Page 1

ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

www.den.mk

vo ovoj broj

21 o

Вторник, 22 мај 2012 година, година 1, број 57

цена 10 денари

ВО КОЈ ПРАВЕЦ ЌЕ СЕ ДВИЖИ ЗЕМЈАТА ПО САМИТОТ ВО ЧИКАГО

По НАТО, гето!

2-3

Периодот на неизвесност во кој влегува земјава го наметнува прашањето колку македонската надворешна политика ја провоцираше Атина и можеше ли да стори нешто повеќе за земјата да влезе под безбедносниот чадор

СРБИЈА ДОБИ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ

16-17

ЕУ се збуни од победата на Николиќ

ВЕСТИ

4-5

ДОСИЕ

12-13

Иселениците Aлбанци го селат Ахмети од Владата Сведокот на Ел Масри нема да се појави во Стразбур


2

ВЕСТИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ВО КОЈ ПРАВЕЦ ЌЕ СЕ ДВИЖИ ЗЕМЈАТА ПО САМИТОТ НА АЛИ

КОМЕНТАР

Игор ЧАВЕСКИ

Отровни стрели за локална употреба Така им требаше, конечно некој собра храброст да им ја каже вистината в лице. Вакви се повеќето коментари во јавноста откако премиерот Никола Груевски во интервјуто за државната агенција МИА ги исфрли досега најотровните стрели кон оние од кои чекаме да нè примат во нивно друштво, а тоа се НАТО и ЕУ. Без ракавици или во завиена форма, Груевски си кажа сè што му лежи на душа, а самитот на алијансата му дојде како порачан за да испрати неколку важни пораки, кои, по сè изгледа, се наменети за домашната јавност. Токму така, интервјуто на премиерот е наменето само за внатрешна употреба, за оние што го гласаат и што секогаш се палат на приказните за лошите Грци и за арогантните дипломати од ЕУ и од НАТО, кои само нам ни солат памет што треба да правиме, а не си гледаат во сопствениот двор. Малку е веројатно дека со истиот, недипломатски речник Груевски ќе им се обрати на првиот човек на НАТО, Расмусен, или, пак, на претседателот на Европската комисија, Баросо на првата следна посета на Брисел. Не попусто се вели дека не треба да го лутиш и да му ја кажуваш вистината на оној од кого очекуваш да те прими во клубот на привилегираните, без разлика колку и да си во право. Правилата на игра и во ЕУ и во НАТО се јасни и не се измислени поради нас. Затоа за Груевски ќе биде подобро да ги прифати онакви какви што или јавно да излезе и да објасни има ли државата друга алтернатива надвор од овие организации. Само што тоа што ќе го каже, по сè изгледа, нема да им се допадне на оние што даваат или земаат власт. А, тоа на Груевски никако не му одговара. ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: „Вила Принт“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач - Живко Серафимовски, Управител - Дејан Костадиноски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Маја Анастасова, Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Александар Божиновски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

По НАТО, во Периодот на неизвесност во кој влегува земјата го наметнува прашањето колку македонската надворешна политика ја провоцираше блокадата од Атина и можеше ли да стори нешто повеќе за земјата да влезе под безбедносниот чадор Игор ЧАВЕСКИ

З

аклучоците од самитот на НАТО во Чикаго дополнително ги замаглуваат македонските евроатлански перспе кти ви и ја вне су ва ат зем јата во но ва фа за на не из вес ност. Отка ко се потврдија очекувањата дека Македонија со ис пол не ти ус ло ви, но без ре шен спор за името, нема да добие покана за членство, четири години по разочарувањето во Букурешт дилемите за иднината на земјата ста ну ва ат уште по голе ми. Кој пра вец ќе го фати земјата на надворешнополитички план, има ли алтернатива за членството во алијансата, да ли останувањето надвор од безбедносниот чадор ја доведува во праша ње ста бил но ста на др жа вата? Дел од ана ли ти ча ри те сме та ат де ка ако вед наш по завршувањето на самитот на НАТО државниот врв не изле зе со јасно усогласен став за евроатланската иднина на земјата, ќе поминат уште многу самити на алијансата и из ве штаи на Европ ската Уни ја, а Македонија ќе остане таму каде што е сега - пред портите на овие институции. Според профе сорот Нано Ружин и поранешен амбасадор на Македонија во НАТО, многу е важно Македонија по самитот во Чикаго да остане на патот што го трасира веќе 20 години, а тоа е почитување на евро атлан ски те вред но сти. Се кое за странување, според него, нема да à доне се на државата ништо добро. - На ме сто да го јак не на ци о на лизмот за да го зголе ми реј тин гот, потреб но е Груевски да се фати сериозно со решавање то на пробле мот со име то и на о ѓа ње компромис. Одлуката од Чикаго не е изненадување. Ова ни беше ставено на знаење и мно гу по ра но. Гледам де ка не кои од бли ски те со ра бот ни ци на Груевски му пре по рачу ва ат да ги повлече ме на ши те си ли од ми си и те на НАТО. Тоа би бил мно гу по гре шен че кор, имај ќи пред вид дека на тој начин ќе останеме уште долго

