2003 01

Page 1

Nr 1, Mars 2003, årgång 15 Redaktör: Stig Lenhoff Hematologkliniken Universitets Sjukhuset i Lund 221 85 Lund E-post: Stig.Lenhoff@skane.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner Arbetet i SFH går vidare när vårsolen förhoppningsvis snart börjar lysa över oss. En av de viktigaste frågorna för oss i styrelsen kommer att vara hur vi skall utveckla websidan. Där skulle vi vilja ha medlemmarnas hjälp. Vad vill ni skall finnas på sidan? Styrelsen har en del idéer men det känns viktigt att ta reda på vad ni alla medlemmar tycker. Beroende på era synpunkter kan sedan den bästa formen för hur sidorna skall se ut väljas. Några möjligheter som diskuteras är att medlemsregistret finns på sidorna med kontaktinformation inklusive epost- adresser, att de olika behandlingsgrupperna som finns för hematologiska sjukdomar (KML, ALL, AML etc) i större utsträckning sprider information via hemsidan och att stipendier annonseras på hemsidan snarare än via OHE. En fråga som då aktualiseras är framtiden för OHE. Om vi i större utsträckning använder hemsidan för att få ut information (t.ex. med emails som skickas ut när det finns ny information på sidan), behöver vi då OHE i dess nuvarande form? Vi vore mycket tacksamma för alla idéer och tips vi kan få in om hur ni tycker att vi

skall utveckla sidan bäst. Dessa kan skickas antingen till undertecknad (per.ljungman@medhs.ki.se) eller till Stig Lenhoff (Stig.Lenhoff@skane.se). SFH har legat långt framme i utvecklingen av medicinska kvalitetsrevisioner. Vi är tillsammans med infektionsföreningen den sjukhusbaserade verksamhet som kommit längst i och med att den första ”skarpa” revisionen ägde rum hösten 2002 på Karolinska sjukhuset. Ett stort tack till Michael Hedenus och den grupp som arbetat fram de mallar som skall användas vid dessa revisioner. Jag tror detta kommer att bli allt viktigare framför allt för att vi skall kunna få stöd för att hematologi är en resurskrävande verksamhet. Det är inte alltid lätt att få fram detta budskap som enskild företrädare i besparingstider. Att kunna få tips och stöd från utomstående inspektörer tror jag kan få stor betydelse. En annan fråga som debatterats flitigt i Läkartidningen och Dagens Medicin under de senaste månaderna är utredningen om framtidens medicinska specialitéer. SFH har nu fått denna utredning på remiss. Personligen tycker


jag att förslaget är acceptabelt för hematologins del men styrelsen vore tacksam för medlemmarnas synpunkter i denna fråga. Det går att ta del av utredningen via Socialstyrelsens hemsida. Synpunkter kan skickas till mig eller Stig Lenhoff. För att vi ska hinna ta hänsyn till era synpunkter när vi författar remissvaret behöver vi få in dem senast 1 april. Med vänliga hälsningar Per Ljungman

Swedish Haematology Summer Seminar 2002 Den 1-3 september 2002 anordnades Swedish Haematology Summer Seminar för sjätte gången. Temat denna gång var akut myeloisk leukemi och tack vare välvilligt stöd från vår sponsor kunde föreningen åter samla föreläsare av högsta internationella klass för att på ett informellt sätt presentera och diskutera olika aspekter av ämnet. Lokalen var Söderköpings Brunn som mötte oss med en både charmig och vacker brunnsmiljö och ett strålande sensommarväder. För våra utländska gäster kunde vi alltså visa upp en yttre miljö som överträffade en välregisserad turistinformation! Det vetenskapliga programmet delades upp i fyra sessioner där det kanske var svårast att välja lämpliga föreläsare till den inledande sessionen om patofysiologi. För de av oss som inte är helt unga har kunskapen vuxit enormt sedan vi ursprungligen läste in oss på ämnet. Jag är nog inte ensam om att många gånger ha svårt att inte tappa bort mig i sådana föreläsningar. Lyckligtvis har vi god expertis på hemmaplan och uppdraget gick till Tor Olofsson och Urban Gullberg, båda från Lund. Deras föreläsningar var mycket pedagogiska och allmänt uppskattade. Vi fick bland annat höra att leukomogenesen kan beskrivas med en s.k. ”two-hit”-modell. En första initierande händelse i de hematopoetiska

