Page 1

vo ovoj broj prilog

ден за домот рЕАКции зА новАтА ЛустрАцијА

www.den.mk

Да запре ловот на вештерки! 19 o

2-3

Сабота-недела, 24-25 март 2012, Година 1, број 10 цена

ПриЛЕПсКи тЕст зА итнитЕ сЛуЖби

Пожарната ја вежбал со лажен пожар 6

„Ало, пожарна! Гори новата општинска зграда, испратете противпожарни возила веднаш! На телефон е Марјан Ристески“, вака градоначалникот ги вежбал вработени те во Противпожарната станица во Прилеп аКтУеЛно:

Монструозно убиство

Атентаторот на Ѓинѓиќ сомелен, па изеден 10-11

ВеСти

Американски сон за обединет опозициски фронт 2-3 пари

секој вработен должи по 1.900 евра

8-9

Спорт

Француски скалп го краси 24-25 скопско „Кале“


2

ВЕСТИ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ЕКСПЕРТИТЕ ВЧУДОВИДЕНИ ОД НОВИОТ ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА

КОМЕНТАР

Тони АНГЕЛОВСКИ

Уставен ќе падне на кондиција Уставниот суд уште не ги укинал одредбите од актуелниот Закон за лустрација, а владејачките партии завчера предложија нов закон, сличен на сегашниот, но малку проширен. Иако одлуките на судот не може да се предвидат, по привремената мерка со која ги стави во мирување спорните одредби, не е тешко да се претпостави конечната одлука на Уставниот суд за овој закон. Очигледно, тоа го сфатиле и на Илинденска, па веднаш се заангажирале да подготват нов закон со слични одредби, и тоа по втор пат. Дури, со новиот предлог-закон се предвидува уште поширок опсег на лустрацијата иако првичната идеја беше да се спречи кодошите да вршат јавни функции. Интересно е тоа што не поминаа ни неколку седмици откако претседателот на Уставниот суд, Бранко Наумовски, токму на примерот со лустрацијата укажа дека законодавната и извршната власт не ги почитуваат одлуките на судот. Наумовски тогаш веројатно не ни сонувал дека власта и по трет пат ќе инсистира на слично, веќе прогласено за неуставно, законско решение. Очигледно, власта сака да го фати Уставен на кондиција, па ќе ја предлага лустрацијата по 1991 година додека не помине. Или, пак, додека дојде јуни кога истекува мандатот на тројца судии од овој состав на Уставен, па можеби новите судии ќе мислат поинаку. ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: „Вила Принт“ Скопје, ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач - Живко Серафимовски, Управител - Дејан Костадиноски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Маја Анастасова, Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Александар Божиновски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Владимир Димовски Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk marketing@den.mk pretplata@den.mk Контакт: 02/3211 - 551

Ловот на вешт

Пред да се донесе новиот закон, општеството треба да расчисти дали треба да се тргнат кодошите од јавните функции или да се жигосаат и кој што ќе добие од тоа, велат експертите Тони АНГЕЛОВСКИ

Н

овиот закон за лустрација што го предлага владејачката коалиција е само обид повторно да се заобиколи евентуалната одлука на Уставниот суд за запирање на ловот на кодоши за периодот по 1991 година, велат експертите. Уставниот суд веќе еднаш се произне се дека лустрацијата не може да важи по прогласувањето на независно ста на државата, а пред два ме сеци издаде и привремена мерка за стопирање на неколку одредби од изменетиот закон за лустрација, со кој владејачките партии повторно го продолжија рокот за проверка на кодошите и по 1991 година, а предвидоа и проверка на поранешните политичари, новинари и свештени лица. Според најавите од Уставниот суд, конечната одлука би требало да се доне се наредната недела. Но, партиите што имаат мнозинство во парламентот, без воопшто да ја чекаат одлуката на Уставниот суд, завчера излегоа со предлог за нов закон за лустрација, со кој проверката на кодошите ќе се врши за периодот до 2006 година, односно до стапувањето на сила на Законот за пристап до информации, а покрај поранешните политичари, лустраторите ќе ги проверуваат и транзициските богаташи. Доколку се усвои законот, кодошите јавно ќе се објавуваат, а се дава можност и секој граѓанин да побара проверка на кое било трето лице. За опозицијата овој нов закон е уште еден атак на

власта врз Уставниот суд, со тоа што повторно се предлагаат истите противуставни одредби за да се има средство за пресметка со неистомислениците. Од власта, пак, велат дека ова не е конечна верзија на законот и дека се подготвени да ги прифатат сите корисни предлози. Експертите велат дека пред да се доне се новиот закон, општеството треба да расчисти дали треба да се тргнат кодошите од јавните функции или да се жиго саат и кој што ќе добие од тоа. За поранешниот пратеник Стојан Андов, кој беше предлагач на првиот закон за лустрација, доколку се усвои овој закон, се менува комплетно концептот на проце сот на лустрацијата. - Се предлага со сема нова концепција. Добивам впечаток дека од мојот закон останува само комисијата за лустрација. Ние го доне совме законот за да се заштити вршењето јавна функција, за на јавни функции да нема луѓе кои вршат тајни наредби. Сега се отвара и проблемот со консензус. Овие закони имаат смисла само ако се но сат со консензус - објаснува Андов. Според профе сорот по уставно право Осман Кадриу, лустрацијата полека станува бесмислена затоа што и онака со овој процес се доцни повеќе од двае сет години. Според него, по стојано сите велат дека се за лустрација, но од друга страна, по стојано се гледаат обиди за блокирање на овој процес. - Мислам дека е најдобро Собранието да доне се закон за прекин на лустрацијата и со тоа да стави крај на овој циркус. Коми-

На претседателот Иванов му се зго

Рејтингот на претседателот Ѓорге Иванов се зголе му ва. Ова го по ка жу ва пос лед ната ан ке та на Ин сти ту тот за политички истражувања спроведена овој ме сец. Позитивно мислење за работата на ше фот на државата имаат 55 проценти од граѓаните наспроти 49 проценти од минатата година. 30 проценти од граѓаните не се задоволни од работата на Иванов, до-

де ка 14 про цен ти не ма ле од го вор. Мно зинството граѓани сметаат дека претседате лот чес но си ја из вр шу ва сво јата работа, а, пак, 20 проценти се изјасниле негативно. На прашањето како ја оценуваат неговата работа во однос на спорот за името, 62 проценти од анкетираните се со позитивен став, а 31 процент се изјасниле негативно. На повеќето граѓани нај-


ВЕСТИ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ЛУСТРАЦИЈА ШТО ГО НАЈАВИ ВМРО-ДПМНЕ

ерки да запре

сијата до сега спроведе многу малку по стапки, а многу повеќе ги гледаме како се расправаат преку медиумите. Ако се доне се вака како што е предложен, и овој закон ќе падне на Уставен суд и повторно ќе констатираме дека времето било за лудно потрошено - вели Кадриу. За универ зитет скиот профе сор Владимир Пивоваров, пак, но сењето на нов закон е непромислен потег на предлагачите затоа што веќе неколкупати се обиделе да ги негираат одлуките на Уставниот суд. - Ова е непромислен потег со кој само

лемува рејтингот

голем впечаток им оста ви ла сред бата на Иванов со шеикот од Катар, потоа со претседателот на САД, Барак Обама, како и со пре тседате ли те на Тур ци ја, Ру си ја и на Србија. Теле фонската анкета на Институтот беше спроведена по барање на Кабине тот на Ива нов, ка ко дел од редов ни те ме ре ња на ста во ви те на гра ѓа ни те во од нос на неговата работа.

се нане сува штета на системот. Не може како ќе ви текне да газите врз одлуките на Уставниот суд. Ако власта сака да се пресмета со транзициските богаташи, ги има сите инструменти за тоа. Ако имаат докази, нека ги уапсат и нека ја докажат нивната вина. Симптоматичен е и предлогот за јавно објавување. Што ако некој од тие што ќе бидат прогласени за кодоши потоа на суд докаже дека не бил соработник? Кој ќе му го врати угледот. Мислам дека повторно сè ќе се сведе на политичка пресметка - вели Пивоваров.

3

Шатев продолжи да ја фали Владата Владите на премиерот Никола Груевски во периодот од 2006 до 2012 година се оценети како најдобри од сите досегашни, за што се изјасниле 37,3 проценти од испитаниците, покажува најновата анкета на Институтот „Павел Шатев“. По неа е владата на Бранко Црвенковски од периодот 2002-2004 година, за која 12,4 проценти од испитаниците сметаат дека била најдобра, а за владата на Љубчо Георгиевски од 1998 до 2002 година се изјасниле 10,2 проценти. Следуваат владите на Црвенковски 1992-1998 година, која била најдобра за 6,3 проценти од испитаниците и на Никола Кљусев со 5,8 проценти. Со најслаб рејтинг се владите на Владо Бучковски и на Хари Костов, за кои се изјасниле 1,4 и 1 процент од испитаниците. Граѓаните најголема доверба имаат во власта кога станува збор за економскиот развој на РМ, за здравството, социјалната политика и за земјоделството, односно повеќе од 50 проценти од испитаниците сметаат дека подобро е владата да ги води овие сектори. Анкетата е спроведена во периодот од 12 до 15 март, а опфатени биле 1.000 испитаници.

Македонците – втори баратели на азил во Луксембург Луксембург е една од најатрактивните дестинации за македонските азиланти. Според податоците што ги објави „24 вести“ повикувајќи се на „Евростат“, азилантите од Македонија се на второ место меѓу барателите на азил во оваа земја. Во 2011 година, вкупно 450 мигранти од Македонија побарале статус на азилант од Луксембург, што е 21 процент од вкупниот број. Најголемиот број барања, 950, во оваа земја стигнале од српски државјани. Македонските азиланти не се меѓу најбројните три во ниту една друга земја на ЕУ, покажаа податоците на европската статистичка институција. Најмногу баратели на азил во ЕУ дошле од Авганистан, Русија, Пакистан, Ирак и од Србија. Најмногу барања за азил, пак, биле поднесени во Франција, Германија и во Италија. Дури три четвртини од барањата биле отфрлени уште при првото разгледување.


4

ВЕСТИ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ШЕФОТ НА СРПСКАТА ДИПЛОМАТИЈА ВО ТРКА ЗА ФОТЕЛЈА

Македонско „не“ за Јеремиќ во ООН Изборот за претседател на Генералното собрание на ООН ќе се случи во јуни и на него гласаат сите земји-членки на светската организација.

ДИПЛОМАТИТЕ ОПИПУВААТ

Амери обеди

Се разгледува опцијата за широка коалиција против актуелната власт, но и за создавање нова политичка сила

Д М

акедонија нема да ја поддржи кандидатурата на Вук Јеремиќ за претседател на Генералното собрание на Обединетите нации. Причина за тоа се непримерните изјави на Јеремиќ во кои отворено се стави на страната на Грција во спорот за името и тоа што редовно ги поврзува тензиите на Ко сово со можна дестабилизација на Македонија. Како најголем „грев“ на Јеремиќ му се припишува изјавата „Србија има разбирање за ставот на Грција околу прашањето за името на државата чиј главен град е Скопје“ изречена пред две години во Белград, по средбата со тогашниот министер за надворешни работи на Грција, Димитрис Друцас. На прашањето како ги коментира одно сите меѓу Скопје и Атина, Јеремиќ одби да ја нарече Македонија со уставното име и ја даде спорната изјава. Тоа предизвика остра реакција на македонските власти, па ситуацијата мораше да ја смирува српскиот претседател Борис Тадиќ со изјавата дека Србија и натаму ќе à се обраќа на Македонија со уставното име и дека Јеремиќ ненамерно дал таква изјава.

Првите луѓе на српската политика веќе неколку ме сеци интензивно лобираат кај македонските власти да ја поддржат кандидатурата на актуелниот шеф на српската дипломатија за престижната претседателска фотелја во Обединетите нации. - Вообичаена практика е земјите од т.н. источноевропска група, во која спаѓа и Македонија, да поддржат еден кандидат, но сè уште не е одлучено дали тоа ќе биде претставникот на Литванија или, пак, Јеремиќ, кој во последен миг ја истакна својата кандидатура - изјави за „Ден“ Борче Стамов, портпарол на МНР. Српскиот претседател Тадиќ неодамна побара сите поранешни југословенски републики да го поддржат Јеремиќ, но тоа нема да се случи. Завчера шефицата на хрватската дипломатија Весна Пушиќ изјави дека Хрватска ќе ја поддржи Литванија, а не Србија, а слични најави стигнуваат и од Босна и Херцеговина. Изборот за претседател на Генералното собрание на ОН ќе се случи во јуни и на него гласаат сите земји-членки на свет ската организација. Пред неколку години функцијата ја извршуваше Срѓан Керим.

Ана АНАСТАСОВСКА

али опозицијата има енергија да се обедини и колкави се шансите во рамките на таа широка опозициска коалиција да влезат и албански партии се прашањата кои, меѓу другото, американскиот амбасадор Пол Волерс им ги поставувал на опозициските лидери, со кои деновиве интензивно остварува одделни средби. Одговорот што го добил е дека сите опозициски партии се согласни околу актуелната политичка и економска состојба во земјава. Заеднички став на опозицијата е дека ситуацијата е лоша, а опозиционерите конечно станале свесни дека ќе мораат да се консолидираат и обединат ако сакаат да ја симнат ВМРО-ДПМНЕ од власт. Минатата недела лидерите на опозицискиот фронт се сретнаа во седиштето

Пожарот во Штип Пожар зафати 500 хектари сува трева и нискостеблеста шума кај штипското село Јамуларци покрај реката Брегалница и се шири кон военото стрелиште Пенуш. Кирчо Патраклиев, командир на Противпожарната единица – Штип, вели дека теренот е непристапен за да интервенираат пожарникарите. - На површина од минимум 500 хектари, гори сува трева и ниско стебле ста шума и тоа е најнепристапниот терен во штипскиот регион. Минатата година истиот терен беше зафатен од пожар и го гасевме со авиони. Моментално, пожарот е во зона забранета за луѓе. Значи, сè додека е во таа зона, ние не можеме да


ВЕСТИ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ПУЛС ЗА ЗДРУЖЕН НАСТАП НА ОПОЗИЦИЈАТА

кански сон за нет фронт на СДСМ на Бихаќка. Изразија подготвеност за соработка со сите политички партии и општествени чинители кои не се согласуваат со политиките на актуелната власт. „Ден“ веќе пишуваше дека првиот социјалдемократ има намера да им понуди на сите опозициски партии заеднички настап на локалните избори со заеднички листи, особено во оние општини за кои се проценува дека може да à се одземе градоначалничкото ме сто на ВМРО-ДПМНЕ. Во оваа коалиција, според СДСМ, освен партиите од фронтот, со кои веќе има по стигнато договор за заедничко дејствување, би требало да влезат и ЛДП, ВМРО-НП, а соработка ќе им биде понудена и на албанските опозициски партии, ДПА и НДП. До сега договор за соработка по стигнаа лидерите на ЛДП и на ВМРО-НП, Андреј Жерновски и Љубчо Георгиевски. Средби имаше и меѓу Жерновски и Црвенковски и Жерновски и Тито Петковски. Слични средби се најавени и за следниот ме сец. Според Жерновски, засега се разгледувала опцијата за формирање трет блок кој ќе дејствува надвор од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ. Сепак, по сочува тој, не се исклучува можно ста тој трет блок да се приклучи кон некаква широка опозициска коалиција по примерот на Демократска опозиција на Србија, која го урна владеењето на Слободан Милошевиќ.

