2002 01

Page 1

Nr 1, Mars 2002, årgång 14 Redaktör: Martin Höglund Medicincentrum Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala E-post: martin.hoglund@medsci.uu.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner, Hematologiföreningen har ett aktivt verksamhetsår framför sig. Närmast är vi ansvariga för det Nordiska Hematologiska Vårmötet som hålles i Linköping 30 Maj – 1 Juni, se bilagd inbjudan. Det kommer att bli ett högklassigt program med världsledande experter som skall tala om nyheter, uppdateringar och sammanfattningar av handläggning av många av de tunga tillstånd som engagerar oss dagligen, som myelom, kronisk myeloisk leukemi, lymfoproliferativa sjukdomar och akut myeloisk leukemi. Vi tror därför att mötet kommer att vara av stort värde för alla föreningens medlemmar. Dessutom hoppas vi få möjlighet att träffas under trivsamma former, och kanske planera framtida samarbeten på nordisk basis. Omedelbart efter vårmötets avslutning lördagen 1 Juni vidtar en utbildningssession om akut myeloisk leukemi. Detta är en fortsättning på den nyordning med utbildning i anslutning till Nordiska Vårmötet, som inleddes förra våren i Vaasa. Ansvarig för denna utbildning är den Nordiska Hematologiföreningen, med Eva Kimby som ordförande. Utbildningssessionen är kostnadsfri, och inkluderar även tillträde till lördagsmorgonens symposium om akut myeloisk leukemi, och anmälan sker på samma blankett som för Vårmötet. Även utbildningssessionen ser ut att bli förstklassig med utmärkta inbjudna föreläsare. Det är tänkt att utbildningssessionen skall var i ett lite mindre format än vårmötet, och om det blir överbokningar får styrelsen ansvara för att fördela platserna utifrån föreningstillhörighet, geografisk representation och estimerat utbildningsvärde.

Som Ni vet blev det inget deltagande från föreningen under gångna Riksstämman. Vi ser därför Nordiska Vårmötet som det huvudsakliga tillfället då föreningens medlemmar kan presentera sin verksamhet, såväl grundforskning, kliniska studier som verksamhetsutvärdering. Vi vill därför uppmana alla att skicka in abstrakter till vårens möte. Sista anmälningsdag är 15 april (liksom för utbildningseftermiddagen och för tidig rabatterad registrering till mötet). Vi kommer att utdela pris till bästa abstrakt, och även resestipendier. Beträffande årets riksstämma pågår förberedelse för ett multidisciplinärt symposium om järn, som vi hoppas skall kunna genomföras. Vi ser fram emot den skriftliga rapporten från nationella registret av akut leukemi innefattande åren 19971999. Rolf Billström har lagt ner ett mycket stort arbete på denna analys, som för första gången även inkluderar utfall. Vi räknar med att rapporten skall finnas tillgänglig via föreningens hemsida inom kort. Som Ni vet har vi diskuterat möjligheten att inrapportera såväl som att få ut information ur akutleukemiregistret via nätet. Frågan behandlas nu av de samlade onkologiska centra, inklusive den legala och etiska aspekten. Vi tror att ett nätbaserat register skulle kunna underlätta för oss som datarapportörer, kunna minska överföringsled och därmed fel i datainrapporter-ingen, och framför allt kunna ge oss aktuella och relevanta utdata. Tyvärr kan vi för dagen inte ge någon prognos om tiden till möjlig uppstart. Vi har dock ett viktigt arbete framför oss med


att dels utveckla vilka indata som registret borde kompletteras med för att öka värdet av informationen, dels arbeta med att ha akutleukemiernas grunddata gemensamma med KML och MDS-gruppernas register. Detta skulle även innebära en möjlighet att prospektivt studera betydelsen av WHO-klassifikationen i praktiken, dels betydelsen av transformation från myeloproliferativa sjukdomar till akut leukemi.

Øystein Bruserud, Bergen, Hans Hasselbalch, Køpenhavn, Eeva Juvonen, Helsinki, Jack Kutti, Göteborg, Olle Linder, Örebro, Gerd Lärfars, Södersjukhuset, Eva Löfvenberg, Uppsala, Claes Malm, Linköping, Berit Markevärn, Umeå, Nils Mauritzon, Lund, Mats Merup, Huddinge, Jan Palmblad, Huddinge, Jan Samuelsson (sekr), Södersjukhuset, Jan Westin, Lund

Kvalitetsrevisorerna har under hösten 2001 genomfört den andra provinspektionen, denna gång i Sundsvall, och nu pågår diskussioner med Enheten för Medicinsk Kvalitetsrevision om finputsning av protokollet. Därefter förväntar vi oss att skarpa revisioner skall kunna erbjudas.

