2000 02

Page 1

Nr 2, Maj 2000, årgång 12 Redaktör: Leif Stenke Centrum för hematologi Karolinska sjukhuset 171 76 Stockholm E-post: Leif.Stenke@kids.ki.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner! En hälsning från föreningens arbetsgrupper, som arbetat flitigt trots den skira värgrönskan med hopp om ännu en härlig svensk sommar med ljusa nätter, hav och ledighet !

Med det här numret följer information om utbildningsdagarna i Uppsala i oktober. Som ni ser har utbildningsutskottet som vanligt fått till ett högkvalitativt progam!

När jag skriver det här ser jag fram emot vårmötet i Köpenhamn om några dagar. Där kommer förutom deltagandet i ett högstående vetenskapligt program finnas möjlighet att diskutera fortbildningsaktivteter i nordisk regi. Härhemma har ST-utskottet arbetat hårt med en reviderad målbeskrivning. Läs den på ”nätet” och kom gärna med synpunkter innan den trycks upp.

Före ASH kommer riksstämman i Göteborg 29/11-01/12. Preliminärt kommer Thomas Davis från NCI som Rocheföreläsare på onsdag och ger en spännande översiktsföreläsning om antikroppsbehandling vid leukemier och lymfom. Eftersom Davis ska hinna hem till ASH, så borde vi också kunna passa in både Göteborg och USA, eller hur? Massor av stipendier finns att söka!

Sommarseminariet i samarbete med ScheringPlough, kommer i år att äga rum i Sandhamn 20-22 augusti. Där kommer indikationer för och konsekvenser av allogena transplantationer att avhandlas. Inbjudningar har gått ut till alla regioner. Vi tackar Schering-Plough för mycket gott stöd i den utbildningsaktiviteten.

Glad sommar Eva Löfvenberg ordförande


Målbeskrivning

Läkarstämman åter i Göteborg

ST-utskottet har under våren arbetat med att revidera målbeskrivningen för specialistutbildning i hematologi. Arbetet har nu kommit så långt att vi skulle vilja ha medlemmarnas synpunkter på förslaget som inom kort kommer att finnas att läsa i sin helhet på vår hemsida, http://www.svls.se/sektioner/he Era synpunkter behöver vi senast den 1/9 för att de skall kunna beaktas i den slutgiltliga version som tillställs Läkaresällskapet. Vår förhoppning är att vi skall få mail från hela landet och från både ST-läkare och handledare. Vi som har arbetat med förslaget är Eva Hellström-Lindberg och Richard Lerner, Huddinge, Maria Strandberg, Sundsvall och undertecknad. Vi ser fram emot en stort mängd mail till: vikhj@divmed.ks.se

Det är redan tid att planera för hösten trots att den känns långt borta nu när våren precis har kommit. Det har varit mycket diskussioner inom föreningen hur vi skall förändra våran dag på läkarstämman för att få ett bättre deltagande. Något konkret förslag har inte kommit fram varför årets stämma kommer att vara som ”vanligt”. Stämman går av stapeln i Göteborg den 29 november – 1 december med våra hematologiska program den 29 november.

Viktoria Hjalmar

Rapport från ”Utskottet för medicinsk kvalitetsrevision” Efter två internat kring årsskiftet i Stockholm, under värdskap av Medicinska Kvalitetsrådet (MKR), har styrgruppen tillsammans med övriga revisorer utarbetat och färdigställt protokollen (startdokumentet och revisionsprotokollet) anpassade för att kunna mäta medicinsk kvalitet vid hematologiska enheter. Våra protokoll skiljer sig avsevärt i sin utformning och omfattning från de som användes av andra specialiteter som redan har kommit igång med denna service till sina medlemmar. Vi har nu fått klartecken från föreningens styrelse för en första pilotrevision i Lund 22-23 maj detta år, för att kunna utvärdera det utarbetade instrumentet. Revisorer är Gunnar Grimfors KS och undertecknad. Erfarenheterna kommer att återföras till utskottet under försommaren och till medlemmarna i antingen nästa nummer av OHE eller till årsmötet i höst. Michael Hedenus, Ordf.

