Page 1

vo ovoj broj

ДЕН ЗА ДОМОТ И ЗА УБАВИНАТА

1 5 денари

www.den.mk

2

29o

Понеделник, 24 септември 2012, година 1, број 158

Појадок со вкус на барок Град Скопје трета година по ред ја организира манифестацијата „Појадок на мост 2012“

ПРЕМИЕРОТ СЕ ОБВРЗА ДА ИМ ГИ ВРАТИ ПАРИТЕ ОД ДДВ НА ФИРМИТЕ ДО ФЕВРУАРИ

4-5

Владата со план „Б“ против кризата ДЕНЕСКА КОМПРОМИС МЕЃУ ТОДОРОВ И ЛЕКАРИТЕ, ОД УТРЕ ПОВТОРНО НА СУД

Протест наместо штрајк

10


2

ВЕСТИ

Понеделник, 24 септември 2012 година

Окрупнување на долг рок

КЛАУС: ДВОЛИЧНИТЕ ЛИДЕРИ НА ЕУ ЈА УНИШТУВААТ ДЕМОКРАТИЈАТА ВО ЕВРОПА

КОМЕНТАР

Бране СТЕФАНОВСКИ

Вла дата ја усвои страте ги јата за окруп ну ва ње на зем јодел ското зем ји ште. Тоа не е лошо. Стручња ци те одам на збо ру ваа дека требаше да се доне се та ква страте ги ја. Сит ното зем јо по сед ниш тво е ед на од причините за ситното и неп лан ско про из водс тво, за нама лувањето на производс твото, за на ма ле ни от извоз, за зголемениот увоз и за невидено високите цени на зем јодел ски те про изводи, што веќе ретко кој може да ги ку пи во потреб ни те коли чи ни. Лу ѓе то веќе почнаа да купуваат домат на парче. Зголемување то на тр говски от де фи цит, што го ге не ри ра увозот на земјоделски производи, е срам за Македонија. Но, тоа е ед на ра бота! Поголема болка е тоа што пос лед ни те подато ци по ка жу ва ат де ка влез ни те тро шо ци за про из водс тво во зем јоделс твото се зголемени за повеќе од 25 насто. Ва кви те тро шо ци и профитот на земјоделците не им овозможу ва ат да созда дат ви шок средс тва за ин ве сти ции во но ви пар це ли. Па, та ка про сеч ната површина со која рас-

полагаат нашите земјоделци е 1,6 хе ктар, нас проти богатиот западно европски се ла нец кој рас пола га во про сек со 55 хектари сопстве на по вр ши на. Ка ко ќе оди ова окруп ну ва ње и кол ку ќе трае е голе мо пра ша ње. Ако ја сфатат сите сериозно, таа стратегија треба да се тера од раце те на ед на власт во ра це те на дру га, ако не е така, таа ќе се заборави како и мно гу страте гии за мно гу сто пан ски деј но сти во нашава земја (за туризмот, за енергетиката...). Сепак, па ра лел но со неј зи ното спро веду ва ње оста ну ва им пе рати вот од спро веду ва ње на дру ги те си стем ски мер ки: кон зи стентна аграрна политика, ре ша ва ње на отку пот во це лост и на кра јот тол ку фа лените земјоделски субвенции да го пронајдат патот до ви стин ски от зем јоде лец. Се га си те по ка зате ли ука жу ва ат де ка кана лите на тие 100 милиони евра се затнати, односно функционираат само во еден правец. За окрупнувањето на земјоделските површини читајте го нашето ви ду ва ње во еко ном ската рубрика на „Ден“.

Чешкиот претседател Вацлав Клаус во разговор за британскиот неделник „Сандеј телеграф“ упати критики кон „архитектите“ на новата насока на Европската Унија. Означувајќи ги за политичари со две лица, Клаус рече дека тие ја уништуваат европската демократија. Реагирајќи на неодамнешната средба на министрите за надворешни работи на 11 земји-членки на ЕУ и говорот на претседателот на Европската комисија, Жозе Мануел Баросо во Европскиот парламент за создавање европска федерација, Клаус изрази страв дека е дојден крајот на процесот на ликвидација на демократијата во Европа.

- Потребно е да се замислиме пред тоа, како да ја обновиме нашата државност и суверенитет. Тоа не е можно во федерација. ЕУ треба да оди во обратна насока - смета чешкиот претседател. Тој признава дека неговата земја во 2004 година стапила во Европската Унија, но не во федерација каде што сите земји ќе станат ирелевантни провинции. Тоа е иронијата на историјата. Во 1989 година не можев ниту да претпоставам дека ќе го правам ова, дека мојата улога ќе биде да проповедам за вредностите на демократијата, додава Клаус, кој признава дека со своите ставови е осамен меѓу европските државници.

ВО ЛАВИНА ВО НЕПАЛ ДВЕ ЛИЦА ЗАГИНАА, 13 СЕ ИСЧЕЗНАТИ

ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: Печатница „Серафимовски“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

redakcija@den.mk, 02/3162 666

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 Стопанска банкa жиро-сметка 200-0024863780-03 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач - Живко Серафимовски Управител- Јован Јовчески Главен и одговорен уредник - Бране Стефановски Заменик на главниот уредник - Љубиша Николовски Помошник на главниот уредник - Александар Сидоровски Уредници: Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Лавина во Непал на хималајскиот врв усмрти еден германски планинар и водач од Непал, а уште 13 лица се сметаат за исчезнати, соопшти денеска непалската полиција. Полицискиот претставник Басанта Бахадур Кувар потврди

дека лавината се урнала од врвот Манаслу од 8.163 метри височина, во северниот дел на Непал. Меѓу исчезнатите има државјани на Германија, Франција и на Непал, а 10 планинари од истиот тим преживеале.


Понеделник, 24 септември 2012 година

Појадок со вкус на барок

Граѓаните очигледно трикратно задоволни од власта - добија скромен појадок, раскошни фасади и оригинален Камен мост.

ВЕСТИ

3

САМАРАС СО ЗАКАНИ ЌЕ БАРА ПОДДРШКА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ШТЕДЕЊЕ

Самарас планира да спроведе партиска дисциплина со тоа што им се закани на неговите 128 пратеници дека ќе бидат исклучени од партијата доколку гласаат против мерките. Сепак, според партиски извори, премиерот е повеќе загрижен од реакцијата на јавноста. Една од причините што дебатата ќе биде ограничена е да се минимизираат можностите за протести и собири пред Парламентот.

ГРЧКАТА ЗЛАТНА ЗОРА ОТВОРИ СВОЈА КАНЦЕЛАРИЈА ВО ЊУЈОРК ВО МЕКСИКО ПРОНАЈДЕНИ СЕДУМ Грчката неофашистичка партија Златна зора отвори своја канцелаОБЕЗГЛАВЕНИ ТЕЛА рија во Њујорк за да ги претстави Седум обезглавени тела, исечени на парчиња и запалени биле оставени вчера покрај главниот автопат во западно Мексико, соопштуваат денеска западните медиуми. Во соопштението од мексиканската влада се наведува дека телата биле пронајдени во пластични ќеси во приколка на запален камион во државата Мичоакан и оти, најверојатно, станува збор за убиство поврзано со војната меѓу наркокартелите. Идентитетот на жртвите ќе биде тешко да се утврди поради состојбата во која се наоѓаат телата.

своите идеи и иницијативи, како дел од поголемата кампања за контакт со Грците во странство, соопштува електронското издание на грчкиот весник „Катимерини“. Веб-сајтот на канцеларијата на Златна зора во Њујорк ги повикува Грците од дијаспората да донираат храна, облека и лекови за добротворни иницијативи на партијата, кои се ограничени само за Грци. Првите донации од њујоршкиот филијала на ултранационалистичката партија веќе пристигнале во Грција и биле распределени во Атина, соопштуваат извори од партијата.


4

АКТУЕЛНО

Понеделник, 24 септември 2012 година

ГРУ ЕВ СКИ ВЧЕ РА ВЕ ТИ ДЕ КА ИД НА ТА ГО ДИ НА ЌЕ ПОЧНЕ ИЗГРАДБАТА НА

Планот „Б“ на Груев подига економскио

П

ремиерот Никола Груевски пред бизнисмените на трите стопанските комори најави дека, по објавувањето на официјалните податоци кои укажуваат дека македонската економија е во рецесија, на сцена стапува планот „Б“, а тоа е изградба на патната инфраструктура. ДДВ ќе се расчисти, а буџетскиот дефицит идната година ќе се намали Груевски го презентира резервниот план за излез од кризата, по неможноста да се најде концесионер за изградба на автопатиштата поради малиот број автомобили што сообраќаат по нив и поради неодобрувањето кредити од меѓународните банки на заинтересираните концесионери. Затоа, вели Груевски, преминавме на резервниот план, а тоа е подготовка да се понудат за концесија два нови патни правци за автопати за кои имаме сигнал за добивање поддршка. - Тоа се патните правци Гостивар - Кичево и Скопје - Блаце. За останатите почнавме разговори за кредити и за наоѓање други начини за финансирање - рече Груевски и додаде дека се надева во наредните три-четири месеци Владата да ги има првичните резултати од

тој обид. Ако оваа операција заврши успешно, може да се очекува дел од овие автопатишта да почнат да се градат идната година. Од првичните разговори сме оптимисти, сепак треба да се заврши целиот процес за да видиме да-

ли ќе успееме во оваа замисла нагласи премиерот. Тој најави интензивирање на крупните капитални инвестиции, како што е изградбата на гасоводната мрежа, потоа изградба на пругата кон Бугарија и кон Албанија и

реконструкција на пругата на Коридорот 10, изградба на крупни енергетски проекти и слично. Пред претставниците на големите извозни компании и на мали и на средни фирми, организирани во коморите, Груевски се осврна и на досегашните реформи и проекти на Владата. Од доаѓањето на власт во 2006 година, укажа премиерот, новата економска политика на Владата, што се спроведува веќе шест години, внела многу промени. - Овие нови политики внесоа многу промени во економијата, решија многу проблеми и создадоа многу подобри услови за бизнис. Се разбира има многу уште работи кои треба да се подобрат и проблеми кои треба да се решат, а предизвиците на оваа должничка рецесија дополнително ги потенцираа дел од преостанатите слабости кои постојат и на кои ќе


АКТУЕЛНО

Понеделник, 24 септември 2012 година

5

АВТО ПА ТИШ ТА ТА

ски ќе го т развој

останеме фокусирани и посветени во периодот пред нас - рече Груевски. Македонија мора да продолжи со одржување здрава макроекономска политика и спроведување на реформите, истакна Груевски. Тоа значи натамошно одржување ниски стапки на даноци и придонеси. Во тој контекс ќе го одржиме ветувањето дадено на бизнисмените и на граѓаните. Владата нема да зголеми ниту еден данок во Република Македонија - изјави Груевски. Продолжување со структурни реформи за подобрување на бизнис-климата и конкурентноста на економијата, обезбедување поволни кредитни линии за малите и за средните претпријатија од Европската инвестициска банка со повластена каматна стапка, вети премиерот.

- Дозволете во оваа прилика да најавам дека штом ќе се влезе во поголемо искористување на кредитната линија субвенционирана камата од 5,5 отсто, чија последна транша е 100 милиони евра, во текот на следната година Владата ќе обезбеди нови 100 милиони евра под исти услови со цел ублажување на последиците од европската должничка криза, рече Груевски. Владата ќе го реализира ветувањето за зголемување на пензиите и социјалната помош за 5 отсто почнувајќи од март следната година, додека зголемувањето на платите во јавната администрација ќе биде одложено за една година. - Пензиите ќе пораснат и за околу 2 отсто заради законските усогласувања со растот на трошоците што заедно ќе биде околу 7 процентно зголемување. Во овој момент останува само една дилема дали зголемувањето на пензиите да биде како процент од зголемување од 5 отсто или линеарно зголемување со еднаков апсолутен износ за сите пензионери во Македонија. Многу е веројатно дека Македонија во 2013 година ќе биде единствената или една од ретките земји во Европа која во ва-

квите услови ќе најде начин да ги зголеми пензиите на пензионерите и социјалните надоместоци за лицата приматели на социјална помош - изјави премиерот Груевски. Во 2013 година, рече тој, земјата ќе продолжи со низок буџетски дефицит и ниско ниво на задолженост. - Во 2013 година нема да дозволиме ниту масовни отпуштања од администрацијата заради заштеди во буџетот ниту намалува-

ње на платите, нема да се зголемат даноци, инфлацијата ќе биде ниска околу 2,5 отсто, субвенциите на земјоделците, пензиите, банкарскиот сектор и денарот ќе останат стабилни. Владата ќе продолжи со засилено инвестирање во изградба на инфраструктура во развојно технолошките зони и во индустриските зони, рече меѓу другото Груевски во обраќањето пред претставниците на стопанските комори.

ДРЖАВАТА ЌЕ ГИ ПЛАЌА ДОЛГОВИТЕ И ЌЕ ГО ВРАЌА ДДВ

До февруари наредната година целосно ќе биде решен проблемот со ДДВ во македонската економија, вети Груевски. - Ќе го елминираме доцнењето на плаќањето кон стопанството, доцнењето и плаќањето на ДДВ и тоа до крајот на февруари 2013 година. Донесовме одлука до ноември годинава половина од овој долг да биде исплатен. Веќе се обезбедени и средства за оваа намена - изјави премиерот Груевски. Одлуката е донесена поради потребите нешто да се смени во политиката за опоравување на економијата, изјави Груевски. Тој додаде дека светската економска криза ги намали нарачките од странство поради намалување на потрошувачката во тие земји. Тоа драстично се

одрази и врз производството на македонските компании: - Овој проблем почна во 2009 година со економската криза, по што се појави дефицит во буџетот, а се одрази и врз повратокот на ДДВ - рече Груевски. Но и покрај кризата, рече Груевски, Македонија за разлика од многу земји во Европа, услеала да ја одржи стапката на невработеност на ниво од 2008 година, пред да почне кризата, да не ги намали платите и пензиите и да не ги зголеми даноците. Како што рече Груевски, опоравувањето на економијата во земјава зависи од ситуацијата во Европа. Се очекува дека и наредната година ќе мине со тешкотии, а кон крајот на годината треба да се почувствува подобрување на ситуацијата.


6

АКТУЕЛНО

Понеделник, 24 септември 2012 година

СДСМ бара нов ребаланс на буџетот Владата итно да подготви нов ребаланс на буџетот бара Економско-социјалниот совет на СДСМ. Според Ванчо Узунов, член на Советот, Владата во новиот ребаланс треба да ја констатира рецесијата и проекцијата за растот на БДП да ја сведе на реално остварлива, 0 проценти, 0,5 проценти или евентуално 1 процент.

Узунов нагласи дека Владата итно треба да престане со сите непродуктивни трошења, односно со сите трошоци што на никаков начин не помагаат да се излезе од големата економска криза. Узунов побара Владата во најкраток можен рок, една недела до десет дена, да објави податоци со точните долгови што ги има

кон стопанството и тоа по основа на невратен ДДВ и по основа на искористени, но неплатени производи и услуги од компаниите. Потоа веднаш да подготви и да спроведе програма во која прецизно ќе биде дефинирано како долгот кон стопанството ќе го сведе на нула до крајот на годинава, истакна Узунов.

Со пари од Светска банка ќе се покрива речното корито во Прилеп Коритото на Дабничка Река ќе се покрива од мостот кај касарната „Мирче Ацев“ до вливот во градската река во Прилеп. Надлежните од Општината најавија изградба на широка двонасочна современа сообраќајница, со што ќе се спречи присутното ширење на непријатната миризба, а истовремено ќе им се стави крај и на редовните поплави во овој дел од градот. По неодамнешната акција за чистење на коритото од ѓубре и смет, локаните власти со пари од Светската банка ќе ја почнат и реализацијата на проектот. Заради со децении нерегулираното

речно корито, минатиот август во овој дел од градот се случија големи поплави кои предизвикаа и штети. Локалните власти вакви решенија најавуваат и на други делови по течението на реката. Во централниот дел, со сличен проект ќе се обезбедуваат и дополнителни паркинг-места. Прилеп со помош на приватна инвестиција, изгради прва катна гаража во Македонија со 400 паркинг места, а на повидок до крајот на годината се гради уште една со трговски центар. Со овие две и другите паркинг места Прилеп за подолг период го реши проблемот со паркирање. Р.А.

Грците не ги сакаат новите мерки за штедење Поголем дел од Грците сметаат дека новите мерки за штедење кои Владата мора да ги спроведе за да може да ја добива потребната финансиска помош се штетни, од кои најдебелиот крај

ќе го извлечат сиромашните. Според резултатите од истражувањето спроведено од агенцијата МРБ, повеќе од 67 проценти од населението сакаат да останат во еврозоната, а голем процент од нив очекуваат дека и наредните години ќе се воведуваат мерки за штедење бидејќи ќе треба многу време за Грција да се опорави од должничката криза. Владата на Грција преку намалувањето на платите, пензиите и социјалната помош успеа да по стигне договор за намалување на потрошувачката во висина од 9,5 милијарди евра. Владата размислува да ја зголеми и возраста за пензионирање, односно Грците наме сто на 65 години да одат во пензија на 67 години, а ќе се крати и во ената и здравствената потрошувачка. Мислењата на Грците се поделени. Дел сметаат дека мерките за штедење ќе à помогнат на земјата, додека голем дел од населението не е оптимист за иднината на земјата. Додека населението е против мерките за штедење, од Европската комисија, Европската централна банка и Меѓународниот монетарен фонд сметаат дека земјата треба што по скоро да го изработи новиот пакет на мерки за штедење. Агенцијата МРБ го спроведе ова истражување во периодот од 18 август до 10 септември.

