), Stig Lenhoff (sekr) Anna Åleskog (skattmästare), Ingmar Nilsson (övrig ledamot), Dick Stockelberg (ordf elect) och Karin Tholin. Revisor har varit Ingemar Turesson. Valberedningen har bestått av Richard Lerner (ordf), Anders Wahlin och Kristina Wallman. Per Ljungman, Stig Lenhoff, Anna Åleskog och Karin Tholin har nu fullgjort sina mandatperioder. Dick Stockelberg blir i enlighet med beslut vid årsmötet 2003 ny ordförande fram till oktober 2006. Ingmar Nilsson kvarstår som övrig ledamot till oktober 2005. Valberedningen föreslår som ny sekreterare Gerd Lärfars, Stockholm och som ny kassamästare Tomas Ahlgren, Malmö. Valberedningens förslag till de två nya övriga ledamöterna är ännu inte klart. Valberedningen föreslår som revisorer Ingemar Turesson, Malmö (omval) och Maria Eckerrot, Västerås (nyval).

Styrelsens timme Under fortbildningsdagarna i Umeå kommer på sedvanligt sätt årsmötet den 7 oktober att föregås av styrelsens timme (start kl 16). Styrelsen planerar att ta upp följande punkter till diskussion: 1. SFHs samarbete och knytningar till EHA (se annan plats i tidningen). 2. Registerarbetet, bl.a. det pågående arbetet att utvidga akut leukemiregistret till andra hematologiska diagnoser och att webbasera rapporteringen. 3. Kvalitetsutskottets fortsatta arbete med kvalitetsrevisioner. 4. Diskussion om eventuell vidareutveckling av föreningens hemsida. Styrelsens timme är ju minst lika mycket medlemmarnas timme. Utnyttja detta viktiga tillfälle att hålla Dig informerad, komma till tals och framföra Dina synpunkter till styrelsen! Om Du har något ämne Du vill ha upp till diskussion får Du gärna förhandsanmäla detta till Stig.Lenhoff@skane.se. För styrelsen, Lund, augusti 2004 Stig Lenhoff Sekreterare i Svensk Förening för Hematologi


Kallelse till årsmöte Ärade medlem. Härmed kallas Du till Årsmöte i Svensk Förening för Hematologi

Tid: Torsdagen den 7 oktober 2004 kl. 17.00. Plats: Umeå Folkets Hus, Umeå.

Föredragningslista: §1

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§2

Val av justeringspersoner (2 st)

§3

Styrelsens verksamhetsberättelse

§4

Ekonomiskt bokslut

§5

Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet

§6

Val av styrelseledamöter

§7

Val av revisorer

§8

Val av valberedning

§9

Kallelse av Jan Westin som hedersledamot

§10

Årsavgiftens storlek

§11

Övriga frågor

§12

Nästa årsmöte

Välkommen!

För styrelsen, Lund, augusti 2004

Stig Lenhoff Sekreterare i Svensk Förening för Hematologi

Kallelsen finns också att läsa på föreningens hemsida: www.svls.se/sektioner/he


Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande sex personer välkomna som nya medlemmar respektive associerade (a) medlemmar i föreningen: Khadija Abdulkarim, Mölndal, Fredrik Ellin, Kalmar, Ulrika Hansson, Eskilstuna, Emil Racho, Värnamo, Anna Södermark (a), Stockholm, Magnus Tobiasson, Stockholm. Ansökan om medlemskap görs enklast (och numer nästan uteslutande) via föreningens hemsida http://www.svls.se/sektioner/he. Ange då din e-postadress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och lämna andra meddelanden via hemsidan.

VFEND_ANN_A5

04-05-17

14.25

Sida 1

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Pfizer AB. Vi tackar vår sponsor.

� � � � ���� � �� �� � �� � � �� � � �� � � � � � � �� � ����� � �����������

� � � � ���������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������� �������� ������������������������������������� ������������������������������ ���������������������� ��������������������������������������������� ��������� ��������� �������������������� ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������� ��������������� �������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��� ������������������� ������ ������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������� ���������� ������ ���������� �������

�������� ������� �����������

������

���������������� �������

����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������� �������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ ��������������������������������������� ������������

� ��� � �� � �� � � � �� � ��� � � �� � � ��� ��� � � �� � ��� � � �� � � �

���������������������� �������������������������������������������������������������������������


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.