2004 02

Page 1

Nr 2, Juni 2004, årgång 16 Redaktör: Stig Lenhoff Hematologkliniken Universitets Sjukhuset i Lund 221 85 Lund E-post: Stig.Lenhoff@skane.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Bästa hematologvänner, Sommaren är (nästan) här i lust och fägring stor även om i alla fall Stockholmsvädret lämnat en del att önska. Förhoppningsvis kommer vi alla att få några veckors välförtjänt vila och möjlighet att ladda våra batterier i den alltmer hektiska tiden vi verkar i. Förra helgen deltog jag i Nordiska Vårmötet i Århus. Ett utmärkt trevligt och väl arrangerat möte men tyvärr besökt av endast några få svenskar (även deltagarna från Norge och Finland var få). Detta kommenteras på annan plats i OHE av Eva Hellström-Lindberg och Stig Lenhoff. Jag vill dock fälla några allmänna kommentarer. Bra utbildningsmöten har en given plats i grundutbildningen och fortbildningen av hematologer. Det nordiska mötet likaväl som fortbildningsdagarna känns för mig som naturliga tillfällen att tillägna sig denna kunskap. Värdet av dessa möten måste vägas emot andra internationella möten men rimligtvis kommer behovet att finnas för

alla typer. En fråga som många kommer att behöva ta ställning till är de nya riktlinjer som nu arbetas fram för att nå fram till ett nytt avtal mellan landstingen och läkemedelsindustrin kring läkarnas fortbildning. Här kommer också det Nordiska Vårmötet och fortbildningsdagarna in i bilden. Fler och fler studiegrupper som sedan länge arbetat på nationell bas blir idag nordiska och det Nordiska Vårmötet känns som ett naturligt forum för dessa grupper. Sedan kan säkert mötet förläggas till en lämpligare tidpunkt och det behöver givetvis diskuteras. En annan fråga som varit mycket aktuell i Stockholm är införandet av många nya läkemedel som innebär ofta höga kostnader. Givetvis skall dessa läkemedel få sin plats i behandlingsarsenalen om de innebär förbättringar för våra patienter men det är vårt ansvar att samarbeta i studier som besvarar viktiga frågor om hur dessa medel bäst an-


vänds. Införandet av det nya direktivet för klinisk läkemedelsprövning kommer att innebära ökad administration och också ökade kostnader. Beslutet att läkemedelskostnaderna i de akademiska studierna inte skall behöva bäras av sponsorn (sjukhuset, universitetet) är givetvis utmärkt men genomförande av akademiska studier kommer ändå att bli mer komplicerat. Vi är nog alla positiva till att studier genomförs på ett bra sätt, data är korrekta, studierna är monitorerade och analyser görs på bra sätt. Genomförandet av direktivet kommer nog ändå att innebära att totalt sett genomförs det färre akademiska studier i framtiden. Desto viktigare då att de om görs är tillräckligt stora t.ex. genom nationellt, nordiskt eller internationellt samarbete för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Några tankar från skrivbordet precis innan Pingst och jag vill med dessa rader önska alla medlemmar i föreningen en riktigt trevlig sommar Per

Nordiska vårmötet Det 35:e nordiska vårmötet i hematologi hölls i Århus den 19-22 maj. Mötet hölls i utmärkta kongresslokaler och arrangemangen var klanderfria. Det vetenskapliga innehållet i mötet var också av hög kvalitet. Flera nordiska och internationella experter gav goda översikter inom sina områden. Ett genomgående tema var de allt flera behandlingsalternativ som står till buds vid olika sjukdomar. Samtidigt som detta naturligtvis är positivt ställer det också allt högre krav på den medicinska professionen. Många av de nya behandlingsprinciperna och läkemedlen är mycket dyra, och även om det i vissa fall finns god dokumentation är det lätt hänt att resultaten extrapoleras till även andra situationer än dem där det finns dokumentation. Det är redan (och kommer i allt högre utsträckning) bli en utmaning hur vi ska utnyttja de nya behandlingsmöjligheterna

