2003 03

Page 1

Nr 3, September 2003, årgång 15 Redaktör: Stig Lenhoff Hematologkliniken Universitets Sjukhuset i Lund 221 85 Lund E-post: Stig.Lenhoff@skane.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära hematologvänner Sommaren börjar lida mot sitt slut och augustimörkret sänker sig allt snabbare utanför fönstret. Det ger blandade känslor för många av oss eftersom sommaren ofta för med sig dels lata dagar och möjlighet till vila men också i perioder intensivt arbete med kanske stängda vårdplatser, färre kollegor att dela bördan med och på många ställen överbeläggningar. Det är ju nu en gång så att patienter med hematologiska sjukdomar inte blir färre för att dagarna blir längre och yttertemperaturen stiger. Detta är kanske svepskäl för att välkomna hösten och mer normala arbetsförhållanden. En aspekt på hösten som många av oss inte ser framemot är att många landsting lider av dålig ekonomi och har annonserat om tuffa sparbeting som vi kan behöva hantera under de kommande månaderna. En viktig fråga som vi måste få fram är att det är dyrt att bedriva hematologi så att våra patienter får behandlingar jämförbara med internationell praxis. Detta tror jag blir en av det kommande årets största utmaningar för kollegor på många platser i landet. Det finns dock en höjdpunkt i hematologins år som närmar sig med stormsteg och som jag

ser framemot med stor förväntan nämligen Fortbildningsdagarna som denna gång går av stapeln på en plats som för många ger associationer till sommaren nämligen Kalmar med utsikt över Kalmarsund och bron till Öland. Precis som vanligt har Fortbildningsutskottet satt ihop ett program som ser mycket intressant ut där många olika aspekter på en hematologs arbete kommer att belysas. Ett särskilt tack till Johan Häggström som har det lokala ansvaret för arrangemanget. Dagarna brukar bli intensiva och späckade med fakta men det finns faktiskt ytterligare en del av Fortbildningsdagarna som är litet mindre välbesökt och det är Årsmötet och Styrelsens timme. Jag hoppas att så många deltagare som möjligt tar sig tid att närvara och vara med och diskutera viktiga frågor för svensk hematologi såsom kvalitetsutskottet och kvalitetsrevisionerna, leukemiregistrets arbete, föreningens relationer med de olika ”sjukdomsgrupperna” (se särskild artikel på annan plats i detta nummer av OHE) och arbetet med föreningens websida.

Välkomna till Kalmar Per Ljungman


Valberedningens förslag Styrelsen har under det gångna året bestått av Per Ljungman (ordf. t.o.m. 2004), Stig Lenhoff (sekr. t.o.m. 2004), Anna Åhleskog (kassör t.o.m. 2004), Ingmar Nilsson (övrig ledamot t.o.m 2005), Dick Stockelberg (övrig ledamot t.o.m. 2004) och Karin Tholin (övrig ledamot t.o.m. 2004). Revisorer har varit Gunnar Grimfors och Ingemar Turesson. Valberedningen har bestått av Richard Lerner (ordf), Anders Wahlin och Kristina Wallman. Ingen i styrelsen har således ännu fullföljt sin mandatperiod. Vid årsmötet skall ny blivande ordförande väljas till styrelsemedlem för att i oktober 2004 ta över som ordförande. Valberedningen föreslår Dick Stockelberg till ny blivande ordförande. Revisorerna föreslås få förnyat förtroende.

plats i denna tidning. På fredagen kommer MDS, handläggning av patienter med nedsatt autonomi samt svåra valsituationer vid AML att avhandlas. I AML-avsnittet kommer förutom de redan tidigare presenterade moderatorerna Ulf Tidefelt och Martin Höglund även Ingmar Nilsson, Lars Möllgård, Astrid Gruber och Anders Lindmark att delta. Vid mötet kommer också årets hematologiska avhandling att presenteras och författaren erhålla Blodcancerförbundets stipendium om 10.000 kr. Förslag till avhandling (följebrev + 3 exemplar) inskickas snarast till Göra Roos, Instit. För medicinsk biovetenskap, Patologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Missa inte årets möte, utan väl mött i Kalmar. För SFHs styrelse och Fortbildningsutskottet Stig Lenhoff

Årets fortbildningsdagar

Styrelsens timme

Förberedelserna för fortbildningsdagarna i Kalmar den 1-3 oktober är nu inne i slutfasen. Anmälningstiden till mötet går ut den 15 september. Med föregående nummer av OHE (nr 2/2003) distribuerades program och anmälningsblankett, vilka också kan hämtas från föreningens hemsida på adress http: //www.svls.se/sektioner/he. Några smärre förändringar i och kompletteringar till det utskickade programmet presenteras här.

