1999 03

Page 1

Nr 3, Juni 1999, årgång 11 Redaktör: Leif Stenke Centrum för hematologi Karolinska sjukhuset 171 76 Stockholm E-post: Leif.Stenke@kids.ki.se

Oss hematologer emellan

Ordförandens spalt Kära vänner! Nordiska hematologiska vårmötet i Bergen 1315 maj var lyckat på många sätt. För oss som kom med bil över Hardangervidda var naturupplevelsen obeskrivlig och för oss alla visade sig Bergen från sin allra vackraste sida. Att våra norska kolleger lyckats mycket väl med ett fint vetenskapligt program och ett trevligt socialt program var inte överraskande, men att de lyckats pricka in 3 av årets 37 soldagar var mer oväntat! Årsmötet i Nordisk Förening bjöd denna gång på en påtaglig framtidstro och förändringsvilja. Öystein Bruserud och medarbetare hade gjort ett ambitiöst förarbete. Stadgeändringar togs som medför att styrelsen får en stabilare sammansättning och därmed bättre förutsättningar att driva utvecklingsarbete. Den nya styrelsen består av de fyra nationella ordförandena samt en representant från varje nationell förening med flerårsmandat. Från Sverige ingår Eva Kimby under kommande verksamhetsår som styrelseledamot. Den nya sty-

relsen fick, med medlemsenkäten som bakgrund, ett konkret uppdrag att planlägga utbildningsdelen av Nordiskt Vårmöte, samt på sikt arbeta med att organisera en nordisk sommarkurs i hematologi. Det vetenskapliga språket kommer fortsättningsvis att vara engelska på de nordiska vårmötena. Vid vår egen styrelses senaste sammanträde kom vi överens om att se över våra arbetsutskott med avsikt att förstärka arbetet med ST-utbildning. Utbildningsfrågor kommer liksom tidigare att ha stor prioritet i föreningsarbetet. Ett förslag på hur vi kan stärka ST-utskottet kommer förhoppningsvis till årsmötet i oktober, i samband med utbildningsdagarna i Falun. Väl mött där! Inbjudan finns i detta utskick. Glöm inte heller riksstämman, detta år i Stockholm! Med förhoppning om en stärkande sommarledighet för oss alla! Eva Löfvenberg Ordförande


Stipendier

Kurser/fortbildning

Det är nu dags att söka Jansen-Cilags resestipendium, Pharmacia-Upjohns stipendier för ASH samt föreningens egna stipendier till efterutbildningsdagarna. Vi hoppas på lika många ansökningar som senast men ofullständiga ansökningar skapar mycket jobb. Skriv ansökan på bifogat formulär och tänk på att den ska vara läslig och kopierad i sex exemplar. En ansökan för varje resa men alla ansökningar för samma resa på en blankett.

Fortbildningsdagarna i Falun Årets stora utbildningssatsning från föreningen går av stapeln 7-8/10. Programmet ser varierande och spännande ut och vi hoppas på stort deltagande från föreningens medlemmar. Program, anmälningsblankett m.m. bifogas detta utskick. Som bekant avhålls även föreningens årsmöte i samband med fortbildningsdagarna.

Lycka till! Ulf Tidefelt Kombinerad ST- samt fortbildningskurs i hematologi

Riksstämman -99 Åter till Stockholm och Älvsjömässan för millieniets sista stämma, som hålls 30 nov till 2 dec. Från Riksstämmedelegationens möte 1/6 kan rapporteras att några förändringar planeras inte i år. Titeln på det allmänna mötet som hålls på tisdagen är “Läkarens framtida roll“ med tyngdpunkten på den professionella utvecklingen. Vidare diskuterades möjligheten att i likhet med Göteborgsmässan kunna utnyttja Power Point genom dataprojektor vid sin presentation, tydligen finns i nuläget inte tillgång till det i alla salar. Förhandlingar pågår och det är bra om detta önskemål anges vid inskickandet av abstrakten. Det togs upp till förnyat övervägande om Stämmans placering under veckan. Flera av de operativa sektionerna önskade återgång till det gamla alternativet onsdag-fredag. Vad har hematologerna för önskemål ? Sektionen för hematologi har i enlighet med sitt önskemål tilldelats tisdagen och som vanligt, när sommaren kommer, dags att börja tänka på abstrakt. En blankett är bifogat detta utskick och finns dessutom på Sällskapets hemsida (www.svls.se). Abstrakten skall vara inskickade till mig senast 20/8 (Med klin SU/Östra, 416 85 Göteborg). Stig Rödjer

En kombinerad ST- och fortbildningskurs i hematologi hålls i Umeå 1-5/11 1999. Kursen avser en 2,5 dagars kurs för ST-läkare (inriktning morfologisk hematologi) direkt följd av en 2,5 dagars fortbildningskurs öppen för både ST-läkare och specialister (inriktning molekylär och genetisk diagnostik) . Målgruppen är ST-läkare och specialister i klinisk kemi, hematologi samt patologi. Kontaktperson är: Kurt Karlsson, Klinisk kemi, NUS, 901 85 Umeå E-mail: Kurt.Karlsson@klinkemi.umu.se Tel 070-5687709. Ytterligare information finns på internet (http://www.svls.se/sektioner/sfkk).