ЌЕ СЕ ОКРУПНУВААТ

Нова Н

е можам да се воздржам пред почетокот на текстов да не ја искоментирам изјавата на министерот за земјоделство, Љупчо Димовски, во која вели дека зголемувањето на увозот на храна во последните неколку години е ре зултат на зголемувањето на стандардот на граѓаните. Ретко смешна, лаичка и популистичка изјава кога видливо сиромаштијата се зголемува секојдневно, односно секојдневно се отпуштаат работници! Всушност, Димовски треба да знае дека увозот се зголемува затоа што дома не се произведува тоа што можеме, ама не знаеме да го произведеме и не само неговата влада туку сите влади до сега. Димовски наме сто да се фали со непо стојниот стандард, треба да знае дека увозот на храна во последниве години го зголеми трговскиот де фицит, што реперкуира други штети врз макроекономијата на земјава. Но, те ма на овој текст ќе биде новата мерка на Владата за окруп ну ва ње на зем јодел ските површини. Идеја за нова коле кти ви за ци ја, но се га на економски основи. Тоа не е лошо. За та кво окруп ну ва ње уште од рас ту ра ње то на коле -


АКТУЕЛНО

Понеделник, 24 септември 2012 година

7

Т ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПОВРШИНИ

колективизација За каква инвестиција за окрупнување можеме да зборуваме кога земјоделецот не може да си ги плати трошоците за производство, да го плати ангажираниот семеен работник, да купи нова механизација...

кти ви те збо ру ва ат тие што ја поз на ва ат еко ном ската те о ри ја. Да има ше не кој да ги чуе, тоа тре ба ше да поч не вед наш по осамо стојувањето на Македонија, пред 21 година. Можеби до се га ќе има ше не ка ков че кор во таа ра бота би деј ќи тоа ќе биде долг и мачен про-

цес. Ка ко ќе се окруп ну ва, со на ред ба од Вла дата? – не може! Да речеме со примамливи кредити за купување на со седната пар це ла? Во се гаш на ва ситуација кредитите за земјоделецот и со повластена каматна стап ка му се то вар, при нерешен откуп и откупни цени и дру ги те мер ки за кои мно гу пати сме зборува ле. Повластени от кредит подраз би ра, на при мер, на ме сто рата од 520 евра (редовна банкарска обврска), рата од 500 евра (со повластена камата), што не е некој голема разлика. Македонскиот зем јоде лец е си рома шен. Не вра боте но ста во овој се ктор е нај голе ма. Вкуп но вра боту ва 120 илјади, а само приватниот 115 илјади. Значи 96 проценти до се кто рот е во при ват ни ра це. Од вработените 115 илјади, 50 ил ја ди се неп лате ни се меј ни работници, односно работни ци кои се меј но го ра ботат зем јоде ли е то, но не ма ат при ходи, не ма ат плата. За ка ква ин ве сти ци ја за окруп ну ва ње

можеме да зборуваме кога земјоде ле цот не може да си ги плати тро шо ци те за про из водство, да го плати ангажираниот семеен работник, да купи нова механизација итн. Земјоделс твото, ка ко се ктор, не ге не ри ра до вол но при ход за да можат си те вра боте ни да вле зат во редов ни те ка на ли на економскиот систем (примања, придоне си, даночни обврски). Ве ру ва ме де ка до кумен тот има на со ки за ре ша ва ње на овие пробле ми. Страте ги јата за кон соли да ци ја на зем јодел ското земјиште е направена за пер и одот од 2012 до 2020 година. Но, овој потфат нема да за вр ши за осум годи ни и по крај под др шката на европ ски те фондови. Најголема пречка ќе на и де на имот ни те од но си, наследство на земјиштето, нерешените судски спорови околу поделбата на тоа наследство итн. Потоа, на да леку познатата македонска судска ажурност во решавањето на тие проблеми, спо ро ви што се влечат со

де це нии ток му по ра ди ед на ме ѓа, е не за ед на пар це ла. Страте ги јата пред ви ду ва разме на на пар це ли на раз лич ни ло ка ции, што, исто та ка, е голем проблем, со оглед на раз лич но ста на плод но ста на парцелите. Како и да е окрупнувањето на земјоделското земјиште е потребно. Но, не само окрупнувањето туку и зголемувањето на земјоделското земјиште, а не негово претворање во градежно земјиште. Сега имаме тренд на опаѓање на површините под насади од причини на кои земјоделците се жалат секојдневно. Каде е големото Скопско Поле. Видикот е прекинат со огромни градежни грдосии во кои станови купуваат токму земјоделците откако ќе го продадат имотот за бадијала, колку за еден стан во Скопје... Значи, стратегијата за окрупнување да биде паралела во земјоделската политика, а не, како некаков приоритет, да ги фрли во сенка основните и сега потребни мерки што ги мачат земјоделците. Б.С.


8

АКТУЕЛНО

Понеделник, 24 септември 2012 година

ЕВРОПСКИТЕ ЗАКОНИ ПОВРЗАНИ СО ИЗБОРИТЕ ВЛЕГОА ВО СОБРАНИЕ

Клеветата и избирачкиот список пред пратениците Игор ЧАВЕСКИ

З

аконите со европско знаменце, кои се дел од обврските од дија логот на високо ниво со Европската Унија, дене ска влегуваат во собраниска процедура. Откако го поминаа владиниот филтер, за измените на Изборниот законик, за финансирањето политички партии и за декриминализацијата на клеветата ќе се расправа во комисиите за политички систем и за европски прашања. Нивното доне сување, по себно измените на Изборниот законик, е директно поврзано со претстојните локални избори откако опозицијата се закани дека размислува да ги бојкотира доколку не се направат сериозни промени на проблематичните делови. И додека за опозицијата е очекувано со сите сили да се обидува даг и протурка нивните предлози и забелешки, до последен момент е неизвесно како ќе се одне сува албанскиот коалициски партнер во власта, ДУИ. Иако од партијата на Ахмети уверуваа дека, и покрај кризата во одно сите со ВМРОДПМНЕ, ќе ги поддржат сите закони, пред неколку дена го блокираа законот за земјоделство и рурален развој. Во делот на изборното законодавство, најголемите забелешки се одне суваат на избирачкиот список, за кој се бара да претрпи ажурирање и намалување на бројот на запишани избирачи. Граѓанска асоцијација „Мост“ во својот последен извештај повр зан со реформата на изборите констатираше дека од шест приоритетни препораки од ОБСЕ и од ОДИХР, две се целосно имплементирани во предлог-законот, две се делумно имплементирани, додека останатите не се по-

Нивното донесување е директно поврзано со претстојните локални избори откако опозицијата се закани дека размислува да ги бојкотира доколку не се направат сериозни промени на проблематичните делови

врзани со измени на Изборниот законик и се одне суваат на заплашувањето на избирачите кое треба да се регулира во Кривичниот законик. Што се одне сува до избирачкиот список, оценките на сите експерти, но и на политичките партии е дека не е логично за држава која има два милиони жители да има 1.800.000 запишани гласачи, и дека таа бројка мора се намали. Работната група која беше формирана за проверка на списокот констатираше дека најголем проблем се 146.000 запишани гласачи кои не по седуваат биометриски документи без кои не можат да излезат на гласање. Според групата, токму оваа

бројка може да биде погодна цел за манипулација и дека нивниот статус во избирачкиот список мора да се регулира до почетокот на изборите. Најефективна мерка за ажурирање на списокот е на тие избирачи кои не по седуваат нови документи да им се испрати изве стување дека ќе бидат избришани од избирачкиот список и нема да можат да ги остварат своето право на глас на следните избори. Декриминализацијата на клеветата за новинарите како дел од реформите во делот за медиумите постојано беше тема на разговорите со претставниците на Европската Унија. Непосредно пред доаѓањето на комесарот за проширување Штефан Филе,

министерот за правда Блерим Беџети го претстави новиот Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Со него се одредува т.н. каскадна одговорност за новинарот, уредникот и сопственикот на медиумот, при што висината на паричниот надомест, кој е предвидено како крајна мерка, за сите изне сува максимални 27 илјади евра. Оштетениот има право да подне се барање за објавување одговор и повлекување или исправка на навредливата или клеветничката изјава во рок од седум дена од денот кога дознал дека е објавена, а медиумот, пак, е должен во рок од 15 дена да го објави демантот.


Понеделник, 24 септември 2012 година

АКТУЕЛНО

9

ЌЕ СЕ ЗАСИЛИ КОНТРОЛАТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО ПРЕД ИЗБОРИ

Парите на партиите под контрола на ревизорот В о законот за финансирање на политичките партии се уредени начинот и по стапката за обезбедување на финансиските средства, потоа располагањето со средствата за тековната работа и дејствување на политичката партија, но најважни од сè се промените во начинот на контрола на финансирањето и фин а н с и с ко - м ат е р и ј а л н о т о работење на политичките партии. Последниот извештај на ГРЕКО укажува дека до сегашните измени и дополнувања на Изборниот законик се повеќе козметички во однос на финансирањето на предизборните кампањи и дека мал напредок е направен во транспарентното трошење на финансиските средства од страна на политичките партии за време на изборната кампања. Оттаму и предложените измени се одне суваат на редовното финансирање на политичките партии, како

Како резултат на препораките на ОБСЕ и ОДИХР, но и на забелешките на ГРЕКО во евалуацијата за Република Македонија, во собраниска процедура се најде и законот за финансирање на политичките партии

и во однос на потребата од државните органи да преземат поконкретни чекори за да се осигури дека се воспо ставени неопходните процедури за да можат да се применат санкциите, како што е губењето јавно финансирање. Исто така, препораките се насочени кон уредување на по стапките потребни за да се информираат и обучат политичките партии за нивните обврски за подне сување на финансиски извештаи и да се обезбеди порационален и проактивен систем за надзор и санкционирање . Во таа насока се и предложените измени и дополнувања

на законот и тоа: - транспарентност во финансирање на политичките партии ќе биде обезбедено со обврската на својата веб-страница да го објавуваат регистарот на донации на секои шест ме сеци за изминатиот шестме сечен период, во рок од 15 дена од денот на истекот на шестме сечниот период или на друг соодветен начин да го направат до стапен до јавно ста. - во зајакнување на системот на контрола и задолжителен надзор над работењето на политичките партии ќе учествува Министерството за финансии, кое најмалку еднаш годишно ќе спроведува обуки на политич-

ките партии за материјално-финансиско работење и начинот на пополнување на финансискиот извештај. Новина во измените на законот е и казнената политика која освен прекршочна казна предвидува и суспензија на финансирањето на партијата доколку не по стапува според одредбите од законот и не подне сува редовни извештаи до Државниот завод за ревизија. Она што на измените на законот за финансирање на политич ки те партии им фрла светлина на форма лизам се висините на казните. Имено, глоба во из нос од 1.000, 2.000, 5.000 и 10.000 евра ќе се изрече на политичка партија ако не по стапи во согласност со одреде ни одред би од овој за кон. Овие суми се речиси безначајни ако се има предвид со колка ви суми рас пола га ат поголемите партии во Македони ја и кол ку па ри тро шат за реклама и за кампања.


10

АКТУЕЛНО

Понеделник, 24 септември 2012 година

БЕЛИТЕ МАНТИЛИ ДЕНЕСКА ИЗЛЕГУВААТ НА УЛИЦА

Наместо штрајк, протест Л Менче АТАНАСОВА-ТОЧИ

екарите денеска ќе излезат на мирен протест на половина час за време на паузата за појадок, а веднаш потоа нивни и претставници на синдикатите ќе седнат на преговарачка маса со министерот за здравство, Никола Тодоров. Целиот медицински персонал на половина час ќе ги напушти болниците, а на клиниките протестот ќе се одржи на просторот наменет за хелиодром. Ова е епилогот од вчерашниот состанок на Тодоров со првите луѓе на трите синдикати во здравството. Штрајк денеска нема да има бидејќи судот донесе одлука за негово привремено откажување. Протестот е организиран од двата најголеми синдикати, Самостојниот синдикат за здравство и фармација и Синдикатот на клиниките, ќе биде масовен и поддржан од лекарите низ цела држава. Единствено новиот паралелен синдикат за здравство „Мајка Тереза“, кој е формиран пред десетина дена, нема да го подржи протестот и нема да излезат надвор од клиниките. Гранковиот синдикат излегува на протест бидејќи не се задоволни од моделот „плаќање според сработеното“, а Синдикатот на клини-

ките бара стопирање на овој проект, зголемување на платите на ниво на судиите и надлежните да им се обраќаат со достојна почит. - Не сум среќен бидејќи лекарите ќе излезат на протест, но им се дозволува да излезат, да го искажат своето незадоволство и да го искористат своето граѓанско право - изјави по средбата министерот Тодоров.

Тој објасни дека тужбата за откажување на штрајкот ја поднел, не само затоа што не било испочитувано времето на преговори и не била организирана минималната работа за време на штрајкот, туку и затоа што бил загрижен за здравјето на пациентите. Според Тодоров, за време на штрајкот можело да се случи да почине некој пациент, а тоа сериозно ќе имало влијание врз кариерата на некој од лекарите. Сето тоа би имало многу тешки последици, дури и политички, нагласи Тодоров. - Лекарите нема да дозволат ниту еден живот да биде загрозен. Кога го објавивме штрајкот, ние кажавме дека зад него стои Синдикатот, но според законот директорите на клиниките се должни да ја организираат работата за време на штрајк - изјави Дејан Ставриќ, претседател на Синдикатот на клиничкиот блок. Според најавите, денешниот протест нема да ја наруши работата во болниците, ќе се примаат пациенти на прегледи, а операциите ќе се вршат според закажаниот редослед. И покрај преговорите за кои се очекува дека ќе добијат на интензитет, од Синдикатот на клиниките најавија дека ќе ја обжалат тужбата на Тодоров и доколку не дојдат до заедничко решение ќе бараат нов датум за штрајк.


ДОСИЕ

Понеделник, 24 септември 2012 година

Со фалсификувани евра на пазар Единицата за економски и компјутерски криминал при СВР Скопје подне се кривична пријава за двајца жители на скопско Арачиново поради по стоење основано сомневање дека сториле кривично дело

„фалсификување пари“. Истражен судија на двајцата им одреди притвор во траење од по 30 дена. Приведените, откако претходно од непознато лице набавиле лажни пари, во текот на август и септември годинава во неколку колонијални продавници во Скопје и на кванташкиот пазар повеќе пати пуштиле во оптек фалсификувани банкноти во апоени од по 100 евра. Според документираните сознанија, двајцата во по сочениот период успеале да пуштат во оптек 700 евра, односно седум фалсификувани банкноти од по 100 евра.

Со камен по полициско лице По завршувањето на саботниот фудбалскиот натпревар меѓу ФК „Тиквеш“ од Кавадарци и ФК „Ѓорче Петров“ од Скопје, околу 20 домашни навивачи почнале да фрлаат камења и предмети кон полициските службеници од полициската станица Кавадарци и кон гостинската навивачка група, при што еден полицаец повредиле со камен во пределот на лицето. Тој е пренесен и задржан на лекување во Здравствениот дом во Кавадарци, каде што му е утврдена телесна повреда. Кавадаречката полиција презема мерки за расчистување на случајот.

Го запрел, го ранил и си заминал

Во саботата навечер, во населбата Точила, трие сетгодишен прилепчанец, додека со автомобил се движел кон дома, бил пре сретнат од возило со темна боја, кое му го попречило движењето. Од возилото излегло непознато лице и откако му упатило вербални закани, истрела ло два куршума од пиштол во негов правец, при што прилепчанецот

се здобил со две огно стрелни рани во пределот на подлактицата на левата рака. Сторителот го напуштил ме стото на инцидентот, а повредениот побарал помош во Градската болница во Прилеп. На возилото на повредениот екипата од полициската станица во Прилеп утврдила две дупки во левата врата и го задржала на понатамошна обработка.

11

Претепани гости во дискотека

Вчера наутро во 3.20 часот во Го стивар, пред вле зот на ди скоте ката „Ел до ра до“, по прет ход на рас пра ви ја, пет ми на го сти од се лото Чајле, на возраст од 20 до 24 годи ни, би ле фи зич ки нападнати од сопственикот на ди скоте ката и дру ги ли ца кои го обез беду ва ле об је ктот. Момчињата биле тепани со ту па ни ци и со кло ци, при што се здо би ле со вид -

ли ви по вреди. Ќоте кот не пре станал ни кога на ме стото на на ста нот се по ја ви ле поли ци ски службе ни ци, па поли цај ци те би ле при нуде ни да испукаат неколку преду преду вач ки истре ли во воздух од огнено оружје. По сми ру ва ње то на си туа ци јата, сите учесници во тепачката би ле при веде ни во полициската станица во Го стивар.