пред портите на НАТО - вели Ружин. Тој смета дека во иднина алијансата ќе почне поинтензивно да му става до знаење на Груевски дека не треба да се одне сува вака и дека мора да почне навистина да ги цени евроатланските вредно сти. Ис мет Ра ма да ни од Евро атлан ски от совет смета дека неуспехот во Чикаго ќе доне се отворен судир меѓу коа лициските партнери ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Албанскиот партнер во власта сега многу поотворено и поо стро ќе бара објаснување за за ба ве ната евро атлан ска ин те гра ци ја на земјата. - Истовремено со притисокот од партиите и од граѓаните, ќе се зголемува и притисокот врз Груевски од страна на НАТО и од ЕУ. Тоа многу лесно може да ре зултира со наша изолација, што ќе го принуди пре ме рот да рас пи ше пред вре ме ни избори - смета Рамадани. Профе сорот Ружин, пак, е дециден дека Македонија одамна е потоната во меѓуна род на изола ци ја, напоме ну вај ќи де ка Ма кедо ни ја одам на не ја по се тил ни ту еден ам ба са дор или функ ци о нер на НАТО. Ана ли ти ча ри те го кри ти ку ва ат и ин тервјуто на премиерот Никола Груевски за МИА во кое тој же сто ко рас пу ка по ЕУ, НАТО и по Грција. За профе сорот Љубомир Фрчковски, интервјуто на Груевски е пот пол но аматер ско. Про фе со рот Сте во Пендаровски, пак, смета дека со интервјуто Груевски, дефинитивно, расчистил со амбициите Македонија да стане членка на НАТО и на ЕУ. Според него, не може поинаку да се коментира неговиот настап кога тој отво ре но ги иска ра пре тседате лот на државата и министерот за надворешни работи што воопшто замина ле за Чикаго кога веќе било јасно дека нема да добиеме покана за прием. Затоа, вели тој, најмалку што треба да направи премиерот е јавно да излезе и да ги редефинира државни те ин те ре си и, она што е по важ но, да каже да ли државата има друга алтернати-


ВЕСТИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ЈАНСАТА ВО ЧИКАГО

гето!

ва, надвор од НАТО и од ЕУ. - Ова не е прва неправда што à се случува на државата од страна на НАТО и на ЕУ. Слично беше и во 1993 година со познатата Лисабонска декларација кога Унијата јас но ка жа де ка не ма да ја приз нае на шата су ве ре ност до кол ку во име то на државата се содржи зборот ’Македонија’. Слич но бе ше и со при ма ње то во ОН под ФИРОМ, само што тогашниот претседател Глигоров не изле зе со осуда, туку ја прифати ре ално ста - објаснува Пендаровски. Познавачите потсетуваат дека ова не е првпат Груевски да реагира на ваков начин кога станува збор за прашања повр зани со членството во ЕУ и во НАТО. Слично беше и непо средно по објавувањето на заклу чо ци те на Европ ски от со вет, во кои беше нагласено дека Македонија ќе добие датум за почеток на преговорите за членство веднаш штом ќе го реши спорот со Грци ја. То гаш Груевски, во сли чен стил, ја повика Европската Унија отворено да каже ако не сака да нè види во нејзините редови и дека Македонија веќе не сака да ја игра уло гата на „не са ка но де те на Евро па“. По ра неш ни от дип ломат Ри сто Ни ковски го оце ну ва ин терв ју то на пре ми е рот ка ко бри ли јант но би деј ќи, спо ред не го, Груевски го кажува она што го мисли секој норма лен човек. - Револуции се случува ле во историјата,од фран цу ската на ва му, во бор ба за правдата. А, некои сакаат да го свиткаме ’рбетот и да кажеме дека така треба, силата по беду ва. За сре ќа, на шата власт не е подготвена на капитулација и секоја што à мисли добро на државата, треба да го поддржи. Премиерот рече дека ре формите ќе продолжат и тоа е најважно, тоа е перспективата на државата - смета Никовски. Острината на Груевски во критиките на ме ѓу на род ната за ед ни ца уште по ве ќе ги подгреа отворените прашања: има ли државното водство стратегија во кој правец ќе се движи земјата во наредниот период. Интеграцијата во НАТО е една од клучните определби на земјата за која по стои широк консензус меѓу граѓаните. Лутината од грчкото вето и упорно ста на меѓународната заедница да ја толерира политиката на блокади од која не от стапува Атина го нама лија расположението за НАТО и го кренаа сте пе нот на евро скеп ти ци зам, но, и покрај тоа, мнозинството граѓани и натаму ги поддржува интегративните проце си.

