1999 01

Page 1

Nr 1, Januaril 1999, årgång 11 Redaktör: Leif Stenke Hematologen, Med klin Danderyds sjukhus 182 88 Danderyd E-post: Leif.Stenke@kids.ki.se

Oss hematologer emellan

Ordförandens spalt Kära vänner! Tack för förtroendet att representera föreningen de närmaste två åren! Robert Hast och avgående styrelse har gjort ett mycket gott arbete som vi hoppas kunna förvalta väl. Årets fortbildningsdagar var som vanligt lyckade och vi tackar fortbildningsutskottet och Lundakollegerna med Ingemar Winquist i spetsen för utmärkta arrangemang. När detta skrivs har Riksstämman i Göteborg just avslutats med många nya impulser. Våra egna medlemmars närvaro har ju sista åren inte varit hög och det finns stort behov av nytänkande, se rapport från Stig Rödjer. Tack Stig för ditt outtröttliga arbete med Riksstämman!

Oss Hematologer Emellan har under Jan Samuelssons ledning fått en rejäl ansiktslyftning, som ingen undgått att märka. Bidra gärna med debattinlägg, rapporter och synpunkter så blir medlemsbladet ännu mer levande!

Trots mycken förlorad arbetsglädje i sjukvården håller vi inom hematologin fanan högt med intensiv spännande forskning och fortbildning av hög kvalitet. Vi skulle behöva sticka ut hakan ännu lite mer i den vårdetiska debatten och i fackliga frågor. Patienters rätt till högkvalitativ vård och god omvårdnad måste vi stå upp för, men inte på bekostnad av vår egen hälsa och vår lust att göra vårt bästa. Jag skulle önska att vi bland hematologer kunde behålla den glädje och framåtanda vi brukar visa, och i det ligger omtanke om varandra som kolleger, uppmärksamhet på arbetsmiljöfrågor, anställningsförhållanden, handledning av yngre kolleger, stöd till sköterskors och undersköterskors kompetensutveckling mm.

Föreningen har nu förmånen att från Maria Samuelsson, Profilera BMC AB (e-post: maria@profilera.se) få hjälp med sammanställning, layout, utskick, mm av Oss Hematologer Emellan. Den nya styrelsens förhoppning är att under 1999 komma igång mer aktivt med vår hemsida (www.svls.se). Som bl a Herman NE så rätt påpekat: en riktig HEM-sida bör ju vara en hjärtefråga (!?) för SFH. Den evigt vaksamme Jan Westin har noterat att OHE för ett antal år sedan avverkade två årgångar under ett år. För 1999 är därför den korrekta årgången Nr 11.

Med förhoppning om gott samarbete inom föreningen! Eva Löfvenberg ordförande

Om OHE

Leif Stenke sekreterare


Sök stipendier! Även i år får föreningen ett värdefullt stöd genom olika stipendier från läkemedelsindustrin. Nytt för i år är två stipendier som ger infektionsintresserade hematologer möjlighet att delta i ICAAC (International Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy), vilket vi ser som ett mycket värdefullt tillskott. Föreningens stipendier utlyses i huvudsak vid två tillfällen per år; i samband med detta nummer av OHE och vid ett tillfälle under sen vår/försommar. Observera att vetenskaplig aktivitet inte är ett krav för alla stipendier. Styrelsen försöker efter bästa förmåga fördela stipendierna såväl geografiskt som mellan de individer som uppfyller respektive stipendiums krav. Om du tidigare sökt utan framgång - sök igen! Ulf Tidefelt