Република Македонија ИЗВРШИТЕЛ именуван за подрачјето на Основните судови Извршителот од врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот од со ЕДБ и седиште на , засновано на извршната исправа Нотарски Акт - од на , против должникот од с. Боговиње со ЕДБ и седиште во и заложен должник Абедин Алити од с. Боговиње со ЕМБГ и живеалиште во с. Боговиње, за спроведување на извршување во вредност на ден 20.09.2012 година го донесува следниот:

ЗАКЛУЧОК ЗА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА (врз основа на член 167 став 1, член 169 став 1 и член 170 став 1 од Законот за извршување) СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на недвижноста означена како деловен простор – производен погон во м.в. Плачарница, КО Боговиње, со следните катастарски индикации : запишана во Имотен лист бр. 4163 за КО Боговиње при АКН. – Одд. Тетово, која се наоѓа во владение и сопственост на заложниот должник Абедин Алити од с. Боговиње. Продажбата ќе се одржи на ден 15.10.2012 година во 10 часот во просториите на извршител Ванчо Марковски на ул. Илинденска бр. 64 во Тетово. Почетната вредност на недвижноста , утврдена со заклучок на извршителот И.бр.112/2011 од 20.09.2012 година, изготвен врз основа на член 165 од ЗИ изнесува 20.840.874,00 денари без вклучен 18 % ДДВ, под која недвижноста не може да се продаде на првото јавно наддавање. Недвижноста е оптоварена со следните товари и службености: Засновано заложно право ХИПОТЕКА ОД ПРВ РЕД во корист на доверителот Алфа Банка АД Скопје, врз основа на Нотарски Акт ОДУ.бр. 137/08 од 03.04.2008 година. Должникот кој како сопственик домува во продадената семејна станбена зграда или стан не го задржува правото да домува тука и е должен зградата односно станот да ги испразни во рок од 60 дена од денот на донесувањето на Заклучокот за продажба, а ако тоа не го стори, извршителот на предлог од купувачот присилно ќе го изврши испразнувањето на зградата односно станот. На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10(една десеттина) од утврдената вредност на недвижноста, како и лицата кои согласно член 171 став 3 од ЗИ се ослободени од полагање на гаранција. Уплатата на паричните средства на име гаранција се врши на жиро сметката од извршителот со бр. 210061160430277 со даночен број 5028006130976 што се води кај НЛБ Тутунска Банка АД Скопје. На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање. Најповолниот понудувач-купувач на недвижноста е должен да ја положи вкупната цена на недвижноста, во рок од 15 дена од денот на продажбата, во спротивно ќе се определи нова продажба, а од положената гаранција ќе се намират трошоците на новата продажба и ќе се надомести разликата меѓу цената постигната на поранешната и на новата продажба. Овој заклучок ќе се објави во следните средства за јавно информирање дневен весник ДЕН и дневен весник на албански јазик Журнал. Заклучокот ќе се достави до странките, заложните доверители, до учесниците во постапката, до лицата кои имаат запишано или законско право на првенство на купување и до надлежниот орган на управата. ИЗВРШИТЕЛ


12

СКОПЈЕ

Понеделник, 24 септември 2012 година

ДОДЕКА СЕ ИЗГРАДАТ КАТНИТЕ ГАРАЖИ СПРОТИ „МАКЕПТРОЛ“ И КАЈ „БЕКО“

Градот во трет обид за продажба на дуќаните во гаражите

Н

а крајот на неделава Град Скопје со јавно наддавање повторно ќе продава деловни про стории во двете катни гаражи што се во изградба на улиците Свети Кирил и Методиј, спроти компанијата „Макпетрол“, и на улицата Даме Груев кај „Беко“. Викендов увид во текот на изградбата на гаражата на улицата Свети Кирил и Методиј изврши лично градоначалникот Коце Трајановски. Досега целосно е завршена карабината на гаражата. Во тек се занаетчиските работи за водоводната и за електричната инсталација, како и машинските инсталации за климатизација на објектот. - Изградбата на катната гаража меѓу улицата Свети Кирил и Методиј и булеварот Македонија се одвива според предвидената динамика. Овој објект очекувам да биде завршен во првите ме сеци од 2013 година. Тој ќе има два ката под земја и седум ката над земја и во него ќе бидат обезбедени 445 паркинг-ме ста, од кои 17 паркинг-ме ста ќе бидат за лица со по себни потреби - изјави градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски Про сторот со комерцијална намена што е предмет на продажба во катната гаража спроти „Макпетрол“ се наоѓа на приземје и на завршниот кат со вкупна површина од 1.230 квадратни метри. Деловните про стории што се предмет на продажба во катната гаража на улицата Даме Груев спроти по-

лициската станица „Беко“ се со вкупна површина од 1.892 квадратни метри. Почетната продажна цена за катната гаража на Даме Груев е 2.000 евра за квадратен метар, а за катната гаража на Свети Кирил и Методиј е 1.750 евра за квадратен метар. Но, иако се продаваат деловните про стории, рокот за изградбата на катната гаража кај „Беко“ е неизве сен, објектот тапка в ме сто. Од Градот велат дека не се знае точно кога оваа гаража ќе биде готова бидејќи допрва ќе се испитува договорот со сплитската фирма „Конструктор инженеринг“, вреден 14 милиони евра. На ваков чекор се одлучиле поради проби-

вањето на роковите за изградба на гаражата од страна хрватската компанија. Од Градот велат дека доколку се утврдат неправилно сти и се раскине договорот со сплит ската компанија, повторно ќе се бара нов изведувач за да се довршат градежните работи. За ре а лизација на катната гаража спроти „Макпетрол“ Градот обезбеди 10,7 милиони евра дел од градскиот буџет и дел од подигнатиот кредит од НЛБ Тутунска банка. На градските власти ова им е трет обид да ги продадат дуќаните во двете сопствени катни гаражи што се во изградба. Со парите од продажбата се планира да се заврши изградба-

та на објектите. По цена од 2.050 евра без ДДВ, на првиот оглас за продажба компанијата „Тинекс“ купи деловен про стор во катната гаража кај „Беко“. На првата лицитација биле продадени два блока, од 470 квадратни метри и еден од 90 квадратни метри. За него највисока понуда до ставила фирмата „Калдрма“. Од Градот велат дека очекуваат да има заинтере сирани за про сторот со комерцијална намена и во двете катни гаражи, со оглед на тоа дека и двете се наоѓале на атрактивна локација во центарот на градот, а градоначалникот Трајановски лично гарантираше дека тие ќе бидат навреме завршени. С.Т.Ј

Гази Баба продава градежно земјиште во Хиподром Општината Гази Баба по пат на јавно наддавање ќе продава градежно неизградено државно земјиште во населбата Хиподром. Зем ји ште то е на ме не то за из град ба на се меј ни стан бе ни ку ќи. Се

работи за продажба на 19 градежни парцели чија големина се движи од 271 до 404 квадратни метри. Јавното наддавање за градежните парцели ќе се одржи на 9 и 10 октом ври 2012 годи на. Почет ната

це на на јав ното над да ва ње за си те гра дежни парцели е едно евро за еден квадратен метар. Рокот за пријавување на јавното наддавање е до 2 октомври годинава.


Понеделник, 24 септември 2012 година

СКОПЈЕ

13

Скопјани појадуваа со градоначалникот Околу 2.000 граѓани вчера имаа можност да седнат на заеднички појадок со градоначалникот Коце Трајановски на Камениот мост. Манифе стацијата „Појадок на мост 2012“ трета година по ред ја организираат Град Скопје, Секторот за лока лен економски развој на Град Скопје и Средното уго стителско училиште „Лазар Танев“. - Ми прет ставува особено задоволство што овој настан преминува во традиција благодарение на вас, кои секоја година го поддржувате појадокот на мост со вашето присуство. Поради својата уникатност, би сакал и се надевам дека овој настан ќе стане препознатлив за Скопје и ќе продолжи да привлекува голем број по сетители кои би уживале во убавините на нашиот град - изјави градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски. Целта на манифе стацијата беше на едно ме сто да се обеди-

нат и зближат сите граѓани на главниот град. На мо стот беа по ставени маси со појадок подготвен од донаторите „Тинекс“, „Пивара Скопје“, „Здравје Радово“, ме сарници „Римес“, пекарница „Специјал“, „Винчини“, ме сарници „Жива“,

Занаетчиска комора, „Жито лукс“, „Жито леб“, градска кафе ана „Пелистер“ и ре сторан „Кај Џино“. За музичкиот дел од манифе стацијата беа задолжени и уличните свирачи на Град Скопје. Вле зот за присуство на ма-

нифе стацијата, како и секоја година, беше бесплатен. Поради комплексно ста на про сторот каде што се одржува манифе стацијата „Појадок на Мост“, бројот на влезниците беше ограничен на околу 2.000 влезници.


14

СВЕТ

Понеделник, 24 септември 2012 година

ЛЕЖИ НА МИЛИЈАРДИ, А ПРОПОВЕДА

Најбогата в не ја сака

Луѓето што им се љубоморни на богаташите треба да работат повеќе за да направат повеќе пари, а не да пијат, да пушат и да излегуваат, смета Џина Рајнхарт

Католички свештеници злоупотребувале повеќе од 600 деца Католичката црква во австралиската држава Викторија призна дека нејзини свештеници сексуално злоупотребувале повеќе од 600 деца од 30-тите години на минатиот век, пренесуваат светските агенции. Надбискупот на Мелбурн, Денис Харт, овие злодела ги нарече „ужасни и срамни“. Информацијата е објавена во документ поднесен до државната парламентарна комисија, која ги истражува случаите на злоставување. Активисти наведуваат дека многу случаи не се пријавени и

дека само во државата Викторија бројот на жртвите би можел да изнесува околу 10.000 деца. Црквата во документот нагласува дека во последните 80 години биле регистрирани 620 случаи, а повеќето се случиле меѓу 60-тите и 80-тите години од минатиот век. Наведено е и дека се води истрага за уште 45 случаи. Надбискупот истакна дека е важно да се биде отворен во врска со ужасното злоставување кое се случувало во Викторија и во други места.

Џ

орџина Хоуп Рајнхарт е на добар пат за стане најбогатата личност на светот и да ги симне од листата на најбогати луѓе во светот Бил Гејтс и Карлос Слим. Јавноста дозна за неа откако стана наследничка на три четвртини од гигантската фабрика за минерали „Ханкок проспектинг“ на починатиот рударскиот магнат Ланг Ханкок. „Бизнис инсајдер“ наведува неколку причини зошто никој не ја сака Рајнхарт, која стана првата жена-милијардер во Австралија. Една од причините е нејзината неодамнешна изјава дека луѓето што им се љубоморни на богаташите треба да работат повеќе за да направат повеќе пари, а не да пијат, да пушат и да излегуваат. Со оваа изјава таа ги разбесне припадниците на австралиската работничка класа кои живеат од плата до плата. Во една прилика таа нагласи

Награда за гл

Ромни, конечно, пријави данок Републиканскиот кандидат за претседател, Мит Ромни, по огромниот притисок на јавноста дозволи поглед во неговите финансии. Во 2011 година тој заработил речиси 14 милиони долари и за тоа платил 1,9 милион долари данок, пренесува „Дојче веле“. Приходите на Ромни доаѓаат, пред с“, од инвестиции, дивиденди и приходи од камати, кои во САД се оданочуваат значително пониско отколку личниот доход. Освен тоа, Ромни и неговата сопруга Ен за добротворни цели донирале околу четири милиони долари.

дека на австралиските рудари треба драстично да им се намалат платите за да станат поконкурентни во индустријата, особено поради африканските рудари кои работат за два долари дневно. Кога вакво нешто ќе каже личност која заработува еден милион долари на половина час, не чуди што не ја сакаат ниту рударите. Нејзиниот обид во пишување проза, пак, заврши со лавина критики, при што беше „распната“ по медиумите поради нејзините граматички и правописни грешки, а особено поради идејата дека Австралија треба да се подели на два дела. Јавноста не го дели ниту нејзиниот став за климатските промени бидејќи Џина смета дека владиниот данок за јаглерод диоксид е потполна бесмислица и залудно трошење пари. Во 2010 година таа се обиде

Ромни, кој е противник на Барак Обама, на претседателските избори во ноември беше жестоко критикуван поради тоа што не ги објавуваше своите даночни пријави поради што ги подгреваше шпекулациите дека можеби криел пари во даночни оази.

Пакистанскиот министер за железници, Гулам Ахмед Билур, понуди награда од 100.000 долари за главата на авторот на антиисламскиот филм „Невиноста на муслиманите“, кој го крена на нозе арапскиот свет - Денеска објавувам дека оној што ќе го убие богохулникот што го навреди пророкот ќе добие награда од 100.000 долари - изјави пакистанскиот министер во


СВЕТ

Понеделник, 24 септември 2012 година

15

РАБОТЕЊЕ ЗА ДВА ДОЛАРИ ДНЕВНО

о Австралија, но никој

да си го ,,обели образот“ преку купување медиуми. Имено, таа потроши 285 милиони долари и купи акции во компанијата ,,Ферфакс медиа“, која е сопственик на водечките австралиски весници и радиостаници. По влезот во медиумите многумина новинари стравуваа дека овие угледни весници наскоро ќе се претворат во проповедачи на нејзините десничарски ставови. Како јавниот, така и приватниот живот на богаташката е исполнет со контроверзии. По смртта на нејзината мајка, нејзиниот татко се ожени со куќната помошничка, која Џина подоцна

ќе ја обвини за убиство на нејзиниот татко. Таа дури зачувала и неколку негови органи за идна полициска истрага на која се надевала. И покрај тоа што помошничката само три месеци по смртта на нејзиниот татко се премажила за негов најдобар пријател, истрагата покажала дека милијардерот починал од природна смрт. Како и нејзиниот татко, Џина е позната по своите расистички ставови и нетрпение кон домородците. Таа отворено ја искажува својата нетрпеливост кон Абориџините, но можно е да има полусестра Абориџинка. Имено, Хилда Кикет тврди дека е вонбрачно дете на нејзиниот татко и оти тоа може да го докаже со ДНК-тест.

СУДСКА БИТКА СО СВОИТЕ ДЕЦА Џина Рајнхарт моментално се занимава со голема правна битка против три од нејзините четири деца за фондот што го основал нејзиниот татко за внуците. Овој фонд, кој поседува удел во компанијата, требало минатиот септември да ги распредели средствата што ги контролира, токму кога најмладото дете на Џина, Гинија, наполнило 25 години. Но, Џина се потрудила да го помести рокот кога на децата ќе им биде дозволено управувањето со фондот, а тоа е во 2068 година! Цврсто решена самостојно да ја има целокупната контрола, таа ги предупредила децата дека ќе се соочат со банкрот ако не се согласат на нејзините услови.

- Потпишете или утре банкротирајте. Часовникот отчукува. Имате само еден час до банкротирање и финанскиски колапс - стои во пораката која по елетронска пошта ја испратила до своите деца. Три од нејзините четири деца, кои се повозрасни, ваквата нејзина постапка ја оценија како „измамничка, манипулаторска, безнадежно конфликтна и, пред сè, срамна“. Дека не се работи за алчност зборува фактот што Џина им понудила на трите деца солидна сума пари ако се согласат со нејзиниот план. Изгледа дека повеќе се работи за моќ и контрола отколку за пари. На крајот, најбогатата личност во Австралија, на сите времиња, е навикната да оди по свој пат.

авата на авторот на „Невиноста на муслиманите“ Пешевар. Тој ги повика талибанците и Ал Каеда да бидат партнери во овој благороден дел додавајќи дека доколку има шанса, би го убил авторот на филмот Накула Басилеј Накула со сопствени раце, а потоа можат и да го обесат. Во насилните протести во Пакистан поради американскиот антиисламскиот филм пред три дена загинаа 15 луѓе.


16

ФЕЉТОН

Понеделник, 24 септември 2012 година

Фељтон

( 18 )

Наградуваниот европски бестселер „Собирач на светови“ е возбудлива приказна за извонредниот живот на сер Ричард Бартон, една од најинтригантните и најконтроверзните личности од викторијанската ера. Авторот за потребите на романот се упатил на тримесечно патување низ Танзанија по трагата на самиот сер Бартон, што на приказната à дава дополнителна автентичност. „Тројанов е извонреден раскажувач, неговата приказна содржи живописни слики на магија, на еротични средби и на ужас“ – „Тајмс литерари саплемент“ „Постојано задоволство... Тројанов ги ниже бројните наративни гласови во романот со совршен слух“ – Џајлс Фоден, автор на „Последниот крал на Шкотска“ „Волшебен роман“ – „Фајненшал тајмс“

ЕВРОПСКИOT БЕСТСЕЛЕР „СОБИРАЧ НА СВЕТОВИ“ Аџијата, сатрапите и печатот на истрагата

Големиот везир Рашид паша Палата Топкапи Истанбул Assalamu Alaikum Wa Raahmatullahi Wa Barakatuhu. Мир на вас, мир за сите што се под Ваша заштита. Сакам да ви предочам една случка која на прв поглед можеби нема да изгледа дека е од суштинско значење или дека би можела да претставува моментна закана за интересите на калифатот, но која, во секој случај, според моето скромно видување, треба внимателно да биде разгледана од владата. Сигурен сум дека се сеќавате на мојата белешка пред повеќе од една година во врска со британски офицер кој беше отишол на аџилак, настан поздравен со напливи на восхит од страна на британските медиуми, кои го прогласија за херој на мигот. Пред неколку недели, издавачката куќа †Лонгман грин# изнесе извештај напишан од истата личност, Ричард Френсис Бартон, поручник на британската армија, за неговиот богохулен аџилак, кој го извел преоблечен како Патан од Индија. Сите весници £ отстапија огромен простор на оваа публикација, се натпреваруваа во пофалбите на еден таков храбар потфат, сјајно достигнување и така натаму, и главно се испотепаа меѓу себе, надитрувајќи се во ласкање. Очигледно ништо во оваа доба не ја возбудува имагинацијата на читачката публика на Британското кралство од смелите истражувачки патувања во делови од светот за кои не можат да создадат никаква ментална слика. Од една страна, причините за успехот на книгата ми се чинат очигледни и безопасни, но од друга, мистериозни и ужасни. Граѓаните на британското кралство копнеат

да учествуваат во авантура на освојување на светот; тие копнеат по диета со современи легенди, со кои ќе можат индиректно да се поистоветат. Меѓутоа, и покрај тоа, исто така се сомневам дека овие публикации подготвуваат темел за не толку далечна иднина кога претходно далечните непознати агли од светот ќе станат дел од кралството. Оваа литература затоа служи да ја запознае публиката со земјите кои британската империја планира да ги вклопи во своите граници. Оттаму, според мене, оваа очигледна тривијална афера одразува вознемирувачки развој кој бара будно внимание, особено заради тоа што опкружувањето во овој случај не е Африка или џунглите на Индија, туку нашите најсвети светилишта, светите градови Мека и Медина, бог нека ги возвиши. Сосема сум свесен дека амбасадорот Висконт Страдфорд де Редклиф има ваша целосна доверба, како и онаа на султанот, и не се сомневам дека е потребна неговата поддршка за да се спроведат тие реформи кои Вашата екселенција, со божествено благословена далекувидост, ги поттикнавте, но ако ми дозволите, во сета моја понизност, да предложам нешто, заговарам со навремена одлука – и крајна тајност – да биде спроведе-

