Page 1

ДЕН ЗА РАЗОНОДА

www.den.mk

vo ovoj broj

33o

Петок, 27 јули 2012, година 1, број 112

цена

15 денари

ГРА ДО НА ЧАЛ НИ ЦИ ТЕ ТРГ НАА ВО ОФАН ЗИ ВА ЗА ДА СЕ ПО КА ЖАТ

7

Изборите носат градежно цунами КОНТРОВЕРЗНА ОДЛУКА НА БРИСЕЛ

ЕУ избра Грк да ги брани човековите права

СПОРТ

Олимпискиот танц може да почне

2-3

42


2

ВЕСТИ

Петок, 27 јули 2012 година

Земјотресот РЕАКЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕТО НА ГРКОТ ЛАМБРИНИДИС ЗА СП нека биде потсетник КОМЕНТАР

Соња Т. ЈАНКОВСКА По 49 години од катастрофалниот земјотрес, Скопје - градот убав - повторно никна, со сосема нов лик, далеку поразличен од оној како што го паметат старите скопјани. На патот од тоа кобно утро во 1963 година, па сè до денес, Скопје од ден на ден сè повеќе се гради и проширува. И половина век по земјотресот, градот повторно личи на едно големо градилиште, дури и поголемо од пред 49 години. Во трката за профит инвеститорите, што побрзо да ги изградат објектите, заборавија на квалитетот и на сигурноста на зградите. Па, во последно време скопјани сè почесто се прашуваат колку ќе издржат новите градби ако се повтори 1963 година? Во оваа градежна еуфорија се заборави на идентитетот и на душата на старото Скопје. На секое парче земја, особено во градскиот центар, никнува по некоја зграда, деловен објект, катна гаража, безброј споменици од античко до денешно време. „Малиот ринг“ стана голем, а во целата експанзија не се поштеди ниту реката Вардар. Во неа никнаа неколку жални, но многу скапи врби, сплавови, мостови, а како јаготка на тортата е предвидената вртелешка на плоштадот Македонија. И најважното, во време кога светската архитектура секојдневно лансира објекти од кои човечкото око затреперува, во Скопје градските власти одлучија да нè потсетат на времето на барокот. Па, така речиси сите фасади, било да се работи за стари или за нови згради и објекти, се реконструираат во барокен стил. Се прашувам дали ова е она Скопје за кое ми раскажувале родителите? Она Скопје со препознатливи маала, улици, автентични зданија, дали е ова градот на солидарноста или, пак, епитетот солидарно измутира во барокно Скопје. ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: Печатница „Серафимовски“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“ ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач и управител - Живко Серафимовски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Брисел избра Гр брани човековит

биде уште полоша и жива сила нема да може да ја натера да го промени тоа. Вакви се размислувањата на претставниците на мавропската Унија ќе се соочи со кедонското малцинство во Грција, како и на силни ре акции од Македонија, Македонците по потекло од Егејот, откако Турција, Бугарија и од Албанија високиот претставник на Унијата за надвопоради контроверзниот чекор за решна и безбедносна политика, Кетрин назначување на Ставрос Ламбринидис, по- Ештон, вчера го именува поранешниот грчранешен министер за надворешни работи ки министер за надворешни работи, Стана Грција, за специјален претставник на ЕУ врос Ламбринидис, за специја лен за човекови права. За овие земји назначува- претставник задолжен за човекови права. њето на Ламбринидис на оваа функција саСпоред нив, станува јасно дека Грција мо дополнително ќе ја охрабри Грција да ја користи својата привилегирана позиција продолжи со својата дискриминаторска по- како членка на ЕУ и вешто одбегнува да го литика кога станува збор за одно сот кон исполни она што е нејзина обврска. малцинствата и нивните права. Атанас Парисис, член Како што е познато, Грција повеќе од на раководството на една деценија е соочена со сериозни партијата на макеАко и досега критики од своите со седи и од Обеди- Атина остануваше глу- донското малнетите нации, но и од многу земјицинство во ва на сите барања за по- Грција, Виночленки на Унијата поради својот дискриминаторски став во однос жито, смета читување на правата на на малцинствата. Властите во Ати- малцинствата, сега ситуаци- дека, во принна се на тапет токму поради прекрцип, Ламбришувањето на човековите права, јата ќе биде уште полоша и нидис би така што е крајно не сериозно сега жива сила нема да може треба ло да ја оваа проблематика да ја води Грк, кој застапува офида ја натера да го бил дел од власта таму. ци јалната политипромени тоа Ако и до сега официјална Атина остака на Европската нуваше глува на сите барања за почитуваУнија кога станува збор за ње на правата на малцинствата и почитувањето на човековите права, но и депочитувањето на пре судите од Европскиот ка е малку веројатно дека тоа нема да го суд за човекови права, сега ситуацијата ќе искористи за свои цели. Игор ЧАВЕСКИ

Е

Да се запре постапката за Бошкоски Ад во катот Вла ди мир Ра коче виќ, кој го брани лидерот на Обединети за Македонија, Љубе Бошковски, вчера до Кривич ни от со вет под не се жал ба со ко ја ба ра да се запре истра гата за Љубе Бо шко ски би деј ќи др жа вата не по нуди ла никаков материја лен или верба лен доказ за не го ва вме ша ност во убис твото на Марјан Тушевски, објави порта лот „Плусинфо“. Ракочевиќ изјавил дека крајно е симптоматич но и не се ри оз но ис пи ту ва ње то на Љубе Бошко ски за убиството на Марјан Тушевски, а притоа да не се покаже

ни ка ков до каз што може да ука жу ва на евен туал ната вме ша ност на не го ви от клиент. Адвокатот вели дека таквата ситуација го изнервира ла и Бошко ски додека бил на раз го вор кај истраж ни от суди ја, кој побарал да му даде доказ зашто е повикан на разговор и по која законска основа е покрената по стапка. Бра ни те лот на Бо шков ски ве ли де ка не ја исклучува можно ста да се појави и за шти тен сведок. Каз ната за де лото за кое е об ви нет Бо шко ски е од 10 годи ни до доживотен затвор.


ВЕСТИ

Петок, 27 јули 2012 година

3

ПЕЦИЈАЛЕН ПРЕТСТАВНИК НА ЕУ

к да ги те права - Во коренот на грчката политика е да не ги почитува правата на малцинствата и таквата со стојба тешко може да ја разбере некој што не живее овде. Сметам дека единствено проблемите со кои се соочуваат и финансиската криза може да ги натера да омекнат за овие прашања - вели Парисис. Европската Унија првпат ја воведува ова функција. Ламбринидис, кој беше на чело на грчката дипломатија во владата на ПАСОК, на функцијата специјален прет ставник за човекови права ќе стапи во септември со мандат од две години. Додека беше министер за надворешни работи неколку пати имаше изјавено дека Грција не треба да направи ниту една отстапка по прашањето за Македонија, како во спорот за името така и за т.н. идентитетски прашања. Кетрин Ештон, под чија надлежност ќе работи Ламбринидис, рече дека е воодушевена од неговиот избор и дека се надева оти Унијата ќе ја покаже решителност во почитувањето на човековите права. - Човековите права се еден од моите приоритети и сребрен конец кој се провлекува низ сето она што го правиме во надворешните одно си. Ова е клучен ре сор за Европската Унија и за мене лично. Со неговиот талент и огромно искуство, ќе биде огромна предност за нас - рече Ештон. Познавачите на со стојбите со човековите права нагласуваат дека Грција е должна да објасни зошто упорно одбива да потпи-

Иванов помилува 54 осуденици Претседател Ѓорге Иванов по повод 2 Август, националниот празник на Македонија, помилува 54 осудени лица. Како што соопштија од Кабинетот на претседателот, од помилуваните, на тројца целосно им се укинати затворските казни, додека 51 осуденик делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на казната затвор. Како што е познато, од осамостојувањето, во државата стана практика за секој голем празник претседателот на републиката, по основ на советите од група експерти, да донесува решенија за укинување или за ублажување на затворските казни. Неколку пати се случуваше во јавноста да се крева прав околу изборот на лицата за помилување.

ше неколку европски конвенции и протоколи што се одне суваат на со стојбата на човековите права и јазиците на малцинствата. Тоа го констатираше и експертот за човекови права на Обединетите нации, Геј Мекдугал, која во својот извештај пред три години напиша дека Грција е должна на малцинствата што живеат на нејзина територија да им ги обезбеди сите права. Последната критика стигна од коме сарот за човекови права на Советот на Европа, Томас Хамамберг. Тој во својот извештај беше дециден дека македонското, турското и албанското малцинство во Грција немаат никаква можност да се развиваат бидејќи властите не го дозволуваат тоа. Македонските власти веќе неколку години бараат Грција да ги врати имотите на протераните Македонци за време на Граѓанската војна. Тоа прашање беше отворено и за време на завчерашната средба меѓу

премиерот Никола Груевски и првиот човек на Обединетите нации, Бан Ки-Мун. Дека Грција нема намера да го смени одно сот кон лицата што се родени во северниот дел на земјата покажа и случајот со Ташко Јованов, претседател на Здружението „Македон“, кому грчките власти не му дозволија влез во земјата за да присуствува на илинденската прослава во селото Овчарани, Леринско. Тој вели дека Грција се плаши ова прашање да се по стави пред европските судови и затоа на секаков начин се обидува да ги попречи лицата што се родени таму да ги остварат своите права. - Затоа повикуваме на семакедонско помирување и обединување бидејќи тоа им го должиме на генерациите прогонети Македонци од Егејот. По светени сме на трајно решение на нашите имотни права - нагласува Јованов.

Тачи останува на американската црна листа Лидерот на ДПА, Мендух Тачи, и натаму останува на црната листа на непожел ни ли ца за САД. По ажу ри ра ње то што е направено на 24 јули од американскиот департмент за финансии, на лидерот на албанската опозиција, како и на уште неколку други македонски државјани, им е блокиран вле зот во САД, прене се порта лот „Журнал“. Освен Тачи, на листата биле и Џеват Адеми, актуелниот претседател на Нова демократија, Кастриот Хаџиреџа, потоа Нев зат Ха ли ли, Ну ри Бе џе ти, Га фур Ади ли, Џа вит Аде ми, Џе мајл Хи се ни, Даут Реџепи и Џе заир Шаќири.

На аме ри кан ската цр на ли ста се и АНА и Фрон тот за на ци о нал но обеди нување на Албанците (ФНОА) како орга ни за ции што се по ја ви ле по 2001 годи на. Спо ред „Жур нал“, вле зот во САД им е забранет и на неколку лица од Ирак што имаат албанско државјанство, како и на Идајет Беќири, албански адвокат, ли дер на ал бан ската На ци о на ли стичка партија за национално единство и експолитички секретар на таканаречената АНА. Беќири беше уапсен во мај од ко совската полиција на преминот Морина, на границата со Албанија.


4

ВЕСТИ

Петок, 27 јули 2012 година

ПО ЧЕТИРИ ГОДИНИ БЕГАЛЕЦОТ ФАТЕН ВО КОСОВО

Уапсен убиецот на полицаецот кај ПМФ Станува збор за закоравен криминалец, а МВР сака да го провери неговиот арсенал во потрага по оружјето за петкратното убиство кај Смиљковци

К

осовската полиција две недели го држи во притвор Алмир Дрпљани, осуденикот на доживотна робја за нападот на патролата на „алфите“ кај Природно-математичкиот факултет во Скопје во ноември 2008, во кој еден полицаец беше убиен, а двајца беа ранети. Бегалецот, по кого македонската полиција трагаше четири години со меѓународна потерница, се најде зад решетки откако на 10 јули годинава го уапсила полицијата во Урошевац. Во станот во кој се криел имало огромен арсенал оружје, кое дополнително ќе се вештачи, а македонската полиција не ја исклучува можноста некое од оружјето да било употребено и за неодамнешното петкратно убиство кај Железарско Езеро во Скопје. Озлогласениот криминалец 30 дена ќе биде во притвор на Косово, а тамошните власти ќе треба да одлучат дали ќе биде екстрадиран во Македонија. Од МВР велат дека се подготвени во секој момент да го преземат Дрпљани. Доживотната затворска казна за Дрпљани е правосилна, неа ја потврди и Врховниот суд во јуни минатата година. По нападот на патролата на „Алфа“, обвинителството докажа дека Дрпљани во мигот на нападот седел на совозачко место во „голфот“ од кој се пукаше кон полицајците и дека тој ги нарачал регистарските таблички за „голфот“, за што имаше потврда и од сведок, кој пред судот во фотодокументацијата го препозна Алмир

Дрпљанин и посочи дека тој неколку пати доаѓал во фирмата каде што работи и од нив набавувал автомобилски таблички. За нападот на „алфите“ доживотна затворска казна во Идризово веќе издржуваат Реџаиљ ЌеримиРеџо од Липково и Агим Ислами од Скопје, за помагање на 6 години затвор е осуден Рамадан Шакири од Арачиново. Досега од листата доживотно осудени недостигаше единствено Дрпљани. Како што покажа истрагата, на критичниот ден пред четири години на жестокиот напад врз полициската патрола, кој се случи на паркингот кај Природно-математички факултет, му претходело брзо движење на „голфот“ со темносина боја и со скопски регистарски таблички, во кој биле сега доживотно осудените. Кога тимот на „алфите“ почнал да го следи возилото во кое биле напаѓачите, тие излегле од возилото и со рафали од автоматско оружје стрелале кон полицајците. Од увидот

ГО БАРААТ И ЗА КОМЕРЦИЈАЛНА

Министерството за внатрешни работи го поврзува Алмир Дрпљани со уште неколку кривични дела. Според полицијата, постојат сомнежи дека учествувал во големиот грабеж на Прокредит банка во 2009 година, за грабежот на возилото на Комерцијална банка на крстосницата на улицата Беласица

и булеварот Гоце Делчев во 2007 година, при што беше убиен обезбедувачот Марјан Бабиќ (33), а уште двајца беа ранети. Осомничен е и за грабежот на возило на Македонски пошти во 2008 година, во кој беа ранети четворица, а беа украдени стотици илјади евра.

полицијата собра 70 куршуми кои беа фатални за полицаецот Африм Арифи. Едвард А., припадник на „Алфа“, беше ранет во главата, вратот, левото рамо и во грбот, што предизвика церебрална кома, крвавење во главата, свршеници и на шестиот и седмиот прешлен и делумна одземеност на сите екстремитети, тој остана доживотен инвалид. Панцирот на задното седиште го спаси полицаецот Саше П., кој мина со огнострелни повреди на дланката и натколеницата и со многубројни свршеници на коски од шрапнели. По таквиот брутален напад, обвинетите се дале во бегство, но кога нивното возило заглавило во калливиот пат кај селото Кучевишка Бара, тие се префрлиле во возилото („пежо 206“) на Рамадан Шакири и со него, преку селото Брњарци, се упатиле кон Арачиново. За време на почетокот од судењето, според наводите на диспозитивот на обвинителниот акт, во нападот на „алфите“, покрај Ќерими, Ислами и Дрпљанин, учествувале уште две непознати лица. Сите петмина обвинети, според обвинителството, по претходен договор, со умисла го лишиле од живот полицаецот Африм Арифи, а се обиделе да ги убијат и неговите колеги. Имињата на двете лица што се спомнуваа во обвинителниот акт останаа недоречени, нивниот идентитет сè уште е непознат за јавноста или, пак, неутврден од полицијата. К.Г.


ВЕСТИ

Петок, 27 јули 2012 година

5

ПО РАЗГОВОРИТЕ СО ГРЧКИОТ ПРЕГОВАРАЧ ВО СОЛУН

Нимиц чека добра волја за името

Е

динствено решение за прашањето за името е двете страни да се договорат и ако изразат волја да се затвори проблемот, се надевам дека можеме да се придвижиме во вистинска насока. Ова го изјави по средникот Метју Нимиц по средбата со грчкиот преговарач Адамантиос Василакис во Солун. Нимиц во Грција пристигна еден ден по пре стојот во Скопје и во Охрид, каде што заедно со генералниот секретар Бан Ки-Мун имаа средби со македонскиот државен врв, на кои главна тема беше токму спорот за името. Иако по средбите со премиерот Никола Груевски и со шефот на дипломатијата Никола Поповски, по средникот не беше премногу расположен за изјави и за коментари, во Солун тој беше многу поконкретен и рече дека е убеден оти и во Скопје и во Атина по стои волја спорот да се затвори. Тој уште еднаш ја повтори важноста што генералниот секретар најавил дека лично ќе се ангажира за решавање на прашањето за името. - Резолуцијата 817 на ОН и Привремената спогодба предвидуваат дека за клучните прашања треба да се разговара под покровителство на светската организација. Во тоа важна улога има и генералниот секретар со неговите назначени претставници за ова прашање, кои редовно му

подне суваат извештај - истакна Нимиц. Василакис, пак, го убедувал Нимиц дека Грција прави напор за продолжување на преговорите, но дека Груевски е тој што го опструира целиот процес со покренувањето на пра ша ње то за ма кедон ското мал цинство. - Не треба да има никаков сомнеж што се одне сува на желбата на грчката влада да се најде решение. Сигурно е дека не помагаат изјавите со многу страст, но грчката

влада се обидува да направи сè што е можно за полека да можеме да се најдеме на вистинскиот пат - изјави Василакис. Според оценките на познавачите на грчко-македонскиот спор, вистинско размрдување на преговорите би можело да се случи во септември, за време на одржувањето на Генералното собрание на Обединетите нации, и дека дотогаш би било добро двете страни да го скршат мразот со средби на премиерско или на министерско ниво. И.Ч.

АТИНА СМЕТА ДЕКА ГРУЕВСКИ ГИ ТОРПЕДИРА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО

Македонија фантазирала за малцинство во Грција Изјавите на Никола Груевски во врска со спорот за името се дел од постојаната заморувачка пропагандна реторика за внатрешна употреба. Вака грчките власти ја оценуваат средбата на македонскиот премиер со генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки-Мун. Официјална Атина е децидна дека раководството во Скопје не само со зборови, туку и во практика треба да покаже дека се залага за решавање на спорот и дека оптоварувањето на процесот со дополнителни прашања не помага за поскоро да се најде решение. Портпаролот на грчкото МНР, Григорис Делавекурас, го обвини Груевски за ароганција, бескомпромисност и за ширење популизам и дека со таквото однесување сака

одговорноста да ја префрли на грчка страна. - Се гледа дека Груевски не ја искористил средбата со генералниот секретар на ОН за да има напредок. Напротив, се обиде да ја злоупотреби. Уште еднаш се обиде да ја искористи познатата пропаганда за немоќноста или неволноста на грчката страна. Ова е негова лажна и континуирана бескомпромисност - рече Делавекурас. Грчките власти особено беа погодени од тоа што Груевски на средбата со Бан КиМун го отвори прашањето за правата и за признавањето на македонското малцинство во Грција, нивните основни човекови права, како и за правата на лицата раселени по Граѓанската војна да си ги повратат своите имоти во северниот дел на земјата.

И додека Делавекурас отворањето на овие прашања ги протолкува со зборовите „таму каде што завршува логиката почнуваат фантазиите“, грчкиот печат е многу поконкретен во оцените. „Етнос“ пишува дека со отворањето на прашањето за малцинството, официјално Скопје ја „торпедира“ секоја можност за напредок во разговорите за името, со што тој го покажал своето инсистирање на иредентизам. „Со листата што Груевски му ја презентираше на Бан Ки-Мун, се бара признавање на македонско малцинство и враќање на имотите на бегалците од граѓанската војна, како и можност за двојно државјанство и за слободно движење низ Грција“, објавува весникот. И.Ч.