Kurs i klinisk prövningsmetodologi för hematologer och onkologer Den årligen återkommande kursen i klinisk prövningsmetodologi som anordnas av Svensk förening för hematologi i samarbete med Bristol-Myers Squibb går i år av stapeln i Sigtuna den 10-12/11 1999 – vg se även bifogat informationsblad. Anmälan senast 6/9 till: Gunilla Eriksson,Uppsala E-mail: gunilla.eriksson@medicin.uas.lul.se


Fortbildningskurs i molekylärbiologi för hematologer och onkologer

&

Nya avhandlingar

Kursen hålls den 29-30/10 1999 på Häringe slott i Huddinge. Den ger en översikt av grundläggande terminologi och metoder samt belyser praktiska tillämpningar inom diagnostik och terapi. Målgruppen är specialister i onkologi och hematologi. Anmälningsblanketter kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle. Kursen genomförs med stöd av Rhône-Polenc Rorer Kontaktpersoner är: Doc. Per Ljungman, Hematologiska kliniken,HS Överl. Freddi Lewin, Onkologiska klinikes,HS Doc. Lars-Erik Rutqvist, Onkologiskt centrum Stockholm/Gotland och Onkologiska klinikes,KS Tel vxl. HS 08-58 58 00 00.

Reviderad ST-utbildning Inom föreningen bedrivs nu arbete för att revidera och modernisera utbildningsboken. Vad skall krävas för att bli hematolog? Kan en mer preciserad målbeskrivning vara till gagn för STläkaren genom att möjliggöra önskade randningar eller kan det vara begränsande för valfriheten? Hur skall vi höja statusen för kliniska handledare? Styrelsen vore mycket tacksam för medlemmarnas synpunkter i denna fråga, Både ST-läkares och färdiga specialisters förslag och åsikter efterfrågas. Claes Malm SK-utskottet

Viktoria Hjalmar viktoria.hjalmar@kids.ki.se

Nya medlemmar Vi hälsar följande personer välkomna in i föreningen: Inaam Bashir Hassan, Umeå Anna Johnson, Uppsala Gunilla Enblad, Uppsala Per Axelsson, Lund Birgitta Ekman Bengtsson, Kungsbacka (ass. medlem)

Under denna rubrik kommer vi fortsättningsvis att ge viss information till medlemmarna om aktuella avhandlingar med hematologisk anknytning. Vi uppmanar doktorander, handledare och andra att höra av sig till Oss hematologer emellan för tips om läsvärda alster. Intresserade kan därefter ta direkt kontakt med respondent för att erhålla den “äkta varan“ eller söka kompletterande info via angivna hemsidor. Nedan följer exempel på tre färska böcker från april-maj 1999:

Katarina Le Blanc (Hematologen, Huddinge sjukhus): “Platelet function in polycythemia vera: studies of agonist and cytokine induced platelet activation.“ Opponent: Richard Farndale, Cambridge. Info: http://diss.kib.ki.se/1999/91-628-3442-8/

Gerd Lärfars (Hematologen Huddingesjukhus/ Södersjukhuset): “Human polymorphonuclear granulocytes in inflammation: Studies with an emphasis on nitric oxide.“ Opponent: Inge Olsson, Lund. Info: http://diss.kib.ki.se/1999/91-628-3441-X/

Stig Lenoff (Hematologen, Lund): “Granulopoietic growth factors. Cytokine and cellular regulation of GM-CSF and G-CSF production.“ Opponent: Jan Palmblad, Huddinge. I n f o : h t t p : / / w w w. u b . l u . s e / c g i - b i n / s h o w _ diss.pl?db=global&fname=med_297.html


.

Föreningens brevlåda

Kan histamin och interleukin-2 förhindra av AML? Sedan sommaren 1998 pågår en internationell multicenterstudie i vilken AML-patienter i remission behandlas med kombinationen IL-2 och histamin. Avsikten är att efter avslutad konsolideringsbehandling aktivera patientens T- och NK-celler till att eliminera kvarvarande leukemi. Kombinationen IL-2 och histamin har visats ge synergistiska effekter på NK-cellers anti-tumöreffekter, både in vitro och i djurförsök. Mot bakgrund av dessa fynd har 39 patienter i CR behandlats inom ramen för en pilotstudie, senare en fas 2 studie. Patienterna har tagit lågdos IL-2 och histamin i form av subkutana injektioner i upprepade treveckors perioder. Behandlingen har kunnat genomföras utan

allvarliga biverkningar och med lovande kliniska resultat. Inalles deltar 126 centra i Nordamerika, Australien och Europa i denna öppna randomiserade studie. Avsikten är att inkludera 410 AML-patienter i såväl CR1 som CR>1. Patienterna randomiseras efter avslutad konsolideringsbehandling — som kan omfatta autologtransplantation — till antingen “standard of care“ (dvs ingen behandling) eller till behandling under c:a 18 månader med Proleukin® (IL-2) och MaxamineTM (histamindihydroklorid). Hypotesen är att behandlingen kan förlänga mediantiden i CR1 med 50% och i CR>1 med 75%. Studien sponsras av Maxim Pharmaceuticals, San Diego, CA, USA. I Sverige deltar 14 sjukhus i studien. Totalt i världen har cirka 100 patienter inkluderats i Tyskland, Frankrike, Australien, Nya Zealand, USA, Canada, Estland och Sverige. I England, Danmark, Finland och Israel pågår förberedelser för en snar start av studien. Analys av resultaten sker 24 månader efter inklusion av den sista patienten.

Mats Brune, Sahlgrenska sjh Göteborg Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Roche. Vi tackar vår sponsor.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.