Page 1

การเลิกบุหรี่ สถาบันแพทย์ทหารแห่งสหรัฐเอมริ กาถูกจัดว่าให้ เป็ นผู้นาในการลดอัตราการตายและการพิการโดยการสูบบุหรี่

ใน

แต่ละปี มี 3 ล้ านคนทัว่ โลกตายเพราะการสูบบุหรี่ และการตายนนี ้คาดว่าจะถึง 10 ล้ านคนในปี่ 2025 แม้ วา่ 75%ของคน ในวัยผู้ใหญ่จะพบหมอในช่วงระยะเวลาสันๆ ้ ผู้ที่สบู บุหรี่ จะพบมากมากขึ ้นเพราะมีอาการป่ วยเพิ่มชึ ้น

ขันแรกของ ้

การหยุดสูบบุหรี่ จะมีการตังค ้ าถามว่า”คุณสูบบุหรี่ หรื อไม่” แม้ วา่ จะมีผ้ สู บู บุหรี่ น้อยคนอาจจะตอบไม่ตรงประเด็น แต่ใน คนส่วนมากจะยอมรับและมีการสารวจพบว่า 80%อยากหยุดสูบ ทาให้ ประเมินได้ วา่ 46 ล้ านคนมีการสูบต่อเนื่องจนเกิด การติดบุหรี่ A.

ผู้ป่วยจะมีความยินดีกบั ผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ และมีการปลุกใจให้ คนไข้ หยุดสูบบุหรี่

ผู้ที่ให้ คาปรึกษาในวัย

ก่อนเข้ าวัยรุ่นเกี่ยวกับความเครี ยด เพื่อน มีเป้าหมายในการโฆษณาเกี่ยวกับความคิดที่ไม่ถกู ต้ องในการสูบ บุหรี่ และความคิดนี ้พบในวัยรุ่นมากว่าเมื่อโตขึ ้น

การทางานได้ เริ่ มขึ ้นเพื่อพัฒนาและทดสอบวัคซีน

นิโคติน ที่เมื่อถ้ าวัคซีนชนิดนนี ้มีประสิทธิภาพในการใช้ กบั วัยรุ่นทีม่ ีความเสีย่ งในการสูบบุหรี่ ในช่วงแรกๆ ของการสูบ งานที่เพิม่ มาได้ ถกู ทาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับยาและพันธุกรรมในคนทีม่ ีความเสีย่ งสูงในการสูบ บุหรี่ B.

มีการบอกผู้สบู ให้ ทราบถึงอันตรายต่อสุขภาพ ผลของการสูบบุหรี่ และประโยชน์ของการหยุดสูบ บอก ความสาคัญของอันตรายหรื อโรคที่พ้อมจะแสดงออกมาเสมอ สร้ างแรงกระตุ้นทีจ่ ะทาให้ เกิดการตระหนักถึง การหยุดสูบบุหรี่ และให้ ความมัน่ ใจ ความชัดเจนในการแนะนาเพือ่ หยุดสูบ โดยการใช้ คาถามแนะนา เช่น “คุณตระหนักถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ ตอ่ สุขภาพของคุณหรื อไม่” ทาให้ ผ้ ปู ่ วยตระหนักถึงลักษณะทาง กายภาพที่พบว่ามการแสดงออกและมีความสัมพันธ์กบั การสูบบุหรี่ พูดถึงประโยชน์ของการหยุดสูบตอนนี ้ รวมถึงลดความเสีย่ งของการเป็ นมะเร็ ง,การตายอย่างเฉียบพลัน,กล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด ทาให้ มชี ีวิตที่ ยาวนานกว่า ผู้สบู หลายคนตายไปโดยไม่ได้ ตระหนักถึงผลย้ อนกลับของโรคที่เกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ มี การแถลงการณ์ตา่ งๆ เช่น “เหมือนกับที่แพทย์บอก แนต้ องแนะนาคุณว่าการสูบบุหรี่ ไม่ดีตอ่ สุขภาพของ คุณ”

C.