Vårdprogram Ett vårdprogram för Polycythemia vera, Essentiell trombocytos och Myelofibros har utarbetats och distribuerats till landets hematologer och hematologiskt intresserade invärtesmedicinare. Vårdprogrammet finns numera lättillgängligt på SFHs hemsida (www.svls.se/sektioner/he ) . En komplettering kommer att tillföras i form av morfologiska diagnoskriterier, som är under utarbetande av en arbetsgrupp av hematopatologer. Vårdprogrammet kommer att spridas till Norge och Danmark under år 2002. Gruppen avser att revidera programmet inom ett par år.

Med stöd av Schering-Plough anordnas även i år Summer Seminar, även detta med tema akut leukemi. Ansvarig för programmet är Ulf Tidefelt, och information följer. Fortbildningsdagarna håller också på att planeras med Eva Hellström-Lindberg som lokalt ansvarig, boka in 2-4 oktober. Det kommer med säkerhet bli ett givande och stimulerande program även i år. Gunnar Juliusson

Nordiska gruppen för Myeloproliferativa sjukdomar (Nordiska MPD-gruppen) Nordiska MPD-gruppen startade som en nationell svensk grupp år 1997 med två syften: att bidra till att förbättra diagnostik och behandling av patienter med MPD och att bedriva forskning om dessa sjukdomar. Deltagare och initiativtagare var representanter från hematologiklinikerna i Uppsala, Stockholm, Lund, Umeå och Göteborg. Senare har även Linköping och Örebro anslutit sig. Sedan ett år tillbaka har kretsen vidgats genom deltagande av representanter för hematologiklinikerna i Köpenhamn, Bergen och Helsingfors. Eftersom gruppens första forskningsprojekt varit en behandlingsstudie med anagrelide (Agrylin) mot trombocytos har gruppen stöd för sina möten (2 ggr/ år) av Swedish Orphan. Gruppen har samarbete med engelska och Europeiska MPD-grupperna. Gruppen har fn följande medlemmar: Gunnar Birgegård, Uppsala (ordf), Magnus Björkholm, KS,

Studier Hittills har tre kliniska studier igångsatts: Agrenalidebehandling av trombocytos vid PV och ET, Talidomid vid Myelofibros (MF) och Pegylerat a-interferon (IFN) vid PV och ET. 1. Feasibility and biological effects of anagrelide treatment in patients with chronic myeloproliferative disease. Studien är en öppen multicenterstudie som avser att undersöka hur anagrelidebehandling av trombocytos vid MPD fungerar praktiskt vad gäller effekt, biverkningar samt med avseende på vissa biologiska effekter som trombocytfunktion, benmärgsmorfologi etc. Sextio patienter har rekryterats och behandlats i 2 år. Den sista patienten uppnår 2 års behandling i feb – 02. 25 patienter har diagnosen ET, 11 PV och 1 MF. En interimsanalys utfördes när alla patienter behandlats i minst 2 månader. 47 patienter hade då behandlats i >6mån, 21 i >12 mån. Behandlingsmålet B-TPK < 400 hos symptomatiska patienter, < 600 hos asymptomatiska uppnåddes i 60 % av patienterna, en reduktion av B-TPK med hälften men ej till behandlingsmålet i 10 %. 30 % utgjorde behandlingsmisslyckanden, i nästan samtliga fall pga av att biverkningar gjorde det omöjligt att höja dosen tillräckligt. I ett fall uppnåddes ingen effekt trots hög dos. Nästan samtliga behandlingsavbrott förefaller komma inom de första 6 månaderna. De dominerande biverkningarna var hjärtklappning (40%), huvudvärk (33%), lösa avföringar eller diarré (32%), illamående (26%) och trötthet (16%). Några patienter hade ödem och dyspné. Ett fall av svår men reversibel nefrit uppträdde. Elva patienter (19%) hade inga biverkningar