så att vi på bästa möjliga sätt behandlar våra patienter samtidigt som vederbörlig hänsyn tas till de hälsoekonomiska aspekterna. Behovet av välgjorda studier påpekades ofta, och det är bara att hoppas att sådana kan komma till stånd. Förutom presentationer från de inbjudna föreläsarna presenterades också 29 abstrakts muntligt eller som posters. Även här var kvalitén påfallande god. Kanske som förväntat dominerade Danmark starkt bland bidragen. Endast två bidrag kom från Sverige (båda från Göteborg). Ett av de svenska bidragen var en presentation av ett 10-poängs FÖS-arbete från en medicinstudent, ett i vårt tycke utmärkt sätt att presenteraett sådant arbete. En nyhet var att mötet var ackrediterat av EHA-ECAH och gav totalt 15 CME-poäng. Nordisk förening för hematologi kommer troligen att kunna erhålla ”providerstatus”, d.v.s. få en mer regelmässig ackreditering av kommande möten. Mötet samlade totalt kring 200 deltagare. Även här var den nationella slagsidan påfallande. Antalet svenskar på mötet (utöver dem som var inbjudna föreläsare) var mycket litet. Även det norska och finska deltagandet var ganska lågt. Det finns många tänkbara förklaringar till detta – ökande svårigheter att få finansiering till att delta i möten, stor konkurrens från det stora utbudet av vetenskapliga möten, etc. En sak som diskuterades var närheten i tiden till EHA, och att det kanske vore klokt att flytta nordiska vårmötet till förslagsvis till i början av maj så att mötet hamnar någonstans mitt emellan EBMT och EHA. Nästa års vårmöte i Helsingfors kommer också att gå av stapeln tidigare än vanligt, nämligen den 5-7 maj. 2006 är det ju Sveriges tur. Mötet kommer att hållas i Göteborg med Mats Hardling som ansvarig. Preliminärt var det tänkt att mötet skulle hållas på sedvanligt sätt under Kristi Himmelsfärdshelgen, men i enlighet med ovanstående resonemang är det möjligt att mötet blir tidigare i maj. Hur som helst finns det nog anledning för oss svenska


medlemmar att fundera över hur vi vill ha det med det nordiska vårmötet framöver. Vilken är den lämpliga tidpunkten för mötet? Vilket innehåll ska mötet ha? Hur ska vi stimulera vårt deltagande i möten, både ”passivt” och ”aktivt” med presentationer? Kanske är mötet ett bra sätt för unga kollegor och studenter att presentera sina arbeten? Eller är det kanske så att vårmötet har spelat ut sin roll?? Frågorna bör kanske diskuteras på styrelsens timme i höst. Rent organisatoriskt är Nordisk Förening för Hematologi en ganska löst sammansatt förening. Styrelsen ska bestå av två ledamöter från varje land, där den ene är den nationella föreningens ordförande och den andra personen oftast den person som ansvarar för landets nästa vårmöte. De svenska ledamöterna i NFH styrelsen är för närvarande således Per Ljungman (till okt 2004, därefter Dick Stockelberg till okt 2006) och Mats Hardling (till 2007). Dessutom är kassören i Svensk Förening för Hematologi automatiskt också kassör i nordiska föreningen. NFHs ordförande är nu till nästa års vårmöte Eeva Juvonen, Helsingfors. Eva Hellström-Lindberg

Stig Lenhoff

Svenska KLL-gruppen I samband med Fortbildningsdagarna för Svensk Förening för Hematologi i oktober 2003 diskuterades nya riktlinjer för utredning och behandling av patienter med KLL. Flera deltagare uttryckte intresse för bildande av en nationell arbetsgrupp. Inom den Svenska lymfomgruppen (SLG) har den “indolenta” arbetsgruppen (med Eva Kimby som ordförande) diskuterat behovet av en separat KLL-grupp. Vidare har Richard Rosenquist, cytogenetiker i Uppsala, tagit initiativet till translationell KLL-forskning. Under våren 2004 har två nationella möten hållits med avsikten att formera en svensk