на истрага за откривање на заднината на овој случај. Вистинските намери на поручникот Ричард Ф. Бартон и неговите спонзори (наводно Кралското географско друштво, сомнителна организација која тврди дека е заинтересирана само за должини и висини) не може да се соберат од неговиот извештај иако е објавен во три тома и вкупно опфаќа 1264 страници. Од темелно проучување на материјалот, не можеме да добиеме јасна слика ниту за мотивите на оваа таканаречена авантура – со откритија, главно заслугата му се припишува на оној што прв пристигнува, а како што знаеме, неколку христијани веќе имаат отидено на лажен аџилак – ниту за фактичките резултати од ова наводно истражувачко патување. За да можете да добиете појасна претстава, ги приложувам трите тома, сигурен дека Англичаните нема да прават проблеми. Нека благословот и мислата Божја бидат со Вас. Ебу Бекир Ратиб Ефенди Емисар на Високата Порта во Лондон †Те познавам!# †Мене?# †Да, ти таму, те познавам.# †Како е можно, ефенди?#

ИЛИЈА ТРОЈАНОВ

†Не мрдај.# †Сигурно сте се препознале.# †Не е баш дека имаш толку секојдневно лице.# †Сигурно сте ме измешале со некој друг. Сите исто изгледаме.# †Патуваш ли во Александрија?# †Не.# †Каде одиш?# †Одам на аџилак, машала.# †Со британски брод?# †Бев во земјата на Франките.# †Како слуга?# †Трговец.# †Долго крстосување, нели?# †Да, долго.# †Лошо време денес. Не ти годи баш, или? Сепак, брзо ќе бидеш на цврсто тло.# †Не ми пречи... но сепак, копно, така е подобро, се разбира.# †Чекај малку. Од Индија си, така?# †Не.# †Да, да, таму сме се сретнале.# †Не, никогаш во животот не сум бил во Индија.# †Но твојот англиски – зборуваш како Индиец.# †Англискиот ми е лош.# †Зошто толку жестоко одбиваш дека никогаш не сме се сретнале?# †Па, да кажеме дека се познаваме, но не можеме да се сетиме од каде – сигурно тоа е исто како да не се познаваме? †Како се викаш?# †Мирза Абдулах.# †Од Персија, така? Ти си од Персија? Мирза? Шија, ех?# †А кое е вашето ценето име?# †Каква смелост! Тоа би било незамисливо во Индија... капетан Киркланд, ако мораш да знаеш.# †Ако разговараме за мојата религија, тогаш прво барем да се претставиме.# †Добро тогаш, Абдула, имаш отмено лице... во тоа те уверувам... а јас никогаш не заборавам отмено лице. Дури утре стасуваме во Александрија. Сигурен сум дека дотогаш ќе се сетам каде сме се сретнале.# †Иншалах, капетан Киркланд. Ќе ми биде драго да ги дознаам врските што н¢ спојуваат.#


за домот и убавина

Килимите - украс и потреба Со вистинска облека до совршен изглед

24.9.2012

10 Фенг шуи правила за уредување на домот

Маските и го враќаат животот на косата


ZA ДОМОТ

18 ДЕН

Понеделник, 24 септември, 2012 година

Фенг шуито се темели на одлични принципи за уредување на домот. Ова се неколку правила кои треба да ги следите при распоредување на ентериерот.

10 Фенг шуи правила за уредување на домот


prilog@den.mk

Понеделник, 24 септември, 2012 година

Имајте на ум дека:

1 2 3 4 5

Помалку е повеќе. Ако се ослободите од вишокот мебел – ова е добар почеток. Одржувајте го станот уреден и без непотребни парчиња мебел. Клучот е во боите. Важно е да сте окружени со бои кои вам ви се допаѓаат и кои ви будат позитивно расположение. Водата е добра. Фонтаните ја стимулираат вашата креативност. Водата е древен симбол за богатство и благосостојба. Свежиот воздух е задолжителен. Застарениот воздух во просториите е лош за вашата енергија. Практикувајте големи прозорци и редовно проветрување. Растенијата внесуваат смиреност. Растенијата имаат смирувачко дејство и зрачат со силна енергија. Одлични се и за прочистување на воздухот.

6 7 8 9 10

19

Огледалата го прошируваат просторот. Огледалата создаваат илузија на вашиот простор, па се одлични за канцеларии и ходници. Исто така, внесуваат и светлина во домот. Часовник. Треба да стои правилно, сместен во кујна или дневна соба. Во ходникот не се препорачува.

Одржувајте го станот чист. На сите ни е потребен беспрекорен проток на енергија, а тоа е невозможно ако станот е неуреден. Спалната соба е важна. Во спалната соба енергијата треба исто време да биде и смирувачка и возбудлива. Исфрлете ги електричните апарати и креирајте апсолутно опуштена атмосфера. Кујната нека биде ведра. Во кујната потребно е да има многу светлост. Ова може да го постигнете со комбинирање неколку извори на светлина. Според Фенг Шуи принципите се препорачува да одберете жолта кујна.


ZA ДОМОТ

20 ДЕН

Понеделник, 24 септември, 2012 година

Килимите - украс

Е

ден од едноставните и лесни начини за декорирање на домот и промена на изгледот на неговиот простор, е декорирањето со помош на килими. На овој начин можете да внесете дополнителен стилски израз во било кој дел од него. Присуство на килимот во просторијата, внесува и дополнителна топлина во неа. Вистинскиот избор на килим и додава на собата финиширан и целосен изглед. Килимите ги има во најразлични големини и облици. Донесувањето одлука за поставување на килим треба да се води од стилот и дизајнот на просторот во кој ќе се постави, од големината на истиот и од видот и обликот на мебелот во него. Не заборавајте дека освен правоаголни, постојат и овални, тркалезни, триаголни, апстрактни форми на килими и др. Во големи простори може да се постават поголеми килими, додека во помали простори се препорачуваат помали, со цел да го отворат. Стилот на килимите треба потекнува од внатрешното уредување, па ги има во најразлични видови,

персиски, ориентални, современи, модернистички, футуристички, рурални, бамбусни, итн. Целите и начините на користење на килимите може да се различни. Основни начини на користење на килимите се за: килим како додаток., килим

како фокусна точка на просторот, за разделување на просторот, за практична употреба. Кога килимот се користи како додаток на елементите од просторот, тогаш тој најчесто соодветно одговара на стилот и декорацијата од дизајнот на главните елементи во собата. Не треба да е екстремен, да се истакнува над другите додатоци, туку да ја следи дизајн линијата на вкупниот изглед на просторот. Употребете килим за поставување на фокусна точка во собата. Заедно со него можете да обоите еден ѕид во основната боја на килимот, со што сте создале ехо на бои. Килимот може да се искористи и ако се постави на некој ѕид како фокусна точка. Не избирајте килим со централна точка ако не сакате таа да биде фокусна точка на просторот или подот. Обратно, доколку сакате орнаментот и дезенот на килимот да се фокус на окото, тогаш изберете килим со средишен дезен. За

ние кои сакаат да обележат премин на еден простор во друг, тоа можат да го направат со помош на килим. Килимот може да послужи како разделувач на просторот или како маркиран премин од една во друга соба, трпезарија и дневна на пример. Во секој случај килимот треба да има и практична употреба во домот, освен декоративна намена. Тоа значи дека тие килими секојдневно често се во употреба, па затоа потребно е да се изберат навистина издржливи килими кои истовремено се лесни з Секако дека пред да се одлучите за некој килим треба да го земете во предвид стилот на внатрешното уредување на просторот. Традиционален стил на килими, персиските и ориенталните килими извонредно одговараат со традиционалните дизјани и стилови на уредување. Современ стил на килими, со задебелени облици и геометриски форми во различни бои и со разни мотиви, ги збогатуваат современите внатрешни уредувања. Тука може да се вбројат и еднобојните, светли или темни килими, со влакно од различна должина и дебелина, без необични орнаменти, како носители на минималистичкиот и модерниот дух во просторот. Важен елемент на кој треба да обрнете внимание е големината на собата и на килимот. Бидете сигурни дека килимот по големина се вклопува во просторот каде сакате да го поставите. Многу големите простори обично поубаво


prilog@den.mk

Понеделник, 24 септември, 2012 година

и потреба

изгледаат кога во нив се поставени два помали килими, со различна големина, отколку со само еден голем. Измерете и испланирајте пред да ги набавите килимите. Кога избирате големина, се препорачува да се остави барем по 90 см помеѓу работ на килимот и ѕидот. Овој простор дозволува отворање и затворање

на вратите од собата. Но за трпезаријата, измерете ја големината на масата и крајот на столовите. Тие на треба да излегуваат од границите на килимот и кога се седи на нив. Доколку просторот е доволно голем, тогаш земете во предвид дека постои опција да поставите два килими кои се поддржуваат во стилот и дизајнот и хармонизираат според бојата. Тоа значи дека не мора да се истобојни, а сепак да се во хармонија еден со друг и со остатокот од просторот. Ако употребите повеќе од еден килим во собата, обрнете внимание на тоа да се различни по големина. Килимите со иста големина може да го отсечат просторот, визуелно, на две половини.

21

Денес постојат најразлични материјали од кои се изработуваат килими. Размислете колку често ќе се гази врз килимот, за да се одлучите за материјалот од кој ќе биде направен. Изборот на понизок килим, килим со пократки влакна, е подобар кога врз него често ќе се гази, зашто се познаваат помалку стапалки и полесен е за одржување, а оној со подолги влакна внесува поголема топлина и удобност во домот. Кога станува збор за бојата на килимот, не значи дека едноставноста е секогаш подобра од разноликоста и обратно. Имањето мноштво орнаменти во мебелот или завесите, значи килим со помал број на шари или пак сосема без орнаменти. Доколку просторот не изобилува со шари и разни мостри, може да се постави килим со дезен кој одговара на стилот на собата. Не заборавајте ја шематската боја на просторот во кој го поставувате килимот. Ако сакате просторот да биде поширок, одберете посветла боја за килимот. Потемната боја на килимот, ќе ја направи собата можеби потесна, но истовремено и поинтимна. Доколку во собата влегува и останува многу прашина, тогаш килим со неутрална боја, на која не се препознава прашината, е добро решение.


ZA ДОМОТ

22 ДЕН

Понеделник, 24 септември, 2012 година

Фенг шуи: зелена боја В

о фенг шуи, зелената боја му припаѓа на елементот дрво и претставува симбол на обновување, свежа енергија и нов почеток. Зелената боја делува поволно на здравјето на домашните, делува смирувачки и го балансира телото внесувајќи исцелителни фенг шуи вибрации од природата. Може да ја употребувате во источното, југоисточното и јужното подрачје на домот. При употреба на зелената боја, треба да се користат неколку различни нијанси од неа за да се максимизира ефектот на енергијата – од свежа пролетна

на тукушто излезените пролетни лисја до силна зелена боја кај дабовите. На располагање стојат илјадници

нијанси.Одличен начин да се внесе зелената боја во домот е со помош на растенија кои имаат бујни зелени листови.


prilog@den.mk

Понеделник, 24 септември, 2012 година

23

Домот на дизајнерката за ентериер-Кели Хопен

Д

изајнерката на ентериери Кели Хопен е позната во Велика Британија како “кралицата на бежот” поради честата употреба на беж бојата во својата работа. Угледната британска дизајнерка се прослави со уредување на куќите и апартманите на импресивна група на клиенти, меѓу кои спаѓаат и Дејвид и Викторија Бекам, актерот Ентони Хопкинс и др. На почетокот на 2009 година е одликувана од Британската кралица Елизабет II за заслуги во областа на уредувањето на ентериери. Хопен

за уредувањето на својот дом во Лондон вели: - Беше предизвик оваа викторијанска училница да се претвори во простор од 21виот век, притоа задржувајќи ја автентичната архитектура. Претворајќи ја во пријатен дом, требаше “wow” реакцијата од големата височина на просторијата да се задржи. Целосно е задржан истиот под, како и неутралната боја на ѕидовите и ткаенините. Користејќи комбинација од современ и старински мебел и осветлување просторот добива на карактер и ведрина.


ZA УБАВИНА

24 ДЕН

Понеделник, 24 септември, 2012 година

Изберете вистински коректор К олку и да имаме убава и негувана кожа на лицето, поточно кожа која не е проблематична, сепак секогаш по стои нешто што сакаме да го покриеме или едно ставно да направиме лицето да ни изгледа совршено. Понекогаш тоа е некоја дамка, видлив капилар или темните кругови под очите. Важно е прикривањето да го направиме на профе сионален начин за да не го направиме проблемот поголем и позабележлив. Недо статоците што сакаме да ги скриеме со коректор имаат своја боја. Темните кругови околу очите имаат тем-


Понеделник, 24 септември, 2012 година

новиолетова боја, капиларите и дамките од акни – црвена боја. За да ги сокриеме проблемите на лицето и да имаме еднаков тен, потребно е да ги неутрализираме тие бои, со помош на коректор за лице во боја. Боите што неутра лизираат се оние бои што се наоѓаат на спротивната страна на тркалото на боите. На пример: за да ја неутра лизирате модрата боја, потребна ви е жолта, а за црвената – зелена. Во парфимериите може да се најдат коректори во три бои, и тоа зелена, жолта и виолетова. Зелен коректор. Се користи за да ги прикрие црвените дамки од акни и капиларите. Виолетов коректор. Се користи за да се покријат жолтите не совршено сти на кожата на лицето, како жолти модрици. Жолт коректор. Се користи за да ги покрие модринките и темните кругови под очите. Откако ќе го нане сете коректорот, прекријте го со течна пудра. Ако употребувате обичен коректор, со боја како тенот на вашето лице, нема да го решите проблемот затоа што црвените дамки или темните кругови сè уште ќе се познаваат. Затоа, запомнете секогаш прво да ги неутрализирате недо статоците, а потоа да ги прикриете со течна пудра.

prilog@den.mk

25


ZA УБАВИНА

26 ДЕН

Понеделник, 24 септември, 2012 година

Со вистинска облека до совршен изглед

И

ако за мажите е најдосадниот момент, купувањето облека за жените е особено доживување и предизвик. Повеќечасовното одење по продавници не е загубено време, туку можност да се најде идеалното парче, кое ќе ги истакне вашите облини, а ќе ги сокрие маните.

ли, кои имаа поцврста структура, може да ги сокријат недо статоците. Фармерките се одличен пример.

ДОЛЖИНА Кога станува збор за фустани или за здолништа, треба да знаете која должина најмногу одговара на вашата фигура. Исто така, зависи и каде го но сите задолништето. За време на дневните прошетки дозволени се пократки кроеви, додека за вечерните забави и приеми одговара должина под колена.

НАГЛАСЕТЕ ГИ ОБЛИНИТЕ За да ги истакнете облините, избирајте облека што ја следи линијата на телото, како фустани од природни материјали. Фустаните на преклоп или со широк каиш на струкот се одличен избор.

МАТЕРИЈАЛ Пред да се одлучите да купите парче облека, треба да видите од каков материјал е направена. Меките материјали повеќе ја оцртуваат линијата, додека крутите материја-

БОИ Колку пати ви се случило да ви се допадне некое парче гардероба, но не ви се допаѓа бојата или, пак, таа боја не одговара на вашиот тен. Важно е да знаете кои бои ве разубавуваат и ве освежуваат.


Понеделник, 24 септември, 2012 година

prilog@den.mk

27

НЕГА НА КОСАТА

Маските и го враќаат животот на Р

асцветана, оштетена, сува и без сјај, таква е вашата коса по летниот период, кога сонцето е многу јако, а морската сол лошо влијаела на косата. Есента е вистинско време кога треба да посветите поголемо внимание на негата на косата. Покрај кратењето на врвовите кои се расцветани и испукани, потребно е косата да ја освежите со третмани што ќе à ги вратат сјајот и свежината.

МАСКА ЗА ВРВОВИТЕ Врвовите на косата најмногу се изложени на надворешните штетни влијанија. Затоа покрај нивното кратење, најдобро е да се употребуваат маски кои ќе ги ревитализираат врвовите. Маските и балсамите можат многу да помогнат, но може да се користат природни производи кои ќе ги омекнат. Бадемовото масло може да помогне во решавањето на овој проблем. Измешајте неколку лажици бадемово масло со една лажица мед и ставете го на врвовите да постои околу 30 минути, а потоа измијте ја косата со благ шампон.

ПРИРОДНО СУШЕЊЕ Иако феновите помагаат во обликувањето на косата, сепак тие имаат и негативно дејство бидејќи го сушат влакното. Затоа, подобро е, ако веќе морате да ја сушите косата со фен, тој да биде на поголемо растојание од главата.

ХИДРАТАЦИЈА За да ја освежите и да à дадете сјај на дехидрираната коса, можете сами да подготвите маски со состојки кои секогаш ги имате во домот. Глицеринот, маслиновото масло, алое вера, медот и јајцата à ја враќаат свежината на косата. Направете смеса од една жолчка, две лажици маслиново масло и од една лажица мед и сето тоа нанесете го на косата.