6

ВЕСТИ

Петок, 27 јули 2012 година

ВО МАКЕДОНИЈА НЕМА РЕГИСТРИРАНО СЛУЧАИ НА ЗАБОЛЕНИ

Маларија и треска ќе добиеме само од увоз

В

о Македонија нема регистрира- зорците, да се мачкаат со заштитни средсно случаи на западнонилска тре - тва и да по ставуваат специјални свеќи во ска или на маларија, освен дворовите, кои штитат од комарци. еден-два случаи на маларија во теЗа да се заштитат од крлежи кога одат во кот на годината увезени од надвор. Д-р Јо- шуми и на ливади, луѓето треба да носат сованка Костовска, раководител на сектор во одветна облека која остава што помалку Министерството за здравство, вели дека кон откриени делови од телото. крајот на март бил донесен посебен ак- Ако се случи по каснувањециски план за превенција од вето да остане дел од крлеЗа да се закторски преносливи боле сти, жот во телото, предизвикани од каснување од најпрепорачливо е да се штитат од крлежи комарци и од крлежи. кога одат во шуми и на оди во најблиската орди- Во согласност со акци- ливади, луѓето треба да нација и да се извади скиот план, во Институтот за од стручно лице - вели јавно здравје има обезбедено носат соодветна облека Ко стовска. По каснувакоја остава што по- њето од крлеж, местото те стови за дијагно стика и лекови за третман доколку се ја- малку откриени де- каде е човекот каснат треват заболени лица - рече ба да се следи околу еден лови од телото Костовска. месец и ако се јави црвенило, Во Грција веќе има случаи на малаведнаш треба да се оди на лекар. рија и на западнонилска треска, нагласи таа, Лицата каснати од комарци и од крлежи, додавајќи дека е можно да се појават и во доколку по една или две недели добијат виМакедонија, како што имаше некои случаи сока температура, тре ска и осип по телои лани. то, превентивно треба да се јават на лекар. Населението мора навреме да биде инНа Клиника за инфективни болести во формирано за превенција од каснување од Скопје од јануари до денес регистрирани се комарци и од крлежи и токму затоа подго- околу 450 лица каснати од крлеж, но вакви твени се посебни брошури за едукација. случаи се третираат и во други градови во За да се заштитат луѓето од каснување земјава. од комарци, во дворовите не треба да доз- Среќа е што од овие 450 случаи само волат да има застоена вода, треба редовно кај три лица се јавила лајмска болест, но тие да ги чистат олуците на куќите, да поставу- се соодветно третирани и излекувани - доваат заштитни мрежи на вратите и на про- дава Костовска.

Во изминатиов период на Клиника за инфективни болести биле лекувани и 14 лица каснати од змија, а само овој месец се регистрирани два такви случаи. Ко стовска посочи дека Министерството за здравство ги има снабдено сите здравствени установи со серум против змиско каснување. Таа подвлекува дека единиците на локалната самоуправа покажале дека се грижат за здравјето на своето население вршејќи прскање против комарци. - Повеќе од 60 од вкупно 84 општини ја завршиле својата законска обврска и извршиле дезинфекција на своето подрачје. Охрабрувачки е тоа што градоначалниците веќе планираат за следната година во сопствените буџети да обезбедат посебни средства и почнувајќи од март да извршат прскање против комарци - истакна Костовска. Дел од општините што ја немаат спроведено оваа постапка, како што додаде таа, веќе се во преговори за спроведување и се очекува во август и во септември да извршат прскање на својата територија. Акцискиот план за превенција од векторски преносливи боле сти на Министерството за здравство е спроведен во соработка со Институтот за јавно здравје, центрите за јавно здравје, Природно-математички факултет, Агенцијата за храна и за ветерина и со единиците на локалната самоуправа.

Болниците ги примиле најдобрите лекари Немало нерегуларно сти при по стапката за избор на лекари во Градската хируршка болница „Св Наум Охридски“, ре агира раководство на болницата. По стапката е спроведена регуларно, а од вкупно 240 кандидати, на те стирање биле повикани 125, кои имале комплетна документација. На те стовите регуларно се пријавиле 45 кандидати, а 27 од нив биле повикани на интервју кај директорот и комисијата за селекција. Изборот на најдобри меѓу најдобрите е направен во согласност со потребите на одделенијата кои имаат потреба од кадар и избрани се оние што најмногу одговараат на соодвет-

ните работни ме ста. Сите се со про сек повисок од 8,50, тврдат оттаму. Оваа реакција на раководството на болницата доаѓа по написот на „Ден“ во кој родители на одбиени кандидати тврдат дека, наме сто деветте најдобри кандидати на ранг-листата, се избрани лекари што не се меѓу најдобрите и се наоѓаат пониско на списокот. Одбиена е второрангираната кандидатка, која има најмногу бодови, специја лизира хирургија и има про сек 9,47, изјави нејзината мајка Добрила Андоновска, која е хирург во истата болница. Со слична реакција до медиумите и од Клиничката болница во Битола. Оттаму

тврдат дека во целост ги испочитува ле одредбите од Законот за здравствена заштита и вработувањето е спроведено врз основа на стручност и компетентност. Селекцијата на пријавените кандидати била направена максимално стручно и транспарентно, врз основа на дефинирани критериуми (про сек на успех кој но си 40 бода, стручен испит со кој се добиваат 40 бода и 20 бода за познавање еден странски јазик). За секое работно ме сто биле повикувани по тројца најуспешни, а менаџерскиот тим ги одбрал најдобрите, се вели во реакцијата од Клиничката болница во Битола.


ПАРИ

Петок, 27 јули 2012 година

7

ГРАДОНАЧАЛНИЦИТЕ ТРГНАА ВО ОФАНЗИВА ЗА ДА СЕ ПОКАЖАТ

Изборите носат градежно цунами

Р

Мишко ИВАНОВ

аскопани улици, најави за изградба на булевари, плоштади, фонтани, некаде е нешто веќе изградено. Некој локален пат добил нов асфалт, во друга населба се проширува булеварот, се става тротоар, светилки, се метат улиците - ова е сликата што веќе ја гледаме, а се очекува да продолжи и догодина. Се случува градежна експанзија буквално во целата земја. Причината е едноставна - доаѓаат локални избори. Партите од власта и од опозицијата, секоја каде има свој градоначалник, трчаат да покажат дека нивниот човек се грижи за тие што го избирале. Граѓаните ќе избираат градоначалници, советници што ќе треба да им го подобрат и колку што можат олеснат животот. Жителите на која било општина немаат против кога се гради пат, канализација, кога добиваат вода за пиење, но имаат против кога партиите ќе им ветат нешто, а нема да го исполнат. И, конечно, дали во Македонија градежната експанзија, во смисла на раскопани улици, што подразбира изградба на булевари, паркови, фонтани, е карактеристична само за пре-

ЌЕ СЕ ГРАДИ И НАДВОР

Вкупно 170 градежни локации се слободни низ земјава, а се наменети за изградба на туристички и на спортски центри, станбени комплекси, забавни паркови, спа-центри, хотели, трговски центри... Министерството за транспорт веќе планира да ги вметне локациите во брошури, преку кои ќе ги нуди на странските инвеститори за да градат цели населби.

Се случува градежна експанзија буквално во целата земја. Причината е едноставна - доаѓаат локални избори

дизборниот период или не? - Најчесто беше така. Но, сега некои работи се благо изменети, заради два мали детали кои власта ги имплементира, а тоа е да се биде во постојана изборна кампања, што доведе до тоа локалната власт без проблем да спроведе работи од државно ниво, како и можностите за злоупотреби на државни средства во градежни зафати, за што повеќепати посочуваа компетентни државни органи - вели за „Ден“ аналитичарот Суад Мисини. Според него, граѓаните, сепак, сè уште не умеат да препознаат маркетиншко-економско дејствување. - Кусата меморија е една од причините за тоа, но и постојаното продуцирање нови и нови „успеси“ поради што граѓаните не можат крај да фатат со бескрајната низа успеси, па тие од почетокот веќе ги заборавиле - додава Мисини. Во Скопје раскопани се неколку улици, се прошируваат булевари. Во секоја општина по нешто се гради. Надвор од метрополата, градежни активности се изведуваат и во Охрид, во Струмица завршува проектот за гасификација, итн... Граѓаните веќе знаат дека догодина се локалните избори, а партиите се растрчани буквално низ цела Македонија. На средби со граѓани се промовираат кандидатите за градоначалници. Изборниот натпревар веќе е почнат. За универзитетскиот професор Ѓорѓи Тоновски, ваква градежна експанзија не е ма-

кедонско оригинално искуство. Секаде тој што е на власт сака да остави впечаток дека гради, работи за доброто на граѓаните. - Овие активности се засилуваат пред избори и тоа не е никаква тајна. Партиите секогаш чуваат активности и средства што ќе ги користат пред изборите. За парламентарните избори ќе се случуваат многу поголеми проекти од овие, а исто така и ќе се ветуваат многу поголеми работи. Пред избори секогаш се гради, се донесуваат вакви или онакви мерки, со кои кандидатите треба да излезат пред гласачкото тело – вели за „Ден“ Ѓорѓи Тоновски, универзитетски професор. Според него, граѓаните, сепак, умеат да препознаат што е маркетиншки трик, а што не. Во Франција, додава Тоновски, кандидатите за градоначалник имаат обврска пред избори да ветат што ќе изградат и што е тоа што ќе остави белег по кој ќе биде запаметен секој. - Мислам дека ова што сега се случува оди во прилог на актуелната власт. Опозицијата сега е во позиција да ветува, да нуди решенија, а актуелната власт е таа која преку конкретни проекти може да им понуди нешто на граѓаните. Затоа власта секогаш е пред опозицијата, но тоа, сепак, не мора да значи дека на крајот ќе победи токму актуелната власт во која било општина. Може да случи, иако нешто се гради, сепак, тоа да не биде доволно покритие за некој градоначалник кој претходно правел или некакви зулуми или нешто ветил, а не исполнил - вели професорот Тоновски.


8

ПАРИ

Петок, 27 јули 2012 година

Продавници за македонски вина во туристичките центри

Типски продавници за македонски вина ќе се отворат во атрактивни туристички места во Македонија. Дел од средствата ќе ги обезбеди Владата, а постапката за реализација на овој проект ќе почне на 1 август. Во првата фаза се планирани 15-20 продавници, а првата се очекува да биде отворена наредната година. - Владата одлучи да спроведе нов проект, кој ќе даде дополнителна поддршка на туризмот, но и ќе биде од директна корист за македонските компании. Идејата е добиена од стопанството, прифатена од Владата и почнува со реализација - соопшти владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Продавниците ќе бидат сместени во централното градско подрачје во Охрид, Струга, Дојран, Крушево, Скопје, Битола, Маврово, Попова Шапка, Кожуф, Гевгелија, а како што истакна Ѓорѓиев, останува можноста да се одберат и други локации во наредниот период и се размислува во оваа прва фаза да се отворат и на двата аеродрома во земјата. Владата ќе финансира дел од месечната закупнина на просторот, дел од внатрешно опремување на просторот за продажба и дел од платата на определен број вработени лица кои

ќе работат во продавниците. Ѓорѓиев подвлече дека во моментов не е утврден износот на средствата со кој Владата ќе го поддржи проектот и оти тоа ќе биде утврдено по донесувањето на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година. Реализацијата на оваа мерка почнува на 1 август со објавување јавен повик за избор на идејно решение за изгледот на внатрешноста на овие продавници, при што ќе се води сметка тие да имаат препознатлив етностил и

функционалност на просторот за презентација и за продажба на амбалажирано вино. - Со реализацијата на овој проект, позитивно ќе се влијае на промоцијата на вината од домашно потекло, дополнително ќе се развие винската култура, ќе се зголеми продажбата на македонските вина, а истовремено ќе се создадат услови за промоција на домашните вина пред странските туристи што ја посетуваат нашата земја, а кои се и фокус на оваа мерка - истакна Ѓорѓиев.

Прв институт за композити и за роботика во Македонија

Македонија ќе добие институт за композити и за роботика, кој ќе биде единствен на Балканот. Институтот кој е дел од истражувачката дејност на „Микросам“ - Прилеп, свечено ќе биде отворен на 1 август годинава. На 1.500 квадратни метри се сместени предавални, модерна лабораторија со софистицирана опрема за композити. Во институтот кој е основан во 2009 година, ќе се развиваат нови технологии за производство на современи композитни материјали, преку воведување иновации во моделирањето, си-

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

ФУНТА

мулацијата и во контролата на индустриските роботи. Во рамките на европскиот истражувачки простор, овој институт е единствениот кој на едно место ги има петте клучни технологии за развој на современи композити за индустријата на авиони, за вселенската индустрија, како и за индустријата за гас и за нафта за да се обезбеди нов и поекономичен транспорт и складирање на енергијата. На институтот ќе може да се изучуваат магистерски, а во иднина и докторски студии, наменети за ФРАНК

ДОЛАР

61,5

78,5

51,2

50,7

продажен

61,65

79,70

51,70

51,60

куповен

61,35

78,00

50,60

51,50

Менувачници

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ БЕРЗАНСКИ ВРЕДНОСТ ИНДЕКС

26 ЈУЛИ 2012

НБРМ

студенти што ги завршиле своите дипломски студии на факултетите за инженерска струка или за природноматематички науки, како од Република Македонија така и од странство. Студиите ќе бидат организирани во согласност со принципите на ЕКТС, односно по болоњски принципи, но и во согласност со македонските правила и прописи за високо образование. Студентите ќе имаат можност да учествуваат и да бидат дел од многубројните проекти и соработки со останатите научни институти низ светот од ова поле.

ПРОМЕНА

ПРОМЕНА ВО %

МБИ10

1.817,53

13,06

0,71%

МБИД

1.736,67

27,90

1,58%

118,61

0,23

0,19%

ОМБ


ПАРИ

Петок, 27 јули 2012 година

9

ВО ЈУНИ ДРЖАВАТА ПРИБРА ПОВЕЌЕ ПАРИ ВО ДРЖАВНАТА КАСА

Буџетот почна да се полни од даноци

В

Мишко ИВАНОВ

купно 180 милиони евра изне суваат приходите во јуни, што е за 8,4 милиони евра повеќе од минатата година. Даночните приходи и придонеси во јуни годинава изнесуваат повеќе од 157 милиони евра, додека во истиот период лани во државната каса се слеале 153,9 милиони евра. Потфрлање, според податоците, има кај данокот на додадена вредност, од кој лани во буџетот се слеале 54 милиони евра, додека годинава од ДДВ на државната сметка легнале 53,3 милиони евра. Зголемување има кај парите прибрани од акциза. Во јуни 2012 година 24 милиони евра завршиле на државна сметка од акциза, а истиот период лани од истата оваа ставка во буџетот

ПРИХОДИ ВО ЈУНИ ДДВ Акцизи ДДВ Акцизи

2011 54 милиони евра 19,2 милиони евра 2012 53,3 милиони евра 24 милиони евра

се слеале 19,2 милиони евра. Според економистите, ова зголемување е резултат на зголемените цени на нафтата на светските берзи, а со тоа и во Македонија. Буџетскиот дефицит, пак, во првите шест ме сеци изне сува 131 милион евра, а до крајот на годината предвидено е минусот на државната сметка да изне сува 197

Косово го укина данокот за увоз на цемент

Данокот на увоз на цемент во Косово, во износ од 35 проценти, ќе биде укинат од први август, изјави Енвер Хоџај, министерот за надворешни работи на Ко сово. Тој истакна дека министерката за трговија и индустрија, Мимоза Кусари-Лила, одлучила да го укине овој данок на увозот на цемент што негативно влијаеше врз увозот од Албанија, но и од Македонија. Оваа одлука доаѓа по најавите за проте сти во главни градови на Ко сово и на Албанија, како и на два гранични премини. Ко сово најголем дел од цементот го увезува од Албанија, но удел од 19 проценти на ко совскиот пазар држи и цементарницата „Усје“ од Скопје.

милиони евра. Ако се продолжи со ова темпо, сугерираат економистите, може да се случи негативата да биде и продлабочена. Освен приходите, растат и трошоците. Вкупните расходи во јуни минатата година изнесувале повеќе од 192 милиони евра, додека годинава тие се повеќе од 223 милиони евра.


10

МАРКЕТИНГ

marketing@den.mk

Петок, 27 јули 2012 година


ДОСИЕ

Петок, 27 јули 2012 година

Еден продавал марихуана, друг ја одгледувал Триесетдневен притвор заработи 24-годишен кумановец за неовластено производство и пуштање во промет на наркотички дроги. Според полицијата, Д.С. на Бит-пазар во Скопје од Б.Б. (29) за 1.400 евра купил околу два килограма марихуана со намера да ја продаде. При претресот во неговиот дом, пронајдени се и запленети вкупно околу 1.892 грама марихуана, една дигитална вага и една дробилка за растителна материја. Единицата за недозволена трговија со дрога и оружје при СВР Скопје поднесе кривична пријава против Б.Н.(49). МВР соопшти дека по претходно добиени сознанија, со судска наредба на домот, завчера кај осомничениот во село Грчец, во пластеник и во нива насадена со пченка, пронајдени се 22 стебла од растението канабис сатива со големина од два до три метри. Пронајдените стебла канабис сатива се фотодокументирани, а потоа искорнати и предадени во МВР на вештачење. Б.Н. е приведен за натамошна постапка. Тој веќе е евидентиран како сторител на кривични дела за кои е осудуван на затворски казни.

Кај Радожда запленети марихуана и риба Граничната полиција, во координација со полициската станица од Струга, одзела 26 килограми марихуана и 33 килограми риба белвица во акцијата кај караулата „Радожда“. Според соопштението на СВР Охрид, завчера вечерта, околу 22 часот, во близина на караулата „Радожда“, полицијата ги привеле лицата З.Ш. (42) и Д.П. (48), двајцата од село Радожда. - Тие се приведени во момент кога на брегот се приближувал чамец, во кој двајца албански државјани превезувале 20 пакувања со околу 10 килограми марихуана и две вреќи со 22 килограми риба белвица. Забележувајќи ги полициските службеници, албанските државјани скокнале од чамецот и со пливање побегнале, притоа фрлајќи ги во вода вреќите полни со белвица - информира полицијата. При извршениот претрес, кај З.Ш. била пронајдена црна платнена торба со околу 16 килограми спакувана марихуана, додека кај Д.П. биле пронајдени уште 11 килограми белвица и крап и повеќе рибарски мрежи. Се преземаат дополнителни мерки за целосно расчистување на случајот.

11

ДИМИТАР СПАСОВ ПРЕНЕСЕН НА ПСИХИЈАТРИЈА

Синот-убиец тепал цимери и стражари во затвор Младиот неготинец Димитар Спасов, кој пред де сетина дена крвнички ја закла мајка си, во вторникот во Истражниот затвор „Шутка“ во Скопје предизвикал голем инцидент и ги претепал цимерите со кои ја делел затворската ќелија. Како што прене сува порталот „Плусинфо“, повикувајќи се на информации од затворот, Спасов ненадејно скокнал од креветот, почнал да вика и да ги навредува затворениците во ќелијата, а потоа почнал да ги тепа. Затворениците ги повикале на помош стражарите, но ни тоа не помогнало затоа што стражарите не успеале да го смират. Напротив, Спасов не запрел, туку почнал да ги удира и стражарите. По наредба на затворската управа, како што пишува порталот, младиот затвореник е прене сен на одделот за психијатрија во аре стантското одделение. Димитар Спасов пред де сетина дена со неколку убоди од нож ја уби мајка си Нада, чие искасапено тело потоа го фрлил во контејнер. Случајот го открија комуналните работници кои го виделе Димитар додека среде ноќ се обидувал да го фрли телото во контејнер. Беше уапсен и одне сен во Истражниот затвор во скопско Шуто Оризари. Претходно тој грозоморниот чин го опишал на својот профил на „Фејсбук“. Во исповедта, Димитар со хаотични и непо-

врзани зборови наве стил дека љубовниот живот на неговата мајка Нада била причина за неговото зло сторство. Спасов à го призна делото и на полицијата, но во изјавата не дал објаснување зошто го сторил тоа. Според нив, најверојатно, нетрпеливо ста и караниците биле причина за тој да по сегне по животот на мајка му.

Каменувани автобуси на ЈСП „Скопје“ Неколку инциденти се случиле завчера во Скопје, во кои е нападнат патник, каменувани се неколку автобуси на ЈСП „Скопје“, а оштетени се и две други возила. Во автобус кој сообраќал на линија 57, на автобуската постојка кај маркетот „Чаирче“, неполн час по полноќ, се качиле 15 момчиња и почнале да го навредуваат З.А. Тој се симнал на наредната автобуска станица, спроти кино „Бутел“, каде се симнала и

групата и го нападнале удирајќи го со тупаници и со клоци по телото и по главата. Откако успеал да избега, пријавил во полиција. Во период од 23 до 23.45 часот, завчера вечерта на булевар Крсте Петков Мисирков, повеќе непознати лица каменувале автобус на ЈСП со број 50, при што се искршени неколку прозорци. Освен автобусот, каменувано е и возило „шкода“. Истата вечер, неколку часа претходно, на крстосницата кај ТЦ

„Мавровка“, нападнат е Д.П. Додека се движел со автомобил, седум-осум млади луѓе со метални прачки почнале да удираат по неговото возило. Напаѓачите потоа се упатиле во правец на хотелот „Холидеј ин“, каде почнале да фрлаат камења врз автобус на ЈСП кој сообраќал на линијата 50, по што се упатиле кон Судска палата и каменувале друг автобус, при што се искршени неколку стакла, информира полицијата.