alls. På en ”feasibility scale ” 1 (beh fungerar mkt bra) – 10 (fungerar inte alls) var mean för vid 3 månader 7.6 (patienter) och 7.7 (läkare), vid 6 månader (n=47) 8.6 (patienter) och 8.7 (läkare)och vid 12 mån (n=21) 9.2 (båda). Medeldosen ökade inte under behandlingen utan var ca 2.3 mg. Slsutsatserna vid interimsanalysen var att anagrelide (Agrylin) effektivt reducerar B-TPK hos 60 % av patienterna vid tolerabel dos, att biverkningar är vanliga och huvudorsaken till behandlingsmisslyckande, som uppträder i ca 30 % av fallen. De patienter som har lindriga biverkningar är nöjda med behandlingen och adapterar sig till biverkningarna. I en delstudie på 12 patienter påvisades inga effekter på trombocytfunktionen efter 6 månaders behandling. Studien kommer att analyseras under våren –02 och presenteras under hösten.

2. Talidomid vid Myelofibros (MF). Våren 2001 genomfördes en fas II studie av talidomid vid symptomgivande MF. För att inkluderas i studien krävdes Hb < 110. Den primära målsättningen var att öka patientens Hb och/eller minska transfusionsbehov. Talidomid gavs i successivt ökande doser med måldos 800 mg/dag. Dock visade det sig att meddeldosen av talidomid som tolererades var 400 mg/dag. Utvärdering skedde efter 3 månader, och patienter som då uppvisade ett behandlingssvar skulle fortsätta terapi. Avsikten var att inkludera 25 patienter, men protokollet föreskrev en interimsanalys efter de första 14 patienterna. Då ingen av 14 evaluerbara patienter uppvisade ett svar vid denna analys stängdes studien i september 2001. 5/14 patienter avbröt studien innan 3 månader pga biverkningar. Samtliga 14 patienter uppvisade någon grad av kända talidomidbiverkningar. 3/14 patienter uppvisade progress av sjukdomen definierat som > 50 % ökning av transfusionsbehov. 2 patienter avled under studien, en av AML som av allt att döma förelåg redan vid studiestart och som diagnosticerades efter 6 dagars behandling. En patient avled av pneumoni efter 3 månaders behandling. En signifikant ökning av trombocyttalet sågs efter 1 månads behandling, men denna ökning försvann efter 2 och 3 månader då talidomiddosen ökades. Ytterligare 3 nyligen avslutade studier visar liknande resultat, dvs att talidomid i doser som används vid myelom ger ingen eller ringa förbättring av Hb. En italiensk studie har visat att talidomid givet till nydiagnosticerade patienter med idiopatisk MF medförde en markant Hb-stegring och upphävt transfusionsbehov hos 3/4 patienter. Med tanke på detta samt biverkningsproblematik genomförs i Italien samt USA f.n studier där talidomid ges i dosen 50 mg/dag.

3. Pegylerat a-interferon (IFN) vid PV och ET. Våra behandlingsrekommendationer från 1998 anger att IFN är förstahandsval vid behandling av PV och ET hos ”yngre” patienter där man vill undvika risken för sekundär leukemi orsakad av cytostatika. En genomgång av publicerade studier visar att IFN normaliserar trombocyter hos 90 % av PV och ET patienter, och hos 50 % av PV patienter bortfaller behovet av venesektion helt. Långtidsdata av PV patienter behandlade > 10 år har nyligen presenterats med mycket goda resultat. Problemet med IFN behandling är att cirka 25 % av PV och ET patienter avbryter behandling pga fr. a psykiska biverkningar . Vi har därför i januari 2002 startat en Fas II studie av pegylerat IFN (PegIntron) där 40 pat med PV eller ET skall behandlas i två år. Detta är den första studien i vår grupp där samtliga nordiska länder kommer att deltaga. Vår förhoppning är att pegylerat IFN skall ha samma goda effekt som konventionellt IFN men tolereras bättre. Den primära målsättningen är effekt på trombocytos. Bland sekundära målsättningar kan poängteras livskvalitetsmätning med QLQ-C30 samt ett försök att prediktera vilka patienter som kommer att drabbas av depressiva besvär under behandling. Den s.k HAD- skalan (Hospital Anxiety and Depression) har i studier av melanompatienter som behandlas med höga doser IFN med stor säkerhet i förväg kunnat utpeka patienter som behövt antidepressiv behandling pga IFN. Vi vill undersöka om detta även gäller de avsevärt lägre IFN doser som ges vid MPD sjukdomar. En av de mest intressanta substudierna är ett samarbete med prof Heike Pahl, Freiburg. H Pahl har påvisat ett överuttryck av genen PRV-1 i granulocyter hos 65/65 studerade PV pat och 20/35 undersökta ET patienter. PRV-1 är en gen som tillhör en familj av ytreceptorer (mPAR-familjen). Receptorns funktion är okänd. PRV-1 har således en potential att bli den första specifika markören för den maligna klonen vid PV, och eventuellt ett diagnostiskt hjälpmedel i framtiden. Vi kommer att analysera PRV-1-uttryck före och under behandling för att se om IFN selektivt kan påverka den maligna stamcellskonen vid PV och ET, i analogi med effekten på bcr/abl vid KML.

