Page 1

ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

www.den.mk

vo ovoj broj

34o

Вторник, 24 јули 2012, година 1, број 109

цена

15 денари

ИМПРОВИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЈА НА НОВАТА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА

Жени даваат крв на портирница?!

ВЕСТИ

Кипар го искара Филе поради Олимписките шетачи побројни од спортистите Македонија 2-3

7

5


2

ВЕСТИ

Вторник, 24 јули 2012 година

ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА И НЕГОВАТА СОПРУГА НА ОТВОРАЊЕ НА ЛЕТНИТЕ ОЛИМПИСКИ ИГРИ

КОМЕНТАР

Игор ЧАВЕСКИ

Оптимизам без покритие За работите што силно посакуваме да ни се случат, а за кои сме, сепак, свесни дека тоа е малку веројатно, велиме дека звучат премногу убаво за да бидат вистинити. Вака може да се опише атмосферата што ја создава власта, според која, можно е наскоро да почнеме преговори со Европската Унија без претходно да го решиме најбитното прашање, а тоа е спорот со Грција. Сценарио што за Македонија е повеќе од идеално, но и тешко остварливо. Власта, окуражена од пофалбите што ги добивме, најпрво од министрите за надворешни работи на Австрија и на Словачка и, особено, од последната, која стигна од комесарот за проширување Штефан Филе, најавува дека на крајот на годината конечно би можело да добиеме датум за преговори со Унијата. Гледајќи го однесувањето на европските власти кон Македонија последниве неколку години, навистина е нејасно врз што Владата го темели својот оптимизам. Ако сметаат дека дијалогот на високо ниво ќе ни ги отвори вратите кон преговорите, тогаш се во голема заблуда. До преговори може да нè донесе единствено затворање на прашањето за името и ништо друго. Првото отрезнување за власта ќе стигне веќе на крајот на годината кога Европскиот совет ќе ја повтори познатата реченица дека „на прашањето за Македонија ќе се навратат за време на следното претседателство“. И сè така во круг, до следниот извештај и до уште една препорака за преговори која, повторно, ќе остане само на хартија. ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: Печатница „Серафимовски“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач и управител - Живко Серафимовски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Олимписките шетачи побројни од спортистите Мишко ИВАНОВ

Претседателот на државата, Ѓорге Иванов, заедно со сопругата и со членови на кабинетот, еден ден пред отварањето на Летните олимписки игри ќе отпатува во Лондон. Освен ре зервирани столчиња за спектакуларното отворање на Летните олимписки игри, кои ќе ги обезбеди британската влада, патувањето и сме стувањето на Иванов и на неговите придружници ќе бидат на државен трошок. Иванов, според агендата, ќе оди и во олимпиското село, каде ќе ги по сети нашите спортисти. Како што стојат работите, делегацијата на Иванов ќе брои исто толку членови колку што испраќаме спортисти олимпијци. За што ќе разговараат „таткото на нацијата“ и македонските олимпијци - веројатно за олимпијадата. Но, како претседателот Иванов ќе им објасни на нашите атлетичари или пливачи зошто немаат патики за трчање или нормални подготовки за пливачките натпревари. Што ќе му одговори Иванов, на пример, на 21-годишниот Кристијан Ефремов, кој на атлет ската патека во Лондон за малку ќе трчаше 400 метри со искината опрема, без соодветна витаминизација и исхрана и лекарства бидејќи немал доволно пари да ги купи. Или како ќе à одговори на атлетичарката Христина Ристе ска, која ќе трча на 400 метри, а непо средно пред заминувањето во Лондон тврдеше дека без финансиската поддршка од татко à и од мајка à ќе немала начин да обезбедам патики, хеланки, по себна исхрана, витамини и услови за работа во текот на подготовките. Ше фот на др жа вата на отво ра ње то на ЛОИ ќе от пату ва со пр вата да ма, гос по ѓа Ива но ва, еден член на не го ви от про то кол и не гов ли чен те лохра ни тел. Иа ко е ред пре тседате лот да го при дружу ва про то кол, са ми от факт што Бри тан ци те има ат про то ко ли ду ри и за начи нот на обле ку ва ње на три би ни те, нај ве ро јат но прото колот на Ива нов опу ште но ќе го гледа спе кта кулар ното отва ра ње, се раз би ра, на др жа вен тро шок.

Не јас но е ду ри да ли ќе има ра бота и за те лохра ни те лот на пре тсе дате лот. Бри тан ската вла да е на готовс за напад и од зем ја и од воздух, па спо ред прото колот за без бед ност, нај ве ро јат но те лохра ни те лот на Ива нов ќе оста не и без службе ни от пи штол ко га ќе сле та на де лот за важ ни лич но сти на ае родромот во Лон дон, а без бед но ста на пре тсе дате лот Ива нов ќе би де во ра це те на поли ци јата и на арми јата на Бри та ни ја. Добро упатените велат дека станува збор за меѓународен настан кој нема ништо со официјална по сета на претседател на држава и, по правило, на овие настани не се но сат сопруги и први дами. „Ден“ испрати прашања до кабинетот на претседателот Ѓорѓи Иванов, но до затворањето на весникот одговори не добивме. Прашавме како ќе оди до Лондон ше фот на државата, да ли со редовна линија или со државниот „лирџет“ и на чиј трошок паѓа сме стувањето на претседателската експедиција? Освен делегација предводена од претседателот Иванов, на отворањето на Летните олимписки игри ќе замине и делегација на М а ке д о н с к и от олимписки комитет, а неа ќе ја предводи првиот човек Васил Тупурковски. За Лон дон ќе за ми нат и ге не рал ни от се кре тар Са шо По пов ски, ше фот на ма ке дон ската олим пи ска де ле га ци ја, Владимир Бого евски, и единс тве ни от до ктор Зо ран Хан џи ски.


ВЕСТИ

Вторник, 24 јули 2012 година

3

МАКЕДОНСКИОТ ОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ ГИ ИСПРАТИ ОЛИМПИЈЦИТЕ ВО ЛОНДОН

Пријавивме 70, ќе заминеме само со 4! Н Билјана Б. ПЕТРУШЕВА

а најголемиот спортски настан на планетава, Летните олимписки игри во Лондон, Македонија ќе биде присутна само симболично, со четворица спортисти што настапуваат на Игрите со „вајлд карта“, со четворица судии и уште толку члена на придружната делегација, тренери и претставници на МОК. Според рејтингот, пласман на Олимписките игри изборија ракометните судии Ѓорѓи Начевски и Славе Николов, пингпонгарскиот судија Предраг Чоловиќ и тенискиот судија Зоран Поповски, а со покана од организаторите македонски прет ставници на ОИ ќе бидат пливачите Марко Блажевски и Симона Маринова, како и атлетичарите Кристијан Ефремов и Христина Ристе ска. Шеф на македонската делегација во Лондон ќе биде Владимир Богоевски, а че ста да го но си македонското знаме на свеченото де филе на отворањето на Игрите му припадна на пливачот Марко Блажевски. За разлика од другите земји од со седст в о то , кои на ОИ во Лондон ќе имаат по стотина спортис т и , Македонија првпат во исто ри ја та нема ние-

ден спортист со исполнета олимписка норма и останува во рангот на земји што само пополнуваат бројка како „Бурунди – Мурунди“, како што вели сликовито поранешниот пливачки селектор Димитрија Поповски. - Криво ни е што немаме поголема делегација во Лондон. Имавме шанса на оваа Олимпијада првпат да настапиме и во екипните спортови и да имаме најмногу прет ставници до сега, дури пред некој ме сец и направивме 70 акредитации, но ватерполистите, ракометарите и кошаркарите не успеаја да ги поминат олимписките квалификации и сега во Лондон одиме само со овие четворица спортисти – истакна шефот на македонската делегација Владимир Богоевски на испраќањето на олимпијците од про сториите на МОК. Како и ре зултатите на македонските олимпијци, скромно и протоколарно беше и нивното претставување и испраќање, организирано од МОК. Јас сум Симона Маринова, на Олимписките игри во Лондон ќе ја прет ставувам

БЛАЖЕВСКИ ЗНАМЕНОСЕЦ

УО на МОК уло гата на ма кедон ски зна ме но сец во Лондон му ја додели на пливачот Марко Блажевски. Не очекував дека токму мене ќе ми припадне таа чест, имав еднакви шанси како и другите тројца спортисти. Тоа е огромна чест и ќе ми значи многу во животот. Имам трема, но ќе се оби дам да ја над ми нам. Олим пи ски те игри, сепак, се по себен настан за секој спортист вели македонскиот знамено сец.

Македонија во трката на 800 метри слободно... - вака почна македонската пливачка, а потоа истото го повторија и другите тројца спортисти што ќе ја претставуваат Македонија на ОИ во Лондон. Малку познати во јавно ста и ненавикнати на големо медиумско внимание, четворицата спортисти што имаа среќа да бидат дел од големото олимписко семејство се скромни и во своите очекувања. Генерално по сакуваат да ги по стигнат своите најдобри резултати, кои, сепак, се многу далеку од врвните светски до стигнувања, и до стојно да ја претстават Македонија во ОИ.

ПОЧНУВАМЕ СО ПЛИВАЊЕ, ЗАВРШУВАМЕ СО АТЛЕТИКА

Од македонските претставници прв на олимписките борилишта ќе се појави пливачот Марко Блажевски, а последен ќе настапи атлетичарот Кристијан Ефремов. Блажевски ќе плива во трката на 400 метри мешано, која е на програмата на 28 јули. На 2 август е настапот на Симона Маринова на 800 метри слободно, а следниот ден на 3 август на атлетската патека ќе се појави Христина Ристеска во квалификациите на 400 метри. Ефремов ќе трча во истата дисциплина во машка конкуренција, која е на програмата на 4 август. Од македонските судии, на ОИ најприсутни ќе бидат Начевски и Николов, кои на ракометниот олимписки турнир ќе судат секој ден, наизменично на натпреварите во машка и во женска конкуренција.


4

ВЕСТИ

Вторник, 24 јули 2012 година

АТИНА ПРОДОЛЖУВА СО НЕХУМАНИОТ ОДНОС КОН ДЕЦАТА-БЕГАЛЦИ

„Охи“ во Грција поради книгите за Егејска Сите ги пуштија, освен мене, цариниците ми дадоа лист хартија во кој на грчки и на српски јазик пишуваше дека сум непожелен и дека сум ставен во националниот регистар

Г

Тони АНГЕЛОВСКИ

рчките гранични служби во петокот не му дозволиле на претседателот на Сојузот на здруженија на Македонците од Егејот „Македон“, Ташко Јованов, да вле зе во Грција и да учествува на традиционалната прослава на Илинден во селото Овчарани, во егејскиот дел на Македонија. Во ова село, во близина на Лерин, уште од крајот на 80-тите години на минатиот век секоја година традиционално се собираат Македонците од Грција, а и оваа година, како што тоа беше случај и во минатото, не остана без провокации од грчката држава. Локалните власти во Лерин организираа своја прослава само една недела пред традиционалната средба во Овчарани на која се обидоа да прикажат дека Македонија е грчка, а на тој начин се обидоа да направат и забуна меѓу Македонците околу терминот на традиционалното одбележување на Илинден. Покрај тоа, во четвртокот, на ден пред прославата, членовите на националистичката партија Златна зора организирале марш во Лерин и извикувале пароли дека на прославата ќе има инциденти, а со петнае сетина мотори парадирале и низ селото Овчарани за да ги заплашат Македонците да не доаѓаат на прославата. Во петокот, грчката полиција по ставила специјални пунктови на патот кон Овчаране, а видливо било присуството на

полицијата и во самото село. Биле засилени и граничните контроли на граничните премини, а претседателот на Сојузот на здруженија на Македонците од Егејот „Македон“, Ташко Јованов, бил спречен да влезе во Грција. - Во петокот тргнавме накај Грција со еден автобус од 50 луѓе и минибус од трие сетина луѓе специјално за да присуствуваме на прославата. Но, кога стигнавме часот на граница, околу 13, сите ги пуштија, освен мене. Грчките цариници ми рекоа дека не можам да влезам и ми дадоа лист хартија на кој на грчки и на српски јазик пишуваше дека сум непожелен и дека сум ставен во националниот регистар на Грција, па затоа не можам да влезам. Кога ги прашав зошто сум непожелен, ми рекоа да се обратам во грчката канцеларија за врски во Скопје за да ми објаснат зошто е тоа така - објаснува Јованов. Ова е вторпат како Јованов не успеал да ја помине границата со нашиот јужен со сед. Пред крајот на минатата година, на 27 декември, тој заедно со петнае сетина членови на здружението се упатил на прославата на весникот на македонски јазик „Зора“, но при проверката на цариниците, кај него биле најдени неколку примероци од книги на македонски и грчки јазик, чиј автор е самиот Јованов. Иако книгите содржат само фактографија за селата Разгорено, Крушодари и Сетина, се

Ташко Јованов

испо ставило дека тие му ја затвориле границата на Јованов. - Откако ме вратија пред Нова година, сега пред еден ме сец се обидов да влезам во Грција и тоа го направив без проблем. Бевме заедно со градоначалникот на Овчарани, Пандо Ашлаков, и без проблем влеговме во Грција. Но, на враќање, грчките цариници ми ја зедоа листата на која удираат печати и ми рекоа дека ќе ми дадат друга кога ќе дојдам нареден пат. Но, сега во петокот не ме пуштија. Кога ги прашав што е проблемот бидеј-

ќи ме пуштија пред еден ме сец, ми рекоа дека тоа што тогаш ме пуштиле било грешка - објаснува Јованов. Јованов, кој е роден во 1941 година во Леринско, а ја напуштил Грција во 1948 година за време на Граѓанската војна, вели дека деновиве ќе оди во грчката канцеларија за врски за да побара објаснување зошто не може да влезе во Грција и дали во 21 век книгите чиј автор е тој можат да бидат проблем поради кој се забранува влез во една држава од Европската Унија.


ВЕСТИ

Вторник, 24 јули 2012 година

5

АКТУЕЛНИОТ ПРЕТСЕДАВАЧ СО ЕУ БАРА КОМЕСАРОТ ДА НЕ ЗАЗЕМА СТРАНА

Кипар го искара Филе поради Македонија Игор ЧАВЕСКИ

Грција, преку актуелниот претседавач со Европската Унија, Кипар, врши притисок врз коме сарот за проширување Ште фан Фи ле да ја проме ни из ја вата за Македонија, во која тој ја пофа ли земјата за напредо кот во про це сот на евро ин те гра ци ја. Ка ко што доз на ва ме, Ки пар остро не году вал што Фи ле отво ре но се ста вил на стра ната на Ма кедо ни ја и со тоа притисокот за решавање на спорот за име то го пре фрлил врз Гр ци ја. По ра ди тоа, нема да биде никакво изненадување ако во следниот период коме сарот ја смени „плочата“ и по фал би те ги за ме ни со критики. Филе пред неколку дена нагласи дека е импре сиониран од дија логот на високо ниво меѓу Европската Унија и Македонија и дека земјата во целост успе а ла да ги ис пол ни си те об вр ски што се бараа, дури и во тие области што до сега важеа за проблематични, како што се ре форми те во јав ната ад ми ни стра ци ја, из бор ното за ко нодавство, сло бодата на медиумите и судството. Коме сарот, исто

така, рече дека е задоволен што национа листичката реторика, која беше присутна кај македонското раководство во минатото, е за ме не та со аген да на Европ ската Уни ја. Тој се на де ва де ка ре ше ни е то за името ќе биде најдено до крајот на годината и де ка ќе би де до не се на од лу ка за поче ток на пре го во ри те за членс тво. Од друга страна, пак, Владата се надева дека е можно Европскиот совет да доне се одлука за почеток на преговорите за членство и без да биде решен спорот со Грција. Оптимизмот го темелат на изјавите на неколку министри за надворешни работи на зем ји те- член ки на ЕУ, пред сè, на Шведска, Австрија, и на Словачка. Тие се на де ва ат де ка ќе ус пе ат да ги на го во рат водеч ки те зем ји во Уни јата да из вр шат при ти сок врз Гр ци ја да не го по пречу ва почетокот на преговорите со Македонија. Со тоа Грција нема да изгуби ништо, туку, напротив, може само да добие со тоа што притисокот за што по скоро затворање на спорот за името би се пре фрлил врз Македонија. За ова сценарио да се оствари, нај напред ќе мо ра Европ ската коми -

сија во извештајот за напредокот на земјата да ја повтори препораката за прегово ри, за потоа Со ве тот, на кра јот од годината, да одреди датум за нивен почеток. Пр ви от тест за тоа ка ко Ки пар ќе се одне сува кон Македонија ќе биде денешниот со станок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Европската Унија и Македонија. Наши прет ставници во Брисел ќе бидат ми ни сте рот за над во реш ни ра боти, Никола Поповски, и вицепремиерката за европски прашања, Теута Арифи. ЕУ ќе ја прет ста ву ва ки пар ската ше фи ца на дип ломати јата Ерато Ко за ку-Мар кулис. Беше најавено дека Поповски ќе побара Кипар да не ја блокира интеграцијата на земјата, а истовремено ќе се за ложи двете земји да воспо стават дипломат ски одно си. Ше фот на ма кедон ската дипломатија вчера имаше средба и со коме сарот за проширување Ште фан Филе, на која главна тема беше дија логот на висо ко ни во пред по се тата на Фи ле на Скопје закажана за септември.


