1999 02

Page 1

Nr 2, April 1999, årgång 11 Redaktör: Leif Stenke Centrum för hematologi Karolinska sjukhuset 171 76 Stockholm E-post: Leif.Stenke@kids.ki.se

Oss hematologer emellan

Ordförandens spalt Kära vänner! Med ett nytt nummer av OHE hälsar vi våren välkommen! Nordiskt vårmöte i Bergen närmar sig och vi hoppas många kan delta där. Öystein Bruserud och medarbetare har gjort ett gott förarbete i en arbetsgrupp och slutfört sammanställning av enkäten beträffande framtiden för Nordisk Förening - ta med synpunkter till årsmötet i Bergen! Ska vi prata enggelska eller skandinaviska på dessa möten? Våra finska kolleger har åter framfört att förståelsen för skandinaviska språk successivt minskar i Finland. Arbetsgruppens kommer med ett förslag att föreningens vetenskapliga språk ska vara engelska. I detta nummer presenteras glada mottagare av stipendier. Grattis! Som framgår var det en glädjande ökning av antalet ansökningar. Påminnes också om att Svenska Läkaresällskapet har ett stort stipendieutbud med möjlighet att söka kontinuerligt under året. Information via tel 08-440 88 60, fax 440 88 99, e-post sls@svls.se. Glädjande nog har vi vid nästan alla styrelsemöten kunnat välkomna nya medlemmar till föreningen. Påminn gärna yngre läkare att de är välkomna som föreningsmedlemmar!

Skicka också gärna bidrag till OHE! Glimtar från verksamheten i olika delar av landet välkomnas liksom regionmötesrapporter, diskussionsinlägg om utbildning, handledning, examination osv. Eva Löfvenberg ordförande

Nya medlemmar Trots att vår Förening är en av de mer minora (NB avser förstås endast antalet medlemmar) bland multipla specialitetsföreningar, har vi genom åren stundtals lyckats uppnå ett anmärkningsvärt flow i våra aktiviteter, inte minst när det gäller den för blodläran så viktiga kontinuerliga kunskapsförkovringen. En aktiv förening replierar dock på aktiva, entusiastiska medlemmar. Medlemskadern mår också, som vi alla är sällsynt medvetna om, gott av nytt blod då och då. Du som är medlem har en unik chans att agera tillväxtfaktor för presumtiva föreningsprogenitorer genom att titt som tätt sprida angelägen information om Svensk Förening för Hematologi


Leif Stenke sekreterare

ser det nu som särskilt angeläget att fler yngre kollegor också får möjlighet att delta. För att stimulera detta kommer vi till sessionen Infektionsutlösta blodsjukdomar att inbjuda i första hand de yngre medlemmarna att skicka in fallbeskrivningar. Ett urval av dessa kommer att få presenteras och belönas med stipendier för resa, deltagaravgift och uppehälle till Fortbildningsdagarna. Lokal blir Högskolan Dalarna, som förutom föreläsningssal har goda utrymmen för utställning, kaffepauser m.m. De flesta kommer att kunna bo på Scandic Hotell som ligger i anslutning, andra alternativ kommer också att erbjudas. De yttre förutsättningarna ser därmed väldigt lovande ut, och vi ser nu fram emot ett mycket givande möte både vad gäller programpunkter och samvaro. Hjärtligt välkomna till Falun!

Tradition och förnyelse på Fortbildningsdagarna i Falun 7-8 oktober

Herman Nilsson-Ehle ordf Fortbildningsutskottet Kristina Wallman lokalt ansvarig

(t ex om fortbildning, kurser, stipendier, samvaro, kontakter, Vårmöten, SPUR, hematologitalan, påverkan, info, OHE, 100 kr/år, Riksstämma, mm, mm). Under 1999 har vi hittills haft nöjet att som Nya Medlemmar hälsa välkomna: Jesper Aagesen, Jönköping Anders Aldrin, , Visby Mats Hardling, Sahlgrenska Gbg Johan Häggström, Kalmar Ola Landgren, Karolinska Sthlm Olga Stromberg, Karolinska Sthlm Bertil Johnsson, Nordic Drugs AB Just nu är vi 457 medlemmar - fler får plats !