สิง่ หนึง่ ที่สมั ผัสได้ ทงในผู ั ้ ้ ป่วยชายหรื อหญิงที่คิดจะหยุดสูบในการตอบสนองต่อคาถาม เช่น ”คุณรู้สกึ อย่างไร เกี่ยวกับคนที่สบู บุหรี่ ”,”อะไรคือเหตุผลที่คนจะหยุดสูบบุหรี่ ”,”คุณเคยหยุดสูบบุหรี่ ได้ หรื อไม่แล้ วคุณทา อย่างไร”,”อะไรที่ทาให้ คณ ุ กลับมาสูบอีกครัง้ ”,”ถ้ ามีโอกาสอีกครัง้ คุณจะเปลีย่ นแปลงอะไร”วัตถุประสงค์ ของคาถามเหล่านี ้คือ เพื่อทาความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง สร้ างความมัน่ ใจ แก้ ไขปั ญหา และเริ่ มทีจ่ ะวางแผน สาหรับความพยายามที่จะหยุดสูบให้ สาเร็ จในครัง้ ใหม่ หลังจากนันชุ ้ ดคาถามที่จาเป็ นจะถูกใช้ ขึ ้น “คุณคิด อย่างงไรเกี่ยวกับการหยุดสูบ”,”คุณคิดว่าคุณจะหยุดสูบตอนนี ้ได้ หรื อไม่”,”คุณจะทามันอย่างไร”,”ให้ ฉนั ช่วยให้ คณ ุ หยุดสูบได้ หรื อไม่”


D.

ณ จุดนี ้ ผู้ป่วยบางคนยังมีแรงกระตุ้นไม่เพียงพอ หรื อไม่เต็มใจทีจ่ ะร่วมมือ ววางแผนในการที่พยายามจะ หยุดสูบบุหรี่ คนเหล่านี ้บางครัง้ ทีข่ าดความมัน่ ใจว่าพวกเขาจะสามารถประสบความสาเร็จในการหยุดสูบได้ และไม่เต็มใจทีจ่ ะเอาศักศรี ของตนเองไปเสีย่ งถ้ าเขาล้ มเหลว ผู้สอบสวนบางคนเชื่อว่าผู้ป่าวเหล่านี ้ควรจะ ลงนามในเอกสารแสดงสิทธิ์เพื่อบอกพวกเขาให้ ทราบในเรื่ องความเสีย่ งและเรื่ องของการกลับมาสูบ ต่อต้ านแพทย์ที่ปรึกษา พวกเขาจะได้ รับแผ่นพับเพื่ออ่านและเนื ้อหานันจะพู ้ ดถึงเรื่ องที่ไม่ดีทจี่ ะพบแพทย์ ครัง้ ต่อๆไป การเฝ้ าดูเหตุการณ์อนั ตรายที่สามารถเป็ นไปได้ (เช่น การป่ วยแบบฉับพลัน,หัวใจขาดเลือด, เพื่อน,ความสัมพันธ์ ,มะเร็ ง,คนท้ อง,การตาย)เหมือนกับการพิจารณาว่าเรื่ องเหล่านนี ้จะสามารถเปฃี่ยนเป็ น การกระทาได้

E.

ผูป่ ่ วย บ่อยครัง้ ที่ไม่เต็มใจทีจ่ ะเลือกหยุดสูบหรื อลงชื่อหยุดสูบ แต่อาจจะพอใจที่จะทาสิง่ อื่น บันทึกการสูบ บุหรี่ สามารถช่วยรวบรวมข้ อมูล ว่า เมื่อไหร่ ที่ไหน อะไร ที่พวกเขาทา กับ ใคร และคุณค่าของบุหรี่ จาก 1( สาคัญมาก) ถึง 5(ไม่สาคัญมากๆ) บันทึกจะช่วยสร้ างการรับรุ้ ทาให้ เล็กลงโดยการกาจัดส่วนที่ไม่สาคัญ ออกไป เทคนิคอื่นๆ รวมถึงการเปลีย่ นบุหรี่ ด้วยการใช้ ทาร์ ผสมนิโคติน ทาให้ การสูบในแต่ละวันน้ อยลง การ วัดนี ้มีหลักดดยตรงที่จะสร้ างความมัน่ ใจความพยามที่จะประสบความสาเร็จในการหยุดสูบจนกระทัง่ ผู้ป่าย พร้ อมที่เปลีย่ นแปลง มันจะดีกว่าที่จะไม่ล้มเหลว