6

ВЕСТИ

Вторник, 24 јули 2012 година

Милчин по вторпат на „кодошка“ клупа

Комисијата за верификација на фактите на вчерашната седница донесе одлука повторно да се отворат случаите на поранешните функционери за кои таа веќе утврди дека се кодоши, но по стапката беше прекината по одлуката на Уставниот суд, кој во почетокот на годината укина поголем дел од претходниот закон за лустрација. Меѓу деветте до сиеја се наоѓа и тоа на режисерот Владимир Милчин, како и неколку поранешни судии. Според претседателот на Комисијата, Томе Аџиев, логично е да се почне со деветте до сиеја за кои Комисијата веќе доне се одлука затоа што тие предмети најлесно ќе се завршат. - Тоа се чисти документи и затоа ќе почнеме со нив. На седницата донесовме заклучок повторно да се отворат тие досиеја и таа процедура ќе заврши за неколку дена. Откако Комисијата за некого ќе утврди дека бил соработник, неговото име ќе биде објавено на вебстраницата на Комисијата - вели Аџиев. На ваквата одлука на мнозинството во комисијата за лустрација ре агираа

Затворен базенот „Бисер“ Базенот „Бисер“ во скопската населба Аеродром од вчера е затворен и тоа сред лето. Причина за затворањето на базенот е истекот на договорот за концесија меѓу Министерството за одбрана и фирмата „Бисер“. Според досегашниот закупец на базенот, Александар Маниќ, веќе е завршено расчистувањето на објектот. Базенот е испразнет и во целосна функција е предаден на Министерството за одбрана. Според него, во базенот научиле да пливаат повеќе од 3.000 деца и овие години не се наплатени ниту едно државно првенство во пливање и во ватерполо. Базенот бесплатно го користеле припадниците на АРМ, на МВР и деца со посебни потреби. Досегашниот закупец базенот го зеде под концесија во 2001 година. Сепак, Маниќ за денес најави детално соопштение за досегашната работа на базенот. Засега е непознато кој ќе биде новиот закупец на објектот и дали тука воопшто повторно ќе има базен. Од Министерството за одбрана, објаснуваат дека го раскинале договорот со закупецот на базенот во населбата Аеродром, бидејќи била оневозможена обука за пливање на армијата, поради лошиот квалитет на водата. За оваа се водело судски спор од јули 2007 година, а пресудата, во корист на МО, стапила на сила во април годинава.

членовите Јанакие Витановски и Чедо Дамјановски, според кои, не може вторпат да се проверуваат исти до сиеја. - Нелегитимниот и вечниот Аџиев по стапува спротивно на законите и на Уставот. Никој не може двапати да биде суден за едно дело. Го прашавме по кој приоритет ги ставил овие дела, но не добивме одговор. Лустрацијата се претвора во лов на вештерки и во реално шоу - вели Витановски. Т.А.

Врз основа на чл.393 ст.2 од Законот за трговските друштва и чл.21 од Стаутот на АД ,,АЛГРЕТА,, Тетово,Одборот на директори на друштвото објавува:

П

О

В

И

К

За учество на презакажаното собрание на друштвото Поради немање кворум за работа на Собранието на акционери на АД,,АЛГРЕТА,, Тетово,седницата на собранието на акционери закажана за ден 21.07.2012 година се презакажува за ден 04.08.2012 година со почеток во 10,00 часот,која седница ќе се одржи во Ресен на ул.,,Димитар Влахов,, бр.6(Стара Алгрета),со истиот дневен ред како и претходно закажаната седница на собрание на акционери. Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието,должен е да го пријави своето учество најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието. АД ,,АЛГРЕТА,, Тетово Одбор на Директори


ВЕСТИ

Вторник, 24 јули 2012 година

7

НОВАТА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА РАБОТИ ПО ПРОЦЕДУРИ СТАРИ ПОЛОВИНА ВЕК

Жените даваат крв на портирница?!

Л

Менче АТАНАСОВА ТОЧИ

абораторијата во која им се зема крв на пациентките на Клиниката за гинекологија е сместена во застаклен простор наменет за портирница и зафаќа површина од два квадратни метри. Внатре има место само за една маса, на која стојат епруветите за земање крв и стол за да седне пациентката. Бидејќи просторот од сите страни е застаклен, луѓето што поминуваат гледаат сè што се случува внатре, велат трудници кои реагираа во редакцијата на „Ден“. - Нема интимност, ниту заштита на приватноста на пациентките. Честопати кога ми земаат крв, морам да ја соблечам кошулата и така разголена ме гледаат луѓето што седат во чекалницата бидејќи столовите се оддалечени половина метар од лабораторијата - изјави револтирано Анита Е., пациентка на Клиниката за гинекологија. Кога „Ден“ се обиде да ја испита ситуацијата на терен, имаше што да се види. При самото влегување од службениот влез, се судривме со импровизиран застаклен дел во кој е сместена лабораторијата која служи само за земање крв. Чекалницата беше преполна со луѓе, мажи, жени, мали деца, сите нешто чекаа. Ходникот беше толку прометен што на момент се добива чувство како да сте на перон на автобуска станица. Во таква ситуација лаборантот се обидуваше да à извади крв на една млада жена, која беше во поодмината фаза на бременост. Некои од луѓето кои, најверојатно, првпат доаѓаат, со неверување гледаа во импровизираната лабораторија и во тоа што се случува внатре како во некое чудо. - Ова да не е трагично, ќе беше многу ко-

мично - изјави еден повозрасен човек, кој чекаше да му соопштат како сопругата ја поднела операцијата. Новата клиника за гинекологија почна да функционира на почетокот од годината, кога беше преселен и целиот инвентар од старата зграда. Лабораторијата за земање крв беше сместена во импровизираниот дел наменет за портирница, а наспроти него е прирачната лабораторија каде што се примаат итните случаи. Другиот дел на лабораторијата е сместен во подрумот. Вработените се револтирани, велат дека во вакви услови не се работи. - Кога и вработените и пациентите се надеваа дека во новата зграда ќе има подобри услови за работа и за лекување, ексдиректорот Саша Јовчевски го избра ова несреќно решение - велат за „Ден“ вработени на Клиниката за гинекологија. Неофицијално, од извори во клиниката, дознавме дека на него-

ва адреса стигнале многу жалби од вработени за лабораторијата да се дислоцира, но решение на проблемот, речиси два месеца по неговата смена, сè уште нема. Д-р Драган Тантуровски, кој е кадар од оваа клиника и е в.д. директор, признава дека ова е навистина голем проблем. - Контактиравме со проектантската куќа за да изготват елаборат и да се најде соодветен комфорен простор за лабораторијата. Ќе се обидеме трајно да го решиме проблемот бидејќи на клиниката има простор кој стои празен и неискористен - изјави Тантуровски. Тој се надева дека најдоцна до септември ќе се најде место да се смести лабораторијата. Гинекологот Тантуровски на функцијата в.д. директор дојде откако беше сменет дотогашниот директор Јовчевски, чие директорување го следеа многу контроверзни и скандлозни случувања.


8

ПАРИ

Вторник, 24 јули 2012 година

ВЛАДАТА ГИ УСВОИ ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

Регистрацијата ќе налепница Со новите законски измени, кои треба да ги одобри Собранието, ќе дојде до зголемување на цената на регистрацијата, но, според Владата, тоа по скапување нема да биде големо Мишко ИВАНОВ

В

ладата ги усвои измените на Законот за возила, со кои се воведуваат определени новитети, меѓу кои и налепница на возилата за регистрација. Измените кои се во насока на подобрување на проце сите и присвојување на европските стандарди и законодавство веќе се испратени во собраниска процедура. Како што соопшти владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев, за учество во сообраќај на патиштата, освен што возилото треба да биде регистрирано, да има важечка сообраќајна дозвола или важечка потврда за пробно возење и да биде означено со пропишани регистарски таблички, возилата ќе треба да бидат означени и со налепница за извршена регистрација. - Целта е службеното лице на МВР да не мора да го проверува секое возило во сообраќајот да ли е регистрирано бидејќи регистрацијата на возилото ќе ја препознае преку на лепницата која треба да биде истакната на видно ме сто, најверојатно на предното ветробранско стакло, што прет ставува решение по европски терк. Со ова, застанувањата ќе се намалат за голем процент, што е во интерес на полицијата и, секако, на граѓаните - изјави Ѓорѓиев.

ФУНТА

ФРАНК

ДОЛАР

61,5

79,0

51,2

50,4

продажен

61,65

79,80

51,70

51,60

куповен

61,35

78,00

50,60

50,00

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

Налепницата, истакна, ќе се добива при проце сот на регистрација од МВР. Предвидено е кога Законот ќе помине во Собранието, оваа обврска да почне да важи една година од неговото доне сување, а до тогаш, ќе се направат сите подготовки. Зголемувањето на цената на регистрација, според Ѓорѓиев, нема да биде големо, односно ќе биде сведено на ниво на симболика. Со измените, појасни, се уредуваат и по стапките за хомологација на возилата за превоз на опасни материи, кои треба да ги исполнуваат техничките барања во согласност со Европската спогодба за меѓународен патен превоз за опасни материи, како и хомологација на возилата за превоз на лесно расипливи прехранбени производи. - Првпат ќе се акредитираат правни лица што ќе ги вршат по стапките за одобрување на возилата за лесно расиплива стока и возила кои преве зуваат опасни материи во меѓународниот сообраќај. До сега вакви акредитирани агенции немаше, а по стапката беше недоволно де финирана. Ова повеќе нема да се случува - додаде Ѓорѓиев. Се воведува уште еден новитет, информираше портпаролот на Владата, а тоа е информирање на потрошувачите за потрошувачката на гориво на купеното возило, односно емисијата на јаглерод диоксид за секој тип возило. - При купување ново возило од авто са-

23 ЈУЛИ 2012

НБРМ

Менувачници

лон, продавачот е должен на потрошувачот да му ги до стави сите потребни информации кои се пропишани во оваа директива, а се потребни за потрошувачот да се запознае со валидните перформанси на возилото. За непочитување на одредбата, предвидена е глоба - подвлекува Ѓорѓиев. Меѓу измените, за да се по стигне сигурност дека во сообраќајот се движат безбедно-технички исправни возила, ќе се воведе и полагање стручен испит за стручниот работник кој врши технички преглед на возилата во техничката станица, за што ќе се издава лиценца за работа, а испитот ќе се полага на секои четири години. Бирото за метрологија добива дополни-


ПАРИ

Вторник, 24 јули 2012 година

9

добие Собранието требаше да избере вицегувернер Парламентот вчера требаше да го изгласа Фадиљ Бајрами за вицегувернер на НБРМ. Гувернерот Димитар Богов до Собранието до стави предлог Бајрами повторно да биде именуван за вицегувернер откако во септември годинава ќе му истече првиот седумгодишен мандат. Според Законот за Народна банка на Македонија, вицегувернерите ги именува Собранието, на предлог на гувернерот. Фадиљ Бајрами е роден во 1960 годи-

на. Дипломирал на Економскиот факултет во Приштина, каде што и магистрирал, а минатата година докторирал на тема „Претпоставки и можности за влез на Македонија во европската монетарна унија“ на Економски институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. На позицијата вицегувернер на централната банка е од 13 септември 2005 година, а предавал и макро економија и банкарски менаџмент на Државниот универзитет во Тетово.

Ќе се доделува земјоделско земјиште за социјалци

телна надлежност за следење на возилата во по стапка на хомологација, преку воведување евиденциски систем за издадени одобренија со кои се потврдува дека возилото ги исполнува техничките стандарди, а се воведува и форма на обрасците и систем што ќе ги штити податоците. - Со дополнително уредување на Законот за инспекциски над зор, ја воведуваме и можно ста за жалби до Комисијата за жалби, која ќе биде формирана од министрите надлежни за одреден инспекциски над зор, со што граѓаните и компаниите ќе имаат поефикасна заштита на нивните права - додаде Александар Ѓорѓиев, портпаролот на Владата.

Министерствата за земјоделство и за труд и социјална политика, како и Агенцијата за вработување, се договорија да се дава државно земјиште на одредена категорија социјално необезбедени лица. Заинтере сираните што планираат да се занимаваат со производство на житни, фуражни и индустриски култури со оваа шрограма ќе може да добијат до 4 хектари ако парцелата е под систем за наводнување и до 7 хектари ако е надвор од систем за наводнување. Оние што се заинтересирани за производство на градинарски култури ќе добијат максимум 0,6 хектари кога површините се под систем за наводнување. Договорот ќе трае 5 години. - Површините што ќе се издаваат се распоредени во 24 општини со вкупна површина од над 854 хектари - изјави мини-

стерот за земјоделство Љупчо Димовски. На корисниците ќе им се исплаќа и паричен надоместок во висина на социјалната парична помош и ќе им се обезбеди и социјално осигурување. Корисниците ќе бидат регистрирани како индивидуални земјоделци. - На корисниците на социјална помош и уживатели на земјоделско земјиште ќе им се обезбеди 100 проценти од ме сечниот износ на социјална парична помош и ќе им биде обезбедено социјално осигурување во првата година. Во следните 12 месеци ќе им биде обезбедено 50 проценти од ме сечниот износ на социјалната парична помош и 100 отсто обезбедено социјално осигурување - изјави министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски.