De årligen återkommande Fortbildningsdagarna hålls nu för femtonde gången, denna gång i Falun med Kristina Wallman som lokalt ansvarig. Fortbildningsdagarna har ju alltsedan starten varit oerhört välbesökta och vi ser det varje år som en utmaning att åter kunna locka stora skaror hematologer. Som tidigare kommer vi att kunna erbjuda ett mycket kvalificerat och kliniskt inriktat program, som starkt påverkats av de förslag som kom fram vid Fortbildningsdagarna i Lund okt-98. Bland programpunkterna kan nämnas myeloproliferativa sjukdomar, AML hos äldre, KLL, och infektionsutlösta hematologiska sjukdomar. Som tidigare hålls också årsmöte i föreningen. Ett detaljerat program med anmälningsblankett kommer i juni-utskicket. Onsdagkvällen är vikt för KML och vi kommer, denna gång med stöd av Schering-Plough AB, att bjuda in en framstående utländsk föreläsare. Även om upplägget på Fortbildningsdagarna hittills har varit lyckosamt prövar vi en del nya grepp. Till exempel kommer AML-behandling av äldre patienter att tas upp i form av förberedda debattinlägg i kontroversiella frågor. Liksom i Lund kommer vi att ge ett litet utrymme för presentation av vetenskapliga abstracts, denna gång inom området Myeloproliferativa sjukdomar. Vi

Regionmöte i Uppsala/Örebro regionen I Uppsala/Örebroregionen finns sedan många år väl fungerande möten inom regionen. På alla regionens medicinkliniker finns en hematologipärm som innehåller alla aktuella studier och vårdprogram. I september hålls ett halvdags rent arbetsmöte för enbart doktorer, omväxlande i Uppsala och Örebro. Då ägnas dagen åt en genomgång och uppdatering av innehållet i hematologipärmen. Vintermötet är ett möte gemensamt för läkare och sjuksköterskor som pågår i två dagar. Det förläggs på något av regionens läns eller länsdelssjukhus. I år var det Dick Aronsson i Mora som tillsammans med sina medarbetare stod som arrangör. 120 deltagare representerade alla länssjukhusen och flertalet länsdelssjukhus samt en del sponsor-företag. På programmet stod bl a infektionsprofylax, rutiner för centrala infarter, stamcellstransplantation vid myelom och recidiv efter allogen BMT. Kistaprästen Stig Jonsson föreläste om människor i kris. Därtill falldiskussioner och presentation av hematologin i Mora. Allt detta tillsammans med lysande sociala arrangemang tror vi borgar för


en god utveckling av hematologin och ett fortsatt gott samarbete inom regionen. Ulf Tidefelt Bengt Simonsson

MDS möte i Prag, Viktoria Hjalmar (Danderyd) och PO Andersson (Göteborg) för ASH samt Gösta Bergh (Lund) för Int Soc Exp Hem. Styrelsen gratulerar stipendiaterna och önskar dem ett värdefullt utbyte av respektive aktiviteter. Samtidigt vill vi återigen tacka våra sponsorer som gör detta möjligt.

Stipendier Ulf Tidefelt Antalet ansökningar till årets första omgång av föreningens stipendier var glädjande nog mycket stort. Styrelsens ambition är att sprida stipendierna bland föreningens medlemmar så effektivt som möjligt. Det innebär att de som fått stipendium de senaste åren fått stå tillbaka denna gång. Vi försöker åstadkomma en geografisk spridning men även beakta antalet sökande från olika regioner. Av sistnämnda skäl är många stipendiater från Stockholm. Vidare ser vi det som föreningens uppgift att stödja yngre medlemmar som aktivt deltar på kongresser o dy. Dessa principer går av olika skäl inte alltid att följa fullt ut, men så här blev i alla fall fördelningen denna gång: Henrik Svensson (Karlstad) och Helene Hallböök (Uppsala) får Roches resestipendium till Hammersmith Hospital. Bertil Uggla (Örebro) får Wyett Lederles resestipendium och åker också till Hammersmith. Jonas Mattson (Huddinge) och Hlif Steingrimsdottir (Karolinska) får Baxter/ Immunos stipendium för en Europeisk BMT-kurs på Irland respektive EHA. Peter Johansson (Uddevalla), Zuzana Hassan (Huddinge) och Eliane Sardh (Södersjukhuset) får Pharmacia Upjohns stipendium för deltagande i EHA, ASH respektive Int Soc Exp Hem. Jesper Aagesen (Jönköping) och Berit Lönnquist (Huddinge) får Swedish Orphans stipendium för deltagande i ICAAC. Amgens och Bristol Myers Squibbs stipendier har som vanligt fördelats av en särskild grupp. Amgens stipendier går till Kajsa Larsson (Huddinge) för deltagande i ett internationells CMVmöte, Katarina Le Blanc (Huddinge) för ett trombosmöte i USA, Lotta Ohm (Danderyd) för ett MDS möte i Praag, Jan Sjöberg (Karolinska) för EHA och Eva Ösby (Karolinska) för ASH. Bristol Myers Squibbs stipendier går till Ulla Axdorph (Karolinska) och Marlene Mozart (Karolinska) för EHA, Annika Folin (Danderyd) för