การรับรู้วา่ มีสารทางเภสัชวิทยาทีส่ ามารถช่วยโน้ ม

นามคนให้ หนั มาหยุดสูบได้ F.

สาหรับผู้ป่วยที่พร้ อมจะหยุดสูบ วันที่หยุดสูบควรจะจัดเตรี ยมและมีการลงชื่อในสัญญา สิง่ นี ้สามารถพิมพ์ ไว้ ก่อนหรื อเขียนอย่างง่ายในตาราง สัญญาทาให้ เตือนความจาโดยเป็ นกระดาษาหรื อทาสาเนาไว้ และทา สาเนสอีกอันไว้ ในที่ที่สะดูดตา เช่น ตู้เย็น กระจก ผู้ป่วยบางคนอาจจะเก็บบันทึกการสูบเพื่อเพิม่ การรรับรู้วา่ เมื่อไหร่ ที่ไหน ทาไมเขาถึงสูบ หนึง่ ในนันวั ้ นที่หยุดสูบคือการเลือกพัฒนาแผนการะรทากับผู้ป่วยที่จะตัดสิน ในว่าใครจะสนับสนุน คนที่บ้านหรื อที่ทางานและน ้าหนักเพิม่ ขึ ้นมาได้ อย่างไร ควรเพิ่มการออกกาลังกาย ทานอาหารทีม่ ีแคลอรี่ ตา่ ใช้ Bupropion หรื อ nicotine ในการรักษาทดแทน (NRT)

เมื่อปอด

กลับมาเป็ นปกติ บ่อยครัง้ เริ่ มที่จะไอ ควรทาให้ ปอดสะอาด บอกผู้ป่วยให้ ใช้ ยาที่กดอาการไอ หรื อมาตรการ สุดท้ ายคือการทาให้ เขาหลับ ผู้ป่วยเหล่านันควรเลื ้ อกใช้ Varenicline(Chantix) ควรเริ่มรักษาด้ วยยา 1 อาทิตย์ก่อนที่จะถึงวันหยุดสูบจริง ดังนันพวกเขาจะใช้ ้ ในขนาดเต็มก่อนที่พวกเขาจะหยุดใช้ บหุ รี่ G.

การตัดสินใจเลือกใช้ NRT จะใช้ กบั ผู้ป่วยที่ตดิ นิโคตินอย่างหนัก คนเหล้ านี ้สามารถสืบให้ แน่ใจโดยใช้ ประวัติเก่า หรื อ ดูการตอบสนองต่อ 2 คาถามคือ คุณสูบบุหรี่ 30 นาทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้ าหรือไม่ และ คุณสูบบุหรี่ มากกว่า 25 มวนต่อวันหรื อไม่ หนึง่ ในคาถามนันสามารถใช้ ้ หาข้ อมูลเก่าเพื่อจะสร้ างความ พยายามครัง้ หน้ าทีจ่ ะหยุดสูบและนัน่ อาจล้ มเหลวเพราะอาการถอนยา ผู้ป่วยจะดีขึ ้นด้ วย NRT

H. H1. สาหรับแต่ละคนที่ติดนิโคติน ควรตระหนัดทังเรื ้ ่ องเภสัชวิทยาและจิตวิทยา ผู้ป่วยสามารถเลือก

ทางเลือกที่ดี ที่สดุ สาหรับพวกเขาพวกเราจะแนะนาให้ รักษาอย่างต่อเนื่องโดยยา(แผ่นแปะ)และรักษา โดยทันที(ยาพ่น,ยาอม,หมากฝรั่ง) หลังจากนันตามด้ ้ วยขนารักษาที่รุนแรง โดยจะจาลองปริ มานนิโคตินใน