„Еднооки“ не гледа афера Продукциската куќа „Контрабанда“, која е автор на емисијата „Еднооки“, вчера ги демантираше наводите на пратеникот Емилијан Станковиќ од СДСМ изнесени на седницата за пратенички прашања. Во демантот се наведува дека станува збор за „флагрантно манипулирање со фактите од собраниската говорница“. Станковиќ завчера обвини дека Владата за прославата на 20-годишнината од независноста на Македонија потрошила 1.230.000 евра, наместо најавените 90.000 евра, а за снимањето на документарниот филм по повод независноста биле ангажирани продукциски куќи блиски до ВМРОДПМНЕ, како „Контрабанда“ и „Томато продукција“. Станковиќ уште нагласи дека како советници во изработката на документарните филмови биле ангажирани функционери и пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, меѓу кои и пратениците Илија Димовски и Александар Спасеновски. На ова премиерот Никола Груевски одговори дека Станковиќ сакал да направи сензација и го повика, доколку има нешто незаконско во целата работа, да го изнесе тоа јавно пред суд. А.А.

Денот на дрвото се збуни

ско се шири кон военото стрелиште

интервенираме - вели Патраклиев. Тој додава дека екипи на шумската полиција и на Дирекцијата за заштита и спа-

5

сување го следат пожарот и кога ќе влезе во безбедна зона, пожарникарите веднаш ќе пристап кон негово гаснење.

Министерството за земјоделство и организаторите на акцијата „Ден на дрвото“ вчера излегоа со две различни информации за пролетната акција за садење дрвца. Прво организаторите соопштија дека акцијата ќе се реализира на почетокот од следниот месец. Половина час подоцна Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство излезе со информација дека акцијата нема да се одржи сега, туку дури наесен. Од Министерството немаат информација зошто организаторите го најавиле почетокот на акцијата без претходна консултација со нив. Оттаму велат дека одлуката е донесена во координација со експерти од областа на шумарството, чија препорака е наместо во овој временски период, садењето да биде наесен. Одложувањето е поради обилните врнежи од снег зимава и поради наглото и интензивно топење. Ако сега се засадат дрвцата, акцијата не би била доволно успешна, објаснуваат во Министерството. Одложената акција е девета по ред кампања со која е предвидено да бидат засадени нови два милиони садници, со што ќе биде достигната бројката од 30 милиони дрвца засадени во изминатите години.


6

ВЕСТИ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ПРИЛЕПСКИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК СО ТЕСТ ЗА ИТНИТЕ СЛУЖБИ

Со лажен пожар ја вежбал пожарната

Намерно ги тестирав во доцните вечерни часови за да се уверам дека се на работа, а не на слава, вели Марјан Ристески Наташа СТОЈАНОВСКА

А

ло, пожарна! Гори новата општинска зграда, испратете противпожарни возила веднаш! На телефон е градоначалникот Марјан Ристе ски“, ваков повик неодамна околу полноќ добиле вработените во Противпожарната станица во Прилеп. Две возила стигнале на ме стото каде што бил пријавен наводниот пожар. Кога стигнале, пожарникарите биле зачудени. Наме сто пожарот што тргнале да го гаснат, таму ги пречекал само градоначалникот. Истиот што го пријавил лажниот пожар во општината. Сето тоа се случува ло пред неколку ме сеци за време на Свети Никола, слава која е заштитник на градот Прилеп и речиси сите ја слават, па градоначалникот сакал да провери дали тие што треба да бидат на своите работни ме ста навистина си ги извршуваат должно стите. „Ден“ го контактираше прилепскиот градоначалник, кој ја потврди информацијата. - Да, точно е тоа што го кажувате - вели Ристе ски. Тоа го направив за да се осигурам дека и за време на слава, празник и слично функционираат тие што треба да бидат на своите работни ме ста. Намерно ги те стирав во доцните вечерни часови за да се уверам дека навистина се на работа, а не

на слава, дека нема ескивирања. Нема ништо лошо во тоа, моја должност е да се грижам за сите работи во општината, па и за оваа - додава Ристе ски. Ова не е единствениот тест што го направил градоначалникот, во друга ситуација на летал на неисчистено ѓубре во општината и повторно доцна навечер го побарал одговорниот за тоа, кој, пак, му возвратил дека сè е чисто и нема никаков проблем, но тогаш Ристе ски го замолил, иако е доцна, да дојде на по сочената локација за да види дека ѓубрето не е исчистено. - Ова не го правам за да покажам авторитет, туку бидејќи сметам дека таквите мерки се неопходни, не за да се влее страв, туку да се знае дека секој може да биде исконтролиран како ја врши својата работа, за која е платен од парите на граѓаните - вели Ристе ски. Се пак, нај поз нат по не на деј ни те кон тро ли е ми ни сте рот за здрав ство, Ни ко ла Тодо ров, чии тај ни ноќ ни упа ди по бол ни ци те на и доа на поде ле ни ре ак ции кај гра ѓа ни те и кај ле кар ската фе ла. За ед ни по те зи те на Тодо ров се ле ги тим ни би деј ќи са ка да во ве де ред кај вра бо те ни те, за дру ги, пак, та кво то од не су ва ње е аро ган ци ја и над вор од долж но сти те што ми ни сте рот тре ба да ги има ка ко при о ри тет.

Превриена вода пијат 280.000 луѓе

Повеќе од 280.000 луѓе во Македонија треба да ја превриваат водата за пиење и тоа поради непатогени бактерии во Тиквешијата, односно поради заматеност на водоводот Студенчица, во другиот случај. Водата за пиење од водоводот Лукар, од кој се снабдуваат повеќе од 57.000 жители од Кавадарци и од Неготино, и пона-

таму треба да се преврива, препорача Центарот за јавно здравје од Кавадарци. Првичните резултати од микробиолошката ана лиза покажа ле дека во водата има бактерии непатогени за здравјето на луѓето, информираше д-р Трајче Ризов, специјалист по хигиена. - Бидејќи има отсуство на резидуален хлор во водата, не се

знае дали до крај е завршена дезинфекцијата - појасни Ризов. Пред употреба задолжително треба да се преврива и водата од регионалниот водовод Студенчица. Превривањето треба да биде најмалку 10 минути, соопштиле надлежните од Центарот за јавно здравство, прене се „Канал 5“. Водата од Студенчица е невообичаено за-

матена, најверојатно поради високата температура и наглото топење на снегот што придонело нагло да се зголеми издашно ста на изворот. Повеќе од 230.000 граѓани од Прилеп, Кичево, Македонски Брод, Крушево и од населените места од општините Другово, Пласница и Долнени го користат водоводот Студенчица.


ПАРИ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

7

ВИМЕС И НБРМ СО СЛИЧНИ ПРОГНОЗИ ЗА МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА

Растот годинава до ниво од 2,4 процента

ВИМЕС цени дека растот во 2012 година ќе изнесува 2,3 проценти, НБРМ по февруарската корекција проектираше 2,4, а Владата не отстапува од зацртаните 4,5 проценти

В

иенскиот институт за меѓународни економски студии (ВИМЕС) ја намали проекцијата за раст на македонската економија за годинава, од четири проценти минатата есен, на 2,3 проценти, пренесе порталот „Плусинфо“. Проекцијата за раст за 2013 година, пак, изнесува три проценти. „Можно стите за раст во Македонија се околу два процента годинава, со извесно забрзување идната и следните години. Главен придвижувач се приватните инвестиции, кои би требало да закрепнат заради релативно нискиот приватен долг. Главниот ризик е можното проширување на ефектите од грчката криза. Шансите за почнување на преговорите со ЕУ сè уште се мали“, се наведува во прогнозите. Институтот не предвидува намалување на невработеноста и смета дека состојбата на тоа поле ќе остане на 31 процент. Не само годинава, туку и во 2013 година. Цените на мало се смета дека ќе забележат трипроцентен раст и оваа и идната година. Дефицитот на

тековната сметка, пак, според прогнозите, ќе изнесува 5,8 проценти од годинешниот БДП, а во 2013 година - 4,8 проценти од БДП. Инаку, за оваа година Владата проектираше раст од 4,5 проценти. Наспроти тоа, во февруарската корекција на проекциите, Народна банка на Република Македонија ја намали прогнозата за раст на 2,4 процента. Завчера, пак, Државниот завод за статистика излезе со податокот – македонската економија во минатата 2011 година остварила раст од три проценти. Тој раст, според министерот за финансии, Зоран Ставрески, е сосема солиден и задово-

лителен имајќи ги предвид случувањата во Европа. - Статистиката објави пораст од три проценти за минатата година, кој спаѓа во десетте најдобри во Европа. Порастот е со сема задоволителен имајќи ги предвид околностите во кои, во последниот квартал, практично, кризата во Европа ја достигна својата кулминација - изјави Ставрески. Тој додаде дека економски остварениот резултат е сосема солиден, а трипроцентен раст во година кога Европа се „тресеше“ и не беше јасно дали ќе има опстанок на ЕУ е сосема добар резултат.

И Македонија основач на „Европа ре“

Република Македонија и официјално се вклучи во регионалниот проект на Светска банка за формирање специјализирана компанија за реосигурување на ризици од катастрофи „Европа ре“. Договорот го потпишаа вицепремиерот Зоран Ставрески и шефот на Канцеларијата на Светска банка во Македонија, Лилија Бурунчук. Проектот ќе овозможи

поголем пристап до финансиски средства за заштита од природни непогоди. Македонија ќе учествува во проектот со пет милиони долари, обезбедени преку заем од Свет ска банка, кој е со рок на отплата од 22 години, грејспериод од шест години и варијабилна каматна стапка, која сега изне сува 1,1 процент. Ко-

рист од ова ќе имаат домаќинствата, стопанството, ма лите и средни претпријатија, земјоделците, односно сите што трпат последници од природните непогоди. Про ектот предвидува формирање заедничка компанија за рео сигурување „Европа ре“, со седиште во Швајцарија, која ќе овозможи домашните нацио-

нални компании што работат на осигурување, да ги рео сигуруваат производите од ризици од природни непогоди и од катастрофи. Компанијата треба да почне да работи најдоцна за една и пол година. До сега ваков договор потпишале Албанија и Србија, а се очекува тоа да го сторат и Босна и Херцеговина и Црна Гора.


8

ПАРИ

Изградена е доверба во денарот Порастот на штедните влогови во денари, според премиерот Никола Груевски, произлегува од здравите економски политики на Владата и централната банка и проблемот со еврото, кој ги натера граѓаните да размислуваат своите заштеди во евра да ги претворат во некоја друга валута. - Издржавме светска економска криза која не се повторува 80 години, а веднаш по неа и европска должничка криза. Тоа укажува, кога ќе се издржат такви шокови со најмалку можни штети, дека, сепак, колку и да имаме проблеми и невработеност, економијата покажува отпорност и сила која потекнува само од здравите економски политики. Тоа им дава на граѓаните храброст, еврото да не го претворат во долар или франк, туку во македонскиот денар - изјави премиерот Груевски.

Обука за проценители на транспортни средства Министерството за транспорт и врски објави повик за поднесување барање за посетување прва почетна обука за проценувачи од областа транспортни средства. Во согласност со Законот за процена, посетувањето на почетната обука од соодветната област е еден од задолжителните услови за полагање на испитот за овластен проценувач. Заинтересираните треба да поднесат барање до Министерството за транспорт и врски, заклучно со 30 март. Корисниците на социјална помош се ослободени од плаќање на трошоците за првата почетна обука, а лицата кои повеќе од шест месеци се невработени, плаќаат намален надомест. Проценетата вредност на транспортните средства се врши во случај на пренос на правото на сопственост, оданочување со даноци на имот, наследство и подарок, при финансирање и подигање хипотекарен и заложен кредит, пребивање на побарувања, стечајна постапка и ликвидација, осигурувања и штети...

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ЗАДОЛЖЕНОСТА КОН МАКЕДОНСКИТЕ БАНКИ ВО ПОСТОЈАН

Секој вработе должи по 1.9

Заклучно со февруари, вкупните кредити што македонските домаќинства ги имаат кон комерцијалните банки изнесуваат една милијарда и 288 милиони евра, покажува официјалната статистика на НБРМ

С

Мишко ИВАНОВ

е зголе му ва за дол же но ста на гра ѓа ни те кон бан ки те, но подато ци те покажуваат дека Македонците сè уште пла ќа ат ви со ки ка мати. Спо ред подато ци те од На род на бан ка на Ре публи ка Ма ке до ни ја, до фе вру а ри из но сот на прес ме та ни ка мати из не су ва 20.373.000 евра. Она што за гри жу ва, ве лат бан ка ри те, е што гра ѓа ни те сè поче сто доц нат со пла ќа ње то на рати те или во оп што не можат да ги платат. Гра ѓа ни те ги вра ќа ат кре ди ти те иа ко сè поте шко. Нај пробле матич ни се тие со по го ле ми долж нич ки из но си. Доц не ње во пла ќа ње то има, но тоа не е ни што не во о би ча е но, во спо ред ба со прет ход ни от пер и од - из ја ви Ни кол че Пе тков ски од Евро стан дард бан ка. Тоа мислење го делат и други банкари. - Со стој бата не е не што значај но проме не та ко га се ра боти за на вре ме но вра ќа ње на рати те од креди ти те. Но, се пак,

ГРЦИТЕ - НАЈЗАДОЛЖЕНИ Според податоците што доаѓаат од страна на јужниот сосед, секој вработен жител во Грција должи по 14.000 евра. Не е подобра состојбата ниту со хрватските граѓани. Таму секој вработен има долг кон банките од 10.000 евра.