Under fortbildningsdagarna i Kalmar kommer på sedvanligt sätt årsmötet den 2 oktober att föregås av styrelsens timme. Det exakta innehållet är i skrivande stund inte fastställt, men ett flertal områden är aktuella för diskussion. En viktig punkt blir presentationen från Kvalitetsutskottet om det fortsatta arbetet med medicinsk kvalitetsrevision. Som presenteras på annan plats i denna tidning kommer styrelsen att väcka frågan om föreningens koppling till de olika ”sjukdomsgrupper” som finns nationellt och i Norden. I förlängningen av denna fråga ligger också hur föreningen ska gå vidare i utvecklingen av sin webbaserade information. Aktuella frågor är också det fortsatta arbetet med leukemiregistren samt eventuella framtida förändringar av onsdagskvällens innehåll under fortbildningsdagarna.

Mötet börjar som vanligt med symposiet på onsdagskvällen den 1 oktober. Det är i år Amgen som organiserar detta. Det högaktuella temat för årets symposium är ”Stem cells – current implications and new perspectives”. Huvudtalare är professor Peter Vernert, Dusseldorf, med Katarina LeBlanc som moderator. Dessutom kommer Amgens europeiska forskningschef från Cambridge att tala om vad som finns i ”the Amgen pipeline”. Vid anmälan till symposiet står Amgen för övernattningen till torsdagen. Torsdagens program innehåller presentationer om KLL, amyloidos och von Willebrand typ I. I amyloidosavsnittet kommer Ulf-Henrik Mellqvist att föreläsa om behandling i stället för Stig Lenhoff. Torsdagsprogrammet avslutas med styrelsens timme och föreningens årsmöte, se annan

Styrelsens timme är ju minst lika mycket medlemmarnas timme. Utnyttja detta viktiga tillfälle att hålla Dig informerad, komma till tals och framföra Dina synpunkter till styrelsen! Om Du har något ämne Du vill ha upp till diskussion får Du gärna förhandsanmäla detta till Stig.Lenhoff@skane.se. För styrelsen, Lund, augusti 2003 Stig Lenhoff


Svensk Hematologisk Förening och ”sjukdomsgrupper” Svensk hematologi är mycket aktiv och många medlemmar är aktiva i en eller flera av de olika ”sjukdomsgrupper” som finns (t.ex. KML-gruppen, ALL-gruppen, MPD-gruppen, Nordiska MDS och myelomgruppen m.fl). Dessa grupper arbetar dels med vårdprogram och rekommendationer och dels med olika former av klinisk forskning. Dessa grupper har historiskt bildats av hematologer med ett gemensamt intresse för en sjukdom. Flera av grupperna har redan idag en lång historia och har arbetat framgångsrikt under många år. Idag har det dock dykt upp några oklarheter kring relationen mellan föreningen och sjukdomsgrupperna framför allt när olika dokument publiceras på föreningens hemsida. En fråga är vem som är ansvarig utgivare för de dokument som publiceras på hemsidan. Har föreningen något ansvar för innehållet i de rekommendationer, vårdprogram etc. som publiceras? Detta får allt större betydelse när ekonomin i svensk sjukvård blir allt tuffare och det finns ett stort tryck på att introducera nya ofta dyra tekniker, läkemedel och diagnostiska metoder från olika intressenter. Patienter och anhöriga söker också i allt större utsträckning information på internet vilket gör att de dokument som publiceras på webben får allt större genomslag.

Vi har därför från styrelsens sida hört oss för med de flesta av de idag existerande grupperna. Dessa diskussioner har varit väldigt positiva och öppna där för- och nackdelar har vägts mot varandra. Fördelar med en organisation av grupperna som är mer klarlagd och närmare knuten till föreningen kan t.ex. vara: 1) Klarhet i ansvarsförhållanden vid publicering under föreningens hemsida. 2) Möjlighet för föreningen att stötta grupperna ekonomiskt vid behov. 3) Möjlighet för medlemmar i grupperna att ”överklaga” eventuella beslut i en av grupperna för avgörande i styrelsen. Nackdelar med en mer styrd organisation kan vara: 1) Mer byråkrati 2) Oklart hur nordiska grupper skall passa in i systemet Det har också framförts att problemet med ansvaret för olika dokument på webben kan lösas via länkar istället för att dokumenten ligger direkt på hemsidan. Det är givetvis också så att alla grupperna inte är lika eftersom vissa grupper är rent svenska och andra grupper är nordiska. De har också olika historia och olika arbetsformer.