Centrum för Hematologi Under det första kvartalet i år samordnades den högspecialiserade hematologin i norra Stockholmsregionen inom en ny klinik, Centrum för Hematologi (CfH) belägen vid Karolinska sjukhuset (KS) och Danderyds sjukhus (DS). Detta innebar en sammanslagning av de tre tidigare enheterna: Hematologisektionen, medicinska kliniken, DS, Lymfomsektionen, onkologiska kliniken/Radiumhemmet (RaH), KS samt Kliniken för hematologi, KS. Den nya kliniken, CfH, kommer att verka framförallt vid KS med två slutenvårdsavdelningar med 16 resp 20 platser, en dagvårdsavdelning med 15 platser och en mottagningsenhet. Genom generösa öppettider på dagvården (kl 7.30 - 20.30 alla dagar i veckan) ökar möjligheten till polikliniseringen av mer avancerad specialistvård. Till kliniken hör även koagulationsenheten vid KS som är en av de tre koagulationsenheterna i Sverige. Vid DS driver CfH en mindre mottagningsenhet med konsultations- och viss mottagnings- och dagvårdsverksamhet med möjlighet att ge t ex transfusioner och läkemedel, dock ej parenteral cytostatika. Den övriga hematologiska bassjukvården inom regionen kommer att skötas inom ett nätverk som förutom primärvård, hemsjukvård och sjukhem även innefattar övriga sjukhus såsom St Görans och Norrtälje sjukhus. En viktig konsekvens av bildandet av CfH är att vården av stora patientgrupper (ffa de med lymfom och myelom), som tidigare varit splittrad mellan två specialiteter, nu förs samman inom en och samma klinik. Denna unika konstellation tror vi kommer att medföra ett flertal positiva


effekter, både för patienter och för läkare/sjukvårdspersonal. Koncentrationen av all högspecialiserad hematologi till en enhet har bedömts ge fördelar för såväl grundläggande sjukvård, med större möjligheter till hög medicinsk och omvårdnadskvalitet, som klinisk och experimentell forskning. Möjligheter till utbildning och kompetensökning kommer att öka. Inte minst kommer forskningen få ett större underlag. CfH leds av en verksamhetschef (vch) underställd chefen vid medicindivisionen KS. Den kliniska verksamheten är uppdelad i fyra enheter där ansvariga läkare och chefsjuksköterskor arbetar parallellt med uppdelade ansvarsområden direkt under vch. Områdes/diagnosansvariga läkare kommer att ansvara för riktlinjer för klinisk handläggning av patienterna och FoUU under vch och ämnesföreträdarna. FoUU-verksamheten bedrivs under två institutioner inom Karolinska institutet (medicin och onkologi). ST-utbildning för såväl blivande onkologer som hematologer kommer att ske vid enheten. En forskningssköterske-

enhet koordinerar den kliniska forskningen. En stor del av den experimentella forskningsverksamheten kommer att bedrivas vid KS båda nya forskningscentra, CCK (Cancer Centrum KS) och CMM (Centrum för Molekylär Medicin). Onkologerna vid CfH fortsätter att strålbehandla vid RaH som tidigare och kommer också att delta i fortbildning i övrig onkologi vid RaH. Onkologerna vid RaH kommer att få fortbildning i hematologisk onkologi vid CfH. I startfasen av CfH har vi ännu inte, beroende på sjuksköterskebrist, kunnat öppna samtliga vårdplatser men planerar för full verksamhet från efter sommaren. I ett projektarbete utreds möjligheten att lokalmässigt samordna CfHs idag på KS spridda avdelningar och mottagningar till RaH. Vi ser på fortsättningen av CfHs verksamhet med tillförsikt. Gunnar Grimfors verksamhetschef

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Glaxo Wellcome. Vi tackar vår sponsor.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.