Nationellt KML-register Svenska KML-gruppen har beslutat öppna ett nationellt register för nydiagnostiserade fall av KML. Under åren 1984-98 skedde sådan registrering till Regionalt Onkologiskt Centrum i Uppsala/Örebro. De flesta av dessa patienter ingick i kliniska studier eller behandlades i enlighet med nationellt vårdprogram. Under perioden 1998-2001 har ingen registrering skett utöver den anmälan som gått till cancerregistret.


Syftet med registreringen är att erhålla en databas för epidemiologiska och kliniska studier och för vårdprogramsarbete. Registret kan också utgöra ett underlag för senare kvalitetssäkringsprojekt. Hur bra och värdefullt ett diagnosregister kan bli har med all önskvärd tydlighet visats av den grupp som arbetar med det nationella akutleukemi-registret. Registret skall omfatta alla nyupptäckta fall med KML i åldersgruppen 16 år och uppåt. Förutom initial terapi och om patienten ingår i terapistudie registreras en hel rad kliniska variabler. Registreringsblanketter kan rekvireras från lokala regionala Onkologiska Centra (OC) alternativt hämtas ner från ROC’s i Uppsala-Örebroregionen hemsida (www.roc.se). På denna finns också närmare beskrivning av skälen för registrering och för hur registret kommer att användas. Registreringen kommer att gälla från 1/1 2002. Registreringsblanketter och introduktionsbrev kommer att utsändas från regionala koordinatorer under mars månad 2002. Registret ägs av Svensk Förening för Hematologi, men dess styrgrupp utgörs av svenska KML-gruppen. I denna ingår representanter för hematologienheter vid samtliga sjukvårdsregioner. Rapporterande klinik äger sina egna data och kan begära uttag av dessa från det regionala registret. Uttag ur registrets centrala databas, utöver vad som krävs för rutinmässig årlig redovisning, måste godkännas av KML-gruppen. På sikt hoppas vi att en webbaserad registrering till KML-registret kan ske. Detta kan bli verklighet inom ett par år. För svenska KML-gruppen Bengt Simonsson Martin Höglund

Nordisk kurs i akut myeloisk leukemi – anmäl dig ! Nordisk Förening för Hematologi (NFH) arrangerar i direkt anslutning till Nordiska Vårmötet i Linköping en 1-dagars fortbildningskurs i Akut Myeloisk Leukemi, som riktar sig till nordiska blivande specialister/specialister i hematologi. Kursen äger rum lördag den 1/6 kl 13.00.-18.00 dvs direkt efter lördag förmiddags AML-session. Preliminärt program för AML-kursen bifogas detta OHE. Delämnen är som

framgår bl.a cytogenetik, MRD, nya WHOklassifkationen, APL, bred terapiöversikt samt stamcellstransplantation vid AML. Motsvarande kurs om ”koagulation” i Vaasa förra året blev mycket uppskattad. Årets kursprogram och föreläsarlista lovar gott varför vi vill varmt anbefalla kursen till alla blivande/färdiga specialister med intresse för akut leukemi. Ansökan till kursen görs på bifogat registreringsformulär för vårmötet. Kursdeltagande inkluderar även tillträde till lördag förmiddags symposium om AML. Kursen är avgiftsfri. Sista ansökningsdag 14 april. Ytterligare information om kursen kommer att finnas tillgänglig på SFHs hemsida (www.svls.se/sektioner/he). Eva Kimby, ordf. i NFH