а т а с ко


ZA УБАВИНА

28 ДЕН

Понеделник, 24 септември, 2012 година

Ноктите се украс на рацете З

а убавиот изглед на рацете, освен негата на кожата, многу е значаен изгледот на ноктите. Негуваните нокти се украс на рацете, но тешко е да се по стигне тоа доколку ноктите се природно меки. Причината може да лежи во гените, но доколку одеднаш вашите нокти станат меки, тогаш не се виновни гените, туку се работи за недо стиг од витамини и минерали или за некое заболување. Еве неколку совети што ќе ви помогнат да ги зацврстите ноктите: - Но сете ракавици додека миете чинии. Ноктите доаѓаат во допир со водата

повеќепати дневно. При контакт со вода тие се подувуваат, а кога се сушат, се смалуваат, што води до нивно пукање. Употребата на ракавици ги заштитуваат ноктите не само од водата, туку и од хемика лиите кои ги има во детергентите. - Премачкувајте ги со масло. Маслото ги заштитува ноктите од водата. Можете да користите различни масла. - Не грицкајте ги ноктите затоа што тоа ги прави меки и грди на изглед. Ако имате можност, но сете насекаде со вас турпија. Доколку че сто ја користите, ноктите ќе ви бидат мазни, а вашата желба да ги гризете

ќе се намали. - Лакирајте ги. Ако не сакате лакови во боја, употребувајте проѕирен. Лакирањето им дава дополнителен заштитен слој. За отстранување на лакот, користете продукти што не содржат ацетон. - Вне сувајте доволно витамини и минерали. Магне зиумот и витаминот А се особено важни за ноктите. Затоа, осигурајте се дека вне сувате доволно витамини и минера ли преку исхраната. Ако страдате од нивен недо стиг, консумирајте ги како додаток во храната.


Понеделник, 24 септември, 2012 година

prilog@den.mk

29


ZA УБАВИНА

30 ДЕН

Понеделник, 24 септември, 2012 година

Не стискајт мозолчињ


Понеделник, 24 септември, 2012 година

е ги ата! М

озолчињата се појавуваат најче сто во тинејџерските години, но многу луѓе имаат проблем со нив и во подоцнежниот период. Во случаи кога на лицето се појавуваат голем број мозолчиња, се нагрдува надворешниот изглед и тоа предизвикува фрустрации и незадоволство од сопствениот изглед. Мозолчињата се формираат кога природните маснотии на кожата не можат да пробијат на површината,и остануваат заробени под неа. Мозолчињата се мултифакторно нарушување на работата на жлездите. Околу 80 проценти од популацијата меѓу 12 и 25 години има проблем со ова заболување. Основната причина поради која доаѓа до појава на мозолчиња е генет ската структура, меѓутоа и промената на хормоналниот статус, полицистичните јајници и начинот на исхрана влијае на нивната појава. Со стискање на мозолчињата, моментално се решава проблемот, но на тој начин може да се создадат по сериозни и подолгорочни проблеми. Терапијата за лекување на мозолчињата е индивидуална, во зависност од обликот на заболувањето. Но, дерматолозите препорачуваат, во секој случај да се побара стручна помош. Портокалите, лимонот, лукот и компирот имаат голем успех во „борбата“ со мозолчињата. Портокалот или лимонот се цедат и со добиениот сок се премачкува мозолчето, треба да по стои околу 20 минути, а потоа се мие со млака вода.

prilog@den.mk

31


ZA УБАВИНА

32 ДЕН

Понеделник, 24 септември, 2012 година

ШТО ДА СЕ НАПРАВИ КОГА ПРИЈАТЕЛКАТА НЕ Е ИСКРЕНА?

Штом ќе почнат лагите, завршува пријателството

Р

ечиси не постои жена што барем еднаш пред својата пријателка не кажала некоја лага ако не повеќе, барем вообичаеното „добро сум“ како одговор на прашањето како си, иако, всушност, не се чувствува најдобро. Но, проблемот во пријателството настанува кога лагите ќе зачестат. Јасно е дека ако некој постојано лаже, тешко дека може да опстои вистинско пријателството затоа што тоа се темели, пред сè, на доверба и на искреност. Меѓутоа, се случува ситуацијата да е таква што ништо не е очигледно, особено ако се работи за личност која ви е драга, па не сакате да поверувате дека во вашето пријателство нешто не е во ред. За каква ситуација се работи? За таква, кога во еден миг ќе сфатите дека вашата пријателка кажала еден куп ситни лаги и тоа за кратко време. Најпрво, дури кога сте забележувале дека се работи за лаги, не сте сакале тоа да си го признаете наоѓајќи најразлични изговори, а потоа уште некое време сте си зборувале дека се работи за ситници. Навистина, вашата пријателка не е баш секогаш искрена, но тоа се ситници, зошто да се вознемирувате поради тоа? Во принцип кога станува збор за повремени ситни лаги

– на пример, ако дознаете дека вашата пријателка не задоцнила на средба со вас затоа што ја задржа ла мајка à, туку затоа што не се ор га ни зи ра ла ка ко што тре ба, а во о би ча е но нема навика да доцни – тука нема никаков проблем. Но, ако сфатите дека пријателката ве лаже сè поче сто, па и секогаш да се работи за ситни лаги, треба да се запрашате за што станува збор. Може би има не кој проблем, а се срами да ви каже, можеби нешто друго е во прашање, но проблем де фи ни тив но има – и иако почна ла со ма ли лаги, само прашање на време е кога ќе ста нат голе ми. А, то гаш вашето пријателство ќе стане неодржливо. Што да се направи во таква ситуација? Прво, треба да и кажете на пријателката дека знаете дека ве лаже и дека нема да ги толерирате нејзините лаги. Како второ, објаснете à дека доколку има некаков проблем, може за тоа да поразговара со вас и дека ќе ја поддржите колку што можете. Тоа би требало да ја реши ситуацијата, но доколку тоа не помогне, можно е едната од вас да се променила во таква мерка што пријателството веќе не е можно. Тажно, но и тоа се случува. Тогаш единствено решение е секоја да продолжи понатаму по својот пат.


КУЛТУРА

Понеделник, 24 септември 2012 година

Дводневна врева за активизам го раздвижи Белград

„Гладни за промени“ гласеше мотото под кое се одржа првиот уличен фестивал за активизам „Врева“ во Белград, чиј дел беа и македонски краткометражни филмови, како и видеа на тема „Маргинализација“ на средношколци од четири скопски училишта. Преку Центарот за медиумски активности (ЦМА) и Македонскиот филмски фонд, белграѓани под отворено небо, во паркот „Теразијска тераса“, имаа можност да ги погледнат филмовите „Синот“, „Образ“, „Жарче“ и „Девојчето со кибритчињата“. На истото место во текот на дводневниот фе стивал имаше проекција и на „Турнир“, „Те разбирам“ и „Размисли пред да осудиш“, средношколските видеа кои произлегоа од „Работилницата за визуелна култура“. Фестивалската врева се случуваше на повеќе нивоа. Имаше изложби на фотографии, работилници и презентација на рециклирани предмети и накит, работилници, дебати за јавниот

ТЕАТАРСКА РЕЦЕНЗИЈА

простор, штандови со улична храна, многу музика, и сето тоа во знакот на активизмот. На целиот простор публиката ја пресретнуваа насмеаните лица на продавачите на српското издание на магазинот „Лице в лице“, кое од неодамна има и македонско издание дополнето со актуелности од кај нас. Публиката во Белград имаше можност да ги чуе и најновите активистички стихови на по-

етите кои се дел од манифестацијата „Песничарење“. Музичкиот дел на фестивалот ги опфати и настапите на „Хоркестар“, како и групата „Дебели бициклисти“, кои настапија свирејќи на велосипеди. Организаторите се задоволни од првото издание и планираат фестивалската врева да продолжи и следната година со уште побогата програма.

Вистински театар Кон претставата „Човекот перница“ на „Театар 199“ од Софија

гледаше надворешниот свет, но и на кое истовремено се огледуваше и внатрешниот. Всушност, токму тоа огледало беше и почеток и крај на изведбата, главен сценски елемент, па дури, би можело да се каже, и лик во претставата. Во двојната поХристо ПЕТРЕСКИ зиција и улога на огледа лото, на ре алистичниот отслик внаНа малата сцена во Цента- тре и надвор, како да беше сорот за култура „Григор Прли- држана сета магија, чев“ во Охрид, адаптирана за мистичност, суровост и човепретставата „Човекот перница“ кова (не)погрешливост. од ирскиот драмски писател Во амбиентот на полициМартин Мекдонах, во изведба ската станица, иследниците го на „Театар 199“ од Софија, а во испитуваат обвинетиот, но се режија на Јавор Грдев од Ре- преиспитуваат и себе си. Така, публика Бугарија, имаше едно бруталната, нехумана, агре сивдво страно огледало низ кое се на и репре сивна по стапка на

крајот се претвора во една лична, но и колективна, меланхолична исповедалница. Стожерен лик во претставата е младиот писател, автор на голем број необјавени раскази, кои ќе се најдат во неговото новоотворено полициско до сие затоа што една од неговите опсе сивни теми се децата и нивното злоупотребување и убивање. Но, покрај современата, актуелна и оригинална тема на извонредниот драмски текст, кој течеше и проличе како сурова и же стока трагикомична бајка, посебно внимание заслужуваат и треба да се одбележат неверојатните актерски креации на

33

Македонските поети не настапија под референцата ПЈРМ во Белград Минатата недела во Белград се одржаа 42. Меѓународни белградски средби на писателите, од каде што дојде информација дека македонските писатели настапиле под референцата ПЈРМ. Учесниците демантираат дека се согласиле со таквиот третман. - Македонските поети на 42. Меѓународни белградски средби на писателите не настапија под референцата ПЈРМ, туку под уставното име Република Македонија. По сознанието дека македонските поети се најавени под референцата, претседателот и директорот на „Струшките вечери на поезијата“, Славе Ѓорѓо Димоски и Мите Стефоски, изразија остар протест поради таквиот однос на Друштвото на писателите на Србија, по што плакатите беа повлечени и заменети со нови, а измената беше внесена и на нивната интернет-страница се вели во демантот испратен од учесниците.

Пенко Господинов, Михаил Мутафов, Стојан Радев и ЈованМика Димитров. Сите тие, а посебно првите двајца, го доловија бруталниот сценски реализам, со полно актерско присуство, естетски, физички и ментални критериуми, уметнички изразни актерски параметри, создавајќи претстава со нагласен емотивен набој, режисерска иновативност и прецизност, актерска професионалност и бравурозност. Вистински те атар, вистинска изведба, избрани и ретки протагонисти, кои публиката на крајот знаеше да ги награди сто ечки со долг френетичен аплауз, кој веќе сведочи и за будењето на театарот и на театарскиот живот во Охрид, но и за фе стивалот „Охридско лето“ кој одбрал одлична претстава и со неа значајно ја обои и збогати својата годинешна те атарска програма.


34

КУЛТУРА

Изложба на дела од Сергеј Дамовски во „Галерија 8“ „Галерија 8“ организира уште едно задоволство предизвикано од најновите дела на Сергеј Дамовски. Изложбата наречена „Озрачени“ е седма по ред изложба на Дамовски и истата ќе се одржи во „Галерија 8“ Безистен, во Старата скопска чаршија и ќе биде отворена утре со почеток во 21 часот. На изложбата се поставени десетина дела работени последните пет години, со масла на платно и други техники. Се работи за дела кои го носат стилот на Дамовски и, како и во претходните изложби, човековиот

ОТВОРЕН 37. МЛАД ОТВОРЕН ТЕАТАР

Три пати бис з

лик е централен мотив кој ги држи делата на купче создавајќи една нова естетска приказна.

Презентација „Отпор заради опстанок“

Во организација на уметничката формација „Кооперација“ вечерва во „Султан кафе“ во Стара чаршија, со почеток во 20 часот, ќе се одржи презентацијата „Отпор заради опстанок“. Во фокусот на презентацијата на кураторката Агата Рогош е Институтот за уметност Wyspa (Wyspa Institute of Art), првиот приватен институт за современа уметност во Полска. Основан од Wyspa Progress Foundation во 2004 година, Wyspa е лоциран во просториите на поранешното бродоградилиште во Гдањск, ме-

Понеделник, 24 септември 2012 година

стото каде што во 1980 година се зачна работничкото движење „Солидарност“. - Ќе се запознаеме сo уметничката сцена во Гдањск и партиципативните проекти видени во специфичен општествен и политички контекст и нeговите историски знаменитости - велат од „Кооперација“. Презентацијата ќе се одржи на англиски јазик. „Кооперација“ е самофинансирана група на автори отворени за соработка со други домашни и странски уметници и куратори.

С

о бурен аплауз и со три биса, публиката во преполната сала на Младинскиот културен центар ја поздрави првата претстава на 37. „Млад отворен театар“, кој стартуваше со „Пред ваши очи“ на британско-германската продукција „Гоб-сквод‘‘ и „КАМПО‘‘ од Белгија. Се работи за претстава во ко-

ја како актери се појавуваат деца или тинејџери. Идејниот творец на МОТ, Љубиша НикодиновскиБиш, традиционално фрлајќи рози кон публиката, во неговата последна професионална година, го прогласи фестивалот за отворен. Директорот на МКЦ, Златко Стевковски, на отворањето истакна дека годинава МОТ прераснал

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ НА ФЕСТИВАЛ

Аплаузи за „Бал

„Просветно дело“ ја објави „Пророштвата на Нострадамус“ Но страдамус напишал илјад ни ци про рош тва. Са мо 942 се сочу ва ни. Што се слу чи ло со стиховите што недо сти га ат? И ка кви тај ни кри јат? Оваа тајна ќе ја по кре нат двај ца со сем различни ма жи. Адам Са бир е пи сател кој очај нич ки се бори повторно да ја за жи вее сво јата кариера; Ејчор Бејл е член на

древно тајно друштво, одамна по све те но на под др жу ва њето на „тројцата Антихристи“ чија по ја ва ја про ре кол Но стра да мус - Наполе он, Хитлер и „оној кој до пр ва до а ѓа“... Доде ка Са бир е вовлечен во скрие ни от свет на фран цу ски те Роми, Бејл му е на тра гата. За стра шу вач ки от лов почнува...

Триесет и третото издание на фестивалот на филмска камера „Браќа Манаки“ во Битола заврши со премиерата на „Балканот не е мртов“ на Александар Поповски, а пред проекцијата свечено беа доделени наградите на најдобрите директори на фотографија. Министерката за култура, Ели-

забета Канческа-Милевска, рече дека за првпат гордо може да се пофалиме со дури две премиери на македонски филмови на отворањето и на затворањето на фестивалот. Таа му ја врачи наградата за животно дело „Златна камера 300“ на италијанскиот директор на фотографија Лучано Товоли.


КУЛТУРА

Понеделник, 24 септември 2012 година

а почеток на МОТ

во сериозен фестивал и оцени дека не е само смотра на театарски трупи, за што доказ се трите големи имиња што доаѓаат на фестивалот, од кои едното е она на Gob Squad (Johanna Freiburg, Sean Patten, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost & Simon Will) за отворањето на фестивалот. Викендов, во рамките на

МОТ, се одиграа претставите „Граница“ на „Јо стромгрен компани“ од Норвешка и претставата „Војцек“ на „Слобода жолдак театар“ и Черкаси музичката академија и Драмскиот театар Т. Шевченко од Украина. Новина на фестивалот годинава се појадоците со учесниците на фестивалот кога сите заинтересирани

можат да се сретнат со актерите и режисерите што се гости на фестивалот. Во кинопретставите во рамки на МОТ, што се одржуваат секој фестивалски ден во полноќниот термин, оваа сабота и недела, публиката имаше можност да ги види филмовите „Уште еден куршум“ на режисерот Маркус Фишер, потоа „Росас Данст Росас“ на Тери де Меј и филмот „Пекол“ во режија на Ромео Кастелучи. МОТ ќе трае до 26 септември, а ќе заврши со претставата на Словенско младинско гледалишче „Мефисто“, што ќе се одигра во Македонскиот народен театар, со завршната презентација на резултатите од работилницата „Кратки резови“ со професорката Аида Буквиќ од Хрватска, што ќе се одржи во МКЦ , каде што веднаш потоа ќе се одигра уште една театарска продукција на Спитфајр Компани од Чешка, насловена „Недопирливите“.

35

„Змејовата невеста“ вечерва на МОТ На програмата на МОТ вечерва е претставата „Змејовата невеста“ во адаптација и режија на Нела Витошевиќ, а работена според текст на Димитар Г. Молеров, кој опфаќа универзалнипроблеми. Текстот прв пат е поставен на театарската сцена во Македонија. Тој е отворен и зборува за забранета љубов меѓу девојка и змеј, една бајковита структура, интересна за театар. Ми беше предизвик да работам со актерите од прилепскиот театар, а со музиката на Огнен Анастасовски претставата е една целина - вели режисерот Витошевиќ.

ОТ „БРАЌА МАНАКИ“

канот не е мртов“ - Фестивал за филмската камера кој се одржува дури 33 години е пример за светот. Пресреќен сум дека бев дел од вашиот фестивал. Во моментов во мојата глава минуваат сите екипи со кои сум работел на филмовите. Без нив немаше да сум тука. Оваа награда ќе има почесно место во мојот дом - рече Товоли. Наградата „Нови визии“ му беше доделена на филмот „Мојот брат ѓаволот“ на британскиот директор на фотографија Дејвид Редекер. „Малата камера 300“ ја добија филмовите „Рафа“ на директор на фотографија Васко Вијана и македонскиот филм „Бардо“ на Владимир Самоиловски. - Кога сè ќе исчезне, остануваат само сликите. Фестивалот ги слави фотографиите. Метафизичкото за физичкото. Видливоста на фотографиите нè тера да го видиме и почувствуваме невидливото.