ЗАКЛУЧОЦИТЕ НЕПОВОЛНИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Чикаго копија на Букурешт Република Македонија ќе добие покана за членство во НАТО штом ќе се најде заемноприфатливо решение за името, се наведува во заклучоците на шефовите на држави и влади на земјите-членки на НАТО во декларацијата усвоена на самитот во Чикаго. Во заклучоците, кои се повторен став од самитот во Букурешт, уште се наведува дека брзото наоѓање решение и македонското членство во НАТО ќе придонесат кон безбедноста и стабилноста на регионот. „Го повторуваме договореното на нашиот самит во Букурешт во 2008 година, како и на последователните самити, дека ќе упатиме покана до поранешната југословенска Република Македонија да пристапи кон алијансата штом ќе се најде заемноприфатливо решение на прашањето за името, во рамките на Обединетите нации, и силно ги поттикнуваме напорите во таа насока. Брзото решение и членството во НАТО ќе придоне сат кон безбедно ста и стабилно ста на регионот. Го охрабруваме продолжувањето на преговорите без одложување и очекуваме дека ќе бидат завршени што е можно поскоро. Ги поздравуваме и продолжуваме да ги поддржуваме реформските напори на ПЈРМ и го охрабруваме нивното натамошно спроведување. Исто така, би сакале да ги охрабриме дополнително напорите да се изгради мултиетничкото општество. Го цениме значителниот придонес на ПЈРМ кон нашите операции,

како и нејзината активна улога во регионалните активности за соработка. Ја цениме долготрајната по светеност на ПЈРМ кон процесот на членство во НАТО“, пишува во делот од декларацијата посветен на Македонија. Што се одне сува до проце сот на проширување на НАТО, во заклучоците е забележано дека вратата на НАТО останува отворена за сите европски демократ ски држави кои ги делат вредно стите на НАТО, кои се подготвени да ги пре земат обврските на членството, кои се во положба да придоне сат кон принципите на Атланската повелба и чии институции придоне суваат кон безбедно ста. Се наведува дека четирите земји-кандидатки за членство, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Грузија, ќе бидат оценувани индивидуално, според нивните заслуги. „Го поздравуваме напредокот постигнат од четирите партнерски земји и ги поттикнуваме да продолжат да ги спроведуваат неопходните реформи. Од нашата страна, ќе продолжиме да им нудиме политичка и практична поддршка на нашите партнери кои аплицираат за членство во НАТО. Проширувањето на НАТО значително придонесе кон безбедноста на сојузниците, а перспективата за идно проширување и духот на безбедносна соработка продолжуваат да ја засилуваат стабилноста во Европа“, пишува во заклучоците на самитот на НАТО во Чикаго.