Комер ци јал на бан ка не е тол ку из ложе на кон по тро шу вач ки те кре ди ти и затоа опас но ста не е тол ку голе ма - ве ли Ма ја Ште ри е ва од Комер ци јал на бан ка. Инаку, статистиката на НБРМ покажува де ка рас тат потро шу вач ки те креди ти. Зак луч но со фе вру а ри, по тро шу вач ки те креди ти се 478.535.000 евра. Из но сот на за дол же ност по ос но ва на стан бе ни креди ти до фе вруа ри из не су ва 291.000.073 евра. До февруари, вкупно 42.974.000 евра из-


ПАРИ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ПОДЕМ

н во земјава 00 евра

9

Економската состојба понеповолна во февруари Економската состојба на деловните субјекти во февруари годинава е понеповолна во однос на претходниот месец, а поповолна во однос на февруари 2011 година, оценуваат раководителите, објави Државниот завод за статистика. Оценката за обезбеденоста на производството со порачки е понеповолна во однос на претходниот месец. Обемот на производството во февруари е поповолен во однос на претходниот месец, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни, како и очекувањата за бројот на вработените. Во февруари резервите на суровини и репроматеријали, како и тековните набавки на суровини и репроматеријали, се под и околу нормалата. Февруарските резерви на готовите производи се незначително зголемени во споредба со претходниот месец. Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во февруари е 59,3 проценти од нормалното искористување. Најголемо влијание врз ограничување на обемот на производство во февруари имаат недоволната странска побарувачка со 23,1 проценти, недоволната домашна побарувачка - 18,5, финансиските проблеми - 12,7 и неизвесното економско опкружување со 8,4 проценти.

ЈАТ воведува летна авиолинија до Охрид

несува сумата што граѓаните ја должат кон банките, по основа на автомобилски кредити. Исто та ка, не одам неш ната ана ли за од фи нан си ски те из ве штаи на три те нај го -

ле ми бан ки во Ма ке до ни ја по ка жа де ка кредит ната из ложе ност кон Комер ци јал на, Сто пан ска и НЛБ Ту тун ска бан ка се зголе ми ла за 45 ми ли о ни евра.

СРБИТЕ ЌЕ ДОПЛАТАТ 252 МИЛИОНИ ЕВРА Поради растот на девизниот курс од само пет проценти, граѓаните на Србија ќе мора да вратат 28 милијарди динари повеќе или 252 милиони евра, покажуваат податоците од Здружението на банкари на Србија. Според податоците, секој вработен Србин им должи на банките по 2.000 евра.

Од утре, летовите на српски „ЈАТ Ервејз“ ќе се одвиваат во согласност со летниот возен ред, во чии рамки ќе се воспостави авионска линија на релација Белград – Охрид – Белград. Со новиот возен ред, кој ќе важи до 27 октомври, ЈАТ ќе опслужува летови кон и од 35 градови во 25 земји од Европа и во медитеранскиот регион. Освен Охрид, во текот на летната сезона се воведуваат и авионски летови кон хрватското приморје - Сплит, Дубровник и Пула, како и кон Солун. Поради ЛОИ во Лондон, авиокомпанијата од средината на јуни до средината на септември ќе го зголеми и бројот на летови кон лондонските аеродроми „Хитроу“ и „Гетвик“.


10

ДОСИЕ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

Каубојски стрелал во автомобили Двае сетгодишното момче вчера околу 1 часот неконтролирано стрелало во возила што се движеле по улицата Пехчевска во населбата Хиподром и повредил тројца луѓе. Според полицијата, при неконтролираното пукање Харис Б. погодил два автомобили „голф“ и „рено лагуна“ на улицата Пехчевска. Прво стрелал во „голфот“ во кој се наоѓа ле дваесет и деветгодишниот Б.Н. и неговата девојка К.Н. (22). Двајцата биле повредени од искршените стакла на автомобилот. Следна жртва бил автомобилот „рено лагуна“ во кој се ноаѓал дваесет и двегодишниот Г.У. од Скопје. И тој, за среќа, бил повреден само од парчињата стакло, а не од проектилите од пушката на Харис Б. Повредените добиле лекарска помош во Градска болница, по што се пуштени на домашно лекување. Харис

Ограбена поштата во Шуто Оризари

Б. бил приведен од припадници на специјалната полициска единица „Алфа“ околу 1.20 часот во соседната населба Маџари. Според неофицијални полициски информации, Харис бил пријавуван за тешки кражби, разбојништва и за нанесување телесни повреди. Од Министерството за внатрешни работи до затворањето на весникот велеа дека сè уште работат на целосно расчистување на инцидентот, по што со кривична пријава Харис Б. ќе биде изнесен пред истражен судија во Кривичниот суд во Скопје. Засега е непознато од кои причини Харис Б. ноќеска околу еден часот дивеел со автоматска пушка в рацете по улиците на Хиподром и стрелал во автомобилите. Осомничениот Харис, до затварањето на весникот беше сослушуван во полициската станица во Автокоманда.

ГРОЗОМОРНО ОТКРИТИЕ ВО ГЛ

Го изеле

Убијците направиле гулаш од Милан Јуришиќ и му го понудиле за ручек на Владо Будала

М

илан Јуришиќ, познат српски мафијаш кој беше баран со потерница, завршил како ручек на неговите некогашни соработници, кои го убиле, направиле гулаш од неговиот пенис и од простатата, а потоа го изеле. Коските на убиениот криминалец биле најдени во реката Манзанарес, што тече среде главниот град на Шпанија, Мадрид. Шпанската полиција вчера соопшти дека Земунскиот клан претходно го осудил како предавник, а потоа и го казнил за делото. Истрагата почна ла откако во реката Манзанарес, што тече низ Мадрид, биле пронајдени човечки ко ски. Шпанските полициски инспектори претпо ставуваат дека Србинот е убиен во

Гореа шест куќи во Ќерамидница

Непознат маскиран и вооружен разбојник вчера напладне упаднал во експозитура на „Македонски пошти“ во Шуто Оризари и ја ограбил. Според информацијата на СВР Скопје, околу 12.30 часот, маскирано непознато лице влегло во експозитура на „Македонски пошти“ и откако со пиштол им се заканил на вработените, успеал да ја ограби експозитурата. Сè уште не е утврдена сумата што успеал да ја земе разбојникот.

Врзан со селотејп и ограбен Шеесет и деветгодишен маж, кој живеел сам, бил нападнат и ограбен во својот дом во село Присојница, Гостиварско, соопшти гостиварската полиција. Тројца маскирани и вооружени со ножеви упаднале во куќата на Р.Д. (69). Бандитите со нож му се заканиле на старецот и откако го врзале со селотејп, ја превртеле целата куќа и нашле златни предмети, 200 евра и околу 3.000 денари. Се преземаат мерки за откривање на сторителите.

Пожар зафати шест куќи во Крнево, во скопската населба Ќерамидница, а се случи вчера околу 12.30 часот, потврди полицијата. Шест куќи се запалиле, од кои две целосно изгореле. Во гаснењето на пожарот биле вклучени 10 пожарникарски возила со околу 30 пожарникари, на кои им помагале и граѓаните. Маалото каде што гореле куќите е со тесни улички и затоа е отежнат пристапот на пожарникарските возила. За

среќа, во моментот кога почнал пожарот во куќите немало многу луѓе, па тие успеале навреме да ги напуштат домовите. Повредени немало. Благоја Менковски, командантот на скопската противпожарна бригада, не сакаше да претпо ставува за причините за пожарот. - Огнот е локализиран и нема повредени. Тоа се сите информации засега - рече Менковски.


Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ДОСИЕ

11

АВНИОТ ГРАД НА ШПАНИЈА

атентаторот на Ѓинѓиќ 2009 година со удар со чекан по главата. Распарчени делови од телото на Милан Јуришиќ се пронајдени во реката Манзанарес во Мадрид, врз основа на информации од писмо пронајдено во станот на неодамна уапсениот Лука Бојовиќ, во кое биле наведени застрашувачки детали од убиството. Во писмото напишано на српски јазик се открива дека припадници на Земунскиот клан по убиството на соработникот Милан Јуришиќ ги изеле неговата про стата и пенисот. Јуришиќ, според лично признание, го убил и распарчил Среќко Калиниќ, а и го потврдил тоа по апсењето во Хрватска. Се наведува дека Јуришиќ бил убиен по кавга со Лука Бојовиќ, која избувнала заради девојка. Бил убиен со удар со чекан во главата, а потоа распарчен со пила. Во писмото се наведува дека потоа некои делови од телото биле изедени. Во писмото пишува дека најпрво биле изедени про стата и пенисот „бидејќи тоа е првото што се јаде“. Како што било утврдено, на Калиниќ во зло сторството му пома-

гал Милош Симовиќ. Откако го распарчиле телото, одредени делови вметнале во машина за мелење ме со, но таа заради куршумот што од претходно бил во телото на Јуришиќ, се заглавила и се расипала. Шпанската полиција го открила станот во Мадрид каде што, најверојатно, се случила канибалската гозба. Јуришиќ бил обвинет дека краде пари од Земунскиот клан. Убиениот српски мафијаш е добро познат на српската јавност. Јуришиќ беше во бегство откако Окружниот суд во Белград во отсуство го прогласи за виновен за атентатот врз поранешниот српски премиер Зоран Ѓинѓиќ. Бојовиќ е во притвор откако минатиот месец беше уапсен во шпанскиот град Валенсија. При претресот на неговиот стан биле пронајдени документи што ја поткрепуваат верзијата на Калиниќ за целиот случај околу убиството на Јуришиќ. Лука Бојовиќ, исто така, беше обвинет за атентатот на поранешниот српски премиер Зоран Ѓинѓиќ.


12

СКОПЈЕ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ВО ТЕНЗИЧНА АТМОСФЕРА СЕ УТВРДУВАШЕ ДНЕВНИОТ РЕД НА СЕДНИЦАТА НА ГРАДСКИ

СДСМ бара референд

Опозицијата ја напушти седницата затоа што точката не беше симната од дневен ред

Г

Соња Т. Јанковска

раѓаните на референдум да се изјаснат дали се за промена на имињата на улиците во Скопје, побара опозицијата на седницата на Советот на Град Скопје. Во же стока и тензична атмо сфера се утврдуваше дневниот ред за вчерашното заседание, на кое советниците од СДСМ побараа референдум, а точката да се симне од дневниот ред. Барањето за референдум, според нив, е неопходно бидејќи со сегашната процедура се брише историското наследство, особено делот поврзан со НОБ, се редефинира македонскиот идентитет, а дополнително ќе создаде и финансиски проблеми. - Бараме да се распише референдум на 23 април, сегашната точка да се тргне од дневен ред и да се стави нова за распишување референдум и на тој начин граѓаните да имаат можност да одлучат за менување на имињата на улиците. Цениме дека постапката и начинот на кој се спроведува претставува грубо загрозување на македонскиот идентитет претставен преку предлозите за имиња одредени лично сти - рече Александар Наумовски, од советничката група на СДСМ. Откако барањето не беше прифатено од Советот, по неколкучасовна напната расправа, советничката група на СДСМ ја напушти салата, а седницата продолжи.

Не согласувањата меѓу двете мнозински советнички групи почнаа уште на влезот, каде што на група пратеници од СДСМ од Републичкото собрание не им беше дозволено да влезат и да ја следат седницата. По некол-

Се обновува Драчевска Почна реконструкцијата на улицата Драчевска во населбата Кисела Вода. Градежните работи ќе се одвиваат во две фази, а реконструкцијата ќе се врши на потегот од мостот на реката Мала Рада до бензинската пумпа на „Макпетрол“, во вкупна должина од 973 метри. Проектот е дел од програмата за рехабилитација на локални патишта, финансирана со заем од Европската банка за обнова и развој, според која, по завршувањето на оваа реконструкција, ќе се изврши реконструкција и на локалните патишта Киро Фетак и Речиште во Драчево.

ку обиди на координаторката на советниците од СДСМ, пратениците добија можност да влезат на седницата. Но, тензиите не застанаа, советниците речиси три часа не можеа да го усвојат дневниот ред.


СКОПЈЕ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ОТ СОВЕТ

ум за имињата

- Кој го спроведува ова идентитетско инженерство на нашиот град? Груевски и Ахмети? Точката мора да се симне од дневен ред бидејќи во материјалот недостига образложение, ама не формално, туку суштинско.

Кои се двете партии што си земаат за право да одлучуваат во името на сите граѓани. Со оваа точка си играте со и онака кревките меѓуетнички односи во земјава - рече Софија Куновска, координаторка на советничката група на СДСМ. Според советниците од опозицијата, се работи за групна измама без понудено образложение за потребата околу менување на 300 имиња на улици, булевари и мо стови. Обвинуваат дека мислење за листата со предлози Градот добил само од градоначалниците на владејачката партија, а без при тоа да се прашаат граѓаните. Против точката се изјаснија и советниците од другите опозициски партии. За советничката група на ВМРОДПМНЕ немаше ништо спорно во по стапката и не дозволија симнување на точка од дневниот ред бидејќи фазите биле испочитувани, а барањето неаргументирано. - Со барањето за референдум сакаат само да добијат време бидејќи тоа е долга процедура, ќе трае подолг период, а тие знаат дека шест месеци пред локалните избори не е дозволено менување на имињата на улиците, мо стовите и булеварите. Мислам дека нивните тези и аргументи се мистификација која нема врска со коренот на точката на дневен ред - рече Владо Поповски, член на Комисијата за именување на улиците од ВМРО-ДПМНЕ. До затворањето на весникот не добивме информација кои предлози беа изгласани на седницата. Најмногу, повеќе од 200, имаше советничката група на владејачката партија, остатокот се од другите партии. Од СДСМ не предложија имиња бидејќи сметаат дека за ова прашање треба да одлучат граѓаните. Во листата на предлози се наоѓаат имиња на антички владетели, револуционери, претседатели, па сè до актери и пејачи.

Сакам шарен, а не безбоен свет

Уче ни ци од ос нов ни те учи ли шта во Центар ги прет ставија културните програми на етничките заедници на манифе стацијата „Сакам шарен, а не безбо ен свет“, која вчера се одржа во Дом на АРМ. - Целта е младите генерации, односно сите ученици од територијата на општина Центар, од седумте училишта да приготват различна културна програма, односно програма на другите етнички заедници и тука да ја прет стават. Тоа е добар начин за соживот и добар пат за утре да имаме пове-

ќе заедништво меѓу младите - изјави градоначалникот Владимир Тодоровиќ. Би деј ќи во оп шти на Цен тар де цата претежно се од македонска националност, нагласи Тодоровиќ, тие преку овој настан ќе се запознаат со културите и со традициите на другите етнички заедници од земјава. Ма ни фе ста ци јата е дел од про е ктот „Активни граѓани“, кој е глобална иницијатива на Британскиот совет и се ре а лизира веќе три години во 20 европски земји.