10

МАРКЕТИНГ

marketing@den.mk

Вторник, 24 јули 2012 година


ДОСИЕ

Вторник, 24 јули 2012 година

11

ПОЧНА СОСЛУШУВАЊЕТО НА ОБВИНЕТИТЕ ОД „МАКЕДОНИЈА ПАТ“

Случајот „Калдрма“ се отвори сред лето

Обвинетиот раководител од патарина рече дека постоеле малверзации што се правеле на наплатните рампи, но сите што биле откриени биле суспендирани од работа

Н

Катерина ГЕТЕВА

ајголемиот случај за организиран криминал во земјава почна вчера во големата сала на Врховниот суд. Единствено таму можеше да се соберат сите 86 вработени во „Македонија пат“ што полицијата ги уапси во акцијата „Калдрма“, под сомневање дека со фалсификувани сметки за патарина ја оштетиле државната каса за 1.753.000 евра. На почетокот од судењето беше прочитана скратена верзија на обвинението, кое Обвинителството за организиран криминал го напиша на 400 страници. На вчерашното прво рочиште исказ даде првообвинетиот во случајот, кој работел како раководител за наплата во „Македонија пат“. Како што кажа пред судот, со повеќето од обвинетите не се познавал и првпат ги видел сега. Тој пред судскиот совет тврдеше дека пари не добил, а и дека не знаел дека постојат фалсификувани сметки. Обвинетиот раководител од патарина рече дека постоеле малверзации што се правеле на наплатните рампи, но сите што биле откриени дека прават штета на буџе-

тот и на „Македонија пат“ биле суспендирани од работа. За адвокатите на одбраната, нејасен беше делот од обвинението каде пишува дека некои од обвинетите биле на работа по 24, па дури и по 48 часа, што, според нив, е невозможно зашто неиздржливо е некој толку време да работи без престан. Адвокатите имаа забелешка и на тоа што овој процес почнува кога судот почна со годишните одмори. - Зошто судот се организираше вака сред лето? Сепак, некој од вакви судски процеси профитираше во врховен судија или, пак, во некоја повисока судска инстанца - изјави Мики Вуиќ, адвокат на еден од обвинетите. „Калдрма“ е трет обид на полицијата и на обвинителството да докаже дека има организиран криминал на патарините во земјава. Првата акција беше „Змиско око“, кога кон крајот на

2007 година беа уапсени 72 вработени во „Македонија пат“, кои беа обвинети дека правеле малверзации на патарините. Апелацискиот суд ја укина пресудата и случајот го врати на повторно судење, но главната расправа за него никако да почне. Во 2008 година, „Змиско око“ имаше второ продолжение, 25 вработени на патарина беа уапсени и обвинети дека организирано работеле на штета на буџетот. Судењето за овој случај сè уште не почнало. „Калдрма“ се случи во декември лани, кога полицијата апсеше вработени на петте патарини што се наоѓаат на Коридор 10, од Куманово до Гевгелија. Сите уапсени беа осомничени дека биле дел од криминално-организирана група, која раководена од двајца функционери од „Македонија пат“ три и пол години правела криминал издавајќи фалсификувани фискални сметки.

Притворена жена макро од Виница

Воз прегази човек во Могила

Татко ја омажил малолетната ќерка

Полицијата од Виница поднела кривична пријава против 38-годишната виничанка Ф.Р. за посредување во вршење проституција. Според полицијата, таа била макро на Л.Е. (36), која давала сексуални услуги во мотелот „Слив“ во Виница. Истражен судија на осомничената за посредување при проституција à одредил мерка притвор од 30 дена.

Возот кој вчера сообраќал од Скопје кон Битола прегазил човек. Железничката несреќа се случила утрото околу 10 часот, во близина на селото Могила. Човекот починал на самото место, а неговиот идентитет до затварањето на весникот полицијата го немаше откриено. Според првичните информации, починатиот бил на возраст од околу 50 години.

СВР од Куманово против две лица поднел кривични пријави за вонбрачен живот со малолетно лице. Според полицијата, кумановецот О.А. (38) дозволил неговата малолетна ќерка, која имала 14 години, да живее вонбрачно со 23-годишен кумановец. Девојчето подолго време поминало во куќата на својот вонбрачен сопруг. Таму била од февруари годинава сè досега, кога полицијата по пријава го открила случајот и реагирала.


12

СВЕТ

Вторник, 24 јули 2012 година

ХЕРОЈСКА СМРТ НА ТРОЈЦА ОД ЖРТВИТЕ ВО КРВАВАТА ПРЕ

Загинале за ДЕВОЈКИ

Голем пожар во Хрватска

Голем шумски пожар вчера избувна на хрватското приморје меѓу местата Селце и Брибир поради што јадранската магистрала беше затворена за сообраќај. Поради опасност од ширење на пожарот, кој веќе почнал да ги зафаќа локалните куќи, евакуиран е автокампот Селце, а туристите во паника бегаат. Дополнителен проблем за гасењето на огнот предизвикуваат силниот ветер и бурата. Со огнената стихија вчера се бореа повеќе од 100 пожарникари, а поради силниот ветер пожарот не можеше да се гасне со авионите „канадери“. Пожар беснееше и во делот на Моченичка Драга кај Опатија, каде што гореа шума и ниски растенија. Во овој пожар падна и првата жртва бидејќи настрада еден од пожарникарите што се бореле со огнената стихија. Тој починал во болница, каде што бил префрлен откако колабирал при гасењето на пожарот. За среќа, пожарот, кој настанал од искри од далновод, е локализиран.

Арапската лига: Асад да си оди

Арапската лига го повика сирискиот претседател Башар ал Асад да си замине. Доколку се реши на таков чекор, лигата вети безбеден излез за него и неговото семејство од земјата. Арапската лига вети и 100 милиони долари за сириските бегалци во соседните земји. На состанокот е побарано сириските бунтовници да формираат преодна влада на национално единство. Во меѓувреме, не стивнуваат борбите меѓу бунтовниците и владините сили во Дамаск и во Алепо. Западот е загрижен дека Асад, чиј брод тоне, може да се реши на употреба на хемиско оружје. Како друга потенцијална опасност за која е загрижен Западот е дека по падот на Асад хемиското оружје може да падне во рацете на терористи.

Американците во приватен по сед денес држат дури 270 милиони парчиња оружје

Е

шли Мо сер (25), една од жртвите што беа ранети на премиерата на „Бетмен“ во гратчето Аурора во Колорадо, изминатиот петок, сè уште се бори за живот. Нејзините пријатели велат дека лекарите се борат да ја спасат неа и нејзиното неродено бебе. На премиерата на филмот, на која Џејмс Холмс (24) уби 12 и рани 58 луѓе, таа седела до нејзината шестгодишна ќерка Вероника, која им подлегна на повредите од масакрот, пренесува американскиот печат. - Не знаеме точно каква е ситуацијата, но знам дека нејзиното неродено бебе сè уште е живо. Тоа е право чудо бидејќи Ешли е погодена со куршум во стомак и на уште две ме ста - вели нејзиниот брат Роберт Сиера. Тој за неговата внука Вероника вели дека била ангел, кој го одзеле од семејството без причина. Лекарите à кажале на Ешли дека нејзината ќерка е мртва, што дополнително ја влошува нејзината состојба. Американскиот печат откри дека тројца од жртвите, Џон Бланк, Мет Меквин и Алекс Тевес, загинале херојски ставајќи се себеси како жив штит пред своите девојки. - Тој е мојот јунак. Никогаш нема да го заборавам - низ солзи вели девојката на Бланк. Кога Холмс фрлил солзавец и почнал да пука, покојниот Бланк, кој инаку бил член на американската морнарица, ја турнал својата сакана под стол и легнал врз неа. За жал, тој го загубил животот откако еден од куршумите го погодил неговото тело. Алекс Тевес покажал еднаква храброст како и Бланк. Тој ја турнал својата девојка на земја и легнал врз неа. За жал, и тој починал на местото на настанот. Меквин, исто така, ја спасил својата девојка, која била ранета во коленото. За жал, и тој бил погоден од куршум и починал малу подоцна при заздравувањето од повредите кои биле сериозни.

Трагична е смртта и на младиот Алекс Саливен, кој истиот ден го славел 27. роденден. Тој кобната ноќ бил во киното со пријателите, а пред излегувањето од дома на „Твитер“ напишал: „Уште еден час до почетокот на филмот. Ова е најдобар роденден досега“. Една од жртвите кои се на возраст од шест до 55 години е и Џесика Гави, која успеала да ги преживее нападите од 11 септември врз кулите-близначки во Њујорк, но не и крвавиот поход на Џокерот. И додека САД се шокирани од приказните на жртвите од масакрот во Аурора, полицијата се обидува да го открие мотивот за

Ќерката е убиена, а бремената мајка се бори за живот

крвавиот поход кој минатиот петок го изврши Холмс, кој за себе вели дека е Џокер - непријателот на Бетмен. „Дејли мејл“ пренесува дека повод за убиството на 12 луѓе било раскинувањето на врската со неговата девојка, по што Холмс збеснал. Неговите пријатели, пак, велат дека Џејмс бил опседнат со видеоигри и секогаш оживувал некоја улога од ликовите од играта што ја играл. - Поважен му беше виртуелниот отколку реалниот живот. Најверојатно, во меѓувреме, загубил врска со реалноста – вели еден од неговите познаници. Интересно е што тивкиот студент од Универзитетот „Колорадо“ бил еден од најперспективните докоторан-


СВЕТ

Вторник, 24 јули 2012 година

13

МИЕРА НА „БЕТМЕН“ ВО КОЛОРАДО

да ги спасат своите

ди на неврохирургија. И додека Холмс ги полни весниците, во САД по секој масакр се отвора старата дебата за контрола на продажбата на оружјето. Американците во приватен посед денес држат дури 270 милиони парчиња оружје, од пиштоли до ловечки пушки, па сè до најсофистицирани автоматски пушки, кои во многу земји од светот ги немаат дури ни специјалните единици. За време на масакрот Холмс користел два пиштола „глок“, автоматска пушка и ловечка пушка, кои легално ги купил во блиската продавница. Познато е и дека неосудуваниот и мирен студент од неврохирургија си нарачал и 6.000 куршуми преку интернет. Противниците на држењето и поседувањето оружје се прашуваат зошто му е на некого автоматска пушка бидејќи сигурно со неа нема да оди во лов. По масакрот, Центарот за контрола на насилството и уште десетина невладини организации ја обвинија милитаризираната индустрија за производство на оружје, која е надвор од секаква контрола. Сепак, овој апел и критика во брзо време сигурно нема да донесат промени на начинот на кој денес може да се купи оружје во САД. Икао Обама во својата предизборна кам-

УБИЕЦОТ НЕ ЖИВЕЕ ВО РЕАЛНОСТА Џејмс Холмс, кој на премиерата на „Бетмен“ уби 12, а рани 59 луѓе, мисли дека е во филм, а не во затвор. Тој за себе вели дека е Џокер – непријателот на Бетмен. Ова го тврди еден од чуварите во притворскиот центар, каде што напаѓачот од Аурора го чека првото појавување пред судот. Истиот чувар тврди дека останатите притвореници планираат да го убијат Холмс откако слушнале дека меѓу убиените има и 6-годишно дете. Според неофицијални информации, Холмс е до толку

зависен од филмовите за Бетмен што ја користел дрогата вајкодин, која била пронајдена во крвта на актерот Хит Леџер, кој во претпоследниот филм со Бетмен го играше негативецот Џокер. „Вашингтон пост“ тврди дека полуавтомат ското оружје на 24-годишниот Холмс за време на масакрот во кино салата се блокирало, па, со оглед дека ова оружје има можност за испалување 50-60 куршуми во минута, бројот на жртви би можел да биде далеку поголем.

пања пред четири години беше многу гласен за ова прашање, досега ништо не е направено. Но, против овие малку влијателни групи стои Националната асоцијација за огнено оружје (НРА). Со четири милиони члена, силно лоби и осум поранешни американски претседатели кои биле нејзини членови ова е организација со која не можете да се шегувате. Од организацијата велат дека нивните противници не се во право. - Холмс порано не бил осудуван, значи слободно би купил оружје, дури и да посто-

јат построги услови. Не би можел да купи автоматска пушка, но и со два пиштола и ловечка пушка можел да направи масакр – велат поддржувачите на слободната продажба на оружје. Познато е дека и оваа организација е голем донатор за време на претседателските кампањи. Аналитичарите велат дека членовите на НРА до изборите во ноември може да спијат мирно бидејќи кај двајцата претседателските кандидати нема да има ниту најмала желба да преземат што било за ова прашање.


14

СВЕТ

Вторник, 24 јули 2012 година

ИЗРАЕЛ СТРАВУВА ОД ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД ЗА ВРЕМЕ НА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ

Бомбата во Бургас вовед за Лондон

Израел стравува од повторување на трагедијата од пред 40 години кога на Олимписките игри во Минхен, во 1972 година, беа убиени 11 израелски спортисти

Т

ерорист што бил вмешан во бомбашкиот напад во Бугарија минатата недела е една од најголемите безбедносни закани за Олимписките игри во Лондон, пренесува „Дејли мејл“. Израелските служби стравуваат дека извесен Дејвид Џефересон, кој има американски пасош, може да изврши терористички напад врз нивната репрезентација за време на претстојните Олимписки игри во Лондон. Израелскиот разузнавачка служба „Мосад“ верува дека тој човек, по директива на Иран, може да изведе терористички чин во Лондон на 40-годишнината од нападот врз израелските олимпијци во Минхен во 1972 година. За овој потенцијален терорист се верува дека бил соучесник на бомбашот во Бургас и оти веќе има подготвено бомба. Британските служби од МОСАД добија фоторобот за Џефересон и работат на неговото откривање. Пред 40 години палестински екстремисти се уфрлија во олимпиското село во Минхен, киднапирајќи ги израелските туристи, за чие ослободување бараа да бидат ослободени околу 200 луѓе од израелските затвори. Целата драма заврши со смртта на 11 израелски спортисти и тренери, и со убиство на пет од осум терористи, заедно со еден германски полицаец. Разузнавачките аналитичари сега стравуваат од обид за повторување на истото сценарио, па затоа МИ5 и Скотланд јард го засилиле обезбедувањето околу израелските олимпијци. Од друга страна, бугарската полиција, во соработка со израелските служби, сè уште работи на откривање на идентитетот на бомбашот што се разнесе во автобусот полн со израелски туристи. Сега истрагата верува дека човекот облечен во шорцеви,

КАМПАЊА ПРОТИВ ХЕЗБОЛАХ Израел почна кампања против Иран и шиитската фундаменталистичка организација „Хезболах“ во Либан оти тие, според премиерот Бенјамин Нетанјаху, се замешани во терористичкиот напад во Бургас, пишува израелскиот весник „Џерусалем пост“. Авигдор Либерман, израелскиот министер за надворешни работи, ќе ја продолжи кампањата и ќе се обиде да ги убеди министрите за надворешни работи на членките на ЕУ, кои заседаваат во Брисел, „Хезболах“ да биде вклучена во спимаичка и капче не работел сам, туку имал соучесник, кој сè уште е на слобода и претставува опасност. Различни медиумски куќи излегуваат со различни интерпретации. Според една, напаѓачот имал не еден, туку двајца соучесници. Според руското издание „Мигњуз“, тие ги имале следниве улоги: еден од нив требало да го изврши нападот вмешувајќи се во групата израелски туристи, вториот бил еден вид дублер, кој требало да се вклучи ако нешто ги помати сметките на првиот. Третиот, пак, имал задача само да ги застрела првиот и вториот ако бидат уапсени од полиција или во пос-

сокот на терористички организации. Весникот „Арец“ истакнува дека Бугарија бара уште двајца осомничени за учество во терористичкиот акт против израелските туристи. Весникот посочува дека ДНК-тестовите земени од останките на саморазнесениот терорист на аеродромот во Бургас биле испратени на разузнавачките служби во САД, но засега не е најадено совпаѓање со ДНК на кој à да било од поранешните затвореници во Гвантанамо. леден момент се предомислат во врска со нападот. Во втората варијанта, атентаторот морал и со куршум да го детонира експлозивното полнење во ранецот. По нападот, Израел експресно го обвини Иран дека е организатор на нападот додека либанското радикално движење Хезболах е извршител. Израелските власти ветија жесток одговор и уништување на терористичките гнезда низ светот. Аналитичарите, пак, сметаат дека нападот во Бургас е дел од специјалната војна меѓу Израел и Иран, и оти тој претставува одмазда за серијата убиства на ирански нуклеарни физичари.