12

СКОПЈЕ

Петок, 27 јули 2012 година

Одбележени 49 години од земјотресот во Скопје

С

о полагање цвеќе пред споменикот на жртвите во скопскиот земјотрес, на градските гробишта во Бутел, вчера се одбележаа 49 години од катастрофалниот земјотрес што на 26 јули 1963 година го погоди Скопје. Пред споменикот цвеќе положија делегации на Собранието, Владата, Кабинетот на претседателот на Македонија, делегации од Армијата, од Град Скопје, од скопските општини, како и претставници на дипломатскиот кор, политичките партии и Црвен крст. Град Скопје 49-годишнината од катастрофалниот земјотрес ја одбележи со традиционална крводарителска акција во соработка со градскиот Црвен крст, а во Музејот на Град Скопје се одржа литературно читање „Поете сите за својот град“ и беше отворена изложбата „Првиот новинарски извештај од разурнатото Скопје“ на хроничарот Јован Поповски, кој прв ја испратил ве ста за катастрофалниот земјотрес до српскиот весник „Политика“, која молскавично се проширила низ целиот свет. Утрото на 26 јули во 1963 година, во

5 часот и 17 минути, земјотрес со јачина од 6,9 степени според Рихетеровата ска ла го срамни Скопје со земја и го остави градот без сите врски со светот. Загинаа 1.070 лица, повеќе од 4.000 лица беа повредени, околу 200.000 останаа без покрив над главата, 28.000 дома оштетени и нешто повеќе од 15.000 станови беа урнати. Први што им пристигна ле на помош на скопјани биле војниците и граѓаните од поранешните југословенски републики, а веднаш потоа почнале да пристигнуваат помош и спасувачки екипи од целиот свет. Според тогашните извештаи, 87 странски нации испратиле најразлична помош за Скопје и помогна ле во изградбата на новото Скопје. Од тогаш и Скопје го но си епитетот „град на солидарно ста“. Скопје е град кој во историјата неколку пати бил погодуван од силни земјотре си, а во далечната 1689 година бил и запален од австрискиот генерал Силвио Пиколомини. Но, и по сите човечки и елементарни непогоди, градот повторно во скреснувал и се градел. И денес изградбата не запре, Скопје продолжува интензивно да се гради и проширува. С.Т.Ј.

ФОТО ВЕСТ

Пет зони со бесплатен интернет во Илинден

Асфалтиран пат до црквата во Ченто Општината Гази Баба го асфалтираше патот во населбата Ченто од улицата Ан тон По пов до цр квата „Све ти Архангел Гаврил“. Асфалтираната пристапна улица е долга 165 метри со ши-

рочи на од 4 ме три. За асфал ти ра ње то на улицата Општината издвои 1,1 мили он де на ри, а гра деж ни те ра боти ги изведоа фирмите „Техноградба инженеринг“ и „Изолација“.

Општина Илинден воспостави пет безжични зони со слободен пристап на интернет и тоа во Образовниот спортски центар, како и во домовите на култура во населените места Кадино, Текија, Мршевци и Бујковци. Со воспоставувањето на безжичните зони граѓаните ќе можат да користат бесплатен интернет, со што ќе им се овозможи квалитетен пристап до повеќе информации, како и комуникација со локалната самоуправа. По електронски пат ќе можат да се информираат за тековните активности на Општината, но и преку страницата „Е-Општина-пријави проблем“ ќе можат да ги пријават сите проблеми со кои се судираат во секојдневното живеење, велат од Илинден. Безжичните зони ќе бидат од голема корист и за учениците, пред сè, поради можноста за електронско учење, како и за месните заедници и за граѓанските здруженија.


marketing@den.mk

Петок, 27 јули 2012 година

МАРКЕТИНГ

13


14

СВЕТ

Петок, 27 јули 2012 година

РЕПУБЛИКАНСКИОТ КАНДИДАТ

Враќањ национ Секој трет Србин има оружје

Граѓаните во Србија поседуваат околу три милиони парчиња оружје, а од нив повооружени се само Американците и Јеменците, пренесува „РТС“. Овие бројки покажуваат дека секој трет жител на Србија има дома некакво оружје. Инспекторот за јавен ред и мир во белградската Полициска управа, Иван Цвијовиќ, изјави дека Србија е на самиот светски врв според вооруженоста меѓу популацијата. - Српските граѓани поседуваат околу три милиони парчиња оружје, што нè сместува во самиот врв на светската листа кога е во прашање вооруженоста на населението – изјави Цвијовиќ. Според него, просекот во Србија е 33

парчиња оружје на секои 100 жители. - Треба да се има предвид дека, според статистиката, постојат лица, кои, на пример, се пасионирани ловци, кои поседуваат и по неколку парчиња оружје во нивна сопственост -објаснува Цвијовиќ. Тој нагласува дека често се случува некоја личност легално да поседува едно парче оружје, додека останатите да не ги пријавува, додека најголемата опасност во Србија претставува оружјето што не е регистрирано во ниту една евиденција. - Во Србија народот традиционално сака оружје, а благодарение на конфликтите во регионот во 90-тите години, денес имаме толку оружје во земјава заклучува Цвијовиќ.

Продавале хамбургери покрај мртва жена Вработените во „Мекдоналдс“ во Шибеник, еден и пол час продавале хамбургери како ништо да не се случило иако во ресторанот имале почината жена, изјави очевидец кој ја видел мртвата жена. Морбидната продажба се случила во неделата доцна попладне кога една Босанка, која живее во Данска, дошла во ресторанот заедно со својот сопруг и со ќерката. Нарачале храна и седнале на маса, а потоа таа почнала да се жали на болки во градите. Одеднаш паднала, а сопругот веднаш викнал Итна помош. Иако помошта стигнала брзо, на несреќната жена à немало спас. Се обиделе да ја реанимираат, но можеле да утврдат само смрт поради инфаркт. Додека чекале да пристигне патолог и полиција, вработените во ресторанот го покриле телото со бел чаршаф и го оставиле во близина на шанкот. Шокантно е

што објектот продолжил да работи нормално. - Само на метар-два од починатата работниците приготвуваа хамбургери и друга храна додека роднините се гушеа во солзи. Полиција ја чуваше починатата до пристигнувањето на патологот околу 21.15 часот. Но, никој не го затвори ресторанот, што би било нормално за која било друга продавница, а не, пак, за ресторан за брза храна - раскажува еден посетител на „Мекдоналдс“. Од ресторанот ги демантираат таквите тврдења. Од „Мекдоналдс“ во Шибеник велат дека ресторанот бил затворен веднаш откако à се слошило на гостинката, а повторно бил отворен откако телото на починатата било однесено. За тоа време единствено работел одвоениот дел за послужување на гостите што поминуваат со автомобили.

Ромни го критикува Обама дека е млак во заштитата на американските интереси насекаде низ светот

П

ретседателскиот кандидат на републиканците, Мит Ромни, од вчера ја почна својата прва надворешнополитичка турнеја, на која треба да покаже како ќе ја применува американската моќ ако стане претседател. При тоа Ромни одбра три станици. Од вчера е во Лондон, каде што ќе присуствува на отворањето на Олимписките игри и ќе се сретне со британските лидери, потоа заминува за Израел, а патот му завршува во Полска. Овие предизборни патувања на претседателските кандидати на САД полека стануваат ритуал, па затоа турнејата на Ромни се споредува со она на Обама пред четири години, кој тогаш насекаде беше пречекуван како рок-ѕвезда. Ромни е далеку од некој вид политички феномен и симбол на големи промени како што беше Обама во 2008 година, но, сепак, неговиот пат се следи со внимание бидејќи во ноември може да дојде до промена на првиот човек во американската извршна власт. Од Ромни се очекува да ги претстави контурите на својата доктрина. Имено, досега надворешната политика за време на претседателската кампања во САД беше во втор план. Ромни досега го критикуваше Обама за водењето на економијата, што според сите анализи е клучно прашање кое влијае врз определбата на гласачите. Сегазасега надворешната политика и националната безбедност, кои се составен дел од кампањата, се посилната страна во мандатот на Обама. Но, и покрај тоа, Ромни го напаѓа и на овој фронт критикувајќи го за млакост во одбраната на американските интереси на секое жариште во светот. Главната критика е дека многу се извинува и дека прави премногу отстапки - ја потценува Русија, ја разгалил Кина, не успева да ги сопре нуклеарните амбиции на Иран,


СВЕТ

Петок, 27 јули 2012 година

15

ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ МИТ РОМНИ НА ТУРНЕЈА ВО СТРАНСТВО

ње на американскиот ализам го навредил Израел. Освен тоа, Ромни го обвинува својот ривал дека од Америка сака да направи социјалистичка држава од европски тип. - Јас не се извинувам поради американската моќ и не се срамам од големината на оваа земја – постојано истакнува на неговите митинзи. Ова, заедно со другите негови изјави за надворешната политика во САД, се толкува како најава за враќање на американскиот национализам. Доктрината на Ромни се базира на спротивставување на американските ривали и поголема доследност во односите со сојузниците. Тој, практично, е „сокол“ на сите фронтови и потсетува на Роналд Реган, победникот од Студената војна. Тој сака да ги ресетира веќе ресетираните односи со Русија, за која и натаму тврди дека е геополитички непријател број еден, што предизвикува чудење не само кај експертите туку и кај дел од републиканците. За разлика од Обама пред четири години, Ромни сега не оди во Авганистан, но неговиот став, сепак, се разликува од тој на претседателот. Ромни досега одбиваше да го поддржи американското повлекување од оваа војна бидејќи тоа зависи од тоа како командантите ја проценуваат ситуацијата на терен. Тој вели дека со Талибанците не треба да се преговара туку тие треба да се поразат. - Ако повторно го изберете Обама, Иран ќе има нуклеарно оружје, а ако ме изберете мене, Иран нема да го добие - изјави Ромни, но не објасни како планира да го стори тоа. Иако неговата доктрина сè уште е во нацрт, таа многу се разликува од онаа на Обама, кој, според последните анкети, има мала предност пред неговиот ривал. Аналитичарите велат дека Ромни секако го зборува она што Американците сакаат да го чујат. Тој вели дека Америка секогаш треба да биде лидер и земја со посебна мисија во светот. За разлика од

ОБАМА И АНГЛОСАКСОНСКОТО НАСЛЕДСТВО Само што Ромни допатува во Британија, се случи скандал. Некој од неговите советници цинично изјави дека актуелниот американски претседател Барак Обама не разбира зошто Ромни оди во Лондон и не може да го разбере заедничкото англосаксонско наследство кое ги поврзува двете земји. - Ние сме дел од англосаксонското наследство и Мит Ромни има чувство за тие специјални односи на двете земји, за разлика од Барак Обама, кој е левичар, кој многумина што тврдат дека американската моќ е во опаѓање, тој најавува уште едно американско столетие. Дали се работи за кампањска поезија, која во случај на не-

не го почитува доволно нашиот сојуз во НАТО, не му смета тоа што опаѓа силата на САД и традиционалните сојузништва не му значат ништо - изјавија за „Гардијан“ двајца советници на Ромни. Изборниот штаб на Обама овие коментари ги оцени како неверојатно навредливи и поради тоа што Обама е Американец со африканско потекло, сите овие работи се гледаат низ призмата на расизмот. Штабот на Ромни одамна ја негираше автентичноста на изјавата. гова победа ќе ја замени прозата на реалноста, останува да се види за кого ќе се решат да гласаат Американците на изборите во ноември.


16

СВЕТ

Петок, 27 јули 2012 година

ЏОКЕРОТ ГО НАЈАВИЛ НАПАДОТ КАЈ СВОЈОТ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПСИХИЈАТАР

Масакр од 7.000 долари

У

биецот од Колорадо, Џејмс Холмс, за реализација на својот план за напад за време на премиерата на филмот за Бетмен во Аурора потрошил неколку илјади долари. Од домот на Холмс полицијата конфискувала две пушки, два пиштола и 6.000 куршуми,

чија вредност изнесувала преку 5.000 долари. Заедно со конфискуваниот солзавец, заштитен елек, гас-маска и други слични материјали се добива сума од повеќе од 7.000 долари. На интернет се појавија дури и тврдења дека Холмс потрошил за својот арсенал 15.000 долари. Во меѓувреме, американскиот пе-

Република Македонија ИЗВРШИТЕЛ именуван за подрачјето на Основниот суд Извршителот од врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот од и седиште на, засновано на извршната исправа Нотарски Акт - од на, против должник - заложен должник ИНТЕРМЕД – ХОСПИТАЛ од Тетово и седиште ул. Ј. Златановски бр. 50 и заложен должник ИНТЕРМЕД ДОО од Тетово со седиште на ул. К.Ј.Питу бр.100 во Тетово за спроведување на извршување во вредност ари, на ден 25.07.2012 година го издава следниот:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ВТОРА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (врз основа на член 96 и член 97 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА втора продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети:

Од домот на Холмс полицијата конфискувала две пушки, два пиштола и 6.000 куршуми

чат јави дека Холмс испратил до својот психијатар од универзитет во Колорадо детални белешки дека планира напад, но пакетот не бил отворен. Според „Фокс њуз“, пакетот не бил отворен една недела, а бил откриен дури во понеделникот кога à е предаден на полицијата. Во пакетот се наоѓале детални скици и планови за масакрот. Овие морбидни сознанија се откриени во исто време кога се одвивал и погребот на 51- годиш-

ниот Гордон Кауден, една од жртвите во масакрот. На погребот присуствувале неговите три деца, кои, за среќа, останале неповредени по колежот во киносалата. Од американското Федерално истражно биро (ФБИ) не сакаа да ги коментираат написите во медиумите затоа што судијата што го води случајот издал детално упатство, кое дефинира кои информации може да се објават, додека останатите треба да останат во тајност во интерес на истрагата.

Стив Џобс ќе добие споменик во Русија

Цените се без вклучен 18 % ДДВ. Вредноста на секој предмет поединечно претставува почетна цена за второто усно јавно наддавање и под која цена предметните подвижни предмети не можат да се продадат на второто наддавање. Предметите можат да се продаваат поединечно, но приоритет на купување ќе му се даде на оној купувач кој ќе понуди единствана цена за сите подвижни предмети во пакет. Предметите се оптоварени со следните товари: Заложно право во корист на доверителот ТТК БАНКА АД Скопје врз основа на Нотарски Акт - од на. Продажбата ќе се одржи на ден 14.08.2012 година во 10 часот во канцеларијата на извршителот Ванчо Марковски на ул. Илинденска бр. 64 во Тетово. На продажбата можат да учествуваат само оние понудувачи кои ќе уплатат 1/10 од вредноста на поединечните предмети на име гаранција, како и лицата кои согласно член 171 став 3 се изземени од полагање на гаранција. Заинтересираните понудувачи гаранцијата можат да ја уплатат на жиро сметката на извршителот со бр. 210061160430277, што се води кај НЛБ Тутунска Банка АД Скопје. Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник Ден. Сите давачки, даноци, ДДВ и слични издатоци околу предметните подвижни предмети паѓаат на товар на идниот купувач/чи на истите. Купувачот/чите е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето. Предметите што се изложуваат на продажба може да се разгледаат кај извршител Ванчо Марковски. Овој заклучок ќе се достави до доверителот на негово барање. ИЗВРШИТЕЛ

Во рускиот град Санкт Петербург е распишан конкурс за идејно решение за споменик на починатиот основач на „Епл“, Стив Џобс, додека победниците како награда ќе добијат производи од компанијата „Епл“, јавува руска „Правда“. Конкурсот е отворен за сите, додека предлозите може да бидат со класични решенија, камени плочи со релјеф, меморијални плочи, па дури и електронска инсталација. Победникот ќе биде избран по пат на комбинација меѓу гласање на интернет и мислењето на специјално избрана комисија, во која ќе членуваат информатичари од Санкт Петербург. Ова не е првиот руски град во кој се прават чекори да му се оддаде почит на основачот на

компанијата „Епл“. Истата идеја се спроведува и во градот Новосибирск, каде што споменикот ќе биде поставен во Академгорок (студентски град), во близина на тамошниот Центар за информатички технологии. Активистите во Новосибирск што работат на иницијативата за поставување споменик за Џобс веќе собрале 1.700 долари од потребната сума од 18.750 долари, која е предвидено да ја соберат за шест месеци. Младите активисти се сигурни дека ќе ја соберат потребната сума до крајот на оваа година. Доколку се исполнат нивните предвидувања, со тоа ќе биде поставен вториот споменик за Стив Џобс во светски рамки, додека првиот беше поставен во Будимпешта во декември.


за разонода 27.7.2012

ИЗБЕГАНИТЕ ЌЕРКИ вторник 22.55 Алфа ТВ

ФАТИ МЕ АКО МОЖЕШ среда 00.30 Канал 5

ТВ - прилог

Колку ме сакаш

игран филм

Улоги: Жерар Депардје, Моника Белучи и Бернард Кампан Режија: Бертранд Блиер

АЛФА ТВ

недела

23.30

27.7.2012 - 3.8.2012


18

КРСТОЗБОР

SKANDINAVKA Д “DEN#

Е

OBVIVKA NA DRVO

LIMEN SLIVNIK AMERIKANSKI TV ZA DO@VODITEL DOVNA XEJ VODA (MN.)

“OP[TONARODNA ODBRANA#

UMETNI^KI KOI NASTAPUVAAT SAMI

GRAD VO SAD ELEKTRON

Ê

V

POBUDA, POTTIK ZA VR[EWE NEKOE DELO

OGROMEN STARORIMSKI AMFITEATAR

Н

Æ

DOBOJ PRSKAVO PLAMEN^E (MN.)

K

DEL OD NOGATA VID CVE]E ^ITAJTE “DEN#

SLAVEN BIV[ JU KO[ARKAR UPRAVA

Ê

R

A[OV, LOPATA

NAGALENO MA[KO IME

[ARL AZNAVUR

POETOT [OPOV ARTISTKATA DOBRA

SRPSKO MA[. IME BIV ROMANSKI FUDBALER

Ä

ITALIJA LICE KOE SE ZANIMAVA SO UMETNOST

R

KALIUM PRIPADNIK NA INDOEVR. PLEME

SOLI NA OCETNATA KISELINA OD OVOJ MOMENT

N

KARLOVAC [TITEWE, BRANEWE, ODBRANA AMERIK. TV KOMPANIJA @ITELI NA AONIJA

JAPONSKA BUDISTI^KA SEKTA MISTI^AR

ISTOK NAVIKNUVAWE FRANC. NEGACIJA GERMAN. FUDBALER OLIVER

P

TREM, KO[ARA, LETNA KUJNA DANSKA

PRETSEDATEL NA VLADA VO GERMANIJA (MN.)

GRAD VO DALMATINSKA ZAGORA AVSTRIJA

PEJA^OT STOJANOSKI

Æ

GRAD VO RUSIJA STAROEGIPETSKO BO@ESTVO VID PTICA, ^APJA NAPRAVA ZA OTVORAWE

MA[KO IME (KIRIL) NEUPOTREBENI

Ä

EDNAKVI POSTEWE (MN.)

SLAD, IZRTEN JA^MEN PRIMITIV. KREVALKA

ZBIRALI[TE FRANC. PISATEL PJER LITAR DEL OD LICETO

MALA SOLENOST

^IST, PRAZEN PROSTOR VELES

GRAD NA JADRANOT SANITETSKI PAMUK TEMEN DEL OD DENOT (MN.)

Ä

N

OLEG VIDOV AMPER SKANDAL, NE^ESNA RABOTA

OSNOVA^ NA MANASTIR RADIUS BLAGAJNA (MN.)


