2000 03

Page 1

Nr 3, September 2000, årgång 12 Redaktör: Leif Stenke Centrum för hematologi Karolinska sjukhuset 171 76 Stockholm E-post: Leif.Stenke@kids.ki.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner! Efter en regnig sommar och härliga vilsamma semesterdagar är de flesta av oss åter igång med patientarbete, sammanträden, utvecklingsarbete, forskning, fackligt arbete och föreningsangelägenheter. Vi som hade glädjen att få delta i sommarseminariet om allogena stamcellstransplantationer i Sandhamn fick en extra vitamininjektion inför höstens arbete! Nu väntar närmast utbildningsdagar och årsmöte i Uppsala 5-6 oktober och vi hoppas på ett gott och aktivt deltagande. I samband med årsmötet finns tillfälle att ventilera viktiga framtidsfrågor för Svensk Förening för Hematologi; leukemiregistret, målbeskrivningen för specialistutbildningen, examinationsverksamheten, inspektionsverksamheten (SPUR och medicinsk revision), fortbildning och efterutbildning, vårt deltagande (eller brist på deltagande) i Riksstämman, kriterier för stipendieutdelning, hur mycket av föreningsangelägenheter som ska ”ligga på nätet”, hur vi rekryterar till föreningsarbete (måste vi börja arvodera?)… Ni hör, det finns hur mycket som helst att engagera sig i!

Vi i den gamla styrelsen tackar för oss och lämnar över ”föreningsskutan med fulla segel” till en ny styrelse! Eva Löfvenberg ordförande

Kurs – ”Behandling av lymfom” – Johannesbergs herrgård, Rimbo 14-16/3, 2001 Härmed inbjuds läkare som är under utbildning, eller specialister som vill fräscha upp sina kunskaper, till en intensiv 3-dagars kurs om behandling av lymfom som genomförs i en vacker herrgård nordöst om Uppsala (nära Arlanda). Kursen är godkänd som SK-kurs. Den genomförs i samarbete med Roche läkemedel. Kursavgift 2500 kr vilket även omfattar kost och logi (men inte resekostnader). Det finns plats för 25 deltagare.


Om du är intresserade anmäl dig till: kurssekreterare Britt-Marie Bräck, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, 75185 Uppsala telefon 018/6111167 eller hans.hagberg@uppsala.mail.telia.com. Ange klinisk bakgrund.

kreativitet, planering, organisation och samarbete krävdes. Någon syntes bada i havet, medan andra föredrog inomhusbassäng.

Sista anmälningsdag är 31/12. Varning! Kursen har genomförts 2 ggr tidigare och då snabbt blivit övertecknad. Om övertecknad kurs kommer hänsyn tas till klinisk bakgrund och när anmälan inskickades. Besked om antagning kommer senast 15/1 01. Kursledning: Hans Hagberg, Gunilla Enblad, Eva Löfvenberg

Sommarseminarium 20-22 Augusti 2000 i Sandhamn. Årets sommarseminarium i samarbete mellan Svensk Förening för Hematologi och Schering Plough avhölls i Sandhamn i svenskt sensommarväder, således ömsom regn, ömsom sol. Temat denna gång var Allogen stamcellstransplantation - Något för min patient? Inbjudna gäster var Richard Childs, NCI Bethesda USA, Dietger Niederwieser, Leipzig, Anthony Goldstone, London, Ursula Gruber, München, och Tina Dalianis från Transplantationsimmunologen Huddinge. Föreläsare från föreningen var Per Ljungman och Johan Aschan, Huddinge, ochPG Nilsson, Lund, och föreningsmedlemmar från alla delar av landet deltog, från såväl transplantationscentra som andra hematologenheter i en väl avvägd blandning. Efter båttur från Stockholms slott genom den fina skärgården fick vi höra senaste nytt på transplantationsfronten beträffande nya potentiella indikationer, ökade möjligheter med äldre och sjukare patienter genom reducerad konditionering, och ökad givartillgång genom större internationella donatorregister. Diskussionen blev stundom het när olika behandlingsmöjligheter ställdes mot varann. Under andhämtningen bereddes möjlighet till trivsamma gruppövningar på sandstranden där stor

