2002 03

Page 1

Nr 3, September 2002, årgång 14 Redaktör: Martin Höglund Medicincentrum Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala E-post: martin.hoglund@medsci.uu.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner, För oss som stannat i Sverige har sommaren varit lång, torr och het, men vi tänker på de av regnen drabbade i östra Europa och Kina. Hur olika det kan vara. I vårt yrke får vi ofta anledning att begrunda hur livet snabbt kan förändras av sjukdom eller annan olycka. Vi får anstränga oss för att mildra konsekvenserna och visa deltagande, men måste samtidigt behålla modet och arbetsglädjen, annars får drabbade mindre hjälp, nu och i framtiden. Vår förening har det dubbla syftet att främja medlemmarnas verksamhet till glädje för våra kunder, men även att efter förmåga bistå i strävan att förbättra arbetssituationen för hematologerna. Livskvalitet privat är inte heller fel, och livskvalitén främjas av de sociala kontakterna i samband med fortbildningsdagar och andra gemensamma aktiviteter. Delar av föreningens styrelse börjar nu se slutet på sin mandatperiod, under vilken vi haft förtroendet att företräda Er, Sveriges hematologer. Det har varit ett stimulerande uppdrag att föra stafettpinnen vidare. Många frågor har drivits av företrädare inom föreningens styrelse, och vi har förvaltat, och i bästa fall försökt utveckla arvet. Vi har haft vissa visioner, och även om resultaten oftast inte varit omedelbara och betydande, så känner vi som avgår ett lugn och en tillförsikt inför den tillträdande styrelsens kapacitet och intresse att tillvarata våra intressen som hematologer i den nära framtiden. Se valberedningens utomordentliga förslag till fortsatt representation! Jag vill passa på att tacka mina samarbetspartners i styrelsen under de gångna åren för ett utomordentligt väl genomfört arbete. Hösten kör nu igång med Sommarseminarium om AML, fortbildningsdagar m.fl aktiviteter. Missa inte chansen att säga Er mening om föreningens verksamhet vid årsmötet

3 oktober, kallelse finnes förutom i OHE även på hemsidan, liksom kalender över utbildningar med mera. Tack för dessa år i föreningens tjänst. Gunnar Juliusson

Förslag till stadgeändring* Svensk förening för Hematologis (SFH) nuvarande stadgar (§12 ) föreskriver att minst ett av föreningens årliga möten hålls i anslutning medicinska riksstämman. Detta är inte i överensstämmelse med rådande praxis. Styrelsen föreslår därför att årsmötet 2002 beslutar om följande ändring av SFHs stadgar: § 12 Nuvarande lydelse: ”Föreningen avhåller minst två sammanträden årligen, varav det ena förlägges till medicinska riksstämman. Årsmötet förlägges till medicinska riksstämman eller annan lämplig tidpunkt och plats beslutat vid föregående årsmöte”. föreslås ändrad till: ”Föreningen avhåller minst två sammanträden årligen. Årsmötet förlägges till fortbildningsdagarna eller annan lämplig tidpunkt och plats beslutad vid föregående årsmöte”. Uppsala 20/8 2002 SFHs styrelse genom Martin Höglund * ovanstående stadgeändringsförslag godkändes av årsmötet i Luleå 4/10 2001, men måste för att vinna lagkraft underställas även kommande årsmöte (3/10 2002)


Kallelse Nedanstående kallelse finns även att läsa på föreningens hemsida: www.svls.se/sektioner/he OBS! Direkt före själva årsmötet kommer styrelsen under ”Styrelsens timme” (kl 16.00-17.00 i samma sal) att informera medlemmarna om läget vad gäller Medicinska Kvalitetsregister (inkl. Leukemiregistret), Medicinsk Kvalitetsrevision samt CME-ackreditering. Detta innebär en möjlighet för dig som medlem att komma till tals och delta i i diskussionen. Ärade medlem ! Härmed kallas Du till Årsmöte i Svensk Förening för Hematologi Tid: Torsdagen den 3/10 2002 kl. 17.00. Plats: Hasseluddens Konferensanläggning, Stockholm Föredragningslista §1 Val av ordförande och sekreterare för mötet §2 Val av justeringspersoner (2st) §3 Styrelsens verksamhetsberättelse §4 Ekonomiskt bokslut §5 Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet §6 Val av nya styrelseledamöter (se valberedningens förslag) §7 Val av revisorer och revisorssuppleanter §8 Val av valberedning för kommande årsmöte §9 Förslag till stadgeändring (se bilaga) §10 Årsavgiftens storlek §10 Föreningens årsavgift till Nordisk Förening för Hematologi §11 Övriga frågor §12 Nästa årsmöte Välkommen! För styrelsen, Uppsala, augusti 2002 Martin Höglund sekreterare i Svensk Förening för Hematologi

Valberedningens förslag Vid kommande årsmöte avgår Gunnar Juliusson (ordf), Martin Höglund (sekr.) och Maria Eckerrot (kassör). Ordförandeposten i SFH övertas av Per Ljungman såsom ordförande-elect. Dick Stockelberg (övrig ledamot) och Karin Tholin (övrig ledamot) har båda två år kvar av sina resp.

mandatperioder. Vi behöver alltså välja en ny sekreterare och en ny kassör. Valberedningen, som består av ordf. Eva Hesse-Sundin (Eskilstuna), Anders Wahlin (Umeå) och Ingmar Winqvist (Lund), föreslår Stig Lenhoff, Lund, till posten som sekreterare samt Anna Åleskog, Uppsala, till ny kassör. Gunnar Grimfors och Ingemar Turesson föreslås få förnyat förtroende som föreningens revisorer.