19

КРСТОЗБОР

M 10

7

O

5

Z

A

7

9

I

K

7

9

5

9

10 8

7 5

10 7

6

7

6 8

11 6

10

10 5

8

8

6

5 7

7 5

6

8 5

7

6

7

5 6

7

6 6

8

5 bukvi: BUNAR, MRE@A, NAIVA, PLO^A, RAKAV, TIKET, TOLPA, CREVO 6 bukvi: ALATKA, EKLOGA, KRISTI, REGLER, REMARK, SATURN, TANITA, TRENER, TRESKA 7 bukvi: ASTENIK, ESTORIL, KAROTIN, LINOTIP, MARTINA, OSTRAVA, PALERMO, RUSLANA, TAMBURA, TELEMAH, TRIREMA 8 bukvi: APLANATI, AMAJLIJA, ANTONIJA, ENTERIER, POSTOJNA, FILIPINI 9 bukvi: GRAMATIKA, KATARAKTA, SANDOLINA 10 bukvi: KRIMINALEC, LUKSEMBURG, OPERATIVKA, STATISTIKA, TRIM PATEKA 11 bukvi: ARHIEPISKOP


20

КРСТОЗБОР

ITALIJANSKI 1

2

3

4

5

6

7

8

KRSTOZBOR

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HORIZONTALNO: 1. Grad vo Makedonija - Golem, gramaden (1); 2. Vrednost na banknota Noevata la|a - Oplodeno jajce (mn.) (2); 3. Elektrika - Amerikanski pisatel Vilijam (1); 4. Kompleks hoteli kaj [ibenik - Zbirawe, pravewe zbir Prefiks {to zna~i p~ela (2); 5. Kratenka za elektron Arapska Republika Egipet (skr.) - Pla{ewe (mn.) - Kratenka za avenija (4); 6. Teri Porter (inicijali) Avtoznak za Italija - Napravi, spravi - Kratenka za istok „African Development Bank# (skr.) - Avtoznak za Avstrija (5); 7. Italijanski kompozitor Ruxero - Metalen barometar (3); 8. Reka vo Francija - Vulkan na Sicilija - Dr`ava vo Azija - Neizda{en, stisnat (3); 9. Titula na u~eni lu|e i ~i-

Re{ava~ot sam gi pronao|a crnite poliwa. Brojot vo zagradata, na krajot od opisot, poka`uva kolku crni poliwa ima vo eden red. Rasporedot na crnite poliwa ne e simetri~en. novnici vo Turcija (mn.) @itelka na drevna Asirija Turska `ena (anama, hanuma) (2); 10. Tvrda obvivka na lebot Arhivski ~inovnici, arhivari - Francuski naziv za NATO (2); 11. Imeto na fudbalerot Drobwak - Boja vo kartite Francuski pisatel Oktav „External Symbol Dictionary# (skr.) (3); 12. Hemiski znak za azot Imeto na artistot [arif Izvik za nestrplivost - @ena koja raska`uva (lat.) (3); 13. Meteorolozi, stru~waci za prognoza na vremeto - Nacii Kratenka za litar (2). VERTIKALNO: 1. Izraelski parlament - Edna trigonometriska funkcija (1);

2. Zavesa na namotuvawe, roletna - Tavanica - Imaginaren broj (2); 3. Poluparazitska bilka Angliski fudbalski klub (1); 4. Vtoroto prezime na {panskata teniserka Aran~a San~ez Af rikanski politi ~ar Xo{ua (1); 5. Vlezna partija - Imeto na peja~kata Ukraden - Pilula , ap~e (2); 6. Plate`no sredstvo - Spisi, dokumenti - Podzemno `ivotno (2); 7. Imeto na peja~ot Kuper Silen neskrotliv strav Svrznik (2); 8. Artist vo italijanski nemi komedii - Pritoka na Dunav kaj Belgrad - Danok vo krv (2); 9. Kratenka za amper - Poluostrov vo Hrvatska - Miris (2); 10. Sledbenik na naturalizmot

- Merka za zemji{te (1); 11. Objekt vo koj se spaluvaat mrtovci - Edna samoglaska (1); 12. Grupa lu|e koi vodat nekoja akcija (mn.) - Stransko `ensko ime (2); 13. Kratenka za alt - Hemi-ski znak za rutenium - Letu vali{te na Istra (3); 14. Kratenka za metar - Na{ porane{en pliva~ki maratonec Klime - Vid papagal (2); 15. Mesto vo centralna Srbija - Hemiski znak za ajn{tajnium - Reka vo Srbija (2); 16. @ena koja proizveduva sirewe - Imeto na vozduhoplovecot Liliental (1); 17. Francuski pisatel Viktor - Germanski mislitel Teodor Vizengrund - ^ekorewe (2); 18. Imeto na artistot Brajovi} - Prodava~i na nakit (1); 19. Del od trka - Glaven grad na Sirija (2); 20. Dreven asirski grad - Pripadnik na staro germansko pleme (1).


21

КРСТОЗБОР

D O M I N O I V K O C E N T R O A N E E M I R S T A J A R A G A ^

K R S T O Z B O R

DOMINO PLO^KITE DADENI POKRAJ KRSTOZBOROT RASPOREDETE GI NA SOODVETNITE MESTA VO MRE@ATA ZA DA DOBIETE PRAVILEN KRSTOZBOR. KAKO POMO[ PRI RE[AVAWETO, DADENI VI SE NEKOLKU CRNI POLIWA I SE VPI[ANI NEKOLKU BUKVI.

A

A R A S P R A D A R E L I A N A T K A P I E L I S A V A T A R M A A M K O L A S

I

D V A S I L I A L A D A P A S T R A S T R A K A R S T N K M I T A R A N A L T R U

O E T A R S O S P I N S

S T I K A T A S T I S T T

M K A T G A L I O K U K

P N I A E A L I Z N I R

N S T R O M T I A Z U R I

G E K O N A L A O M E R A

N I P O P I E T E R E R


22

ТВ сабота 28 јули Кореа - ракомет 13.45 ЛОИ 2012- тенис 17.15 ЛОИ 2012- Данска – Шведска - ракомет 18.45 ЛОИ 2012- кошарка жени 19.30 Дневник 2 20.00 Фолковизија 20.30 ЛОИ 2012- пливање –

финални трки 21.50 Дневник 3 22.15 ЛОИ 2012- Норвешка – Франција - ракомет 23.45 ЛОИ 2012- Бразил – Турција - одбојка 01.40 Бостонски адвокати – сериски филм 02.20 Бостонски адвокати –

сериски филм 03.00 Бостонски адвокати – сериски филм 03.40 Бостонски адвокати – сериски филм 04.20 ЛОИ 2012- Шпанија Кореа 05.40 ЛОИ 2012- Норвешка – Франција - ракомет

Најава на програмата 07.05 Макпланет 07.45 Девици благороднички серија 09.30 Четири пердуви – игран филм 11.30 Документарна програма 12.15 Тоа сум јас

12.45 Градини 13.15 Засекогаш млади музичка емисија 13.45 30 дена слава – игран филм 15.30 Вести 16.00 Шестиот ден 18.00 Чуда направени од човекот – документарна

програма 18.30 Вести 19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – играна серија 20.00 Игран филм 21.40 Вести 22.10 Метео

22.15 Спорт 22.20 Незадолжително 23.00 Професионалци – игран филм 01.05 Игран филм 03.00 Градини 03.30 Вести 04.05 Шестиот ден 06.30 Вести

АЛФА ТВ

06.45 Пустолов – играна серија 07.15 Пет и Стен – анимирана серија 07.30 Моите џебни миленичиња – цртана серија 08.10 Робин Худ – играна серија

09.00 Супер ѕвезда – топ листа 09.40 Ај ти замижи – емисија за деца 10.45 Зрак од ноќта – игран филм 12.30 Гениј во околности украински документарец 13.25 Живот со стил – лајф стајл

шоу 14.00 Асови и осумки – игран филм 15.45 Мокош – документарна програма 16.35 Судбина во вселената документарна програма 17.30 Вести

18.00 Врвна брзина – забавна програма 19.00 Вести 19.30 Тим - игран филм 22.00 Вести 22.40 Пет по два – игран филм 00.30 Јас бев младиот Фауст – игран филм

08.30 Фабрика на знаење – едукативна емисија 09.00 Разделба – сериски филм 09.45 Разделба - продолжува 11.55 Метео 5 – временска прогноза

12.30 Доктори - турска серија 13.15 Доктори - продолжува 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Капали Чаршија – турска серија

16.15 Капали Чаршија продолжува 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 19.00 Oчајни домаќинки – турска серија

21.00 На турско кафе од Охрид – директен пренос 22.30 Вести 23.10 Добра идеја – документарна серија 23.50 Летачи на змејови - игран филм

07.00 Журнал - утринска програма 08.50 Вести 09.00 Топ шоп 09.20 Кај Ана - кулинарско шоу 10.20 Туркан - играна серија 12.15 Под сенката на врбите играна серија 14.30 Зет домазет - играна

серија 16.00 Вести 16.25 Временска прогноза 16.27 Зет домазет - играна серија 19.00 Дневник 19.38 Временска прогноза 19.40 Туркан - играна серија 20.00 Лото - извлекување

20.08 Туркан - играна серија 21.35 Атила кралот на Хуните 1-дел - игран филм 23.20 Дневник 23.45 Временска прогноза 23.47 Црвениот змеј - игран филм 02.00 Незаконски твој - игран филм

03.45 Понуда - игран филм драма 05.25 Најталент - забавна емисија 06.00 Како беше текстот забавна емисија 06.05 Азиланти - забавна емисија 06.30 Програмата продолжува

07.00 Утеран - индиска новела 07.45 Утеран - индиска новела 08.30 Утеран - индиска новела 09.15 Утеран - индиска новела 10.00 Телешоп Бјорнер Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб 11.00 Под липите - турска серија 11.45 Под липите - турска серија 12.45 Tелешоп Бјорнер Германија 13.00 Под липите - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Љубов и казна - турска

серија 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.55 Перла Шоу – забавна емисија 17.55 Запознајте не - емисија 18.25 Дали Знаете? - со Дритеро Аме 19.00 Вести 19.45 Три реки - америчка серија 20.45 Игран филм 22.30 Во светот на правдата 23.00 Вести на македонски јазик 23.20 Игран филм 01.00 Езел 02.30 Странски зет - турска серија 03.30 Странски зет - турска серија 04.15 Странски зет - турска серија 05.15 Странски зет - турска серија

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

ТЕЛМА

06.45 Религија и култура 07.15 Без рецепт 07.45 Ѕвон 08.35 Симпсонови 09.00 Вести 09.10 Метео табела 09.10 Само за вас 10.00 ЛОИ 2012- кошарка 12.15 ЛОИ 2012- Шпанија –

КАНАЛ 5

ТВ

Црвениот змеј игран филм

Сител 23.47


23

ТВ недела 29 јули - елиминации 12.50 Вести 13.00 ЛОИ 2012- тенис 16.30 ЛОИ 2012- Унгарија – Србија - ватерполо 17.50 Дневник 1 18.15 ЛОИ 2012- Швајцарија – Кореа - фудбал 20.00 Дневник 2

20.30 ЛОИ 2012- пливање 22.00 Дневник 3 22.15 ЛОИ 2012- Данска – Унгарија - ракомет 23.45 ЛОИ 2012- кошарка квалиикации 01.00 ЛОИ 2012- Унгарија – Србија - ватерполо 02.10 Риба – сериски филм

02.30 Риба – сериски филм 02.50 Риба – сериски филм 03.10 Риба – сериски филм 03.30 Риба – сериски филм 03.50 Стисни плеј 04.35 Документарна програма 05.20 Само за вас 06.14 По глас и светлина

Најава на програмата 07.05 Цртани филмови 07.45 Девици благороднички серија 10.10 Документарна програма 11.00 Храна и вино – емисија за гурмани 12.40 Секој е ВИП 13.30 Канцеларијата – играна

серија 14.45 Макпланет 15.30 Вести 15.35 Четвртиот тенор-игран филм 17.00 Незадолжително 17.35 Мојот пат 18.05 Луѓе и места – репортажа 18.30 Вести 19.00 Метео

19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра – играна серија 20.00 Будење во Рино - игран филм 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Како да го убиете кучето

на соседот – игран филм 00.20 Игран филм 02.00 Четвртиот тенор – игран филм 03.30 Вести 04.05 Луѓе и места – репортажа 04.15 Мојот пат 04.45 Игран филм 06.30 Вести

АЛФА ТВ

06.45 Пустолов – играна серија 07.30 Пет и Стен – анимирана серија 07.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија за деца 08.10 Робин Худ – играна серија

09.00 Супер ѕвезда – топ листа 10.00 Сирени - игран филм 11.45 Авто стил – емисија за автомобилизам 12.20 Патеписна репортажа 12.55 Вкусот на традицијата – кулинарско шоу 14.00 Зајди, зајди – музичка

емисија 15.25 Бродвеј - документарна програма 16.30 Светски познати готвачи – кулинарско шоу 17.00 Крис Ејнџел – забавна програма 17.30 Вести 17.50 Најслаба алка – квиз

19.00 Вести 19.30 Евро панорама – информативна програма 20.00 База - игран филм 22.00 Вести 22.40 Еден на еден – забавна програма 23.30 Колку ме сакаш - игран филм

07.00 Разделба – индиска серија 07.50 Разделба - продолжува 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Јунска ноќ – турска серија

11.50 Јунска ноќ - турска серија продолжува 13.45 Доктори – турска серија 14.30 Доктори – турска серија 14.55 Метео 5 – временска

прогноза 15.00 Вести 15.25 Крај – турска серија 16.25 Крај - продолжува 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести

18.40 Oчајни домаќинки – турска серија 20.40 Џепарлак – игран филм 22.40 Вести 23.15 Миротворец – игран филм

06.30 Се за љубов - реално шоу 07.45 Брачен судија - реално шоу 09.00 Топ шоп 09.15 Брачен судија - реално шоу 10.30 Туркан - играна серија 12.15 Под сенката на врбите -

играна серија 14.30 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.25 Временска прогноза 16.27 Зет домазет - играна серија 19.00 Дневник 19.30 Временска прогноза

19.32 Туркан - играна серија 21.15 Атила кралот на Хуните 2-дел - игран филм 23.00 Дневник 23.25 Временска прогноза 23.27 Грофица - игран филм 01.00 Најталент - забавна

емисија 01.50 Како беше текстот забавна емисија 02.40 Кој те шиша - забавна емисија 04.40 За своја душа - забавна емисија 05.50 Азиланти - забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

07.00 Пет плус – детска емисија 09.15 Бакуган - цртан филм 09.35 Миленичиња во мојот џеб 10.00 Телешоп Бјорнер Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Странски зет - турска серија 11.30 Странски зет - турска серија 12.15 Странски зет - турска серија 13.00 Телешоп Бјорнер Германија 13.15 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.40 Дали знаете? - со Дритеро Аме 15.10 Милионер - квиз 16.00 Вести

16.30 200 – дебатна емисија 17.30 Бустед – скриена камера 18.00 Музикa 19.00 Вести 19.45 Перла Шов – забавна емисија 21.15 Игран филм 23.00 Вести на македонски јазик 23.15 Игран филм 01.00 Езел 02.30 200 – дебатна емисија 03.30 Перла Шов – забавна емисија 04.45 Љубов и казна - турска серија 05.30 Љубов и казна - турска серија 06.30 Љубов и казна - турска серија 07.15 Љубов и казна - турска серија

Колку ме сакаш

Алфа ТВ 23.30

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

ТЕЛМА

06.45 Ѕвон 07.35 Македонски народни приkазни 08.15 Биберчиња, бисерчиња 08.55 Бон тон 09.00 Вести 09.10 Смо за вас 10.00 ЛОИ12- кошарка 12.00 ЛОИ12 – одбојка на плажа

КАНАЛ 5

ТВ

игран филм


24

ТВ понеделник 30 јули

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 10.00 Дневник 10 10.30 ЛОИ 2012 - Хрватска – Ангола – ракомет- жени 12.30 ЛОИ 2012 - Србија – Кореја – одбојка - жени 14.00 ЛОИ 2012 - Данска – Кореа – ракомет - жени

15.45 ЛОИ 2012 – Русија – Доминиканска Република – одбојка - жени 17.15 ЛОИ 2012 – Франција – Шпанија – ракомет - жени 18.45 ЛОИ 2012 – Русија – Бразил – кошарка - жени 19.30 Дневник 2 20.10 Тротоар њуз – забавна

програма 20.30 ЛОИ 2012 - финални трки пливање 22.15 ЛОИ 2012 – Норвешка – Шведска - ракомет 23.45 ЛОИ 2012 – САД – Ангола – кошарка - жени 01.00 Бостонски адвокати -сериja 01.40 Тротоар њуз – забавна

програма 02.00 ЛОИ 2012 – Франција – Шпанија - ракомет 03.20 ЛОИ 2012 – Норвешка – Шведска - ракомет 04.40 Без рецепт 04.55 Бостонски адвокати -сериja 05.40 ЛОИ 2012 – САД – Ангола кошарка

07.05 Културна хроника 07.15 Шестиот ден 09.15 Луѓе и места - репортажа 09.30 Тоа сум јас 10.00 Ништо – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички –

играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – играна серија 15.30 Вести 15.45 Канцеларијата – серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Монк – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести

19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Девици благороднички – серија 20.00 Аларм за Кобра 11 – серија 21.00 Филмополис - филмски магазин 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – сериja

22.45 Доктор Хаус – сериja 23.30 Културна хроника 23.40 Мистериозна кожа – игран филм 01.20 Ништо – игран филм 03.30 Вести 04.05 Филмополис 04.15 Храна и вино – емисија за гурмани 04.45 Игран филм 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 12.30 Пет и Стен – анимирана

серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Евромакс - забавна програма 14.25 Живот со стил – забавна програма

15.00 Вести 15.15 Стоковна куќа – забавно документрана серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Документарна програма 20.30 Авто стил – емисија за автомобилизам 21.00 Котон клуб – забавна програма 22.00 Вести 22.55 Обвинители - игран филм

07.00 Здраво Македониј 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.05 Очајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија

12.00 21 – интерактивен квиз 12.30 Доктори – турска серија 13.15 Капали Чаршија – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија 17.00 Имотот на дамата – турска

серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.40 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Доктори - турска серија 20.00 Јунска ноќ – турска серија 21.00 Невозможна мисија 3 –

игран филм 22.55 Метео 5 – временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.10 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.30 Шафт - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија 11.30 Огнови на љубовта - серија

12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија 17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија

18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Брачен судија - реално шоу 23.30 Дневник 23.55 Временска прогноза 23.57 Фаличен пансион - серија 00.30 Херои - играна серија

01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов-шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер -Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Бакуган - цртан филм 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Странски зет - турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер -Германија 13.00 200 – дебатна емисија 14.00 Телешоп Бјорнер -Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Пет плус - детска емисија 15.35 Бакуган - цртан филм 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно -

со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Пицикато -забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Милионер – квиз 21.45 Љубов и казна - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Пицикато -забавна емисија 23.50 Љубов и казна - турска серија 00.45 Странски зет турска серија 01.30 Опасна љубов - шпанска новела 02.15 Игран филм 03.45 Музика 04.00 Милионер – квиз

Ништо

игран филм

Телма 10.00


ТВ вторник 31 јули

25

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо – контактна програма 09.05 Без рецепт 09.45 Дневник 10 10.00 ЛОИ 2012 – квалификации – кошарка - мажи 12.15 ЛОИ 2012 – Шпанија – Австралија-кошарка - мажи 14.00 ЛОИ 2012 – Хрватска – Шпанија - ватерполо

15.15 ЛОИ 2012 – Полска – Бугарија - одбојка 16.45 Дневник 1 17.15 ЛОИ 2012 – Србија – Хрватска - ракомет 18.45 ЛОИ 2012 – Унгарија - Црна Гора – ватерполо - мажи 19.30 Дневник 2 20.15 Тротоар њуз – забавна програма

20.30 ЛОИ 2012 - финални трки пливање 22.00 ЛОИ 2012 – Франција – Аргентина - кошарка 22.45 Дневник 3 23.00 ЛОИ 2012 - Бразил – Русија - одбојка 00.30 ЛОИ 2012- САД – Тунис кошарка 01.00 Бостонски адвокати -

сериски филм 01.40 Тротоар њуз – забавна програма 01.55 ЛОИ 2012 - Србија – Хрватска - ракомет 03.15 ЛОИ 2012 – Унгарија Црна Гора - ватерполо 04.15 Бостонски адвокати 04.50 ЛОИ 2012 - САД – Тунис кошарка

0705 Културна хроника 0715 ТВ серија 0805 Документрана програма 08.30 Градини 09.00 Мојот пат 09.30 Филмополис - филмски магазин 10.00 Дом – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма

13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички – играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Дигитална зона - емисија за нови технологии 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Доктор Хаус – серија 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани

18.30 Вести 19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – сериски филм 20.00 Девици благороднички – играна серија 21.00 Документарна програма 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија

22.45 Доктор Хаус – серија 23.30 Културна хроника 23.40 Градот 24 – игран филм 01.40 Сексот и градот – серија 02.05 Дом – игран филм 03.30 Вести 04.05 Дигитална зона - емисија за нови технологии 04.15 Храна и вино – емисија за гурмани 04.45 Игран филм 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

