1999 04

Page 1

Nr 4, November 1999, årgång 11 Redaktör: Leif Stenke Centrum för hematologi Karolinska sjukhuset 171 76 Stockholm E-post: Leif.Stenke@kids.ki.se www.svls.se/sektioner/he

Oss hematologer emellan Ordförandens spalt Kära vänner! Hösten är här med mörker, stearinljus, Riksstämman och ASH. Minitransplantationer är ett aktuellt tema som nyligen diskuterats på transplantationsdagen på Huddinge Sjukhus och i Dagens Medicin. Professor Shimon Slavin är även inbjuden som Rocheföreläsare till Riksstämman och kommer att dela med sig av sina erfarenheter under hematologiprogrammet tisdag 30/11. Förhoppningsvis dyker både hematologer och onkologer upp och deltar i diskussionen! Vi vill gärna ha idéer om utformningen av vårt deltagande i Rikstämman kommande år. Skriv ett inlägg i Oss Hematologer Emellan eller ta kontakt med någon i styrelsen. Som framgår av detta nummer av OHE presenterar sig nu föreningen på nätet och vi hoppas det kan bidra positivt till erfarenhetsutbyte och kommunikation på många plan. Leif Stenke tar gärna emot synpunkter för utbyggnad.

på årsmötet och är påbörjat under ledning av Richard Lerner. God Jul med välbehövlig vila och Gott Nytt År med nya friska tag önskar vi i styrelsen Eva Löfvenberg ordförande

Stipendier Föreningen har fått ett oförändrat gott stöd med olika stipendier från läkemedelsindustrin. Se bifogade annonser. Det lönar sig att söka. Har du sökt tidigare utan framgång ökar dina chanser. Observera att villkoren skiljer sig något mellan de olika stipendierna. Skriv tydligt och glöm inte att ansökan ska skickas i 6 exemplar och vara oss tillhanda senast 00 02 01, förutom Swedish Orphans stipendier för EBMT som vi måste ha senast 00 01 10. Vi ser fram mot många ansökningar. Nästa stipendieomgång kommer under sen vår. Ulf Tidefelt

Förstärkning av arbetet med ST-frågor aviserades


Välkommen till Riksstämman -99 Riksstämman är i år tillbaka i Älvsjö och sektionen har sitt program på tisdagen den 30:e november. Programmet startar 830 och sträcker sig över förmiddagen. Eftersom Program och Sammanfattning nyligen distribuerats redovisas inte detta i detalj här. Redovisningarna spänner över ett stort fält, allt ifrån prekliniska observationer till diagnostiska och terapeutiska nyheter. I år redovisas de första svenska erfarenheterna av allogen ”minitransplantation”. Mötet avslutas med Roche-föreläsningen i vilken denna nya terapeutiska möjlighet ytterligare belyses av professor S. Slavin, som är föregångsman och har största erfarenheten av behandlingen. Stig Rödjer Riksstämmeansvarig

Kurser/fortbildning Fortbildningdagarna i Falun Under några vackra höstdagar i oktober avhölls de årliga Fortbildningsdagarna i Hematologi i Falun. Som vanligt oroade vi oss i onödan över att så få anmält sig i början, för sedan strömmade folk till och mötet blev, som det brukar, mycket välbesökt, 141 deltagare varav 95 läkare. Kristina Wallman stod för de lokala arrangemangen, som fungerade perfekt. Programmet erbjöd i år några nya grepp bl a en animerad debatt mellan Rolf Billstöm och Robert Hast om behandling av akut leukemi hos äldre och falldiskussioner om infektionsutlösta hematologiska tillstånd med Martin Höglund. Andra ämnen som avhandlades var myeloproliferativa sjukdomar och KLL.

ningom ganska anfådda, hematologer fick också försöka lära sig dansa irländska danser vilket resulterade i viss andnöd. Stort tack till Kristina Wallman! Nästa år ses i vi Uppsala 5 –6 oktober. Louise Hellquist Ordförande i Fortbildningsutskottet

Om ST-utskottet Under hösten har ST-utskottet organiserats om. Målet har varit att integrera ansvaret för alla specialistutbildningsfrågor. SPUR-inspektioner sorterar därför nu under ST-utskottet. Undertecknad har fått styrelsens förtroende att bli utskottets nye ordförande och tar alltså över efter Claes Malm. Det är glädjande att Claes vill ha kvar ansvaret för den skriftliga delen av specialistexamen som han lagt så mycket arbete på att utforma. Dick Stockelberg från Sahlgrenska övertar ansvaret för organisationen av SPURinspektionerna. Omarbetning av målbeskrivningen för specialistutbildningen står högt på utskottets arbetsprogram. Viktoria Hjalmar från KS är sammankallande i den arbetsgrupp som ägnar sig åt detta. Vi kommer inom utskottet att ingående diskutera hur vi vill att framtida utbildning till specialist i hemtologi skall se ut. Hur ser denna utbildning ut i andra länder och och vad behöver vi göra för EU-anpassning? Vilka randutbildningar bör ingå? Vilka krav skall man ställa på externa utbildningstillfällen som deltagande i möten och dylikt?

