2000 01

Page 1

Nr 1, Mars 2000, årgång 12 Redaktör: Leif Stenke Centrum för hematologi Karolinska sjukhuset 171 76 Stockholm E-post: Leif.Stenke@kids.ki.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner! Styrelsen och utskottsansvariga har nyligen haft en heldag i Stockholm, med konstruktiva samtal. Det pågår mycket positivt och värdefullt ideellt arbete på många håll, och information från flera arbetsgrupper finns i detta nummer av OHE. Den förstärkta gruppen för ST visar framåtanda och energi i målbeskrivningsarbete och examinationsbestyr. Medicinsk revision och kvalitetsindikatorer kommer vi att få höra mer om under året. "Pilotrevisioner" är på gång, läs Michael Hedenus´ information!. Förberedelsearbete för ackreditering av benmärgstransplantationscentra pågår i Europa, och Per Ljungman har utsetts till föreningens representant i det arbetet. Leukemiregistret, med Rolf Billström som primus motor, har gott stöd i hematologi- Sverige, men sämre i Socialstyrelsen. Vi har åter fått avslag på ansökan om ekonomiskt stöd. Arbetet går f.n. oförtrutet vidare, men vi behöver överlägga om registrets framtid och finansiering. Hematologidagen på Riksstämman har varit klent besökt på senare år. Här behövs friska idéer! Tidpunkten och kollisionen med ASH kan vi inte göra mycket åt - men hur gör vi innehållet mer attraktivt?

minitransplantation, aplastisk anemi och "supportive care". Väl mött! Eva Löfvenberg, Ordförande

Hematologiseminarium på Sandhamn Schering-Plough erbjuder Hematologföreningen återigen möjlighet att anordna ett seminarium för föreningens medlemmar. Tidigare möten har varit mycket uppskattade, och avhandlat myelo- proliferativa sjukdomar, lymfom, myelom, och kronisk myeloisk leukemi. Som ämne för årets möte har valts "Allogen stamcellstransplantation för primärt patientansvariga läkare", och en preliminär bokning av Sandhamn 20-22 augusti har gjorts. Inga föreläsare är ännu vidtalade, men planeringen pågår. Fördelning av platser till seminariet planeras som vid tidigare möten genom respektive regionansvariga hematologer.

Hematologiskt vch-möte Nordiska vårmötet i Köpenhamn går av stapeln 10-13 maj. Där möter oss vårgrönska och ett gediget program innehållande bl. a antikroppsbehandling, MDS, transplantation vid lymfom,

Vid amerikanska hematologimötet i New Orleans i december 1999 samlades på Gunnar Grimfors' utmärkta initiativ för första gången hematologi-


cheferna vid de svenska regionklinikerna till en diskussion om hematologins situation i Sverige. Flera enheter har neddragna vårdplatser pga personalbrist, och situationen är pressad på de flesta. En viktig angelägenhet är att värna om hematologisköterskorna och öka incitamenten till specialutbildning inom hematologi för sköterskor i syfte att förbättra kompetensen, minska avhoppen, och öka känslan av samhörighet inom specialiteten. Vi vill också stödja sköterskorna ifall de eftersträvar möjligheter till en formell hematologikompetens. Gunnar Juliusson

Stipendier Fördelningen av årets första stipendieomgång utföll som följer: Swedish Orphans resestipendier för EBMT gick till Fredrik Sjöö (Huddinge) och Anna Olsson (Göteborg). Roche´s resestipendier för Hammersmith tillfaller Per Axelsson (Helsingborg) och Anders Dybjer (Halmstad). Pharmacia-Upjohns stipendier går till Ola Landgren (Karolinska) för EHA, Christina Löfgren (Huddinge) för deltagande i ”Leukemia 2000”, Houston, samt Sören Lehman (Huddinge) för deltagande i AACR. Slutligen går Baxters stipendier till Hans Hägglund (Huddinge) för en kongress om perifera stamcellstransplantationer vid autoimmuna sjudomar samt till Ulf-Henrik Mellquist (Göteborg) för ASH. Styrelsen gratulerar stipendiaterna och hoppas att de får ett värdefullt utbyte av respektive resor. Samtidigt vill vi än en gång tacka våra sponsorer för värdefullt stöd. Ulf Tidefelt

