Page 1

ДЕН ЗА УБАВИНА

www.den.mk

vo ovoj broj

Ибрахим паша станал макро 24-25

29o Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година, Година 1, број 39

цена 10 денари

ИНСПЕКТОРИТЕ СЕ ЗАКАНИЈА СО РАДИКАЛНА МЕРКА ПОРАДИ РАСИПАНИТЕ ЛИФТОВИ

Се затвора Градска? Во единствениот лифт што е во функција се пренесуваат и оперирани и починати пациенти, и храна и ѓубре...

6-7


2

ВЕСТИ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ПОРАНЕШНИОТ МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НАЈАВУВ

КОМЕНТАР

Соња ЈАНКОВСКА

Пајакот си плете мрежа, паркингместо нема ни за лек

Слободно место за паркирање во центарот на Скопје е како седмица на лото. Ниту воведувањето на системот на наплата за паркирање не го реши најгорливиот проблем во метрополата. Причината е јасна, кај нас проблемите се решаваат наопаку. Прво се врши градежно силување на градот, на секое ќоше никнува нова зграда, станбена или деловен објект сеедно, без претходно да се направи процена колку жители ќе живеат или ќе работат во објектот. Дали некој некогаш пресметувал за конкретен објект колку возила има по станар и врз основа на тоа да се направат паркиралишта? Деновиве во населбата Капиштец, откако „Пајак-службата“ направи чистка и удри по џебот на граѓаните, преку ноќ стана дозволено и паркирањето на улица. Во стилот за пари сè е дозволено, ама ако се има предвид дека оваа населба важи за најгусто населена, тогаш неизвесно е дали и сега, со ваква задоцнета реакција, ќе се реши проблемот со паркирањето. Градските власти се обидоа со катните гаражи, ама и во овој проект парите се најважни. Какви паркиралишта, дајте деловни објекти, тоа носи повеќе пари. Може ли некој да каже колку од веќе изградените катни гаражи се користат како паркиралишта? Со новите измени во урбанистичките планови, во центарот на Скопје се планирани околу седум катни гаражи, за една е познато дека 15 проценти од просторот ќе биде деловни простории, а остатокот паркиралиште. Останува да видиме дали навистина ќе остане така или со тек на време процентите ќе си ги заменат местата. Во меѓувреме пајакот ја плете мрежата...

ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: „Вила Принт“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“ ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач - Живко Серафимовски, Управител - Дејан Костадиноски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Маја Анастасова, Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Александар Божиновски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Владимир Димовски Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Трајанов оче акција за ап Н

а ско ро ќе поч не бал кан ска ак ци ја за ап се ње на убиј ци те на пет те ми на ри ба ри кај Же ле зар ско Езе ро, а во ко ја ќе би дат вклу че ни две-три бал кан ски зем ји. Ва кво сце на рио пре ку срп ски те ме ди у ми нај а ви Пав ле Тра ја нов, пра те ник од вла де јач ка та ко а ли ци ја, дол го го ди шен по ли ци ски функ ци о нер и по ра не шен ми ни стер за внатреш ни ра бо ти. Ме ѓу тоа, во из ја ва за „Ден“ Тра ја нов ве ли де ка бил по греш но ци ти ран и де ка не го ва та кра тка ана ли за е тол ку ва на во по гре шен кон текст. МВР, пак, из ја ви те на Тра ја нов ги ква ли фи ку ва ка ко „тра гич ни и ка та стро фал ни“. Из ја ва та на Тра ја нов што ја об ја ви срп ски от пор тал „Ве сти он лајн“, а ко ја ја пре не соа и дел од ма ке дон ски те пор та ли, гла си: „Мо и те ин фор ма ции го во рат де ка на ско ро ќе би де опе ра ци ја та за нив но ап се ње, мо же би во две-три бал кан ски др жа ви. Откри ва ње то на из вр ши те ли те на овој ма сакр ќе би де јак ста би ли зи рач ки фа ктор и ќе ги над ми не ди ле ми те што сто јат зад овој те ро ри стич ки чин, по о па сен и со по го ле ми пос ле ди ци од оби дот за атен тат на

пре тсе да те лот Ки ро Гли го ров“, из ја вил Тра ја нов. Во из ја ва за „Ден“ Тра ја нов твр ди де ка бил по греш но сфа тен и го до об јас ну ва сво јот став. - Со оглед на тоа де ка из вр ши те ли те на те ро ри стич ки от чин кај Же ле зар ско Езе ро сè уште не се фа те ни, а во кон текст на затег нато ста на си ту а ци јата во Ко со во, јас оче ку вам, а што би би ло со се ма ло гич но, по ли ци и те на Ма ке до ни ја, Ко со во и на Ср би ја да ста пат во за ед нич ка ак ци ја за не у тра ли за ци ја на те ро ри стич ки те гру пи кои опе ри ра ат во ре ги о нот на Пре ше во. Таа ак ци ја би мо же ла да се иско ри сти за откри ва ње и за ап се ње на гру па та ко ја го из вр ши зло сторс тво то кај Же ле зар ско Езе ро. Јас не твр дам де ка ќе има за ед нич ка ак ци ја на овие три зем ји ни ту, пак, имам та кви соз на ни ја, тоа се са мо мои оче ку ва ња - по јас ну ва Тра ја нов. По ра неш ни от ми ни стер до да де де ка има соз на ни ја за дви же ње во о ру же ни гру пи кои са ка ат де ста би ли за ци ја во свет ли на на из бо ри те во Ср би ја, а кои ќе би дат одр жа ни и на те ри то ри ја та на се вер но Ко со во, ка де што пре теж но жи вее срп ско на се ле ние. - НАТО ве ќе нај а ви де ка се оче ку ва

АРИФИ: АЛБАНЦИТЕ СЕ КЛУЧ ЗА МИР НА БАЛКАНОТ Албанците на Балканот се конструктивен столб на евроатлантскиот процес и клуч на стабилноста во повеќе земји од регионот, изјавила вицепремиерката за европски прашања, Теута Арифи, за време на работната посета во САД. Арифи учествуваше на конференција организирана по повод 100 години од постоењето на „Хеартх“, со наслов „100 години во служ ба на нацијата“. На kонференцијата учествувал и албанскиот премиер Сали Бериша, но и претставници од верските заедници. Теута Арифи пред присутните ги истакнала важноста и влијанието на албанската заедница во зачувувањето на мирот и стабил-

носта на Балканот во изминатите 100 години. Таа го потенцирала и долгиот пат на Албанците од Македонија за да стигнат до позиција на еднаквост во државата и да бидат почитуван дел од албанската нација воопшто. - Арифи истакна дека Албанците во Балканот се конструктивен столб на евроатлантскиот процес и клуч на стабилноста во повеќе земји од регионот. Таа се заблагодари на САД за поддршката на оваа прогресивна ориентација на Албанците во регионот, како и за поддршката во евроатлантските процеси - велат од Секретаријатот за европски прашања.


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ВЕСТИ

3

ВА БИТКА СО ТЕРОРИСТИЧКИТЕ ГРУПИ ВО РЕГИОНОВ

кува балканска сење на убијците

но и по ра ди крај ната се ри оз ност на си ту а ци ја та по убис тво то кај Смиљ ков ци, од би ја да ко мен ти ра ат за тоа да ли ќе има или не за ед нич ка бал кан ска ак ци ја. Во МВР, исто та ка, се ре вол ти ра ни од из ја ва та на Тра ја нов во срп ски те ме ди у ми, ду ри и да е по греш но пре не се на. - До кол ку Тра ја нов на ви сти на има не ка кви ин фор ма ции од истра га та, то гаш е тра гич но и ка та стро фал но да ги из не су ва за срп ски или кои би ло дру ги ме ди у ми, да нај а ву ва ак ции и да ги пре ду пре ду ва осом ни че ни те, на ште ту вај ќи на мер ки те што ги пре зе ма МВР на РМ. До кол ку не ма ре ле вант ни ин фор ма ции и са мо шпе кули ра, то гаш е крај но не се ри оз но и па те тич но на ва ков гро зо мо рен слу чај да се при до би ва по го ле мо вни ма ние во јав но ста. Ни ту во пр ви от ни ту во вто ри от слу чај ва кви те на ста пи не одат во при лог на ин сти ту ци о нал ни те на по ри за на о ѓа ње на сто ри те ли те и нив но из ве ду ва ње пред ли це то на прав да та – ни из ја ви Иво Ко тев ски, по мош ник-ми ни стер за од но си со јав ност на МВР.

Пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз, партија од власта, вели дека во регионот на Прешево оперираат терористички групи кои наскоро ќе бидат цел на регионална акција

ВМРО-НП: НА ШАР ПЛАНИНА Е БЕЗБЕДНО

на ру шу ва ње на без бед нос на та со стој ба, пра те ни се 500 вој ни ци ка ко за си лу ва ње, та ка што е јас но оти проб ле ми се оче ку ва ат. Од дру га стра на, си те тај ни служ би од ре ги о нот јас но отфр ли ја се ка ква по вр за ност со ма са крот кај Же ле зар ско Езе ро, та ка што е ве ро јат но не ко ја од гру пи те што опе ри ра ат

на тро ме ѓе то Ма ке до ни ја, Ко со во и Ср би ја да е из вр ши тел на зло сторс тво то - ана ли зи ра Тра ја нов. Ма ке дон ско то МВР ве ќе ка жа де ка не ма на ме ра да ко мен ти ра за тоа да ли има или не ма во о ру же ни гру пи во Ма ке до ни ја. Во ед но, а во ин те рес на истра га та,

Општинскиот комитет на ВМРО-НП од Тетово ги уверува и Достоинство и семејствата на загинатите дека слободно може, кога сакаат, па дури и во овој момент, да се качат и да запалат свеќа на местото каде што осумтемина бранители во 2001 година го положија својот живот бранејќи ја Република Македонија, се вели во реакцијата на ВМРО-НП на проценката на партијата Достоинство дека доколку би се организирало панихида на местото каде што загинаа осумтемина македонски бранители во селото Вејце, животите на семејствата на загинатите би им биле загрозени. Причина за ваквата процена на Достоинство е фактот што неколкупати е оштетувана спомен-плочата која е поставена на местото на масакрот.


4

ВЕСТИ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ПОЛИТИКАТА, СИНДИКАТОТ И РАБОТОДАВЦИТЕ ГО УРНАА ДОСТОИНСТВОТО НА РАБОТНИКОТ

Феудални права за работниците во 21 век Р

Наташа СТОЈАНОВСКА

аботници што не добиваат редовно плата, вработени на кои им виси работното ме сто, неплатени придоне си, работа на диво, нерегулирани годишни одмори, неплатени викенди, здравствено нео сигурени работници, плата во кеш. Работникот во Македонија се смета за загрозена категорија. Во изминатите две децении транзиција работничките права стануваа сè помали. Денес, кога Македонија тропа на портите на НАТО и чека датум за преговори со ЕУ, ситуацијата на пазарот на труд не е воопшто розова. Во сликата идеално се вклопуваат синдикатите, како дел од мозаикот на упропастените работнички судбини. Анемични, невидливи, безидејни. Податоците во анализата на „Ден“ ја аргументираат таквата слика. Во февруари годинава 2,7 проценти од вработените не примиле плата. Овој податок на Државниот завод за статистика е само еден од многуте што укажуваат на прекршување на работничките права во земјава. Дополнително, изминатите години компаниите ја користат економската криза како превез за намалување на правата на работниците. Откази, намалени плати, неплатена прекувремена работа, а сето тоа се прави преку лошо скроениот општ колективен договор, кој на стопанството му е даден како предлог. Работодавците не сфаќаат дека со кратењето на работничките права тие си ја кратат гранката на која седат бидејки токму работниците се тие што се двигател на економски-

ПЕЦЕ РИСТЕВСКИ - СМЕР Не кои син ди кати се мно гу бли ски со Владата. Можам да кажам дека прем но гу се фор си ра бли ско ста на релација влада – синдикат, но од по един ци. Тоа може да би де до бро само ако од таа блискост се извлечат по вол но сти за ра бот ни ци те, што, пак, нај че сто не е слу чај би деј ки ток му по ра ди таа бли скост се губи до вер бата во син ди кал ното ор га ни зирање.

Понижени работници, анемични и политизирани синдикати. Македонија гради пазарна економија, но недостига важна компонента - нема битка за работнички права, сè е оставено на милост на работодавците

от раст на компанијата - вели Павел Трендафилов од Синдикатот на градежништво. Тој додава дека е неприфатливо да се кратат работничките права за сметка на зголемување на профитот на компаниите. Состојбата во градежниот сектор е алармантна. Половината од оние што работат во овој сектор работат на диво, за мали пари, без никаква заштита ниту на правата ниту на безбедно ста. За тоа говори и податокот дека минатата година пет од вкупно 14 смртни случаи биле во градежниот сектор. - Во тој контекст сакам да кажам дека државата не смее да им попушта на работодавците бидејки, дозволувајќи им да ги намалуваат правата на работниците, се создава една армија на сиромашни - вели Трендафилов и апелира до инспекциите да ги засилат контролите на терен и да почнат со посериозни казни кон оние што ја загрозуваат безбедноста на градежниците, но и ги прекршуваат останатите работнички парава. Дел од синдикатите се согласуваат со оценката дека работничките права се на ниско ниво. Има разлика од онаму каде што работниците се организирани во синдикати и онаму каде што не се организирани. Таму каде што не се организирани во синдикати, речиси не може да се зборува за почитува-

ње на работничките права. Таму закон е работодавецот - вели Пеце Ристевски од Синдикатот на металургија, енергетика и рударство (СМЕР). Ристевски објаснува дека работниците се казнуваат без некои по себни критериуми, добиваат откази, а најголем показател за непочитувањето е дека има и голем број судски спорови. Сепак, разлика постои меѓу вработените во јавната администрација и приватниот сектор. Голем е бројот на оние што сакаат да се вработат под државна капа поради стравот дека во приватниот сектор многу полесно може да останат без работа или без плата. - Во моментов, можеби, јавната администрација е најпривлечно ме сто каде што луѓето сакаат да се вработат, но, сепак, сметам дека во приватниот сектор може побрзо да се напредува и во делот на кариерата и во делот на платата - вели Раско Мишковски од Конфедерацијата на слободните синдикати на Македонија (КССМ). За КССМ работничките права во земјава не се намалуваат, особено сега, во време на криза, бидејки Владата во Македонија добро се справува со ситуацијата и тоа во време кога во регионот владите ги намалуваат платите на јавната администрација и го кратат бројот на вработените, а кај нас тоа не е случај. Сепак, членки на овој синдикат се и вработените од компаниите од „Македонски железници“ и „Македонија пат“. Во овие државни фирми работниците со ме сеци се соочуваат со прекршување на работничките права, како што се неисплатени плати и придоне си. За нив синдикалците од КССМ велат дека се исклучок со оглед на лошата финансиска ситуација во која западнале државните фирми. - Проблеми се појавија во делот кај „Македонија пат“ и „Македонски железници“, но тоа е поради лошата финансиска ситуација. Она што ние сме моќни како синдика-


ВЕСТИ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ти, го преземаме и затоа добар дел од вработените, наме сто да бидат отпуштени, ќе бидат прераспределени во други институции - вели Мишковски од КССМ. Од Синдикатот за образование и наука, пак, велат дека правата на просветните и научните работници во целост се почитувале. - СОНК како единствен легитимен синдикат, кој ги штити правата на работниците во образованието, науката и културата, има коректни одно си со работодавците - вели Јаким Неделковски, претседател на СОНК, потенцирајќи дека тие имаат социјален дијалог на сите нивоа. Можеби во помал дел има прекршувања, но тоа најче сто е од страна на директорите, каде што ние како синдикат реагираме во согласност со надлежно стите, се воочуваат проблемите и решаваат во согласност со законот, тврди Неделковски. Сепак, секојдневни се изјавите на воспитувачки и негувателки што работат со договор на дело токму во државните институции. Нивните права од старт се прекршени, но Синдикатот се оградува од тие луѓе бидејки тие не се и не можат да бидат членови на Синдикатот. Македонските граѓани паметат само еден поголем синдикален протест за кој подоцна стана јасно дека бил политички мотивиран. Политички товар но сат речиси сите синдикални лидери. Наме сто битка за работникот, повеќето од нив одработуваа

агенди на политичките партии. Во меѓувреме, додека новите македонски капиталисти по степено го туркаа работникот кон дното, синдикалците организираа таканаречени маршеви, на кои стотина луѓе дефилираа од зградата на ССМ до Владата и таму играа

5

оро. Потоа брзаа да ги распалат скарите во природа. Објаснувањето за ваквото одне сување е дека Синдикатот институционално ги решавал проблемите, а и да организира проте сти, одѕивот би бил мал поради менталитетот на македонскиот човек.

ПАВЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ - СИНДИКАТ НА ГРАДЕЖНИШТВО Во градежниот сектор веќе подолго време апелираме и вршиме притисок дека со стојбата е алармантна. Има меѓу 36 илјади и 38 илјади луѓе што работат во градежништвото, а официјалната бројка е дека во овој сектор се вработени 22 илјади градежници. Ова е по ка зател де ка во овој се ктор има огромен број луѓе што работат на диво, без никаква заштита.

ЈАКИМ НЕДЕЛКОВСКИ - СОНК Терми нот до го вор на де ло во за ко нот не по стои. Тоа што во некои институции има вработени воспитувачки, негувателки и наставници со такви договори е проблем на тие луѓе бидејки, за жал, тие не се наши членови. Затоа се оградуваме од нив бидејки се ангажирани преку приватни агенции за вработување и ние не можеме да зборуваме за нивните работнички права.


6

ВЕСТИ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ПО ДОЛГОГОДИШНАТА ПОТРАГА ПО ЛОКАЦИЈА

Карпош доби Центар за лекување зависници

Отворен е нов Центар за зависници, како со ставен дел од психијатриското одделение на Градската општа болница „Осми септември“. Центарот е сме стен во изолиран приземен дел, зад болницата, и во него ќе се лекуваат 80 пациенти кои се на програмата за метадонска терапија, а живеат во општина Карпош. Во него работат двајца доктори и три медицински се стри, а 36 пациенти веќе ги користат услугите на Центарот. - Пациентите по степено ги преземаме од Центарот за зависници во Кисела Вода, но имаме и нови. Предвидено е тука со терапија да продолжат и зависниците што излегле од затвор - изјави Дарко Ко стовски, невропсихијатар кој раководи со Центарот. Метадонот го набавува Градска болница, а зависниците доаѓаат по терапијата индивидуално, некои секојдневно, а други два до три пати неделно. Центарот чинел 4,8 милиони денари и е направен со средства на болницата. Двапати неделно со зависниците разговараат искусен психолог и социјален работник, кои доаѓаат од Центарот за социјални работи, а има и осумчасовно обезбедување. Ова е прв ваков центар во Скопје, опфатен со региона лизацијата. Градската општа болница е прва што ги отвори вратите за овие пациенти, со што Карпош е прва општина која доби центар за лекување зависници. - Ова ќе значи растоварување на Центарот за зависници во Кисела Вода. Нема

да има голема концентрација на пациенти на едно место, злоупотреба и продавање метадон. Зависниците од општина Карпош нема да мора да одат секојдневно во Центарот во Кисела Вода за да ја земат терапијата, сега тоа ќе можат да го сторат тука - изјави доктор Костовски. Кога станува збор за вакви центри, стигмата и предрасудите во другите општини беа по силни од хумано ста. И покрај тоа што беше планирано во секоја општина да се отвори по еден ваков центар, до тоа не дојде поради отпорот на градоначалниците и на месното население. Еден ваков центар пред две години беше отворен во склоп на клиничкиот блок, но и тој е со мал капацитет. Останатите зависници се лекуваат во Центарот во Кисела Вода, кој одамна го има надминато лимитот со пациенти. Поради големиот број пациенти, таму че сто се случуваат девијантни појави, доаѓаат зависници кои го злоупотребуваат метадонот, има тепачки, препродавање на терапијата, насекаде се рас фрлани шприцеви. Граѓаните на Кисела Вода, поради тоа, по стојано бараат да се дислоцира Центарот. Единствено решение да се растовари Центарот од прекубројните пациенти беше тие да се лекуваат во општините каде што живеат. Во Македонија рапидно се зголемува бројот на зависници од дрога, по себно на ма лолетници на 15-16 годишна возраст. Освен со својата болест, тие се осудени да се борат и со предрасудите на околината. М.А.Т.