3


4

ВЕСТИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

Загрижената опозиција чека отчет од премиерот Длабока загриженост и несогласување со ставовите на премиерот Никола Груевски во однос на НАТО изразија вчера опозициските пратеници во отворено писмо, кое не беше потпишано само од ДПА. Ставовите на премиерот изнесени во завчерашното интервју за МИА, според нив, се доказ за агресивноста и за фрустрацијата поврзана со македонските евроатлански интеграции, а кои притоа се непринципиелно подведени на негово лично разбирање, чувства и емоции. „Колку и да имаме разбирање за Вашата лична немоќ која доаѓа од Вашето признание дека во Чикаго отидовме на однапред најавен и очекуван пораз, не можеме да преминеме преку еден очигледен факт: односите со Европската Унија и НАТО не се Ваша приватна работа и однос, и тие не можат, и не смеат, да бидат предмет на Ваше емотивно толкување и

нагон. Сè додека сте премиер, Ваша обврска и задача е да ги застапувате и да работите во интерес на сите граѓани, кај кои постои висок степен на консензус дека евроатланските интеграции се врвен стратешки приоритет за нашата земја. Соодветно на тоа, Вие сте платени од граѓаните тие интереси да ги остварите без оглед на Вашите лични убедувања и емоции“, се вели во писмото на опозициските пратеници, според кои, премиерот Груевски е подготвен да ги жртвува националните интереси за политички театар за внатрешна употреба. Тие, истовремено, го повикуваат премиерот да се обрати во Собранието, каде што пред целата јавност ќе го соопшти официјалниот став на државниот врв и ќе ги каже плановите за евроатланските интеграции на земјава по самитот на НАТО во Чикаго. А.А.

ДПА бара одговорност од ДУИ и предвремени избори Вонредни парламентарни избори и оставки од вицепремиерката за евроинтеграции, Теута Арифи, и од министерот за одбрана, Фатмир Бе сими, побараа вчера од ДПА. Ваквата реакција следува по пораките од самитот на НАТО во Чикаго и по интервјуто на премиерот Никола Груевски дадено за агенцијата МИА. - Бараме од ДУИ да се изјасни дали останува со Груевски или ќе биде на страната на албанскиот народ, чиј сон е интеграција во НАТО и во ЕУ. Од вицепремиерката Теута Арифи и од министерот за одбрана, Фатмир Бе сими, бараме

да подне сат оставка како главни соучесници во големата измама кон Албанците – изјави во Собранието потпретседателот на ДПА, Имер Алиу. Тој побара од меѓународната заедница да иницира политички дијалог меѓу четирите најголеми партии за ова прашање. Одговорност од ДУИ побараа и од НДП на Руфи Османи, од каде што го повикаа и премиерот Груевски, наме сто со критика за НАТО и за меѓународната заедница, да се позанимава со самокритика за неуспехот на Македонија во евроатланските структури. А.А.

„То Вима“: Атина да се подготви И покрај притисоците од Турција и некои други земји, Атина успеа да ја наметне својата позиција на самитот на НАТО во Чикаго, Македонија да не влезе во алијансата пред да биде најдено заемноприфатливо решение за името. Тоа го пишува грчкиот весник „То Вима“ констатирајќи дека на самитот, сепак, било потенцирано оти таквата ситуација нема долго да се толерира поради што Атина треба да се подготви. - Сето тоа бара од Атина да се подготви веќе за наредниот ден. Пораки при-

стигнаа од повеќе страни, меѓу кои и од Германија. САД, исто така, сакаат прашањето да се затвори иако овој пат не притиснаа, но веќе во заднина пре зеле активно сти кои можат да го олеснат проце сот за наоѓање решение - пишува „То Вима“. Весникот, повикувајќи се на сигурни дипломат ски извори, наведува дека во последно време почнале заткулисни разговори за определување некаков рок за решавање на спорот и за зачленувањето на Македонија во алијансата.

ЖЕСТОКИ РЕАКЦИИ ПО ИЗОСТ

Иселен селат А

Лидерот на ДУИ својот стекнат легитимитет, наместо за добивање што поголем број тендери, да го употреби за да ги заштити луѓето што гласале за него на изборите, пишуваат Албанците од дијаспора

А

Тони АНГЕЛОВСКИ

лбанската дијаспора од Австрија и од САД бара лидерот на ДУИ, Али Ахмети, да ја напушти Владата отка ко ста на ло јас но де ка ни ту по са ми тот во Чи ка го зем јата не ма да вле зе во НАТО, а, наме сто на напредок во евроатлант ски интеграции, Албанците се из ложе ни на поли ци ска торту ра, ка ко во акцијата „Монструм“. „Албанскиот заеднички фронт“ од Њу Џерси во писмото што го пре не су ва аген ци јата ИНА ба ра Ахмети својот стекнат легитимитет, наме сто за добивање што поголем број тендери, да го употреби за да ги заштити луѓето што гласа ле за него на изборите.