Föreningens kvalitetsarbete omorganiserat Styrelsen tog i höstas beslutet att godkänna ett förslag från Kvalitetsutskottets ordförande till en ny organisation av föreningens kvalitetsarbete. Den nya organisationen innebär dels att Kvalitetsutskottet upplöses, dess olika arbetsgrupper står på egna ben och dels en sammanslagning av ST- och SPURutskotten. Sålunda sorterar de olika arbetsgrupperna numera direkt under styrelsen och adjungeras till styrelsemöten vid behov. Bakgrunden till omorganisation är att ett mångfacetterat kvalitetsarbete har fått fart tack vare ett imponerande engagemang från många kollegor, och att ett övergripande organ som Kvalitetsutskottet med dess

ordförande numera har blivit överflödig. Under arbetet med SPUR-inspektionerna har det även visat sig att det föreligger en inkongruens mellan inspektionsprotokollet och målbeskrivningen för hematologispecialiteten. Målbekrivningen har även upplevts av många, inte minst ST-läkarna, som otydlig och föråldrad. En samverkan av ST- och SPUR-utskotten sågs därför som en lösning att bearbeta detta problem. Det nya ST-utskottet under ordförandeskap av Richard Lerner ha det övergripande ansvaret för både SPUR-arbetet och för ST-frågorna inklusive STkurserna. Dick Stockelberg har det direkta ansvaret för SPUR-inspektionerna. Claes Malm kommer även framgent ha ansvaret för specialistskrivningen. En arbetsgrupp är tillsatt och skall se över målbekrivningen. Liksom tidigare är Rolf Billström ordförande för gruppen som så framgångsrikt har utvecklat, och sammanställt data av Leukemiregistret. Arbetet med vårdprogram, mars-dokument och IT-frågor är tillsvidare vilande enligt styrelsebeslut. Arbetet med medicinsk revision har drivits av Gunnar Grimfors och senare av Eva Hellström-Lindberg och börjar nu ta form. Det känns därför naturligt att inrätta ett nytt utskott, Utskottet för medicinsk revision, under ordförandeskap av undertecknad. Eva, Gunnar och jag har hösten 1997 gått baskursen i medicinsk revision anordnad av Spri och Medicinska Kvalitetsrådet (MKR). Därefter utarbetade vi ett informations-PM samt en intresseförfrågan som tillsändes kollegor, som vi bedömde vara lämpliga revisorskandidater. Urvalet tog hänsyn till geografisk spridning, lämplig balans av sjukhusnivå, tidigare SPUR-erfarenheter samt individuell lämplighet. Glädjande nog tackade flertalet ja. De utnämnda revisorerna är utöver oss i arbetsgruppen: Per Hörnsten (Umeå), Mats Björeman (Örebro), Magnus Adriansson (Kalmar), Stig Rödjer (Göteborg), Ingemar Turesson (Malmö), Martin Höglund (Uppsala), Astrid Gruber (KS) samt Ingmar Winqvist (Lund). Ett internat har nyligen hållits i Stockholm för alla revisorer. Utöver baskursen i medicinsk revision har vi en specialitetsspecifik verksamhet. Baskursen omfattar föreläsningar av professor Johan Calltorp över internationella och nordiska erfarenheter av medicinsk revision, revisor Carin Osmark över god revisionssed, jur.dr. Jan Schöldström över sekretess och infektionskollegan Mats Erntell över erfarenheter från infektionsföreningen. En arbetsgrupp (Grimfors, Hellström, Hedenus) har utarbetat ett ”startdokument” inför två pilot-


revisioner som planeras i vår resp i höst. Därefter är det tänkt att denna service reguljärt ska erbjudas landets hematologenheter. Nationellt kommer revisionerna att samordnas via Medicinska kvalitetsrådet (MKR), analogt med SPUR-kansliets roll vid ST-evalueringar.

dra utbildningsproducenters utbud kommer också att innefatta kvalitetsgranskning och ackreditering. Slutligen pekar man i remisstexten på riskerna med att försöka lösa problemen med läkares fortbildning genom att införa obligatorium och recertifiering med kontroll på myndighetsnivå.

Frågan om finanseringen av revisionerna är ännu inte helt löst. Utskottet har redan väckt frågan hos Styrelsen och kommer att presentera alternativa förslag.

Jonas Wallvik

Michael Hedenus

Fackliga nyheter Mot bakgrund av den snabba förändring som skett på läkarnas arbetsmarknad de senaste åren finns behov att yrkesföreningarna kan göra en beräkning av aktuella vakanser och behov av ST-tjänster. De stora avgångar som kommer inom kåren när kullen av fyrtiotalister pensioneras gör frågan ännu viktigare. I och med att en rörlig pensionsålder från 61 år införs kan bristen på erfarna specialister öka snabbare än förväntat. Hematologföreningen är till numerären så pass liten att en undersökning bör vara jämförelsevis enkel att genomföra. Styrelsen planerar därför att med några enkla frågor inventera bemanningen, önskat specialistutbildningsbehov och eventuell reducering av arbetstid bland de nuvarande specialisterna inom hematologin under den närmaste femårsperioden. Ett handlingsprogram från Läkarförbundet gällande läkarnas fortbildning är ute på remiss. Man hävdar där att fortlöpande utvecklingssamtal och individuella fortbildningsplaner skall finnas som bas för läkares kompetensutveckling inom verksamheten. Yrkesföreningarna har en särskild uppgift att ge rekommendationer om fortbildningens innehåll. Det är viktigt att man inom lokalföreningarna verkar för att utvecklingssamtal mellan den enskilde läkaren och verksamhetschefen verkligen äger rum. Läkarförbundet menar vidare att kåren har en stor beredskap att själva ta ansvar för den egna kompetensuvecklingen och som led i detta finns långt gångna planer på att bilda ett utbildningsinstitut (tillsammans med Läkaresällskapet). Denna offensiva satsning skulle innebära ett ökat stöd för yrkesföreningarnas insatser (jämför våra egna fortbildningsdagar). En samordning med an-