Ново работно време во градинките Во градинките ќе се воведе ново работно време, соодветно на капацитетите и на потребите на родителите, најави министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. По средбата во Синдикатот за образование, наука и култура (СОНК), министерот Ристовски изјави дека, во консултација со Синдикатот, ќе се направи соодветна адаптација на работното време и ќе се изврши корекција на програмите според кои работат детските градинки. - Голем дел од начинот на организација на работата на детските градинки не е променет повеќе од 30 години, а во изминатите години родителите одат и остануваат подоцна на работа, децата имаат поинакви потреби, така што тоа е систем

што ќе треба етапно да се реформира, но тоа ќе го направиме со поддршка на Синдикатот - истакна Ристовски. Тој ја негираше информацијата дека е доне сена одлука за задолжително предучилишно образование со кое би биле опфатени децата од пет години, односно оние што одат во т.н. голема група во градинките. - Тоа е само пилот-анализа врз основа на чии податоци ќе се размисли да ли ќе има пилотирање во неколку општини со имплементација на ваква крупна реформа. Доколку одлучиме да пилотираме во таква форма, тогаш ќе бидат прашани и родителите и ќе се направат соодветни анализи објасни Ристовски.

ПО РА ДИ РА СИ ПА НИ ТЕ ЛИ ФТО

Градск септем

Откако се расипаа три лифта и во болницата остана да работи само еден голем лифт, во него се пренесуваат и оперирани и починати пациенти, и храна и ѓубре...

Менче АТАНАСОВА ТОЧИ

Д

ржавниот санитарен и здравствен инспекторат пред два дена се заканил дека ќе ја затвори Градската оп шта бол ни ца „Ос ми септември“ ако не бидат направени лифтовите, кои не работат веќе еден ме сец. Дека бол ни цата ќе би де ста ве на под клуч инспекторите му соопштиле и на директорот Сашо Стојчев, кој потврди дека имаат проблем и објасни дека, и во такви услови, се обидуваат да се организираат колку што можат. Откога се расипаа три лифта, во болницата работи само еден голем лифт. Во него се прене суваат и оперирани и починати пациенти, со него се но си и храна и ѓубре. Пациентите што доаѓаат да се лекуваат амбулантски и роднините на болните што се хоспита лизирани во болницата пешки се качуваат и до осмиот кат. - Се обидуваме да се организираме колку што можеме. Клучот од лифтот е во дежурната служба, но пациентите се качуваат пешки бидејќи со еден лифт не може да се по стигне, а пациенти што не можат да се движат се приоритет - изјави Сашо Стојчев, директор на Градската болница. Пациентите се револтирани. Велат дека, покрај маката што ја имаат, сега мора да се качуваат и пешки до повисоките катови. - Морав пешки да се качам до седмиот кат на Одделението за неврологија, таму ми е докторката што ме лекува - изјави една пациентка. Ова е особено голем проблем за тешкоболните и старите лица. Некои не се ни


ВЕСТИ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

7

ВИ, ИНС ПЕ КТО РИ ТЕ СЕ ЗА КА НИ ЈА СО НАЈ РА ДИ КАЛ НА ТА МЕР КА

ата болница „Осми ври“ пред затворање

обидуваат да се качат на погорните катови бидејќи не можат и си заминуваат дома без да завршат работа. Тендерот за пет нови лифта што треба да се ин ста ли ра ат во бол ни цата, спо ред информации на „Ден“, кончено, завршил завче ра. Ми ни стерс твото за здравство го распиша уште во јануари, но двапати до сега пропаѓаше. Извори од Министерството тврдат за „Ден“ де ка фирмата што добила на тендерот првиот пат понудила толку ма ли лифтови што во нив не собира ништо, а камоли да влезе болнички кревет.

Вториот пат тендерот се завлечкал од непознати причини. Лифтовите во Градската општа болница „Осми септември“ беа толку стари и прет ставуваа потенцијална опасност уште пред воената болница да премине во јавното здравство и да биде ставена на располагање на граѓаните на Скопје. Овие лифтови беа приоритет на Министерството за одбрана уште во 2009 година. Откако болницата премина во надлежност на Министерство за здравство, лифтовите не само што не беа заменети, туку дојдоа во

фаза да не функционираат. Откога виде дека ситуацијата е сериозна, Министерството за здравство се обвр за дека ќе најде средства за нови лифтови. Одлучено е 75.000 евра, пари од киријата која ме сечно треба да ја плаќа Специјалната болница за кардиохирургија „Филип Втори“, да бидат потрошени за лифтовите, а и во иднина со овие средства да се врши реновирање и реконструкција на одделенијата. Но, бавната ре акција на надлежните и тендерот што се одложува во недоглед доведоа до ситуација да ре агира и санитарната инспекција.


8

ПАРИ

Во „Металец“ слободни уште пет градежни парцели Уште осум градежни парцели се продадени во новата индустриска зона „Металец“ во Прилеп, на второто електронско наддавање за градежното државно земјиште кое премина во надлежност на локалната самоуправа. Притоа, се продадоа осум од понудените девет парцели. Од прилепското Јавно претпријатие за урбанистичко планирање, со 19 пријави за купување учествувале осум понудувачи. Првото електронско наддавање се одржа на 17 месецов кога од понудените 12 се продадоа, исто така, осум парцели. По еден месец, најавуваат од претпријатието, на заедничко електронско наддавање ќе се понудат последните пет парцели. Од локалната самоуправа очекуваат на овој начин да заживее економијата затоа што ќе се градат нови стопански капацитети. Зоната треба да обезбеди околу 2.000 нови вработувања. Парите од продажбата на парцелите, локалната самоуправа ќе ги употреби за изградба на инфраструктурата во економската зона. Наскоро, пак, ќе бидат објавени купувачи на парцелите во двете електронски наддавања.

Се воведува ред во превозот на патници Превозот на патници и актуелните прашања од оваа област беа тема на работилницата што се одржа во Струмица, на која присуствуваа претставници од Здружението на превозници во патниот сообраќај „Исток“, од Министерството за транспорт и врски и од Државниот инспекторат за транспорт. Притоа, активностите на Министерството во делот на подготвување на законските и подзаконските акти од областа на превозот добиле поддршка од превозниците. Од Министерството информираат дека со тоа се овозможува регулирање и подобро функционирање на превозот на патници. Исто така, се додава во соопштението, превозниците ја одобруваат акцијата на Државниот инспекторат за транспорт, во која повремено се одземаат возила, со цел елиминирање на нелојалната конкуренција и ставање ред во патниот сообраќај. Воедно, превозниците инсистираат да се продолжи со таквиот начин на средување на состојбите во оваа дејност.

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ОФИЦИЈАЛНАТА СТАТИСТИКА ВО КОНТИНУИТЕТ РЕГИСТРИРА

Индустријата паѓа веќе поло

Државата под итно да се ориентира кон бизнисот, да го олабави и да почне да си ги враќа долговите што ги има кон стопанството, само така ќе можеме да излеземе од лошата економска состојба, сугерира домашната експертска јавност Мишко ИВАНОВ

И

ндустриското производство незапирливо оди надолу. Последните податоци од Државниот завод за статистика, кои регистрираа минус кај индустриското производство и во март, и тоа за цели 8,5 проценти во споредба со истиот период минатата година, само ги потврдува лошите показатели за економската политика, коментира домашната експертска јавност. Владата под итно мора да преземе мерки за да го запре овој тренд кој, сигурно, ќе го разниша и растот на домашниот брутопроизвод, сугерираат познавачите на со стојбите. - Падот на индустриското производство не е ништо ново во изминатиов период. Но, секако, прет ставува голема опасност. Ако има последователно квартално опаѓање, може да стигнеме до рецесија. Ние сме пер-

манентно во економска криза. Изле зот од ова е Владата навреме да се ориентира кон бизнисот, да му даде поддршка и да го олабави од по стојаниот притисок. Државата да почне да ги сервисира долговите и да ги остави компаниите, условно кажано, да дишат, препорачува Предраг Трпевски, профе сор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Државниот завод за статистика во март констатираше пад на индустриското производство, но и во првите три ме сеци од годинава, за 8,4 проценти, споредено со истото триме сечје лани. Гледано по сектори, драматичен е падот кај снабдувањето со електрична енергија и гас, кој во март годинава изне сува неверојатни 23,8 проценти во споредба со истиот период лани. Намалување на индустриското производство има и кај секторот рударство и вадење камен за 4,7 проценти, а опаѓање е регистрирано и кај преработу-

ИНДЕКСИ ЗА МАРТ 2012 структура

III 2012 III 2011

I – III 2012 I – III 2011

2011

енергија

18,59

65,0

75,8

89,4

рударство и вадење камен

3,87

95,3

89,6

107,4

преработувачка индустрија

83,70

94,0

93,6

105,5

Индустриското производство во секторот рударство и вадење камен во периодот март 2012 - март 2011 година бележи опаѓање од 4,7%, во секторот преработувачка индустрија. опаѓањето е од 6,0%, а во секторот снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација - 23.8%.

Според главните индустриски групи, во истиот период производството бележи опаѓање кај енергијата за 35,0%, капитални производи за 13,6% и трајни производи за широка потрошувачка за 57,2%. Пораст има кај интермедијарни производи, освен енергија за 8,4% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 0,9%.


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ЛОШИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

незапирливо вина година

ПАРИ

9

Ќе се забрза легализацијата на дивоградбите

Со измените на Законот за легализација на дивоградбите, кои се од техничка природа, очекуваме дека ќе се забрза процесот на легализација, изјави министерот за транспорт и врски, Миле Јанакиески, во неделното интервју за „Радио Слободна Европа“. - Ги увидовме сите слабости во претходното законско решение иако Законот беше добар и во соработка со ЗЕЛС направивме измени, кои се веќе испратени во Собранието. Она што го лоциравме како најголем проблем во моментот е тоа што граѓаните веќе не прават геодетски елаборати. А, геодетски елаборат е основното мерење што е неопходно да се легализира објектот и да се запише во Катастар - рече Јанакиески. Според министерот, сите физички и правни лица мора да ги достават геодетските елаборати до општините во дадениот рок од 18 месеци. Инаку, ќе немаат право за легализација. Со ставањето на тој рок ќе се овозможи побрзо правните и физички лица да достават геодетски елаборати до општините, а потоа и до Кастастарот. Јанакиески, исто така, додаде дека дополнителен проблем поради кој процесот на легализација се одвива побавно е и малиот број лица што работат на решенијата за легализација.

Во Неготино водата поскапа за 85 проценти

вачката индустрија - за шест проценти. Од своја страна, падот на индустриското производство укажува на многу лоша со стојба во македонската економија. Затоа што веќе половина година индустријата паѓа во континуитет, тврдат од опозициската СДСМ. - Владата по стојано потенцира дека таа го заживува градежништвото и дека со тоа се обидува да ја спаси македонската економија. Меѓутоа, Владата има погрешна цел. Според податоците на Заводот за 2011 година, градежништвото учествува во БДП со шест проценти. Така што, колку и да се зголемуваат активно стите во оваа дејност, таа не може на краток рок доволно да го иском-

пензира падот на индустријата, која во БДП учествува со 18 проценти. За македонската економија е катастрофално тоа што Владата е целосно безидејна кога се работи за македонската индустрија. Затоа, СДСМ во континуитет ја повикува Владата да разговараме за пакет-мерките што ги предложивме за преживување на оваа година. Во кои има конкретно остварливи мерки, кои се насочени директно кон индустријата нагласува Зоран Јовановски, потпретседател на СДСМ. Истовремено, тој ја повика Владата да одговори и на прашањето зошто е намалено производство на електрична енергија.

Цената на водата за пиење во Неготино ќе се зголеми за 85 проценти. Или, граѓаните за потрошена вода ќе плаќаат по 18,5 денари, а компаниите по 36,5 денари за еден кубен метар, одлучено е на седница на Општина Неготино. Директорот на комуналното претпријатие „Комуналец“, Диме Недев, изјави дека поскапувањето се должи на зголемените трошоци во работењето, на повисоките цени на електричната енергија и на нафтата, како и кредитот за инвестициска програма во висина од 200 милиони денари од КФВ банка. Неготино долги години има проблем со водоснабдувањето поради застарената мрежа и загуби на вода.


10

ПАРИ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА И ЖИВОТНИОТ СТАНДАРД ГО НАПЛАЌААТ СВОЈОТ ДАНОК

Банкарските кредити се отплаќаат со плата Освен со кредитите, граѓаните се заглавени во долгови и со кредитните картички и со негативните салда на тековните сметки, а банкарските податоци за тешконаплатливите побарувања се реален одраз на општата економска состојба и на животниот стандард

Г

раѓаните сè потешко се раздолжуваат со банките, во услови кога про сечната нето-плата е 335 евра, а само за основната потрошувачка кошничка се потребни повеќе од 570 евра. Доказ дека пари за отплата на кредитите има сè помалку покажуваат и статистиките. Во март годинава спорните, односно сомнителни побарувања во банките достигнале ниво од 277 милиони денари во категоријата само стојни вршители на дејност со личен труд и 5.112 милиони денари кај физичките лица за кредитите одобрени во денари (5.077 милиони денари во февруари). А, пак, за доделените заеми во странска валута, состојбата е 20 милиони денари кај првата (17 милиони денари во февруари) и 563 милиони денари кај втората категорија (февруарската состојба – 553 милиони денари). Оттаму, податоците на Народна банка

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

ФУНТА

ФРАНК

ДОЛАР

25 АПРИЛ 2012

НБРМ

61,5

75,4

51,1

46,7

продажен

61,6

74,1

50,5

45,8

куповен

61,3

75,8

51,7

47,3

Менувачници

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ БЕРЗАНСКИ ИНДЕКС

ВРЕДНОСТ

ПРОМЕНА

МБИ10

1.981,91

1,71

0,09%

МБИД

1.799,89

-0,26

-0,01%

0,20

0,17%

ОМБ

121,30

ПРОМЕНА ВО %


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

тешко на Република Македонија упатуваат на тоа дека за само еден ме сец спорните и сомнителните побарувања на банките од населението забележа ле пораст од околу 780 илјади евра. Што се однесува до задолженоста настаната со користењето кредитни картички, од февруарските 11.778 милиони денари во март е регистрирано ниво од 11.787 милиони денари. Или, пораст од 146 илјади евра. Банкарите велат дека, и кај картичките, има проблематични плаќачи. Но, по сочуваат, тие и не се толкав проблем колку што претставува со стојбата што е присутна веќе подолго време – кредитните картички се испразнети, доведени до салдо нула, а корисниците ги уплаќаат минималните ме сечни износи, па веднаш ги повлекуваат. На тој начин, нагласуваат, граѓаните свесно заглавуваат во должничкиот круг. Затоа што и за најма ла недисциплина, како на пример, задоцнување со уплатата од само еден ден, банките пресметуваат и наплатуваат камата. Слична е со стојбата, само во пониски изно си, и кај тековните сметки. Негативните салда во февруари изне сувале 4.667 милиони денари, а веќе наредниот ме сец има зголемување – 4.737 милиони денари. Банкарските статистики упатуваат на тоа дека, и покрај внимателно ста на банките во однос на давањето кредити и стравот на граѓаните од нови задолжувања, сепак, во март, споредено со февруари, е забележливо зголемување на одобрените заеми. Конкретно, од 79.240 милиони денари во март вкупните кредити кај домаќинствата се во износ од 79.862 милиони денари. Неможно ста за редовно сервисирање на долговите што населението ги има кон домашните комерцијални банки прераснува во тренд што го бележи статистиката од ме сец во ме сец. Податоците што ги регистрираат банките по основа на тешконаплатливи кредити се ре ален одраз на општата економска со стојба во државата и на животниот стандард, велат економските експерти. Појаснуваат, растот на критичните банкарски побарувања е правопропорционален со влошувањето на „крвната слика“ во економијата, особено во рамки на ре алниот сектор. М.А.

ПАРИ

11

Црна Гора ги крати платите на функционерите Административниот одбор на црногорскиот парламент ќе подготви решение за намалување на платите на државните функционери веднаш откако од Владата ќе ја добие основицата за пресметка на новите плати. Овој потег произлегува од владината одлука за ребаланс на буџетот, информираат медиумите. Покрај другите мерки, со ребалансот е предвидено намалување на платите на државните функционери, на но сителите на право судните функции, како и на заработката на раководителите на јавни институции и претпријатија во кои државата е мнозински сопственик. Платите на државните функционери

од јуни ќе бидат пониски за седум проценти, со што во буџетот ќе има ме сечна заштеда од околу 79.000 евра. Исто така, ќе се кастрат и дневниците за службени патувања. А, пак, парламентарните служби се задолжени да ја разгледаат можно ста за нама лување на расходите на пратениците. Особено, оние што настануваат со нивното доаѓање на работа. Раководителите, пак, на јавни институции и претпријатија, според владината одлука за реба ланс, не можат да имаат примања поголеми од три про сечни нетоплати во Црна Гора, а тоа е 1.467 евра. Инаку, про сечната црногорска нетоплата изне сува 489 евра.

Струјата во регионов поскапува Во Хрватска цената на електричната енергија е зголемена за 20 проценти, а по ви со ки те сме тки на потрошувачите ќе им бидат испорачани од вторник. Ваквата одлука ја одобрила хрватската влада. Притоа, освен за електрична енергија, одобрила зголемување и на цената на природниот гас. Со новото зголемување Хрватите ќе пла ќа ат 0,11 евра за ки ло ват-час, што е повисока цена од европската која, во про сек, е пониска од 13 центи за ки ло ват-час, пи шу ва порта лот „Ене џиМК“.

Медиумите од регионот информираат дека, освен Хрват ска, за по скапување се подготвува и Црна Гора. Таму ре гулатор ното те ло разгледу ва мож ност за зголе му ва ње на сме тки те на потрошувачите за 25 проценти. Во Србија, поради изборите, засега ќе нема корекцијата на цената. Зголе му ва ње то на це ната на еле ктричната енергија се случува токму пред подготовките на земјите за туристич ката се зо на. А, да ли по скапу ва ње то ќе вли јае врз ту ри стич ки те аранжмани, засега не се соопштува.

Најбогатите Британци уште побогати

Најбогатите луѓе во Велика Британија лани рекордно го зголемиле сво ето богат ство, доде ка при ходи те и за штеди те на повеќето Британци забележуваат пад по ра ди инфла ци јата и ни ски те ка мат ни стап ки, по ка жу ва ли стата на бо гати те, која секоја година ја објавува лондонскиот весник „Сандеј тајмс“. Вкупното богат ство на илјада најбогати лица во Велика Британија се зголемило за околу пет проценти во однос на прет ход ната годи на над ми ну вај ќи сума од 414 милијарди фунти (670 милијарди долари). Ова е најголемиот пораст за сите 24 годи ни, во те кот на кои „Сан деј тајмс“ ја објавува листата на богатите. На пос лед ната ли ста фи гу ри ра ат 77 милијардери, двајца повеќе од претходната рекордна бројка во 2008 година.