KLL-grupp. Olika förslag har debatterats. För att underlätta kliniska terapistudier bör gruppen få en bred kliniska representation. Målet är också att uppnå god translationell forskning, varför intresserade prekliniker och forskare kommer att inbjudas. KLL-register och vårdprogram samt en gemensam biobank för KLL planeras och för detta kommer olika arbetsgrupper att tillsättas. Vid det senaste mötet den 5 maj enades man om följande struktur på en styrgrupp för Svenska KLL-gruppen: 1 sammankallande, 1 sekreterare, 6 kliniker (en representant från varje sjukvårdsregion) samt 4 forskare oberoende av geografisk representation. Förslag på interimistisk styrgrupp: Sammankallande: Eva Kimby, sekreterare: Richard Rosenquist Lab.med./preklin representanter: Kenneth Nilsson, Uppsala, Håkan Mellstedt, Stockholm, Anders Rosén, Linköping, Göran Roos, Umeå. Den kliniska representationen för varje region kommer att bestämmas på respektive regionmöte under året. Styrgruppen kommer att ha 2-3 möten det närmaste halvåret för att mer detaljerat formera gruppen och utarbeta stadgar etc. Alla KLL-intresserade kollegor kommer att inbjudas till ett nationellt KLL-möte två ggr per år. Målet är att också kunna involvera nordiska kollegor i KLL-gruppen (ett nordiskt-nederländskt KLL-samarbete har redan initierats för riskstratifierad primär-behandling av unga patienter med biologiska riskfaktorer). Eva Kimby


EHA 2005 Kära Hematologvänner! Om endast några veckor går det nionde mötet inom EHA av stapeln. Intresset för mötet i Geneve den 10 – 13 juni har varit mycket stort och vi hoppas att kongresslokalerna ska räcka till. Tolvhundrafemtiofem abstracts har inkommit till mötet (21% rejekterade, 28% enbart publikation, 42% poster och 9% orala presentationer). Endast 1,5 % av abstracts hade Sverige som ursprungsland. EHA har 2248 medlemmar och tillväxten har ökat under de senaste 4 - 5 åren. Det är med stor glädje som jag å EHAs vägnar kan inbjuda och välkomna till jubileumsmötet (det 10:nde) i Stockholm den 2 - 5 juni. Mötet kommer att hållas på Stockholm International Fairs i Älvsjö. Mötet kommer att innehålla educational sessions, meet-the-expert, plenarsessioner och lunch-debatter. Det kommer att bli fyra samtidiga block med muntliga presentationer. De bästa abstrakten kommer att väljas till presentation vid presidentsymposiet. Jag ser fram emot ett givande möte med stort engagemang från hematologer i Sverige och de övriga nordiska länderna. Varmt välkomna, Magnus Björkholm kongresspresident

tober! Det som är nytt i år är att vi inte har något ”satellitsymposium”, utan det officiella mötet börjar redan på onsdagskvällen med en översikt över ”målsökande behandlingar” vid maligna lymfom. Kvällen kommer även att ge möjlighet till informell samvaro för att hålla liv i vårt ”hematologiska nätverk”, som är så viktigt i vårt dagliga arbete. De följande dagarnas program speglar, som Du ser av bifogat programblad, ett brett spektrum av hematologin. Det har varit fortbildningsutskottets ambition att försöka presentera dagens ”state of the art” inom dessa områden. Som tidigare vill vi även i år uppmärksamma våra unga forskare genom att utse Årets hematologiska avhandling. Vi ber Dig hjälpa till så att information om detta når ut till så många som möjligt av våra unga kollegor. För ST-läkare finns även i år möjlighet att få stipendium genom att medverka med en intressant fallbeskrivning som har anknytning till det vetenskapliga programmet. Fem sådana stipendier kommer att utdelas. På fortbildningsutskottets vägnar ber jag därför att få hälsa Er alla välkomna till höstens fortbildningsdagar i Umeå och det är min förhoppning att så många som möjligt av Er kan komma redan till onsdagskvällen. Tillsammans gör vi ett bra och givande höstmöte! Välkomna!

Fortbildningsdagarna 2004

Bengt Bäckström Medicinska kliniken Norrlands universitetssjukhus

Bästa kollegor! Sommaren närmar sig med stormsteg och vi ser alla fram emot en lång välförtjänt semester. Innan Du dock stänger ditt kontor och lägger Dig i hängmattan vill jag påminna om att det kan vara klokt att göra planeringen för de närmaste höstmånaderna redan nu. Det Du då bör planera in i första hand är givetvis fortbildningsdagarna i Umeå den 6 – 8 ok-