stamcellerna medför en klass II-mutation. Dessa mutationer har förmågan att kunna hämma differentiering via rubbningar i transskriptionsregleringen. Dock kan denna händelse följas av en latensperiod över många år innan en andra skada, ”second-hit” i stamcellen ger en klass I-mutation med åtföljande expansion av patologiska celler. Vidare diskuterades den omfattande kunskap vi idag har om fusionsproteinerna vid t ex PML/ RARa och AML1/ETO. Två föreläsningar handlade om Minimal Residual Disease. Alberto Orfao från Salamanca i Spanien berättade om sina studier med flödescytometri. Tekniken kan användas i cirka 80% av alla AML-fall och i de spanska studierna lyckades man tydligt identifiera grupper med risk för relaps alltifrån 0 till 85%. David Grimwade från London berättade om motsvarande studier där man påvisar fusionsgenerna för t ex t (15;17), t (8;21) och inv (16). Med hjälp av PCR-analyser var tredje månad har man kunnat prediktera 70% av recidiven hos APL-patienter. I det nya MRC-protokollet baserar man nu behandlingen av APL-patienterna delvis på PCR-analysen genom att dels ge intensifierad behandling till patienter med kvarvarande MRD efter konsolideringen och dels genom att ge behandling vid molekylärt recidiv. Ett europeiskt arbete för att standardisera dessa analyser pågår. Trots att det prognostiska värdet alltså nu är väl visat finns det inga studier som påvisar någon nytta med att modifiera behandlingen utifrån MRD-analyser. Det rådde stor enighet om att sådan modifiering av behandling endast skall göras inom ramen av kontrollerade studier. Tre ledare för tunga internationella grupper presenterade sina senaste studier och aktuella strategier för behandling av AML. Dessa tre företrädare representerade olika filosofier. Alan Burnett presenterade de olika MRC-studierna. Detta är mycket stora studier där man sammanlagt randomiserat cirka 7 000 patienter. Varje studie innehåller många gånger flera randomiseringar. Det kan kännas rätt ned-


slående att ta del av resultaten. Sammanfattningsvis tycker jag nämligen att man kan säga att man avfärdar den ena förhoppningen efter den andra för att i slutändan konstatera att standardbehandling med daunorubicin/ araC 3+7 fortfarande är oöverträffad. Icke desto mindre genereras givetvis mycket tung evidens ur detta. HOVON/SAKK genomför randomiserade studier där man inkluderar 300-400 patienter. Gruppen leds av Bob Löwenberg som bland annat berättade om deras arbete med att differentiera vår nuvarande riskklassificering. Elihu Estey leder verksamheten vid MD Andersson i Houston. Där är man helt inriktade på experimentella terapier inom fas I- och fas II-studier. Dessa studier ger snabba resultat och tillåter test av många hypoteser, men genererar å andra sidan endast nya hypoteser. Det blev en mycket livlig diskussion runt vilken typ av studier som är bäst för att leda utvecklingen framåt. I den debatten deltog samtliga tre herrar med stort engagemang, men även många av de övriga mötesdeltagarna. Själv blev jag litet förvånad över intensiteten i diskussionen då jag själv hade tänkt mig att herrarna skulle representera just tre skilda filosofier, vilka samtliga behövs. Per Ljungman från Huddinge höll som vanligt en utmärkt föreläsning om allogen BMT. Det nya här är att man börjar bli alltmer uppmärksam på att både morbiditet och mortalitet hos transplanterade patienter inte är obetydlig även många år efter behandling. Detta medför ett behov av att dela upp intermediärriskgruppen i hög respektive låg intermediärrisk. MRD och nya genetiska markörer måste utvärderas för detta. Detta var ett axplock ur programmet. En viktig målsättning när programmet görs är att det skall finnas utrymme för diskussioner. Antalet deltagare får därför inte vara för stort. Styrelsen anstränger sig för att fördela platserna så rättvist som möjligt över landet. Varje region får föreslå ett antal personer,