Трите први ме ста на листата за 2011 година се заземени од магнати родени во странс тво. На пр во ме сто е Ин ди е цот Лакшми Митал со 12,7 милијарди фунти иа ко ла ни за губи околу ед на че тврти на од богат ството поради падот на акциите на „Арселор Митал“. На второто ме сто со 12,3 милијарди фунти е Узбекистанецот Али шер Ус ма нов, кој по седу ва 30 про цен ти од фуд бал ски от клуб „Ар се нал“. Ру ски от ин ве сти тор Роман Абра мо вич, сопс тве ник на лон дон ски клуб „Челси“, е на трето ме сто со богатство од 9,5 милијарди фунти. А, најбогатиот човек роден во Велика Британија е војводата Артур Ва ле ри јан Велс ли, чиј имот забележал раст од пет проценти за една годи на до стиг ну вај ќи 7,35 ми ли јарди фунти.


12

ДОСИЕ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

Масовна тепачка и пукање кај ТВ „Ера“

Сопственик на чајџилница и неговите синови завршиле во Градската болница откако завчера вечер де сетина насилници упадна ле во чајџилницата лоцирана во комплексот на ТВ „Ера“ на улицата Џон Кенеди во скопски Чаир. Според полицискиот извештај, околу 21.45 часот во Скопје на улица Џон Кенеди, во комплекс од телевизија „Ера“, во про сторија која се користи како чајџилница, скопјанец со иницијали К.Е.(42) предизвикал расправија и тепачка меѓу неговото семејство, односно неговите синови К.Д., К.Ф., К.М., К.Р. од едната страна и 10 лица од другата страна, кои

живеат на улица Дижонска. Де сеттемина упаднале во чајџилницата, некои користеле разни железни предмети, а по кажување на претепаните, двајца од групата користеле огнено оружје. Тие испука ле три куршуми, но не погодиле никого. Во пресметката сопственикот на чајџилницата К.Е. добил тешка телесна повреда во пределот на главата, а додека неговите синови К.Д. и К.Ф. се здобиле со полесни повреди и сите тројца се задржани во Градската општа болница. Полициската станица во Бит-пазар и Одделот за крвни деликти при СВР-Скопје преземаат мерки за целосно расчистување на случајот.

ДОМАШНИТЕ ШВЕРЦЕРИ НА ДР

Македо ги насел Според последните известувања на странските полиции, само лани повеќе од 100 македонски државјани биле уапсени поради шверц на наркотици

Албански државјанин ги празнел црквите

Д

Нападната малолетничка оти возела „украден“ скутер

Притвор за тетовски изнудувач

Два нови грабежи на цркви во Тетовско се случиле во петокот кога биле ограбени црквите „Свети Никола“ и „Свети Димитрија“. Со ова вкупниот број на ограбените цркви во земјава од почетокот на годинава до стигна петнае сет. Според Марјан Јо сифо ски, портпарол на тетовската полиција, полицијата успеала да пре сретне група од три лица што биле забележани кај црквата „Свети Никола“, во населбата Колтук. - Полицајците ги пре сретнале лицата, кои веднаш почнале да бегаат, но еден од нив успеале да фатат додека другите двајца побегнале. Станува збор за лицето Е.Г., дваесет и тригодишен државјанин на Албанија што нелегално престојувал во зем-

Непознат разбојник, помогнат од уште двајца, завчера вечер нападнал малолетно девојче од Куманово обвинувајќи го дека му го украло скутерот. Девојчето се пожа лило на мајка му, која веднаш пријавила во полиција. Во полиција девојчето изјавило дека околу 19 часот, додека таа се возела со вело сипед со мотор „априлија“, застанало зад зградата на „Сума“ во Куманово за да се поздрави со своите другари. Во еден момент од зади à пришло непознато машко

јава. Кај него се пронајдени алат за обивање и извесна сума пари. Тој призна дека учествувал во повеќе кражби на цркви низ Тетовско што се случија изминатите денови – изјави Јосифоски. Тој нагласи дека полицијата сè уште испитува дали грабежите на црквите во Тетовско ги извршила само една група или повеќе. Полицијата ги испитува и мотивите на кражбите. Освен црквите, годинава била ограбена и една џамија, а Јосифоски вели дека податоците се запрепастувачки во однос на минатата година. - Само досега имаме ограбени 15 цркви и една џамија, а лани за цела година беа ограбени 11 цркви и три џамии - вели тој.

лице кое à кажало да се симне од моторот бидејќи е негов, но таа се спротивставила, по што истото почна ло да ја влече и да à се заканува дека ќе ја истепа. Непознатиот насилник извадил гумена палка и, згора на тоа, повикал уште двајца другари кои биле во непо средна близина. Тие двајца во рацете држеле гумени палки и насилно à го одзеле моторот, по што го напуштиле ме стото упатувајќи се во правец на улицата Моша Пијаде.

одека притисокот врз наркобизнисот на МВР станува сè поже сток, како што ана лизираше Стејт департментот во последниот извештај за 2011 година, македонските шверцери на наркотици сè повеќе го прене суваат валканиот бизнис надвор од границите на државава, за што потврда се гледа во драматично зголемениот број уапсени македонските наркодилери во Европа и светот, а особено во Германија. Во последниот извештај на МВР се наведува дека во рамките на меѓународната соработка преку Секторот за меѓународна полициска соработка се примени изве стувања дека во Австрија, Германија, Швајцарија, Турција, Ита лија, Франција, Хрват ска, Србија, Аргентина, Словачка, Белгија, Унгарија, Албанија, Чешка, Бугарија, Данска и во Црна Гора од слобода биле лишени 158 македонски државјани, од кои биле запленети повеќе од 287 килограми наркотична дрога.

Секторот за внатрешни работи Тетово поднесе кривична пријава за 45-годишниот Џ.Д. од тетовското село Селце поради тоа што од 49годишниот З.Б. барал да му исплати 50.000 евра. Изнудувачот неколку пати овој месец со испраќање СМС барал од З.Б. и неговото семејство да му бидат исплатени парите. З.Б. случајот го пријавил во полиција, по што Џ.Д. бил приведен и по изведување пред истражен судија на Основниот суд во Тетово определен му е едномесечен притвор.


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ДОСИЕ

13

ОГА ПО ПРИТИСОКОТ ОД ПОЛИЦИЈАТА СÈ ПОВЕЌЕ НА ГУРБЕТ ПО БЕЛИОТ СВЕТ

нски наркодилери ија светските затвори

Дури 73 отсто од уапсените во Австрија и во Германија се за недозволена трговија со хероин. Само во акцијата за апсењето на члено ви те од т.н. Фран кфурт ска ма фи ја на почетокот од минатата година, а во координирана акција на полициите на Австри-

ја, Герма ни ја и Ма кедо ни ја беа уап се ни стотина лица. Овие криминалци препрода ваа хе ро ин пре теж но во Ви е на и во Фран кфурт. Од нив са мо во Ви е на беа уапсени 69 лица, од кои дури 60 се македонски државјани. Четворица Албанци од Македонија кон крајот на минатата годи-

на беа уапсени во Швајцарија во моментот ко га им прода ва ле дро га на нив ни клиенти. Тројца веднаш биле депортирани во Македонија со де сетгодишна забрана за влез во Швај ца ри ја. Че тврти от уап сен, со фал си фи ку ван бу гар ски па сош, бил вратен откако швајцарските власти ги до би ле ин форма ци и те ба ра ни за него од страна на македонската амбасада во Берн, во вр ска со не го ви от иден ти те тот. Во Норвешка кон средината на деведе сет ти те страв и тре пет беа нар коди ле ри те од ма кедон ско потек ло, браќата Хара лампие и Вангел Белчовски. Едниот е во затвор, а за другиот се зборува дека се притаил во Македонија. Засега не е познато колку ова се должи на работата на македонското Министерство за внатрешни работи, но нивните бројки покажуваа драматичен пораст на реализацијата во откривањето на овие криминалци. Според последната анализа, Секторот за борба со недозволена трговија со дрога ре а лизирал 596 кривични дела, од кои 481 „неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурсори“. За ова биле пријавени 588 сторители и 115 кривични дела овозможување на употреба наркотични дроги, за што биле пријавени 131 сторител. „Врз основа на компаративните согледувања во изминатите години, констатиран е континуиран тренд на зголемување на откривачката функција“, се вели во анализата на МВР. А.Б.

Фатени тројца велешки арамии Тројца крадци, кои оперира ле не зависно еден од друг, за вре ме на ви кен дот би ле при ве де ни во Ве лес. Ара ми и те ги кра де ле нај че сто же ни те со тур ка ње и граб ну ва ње на чан ти те што ги но се ле со се бе. Крад ци те на 19 гра ѓа ни им укра ле па ри, мо бил ни те ле фо ни, лич ни пред ме ти, при што е на не се на мате ри јал на ште та од околу 4.000 евра. Пр ви от е ве ле ша не цот М.З. (20), кој од 25 фе вруа ри до 14 април годи на ва сам кра дел па рич ни ци од вра бо те ни во продав ни ци, бу ти ци, кан це ла рии, обложу -

вал ни ци иско ри сту вај ќи го нив ното нев ни ма ние. Кри вич но бил при ја вен и И.Д.(20) од Ве лес по ра ди сом не ние де ка во пер и одот од 5 ја нуа ри до 5 април годи на ва не за бе ле жан од ни ко го вле гу вал во бу ти ци, ки ос ци, здрав стве ни орди на ции, ку ќи и иско ри сту вај ќи го нев ни ма ни е то на оште те ни те ги кра дел нив ни те па рич ни ци и мо бил ни те ле фо ни. Во еден слу чај кра де цот пред ед на од бан ки те во Ве лес ги наб људу вал лу ѓе то што подиг ну ва ле па ри и при тоа ја иско ри стил тур ка ни цата пред бан ката и од џе бот на

пал тото на еден ве ле ша нец украл околу 500 евра. Во дру га при ли ка, при ја ве ни от од продав ни цата „Теди ко Су пер“, не за бе ле жан од ни ко го, вле гол во ед на од кан це ла ри и те во продав ни цата и од ме тал на ка са, ко ја не би ла зак лу че на, украл по ве ќе од 1.000 евра. Три е сет и шес тгодиш ни от ве ле ша нец П.Г. кри вич но бил при ја вен по ра ди сом не ние за сто ре ни две те шки кражби. Спо ред поли ци ски те ин форма ции, тој украл чан та од со гра ѓан ка, а огра бил и ки оск од ка де што украл по голем број па ри и ци га ри.


14

СКОПЈЕ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ИНТЕРВЈУ СО РИСТО ПЕНОВ, ПОРАНЕШЕН ГРАДОНАЧАЛНИК НА СКОПЈЕ

Скопје го губи хуманиот карактер на живеење П Соња Т. ЈАНКОВСКА

о два мандата како градоначалник и трет неуспешен и осум години надвор од градските ингеренции, поранешниот градоначалник на Скопје, Ристо Пенов, сите овие години будно го набљудува развојот на главниот град. За работата на градската власт, како обичен граѓанин, вели дека е задоволен од изградбата на улиците, незадоволен од градежната експанзија што му се случува последниве години на Скопје и зачуден од проектите на Градот. u По осум години од заминувањето од функцијата градоначалник на Скопје, како сега го гледате главниот град? - Во Скопје се прекина линијата на развој што ние ја наметнавме во тие осум години, особено со мојот наследник Трифун Костовски кога замре целата активност. Сега има некои подобрувања, но, сепак, градот повторно заостанува. Можеби во јавноста сликата за Скопје е друга поради објектите што се градат, но инфраструктурно градот заостанува. Се случуваат убави проекти, како што се овие улици што се градат, но тоа не е доволно, особено ако се има предвид дека последниот буџет на Градот е 107 милиони евра. Јас во осум години немав толку пари за трошење, а, сепак, беа реконструирани 120 главни улици, три моста беа изградени, атмосферска канализација. u Како работеше Градот за време на вашите два мандати, на што обрнувавте внимание? - Тоа е сосема различна состојба, во мое време ингеренциите беа мали, финансиите беа ограничени и моја главна цел беше инфраструктурно градот да ги добие основите и да може да функционира. Се градеа улици, атмосферска канализација и сега во тој дел е доста направено, но сè уште останува проблемот со услугите, јавниот превоз, хигиената. Ограничените финансии во мое време беа причина за јавните претпријатија да не даваат соодветни услуги и да трпат загуби, но гледам дека и сега, иако има повеќе пари, не е променета состојба-

та. ЈП „Водовод и канализација“ после мене ја зголеми ценета на водата за 100% со ветување за подобра услуга, но, како што гледам, од тоа и нема многу исполнето. u На Скопје последниве години му се случува градежна експанзија, особено во централното градско подрачје. Како, според вас, треба да изгледа една метропола? - Во светот постои тенденција да се сочуваат ширините на градот, што за Скопје беше голема придобивка, а сега, заради ситни бизнис-интереси, секое ќоше се распродава како градежна парцела и се губи хуманиот карактер на живеење во градот. Најголема трагедија е тоа што Скопје добил урбанистички план од еден од најголемите светски архитекти Кензо Танге, а ние сега не го почитуваме тоа, не ја почитуваме таа тенденција на широки простори меѓу зградите, одиме на една, би рекол, селска градба, градиме зграда до зграда и притоа луѓето нема каде да паркираат, децата нема каде да играат. Од тој аспект мислам дека на Скопје му се нанесува штета и тоа е една политичка тенденција. Тоа е едно политичко насилство. Целосно вештачко наметнување на еден стил не може да даде добри резултати. Денес во градежништвото и архитектурата барокот не е предизвик, тој бил предизвик еден век порано кога било тешко да се изгради. Денес е предизвик да изградиш модерен, современ објект. u Колку се оправдани и издржани последните прое-

кти на Градот, како промената на имињата на улиците, сплавовите на Вардар, набавката на пајтон? - Јас ги разбирам, овие политички субјекти имаат потреба да внесат некои имиња што неоправдано беа заборавени. Но, не може така одеднаш да поминат 300 нови имиња, тоа е процес, треба да се одберат личности и на нив да им се дава простор, а не сега ВМРО- ДПМНЕ ќе има 200 улици, ДУИ ќе има 100, тоа не води кон ништо. Во однос на пајтонот и сплавовите, сметам дека тоа се концепти што ние сега треба да ги истрпиме и на избори да си го кажеме своето мислење за тоа. Се сеќавам на Градското собрание кога беше во една руинирана состојба, ја променив оградата и се крена врева околу тоа,не за некои периферни проекти да се трошат пари.Многу такви проекти се случуваат во Скопје, кои лично мене ме збунуваат - плажи, палми, сплавови - кои не значат ништо за живеачката, а се потрошени пари за нив, а некој нема вода, канализација. u Како ја оценувате работата на сегашниот градоначалник, дали развојот на градот го води во вистинска насока? - Него можам позитивно да го ценам во смисла на напорите што ги прави, но тоа не е доволно и во согласност со финансиите и ингеренциите што ги има денес градоначалникот. Ако ние сме реконструирале 120 улици со тогашниот буџет, сега треба да се бара многу повеќе заради поголемиот буџет, но нив ги нема. u Се ближат локалните избори, дали сега, по осум години пауза, би се кандидирале за градоначалник? - Не,тоа што знаев го покажав,ја примив пораката од скопјани на тие избори на кои загубив, имав чувство дека го бараат ова што денес се случува, тие треба да го преживеат тоа и сега повторно да си дадат оценка за тоа што се случува, и крајно да одлучат кој ќе биде идниот концепт. Јас сега ќе се насочам кон приватниот живот, семејството и бизнисот бидејќи функцијата е голем ангажман, а јас сум таков што не можам така да седам и простум да ги гледам проблемите што се случуваат во живеењето на граѓаните.


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

СВЕТ

15

СЕКС-СКАНДАЛ ЈА ТРЕСЕ СЛОВЕНИЈА

Политичари на секс кај Уршка С

ловенечката старлета Уршка Чепин предизвика бура во Словенија откако порталот „Пожарепорт“ објави порно снимка на која поранешната учесничка во реалното шоу „Двор“ масира и сексуално задоволува гол маж, за што на крај добива пари. Таа пружала сексуални услуги на богати клиенти, политичари, меѓу кои и на еден поранешен премиер. - Го знам името и презимето на еден по-

ЖИВОТОТ НЕМА СМИСЛА

Ја видов снимката и згрозена сум. Тоа некој ми го подметнал, изјави словенечката старлета Уршка веднаш по објавувањето на порноснимката. Таа вели дека не се сеќава на настанот и дека снимката веќе ја предала на нејзиниот адвокат и на полицијата. Уршка по изјавата за медиумите се огласи и на „Фејсбук“, каде напиша - „Живот веќе нема смисла“.

ранешен словенечки премиер кој одел на масажа – изјави Бојан Пожар, кој го објави клипот. Тој не сакаше да открие за кого станува збор, но кажа дека во бизнисот била вклучена и извесна Марјета Б. Медиумите во дежелата веднаш почнаа да погодуваат за кој премиер се работи, па во скандалот ги вовлекоа Алојза Петрле, првиот претседател на словенечката влада, Антон Роп, Борут Пахор и актуелниот премиер Јанез Јанша. Но, списокот не застанува тука бидејќи се споменуваат и покојните Јанез Дрновшек и Андреј Бајук. Поранешните премиери и актуелниот не ги коментираа написите. Единствен што се јави е најсомнителниот – Роп, кој во моментов е потпретседател на Европската инве стициска банка, а беше вмешан и во аферата со шверц на вијагра. Тој веднаш демантираше дека е вмешан во тој политички секс-скандал, но Марјета Б токму него го споменала како чест гостин во нивниот са-

лон за масажа. Таа изјавила дека Роп доаѓал во петок навечер и обожувал да се забавува со масерките во џакузи. Уршка наводно им пружала сексуални услуги на околу 200 бизнисмени, спортисти и естрадни ѕвезди во Словенија. Објавената снимка е направена во 2008 година, на првиот кат од куќата во која се наоѓал салонот за масажа кој работел до ноември минатата година, а снимката стигнала до новинарот преку пријателка на Уршка, која претходно се скарала со старлетата. Уршка à е позната на јавноста по учеството во шоуто „Двор“, кое се емитуваше на телевизијата „Пинк“, а во кое имаше неколку експлицитни сцени со машките учесници. Таа е позната и по позирањето за „Плејбој“.