ДУИ се огради од Груевски Демократската унија за интеграција не се согласува со оцената на премиерот Никола Груевски дека меѓународната заедница, НАТО и ЕУ применуваат двојни стандарди во политиката кон Македонија, изјави Бујар Османи, партискиот портпарол. Според него, добрата волја на меѓународната заедница кон Македонија најдобро се видела преку почнувањето на дијалогот на високо ниво меѓу земјава и ЕУ и без оглед на проблемите со зачленувањето, интеграцијата кон ЕУ и кон НАТО, како што рече, нема алтернатива.


ВЕСТИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

5

АНОКОТ НА ПОКАНА ЗА НАТО И АКЦИЈАТА „МОНСТРУМ“

ите Албанци ќе го хмети од Владата? - Народот не ве гласал за да стекнувате ко рист од тен де ри те, ту ку за да ја га ран ти рате нив ната без бед ност. Ако не можете да го направите тоа, тогаш вашиот ле ги ти ми тет е потро шен - пи шу ва во пис мото на „Ал бан ски от за ед нич ки фронт“. Според оваа организација, полициската ак ци ја „Мон струм“ би ла иско ри сте на за да се монтира политички процес и Албанците да се обвинат за тероризам и исламски радикализам, а сето тоа со дозвола на ДУИ. Како што велат во писмото, сите овие обвинувања се изне сени врз база на не кој раз го вор пре ку мо би лен те ле фон, без никакви докази, но со одобрување на партијата од Ма ла Речица, која одбива да ја пре земе одговорно ста и да ја напушти владината коа лиција. - Ова е са мо продол же ние на при тво рањето на борците на ОВК, македонската ен цик ло педи ја, за ко нот што ја спречу ва употребата на албанскиот јазик, пописот кој беше дозволено да се прави без да се попишат Албанците што се надвор од државата, тепањето на албанските ученици по автобусите... Сето тоа е со дозвола на Ахмети – се вели во писмото. Вчера со писмена ре акција се јавија и 19 организации на Албанците од Австрија, кои по ба раа Ах ме ти да ја напу шти Владата и да се дистанцира од политиката на, како што велат, славомакедонската влада на Никола Груевски.

- Ние како Албанци покажавме толеранција и го прифативме соживотот со наш и т е славомакедонски колеги, но очиглед но е дека, наме сто соживот, одбраа да им штетат на Албанците. Ма ке дон ска та страна не треба да спие на умот дека земјата би можела да се движи напред на сметка на Албанците, односно со газење на нивните легитимни права. Ние бараме албанската политичка партија што учествува во власта да се тргне од политиката на Груевски - велат прет ставниците на албанската дијаспора од Австрија.

Командант Хоџа уште би војувал Поранешниот припадник на ОВК, Џезаир Шаќири, познат како командант Хоџа, повикува на герилска војна во Македонија, објави српска „Правда“. Спо ред вес ни кот, ал бан ски те те ро ри сти што неодамна го извршија нападот во бујановачкото село Добро син, најверојатно, à припаѓаат на групата на Шаќири. Во прилог на ова сомнение, како што јавува меди умот, е и фа ктот де ка Ша ќи ри сам нај а вил оти ќе се ре а кти ви ра би деј ќи „единс тве но при пад ни ци те на ОВК со искуство од конфликтот на Ко сово, во Ма-

кедонија и на југот на Србија се спо собни да се спротивстават на македонските и на тајните српски служби“. - Неодамна имав со станок со поранешните команданти на ОВК, на кој разговаравме за повторно активирање за да покренеме герилска војна и да го заштитиме населението во Македонија, Прешевската Долина и во средините каде што Албанците се загрозени и им се заканува етничко чистење - рекол Хоџа. „Правда“ пишува дека тој е еден од водечките команданти на ОВК и неговата гру-

па никогаш не била разоружена. - Овој познат терорист, поранешен пратеник во македонското Собрание, многу често настапува со закани за нова војна. Во селата Арачиново, Танушевци, Липково, Гошинце, Брест, Малино и во други села на Скопска Црна Гора и денес се наоѓаат бази на албански терористи и секакво оружје – од лесно, автоматско до тешко наоружување. Тие упоришта на Албанците македонската полиција ги заобиколува и во нив владеат некои други закони -објави српска „Правда“.