Komplikationer till transplantation i form av infektioner, transplantat-kontra-värd reaktionen, och sekundär malignitet presenterades, liksom uppgifter om psykosocial återhämtning och återgång i arbete efter transplantation. Slutligen diskuterades livfullt hur dessa nya data kan påverka vårt sätt att handlägga våra patienter nu och framöver. Föreläsarna och seminariedeltagarna tackas varmt för sina bidrag ledande till ett mycket stimulerande och informativt seminarium, och särskilt tackas Ann-Sofi Lundgren och ScheringPlough för de mycket lyckade arrangemangen. Gunnar Juliusson

Stipendier Intresset för föreningens stipendier är oförändrat glädjande stort. Fördelningen utföll denna gång sålunda: Wyett/Lederles stipendium gick till Lena Larsson (Luleå). Anna Svensson (Karolinska), Cherif Honar (Lidköping) och Jan-Erik Johansson (Göteborg) får Pharmacia/Upjohns stipendier. Jansen/ Cilags stipendium delas av Per-Anders Broliden (Huddinge) och Richard Rosenquist (Uppsala). Det nyinrättade stipendiet från NovoSeven går till Anna Olsson (Göteborg) och Eva Zetterberg (Huddinge). Samtliga dessa 8 stipendiater åker till ASH.


Föreningens eget, förbättrade stipendium för deltagande i Fortbildningsdagarna i Uppsala går till Conny Carlsson (Halmstad), Ulrika Orrhede (Eksjö), Mats Hardling (Göteborg), Per Axelsson (Helsningborg) och Maria Sjöborg (Huddinge). Styrelsen gratulerar stipendiaterna och hoppas att de får ett värdefullt utbyte av sina resor. Samtidigt vill vi än en gång tacka våra sponsorer för värdefullt stöd. Ulf Tidefelt

Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna som nya medlemmar i föreningen: Alar Aints, Huddinge, Jon Björnsson,Lund Rose-Marie Boll, Linköping, Maria Cederfelt, Umeå, Bo G Danielson, Uppsala, Berit Johansson, Alingsås, Claes Lagerstedt, Karlshamn, Andreas Lennartsson, Lund, Anders Lindblom, Malmö, Marie Nordström, Bromma/KS, Catharina Sarlöv, Södersjukhuset, Johan Svennilson, Saltsjöbaden, Mårten Söderberg, Huddinge, Cornelia Varadan, Borås, Niels-Bjarne Woods, Lund Andrea Kern (ass), Schering Nordiska AB Tomas Lännhult (ass), Novartis AB Theodor Sjögren (ass), CellaVision AB Glädjande nog ökar föreningens medlemsskara stadigt i antal. Inför årsmötet i oktober 2000 är vi nu totalt 490 medlemmar. Ansökan om medlemskap görs enklast (och numera nästan uteslutande) via föreningens hemsida http://www.svls.se/sektioner/he. Ange då Din e-postadress för snabbt och kostnadseffektivt svar.

Föreningens hemsida 1 år SFHs hemsida firar snart årsjubileum. Jubilaren befinner sig förstås fortfarande i en trevande startfas, mycket återstår att förbättra och utveckla. Hur vill Du som medlem att vi ska gå vidare ? Vi som jobbar med denna modernisering av föreningens informationsutbud skulle uppskatta synpunkter och idéer (till årsmötet eller via sekreterarens mailadress), inte minst för att ge vår näste web-master en flygande start. Vad finns på hemsidan idag ? Från böjan valde vi att på startsidan lägga in en kort beskrivning av hematologin i Sverige och av SFH. Via ”knappar” kan man sedan nå utförligare info kring föreningen, inkl dess olika verksamhetsområden (med ansvariga styrelse- och utskottspersoner). Hemsidans kanske mest använda webfunktion har varit det elektroniska medlemsansökningsformuläret. Denna funktion har inneburit snabbare, smidigare och för föreningen mer kostnadseffektiv medlemservice. I vår ursprungsversion lade vi också in denna tidskrift (i text- och pdf-format) samt en rad länkar. Vad vill vi ha med på hemsidan framöver ? En rad möjligheter finns. Vår danska syskonorganisation har t ex på sin motsvarande hemsida (nås via våra länkar) uppgifter om alla sina medlemmar, inkl trevlig presentation av Danmarks olika hematologenheter. Även olika hematologiska vårdprogram finns att tillgå där. Ska vi göra ett liknande upplägg här hemma ? Andra förslag kan vara att lägga ut SFHs stadgar och årsmötesprotokoll, fler kallelser och info om för medlemmarna intressanta kurser och möten (görs redan!), fler och/eller andra länkar. Från och med nästa stipendieomgång nu i vinter kommer ansökningsformulären att läggas ut på hemsidan, men vår stipendieansvarige Ulf Tidefelt önskar tv fortfarande få de ifyllda formulären skickade till sig i Örebro. Fler ideer ? Leif Stenke Sekreterare, web-master