531 medlemmar …….. Svensk Förening för Hematologi har idag 531 medlemmar (425 läkare) jämfört med 505 för ett år sedan. Antalet läkemedelsindustrianknutna associerade medlemmar uppgår till 47. Det har allra senaste åren skett en stadig tillströmning av fr.a. yngre forskare/ läkare, vilket är synnerligen glädjande. Så gott som alla anmäler sig via det elektroniska ansökningsformuläret på vår hemsida (www.svls.se/sektioner/he). Detta har helt nyligen förbättrats för att ge mer fullständiga uppgifter till vårt medlemsregister (se även nedan!). I samma syfte kommer hemsidan mycket snart att förses med en funktion som ger medlemmarna möjlighet att vid behov ändra adressuppgifter online. Styrelsen eller någon av dess utskott har ibland ett behov att snabbt och smidigt nå medlemmarna med information även mellan årets fyra OHE-utgåvor. Hemsidan kan ofta användas (och används!) till sådan information – men behöver ibland kompletteras med utskick. Brev är tungrott, långsamt och dyrt. En lösning vore utskick via e-post. Problemet är då att vårt medlemsregister ofullständigt när det gäller epostadresser. För att möjliggöra e-postutskick följer som bilaga till detta nummer en enkel (jag törs knappt nämna ordet!) ENKÄT där du tillfrågas om aktuell e-postadress samt om du kan tänka dig att ta emot information från SFH via e-post. Styrelsen uppmanar medlemmarna att fylla denna enkät samt faxa svaret till: Martin Höglund (martin.hoglund@medsci.uu.se), sekr. i SFH (fax: 018-54 05 12)


Årets fortbildningsdagar äger rum i Stockholm (prel. Hasseluddens konferensanläggning) den 3-4 oktober (onsdag 2/10 ”diagnosgruppmöten”, specialistexamina och kvällssymposium). Huddingehematologerna med Eva Hellström-Lindberg i spetsen står för värdskapet. Fullödig information inkl. mötes-program och anmälningsblanketter följer med nästa nummer av OHE (primo juni) samt publiceras dessförinnan på hemsidan. Redan nu vill dock fortbildningsutskottet annonsera utdelandet av kongresstipendier som täcker kongressavgift, resor och hotellkostnader. Stipendierna kommer att tilldelas de som presenterar fallbeskrivningar vid mötet. Fallen ska i år illustrera thalassemi, infektioner hos immunsupprimerade patienter eller ”potentiellt botbar AML”. Fallbeskrivningar insändes till Birgitta Lauri, Sunderby Sjukhus, Medicinkliniken, Hematologiska sektionen, 971 80 Luleå. En nyhet i år är att föreningen tänker utse årets ( 2001 eller 2002) bästa svenska avhandling i klinisk hematologi eller koagulation. Sänd in era förslag med motivering samt 3 ex av avhandlingen till Göran Roos, Medicinkliniken, Hematologiska sektionen, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå. Alla är välkomna med förslag - även författaren eller handledaren! Årets avhandling kommer att presenteras av författaren, som sedan belönas vid mötet! Birgitta Lauri, ordf. i Fortbildningsutskottet

Specialistexamen i hematologi Svensk Förening för Hematologi anordnar år 2002 frivillig specialistexamen i hematologi. Skriftligt prov sker på hemsjukhuset valfri dag under vecka 20 (mellan 13:e och 17:e maj). Muntlig examen sker i anslutning till föreningens fortbildningsdagar i Stockholm 2-4 oktober 2002 och förutsätter godkänt skriftligt prov. Anmälan (senast 8/5) göres till sekreterare RoseMarie Pettersson, Hematologikliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping; telefon: 013-222822, fax: 013-222042, e-mail: Rose-Marie.Pettersson@lio.se. Ange vid anmälan till vem skrivningen skall skickas. Ytterligare upplysningar kan lämnas av Claes Malm 013-222000 vx (Claes.Malm@lio.se), eller Richard Lerner 08-58580000 vx. (Richard.Lerner@hematol.hs.sll.se), Richard Lerner, ST-utskottet

Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna som nya medlemmar respektive associerade medlemmar (a) i föreningen: Jonas Bjereus, Växjö, Karl-Erik Cederlund, Stockholm, Johan Flygare, Lund, Magnus Hultdin, Umeå, Marie Jaksch, Stockholm, Michael Karlsson, Växjö, Elin Norberg, Stockholm, Laura Varas, Lund, Zita Frising, Helsingborg (a), Susanna Rehn-Hedlund, Lund (a), Elisabeth Wallhult, Göteborg (a) Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida http:// www.svls.se/sektioner/he. Ange då Din e-postadress för snabbt och kostnadseffektivt svar.