ร่างกายที่มีโดยฉับพลันในเวลาทีต่ ้ องการสูบโดยทันที ถ้ าใช้ ยา varenicline จะไม่ใช้ NRT ทังในการรั ้ กษา แบบเรื อ้ รังหรื อแบบเฉียบพลัน เพราะในการออกฤทธิ์ของมันจะทาโดยการ ปิ ดกันนิ ้ โคติน การใช้ vareniclineต้ องใช้ ก่อน 1 อาทิตย์ของการหยุดสูบ โดยการปรับให้ เป็ นขนาดยาเต็ม NRT จะเป็ นอีก

ทางเลือกหนึงของแพทย์และผู้ป่วย สารนี ้จะใช้ ใน หมากฝรั่งนิโคติน polacrilex ,แผ่นแปะนิโคติน ,ยาพ่น ทางปาก ,ลูกอมนิโคติน ,และสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น Bupropion และ varenicline ส่วนยา Clonidine และ Nortriptyline ได้ รับความสนใจให้ เป็ นสารทางเลือกอันดับที่สอง เพราะพบผลข้ างเคียง

บ่อยครัง้ ผู้ป่วยบางคนไม่สามารถเคี ้ยงหมากฝรั่งได้ เพราะ หมอฟั น หรื อมีปัญหาที่ข้อต่อที่กราม หรื อ พวก เขาผ่านความยากลาบากนาการเคี ้ยวหมากฝั ร่งมาก่อน และขาดความมัน่ ใจในตัวเอง จึงควรใช้ แผ่นแปะ ผู้ป่วยอื่นๆอาจใช้ วิธีสบู จานวนน้ อยๆในแต่ละวัน หรื ออาจไม่ชอบใช้ สารแทนที่นิโคติน สาหรับผู้ป่วย ประเภทนนี ้ที่ทดลองหยุดสูบดดยไม่ใช้ สารแทนที่นิโคตินในการรักษาอาจเหมาะสมกับพวกเขา หรื อใช้ Bupropion หรื อ varenicline เดียวๆ ทังหมดนี ้ ้จะช่วยให้ พวกเขาประสบความสาเร็ จในการเลิกบุหรี่ ได้

มากขึ ้น โดยจากการใช้ ยาเทียม 1.5-3 ครัง้ ในคนกลุม่ น้ อยอาจจะสูบจานวนน้ อยๆต่อวัน หรื ออาจจะ ต้ องการหยุดโดยทันที สาหรับผู้ป่วยเหล่านันยื ้ นกราและสดงความมัน่ ใจในการทดลองหยุดสูบโดย ปราศจาก NRT แต่จะมีสงิ่ ที่ควรระมัดระวังตามมาในผู้ป่วยกลุม่ นี ้