Ur programmet från årets Riksstämma Göteborg den 29/11 2000 13.00

"Här har Du Ditt liv - eller vad har vi lärt oss från den avslutade kartläggningen av människans arvsmassa". Deltagarna i symposiet är: professor Maria Anvret, Ulf Landegren, Lennart Philipson, Ulf Pettersson (moderator), Nils Uddenberg, professor Mathias Uhlén

14.30- 15.15 F

”Anti-tumörimmunitet och tumörvaccination vid kroniska B-cellsmaligniteter. En ny behandlings strategi i vardande”. Professor Håkan Mellstedt.

15.30-17.15

Fria föredrag: Moderator Docent Hans Wadenvik

15.30-15.45

1

Högdos Cytosar+Amekrin+G-CSF ger god mobilisering av perifera stamceller hos patienter med akut myeloisk leukemi. M Höglund, M Brune, B Sallerfors, R Billström, B Markevärn, B Simonsson, D Stockelberg, A Wahlin

15.45-16.00

2

Uppföljning av allogent och autologt stamcells-transplanterade patienter med akut leukemi under perioden 1990-1999. Doan Tran, Mats Brune, Dick Stockelberg

16.00-16.15

3

Tillägg av GM-CSF vid högrisk MDS och MDS-AML-en randomiserad multicenterstudie. A-Ch Ohm, R Hast, P Bernell, F Celsing, I-M Dahl, I Dybedal, G Lindberg, O Linder, E Löfvenberg, H Nilsson-Ehle, J Samuelsson, J Tangen, I Turesson, J Wallvik, G Öberg, M Björkholm, E Hellström-Lindberg.

16.15-16.30

4

Röd cellmassa (RCM), mjältstorlek och plasma erytropoietin (p-EPO) vid polycytemia vera (PV) och pseudopolycytemi (PP). Peter Johansson, Soodabeh Safai Kutti, Göran Lindstedt, Madis Suurkula, Jack Kutti,

16.30-16.45

5

Lungfunktionspåverkan vid myelom och andra hematologiska maligniteter-en preliminär rapport. Lukas Lannemyr, Ulf-Henrik Mellqvist.

16.45-17.00

6

FISH vid -5 och del(5) hos patienter med MDS. Susanne Brahm, Stig Rödjer, Birgitta Swolin.

17.00-17.15

7

Trombocytfunktionsrubbningar är den vanligaste orsaken till ökad blödningsbenägenhet. A Olsson, L Stigendal, L Tengborn, H Wadenvik.

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av medac. Vi tackar vår sponsor.

Hydroxyurea medac finns i 50 st respektive 100 st förpackningar. Tryckförpackning för säker och hygienisk hantering. Utförlig patientinformation som bipacksedel. Lägsta pris.

medac Box 120 SE-432 23 VARBERG Tel. +46 (0)340 69 05 65 Fax +46 (0)340 69 05 66 ti.medac@telia.com Indikation: Behandling av myeloproliferativa tillstånd, t ex kronisk myeloisk leukemi (KML), polycytemia vera och essentiell tromboycytos. Beredningsform: kapslar. Styrka: 500 mg. Förpackningar: tryckförpackningar 50 st och 100 st. För vidare information se FASS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.