Fortbildningsutskottet Den 1-2 oktober anordnades traditionella fortbildningsdagar i Lund med Ingemar Winqvist som lokalt ansvarig. Antalet deltagare var 147, varav c:a 30 utställare. Detta var fjortonde gången och liksom tidigare blev det mycket goda omdömen i utvärderingsenkäten, med betyget “Bra“ eller “Mycket bra“ på nästan alla föreläsningar. Att det även efter fjorton år är så lyckat utfall säger en hel del om det gedigna förberedelsearbete föreläsarna lägger ned. Det lokala arrangemanget fick också idel överbetyg, och Volker Diehls Hodgkin-föreläsning på onsdagskvällen var mycket lyckad. Tack vare utställningarna och stöd från industrin gick dagarna ihop ekonomiskt utan att deltagaravgiften behövde höjas dramatiskt. Sporrade av detta arbetar nu utskottet vidare med att försöka åstadkomma minst lika lyckade fortbildningsdagar i Falun 1999. Vi fick många bra tips för nästa år, och kommer även att fundera över ev successiva förnyelser. I Lund redovisades för första gången på fortbildningsdagarna ett vetenskapligt abstract, och vi tror att vetenskapliga presentationer i begränsad omfattning och med anknytning till det kliniska sammanhanget är av värde. Fortbildningsfrågor aktualiserades på ett möte med Läkaresällskapet, Läkarförbundet och Landstingsförbundet i september, där Robert Hast och undertecknad representerade föreningen. Man diskuterade fortbildningens mål, innehåll, tillgänglighet, finansiering, samt grad av obligatorium i form av poängsättning/re-certifiering av “färdiga“ specialister. Ett riktvärde på c:a 10 heldagar per år för fortbildning framfördes. Det finns en tveksamhet att använda poängsättning som ett kontrollmedel mot den enskilde, men möjligen som ett sätt att kvantitera fortbildning på

olika kliniker, vilket då skulle främja rekryteringen. Det poängterades från Landstingsförbundet att några extrapengar för fortbildning utöver ordinarie budget knappast existerar och att det är verksamhetscheferna som har det fulla ansvaret för finansieringen. Vi redovisade våra fortbildningsaktiviteter i föreningen. För att närmare belysa villkoren för fortbildning för hematologer genomförde vi i samband med fortbildningsdagarna en anonym enkel enkät, vilken besvarades av 79 läkare; 43 män, 34 kvinnor. Med tanke på bortfallet får viss försiktighet iakttagas vid tolkningen av resultaten. Medianålder var 43 år, 30 var från universitetsklinik. Totalt sexton var ST-läkare, resten specialister/överläkare. Utan att veta det exakta antalet STläkare i hematologi i Sverige idag kan man nog konstatera att möjligheterna för denna grupp att åka på fortbildningsdagar bör förbättras. Antal planerade fortbildningsdagar 1998 var median 9 (2-25), en bra siffra. Vad gäller finansiering av deltagandet noterades att endast ett fåtal hade ledigt med lön + vikarie, de allra flesta hade lön utan vikarie. Detta behöver förbättras. De flesta hade dock full kostnadsersättning för resa/hotell av arbetsgivaren, vilket är positivt. Fortbildningsutskottet medverkar också till andra kurser av fortbildningskaraktär. Nu närmast ges 20-22/1 en kurs i Akut leukemi i samarbete med Pharmacia & Upjohn, kursledare Anders Wahlin, Umeå. Kursen går i Aronsberg, Bålsta (utanför Stockholm), anmälan till Mikael Glimsjö på Pharmacia & Upjohn. Senare i vår kommer eventuellt kursen i Koagulation (ansvarig Jonas Wallvik, Sundsvall) att upprepas. Herman Nilsson-Ehle ordförande, Fortbildningsutskottet