Таксистите најавуваат протест

13

Незадоволството од состојбите во таксипревозот е причина поради која Асоцијацијата на такси-превозници најави протест на 4 април. Тие се разочарани и од последната средба со градоначалникот Коце Трајановски затоа што од него добиле само усни ветувања. - Не случајно нагласуваме дека се само ветувања затоа што од почетокот на заедничката програма со Град Скопје и божемната заложба на градоначалникот сè остана хаос, освен одбележувањето и фискализацијата - тврдат од Асоцијацијата. Од Град Скопје велат дека доколку Асоцијацијата на такси-превозници смета оти треба да се извршат некои измени во Одлуката за такси-превозот, треба да поднесат официјално писмено барање до Советот на Градот. Оттаму информираат дека сите аспекти на дејноста на таксистите се регулирани со одлуката донесена на крајот на 2010 година во соработка и консензус од сите такси-асоцијации. Цената на такси-превозот, која е содржана во одлуката, истакнуваат во соопштение од Град Скопје, е донесена токму на предлог на асоцијациите. Од утврдувањето на цената, од нејзиното стапување во сила, па до денес, како што тврдат, во Градот нема пристигнато официјална писмена иницијатива за измена на цената, која би била проследена до Советот на Град Скопје за произнесување, соопштуваат од Град Скопје. Истото, додаваат, се однесува и на такси-постојките. Нивниот број и локации биле утврдени во подготвувањето на одлуката заедно со такси-асоцијациите. Ниту за ова прашање, велат, досега не е пристигната никаква официјална иницијатива за разгледување пред Советот и комисиите. Град Скопје, по донесување на Одлуката, може да констатира дека енормно е намален бројот на нелегални таксисти. За илустрација, од донесувањето на одлуката во текот на минатата година беа поднесени 700 пријави, а за првите два месеца од 2012 година се отворени 100 предмети против таксисти што нерегуларно вршат превоз. Доколку Асоцијацијата на такси-превозници смета дека треба да се извршат некои измени во одлуката, треба да поднесе официјално писмено барање до Советот на Град Скопје, наведува во соопштението Град Скопје.


14

СВЕТ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ГЕРМАНСКИОТ ВЕСНИК„ДИ ВЕЛТ“ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈАТА КАЈ ЈУЖНИОТ СОСЕД

Турци, купете ја Грција!

Г

рците, кои прават напори да ги отплатат своите енормни долгови, заминуваат во Турција за да ги привлечат тамошните инвеститори да вложуваат во нивната земја, пишува германскиот весник „Ди велт“. Весникот во својот текст под наслов „Турци, купете ја Грција“ пишува дека во минатото за прашањето за тоа како може да се реши вечниот спор меѓу Турција и Грција за егејските острови имало виц во кој се вели дека богатата, голема и динамична

Грција преку приватизација до 2013 година треба да собере 19 милијарди евра Турција едноставно ќе ги купи островите од својот мал и осиромашен сосед. Сега, весникот коментира дека грчките претставници се обидуваат да ги убедат турските инвеститори да го сторат токму тоа. - Цените се ниски. Една третина од Грција е на продажба – изјави Панос Протопсалтис, шефот на одделението на грчката

влада за приватизација на државниот имот. Грција е на распродажба откако ЕУ ја притисна Атина да собере 50 милијарди евра преку продажба на државен имот и на претпријатија за да отплати дел од својот енормен долг. На тој начин Грција до 2013 година треба да собере 19 милијарди евра. Станува

Токио подготвува одбрана од Пјонгјанг Јапонската влада наредила да бидат подготвени антиракетните одбранбени системи како одговор на Северна Кореја, која планира идниот ме сец да лансира ракета со долг до стрел, прене сува „Би-Би-Си“. Јапонија планира да употреби три воени бродови опремени со повеќенаменски систем за следење и насочување „Иџис“ и два воздушни противракетни комплекси „Патриот ПАК-3“ за евентуално пресретнување на севернокорејската ракета. Три од четирите воени бродови опремени со системот „Иџис“ на јапонските воени поморски сили ќе бидат распоредени по планираната траекторија на движење на севернокорејската ракета, односно во Јапонско, Источнокине ско и Филипинско Море.

Двата комплекси за противракетна одбрана ќе бидат распоредени на островите Окинава и Ишигаки. Пјонгјанг планира во периодот меѓу 12 и 16 април да лансира ракета-но сач, која треба да го одне се во Земјината орбита сателитот „Кванмонсон-3“ (Сјајна ѕвезда 3) во чест на 100-годишнината од раѓањето на основачот на Северна Кореја, Ким Ил Сунг. Русија, САД, Јужна Кореја, Јапонија, како и генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки Мун, го повикаа Пјонгјанг да се откаже од плановите. Ре золуцијата 1874 на Советот за безбедност на ОН à забранува на Северна Кореја да лансира балистички ракети, не зависно да ли станува збор за воени ракети или за ракети-но сачи.


СВЕТ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

15

збор за 71.000 парцели со површина од 3,4 милијарди квадратни метри, како што се пристаништа, аеродроми, автопатишта, банки и други државни претпријатија. А, најдобрите локации и објекти се наоѓаат на околу 6.000 грчки острови. Според весникот, постои и причина зошто Грците во толкава мера се вртат кон Турција. Грците на

НЕМА ЕВТИНИ СТАНОВИ

Еден милион лица во Грција веќе нема да можат да ги користат социјалните програми, кои предлагаа евтини станови, одмор и бесплатни билети за театар. Причина за тоа е затворањето на две институции, кои одговараа за програмите, пишува грчкиот весник „Капитал“. Прогнозите се дека на тој начин ќе се заштедат 300 милиони евра. Досега сиромашните и семејствата со многу деца, како и луѓето со специјални потреби, можеа да добиваат финансиска помош. Запира и финансирањето на центрите за работа во целата земја. Промената ќе доведе до загуба на работни места во хотели, градежни и технички фирми и културни организации, кои работеа според програми.

тој начин сакаат да ја спречат распродажбата на својот имот на странците и би сакале со додатни пари да им помогнат на грчките фирми. Меѓуто,а Грците ги немаат тие пари, а од ЕУ не може веќе да добиваат кредити. Затоа грчките претставници се обидуваат да ги придобијат турските инвеститори, кои би требало да склучат партнерски договори со грчките компании. - Атина смета дека шансите за еден таков договор се подобри со Турција отколку со недоверливиот Запад. Меѓутоа, таквите партнерства нема да имаат никаква предност за понудите - пишува „Ди велт“.

ЕУ преку Балканот покажува атрактивност

Наспроти големата криза во која се наоѓа, Европската Унија и натаму сака да ги прими како членки земјите од Балканот за да покаже дека и натаму е атрактивна за некого, додека балканските држави се надеваат оти со зачленувањето ќе добијат нешто од богатството и стабилноста што ги нуди ЕУ, оценува американскиот неделник „Форин полиси“. Весникот смета дека главен проблем на ЕУ е тоа што во неа веќе немаат доверба ни жителите на нејзините земји-членки, кои сè помалку се идентификуваат себеси со Унијата. Така, неделникот ги посочува резултатите од едно истражување на „Евробарометар“, кои покажуваат дека само 49 проценти од жителите на земјите од ЕУ сметаат дека членството во Унијата е „добра работа“, а само 42 проценти од анке-

тираните имаат доверба во европските институции. Според „Форин полиси“, главните одлуки на ниво на ЕУ веќе не се донесуваат во Брисел, туку во Берлин, а дополнителен проблем е и тоа што Унијата нема единствена надворешна политика. Во врска со економската состојба во ЕУ, весникот оценува дека идејата за европска монетарна унија доживеала дебакл нагласувајќи дека е невозможно опстојување на успешна монетарна унија без политичка и фискална унија. Несогласувањата, најверојатно, ќе завршат со истапување на Грција од еврозоната, нешто што Германија сигурно го посакува, нагласува „Форин полиси“, оценувајќи дека во иднина ЕУ ќе се движи во правец на централизација и одземање на правата на земјите-членки.

Српските избори на Косово ќе ја разбудат АНА

Секој обид за организирање српски избори на Косово ќе биде спречен со сила, се закани Албанската национална армија (АНА), која од УНМИК и од САД е прогласена за терористичка организација, пренесува порталот „Балкан инсајт“. Групата, која се залага за обединување на Косово со Албанија, испратила до „Балкан инсајт“ и до другите медиуми е-пошта во која се наведува дека е подготвена за по-

вторно реактивирање за да го заштити Косово. - Централата на АНА на седницата на 17 март одлучи да ги реактивира воените структури и да à се спротистави на Србија и на нејзините банди во Република Косово - се наведува во писмото. АНА ги прекина активностите во 2008 година кога Косово прогласи независност. АНА тврди дека „четири години по не-

зависноста Србија не прекинала да ја саботира Република Косово“. - Пред да почне војна, ја повикуваме меѓународната заедница да спречи балканска војна - се вели во писмото на АНА. Косовската влада и меѓународната заедница ги осудија плановите на Србија да организира избори на територијата на Косово. Парламентарните и локалните избори во Србија ќе се одржат на 6 мај.

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ВО ДНЕВНИОТ ВЕСНИК „ДЕН“

www.den.mk

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ, МАЛИ ОГЛАСИ, ТАЖНИ ПОМЕНИ... marketing@den.mk тел. 02/3211 551


16

СВЕТ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

Иднината носи битки за вода Сушите, поплавите и недо стигот од вода може да станат причина за сериозна глобална не стабилност и конфликти следните децении, се предупредува во заедничкиот извештај на разузнавачки агенции на САД, прене сува МИА. Податоците во извештајот се засноваат на оценката на Националното разузнавање на САД за ризиците за безбедно ста на планетата, кои произлегуваат со суши, поплави и од недостигот од вода. Таа оценка била изготвена на барање на американскиот државен секретар Хилари Клинтон уште минатата есен. Во извештајот се нагласува дека ризикот од проблеми со водата кои ќе предизвикаат војни во следните де сет години е минима лен, дури и во случај тие проблеми да доведат до тензии меѓу одредени земји и да предизвикаат хаос на глобалните пазари на храна. Но, според извештајот, за 2022 година е многу поверојатно дека проблемите со водата може да се претворат во повод за војни или за терористички напади. Во документот се предупредува дека поплавите, лошиот квалитет на водата, недо стигот од водни ре сурси, заедно со сиромаштијата, социјалните тензии, лошото државни раководство и слабите влади ќе доведат до нестабилност, што, пак, може да доведе до крах на многу држави. При претставувањето на извештајот, американската државна секретрка го пре зентираше и про ектот „Водно партнерство“, чија цел е да се споделат оби-

дите на САД во управувањето со водните ре сурси со другите делови од светот. Клинтон нагласи дека заклучоците во извештајот се „отрезнувачки“. - Тие закани се реални и раѓаат сериозно неспокојство - додаде таа. Во документот се наведува дека некои земји се обиделе во минатото да ги решат проблемите со водата преку преговори, но тоа може да се промени бидејќи недо стигот од вода станува многу сериозен. Сметаме дека недо стигот од вода може да се зао стри по де сет години. Ризиците дека по де сет години водата во изворите, кои ги користат неколку земји, ќе биде користена како средство за влијание, како оружје или за други терористички цели, се многу веројатни, се вели во извештајот. Истовремено, терористите и непријателските држави може да заземат или да се заканат дека ќе заземат водни инфраструктури, како брани и вештачки езера, пишува во документот. Во документот не се по сочуваат земјите што се изложени на најголем ризик, но вниманието е фокусирано на неколку реки и водни басени. Меѓу нив се Нил во Египет, Судан и земјите јужно од нив, реките Тигар и Еуфрат во Ирак и голем дел од Блискиот Исток, Меконг во Кина и Југоисточна Азија, Јордан, која ги дели Израел и па ле стинските територии, Инд и Брамапутра во Индија и јужна Азија и Амударја во централна Азија.

Санкции за сопругата на Асад Европската Унија најави нови санкции против соработниците на сирискиот претседател Башар ал Асад, вклучувајќи ја и неговата сопруга Асма, на која ќе à биде замрзнат имотот и забранет влезот во ЕУ. При ват ни те е-по ра ки што беа об ја ве ни од запад ни те меди уми откриваат дека сопругата на сирискиот претседател под лажно име купува ла преку интернет скап накит и мебел, а во преписките со сопру гот го ис ме ју ва ат си ри ски от на род, доде ка во зем јата се водат же стоки борби. И додека ЕУ најавува санкции, борбите во Сирија и ната му не стив ну ва ат. Си ли те на Асад и ната му го гра нати ра ат Хомс, а има пре стрел ки и на гра ни цата со Тур ци ја. Екс перти те преду преду ва ат од мож на гра ѓан ска вој на во зем јата доколку насилството не запре.