Nya medlemmar Det senaste kvartalet har vi haft glädjen att se ett ökande antal ansökningar om medlemskap i Svensk förening för hematologi. Kanske har nyheten med möjlighet att ansöka direkt via vår hemsida www.svls.se/he minskat söktröskeln. Helt klart möjliggör förändringen en snabbare och säkrare service till nya medlemmar från sekreterarens sida. Nya presumtiva medlemmar uppmanas att även ange sin e-postadress i ansökan (via web eller på annat sätt) – detta underlättar handläggningen ytterligare. I detta nummer av OHE hälsar vi följande personer välkomna in i föreningen: Britta Gollvik, Bollnäs, Andreas Lennartsson, Lund, Gösta Bergh, Lund, Sven Björnsson, Lund, Thomas Relander, Lund, Honar Amin, Västerås, Torbjörn Karlsson, Uppsala, Ylva Hammarlund, Falun, Ann Brun (assoc) Lund, Xiaolong Fan (assoc), Lund, Karin Ohlander (assoc), Falun, Marie Steiding (assoc), Pharmacia & Upjohn, Christine Åström (assoc), Janssen-Cilag

Platsannonser i OHE För att ge SFHs medlemmar bättre info om lediga tjänster, mm har styrelsen beslutat att välkomna platsannonser i OHE. Annonserna kommer initialt att bifogas tidskriften på separata blad. Vi startar i detta nummer med annonser från hematologen i Örebro resp Karolinska. Annonskostnad debiteras annonsörerna. Intresserade hematologiska kliniker/ enheter är välkomna att höra av sig till sekreteraren för information och ev bokning av annonsplats.

Slipsar & scarves? Föreningen har fått ett erbjudande från Marja Kurki Svenska AB om att för medlemmarnas räkning tillverka exklusiva slipsar och scarves med föreningsanknytning. Idén skulle vara att Marja Kurki specialdesignar produkterna, i samråd med


stilbegåvade SFH-representanter, och tillverkar en begränsad upplaga (minimum dock ca 300 st slipsar/scarves). Smakprov på Marja Kurkis produkter kan ses på hemsidan www.marjakurki.com. Erbjudet styckepris till SFH-medlem blir kraftigt rabatterat jämfört med motsvarande butikspris. Eventuellt kan även/istället produkter gemensamma med de övriga nordiska hematologföreningarna övervägas. Ett alternativ/komplement som också diskuterats är en speciell SFH-nål. Billigare, lättare att kombinera klädesmässigt. Vad tycker Du som medlem ? Är det kul att via föreslagna attribut t ex kunna känna igen svensk/nordisk kollega bland hematologhorderna på ASH ? Något Du själv skulle vilja sätta på Dig vid festligare eller mer officiella tillfällen ? Hör av Dig till sekr eller någon i styrelsen (helst muntligen eller via mail) för synpunkter. Avsaknad av respons tolkar vi som ljumt intresse, dvs att dessa idéer får gå i apoptos.

SFHs hedersgåva nu även till nyblivna hematologspecialister I mars 1998 instiftade föreningen en hedersgåva i form av en glasvas med bloddroppe och SFHmärkning att delas ut till personer som ”utfört en särskild insats åt föreningen”. Hittills har cirka 10 av 50 inköpta vaser utdelats, huvudsakligen till prominenta externa föreläsare vid föreningsarrangemang (t ex Jubileumsföreläsningen vid Riksstämman) men även till huvudarrangörerna av föreningens fortbildningsdagar. Gränsdragningen mellan vilka andra personer som bör eller ej bör tilldelas gåvan kan emellertid vara kinkig. En rad medlemmar har gjort och gör viktiga och avgörande insatser för föreningen, nästan uteslutande på ideell basis. Styrelsen har därför beslutat att till gruppen förtjänta mottagare (utöver externa hedersföreläsare och fortbildningsarrangörer) istället inkludera nyblivna hematologspecialister som genomgår föreningens examination och inträder som nya medlemmar i föreningen. Vid hematologidagarna i Uppsala i oktober kommer för första gången de nybakade specialisterna att föräras hedersgåvan.

Leif Stenke, Sekreterare Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Glaxo Wellcome. Vi tackar vår sponsor.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.