marketing@den.mk

Вторник, 24 јули 2012 година

МАРКЕТИНГ

15


16

СВЕТ

Вторник, 24 јули 2012 година

ПО СЕРИЈА ЗАДКУЛИСНИ ИГРИ И КОМБИНАТОРИКИ

Србија, конечно, стокми влада

П

о долги преговори, заткулисни комбинаторики и непредвидливи пресврти достојни за еден холивудски трилер, конечно е составена новата влада на Србија, пренесува српскиот весник „Вечерње новости“. Новата влада на лидерот на Социјалистичката партија на Србија (СПС), Ивица Дачиќ, ќе има 19 члена и 17 министерства. Најмногу министри во идната српска влада ќе има Српската напредна партија (СНС) на шефот на државата Томислав Николиќ. Вршителот на должноста лидер на СНС, Александар Вучиќ, ќе биде прв потпретседател на Владата, а партијата ќе има уште шест министри - за правда, енергетика, природни ресурси, спорт, култура и за земјоделство. Додека СНС нуди нови лица, социјалистите во идната влада ќе партиципираат со актуелните министри. Така, досегашниот министер за образование и наука Жарко Обрадовиќ го задржува истиот ресор, а министерот за енергетика Милутин

Мркоњиќ ќе раководи со Министерството за транспорт. Во Владата влегува и досегашниот претседател на српскиот парламент, Славица Ѓуќиќ Дејановиќ, која ќе биде министерка за здравство. Лидерот на коалицискиот партнер на социјалистите, Партијата на обединетите пензионери на Србија (ПУПС), Јован Кркобабиќ, ќе биде вицепремиер и министер за труд, контроверзниот прв човек на партијата Нова Србија, Велимир Илиќ, ќе раководи со Министерството за градежништво, а претседателот на Социјалдемократската партија на Србија, Расим Љајиќ, ќе биде вицепремиер и министер за трговија. Првиот човек на Обединетите региони на Србија (УРС), Млаѓан Динкиќ, ќе биде министер за финансии, а неговите сопартијки Верица Калановиќ и Сузана Грубешиќ ќе бидат министер за регионален развој и вицепремиер задолжен за евроинтеграции. Нов српски министер за надворешни

работи ќе биде дипломатот од кариера Иван Мркиќ. Во пресрет на изборот на владата, Дачиќ, кој ќе биде првиот премиер на Србија од редовите на СПС по 2000 година, изјави дека неговата влада ќе функционира како тим независно од партиските разлики. - Тоа што по 12 години, премиер повторно ќе биде социјалист не значи политичка победа, туку испит дали кадрите на СПС можат да ја вршат работата. Наша основна цел ќе биде остра и бескомпромисна борба против корупцијата и организираниот криминал, борба за социјална правда и симнување на товарот на кризата од грбот на граѓаните и најсиромашните општествени слоеви - изјави Дачиќ. Во согласност со коалицискиот договор на вчерашната конститутивна седница на новото српско Собрание за негов претседател требаше да биде избран Небојша Стефановиќ, член на најтесното раководство на СНС.


за патување 24.7.2012

НАЈРОМАНТИЧНИ ГРАДОВИ ВО ЕВРОПА

ЕР НА ЈОН ПАРГА - БИС

СКО МОРЕ

ВО КОПАОНИК НА ХОМЕОПАТСКО ЛЕКУВАЊЕ

Градина со супердрва во Сингапур


за патување 24.7.2012

НАЈРОМАНТИЧНИ ГРАДОВИ ВО ЕВРОПА

ЕР НА ЈОН ПАРГА - БИС

СКО МОРЕ

ВО КОПАОНИК НА ХОМЕОПАТСКО ЛЕКУВАЊЕ

Градина со супердрва во Сингапур


18 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

ЛЕТУВАЊЕ ВО ТУРЦИЈА

redakcija@den.mk

И Л К А С М И Р А С дестинација за вљубените


ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

Вторник, 24 јули 2012 година

В

о западниот дел на Турција, на брегот на Егејско Море и во подножјето на планината Ѓаволска Трпе за, се наоѓа гратчето Саримсакли. Во минатото било рибарско ме сто, по сетувано само од некој случаен минувач, кој одел кон големите туристички центри, но денес Саримсакли е главна де стинација во областа Ајва лик. Според легендата, гратчето го добило сво ето име кога еден овчар се вљубил во една русоко са девојка, но татко à не ја дозволувал нивната љубов, па ја сокрил во селото покрај морето. Овчарот ја барал и ја викал својата русоко са девојка по сите села покрај брегот на морето, но не ја нашол. Оттука е името на ова гратче, а на турски „сарим“ значи русоко са, а „сакли“ скриена. Са рим сак ли за зе ма мно гу ви со ко ме сто во рангирањето на воздушните бањи. Воздухот многу добро влијае на болните од астма, бронхит, боле стите на бели дробови и на срце. Свет ската здрав стве на ор га ни за ци ја го прогла си пе со кот на пла жи те на Саримсакли како еден од најдобрите на светот. Плажата во ова туристичко ме сто е дол га 15 ки ломе три, а широка 100 метри. Туристите што се

одмора ле во овој дел од Турција се воодушевени од го стопримството на домаќините и од чистотата што ја нудат добрите домаќини. Ако се одлучите да летувате во ова ма ло приморско гратче, мора да ја по сетите црквата „Свети Атанасија“, која е из гра де на во 1886 годи на, но подоцна е претворена во џамија. Иако низ годините црквата била многу менувана, еден дел сè уште е сочуван и се користи како библиотека и болница. Не из беж но, до кол ку пре сто ју вате та му, тре ба да го ви ди те Не ве стин ски от ка мен. Оваа голе ма кар па има дуп ка во среди на и низ неа може да се поми не со брот че. За оваа кар па е по вр за на ед на ле ген да. Во ми натото ед но мом че и ед на де вој ка се вљуби ле, но се мејс твата не ја доз волу ва ле нив ната љубов, па тие за да се ви дат оде ле кај кар пата и та му се кри е ле. Лу ѓе то трг на ле да ги ба ра ат за да ги уби јат, но ко га им се добли жи ле, кар пата поч на ла да се дви жи и ги скри ла љубов ни ци те. Се ве ру ва де ка тие та му среќ но зас па ле. Се ве ру ва де ка на си те на кои им недо ста су ва љубов или им не до ста су ва са ка ни от, ако ја до прат кар пата, по втор но ќе би дат за ед но.

19


20 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

redakcija@den.mk

Сент Џорџ, совршено место за релаксација

Н

ајдобро место за двојки и за семејства кои се во потрага по мирно одморалиште и по голема плажа. Сент Џорџ или Агиос Георгиос е шармантно одморалиште кое се протега на југозападниот брег на Крф, каде што се најдобрите плажи. Ова е совршено одморалиште за клиенти што сакаат релаксирачки одмор, а нуди голем избор активности за да се забавуваат и дење и ноќе. Овој остров има одлична понуда за многу туристи што сакаат да истражуваат острови или други одморалишта или, можеби, претпочитаат патување со брод за да ги

посетат прекрасните плажи и заливи што ги нуди овој прекрасен остров. Најдолгата песочна плажа се наоѓа токму во Сент Џорџ и е долга повеќе од еден километар, фантастичен златен песок и благи сталежи во морето, го прави идеална дестинација за семејства и за тие што не се пливачи. Исто така, постои голем избор на спортови на вода, скијање на вода, едрење, параглајдерство и многу други. Во близина е и езерото Кориса, а по цела негова должина се протега мека песочна плажа која ви дава повеќе опции за уживање. Постои голем избор за ноќниот живот и за опуштање. Многу

барови и кафулиња кои се наоѓаат покрај плажата, нудат прекрасни закуски и оброци во текот на денот, додека во вечерните часови нудат музика во живо или караоке. Овој комплекс за многу семејства е ориентирана дестинација. Рестораните и таверните нудат прекрасни локални јадења и производи, неверојатен прекрасен поглед на море. Самиот остров нуди многу екскурзии, еден ден патување до највисоката планина на Крф, планината Пантократор, или до долината Ропа со прекрасна планинска област каде можете да се обидете да јавате, да искусите планински велосипедизам или пеша-

чење. Со кратки возења можете да истражувате и други атрактивни места, а има и воден парк кој нуди многу атракции и забава. Керкира е главниот град на Крф и е прекрасен град за тие што сакаат пазари и продавници кои нудат локални производи и сувенири. Сент Џорџ ви дава многу избори да доживеете промена во вашиот годишен одмор и да соберете енергија во оваа убава тивка дестинација. Сент Џорџ нуди за секого по нешто: прекрасен залив со мек златен песок и голем избор како да ги поминете вашите вечери. Кој не би го сакал тоа? Фантастично е...


ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

Вторник, 24 јули 2012 година

АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА ВО АЛБАНИЈА

Тиркизно море и добра забава во

САРАНДА

С

аранда е главен град на истоимената област и една од најатрактивните туристички дестинации во Албанија. Ова живописно место се наоѓа во прегратките на морето и на високите планини. Прочуена е по добриот ноќен живот, убавите песочни плажи и по кристално чистото, тиркизно море. По должината на брегот се наоѓаат луксузни хотели и угостителски објекти. Се наоѓа на југот на Албанија, на брегот на Јонско Море. Името на градот потекнува од „Саранди“, старохристијански манастир посветен на четириесет свети маченици. Изградена е на урнатините на античкиот град Онхесмос. Последните години Саранда доживува туристички растеж и стана привлечно место за летување. Според положбата, Саранда потсетува на турскиот град Кушадаси, а има и свој „Ефес“, односно Бутринт, во кој италијанските археолози откриле градби од шестиот век пред новата ера. Во околината на градот се наоѓаат неколку туристички атракции: Ашарави, Финик, Пантократор, Сидари, Барбати и други.

Изобилува со хотели, а многу едноставна варијанта е и да најдете удобно и пријатно приватно сместување. Цените во хотел со три ѕвезди се движат од 20 евра за ноќевање со појадок. Хотелите се нови, со базени и, што е најважно, чисто е и уредно. Персоналот зборува италијански и англиски така што не е проблем да се разберете. Што се однесува до храната, рестораните нудат богато мени со вкусна и свежа храна, а за љубителите на морска храна - се нуди сè, од ракови до октоподи. Во Саранда има убави места за прошетка и убави плажи. Надвор од градот се наоѓа манастир и плажа сместена во залив. До манастирот може да се стигне со автомобил, а до самата плажа водат скали. Водата е кристално чиста долж целата ривиера, но на оваа плажа е навистина кристална. Исто така, прекрасн место е и островот Ксамили, до кои се стига по патот Саранда-Ксамили, а до островот со мали бротчиња. Во рамките на регионот Саранда се наоѓа и националниот парк „Бутрунти“, замокот во Бутринти, замокот на Ала-паша, Каливои и многу други.

21


22 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

redakcija@den.mk

Спиење под ѕвездите па пооцуски кам Два фран кај Ривер, близу Л е да т С е и ж ј о е м с крај Мар местата каде што нцептот го о К е с . е , т р е и д Ч з сакајрет од ѕве п н о р Стефан оа што л је а б П о р в е н е ј т т а е а з спи стор з иот ди атлив про ува рефранцуск смислил е еколошки приф а просторот остан д а, да ќи да соз от балон се пакув опрен. ни, и д е н н ч се проѕир аи и т о с с н с чи о пла л е ц к ни, некои тност. Се ли и удоб алку повеќе прива ваат хотеа м е с е т то да Балони уги пружаат м киот ст каква ш додека др ку сакате удобно они не се вистинс да л и л ко, доко ие необични ба полно заштитен лите, ов , ако сакате пот да ги гледате избор. Но е среде природа и кревет – од спиет ѕвездите небото и е во Франција. одет


ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ 23

Вторник, 24 јули 2012 година

ДАЛИ СЕ ПОДГОТВУВАТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ?

А

ко се подготвувате за патување, особено за летен одмор, тогаш добро знаете дека патешествието почнува многу пред да вле зете во возилото. Почнува со возбудливите планови каде да се оди - на езеро, море или, можеби, на планина. Продолжува со размислувањата што да се земе, кои комбинации на алишта, колку чевли, крпи за капење, кои лекарства, кремови, накит, книги и уште триста потрепштини. Се приближува денот кога треба да тргнете. Почнувате со пакување. Се поткачувате на столче да го земете куферот на најгорната полица од орманот. Тогаш како низ магла се присеќавате дека минатото лето на кампување, Вашиот куфер на сила го отворија непознати натрапници и трајно го оштетија! Во паника сфаќате дека Вие имате сè подготвено за патување, но немате куфер во кој ќе спакувате!? Ја барате најдобрата другарка со која ќе патувате. За жал, и таа сите патни торби си ги искористила за патувањето. Токму кога Ве облева благ очај, ја погледнувате рекламава. Го отварате преносниот компјутер и во бр зина отчукувате www. officeplus.com.mk. Го барате одделот за патна програма. Пред Вас се отвараат фотографии од најубавите патни торби што некогаш сте ги виделе! Вртите на бројот 02 15-501. Љубезниот оператор Ве упатува во најблиската книжарница на „Офис плус“ (Of-

fice Plus). Подразмислувате – најблиску Ви е са лонот на „Офис плус“ (Office Plus) кај „Па лома бјанка“. Но, веќе е доцна, ќе појдете во са лонот во приземјето на ГТЦ, тие работат до 21 часот. А ако не стигнете, па

тука е „Рамстор“. Са лонот на „Офис плус“ (Office Plus) во сутеренот работи дури до 22 часот! Спасени сте. Расположени за купување во последен момент, а поттикнати од услужливиот продавач – Вие ја одбирате совршената француска марка „Делси“ (Desley). Продавачот Ви сугерира да ја одберете супер безбедната серија куфери – исто како да патувате со „сеф на тркалца“! Токму затоа се одлучувате за модел „ ол араунд“(All Around) - два куфера од истата серија - помал и поголем, плус патна торба со теле скопска рачка, која ќе си ја користите и за спортување и хоби. Дополнувате уште и so многу практичен не се сер „Делси“ (Desley) кој ќе Ви собере сè - и козметика и хигиена и лекарства, дури и накит. На касата во салонот на „Офис плус“ (Office Plus), Ве очекува уште едно при-

јатно изненадување – голем попуст и плаќање на повеќе рати со платежна картичка. Не го криете сво ето задоволство од изборот и си ветувате дека за свадбата на блискиот роднина ќе одне сете подарок од луксузната серија, дизајнирана и потпишана од светски познатата модна креаторка Лолита Лемпицка. Имајте пријатен, безбеден и незаборавен одмор.