สาหรับผู้ป่วยที่ติดหุ รี่ อย่างหนัก

และเลือกที่จะใช้ หมากฝร่ ง จะถูกแนะนาให้ ใช้ หมากฝรั่งนิโคติน ตอนนี ้สามารถใช้ ได้ หลายรสชาด และ อร่อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาตอนแรกๆ สิง่ นี ้สามารถทาได้ ตามตาราง และลดลงทีละน้ อยหลังจากมุมมอง ทางด้ านจิตใจของการติบหุ รี่ หมดไป หลายคนที่ไม่ประสบความสาเร็ จในการหยุดสูบ เพราะการไม่ใช้ หมาก ฝั ร่งนิโคตินอย่างเพียงพอ หรื ออาจใช้ มนั ในทาวที่ผิด สาหรับผู้ป่วยทังหมดที ้ ่เริ่มหยุดสูบ ต้ องติดตาม ผลการรักษาอย่างใกล้ ชิด หรื อ ต้ องติดต่อกับแพทย์ในช่วงแรกๆ หลายวันหรื อเป็ นอาทิตย์ สิง่ นี ้สามารถทา ให้ สาเร็จได้ โดยการพูดคุยกับทีมงาน โดยการมีผ้ ปู ่ วยโทรเข้ ามาและรายงานผลว่าพวกเขาทาอย่างไร วัตถุประสงค์ของสิง่ นี ้คือ ระบุอาการกาเริ บตังแต่ ้ ต้นและจะจัดการกับผลอย่างไร และต้ องมีความพยายามที่ จะเลิกสูบอีกครัง้ ในการกาเริ บหนึง่ คัร้งอาจไม่ทาให้ ล้มเหลว และผู้ป่วยส่วนมากจะประสบความสาเร็ จโดย มีอาการกาเริ บ 3-4 ครัง้ รายละเอียดของอารกาเริ บสาคัญมาก และถ้ าเกิดความต้ องการสูบอย่างฉับพลัน สารพวก NRT เช่น ยาพ่นทางจมูก,ยาอม,หมากฝรั่ง,หรื อ ยาพ่นทางปาก อจจะถูกเพิม่ ในการรักษา H2.ในครัง้ หนึง่ ตัวเลือกในการรักษาโดยยาได้ มีขึ ้น ทาให้ ปรสะบความสาเร็ จได้ ในแต่ละคน โดยผู้เชี่ยวชาญ

ในการรักษา เจ้ าหน้ าที่ทใี่ ห้ คาปรึกษา หรื อรวมกลุม่ กันโดยมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์ ความสาเร็จของการ หยุดบุหรี สมั พันธ์กบั สังคมที่ชว่ ยสนับสนุนมากกว่า ยิ่งเพิ่มการสนับสนุนทางจิตใจจะยิง่ เพิ่มความเป็ นไปได้ ในการหยุดสูบบุหรี่ ได้ I.

สหรับคนที่ประสบความสาเร็ จในการหยุดสูบแล้ ว คาชมและการสนับสนุน ควรเป็ นส่วนหนึง่ ของการคง สภาพของแผนที่วางไว้


J.

สาหรับคนที่อาการกาเริ บ ต้ องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการกาเริ บ เพื่อจะช่วยในการออกแบบการรักษา อีกครัง้ ที่ F โดยใช้ หมากฝั ร่งนิโคตินสองแบบคือ 2 mg หรื อ 4 mg ขึ ้นอยูก่ บั ประวัติของคนไข้ ทงปี ั ้ และ รูปแบบการสูบ ในขนาด 2 mg ในการเริ่ มใช้ จะช่วยลดความอยากนิโคตินในบุหรี่ David Sachs ที่แสตน ฟอร์ ด แนะนาว่า กฎ 4Sจะถูกปฎิบตั ิตามมาด้ วยการอยากสูบครัง้ สุดท้ าย เช่น สูบ 1ซองต่อวัน ทานหมาก ฝรั่งนิโคติน 12 ชิ ้นต่อวัน, 1.5 ซองต่อวัน ทานหมากฝรั่งนิโคติน 16 ชิ ้นต่อวัน, 2ซองต่อวัน ทานหมากฝรั่ง นิโคติน 20 ชิ ้นต่อวัน เป็ นต้ น เขจะแนนาวิธีการเคี ้ยวหมากฝรั่งโดยการเคี ้ยวซ ้าจนเกิดความรู้สกึ เหมือนมี หนามแทง ให้ หยุดเคี ้ยว และหยุดการใช้ ยาที่รักษาบริ เวณแก้ มและเหงือก ต่อจากนันให้ ้ เคี ้ยวใหม่ เมื่อรู้สกึ มี หนามแทงอีกครัง้ ให้ หยุดเคี ้ยว

K.

การพบแพทย์ในครัง้ ต่อๆไป จะมีคาถามเกี่ยวกับการหยุดสูบบุหรี่ ด้ วยการสนับสนุนละการยอกย่องชมเชย

L.