En annan fråga är om föreningen kan stödja och hjälpa grupperna på något sätt. Fram till idag har varje grupp klarat sig själv såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Det kan dock i vissa sammanhang kanske ifrågasättas om gruppernas arbete till stor del finansieras via industrin. Gruppernas oberoende från kommersiella sponsorer kommer sannolikt att granskar alltmer intensivt i framtiden.

Styrelsen vill med detta inlägg väcka frågan. Förutom att vi hoppas att den diskuteras internt inom de olika sjukdomsgrupperna så har vi också beslutat att ta upp diskussionen som en punkt på styrelsens timme vid Kalmarmötet.

Slutligen har vi frågat oss om arbetet i grupperna kan vara betjänt av en gemensam struktur t.ex. beträffande organisation när det gäller att utse ansvariga personer i grupperna. Idag är formerna för flera av gruppernas organisation något oklara och även om några problem till vår vetskap inte har uppstått i gruppernas arbete så kan ju något sådant ske i framtiden.

Stipendiater

För styrelsen Per Ljungman

Dick Stockelberg.

Fördelningen av de stipendier som utlystes i OHE 2/2003 utföll enligt följande: Pfizers resestipendier till ASH 2003 om vardera 15.000 kr tilldelades Al-Khafaji, Huddinge, Martin Jädersten, Huddinge, samt Karin Wallman, Falun. Janssen-Cilags resestipendier om var-


dera 15.000 kr tilldelades Karin Forsberg, Umeå, för deltagande i the First Regensburg GvHD course samt Helene Hallböök, Uppsala, för deltagande i Symposium on Signal Transduction i Amsterdam. Wyeth Lederle Nordiska ABs resestipendium om 15.000 kr tilldelades Lotta Ohm, Karolinska sjukhuset, för deltagande i ESHs International Conference on CML i Italien. Styrelsen gratulerar stipendiaterna och önskar dem ett värdefullt utbyte av respektive aktiviteter. Samtidigt vill vi återigen tacka våra sponsorer som gör denna stipendieutdelning möjlig. Dick Stockelberg Stipendieansvarig

Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande nio personer välkomna som nya medlemmar respektive associerade (a) medlemmar i föreningen: Gayane Avetisyan, Huddinge (a), Ingrid Henke, Hudiksvall, Vladimir Lazarevic, Umeå, Lotta Lööf, Lund (a), Yousef Maen, Stockholm, AnnaKarin Meurk, Mölndal (a), Mikael Ohrling, Stockholm, Carina Seidel, Huddinge, Christel Wendt, Lund (a). Ansökan om medlemskap görs enklast (och numer nästan uteslutande) via föreningens hemsida http://www.svls.se/sektioner/he. Ange då din e-postadress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och lämna andra meddelanden via hemsidan.

L INDH & PA R TNERS

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Roche. Vi tackar vår sponsor.

Framtiden bygger på erfarenhet

Roche är ett av världens mest forskningsintensiva företag inom läkemedel

Brett sortiment ökar patientens möjligheter

och diagnostik.

För att göra behandlingen så enkel som möjligt för såväl patient som vårdpersonal har vi ett brett sortiment av NeoRecormon® (epoetin beta). Med åtta styrkor i förfyllda sprutor och tre styrkor i RecoPen® samt Multidos har vi det bredaste sortimentet bland epoetinpreparaten. Det breda sortimentet gör det lättare att anpassa behandlingen efter patientens behov. NeoRecormon® kan också ges subkutant på alla indikationer.

Roch e A B Liljeholms s t r a n d e n 5 Box 47 3 27 100 74 S t o c k h o l m

www.r o c h e . s e

Indikationer: • Anemi vid kroniskt nedsatt njurfunktion hos patienter i dialys. • Symptomatisk renal anemi hos patienter som ännu ej erhållit dialys. • Förebyggande av anemi hos prematura barn (gäller endast förfylld spruta). • Öka mängden autologt blod hos patienter i ett predonationsprogram. • Förebyggande och behandling av anemi hos patienter med tumörsjukdom som behandlas med platinabaserad kemoterapi. • Behandling av anemi hos vuxna patienter med multipelt myelom, låggradigt non-Hodgkin-lymfom eller kronisk lymfatisk leukemi som har relativ erytropoietinbrist och som erhåller antitumoral behandling. Förpackningar: Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 IE (6x0,3 ml) samt 10000 och 20000 IE (6x0,6 ml). Reco-Pen®: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i cylinderampull 10 000 (3 st), 20 000 (3 st) och 60 000 IE (1 st). Multidos: Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 100 000 IE, 5 ml, injektionsflaska + amp. För ytterligare information: Se produktresumé på fass.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.