24 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

redakcija@den.mk

ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ 25

Вторник, 24 јули 2012 година

НАЈУБАВИТЕ ПЛАЖИ ВО СВЕТОТ Сејшели

Фиџи

Малдиви

Крф, Грција

Доколку додека сте на летувањ,е а не ви е битно само да се сончате и бањате, туку и како изгледа самата плажа, со што сте опкружени, каков е квалитетот на песокот, на водата и каква забава има на плажата – ви ги нудиме местата со најдобрите плажи во светот. Тие се избрани според оценката на туристите, а се наоѓаат на различни дестинации низ планетава. Првото место на најубавите и натаму без конкуренција го држат Малдивите, а на последното од десетте Нај-плажи се најде Ко Фи Фи Дон, во Тајланд. Боракај, Филипини

Сиднеј, Австралија

Сент Винсент, Кариби

Ко Фи Фи Дон, Тајланд


26 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

redakcija@den.mk

ЛЕТУВАЛИШТЕ ВО ГРЦИЈА КОЕ ДИШЕ СО МЕДИТЕРАНСКИ ШАРМ

Г

рчкиот град Парга се наоѓа на брегот на Јонско Море, на спротивната страна од островот Крф. Богатата историја на градот, која влече корени од античкиот период и силното влијание на западните цивилизации и култури оставиле раскошно културно-историско наследство: три тврдини од различни периоди, Микенскиот гроб, манастири и цркви... Посетителите на Парга ќе бидат импресионирани од зеленилото, околните планини, маслинките, нејзините преубави плажи и мирните заливи скриени во големи карпи. Романтичните улици со мали куќи и мноштво ресторани, таверни и кафулиња претставуваат негова главна карактеристика. Парга е комплетно летувалиште во кое секој може да најде нешто за себе: градско пристаниште, шеталиште покрај морето, две градски плажи, голема плажа Валтос во непосредна близина на градот, многубројни скриени плажи распрскани на малите

островчиња во заливот, стара градска тврдина од 14 век, многубројни излети. Спроти Парга се наоѓаат островите Паксос, Антипаксос и Крф, а јужно се островите Лефкада, Кефалонија и Закинтос, кои можете да ги посетите и кои заедно со многубројните прекрасни плажи на Парга ќе ви овозможат незаборавен одмор. Прекрасните плажи, како Валтос и Лихнос, кои се простираат покрај блиските заливи, го претвораат одморот во Парга во постојано истражување. Централно место зазема старата тврдина, која го дели градот на два дела. Погледот од неа кон малото пристаниште или кон градската плажа претставува вистинска поетска инспирација. До тврдината на Али-паша се оди со малото туристичко вовче кое тргнува од шеталиштето покрај градската плажа. Интересно е и патувањето до реката Ахерон, при што прво може да се посети светилиштето на мртвите Некроматион, кое сведочи за ритуалите во кои старогрчките свештеници ги залажувале луѓето де-

ка можат да комуницираат со мртвите. По посетата на ова место, патот води кон брдото Стефани и споменикот Залого, а во подножјето се наоѓа и манастирот „Свети Димитрија“. Покрај селото Глики тече реката Ахерон, за која се верува дека во нејзините свети води Тетида го избањала својот син Ахил држејќи го за петицата, при што тоа останало единственото ранливо место на неговото тело. Можноста да се искапете на прекрасните и пусти плажи на малиот остров Антипакси или, пак, да ги посетите сините морски пештери под карпите на Пакси, секако, е несекојдневно доживување. Престојот во местото Гајос на Пакси и можноста да ја вкусите свежата морска храна во малите таверни или, пак, да си купите некој производ од домашното производство на маслиновото масло е секако уште едно искуство повеќе. Доколку во мирните и чисти води на Пакси успеете да сретнете и делфини, ќе биде само среќа повеќе за која вредело да отпатувате.


Вторник, 24 јули 2012 година

ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

р е с и б а г р а П е р о М о к с на Јон

27


28 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

redakcija@den.mk

Градина со супердрва во Сингапур Најголемата атракција во Сингапур повеќе не се коцкарниците, туку новата ботаничка градина покрај заливот Марина, која претставува неверојатен спој на технологијата и на убавата природа. Целиот проект „Градина покрај залив“ вреди повеќе од милијарда долари, а опфаќа 54 хектари земјиште на кое се наоѓаат повеќе стакленици со посебна микроклима, тематски градини на отворено, две езера и два конзерваториуми за ретки видови растенија. Најголема атракција се супердвата, 18 столбови високи меѓу 25 и 50 метри. Тоа се, всушност, вертикални градини кои имаат еколошка функција на вистински дрва - некои од нив се однесуваат како акумулатори на соларна енергија, додека други ги собираат гасовите од конзерваториумот. Двете најголеми стебла се поврзани

со шеталиште. Двата најголеми стакленици се наречени „Шума во облаци“ и „Купола на цвеќиња“ и дизајнирани се така да поддржуваат услови на различни клими - од студена планинска, до тропска и суптропска во зависност од растенијата што се наоѓаат во нив. Во куполата на цвеќињата секоја сезона ќе се менуваат растенијата, па посетителите секогаш ќе можат да видат некој нов вид. Оваа атракција е отворена на 28 јуни. Градината работи од 5 часот наутро, до 2 по полноќ, додека климатизираните стакленици од 9 наутро до 21 часот. Влезот е слободен, освен за стаклениците каде се плаќа 28 долари за возрасни и 15 за деца, додека влезот на шеталиштето помеѓу стеблата чини пет долари за возрасни и три за деца.


Вторник, 24 јули 2012 година

ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ 29


30 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

redakcija@den.mk

Најромантични гр КОПЕНХАГЕН - БАЛАНС НА СТАРОТО И НА НОВОТО

Младите, но и повозрасните двојки, ако сакаат да ја избегнат секојдневната нервоза и да уживаат во романтиката, најубаво може да се отпуштат во прошетка и запознавање на најромантичните градови во Европа. Еве неколку дестинаСредновековната архитектура и тесните улички со калдрма од една страна, наспроти ции кои ќе ви понудат повеќе современите облакодери од друга страна, се прекрасно споени во цела Данска, но тоа од модерни хотели и лунајмногу се забележува во Копенхаген. Овој град е романтична дестинација, каде што се комбинираат канали и модерни детали. ксузни јахти.

З И Р А П О В И К Т Е Ш О ПР Париз е убав во секој период од годината, прошетките за рака покрај реката Сена, запознавањето на каналот Свети Мартин, разгледување на ан-

тиквитетите по тесните улички или прошетките во паркот Луксембург, нудат прекрасни моменти исполнети со љубов и топлина.


ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

Вторник, 24 јули 2012 година

31

радови во Европа ОРИГИНАЛНОСТА НА ПРАГА

Прага е еден од најромантичните и најоригиналните градови во Европа, кој задолжително треба да се посети. Прошетките покрај старите градби и големите дворци се неповторливо доживување за сите двојки што сакаат да си посветат внимание и да уживаат во романтиката.

Италијанскиот шарм и вкусната храна никого не можат да го остават рамнодушен. Покрај гостопримливоста, посебна романтична убавина има возењето со гондоли и погледот на зајдисонцето. За посебно да ја доживеете Венеција, најдобро е да ја посетите во есен кога е намален бројот на туристи.

ЗА ЈД

ЈА И Ц Е Н Е В О ИСОНЦЕ В


32 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

Во Копаоник на хомеопатско лекување

Туристите што сакаат да уживаат во убавината на природата, но истовремено да посветат внимание и на своето здравје оваа година можат да го посетат Копаоник, кој внесе новитети во туристичките услуги за да привлече повеќе туристи. Туристичките работници, во соработка со Здружението за класична хомеопатија „Бенингхаусен“, почнаа со хомеопатски третмани, под надзор на стручни лица. Како најактуелни третмани што ги нудат се: хомеопатски третман за лекување алергии, третман за антистрес, третман за регулирање на работата на штитната жлезда и регулирање на дијабетесот. Туристите што ќе ги користат хомеопатските услуги, ќе можат да уживаат и во посебниот начин на исхрана и голем број спа-центри. Копаоник, со повеќе од 200 сончеви дена, прекрасна клима и богат растителен свет, е идеално место за релаксација и за уживање.

redakcija@den.mk


КУЛТУРА

Вторник, 24 јули 2012 година

33

ПРВАТА ИНТЕРНЕТСКА КНИЖАРНИЦА НАСПРОТИ ТРАДИЦИЈАТА

Книгата како белег на духовната аристократија

Јас би ја одбрал книгата која ќе остане да à пркоси на дигитализацијата, смета академик Влада Урошевиќ

Невена ПОПОВСКА

„Купи книга“ (www.KupiKniga.mk) е првата интернетска книжарница во Македонија што пред еден ме сец ја промовираше компанијата „Ајвоут“. На овој портал може да се купат сите книги од сите домашни издавачи, но и од регионот, и тие да бидат до ставени на домашна адре са. - Порталот беше по ставен пред три ме сеци и до сега нуди повеќе од 10.000 книги на македонски, српски, албански и на англиски јазик, од преку 500 издавачи, македонски и странски. Интернетската книжарница ја основавме за книгите да станат лесно до стапни на сите љубители на пишаниот збор, кои на едно ме сто можат да ги најдат сите книги од сите издавачи од Македонија и од регионот - информира Томислав Зографски од „Ајвоут“, македонска софтверска компанија, специја лизирана за развој на сигурни интернетски решенија. Купувањето од оваа интернет ска книжарница е сигурно, едно ставно и со поволни цени. Купувачите ги избираат омилените книги, плаќаат преку интернет

со кредитна или со дебитна картичка и книгите им се испорачуваат препорачано. Но, проблемот настапува кога за испораката, која пристигнува со „ДХЛ“, се доплаќа 99 денари, а најче сто се чека четири-пет дена доколку станува збор за книги објавени кај домашен издавач и се до ставуваат во Скопје, додека за тие од Србија се чека и по три недели. Зарем не е поедно ставно да се отиде во книжарница и да се купи книгата? Токму во овој период во голем број книжарници низ Македонија во тек се летни акции и попусти. - Желбата да воспо ставиме жив и непо среден контакт со читателите од година во година прераснува во голема можност за доближување на книгата во секоја дом.

Абдула Сидран сонувал песна на македонски јазик Бо санскиот поет Абдула Сидран во Сараево одржа поетско-музички перформанс „Вечер со Сидран“, каде објасни како настана ла песната „Мора“, (Кошмар), која авторот ја сонил на македонски јазик. За неговите перформанси се бара билет повеќе, а на неговиот настап токму македонскиот јазик и музика биле во фокусот на перформансот, прене сува „Макфакс“. - Во 1986 година, сонував на македонски јазик, кој не го знам. Имав кошмар и низ него слушнав зборови од некоја песна

на македонски јазик. Утрото ја повикав колешката поете са Радмила Трифуновски и à кажав дека сонував, но не знам што да правам со тоа. Како ќе ја напишам песната кога не го знам јазикот, а нешто запаметив. Таа ми рече „Напиши ја на својот јазик, како и да е. Што и да е, ќе биде добро“ - појаснува Сидран. Така настана ла песната „Кошмар“, за која критичарите мислеле дека е по повод колективната не среќа на БИХ што траеше од 1992 до 1996 година.

Целта ни е преку намалените цени да им овозможиме и на тие што имаат помали можно сти да си дозволат да купат барем една книга и мислам дека успеваме во тоа - вели Дејан Павле ски од клуб „Матица“. Читателите повеќе сакаат да купуваат во книжарница отколку на интернет. Повеќе сакаат да читаат печатени отколку дигитални изданија. По стои ли кај нас некаков скептицизам кон современите текови? Дали станува збор за неподготвеност или, едно ставно, за одбивање да се прифатат какви било новини. - Пред некој ден здогледав реклама во весник за некое ново чудо, пред сè, би рекол космонаутско помага ло, „ајпед“. Еден таблет кој во себе може да собере илјадници книги. Се разбира, ова помагало го потонува во вода она стандардно новинарско прашање „Кои книги би ги понеле на пуст остров?“ Со ова чудо, јас би се залажал и би рекол дека би понел стотина книги, кои би се залажувал дека имам време да ги прочитам, но би го доживеал ли мирисот на книгата? Меко ста или рапаво ста на нејзината хартија, би се сеќавал ли на про сторот каде што првпат таа книга сум ја видел или отворил? Затоа, јас би ја одбрал книгата, книгата која ќе остане да à прко си на дигита лизацијата, книгата која ќе остане како еден вид духовен аристократизам - луцидно се пошегува академикот Урошевиќ во својот поздравен говор на отворањето на Саемот на книга во Скопје.

Изјава на денот „Уметноста му е должна на секој човек посебно и таа е должна да се дава секогаш искрено, на секоја средба, со кој било човек.“ Владо Цветановски


34

КУЛТУРА

Вторник, 24 јули 2012 година

„Македонска реч“ е комесар на Саемот на книга во Москва

К

нигоиздателството „Македонска реч“ од Скопје е организатор на учеството на Република Македонија на 25. Меѓународен саем на книгата што ќе се одржи од 5 до 10 септември во Москва, Руска Федерација. „Македонска реч“ подготвува посебна програма и со осмислен концепт ќе ја претстави македонската литература, култура, јазик и држава. Современата македонска литература ќе биде претставена преку одбрана и квалитетна уметничка литература од издавачката продукција во последниве три години, но и преку дела на македонски автори преведени на други

јазици, првенствено на руски јазик. - За претставувањето во Мос-

ква, „Македонска реч“ подготви специјален проект, а тоа е претставување на најдобрите 10 ма-

кедонски романи на 21 век. Објави посебна публикација на руски јазик, во која се претставени десет романи со извадоци и со податоци за нив и за нивните автори, а содржи и воведен осврт за македонската литература. Овој избор на најдобрата проза од поновата продукција на македонската литература се очекува да привлече внимание кај читателите од руското јазично подрачје, но истовремено избраните романи ќе им бидат понудени на издавачите и на застапниците на авторските права, за нивно преведување и објавување во странство информира Нове Цветановски.

„Електра“ на „Стоби“ Вечерва во 21 часот, на програмата на 11 издание на Интернационалниот фе стивал на античка драма „Стоби“, ќе биде изведена претставата „Електра“ од Софокле во режија на Никлас Бендиксен, а во продукција на Те атарот на Бети Нансен од Данска. -„Електра“ е краен пубертетски бунтовник. Таа е заглавена во дрогите, бунтовништвото, предавството и во сексуалните напади. Нејзината единствена надеж е дека

брат à Орест ќе се врати дома за да можат двајцата заедно да го одмаздат нивното крваво минато. Модерна верзија со брзо темпо на 2.400 години старата класика, која талентираната српско-данска актерка Маријана Јанковиќ ја игра со огромен интензитет и прецизност - велат организаторите. Покрај Јанковиќ, во претставата играат и Трине Дирхилм, Кенет М. Кристенсен, Мари Далсгаард, Никлас Бендиксен и Трине Туксен.

Новиот број на списанието „Синтези“ посветено на Дејан Дуковски Двае сет и осмото издание на списанието „Синтези“ е по светено на најзначајниот македонски драмски автор, Дејан Дуковски. „Многу бројки и некоја буква“ е насловот на воведниот толкувачки текст за драмите на Дуковски, чиј автор е Јелена Лужина. Во рубриката „Соочувања“, за Де-

јан Дуковски пишуваат режисерот Александар Поповски, во текстот „Хомер од моето Скопје“ и актерот Никола Ристановски, во текстот „Тие драми, негови, ама и наши“. Во „Синтези“ е објавена и драмата „Галилео Галилеј“, како и исцрпни прилози со елементи на биобиблиографија, театрографија и филмографија, а блокот е збогатен и со низа фотографии од сценските изведби на делата на Дејан Дуковски. „Синтези“ доне сува и избор поезија од неодамна починатата по ете са Светлана Христова-Јоциќ, а поетски, прозни и критичко-есеистички прилози објавуваат и Игор Исаковски, Трајче Кацаров, Влада Урошевиќ, Ристо Лазаров, Веле Смилевски, Ефтим Клетников, Маја ЈакимовскаТошиќ и Благоја Куновски.

Полска вечер на „Охридско лето“ Во рамките на полската вечер на „Охридско лето“, вечерва на програмата е концерт на Јоана Трзечјак. Таа на пијано ќе ги изведе делата на Бетовен, Шимановски и на Шопен, а концертот ќе се одржи во црквата „Св. Софија“ со почеток во 21 часот.

Концерт на „Болоња чело проект“ на „Скопско лето“ Љубителите на музичката уметност вечерва во рамките на „Скопско лето“ ќе имаат можност да го проследат концертот на „Болоња чело проект“, групата што ја сочинуваат Лоренцо Сквароти, Џакомо Сера, Маја Петрушевска, Антонело Манцо, Басак Кансели Цифци, Пере Јованов, Кинција Прамполини и Серена Пекораро. Концертот ќе се одржи во просториите на Музејот на град Скопје, со почеток во 21 часот.