16

СВЕТ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ДЕМОГРАФИЈАТА ЌЕ МУ ДОНЕСЕ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ НА АЗИСКИОТ ЏИН

Ахиловата петица н

К

ина изгледа непобедливо заради нејзиниот неверојатен економски раст, исто како Ахил, херојот од „Илијада“. Таа веќе ги надмина САД во поглед на извозот, употребата на енергија и продажбата на автомобили. Нејзиниот воен буџет расте за 16 проценти годишно во последните 20 години, а прогнозите на ММФ велат дека земјата ќе стане најголема економија до 2017 година. Но, кога мајката на Ахил го пикнала бебето во реката Стикс за да му подари неранливост, таа мора ла да го држи за нешто. Покрај сите проблеми со кои се соочува, Кина има смртоносна точка на невидлива слабост – демографијата, пишува „Економист“. Во последните 30 години стапката на наталитет е падната од 2,6 проценти до 1,5 процент. Поради политиката на едно дете, земјата и во иднина ќе го следи овој тренд. Па, така процените велат дека населението, кое сега брои 1,34 милијарда жители, до 2050 година ќе се намали на 1,3 милијарда, ако се земе предвид дека наталитетот ќе се зголеми за некој процент. Ако тој продолжи да опаѓа со иста стапка, оваа бројка може да падне и под една милијарда до 2060 година. За разлика од Кина, во САД се очекува бројот на населението во следните 40 години да се зголеми за 40 проценти. Разликите меѓу двете земји ќе станат уште поголеми ако се земе предвид возраста на населението. Во 1980 година про сечната возраст на населението во Кина беше 22 години. Сега е 34,5 години и не се разликува од другите богати земји, па ни од САД, каде што оваа бројка е 37. Но, Кина старее со полна брзина. Поради малиот број новороденчиња, оваа бројка од 2050 година ќе изне сува 49 години, девет години повеќе од прогнозите за САД. Овој тренд, секако, ќе но си финансиски и социјални последици. Со други зборови, Кина ќе има армија на пензионери пред да развие добар систем кој ќе се грижи за нив. За разлика од другите земји во развој, Кина побрзо ќе остари отколку што ќе стане богата. Во традиционалното кине ско семејство синовите се грижат за родителите, но наглото стареење ќе доведе до „феноменот 4-2-1“, односно секое дете ќе се грижи за своите двајца родители и за две баби и двајца дедовци. Во моментов 8,2 проценти од кине ското население е над 65 години, додека во САД оваа бројка е 13 проценти. Но, во 2050 година оваа бројка ќе изне сува 26 процен-

Забревтаната економија старее со полна брзина поради политиката на едно дете ти, односно значително повеќе од прогнозата за САД. Кина го формира националниот пензиски фонд во 2000 година, но само 365 милиони луѓе имаат формална пензија. Тоа е само еден од проблемите. Паралелно со целиот процес ќе се намали и бројот на работна сила во земјата за 11 проценти, што ќе значи дека земјата веќе нема да биде фабрика со евтина работна сила. Па, така, до 2030 година азискиот џин, наме сто да извезува, ќе мора да увезува работници. Овој тренд се забележува уште сега. А, проблемот со големиот број имигранти е приказна за себе. САД се еден од ретките примери каде што земјата успе а ла да го искористи масовниот прилив на луѓе за да изгради работоспо собна сила. Но, Амери-

ка е отворено, мултиетничко општество со долга традиција на имиграција и силни правни и политички институции. Кина не може да се пофали со ниту една од тие работи. Во отсуство на предвидливи институции, сите делови од кине ското општество се потпираат на гуанжи - мрежа на врски кои че сто се протегаат до самиот центар на семејните одно си. Но, што ќе се случи кога ќе се направат неколку проширени семејства? Едно сценарио е дека ќе се оди во правец на создавање попредвидлив правен систем и можност за поотворена политичка култура. Па, ако поме стувањата во кине ската економија доведат до низок раст, кине ските лидери ќе мора да направат тежок избор при трошењето: тие ќе мора да


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

а Кина решат дали да купат пиштоли или стапови за одење. Кина не е единствената што се соочува со овие проблеми. Сите земји имаат зголемени трошоци за пензиите. Но, сепак, оваа забревтана економија има предност во справувањето со нив - ниските даночни стапки и малите јавни очекувања од страна на работната сила. Таа е необична во два аспекти: многу е посиромашна во поглед на другите земји што стареат, а нејзината демографска транзиција е далеку понагла. Се чини дека е неверојатно Кина да продолжи да се развива со иста брзина со овие демографски проблеми. Наме сто тоа, овие проблеми ќе ја влечат нејзината стапка на раст надолу – без да се знае какви огромни општествени предизвици ќе доне сат. Ахиловата петица на Кина нема да биде фатална, но сигурно ќе направи херојот да куца, заклучува „Економист“.

СВЕТ

17

Саркози негира дека го наместил Кан Францускиот претседател Никола Саркози ги отфрли обвинувањата од страна на Доминик Строс Кан дека неговата партија стои зад падот на поранешниот шеф на ММФ, односно зад уништувањето на претседателската кандидатура, јави „Би-Би-Си“. Саркози истакна дека Кан треба да ги поштеди Французите од неговите забелешки и да се оправда пред законот. Изјавата од првиот човек на Франција доаѓа по интервјуто на Кан за „Гардијан“, во кое тој истакна дека секс-скандалот и судските случаи против него се оркестрирани од неговите противници. Кан рече дека верува оти е наместен и дека секс-скандалот е во организација на луѓе со политички план кои сакале да го спречат да се кандидира за претседател. Пред да биде уапсен во Њујорк и обвинет за силување на хотелска собарка во мај минатата година, Кан важеше за главен фаворит на социјалистите за претседател. Кан не негира дека имал сексуален однос со собарката Нафисату Диало, но потенцира дека тоа било со обострана согласност. Според него, средбата и инцидентот со собарката, веројатно, не бил исценирани, но тоа не важи за ескалацијата на целиот случај во кривична истрага. Можеби бев политички наивен, но не верував дека ќе отидат толку далеку. И не мислев дека имаат што било што

би можело да ме сопре – рече Кан. Изјавите на Кан се однесуваат на луѓе кои работат за Саркози и неговата партија. Поранешниот шеф на ММФ обвини дека агентите на Саркози му го прислушувале телефонот и дека се погрижиле собарката да оди во полиција. Тој, исто така, верува дека со денови бил следен пред да ја оствари кобната средба со собарката. И покрај демантот, изјавите на Кан доаѓаат во лошо време за Саркози бидејќи во ек е претседателската кампања. Според анкетите, Саркози во вториот круг на 6 мај ќе биде поразен од замената на Кан кај социјалистите, односно Франсоа Оланд. По избивањето на скандалот во мај минатата година Кан мораше да се повлече од позицијата шеф на ММФ и да оди на суд за силување. Подоцна обвиненијата за овој случај беа отфрлени, но тој сега е на суд поради наводна вмешаност во синџир на проституција.

Нема пиење и гости во собите Американската Тајна служба се обидува да се извади од скандалот со про ститутките во Колумбија поради што издаде нови, строги правила за одне сувањето на нивните агенти, прене сува АП. Со новиот кодекс на одне сување, на агентите им се забранува прекумерно пиење, забава со странци во хотелските соби и одење на ме ста што ги бие лош глас. Кодексот предвидува дека на некои патувања надвор од САД ќе бидат назначува-

ни и придружници за да се осигураат оти се почитуваат новите правила. Промените во тајната служба доаѓаат откако изби скандал со агенти на тајната служба кои користеле услуги на про ститутки во Колумбија во пре срет на по сетата на претседателот Барак Обама на земјата. Поради скандалот, шест агенти се повлекоа од службата, а против петмина нивни колеги и 11 маринци и натаму се води истрага за скандалот.


18

СВЕТ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

Пападимос à се враќа на науката Грчкиот премиер Лукас Пападимос по парламентарните избори, кои ќе се одржат на 6 мај, планира да се à се посвети на науката, пренесува МИА. Неговиот соработник Јоргос Пагулатос изјави дека Пападимос, по оставката на Јоргос Папандреу, бил повикан за одредена итна мисија, која тој веќе ја остварил. - Тој има научни ангажмани и планира да им се врати на нив - изјави Пагулатос во интервју за неделникот „Прото тема“. Поранешниот заменикпретседател на Европската централна банка ја презеде премиерската функција во ноември со задача да обезбеди парите од спасувачкиот пакет од ЕУ и од ММФ вреден 130

милијарди евра и натаму да доаѓаат. Тој воедно успеа да отпише и голем дел од грчкиот долг за да го спречи евентуалниот банкрот на земјата. Пападимос е професор по економија во атинскиот универзитет и гостин-професор на „Харвард“. Сепак, дел од експертите не се сигурни дека Пападимос со сигурност ќе замине бидејќи една од опциите што се шпекулираат во Грција е тој да остане на премиерското место во широка коалициона влада која ќе продолжи со реформите наметнати од ЕУ и од ММФ. Во новиот парламент треба да влезат осум партии, а ниту една партија нема да освои мнозинство на изборите.

НЕХУМАНИ УСЛОВИ ВО ФАБРИКИТЕ ЗА ТЕК

Модноон

Ф

еноменот на масовно онесвестување на работниците што произведуваат дизајнерска облека за западниот пазар и натаму продолжува во Камбоџа. Овој случај се обиде да го расветли писателката и новинарка Ен Елизабет Мур за да укаже на обесправеноста и експлоатацијата на работниците, која носи само екстра-профит за големите корпорации, пренесува „Национал“. Се почна минатата година кога работниците почнале да се жалат на непријатните мириси и проблеми со дишењето, за потоа стотици од нив да почнат да паѓаат во несвест. По тоа беше покрената истрага во фабриките низ земјата, но за случајот не е преземено ништо, освен петте долари што ги добиваат работниците како здравствен бонус. При тоа е откриено дека 3.000 работници загубиле свест на работа во 17 инциденти низ 12 фабрики. Во земјата има 300 текстилни фабрики. Седумдесет проценти од робата што се произведува во нив се извезува во САД. Оваа индустрија е трет најголем извор на приходи во Камбоџа, но условите за работа се далеку од идеални. Минималната плата од 60 долари не ги покрива ниту основните трошоци за живот, а текстилните работници со своите плати одржуваат и оризови полиња, кои се втор

најголем извор на приходи во земјата. Многу работници работат седум дена во неделата и работат прекувремено секогаш кога имаат шанса за да заработат дополнителни средства. Сите штедат на здравствено осигурување, вклучувајќи ги и управите на фабриките, кои не пружаат адекватна медицинска помош. Во земјата и онака има недостиг од лекари бидејќи режимот на Пол Пот ги истреби заедно со другите интелектуалци во земјата. Откако ќе ги платат сметките, на работниците во оваа индустрија не им остануваат пари ниту за храна. Многу често се случува поради жешкото време да им се слоши, нешто што може да ги чини и отказ од работа. Иако во 300 текстилни фабрики има околу 650 синдикати, тоа нема никаков резултат. Тие се поделени, а нивните раководства се составени исклучиво од мажи, кои не водат грижа за женската работна сила. Работничките штрајкови во 2010 година резултираа со забрана за влез во фабриките на претседателите на синдикатите. Тие завршија во јануари годинава, при што беа делени масовни откази. Само неколку месеци по пропаднатите протести почнаа масовните онесвестувања по фабриките. Веста го привлече вниманието на големите компании, како шведската „Хенес енд Мауриц (H&M)“ и герман-

РАЗМЕСТУВАЊЕ МЕБЕЛ НА БРОД КОЈ ТОНЕ Азиската кампања за минимална плата на организацијата што се бори против експлоатација на работниците повика на додавање на трошоците за работа на цената која купувачите ја плаќаат за облеката, за да се стигне до пристојна плата. Но, и покрај огромната едукативна и медиумска кампања, тоа не носи резултат. Новинарката Мур овие мерки ги споредува со преместување мебел на брод кој тоне. Но, таа нагласува дека додека западните купувачи не одлучат да платат повеќе за својата евтина дизајнерска облека за да ги поддржат луѓето што ја прават, и овие козметички мерки се некаков успех.


СВЕТ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

19

СТИЛ НА ГОЛЕМИТЕ КОРПОРАЦИИ ВО КАМБОЏА

есвестени робови!

Поради хемикалиите и нехуманите услови за работа во шивачниците во Камбоџа, кои шијат дизајнерска облека за западните пазари, работниците масовно се онесвестуваат

ската „Пума“, чии производи се прават во овие фабрики. Внатрешните истраги донесоа смешен резултат. Како можна причина за феноменот на онесвестување беше наведена хипогликемијата кај работниците, која е производ на лошата исхрана. Фабриките ги посетија и министрите во Камбоџа кои согледаа дека постои пренатрупаност и нехигиенски услови за работа, но директорите на фабриките цинично тврдеа дека инцидентите се резултат на преголемото забавување на работниците за време на викендите. По контролите, луѓето продолжија да паѓаат во несвест и оваа појава трае и денес. Колективните падови не се ретка појава во спарната Камбо-

џа, но Мур вели дека тие се резултат на надворешните услови. Познато е дека во производството се користи хемикалијата толуен, со што се крши еден од прописите на „Пума“. Освен тоа, се употребува и нонифенол, кој е забранет во Британија. Проектот на Меѓународната организација за труд, под назив „Подобри фабрики во Камбоџа“, по инспекцијата во 169 фабрики, востанови дека во најголем дел од нив температурите се превисоки и хемикалиите не се складираат правилно. Во 46 проценти од нив работниците немаат заштитни маски против прав, 71 процент од нив немаат столчиња за одмор, 97 проценти од нив немаат доволно осветлување, а 68 проценти од нив не-

маат лекар во близина. Некои од фабриките немаат ниту дозвола за работа, а вработените не се свесни за тоа. Во тие фабрики нема никаков надзор. Последниот извештај на Меѓународната организација за труд покажува дека онесвестувањето се совпаѓа со растот на производството и извозот во оваа индустрија. Како пример се наведува најголемиот малопродажен синџир на светот „Индитекс“, сопственик на „Зара“, кој лани отворил 433 нови продавници, а за оваа година планира уште 520. Побарувачката расте со неверојатна брзина, а бројот на работници во фабриките во Камбоџа и натаму останува ист, како и нивните очајни работни услови.

РОБОВСКА РАБОТИЛНИЦА

Камбоџа влезе во текстилниот сектор во 90-тите години на минатиот век додека сè уште се стабилизираше од граѓанската војна, американското бомбардирање, режимот на Црвените кмери, корупцијата и бедата. За да ги искористи квотите кои им се нудеа на земјите во развој за извоз на облека на големите пазари, Камбоџа покрена индустрија во која на почетокот работничките права беа строго заштитени со закон и надзор, кои беа воведени од Меѓународната организација на трудот. Очигледни беа напорите да се избегне називот „свитшоп“ – работилница со робовски услови – но, за жал, тоа не се случи.


20

КУЛТУРА

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

НИКОЛА РИСТАНОВСКИ ПО 11 ГОДИНИ ВО ГЛАВНА УЛОГА НА СВОЈАТА МАТИЧНА СЦЕНА

Театарот не е памф Мразам ангажиран театар, има други медиуми за ангажираност, театарот треба да се занимава со човекот Александра БУБЕВСКА

u Дали улогата на Молиер е Вашиот уметнички манифест? Не. Звучи убаво и благодарен сум на сите вакви комплименти, но секоја последна претстава е мојот манифест, јас немам, ниту планирам да имам, друг медиум освен театарот, каде што се артикулирам самиот себе. Те атарот не треба да зборува преку памфлети или да биде коментар на дневната политика, но, секако, мора да се занимава со феномените на нашето живеење и со девијациите кои се константни од Луј Четиринае сетти, па наваму. Мразам ангажиран те атар, има други медиуми за ангажираност, театарот треба да се занимава со човекот – со неговите слабо сти, пороци, со неговите патолошки со стојби, не само да укаже на нив, туку повремено да понуди и по некое прашање, ако не и одговор. Инсистирам дека направивме една навистина непретенциозна прет става. Не ми паѓа на памет со оваа моја улога или со претставата да се амбицирам да по стигнам светски рекорди, но сметам на тоа дека може да изживе ам и да споделувам со луѓето некои фини нешта. Тоа е она што мене ме интере сира во театарот. Ако е тоа манифест, тогаш се согласувам. u Дел од прет ставата е повикот на актерите да ги остават да си живеат слободно на сцената. Каков е вашиот став за односот власт – уметност? Секој човек што мисли со своја глава има сериозен проблем, без разлика дали се работи за Молиер, за Булгаков, за мене или за некој друг. Дали денес уметникот има

проблем со власта? Немам поим. Задачата на уметникот е да наоѓа форми со кои ќе ги артикулира својот внатрешен силен порив и својата страст за некои вистини. Единае сет години актер од Ваш формат не бе ше ан га жи ран во мати чен те атар. Последната главна улога во МНТ ја имавте во „Балканот не е мртов“. Тешко е да убедите кого било дека причините за тоа не беа партиски и политички пре стројувања во те атрите. Не велам дека не е така. Но, јас имам тенденција да ги гледам работите со хумор. Му се радувам на животот. Не сум од оние што се жалат. До балансот треба да се дојде, тој не паѓа од небо. Да бев некој што сака да манипулира, сега ќе кажев – да, мене ме набркаа и во некој следен период ќе книжев од тоа. Мене тоа не ме интере сира. Дали некогаш ми е тешко? Да, тешко ми е. Дали е нормално што толку малку работам во Македонија? Не е нормално. Дали некој ме избркал? Никој, се разбира, не ми кажал - оди си оттука. Но, јас гледам еден пат кој е детерминиран од повеќе околно сти, една од тие околно сти е дека можеби некому не му се допаднало да ме има толку многу, но тоа е само еден сегмент, можеби беше и време земјава да се одмори од мене. Не знам. Ништо не е црно-бело. Во суштина, сè што мислам да кажам го кажувам преку некоја претстава, а таму че сто не кажувам црнобели работи – волкот е лош, а Црвенкапа добра - оти не стојат така работите. Мене ме интере сираат индивидуи, групирањето на која било основа е еднакво на неквалитет. Луѓето порано се групирале според идеи или идеологии, денес се групираат според пари. Затоа демократијата е опасна. Во то-

талитаризмот се знае, ќе одиш кај Сталин и ќе речеш – друже Сталин јас верувам во сето тоа... сега е потешко, овде има групи заинтере сирани за капитал, а ние актерите сме многу далеку од капитали, ние сме само едни ситни луѓе што прават претстави. u Што мислите за категоријата национален уметник? Мислам дека најдобра категорија за еден уметник е интернационален уметник. Дури еднаш предложив еден национален театар да се вика интернационален, тоа е резултат на моите ставови за уметноста. Национален уметник звучи убаво, звучи како титула, како уметник на нацијата, сега засега звучи со сема во ред. Имам скепса за во иднина, таму каде што ќе влијае човечкиот фактор, немам скепса само кон божјиот фактор бидејќи таму има некакви правила. Мене уметно ста повеќе ми се поврзува со интернационалното отколку со националното. Моите најголеми идоли во уметно ста важат секаде, и во Перу и во Јапонија. Многу би сакал со тоа што го работам да важам на многу ме ста, не ми е доволно да бидам национален. u Забележлива е леснотијата со која ја водите публиката низ различни емоции, дали е тоа резултат на годините, искуството, хуморот? Од сè помалку, а најмногу од часовите поминати на сцена. Секогаш кажувам дека во мојата последна претстава е собрано сето она што го знам во тој момент. Минатите две плус некое искуство преку тоа. Затоа никогаш не работам две претстави истовремено, тоа е невозможно, тоа не е нормално. Затоа што во последната претстава давам сè што знам, и тажно, и ве село, и брзо, и бавно, и гласно, и тивко... знам многу работи за занаетот, а до нив се доаѓа со помината километража. u Кој е Вашиот следен предизвик? Немам однапред испланирана агенда дека мора да идам таму и да глумам во тоа, не мора. Сега во моментов најмногу ме интере сира некој слободен ден, ама во септември ќе ми се појави идеја, така функционирам.


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

КУЛТУРА

21

- ВО „ЖИВОТОТ НА МОЛИЕР“

лет

„Дежа ви“ победи на фестивалот „Панфиз“ Претставата „Дежа ви“, во изведба на визуелниот театар „Бодекер и Неандер“ од Берлин, Германија, е добитник на Големата награда на петтото, јубилејно издание на фестивалот за пантомима и физички театар „Панфиз“. За наградата одлучуваше тричленото жири во состав: Ѕвезда Анѓеловска, актерка и режисерка, Дарко Велјиќ, актер и пантомимичар и драматургот Дарко Спасов. Фестивалот „Панфиз“ заврши во саботата со изведба на претставата „Колекционер“ на гостите од театарот „М студио“ од Романија. Македонската публика во претходните денови имаше уникатна можност да ужива во пантомимите на легендарниот Авнер Ајзенберг со „Исклучоци на гравитацијата“, како и со претставата „Мимови во акција“ со гостите од Аргентина. Фестивалот беше одржан во копродукција меѓу независните театри „Страница“ и „Театар 007“ од Скопје, со поддршка на Министерството за култура, И.И. МНТ и Универзална сала.