Om SPUR-inspektioner Under hösten 1998 startades inspektionerna av specialistutbildningen i hematologi. Det förekom vissa igångsättningssvårigheter varför enbart 2 inspektioner utfördes: i Lund och i Umeå. Erfarenheterna av dessa är övervägande positiva. Under våren 1999 ökar vi farten och planerar för 5 till 6 inspektioner. För att kunna hinna med alla utbildningsställen på 2 till 3 år kommer vi att behöva utöka antalet inspektörer. Vid inspektionerna använder man ett poängsättningssystem som är gemensamt för alla specialiteter och följer ett förslag från Svensk Kirurgisk Förening. Inspektionsresultaten ägs av den inspekterade enheten och får inte användas utan dess godkännande. Vi kommer att skicka tillbaka inspektionsprotokollet till den inspekterade enheten för yttrande innan slutredovisning lämnas till det centrala SPUR-kansliet. Ef-


ter avslutad inspektionsrunda (preliminärt våren 2001) sammanställes resultaten och redovisas i Läkartidningen på samma sätt som andra specialiteter gjort tidigare. Den här spalten återkommer (om ansvarig utgivare tillåter) med rapporter och färska intryck av mera allmän natur. Richard Lerner för SPUR-inspektörsgruppen

In memoriam Jan Carneskog I en ålder av 53 år avled överläkaren Jan Carneskog hastigt och oväntat på morgonen den 8 augusti 1998. Han efterlämnar hustrun Birigitta och döttrarna Maria och Lena. Djup sorg och förstämning har lägrat sig över Sektionen för hematologi, SU/Sahlgrenska; vi delar den tunga smärta som hans närmaste har drabbats utav. Jan avlade medicine licentiat-examen vid Göteborgs universitet år 1970. Efter tjänstgöringar på lasaretten i Trollhättan och Borås i bl a kirurgi, anestesi och medicin tjänstgjorde han alltsedan våren 1978 på Sektionen för hematologi på dåvarande Sahlgrenska sjukhuset. Härmed inleddes också en unik läkargärning. Jan kom att bli initiativtagaren till att införa benmärgstransplantationer på Sahlgrenska sjukhuset. På 1980talet, under flera år av interna organisatoriska och andra stridigheter, kom han att på ett osjälviskt sätt ta ansvaret för enhetens fortbestånd; samtidigt axlade han en mycket tung klinisk börda. Det var också han som på Sektionen för hematologi under en följd av år var huvudansvarig för planeringen och genomförandet av benmärgstransplantationer. Det är i själva verket mycket Jans förtjänst att det framgångsrika arbete som nu bedrivs hos oss avseende benmärgstransplantationer nått hög nationell och internationell standard. Den tunga kliniska verkligheten som under en följd av år kom att utgöra Jans vardag var emellertid ett hinder för den egna akademiska meriteringen. Först under senare år fick han tillfälle att bedriva egen regelrätt forskning, och den 6 november 1998 skulle han disputera för medicine doktorsexamen på en avhandling med titeln “Clinical and experimental studies on myeloproliferative disorders“. Inför den stundande disputationen var alla förberedande årgärder vidtagna och alla formella krav uppfyllda. Men en hjärtinfarkt kom att plötsligt ända hans liv och därmed sätta alla framtida planer ur spel. Vi är många som djupt sörjer Jan som under drygt två decennier var en förgrundsgestalt inom västsvensk hematologi. Han var en utomordentligt skicklig kliniker och var djupt älskad av sina patienter och medarbetare. Många är de kollegor för vilka han under åren har varit handledaren,

läraren och den trofaste vännen. För mig personligen har det varit en sann förmån att vid hans sida under många år ha fått arbeta med hematologiskt sjuka patienter. Jan Carneskog är visserligen borta men hans minne skall länge leva bland oss. Jack Kutti för kollegor och vänner i västsverige