МОЗАИК

Вторник, 24 јули 2012 година

35

Бесплатен концерт на Четкар во Охрид

Н

а 7 август во 20 часот, наспроти големиот празник Свети Климент Охридски, на градскиот плоштад во Охрид во организација на Општина Охрид и на градоначалникот Александар Петре ски ќе се организира бесплатен концерт со Владимир Четкар за сите охриѓани и за сите туристи. Владимир Четкар ќе биде придружуван од Оливер Јо сифовски на бас и од Гоце Стевковски на тапани. Како и секоја година, успешниот

џе зер повторно се враќа во својот роден град по напорната работа надвор од Македонија во текот на годината. Изминатиот период Четкар имаше заедничка изведба со Диси Лару и со легендарниот продуцент на „Казабланка рекордс“, Боб Ести, продуцентот на Дона Самер, Шер, Барбара Стрејсенд. На 23 јуни Четкар настапи на најголемиот фе стивал на џезот во Њујорк, „Блу ноут“ , по што следуваа лавина позитивни реакции за неговиот настап.

Џеврие и Фикрет на кафе кај градоначалникот Петрески Популарните Фикрет и Џеврие, снаата и свекрвата од турската популарна серија „Кога лисјата паѓаат“, деновиве пре стојуваат во Охрид. Тие беа примени и од охридскиот градоначалник Александар Петре ски. Нивната по сета во општинската зграда предизвика голем интерес кај вработените и кај граѓаните што се најдоа во моментот во општината. Тие се фотографираа со двете познати актерки, кои скромни и природни во своето одне сување, не одбија никого за фотографирање. Бену Јилдирмлар, попозната како Фикрет, петти пат е во Охрид и вели дека ќе доаѓа уште долго зашто à се допаднал градот. - Петти пат доаѓам во Охрид, а ќе има и ше сти и седми пат, се разбира. Ми се допаѓа градот, езерото, чаршијата. Првпат дојдов пред неколку години на „Охридско лето“, каде настапувавме со претстава, но тогаш сè уште не се емитуваше серијата „Кога лисјата паѓаат“ во Македонија. Сега

веќе ме препознаваат овде - вели Бену. И Ѓулер Октен беше восхитена од убавините на градот, но и од охриѓани, кои ја ценеле по глумата во серијата. - Во Турција негативно гледаат на мојот лик. На Балканот полесно се примаат позитивните улоги - објаснува Ѓулер. Градоначалникот Петре ски потсети на нивната огромна популарност преку серијата која, како што рече, и самиот тој не ја пропуштал.

Марга Сол има нов албум Нашата позната амбиентална музичарка Марга Сол со темата „Feel the sun“ го најавува својот најнов албум „Awakening“. Станува збор за сензуален албум со музика за опуштање, полн со емоции и со душа, амбиентални елементи, егзотични и духовни вокали, незаборавни мелодии со звук преполн страсти. Темата „Feel the sun“ наскоро треба да добие и видеозапис.

ФОТО ВЕСТ Фолк-пејачка Сузана Спасовска или, како што ја нарекуваат, македонската Лејди Гага, позира легната на кожа од препариран волк. Фотографијата кружи на социјалните мрежи, а коментарите под неа се дека Сузе не застанува со изненадувањата и со нејзината оригиналност. Генералните ставови на тие што ја погледнале фотографијата се дека тоа што го гледаат е премногу за нивните очи.

статус: ВЛАТКО ЛОЗАНОВСКИ Ми се свири на хармоника. Ме фати но сталгија. Ако некој има за продавање, нека ми напише во влезното сандаче :) „Велтмајстер С4“ би завршила голема работа :)


36

МОЗАИК

Вторник, 24 јули 2012 година

ПРОДОЛЖУВА УСПЕШНОТО

Џајковс

На најголемиот музички фестивал во Франција „Ле Виеј Шару“, Кирил Џајковски настапи пред 70.000 посетители, веднаш по култниот Стинг

Алпинистички потфат на принцот Чарлс Еден ден принцот Чарлс ќе се издигне на пре столот, но додека се случи тоа, тој се обиде во една поинаква дисциплина со искачување. Со очигледна концентра ци ја на ли це то, 63-годиш ни кот ја докажа својата спо собност во качување на ве штач ка кар па, доде ка при сут ни те мом чи ња и де вој чи ња се восхи ту ваа на неговиот напор. Принцот отсекогаш бил спортски тип и цели 40 години се натпреваруваше во поло пред да се пензионира во 2005 годи-

Прва фотосесија на близначињата на Рики Мартин Познатиот пејач Рики Мартин се најде на насловната страница на магазинот „Венити фер“ заедно со неговите прекрасни близначиња Матео и Валентино. Ова е прва фото се сија на Рики Мартин со близначињата откако стана татко во 2008 година. Во фотоприказната за магазинот се појавува и неговиот љубовник Карлос. Во интервјуто Рики зборува за неговиот љубовен живот, како и за близначињата. Меѓу другото, јавно се заблагодарува на жената што му ги доне се на свет овие прекрасни деца. - Би го дал животот за жената што ми помогна да ги доне сам на свет моите деца - изјавува Рики Мартин.

на. Наследникот на пре столот овојпат во алпинистичка авантура се впушти при отворањето на нова сала за фискултура во средното училиште „Грејнвил“ во Џерси. Во меѓувреме, неговата сопруга Камила разговарала со учениците. По отворањето на училишниот објект, следна де стинација на кралската двојка би требало да биде Кралскиот плоштад на кој ќе биде откриено гранитно обележје изградено по повод 60-годишнината од почетокот на владеењето на кралицата.

И

Слободанка МАРКОВАЧЕВА

зминатиот викенд Кирил Џајковски настапи на најголемиот музички фе стивал во Франција „Ле Виеј Шару“. Веднаш по неговиот настап беа објавени и првите рецензии на француските медиуми во кои се вели дека токму миксот на балкански звуци и електродаб на Џајковски го раздвижи фестивалот и го разбуди Керампуил, не дозволувајќи никому да одолее на неговиот ритам.

Адел ќе престане да пцуе поради бебето Иако британската ѕвезда Адел важи за личност која не води многу сметка за изречените зборови, се чини дека на тоа му дојде крајот бидејќи заради добробит на детето што го носи, таа одлучи да ја промени оваа своја лоша навика. - Се бори со тоа што помалку да пцуе во периодот кога го носи бебето бидејќи не сака лошите вибрации да ги пренесе на детето - изјави извор близок до пејачката, пренесе МИА. Адел, наводно, верува дека бебето во матката слуша што се зборува во неговата околина, а особено тоа што го зборува неговата мајка. Таа верува дека овие негативни вибрации остануваат сместени во нивната потсвест.


Вторник, 24 јули 2012 година

МОЗАИК

37

ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА СВЕТСКАТА МУЗИЧКА СЦЕНА

ки е балканско торнадо

живот и здравје

Кирил настапи на третиот фестивалски ден, кој имаше 70.000 посетители, веднаш пред култниот Стинг и француските електроѕвезди „Џастис“.Фе стивалот „Ле Виеј шару“ привлекува околу 200.000 посетители, до сега имаат го стувано имиња како Трејси Чепмен, Лени Кравиц, „Килерс“, Моби, Џамироквај, „Тинг тингс“, Снуп Дог, „Хемикал брадерс“, Брус Спрингстин, „Зизи топ“, Ванеса Парадис, а оваа година покрај споменатите Стинг и групата „Џастис“, ќе настапат и „Кјур“, Боб Дилан, Казабиан, „Гарбиџ“, „Портисхед“ и многу други. Џајковски и неговиот виртуозен еклектичен микс на брејкбит, дабстеп и електроника со традиционални балкански мелодии и настапот заедно со тројца реномирани пејачи и автори ТК Вондер од Њујорк, МС Вапс од Мелбурн и Гето Прист од Лондон, македонскиот „Серчук-орке стар“ и Владимир Крстев од Македонската филхармонија, е вистинска добитна комбинација која ги освојува срцата на масовните европски фестивали. Досега рецензиите ги нарекоа балканско торнадо, калеидо скоп на емоции и

Во утрешниот број прочитајте се` за животот и здравјето

амбасадори на Балканот. Кирил годинешната летна турнеја ја почна на фестивалот „Риперкашн“ во Шпанија, рамо до рамо со култниот Ману Чао, за да продолжи на големите фестивали „Лент“ и „Рок оточец“ во Словенија и „Ау фон де ла Ру“ и „Латин о рок“ во Франција, со имиња како Мејси Греј, „Тито енд Тарантула“, Џон Скофилд, „Скиндред“, Лаки Питерсон, Гогол Бордело, „Мувитс“, „Џенерал електрикс“, Диџеј Спика и други. Секако, и домашната публика имаше можност да ужива на музиката на Кирил на прилепскиот „Пивофест“. Во август Кирил Џајковски повторно се враќа на Балканот со настапи на „Белград биерфест“ и „Шпанцирфест“ во Вараждин. Македонскиот продуцент и композитор паралелно со настапите работи и на музиката за двата нови македонски филмови „Трето полувреме“ на Дарко Митревски и „Балканот не е мртов“ на Александар Поповски. Про ектите се веќе во својата завршна фаза. Наскоро на музичкиот пазар треба да се појави и најновиот албум на Џајковски.


38

СПОРТ

Болт како во стаклено ѕвоно

Главниот фаворит за златните медали на трките на 100 и на 200 метри, Јусеин Болт, побарал целосна изолација за време на последните подготовки за Олимписките игри. Атлетичарот од Јамајка загуби во квалификациите во татковината од ривалот Јохан Блејк, по што сериозно си ја сфати работата и веќе стартуваше со интензивни подготовки во Бирмингам. Притоа, тој побарал да му бидат овозможени индивидуални тренинзи и во ниту еден момент да не биде вознемируван од навивачи. - Болт беше дециден во своите барања, тврдеше дека му е потребен целосен мир, а ние успеавме да му го обезбедиме тоа. Тренира во комплексот на нашиот универзитет, но секогаш ја има потребната заштита за да не биде вознемируван од никого - истакна Зина Вулдриџ, директорка за спорт при универзитетот во Бирмингам. Дека Болт се чува како во стаклено ѕвоно во пресрет на ОИ на најдобар можен начин потврдува и информацијата дека тој со неколку репрезентативни колеги го проследил најновото продолжение од филмот за Бетмен, но инсистирал притоа киното да биде затворено за сите останати гости.

Вторник, 24 јули 2012 година

НА ВРВОТ НА НАЈВИСОКАТА ПАНОРАМСКА ТОЧКА ВО СВЕТОТ

Олимпискиот факел на Лондонското око

Олимпискиот факел стигна во Лондон во пре срет на почетокот на Олимписките игри, кои официјално ќе стартуваат в петок, на 27 јули. Во британската пре столнина факелот беше искачен и на највисоката панорамска точка во светот, на Лондонско око. Факелот го но сеше 17-годишната Амелија Хемплмен-Адамс, која сто еше над кабината што се наоѓа на јужната страна на Темза. Оваа тинејџерка минатата година стана најмладата личност што

успеала со скии да стигне до Јужниот Пол. До почетокот на Олимписките игри организаторите сакаат олимпискиот факел да помине низ што е можно повеќе квартови од Лондон. Претходно, факелот ја помина цела Велика Британија, а патувањето траеше повеќе од 60 дена. Конечното пристигнување на Олимпискиот стадион во Лондон ќе се случи в петок, на самото отворање на најголемата планетарна спортска манифе стација.

Папата испрати порака за мир и за пријателство на ОИ

Пред почетокот на најголемиот спортски настан на планетава, Летните олимписки игри во Лондон, поздравна порака испрати и папата Бенедикт Шеснае сетти. Тој уште еднаш нагласи дека улогата на Ватикан е да го сврти вниманието на позитивната улога на спортот во општеството. Се молам Олимписките игри во Лондон да промовираат мир во светот и пријателство меѓу луѓето - порача папата во својот поздравен говор до сите учесници на Игрите. На спортот и претстојните Олимписки игри соодветен простор беше одвоен и во ва-

тиканскиот весник „Опсерваторе романо“. - Спортот отсекогаш бил ценет во христијанската традиција. Натпреварувачкиот дух, физичката кондиција и личните постигнувања се позитивни вредности што ги цени црквата - истакнува уредникот на весникот, Џовани Марија Вијан. Минатиот ме сец во Ватикан беше отворена нова канцеларија по светена на културата и спортот и беше наведено дека на спорт скиот свет му треба катар зична промена во борба против падот на профе сиона лизмот, во кој доминираат парите и дрогата.


СПОРТ

Вторник, 24 јули 2012 година

39

ПРОПУСТИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ

И во Англија се поправа во пет до дванаесет Н авиката работите да се исправаат во пет до дванаесет со години е опишувана како балкански менталитет. Сепак, Олимписките игри во Лондон се јасен знак дека истите навики во меѓувреме се развиле и во западноевропските земји. Имено, свеченото отворање на Олимписките игри во Лондон е закажано за петок, а само неколку дена до официјалниот почеток на

најмасовниот спортски настан очигледни се пропустите и доцнењето во реализацијата на целиот проект. Токму затоа, членовите на организацискиот комитет помогнати од илјадниците волонтери токму во следните неколку дена ќе работат многу напорно за Олимписките игри да поминат во најдобар ред, како што впрочем и му доликува на најголемиот спортски настан за оваа година.


40

СПОРТ

Красиќ на чекор до Фенербахче

Вторник, 24 јули 2012 година

ВАРДАРЦИ СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА УТРЕШНИОТ РЕВАНШЕН МЕ

Да не се изгори во еуфоријата

Ќе имаме огромна поддршка од трибините, но тоа не треба да нè повлече безглаво да напаѓаме кон противничкиот гол, вели тренерот на Вардар, Илчо Ѓорѓиоски Никола ЃУРОВСКИ

Турскиот гигант Фенербахче би требало да биде следната дестинација на Милош Красиќ откако српскиот интернационалец ги прифати условите што му беа понудени од раководството на прволигашот од Истанбул. Красиќ долго време инсистираше на трансфер во Англија или Шпанија, но откако не доби примамлива понуда, се реши да ги разгледа условите што му беа понудени од првите луѓе на „Фенер“. Разговорите меѓу двете страни вродија со плод, па сега за реализација на трансферот е потребно само уште Фенербахче да се договори со Јувентус за висината на трансферот. Тиражниот турски весник „Хуријет“ тврди дека Фенербахче е подготвен да плати 11 милиони евра за услугите на крилниот фудбалер, понуда што би требало да биде прифатена од најтрофејниот италијански клуб, со оглед на фактот дека Красиќ воопшто не е дел од плановите на тренерот Антонио Конте. Доколку овој трансфер се реализира, Јувентус ќе биде во загуба од пет милиони евра ако се земе предвид податокот дека „црно-белите“ од Торино пред неколку години платија 16 милиони евра за да го доведат Красиќ од ЦСКА Москва.

А

рената „Филип Втори“ утревечер (20 часот) ќе биде преполна. Според сите најави, околу 35.000 гледачи ќе дојдат за да го бодрат македонскиот фудбалски првак Вардар во обидот да го елиминира белорускиот тим Бате Борисов во првото ква лификациско коло од Лигата на шампионите. Навивачката еуфорија, сепак, како што вели тренерот Илчо Ѓорѓио ски, не смее да се префрли и на теренот, па фудбалерите безглаво да тргнат кон голот на Бате. Тоа би можело да биде кобно и ше фот на стручниот штаб на „црвено-црните“ нема да го дозволи. Најважно ќе биде да не се изгори во атмо сферата. Ќе имаме фантастична поддр-

БОЈОВИЌ НЕ МОЖЕ, СЕ ПОВРЕДИ И ОСА

Вардарци се соочуваат и со здравствени проблеми пред утрешниот меч. Дефанзивецот Раденко Бојовиќ, кој не играше на првиот натпревар, нема да може да помогне ниту на реваншот во Скопје. Тој сè уште чувствува болки во коленото и не е максимално подготвен за настап. Од друга страна, се повреди и Нигериецот Гоубадиа Оса. Тој на првиот тренинг по враќањето во Скопје се пожали на болки во стапалото.