12.30 Пет и Стен-анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи-емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Евро Панорама – информативна програма 14.20 Карпошвизија – емисија 15.00 Вести

15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Мокош – документарна програма 20.45 Вкусот на традицијата – емисија за кулинарство 22.00 Вести 22.55 Избеганите ќерки-игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.05 Oчајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија

12.00 21 – интерактивен квиз 12.30 Доктори – турска серија 13.30 Капали Чаршија – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот – турска серија

17.00 Имотот на дамата – турска серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Доктори - турска серија 20.00 Јунска ноќ - турска серија

21.00 Сливер – игран филм 22.55 Метео 5 – временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.10 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.30 Јадро - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија

17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Брачен судија - реално шоу 23.30 Дневник

23.55 Временска прогноза 23.57 Фаличен пансион - серија 00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша-забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер-Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна-турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер-Германија 13.00 Странски зет - турска серија 13.45 Запознајте не - емисија 14.15 Телешоп Бјорнер-Германија 14.30 Топ шоп 14.45 Скај шоп 14.55 Пет плус - детска емисија 15.40 Миленичиња во мојот џеб 16.00 Вести

16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов-шпанска новела 18.25 Пицикато -забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна-турска серија 21.45 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Во Центар - eмисија со Васко Ефтов 00.35 Ин мошн 00.50 Пицикато - забавна емисија 01.15 Љубов и казна-турска серија 02.00 Странски зет - турска серија 02.45 Под липите - турска серија 03.30 Игран филм 05.00 Опасна лубов - шпанска новела

Алфа ТВ 22.55

Избеганите ќерки игран филм


26

ТВ среда 1 август

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо – контактна програма 09.05 Без рецепт 10.00 Дневник 10 10.20 Метео табела 10.30 ЛОИ 2012 – Норвешка – Кореја – ракомет - жени 12.15 ЛОИ 2012 - Црна Гора – Ангола - ракомет

14.00 ЛОИ 2012 - Русија – Алжир - одбојка 15.30 ЛОИ 2012 – Франција – Шведска - ракомет 17.00 ЛОИ 2012 - прелиминарни борби - бокс 18.00 ЛОИ 2012 – Шпанија – Мароко - фудбал 20.00 Дневник 2

20.25 Метео 20.30 ЛОИ 2012 - финални трки пливање 22.10 ЛОИ 2012- Велика Британија-Уругвај -фудбал 00.00 ЛОИ 2012 – квалификации кошарка 01.00 ЛОИ 2012 - Русија – Хрватска - ракомет

01.15 Бостонски адвокати - серија 01.55 Тротоар њуз – забавна програма 02.10 ЛОИ 2012 - Црна Гора Ангола ракомет 03.30 ЛОИ 2012 - Норвешка – Кореја - ракомет 04.50 ЛОИ 2012-Велика Британија - Уругвај -фудбал

07.15 ТВ серија 08.05 Документарна програма 09.00 Дигитална зона - емисија за нови технологии 09.30 Ловечко око 10.00 Единствената возбуда – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм

13.45 Девици благороднички – играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Канцеларијата – серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Доктор Хаус – серија 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести 19.00 Метео

19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – серија 20.00 Девици благороднички – играна серија 21.00 Засекогаш млади музичка емисија 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија 22.45 Закон и ред – сериски филм 23.30 Културна хроника

23.40 Вресок 3 – игран филм 01.40 Сексот и градот – серија 02.05 Засекогаш млади - музичка емисија 02.35 Ловечко око 03.05 Храна и вино – емисија за гурмани 03.30 Вести 04.05 Културна хроника 04.15 Единствената возбуда – игран филм 05.45 ТВ серија

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

12.30 Пет и Стен – анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи - емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Зајди, зајди-музичка емисија 15.00 Вести

15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Врвна брзина – забавна програма 21.05 Еден на еден – забавна програма 22.00 Вести 22.55 Рај или Вегас – игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.05 Oчајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија 12.00 21 – интерактивен квиз

12.30 Доктори – турска серија 13.15 Капали Чаршија – турска серија 14.15 Добра идеја – иновации 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија 17.00 Имотот на дамата – турска

серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Доктори – турска серија 20.00 Јунска ноќ – турска серија 21.00 Судски процес – игран филм

22.55 Метео 5 – временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.10 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.30 Фати ме ако можеш - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија 11.30 Огнови на љубовта - серија

12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија 17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија

18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.00 Лото - извлекување 20.08 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Вајпаут - реално шоу 23.10 Дневник

23.35 Временска прогноза 23.37 Фаличен пансион - серија 00.10 Херои - играна серија 01.00 Бекстејџ - естраден магазин 01.15 Се или нешто - забавна емисија 02.05 Балкан бенд - забавна емисија 02.35 Кој те шиша-забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна лубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер -Германија 10.10 Топ шоп 10.25 Скај шоп 10.45 Бакуган - цртан филм 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна-турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер -Германија 13.00 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер -Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Пет плус - детска емисија 15.35 Бакуган - цртан филм

16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна лубов - шпанска новела 18.25 Пицикато -забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна-турска серија 21.45 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Пицикато – забавна емисија 01.00 Љубов и казна-турска серија 01.50 Странски зет - турска серија 02.40 Под липите - турска серија 03.30 Игран филм 05.00 Опасна лубов - шпанска новела

Фати ме ако можеш игран филм

Канал 5 00.30


ТВ четврток 2 август

27

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 09.35 Дневник 10 09.55 Метео табела 10.00 ЛОИ 2012 - кошарка 11.45 ЛОИ 2012 – Србија – Германија - одбојка 12.15 ЛОИ 2012-Франција – Тунис - ракомет

13.45 ЛОИ 2012 - тенис 15.10 ЛОИ 2012 – Србија Црна Гора - ватерполо 16.30 ЛОИ 2012 - тенис 17.45 ЛОИ 2012 - САД – квалификации - кошарка 19.30 Дневник 2 20.05 Спорт 20.05 Метео

20.15 Тротоар њуз-забавна програма 20.30 ЛОИ 2012 – Србија – Данска - ракомет 22.00 ЛОИ 2012 - финални трки - пливање 23.15 ЛОИ 2012 – квалификации кошарка 01.00 Тротоар њуз – забавна програма

01.15 Бостонски адвокати - серија 01.55 ЛОИ 2012 – Србија - Данска ракомет 03.15 ЛОИ 2012 – Франција – Тунис - ракомет 04.35 ЛОИ 2012- финални трки пливање 05.50 Бостонски адвокати - серија 06.30 Без рецепт

07.05 Културна хроника 07.15 ТВ серија 08.05 Ловечко око 08.35 Документарна програма 10.00 Со Господ напред – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм

13.45 Девици благороднички – играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – играна серија 15.30 Вести 15.50 Пазар и пари 16.20 Диви – документарна програма 17.05 Закон и ред – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани

18.30 Вести 19.00 Метео 19.05 Спорт 19.15 Аларм за Кобра 11 – серија 20.00 Девици благороднички – играна серија 20.45 Секој е ВИП 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – сериски

филм 22.45 Закон и ред – сериски филм 23.35 Врв на гневот – игран филм 01.35 Со Господ напред – игран филм 03.30 Вести 05.05 Пазар и пари 04.35 Секој е ВИП 05.20 Храна и вино – емисија за гурмани 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

12.30 Пет и Стен – анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи-емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Еден на еден – забавна програма 15.00 Вести

15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Подемот на парите – документарна програма 21.00 Бродвеј - документарна програма 22.00 Вести 22.55 Распутин - игран филм

07.00 Здраво Македонијо – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.00 Oчајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија

премиера 12.00 21 – интерактивен квиз 12.30 Доктори – турска серија 13.30 Капали Чаршија – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија

17.00 Имотот на дамата – турска серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Доктори - турска серија 20.00 Јунска ноќ – турска серија 21.00 Смртоносна потера – игран

филм 22.55 Метео 5 – временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.10 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.30 Колатерал - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија 11.30 Огнови на љубовта - серија

12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија 17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - играна

серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Вајпаут - реално шоу 23.10 Дневник 23.35 Временска прогноза 23.37 Фаличен пансион - играна

серија 00.10 Херои - играна серија 01.00 Бекстејџ - естраден магазин 01.15 Се или нешто - забавна емисија 02.05 Балкан бенд - забавна емисија 02.35 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна лубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер -Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Миленичиња во мојот џеб 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна-турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер -Германија 13.00 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер -Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Пет плус - детска емисија 15.40 Миленичиња во мојот џеб 16.00 Вести

16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Пицикато -забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна - турска серија 21.45 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Ин моушн 00.00 Пицикато -забавна емисија 00.15 Љубов и казна-турска серија 01.00 Странски зет - турска серија 01.50 Под липите - турска серија 03.30 Игран филм 05.00 Опасна лубов - шпанска новела

Странски зет турска серија

Алсат М 19.45


28

ТВ петок 3 август

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ 06.45 Добро утро Македонијо 0900 Без рецепт 10.00 Дневник 10 10.20 Метео табела 10.30 ЛОИ 2012 – Бразил – Кина одбојка 12.00 Вести 12.14 Метео табела

12.15 ЛОИ 2012 – Русија – Австралија - кошарка 14.00 ЛОИ 2012- тенис 15.30 ЛОИ 2012 – Хрватска – Црна Гора ракомет 17.00 ЛОИ 2012 - тенис ½ финале 17.45 ЛОИ 2012 – Кина – квалификации - кошарка

19.30 Дневник 2 20.00 ЛОИ 2012 - финални натпревари - атлетика 22.55 ЛОИ 2012 – Данска – Норвешка - ракомет 23.45 ЛОИ 2012-финални трки пливање 00.50 Тротоар њуз – забавна

програма 01.05 Бостонски адвокати – сериски филм 01.45 ЛОИ 2012 – Русија – Австралија - кошарка 03.15 ЛОИ 2012 - финални трки - атлетика 06.15 Документарна програма

07.15 ТВ серија 08.05 Документарна програма 08.50 Пазар и пари 09.20 Секој е ВИП 10.05 Само додај вода-игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички –

играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Канцеларијата – серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Закон и ред – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести 19.00 Метео

19.05 Спорт 19.20 Аларм за Кобра 11 – серија 20.10 Девици благороднички серија 21.00 Тоа сум јас 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија 22.45 Монк – сериски филм 23.30 Културна хроника

23.40 Чоколада – игран филм 01.30 Сексот и градот – серија 01.55 Само додај вода – игран филм 03.30 Вести 04.05 Културна хроника 04.15 Тоа сум јас 04.45 Храна и вино – емисија за гурмани 05.15 ТВ Серија 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

12.30 Пет и Стен – анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Вкусот на традицијата – емисија

15.00 Вести 15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице - емисија 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Евромакс-забавна програма 20.40 Зајди, зајди – музичка емисија 22.00 Вести 22.55 Последната дебата – игран филм

07.00 Здраво Македонијо – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.00 Oчајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија

12.00 21 – интерактивен квиз 12.30 Доктори – турска серија 13.30 Капали Чаршија – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија 17.00 Имотот на дамата – турска

серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Доктори - турска серија 20.00 Јунска ноќ – турска серија 21.00 Стрелец – игран филм

22.55 Метео 5 – временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.10 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.30 Луминисценција - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - играна серија 11.30 Огнови на љубовта - серија

12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - играна серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - играна серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија 17.00 Огнови на љубовта - играна

серија 18.00 Малечката невеста - играна серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Се за љубов - реално шоу 23.30 Дневник 23.55 Временска прогноза

23.57 Фаличен пансион - играна серија 00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија 07.00 Програмата продолжува

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна лубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер -Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Бакуган - цртан филм 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна-турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер -Германија 13.00 Странски зет - турска серија 13.35 Под липите - турска серија 14.15 Телешоп Бјорнер -Германија 14.30 Топ шоп 14.45 Скај шоп 14.55 Пет плус - детска емисија 15.40 Бакуган - цртан филм

16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Пицикато -забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна - турска серија 21.50 Под липите - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.40 Пицикато -забавна емисија 00.00 Љубов и казна-турска серија 00.50 Странски зет - турска серија 01.30 Игран филм 02.15 Под липите - турска серија 03.45 Опасна лубов - шпанска новела

ЛОИ 2012 - ФИНАЛНИ НАТПРЕВАРИ АТЛЕТИКА МТВ 1 20.00


29

КРСТОЗБОР

1

6

9

1

2

8

2

4

6

7

8

1

6 1

8 6

3

4

7

4

5

6

8

6

7

4

2

3

5 7

3

3 7 8

1

6 5

3

2

8

4

6

9

2

1

8

4

4 5 9

7

6

3 6 4

8

7

2

6

9

4

7

2

1

3

3

1

8

8 1

4 9

3

8

3 5 1 9

5

3

5

9

3

2 5

8 6 1

2

7

7

4

3 1

4 6

1

6

1 9

6

9

8

6 4

3

4 5

7 1

2

9

2

6

5

8

8

8

4

3

4

3

7

1

6

1

6

4 3

5 8

6

6

8

1

9

5

2

9

7

8

7

9

9

7

5

5

1

5

8

7

5

8

5

8

3

2

5

3

6

8 4

1

4

3

9

6

9

6 5

5

6

2

8

5

7 1

7

4

2 7

7 9

1

5 6


30

КРСТОЗБОР

“DEN#

NEPO^ITUVA^ NA ZAKONOT

RASPORED NA PRETSTAVI VO TEATAR, KINO ... (MN.)

EDVARD GRIG

ITALIJANSKI RENESANSEN SLIKAR

BUKVA OD PISMO NA MAKEDON. JU@EN SOSED

É

@ENKA NA ZAGAR (MN.)

BOLEST NA CRNIOT DROB VOLNA OD JARE

C

TRUEWE NA KRVTA SO KISELINA

PEJA^KATA TODEVSKA - DAP^EVI]

ARTISTKATA SAVINA

EVA AULIN

SAMOSTOJNA EKONOMSKA EDINICA

REGISTRIRAWE

EPOS ^UVSTVA

Ä

RASTENIE ZAMENA ZA KAFE RUSKI PISATEL, LAV

KOJ MU PRIPA\A NA MAALO EGIPETSKA BO@ICA SUROVINA ZA BOI

O

METAR SRPSKI PISATEL STEVAN MALI OGLASI “TOURIST CATERING ENTERPR.#

ANTI^KI GRAD VO MALA AZIJA (ILION)

^ILEANSKI ZIMZELEN XBUN ARTISTKATA RINA

ST. ELINSKI MITSKI XIN [TO GO NOSEL SVETOT NA GRB

[EV NA @ENSKI ^ORAP

ENI LENOKS ZIMZELENO DRVO, ELKA

AMPER MUSLIMANSKI SVE[TENIK

DENOVI ZA POST

EDNO GODI[NO VREME NATRIUM

“ELEKTROMOTORNA SILA# IRIDIUM POKLONENIE NA SVETIOT GROB URANIUM

KAVKASKI NAROD (OSETI)

MERKA ZA HARTIJA (MN.)

ARTISTOT RIVS

OSUM NASO^NIK

K

A

V

A

S

A

K

I

R

A

M

Poimite od popisot na levata strana se nao|aat vo site osum nasoki vo likot na osumnaso~nikot. Na krajot }e vi ostanat 7 slobodni bukvi koi ~itani po red go davaat imeto i prezimeto na golmanot na ~e{kata fudbalska reprezentacija

O

A

L

O

R

T

N

O

K

P

A

M

U

N

D

I

J

A

L

O

G

T

I

A

E

A

U

A

R

K

N

S

E

N

N

E

F D

R

I

O

I

T

M

I

T

K

R

R

A

T

R

L

D

A

K

I

A

^

E

S

A [ O

N

T

E

G

D

N

I

T

R

N

K

A

I

L

V

A

N

I

L

A

E

I

S

K

R

A

O

G

A

T

R

M P

I

A

A M

E

N

O

G

A

R

P

H

- AMATER - ANKER - ANTIGVA - ARARAT - ARDENI - ARLEKIN - VANILA - GANDI - GARDA - GITARIST - DIJALOG - DIKAT - DONATO - JUFKI - KAVASAKI - KANADA

- KOMINIKE - KONTROLA - MARIKA - MATEMATIKA - MONISTO - MUNDIJAL - NANOS - NARITA - NASIP - PARAGON - PIKOLINO - SARAJ - TANITA - TONGA - TRNKA - [TRUDLA

A


31

КРСТОЗБОР

4

1

9

3

2

3

8

7 3

HUMOR

4 1 6

1

7

8 1

5

8

9 7

3

4 2

3

6

8

5 3

5

9 2

*********

9

4

4

2

6

5

7 1

2 9

4

8 9 9

7 6

2

3

4 2

3

- Zo{to rusokosa sprema ispit na pokriv? - Saka visoko obrazovanie!

7

4

1

3

7

6

1

AFORIZMI

9

8 8

******************************************************

8

Pedeset godini zaostanuvame zad svetot. Kako leta vremeto!

2

********* Bogatite skapuvaat, siroma{tijata cveta.

4 7

1

8

8

5

9

5

*********

2

6

Vo nivnata partija se igra sicilijanka.

1

7 6

5

- Alo, brza pomo{! - se slu{a pani~en glas vo slu{alkata. - Da, povelete, - veli de`urniot. - Pobrzajte, sin mi progolta hemisko penkalo. - Samo mirno, gospo|o, na{ata ekipa }e pristigne kaj vas za polovina ~as. - Za polovina ~as? A {to da pravime nie dotoga{? - Pa, sin vi neka pi{uva so obi~en moliv. *********

7

8

6 9

8

1

5

Pita~ot moli nekoj bogata{ na ulica: - Podajte mi ne{to ve molam. - Ne sakam, - odgovoril bogatiot, - toa e protiv moite principi. Vrabotete se, rabotete ne{to! Eve, jas pred deset godini bev tuka na va{eto mesto, a denes sum sopstvenik na fabrika. - Znam ... - Od kade znaete? - Pred deset godini jas bev sopstvenikot na taa fabrika.

8

7

6

3 1

*********

4

Ima{e sre}a so `enite. Sekoga{ go ostavaa.