Изјава на денот Македонскиот театар е жив и покрај сè и наспроти сè. Тој се обидува да ја пронајде својата потпорна точка во стварноста што ја живееме и во таа потрага запаѓа во разни замки на глобалната тиранија на парите, за кои секогаш бил оскуден. Владо Цветановски - режисер


22

КУЛТУРА

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ТАНЦОТ ОДБЕЛЕЖУВА ТРИЕСЕТГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ

Да се слави бесконечната кореографија на животот

С

екоја година на 29 април, на денот на раѓањето на творецот на современиот балет Жан-Жорж Новер (1727-1810), во целиот свет од 1982 година се одбележува Меѓународниот ден на танцот. Во организација на Интернационалниот театарски институт при УНЕСКО и Меѓународниот комитет за танц, насекаде низ светот се играат свечени претстави со кои се прославува овој ден за да се обединат сите форми на играта, да се одбележи и слави универзалноста на оваа уметност, да се надминат сите политички, културни и етнички бариери и со заедничкиот јазик - ИГРАТА/ТАНЦОТ - да се зближат луѓето во мир и пријателство. Во храмовите на танцот насекаде низ светот претставите почнуваат со читање на меѓународната порака, традиција која е составен дел и на танцовото живеење во Македонија. Годинава автор на меѓународната порака е Сиди Ларби Серкауи од Белгија. - Низ текот на времето, низ годините, единствено уметноста опстанува. Уметноста, се чи-

ни, е единственото нешто што човештвото го остава на своите наследници, без разлика дали се работи за градби, книги, слики или музика. За движење или за танц. Така, за мене танцот е најактуелната и најсовремена лекција по историја во постојана врска со своето блиско минато, а се случува само во сегашноста. Им посакувам на сите многу танц. Не за да се за-

борават проблемите од 2011 година, напротив, креативно да се совладаат, да се танцува околу нив за да се најде начин за учество на секој од нас и на целиот свет, да се ангажираме во животот како дел од оваа бесконечна кореографија. Да се танцува за да се пронајде искреноста, да се пренесе, да се одрази и да се слави - вели во пораката Серкауи.


КУЛТУРА

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

23

МАКЕДОНСКА ПРЕМИЕРА НА „ЖЕНАТА ШТО ГИ ИЗБРИША СОЛЗИТЕ“

Филмот на Теона го затвори СФФ П о светската премиера на Берлинале, на крајот на „Скопскиот филмски фе стивал“ премиерно беше прикажано четвртото остварување на режисерката Теона Митевска - „Жената што ги избриша солзите“. Екипата на филмот предводена од режисерката, актерка и продуцентка Лабина Митевска и ѕвездата на филмот Викторија Абрил беа наградени со заслужен аплауз од публиката, која ја препозна зрело ста на ова филмско дело на се стрите и братот Митевски, силно помогнати од интернационалната екипа и харизматичната Абрил. Филмот раскажува две трауматични приказни на две мајки од различни поднебја - едната урбана Французинка Хелена (Викторија Абрил), а другата јуручката Ајсун од едно радовишко село (Лабина Митевска). Нивните животи се испреплетуваат на мошне чуден начин. По самоубиството на нејзиниот син, Хелена не може да продолжи со животот и својата болка ја преточува во омраза кон сопругот кого решава да го убие. Ликовите на Абрил и на Митевска се лице и опачина на истата женска и мајчинска одлучност да се пронајде своето место во општеството и да се земе судбината во свои раце.

Филмот на Митевска, пред сè, е филм на одлични актерски остварувања. Покрај Абрил, блеснаа и Лабина Митевска, Арбен Бајрактар - француски актер со албанско потекло - во улогата на Лусијан, Димитар Ѓеорѓиевски како Ноа, а силен впечаток остава и улогата на ма лиот Илкин, кој го толкува синот на режисерката МитевскаКаелиок.

“Жената што ги избриша солзите” е македонско – белгиско-француско-словенечка копродукција, а ќе биде запаметен како македонски претставник на добрата традиција на авторскиот европски филм. Следните три недели ќе се прикажува во “Милениум”, во Скопје, истовремено со Битола и Охрид. Во Белгија филмот ќе игра под насловот “Волчици”. А.Б.

Светлана Христова-Јоциќ беше мајстор на јазикот Друштвото на писателите на Македонија денеска ќе одржи комеморативна седница по повод смртта на истакнатата македонска поетеса Светлана Христова-Јоциќ. Светлана Христова-Јоциќ е родена на 30 април 1941 година во Ресен. Најголем дел од својот работен век го помина во Македонското радио. Член е на писателската асоцијација од 1971 година и нејзин претседател во еден мандат, како и

Весникот има потреба од комерцијалисти на процент. marketing@den.mk

основоположник и претседател на меѓународната манифестација „Македонски духовни конаци“. Беше главен и одговорен уредник на гласникот „Портал“ и член на Македонскиот ПЕН-центар. Христова-Јоциќ зад себе остави богат и значаен поетски опус, кој со вредностите и спецификите зазема значајно место во современите текови на македонската литература. - Во де сетици и де сетици

Рушење на сите видови на бетони, изведување на градежни работи, малтерисување, кошулици и друго (може и со мој алат).

077/589-415

Р О Л Е ТА Р

Изработка и монтажа на пластични ролетни, венецијанер ролетни, комарници, вариолајт завеси, хантер даглас. 078/331-170

свои песни Светлана ХристоваЈоциќ ја открива водата како вруток на сè. Нејзината поезија пулсира со еден ретко автентичен, изворен и оригинален богат и заумен поетски јазик како веднаш препознатлив белег на нејзината поезија, така што кога велиме чест на нејзината поезија, велиме чест на нејзиниот јазик - изјави академик Георги Старделов. Н.П.


24

МОЗАИК

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

МОЗАИК

25

ПРИВАТНО ПРОДАВАЛ МАНЕК ЕНКИ, А ВО СЕРИЈАТА МОРАЛ

Големиот Ибрахим-паша приведен како макро Познатиот турски актер Окан Јалабик турската полиција го товари за проституција. Продавал манекенки од една позната турска модна агенција, а за услугата земал големи пари Игор Ивковиќ

О

кан Јалабик, кој во серијата „Величествениот“ го толкува ликот на Ибрахим-паша, е приведен под сомнение дека подведувал манекенки. Апсењето на познатиот турски актер се случило минатата недела во Измир поради сомневање дека е вмешан во синџир со про ституција. На товар му се става дека подведувал манекенки од една позната турска агенција, за што наводно добивал голема сума пари, пишуваат турските медиуми. Јалабик е уапсен во елитен ре сторан во момент кога се договарал со по тен ци ја лен клиент за изнајмување дев о ј ка ,

Мајката на Витни Хјустон ќе пишува книга за својата ќерка Поради сè поче стите и во најголем дел неубави работи за животот на неодамна починатата музичка дива, нејзината мајка Сиси Хјустон одлучила да ја напише книгата за бурниот живот на својата ќерка. Сиси, според пишувањата во „Њујорк тајмс“, веќе е во преговори со една издавачка куќа, а книгата би требало да биде објавена до крајот на оваа или почетокот на следната година кога ќе биде и годишнината од смртта на Витни. - Во книгата ќе има лоши работи, но и

добри за животот на Витни. Толку многу лаги се зборуваат за мојата ќерка и сакам сите нив да ги демантирам и да ја кажам вистината за Витни, колку и да биде таа болна - изјавила мајката на Витни Хјустон. Сиси Хјустон веќе има искуство со пишувањето. Во 1998 година ги објави мемоарите „ How Sweet the Sound“, во кои го опишува животот на сво ето семејство и подемите и падовите на една од првите црномурни пејачки ѕвезди.

Поранешното момче на Ејми Вајнхаус обвинет за силување Рег Травис, поранешното момче на починатата музичка ѕвезда Ејми Вајнхаус, минатата ноќ ја поминал во притвор откако полицијата го уапси во Лондон. Филмскиот продуцент е обвинет за силување, а го обвинила неименувана девојка со која Рег понекогаш излегувал, пишува „Метро“. Неговиот пријател им открил на медиумите дека Тревис бил изненаден од ненадејното апсење. Не може да поверува. Иако ја знае девојката, тој со неа никогаш немал сексуален однос. На суд ќе се докаже неговата невиност - изјавил негов пријател. Девојката тврди дека Рег ја силувал во јануари, но тој се брани тврдејќи дека обвинувањата се лажни. Продуцентот беше во врска со Еми Вајнхаус, дури и сакаше да влезе во брак со неа.

ХУРЕМ СУЛТАНА ГО ПОВРЕДИЛА ’РБЕТОТ Актерката Мерјем Узерли, која во серијата „Величествениот“ го толкува главниот лик на султаната Хурен, ги повредила ’рбетот и десната нога во четвртокот вечер во Истанбул. Таа во текот на роденденска журка, која нејзина пријателка ја одржувала на јахта, паднала во вода со што си ги повредила десната нога и ’рбетот. Веднаш по настанот, Мерјем Узерли била хоспотализирана, но сè уште нема информација за степенот на повредата на султанката.

пишуваат турските медиуми, а прене сува српски „Курир“. - Додека седеше со тројца мажи и две девојки, на Јалабик му пријдоа тројца инспектори во цивилка. Дискретно му ги покажаа значките. Тој збунето ги погледна и тргна со нив кон излезот. Не даваше никаков отпор, така што останатите го сти во ре сторанот не ни знаеја дека го приведуваат познатиот актер. Заедно со него се уапсени и останатите лица кои седеа на масата со Ибрахим-паша, а во полиција се одне сени со две возила - раскажал за турските медиуми еден од вработените во ре сторанот. Набргу по апсењето, Јалабик е пуштен од притвор, но му е од земен пасошот и му е забрането да ја напушта Турција додека трае истрагата. Голем број новинари секојдневно се пред неговите куќи во Измир и во Аланиј, но актерот до сега не излегол со изјава во јавно ста.

Изложба на Кортни Лав Околу 45 дела, кои ги изработила проблематичната вдовица на Курт Кобејн - Кортни Лав - ќе бидат изложени во галеријата „Фред Торес“ во Њујорк од 3 мај. Таа прави изложба на уметнички дела, работени со водени бои, пастели и графика, кои се актови на пријатели и познати личности од шоу-бизнисот. Меѓу сите нив се наоѓа и портретот на Гвинет Полтроу, која е добра пријателка со Кортни Лав. Изложбата ќе се вика „Дури не е ни убава“, а ќе биде отворена еден месец за посетителите во Њујорк.

статус: ХЕЛЕНА РОЗА

Е па, добро утро, Македонијо! Јас отидов да си купам каубојски шешир, мамузи и чизми, и подготвена сум да се шетам бидејќи нашево Скопје стана wild wild west!


26

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

Фељтон

(5)

Евлија Челеби е еден од најголемите светски патописци. Објавуваме извадоци од книгата „Евлија Челеби за Македонија“, издание на „Слово“ од Скопје, во која тој пишува за македонските градови, културата, економските, општествените и политичките карактеристики на градовите низ кои патувал

црква „Св. Богородица“

црква „Св. Спас“

Луѓето во овој град се особено бодри и енергични

Ц

ркви: Покрај џамиите, во овој град постојат и христијански цркви и еврејски синагоги. Катедрали не постојат. Латините своите верски обреди ги вршат во христијански цркви. Заради пријатната клима и чистата вода, луѓето од овој град особено се бодри и енергични. Уште некои нешта се вредни да се споменат: во Скопје се изработуваат убави ракавици од волна, плетени производи, украсни јастаци и заве си кои не може да се најдат ниту во иранските краишта. Дел од жителите на Скопје се трговци, дел занаетчии, додека постојат и учени луѓе. Во Скопје може да се набават и добра пченица, зоб и грав од Ко сово и Овче Поле, кои се познати надалеку. Имарети: По стојат девет ме ста каде што се дели бесплатна храна. И наутро и навечер софрите се отворени за секој минувач, без разлика дали е сиромав, без работа или богат и угледен. Меѓу нив особено изо-

билни се имаретите на Јахја-паша, Хунќаровиот имарет, Коџа Мустафа-пашиниот, Исхак-беговиот и Иса-беговиот имарет. Во нив че сто на софрата може да се најде и печено јагне, бирјан, капама и риба. Од сите видови овошје највкусни се јаболката, дуњата, сливата и кајсиите. Од овошните сокови по себно се изделуваат медовината, сокот од вишна и ширата од грозје. Под управување на баждарот и градскиот кетхуда, по стојат најмалку 77 илјади дунума лозја и исто толку вакуфски лозја и имоти. Градот е мошне чист. Сокаците се покриени со бела калдрма. Има голем број угледни луѓе, пријатели на дервиши, поети и чудаци. Тие уживаат во забави, а нивното најголемо богатство претставуваат љубовните преживелици. Комшиски градови: Пеќ, Дукаѓинскиот санџак и Призрен се наоѓаат на запад од Скопје, зад планини, на далечина од по две конакувања од страна на кон кибла. Велешкото Кале се наоѓа на оддалеченост од ед-

црква „Св. Димитрија“

но преноќување, а Штип од две. Источно од Скопје, на оддалеченост од по едно преноќувалиште, се наоѓаат касабата Кратово и кривопаланечкото Кале.

СО ПРЕТПЛАТА НАЈЕДНОСТАВЕН НАЧИН ДА ДОЈДЕТЕ ДО ВЕСНИКОТ „ДЕН“ www.den.mk

pretplata@den.mk

тел. 02/3211 551


за убавина 30.04.2012

БОЈАТА НА КИЛОТИТЕ ГИ ОТКРИВА ФАНТАЗИИТЕ

ЈОГА ЗА ПОЛЕСНА МЕНОПАУЗА

Секси усни, зошто да не?


28

ден за УБАВИНА

redakcija@den.mk

НЕКОЛКУ СОВЕТИ ЗА

Секси зошто зови, портокалови и темноцрвени нијанси, додека црвенокафените тонови прилегаат на усни со природно потемна боја. - Многу популарниот природен изглед жените со блед тен ќе го по стигнат со кармин со нежнорозови нијанси, а оние потемните со кремасти тонови. - Виолетовите и темните нијанси може да изгледаат по малку застрашувачки, па за да го избегнете тој ефект, изберете различни нијанси на вишна. - Моливот за усни не е повеќе задолжителен дел на шминката затоа што денешните кармини не се разлеваат, туку оставаат изедначена линија. Но, доколку, сепак, користите моливче, изберете такво што ќе одговара на бојата на усната, а не на карминот.

Н

ане сувањето кармин прет ставува мала уметност која може да го направи лицето прекрасно или, доколку е погрешно избран, да се по стигне спротивен ефект од посакуваниот. Па, така, треба да се знае дека нијансата на карминот се избира според бојата на усните, а не според тенот. Секогаш се нане сува од средината на усните кон крајот, а ќе трае подолго ако го нане сете, го избришете и повторно се намачкате. Еве неколку правила што вреди да се знаат: - Направете пилинг на усните еднаш до

двапати неделно со мешавина од сол и бадемово масло. Сме сата нане сете ја на усните и лесно масирајте ги за да се отстранат мртвите клетки од кожата. По пилингот, усните намачкајте ги со балсам. - Избегнувајте ги сјајните кармини затоа што можат да изгледаат нападно. Наме сто нив, користете кремасти, кои ќе ги хидратизираат усните и ќе им дадат здрав сјај. - Вистинската нијанса на карминот се избира според бојата на усните, а не според тенот. На жените со бледи усни најдобро им прилегаат корални нијанси и боја на вишна, на природно црвените усни убаво стојат ро-


ден за УБАВИНА

Понеделник, 30 април 2012 година

КАРМИНОТ

усни, да не?

29

Трајната шминка, опасна за здравјето

- Карминот секогаш нане сувајте го од средината на усните кон крајот. Ако го нане сувате во обратна насока, може да се случи премногу да ги истакнете аглите на усните. - Доколку не сакате карминот да изгледа „претешко“, нане сете го само на долната усна и со лесно стискање на усните, прене сете го и на горната. Потоа карминот размачкајте го со лесни потези со прстите. - За карминот подолго да трае, нане сете го на усните, избришете го со хартиено марамче и потоа повторно намачкајте ги усните. Првиот слој ќе направи подлога, а другиот по стојан сјај. Истото се по стигнува и ако ги премачкаат усните со течна пудра пред да ставите кармин.

Трајната шминка на усните, очите, јаболкцата и на веѓите е сè поактуелна, но може да предизвика алергија и сериозни здравствени проблеми. Според истражувањето на Институтот „Роберт Кох“ во Берлин, во кое учествувале 92 жени, кои имале ставено трајна шминка на некој дел од лицето, кај секоја деветта се појавил некој вид алергија и здравствени проблеми. Алергиските реакции траеле од неколку ме сеци до неколку години. Најче сти облици на алергиските реакции се црвенило, јадеж и отоци на целото лице. Дерматолозите препорачуваат пред да се стави трајна шминка, прво да се направи пробно шминкање на мал дел од телото за да се забележи како ќе реагира кожата, а потоа да се користи трајната шминка. Исто така, треба да се внимава каде се става трајната шминка. Не стручните лица и нехигиенските услови можат да предизвикаат сериозни здравствени проблеми со сериозни последици. Жените што имаат склоност кон алергии би треба ло да бидат особено претпазливи пред да се одлучат за ваков третман и задолжително да се консултираат со својот матичен лекар за да не предизвикаат не сакан ефект.


30

ден за УБАВИНА

redakcija@den.mk

Во тренд се

цветни дезени Пролетта е вистински период од годината кога треба од орманите да ја извадите тенката гардероба во весели бои и со цветни дезени. Романтичните жени прекрасно се чувствуваат во ваквите парчиња гардероба, кои најчесто се лесни за одржување, но и практични за патување. Цветните дезени се многу едноставни за комбинирање и многу се практични бидејќи можат да се носат во секоја пригода и на секое место. Панталоните со цветни дезени се одличен избор за дневните прошетки во парк, на кафе или при посета на пријатели. Тенките свилени кошули се одличен избор за вечерните излегувања,

додека комплетите со цветни моменти се најдобри за на работа. Стилистите препорачуваат да се води грижа при комбинирањето на цветните дезени со другите парчиња гардероба. Доколку кошулата ви е шарена, тогаш панталоните или здолништето треба да бидат за една нијанса потемни од бојата што доминира на кошулата, но да бидат еднобојни. Оваа година во тренд се и шапките со цветни дезени, кои можат да се носат на плажа или за време на днев ни те прошетки.


ден за УБАВИНА

Понеделник, 30 април 2012 година

31

Пилингот - спас од нечистотиите А

ко са ка те да има те со вр ше но не гу ва на ко жа, то гаш се којд нев но тре ба да води те гри жа за неј зи на та чи сто та и начин на не гу ва ње. Пи лин гот е иде ал на мож ност со мал на пор да ги исчи сти те нечи сто ти и те што се којд нев но се та ложат на ва шата кожа, осо бе но по зим ски от пер и од ко га за га де ни от воз дух и зача де ни те про сто рии ја оште ту ва ат кожата и ја пра ват по ста ра. Мла ди те лу ѓе тре ба да пра ват пи линг на те ло то два до три пати годиш но, доде ка по во зрас ни те тре ба да го ко ри стат се кој ме сец. Но, тре ба да се знае де ка до кол ку се упо тре бу ва прем но гу че сто, може да ја изи ри ти ра ко жа та. По пи лин гот, нај до бро е да се ко ри сти хи дрант на кре ма во по го ле ми ко ли чи ни. Кре мо ви те за пи линг мо же те да ги нај де те во се ко ја пар фи ме ри ја, но може те да ги при го тви те и до ма со со стој ки што се ко гаш ги имате.