vilka sedan personligen inbjuds av föreningen. Det kan tyckas som ett visst slöseri att inte fler får delta när vi på hemmaplan har ett möte av högsta internationella klass. På det här mötet var vi 44 deltagare inklusive de inbjudna föreläsarna. Diskussionsklimatet var gott och det tror jag att man skall slå vakt om! Utöver all vetenskap hann vi även med att åka båt på Göta kanal. Alan Burnett blev kvarglömd, men genom någon rådig insats kunde han komma ombord i samband med en slussning. Kanalfärden gick genom vackert svenskt sommarlandskap, varefter vi slussade ut på Slätbaken för att få åtminstone en liten försmak av den svenska ostkusten innan vi vände åter. Det första Swedish Haematology Summer Seminar hölls i Marstrand 1992 och handlade om myeloproliferativa sjukdomar. Därefter har de hållits vartannat år på olika platser i landet och med olika teman. Styrelsen ansvarar för programmet och för fördelningen av deltagarplatser. För att genomföra seminarierna är föreningen dock helt beroende av sin sponsor. Ända sedan starten är det Schering-Plough Nordic Biotech som har gett Svensk Förening för Hematologi detta ytterst generösa stöd. Jag vill framföra föreningens stora tack till Schering-Plough för detta. Ett särskilt tack till Britt SundmanEngberg som så förtjänstfullt ansvarade för de praktiska arrangemangen. Har man haft en så här ambitiös aktivitet sex gånger med två års mellanrum måste man väl kunna säga att det blivit en tradition? Formen för dessa möten ger möjlighet till en fördjupning som är svår att nå på kongresser och kortare möten. Jag hoppas verkligen att traditionen får leva vidare och att föreningen kan arrangera ett nytt Summer Seminar sommaren 2004. Ulf Tidefelt Programansvarig


Om IPULS IPULS står för ”(I)nstitutet för (P)rofessionell (U)tveckling av (L)äkare i (S)verige. Målet är att stödja läkares behov inom specialistutbildning och fortbildning. IPULS ägs gemensamt av Läkaresällskapet, Läkarförbundet och Landstingsförbundet. Ägarna representeras i styrelsen som har Bernhard Grewin som ordförande. VD för Institutet är Magnus Sederholm som har ett kansli till hjälp. Man har bildad två referensråd: Pedagogiskaoch vetenskapliga rådet och Intressentrådet (utbildningsproducenter). Verksamheten startade under hösten 2002 och man hade ett lanseringsmöte den 25 september och möte med representanter för specialistföreningar den 19 december. Man vill ta ett samlat grep om utbudet av utbildningar, både de centralt finansierade SKkurserna och andra kurser som organiseras t ex av huvudmän, specialitetsföreningar, läkemedelsföretag osv. SK-kursorganisationen har man tagit över från Socialstyrelsen men den blir tills vidare oförändrad. Ekonomin tillåter tyvärr inte någon ökning av antalet SK-kurser vilket har varit ett krav från flera specialistföreningar. Huvudansträngningen är f n lagd på att försöka få en kvalitetsstämpel på utbildningar som ligger utanför SK-kursutbudet. De kurser och andra utbildningar som blivit godkända (ackrediterade) vid IPULS kvalitetsgranskning kommer att ingå i en gemensam nätbaserad kurskatalog. Man har presenterat ett förslag hur en sådan kvalitetsgranskning skall se ut. Kurser anmäles till IPULS och kursgivaren betalar en granskningsavgift som f n är 6.000 kr. Kursen granskas enligt särskild mall på IPULS-kansliet vad det gäller det formella och skickas sedan till bedömning av de sakkunniga som utsetts av specialitetsföreningar. Man vill f n ha en ordinarie sakkunnig och en suppleant. Undertecknad har av styrelsen för vår förening blivit utsett till ordinarie sakkunnig och en suppleant är på väg att utses. Styrelsen anser att det är lämpligt med en relativt nybliven specialist i

hematologi. Utbildningen av sakkunniga startas i mars 03. För granskning av en kurs utgår ett arvode som f n är 1.000 kr. Genom att samla allt utbud av utbildningar på samma ställe förbättrar man möjligheter till planering och samordning. Man kan också söka finansiärer (genom Intressentrådet, nätverk bland utbildarna etc) för de kurser som anses angelägna men saknar egen finansiering. Man vill också granska ST-utbildningsprocessen genom att samla information om de aktiviteter som försiggår inom olika specialiteter och lokalt på kliniker. Aktuell information kommer att finnas på hemsidan: www.ipuls.se Richard Lerner ST-utskottet