Vi tar tacksamt emot synpunkter på förändringar av stämmoprogrammet och till nästa års stämma hoppas vi på ett förnyat koncept. Stig Rödjer har nu lämnat sitt uppdrag som ”stämmogeneral” och jag har blivit tillfrågad om att hålla i programmet i år. Till min hjälp har jag Ulf-Henrik Mellqvist på vår sektion och vi hoppas på ett stort deltagande i Göteborg. ”Deadline” för abstract är i år 23 augusti. Med detta utskick finns formulär för abstract och de skall skickas till: Dick Stockelberg, Hematologisektionen, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

Fortbildningsdagar i Hematologi i Uppsala 5-6 oktober För andra gången i Fortbildningsdagarnas 16åriga historia kommer dessa att anordnas i Uppsala. I programarbetet inför årets dagar har vi inom fortbildningsutskottet tagit stor hänsyn till de önskemål som framfördes i samband med fjolårets dagar i Falun. Detta har resulterat i att myelom och storcelliga B-cellslymfom är årets två huvudämnen (se bifogat program). Jag vill också fästa våra yngre kollegors uppmärksamhet på möjligheten att få deltagandet finansierat via stipendium. För att komma i åtnjutande av detta skickar du in en fallbeskriv-


ning på temat trombocytopeni - se detaljer i den separata inbjudan som medföljer detta utskick! I samband med fortbildningsdagarna hålles även traditionsenligt Årsmöte inom Svensk Förening för Hematologi. På onsdagkväll 4 oktober anordnar Janssen-Cilag ett symposium med temat ”Anemi och erytropoietinbehandling vid hematologisk sjukdom”. Inbjudan och anmälningsblanketter till årets Fortbildningsdagar medföljer detta utskick. Genom att deltaga har du möjlighet att få en högaktuell uppdatering inom viktiga sjukdomsområden. Dessutom får du träffa en stor del av landets trevliga hematologikollegor! Således varmt välkommen till Uppsala i oktober. Bengt Smedmyr Sekr i fortbildningsutkottet Lokalt ansvarig

Stipendier En välkommen nyhet är att föreningen erbjuds fyra resestipendier med inriktning mot koagulation från Novo Pharma Nordisk AB. Två av dessa utannonseras med detta nummer och två kommer senare i höst. En annan nyhet är att föreningens egna stipendier till fortbildningsdagarna i Uppsala förbättrats så att de nu avser att täcka kursavgift, resa och logi (dock maximerat till 8 000 kr). Detta för att ge stipendierna ett mer lika värde oavsett bostadsort. Dessutom bifogas med detta nummer av OHE annonser för Pharmacia-Upjohns stipendier för ASH, Wyett-Lederles resestipendium och Jansen-Cilags resestipendium. Använd bifogade ansökningsblankett för samtliga stipendier (flera stipendier kan sökas på samma blankett) och observera att vi måste ha ansökningarna i sex exemplar senast den 15 juni. Ulf Tidefelt

Nya avhandlingar

Under denna vinjett välkomnar vi åter våra medlemmarna att via redaktionen upplysa om intressanta nya avhandlingsarbeten med hematologisk anknytning. Vi är många som är intresserade av detta ! Till detta nummer av OHE har vi nåtts av informationen att SfH-medlemmen Daniel Garwicz i Lund disputerat med ett arbete betitlat: ”Biosynthesis, processing and sorting of human neutrophil granule proteins. Focus on cathepsin G, proteinase 3 and azurocidin,” Fakultetsopponent var prof Niels Borregaard, Köpenhamn. En sammafattning av avhandlingen kan återfinnas via webben: http://www.lub.lu.se/dissdb/search_diss.html sökord: neutrophil Gissningsvis har våra samlade, nationella hematologiska forskningsinsatser resulterat i fler hematologiska disputationer under exempelvis det senaste halvåret. Meddela gärna detta via OHE ! Bidrag mottages enklast via mail till redaktören (leif.stenke@kids.ki.se - fram till oktober 2000, därefter ny mailadress, läs OHE)


Nya medlemmar

Vi har glädjen att hälsa följande personer välkomna som nya medlemmar i föreningen: Patrik Karlström, Jönköping Ulf Stjernberg, Torsby Göran Brattsand, Umeå Maria Sjöborg, Lidingö Göran Landahl, Sahlgrenska, Göteborg Sven Erdal, Lidköping Lena Karlsson, Sahlgrenska, Göteborg Maria Taranger, Östra sjh, Göteborg Jonas Andersson, Umeå Anders Lindholm, Malmö Margareta Kvits (assoc), Roche AB Magnus Nord (assoc), Schering Nordiska Sven-Olov Svensson (assoc), Schering Nordiska Ansökan om medlemskap görs enklast via via föreningens hemsida http://www.svls.se/sektioner/he

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Janssen-Cilag. Vi tackar vår sponsor.