32

1

КРСТОЗБОР

9

2 3

9

4

8

3

6

7

6

4

8 3

2

7

3

9

5 1 2

2

7

9 1

5

6

1

2

8

8 3

9

3 7

9 5

6

9

6 7

7

6

5 4

3

4

5

7

8

1 2

6

6

4

1

1 9

7

8 9 5

3 1 9

8 4

4

6

2

7

8

3

8

2

5 6

4 8

7

STRANA 3) - MOZAIK: HORIZONTALNO: KATARAKTA, LUKSEMBURG, KAROTIN, ANTONIJA, MRE@A, TANITA, OSTRAVA, ARHIEPISKOP, FILIPINI, POSTOJNA, PLO^A, CREVO, TRIREMA, TOLPA, ENTERIER, ESTORIL, MARTINA, SATURN, KRISTI, RUSLANA, ALATKA, AMAJLIJA; VERTIKALNO: KRIMINALEC, TAMBURA, TELEMAH, REGLER, TIKET, RAKAV, EKLOGA, TRIM PATEKA, ASTENIK, STATISTIKA, LINOTIP, OPERATIVKA, SANDOLINA, TRENER, TRESKA, BUNAR, PALERMO, REMARK, GRAMATIKA, APLANATI STRANA 4) - ITALIJANSKI KRSTOZBOR: KRIVA PALANKA, MASIVEN, NOMINALA, ARKA, ZIGOTI, ELEKTRICITET, SAROJAN, SOLARIS, SUMIRAWE, API, E, ARE, STRAVUVAWA, AV, TP, I, APARATI, I, ADB, A, LEONKAVALO, ANEROID, SAV, ETNA, IRAN, SKR@AV, EFENDII, ASIRKA, ANUMA, KORKA, KARTULARI, OTAN, ANTO, KARO, MIRABO, ESD, N, OMAR, AMA, NARATORKA, SINOPTI^ARI, NARODI, L STRANA 5) - DOMINO: PASTRMKA, TARASP, ASTRAGALI, RADAR, KARST, OKUKA, ELI, O, ETAPNI, AVATAR, SOS, REALIZAM, MA, NS, PIR, NIKOLAS, IVKO, GEKON, NA, T, CENTRALA, OKAPI, ANE, OMERA, ELISA, DVA, NIPON, STR, SILI, PIETET, OM, ALADAR, RE, AZURI, NK, MISTIK, ENIR, TARANTASI, STAJA, ALTRUIST, TRAGA^ STRANA 13) - SUDOKU: 1) 853 941 267, 697 852 413, 421 763 598; 914 376 852, 538 219 674, 276 584 931; 782 195 346, 369 427 185, 145 638 729; 2) 986 721 453, 134 598 276, 725 346 819; 893 467 125, 461 259 387, 257 183 694; 342 915 768, 518 674 932, 679 832 541; 3) 967 142 358, 315 867 249, 428 935 671; 576 429 813, 849 613 725, 231 578 496; 692 354 187, 184 796 532, 753 281 964; 4) 587 631 249, 934 287 615, 126 594 738; 795 326 481, 261 458 973, 843 719 562; 379 962 154, 452 173 896, 618 945 327; 5) 746 925 138, 591 368 427, 382 471 659; 913 547 286, 267 819 543, 854 632 791; 435 796 812, 628 153 974, 179 284 365; 6) 321 758 649, 847 916 532, 695 234 817; 174 689 253, 938 125 764, 562 473 981; 259 361 478, 716 842 395, 483 597 126

OSUMNASO^NIK: PETR ^EH

9

2

STRANA 2) - SKANDINAVKA: KOLOSEUM, KOLENO, DO, RUNOLIST, ACO, ISTI, RADI[A, I, PSKOV, RADUKANU, POTRK, KIRO, IMOTSKI, K, NOVI, ACETATI, KA, VOJO, ATV, I, ZEN, POJATA, NON, MALC, DK, SOBIRALI[TE, SOLENIKAVOST, L, TROGIR, ^ISTINA, VATA, OV, KTITOR, NO]I, AFERA, KASI

STRANA 14) - SKANDINAVKA: PRETPRIJATIE, REGISTRACIJA, EP, CIKORIJA, OSETI, IZIDA, M, TROJA, ANONSA, ATLANT, AZARA, POSNICI, A, EL, NAT, LETO, EMS, IRONI, AXILAK, KIJANU, ARACI

1

6

1

1

2

5

3

8

RE[ENIJA

2

STRANA 15) - SUDOKU: 1) 714 826 359, 962 513 748, 583 947 162; 248 395 617, 376 182 594, 159 764 283; 897 251 436, 431 679 825, 625 438 971; 2) 537 268 914, 182 349 765, 469 751 823; 726 193 458, 348 526 197, 915 874 632; 894 632 571, 271 985 346, 653 417 289; 3) 942 718 563, 537 264 198, 861 539 427; 654 173 982, 293 486 751, 178 925 346; 426 391 875, 715 842 639, 389 657 214 STRANA 16) - SUDOKU: 1) 962 436 817, 137 928 456, 468 571 293; 316 257 948, 895 614 732, 724 389 165; 589 743 621, 673 192 584, 241 865 379; 2) 623 187 459, 478 592 361, 915 436 287; 281 743 695, 756 928 143, 394 651 728; 547 219 836, 869 374 512, 132 865 974; 3)714 823 695, 895 716 423, 632 594 871; 253 178 946, 968 435 217, 147 269 358; 371 982 564, 426 351 789, 589 641 132

PODGOTVUVA

S A G I T TA R I U S


КУЛТУРА

Петок, 27 јули 2012 година

33

Стари книги ќе се продаваат во нови куќички покрај Вардар

П

родавачите на стари книги и други публикации на кејот на Вардар наместо на импровизирани тезги како досега, изданијата ќе ги продаваат во дрвени куќички. Деветте унифицирани објекти на патеката кон „Холидеј ин“ имаат продажни пултови од по 1.80 метри на сите четири страни, подвижни капаци за затворање и осветлување. За изнајмувањето корисниците ќе плаќаат месечен надомест од 500 денари, а договорот е склучен на една година. Тие се избрани на јавен оглас, аинвестицијата на Град Скопје изнесува 4,5 милиони денари. - По повеќе од 20 години градот Скопје го реши проблемот со дивите препродавачи на книги, односно несредениот начин на продавање стари книги. Им ги додели на луѓето што низа години тука продаваат импровизирано, што беше многу грда слика за градот. Сега тој ќе добие подобар изглед, зашто куќичките се специфични и направени со специјално идејно решение,рече

градоначалникот на Скопје Коце Трајановски на промовирањето на куќичките. Меѓу деветтемина продавачи е и Величко Трајковски-Гиго кој со препродавање книги се занимава 15 години откако останал без работа. Изјави дека има околу 30.000 книги што ги чува во подрум, од кои дел се негови, а многу ги набавил со откуп или од отпад. Меѓу ретките што

ги чува само за себе е 200 години старо издание од физичарот Лаплас, објавено во Париз. На кејот на Вардар продава пет години, а претходно бил на плоштадот „Македонија“. - Луѓето доаѓаат, се интересираат, но почесто само гледаат зашто немаат пари, рече Трајковски, еден од деветте корисници на куќичките за стари книги.

Поезија од Матевски, Ацевска и од Апостолоска објавена во Индија

Драмски театар со „Хамлет“ гостува на фестивал во Полска

Д

рамскиот театар од Скопје дене ска во Гдањск, Полска, ќе го отвори 16. Шекспиров фе стивал, со прет ставата „Хамлет“ во режија на Дејан Пројковски, во која насловниот лик го игра Дејан Лилиќ. Екипата замина во Полска каде што в сабота ќе ја изведе оваа претстава и во градот Гдиниа. „Хамлет“ ќе се натпреварува за признанието за најдобра изведба на Шекспирово дело во 2011/2012 година, кое се доделува од 1994 година.

- Прет ста ву ва ње то на Драм ски от те атар на овој фе сти вал е од осо бе на важ ност за ма ке дон ски от те атар затоа што прв пат ма кедон ски те акте ри ќе би дат во кон ку рен ци ја со поз нати те свет ски те атар ски ими ња ка ко Сил виу Пур ка ре те со прет ста вата „Бу ра“ од На ци о нал ни от те атар во Рома ни ја и Лу ка Пер се вал со уште ед на вер зи ја на „Хам лет“ од те ата рот „Та ли ја“ од Хам бург – ин форми ра ат од Драм ски те атар.

Во новиот број на водечката индиска електронска книжевна ревија „Инчентин версис“ објавени се песни и био-библиографија од македонската поетеса, критичарка и есеистка Маја Апостолоска. Овој број на „Инчентин версис“ е посветен на еминентниот мексикански поет Октавио Паз, а освен од нашата поетеса, во книжевната ревија се објавени песни од афирмираната американска поетеса Пери Лонго, која го доби признанието „Восхитувачки поет“, а во периодот од 2007 до 2009 година била носител на титулата поет-лауреат на Санта Барбара. Во ревијата е застапен и англискиот поет Тери Џонс, добитник на наградата „Бридпорт“, критичка студија за поезијата и есеистиката на Томас Стернз Елиот и др. Во печатеното издание „Најдоброто од Инчентин версис“, пак, се објавени избрани песни проследени со био-библиографии на академик Матеја Матевски и на афирмираната македонска поетеса Весна Ацевска. Ова издание, кое го уреди проф. д-р Хауард Гуд од Државниот универзитет на Њујорк, претставува антологија на песни со највисоки книжевни вредности.


34

КУЛТУРА

Струшкиот музеј пронајде 25-вековна некропола

Природнонаучниот музеј „Др Никола Незлобински“ од Струга изминатите два месеца интензивно работи на археолошкиот локалитет во селото Ташмаруништа. Истражувањата, според директорот на музејот, Сашо Цветковски, покажале дека се работи за некропола која датира од седмиот, односно од шестиот век пред нашата ера, а е распространета на местата на сегашни приватни имоти. - Оваа година ја завршивме целината на некрополата. Тоа е голема некропола, која со тек на времето се декомпозирала, во смисла на тоа што луѓето ги изнесувале камењата зашто се работи за приватни дворови, односно парцели и не знаејќи ги

ваделе и ги фрлале. Сега, факт е целината, а, пред сè, обемот и периметарот останаа проблематични - истакна Цветковски. Првичните податоци од истражувањата ги потврдуваат претпоставките на археолошкото одделение на струшкиот музеј дека овој локалитет континуирано опстојувал речиси 25 века. - Наодите потврдуваат еден континуитет од седмиот век. Тоа се многу реалистични и убави наоди, кои говорат дека тука се опстојувало повеќе векови - информира директорот на музејот. Тој додаде дека жители на селото Ташмаруништа пројавиле голем интерес за анимација на овој интересен археолошки локалитет.

Петок, 27 јули 2012 година

ТЕАТАРЏИИТЕ БАРААТ ВРАЌАЊЕ НА БИФЕТО ОД

Нема да и без Мичо Игор ИВКОВИЌ

Д

рамски театар неодамна доби нов сопственик на бифето. Фирмата „Херонеја“, која била единствената пријавена на конкурсот на Министерството за култура за стопанисување со овој објект, победила на тендерот и во иднина ќе ги опслужува актерите, режисерите, драмските писатели и сите вљубеници во театарската уметност. Досегашниот сопственик на бифето, добро познатиот Мичо Егеецот, се иселува од просторот што полн со елан го развиваше во претходните речиси 12 години. Договорот што го имал Драмски театар со него бил истечен и од Министерството за култура рас-

пишале конкурс преку кој барале нов сопственик. - Договорот со претходниот сопственик беше истечен и, во согласност со законите, од Министерството за култура беше објавен конкурс. На него се пријави само еден кандидат, кој ги исполни условите и победи на конкурсот - изјавија од Министерството за култура. Но, според актерите, режисерите и драмските писатели, претходниот сопственик, Мичо Егеецот, воопшто не бил информиран за новиот конкурс. Иако тој претходните 12 години плаќал по осум евра за еден квадратен метар, новиот сопственик победил на конкурсот со понуда од четири евра затоа што бил единствен кандидат.

БРАНКО ЃОРЧЕВ: НЕ СУМ ЗАДОВОЛЕН ОД НАЧИНОТ НА КОЈ ЗАМИНУВА Во однос на правната постапка, се уверив дека сè е регуларно од Министерството за култура. Не знам зошто Мичо не го следел дневниот печат иако беше информиран дека се подготвува тендерот. На сите ни е жал затоа што 12 години Мичо работеше со нас и тој неминовно е пријател на Драмски театар. И бифето и театарот го прават актерите, а не бифеџијата и верувам дека Драмски ќе продолжи и натаму да живее со полн дух. Сепак, не сум задоволен од начинот на кој заминува. Бавчата што ја одгледуваше ја растура и сега прави хаос во тој простор. Го разбирам емотивно, но не смее да го уништува тоа.


Петок, 27 јули 2012 година

КУЛТУРА

35

ДРАМСКИ НА ПРЕТХОДНИОТ СОПСТВЕНИК

ма театар Егеецот БЛАГОЈ ЧОРЕВСКИ: БИФЕТО Е НАСУШНА ПОТРЕБА НА АКТЕРОТ

Кога јас би бил директор, би го прашал и известил претходниот сопственик за тендерот. Сепак, Мичо го водеше бифето долги години со огромна љубов. Тој го облагороди и просторот хортикултурно и го направи просторот градина за уживање на актерите и на сите театарски работници, па и на другите гости. Не е спорно кој добил, само не ми е јасно зошто Мичо не конкурирал. Го обвинувам и Мичо што не ги следел конкурсите, но и од Министерството и другите субјекти кои не седнале да прават муабет со него, затоа што тој со целата своја душа го работеше бифето цели 12 години. Бифето е насушна потреба за актерот, не заради пиењето и кафето, тука актерот го почнува денот и се чувствува како дома.

ВЕНКО АНДОНОВСКИ: ТЕАТАРОТ ПРОПАЃА КОГА СЕ УНИШТУВА НЕГОВОТО БИФЕ Јасно ми е дека постапката за нов закупец е спроведена „законски“, но имајте разбирање и сфатете дека Мичо воопшто не бил информиран за тендерот. Тој плаќал осум евра за еден квадратен метар, а новиот (единствен) закупник ќе плаќа помалку од четири евра. Каков ќар ќе има буџетот на РМ од тоа? Зошто еден писател би ви го пишувал ова? Затоа што како еден од најизведуваните писатели токму во Драмски и како театарски човек, знае дека театарот пропаѓа кога неговото бифе се уништува. Зоран Радмиловиќ го играше Радован Трети брилијантно само до оној миг до кога зад себе имаше позната бифе-логистика, која знаеше и скришно да го поткрепи со пијачка и со храна зад сцената, при маратонските изведби и импровизации. Од тоа се направи мит. Кога тој почина, неговата кафеанска маса стана културен споменик. Мичо Егеецот, кого сите на шега го викавме скопскиот градинар, од целосен пустош во дворот на Драмски направи раскошна рајска градина, дури и со бунар. Само тој си знае колку илјади евра се вложени во тоа. Потпишавме и петиција до Вас, но одговор нема. Затоа, Ве молам одново да го распишете тендерот. Поништете го од морални причини: правото мора да признава морал. Нека се пријават одново двајцата (или повеќе) кандидати. Кој ќе понуди подобри услови – нека победи.

Изложба на детски цртежи за холокаустот на „Охридско лето“ Изложбата „Нови сведоци на холокаустот“ прет ставува различни пристапи, доживувања и толкувања на една од најголемите човечки трагедии. Една од основните специфики на оваа изложба е согледувањето дека во сите дела силно е присутна симболиката додека

прет ставите се движат во дијапазон од мрачни кон трогателни со опомена за страдањето, до слики со длабоко прочистени хуманистички универзални вредно сти. На изложбата се по ставени дела од петнае сетина уметници од Македонија.

Изложба и филмови на „Скопско лето“ Во Музејот на современа уметност, во 11 часот, во рамките на „Скопско лето“ ќе биде отворена ретроспективна изложба на скулптури од Борка Аврамова, додека на летната сцена пред „Универ зална са ла“ со почеток во 20.30 часот ќе биде прикажана ревијата на наградени филмови на „Астерфест 2012“. Станува збор за „Откачување“, добитник на „Златна потковица“ за најдобар документарец, „Пијано“, награден за најдобро сценарио, и „Изгубениот град Свитез“, награден за најдобар анимиран филм.

Изјава на денот

„Предноста на интернетот е голема и неспорна, но големи се и опасностите. За да ги препознаеме замките и да се заштитиме од манипулации, треба да се потпреме на упатствата и на помошта од помладите.“ Гордана Ќирјаниќ


36

МОЗАИК

Петок, 27 јули 2012 година

Малика Шерават го завела Антонио Бандерас Информациите дека 15годишниот брак на Мелани Грифит и Антонио Бандерас е во голема криза се сè побројни. - Нашиот брак минува низ криза како и секој друг изјави Бандерас. Дали ќе ја преживее најновата ќе видиме. Имено, „Радар онлајн“ објави снимка на која Бандерас танцува со прекрасната 35-годишна индиска актерка Малика Шерават, а снимката е направена за време на филмскиот фестивал во Кан. Малика и Антонио биле гости на јахтата на милијардерот Пол Ален, а сведоците тврдат дека привлечноста меѓу нив била очигледна. Во еден момент, Антонио ја грабнал раката на Малика и танцувајќи зад неа, ги повто-

рувал нејзините движења. Целосно му се предал на заводничкиот танц. - Слушнав дека à вели колку е прекрасна. Потоа им пријде една непозната жена, која ја турна Малика, по што таа истрча на палубата сакајќи да ја избегне драма-

та - открива еден гостин на бродот. Минатата недела Мелани Грифит е забележана во Лос Анџелес без венчалниот прстен, што дополнително ги разгоре шушкањата дека на брачната среќа à дојде крај.

Нетрпение меѓу членките на „Спајс грлс“ пред настапот на ЛОИ во Лондон Обожавателите на „Спајс грлс“ беа воодушевени што девојките ќе настапат на Олимписките игри, но, според тврдењата, Викторија Бекам се согласила на повторно обединување само под услов девојките повеќе никогаш да не настапат заедно. - По настапот на Олимписките игри, девојките повеќе не можат ни да замислат да разговараат со неа, ниту да се најдат на иста сцена со неа. Мел Б. беше во право, таа е виновна за изгубениот дух на групата – вели пријател близок на Гери Халивел, кој тврди и дека така изјава во една пригода дала и Џинџер Спајс. Модната дизајнерка и сопруга на фудбалерот Дејвид Бекам, наводно, сака да се дистанцира од групата која ја прослави поради напнатите одно си со останатите

членки на групата. Во текот на претставувањето на мјузиклот „Вива форевер“, Викторија, наводно, позира ла малку подалеку од останатите. - Никој не може да разбере зошто таа не сака да ги искористи понудените можно сти. Сега е време групата повторно да се собере, но таа и Мел Б. не можат да подне сат да бидат во иста про сторија заедно - открива изворот. Портпаролот на Викторија неодамна не сакаше официјално да потврди да ли девојките ќе настапат на Олимписките игри, туку само откри дека добиле неколку прекрасни понуди и нагласи дека нивното враќање не е можно од лични, семејни и од профе сионални причини.

МУ ЗИ ЧА РИ ТЕ ТВР ДАТ: ЗАМП

Поради го добив П о објавените и доставените годишни пресметки за 2011 година на Здружението за заштита на авторски музички права (ЗАМП), се појавија лавина коментари од авторите и од пејачите кои се сè повеќе незадоволни од исплатата врз основа на емитувања на авторските дела. На социјалните мрежи голем дел од авторите или пејачите кои сами ги компонираат своите песни, реагираат дека годинешната исплата за емитувања на композициите е неточна и нејасна. Поп-пејачот Влатко Лозански вели дека ова нема да ја демотивира македонската естрада, а изведувачите ќе добиваат авторски хонорар како и авторите. - Искрено се надевам дека наскоро ќе се пронајде соодветно решение околу случајот со авторските права на македонските композитори. За жал, изведувачките права кај нас сè уште не се регулирани, но не посакувам тоа да се случи и со авторските сто проценти. Ги поддржувам моите колеги за нивната реакција и секое нивно дело е за почит. Се надевам дека македонската сцена и естрада нема да згасне, туку ќе продолжи со добра работа и ќе се компонираат нови хитови - напиша Влатко Лозановски на својот профил „Фејсбук“. Неговиот коментар го поддржале и пејачката Фани Христова, а со сличен коментар се

статус: ГОРАСТ ЦВЕТКОВСКИ

А, бе, го затвориле сушито во „Рамстор“? И сега ние, нинџите, што да правиме?


МОЗАИК

Петок, 27 јули 2012 година

37

ПО ТФР ЛИ СО ФИ НАН СИ СКА ТА РАСП РЕ ДЕЛ БА

бодувањето не ме заслуженото огласил и Роберт Билбилов, кој, исто така, годинава е незадоволен од пресметките за емитувањата. - Мене навистина не ми е јасно како е можно песна за која сум сигурен дека често се врти на радиостаниците, да добие толку мало бодување. Табеларниот приказ и сè што добивме по пошта воопшто не е јасно, а освен тоа, неколку мои пријавени аранжмани не се вкалкулирани во претсметките. Не го добивме заслуженото, а доставените факти се неточни - вели еден наш истакнат композитор, кој сакаше да остане анонимен. За големиот број реакции на македонските композитори, директорот на ЗАМП, Зоран Васковски, изјави дека постои правилник во кој точно се објаснува на кој начин и како е направена исплатата во однос на емитувањето на музичките дела. - Во доставениот материјал, наведовме која композиција колку пати е емитувана,

каде и колкава е нејзината заработка за исплата. Ако на некој ова не му одговара, според нашиот правилник, има право да поднесе приговор за тоа што смета дека е неточно - кратко објасни Зоран Васковски. Здружението за заштита на авторски музички права е организација за колективно управување на авторските музички права, во согласност со ЗАПСП, статутот и дозволата на Министерството за култура на Република Македонија. ЗАМП во континуитет со различна организациска поставеност функционира од 1947 година, само во областа на колективното управување на авторските музички права. Се надеваме дека ова незадоволство за актуелните автори кои ја пропагираат македонската музика и ја пласираат на завидно ниво ќе ја добие заслужената завршница. С.М.

Деми Мур има ново момче Актерката Деми Мур, конечно, најде ново момче, со кое се обидува да го преболи разделувањето со Ештон Качер. Списанието „Лајф енд стајл“ објави фотографии на кои Деми е во друштво со 12 години помладиот новозеландски актер Мартин Хендерсон. Спо ред пи шу ва њето на спи са ни ето, двој ката пре сто ју ва ла во Ко не кти кат, а вре мето го ми ну ва ле на ро ман тич ни ру че ци и вече ри. Иако кружеа приказни дека е многу скршена поради романсата меѓу поранешниот сопруг и колешката, изгледа дека вистината е целосно поинаква. Првпат по многубројните снимања, Деми е со насмевка на лицето.