Nytt vårdprogram för KML Svenska KML-gruppens första vårdprogram utarbetades 1984 och uppdaterades 1986. Ett andra vårdprogram var sedan i bruk från 1989 t.o.m. 1997 varefter gruppen gruppen har deltagit i multinationella kliniska terapistudier. Behovet av ett nytt, aktuellt vårdprogram har senaste åren vuxit sig starkt varför KML-gruppen nu utarbetat ett sådant. Vårdprogrammet innehåller följande delar: Nya KML-registret (bakgrund, praktiska anvisningar), diagnostik/utredning vid nyupptäckt KML, förteckning över pågående studier, behandling av kronisk fas resp. blastskov samt – sist men inte minst – indikationer för allogen stamcellstransplantation. Behandling av KML är just nu ett mycket spännande, dynamiskt område där – bl.a. pga Glivecs (STI571) intåg kunskapsläget är osäkert. Terapianvisningarna är därför på flera punkter medvetet vaga och vi rekommenderar att man frikostigt diskuterar med regionalt KML-ansvarig kring val av terapi för en enskild patient. Tilläggas kan att det just nu pågår en diskussion mellan italienska och svenska/danska KMl-grupperna om deltagande i en Fas III-studie vid nyupptäckt KML där kombinationen Glivec+pegylerat Interferon jämförs med Glivec enbart och Interferon+Hydroxyurea är kontrollarm. Vi hoppas att en sådan studie kan komma igång under första kvartalet 2003. Vårdprogrammet föreligger tills vidare endast i ”nätversion” och kan läsas/laddas ned (PDF, HTML alt. Wordformat) på/från KML-gruppens nya hemsida (www.svls.se/sektioner/he/kml), som ju är en underavdelning av hematologiföreningens hemsida. En första uppdatering kommer att göras i slutet av september – håll utkik på hemsidan! Vi hoppas dock att i vinter/vår kunna distribuera en tryckt upplaga. Synpunkter på vårdprogrammet mottages tacksamt ! För Svenska KML-gruppen Martin Höglund


Medicinsk kvalitetsrevision – nu startar vi ! På uppdrag av Svensk Förening för Hematologis (SFH) styrelse har Kvalitetsutskottet (KU) genomfört två pilotrevisioner i syfte att utvärdera och finslipa proceduren och protokollen. Gunnar Grimfors och undertecknad utförde den första revisionen i Lund i juni 2000. Eva HellströmLindberg samt Magnus Adriansson gjorde motsvarande revision av den hematologiska enheten i Sundsvall i november ifjol. Erfarenheterna har återförts till styrelsen, Enheten för Medicinsk revision (EMK) (EMK är en gemensam enhet för Läkarförbundet och Läkaresällskapet.) samt KU:s övriga revisorer. Efter en del smärre justeringar har vi funnit att organisationen är välfungerande och protokollen tillämpliga. Revisionerna har upplevts som mycket stimulerande och lärorika för revisorerna och värdefulla för de inspekterade klinikerna. Funna brister, även vad gäller resurser, var ofta redan kända, men revisionen har bidragit till att man med ökad kraft kunnat åtgärda dem eller genomdriva ett utvecklingsarbete. Styrelsen har tagit beslut om fortsatt stöd, även ekonomiskt, till fortsatt utvecklingsarbete av medicinsk kvalitetsrevision. Dessutom har KU fått i uppdrag att utveckla protokoll för revision av den hematologiska verksamheten på länsdelssjukhus, eftersom nuvarande instrument är tillämplig endast för större hematologenheter. En arbetsgrupp för detta har utsetts. Styrelsen har vidare utsett Gunnar Grimfors till SFH:s representant i EMK:s styrgrupp, som sammanträder regelbundet och där ett erfarenhetsutbyte mellan specialiteterna sker. Längst har specialiteterna infektion, psykiatri kommit där medicinsk revision upplevs lika självklar som SPURinspektionerna. Men även allmänmedicin och ortopedi har kommit långt. SIM har hittills ställt sig avvaktande. Både kliniker (motsvarande) eller sjukvårdshuvudmän har beställt och fått medicinsk kvalitetsrevision utförda. SFH har nu tagit beslut att via EMK ge klartecken för "skarpa revisioner" hos hågade sjukvårdshuvudmän och kliniker. Däremot tar styrelsen inget ekonomiskt ansvar för verksamheten, utan detta görs av EMK/Läkarförbundet. Kostnaden per revision har tillsvidare beräknats till 52 000 kronor. Detta belopp täcker utbildningsbehov av framtida revisorer, administration samt sju arbetsdagar för förberedelse, utfört arbete på plats samt en strukturerad rapport. Tillkommer resekostnad, två hotellnätter samt svenskt traktamente. Intresserade kliniker kan beställa medicinsk kvalitetsrevision via EMK (e-post anders.bengtsson@slf.se) som kan lämna ytterligare information, liksom undertecknad. EMK:s styrgrupp utser revisorer, som tillsammans med beställande klinik planerar den beställda revisionen. Den första "skarpa" revisionen är beställd av Hematologicentrum, KS och pla-