Домашни рецепти За да напра ви те пи линг дома, потреб ни ви се 100 гра ма па лен та, на ко ја се дода ва ат 40 мл ба де мо во мас ло и 30 мл мле ко, си те со стој ки уба во се ме ша ат и се на не су ва ат на ли це то.

Се оста ва ат да от сто јат око лу де сет ми ну ти. Исто та ка, мо же те да на пра ви те пи линг за ли це то со та лог од цр но ка фе, кој е из ме шан со ед на ла жич ка мас ли но во мас ло и 100 мл мле ко.


32

ден за УБАВИНА

redakcija@den.mk

Бојата на килотите ги открива фантазиите

С

екоја девојка и жена по светува големо внимание на долната облека за да изгледа привлечно и секси за својот партнер. Провокативната долна облека, односно убавите килоти, ја јакнат самодовербата и чувството на моќ кај жените. Жените понекогаш не се ни свесни дека килотите кажуваат многу за нивниот сексуален карактер и за сексуалните афинитети.

КАКО ДА СЕ ПРОНАЈДЕ

Радува пријате Покрај партнерот, децата, колегите, неопходен е барем еден вистински пријател, некој што секогаш ќе нè разбере, ќе застане на наша страна, ќе нè утеши, охрабри и ќе се радува со нас

СИНА Романтичните и жените што лесно се вљубуваат најмногу сакаат да носат килоти во сина боја. Овие жени имаат уметнички дух и најчесто се срамежливи.

БЕЛА Жените што носат бели килоти сакаат белина и чистота, имаат голема доза самодоверба и точно знаат што сакаат. Секогаш настојуваат да му ја покажат љубовта на партнерот.

ЦРНА Практични и самоуверени, овие жени сакаат едноставност и елеганција, а тоа го наоѓаат во црната боја. Жените што носат црни килоти се храбри и амбициозни, но и доминантни.

ЦРВЕНА Страсни, енергични и провокативни, така можат да се опишат жените што при купувањето долна облека ги избираат црвените килоти. Секако, треба да се напомене дека жените што ги носат овие килоти се свесни за својата убавина и сексапил, а со црвената боја тоа само го истакнуваат.

А

ко некогаш сте се селеле во друг град, и сами знаете колку е тешко во новата средина да се стекнат вистински пријатели. Слично како и со љубовните со станоци и со потенцијалните партнери, ќе доживеете многу подеми и падови, па дури и разочарувања. Сепак, слично како во љубовта, кога ќе најдете вистинска пријателка, тоа веднаш ќе го знаете. Се смета дека пријателот можеме да го препознаеме во некој непознат кога во текот на разговорот еден на друг ќе си речеме: Што, и ти исто така? Значи колку и да ни е некој нов, понекогаш слично ста ќе ја најдеме уште во првите минути од разговорот, а токму тие слично сти значат можност за меѓусебно разбирање, а со време и за длабоко пријателство. Покрај партнерот, децата, колегите, неопходен е барем еден вистински пријател, некој кој секогаш ќе нè разбере, ќе застане на наша страна, ќе нè утеши, охрабри или кој ќе се радува заедно со нас. Накратко, со вистински пријател животот е многу поквалитетен. Понекогаш изгледа дека жените потешко се спријателуваат отколку мажите или потешко отколку што се склопува машкоженско пријателство. Затоа еве неколку совети како по првото запознавање да се стекне и задржи вистинската пријателка. БИДЕТЕ ФЛЕКСИБИЛНИ Немојте од луѓето да очекувате премногу, особено не од новите луѓе во вашиот живот. Ништо нема да го згасне пријателс-


Понеделник, 30 април 2012 година

ден за УБАВИНА

33

И СОЧУВА ВИСТИНСКО ПРИЈАТЕЛСТВО

јте се на успесите на лката

тво побргу од претераните очекувања од едната или од двете страни. Помислете на сите барања од другите што самите не успевате да ги исполните иако можеби искрено го сакате тоа. Прифатете ја пријателката таква каква што е и уживајте во времето што го поминувате заедно.

чии недо статоци доколку ги увидите сите неј зи ни до бри стра ни и поч не те ви стин ски да уживате во нив. Доколку успеете во тоа, ќе се ослободите од љубомората и од чувството де ка со не што сте за гро зе ни и ќе поч не те ви стин ски да се ра ду вате на нејзините успе си.

БИДЕТЕ ИСКРЕНИ И ОТВОРЕНИ Суштината на пријателството е со една личност да се запознаете толку многу што пред неа можете да бидете она што сте: нервозни, ранливи, среќни или не среќни. Не судете пребрзо за луѓето затоа што дури откако убаво ќе ги запознаете, можете да го цените нивниот живот, мотиви, доживувања и емоции. Дури кога целосно ќе ја знаете нејзината животна приказна и карактер, ќе можете подобро да ја разберете.

СЕКОГАШ НЕШТО НОВО Си те на ши од но си, па и си те при јателства во животот, растат и созреваат заед но со нас. Се ме ну ва ме ние, па и на ши те ре ла ции со лу ѓе то. Затоа при јателството е секогаш нешто ново, колку и да поми на ле годи ни. Ви стин ски те при јателки ќе ги разберат сите наши фази низ кои ми ну ва ме затоа што зна ат мно гу за нас. Доколку одно сот со нив е ква литетен, се ко гаш ед ни кај дру ги ќе пот тик ну ва ме напредок и успех. Само со вистински пријател се кој од нас може да би де це лос на личност.

РАДУВАЈТЕ СЕ НА НЕЈЗИНИТЕ УСПЕСИ Многу полесно ќе поминете преку не-


34

ден за УБАВИНА

redakcija@den.mk

ВАЈАЗЛИНГ - хит меѓу младите девојки

В

ајазлинг е најновиот тренд на украсување на телото, пред сè на интимните делови, со кристали. Украсувањето трае многу кратко, а по стапката е многу едно ставна. Интимните делови од телото треба да се издепилираат за да можат да се залепат кристалите. Потоа треба да се почека еден до два дена за кожата да се смири, па потоа се лепат кристалите еден по еден и за тоа е потребно мало трпение, а изборот на формата зависи од вашата желба. Секако, пред да се употребат кристалите, треба да се дезинфицираат, а можат да стојат од 5 до 7 дена. За разлика од тетовирањето, кое е болно и останува трајно на кожата, овој процес на украсување на телото е безболен, трае многу кратко и чини 200 евра.

ЧЕВЛИ СО НЕСЕКОЈДНЕВЕН ДИЗАЈН Познатиот израелски дизајнер Коби Леви секоја година ги изненадува и ги импресионира љубителите на чевли со своите колекции. Благодарение на специфичните дизајни на чевли, со многу креативност и со фантазија, Коби го привлече вниманието на сите љубители на модата. Оваа пролет дизајнерот ја најде својата инспирација во птиците, па оттаму и целата колекција се вика „Брдс“. Иако имаат специфичен облик, овие чевли се многу удобни за носење, а ги има во ограничени количества.


ден за УБАВИНА

Понеделник, 30 април 2012 година

35

Јога за полесна менопауза

Ј

огата е најновиот метод во лекувањето на хормоналниот дис ба ланс што се јавува во периодот на менопауза. Неурамнотежено ста на хормоните е појава што се јавува кај жените што се во менопауза и кај мажите што се во андропауза. Затоа користењето на хормоналната јога е идеален начин за подобрување на општата со стојба. Покрај хата-јога, хормоналната јога е вид вежбање кое најпозитивно влијае врз ендокриниот систем. Овој вид јога потекнува од Бразил, а во себе содржи елементи на хата и кандалини јога, во комбинација со тибетски техники на дишење и медитација. Основна цел на лекување се жлездите што се одговорни за производство на хормони, како штитната жлезда, јајчниците, надбубрежните жлезди и ендокрината жлезда. Кај жените по трие сет и петтата година се намалува нивото на естроген во телото, па тие стануваат нервозни, го менуваат расположението, а и физичката состојба оди во надолна линија. И мажите во андропауза имаат слични проблеми бидејќи нивото на

те сто стерон нагло се намалува. Че сто паѓаат во депре сија и ја губат самодовербата. За да му помогнете на организмот полесно да ги преброди тие промени, вежбајте хормо-

нална јога, која ќе ви го подобри расположението, ќе го намали стре сот, ќе го подобри сонот и ќе ги реши проблемите со депре сијата.


36

СПОРТ

Николиќ ќе игра финале во Франција Македонската репрезентативка Јулија Николиќ со францускиот Арвор 29 ќе игра за шампионската титула во Франција. Арвор 29 обезбеди пласман во финалето на плејофот откако во полуфиналниот двомеч го елиминира актуелниот шампион Мец. Решавачки за конечниот триумф беа 14 гола позитива што ги обезбеди тимот од Брест на првиот меч на домашен терен (32-18). На реваншот, Мец победи со 23-13, но тоа не беше доволно за пласман во финалето. Николиќ на реваншот постигна два од 13 гола на својот тим. Во историското прво шампионско финале, Арвор ќе игра со победникот од дуелот меѓу Изи Париз и Тулон. На првиот меч од ова полуфинале, парискиот тим победи во гости со 26-22, а реваншот се играше синоќа во Париз. Финалето од францускиот плејоф ќе се игра во два меча, на домашен и на гостински терен, а термините се 5 мај и 12 мај.

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

АТЛЕТИКО МАДРИД ЌЕ ИГРА НА ЗАВРШНИОТ ТУРНИР ВО ЛИГ

Лазаров: Оди шампионска т

Шпанскиот тим ќе игра на завршниот турнир во Келн трета година по ред

Кире Лазаров со Атлетико Мадрид ќе се бори за шампионската титула во завршницата од ракометната Лига на шампиони. Шпанскиот тим стана единствената екипа што трета година по ред ќе игра на завршниот турнир во Келн откако во четвртфиналето од ЛШ го елиминира словенечкиот Цимос Копер. По поразот на првиот меч во Копер (26-23), на реваншот во Мадрид, пред 10.500 гледачи во „Висталегре“, Атлетико славеше со 31-24 и обезбеди завршница во Лигата на шампионите. Словенечкиот претставник пружи неочекувано силен отпор и се одржуваше во игра, но во последните 20 минути дојде до полн израз силата и искуството на Атлетико Мадрид. Лазаров по стигна четири гола, сите во првото полувреме од натпреварот, кој го реши голманот на Атлетико Мадрид, Арпад Штербик, со 17 одбрани. На најдобриот македонски ракометар ова му е втора сезона во шпанскиот тим и втора завршница во ЛШ. Лани во финалето на турнирот во Келн, Сиудад ре ал, кој потоа се преименува во Атлетико Мадрид, загуби од Барселона (24-27), но годинава тимот на Лазаров цели на четвртата шампионска титула во ЛШ. Вкупно, шпанскиот тим до сега има три шампионски титули и шест финалиња во ЛШ од 2004/2005 до оваа сезона. - Ќе дадеме сè од себе да направиме добар резултат и годинава да ја освоиме шампионската титула во ЛШ. Во спортот веќе нема фаворити, тој што повеќе ја по сакува

победата, тој победува. Среќни и задоволни сме со пласманот во завршницата од Лигата на шампионите. Ние сме единствената екипа што трета година по ред е учесник на турнирот „Ф4“ во Келн, што е голем успех. Речиси во ист со став по вторпат ќе играме во завршницата. За нас тоа значи искуство повеќе, а ќе имаме и доволно време да се

КОПЕНХАГЕН ЈА ЕЛИМИНИРА БАРСА

Актуелниот европски шампион, Барселона, нема да ја брани титулата на завршниот турнир од ЛШ во Келн. Во четвртфиналето од ЛШ поуспешен од Каталонците беше богатиот дански клуб Копенхаген. Барселона победи на реваншот во „Блауграна“ со 36-33, но тоа не беше доволно за да ја анулира негативата од првиот меч во Данска, кој го доби Копенхаген со 29-23. Другите два реванши од четвртфиналето во ЛШ се играа синоќа, Кил – Загреб (31-31, прв меч) и Фуксе Берлин – Адемар Леон (23-34, прв меч). Поуспешните од овие дуели ќе им се приклучат на Атлетико Мадрид и на Копенхаген во завршната борба за титулата во ЛШ. Откако ќе бидат познати сите четири полуфиналисти, утре со ждрепка ќе бидат одредени полуфиналните двојки. Завршниот турнир во Келн ќе се игра на 26 и 27 мај.


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

АТА НА ШАМПИОНИТЕ

ме на титула!

СПОРТ

37

Борко миленик на децата

Борко Ристовски добро се снаоѓа на голот на Гумерс бах, но добро му оди и на трибините со најмладата публика. Голманот на македонската репрезентација со едно детенце во рацете од трибините го следеше дуелот на Гумерсбах против Целје во полуфиналето од КПК. Бидејќи во Гумерсбах дојде на полусезона, а претходно со Вардар про на почетокот на сезона-

та имаше настап во европските купови, Ристовски до крајот на сезонава нема право да брани за германскиот тим во КПК, па мечевите ги следи од публика. Гумерсбах го доби овој дуел со Целје со 32-25 и со иста разлика, но со повеќе по стигнати голови на првиот меч во Словенија (34-27), ќе ја брани титулата во финалето на КПК.

Вардарци го совладаа Пелистер

подготвиме за Келн – изјави Кире Лазаров непо средно по пласманот во завршницата на ЛШ. Македонскиот голгетер во дре сот на Атлетико Мадрид има големи шанси сезоната да ја заврши и како прв стрелец во Лигата на шампионите, по третпат во кариерата, по титулите во Веспрем во 2005 и во дре сот на Загреб КО во 2007 година. Со вкупно 81 гол, Кире Лазаров е моментно на третото ме сто на листата на најдобрите стрелци. Пред него се Микел Хансен (Копенхаген) со 90 гола и Златко Хорват (Загреб КО) со 88 погодоци. Сепак, за Лазаров е поважно да стигне до својот прв трофеј во ЛШ со екипата на Атлетико Мадрид. Не е важно дали јас ќе бидам најдобар стрелец, важно е со Атлетико Мадрид да станеме шампиони во Европа – вели македонскиот капитен. Б.Б.П.

Ракометарите на Вардар про во дербито на шестото коло од плејофот, во разигрувањето за шампионската титула во домашното првенство, убедливо го совладаа Пелистер со 46-36. Во натпревар со многу голови, вардарци беа надмоќни и веќе во првиот дел остварија голема предност, а со овој триумф барем малку се рехабилитираа за претходниот пораз од екипата на Металург. На останатите дуели, Металург славеше на гостувањето кај Овче Поле со 28-33 (15-18), додека Куманово успеа да му ги открадне бодовите на Тинекс Пролет славејќи на гостувањето во Скопје со 18-23 (10-12). По убедливиот триумф од девет гола разлика над вардарци, Металург е многу блиску до одбрана на титулата во домашниот шампионат.

Антиќ и Олимпијакос го чекаат ПАО Тимот на Перо Антиќ, Олимпијакос, е првиот финалист во грчкото кошаркарско првенство откако и во третиот меч од полуфиналната серија убедливо го совлада Паниониос со 66-87 на го стински терен. Македонскиот репре зентативец не играше на овој меч поради мала повреда, но се очекува брзо да се опорави и да биде во екипата за завршниот турнир од Евролигата, како и за финалната серија во грчкиот шампионат.

Олимпијакос во финалната серија го чека подобриот од полуфиналниот дуел меѓу Панатинаикос и Коло сос. Панатинаикос води со 2-1 во победи, а Коло сос направи големо изненадување со триумфот на свој терен од 73-68. Сепак, се очекува тимот на Жељко Обрадовиќ да обезбеди ме сто во финалето веќе на следниот меч што го игра дома, а во финалната серија да ги одмери силите со Олимпијакос.


38

СПОРТ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ВО ОХРИД СЕ ОДРЖА РЕДОВНО

Иниеста стана гусар! Фудбалерот на Барселона, Андрес Иниеста учествуваше во синхронизацијата на цртаниот филм „Пирати – бандата од Масфитс“ позајмувајќи го својот глас на анимираниот лик Солен Морски Пес. Најновиот 3Д-анимиран филм деновиве ја имаше својата промоција во Холивуд. Во Шпанија тој треба да се појави во јуни, а во шпанската синхронизација фудба лерот на Барселона „ќе глуми“ еден од пиратите. Шпанските дистрибутери на филмот меѓу бројните актери го ангажираа токму Иние ста за вокалното снимање.

- На почетокот Иние ста се одне суваше срамежливо, но како поминуваше времето се опушти на снимањата. Не му требаше многу да го сфати карактерот што го глуми. Ќе видите, крајниот ре зултат е многу смешен. Сепак морам да кажам дека Андрес не е гусар и дека со ликот што го глуми заедничка им е само белата боја на кожата. Во секој случај, по завршената работа тој заклучи дека многу полесно му е да игра фудбал отколку да синхронизира филмови – изјави директорот на снимањето, Рафаел Луис Рибот.

Ибрахимовиќ не сака Гвардиола да биде тренер на Милан Златан Ибрахимовиќ му постави ултиматум на претседателот на Милан, Силвио Берлускони, да не се осмелува за тренер да го доведе Пеп Гвардиола, пренесува „Газета дело спорт“. Во таков случај, популарниот Ибракадабра ќе си замине од „Сан сиро“. „Или тој или јас“, наводно рекол популарниот Ибра. Судирот меѓу шведскиот напаѓач и Гвар-

диола трае уште од периодот кога Ибрахимовиќ беше член на Барселона. Тој не се снајде најдобро на „Камп ноу“, а за тоа го обвини тренерот Гвардиола. Според информациите што ги пренесува „Газета дело спорт“, Силвио Берлускони планира да разговора со Пеп Гвардиола и да се обиде да го убеди да седне на клупата на Милан.

Не се н на Хаџ

Иако имаше претходни најави за можен бојкот и гласање доверба на претседателот, собранието на ФФМ помина лесно, без никакви „потреси“

Х

ара лампие Хаџи-Ристе ски и понатаму останува на чело на Фудбалската федерација на Македонија откако не се остварија најавите на одредени опозициски настроени општински фудбалски сојузи за негова смена на редовното годишно собрание на ФФМ, кое во саботата се одржа во Охрид. Иако желбите за промени ги најавија два дена пред собранието и јавно, на прес-конференција, таму не стана ниту збор за смена на претседателот Хаџи-Ристе ски. Напротив, сè беше мирно, а „опозиционерите“ само неколкупати имаа процедурални забелешки во работата, без да се обидат да ја вметнат на дневен ред и точката за гласање доверба на претседателот на ФФМ. Уште еднаш се покажа дека Хаџи-Ристе ски ги држи сите конци цврсто во свои раце, а желбата за негова смена треба да биде поткрепена со квалитетен противкандидат и со програма. На редовното генерално собрание на ФФМ во Охрид учествуваа 101 делегати, од вкупно 117, и без проблеми ги изгласаа сите точки на дневниот ред, пред сè завршна сметка од 2011 година, за која претходно за-


Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

СПОРТ

39

ТО ГЕНЕРАЛНО СОБРАНИЕ НА ФУДБАЛСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА

и помрдна тронот и-Ристески во ФФМ

мерки имаа „опозиционерите“, планот и програмата, како и буџетот за оваа тековна 2012 година. Претседателот Харалампие Хаџи-Ристески, кој на собранието дојде со помош на патерици, со оглед дека се опоравува од скршеницата на ногата, истакна дека 2011 година била инвестициска година, а ќе остане запаметена по слабите резултати на фудбалската репрезентација на Македонија. Изминатата 2011 беше година на инве стиции. По многу години почна реализацијата на новата куќа на фудбалот, како и тренинг-центарот каде што ќе можат да работат сите репрезентативни фудбалски селекции. Во тек е и реконструкција на храмот на фудбалот, арената „Филип Вто-

ри“, која ќе биде фантастичен репрезентативен објект, а во кој со скромни средства учествуваше и ФФМ. До 2025 година таму ќе можеме да настапуваме бесплатно како фудбалска репрезентација на Македонија – истакна Харалампие Хаџи-Ристески во својот осврт на сработеното во 2011 година. Тој напомена дека најголемо разочарување се ре зултатите на А-репре зентацијата, а поради тоа дојде и до смена на селекторското ме сто. Во следниот ква лификациски циклус се очекуваат многу подобри резултати на националниот тим под водство на Велшанецот Џон Тошак. - На резултатски план, најмногу потфрли А-репре зентацијата и тоа ре зултираше со смена на селекторот Мирсад Јонуз и

именување на Џон Тошак за нов селектор. Најуспешна со настапи е младата фудбалска репре зентација до 21 година, од која очекуваме дека во иднина ќе се црпи квалитет и за нашата најдобра селекција. Исто така и репрезентацијата во футсал бележеше значајни ре зултати. ФФМ организираше и рекорден број на ква лификациски турнири во Европа, во организација на УЕФА, а стана и член на „УЕФА Грасрут чаптерот“ со две ѕвездички – напомена Хаџи-Ристе ски. Редовното генерално собрание на ФФМ беше организирано во хотелот „Инекс Горица“ во Охрид, а го следеа претставникот на УЕФА, Ева Пасквер, и претставникот на УЕФА, Алекс Филипс. Н.Ѓ.