สาหรับแผ่นแปะนิโคติน ถูกแนะนาให้ ใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับคนติดบุหรี่ ในขนาการรักษาแรก ถูกเลือกโดย ปริ มาณการสูบและขนาดตัว

M.

น ้าหนัก น้ อยกว่า 105 ปอนด์ หรื อ สูบบุหรี่ น้ อยกว่า 20 มวนต่อวัน หรื อ คนที่เจ็บหน้ าอกบ่อยๆ ควรได้ รับ การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน หรื อเริ่ มใช้ ยาขนาด 14 mg ในคนที่ดื ้อยาขนาด 21 mg ของแผ่นแปะเพราะอาจมี นิโคตินส่วนเกินมากเกินไป ขนาดยาต่าลงมาออาจได้ ผลการรักษาที่ดีกว่า ขนาดยา 14mg ควรใช้ ตอ่ เนื่อง อย่างน้ อย 1เดือน

N.

ผู้สบู ส่วนใหญ่จะติดบุหรี่ อย่างหนัก ควรเริ่ มรักษาด้ วยแผ่นแปะ ควรใช้ ตอ่ เนื่องอย่างน้ อย 1 เดือน ผู้ป่วย บ่อยครัง้ แสดงให้ เห็นชัดว่า มีการฝั นเพิ่มขึ ้นหรื อเปลีย่ นแปลงในขณะใช้ 21mgแผ่นแปะ และจะเกิดผิวแดง บริ เวณที่แผ่นแปะในผู้ป่วยส่วนมาก แผ่นแปะควรจะถูกเปลีย่ นแปลงที่แปะใหม่ในแต่ละวัน และอาจนาไปสู่ การเกิดพิษของนิโคตินได้ เพิ่มอาการเจ็บหน้ าอก อาการหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยส่วนน้ อยมีอาการแพ้ ที่ผิวหนัง อย่างรุนแรง(1-3%)ที่บริ เวณแผ่นแปะ นัน่ คือ ผู้ป่วยควรจะถูกควบคุมโดย การใช้ หมากฝรั่ง, ยาพ่น,ยาพ่น จมูก, Bupropion หรื อ varenicline หลังจากขนาดยาที่ใช้ ในคัร้งแรก ขนาดยาควรจะเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ

O.

การติดตามผลอย่างใกล้ ชิด และการสนับสนุนเหมือน I,K ผู้ป่วยคนที่กลับมาสูบขณะใช้ แผ่นแปะ ควรจะถูก วินิจฉัยว่าล้ มเหลว และถ้ าเกิดอาการต้ องการสูบอย่างฉับพลันจะต้ องเพิม่ สารในแผ่นแปะแผ่นสุดท้ าย ในขณะที่การกลับมาสูบเกิดขึ ้น

P.

ยาพ่นจมูกที่ถกู พ่นเข้ าไปง่ายต่อการออกฤทธิ์ของนิโคตินได้ สงู กว่าการใช้ หมากฝรั่ง,ยาพ่นคอ,ยาอม,แผ่น แปะ ขนาดรักษาคือ การพ่นหนึง่ ครัง้ ต่อข้ างพ่นทังสองข้ ้ างของรูจมูก ขนาดรักษาตามตารางคือ 2 ครัง้ ต่อ ชัว่ โมง ยาพ่นจมูกอาจจะใช้ ร่วมกับแผ่นแปะในการรักษาอาการต้ องการบุหรี่ อย่างรุนแรงและเฉียบพลัน ยา พ่นจมูกจะถูกเลือกใช้ โดยผู้ตดิ บุหรี่ ที่ต้องการฤทธิ์อย่างรวดเร็ว

Q.