38

МОЗАИК

Петок, 27 јули 2012 година

Ријана со Меџик Џонсон на јахта во Јужна Франција „Новиот почеток“ на фестивал во Хрватска

П

ејачката Ријана на јахтата закотвена на југот од Франција ја пречека легендата на кошарката, Меџик Џонсон. Музичарката со денови лудуваше со пријателките, па посака малку машко друштво.

Џонсон го дочекала во мини-бикини и му ги покажала убавините на својата јахта. На својот профил на „Твитер“ 52-годишниот Меџик напишал дека лудо се забавувал со Ријана и со нејзиното друштво.

Лејди Гага се заљубила во Грк Скандалозната пејачка Лејди Гага се заљубила во Грк кој држи ре сторан на Крит, каде пејачката прави луксузна вила. Гага се заљубила во изве сен Донован, додека ја надгледувала изградбата на вилата која чини 10 милиони фунти. Тие се запознале додека Гага била во по сета на неговиот ре сторан. Озборувањата во медиумите се дека тие двајца се врска и не се кријат од јавно ста. Донован, наводно, ја учел славната пејачка да зборува и грчки.

Претседателот на Чешка фотографиран со љубовницата

Чешките таблоиди повторно објавија фотографија на претседателот Вацлав Клаус со поранешната стјуарде са Петра Беднарова. Фотографијата е направена на прашко тениско игра лиште, на истото ме сто како и минатата година, и повторно е овековечен моментот на предавање букет цвеќе. Според пишувањето на весниците, средбата по повод роденденот на 32-годишната Беднарова оваа година е остварена порано поради обврски на претседателот во август.

Македонскиот мелодичен панкерски роксостав „Новиот почеток“ утревечер ќе биде дел од годинашното издание на Фестивалот ГРР во Книн, Хрватска. Ова е трето издание на фестивалот и прво појавување на македонски претставник на него. Фестивалот трае два дена, а „Новиот почеток“ ќе биде дел од првата вечер и ќе ја дели сцената со реномираните „Џоук“ од Франција и „Атеист рап“ од Нови Сад, Србија. На 24 февруари оваа година „Новиот почеток“ го издаде својот трет албум „Melancholic machine“ за во мај да почне со концерти да го промовира албумот на својата прва подолга балканска турнеја. Наесен продолжува концертната промоција со уште една турнеја, која ќе ги опфати Бугарија, Романија, Унгарија, Австрија, Швајцарија, Италија и балканските држави. Во меѓувреме момците го подготвуваат својот документарец „10 години почеток“, со кој ќе одбележат една деценија постоење, а работат и на видеозаписот за третата песна „Надреални приказни“. Исто така, во подготовка е и самостоен концерт во Скопје.

„Кабадаис“ промовира албум во Ресен Кога на едно место ќе се спојат креативноста, искуството и желбата за музицирање, резултатот е „Кабадаис“. Минатата година првпат го имаа заедничкиот концерт во ресенската „Таверна“, па како по традиција, денес ќе одржат концерт на истото место со почеток во 22 часот, на кој ќе биде промовиран нивниот прв албум насловен „Четири“. Составена од веќе добро познатите музичари кај нас, но и на Балканот, Ѓоко Максимовски на бас, Дино Милосавлевиќ на тапани, Зоран Костадиновски на гитара и кларинетистот Горан Бојчевски, кој веќе подолг период живее и работи во Словенија, групата „Кабадаис“ претставува музичка „банда“ која ќе ја збогати македонската џезерска сцена.


СПОРТ

Петок, 27 јули 2012 година

39

ПРЕД ВОНРЕДНОТО ИЗБОРНО СОБРАНИЕ В НЕДЕЛА ВО ОХРИД

Омерагиќ се повлече од трката за ФФМ Нема никаков притисок од власта, се повлекувам само стојно за да нема повторно поделби меѓу фудбалските работници во земјава, изјави Омерагиќ

водев би тката и ус пе ав во тоа Ха ра лам пие Ха џи-Ри сте ски, еле мен тар ната не по года на ма ке дон ски от фуд бал, пред вре ме да си за ми не од функ ци јата - до пол ни Оме ра гиќ. Кан ди датот од ОФС Струми ца вче ра пис ме но ја из ве сти Фуд бал ската фе де ра ци ја на Ма ке до ни ја, од нос но ад хок-гру пата што го под готву ва Во нред но то из бор но

со бра ние што тре ба да се одр жи в неде ла, де ка офи ци јал но се повле ку ва од тр ката за пре тседател на ФФМ. Се га единс твен кан ди дат е тре не рот на Вардар, Ил чо Ѓор ѓи о ски, ка ко кан ди дат на ОФС Скоп је, но тој би можел да до бие ри вал во Или ја Јо вков, кан ди датот на ОФС Га зи Ба ба, чи ја жал ба сè уште не до би од го вор. Н.Ѓ.

во утрешниот број

М

а сар Оме ра гиќ, чо ве кот што дол го време беше лидер на фудбалската опозиција во Македо ни ја, че ти ри де на пред одр жу ва ње то на Во нред ното из бор но со бра ние во Охрид се повлече од тр ката за пре тседател на ФФМ. Тврди дека не го вата од лу ка е до не се на без никакви притисоци, само стојно, за да пре станат поделби те ме ѓу фуд бал ски те работници. Не ма ни ка ков при ти сок од вла ста или кој би ло друг, се повле ку вам са мо стој но за да не ма по втор но подел би ме ѓу фуд бал ски те ра бот ни ци во зем ја ва. До кол ку из ле зат по -

ве ќе кан ди дати за гла са ње в не де ла, по втор но ќе има подел би. Тре ба ед наш да пре ста нат подел би те и да поч не да се ра бо ти за до бро то на ма ке дон ски от фуд бал – истак на Ма сар Оме ра гиќ. Тој сегашната ситуација во ма кедон ски от фуд бал ја оце ну ва ка ко ката стро фал на и оче ку ва но вото ра ко водс тво да до не се по зи тив ни проме ни. Ова е дно на дното, подолу од ова не може. Се на де вам де ка но ви те лу ѓе што ќе дој дат во ФФМ ќе ра бо тат мно гу подо бро и де ка ќе до не сат по зи тив ни проме ни. Јас имам мо рал на сати сфак ци ја, не кол ку годи ни ја

ПРИЛОГ ЗА СИТЕ ДЕЧИЊА И ЗА СИТЕ ШТО СЕ ЧУВСТВУВААТ КАКО ДЕЦА ВО ДУШАТА


40

СПОРТ

Петок, 27 јули 2012 година

ВАРДАР ВО РАЗОЧАРУВАЧКА ИГРА РЕМИЗИРАШЕ 0-0 СО БАТЕ И ГО ЗАВРШИ СВОЈОТ ЕВРОПС

Полн стадион, празн

Ф

удбалерите на Вардар не успеаја во реализацијата на зацртаната цел, елиминација на БАТЕ Борисов и пласман во третото квалификациско коло од Лигата на шампионите. Оние два шокантни гола примени во судиското продолжение од првиот меч во Белорусија се покажаа кобни за вардарци, кои на реваншот во Скопје одиграа само 0-0, недоволно за да се елиминира ланскиот учесник во елитното европско натпреварување. Фудбалерите на македонскиот првак сигурно уште долго ќе жалат за пропуштената можност, но и за фактот дека придонесоа повеќе од 30.000 навивачи да си заминат дома со наведнати глави. На националната арена „Филип Втори“ постоеја сите предуслови за вардарци да го одиграат најдобриот меч во поновата историја, трибините беа исполнети до последното место, теренот одличен за игра, но избраниците на тренерот Илчо Ѓорѓиоски како да се исплашија од големиот предизвик со кој се соочија. Иако на сите им беше јасно дека по поразот на првиВардарци поот меч од 3-2 тфрлија и во меч со Вардар едноставно ќе мо- само два удари кон прора да тивничкиот гол ги разоча- тивното. Наместо да се обидуваат да го постигне гол загрозат голот на противникот, „црвенораа присутните на доколку сака црните“ целосно му ја препуштија инида помине во преполната национал- цијативата на белорускиот шампион, кој следната фаза, со малку среќа уште во првото полувреме на арена „Филип на теренот се слуможеше да стави крај на сите дилеми, но гоВтори“ чуваше сосема спростите не реализираа три одлични шанси.

Фактот дека во текот на сите 90 минути вардарци упатија само два удари кон противничкиот гол на најдобар можен начин ја отсликува немоќта на македонските фудбалери да им донесат радост на своите верни навивачи, кои создадоа одлична атмосфера во текот на 90 минути игра од натпреварот. Единствената посериозна шанса Вардар ја имаше буквално во последните секунди кога ударот со глава на Костовски беше одбранет од гостинскиот голман. Тренерот Илчо Ѓорѓиоски, кој во пресрет на реваншот најавуваше дека Вардар има тим за добри европски резултати, на прес-конференцијата по натпреварот имаше поинаков став потенцирајќи дека на неговите фудбалери им недостигало искуство за да покажат што знаат на теренот. - Потфрливме на средината на теренот, можеби и поради фактот дека премногу се очекуваше од фудбалерите. Не можам да им замерам, го дадоа максимумот, но ни недостигаше завршниот удар. Сакам да à се заблагодарам на публиката што дојде во олку голем број на арената „Филип Втори“ да нè бодри, уште еднаш се покажа дека на македонскиот фудбал му е потребен силен Вардар - изјави шефот на стручниот штаб на македонскиот првак.


СПОРТ

Петок, 27 јули 2012 година

СКИ НАСТАП

и срца

41

Мекејлеб три години ќе игра за Фенербахче Улкер Ле стер Бо Мекејлеб во следните три натпреварувачки сезони ќе го но си дре сот на Фенербахче Улкер откако ги договори личните услови од трансферот во турскиот кошаркарски гигант. За услугите на македонскиот репре зентативен плејмејкер сериозен интерес искажаа и челниците на Сан Антонио спарс, но Мекејлеб реши да одолее на предизвикот наречен НБА-лига и да ја продолжи својата успешна европска одисеја. - Разговаравме и со Мекејлеб и со Андерсен, и можам да кажам дека успеавме да пронајдеме заеднички јазик. И двајцата се подготвени да дојдат во Фенер, но за

тоа да се случи, прво ќе треба да се договори отштетата со италијанскиот гигант изјави Кемал Динчер, спортски директор на Фенербахче Улкер. Во меѓувреме, првиот оперативец на Фенербахче имал успешна средба и со челниците на Монтепаски Сиена, на која било договорено висината на трансферот да изне сува 1,3 милион евра. По овој договор, веќе нема никакви пречки за Мекејлеб да се пре сели во Турција и да го облече дре сот на Фенербахче, тим каде што кормилар е неговиот поранешен тренер од Монтепаски Сиена, Симоне Пјаниџани.

ГОНЧАРЕНКО: ЗНАЕВ ДЕКА ЌЕ ОДИМЕ ПОНАТАМУ

Шефот на стручниот штаб на БАТЕ Борисов, Виктор Гончаренко, не го криеше задоволството по пласманот на неговиот тим во следната квалификациска рунда. Младиот стратег уште еднаш изгледаше самоуверено иако призна дека задачата за неговиот тим била сериозно олеснета со двата гола постигнати во финишот од првиот меч во Белорусија. - Доколку првиот меч не завршеше со наш триумф, сигурно дека работите ќе беа многу покомпликувани. Вака, бевме во можност да ја диктираме играта, но не и да бркаме резултат. Не дојдовме да одиграме нула, туку да победиме, но на крајот е најважно што се пласиравме понатаму. Искрено, немаше многу моменти од натпреварот кога стравував дека нема да се пласираме во следното коло истакна Гончаренко, кој, меѓу другото, упати и низа комплименти на адреса на македонските навивачи за фантастичната атмосфера што ја создадоа на „Филип Втори“.

Младите кошаркари ја запреа Шведска Ма кедон ската ко шар кар ска ре пре зен та ци ја за играчи до 16 годи ни стиг на до голем триумф од 67-64 над селекцијата на Швед ска, со кој „цр ве но-жол ти те“ оста наа во игра за ви сок плас ман. Во пр ви от меч од че твр тфи нал ната гру па ма ке дон ски те мла дин ци оди граа од лич но и зас луже но стиг наа до три умф над „ви кин зи те“, на кои ова им бе ше прв по раз на шам пи о натот што се одр жу ва во Рома ни ја. Из бра ни ци те на се ле кто рот Ми хај ловски од лич но го поч наа мечот, ра но по ведоа со 15-5, но Шве ѓа ни те со браа си ли и на пра ви ја ре зул тат ски пре сврт ве ќе до

кра јот на пр во то по лу вре ме (31-33). До са ми от фи ниш мечот бе ше ма кси мал но израм нет, но пре суди од лич ната од бра на на ма кедон ски те ко шар ка ри во пос лед ни те две-три ми ну ти, ко га со не кол ку укра де ни топ ки ус пе а ја да стиг нат до предност што знаеја како да ја задржат до са ми от крај. Кри сти јан Ни колов со 32 по е ни уште ед наш бе ше пр ва ви оли на на ма кедон ски от на ци о на лен тим, доде ка Ан дреј Магдев ски по втор но им пре си о ни ра ше со сво јот се стран на стап, ре а ли зи рај ќи 15 по е ни, де вет ско ка, че ти ри аси стен ции и три укра де ни топ ки.


42

СПОРТ

Петок, 27 јули 2012 година

НАТ

ЖЕ ДА ПОЧ ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ МО Вечерва на Олимпискиот стадион во Лондон и официјално ќе биде означен почетокот на Олимписките игри, најголемиот спортски настан за оваа година. Повеќе од 10.000 спортисти ќе продефилираат на Олимпискиот стадион, дел од нив носејќи ги знамињата на своите земји како дел од големиот спортски спектакл, што ќе го означи и официјалниот старт на најмасовното натпреварување, кое ќе трае сè до 12 август. Македонија е една од 204. земји што ќе бидат дел од Олимписките игри во Лондон, нашата земја на ова натпреварување ќе биде претставувана од атлетичарите Кристијан Ефремов и Христина Ристеска и од пливачите Симона Маринова и Марко Блажевски, кој ќе ја има улогата на знаменосец

на македонската експедиција. Шоуто може да почне, а во ситуација кога нашите спортисти се апсолутни аусајдери, во центарот на вниманието се очекува да бидат колективните спортови, настапот на американскиот кошаркарски тим од соништата, но и обидите на Мајкл Фелпс и на Јусеин Болт да додадат нови златни медали во своите богати колекции со трофеи.

Гркинка исфрлена од ОИ поради расизам Грчката атлетичарка Вула Папахристу е исклучена од грчкиот тим за настап на Олимписките игри во Лондон поради расистичката порака на нејзиниот профил на „Твитер“. - Папахристу нема да биде на списокот на патници за ОИ во Лондон поради изјавите што се во спротивност со духот на Игрите соопшти грчкиот олимписки одбор. Грчката натпреварувачка во трискок во понеделникот на својот профил на „Твитер“

објавила невкусна расистичка шега во која ги навредува Африканците. - Со толку Африканци во Грција барем комарците од западен Нил ќе јадат храна од сопствената куќа - напишала во својата порака Папхристу. Пораката на оваа олимпијка наиде на силни критики во грчките медиуми, по што стигна и одлуката на грчкиот олимписки комитет да ја исклучи Папахристу од олимпискиот тим за Лондон.

Египќаните со лажен „најк“ во Лондон Малку знак „најк“, малку „адидас“ има на фалсификуваната опрема што ја добија спортистите од Египет за нивниот настап на ОИ во Лондон. Египетските олимпијци биле изненадени кога ја виделе својата опрема. - На торбата има големо лого „најк“, а патент-затворачот е со знак на „адидас“.

Тоа изгледа многу смешно – се пожали египетската олимпијка во синхронизирано пливање, Јомна Калаф. Згора на тоа, кога се пожалиле кај официјалните лица во нивната делегација, добиле одговор дека ќе мора да ја носат опремата таква каква што е. Кога се пожаливме за опремата, од египетската

официјална делегација ни рекоа „земи или остави“. На крај сами дадовме околу 2.000 фунти за да купиме нова опрема и да изгледаме колку-толку пристојно на ОИ – објави Калаф. Од компанијата за производство на спортска опрема „Најк“ велат дека грешката не е кај нив и дека ќе бараат одговорност од нивниот овластен дистрибутер за Египет. Од „Најк“ појаснуваат дека немале договор за комплетна опрема со египетските спортисти. - Според договорот со Египет, ние ја обезбедуваме опремата за тренинг, за патување и официјалната облека што ја носат во Олимпиското село, но не и опремата за настап - известија од „Најк“.

НАТПРЕВАРУВАЊАТА ВО ЛОНДО

Погреш фудбал

Севернокореанките се повлекоа од теренот пред мечот со Колумбија бидејќи на семафорот, наместо знамето на Северна Кореја, се појавило тоа на Јужна Кореја

И

ако свеченото отворање на Летните олимписки игри во Лондон е вечерва, два дена претходно почнаа олимписките натпревари на женскиот фудбалски турнир. Че ста натпреварувачки да ги отворат Игрите ја имаа фудбалерките на Велика Британија, кои на радост на домашната публика стартот го одбележаа со победа над Нов Зеланд од 10. Стрелец на единствениот гол за домашната селекција беше Стефани Хатон во 64. минута Но, уште на првиот натпреварувачки ден на ОИ во Лондон се случи и скандал. Фудба лерките на Јужна Кореја одбија да


СПОРТ

Петок, 27 јули 2012 година

43

ОН ПОЧНАА СО СКАНДАЛ НА ЖЕНСКИОТ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР

шно знаме ги налути лерките од С. Кореја излезат на теренот пред натпреварот со Колумбија бидејќи организаторите им го згрешиле знамето. Наме сто знамето на Северна Кореја, на семафорот пред почетокот на мечот се појавило знамето на нивниот нималку омилен јужен со сед, Јужна Кореја. Оваа грешка ги навредила фудбалерките и стручниот штаб на јужнокорејската репрезентација и во знак на револт тие веднаш се повлекле од теренот. - Пред натпреварот на женските фудбалски репрезентации на „Хемпден парк“, знамето на Јужна Кореја се појави на семафорот во заднина наме сто знамето на Северна Кореја. Очигледно, тоа беше ненамерна грешка и ние му се извинуваме на тимот и на Олимпискиот комитет на С. Кореја, со уверување дека ќе преземеме мерки за да не се повтори нешто слично - стои во соопштението од организаторите на ОИ во Лондон. По извинувањето од официјалните лица во Лондон, фудбалерките на С. Кореја, сепак, се вратија и го одиграа натпреварот. Поради инцидентот, мечот почна со повеќе од еден час задоцнување, а заврши со победа на С. Кореја над Колумбија со 2-0.

Мирка златна за Федерер Роже Феде рер го доче ку ва стартот на Олимписките игри како прв но сител на тенискиот тур нир. Во не го вата ве ли чес тве на ка ри е ра му недо сти га само златен олимписки медал. Тој го има овој тро феј, но осво ен во двој ки за ед но со Станислав Вавринка на ОИ во Пе кинг. Но, Феде рер ве ли де ка го има својот златен медал уште од 2000 година. Да, го осво ив уште во 2000 годи на во Сид неј. То гаш ја запоз нав мо јата се гаш на со пру га Мир ка. Таа е де фи ни тив но мо јот златен медал - во ше га ве ли нај до бри от свет ски те -

ни сер. ние во те ни сот има ме мно гу По бедата на Вимбл дон му шан си за по бе ди во те кот на отво ра голе ми шан си и по ОИ годи ната. Губиш еден тур нир, од Лон дон да си за ми не ка ко но ве ќе след ната неде ла си на по бед ник. друг или ако по гре шиш на не - Годи наш ната кој од го ле ми те, след ната по бе да на Првиот олим- годи на си по втор но та Вимбл дон ми му. Но, Олим пи ја дата писки медал го да ва мно гу е не што дру го. Таа се п о г о л е м а освоив во 2000 година слу чу ва на че ти ри госи гур ност и ди ни, шан си те се во Сиднеј кога ја си ла пред мно гу пома ли и не запознав Мирка, поче то кот на маш пра во на гре Олим пи ски те вели швајцарскиот шки. Што значи, се кој игри. Но, меч, се кој гем и се кој тенисер Игри те се ко гаш по ен тре ба да се оди гра се ин те рес но и по на врв но ни во - нагла су ва Фесеб но нат пре ва ру ва ње. Ба рем де рер.