Onsdagskvällens möte, som arrangerats av ScheringPlough, var mycket givande. Hagop Kantarjian från MD Anderson, Huston, som talade om det senaste inom KML-behandling var mycket givande.

Jag återkommer med regelbundna rapporter och vore mycket tacksam för Era kommentarer och förslag. Maila eller faxa gärna till nedanstående adress.

På torsdagskvällen fick vi en kulturhistorisk exposé över en gammal svensk kulturbygd och naturligtvis lyssna till folkmusik på fiol. Många, så små-

Richard Lerner Hematologiska kliniken, Huddinge sjukhus, fax 08-58582525, richard.lerner@hematol.hs.sll.se


Sjösättning av föreningens nya hemsida Vi har nu glädjen att annonsera premiären av Svensk förening för hematologis nya hemsida på internet. Adressen är: www.svls.se/sektioner/he Vår hemsida ligger sålunda bland Svenska Läkaresällskapets sektioners hemsidor. Vi räknar med att allt mer information från SFH kommer att kunna nås via vår hemsida, som följaktligen kommer att genomgå kontinuerlig förändring och utveckling framöver. Vad finns med ? Redan i starten finns följande information inlagd: • på startsidan en kort beskrivning av hematologin i Sverige och av SFH • en utförligare presentation av SFH, inkl info kring de verksamhetsområden som styrelse och utskott för närvarande jobbar mest med, vilka personer som ansvarar för vad. • aktuella möten och utbildningar som anordnas av SFH. Här kommer mer info under vintern. • Oss hematologer emellan (OHE). Aktuellt och senaste årets OHE-nummer läggs in som s k PDFfiler, dvs görs läsbara via olika operativsystem (PC, Mac, m fl). • ett urval av olika länkar, med info om bl a: aktuella internationella hematologiska/onkologiska kongresser (UICC) vissa hematologiska släktingorganisationer (Danmark, England och USA) sökning av hematologisk referenslitteratur (PubMed, Ovid/KI)allmänna medicinska/hematolologiska portaler (exvis Medicin på Nätet, Medical Link, OncoLink, KIs bibliotek ) hemsidor för vissa tidskrifter (exvis Blood, BrJHaematol, NEJM) • kortfattad SFH-info på engelska. • medlemsansökningsformulär. Ger möjlighet att söka medlemskap i SFH elektroniskt via föreningens sekreterare. Ger förhoppningsvis snabbare, smidigare och säkrare handläggning.


Nya medlemmar

Tyck till ! Hemsidan befinner sig förstås ännu bara i ett halvfärdigt, progenitorliknande stadium. En hel del övrig information har vi tänkt/är tänkbar att läggas in framöver, t ex information och ansökningshandlingar för våra stipendier (ev via medlemskod-skyddad sida), SFHs stadgar och protokoll, medlemsregister, presentation av landets hematologenheter, etc. Länkarna kan ju växa ut nästan obegränsat – vad ska vi prioritera ? Vad som kommer att finnas, och inte finnas, med på SFHs hemsida bestäms till syvende och sist av Dig som medlem i SFH. Kom gärna med synpunkter och förslag (helst via mail) på vad Du vill ska finnas med på vår hemsida!

Vi hälsar följande personer välkomna in i föreningen: Anders Själander, Sundsvall Fredrik Sjöö, Huddinge Inger Lindgren, Göteborg Håkan Stålhammar, Karlskoga Bernt Thulé, Kalix Nameer Alsaadaw, Eskilstuna Anna Ekwall, KS, Stockholm Lucia Ahlberg, Linköping Ingrid Thörn (assoc), Växjö Anna-Lena Engberg (assoc), Stockholm Bodil Ericsson (assoc), Stockholm Anna-Karin Larsson (assoc), Säve

Tack för utmärkt hjälp med hemsidan riktar föreningen till Christer Josh och Sanna Perhult, c.josh@joshdesign.com. Leif Stenke Sekreterare, web-master Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Medac. Vi tackar vår sponsor.

Vi såg till att hydroxyurea äntligen blev registrerat! Hydroxyurea medac finns i 50 respektive 100 förpackningar. Tryckförpackningen för säker och hygienisk hantering. Utförlig patientinformation som bipacksedel. Lägsta pris.

medac Är aktivt inom: Hematologi Onkologi Diagnostik

Medac AB Box 120 SE-432 23 VARBERG Tel. +46 340 69 05 65 Fax +46 340 69 06 66 ti.medac@telia.com Indikation: Behandling av myeloproliferativa tillstånd, t ex kronisk myeloisk leukemi (KML), polycytemia vera och essentiell tromboycytos. Bredningsform: kapslar Styrka: 500 mg Förpackningar: tryckförpackningar 50 st och100 st För vidare information se FASS