Членовите на жирито го гледаа секој филм со своите очи, но пред сè, со своите срца - рече Фред Келемен, претседателот на жирито на официјалната селекција. „Бронзената камера 300“ ја доби Лука Бигаци за филмот „Ова мора да е тоа место“, а со „Сребрената камера 300“ се закити филмот „Да се живее“ на Алишер Камидкоџаев од Русија. Полската директорка на фотографија Јоланта Дилевска е годинашен добитник на „Златната камера 300“ за филмот „Во мрак“. - Многу им благодарам на жирито, Битола и на Македонија. За мене претставува огромна чест да стојам на иста бина со еден од моите идоли Лучано Тиволи. Ова е голем ден за мене. Оваа награда не е само за мене, таа е за целиот тим на филмот и, пред сè, за режисерката Агнешка Холанд која беше моја инспирација. Се надевам на-

скоро да дојдам да снимам во вашата прекрасна земја - рече Јоланта Дилевска. По свеченоста и проекцијата на филмот „Балканот не е мртов“, публиката во Битола со голем аплауз ја пречека актерската екипа на чело со Никола Ристановски, Наташа Тапусковиќ, Драгана Костадиновска, Никола Ацевски, Јордан Симонов , писателот Дејан Дуковски и режисерот Александар Поповски. - Кога првпат ја видов претставата „Балканот не е мртов“, бев уште тинејџер и мислев дека можеме да го смениме светот. Потоа животот нè учи дека ништо не можеш да смениш. Гледајќи го филмот, се сетив на времето кога мислев дека сè е можно. Без разлика какви етикети и предзнаци сме си ставиле еден на друг, само човекот е оној што е навистина битен рече Поповски. А.Б.

Изјава на денот

„За сè треба да се има знаење, но тоа не се стекнува само во училиште, потребно е постојано, перманентно образование, следење на сето она што се случува во човековата околина бидејќи за нејзината уреденост во прв ред се најодговорни архитектите“. Михајло Митровиќ


36

МОЗАИК

Новиот албум на Адел инспириран од бременоста Новиот албум на британската пејачка Адел ќе биде „поле сен“ од претходниот бидејќи е инспириран од нејзината бременост. Бремено ста имаше огромно влијание врз нејзината музика. Најновиот албум ќе биде поинаков и под силно влијание - изјави извор близок до пејачката за Ју-Ес-Викли“. Минатиот албум на Адел à доне се огромен успех и одлично се продаваше во САД и во Британија.

Понеделник, 24 септември 2012 година

УМЕТНИЦИ, ПОЛИТИЧАРИ И ДИПЛОМ

„Арабеска“ со сп гала-забава за пр

Кејт Мос и Џорџ Мајкл на насловната страница на „Вог“ Манекенката Кејт Мос и британскиот пејач Џорџ Мајкл ја красат насловната страница на октомвриското издание на парискиот „Вог“. По појавувањето на еден од најбараните модели на денешницата во спотот на Мајкл за песната „White Light“, заедничката фотографија претставувала продолжение на нивната соработка. За разлика од Кејт, која често се појаву-

ва на насловните страници на модните списанија, на Џорџ ова му било прво појавување во парискиот „Вог“. Фотографиите ги направил познатиот фотограф Марио Тестино, а вработените во списанието се одлучиле токму за оваа гламурозна двојка бидејќи сакале повторно да го спојат најпознатото име во светот на модата со една од најголемите поп-ѕвезди.

Г

а ла-забава со многу изненадувања, неколку музички програми и повеќе од 500 го сти по повод една година по сто ење организираше ре сторанот „Арабе ска“ во петокот навечер. Уметници,

политичари и дипломати можеа да се видат на едно ме сто. Во делот на музичката програма го стите имаа можност да се загреат во ритамот на „Фанки џез и блуз“, со профе сионалци од МОБ, додека втората сцена ја „окупираа“ младите прилепчани „The Hounds“, во знакот на рокендрол-ритамот. - Засега можеме да кажеме дека сме задоволни од забавата која изобилуваше со изненадувања за нашите го сти. По повод една година по стоење, како што веќе најавивме, почнуваме и неколку хуманитарни активно сти, преку кои ќе донираме дел од нашиот ме сечен промет на оние на кои им е најпотребна помош, во случајов дечиња-

Ансамблот „Билјана“ од Охрид прос Ансамблот „Билјана“ од Охрид прослави шест децении од постоењето. Прославата се одржа во месноста Сараиште во Охрид, а организатор беше подмладокот на познатата охридска група што изведува староградски песни. Охрид е меѓу првите градови во Македонија од каде што одекнал староградскиот мелос. Староградската песна датира од втората половина на 19 век, а обнародените стихови кои сè уште се пеат настанале во 30-тите години од минатото столетие. Првиот музички состав работел под

раководство на Ангеле Караѓуле, а потоа традицијата ја продолжиле тајфата на Климе Садило и ансамблот „Билјана“, кој згасна во 2006 година, а во речиси петдецениското постоење снимил повеќе од 300 песни. Најголемите мотиви за наследниците на „Билјана“ се младите да се навратат на слушањето изворна музика, да опстои староградската песна, но, пред сè, да се продолжи музичката традиција на фамилијата Поп Стефанија, која често знае да се собере на едно место и да запее заедно со младите музичари.


МОЗАИК

Понеделник, 24 септември 2012 година

37

АТИ НА ЕДНО МЕСТО

ектакуларна виот роденден!

лави шест децении од постоењето

Првите фотографии на ќеркичата на Роби Вилијамс

Пејачот Роби Вилијамс на „Твитер“ ја објави првата фотографија со ќеркичката Теодора Роуз. Под сликата тој напиша дека двапати à ги сменил пелените и дека ова е нејзин трет ден на планетата, пренесува „Сан“. Сопругата на Роби, Ајда Филд, се породи во вторникот

за патување

та од Домот за деца без родители „11 Октомври“ - вели Синиша Ивановски, генера лен директор на „Арабе ска“. Арабеска подготви и картички за лојалност за редовните по сетители на ре сторанот, како благодарност за искажаната доверба. Оттаму најавуваат уште многу изненадувања и општествено-одговорни проекти.

Со акцијата на Арабе ска ќе се отвори можност за донација на средства во Домот за деца без родители „11 Октомври“ каде ќе се набават потребни нешта кои ќе го направат повесело секојдневието на овие деца. - Многу се радувам што за првпат добивме можност да оствариме соработка со угостителски објект, во случајов – ресторанот „Арабеска“. На децата од нашиот дом им е добредојдена секаква помош, насмевката кога некој ќе им подаде барем симболичен подарок, е нешто што не се купува со ниту едни пари на светот. Од „Арабе ска“ ни најавија дека нивната помош не завршува овде и дека планираат уште неколку акции кои барем за момент ќе ја вратат насмевката на децата - изјави директорката на Домот, Ристенка Атанасова.

во приватна болница во Лондон, а пре среќниот пејач (38) на својот профил по нејзиното породување напиша: „Горд сум, добив девојче кое го крстивме Теодора Роуз Вилијамс, нага лено позната како Теди. Ви благодарам на најубавите желби“.

Во утрешниот број прочитајте се` за патувањето


38

МОЗАИК

Понеделник, 24 септември 2012 година

АКТУЕЛНОСТИ

Истовремено голи се капеа повеќе од 200 луѓе Тарик Филиповиќ може да остане без имот

Познатиот актер Тарик Филиповиќ може да остане без комплетниот имот поради предизвикан пожар за време на театарска претстава. Отвореното училиште во Пазин ги тужи Филиповиќ и неговиот партнер во претставата Рене Биторајц, како и менаџерот на претставата Томислав Кашљевиќ дека поради предизвикана штета им должат 1,7 милион куни со камата. Актерите и менаџерот ќе ја

обжа лат пре судата затоа што сметале дека не се виновни. Инцидентот се случил во 2004 година кога за време на една претстава се запалила заве са на сцената. Иако глумците се обиделе да го изгаснат пожарот, тој набрзо стигнал и до височина од неколку метри. Публиката во прво време мислела дека се работи за дел од претставата, но Тарик набргу им соопштил дека мора да ја напуштат про сторијата.

„Ралф Лорен“ првпат ангажираше полничка манекенка Модната марка „Ралф Лорен“, позната по фаворизирањето на слабите модели и обработката на фотографиите на „фотошоп“, првпат избра полничка манекенка за заштитно лице на рекламната кампања. Ангажирањето на Робин Ловли, која според мерилата на

модната индустрија има неколку килограми повеќе, претставува обид на компанијата да ги урне предрасудите за тоа што е убаво, а што не е. Австалијката, која носи конфекциски број 42, досега позирала за италијанскиот „Вог“, францускиот „Ел“ и многу магазини во Австралија. - Престанав да сонувам за кариера на модел. Повторно ја засакав храната и станав многу подебела отколку што бев. Тогаш сфатив дека во светот постојат и полнички модели и одлучив дека сакам со тоа да се занимавам - изјави убавицата. Кога станува збор за кампањата на „Ралф Лорен“, манекенката се надева дека ќе успее да ја промени свеста кај купувачите и кај креаторите. - Модните куќи мора да создадат пореална слика за своите купувачи. Се надевам дека ќе помогнам да се урнат бариерите вели таа.

Во обид да се урне светскиот рекорд во голо капење, преку 200 луѓе ги соблекоа своите облеки и заедно запливаа во Северно Море. Храбрите Англичани се собраа на изгрејсонце во заливот Друриџ, каде што температурата на воздухот од само 5,5 Целзиусови степени не ги спречи во нивниот

браните парични средства иако не успеаја да го урнат светскиот рекорд. Таа изјави дека минатата година учествувала во поставувањето на светскиот рекорд во голо капење, но смета дека овој пат не се во доволен број за да го направат истото. Интересна е и приказната на Нелсон Пил, водоводџија од

обид, кој, всушност, имаше и хуманитарен карактер. Иако им беа потребни барем уште исто толкав број волонтери за да го урнат светскиот рекорд, организаторката Џеклин Хигинсон и нејзината насобрана толпа решија да се искапат. Крајната цел на оваа акција, покрај забавата, беше собирањето средства наменети за добротворни цели, а некои од учесниците како причина за учество го наведоа и прославувањето на човечкото тело и есенската рамноденица. Џеклин беше задоволна од целиот настан и со-

Лидс, кој допатувал преку 200 километри за да учествува во овој настан. Тој призна дека неговата партнерка го убедила да го стори ова и дека најстрашен дел не му била студената вода, туку соблекувањето пред сите тие луѓе. Сепак, кога сите почнале да го прават тоа, го сторил и тој, па така, на крајот, вели дека доживеал многу пријатно искуство и дека повторно би го направил истото. Инаку, актуелниот светски рекорд беше поставен лани во Велс кога повеќе од 400 луѓе се соблекоа за истата цел.

Се повикуваат сите колумнисти, слободни артисти и други креатори на слични дела, слободно да ни ги испратите вашите колумни, стории, фотовести, статии, лични погледи и реакции на работи што ви се чини дека ќе бидат интересни за пошироката публика за да бидат објавени во оваа рубрика, на facebook@den.mk

статус:

ВАСИЛ ЗАФИРЧЕВ

Најголемите вистини за другиот се спознаваат во осаменост.


Понеделник, 24 септември 2012 година

СПОРТ

39

ФФМ ОДЛУЧИ ДА ПЕЧАТИ ПОСЕБНИ ВЛЕЗНИЦИ ЗА ДВАТА КВАЛИФИКАЦИСКИ МЕЧА

Билетите за Хрватска и за Србија од 150 до 400 денари М

акедонските фудбалски вљубеници ќе имаат можност во живо на арената „Филип Втори“ во Скопје да ги следат натпреварите на нашата најдобра фудбалска репрезентација против Хрватска (12 октомври) и против Србија (16 октомври) за сума од 150 денари по наптревар. Тоа е најниската цена што ФФМ ја одреди за влезниците за овие натпревари. Билетите ќе се продаваат поединечно за двата натпревари, а со ваков билет ќе може да се следи натпреварот од трибините зад головите (исток и запад) на нашиот најголем стадион. Доколку навивачите сакаат да ги следат мечевите од северната и од јужната трибина на арената „Филип Втори“, тогаш ќе треба да одвојат по 200, 300 или по 400 денари за влезница, во зависност од позицијата на трибините, поделена според блоковите. ФФМ одлучи да не експериментира со блок-билети иако до последен момент имаше најава за таква можност. Сепак, за да се одбегне можна конфузија и појава на двојни влезници, на крајот е донесена одлука влезниците за

За да се одбегне можна конфузија со блок-билети, ФФМ на крајот одлучи да има одделни влезници за квалификациските натпревари што ќе се играат во Скопје на 12 и на 16 октомври

двата натпревари да се продаваат посебно. Добрите игри на македонската фудбалска репрезентација на првите два квалификациски меча на го стински терен, против

Металург победува само дома Фудба лерите на Мета лург се вратија во победнички ритам, користејќи ја предно ста на домашниот терен на дуелот против Напредок одигран во саботата на стадионот „Желе зарница”. Избраниците на тренерот Ѓорѓи Христов славеа со 3-2 и со тоа потврдија дека многу подобро играат на свој терен, отколку кога го стуваат. Капитенот Миле Крстев го отвори ре зултатот во корист на „мета лур зите”, а во вториот дел во листата на стрелците се запишаа и Чурлинов

и Стевановиќ. Сепак, Напредок не се предаде така лесно по стигнувајќи два гола, преку Симјановски и Балажи, од пенал. Во Боговиње, Дрита и Здравје Хоризонт одиграа реми без голови. Непосредно пред овој натпревар дојде до смена на кормилото на Дрита, откако досегашниот стратег Јетон Беќири си поднесе оставка од тренерската функција, а на негово место беше ангажиран Ане Андовски, поранешниот стручњак на Силекс и на Македонија ЃП.

Хрватска во Загреб (1-0) и против Шкотска во Глазгов (1-1), ја вратија фудбалската атмо сфера во нашата земја. Идниот ме сец во Скопје ќе гостуваат селекциите на Хрватска и на Србија, а

интересот за овие мечеви е огромен. Дополнително ќе биде одреден денот кога влезниците за овие два квалификациски меча ќе бидат пуштени во продажба во салоните на „Тобако“. Н.Ѓ.

Македонец даде гол од центар Македонскиот фудбалски интернационалец Горан Димовски ја воодушеви фудбалската јавност во Молдавија, по стигнувајќи погодок од центарот на теренот. На мечот на неговиот тим Дачиа против екипата на Академија, во рамките на молдавското првенство, Димовски изведе слободен удар од центарот на играчиштето и откако забележа дека противничкиот голман е премногу да леку од својот гол, се реши да шутира директно и успеа да го надмудри. На видеоснимките од натпреварот, кој заврши со убедлив триумф на Дачиа од 0-4, е утвр-

дено дека голот на Горан Димовски е по стигнат од далечина од 55 метри. Фантастичниот погодок сигурно уште долго ќе се врти на најавните шпици на фудбалските емисии во Молдавија. Во листата на стрелците во белгиското првенство се запиша и македонскиот репрезентативец Александар Трајковски. Тој го отвори резултатот за својот тим Цулте Варегем против Андерлехт, но на крајот сепак фаворитот се радуваше на победа од 2-3. Трајковски поради повреда мораше мечот да го напушти по првото полувреме.


40

СПОРТ

Металурзите рутински против Борац во СЕХА

Во првиот официја лен натпревар во новата се зона, пред својата публика во Автокоманда, ракометарите на Металург славеа сигурна победа над Борац од Бања Лука (3119) во рамките на рагионалната лига СЕХА. Бидејќи не отпатуваа на првиот меч во Словачка против Татран Прешов, за металурзите ова беше и воведен меч во втората се зона од лигата СЕХА. Разликата во ква литетот меѓу двата противници беше очигледна уште по првите минути игра. Металурзите со неколку гола во серија бр зо дојдоа во водство од 10-5, а на полувремето веќе имаа седум гола позитива (17-10). Доминацијата на Мета лург, од една страна, и немоќта на противникот, од друга страна, продолжија и во вториот дел. Македонскиот шампион до крајот рутински ја зголемуваше предно ста до крајните +12 (31-19). Стандардно наје фикасен во нападот на Металург беше Наумче Мојсовски со осум гола. По подолга пауза пора-

Понеделник, 24 септември 2012 година

БЕЗ ПОБЕДНИК ВО ПРВОТО ГОДИНЕШ

Вардарци суп Македонскиот тим беше блиску до триумф во дуелот со Загреб КО, кој на крајот заврши нерешено, 25-25

В

ди операцијата на лигаментите, во со ставот на Мета лург се врати пикерот Младен Ракчевиќ и своето враќање на теренот го одбележи со четири погодоци од четири обиди. Свој ден на голот имаше голманот Никола Митревски со 15 одбрани и еден одбранет седмерец.

ардар про се враќа со бод од го сту ва ње то против Загреб КО, во пр вото годи неш но дер би во ре ги о нал ната ра кометна лига. Во натпреварот со мно гу пре сврти, вардар ци во фи ни шот беа мно гу побли ску до три ум фот би деј ќи во пос лед ни те ми ну ти вле гоа со предност од 25-23, но домаќини те ус пе а ја да по стиг нат два гола во фи ни шот и да спа сат бод со конечните 25-25. Ракометарите на Загреб КО ја имаа иницијативата на теренот во првиот дел, кој го заврши ја со че ти ри гола по зи ти ва (15-14). Но, целосно го загубија компасот кога Вардар про заи гра по ком пакт но и по кон цен три ра но во од бра ната. Со серија од 6-0 избраници-

те на тре не рот Ве се лин Ву јо виќ напра ви ја комп ле тен пре сврт во мечот. Вардар ци со голот на Петриќ во 40. минута изедначија на 18-18, а веќе во следниот напад дојдоа и до првото водство. Актуелните шампи о ни во СЕ ХА-ли гата наметнаа ритам со кој домаќини те те шко др жеа че кор. Со погодоците на Прибак и на Раковиќ, „црвено-црните“ дојдоа на два гола пред ност, 25-23, пред исте кот на пос лед ни те две минути и беа блиску до нов триумф против Загреб КО. Но домаќините во финишот успе аја да по стигнат два гола преку Шпи лер и Сте пан чиќ и да се спасат од пораз. Иако за разврската во пос лед ни те ми ну ти ре агираше кон судиите, тренерот на Вардар про, Ве се лин

Бјасен повторно фатален за македонскиот првак Трета година по ред норвешкиот Бјасен е непремостлива пречка за ЖРК Мета лург во квалификациите за пласман во Лигата на шампионките. Слично како и во претходните две изданија, и годинава ракометарките на Металург немаа сили да го изненадат норвешкиот тим, уште помалку што годинава квалификацискиот турнир се игра на нивни терен во Трондхајм. Металург беше елиминиран уште во полуфиналниот дуел, во кој беше поразен од Бјасен со 29-19. Натпреварот беше решен практично уште во првите минути по исклучително лошиот старт на македонскиот тим, кој во првите 12 минути не по стигна ниеден гол, а Норвежанките направија серија од 8-0. Иако во продолжението на мечот ра-

кометарките на Мета лург се обидоа да се вратат во игра, до крајот немаа сили за голем пре сврт. Драгана Пецевска со четири гола беше наје фикасна во со ставот на Металург, по три гола по стигнаа Мирјета Барјамовска, Робертина Мечевска и Наташа Младеновска. Кај Бјасен најзаслужна за победата беше Ида Алстад со 12 погодоци. Во второто полуфина ле во групата, германскиот Букстехудер го победи Далфсен од Холандија со 34-31. Победниците Бјасен и Букстехудер синоќа играа во финалето за пласман во ЛШ, а Мета лург и Далфсен разигруваа за третото ме сто во групата. По елиминацијата во квалификациите за ЛШ, македонскиот шампион се сели во КПК.