Претставени олимписките медали Два дена пред свеченото отворање на Игрите во Лондон беше откриено како ќе изгледаат олимписките медали. На признанијата, кои ги дизајнираше британскиот уметник Дејвид Воткинс, од едната страна е Ника, грчката божица на победата, а од другата реката Темза, како симбол на Лондон. Во текот на ЛОИ, во британската престолнина ќе бидат поделени околу 2.100 медали, но направени се и резерви во случај да има исти резултати. Медалите се чуваат во кралскиот трезор „Тауер“.


44

РАЗОНОДА

Петок, 27 јули 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 06.45 Добро утро Македонијо 09.00 Без рецепт 09.30 Риба – сериски филм 10.00 Дневник 10 10.20 Метео табела 10.30 Македонски народни приказни 11.00 Лексикомани – образовна програма

11.15 Детски фестивал 12.10 Патување со рабробус 12.30 Симпсонови 13.00 Вести 13.16 ЛОИ 2012- фудбал 15.06 Вести 15.20 Без рецепт 15.35 ЛОИ 2012- фудбал

17.30 Дневник 1 18.10 Тротоар њуз 18.30 Скопска програма 19.00 Симпсонови 19.30 Дневник 2 20.00 ЛОИ 2012 - специјална програма 22.00 ЛОИ 2012 01.00 Стисни плеј

01.45 Бостонски адвокати сериски филм 02.25 Американецот – игран филм 04.02 Стисни плеј 04.47 Без рецепт 05.02 Скопска програма 05.32 Американецот – игран филм

07.15 ТВ серија 08.05 Документарна програма 08.50 Пазар и пари 09.20 Секој е ВИП 10.05 Кралот на Тексас – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за грмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички – играна серија

14.35 Аларм за Кобра 11 – играна серија 15.30 Вести 15.50 Канцеларијата – играна серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Закон и ред – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести 19.00 Метео

19.05 Спорт 19.20 Аларм за Кобра 11 – играна серија 20.10 Девици благороднички серија 21.00 Тоа сум јас 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – сериски филм 22.45 Монк – сериски филм 23.30 Културна хроника

23.40 Хаос – игран филм 01.30 Сексот и градот – сериски филм 01.55 Кралот на Тексас – игран филм 03.30 Вести 04.05 Културна хроника 04.15 Тоа сум јас 04.45 Храна и вино – емисија за гурмани 05.15 ТВ Серија 06.30 Вести Одбрана музика

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата –

рецепт на денот 12.30 Пет и Стен – анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Вкусот на традицијата –

емисија 15.00 Вести 15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице - емисија 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно

документарна серија 18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Евромакс – забавна програма 20.40 Зајди, зајди - музичка емисија 22.00 Вести 22.55 Готи – игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.00 Oчајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 - временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија премиера 12.00 21 – интерактивен квиз

12.30 Доктори – турска серија 13.30 Капали чаршија – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија 17.00 Имотот на дамата 2 сезона – турска серија

17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Капали чаршија - турска серија 20.00 Јунска ноќ – турска серија 21.00 Крај – турска серија 22.00 Доктори – турска серија

премиера 22.55 Метео 5 – временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.10 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.30 Под опсада - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија 17.00 Огнови на љубовта - серија

18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Се за љубов - реално шоу 23.30 Дневник 23.55 Временска прогноза

23.57 Фаличен пансион - серија 00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша-забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер-Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Бакуган цртан филм

11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна - турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер-Германија 13.00 Странски зет - турска серија 13.35 Под липите - турска серија 14.15 Телешоп Бјорнер-Германија 14.30 Топ шоп 14.45 Скај шоп 14.55 Пет плус - детска емисија

15.40 Бакуган - цртан филм 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна лубов - шпанска новела 18.25 Пицикато -забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија

20.45 Љубов и казна-турска серија 21.50 Под липите - турска серија 23.00 Вести - на македонски јазик 23.40 Пицикато -забавна емисија 00.00 Љубов и казна-турска серија 00.50 Странски зет - турска серија 01.30 Игран филм 02.15 Под липите - турска серија 03.45 Опасна љубов - шпанска новела


ИНФОРМАТОР

Петок, 27 јули 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ

916 - Во Охрид умре свети Климент Охридски, средновековен писател и педагог, ученик на светите Кирил и Методиј, основоположник на Охридската книжевна школа, прв словенски епископ во Македонија, патрон на градот Охрид и на Македонската православна црква. Роден е околу 830 - 840 година. 1824 - Роден е францускиот писател Алексадар Дима Синот, кој ги удри темелите на народниот драмски театар. Напиша 16 театарски парчиња, вклучувајќи ја и драматизацијата на романот „Дамата со камелии“. Останати дела: драмите „Незаконски син“, „Дениза“, „Господин Алфонс“, „Полусвет“. 1917 - Умре швајцарскиот хирург Емил Теодор Кохер, добитник на Нобеловата награда за медицина во 1909 година. Тој ја испитуваше функцијата на штитната жлезда и значително придонесе за развојот на современата хирургија. 1921 - Канадските лекари Фредерик Грант Бентинг и Чарлс Бест првпат го изолираа инсулинот, што набрзо овозможи ефикасно лекување на дотогаш смртоносната шеќерна болест. 1927 - Во село Лавци, Битолско, е

ХОРОСКОП

21.03 19.04

родена Фана Кочовска - Цветковиќ, најмлад народен херој од НОВ, носител на партизанска споменица 1941. Почина на 17 април 2004 година. 1955 - Република Австрија повторно стана суверена држава. Австрија во 1938 година беше окупирана и припоена кон Германија, а по Втората светска војна беше уште десет години под окупација на сојузничките држави. 1981 - Почна со работа новата Железничка станица во состав на Транспортниот центар во Скопје. Последниот воз од старата железничка станица замина во 11 часот и 30 минути, а првиот воз на новата железничка станица стигна во 12 часот и 35 минути. 1984 - Во Лозана, Швајцарија, умре Џемс Мејсн, познат британски актер, кој многу генерации го паметат по голем број успешни артистички остварувања во повеќе од 80 филмови и театарски дела. Филмови: „Бегалец“, „Човек во сиво“, „Ѕвездата е родена“, „Јулиј Цезар“, „Лолита“, „Лордот Џим“, „Галеб“, „Убиство по нарачка“. Роден е во 1909 година. 1984 - На патот Скопје - Приштина, во сообраќајна несреќа загина Вецко Домазетовски, македонски писател, литературен критичар и новинар. Роден е во Белград, на 10 јануари 1950 година. 1992 - Во Скопје, во чест на почнувањето на курсот за дообука, во касарната „Кузман Јосифовски – Питу“ е одбележан почетокот на високото воено школство во Република Македонија.

Овен – Ако колегите ви забележуваат за начинот на работење, не мора веднаш да полемизирате, туку прво сослушајте ги. Совет: не е лесно да го добиете тоа што го сакате, мора малку да се потрудите.

20.04 20.05

Бик – Вие знаете да уживате во сè што ви се случува и ве опкружува, убавината на животот е во малите нешта. Совет: уживајте во добрата храна и во пријатното друштво.

21.05 20.06

Близнаци – Обидете се да го задржите доброто расположение, внесете ведар дух во домот. Совет: посветете внимание на советите од добрите пријатели што се грижат за вас.

21.06 22.07

Рак – Внимателно изберете го пријателот со кој сакате да одите на одмор. Оваа година го заслуживте одморот од соништата. Совет: нема потреба од агресивно однесување.

1996 - Во текот на Олимписките игри во Атланта експлодира бомба во забавен парк, усмртувајќи двајца и повредувајќи 110 луѓе. 2001 - Умре Ацо Петровски, филмски работник, продуцент и режисер. Беше претседател за кинематографија во владата на Н.Р Македонија во 1947 година. Ја формираше Кинотека на Македонија и беше нејзин прв директор. Има режирано повеќе документарни филмови: „Велигденски адети“, „Галичка свадба“, „Азот“, „Дервиши“ и други. Продуцент е на играните филмови: „Време без војна“, „Најдолгиот пат“, „Оловна бригада“, „Татко“, „Дубровски“ и друго. 2007 - Во експлозија на камионбомба во Багдад, во близина на пазарот Карадах, препоплн со купувачи, во шиитскиот дел од градот, загинаа 61 лице, а 94 луѓе беа ранети. Од експлозијата изгореа десеттина автомобили, а се запали и трикатна зграда. 2008 - Умре египетскиот режисер Јусуф Шахин. Негови познати филмови: „Земја“, „Алексадријо, зошто?“, „Египетска приказна“, „Имигрант“, „Хаос“. Во Кан во 1997 година му е доделена специјалната награда за животно дело. Заслужен е за пробивот на Омар Шариф, единествениот светски успешен арапски глумец. 2008 - Умре лордот Дејвид Расел - Џонстон, поранешен претседател на Парламентарното собрание на Советот на Европа и негов известувач за Косово и Методија. На оваа функција беше од 1999 до 2002 година.

23.07 22.08

Лав – Вашата горделивост не ви дозволува да сослушате една личност која сака да ви се извини за ненамерно направената грешка. Бидете потолерантни. Совет: внимавајте со кого флертувате.

23.08 21.09

Девица – Умеете да ги анимирате луѓето што ве опкружуваат, затоа сите сакаат да бидат во ваше друштво. Совет: посветете внимание на физичката состојба.

22.09 23.10

Вага – Ако сакате да ја дознаете вистината, то гаш сос лу шај те ги си те ин вол вирани во настанот што ве вознемири. Со вет: не мо жете да до би ете сè што ќе по са кате, би дете разум ни во оче ку ва њата.

24.10 21.11

Скорпија – Флертувањето со еден колега може да прерасне во нешто посериозно, размислете дали сте подготвени за нова врска. Совет: проверете ја крвната слика.

45

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Денеска е Св. апостол Акила По род Акила бил Евреин. Во првиот век живеел во Рим заедно со жена си Прискила. Во времето на цезарот Клаудиј, како и сите останати Евреи, биле принудени да го напуштат градот, па се населуваат во Коринт. Таму ќе се сретнат со апостолот Павле. Поверувале во проповедта за Христа и станале блиски соработници на апостолот Павле. Тој неколкупати ги спомнува во своите посланија. Подоцна се враќаат во Рим, па заминуваат за Ефес... Според преданието, Акила, како еден од 70-те апостоли, го проповедал христијанството во многу краишта, а земниот живот го завршил маченички, убиен од незнабошците.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св. кордовски маченици

Групата кордовски маченици ја сочинуваат: Јурај, Аурелиј, Феликс, Наталија и Лилиоза. Аурелиј бил роден во Кордоба во Шпанија. Кога се оженил со Наталија, живеел како христијанин. Еднаш бил сведок на случка кога еден христијанин храбро ја исповедал својата вера во Христос. Бил многу вознемирен и поради тоа посакал да биде маченик за Христос. Со истиот идеал бил зафатен уште еден брачен пар: Феликс и Лилиоза, како и монахот Јурај. Во 852 година сите биле осудени на смрт поради тоа што му се спротивставувале на исламот.

22.11 21.12

Стрелец – Семејните недоразбирања повторно го окупираат целото ваше внимание, крајно време е да ги решите проблемите. Совет: партнерот многу се труди да ви го подобри расположението.

22.12 19.01

Јарец – Бидете поупорни ако сакате да имате поголем успех во реализирањето на идеите. Совет: посветете внимание на финансиската ситуација, премногу сте опуштени во последните денови.

20.01 18.02

Водолија – Вие како да немате потреба да се дружите, а константното игнорирање на пријателите сè повеќе ги разнишува односите. Совет: дефинирајте ги емотивните желби.

19.02 20.03

Риби – Разговорот со еден бик ќе ве расположи и ќе ги отстрани сите ваши дилеми. Совет: добрите пријатели секогаш се тука за вас, само треба да побарате помош, а таа ви е неопходна.


46

РАЗОНОДА

Петок, 27 јули 2012 година

Почеток: 18.00 и 20.00 часот „Човек-пајак“ Жанр: Акција, авантура Режија: Марк Веб Почеток 22.30 часот

КИНО „МИЛЕНИУМ“

ИЗЛОЖБИ

„Што да очекувате кога очекувате“ Режија: Кирк Џонс Жанр: комедија, романса Почеток: 17.15, 19.30 и 22.00 часот

Му зеј на ма кедон ската бор ба за др жав ност и са мо стој ност, Му зеј на ВМРО и Му зеј на жртви те од ко му ни стич ки от режим Ме ѓу на род на колек ци ја Отво рен од втор ник до недела од 10.00 до 18.00

САЛА 2: „Каубои и вонземјани“ Жанр: акција, трилер, научна фантастика Режија: Џон Фавреу Почеток: 10.30 и 13.00 часот

КИНО „РАМСТОР“

Му зеј на Ма кедо ни ја „Тра ди ци о нал ни пред мети од метал“ „1+ 1 Жи вот и љу бов низ ма кедон ската исто ри ја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Рим ска мо нетар ни ца во Сто би

„Мачорот во чизми“

Му зеј на со вре ме на умет ност Излож ба „Пра го ви“

Жанр: анимиран филм Почеток: 15.30 часот

„Пустинско цвеќе“ Жанр: драма Режија: Шери Хорман Почеток: 15.00 часот „Ледена доба 4“ Жанр: анимација, авантура, комедија Режија: Стив Мартино, Марк Турмејер

„Кунгфу-панда 2“ Режија: Џенифер Јух Автор: Џонатан Аибел, Глен Бегрер Почеток: 11.00, 13.00 и 15.00 часот

Му зеј на Град Скоп је По сто ја на по ста вка

„Огледалце, огледалце“ Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Тарсем Синг Почеток: 17.30 и 20.00 часот

На ци о нал на га ле ри ја на Ма кедо ни ја: Даут-па шин амам, Чи фте-амам и Ма ла ста ни ца По сто ја на по ста вка Об је кти те на На ци о нал ната га ле ри ја ра ботат од 10.00 до 18.00

„Предавство“ Жанр: акција, драма Почеток: 22.00 часот

ЗРНЦА НА МУДРОСТА Царството може да му биде доверено само на тој што го сака светот исто како и своето тело! Лао Це

што го имаш, тогаш сите проблеми ќе ти изгледаат лесни! Ирска поговорка Ако сакаме да успееме во овој свет, прво мораме да имаме само-

Ако чеканот е единствениот алат

l

31

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

l Штип

36

Велес l

l Радовиш

35

l Кичево

l Неготино

35

l Кавадарци

28

32

28 l Охрид

Делчево

33

33

l Дебар

l Струга

28

l Кочани

33

28

26

33

Скопје l

31

29

l

l Прилеп

Голема несреќа е кога човекот не знае што сака, а вистинска катастрофа е кога не знае што може! Јован Дучиќ

Во текот на денот ќе дува ветер од западен правец, кој ќе се движи со брзина од 21 километар на час.

Крива Паланка

33

доверба, а потоа да се жртвуваме! Паскал Најдобрата работа што може да му се случи на еден човек на овој свет е да се роди среќен! Марк Твен

36

l Струмица

36 l Гевгелија

Вре мето де не ска ќе би де топ ло, во Скоп је ми ни мал ната тем пе ратура ќе би де 15 Цел зи усо ви сте пе ни, а ма кси мал ната 33 сте пе ни. Влаж но ста на возду хот ќе би де 50 про цен ти, а вид ли во ста до 10 ки ло метри. Би о мете ото е не по вол но за лу ѓето со хро нич ни боле сти.

Битола

28

l Ресен

l

32 18 САБОТА 36

18 НЕДЕЛА 39

19 ПОНЕДЕЛНИК 37

30

Барселона

28

Букурешт

27

Будимпешта

30

Загреб

31

Софија

36

Атина

29

Приштина

29

Сараево

29

Белград


Рецепт на денот

Пита со малини ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: 220 г путер 400 г шеќер во прав 2 жолчки 1 лажица екстрат од ванила или една лажица сок од лимон 400 г брашно 100 г мелени ореви 350 г малини

" SAGITTARIUS# TARIUS#

STRU^WACI ZA ELEKTRONIKA

OPREMUVAWE SO MOTORNI VOZILA

GLINEN DUVA^KI MUZI^KI INSTRUMENT (MN.)

PLEMENSKI SIMBOL KAJ INDIJANCITE

ORGANSKO SOEDINENIE

TURISTI^KO MESTO VO TURCIJA @ELEZNICA

Ê

É

A

P

DOBIVAWE PRETSTAVA ZA NE[TO (MN.) SARA VON

JAPONSKI POLITI^AR KAKUEI

^UVSTVITELNOST, VOZBUDENOST VLE^NA MA[INA NA VOZ NEUTRON @ENI PRIVRZANICI NA MANIRIZMOT

DR@AVEN SOCIJALIZAM JU@NOAMERIKANSKO TOVARNO @IVOTNO SKULPTOR

DEL OD RASTENIE

VID ALKOHOLEN PIJALAK NESKROTEN

PATEKA ZA XOGING PEJA^KATA ROS VOJNI^KI VISOKI ^EVLI

JAPONSKA SITNA PARA

Æ

ITALIJA MUZI^KI INSTRUMENT (MN.)

P POKAZNA ZAMENKA ZASILEN MOTOR NA "FI]O#

POLO@BA, RASPORED NATRIUM

Æ

SKAPOCEN KAMEN ATLETI^ARKATA FRIMEN

J

UTRINSKI ATMOSFERSKI TALOG KATRAN "I TAKA NATAMU# LI^NA ZAMENKA

POKRAINA (TUR.)

MODEL NA "FORD# TONA

RETKOST (LAT.)

IMAGINAREN BROJ

VOSPALENIE NA IRISOT

TEMPERATURA

2 3 2

VID JU@NO OVO[JE

NARODNI TANCI URO[EVAC

POLITI^AROT RABIN PRIBOR ZA PU[EWE

9 6

6

9

7 5 4 3 3 7 5 3 4 1 5 8 7 6 1 6 9 4 3 4 1 2 7 3 6 8 7 1

7 4 8 9 7

6 9 1 5 8

1 9 2 6 3

5 9 7 2 1

6 4 1 9 6 3 4 5

8 3 9 6 2

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: EMOTIVNOST, LOKOMOTIVA, ETATIZAM, N, KOREN, LAMA, TRIM, VIWAK, RIN, DAJANA,POZICIJA, I, NA, OVA, ORA, JICAK, RUBIN, ^IBUK, ROSA, AJALET, ITN, RARITET, KA, I, T, IRITIS; SUDOKU: 1) 852 793 641, 341 862 579, 697 514 328; 286 347 915, 934 158 762, 175 629 834; 563 481 297, 719 235 486, 428 976 153; 2) 718 462 359, 456 913 728, 329 587 164; 184 329 675, 975 641 283, 263 875 491; 541 296 837, 892 734 516, 637 158 942

ПРИГОТВУВАЊЕ: Путерот се остава на собна температура неколку часа да се стопи, а потоа се мати со шеќерот во прав. При матењето се додаваат жолчките и екстрактот од ванила. На крај се ставаат брашното и оревите. На премачкана тава се става половина од тестото и нежно се притиска со рака, па се ставаат малините, а одозгора другиот дел од тестото. Се пече на 180 Целзиусови степени околу 35-40 минути. Кога колачот е испечен и оладен, може да се прелее со растопено чоколадо, а одозгора се става шеќер во прав.

47

РАЗОНОДА

Петок, 27 јули 2012 година


ВИЦОТЕКА

Зошто кога патува со автомобил, Црногорецот носи ножици со себе? За да го скрати патот! * * * À вели Мујо на Фата: - Фато, свари ми чај без лимон! По некое време, доаѓа Фата од кујната и вели: - Мујо, нема лимон, сакаш да ти сварам чај без нешто друго?

* * * Едно утро Трпана пиела кафе со сосетките. Една од нив собрала храброст и à вели на Трпана: - Трпано, соседите зборуваат дека си имала сексуални односи со некој просјак? Трпана се замислила, па à одговорила: - Да, точно е. Дојде просјакот и ме праша дали може да му дадам сè што не користи Трпе!

ТИКЕТ СЕК Ј Алтах Гродиг Оксер Ним

1 1

Риека Задар Штромгодсе т Фридрикшта д

Коефициент 5.4

1 1

Den 27 Juli  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you