СЕРИЈА ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА П

Мера -

Муџахединот им бил познат и на Американците, кои го ставиле на црната листа на луѓе што имаат забрана за патување со авион

М

уџахединот Мухамед Мера, осомничен за убиството на трите деца и на рабинот во еврејското училиште во Тулуз, водел двоен живот, прене сува „Еј-Би-Си“ во својата анализа за човекот што за де сет дена уби седум луѓе во Франција. Од една страна, Мера бил сакан со сед, додека другата страна на неговата личност била трениран терорист, опседнат со бес и насилство. Роден во Франција, со алжирски корени, Мера со седите го опишува како мирен и полн со почитување, додека пријателите во него гледа ле тивок и не сигурен човек. На работа, како автомеханичар, каде што склопувал каро серија, имал репутација на добар работник, секогаш подготвен да им помогне на колегите и на пријателите при поправка на нивните лични автомобили. Според изјавите на неговите пријатели, никогаш прв не почнувал расправија. - Не зборуваше за политика и за религија, се чинеше дека тие работи и не го интере сираат. Одвреме-навреме го гледав во џамија, но никогаш редовно, ми се чинеше дека не е многу по светен на религијата. Одеднаш го обзеде омраза, едно ставно не можам да верувам - изјавил во солзи еден негов пријател. Но, другиот живот што го водел крие мрачни тајни. Тој бил терорист обучуван во камповите на границата меѓу Пакистан и Авганистан. Мера се наоѓал на американската листа на луѓе на кои им е забрането да патуваат со авион поради потенцијална опасност да предизвика терористички напад. Многумина што го познавале велат дека промената се случила преку ноќ. - Игравме фудбал како деца. Потоа порасна, се повлече во себе. Се промени. Понекогаш се чинеше како да станува збор за две различни лично сти поради повремените напади на бес. Еден ме сец беше заинтере сиран за религијата на здрава основа, а следниот ме сец следеше со сема друга ситуација - вели еден од неговите пријатели. Според истрагата, Мера бил опседнат со насилни видеоснимки кои прикажуваат ма-


СВЕТ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

17

ПО УБИСТВОТО НА ИСЛАМИСТОТ ШТО ГО ТРЕСЕШЕ ТУЛУЗ

убиец со две лица

Дел од аналитичарите, акцијата на полицијата ја оценија како „неуспешна“, бидејќи Мера не беше фатен жив

чење и сечење глави. Еднаш во својот стан затворил 15-годишник и го терал да гледа крвави снимки од Ал Каеда. Потоа се расправал со мајката на тинејџерот извикувајќи дека е член на Ал Каеда. Познато е дека го снимил масакрот врз еврејските деца и врз француските војници што ги уби. По седувал голема количина оружје и неколку пиштоли, и бил подготвен да убие, дело за кое сметал дека треба да го стори за доброто на својата религија. Тој бил познат во Тулуз по ситните криминални дела. Француската влада тврди дека се наоѓал под смотра со ме сеци, ако не и години, што доведува до прашањето како толку години успевал да избегне апсење. Министерот за внатрешни работи на Франција, Клод Ге ан, потврди дека имал блиски врски со луѓето што го поддржувале џихадот, како и тоа дека бил член на Ал Каеда, кој сакал да ги освети страдањата на пале стинските деца. Шефот на полицијата на критиките зошто не биле спречени убиствата одговори дека полицијата не можела

да го уапси бидејќи немала докази. По сè што се случи, адвокатот на Мера го опиша како симпатичен и учтив, но призна дека добар дел од неговата личност останала сокриена, по себно делот за неговите верувања и политички убедувања. - Никогаш не но сеше брада, ниту ги застапуваше антисемитските ставови. Ако е навистина виновен, тоа што го стори не е за про стување и е во спротивност со она што нè учи Куранот - вели еден од блиските пријатели. И натаму, многу малку се знае за човекот што е обвинет дека уби три војника, рабин и три деца во изминатите де сет дена. Тоа што полицијата успеа да го сопре, иако предоцна, донекаде може да ги утеши жителите на Тулуз, кои, се чини, дека биле заложници на овој тивок и ненаметлив човек. Друго прашање за кое се води дебата во Франција е успешно ста на акцијата на полицијата. Кристијан Пруто, основач на Групата за интервенција на француската жандармерија, го по ставува прашањето зошто најдобрата полициска единица не ус-

пеа да уапси еден осамен човек? Тој ја критикува одлуката исламистот да се фати во неговиот дом. - Можеа да му постават стапица. Да се почека да излезе од станот и да се приклешти. Тоа, можеби, изгледа вообразувачко, но при 64. операции водени под мојата команда, немаше ниту еден убиен - вели Пруто. Тој нагласува дека требало да се употреби многу солзавец. - Тој не ќе издржеше ниту пет минути. Наместо тоа, му се фрлаа гранати. Резултат: тој се стави во психолошка ситуација која го наведе да ја продолжи војната - нагласува Пруто. Новинарот Жан-Доминик Мерше, специја лизиран за безбедносни прашања, во неделникот „Маријан“ вели дека операцијата од техничка гледна точка била неуспешна. Мера беше застрелан во глава откако во неговиот стан упаднаа специјалците. Тој наеднаш излегол од бањата, отворил оган и се фрлил низ прозор, при што бил застрелан во главата.


18

КУЛТУРА

Денови на македонска музика По вчерашното свечено отворање на 35. издание на манифестацијата „Денови на македонска музика“ со гала-концертот „Балетска рапсодија“, вечерва ќе настапи квартетот саксофони „Саксофонквадрат“ од Германија, кои на фестивалот гостуваа во 2008 година. Овој ансамбл в недела ќе настапи и во Битола, во Заводот и музеј. На програмата в недела е концертот на младиот камерен хор од Косово „Њу борн хор“ под диригентство на Илбер Асланај. В понеделник и во вторник ќе има, главно, концерти со македонски исполнители. Ќе настапат поголем број македонски изведувачи и ансамбли. Во вторник концерт ќе одржат сопранот Еленор Валкенбург и пијанистката Наташа Митровиќ од САД. Концертот целосно е поддржан од Амбасадата на САД во Македонија.

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

БАШЕСКИ: НЕ СЕ ЧУВСТВУВАМ ВИНОВЕН ШТО НЕ СУМ ГИ ЗНА

Се бара каз Дарко Баш

Концерт на „Студенец“ Словенечкиот центар во Скопје организира концерт на пеачката група „Студенец“ од Пивка, Словенија. Концертот ќе биде реализиран во соработка со Факултетот за музичка уметност во Скопје и со словенечкото здружение „Триглав“ од Битола. Како гости на концертот ќе настапат хорот на гимназијата „Орце Николов“ од Скопје и хорот на основното училиште „Невена Георгиева - Дуња“ од Скопје. Концертот ќе се одржи утревечер во свечената сала на Факултетот за музичка уметност.

Комисијата за спречување на корупцијата ќе го казни Дарко Башески затоа што не поднел анкетен лист навреме. Тој се правда дека не знаел, но тоа не го ослободува од одговорност

Изјава на денот „Ми се чини дека се движиме кон продажба на зградите и кон приватизација на театарот и тој што ќе го купи тоа здание ќе направи или театар или парфимерија или можеби хотел“. Мики Манојловиќ

Д

Игор ИВКОВИЌ

иректорот на Филмски фонд на Македонија ќе заработи прекршочна казна, изјави за „Ден“ претседателот на Комисијата за спречување на корупцијата, Воислав Зафировски. Причината, како што наведува првиот антикорупционер, е ненавременото подне сување анкетен лист на Баше ски. Наводите за перење пари и за судир на интере си допрва ќе се разгледуваат. Баше ски смирено одгова-

ра дека ќе ги прифати сите одлуки на комисијата. - Ако треба ќе одговарам и прекршочно. Така велат законите и јас ќе ги почитувам. Дури и ако институциите сметаат дека според законот имам направено кривично дело, и за тоа ќе одговарам. Не се чувствувам виновен што не сум ги знаел законите. Тоа е исто како кога не ги знаете до крај прописите и законите во сообраќајот. Во Словенија, на пример, ме казнија зошто немав ставено појас на задно седиште. Не знаев


КУЛТУРА

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ЕЛ ЗАКОНИТЕ

на за ески

дека е таков законот и платив казна од 60 евра - вели Дарко Баше ски, директор на Филмски фонд. Во меѓувреме, до нашата редакција стигна писмо потпишано од изве сен Крис Иванов, во кое тој го обвинува Баше ски за злоупотреба на функцијата директор и за перење пари. - Доколку илустративно го пресликаме „незнаењето“ на Баше ски во други општествени сфери, ќе добиеме директор на царина кој во едно е и сопственик на успешна шпедиција и терминал без вработени или директор на здравствен фонд, кој истовремено е сопственик на фирма за набавка на фармацевтски материјали и аптека - вели во писмото Крис Иванов. Тој воедно вели дека Башески е директно виновен за нереализирањето на договорената инве стиција од пет милиони евра за изградба на филмската лабораторија на „Кодак“. Исто така, според Иванов, Башевски бил виновен и за укинувањето на финансиите од „Еуроимаж“ и од другите фондови. - Со седните земји судски ги санкционираа ваквите поведенија како злоупотреба на службена должност и сите што проневерија европски пари, без разлика дали од инфраструктурни или проекти од културата, донации и слично, се веќе зад решетки зашто само така државите можеа да докажат дека проневерите биле само инцидент, а не систем - истакнува Иванов. За писмото Баше ски вели дека е испратено од анонимен граѓанин и дека не кореспондира со реално ста. - Нема да одговарам на тенденциозни писма потпишани од анонимни. Ако извесниот Крис Иванов располагал со факти, ќе оставел точна адре са од која го испраќа писмото и телефон за контакт - вели Баше ски. Во врска, пак, со судирот на интере си што ги има Баше ски, од една страна како директор на јавна институција, а од друга како сопственик на фирмата „Фокус ин“, која работи со филмови и со реклама, од комисијата сè уште немаат став. Зафировски вели дека наскоро ќе излезат пред јавно ста со детали и за ова прашање.

19

Танц за сите сетила Во организација на танцовите академии од Скопје и од Ротердам и на холандската амбасада во Македонија, од 4 до 11 април на неколку сцени ќе се одржува годинашното издание на „Танц-фест“. Според Рисима Рисимкин, годинава програмата нуди танц за сите сетила, а особено е значајно учеството на „Недерланд денс те атар“ кој ќе настапи на свеченото отворање на манифе стацијата на сцената на Македонската опера и балет на 4 април. На свечено ста ќе биде врачена и националната наградата „Менада“, која годинава му е доделена на Градимир Панков, Македонец кој по завршувањето на средното ба лет ско училиште во Скопје изградил завидна кариера како танчер и кореограф во светските центри на танцот, како Париз, Њујорк, Ротердам, Дрезден, а во моментов работи како кореограф во театарот за модерни танци во Торонто, Канада. Панков по овој повод ќе допатува во Македонија за да ја прими наградата. Новитет во годинашната манифестација е тоа што ќе биде отворена новата

Градимир Панков

сцена за изведба која се наоѓа во „Зебра“ и на која ќе биде изведена премиерата на „Орландо“, во изведба на Танцов театар „Скопје“, „Хамлет машин“, во изведба на ТКО театар од Келн, Германија, и „Човек во ходникот“, во копродукција на

Танцов те атар „Скопје“ и ТКО театар. На сцената на Младинскиот културен центар ќе може да се проследи настапот на БИТЕФ од Србија со „Отело“, а на 11 април манифе стацијата повторно се сели на сцената на Македонската опера и ба лет, каде што ќе се случи свеченото затворање со настапот на танцова компанија од САД. Манифе стацијата à додели признание за придонес за танцот во Македонија и на Ро ска Бадева за нејзината долгогодишна работа како ко-репетитор. Н.П.

Од 27 март почнува да работи „Театар комедија“ Со прет ставата „Ах, љубов моја“, по текст и во режија на Коле Анѓеловски, во вторник кога се прославува и Свет скиот ден на театарот, ќе почне да работи новоформираната национална институција „Театар комедија“. - Очекувам нашиот те атар да ги надмине величините на она за што до сега важеше Драмски театар кога станува збор за комедии. Мислам дека имаме хит-прет става. Коле по стави многу висок репер во новиот театар и секој што ќе работи по него, ќе мора да го почитува - вели директорката Јелена Жугиќ.

„Ах, љубов моја“ е претстава-одговор на огромниот наплив на турски серии по македонските телевизии. - Демек, народот тоа сакал! Ако народот тоа сакал, тогаш ајде во театарот да му дадеме на народот една турска приказна. Главната тема и во нашата турска приказна е љубовта, прикажана од најразлични аспекти - вели режисерот Коле Анѓеловски. „Те атар комедија“ неодамна беше основан со одлука на Владата. Има вработено девет актери, а директорката Јелена Жугиќ очекува дека до крајот на годината ќе вработи уште тројца. И.И.


20

МОЗАИК

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

Конечно се чув како вистински

Ким Кардашијан нападната со брашно Познатата старлета Ким Кардашијан била нападната со брашно, завчера, додека го промовирала својот парфем во еден холивудски хотел. Додека Ким им давала изјава на новинарите на црвениот килим, à се приближила непозната девојка и à истурила цела кеса брашно врз главата. Ѕвездата на реалното шоу ова го сфатила како шега - И реков на шминкерката дека ми треба малку повеќе пудра, но не толку! - изјавила пред новинарите Кардашијан. Сестрата Клои не била присутна на овој настан, но на „Твитер“ напишала: „Камо среќа да бев со мојата сестра, ова никогаш немаше да се случи“. Непознатата девојка се обидела да избега, но ја фатило обезбедувањето. Кардашијан нема да покрене тужба против неа.

Кристина Арнаудова по четири години се враќа на сцената. Позрела, посигурна во себе, таа е разочарана од увозот на култура од соседството


МОЗАИК

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

21

ствувам уметник П Слободанка Марковачева

о четири години од последниот албум и речиси две од последната песна, попрок-пејачката Кристина Арнаудова е повторно активна на македонската естрада. Причината за нејзината пауза на музички план е мајчинството, но токму тоа и ја мотивира и ја исполнува со енергија. За „Ден“ Кирстина Арнаудова вели дека е на ново животно ниво, има густ распоред, со малку слободно време. Деновиве таа сними видеоспот за песната „Само еднаш“, за која музиката и текстот се нејзини, а аранжманот е на Дарко Тасев во соработка со Бојан Трајковски. За авторството на песните вели дека низ годините доволно созреала и повеќе им верува на сопствените музички спо собно сти, отколку на другите композитори. - Сега сум баш во музиката, работам на мелодиските линии, на текстовите, продуцирам и тоа ме прави среќна. Конечно се чувствувам како вистинска уметница, како некој што вистински ја познава музиката. Порано се потпирав на она што композиторите и текстописците го правеа за мене, а сега се потпирам на себеси - вели Кристина. Таа го работеше новиот видеоспот со проверениот музичар и режисер Александар Ристовски-Принц и вели дека подобро не би снимила ништо, отколку тоа да биде видеозапис што никој нема да го памети. - Сите во земјава навикнавме да се убиваме од работа, а финансискиот дел, за жал, секогаш е дискутабилен. Се надевам дека барем додека активно работам на естрадата ќе дочекам музиката да биде почитувана во Македонија и да се сетат тие што се борат за идентитетот и за името дека без култура, земјата нема идентитет. А културата полека ја снемува. Не окупираа соседите со нивната култура - вели Арнаудова. Таа е млада и убава мајка, која досега не ја видовме со вишок килограми по породувањето. Синот Максим à е движечка сила. Вели дека не држи диети, не вежба во сала за вежбање и задоволна е од својот изглед. - Многу сум активна. Живеам 100 на саат, а мозокот ми работи 300 на саат. Со Максим сме тандем за трчање, играње, криење, секој ден шетаме во парк, се хранам здраво и правилно според некои мои правила, и тоа е тоа. Не одам на никакви третмани, не пијам апчиња, а во диети не верувам. Се подготвувам активно да му се вратам на вежбањето бидејќи без пот нема совршено тело - рече Арнаудова.