СПОРТ

Понеделник, 24 септември 2012 година

41

НО ДЕРБИ ВО РЕГИОНАЛНАТА СЕХА ЛИГА

периорни гости во Загреб Вујовиќ, на крајот, сепак, е задо волен со осво е ни от бод во Загреб. Ремито во Загреб и победата против Ме шков Брест на првиот меч во Скопје означу ва ат си гу рен старт на вардарци во одбраната на титулата во СЕХА-лигата. - Добар натпревар. Ние одигравме добро, бевме отпуштени би деј ќи ко га играш во За греб, не маш мно гу што да за губиш. Имавме пробле ми, имавме гре шки, но имавме и шан са за по беда и, сè на сè, мис лам де ка не ре ше ни от ре зул тат е нај ре а лен – истак на Вујовиќ. Наје фикасни во со ставот на Вардар про на го стувањето во За греб беа Не ма ња При бак и Лука Раковиќ со по пет погодоци, а по че ти ри гола запи шаа До бри во је Мар ко виќ и Игор Ка рачиќ. Гол ман ски от тан дем Ми лиќ и Марти но виќ за ед но со браа осум од бра ни. Кај домашниот тим прв стрелец беше Лука Степанчиќ со шест гола.

„Седумка“ на Кузманоски Македонскиот интернационалец во Романија, Горан Кузманоски, и во новата сезона продолжува со одлични настапи во дресот на Одорхеи, како што впрочем и беше случај во текот на целиот лански шампионат. Одорхеи викендов славеше со убедливи 38-34 над составот на Плоешти, меч во кој главниот збор го имаа голгетерите на двата тима. Во една таква ситуација, Кузманоски беше еден од најдоминантните ракометари на теренот успевајќи да реализира седум погодоци за вториот триумф на својот тим во второто коло од романското првенство. Претходно, во рамките од првото коло Одорхеи славеше на гостувањето против Клуж со 26-30, меч во кој македонскиот бек четири пати ја затресе мрежата на противникот.

Конечно, титула за Вознијацки

Каролин Вознијацки стави крај на серијата слаби резултати успевајќи да се закити со трофејот на турнирот што во изминатите седум дена се играше во Сеул, Јужна Кореја. Данката, која извесно време беше прворангирана на ВТА-листата, а сега не е ниту меѓу најдобрите де сет тенисерки на денешницата, беше импре сивна во фина лето против Каја Канепи од Естонија, славејќи со 6-1, 60. Ова беше прва титула за Вознијацки по пауза од цели 13 ме сеци и воедно извонреден начин за одмазда кон Канепи за поразот во третото коло од Ролан Гарос оваа година. - Свесна сум дека ова беше разочарувачка година, но давам сè од себе за да бидам во топформа за стартот од 2013 годи-

на. Воопшто не размислувам на кое ме сто сум на ВТА-листата, најважно ми е да играм добар тенис. Пре среќна сум бидејќи, конечно, освоив еден турнир, се

надевам дека по прекинот на оваа црна серија ќе ми биде многу полесно при следните предизвици – истакна Вознијацки.


42

СПОРТ

Понеделник, 24 септември 2012 година

СЛАБ НАСТАП НА МАКЕДОНСКИОТ ШАМПИОН НА ТУРНИРОТ ВО СРБИЈА

МЗТ Скопје последен во

„Металците“ се соочија со многу проблеми на последната проверка пред стартот на настапите во АБА-лигата

Е

кипата на МЗТ Скопје со сема неочекувано го освои последното ме сто на турнирот „Купина куп“ што се одржуваше во Ниш откако по стартниот пораз од домаќинот Константин, го загуби и „малото финале“ против Раднички Крагујевац. Металците се надеваа на добар резултат, што дополнително би ја кренал самодовербата во тимот во пре срет на стартот на јадранската авантура и премиерниот меч од АБА против со ставот на Цибона, закажан за 29 септември. Сепак, тренерот То-

доров се соочи со неочекувани проблеми пред самиот почеток на турнирот откако дел од кошаркарите се пожалија на стомачен вирус. Од оваа причина Американецот Ноа Далман воопшто не настапи на турнирот, што беше огромен проблем бидејќи во ситуација кога повредени се и Гечевски и Николовски, Тодоров на располагање имаше само двајца високи кошаркари, Чековски и Николиќ, кои мораа да одиграат два меча во рок од неполни 24 часа. Во една таква ситуација, јасно е дека МЗТ Скопје не може-

ЦИБОНА ГО СОВЛАДА ЕФЕС Дополнителен проблем за тренерот Александар Тодоров претставува фактот дека првиот ривал на МЗТ во АБА, составот на Цибона, конечно ја надмина резултатската криза и викендов успеа да слави над турскиот гигант Ефес. По седумте порази во низа во подготвителниот период, Цибона изненади со одлична игра против

Ефес и стигна до победа од 7066, што ќе ја крене самодовербата во таборот на хрватскиот шампион пред дуелот со „металците“, закажан за следната сабота. Марин Розиќ со 13 поени беше најпрецизен кошаркар на Цибона, а добра игра прикажаа и Американците Демонд Картер (11 поени) и Џастин Хамилтон (9 поени и 11 скокови).

Работнички прегазен во Белград Кошаркарите на Работнички одиграа разочарувачки натпревар и со сема заслужено беа декласирани од со ставот на Раднички Белград (97-64) во полуфина лето од турнирот „Пива Ивковиќ“ што викендов се одржуваше во Белград. Со ставот предводен од селекторот Марјан Лазовски, засилен со американскиот бек Че стер Мејсон, отпатува за Србија со надеж дека би можел и да се освои овој меморија лен турнир, но членовите на најтрофејниот македонски клуб беа шокирани од одличната игра и бр зите противнапади на противникот, па на крајот загуби-

ја со преубедливи 33 по ени разлика. Мејсон, кој е најавен како супер засилување за следната сезона, реализираше 13 поени на својот прв натпревар за новиот клуб, Александар Димитровски по стигна еден повеќе, а најпрецизен во таборот на Работнички беше Ненад Зивчевиќ со 17 по ени. Сепак, и тоа беше премалку за да се стигне барем до до стоен пораз бидејќи одбраната на Работнички воопшто не функционираше, а тренерот Лазовски не успеа да најде начин да ги запре на летите на домашниот со став.

Фени најдобар на турнир Кошаркарите на Фени индустри продолжуваат со добри настапи во подготвителниот период откако успеаја да го освојат турнирот што се одржуваше во Бугарија, а на кој, покрај македонскиот вицешампион, учествуваа и домаќинот Јамбол, грчката Кавала и турскиот прволигаш Олин Едерне. Со ставот на Емил Рајковиќ изненади со фанатична одбрана во првиот натпревар, во кој Фени целосно го демолираше со ставот на Едерне со убедливи 76-49. Преполни со самодоверба од овој дуел, кошаркарите на кавадаречкиот прволигаш оди-

граа одлично и на вториот меч против домаќинот Јамбол стигнувајќи до триумф од 77-65. Бугарскиот тим до стојно им се спротивстави на нашите кошаркари само во првите де сет минути од мечот, во прео станатиот дел од натпреварот можеше да се проследи целосна доминација на македонскиот тим, кој на крајот со сема заслужено славеше со дванае сет по ени разлика. По врат ни кот во ти мот на Фени индустри, Бојан Трајковски, бе ше нај за бе ле жи те лен по единец на дуелот со Јамбол, ре а лизирајќи 24 по ени и осум скока.


СПОРТ

Понеделник, 24 септември 2012 година

о Ниш

ше да стори ништо повеќе, особено на дуелот против квалитетниот со став на Раднички Крагујевац, кој се засили со неколку извонредни кошаркари во текот на летово. Американецот Кејд Дејвис одигра извонреден меч за „металците“ погодувајќи седум тројки од девет обиди за вкупно 25 поени, центарот Урош Николиќ забележи 10 поени и 11 скока, но и тоа не беше доволно за да се изненади квалитетниот ривал, кој петнаесетина дена претходно ги совлада металците и на пријателскиот дуел што овие два тима го одиграа во Крагујевац. Кошаркарите на МЗТ Скопје од дене ска продолжуваат со тренинзи во СЦ „Борис Трајковски“, при што ќе настојуваат да ги надминат проблемите со кои се соочија со Ниш и што подобро да се подготват за саботниот натпревар со Цибона. Тодор Гечевски и Ноа Далман би требало да тренираат со останатиот дел од тимот, а речиси сигурно е дека металците во следните два-три дена ќе ангажираат и нов бек, кој би бил последно засилување за македонскиот шампион пред стартот на настапите во АБА.

р во Бугарија

43

„Милионерите“ запрени во Хамбург Актуелниот шампион на Германија, Борусија Дортмунд, по четири одиграни кола веќе зао станува пет бода зад Баерн Минхен откако по ремито во Нирнберг, „милионерите“ викендов загубија нови бодови со поразот од Хамбургер со 3-2. Со тоа, воедно беше прекината и нивната фантастична серија од дури 31 натпревар во Бундес-лигата без пораз, што е уште еден доказ за падот во формата на со ставот на Јирген Клоп на стартот од новата сезона. „Милионерите“ имаа контрола над средината од теренот, но слабите интервенции на де фанзивците им овозможија на домаќините предводени од двојниот стрелец Сон да приредат големо изненадување и да стигнат до својата прва победа сезонава. Томас Милер беше човек на одлука на натпреварот меѓу Шалке и Баерн Минхен, на кој Баварците успеаја да го совладаат големиот ривал среде Гелзенкирхен со 0-2. Германскиот репрезентативец најпрвин му

асистираше на Тони Крос за првиот погодок на Баерн, пред и самиот да се запише во листата на стрелци и да ја осигура и четвртата победа на својот тим, во четвртиот меч сезонава. Максимални 12 бода со сема неочекувано има освоено и новиот бундеслигаш Ајнтрахт,

Гранада ја намачи Барселона

Фудбалерите на Барселона многу потешко од очекувањата стигнаа до триумф над Гранада (2-0) откако дури во последните пет минути од мечот го скршија отпорот на гостинскиот состав. Како што можеше да се очекува, Каталонците имаа целосна контрола над играта, но во првото полувреме многу тешко влегуваа во шанси за гол. Можностите за погодок станаа многу почести во вториот дел, но Каталонците станаа исфрустрирани откако голманот Тоњо им одбрани неколку одлични шутеви што многумина веќе ги видоа во неговата мрежа. Отпорот на Гранада, конечно, беше скршен во самиот финиш кога Чави со еврогол од работ на шеснаесетникот ги крена на нозе сите присутни на „Камп ноу“. Во судиското продолжение беа разрешени сите дилеми околу победникот кога по соло-акцијата на Меси, гостинскиот дефанзивец Гомез ја затресе сопствената мрежа. Резултати Шпанија: Сарагоса – Осасуна 3-1, Селта – Хетафе 2-1, Бетис – Еспањол 1-0, Барселона – Гранада 2-0.

кој во првиот меч од четвртото коло на го стински терен славеше над Нирнберг со 1-2. Резултати Германија: Нирнберг – Ајнтрахт 1-2, Фортуна Д. - Фрајбург 0-0, Хамбургер – Борусија Д. 3-2, Мајнц – Аугсбург 2-0, Шалке – Баерн М. 02, Волфсбург – Гројтер 1-1.

Ешли Кол - херој на Челси Ле ви от бек на Чел си, Еш ли Кол, ја има ше уло гата на хе рој на лон дон ски от клуб отка ко го по стиг на единс тве ни от гол при три ум фот на сво јот тим над Стоук од 1-0. Во си туа ци ја ко га „си ни те“ не маа три умф на последните три средби (во си те нат пре ва ру ва ња) и ко га Фер нан до Торес повторно одигра под своите можно сти, токму Кол ја презеде врз себе одговорноста, одлично се снајде во противничкиот шеснае сетник и на додавање на Мата ја затресе мрежата на Стоук. - Еш ли уште ед наш покажа дека е од огромно значе ње за на ши от клуб. Тој има само уште ед на годи на од до го во рот со Челси, но јасно е дека станува збор за из-

во нреден играч и упра вата тре ба да сто ри сè што може за да би де продолжена соработката со не го – из ја ви страте гот на лондонскиот клуб Роберто ди Матео. Сау темп тон стиг на до својата прва премиерлигашка победа сезонава откако со четири гола во второто полувреме ја демолираше Астон вила со 4-1, а капи те нот Ке вин Нолан уште еднаш беше спа си тел на Вест хем, овојпат по стигнувајќи го израмнувачкиот погодок во суди ското продол же ние од дуелот со Сандерленд. Ре зул тати Англи ја: Свон си – Евертон 0-3, Чел си – Стоук 1-0, Сау темп тон – А. Ви ла 4-1, ВБА – Ридинг 1-0, Вест хем – Сан дерленд 1-1, Виган – Фулам 1-2.


44

ПИСМА

Понеделник, 24 септември 2012 година

Границите и националните малцинства – фактори за мир и за стабилност (2)

З

Трипун КАРАПЕТРОВ

агриженост за проблемот на националните малцинства и нивното влијание за промени на границите. Во Украина и Словачка јавно ста е загрижена поради можното барање на поголемите етнички групи во тие земји, што по нивно мислење, може да се одрази на проблемот со границите. Во Русија и Унгарија се повеќе вознемирени со судбината на Русите и Украинците, кои живеат од другата страна на нивите граници. Јавно ста во Украина добро знае, дека во нивната земја има региони (Домбас, Крим, Оде са) во кои има многу етнички Руси и дека во тие региони се пуштаат гласови за отцепување од Украина и прогласување на не зависност или присоединување кон Русија. Таквите гласови за прогласување на независност можат да се слушнат и од Кримските Татари. Секако дека Украина поради тоа не е без грижа за својата безбедност.Таквата вознемиреност народот не ја пројавува во чиста, силна или некаква поврзана форма. Во Украина, како и во Русија, има елементи на тревога и недоверба во гледањата на луЃето на овој и другите проблеми. Тоа е делимично резултат на недо статок на информации, а понекогаш и на погледите на јавно ста. Словачка е загрижена поради големото национално малцинство на Унгарците во својата земја. Дотолку повеќе, што унгарското малцинство е концентрирано во

Дневниот весник „Ден“ е отворен за различни мислења, но се оградува од ставовите на колумнистите

јужниот дел на земјата и може да покрене барање за некаква форма на автономија, која со време ќе ја изгуби смислата на границата и де-факто ќе функционира како да е еден дел од Унгарија. Словаците порано настојуваа, Унгарците во нивната земја да го учат словачкиот јазик. Иако стравот во народот е изразен, Словачка не е така вознемирена за иднината на својата земја, како што е тоа случај со јавно ста во Украина. Една од причините со кое се објаснува таквото спокојство е, што и Словачка и Украина, како идни членки на ЕУ ќе им ги олесни потешкотиите. По себна загриженост предизвикуваат поголемите национални групи на Руси и Унгарци во странство. Одредена вознемиреност може да се забележи и во Полска и Словачка, сврзана со положбата на Полјаците во Украина и Литванија и Словаците во Унгарија. Словаците бараат од Унгарија да ги обезбеди сите права на словачкото малцинство во Унгарија, кои истовремено Словачка им ги обезбедува на унгарското малцинство во својата земја. Од сите Централно - источните европски земји, во тој поглед во најсложена ситуација е Унгарија, бидејќи има најголем дел Унгарци кои живе ат надвор од границите (јужни, северни и источни) на Унгарија - 450 илјади во Србија, 2 милиони во Романија, 600 илјади во Словачка и околу 150 илјади во Украина. Вкупно претставува една третина од населението на Унгарија. Меѓутоа, унгарската јавност скоро да има консензус по тоа прашање.Владата е воздржана од преземање било какви мерки за заштита на правата на унгарските малцинства во со седните

земји. Тоа се објаснува со две причини, прво што нема такви ефикасни можно сти и, второ, што води сметка дека таквите акции можат да предизвикаат омраза спрема унгарските малцинства од народите во земјите во кои живеат. Јавно ста во Русија е сериозно загрижена за судбината на своите сонародници, кои неочекувано се најдоа во други држави. Русија смета дека правата на руските малцинства апсолутно треба да се штитат. Таквото расположение во јавно ста е силно до таа мера што би ја поддржала владата во спроведување на решителни акции, неисклучувајќи ја и примената на сила. Важно е да се забележи, дека руската јавност таквите акции би ги сметала како одбранбени, а не агре сорски. Александр Герцен, руски писател и публицист рекол, “Соживотот под исти покрив, само по себе е страшна работа – на која се распаднале половина бракови. “ 3) Сите меѓународни правни норми, со ставен дел на меѓународниот правен поредок, не би можеле да го оспорат правото на независност на Абхазија, Јужна Осетија, Нагорни Карабах и Придне стровје (со ставен дел на Молдавија), дотолку повеќе, што уследи признавањето на Ко сово од неколку влијателни европски држави и САД, без согласност на Советот за безбедност и ООН. а) Абхазите се до селени од регион на турската империја во периодот од 17 до 19 век. Се населиле на територија за која постојат три различни верзии; - на населена територија. Факт признат од голем број грузински историчари, кој Евид Гамсахурди, како прв претсе-