Referat från Riksstämman i Göteborg november 1998. För första gången på 55 år hade Svenska Läkarsällskapets Riksstämma förlagts utanför Stockholm. Det var med en känsla av historiens vingslag, som undertecknad kunde hälsa ett 40-tal deltagare välkomna till sektionens stämmodag på Svenska Mässan i Göteborg. Programmet, som föreningens styrelse hade lagt, innehöll två huvudsessioner, det första med terapeutiska och det andra med diagnostiska studier. Mellan dessa låg Roche jubileumsföreläsning och ett av föreningen arrangerat minisymposium om pågående behandlingsstudier. Förmiddagen inleddes med fem föredrag, som redovisade intressanta behandlingsstudier. Flera av dessa innehöll hittills opublicerade resultat och i flera fall till och med resultat, som senare skulle redovisas på ASH. Det första bidraget lämnades av Per Bernell för den Skandinaviska MDS-gruppen och Mellansvenska Leukemigruppen, med en rapport om den randomiserade studien med TAD med och utan GM - CSF vid MDS-AML och RAEB-t. Från transplantationsgrupperna i Lund och Uppsala, genom Albert Békássy, kom en första rapport om transplantation av två barn med navelsträngsblod tillsammans med en översikt om denna stamcellskälla. Jan Westin redovisade resultaten från den Nordiska Myelomstudiegruppen av högdosbehandling på myelompatienter yngre än 60 år. Därefter följde två behandlingsstudier vid lymfoproliferativa sjukdomar. Emma Holmbom och medarbetare från Uppsala redovisade en ny oral cytostatikaregim för äldre patienter med högmaligna lymfom. En elegant översikt gjordes sedan av Anders Österborg och medarbetare om användningen av CAMPATH vid avancerat lågmaligna lymfom. Förmiddagen avslutades med gästföreläsaren Dieter Hoelzer, som svarade för en noggrann och elegant genomgång av behandlingsstrategier vid akut lymfatisk leukemi. Mitt på dagen hade sektionen inget program för att ge medlemmarna tillfälle att övervara Stämmans allmänna möte ”Organisationsförändringar som mode”. En del passade på att avlyssna uppfattningarna om detta påtagligt aktuella problem inom vården.


Eftermiddagen inleddes med minisymposiet om ”Aktuella behandlingsstudier”. Bengt Simonsson som moderator och deltagarna Eva Hellström-Lindberg, Bengt Smedmyr, Anders Wahlin och Jan Westin gav åhörarna en intressant och spännande genomgång av erfarenheter från och synpunkter på de aktuella studiegrupperna rörande MDS, ALL, AML och MM, vilka också är väletablerade internationellt. Symposiet gav flera värdefulla besked om möjligheterna och problemen vid nationella respektive nordiska studier. Eftermiddagen fortsatte med en genomgång av diagnostiska möjligheter där Göteborgsgruppen kring Kutti/Wadenvik redovisade resultat från koncentrationsbestämningar av macrophage migration inhibitory factor. Dick Stockelberg hade undersökt incidensen av trombocytopeni hos nyfödda. Per Möller hade bestämt koncentrationer av trombopoietin vid trombocyttransfusion. Björn Andreasson med medarbetare jämförde bestämning av EVF med cellräknare/ centrifug och hade också bestämt plasmaerytropoetinnivåer vid PV. Jonas Wallvik från

Sundsvall avslutade sessionen med ett föredrag om serum-EPO:s prognostiska betydelse vid MDS. Dagen efter kunde man se flera av sektionens medlemmar på den massmedialt kanske mest uppmärksammade gästföreläsningen nämligen den som hölls av Judah Folkman, som gav en stimulerande och intressant översikt av sina forskningsrön kring ”Antiangiogenic Therapy”. Sammanfattningsvis ett möte med många intressanta föredrag och där det visade sig att sektionen var väl så besökt som vid de senaste två tillfällena i Stockholm. Såvitt undertecknad kunde förstå fungerade lokalerna på Svenska Mässan väl och till min glädje kunde jag höra flera positiva yttranden om Göteborg. Samtidigt vill jag också passa på att efterlysa synpunkter, funderingar och förslag från föreningens medlemmar, både de som var i Göteborg och de som inte var i Göteborg, om vad som kan göras för att ytterligare förbättra sektionens möte i Stockholm 1999. Stig Rödjer

Detta nummer av Oss hematologer emellan bekostas av Nordic Drug samt Glaxo Wellcome, som istället för en annons om Fortum valt att bifoga en studie. Vi tackar våra sponsorer.