Om stipendier Sedan många år tillbaka har föreningen genom generösa bidrag från läkemedelsindustrin kunnat utlysa stipendier. Ett stipendium är en möjlighet för oss att kunna åka på en kongressresa, göra ett studiebesök på annan


institution eller åka på Hammersmithkursen som är det mest sökta stipendiet. Stipendierna är populära och till varje omgång är det mellan 30-40 sökande. När alla ansökningar kommit in så gör stipendieansvarig en sammanställning som underlag för styrelsens beslut vilka som blir stipendiater denna gång. Det är således styrelsen som utgör stipendiekommitten. I bedömningen väger vi in tidigare tilldelning, syftet med resan, vad som stipuleras i stipendieutformningen, vetenskaplig presentation, värdet för den enskilde doktorn. Vissa stipendier prioriterar vetenskaplig presentation medan andra inte har det kravet. Vi tar i bedömningen också hänsyn till geografisk spridning av stipendiaterna. När styrelsen beslutat vilka stipendiaterna blir stämmer stipendieansvarig av detta med företagets representant och stipendiaten får besked. De som inte får stipendier får inget besked om detta men så fort stipendiaterna är utsedda läggs det ut på hemsidan När man tilldelats ett stipendium så skall man kontakta föreningens skattmästare som därefter betalar ut stipendiet. När man sedan förbrukat stipendiet är det ett absolut krav att en ekonomisk redovisning skickas till skattmästaren. Både föreningen och företaget som givit stipendiet behöver detta för redovisning av medlen. Om det är så att hela stipendiesumman inte utnyttjats så skall resterande medel betalas tillbaka till föreningen. Ibland inträffar det att stipendiet inte kan utnyttjas och att man då vill använda det till annan resa. I så fall skall man ta kontakt med stipendieansvarig som i sin tur diskuterar med företaget som ställt ut stipendiet. De stipendier som ej utnyttjas alls kommer att ställas ut som ett ytterligare stipendium nästkommande år. De medel som ej fullt utnyttjas av stipendiat kommer att läggas i en kassa som när den blir tillräcklig kommer att annonseras ut som ett stipendium.

Vi har under året två tillfällen att söka stipendier. Våren då sammanlagt tre företag ställer ut stipendier samt sent på hösten då det är fyra företag. Sammanlagt har vi cirka 15 stipendier att fördela. I dessa tider med mycket diskussion om förhållandet mellan läkemedelsindustrin och läkarna är stipendier ett av de bästa sätten att komma ifrån diskussioner om att vissa läkare prioriteras. Stipendiekommitten som är oberoende beslutar och det rör sig om rena utbildningsaktiviteter. Föreningen ser positivt på stipendieverksamheten och ser gärna att fler stipendier ställs till vårt förfogande. I detta nummer av OHE medföljer vårens stipendier och jag uppmanar er alla att söka. Dick Stockelberg Stipendieansvarig

Stipendier Som stipendieansvarig i föreningen uppmanar jag Er: Sök stipendier - det lönar sig! Med detta nummer av OHE bifogas annonser för resestipendier från Janssen-Cilag Wyeth-Lederle samt ett nyinstiftat stipendium från S chering. Sista datum för ansökan är för samtliga stipendier 1/8. En ansökan räcker för samtliga sökta stipendier. OBS att ansökningsblankett samt bilaga (för meritförteckning) hämtas hem från vår hemsida www.svls.se/sektioner/he. Beslut om tilldelning av stipendier fattas vid styrelsemötet i augusti och anslås därefter på hemsidan. Endast de som tilldelas medel kommer att meddelas. Skriv tydligt och glöm inte att skicka ansökan + fem kopior. Lycka till! Dick Stockelberg


Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa Anna Nynäs McCoy, Hägersten, välkommen som ny associerad medlem i föreningen. Föreningen har för närvarande 553 registrerade medlemmar. Ansökan om medlemskap görs enklast (och numer nästan uteslutande) via föreningens hemsida http://www.svls.se/sektioner/he. Ange då din e-postadress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och lämna andra meddelanden via hemsidan.

VFEND_ANN_A5

04-05-17

14.25

Sida 1

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Pfizer AB. Vi tackar vår sponsor.

� � � � ���� � �� �� � �� � � �� � � �� � � � � � � �� � ����� � �����������

� � � � ���������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������� �������� ������������������������������������� ������������������������������ ���������������������� ��������������������������������������������� ��������� ��������� �������������������� ������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������� ��������������� �������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� ��� ������������������� ������ ������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������� ���������� ������ ���������� �������

�������� ������� �����������

������

���������������� �������

����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������� �������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ ��������������������������������������� ������������

� ��� � �� � �� � � � �� � ��� � � �� � � ��� ��� � � �� � ��� � � �� � � �

���������������������� �������������������������������������������������������������������������


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.