Уште еден концерт на „Нокаут“ на 7 април По одржани два амплакт-концерти во 2011 година, едниот во септември и другиот во декември во „Метрополис арена“, на кои публиката ги преполни двата терени, момците од „Нокаут“, водени од искуството, повторно закажаа концерт во „Метрополис арена“ во рамките на „Априлски суперурбан фе стивал“. На нивните концерти до сега беа придржувани од бенд во живо и иако на репертоарот ги имаат само добро познатите хитови како „Еј-би-си“ „Лебедот бел“, „Мене ми

Пенелопе Ен Милер се разведува

Поради непремостливи разлики, актерката Пенелопе Ен Милер, ѕвездата на филмот „Уметник“, по 12 години брак со Џејмс Хигинс се разведува од него. Од овој брак таа има две ќерки: Елоис и Мари. Откако на 48-годишна возраст повторно блесна во Холивуд со улогата во филмот „Уметник“, кој беше награден со „Оскар“, актерката откри дека на приватен план не à оди толку добро. Имено, актерката по 12 години брак се разведува од својот сопруг, а како причина за тоа ги наведува непремостливите карактерни разлики. Актерката побарала старателство над децата.

припаѓаш“. Претходните концерти поминаа без некои нови песни бидејќи публиката ги сака и ги пее токму песните што се заштитен знак на „Нокаут“. Сигурни во она што го работат, продолжуваат со полна пареа да ги полнат диско-подиумите и арените. „Нокаут“ дополнително ги изненадија своите обожаватели со информацијата дека аудиозаписот од нивниот прв акустичен концерт наскоро ќе се појави на една од најпо сетуваните веб-страници во Македонија.

статус: СЕРГЕЈ ВАРОШЛИЈА „Поради успехот може да те мразат многу луѓе. По сакувам да не беше така! Би било убаво да уживаш во успехот без да ја гледаш зависта во очите на другите“.


22

МОЗАИК

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

Луксузни парфеми за славните мажи Б

а летанот Бенјамин Милепид, кој се прос ла ви ка ко ко ре о граф на фил мот „Цр ни от ле бед“, фуд ба ле рот Деј вид Бе кам и ма не ке нот Џон Кортајарена ги откриваат своите избори на пар фе ми: „ди ор“, „ша нел“, „кал вин клајн“, „ив сен-лоран“, „готие“... Колку и да се различни, фудба лер, ба летан и манекен, сите сакаат иста работа - добар парфем. Дејвид Бекам: На фудба лерот кој оваа се зо на е и ма не кен за дол ната обле ка на „Ејџ енд Ем“, подобро му стојат екстремни ми ри си зачи не ти со сил ни ноти, ка ко „шанел алур“ и „диор спорт“ со цитрусен мирис и со силна нота на ѓумбир. Уметникот Милерпид, кој во хоро скоп е рак, са ка воде не сти ми ри си ка ко што е „Спси лон-Ес-Ел ли бре“ со екстракт на ѕвезден анис, чие заштитно лице е самиот. Би му одговарал и „калвин клајн фри блу“ со лаванда, мандарина и со нане. Баскиецот Кортајарен, кому и Мадона сво евремено му фрли око, иде ално го отелотворува пораката на парфемот „кокорико“ на Жан Пол Готие - самоуверен маж со силна особеност, кому не му е проблем да облече здол ни ште, ту ни ка или да ста ви перду ви на се бе. Ова е при лич но хра бро дури и за Кортајарен, кој важи за хетеро сексуа лец. „Кокорико“ се опишува како најсилен афродизијак меѓу парфемите чии дрвене сто чоколадни ноти еднакво делуваат и на мажите и на жените.

Распродаден суперсерумот што подмладува Серумот кој, наводно, подмладува и до пет години и кој е омилен трик меѓу актерките, особено пред доделувањето на наградите „Оскар“, веднаш беше распродаден откако се најде во слободна продажба. Та ка на рече ни от су пер се рум кој бе ше рекламиран како алтернатива на пома лите естет ски за фати и на скапи те трет ма ни, во Бри та ни ја бе ше рас прода ден за помал ку од 48 ча са отка ко бил пу штен во продажба. Ста ну ва збор за „ха лу рон“, про из вод на коз ме тич ката ком па ни ја „Сви скодез“, за кој мно гу ми на твр дат де ка подм ла ду ва ду ри и до пет годи ни. Во при лог на бр зата продажба на се ру-

мот оде ше и подато кот де ка не го го обожа ва ат и Корт ни Кокс и Џе ни фер Ани стон, доде ка Ема Томп сон и Хе лен Ми лер го ко ри стат се ко гаш пред доде лу ва ње то на на гра ди те „Оскар“. - Сакам да го користам суперсерумот пред нане сувањето комплетна шминка, а сите мои клиенти го сакаат поради неговите импре сивни резултати - вели водителот на тимот за шминка на церемонијата за доделување на „Оскар“, Лу Пејџ. „Халуронот“, кој на пазарот се продаваше за 45 фунти, стручњаците за убавина го оценуваат како најдобар производ во нивната дејност.


МОЗАИК

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

23

Хилари Даф доби син Дваесет и шестгодишната актерка заедно со поранешниот свршеник, хокехокеарот Мајкл Комри, го доби своето прво машко дете, Лука Круз Комри. - Добредојде на свет Лука, ние сме горди родители на ова мало дете - напишала Хилари на својот профил на „Твитер“. Таа се омажи со седум години постариот Комри во 2010 година, за по неполни две години да го добијат своето прво заедничко дете и веднаш да им се пофали на медиумите.

Кејт Бланшет режира филм Австралиската актерка ќе се придружи на филмската екипа за филмот „Свртување“, но овојпат зад камерите, како режисерка на ова филмско остварување. Освен Бланшет, режисери на филмот ќе бидат и Миа Вашиковска, која игра во „Алиса во

земјата на чудата“, и Дејвид Венам од „Господар на прстените“. Приказната ќе биде поврзана со животот на луѓето во Австралија. Овој филм кој е режисерски првенец на Бланшет треба да биде промовиран кон крајот на летото.

Наташа Беквалац во нова љубовна врска Во српските естрадните кругови се појави информацијата дека познатата српска пејачка Наташа Беквалац е во врска со манекенот Владо Вуксановиќ. Тие двајца биле видени во еден ноќен клуб како уживаат во заедничко друштво, а главен виновник за нивното зближување била нејзината сестра Кристина. Манекенот Вуксановиќ ја признал врската со Наташа, потврдил дека му е девојка и дека му е убаво со неа. Тој не навлегувал во детали, додека Наташа по неодамнешниот развод беше комплетно разочарана, дури и плачеше во јавност. Но, според сè, не и требаше многу време да преболи и веднаш си најде утеха. Таа ја негирала врската со познатиот српски манекен и изјавила дека сето тоа е само бесмислица.

Слабеење со слатки за појадок Мапетите добија своја ѕвезда Мапетите, кои почнаа да се емитуваат уште во 1969 година, конечно добија своја ѕвезда на Холивудската патека на славните. Кермит, Пиги, Фази, Гонзо, Пепе, Волтер и Свитамс во текот на својата долгогодишна кариера забавуваа многу генерации, па оваа ѕвезда, 2466. на патеката, е повеќе од заслужена. На доделувањето на ѕвездата присуствувала Лиза Хенсон, ќерката на творецот на мапетите, Џим Хенсон, и претседателот на „Волт Дизни“, Рик Рос. - Среќни сме што денеска овде ќе им се придружиме на најголемите имиња на Холивуд - изјавил Кермит, а Пиги додала дека е чест да се биде во друштво на своите најдраги икони Џоан Крафорд, Бет Дејвис и Норма Дезмонд.

Најновото истражување на научниците од Тел Авив покажа дека слатките можат да помогнат во губење на тежината и тоа ако се консумираат како дел од појадокот кога метаболизмот е најактивен. Ако десертот е дел од балансиран појадок од 600 калории што содржи и протеини и јаглени хидрати, може да ја намали желбата за слатка храна во текот на остатокот од денот, односно да помогне при губење на вишокот килограми и при одржување на телесната тежина. Веб-страницата „Витамини“ наведува дека истражувањето траело осум месеци, а резултатите покажале дека испитаниците што консумирале колачи, торти и чоколади како дел од појадокот, во просек намалиле 18 килограми повеќе во однос на испитаниците на кои слатките им биле забранети. Авторите на истражувањето истакнуваат дека обидот за целосно избегнување на слатките при слабеењето може да предизвика несакани ефекти, како што е психолошка зависност од таква храна.


24

СПОРТ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ГОЛЕМА ПОБЕДА НА РАКОМЕТАРКИТЕ ПРОТИВ СВЕТСКИОТ ВИЦЕПРВАК ВО КВАЛИФИКАЦИ

Француски скалп го крас Со двата бода против главниот фаворит во групата, македонските ракометарки се чекор поблиску до пласман на ЕП во Холандија рата оди гра и ле вото кри ло Дра га на Пе цевска, ги „сечеше“ противничките напади, трчаше контри и ефектно по ентираше. Кога малку падна темпото во играта на нашиот тим, во последните десет минути од натпреварот, Франција дојде на опасни два гола разлика (27-25 во 55. мин.) и со длабока зона го исфрли македонскиот напад од ритам, но завршниот удар на светските вицешампионки им го зададе Робертина Мечевска. Со два гола во серија, Мечевска стави точка на првата победа на Македонија против големиот фаворит Франција, која во претходните осум меѓусебни дуели има седум победи и едно реми. - Не беше лесно да се победи Франци-

Билјана Б. ПЕТРУШЕВА

К

ако во старите добри времиња, во „Ка ле“ повторно паѓаат „скалпови“ на големи фаворити и со зурли и тапани се слави победата на Македонија. Овој пат во македонскиот ракоме тен храм пад на актуел ни от свет ски ви це шам пи он Фран ци ја. Жен ската ра комет на ре пре зен та ци ја на Ма кедо ни ја ги по беди Фран цу зин ки те со 30-27 (18-14) во натпреварот од ква лификациите за ЕП 2012 во Холандија и го отворија патот за пласман на континенталниот шампионат. Со три бода од останатите три натпревари, Македонија сигурно обезбедува пласман на ЕП во Холандија. Вистинска победа во вистинско време, се зборовите на поранешната репре зентати вка, Горда на На це ва-Бо ше ва, се га во улога на директорка на женската репрезентација, кои најдобро ја отсликуваат големи ната на ус пехот што го ос тва ри ја македонските ракометарки. - Ова не е са мо обич на по беда, ова е победа што ни ја враќа самодовербата и ни ја враќа публиката - вели Нацева-Бошева. Она што го ветија, македонските ракометарки во целост и го ре а лизираа на терен. Оди граа бор бе но и со ср це, и со пре поз натли вата под др шка од публи ката наметнаа темпо кое светските вицешампионки не успеваа да го следат. Фатална за Французинките беше нашата „французинка“, Јулија Николиќ, која со враќањето во националниот тим вне се сигурност и ефикас ност во играта. Ни колиќ од пе нал го по стиг на пр ви от по годок на мечот и до крајот на првиот дел запиша осум од вкупни те де вет гола. Од лич на ра бота за вр ши капитенот Тања Андрејева на голот, а можеби еден од најдобрите мечеви во карие-

ПРЕОСТАНАТИ МЕЧЕВИ 25 март Франција – Македонија Турција – Литванија 30 мај Турција – Франција Литванија – Македонија 3 јуни Франција – Литванија Македонија - Турција ја иако можеби на крајот тоа така изгледаше. Пред мечот никој не се осмелуваше да прогнозира победа иако потајно сите некако се надевавме дека ќе успееме да освоиме барем бод против Французинките. Сите се боревме како ова да ни е последен натпревар во кариерата и, искрено, многу ми е драго за победата, и за нас и за публиката - истакна Драгана Пецевска. Македонските ракометарки немаа многу вре ме да ја сла ват по бедата. Са мо не -

ТАБЕЛА, ГРУПА 4 Франција Македонија Турција Литванија

3 3 3 3

2 2 1 1

0 0 0 0

1 1 2 2

101-80 92-88 92-97 85-105

4 4 2 2

колку часа по мечот, вчера наутро тие преку Солун от пату ваа за Фран ци ја. Утре (15.15 ч.) во Клермон-Фе ран ги оче ку ва реваншот со Французинките на нивни терен. Освен победата над Франција, во прилог на македонската репре зентација во

ГИНО СТРЕЗОВСКИ

„Ова е голема победа за Македонија. Да се победи светскиот вицешампион е огромно задоволство. Го реализиравме тоа што го планиравме. Девојките ги оставија срцето и душата на терен. Оваа победа ни отвора убав пат за понатаму во квалификациите. Преамбициозно и преоптимистички би било да кажам дека ќе победиме и во Франција, но нема да се предадеме. Верувам дека и таму ќе пружиме добра игра“.


СПОРТ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ИТЕ ЗА ЕП 2012

и „Кале“

25

Еден, но може да биде многу вреден

Ракометарите на Мета лург утре (20.15 ч.) во „Арена“ му го стуваат на Загреб КО во реваншот од осминафиналето во Лигата на шампионите. Едниот гол позитива на „мета лур зите“ од првиот меч во Скопје (19-18) му става предзнак решавачки на прет стојниот дуел во Загреб. Македонскиот првак со главниот адут, одбраната и Дарко Станиќ на голот, ќе се обиде позитивната единица да ја претвори во преодна оценка за влез во елитното друштво на осумте најдобри екипи во Европа. - Имаме еден гол предност и све сен сум дека ќе мораме навистина да дадеме сè од себе за да продолжиме понатаму. Ќе решаваат нијанси. И двете екипи играат сличен ракомет. И ние и Загреб играме цврста одбрана и не верувам дека ќе има многу погодоци - истакнува Станиќ. Од друга страна, „единицата“ е активен ре зултат и за хрват скиот шампион, кој ја има улогата на фаворит во овој ду-

ел, домашниот терен на своја страна, но и многу поголем притисок. И додека за Металург и настапот во осминафиналето се смета за историски успех, од Загреб КО се очекува многу повеќе во дуелот со тимот што го предводи „нивниот“ Лино Червар. - Не размислувам и немам некој по себен мотив против Червар. Размислувам само за мојата екипа и мотивот ми е пласман во четвртфиналето на ЛШ. Мора да бидеме трпеливи во градењето на предно ста, која ќе нè одне се до по сакуваниот резултат. Ќе се обидеме да ја забрзаме играта, но не зависи само од нас дали ќе успееме во тоа. Нè очекува тежок натпревар. Сите што мислат дека Металург не е од овој ранг на европскиот ракомет, нека погледнат дека за нив играат де сет репре зентативци на Македонија, која на ЕП можеше да стигне и до медал и плус го имаат Станиќ на голот – предупредува Ивица Обрван, тренерот на Загреб КО. Б.Б.П.