Пандев асистираше на „Олимпико“ во Рим Македонскиот фудбалски интернационалец Горан Пандев одигра добар меч за Наполи на стадионот „Олимпико“ во Рим, на дуелот против Рома. Како поранешен член на Лацио, Пандев секогаш има посебна инспирација кога игра против „волчицата“, а тоа се потврди уште

еднаш и на саботниот дуел. Иако не беше стартер и во игра влезе во 52. минута, македонскиот ас имаше асистенција до Единсон Кавани, што во тој момент значеше и водство за Наполи од 1-2. Сепак, во 88. минута Симплицио успеа да го израмни резултатот и да им ја одземе

победата на „наполитанците“, која ќе им беше многу значајна во трката за третото место на табелата во Серија А. Рома поведе пред крајот на првото полувреме, а Зунига израмни на 1-1 во 49. минута од средбата. Калјари и Киево одиграа без голови, а ремизираа и Палермо и Катанија (1-1).


40

СПОРТ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ВЕЧЕРВА СИТИ И ЈУНАЈТЕД ЌЕ ГО ИГРААТ КЛУЧНИОТ МЕЧ ВО ТРКА Т

Шампионска бит П огледите на спортската јавност во Европа вечерва ќе бидат насочени кон Манче стер, каде што лутите градски ривали Манче стер сити и Манче стер јунајтед ќе го одиграат клучниот натпревар во битката за трофејот во Премиер-лигата. „Црвените ѓаволи“ експресно ја загубија предно ста од седум бода што ја имаа пред неколку недели, па така во вечерашниот дерби дуел влегуваат со само три бода позитива во однос на „граѓаните“, свесни дека евентуален пораз за нив ќе значи и пад од првото на второто ме сто на табелата. - Самите си ја искомпликувавме ситуацијата и му дозволивме на Манчестер сити да се врати во трката за титулата. Сепак, сè уште имаме три бода предност и се наоѓаме во пол-позиција. Најважно ни е да не загубиме на ова дерби, но можам да гарантирам дека нема да играме на реми. Ќе настојуваме да одиграме онака како што знаеме, онака како што впрочем и играме во последните де сетина години и на тој начин да си го осигураме трофејот – изјави Алекс Фергусон, стратегот на Манче стер јунајтед. Искусниот стручњак по се изгледа нема да прави некои коренити промени во својот тим, па така нападот по-

Њукасл запрен од Виган Шансите на Њукасл за искачување на третото ме сто на табелата и сигурен пласман во ЛШ се намалија откако овој тим беше поразен со убедливи 4-0 на го стувањето против Виган. Њукасл влезе во овој меч со победи во своите претходни шест меча, но избраниците на Алан Пердју беа буквално прегазени на теренот од фудба лерите на Виган, кои со овој триумф направија голем чекор

напред во битката за опстанок. Арсенал благодарение на Робин ван Перси одигра 1-1 на го стувањето против Стоук, додека Луис Суарез со хет-трик го предводеше Ливерпул до лесна победа на го стувањето против Норвич (0-3). По себно импре сивен беше третиот погодок на уругвајскиот голгетер, кој од преку 45 метри го лобуваше голманот на Норвич и ја затре се неговата мрежа.

вторно ќе биде предводен од Руни и Велбек, а меѓу првите единае сетмина би требало да се врати Ешли Јанг, кој беше остро критикуван за театралните паѓања во противничкиот шеснаесетник на последните неколку средби. За разлика од Фергусон, неговиот ривал Роберто Манчини ужива во улогата на аутсајдер. Италијанецот се решава да го намали притисокот врз своите фудбалери пренесувајќи ја улогата на фаворит врз противникот, но останува да се види дали ваквата негова тактика ќе вроди со плод. - Манче стер јунајтед останува фаворит за титулата. Ние игравме одлично во последните две недели, но ривалот се уште има три бо-

Марин пет години во Челси Германскиот репрезентативец Марко Марин е првото засилување на Челси за следната натпреварувачка сезона откако англискиот гигант ги договори сите детали од овој трансфер со управата на Вердер. Англиските медиуми објавија дека Марин пристигнува на „Стемфорд бриџ“ за сума од седум милиони фунти, а овој крилен фудбалер веќе ги минал лекарските прегледи и го ставил својот потпис на петгодишниот договор со тимот на Роман Абрамович. Марко Марин е прво од многуте засилувања што раководството на Челси ги најави за претстојниот преоден рок. За очекување е тој да го заземе местото на Флорен Малуда, кој летово ќе си замине од Челси како слободен играч.


СПОРТ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

41

ТА ЗА ТИТУЛАТА ВО ПРЕМИЕР-ЛИГАТА

т ка за Манчестер да повеќе. Дури и доколку ги совладаме, тие имаат многу поле сен распоред од нас во последните две кола – истакнува Манчини. За разлика од својот стратег, шпанскиот плејмејкер Давид Силва е пооптимистички расположен во пре срет на вечерашниот „меч на сезоната“ за Манче стер сити. Роберто Манчини призна дека се соочува со дилема во пресрет на вечерашниот натпревар дали да го вклучи Марио Балотели во стартниот тим или да продолжи со напаѓачкиот тандем Агуеро – Тевез, кој функционираше беспрекорно во последните три кола. Балотели заработи црвен картон на дербито со Арсенал и доби суспензија од три меча, а во негово отсуство блесна

Тевез, кој се покажа како идеален партнер во нападот за својот сонародник Агуеро. - Можеби сум единствениот што има доверба во Марио, но навистина сметам дека тој може да го реши ова дерби. Тој е најдобар на најзначајните натпревари и затоа сериозно размислувам да го вклучам во тимот. Сè уште немам решено дали тоа ќе биде од самиот почеток или Балотели ќе влезе во игра во второто полувреме – изјави Роберто Манчини.

Шалке директно во ЛШ Фудба лерите на Шалке убедливо ја совладаа Херта со 4-0 и успеаја да го обезбедат третото ме сто на табелата кое им но си и директно учество во фазата по групи од Лигата на шампионите следната сезона. Предводени од Раул и од Хунтелар, домаќините им одржаа вистинска лекција по модерен фудбал на играчите на Херта, кои со овој пораз направија уште еден чекор назад во битката за опстанок. Хунтелар по стигна два гола за Шалке на овој меч, додека Раул еднаш се запиша

во листата на стрелците на својот последен натпревар пред навивачите во Гелзенкирхен, ако се знае дека шпанскиот ветеран летово ќе си замине од Шалке и ќе се пре сели во Катар. Борусија Дортмунд предводена од Лукаш Бариош, кој по стигна хет-трик, забележа убедлива победа од 2-5 на го стувањето против Кајзерслаутерн, додека Гомез и Милер му ја доне соа на Баерн Минхен победата во дерби-дуелот со Штутгарт.


42

СПОРТ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

„БИКОВИТЕ“ ОСТАНАА БЕЗ СВОЈОТ НАЈГОЛЕМ АДУТ

Заврши сезоната за Најдобриот кошаркар на Чикаго булс ги скина лигаментите на коленото и ќе го пропушти плејофот, но и настапот на Олимписките игри во Лондон

З

аврши се зоната за најдобриот кошаркар на Чикаго булс, Дерик Роуз, кој сериозно го повреди коленото на натпреварот со Филаделфија. Тој ќе го пропушти и настапот на Олимписките игри во Лондон. Актуелниот МВП - играч во НБА ги скинал лигаментите на коленото и го очекува хируршки зафат, а потоа и долга рехабилитација за да се врати на кошаркарските терени. Опоравувањето од ваков вид повреди трае од 6 до 9 ме сеци, а никогаш не може да се знае како ќе одговори коленото и дали воопшто Роуз ќе може да се врати во истата форма. - Дерик навистина немаше среќа со повредите оваа сезона. Се надевавме дека ќе биде здрав барем за плејофот, но се случи ова што се случи. Тој е најкорисниот играч во лигата и без него ќе бидеме многу пос-

лаби. Но, сега размислуваме за неговото здравје, се надеваме дека рехабилитацијата ќе помине во најдобар ред и дека ќе се врати на кошаркарските терени уште подобар од до сега - изјави тренерот на Чикаго Том Тибодо, кој беше критикуван од американските медиуми зошто го задржал својот најдобар играч на теренот на 1:20 минути

до крајот во ситуација кога „биковите“ имаа предност од 12 поени разлика. Роуз незгодно до скокна на паркетот, по што веднаш падна и побара помош од лекарскиот тим. Повеќе од де сет минути тие се обидуваа да му помогнат, потоа беше изне сен надвор од теренот и пре фрлен во болница, а деталните снимки покажаа дека

Исинбаева се настап на ЕП

Свет ската рекордерка во скок со стап Еле на Исин ба е ва го отка жа на стапот на Европ ското пр венс тво во атле ти ка што ќе се одр жи во ју ни во Хел син ки. Иа ко европ ски от шам пи о нат тре ба ше да à пос лужи ка ко под гото вка пред на стапот на Олим пи ски те игри во Лон дон, ру ската атле ти чар ка из ја ви де ка овој на стап не се вкло пу ва во неј зи ни те пла но ви. - Во Лон дон, ка ко и во Мос ква, можам единс тве но јас да се по бедам са мата се бе си. Знам де ка ви сочи ни те што ги пре скок ну вам за се га им се недо стиж ни на мо и те кон ку рен тки. Хел син ки ќе го про пу штам за да можам мно гу подо бро да се под готвам за Олим пи ски те игри. Таму планирам да дадам сè од себе за да


СПОРТ

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

Роуз

се работи за кинење на лигаментите на коленото. Оваа повреда долго време ќе го оддалечи од кошарката. Чикаго булс поведе со 1-0 во првото коло од плејофот против Филаделфија, но сега дефинитивно остана без својот најдобар играч, па шансите на противникот се зголемуваат.

откажа од во Хелсинки ос тва рам ре зул тат од со ни штата – са моу ве ре но из ја ви Исин ба е ва. На ме сто да се нат пре ва ру ва во Хел син ки, ру ската атле ти чар ка ќе оста не да тре ни ра во Вол го град со сво јот тре нер Евге ниј Тро фомов. Пред ОИ во Лон дон таа ќе на ста пи на три ми тин зи, но за се га не е поз нато кои ќе би дат тие. Тро фомов сме та де ка Исин ба е ва може да пре скок не 5.10 ме три и де ка ќе се оби де да го сто ри тоа ток му во Лон дон. Неј зи ни от акту е лен свет ски ре корд из не су ва 5.06 ме три на отво ре но и 5.01 ме три во са ла. Свет ската ре кор дер ка уште ед наш потврди дека планира кариерата да ја завр ши на СП во Мос ква во 2013 годи на.

43

Леброн го растури Њујорк

Леброн Џејмс јасно ја истакна својата намера токму годинава да стигне до првиот шампионски прстен во својата кариера, откако го предводеше Мајами до убедлив триумф од 100-67 над Њујорк во премиерниот натпревар од плејофот оваа сезона. Суперѕвездата на Мајами по стигна 32 поени за само 32 минути игра, со оглед на фактот дека поради убедливата предност на неговиот тим, тој воопшто не влезе во игра во четвртата четвртина. Џејмс делуваше особено импре сивно во финишот од втората и почетокот од третата четвртина, кога Мајами направи извонредна серија и стигна до огромна предност од 30 по ени разлика, по што „жешките“ само рутински го приведоа мечот до крај. Чикаго булс славеше со 103-91 над Филаделфија, а изненадување претставува триумфот на Орландо на го стувањето против Индијана од 79-83. „Магичните“ важат за огромни аутсајдери во отсуство на нивниот најдобар играч Двајт Хауард, но сепак со одлична игра во одбраната избраниците на тренерот Ван Ганди успеаја да стигнат до почетна предност во оваа финална серија. Најинтересно и најнеизвесно беше во Оклахома сити, каде што домаќините славеа со 99-98 над шампионот Далас маверикс благодарение на по ените на Кевин Дурент на една и пол секунда до крајот на натпреварот. Дурент го заврши мечот со 25 поени,

три помалку од наје фикасниот Расел Вестбрук. Одлична вечер имаше и Серж Ибака, кој ре а лизираше 22 по ени и пет блокади, додека Џејмс Харден по стигна 19 поени во својот прв меч по повредата што ја здоби откако беше нокаутиран од Мета Ворлд Пис на дуелот со ЛА лејкерс.

Сината земја го нервира и Роже Федерер Одлуката на организаторите тенискиот мастерс-турнир во Мадрид да се игра на сина земја предизвика негативни реакции кај водечките светски тенисери. По Рафаел Надал и Новак Ѓоковиќ, на сината боја на подлогата се пожали и Роже Федерер. - Ќе видиме како ќе оди ова со сината земја. Јас секогаш сум повеќе за проверени работи, но разбирам дека се потребни и промени. Терените во Мадрид мора да бидат апсолутно перфектни или во спротивно тоа може да биде цело сен дебакл за турнирот. Надал е же стоко против сината земја и јас го поддржувам во тоа. Што ќе биде следно, ќе ни се случи да играме на сиви, зелени подлоги или на црвена трева! – изјави Федерер за швајцарските медиуми. Швајцарецот кој моментно е на третото ме сто на АТП листата е на едноме сечен одмор во кој ќе ги пре скокне турнирите во Монте Карло и во Барселона за подобро да се подготви за новите предизвици во олимписката сезона. Мастерсот во Мадрид почнува на 7 мај.


44

ИНФОРМАТОР Жанр: акција, авантура Режија: Ендру Стентон Почеток: 15.00 „Жената што си ги избриша солзите“ Жанр: драма Режија: Теона Стругар Митевска Почеток: 18.00, 20.00, 22.30

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР „Парите се отепувачка“

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

Почеток: 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Сала 2 „Огледалце, огледалце“

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби

вторник „Џон Картер“ Жанр: акција, авантура Режија: Ендру Стентон Почеток: 15.00 Автор на текстот: Ристо Крле Режија: Бојан Трифуновски Почеток: 20.00 КИНО „МИЛЕНИУМ“ понеделник „Џон Картер“

„Жуќко“ - Приказна за Радивој Кораќ Жанр: играно-документарен филм Режија: Гордан Матиќ

Полиција Брза помош Противпожарна бригада

192 194 193

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Топлификација 3076-200 Електро – Скопје – дежурен диспечер 3161-454 Служба за наплата 3116-099 Улично осветлување 2622-789 Водовод и канализација – дежурна служба 3073-010 Водовод 3163-240 Оџачарски услуги 2440-293 Пламен 2650-230 Организација на потрошувачите 3212-440 Комунална хигиена 3216-644 ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ Клиничка болница 3147-147 3283-000 Воена болница Градска општа болница 3087-400 Гинекологија и акушерство – Чаир 2611-033

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ „Black & White Serbia“ - Жељка Момиров, Љубомир Вучиниќ и Владимир Ристивиевиќ „Орнаменти“ - Атанас Атанасоски

„Жената што си ги избриша солзите“ Жанр: драма Режија: Теона Стругар Митевска Почеток: 18.00, 20.00, 22.30 КИНО „РАМСТОР“ Сала 1 „Мегамајнд“ Жанр: анимација Режија: Мекграт Почеток: 10.15, 12.15, 14.00

Поликилиника Букурешт 3064-088 Поликлиника Јане Сандански 2469622 Неуролошка клиника 3147-342 Институт за белодрбни заболувања 3035-822 Институт за трансфузиона медицина 3226-923 Ремедика 2603-100 Систина 3099-500 Свети Лазар – гинеколошка болница 5112-016 Неуромедика 2042-323 Авицена – лабараторија 3179-001 Адриалаб 3296-925 Фармахем – биохемиска лабараторија 2031-905 Мак Медикус 3224-445 Неуропсихијатриски центар Др. Павлов 3236-667 Рендген дијагностика 3110-003 Центар за стерилитет 3213-697 Центар за сколиозии 3212-353 Национална СОС линија 15700 СОС телефон за помош од дрога 0800 11 444 СОС телефон за деца и

ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00

КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Изложба на Владимир Симеонов Жанр: авантура, комедија драма Режија: Тарсем Синг Почеток: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА

младинци 0800 12222 СОС превенција од трговија со луѓе 2777070 Прва детска амбасада 0800 12222 СОС превенција од ХИВ 0800 33 444 СОС Национална линија 070/141700 Сакам да знам – центар за сексуално здравје 3176950 Шелтер центар 070/520639 Кризен центар – Надеж – жртви од насилство 3173-424 Институт отворено општество 3136-400 Ветеринарна амбуланта Пет- Вет 3178-656 ПТТ СООБРАЌАЈ Будење 180 188 Информации Меѓународна ценетрала 182 Меѓуградска централа 901 Повик на сметка 1833 Точно време 185 Телеграми 186 Пријава на ПТТ дефекти 177 Федекс – брза пошта 3111-116

МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: ДАУТ-ПАШИН АМАМ, ЧИФТЕ-АМАМ И МАЛА СТАНИЦА Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЕМС услуги - Од врата до врата

15000

СООБРАЌАЈ Меѓуградска 2466-011 автобуска станица Железничка станица 3164-255 Аеродром Александар Велики - Скопје 3148-333 Аеродром Свети Павле - Охрид 046 252842 Чех Ерлајнс 3290-572 Инех 3216-120 Делфина травел 3111-214 Кроација ерлајнс 3115-858 ЈАТ 3229-078 Регионален центар за управување со кризи 195 АМСМ – Помош на патишта 196 АМСМ – Инфо центар 15555 Воена полиција 3282-361 Матична служба 3117-766 Сала за венчавање 3118-250 Храм Свети Климент 3237-218 Храм Свети Димитрија 3162-919 Храм Света Петка 3238-066 Храм Пресвета Богородица 3227-165


ИНФОРМАТОР

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ

ХОРОСКОП

311 - Римскиот цар Константин Први Велики со Миланскиот едикт го призна христијанството во Римското царство. 1789 - Џорџ Вашингтон положи заклетва како прв претседател на САД. 1803 - САД од Наполеон Бонапарта, тогаш доживотен конзул на Франција, кој беше во финансиска криза, ја купија Луизијана. Истиот ден во 1812 година, Луизијана стана 18. сојузна држава во САД. Луизијана, која во 1803 година беше купена од Франција, опфаќаше територија од повеќе сегашни сојузни држави во САД. 1883 - Умре францускиот сликар Едуар Мане. Делата се работени во масло, а меѓу најпознатите се портретите на Емил Зора, Жорж Клеменсо, Стефан Маларме и Марсело Прусто. Останати дела: „Појадок на трева“, „Бал во ФолиБержер“, „Балкон“, „Олимпија“. 1903 - Во Солун се самоуби Орце Попјорданов, еден од организаторите на Солунските атентати. По минирањето на Отоманската банка, водеше неколкучасовна борба против османлиската војска. 1915 - Во Париз во Првата светска војна, српските, хрватските и словенечките политичари избегаа од

Австроунгарија и го основаа Југословенскиот одбор за покренување акција на меѓународната сцена за ослободување на јужнословенските краеви од Хабзбуршката монархија и нивно обединување со Кралството на Србите. 1944 - Во селото Стаевци, Кумановско, проширениот иницијативен одбор за свикување на АСНОМ го одржа Првото заседание. 1945 - Водачот на Третиот рајх и на нацистичка Германија и еден од најголемите злосторници во историјата на човештвото, Адолф Хитлер, откако ја слушна веста на „Радио Москва“ дека единиците на Црвената армија истакнале црвено знаме на Рајхстагот, изврши самоубиство во својот бункер во Берлин. 1945 - Делови на 45. дивизија на Југословенската армија, кои ги истераа веќе разбиените германски и хрватски единици, во Втората светска војна го ослободија усташкиот логор „Јасеновац“ во кој беа ликвидирани најмалку 700.000 Срби, Евреи и Роми. Усташите пред повлекувањето ги масакрираа логорашите со што на слобода излегоа едвај стотина. „Јасеновац“ во текот на војната беше најголема „фабрика на смртта“ во Југоисточна Европа, која со полна пареа работеше од летото 1941 година. 1989 - Умре италијанскиот филмски режисер Серџо Леоне. Негови најпознати филмови се „Колосот од Родос“, „За грст долари“, „Се викам Нико“, „Беше еднаш на Дивиот запад“, „Се случи во Америка“ и други. 1991 - Циклон во Бангладеш усмрти најмалку 125.000 луѓе. 1992 - Во Скопје, Редакцијата на

21.03 19.04

Овен - Постојано правите планови за кои и самите сте свесни дека не можат да се реализираат, размислувајте реално без да го губите драгоценото време. Совет: ќе ви годи дружење со претставник на знакот стрелец, тој знае како да ве релаксира и расположи.