дател на Грузија го користеше во својата предизборна кампања; - на територија ненаселена. Грузините таму се населиле во 19 век, после кавкаските војни, како бегалци. Верзијата ги има за основа тврдењата на публицистот и политичарот, Јакоб Гоберашвили во книгата ’Кој ја населил Абхазија’ издадена 1887 година; - Абхазиската територија отсекогаш била симбол на грузиско-абхазиска култура и дека е таа нивна заедничка територија. И едните и другите ја сметаа за своја татковина. Со пописот од 1897 г. 55% биле Абхази, 24,4% Грузини, 4,8% Руси, 6,2% Ермени. Во 1979 година, структурата е значајно променета – 47% Грузини, 17% Абхази, 17% Ермени и 13% Руси. Во 1921 година, Абхазија стекнала статус на Советска социјалистичка Република. Во 1930 година, Сталин (Грузин) и го променува статусот во автономија во составот на грузиската република. Абхаската интелегенција во 1957 година покренала прашање за спојување на Абхазија со Руската федерација. Бидејќи не успе ала во тоа, 1967 година го повторуваат своето барање на највисоко ниво. Како резултат на таквиот притисок, Грузија 1978 година направила некои отстапки – отварање ТВ канал,радио на абхазки и слично. Пере стројката на М.Горбачов на Абхазија и даде право да бара република. Решавањето се одолговлекуваше. По распадот на СССР, Русија ја призна независно ста на Грузија во рамките на тие социјалистички граници. Грузија се согласи да руската војска и имовина остане во Грузија. Со други збовори, Грузија имаше поддршка од Русија за абхазко-


45

Понеделник, 24 септември 2012 година

то прашање, али со обврска, да не допушти инфилтрирање на чеченски терористи на својата територија за напад на Русија. Русија изврши притисок, и воведе ембарго на трговијата со Абхазија. Меѓутоа со време работите се изменија. Со доаѓањето на Саакашвили се раскина договорот и руската војска ја напушти Грузија. Грузија, почна да спроведува антируска политика односно, проамериканска.Со признавањето на Ко сово, Русија го укина ембаргото и започна да и пружа поддршка на Абхазија за стекнување на независност, на што се противат САД и ЕУ, бидејќи Грузија сакаат да ја вне сат во НАТО и ЕУ. По стапка за признавање на не зависност припремаат Јужна Осетија (во границите на Грузија) и Нагорни Карабах (на територијата на Азербејџан). Тие ќе ја добијат руската поддршка, како одговор на САД за непринципиелното признавање на Ко сово. Без елаборирање на сите други кандидати за независност во светот, се наметнува заклучокот, дека договорот за статусот на Косово, кој можат да го дефинираат Белград и Приштина, нема алтернатива. Тоа го покажуваат историските искуства од минатото на што почиваат современите цивилизациски вредности. Се додека не се задоволат барањата и на Србија регионот не може да смета долгорочно на стабилност и успешен развој.

ХОРОСКОП

21.03 19.04

20.04 20.05

21.05 20.06

21.06 22.07

НА ДЕНЕШЕН ДЕН 1835.- Во Париз умре Винченцо Белини, италијански оперски композитор. Тој е творец на италијанскиот оперски стил наречен белканто. Најпознати негови опери се „Норма“, „Месечарка“, „Пуританци“, „Капулети и Монтеки“ и други. Роден е во Катанија, на 1 ноември 1801 година. 1908.- Во Солун, во кафеаната „Бошњак-ан“, платени терористиврховисти извршија неуспешен атентат врз големиот македонски револуционер Јане Сандански кој беше повреден. При атентатот две лица од придружбата на Сандански беа смртно погодени. 1941.- Во Лондон, на конференцијата на претставниците на владите на Австралија, Канада, Велика Британија, Нов Зеланд, Јужноафриканската унија, Советскиот Сојуз и претставници на бегалските влади на Чехословачка, Грција, Белгија, Луксембург, Холандија, Норвешка, Полска, Југославија и на слободна Франција, ја потпишаа Атлантската повелба која пред шест недели ја прокламира американскиот претседател Франклин Рузвелт и британскиот претседател Винстон Черчил, со што овие земји ја прифатија Повелбата како политичка програма во борба против силите на Оската. 1960.- Во Њупорт е укотвен „Ентерпрајз“, првиот американски носач на авиони на атомски погон.

Овен - На колегите не им се допаѓаат вашите успеси и затоа сакаат да ве оттргнат од работата. Не предавајте се. Совет: контролирајте ги своите импулси и бидете отпуштени. Бик - Иако се обидувате да направите баланс меѓу работата и семејството, тоа не ви оди многу лесно. Партнерот има право, прифатете ја вината. Совет: отпуштете се во добро друштво. Близ на ци - Критиките што се упатени на ваша сметка се пратени на вистинска адреса. Бидете посериозни кога е во прашање работата. Совет: јадете здрава храна и пијте повеќе течности. Рак - Околината нема доволно разбирање и трпение за вас, размислете можеби се во право, можеби навистина претеравте. Совет: решенијата носете ги полека, ако не можете сами, побарајте совет.

23.07 22.08

23.08 21.09

22.09 23.10

24.10 21.11

1980.- Пограничните судири меѓу Ирак и Иран прераснаа во сеопшта војна меѓу двете земји кога ирачките трупи ја преминаа границата и го опколија градот Абада, запалувајќи ја најголемата светска нафтена рафинерија. 1988.- На Олимписките игри во Сеул канадскиот спринтер од афроамериканско потекло Бен Џонсон во финалната трка на 100 метри постави светски рекордод 9,79 секунди, но резулатот беше поништен и по шест дена му беше одземена златната медаља заради допинг. 1989.- Во Охрид умре Кирил Билбиловски, пионер на македонската кинематографија, еден од првите уметнички фотографи и втемелувач на професијата филмски снимател во Македонија. Како филмски снимател неговото име се јавува и на шпицата на првиот македонски игран филм „Фросина“. Мошне значајни се и креациите на неговата филмска камера во филмовите „Денови на искушение“, „Каде по дождот“, „Македонска крвава свадба“, „Македонскиот дел од пеколот“, „Најдолгиот пат“, „Исправи се Делфина“ и во други. Роден е во Скопје, на 3 мај 1920 година. 1993.- Во Монте Карло, во Кнежеството Монако, Македонскиот олимписки комитет е примен за рамноправен член на олимпиското семејство како 195ти член. 1995.- Во Лерин умре Коста Гочков, еден од најистакнатите активисти во борбата за

Лав - За да дојдете до целта, употребете ги своите дипломатски способности. Совет: внимавајте со флертувањето на работа, партнерот може да го забележи вашето непријатно однесување. Де ви ца - Потребни ви се поголема поддршка и разбирање од семејството за да ги исполните обврските на новото работно место. Но, партнерот целосно не ве поддржува. Совет: пијте течности. Вага - Имате лошо претчувство, тоа лошо влијание врз вашето расположение. Не оптоварувајте се со лоши мисли. Совет: приредете му убаво изненадување на партнерот. Скорпија - Сега е вистински момент да ги покажете своите способности на дело. Нема потреба да ве фаќа нервоза поради големиот број обврски. Совет: пазете се од колегите.

22.11 21.12

22.12 19.01

20.01 18.02

19.02 20.03

признавање на човековите права на Македонците од егејскиот дел на Македонија во Грција и член на политичката организација „Виножито“. Роден е во селото Овчарани, во 1944 година. 1996.- САД, Русија, Кина, Велика Британија и Франција ги отфрлија приговорите на Индија и потпишаа документ за забрана на нуклеарни проби. 2002.- Британската влада го објави досието на ирачката програма за вооружување, тврдејќи дека ирачкиот претседател Садам Хусеин за само 45 минути може да лансира оружје за масовно уништување, што послужи како оправдување за агресија на Ирак, но подоцна се покажа дека ваквото тврдење било лажно. 2002.- Тројца муслимански терористи убија 29 верници во хиндуистички храм во индискиот град Гандинагар. 2004.- Во Бомбај, Индија, умре Раџа Рамана, индиски физичар. Се смета за еден од творците на атомската бомба во Индија. На млади години се занимаваше и со свирење на пијано. Роден е во 1925 година. 2004.- Во болницата во северното француско пристаниште Хонфлер умре Франсоа Саган, француска новелистка. Најпознато нејзино дело е „Добар ден, таго“, химната за разочараната младост што стана една од најпознатите книги на 20. век. Покрај ова, познато е и нејзиното дело „Сигурна насмевка“. Родена е во Лот, во јуни 1935 година. Стрелец - Денеска ќе влегувате во конфликт со сите луѓе кои ќе ги сретнете затоа ако сте во можност, најдобро е да останете дома. Совет: мислете на убави работи, следуваат подобри денови. Јарец – Избегнете уште една расправија со партнерот. Бидете попустливи иако овој пат вие сте во право. Совет: прошетка во природа ќе ве отпушти и релаксира. Водолија - Многу сте емотивни и затоа на секој збор на партнерот веднаш се лутите. Отпуштете се. Совет: топлото време лошо влијае врз вашето здравје, бидете повнимателни. Риби - Денот ќе ви биде исполнет со многу неочекувани и стресни средби, бидете смирени во комуникацијата. Совет: дозволете си романтична вечера со една драга личност.


46

информатор

Понеделник, 24 септември 2012 година

одКоМуниСТичКиоТРеЖиМ Меѓународнаколекција отворенодвторникдонедела од10.00до18.00

Почеток:21часот „Бетмен-Издигнувањена темниотвитез“ Жанр:акција,криминалистика, драма Режија:Кристофернолан Почеток:20.00и23.00часот

Кино„МилениуМ“ „Лурдс“ Жанр:драма Режија:ЏесикаХашнер Почеток:понеделникичетврток во13.00часот „Леденадоба4“ Жанр:анимација,авантура, комедија Режија:СтивМартино,Марк Турмејер Почеток:15.00часот

Сала2: „Шрек“

МузејнАМАКедонијА „Традиционалнипредмети одметал“ „1+1Животиљубовниз македонскатаисторија“ MUNICIPiVMSTOBENSIVM– РимскамонетарницавоСтоби

„Платеници“ Жанр:акција Режија:СимонВест Почеток:секојденод23часот „Вонземјаниодсоседството“ Жанр:комедија,научна фантастика Режија:АкиваШафер Почеток:секојденод15часот

„Човекпајак“ Жанр:акција,хорор,научна фантастика Режија:РидлиСкот Почеток:17.00часот

Кино„РАМСТоР“ „Каубојциивонземјани“ Жанр:акција,авантура,научна фантастика,спектакл Почеток:10.30и13.00часот „Огледалце,огледалце“ Жанр:авантура,комедија,драма Режија:ТарсемСинг Почеток:16.00и18.30часот „Балканбазар“ Жанр:драма Режија:едмондБудина

Почеток:11.00и13.00часот „Првиотодмазник-КапетанАмерика“ Жанр:акција,авантура,научна фантастика Режија:ЏоЏонстон Почеток:15.00и17.15часот „Штодаочекуватекога очекувате“ Режија:КиркЏонс Жанр:комедија,романса Почеток:19.30и22.00часот излоЖБи МузејнАМАКедонСКАТА БоРБАзАдРЖАВноСТи САМоСТојноСТ,МузејнА ВМРоиМузејнАЖРТВиТе

МузејнАСоВРеМенА уМеТноСТ ИзложбанаделаодБорка Аврамова „Приказназаизгубениотрај“ МаринаЛешниковска НационалнаколекцијаГлигор Чемерски МеѓународнаколекцијаЈон Григореску МузејнАГРАдСКоПје Постојанапоставка нАционАлнАГАлеРијА нАМАКедонијА: даут-пашин амам,чифте-амамиМала станица Постојанапоставка објектитенанационалнатагалеријаработатод10.00до18.00

зрнца на мудроста Бидиà достоеннаљубовтаакосакашда бидешљубен! ЈоханВолфганГете

Сакајтегинепријателитебидејќитиевиукажуваатнагрешките! Франклин

Пријателствотоељубовбезкрилја! Францускапоговорка

човекотелош,невремињата! Дарвин

30

29

29

Гостивар

l Штип

26 26

l Кичево

30 l Кавадарци

24

31 25

l Охрид

l Радовиш

l Неготино

l Дебар

l Струга

l Делчево

Велес l

27

l Прилеп

28 l Струмица

29 l Гевгелија

Битола

25 l Ресен

27

Барселона

27

Букурешт

27

Будимпешта

28

Загреб

24

Софија

31

Атина

27

Приштина

25

Сараево

30

Белград

26

l Кочани

29

31

24

27

Скопје l

Тетово l

Крива Паланка

Куманово

31

l

Во текот на денот ќе дува слаб ветер од северен правец, кој ќе се движи со брзина од 6 километри на час.

30

l l

онојштомислидекаљубовтаеминлива, никогашнељубел! ЈоханВолфганГете

денескавреметоќе бидестабилноитопло воСкопјеминималната температураќебиде13 целзиусовистепени,а максималната29 степена.Влажностана воздухотќебиде48 проценти,авидливоста до10километри. Биметеотоеповолно.

l

28 6 34 вторник

9 33 среда

8 34 четврток


" SAGITTARIUS# TARIUS#

ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: 600 г сирење малку сол 20 ф сенф 400 мл млеко 10 парчиња леб 450 г колбаси 12 јајца ПРИГОТВУВАЊЕ: Длабока тава премачкајте со маргарин, а потоа во неа наредете половина од лебот. Одозгора ставете 200 грама колбаси и 300 грама сирење. Потоа ставете уште еден ред леб, но оставете неколку парчиња. Потоа додадете ги колбасите и сирењето. Најгоре да биде покриено со леб. Потоа изматете ги јајцата со млекото и солта и прелејте ја тавата. Тортата треба да стои цела ноќ во фрижидер, а утредента се пече на 180 Целзиусови степени.

NEKOMPATIBILNOST

É

P

RUSKI PISATEL BORIS EDEN ZANAET^IJA

BELI KRISTALI NAFATENI NA BURIWA SO VINO

PREFIKS: SAM, SAMO

VRAWE

RAKOMETARKATA TODOROVSKA

DR@AVA VO EVROPA

DEL OD NOGA (MN.)

PROSVETEN RABOTNIK OBNOVUVA^

Ä

^ITAJTE "DEN#

MARKA FRANCUSKI AVTOMOBILI

R MA[KO IME RIEKA

PO^ETOK NA TRKA

[TO SE ODNESUVA NA GRADITE, GRADEN SELO BLIZU RESEN NIZOK SVE[TENI^KI RED

MESTO VO CRNA GORA BLIZU PQEVQA

ARTISTKATA SAVINA INDIJANSKO PLEME

D

Æ

PLANINA VO DALMACIJA GRADE@EN MATERIJAL

@ENSKO IME REMEN, POJAS

ELEKTRON RASTITELNA TE^NOST

STOG TIVOK, BEZGLASEN GOVOR

OGIST KONT

SKOPJE SLOBODEN STIL VO PLIVAWE DIPLOMATSKO TELO MUSLIM. @ENSKO IME

HRVATSKA PEJA^KA ANTONIJA POVREDA

SEVER VID SPORTISTKA

Ä

VISD EKSPLOZIV

S

ARTISTKATA RAJDER

Ä

RAMNODU[NOST IVAN PAVLOV

ZAPAD ARTISTKATA VEST GORA (MN.) OKSIGEN

V SANITARNA PROSTORIJA

DRUM

6

4 1 9

7 6 3

2 1 3 7 4 6 9 2 7 1 2 6 8 7 4 6 5 5 4 8 3 2 1 4

6 2

7

5

2 1

7 9 2 6 2 8 7 5

6

5 6 8 2

1 3 9 8 3 5

4

5 1

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: NASTAVNIK, RESTAVRATOR, START, TALE, PEKTORALEN, ORLA, ILINO, DINARA, IJA, VAR, KAJA, E, OK, KOPA, SK, S, [OLA, KOR, STRELI^ARKA, APATIJA, Z, VINONA, [UMI, PAT, TOALET; SUDOKU: 1) 683 415 297, 754 892 163, 921 673 485; 837 149 526, 496 257 318, 215 368 749; 178 934 652, 542 786 931, 369 521 874; 2) 684 513 279, 293 786 154, 157 924 863; 429 837 516, 316 259 748, 875 641 932; 561 498 327, 738 162 495, 942 375 681

Рецепт на денот Торта со јајца и со колбаси

47

РАЗОНОДА

Понеделник, 24 септември 2012 година


ВИЦОТЕКА

Русокоса девојка фатила златна рипка и таа à ветила дека ќе à исполни три желби. Тогаш русокосата девојка рекла: - Сакам да бидам позната во цел свет, да бидам вистинска сензација и сите мажи да бидат луди по мене! Тогаш рипката ја претво-

рила во „хајнекен“. *** Перица и Марица ја прашуваат баба им: -Бабо, како ние дојдовме на свет? -Бабата им одговара, па ве донесе штркот. Перица се врти кон Марица и à вели: - Да à кажеме или да ја пуштиме глупава да умре?

ТИКЕТ СЕК Ј Аполон АЕЛ

Дижон Клермон

0-2

Блекпул Хадерсфил д

1

Аланија Анжи

Коефициент 6,2

1 0-2

Den 24 Septemvri  

Dneven Vesnik Den