ква лификациите à оди и изненадувачката победа на Литванија против Турција (3531). По третото коло, Македонија и Франција го делат првото ме сто во групата со по четири бода, а зад нив се Турција и Литванија со по два бода. Пласман на ЕП обезбедуваат првите две селекции од групата.

ОЛИВИЕ КРУМБОЛЦ

„Игравме лошо. Во сите сегменти од играта, и во нападот и во одбраната, не бевме на потребното ниво. Ни недостигаше агресивност во играта. Мора добро да размислиме за тоа прашање и да ги исправиме грешките. Во нашата игра се чувствуваше отсуството на повредените играчи и не успеавме да ја покриеме таа празнина. Овој пораз е добра лекција за нас.

Победникот во СЕХА ќе добие 10.000 евра Во пр вото изда ние на ре ги о нал ната ракометна лига СЕХА, по одигрувањето на завршниот турнир на четирите најдобри, по бед ни кот ќе до бие 10.000 евра, фи на ли стот 7.000, тре топ ла си ра ни от 4.000, а че тврти от 2.000 евра. По 1.000 евра ќе добијат и најдобриот играч и најдобриот голман на турнирот. Ра ко водс твото на СЕ ХА об ја ви де ка вкуп ни от на гра ден фонд е сведен на

скромни 25.000 евра и дека не е во можност да ги оствари предвидените приходи за фи нан си ра ње на пату ва њата и за подмирување на трошоците за службените лица за пролетниот дел од натпреварите во регионалната лига. Ка ко ре зул тат на тоа, чел ни те лу ѓе на СЕ ХА по ба раа да би дат отка жа ни оста нати те нат пре ва ри од ре гулар ни от дел.


26

СПОРТ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

НАЈТРОФЕЈНИОТ КЛУБ ЕЛИМИНИРАН И ОД КОШАРКАРСКИОТ КУП

Толку од Работнички

Одбраната на трофејот заврши уште во четвртфиналето, со поразот од Торус од 80-74

Н

ајтрофејниот македонски клуб Ра бот нич ки ја за о кружи ед на од најслабите се зони во својата историја со елиминација во четвртфина лето од Купот на Македонија. Ко шар ка ри те на Ра бот нич ки вле гоа во ова нат пре ва ру ва ње ка ко бра ни те ли на трофејот, но на премиерниот натпревар од за врш ни от тур нир во „Бо рис Трај ков ски“ беа по ра зе ни од То рус со 80-74. Со тоа беше ставен крај на надежите дека тимот од „Градски парк“ со добри игри во Ку пот на Ма кедо ни ја ќе ус пее да го обе ли обра зот по сла би те настапи и ре зултати во Суперлигата. Иви ца Дим чев ски со 20 по е ни (од нив, една тројка од сопствената половина) бе ше нај зас лужен за три ум фот на Торус, додека кај Работнички најпреци-

зен беше капитенот Енес Хаџибулиќ со 26 по ени. Тре не рот Мар јан Ла зов ски по нат пре ва рот ви ната за по ра зот ја ба ра ше кај сла бата ар би тра жа на Мар јан Ми цевски. - Сакам да му че ститам на Торус за по бедата и на суди јата Мар јан Ми цевски за арбитражата. Со вакво судење тој сигурно ќе дотурка и до завршниот тур нир од Евроли гата - иро нич но из ја ви Лазовски. Торус во првото денешно полуфина ле за против ник ќе го има МЗТ Скоп је отка ко „ме тал ци те“ и без помо шта на Гечев ски и Грн ча ров сла веа со 91-79 над Вардар. Американецот Кејд Дејвис бе ше клуч на фи гу ра на овој нат пре вар ре а ли зи рај ќи седум трој ки од де сет обиди за вкупно 32 по ени.

„Џезот“ станува хит во НБА Ко шар ка ри те на Ју та џез продолжуваат со импре сивни на стапи во НБА, ка де што стигнаа до петтата победа во се ри ја отка ко на го стин ски терен го совладаа Сакраменто со 102-103. Ал Џе фер сон бе ше хе ро јот на „џе зе ри те“ на ова го сту ва ње по стиг ну вај ќи ги по бед нич ки те по е ни со зву кот на си ре ната по неус пеш ни от обид на Де вин Хе рис. Ток му Џе фер сон со 26 по ени беше и наје фикасен кошар кар на Ју та, пред Гордон Хеј ворт, кој го за вр ши нат пре ва рот со 18 по е ни, седум скока и пет асистенции. - Херис вели дека сакал да ми асистира, но тоа е најмалку важно. Се бројат само победите, а ние успеавме да стигнеме до нов триумф - изјави херојот на Јута, Ал Џеферсон. Ре зул тат ската кри за на Лос Анџелес клиперс продолжи и на го сту ва ње то во Њу Орле анс, ка де што пре тр пе не оче ку ван по раз од еден од

најс ла би те ти мо ви во ли гата (97-90). Крис Пол има ше неус пеш но вра ќа ње во Њу Орле анс, ка де што поми на не кол ку од лич ни се зо ни, па ни ту не го ви те 16 по е ни и 9 асистенции не беа доволни за „клиперси“ да ја прекинат серијата слаби игри. Хју стон ро кетс за бе ле жи нов три умф на дома шен те рен, овој пат со 109-83 над Гол ден стејт во ри орс. Ченд лер Парсонс со 20 по ени и 12 ско ка бе ше нај до бар по еди нец во редо ви те на Хју стон, каде што со одлична игра повтор но се истак на и Го ран Драгиќ, стрелец на 17 по ени, 9 асистенции и три украдени топки. Ре зул тати НБА: Ва шин гтон – Ин ди ја на 83-85, Мил во ки – Бо стон 91-100, Њу Орле анс – ЛА клиперс 97-90, Хју стон – Гол ден стејт 10983, Портланд – Мем фис 9793, Са кра мен то – Ју та 102-103.


Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

СПОРТ

27

УТРЕ НОВО ДЕРБИ ЗА ВАРДАР ВО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Ја преслушаа Шкендија, сега на ред е Металург Доколку го минеме и Металург, веќе ништо нема да нè сопре на патот кон титулата, вели Ивановски

Ф

удбалерите на Вардар го урнаа митот за непобедливоста на Шкендија на Градскиот стадион во Тетово и во дербито славеа со 0-1. Стрелец на победничкиот погодок беше капитенот на „црвено-црните, Филип Ивановски, во 52.минута од средбата. Со тоа ја задржаа предноста од седум бода во однос на второпласираниот Металург на врвот на табелата, а дефинитивно ја откажаа Шкендија од намерата да ја одбрани шампионската титула. - Одигравме одличен меч. Покажавме дека сме најквалитетна екипа во Првата лига оваа сезона и се надевам дека во ист стил ќе продолжиме сè до крајот на шампионатот - вели стрелецот на погодокот Филип Ивановски. Утре Вардар го очекува ново дерби, овојпат на стадионот во Ѓорче Петров, каде што ќе ги одмери силите со второпласираниот Металург. „Црвено-црните“ се

во налет, на крилја на големиот триумф во Тетово, но заморот е нивен голем противник. „Металурзите“ одморени го пречекуваат важниот дуел. - Немаме многу време за одмор, но, од друга страна, ја имаме натпреварувачката тензија. Ќе смогнеме сили и за новото дерби, очекувам навивачите да дојдат во голем број и да нè бодрат во овој важен дуел. Доколку го минеме и Металург, веќе ништо нема да нè сопре на патот кон шампионската титула - вели капитенот на Вардар. Викендов на фудбалските терени во Македонија на програмата ќе биде 21. коло од Првата лига. Денеска во Тетово, Ренова го пречекува Напредок (14 часот), а утре од 15 часот се играат дуелите Вардар – Металург, Шкендија – Тетекс, Брегалница – Хоризонт Турново, Силекс – 11 Октомври, Охрид 2004 – Работнички. Н.Ѓ.

Руни скрши рака на дете

„Кралски рај“ за милијарда долари

Деветгодишниот Џејми Томас бил пресреќен кога дознал дека со својот татко ќе оди во живо да го гледа натпреварот меѓу Вулверхемптон и неговиот омилен клуб Манчестер јунајтед. Сепак, мечот од соништата за ова дете се претвори во кошмар уште на загревањето пред почетокот на натпреварот кога Вејн Руни упатил силен удар што не завршил во мрежата, туку директно во малиот Џејми, кој поради скршеница на раката мораше да биде пренесен во болница. - Сакам да му се извинам на Џејми Томас поради непријатниот инцидент. Веќе испратив писмо со лично извинување, како и дрес на клу бот со мој потпис. Се надевам дека брзо ќе се опорави од повредата – порача Руни преку својот профил на „Твитер“.

Водечките луѓе на Реал Мадрид го промовираа проектот за изградба на суперлуксузно одморалиште и стадион во Обединетите Арапски Емирати. Станува збор за проект што најтрофејниот европски клуб го прави со еден од најбогатите луѓе во ОАЕ, а за очекување е целиот комплекс да биде изграден за само три и пол години, до крајот на 2015 година. Целокупниот про ект вреден една милијарда долари треба да биде изграден на вештачки остров, а распро странет на околу 450.000 квадратни метри. Според првичниот план, луксузниот

комплекс ќе содржи пристаниште, де сетина луксузни хотели и апартмани, музеј на Реал Мадрид и футуристички стадион со три трибини со 10.000 ме ста за седење, а четвртата страна ќе биде отворена кон морето. Според по стигнатиот договор, по изградбата на овој комплекс, Реал Мадрид секоја година дел од своите подготовки ќе ги поминува токму во Обединетите Арапски Емирати. - Ова е стратегиски чекор, кој треба да го засили нашето име на Блискиот Исток и во Азија – изјави Флорентино Перез, претседателот на Реал Мадрид.


28

СПОРТ

Ф1 низ бројки пред ГН на Малезија 13 - Батон по бројот на победи се изедначи со Алебарт Аскари и со Дејвид Култхард. Сега ги напаѓа Џек Брабхам, Грахам Хил и Емерсон Фитипалди. 176 - Тимот на Мекларен во Австралија ја забележи 176. победа. На вечната листа води Ферари со 216, а зад нив е Вилијамс со 113. 91 – Михаел Шумахер е рекордер по бројот на победи меѓу возачите. Од активните возачи, Алонсо има 27, Фетел 21, Раиконен 18 и Хамилтон 17. 20 – Хамилтон досега 20 пати бил на полпозиција, Фетел лани постигна рекордни во сезоната 15 пол-позиции. 3 – Три екипи, Мерцедес, Лотус и Катерам, имаат малезиски покровители, но нема ниеден возач од оваа земја (2001/2002 настапуваше Алекс Јонг). 5 – Ферари доби пет од 13 трки на Сепанг. 6 – Трката за ГН на Малезија шестпати завршила со еден-два победа на тимовите. 5 – На последните десет трки во Малезија, петпати победил возачот кој стартувал од пол- позиција 60 – Температурата во просторот за возачите во болидот на Сепанг достигнува повеќе од 60 Целзиусови степени. 4000 – Поради високата влага и жештината за трите дена на трката, една екипа пие во просек по 4.000 шишиња вода.

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ВИКЕНДОВ СЕ ВОЗИ ВТОРАТА ТРКА ОД НОВИОТ ШАМПИОН

Хамилтон во о Возачот на Мекларен беше најбрз на двата официјални тренинзи и најави жестоко темпо за утрешната трка

Л

уис Хамилтон беше најбрз на вчерашните официјални тренинзи пред трката за Големата награда на Малезија, која ќе се вози викендов на патеката „Сепанг“. Возачот на Мекларен, кој беше трет на воведната трка во Австра лија минатиот викенд, во же стоко темпо најави дека во Малезија ќе атакува на највисокото ме сто на подиумот. - На нашите болиди им одговараат патеки со многу брзи свиоци. Минатата недела доминиравме во Мелбурн на патеката „Алберт парк“, која по некои показатели не ни одговара најдобро. „Сепанг“ ни лежи многу повеќе - истакна Мартин Витмарш, шефот на Мекларен. На првиот тренинг во Ма ле зија, Хамилтон по стигна време од 1.38:021 минута и зад себе ги остави Себастијан Фетел, Нико Розберг и Михаел Шумахер. Во ист стил британскиот возач продолжи и на

попладневниот тренинг, на кој имаше време од 1.38:172 минута, а го следеа Шумахер, Батон и Розберг. Траката за ГН на Мале зија во календарот на Ф1 е од 1999 година кога победи Еди Ирвајн. На оваа трка Михаел Шумахер има три победи во конкуренција на возачи, а Ферари пет конструкторски титули. Од активните возачи на патеката „Сепанг“ по две победи имаат Алонсо и Фетел, а по една победникот од Мелбурн, Џенсон Батон и повратникот во Ф1, Кими Раиконен. На патеката „Сепанг“, која е сместена во близина на Куала Лумпур, во минатите неколку сезони се возеа некои од највозбудливите трки во Ф1. Лани на траката за ГН на Малезија доминираше Ред бул во сите сегменти, а Себастијан Фетел стартуваше од пол-позицијата и го оствари вториот триумф на оваа трка. Покрај него, на подиумот завршија и Батон и Хајдфилд.

Федерер нема да настапи во Монте Карло

Роже Федерер е единствениот член на големата четворка на светскиот тенис што нема да настапи на турнирот во Монте Карло, кој ќе се одржи од 15 до 22 април како дел од мастерс- серијата 1000. Во претстојниот период најдобрите светски тенисери ги очекува пеколен ритам ако се земат предвид неколкуте силни натпреварувања во серија, па токму затоа Федерер реши да земе заслужен одмор за време на турнирот во Монте Карло. Швајцарецот по традиција не стигнува премногу далеку на овој турнир, па смета дека нема да загуби многу бодови во обидите да ги стигне Новак Ѓоковиќ и Рафаел Надал во трката за првото место на листата на АТП. За главен фаворит во Монте Карло важи токму Надал, кој редовно триумфираше на овој турнир во последните седум години.