Kurser under hösten Under hösten 2003 anordnas två kurser för hematologiskt intresserade kollegor. Dessa kurser stöds av SFH. Onkologkliniken och Hematologkliniken vid Huddinge sjukhus anordnar den 4-6 september 2003 en kurs i molekylärbiologi på Johannesbergs slott, Rimbo. Sista ansökningsdag är den 30 april 2003. Anmälan skickas Åsa Johansson, Hematologiska klin, Huddinge Universitetssjukhus, 141 86 Stockholm, tel 08 585 824 38. För mer information se även ”Litet kalendarium” på SFHs hemsida, www.svls.se/sektioner/he . Nordic Myeloma Study Group (NMSG) planerar en kurs i myelom den 5-7 november 2003 i Järavallen strax utanför Lund. Kursen vänder sig företrädesvis till yngre kliniker och forskare i de nordiska länderna med intresse för myelom och närbesläktade sjukdomar. Närmare information kommer med nästa nummer av OHE och kommer också att bli tillgänglig på SFHs hemsida.


Onkologkliniken och Hematolog kliniken vid Huddinge Universitetssjukhus inbjuder till: KURS I MOLEKYLÄRBIOLOGI Tid: 4-6 september 2003 Sista ansökningsdag: 30 april 2003 Plats:Johannesberg Slott, Rimbo Kursavgift:1.700 kr

Ytterligare information om kursen meddelas i bifogat blad.

Specialistexamen i Hematologi Svensk Förening för Hematologi anordnar år 2003 frivillig specialistexamen i hematologi. Skriftligt prov sker på hemsjukhuset valfri vardag under vecka 20 (mellan 12:e och 16:e maj). Muntlig examen sker i anslutning till föreningens fortbildningsdagar i Kalmar 1-3 oktober 2003 och förutsätter godkänt skriftligt prov. Anmälan (senast 27/4) göres till sekreterare Rose-Marie Kesti, Hematologikliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping; telefon: 013-222822, fax: 013-222042, e-mail: Rose-Marie.Kesti@lio.se. Ange vid anmälan till vem skrivningen skall skickas. Ytterligare upplysning kan lämnas av Claes Malm, 013-222000 vx eller Richard Lerner, 08-58580000 vx.

Stipendiater Fördelningen av de stipendier som utlystes i OHE 4/2002 utföll enligt följande: NovoSeven Resestipendium på 15.000 kr tilldelades Anna Olsson, Sahlgrenska sjukhuset, för studiebesök vid The Blood Research Institute, Milwaukee, USA. Swedish Orphan och Gilead Science stipendier a 12.500 kr för deltagande i EBMT-mötet 2003 tilldelades Jonas Mattsson, Huddinge, och Ulla Axdorph, Karolinska sjukhuset. Roche AB stipendier a 17.500 kr för deltagande i kursen på Hammersmith tilldelades Elisabeth Ejerblad, Uppsala, och Anders Sjölander, Sundsvall. Baxters resestipendium a 10.000 kr tilldelades Petar Antunovic, Linköping, för deltagande i MDS-möte i Paris, samt Mats Brune, Sahlgrenska, för deltagande i From stem cells to therapy, Colorado. Pharmacias resestipendier a 10.000 kronor tilldelades Max Flogegård, Uppsala, samt Stefan Norin, Huddinge, för deltagande i Nordiska vårmötet, Reykjavik, och Kourosh Lotfi, Linköping, för deltagande i 94:th annual meeting American Association of Cancer Research. Stipendiaterna gratuleras. Vi kunde i år endast dela ut ett av Novosevens två resestipendier på grund av för få ansökningar inom området hemofili/koagulation. Fler ansökningar efterlyses för nästa år!! Dick Stockelberg Stipendieansvarig


Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande tio personer välkomna som nya medlemmar respektive associerade (a) medlemmar i föreningen: Ingrid Arvidsson, Danderyd (a), Britt-Marie Vaarala, Huddinge (a), Patrik Malmros, Södertälje (a), Josefina Horvath Dykes, Lund, Miroslava Pinkava, Göteborg, Caroline Wassberg, Stockholm (a), Björn Wahlin, Huddinge, Kent Tufvander, Göteborg (a), M Rasheed Zaki Khan, Huddinge (a), Jan Schmidt-Mende, Huddinge (a). Ansökan om medlemskap görs enklast (och numer nästan uteslutande) via föreningens hemsida http://www.svls.se/sektioner/he. Ange då din e-postadress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan också smidigt meddela adressändringar och lämna andra meddelanden via hemsidan.

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Schering. Vi tackar vår sponsor.

support Cancer påverkar miljontals människor varje dag Inte alla är patienter

Schering Haematology & Oncology

care

E mail: scan haemonc@schering de

www haemonc com

trust


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.