20.04 20.05

Бик - И денеска ќе бидете добро расположени, имате чувство дека сè ви оди од рака. Бидете претпазливи со еден колега, може да дојде до конфликт. Совет: љубовните нервози завршија, сега следи поволен љубовен период.

21.05 20.06

Близнаци - Иако сте заљубени во партнерот, не предимензионирајте ги неговите способности за подоцна да не се разочарате. Разберете дека вашиот однос сè уште е на стаклени нозе. Совет: одете на прошетка во природа.

21.06 22.07

Рак - Додека вие размислувате за секој ваш чекор дали е правилен или погрешен, вашите колеги веќе отишле пред вас. Бидете похрабри во носењето одлуки. Совет: денеска ќе ви годи пријатна прошетка и пијалак со старите пријатели.

весникот „Нова Македонија“ и новинската агенцијата „Франс прес“ од Париз потпишаа долгогодишен договор со кој весникот се вклучува во користењето на генералниот сервис на агенцијата. 1993 - На тениските терени во Хамбург првата ѕвезда на светскиот тенис Моника Селеш, тогаш југословенска државјанка, со нож беше ранета од навивач на германската тенисерка Штефи Граф, кој, наводно, бил со нарушено психичко здравје. Напаѓачот остана неказнет благодарение на скандалозната пресуда на германскиот суд. 2000 - Во Земскиот антенски центар Нова Брезница, Скопско, е пуштена сателитската програма МРТ-МКТВ САТ, пред сè наменета за македонските граѓани што работат и живеат во странство. 2003 - Либија ја прифати одговорноста за урнувањето на авионот на американската компанија „Пан америкен“ во 1988 година кај шкотското место Локерби, кога загинаа 270 луѓе во леталото и на тлото. 2004 - Естонија, Летонија, Литванија, Кипар, Малта, Унгарија, Полска, Словачка, Словенија и Чешка станаа полноправни членки на ЕУ, со што бројот на земјите-членки е зголемен на 25, со 450 милиони жители и најголем заеднички пазар во светот. 2007 - Во кинескиот град Чангѕоу, во провинцијата Џинјангцу, свечено е отворен за верниците најголемиот будистички храм во светот Тјанинг, кој е симбол на сеопштиот просперитет на Кина, како и на повторното оживување на традиционалниот будизам во таа земја.

23.07 22.08

Лав - Вашето позитивно расположение влијае на сите, сите сакаат да бидат во вашето друштво. Финансиската состојба воопшто не ви е поволна, па посветете поголемо внимание на тоа каде и колку трошите. Совет: проверете ја крвната слика.

23.08 21.09

Девица - Здравствената состојба не ви е добра иако се обидувате пред семејството да не го покажете тоа. Најдобро е да одите на лекар и, конечно, да ги решите дилемите што ве мачат. Совет: партнерот е загрижен за вас иако не го покажува тоа.

22.09 23.10

Вага - Комуникативноста е ваша најпозитивна карактеристика, а деновиве тоа ќе го покажете и на дело. Во дружењето со пријателите ќе го имате главниот збор, па добрата забава може да трае до утринските часови. Совет: беспотребно се чувствувате осамено.

24.10 21.11

Скорпија - Многу поволен период за нижење професионални успеси, сè што работите го работите со многу елан и амбиција, па успесите се неизбежни. Совет: не дозволувајте некои мали работи да ве исфрлат од колосекот, бидете поопуштени.

45

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Денеска е Св. свештеномаченик Симеон Свети Симеон беше епископ на Персија во четвртиот век кога во оваа земја христијаните ги гонеше царот Сапор. Царот, покрај Симеон, погуби уште околу илјада персиски христијани. Свети Симеон беше погубен на крајот откако самиот успеа да се одржи за да може до крајот да ги охрабрува останатите. Тој и многумина други пострадаа во 341 или 344 година.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св. Пио Петти Бил роден во близина на Александрија, во Италија, во 1504 година. Како млад го почувствувал Божјиот повик и стапил во редот на доминиканците. Предавал теологија, станал бискуп, потоа кардинал, а во 1566 година бил избран за папа. Во својот понтификат го продолжил обновувањето на црквата, која ја почнал Тридентскиот собор. Ги подржувал мисионерите кои патувале во далечните земји, најавувајќи ја Христовата радосна вест. Папата Пио Петти умрел во 1572 година.

22.11 21.12

Стрелец - Обврските што подолг период ги одложувате сега мора да ги завршите. Посветете поголемо внимание на здравствената состојба. Совет: поканата за прошетка од еден јарец ќе ве стави во дилема иако не сакате да си признаете.

22.12 19.01

Јарец - Првиот ден од работната недела нема да почне така како што вие сакате, но не разочарувајте се, следуваат подобри денови на професионален план. Доколку имате проблеми со партнерот, решете ги со разговор. Совет: љубоморните испади не ви се потребни.

20.01 18.02

Водолија - Недоразбирањата со партнерот секојдневно се сè поочигледни и ако не му пристапите сериозно на проблемот, состојбата може да ескалира. Совет: посветете му поголемо внимание на семејството, на децата им пречи вашето отсуство.

19.02 20.03

Риби - Целото внимание ви е ориентирано кон професионалниот успех и докажување пред колегите, но понекогаш мора да најдете време и за своето семејство. Совет: здравствената состојба се подобрува, уживајте во прекрасна прошетка.


46

РАЗОНОДА

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 06.45 Добро утро, Македонијо 09.00 Без рецепт 09.15 Риба – сериски филм 10.00 Дневник 10 10.20 Македонски народни приказни 10.55 Ѕвон - образовна програма 11.55 Цртан филм 12.00 За Македонија – документарна програма 13.00 Вести 13.15 Научен спектар –

образовна програма 14.00 Од наш агол 15.00 Вести 15.10 Без рецепт 15.25 Документарна програма 16.15 Репортери – сериски филм 17.00 Дневник 1 17.40 Тротоар њуз - забавна програма 18.01 Риба – сериски филм 18.31 Свет - информативна

програма 19.01 Македонски народни приказни 19.30 Дневник 2 20.10 За Македонија – документарна програма 21.05 Евромагазин информативна програма 22.00 Репортери – сериски филм 23.00 Дневник 3 23.35 Тротоар њуз - забавна програма

00.00 За Македонија – документарна програма 01.10 Без рецепт 01.25 Нем сведок – сериски филм 02.15 Риба – сериски филм 02.35 Репортери – сериски филм 03.15 Дискавери – документарна програма 04.00 Евромагазин информативна програма 04.35 Иселенички џубокс

07.05 Културна хроника 07.15 Луѓе и места - репортажа 07.45 Шестиот ден 09.30 Тоа сум јас 10.00 Поглед од горе -игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 5+ 13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички – играна серија

14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.45 Преглед на колото 16.20 Монк – сериски филм 17.00 Цртан филм 17.10 5+ 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести 19.00 Метео 19.05 Спорт

19.20 Девици благороднички серија 20.10 Аларм за Кобра 11 – серија 21.00 Филмополис - филмски магазин 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот - серија 22.45 Доктор Хаус - сериja 23.30 Културна хроника

23.40 Сексот и градот – серија 01.20 Лесна девојка – игран филм 01.45 Поглед од горе -игран филм 03.20 Културна хроника 03.30 Вести 04.05 Филмополис 04.15 Преглед на коло 04.35 Храна и вино – емисија за гурмани 04.45 Серија 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецет на денот 09.25 Зајди, зајди талент реално шоу 09.35 Моите џебни миленичиња – цртана серија 09.55 Ај ти замижи - емисија за деца 10.15 Топ листа – Супер ѕвезда 10.45 Во прво лице - забавна програма

11.15 Пресинг – информативна програма 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 К-15 – дневна доза 12.30 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 12.45 Зајди, зајди талент реално шоу 14.05 Моите џебни милиеничиња – цртана серија 14.30 Портик – хроника на денот 15.00 Вести

15.10 Портик – хроника на денот 16.10 Во прво лице – емисија 16.40 Вкусот на традицијата 16.55 Фактор здравје – емисија 17.15 К-15 – дневна доза 17.30 Вести 17.45 Пресинг – информативна програма 18.15 Овде и сега – информативна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 К-15 – дневна доза

20.10 Олимписки кругови – спортска програма 20.35 Авто стил – емисија за автомобилизам 21.05 Преглед на шпанско првенство - спортска емисија 22.00 Вести 22.45 К-15 – дневна доза 23.55 Голи и смешни – еротска скриена камера 23.25 Четвртиот протокол игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Здраво Македонијо 10.05 Јунска ноќ - турска серија 10.55 Метео 5-временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Скршено крило - турска серија 12.00 Разделба – индиска серија

13.20 Скршено крило-турска серија 14.00 Имотот на дамата - турска серија 14.55 Метео 5-временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Љубов и одмазда - турска серија 17.00 Јунска ноќ - турска серија 17.50 Екстра Ексклузив –

забавен магазин 18.15 Метео 5-временска прогноза 18.20 Вести 19.00 Имотот на дамата - турска серија 20.00 Џамбо бинго - игра на среќа 21.00 Величествениот - турска серија 21.45 Љубов и одмазда - турска

серија 22.40 Метео 5-временска прогноза 22.45 Вести 23.30 Х/О-информативна програма 00.30 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.45 Марго на венчавка игран филм 02.30 Разделба – индиска серија

06.10 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Под сенката на врбите серија 13.00 Топ шоп 13.20 Преживеан - реално шоу 14.20 Езел - играна серија 15.20 Бурни времиња - серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Бурни времиња - серија

16.45 Кај Ана - кулинарско шоу 17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Бурни времиња - серија 21.15 Езел - играна серија 22.30 Преживеан - реално шоу 23.30 Дневник 23.55 Временска прогноза

23.57 Преживеан без цензура реално шоу 00.25 Некој да ме чува - серија 01.10 Бекстејџ - естраден магазин 01.20 Мојата ѕвезда - забавна емисија 02.10 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал 05.00 Зора зори-забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

08.00 Ноди - Цртан филм 08.15 Утеран - Индиска тв новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер-Германија 10.10 Топ шоп 10.25 Скај шоп 10.40 Бакуган цртан филм 11.05 Пет плус - детска емисија

11.45 Така како што времето одминува - турска серија 12.35 200 - дебатна емисија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Пет плус - детска емисија 15.35 Бакуган цртан филм 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно

16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Пицикато-забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Така како што времето одминува - турска серија 20.45 Милионер – квиз 21.45 Странски зет -турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Highlighte la liga

00.15 Пицикато - забавна емисија 00.35 Така како што времето одминува - турска серија 01.30 Странски зет -турска серија 02.15 Милионер – квиз 03.00 Опасна љубов - шпанска новела 03.45 Околу оџакот - фолклорна емисија 04.45 Игран Филм


Рецепт на денот Ќофтиња од мисиркино месо ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: l l l l l l l l l l

600 г мисиркино месо 200 г кашкавал 2 парчиња леб 4-5 чешниња лук малку бело вино 1 лажичка густин 1 јајце оригано бибер црвен пипер

“SAGITTARIUS”

@ITELI NA EDEN GRAD VO MAKEDONIJA

@ENA REVOLUCIONER

CRTA^ NA @IVOTNI

BREME, TE@INA TORINO

Ê

T

SOLENO EZERO VO TURCIJA

SOVETNIK VO DILOMATSKO PRETSTAVNI[TVO

PRIMITIVNA KREVALKA

GRAD VO BiH

@ENI [TO OBNOVUVAAT ODOBRENIE ZA VLEZ I FUDBAPRESTOJ LEROT NAJDOSKI VO TU\A DR@AVA

MA[KO IME U^INOK

VID VRBA (MN.)

DEL OD VITE[KA OPREMA (MN.) NIKEL

^ELNA KOSKA KAJ PTICITE (LAT.) SKANDINAVSKO MA[KO IME

KO[ARKAROT O’ NIL IZRABOTUVA^ NA NITNI

ODRE^EN ZBOR NATRIUM

TRENDAFILI ANGLISKI FUDBALSKI KLUB

NEUTRON TREGERI ZA PANTALONI

PITOMEC, QUBIMEC (MN.) NAPRAVA ZA SE^EWE DRVA (MN.) DEL OD SOBA

ACO NAGALENO

ACO JOVANOVSKI KRADEC

MESTO VO BiH TRGOVSKO IZVESTUVAWE

DEL OD RASTENIE

NIKO NESTOR

AMPER IZRABOTUVA^ NA IKONI

ZAKUPNICI NA ZEMJA PREFIKS: KOREN

EZERO VO FINSKA (ENARE)

SRPSKA ARTISTKA SKLAD, MAGACIN, LAGER

PEJA^OT RAHIMOVSKI JADRANSKI OSTROV FR. AKTERKA TINA VIETNAM NOVINSKA AGENCIJA

^OVEK [TO ^ESTITA STRANSKO @ENSKO IME ARTISTOT PA^INO

VIRTUOZNOST VO UMETNOSTA DELIKATES OD IKRA METAR

AFRIKANSKI POLITI^AR XO[UA I POKRAJ TOA [TO, SEPAK

EDINICA ZA MEREWE VOZDU[EN PRITISOK (MN.)

1 7 6 2 3 8 1 5 5 3 8 8 5 2 6 4 7 9 1 4 2 3 1 9 6 5 3 8 7

4

6 2 5

9 7 6

8 4

5 3

9 7

7 8 4 2 6 6 7

4

1

1 7 2 8 2 3 4 9 5

2 1

3 1 7 5 8

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: KRATOVALIEV, RENOVATORKI, IVI, ANASTAS, VOMER, [TITOVI, OLAF, NE, [EKIL, PULENI, N, ROZI, ACIKA, PILI, AJ, LIST, VRTINA, A, AOT, ARENDARI, NN, EVA RAS, AKI, ^ESTITAR, OMON, ARTIZAM, ALINA, NKOMO, KAVIJAR, IAKO, MILIBARI; SUDOKU: 1) 629 581 743, 745 362 891, 381 947 526; 267 854 319, 534 196 287, 198 273 465; 973 418 652, 852 639 174, 416 725 938; 2) 597 348 612, 318 267 549, 642 195 783; 764 832 195, 981 456 327, 253 971 468; 425 683 971, 179 524 836, 836 719 254

Мисиркиното ме со сомелете го и потоа во него додадете ги двете парчиња леб, кои претходно биле натопени во вода. Потоа додадете ги јајцата, ситно исечканиот лук, белото вино, густинот, ориганото, црвениот пипер и други зачини по желба. Потоа те стото убаво се заме сува и се остава да по стои. Кашкавалот се сече на коцки, од сме сата се прават топчиња, а во средина се става кашкавалот. Потоа се пржат на врело масло.

GIMNASTI^ARKATA SABO

REKA VO SIBIR

NA[ PORANE[EN RAKOMETAR MILE

“AVIONS OVERALL TEST#

ПРИГОТВУВАЊЕ:

47

РАЗОНОДА

Понеделник-вторник, 30 април-1 мај 2012 година


ЗРНЦА НА МУДРОСТА

ТИКЕТ СЕК Ј

1

Висла К. Краковија

Манчестер сити Манчестер ј. GG

Плзен Славија П.

Коефициент 4.6

l

Гостивар

27

Добар брак може да има меѓу слепа жена и глупав маж! Балзак

Мажите можат да прават три работи со жените, да ги сакаат, да

ВИЦОТЕКА

l

Куманово

25

l

Девојките се како палачинките, мора да ги превртиш за да не изгорат! Народна поговорка

1 1

Спортинг Л. Академика

Тетово

Наместо на пријателот да му посакуваш смрт, посакај си себеси долг живот. Народна поговорка

25

l

25 26

26

26

l Штип

26

l Радовиш

21

l Кичево

l Неготино

25

l Кавадарци

25

24

25 l Охрид

l Делчево

Велес l

l Дебар

l Струга

24

l Кочани

29

l Прилеп

27

l Струмица

27 l Гевгелија

Битола

25

l Ресен

l

Стабилно, сончево и топло време нè очекува и во текот на денешниот ден. Во Скопје минималната температура ќе биде до 10 Целзиусови степени, а максималната до 29 степени. Видливоста ќе биде до 10 километри, а влажноста на воздухот до 29 проценти. Биометеото ќе биде неповолно за луѓето што имаат хронични болести.

25 6 ВТОРНИК 31

7 СРЕДА 29

Во соновите и во љубовта не постои невозможно. Јанос Аранји

- Жено, те гледам цел ден само работиш, чистиш, переш, миеш садови, не можам веќе да те гледам како се мачиш, затоа те молам затвори ја вратата! * * * Зошто русокоса девојка во продавница носи пушка?

Во текот на денешниот ден ќе дува слаб ветер од северен правец, кој ќе се движи со брзина од 10 километри на час.

Крива Паланка

30

Скопје l

26

Одат два полжава по улица и едниот му вели на другиот: - Ајде да одиме во кино! - Добро, одговара другиот, а кој филм ќе игра следната година? * * * Црногорец лежи на кревет и à вели на својата жена:

патат за нив или да ги претворат во книжевност. Стефан Стилс

2 ЧЕТВРТОК 25

Бидејќи на вратата пишува акција! * * * Зошто полицајците никогаш не се капат? Чекаат да се вклучи зеленото светло на бојлерот!

17

Барселона

26

Букурешт

27

Будимпешта

26

Загреб

25

Софија

24

Атина

25

Приштина

27

Сараево

30

Белград

Den 30 April  
Den 30 April  

Dneven Vesnik Den

Advertisement