neras till i höst (oktober). Ytterligare en hematologisk enhet/klinik har anmält intresse. Undertecknad svarar gärna på frågor om Medicinsk Kvalitetsrevision under det kommande årsmötet (3/10). Sundsvall 2002-08-19 Michael Hedenus Ordf. KU

Symposium på Riksstämman: "Att ge järnet" Under denna kärnfulla rubrik kommer nyheter på järnområdet att avhandlas under ett symposium med Jan Palmblad och Gunnar Birgegård som ansvariga. Med hjälp av inbjudna föreläsare kommer dessa att avhandla nyheter angående järnmetabolismen, inflammationens inverkan på järnomsättning och erytropoes, nya diagnostiska metoder samt den brännande frågan om järnbehandling vid Epo-terapi. Nya järnpreparat kommer också att diskuteras. Inbjudna föreläsare är Gunnar Ronqvist (diagnostik), Peter Barany (järn och Epo), Olle Hernell (järn och utveckling) samt ytterligare någon person. Vårt symposium äger rum fredagen den 29/11 kl. 08.3010.00, sal K1. Välkomna !

Fortbildningsdagar i Hematologi 3-4/10 Glöm inte att anmäla Er till Fortbildningsdagarna i Hematologi vilka i år äger rum 3-4 oktober på Hasseluddens konferenscenter, Stockholm. Kvällsmöte med Novartis som värd 2 oktober. Program + anmälningsinstruktioner har redan kommit hem till alla medlemmar och finns även på hematologiföreningens hemsida (www.svls.se/sektioner/he). Anmälan allra enklast via hemsidan! Tänk speciellt på att söka fallstipendier samt att anmäla förslag till "årets hematologiska avhandling" Välkomna Eva Hellström Lindbergn

Stipendiater Fördelningen av de stipendier som utlystes i OHE 2/2002 utföll enligt följande: Pharmacias resestipendier till ASH 2002 tilldelas Patrik Andersson, Skene, Richard Rosenquist,


Uppsala samt Maria Sandhall, Ängelholm. Janssen-Cilags stipendium för resa/studiebesök går till Daniel Garwicz, Lund. Wyeths stipendium tillfaller Catharina Lewerin, Göteborg (Sahlgrenska) Denna information finns även utlagd på vår hemsida (www.svl.se/sektioner/he). Styrelsen gratulerar stipendiaterna och önskar dem ett värdefullt utbyte av respektive aktiviteter. Samtidigt vill vi återigen tacka våra sponsorer som gör denna stipendieutdelning möjlig. Dick Stockelberg

Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande tio personer välkomna som nya medlemmar respektive associerade medlemmar (a) i föreningen: Anna-Karin Alvunger, Kalmar, Fleming Björnberg, Lund Maria Engström, Lund (a), Markus Hansson, Lund, AnnSofie Johansson, Umeå, Richard Karlsson, Malmö (a), Rita Lind, Örebro (a), Eva Malmqvist, Örebro (a), Marcus Nilsson, Lund (a), Madelene Limnefelt (Sw. Orphan), Stockholm (a) Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida http://www.svls.se/sektioner/he. Ange då Din e-postadress för snabbt och kostnadseffektivt svar. Du kan numera också smidigt meddela adressändringar via hemsidan.

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av MSD. Vi tackar vår sponsor.

Angrip infektionen, inte patienten NYHET

Caspofungin är ett nytt antimykotikum, det första i klassen echinocandiner. Caspofungin har en unik verkningsmekanism – angriper specifikt svampens cellvägg. Preparatet har väldokumenterad effekt i kombination med en fördelaktig biverkningsprofil*. Kort sagt; Caspofungin angriper infektionen, inte patienten.

02-03-CAN-02-S-9-J. Mars 2002

*vid invasiv aspergillos

Tel: 08-626 14 00 • Besök oss på:

msd.my.yahoo.se

Caspofungin MSD. Antimykotikum (echinocandin) för systemiskt bruk med effekt på svampens cellvägg. Ampuller 50 mg och 70 mg. För ytterligare information se FASS.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.