Stipendier Fördelningen av de stipendier som utlystes i OHE 4/ 2002 utföll enligt följande: Baxter/Immunos stipendier går till Patrik Hentschke (Huddinge) och Lovisa Wennström (Sahlgrenska). Novo Nordiskas stipendier (koagulation) till Anna Olsson (Sahlgrenska) och Pernilla Wernstedt (Sahlgrenska). Pharmacias stipendier till Sofia Fagerström (Sahlgrenska), Johan Svenilsson (Huddinge) och Anna Åleskog (Uppsala). ROCHEs stipendier för studiebesök på Hammersmith till Honar Cherif (KS) och Lena-Maria Engström (Umeå). Swedish Orphans stipendier (EBMT) till Nameer Alsaadawi (Eskilstuna) samt Åsa Gustavsson Jernberg (Huddinge). Denna information har sedan cirka tre veckor funnits utlagd på vår hemsida (www.svl.se/sektioner/he). Styrelsen gratulerar stipendiaterna och önskar dem ett värdefullt utbyte av respektive aktiviteter. Samtidigt vill vi återigen tacka våra sponsorer som gör denna stipendieutdelning möjlig. Dick Stockelberg


Möten och utbildningar år 2002 – litet kalendarium 24-27/3: EBMTs årliga möte, Montreaux 30/5-1/6: Nordiskt Vårmöte i Hematologi, Linköping 1/6: Kurs i akut myeloisk leukemi, Linköping 6-9/6: EHAs (European Hematology Association) årliga möte, Florens 12-15/6: Europeiskt lymfommöte, Lugano. 24-28/8: International Society of Hematology (ISH), Söul 1-3/9: SFHs Summer Seminar ”Akut myeloisk leukemi”, Söderköping 12-14/9: Kurs i molekylärbiologi för hematologer/onkologer, Rimbo 3-4/10: SFHs fortbildningsdagar, Stockholm 11-13/11: Kurs i stamcellstransplantation för hematologer, Huddinge/Stockholm 27-29/11: Riksstämman, Göteborg 6-10/12: ASH årliga möte, Philadelphia Denna information finns även samt uppdateras och kompletteras kontinuerligt på vår hemsida http://www.svls.se/ sektioner/he Har Du vetskap om något möte/utbildningsaktivitet av nationellt-hematologiskt intresse – tipsa gärna undertecknad, så lägger jag in det på hemsidans kalendarium ! Martin Höglund, sekr. (martin.hoglund@medsci.uu.se) Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Roche AB. Vi tackar vår sponsor.

I N DI KATION E R Anemi vid kroniskt nedsatt njurfunktion hos patienter i dialys. Symtomatisk renal anemi hos patienter som ännu inte erhållit dialys. Förebyggande av anemi hos prematura barn. (Gäller ej multidos och cylinderampull för RecoPen®) Öka mängden autologt blod hos patienter i ett predonationsprogram. Förebyggande och behandling av anemi hos patienter med tumörsjukdom som behandlas med platinabaserad kemoterapi. Behandling av anemi hos vuxna patienter med Multipelt Myelom, låggradigt non-Hodgkin lymfom eller Kronisk Lymfatisk Leukemi, som har en relativ erytropoietinbrist* och som erhåller anti-tumoral behandling. * Brist är definierad som för låg serum-erytropoietin nivå i förhållande till graden av anemi.

NeoRecormon® (Epoetin Beta) för RecoPen® - laddat och klart! • • • •

Lägre pris jämfört med endossprutor Dosflexibilitet En månads hållbarhet efter beredning Små injektionsvolymer Förfyllda sprutor 1.000 IE 2.000 IE 3.000 IE 4.000 IE

5.000 IE 6.000 IE 10.000 IE 20.000 IE

Reco-Pen®

Multidos

10.000 IE 20.000 IE 60.000 IE

100.000 IE

NeoRecormon® är ett rekombinant humant framställt erytropoietin (rhEPO) som stimulerar utvecklingen av de erytroida stamcellerna till mogna erytrocyter. Substitution med rhEPO ger möjlighet till kausal terapi vid anemi former som beror på relativ eller absolut brist på EPO. För vidare information se FASS.

Roche AB • Box 47327 • 100 74 Stockholm • Tel 08-726 12 00 • Fax 08-744 06 81 • För läkare med medicinska frågor tel 020-76 24 32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.