СПОРТ

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

29

НАТ ВО ФОРМУЛА 1

офанзива на „Сепанг“

Боксерот ќе стане актер

Прославениот боксер Мајк Тајсон се врти кон театарот како негова идна „тезга“ и веќе наредниот месец планира да настапува во Лас Вегас, но потоа и на „Бродвеј“ и на „Вест енд“. Поранешниот светски шампион во тешка категорија, познат по своите страшни нокаути во најдобриот период од кариерата, но и по одгризувањето на увото на Ивандер Холифилд, како и затворската казна за силување, се враќа во шоу-бизнисот со своја монодрама, која ќе биде на репертоарот од 13 до 28 април во Лас Вегас. Претставата на Мајк Тајсон е именувана како „Неоспорна вистина, во живо на бината“ и ќе се изведува на сцената на казиното МГМ. Тајсон, кој сега има 45 години и се оби-

дува да заработува на секој можен начин, ќе зборува за својот живот вклучувајќи го периодот што го помина в затвор, трите заминувања на рехабилитација, двата пропаднати брака и смртта на детето. Знам што се прашувате, ’Што мисли да направи тој?‘ Искрено, тоа и јас се прашувам и ќе знам дури откако ќе застанам на сцената – вели Тајсон останувајќи таинствен. Поранешниот боксер самиот го пишувал сценариото, со помош на сопругата Кики и холивудскиот режисер Ренди Џонсон. Животот е прекрасен. Не можам да се жалам. Тргнувам од Лас Вегас, но се надевам дека ќе продолжам со монодрамата и на „Бродвеј“ и на „Вест енд“ – заврши легендарниот боксер.

СО ПРЕТПЛАТА НАЈЕДНОСТАВЕН НАЧИН ДА ДОЈДЕТЕ ДО ВЕСНИКОТ „ДЕН“ www.den.mk

pretplata@den.mk

тел. 02/3211 551


30

РАЗОНОДА

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година

ХОРОСКОП

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 04:10 Стисни Плеј Забавна Емисија - (р) 04:55 Нешто плус со Кате забавна Емисија - (р) 05:25 Фолковизија Музичка Емисија - (р) 06:40 Десетка - спортска емисија - (р) 06:50 Религија и уметност информативна програма

07:25 Без Рецепт 08:00 Ѕвон Образовна програма 09:00 Вести Вести 09:10 Само за вас.. Контактна емисија 11:20 Во светот на животните Образовна програма 11:40 Зора зори - Музичка програма - (р) 13:00 Вести Вести

13:20 Стисни Плеј Забавна Емисија - (р) 15:00 Талкачи Документарна Програма - (р) 15:30 Ако е...Со Чом Дебата - (р) 17:00 Дневник 1 17:20 Бар код Информативна Програма 17:40 Брокер Информативна

Програма 18:00 Конечно Викенд информативна програма 19:00 Витраж Емисија од Културата 19:30 Дневник 2 Информативна Програма 20:15 Фолковизија Музичка Емисија 23:40 Дневник 3

07:30 Макпланет 08:00 5+ 10:15 Цртани филмови 10:30 Документарна програма 11:35 Патување на еднорогот 1 и 2 дел 14:40 Луѓе и места 15:00 Засекогаш млади 15:30 Вести

15:45 Шестиот ден 18:00 Милан - Рома, италијанско фудбалско првенство 18:45 Вести 19:00 Милан - Рома 19:50 Аларм за Кобра 11 20:45 Палермо - Удинезе, италијанско фудбалско првенство

21:30 Вести 21:45 Палермо-Удинезе, италијанско фудбалско првенство 22:30 Незадолжително 23:15 Животот на една девојка – игран филм 01:00 Бетлстар галактика 01:45 Игран филм

03:30 Вести 03:45 Луѓе и места-репортажа 04:05 Шестиот ден 05:45 Милан-Рома, италијанско фудбалско првенство 06:30 Вести 06:45 Милан-Рома, италијанско фудбалско првенство

06.45 Пустолов - играна серија 07.30 Пет и Стен 08.10 Робин Худ – играна серија 09.00 Топ листа - Супер ѕвезда 09.40 Ај ти замижи 10.45 Рин Тин Тин - игран филм

12.15 Патоказ 12.45 Од националната ризница 12.55 Високи октани 13.30 Живот со стил 14.00 Зајди, зајди талент 15.00 Матине - игран филм

16.50 К-15 17.30 Вести 18.00 Мајорка - Барселона, шпанско фудбалско првенство 18.45 Вести 19.00 Мајорка - Барселона, шпанско фудбалско првенство

20.00 Реал Мадрид - Реал Сосиедат, шпанско фудбалско првенство 22.00 Вести 22.45 Стенд - ап комедија 23.45 Предавство и заговор игран филм

07:00 Скршено крило - сериски филм (р) 07:45 Скршено крило - сериски филм - продолжува 09:00 Метео 5-временска прогноза 09:00 Бакуган - цртана серија 09:20 Шрек 1 - игран филм 11:00 Ловец на крокодили докум.програма прем.

11.30 Џандар збира награден квиз (р) 12:45 Имотот на дамата турска серија (р) 13:30 Имотот на дамата продолжува 14:55 Метео 5 - временска прогноза 15:00 Вести

15:25 Величествениот турска серија (р) 16:30 Величествениот продолжува 18:15 Метео 5 - временска прогноза 18:20 Вести 18:55 На турско кафе со.. забавна емисија премиера

19:45 Зевзекманија премиера 20:20 Џанан - турска серија премиера 21:20 Лале - турска серија премиера 22:20 Метео 5 - временска прогноза 22:25 Вести 23:00 Чудовиште - игран филм

07:00 Журнал - утринска програма 08:50 Вести 09:00 Топ - шоп 09:20 Се или нешто 10:20 Солзи на есента сериски филм 11:20 Боуфингер – игран филм 13:00 Езел - сериски филм 13:15 Езел - сериски филм

14:30 Езел - сериски филм 15:15 Под сенката на врбите играна серија 16:00 Вести 16:24 Временска прогноза 16:26 Љубов и казна сериски филм 17:30 Љубов и казна сериски филм 18:15 Љубов и казна -

сериски филм 19:00 Дневник 19:40 Временска прогноза 19:42 Еднооки 20:00 Лото 20:08 Загреб - Металург - пренос 21:45 Под сенката на врбите играна серија 22:45 Дневник 23:10 Временска прогноза

23:12 Преживеј го следниот ден игран филм 00:45 Сосема нов свет - игран филм 02:30 Последица - игран филм 04:05 Најталент 04:55 Како беше текстот 05:45 Кој те шиша 06:45 Азиланти 07:10 Програмата продолжува

21.03 19.04

Овен - Не очекувајте извинување од колегите за непријатната ситуација што ви ја приредија. Бидете опуштени и продолжете со исто темпо. Совет: ќе ви годи релаксација во природа.

20.04 20.05

Бик - Вашите идеи предизвикуваат воодушевување кај претпоставените. Но, треба да посветите поголемо внимание на партнерот, тој се чувствува запоставен. Совет: јадете здрава храна.

21.05 20.06

Близнаци - Направете правилен избор и заштитете се од негативните влијанија. Средбата со една драга личност ќе ви го разу бави денот. Совет: посветете внимание на своето здравје.

21.06 22.07

Рак - Успехот на работа најмногу зависи од вас. Не дозволувајте суетата да ви го расипе патот до целта. Совет: одете на прошетка, убавото време ќе ви го подобри расположението.

23.07 22.08

Лав - Денешниот ден ќе ви биде исполнет со нервоза. Обидете се да го задржите доброто расположение. Совет: на приватен план се чувствувате запоставени, обидете се да го привлечете вниманието на партнерот.

23.08 21.09

Девица - Договорот што го направивте со една личност нема да оди со очекуваниот интензитет. Тоа ќе ве вознемири. Совет: партнерот почнува да се сомнева во вашата верност.

22.09 23.10

Вага - Место пофалби и потврда за сработеното, вие ќе бидете маргинализирани од соработниците. Немојте да бидете вознемирени заради тоа. Совет: посветете внимание на правилната исхрана.

24.10 21.11

Скорпија - Посветете внимание на финансиите, неконтролираното трошење ве носи во лоша насока. Секој може да згреши, важно е навреме да го забележи тоа. Совет: бидете друштвени.

22.11 21.12

Стрелец - Изгледате премногу незаинтересирано, тоа околината ќе го забележи и ќе ве критикува. Не давајте му на партнерот лажни ветувања што не можете да ги исполните. Совет: задржете ја психолошката рамнотежа.

22.12 19.01

Јарец - Барате полесно решение за проблемите, но тоа не ви оди од рака. Избегнувајте расправа со претпоставениот, тоа ќе биде лошо за вас. Совет: прифатете ја поканата за излегување.

20.01 18.02

Водолија - Изгледате премногу несигурно. Ако не можете сами да ја решите сложената ситуација, побарајте помош. Слободно искажете ги своите емоции. Совет: пијте течности.

19.02 20.03

Риби - Негативните критики што ги добивате секојдневно ја зголемуваат негативната енергија. Покажете ги своите чувства. Совет: јадете здрава храна.


Рецепт на денот

Паелја ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: l 1 главица лук l 2 домати l 1 пиле l 600 г свинско месо l 450 г лигњи l 6 лажици пилешка супа l шафран l 1 кг школки l 600 г шкампи l 1 црвена пиперка l 500 г смрзнат грашок l сол l 600 г ориз

NA[ KOMITALI“SAGIT- POZITOR (MUZIKA JANSKI TARIUS” ZA FILMOT FUDBALER “PRA[INA#)

PROSEWE

DRAMA OD JOZO IVAKI]

URED ZA PRISLU[UVAWE TELEFONSKI RAZGOVORI

NA[A MUZI^KA GRUPA

IRIDIUM

GRAD VO SREDNA ITALIJA

IZRABOTUVA^I NA TULI

PRODUKT NA IMITACIJA, FALSIFIKAT (MN.)

OPIS NA PAT (LAT.) ELKI GODI[NA PLATA NA VLADETEL

MESTO BLIZU BELGRAD

NA IST NA^IN (LAT.) DU[A (LAT.)

SANITETSKI PAMUK ARTISTOT BULI]

BOKSEROT FREJZER FRANCUSKA ARTISTKA ANA VERNIK

“INTERNATIONAL LABOUR OFFICE# @EN. IME

BUKVA OD PISMO NA MAKEDON. JU@EN SOSED

PEJA^KATA BANFI] REKA VO AVSTRIJA

OGIST KONT PISATELOT FRANS STAROSLOVENSKA BUKVA EDEN METAL

AMPER EPSKA POEZIJA ZAVET, PORAKA ZIMZELENO DRVO

MA[KO IME (VASKO, VASIL)

REKA NA SICILIJA (ITALIJA) ORGAN ZA VID

LANTAN SVE^ENA IGRANKA

LI^NOST OD ELINSKATA MITOLOGIJA KOW

MA[KO IME (BORIS) AZOT

PLANINSKI ‘RBET

KIRK DAGLAS

KATOLIK OD RIMSKI RED

NAPRAVI, MA[INI MERKA ZA ZEMJA (MN.)

VID RIBA

ARTISTOT PA^INO

TRAGEDIJA OD VILIJAM [EKSPIR

ZAZDRAVUVA^ “KILO VOLT AMPER#

LEK, IQA^

MNOGU, VO GOLEM IZNOS

STARA MERKA ZA TE@INA (MN.) ITALIJA

NAVIKNUVAWE SEVER

EGEJSKI OSTROV

1 4 5 4 9 8 3 1 3 7 6 2 7 1 9 1 8 2

LO[OTIJA, NEGATIVNA OSOBINA

1 2 4 2

3 9 2

8 5 4 7 8 5 7 9 1

6 9 7

2

8

1

4 7 2 2

1 6 4 5 7 1 7 2 8 6 3 1 2 9 3 4 8 7 9 7 2 4 6

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: KAPITALISTI, ITINERARIUM, RITOPEK, ELI, ILA^, ASANATOR, LIWAK, APARATI, XOE, VATA, ITEM, AL, KARINA, ILO, JOTA, IVANA, OK, KMERI, I@ICA, A, OBILNO, AMANET, VASO, LA, ANAPO, SRT, BORO, ATIL, KD, NAVIKA, OKI, IOS, LO[OTILAK; SUDOKU: 1) 291 476 835, 354 891 267, 687 325 491; 138 954 726, 745 632 918, 926 718 354; 513 247 689, 469 183 572, 872 569 143; 2) 645 927 138, 912 638 547, 738 154 629; 364 571 982, 851 392 764, 279 486 315; 526 819 473, 483 765 291, 197 243 856

Пилешкото и свинското месо исечкајте ги на ситни парчиња. Лигњите добро исчистете ги, а потоа исечкајте ги на тркалца. Потоа исечкајте ги пиперката, лукот и доматите. Тавата за паелјата треба да се премачка со масло за јадење, а потоа лукот и доматите се пржат на тивок оган. Додајте го свинското ме со и динстувајте го околу 15 минути. Дојте ги пилешкото месо и лигњите и постојано мешајте. На крај додајте го оризот и со постојано мешање динстувајте три минути. Внимателно додајте ги пилешката супа и шафранот. Најгоре се ставаат школките и шкампите. Кога оризот ќе се свари, се додава грашокот, па се трга од рингла и се прекрива со крпа и со алуминиумска фолија. Треба да отстои десет минути, а потоа се сервира.

SREDSTVO ZA PRO^ISTUVAWE (MN.)

SOPSTVENICI NA KAPITAL

PRA@ITELI NA KAMBOXA

ПРИГОТВУВАЊЕ:

31

РАЗОНОДА

Сабота-недела, 24-25 март 2012 година


16

l

Тетово l

Гостивар

17

20

l

Куманово

l Крива Паланка

Скопје l

19

19

l Кочани

16

19

l Штип

19

l Кичево

l Неготино

19

21 l Струмица

l Кавадарци

17 l Струга

19

l Радовиш

16

16

l Делчево

19

Велес l

l Дебар

21

16 l Охрид

l Ресен

16 16

l Прилеп

Битола l

17

3 НЕДЕЛА 22

Во текот на денешниот ден ќе дува слаб ветер, претежно од северен правец, со брзина од шест километри на час.

19 l Гевгелија

Денеска ќе имаме променливо и релативно топло време со услови за краткотраен дожд. Минималната температура во Скопје ќе биде околу четвртиот степен, а максималната ќе достигне до деветнаесеттиот Целзиусов степен. Влажноста на воздухот ќе биде 40 проценти, а видливоста до десет километри.

2 ПОНЕДЕЛНИК 21

3 ВТОРНИК 20

ТИКЕТ СЕК Ј Челси Тотенхем

1

Стоук Ман. Сити

2 1

Торино Губио Мајнц Херта

1

Коефициент 8.3

Den 24-25 Mart  

Dneven Vesnik Den

Advertisement