ยานิโคตินพ่นทางปาก กลายเป็ นสิง่ ที่ใช้ ใตเวลาต่อมา 1990 ยานี ้ช่วยเพิ่มประโยชน์ทางร่างกายของ พฤติกรรมที่ควบคุมได้ เหมือนกับการสูบบุหรี่ ที่ควบคุมได้ นิโคตินที่ถกู ดูดซึมส่วนมากจะผ่านทางเยื่ อเมือก


ในปาก,ทางหลอดอาหารและกระเพราะอาหาร ส่วนทางปอดจะดูดซึมน้ อย การใช้ ยาเดี่ยวๆ จะมีการหยุด 2 ครัง้ ด้ วยการใช้ ยาเทียมและจะให้ ในอัตราที่สงู เมื่อใช้ ร่มกับแผ่นแปะ R. Bupropion (Wellbutrin,Zyban) เคยถูกใช้ ถงึ 20-30% ใน 1 ปี ของอัตราการหยุดสูบ ในตอนแรกจะใช้

ในขนา 150 mg 2 ครัง้ ต่อวัน ยานี ้ถูกใช้ ในรูปแบบ sustain-release จะลดความเสีย่ งของอาการชักขณะที่ ประสิทธิภาพของยาเพิ่มขึ ้น อัตราการหยุดสูบ หลากหลายจาก 20%-45%ด้ วยการใช้ ยาขนาด 100300mg ต่อวันใช้ ติดต่อกัน 7 วัน Bupropion สามารถช่วยลดการใช้ บห ุ รี่ ลงได้ และให้ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น

เมื่อใช้ กบั NRT ยามีบทบาทพิเศษในคนทีเ่ พิ่งหาจากอาการหัวใจขาดเลือด เพราะ NRT ไม่มีผลต่อหัวใจ อย่างเฉียบพลัน และมีผลลดการเพิ่มของน ้าหนักด้ วย และใน class B กาหนดว่ายานี ้สามารถใช้ ในคนท้ อง ได้ แต่มีผลข้ างเคียง คือ น ้าลายแห้ ง ปวดหัว และนอนไม่หลับ และไม่ควรใช้ ในคนที่มีอาการเหล่านี ้เพราะอา เกิดอาการชักได้ S. Nortriptyline เคยถูกใช้ ในการรักษาเป็ นอันดับสอง โดยหน่วยงานที่ททาการวิจยั ด้ านสุขภาพเคยใช้ ยานี ้

ในการรักษาการติดบุหรี่ ในผู้ป่วยที่มีและไม่มีอาการทางจิต เมื่อใช้ กบั แผ่นแปะนิโคตินมันจะเพิ่มการหยุดสูบ มากกว่าการให้ ทางผิวหนังแบเดีย่ วๆ T. Varenicline (Chantix) คือยาตัวใหม่ที่มีความสามารถในการจับกับโปรตีนในเลือดสูงและมีความจาเพาะ

ที่ alpha4beta2 nicotine acetylcholine receptor ดังนันจะให้ ้ ฤทธิ์เป็ น agonist ขนาดที่แนะนา เริ่ มต้ นที่ 1 อาทิตย์ก่อนหยุดสูบ คือ 0.5 mg แบบทาน 1-3 วัน ใช้ 2 ครัง้ ต่อวันสาหรับ 4-7 วัน และ 1 mg แบบทาน ใช้ 8 วัน จนสิ ้นสุดการรักษา ในคอร์ สแรกของการรักษาคือ 12 อาทิตย์ ผู้ป่วยต้ องไม่ดมื่ เครื่ องดื่ม ที่ทาให้ เกิดพิษ ควรรักษาต่อเนื่องใน 12 อาทิตย์ ที่ผา่ นมาเร็ วๆนี ้ได้ มีการติดตามดูเรื่ องของการเปลีย่ นแปลง อารมณ์ อาการหดหู่ การคิดฆ่าตัวตาย ในการใช้ ยา Varenicline ดังนันต้ ้ องมีการติดตามผลโดยแพทย์ อย่างใกล้ ชิดขณะที่ได้ รับการรักษา

smoking cessation  

การเลิกบุหรี่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you