шка од трибините, тоа е јасно, што ќе ни биде голем мотив за успешен настап. Но, од друга страна, овие фудбалери речиси никогаш немаат играно пред 30.000 гледачи на стадион. Затоа, по стојано ги советувам, да ја задржат смирено ста и концентрацијата, тоа ќе биде можеби и пре судно за текот на реваншниот меч со Бате Борисов. Потребен ни е еден гол за да го елиминираме противникот - заврши Илчо Ѓорѓио ски. Вардар во Белорусија имаше фантастичен резултат сè до судиското продолжение, водеше со 1-2, а тогаш Родионов со два гола успеа да му доне се триумф на Бате Борисов од 3-2. Доколку „црвено-црните“ издржеа уште само неколку минути, на утрешниот реваншен меч Белорусите ќе мора да го бркаат резултатот. Но, тоа е минато. Тоа е една голема поука дека мечот се игра сè додека судијата не отсвири крај на натпреварот. Застарена е дури и фразата дека се игра до деведе сеттата минута затоа што ете, за жал, ние примивме два гола во судиското продолжение. Но, кој би можел да им замери нешто на фудба лерите, тие сигурно најмногу сакаа да го победат Бате Борисов во Белорусија. Сепак, тоа не се случи, сега треба да бркаме негатива од 32, но со триумф од 1-0 ќе се пласираме во следната рунда. Велам, потребен ни е еден гол, па затоа не треба безглаво да јуришаме кон противничкиот гол - истакнува тренерот на Вардар.


СПОРТ

Вторник, 24 јули 2012 година

Ч СО БАТЕ БОРИСОВ ВО КВАЛИФИКАЦИИТЕ НА ЛШ

41

Марадона: Роналдо никогаш нема да го стигне Меси Диего Марадона уште еднаш го искажа своето воодушевување од игрите на Лионел Меси порачувајќи му на Кристијано Роналдо воопшто да не се надева дека ќе успее да го симне Аргентинецот од тронот на светскиот фудбал. Ѕвездите на Барселона и на Реал Мадрид повторно се главни конкуренти за „златната топка“, но Марадона е убеден дека наградата за најдобар светски фудбалер уште еднаш ќе заврши во рацете на Меси. - Кристијано Роналдо треба да се помири со фактот дека никогаш нема да го стигне Меси. Тој има посилен шут од Лео, но на мојот сонародник не му треба силен шут бидејќи тој знае како да се приближи до голот и велемајсторски да ја смести топката во мрежата. Разбирам дека на Португалецот не му е лесно, кога ја освои „Златната топка“, му порача на Меси дека повеќе нема да биде втор во ништо, а сега никако не може да биде подобар од второ место - истакна Марадона. Легендата на светскиот фудбал напомена дека му претставува голема чест што луѓето го споредуваат него со суперѕвездата на Барселона. - Не сакам споредби, но мислам дека секому би му претставувало задоволство кога некој би го споредил со Меси. И двајцата сме левучари, доаѓаме од Аргентина и сме брилијантни на теренот. Затоа, сметам дека ваквите споредби се оправдани – со насмевка коментираше Диего Армандо Марадона.

ИТАЛИЈАНСКИОТ СУДИЈА ВАЛЕРИ НА ЦЕНТАРОТ Реваншниот натпревар меѓу Вардар и Бате Борисов ќе го суди италијанскиот судија Паоло Валери. Тој е 34-годишен арбитар

од Рим, кој од 1 јануари 2011 година го носи знакот на ФИФА и ги прави првите чекори на меѓународна сцена.

Пике да не бил фудбалер, ќе играл пинг-понг

Жерар Пике е најдобриот пингпонгар меѓу фудбалерите. Овој спорт е голема страст на одбранбениот играч на Барселона и на шпанската репрезентација. Момчето на Шакира на масата за пинг-понг често знае да ги преслуша своите соиграчи. Шпанскиот фудбалер вели дека е фасциниран од овој спорт. - Ако не станев фудбалер, сигурно ќе бев

пингпонгар. Пинг-понг почнав да играм уште кога бев дете и воодушевен сум од овој спорт. Потребна е многу добра физичка подготвеност, но и интелигенција, способност брзо да го смислиш и да го одиграш својот потег - вели Пике. За време на Европското првенство во Полска и во Украина, тој често знаеше да заигра со својот соиграч и пријател Цеск Фа-

брегас. - Секогаш со задоволство играм пингпонг и обично ги победувам другите фудбалери. Добро се снаоѓам на масата и сигурно ќе станев добар играч. На крај, сепак, го одбрав фудбалот, но и понатаму на пинг-понгот гледам како на врвен спорт од кој може многу да се научи и кој многу ми користи истакнува шпанскиот фудбалер.


42

СПОРТ

Вторник, 24 јули 2012 година

ТРЕТА ПОБЕДА НА АЛОНСО, КАЗНА ЗА ФЕТЕЛ НА ТРКАТА ЗА ГН НА ГЕРМАНИЈА

Убаво е кога Шпанец ќе Германец во неговата з Ф

ернандо Алонсо ја претвори полпозицијата на патеката „Хокенхајм“ во триумф на трката за ГН на Германија. Со третата победа се зонава, шпанскиот возач во Ферари се зацврсти на водечката позиција во генералниот пласман со 34 бода предност пред второпласираниот Марк Вебер. Второто ме сто на подиумот во Хонкенхајм му припадна на Себастијан Фетел, а како трет на подиумот се искачи Џенсон Батон од Мекларен. Но, по завршувањето на трката Фетел доби казна од 20 секунди и во конечниот поредок падна на петтата позиција, па Батон на крај, сепак, беше втор, а на третото и на четвртото ме сто се искачија Кими Раиконен и Камуи Кобајаши. По победата во Германија, на прашањето на Ники Лауда, Алонсо ја искористи шансата да испрати и политичка порака. - Не се разбирам многу во политика, но знам дека во Шпанија моментално не цветаат рози. Затоа уште поубаво е чувството за еден Шпанец да победи овде во Германија, пред германски возач, во италијански болид конструиран од грчки инженер - изјави Алонсо. Што се одне сува до трката, иако беше супериорен на патеката од стартот до целта и мирно стигна до третата победа сезонава, додека зад него се водеа борби за позиции, возачот на Ферари призна дека воопшто не му било лесно на германската патека. - Де финитивно, беше многу тешко за нас. Можеби немавме најбрз болид, но ти-

Шпанецот по третата победа сезонава се зацврсти на водечката позиција во генералниот пласман во Ф1

мот заврши извонредна работа на тактички план. Не беше лесно да се приведе трката до крај. Џенсон правеше притисок, но, сепак, болидот добро реагираше, планиравме две застанувања, тоа и го ре ализиравме и немаше непријатни изненадувања – истакна Шпанецот. Себастијан Фетел заработи 20 секунди казна поради инцидентот во претпоследни-

Младите кошаркари се пласираа во четврт-финалето на ЕП во Романија Младинската селекција на Македонија за кошаркари до 16 години продолжи со им пре сив ни на стапи на Европ ското пр венс тво – Б-ди ви зи ја, кое се одр жу ва во Романија. По убедливите победи над Словачка и Дан ска, ма кедон ски те мла дин ци ја дек ла си раа и се лек ци јата на Бу га ри ја со убедливи 89-75. Ка ко пре суд на се по ка жа пр вата че -

тврти на, во ко ја ма кедон ски те ко шар ка ри шу ти раа бес пре кор но по стиг ну вај ќи ду ри 35 по е ни за убед ли ва пред ност од 35-20. Николов се задржа на првото ме сто на ли стата на нај до бри стрел ци на шампионатот откако по стигна 27 по ени, Магдев ски ре а ли зи ра ше 23 по е ни, 10 аси стен ции и 7 укра де ни топ ки, доде ка Цветковски беше стрелец на 19 по ени, со четири ре а лизирани тројки.

от круг, во кој на недозволен начин го пре стигна Батон и го потисна на третото место. - На овој инцидент му претходеше инцидент со Луис Хамилтон, кој директно влијаеше на губењето на второто место. Тоа беше многу глупав потег од негова страна. Зао стануваше цел круг и не знам поради што почна да се натпреварува со нас кои бевме многу побр зи. Не очекував дека ќе

Родик го освои ту

Американскиот тенисер Енди Родик потврди дека се наоѓа во одлична форма во пре срет на Олимписките игри во Лон дон отка ко ус пеа да се за ки ти со трофеј на турнирот во Атланта. Во полуфиналето Родик го совлада американски от бом бардер Џон Ис нер, а во фи нал ни от меч бе ше подо бар од Жил Милер. Иако одигра многу слабо на стартот и го загуби првиот сет со 1-6, Американецот се консолидираше и успеа да слави во следните два сета со 7-6 и 6-2 и


СПОРТ

Вторник, 24 јули 2012 година

е победи емја

43

СУДИР НА ТЕРМИНИ ВО СЦ „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“

Лени Кравиц му прави проблем на МЗТ

Раководството на МЗТ Скопје се соочува со проблем да најде адекватно решение за одигрување на својот премиерен меч на домашен терен од АБА-лигата против Широки Бријег, закажан за 3 октомври. Сметките на „металците“ се замрсени поради фактот дека еден ден претходно во СЦ „Борис Трајковски“ ќе се одржи спектакуларен концерт на светската мегаѕвезда Лени Кравиц, па спортската арена ќе биде недо стапна за кошаркарите. Според пропозициите, домаќинот е должен да им обезбеди на го стите да тренираат во салата на одигрување на натпреварот на еден ден пред средбата, што во овој случај е невозможно за реализација. Иако по стоеја најави дека средбата би можела да биде одложена, водечките луѓе на

МЗТ Скопје се убедени дека ќе најдат решение за овој проблем. - Станува збор за проблем, но тоа не значи дека нема решение за него. Концертот на Лени Кравиц е закажан од претходно и ние ќе треба да се приспо собиме на ситуацијата. Имаме две варијанти, според првата на кошаркарите на Широки ќе им понудиме да тренираат во нашата са ла „Јане Сандански“ на 2 октомври, а мечот би се одиграл според предвиденото, на 3 октомври. Доколку претставникот на БиХ одбие вакво нешто, тогаш ќе бидеме принудени да го поме стиме терминот на одигрување на 4 октомври, за тие еден ден претходно да можат да тренираат во „Борис Трајковски“ без никакви проблеми изјави претседателот на МЗТ Скопје, Сашо Бо силков.

ме нападне бидејќи зао стануваше цел круг и многу се изненадив кога го видов покрај себе - рече Фетел. По де сеттата трка во шампионатот, Алонсо е во водство во генералниот пласман со 154 бода, пред Вебер, кој има 120, и Фетел со 110 бода. Следната трка од Ф1 шампионатот ќе се вози в недела на патеката „Хунгароринг“ во Будимпешта.

урнирот во Атланта

да се закити со 32. трофеј во својата богата кариера. Со ова остварување, Енди Родик се наоѓа на третото ме сто на листата на најтрофејни активни тенисери, зад Роже Феде рер со 75 и Ра фа ел На дал со 50 осво ени пехари. - Доволно сум искусен за да знам дека исходот на еден сет не е пре суден за крајниот исход на мечот. Без оглед на фактот дека на стартот загубив со 6-1, верував во себе, знаев дека можам да се вратам во мечот и да стигнам до победата - изјави Родик.

ДАЛМАН И ДЕЈВИС ОСТАНУВААТ Раководството на македонскиот првак постигна договор за продолжување на соработката со Ноа Далман и со Кејд Дејвис, американските кошаркари што минатата сезона беа дел од шампионскиот тим на металците. Двајцата странци имаа договор на „една плус една“ година со МЗТ, а водечките луѓе на клубот решија да ги задржат и

Дејвис и Далман во тимот за новата сезона, во која македонскиот состав ќе биде дел и од силното регионално натпреварување. - Далман и Дејвис остануваат во МЗТ Скопје. Сите детали се договорени, двајцата ќе пристигнат во нашата земја во август и ќе ги почнат подготовките со останатиот дел од тимот – соопшти претседателот Босилков.


44

РАЗОНОДА

Вторник, 24 јули 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 09.25 Риба – сериски филм 10.00 Дневник 10.20 Метео табела 10.25 Македонски народни приказни 11.00 Лексикомани – образовна програма 11.10 Тврдокорни – образовна програма

12.05 Патување со рабробус 12.35 Симпсонови - цртан филм 13.00 Вести 13.20 Аграр - информативен магазин 13.56 Музичка програма 14.31 Вести 14.46 Без рецепт 15.01 Митските плажи на 60-тите 15.46 Бостонски адвокати серија

16.31 Дневник 17.16 Тротоар њуз 17.31 Лабина Митевска – документарна - програма 18.01 Документарна програма 18.31 Симпсонови 19.01 Дневник 19.51 Македонија низ историјата 20.36 Митските плажи на 60-тите 21.26 Бостонски адвокати 22.11 Дневник

22.46 Тротоар њуз 23.06 Нвави 01.10 Бостонски адвокати – серија 01.21 Риба – сериски филм 01.42 Митските плажи на 60-тите 02.24 Македонија низ историјата 03.06 Лабина митевска 03.31 Нави 05.07 Аграр

07.05 Културна хроника 07.15 ТВ серија 08.05 Документрана програма 08.30 Градини 09.00 Мојот пат 09.30 Филмополис - филмски магазин 10.00 Повторно родена-игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма

13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички – играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Дигитална зона - емисија за нови технологии 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Доктор Хаус – серија 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани

18.30 Вести 19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – серија 20.00 Девици благороднички – играна серија 21.00 Документарна програма 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија 22.45 Доктор Хаус – серија

23.30 Културна хроника 23.40 Вампирски ефект – игран филм 01.50 Сексот и градот – серија 02.15 Повторно родена-игран филм 03.30 Вести 04.05 Дигитална зона - емисија за нови технологии 04.15 Храна и вино – емисија за гурмани 04.45 Игран филм 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 12.30 Пет и Стен – анимирана

серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Евро Панорама – информативна програма 14.20 Карпошвизија - емисија 15.00 Вести

15.15 Стоковна куќа – забавно документарна серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Документарна програма 20.45 Вкусот на традицијата – емисија за кулинарство 22.00 Вести 22.55 Игра на сигурно – игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.05 Oчајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5-временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија премиера 12.00 21 – интерактивен квиз

12.30 Доктори – турска серија 13.30 Капали чаршија - турска серија 14.55 Метео 5 - временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот – турска серија 17.00 Имотот на дамата – турска серија

17.55 Метео 5 - временска прогноза 18.00 Вести 18.45 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Капали чаршија - турска серија премиера 20.00 Јунска ноќ - турска серија 21.00 Крај-турска серија премиера 22.00 Доктори – турска серија

22.55 Метео 5 - временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.10 Екстра ексклузив – забавен магазин 00.30 Невозможна мисија 1 игран филм

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија 17.00 Огнови на љубовта - серија

18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Брачен судија - реално шоу 23.30 Дневник

23.55 Временска прогноза 23.57 Фаличен пансион - серија 00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп БјорнерГерманија 10.10 Топ шоп 10.25 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб

11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна - турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер-Германија 13.00 Странски зет - турска серија 13.45 Запознајтене емисија 14.15 Телешоп Бјорнер-Германија 14.30 Топ шоп 14.45 Скај шоп 14.55 Пет плус - детска емисија 15.40 Миленичиња во мојот џеб

16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна лубов - шпанска новела 18.25 Пицикато -забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Љубов и казна-турска серија 21.45 Под липите - турска серија

23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Во Центар - eмисија со Васко Ефтов 00.35 Ин моушн 00.50 Пицикато -забавна емисија 01.15 Љубов и казна-турска серија 02.00 Странски зет турска серија 02.45 Под липите - турска серија 03.30 Игран филм 05.00 Опасна лубов - шпанска новела


ИНФОРМАТОР

Вторник, 24 јули 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ ство во Втората светска војна ја почна операцијата „Гомора“, концентрирано тешко бомбардирање на германскиот пристаништен град Хамбург. 1946 - Во Пацификот, во близина на островот Бакини, САД ја извршија првата подводна атомска експлозија. 1957 - Во Прилеп умре Методија Андонов - Ченто, македонски ре1704 - Британските сили под коволуционер и државник, прв преманда на адмиралот Џорџ Рук го тседател на Иницијативниот одзедоа Гибралтар од Шпанците. одбор за свикување на Првото заседание на АСНОМ и борец за 1799 - Француските трупи на генералот Наполеон Бонапарта ги правата и слободата на македонпобедија Турците (всушност еги- скиот народ, за вистината на Македонија. Во 1946 година со петските единици) кај Абукир во пресуда на Окружниот суд во Египет. Скопје, е осуден според Законот 1802 - Во Вила Котере е роден Александар Дима - таткото, фран- за кривични дела против народот цуски писател. Автор е на аванту- и државата и тоа со лишување од слобода 11 години. Умре како маристички романи, меѓу кои ченик, а е рехабилитиран во најпознати се „Тројцата мускетари“, „Гроф Монте Кристо“, „Црно- октомври 1990 година. Роден е во то лале“ и „Краличиниот ѓердан“. Прилеп, на 17 август 1902 година. 1967 - Францускиот претседател Умре во 1870 година. Шарл де Гол во Монтреал го завр1908 - Турција е прогласена за уставна монархија. Овој датум се ши говорот со зборовите „Да живее слободен Квебек“ (канадска зема како Ден на победата на покраина со француско етничко Младотурската револуција. мнозинство, некогаш француска 1923 - Грција, Турција и сојузничките сили во Првата светска војна колонија), предизвикувајќи сканја потпишаа Лозанската деклара- дал во канадската јавност и жеција, врз основа на која е изврше- сток протест од страна на премиерот Лестер Пирсон. Порано принудно иселување на христијанското население од Тур- ди тоа шефот на француската дрција во Грција и на муслиманското жава беше принуден да ја скрати посетата на Канада. население од Грција во Турција, со што во голема мера е изменет 1974 - Умре англискиот физичар Џејмс Чедвик, добитник на Нобенационалниот состав на Егејска Македонија. ловата награда за физика во 1935 1943 - Сојузничкото воздухоплов- година, кој три години претходно

ХОРОСКОП

21.03 19.04

20.04 20.05

21.05 20.06

21.06 22.07

Овен – Без да размислувате, прифативте еден предизвик кој сега ви донесе повеќе проблеми отколку корист. Сега бидете внимателни. Совет: не оптоварувајте се со финансиите. Бик – Најважно е да имате увид во сè што ве опкружува, така ќе можете да направите правилна процена што е добро за вас, а што не. Совет: потребна ви е психолошка поддршка. Близнаци – Работите што ви се случуваат на љубовен план ве вознемируваат. Разговарајте со партнерот за емоциите. Совет: избегнувајте стресни ситуации. Рак – Неодговорното однесување на еден колега многу ќе влијае на вашето расположение. Обидете се да останете смирени. Совет: топлото време е идеално да ја обновите романсата.

23.07 22.08

го откри неутронот. Во Втората светска војна во Лос Аламос, САД, тој беше главен британски инструктор на проектот за развој на атомска бомба. 1976 - Американскиот вселенски брод „Викинг 1“ се спушти на Марс со што почна истражувањето на можноста за живот на оваа планета. 1991 - Умре еврејскиот писател Исак Башевис Сингер, добитник на Нобеловата награда за литература во 1978 година. Неговите дела се инспирирани од традицијата и фолклорот на Евреите во Источна Европа, особено во родната Полска, каде што живееше до преселувањето во САД во 1935 година. Негови познати дела се „Изгубен во Америка“, „Непријатели“, „Љубовна приказна“, „Москатови“, „Стара љубов“ и други. 1992 - Во Скопје, во издание на Министерството за народна одбрана на Република Македонија е промовиран првиот број на списанието „Одбрана“. 2005 - Умре британскиот научник Ричард Дол, кој прв ја утврди врската помеѓу тутунот и ракот на белите дробови, како и помеѓу алкохолот и ракот на дојките. Исто така, го откри и позитивното дејство на аспиринот во лечење на срцевите заболувања. 2005 - Американецот Ленс Армстронг седумпати по ред триумфираше на најголемата светска велосипедска трка - Тур де Франс завршувајќи ја својата кариера со подвиг за кој се чини дека тешко ќе биде повторен.

Лав – Вие повеќе сакате од страна да гледате што се случува, без да бидете инволвирани во непријатните ситуации. Совет: средете го љубовниот живот.

23.08 21.09

Девица – Чувствувате голема нетрпеливост кон еден овен. Иако добро сте ја процениле состојбата, не е вистинско време за отворено да ги кажете своите ставови. Совет: бидете порасположени.

22.09 23.10

Вага – Ќе добиете одлична понуда за работа, од која можете многу да ја подобрите финансиската состојба, а од вас зависи што ќе направите. Совет: партнерот сака да поминете повеќе време заедно.

24.10 21.11

Скорпија – На работа сакате да го наметнете своето влијание, но тоа ќе наиде на отпор од соработниците. Важно е да верувате во своите способности, не гу бете надеж. Совет: емотивното внимание ви годи.

22.11 21.12

22.12 19.01

20.01 18.02

19.02 20.03

45

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Денеска е Св. великомаченица Ефтимија Света Ефтимија се слави во февруари, а на денешен ден црквата се сеќава на нејзината помош на отците од Четвртиот вселенски собор од 451 година, кој се одржа во градот Халкидон. Имено, кога разумните уверувања не успеаја да ги разуверат еретиците монофизити, беше договорено да се запишат двете исповедања - православното и монофизитското и да се стават во ковчегот со моштите на света Ефимија. До ковчегот беше поставена царска стража за да се оневозможи секоја измама. По три дена поминати во пост и во молитва, отците го отворија ковчегот и го најдоа православното исповедање во раката на света Ефимија, а монофизитското под нејзините нозе.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св. маченици за верноста кон Христос Благословениот Јосип Фернандез од Шпанија, како мисионер во 1805 година отишол на Далечниот Исток во Тонкиг. Непријателите на христијанството побарале од него да се откаже од верата. Му се заканувале дека ќе му ја отсечат главата ако не ја исполни нивната наредба. Маченикот на верноста им одговорил: „Не, ако сакате убијте ме, јас никогаш нема да се откажам од верата“. Благословениот Јосип умрел маченички во 1838 година. Стрелец – Не оптоварувајте се со тоа што го прават другите, бидете трпеливи и чекајте работите да си дојдат на свое место. Совет: трпението ви е при крај, потрудете се да не бидете експлозивни. Јарец – Вашиот начин на размислување позитивно влијае на околината, а довербата што им ја влевате на колегите има позитивни ефекти. Совет: имајте разбирање за луѓето што ги сакате. Водолија – Не треба постојано да се обвинувате за грешката која ја направивте на работа, само со работа ќе ја вратите довербата. Совет: чувствувате тензија, потребно ви е опуштање. Риби – Љубоморните испади нема да го подобрат односот со партнерот. Ако немате доверба и сè уште сметате дека флертува, подобро е решението да го најдете во искрен разговор. Совет: не бидете сомнителни кон сè, светот не се врти околу вас.


46

РАЗОНОДА

Вторник, 24 јули 2012 година

Жанр: анимација, авантура, комедија Режија: Стив Мартино, Марк Турмејер Почеток: 18.00 и 20.00 часот

КИНО „МИЛЕНИУМ“ „Пустинско цвеќе“ Жанр: драма Режија: Шери Хорман Почеток: 15.00 часот

Автор: Џонатан Аибел, Глен Бегрер Почеток: 11.00, 13.00 и 15.00 часот „Што да очекувате кога очекувате“ Режија: Кирк Џонс Жанр: комедија, романса Почеток: 17.15, 19.30 и 22.00 часот

„Човек-пајак“

„Ледена доба 4“

Жанр: Акција, авантура Режија: Марк Веб Почеток 22.30 часот

Сала 2: „Каубои и вонземјани“ Жанр: акција, трилер, научна фантастика Режија: Џон Фавреу Почеток: 10.30 и 13.00 часот

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „Традиционални предмети од метал“ „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби

„Мачорот во чизми“ Жанр: анимиран филм Почеток: 15.30 часот

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ Излож ба „Прагови“

„Огледалце, огледалце“ Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Тарсем Синг Почеток: 17.30 и 20.00 часот

МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка

„Предавство“ Жанр: акција, драма Почеток: 22.00 часот

КИНО „РАМСТОР“ „Кунгфу-панда 2“ Режија: Џенифер Јух

БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ Меѓународна колекција Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00

ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА

НАЦИОНАЛНА ГА ЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: Даут-пашин амам, Чифте-амам и Мала станица Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЗРНЦА НА МУДРОСТА Кога човекот ќе се роди, може да избира меѓу три животни патишта бидејќи нема друг избор. Ако тргнеш десно, ќе те изедат волци, ако тргнеш лево, ти можеби ќе ги изедеш волците, ако тргнеш право, можеш да се изедеш

l

31

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

Љубовта кон библиотеките е како сите други љубови, мора да се стекне! Борхес

32 34

33

l Штип

34

l Радовиш

35

l Кичево

l Неготино

35

l Кавадарци

24

31

24 l Охрид

l Делчево

Велес l

l Дебар

l Струга

31

l Кочани

l Прилеп

Жената за секого има полна торба солзи! Бугарска поговорка Кој сее ветар, ќе жнее бура! Латинска поговорка

Во текот на денот ќе дува ветер од западен правец, кој ќе се движи со брзина од 13 километри на час.

31

l

34

24

25

Петер Естерхази

Крива Паланка

34

Скопје l

31

сам себе.

36

l Струмица

36

Времето денеска ќе биде топло, во Скопје минималната температура ќе биде 13 Целзиусови степени, а максималната 34 степени. Влажноста на воздухот ќе биде 43 проценти, а видливоста до 10 километри. Индексот на УВ-зраците ќе биде 9.

l Гевгелија

Битола

24

l Ресен

l

31 12 СРЕДА 35

13 ЧЕТВРТОК 33

12 ПЕТОК 33

28

Барселона

27

Букурешт

32

Будимпешта

28

Загреб

33

Софија

37

Атина

29

Приштина

28

Сараево

32

Белград


Рецепт на денот

Кифлички со јаболка ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: l l l l l l l

400 г брашно 100 г мелени 100 г шеќер 1 ½ сув квасец 50 мл масло за јадење 2 лажици рум 200 мл млеко

За фил: l 1 кгр јаболки l 2 лажички цимет l 100 г шеќер

47

РАЗОНОДА

Вторник, 24 јули 2012 година

" SAGITTARIUS #

GRAD VO MAKEDONIJA

[EF, UPRAVITEL

VID PLATNO, ASE

KUJNSKI PRIBOR TIGAN (MN.) TORINO

ZAEMNA VRSKA

Ê

T

BRITANSKI POLITI^AR HAROLD

KISLOROD

DEL OD VOJVODINA

OPSIPANOST SO KRASTI VID MOTIKA (MN.)

Ä

ROBERT OVEN STRANSKO @ENSKO IME

K EZERO VO RUSIJA MARKA SPORTSKA OPREMA

FUDBALSKIOT GOLMAN KASIQAS

OSAMENO TELEGRAF. AGENCIJA NA EKS SOVET. SOJUZ

ARTISTOT BITI MOREPLOVEC

Ä

METAR IZVESTUVAWE

N KAEWE (MN.) [EV NA @ENSKI ^ORAP SILNI NAGONI

"KOWSKA SILA# VID ZELEN^UK

RE^EN OSTROV

EP ZASILEN MOTOR NA "FI]O#

[VEDSKI PISATEL PER HENRIK

KALIUM

METALEN @LEB ZA VODA NARODNI TANCI

RADIUM ZORICA NAGALENO

ANA TEMKOVA

SPOMEN, VE^NO SE]AVAWE

POSLEDEN IGRA^ VO OROTO

AGATA KRISTI ERBIUM

SKITNICI, BEZDOMNICI (FR.) FA]AWE KORA NA POVR[INATA FLUOR

AVSTRIJA

ПРИГОТВУВАЊЕ: ^ITAJTE "DEN#

8 9

@ITEL NA EVROPSKA OSTROVSKA DR@AVA

NEPOBITNA VISTINA

2 5 1 7 2 6

4 6 7 1 8 5 6 2

3

7

4

4 5 7 8 2

7 8 4 3 5 2 8 6 7

1 5

9 7 3 1 2 8 6 9 7 2 8 5 3 6 4 9 8 1 2 4 1 3 6 5 4 1

5 4 1 2

5 8 9

8

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: KRASTAVOST, KRAMPOVI, RO, IKER, ILMEN, VOREN, SAMO, NAVIGATOR, M, POKAJANIJA,ADA, KS, NAT, LING, SPEV, AT, RA, OLUK, NEZABORAV, KLO[ARI, AK, A, KORAVEWE, FAKT, IREC; SUDOKU: 1) 832 546 917, 947 183 562, 651 792 384; 178 654 239, 326 971 458, 495 328 176; 569 417 823, 784 235 691, 213 869 745; 2) 897 316 254, 135 247 896, 642 895 713; 278 169 435, 953 478 621, 416 532 978; 781 623 549, 524 981 367, 369 754 182

Во длабок сад ставете го брашното, а потоа додајте ги мелените лешници, шеќерот, маслото за јадење, румот, квасецот и топлото млеко. Сето тоа се заме сува. Потоа се остава да от стои два часа на топло. Се расукува кора, дебела еден прст, па потоа се сечат триаголници. Јаболката се лупат и се рендаат, а потоа им се додава шеќер и цимет и се пржат на тивок оган сè додека не испари течно ста. Откако се оладени, јаболката се ставаат врз триаголниците и се виткаат во кифлички. Се печат околу 25 минути на умерена температура. Озгора се посипуваат со шеќер во прав.

MUZI^KA NAPRAVA


ВИЦОТЕКА

Разговараат Трпе и Ламбе. Трпе прашува: - Каква жена би сакал да имаш: вистинска убавица која има љубовник или грда која би ти била верна? - Убавица! – вели Ламбе. - А, љубовникот? - Па, подобро е тортата да ја јадеш со сите, отколку помијата сам! * * * Црногорец лежи под едно др-

во и à вика на жена му: - Жено, имаме ли серум дома? - Леле, што е, да не те касна змија? - Не, ама еве ја ми се доближува * * * Фата родила дете со шест глави и доаѓа дома. Мујо à вели: - Фато како си, како е детето? - Како змеј! - одговара Фата.

ТИКЕТ СЕК Ј Шериф Улисес Базел Флора

1

Паризан Ла Валета

1,3+

Дебрецин Скендербег

Коефициент 4,3

1,3+ 1-1

Den 24 Juli  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you