6

ВЕСТИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ ВО МАКЕДОНСКОТО ЗДРАВСТВО

Пациентите се жал медицинските сест

Претседателот на Лекарската комора, Владимир Борозанов, смета дека е потребна едукација на болничарите, нешто што во болниците воопшто не се прави

М

Менче АТАНАСОВА ТОЧИ

акедонските граѓани се жалат на арогантниот и лош однос на медицинските се стри и на болничарите во државните болници. Ова особено се одне сува за време на дежурствата и викендите кога пациентите се оставени само на нив. Пациентите бараат од средномедицинскиот персонал да го смени своето одне сување и да ја подобри комуникацијата со болните. Најновите анализи на „Хелтгупер“ покажуваат дека фокусот на вниманието треба да се насочи токму кон средномедицинскиот персонал, кој е во по стојан контакт со пациентите. - Медицинските се стри и болничарите се одне суваат како да се главни на клиниката - тврди пациентка што се лекувала на Клиниката за гинекологија. Пациентите по себно ги оптоварува и фрустрира времето на чекање за прегледи и за разни анализи и снимања. Се жалат на хао сот во чекалниците, немањето соодветен систем за закажување прегледи и че стите влегувања преку ред. Дури откако ќе успее да закажат прегледи, пациентите се принудени со ме сеци да че-

каат за да ја добијат соодветната здравствена услуга поради што помош бараат во приватните болници. - Сакам да не морам да чекам по девет ме сеци за преглед на дојка на ЕХО апарат или по 6-7 ме сеци за преглед на тироидна жлезда. Интере сот за сопственото здравје ги насочува луѓето да ги потрошат парите

во приватна здравствена установа, каде што ќе добијат побрз третман, но не и подобра услуга - вели пациентка од Скопје. Во истражувањето на „Хелтгрупер“ се анкетирани 531 пациент. Нивните забелешки, освен на хигиената во болниците, се одне суваат и на лошиот однос на средномедицинскиот персонал.

„Алкалоид“ доби интегрирана еколошка

Фармацевтската компанија „Алкалоид“ доби интегрирана еколошка дозвола од Министерството за животна средина и про сторно планирање. Заради усогласување со законската регулатива во Македонија и со законодавството на

Европската Унија, како и заради интегрирано спречување и контрола на загадувањето, „Алкалоид“ во 2007 година почна подготовки за добивање интегрирана еколошка дозвола, потфат за кој се вложени повеќе од половина милион евра, соопшти компанијата.

Интегрираната еколошка дозвола на генералниот директор на „Алкалоид“, Живко Мукаетов, му ја врачи министерот за животна средина и просторно планирање, Абдилаќим Адеми. Со добивањето на дозволата „Алкало-


ВЕСТИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ат од ри

Кон пациентите во јавните здравствени установи треба да се пристапува како кон клиенти, исто како што тоа го прават приватните болници. Оваа промена е неопходна за да се подигнат нивото на здравствени услуги и нивото на квалитет на лекувањето во државното здравство, порачуваат од „Хелтгрупер“. - Нашето истражување ја истакна потребата од значително подобрување на односот на средномедицинскиот персонал кон пациентите. Затоа, искрено, веруваме дека нашите истражувања ќе помогнат за државните болници да ги подобрат условите за пре стој на пациентите - рече за „Ден“ Владимир Лазаревиќ, проект-менаџер на овој интернетски сервис, кој нуди сеопфатни информации од областа на здравството. Претседателот на Лекарската комора, Владимир Борозанов, смета дека е потреба едукација на медицинските сестри и на болничарите, што во болниците воопшто не се прави. Медицинските се стри со средно образование да се насочат кон нега на болните, а тие со високо да вршат посложени работи и да бидат мост меѓу докторот и пациентот. - Потребна е континуирана медицинска едукација за стручно ста, но особено за комуникација бидејќи тие се но сители на поголем дел од работата и се во по стојан контакт со пациентите - изјави Борозанов. Експертите за здравство коментираат дека на овој проблем до сега воопшто не му се придавало значење, а тоа е една од причините што македонското здравство падна за пет ме ста подолу на листата на европскиот индекс за давање здравствени услуги, а на Хрватска à овозможи да се искачи шест ме ста погоре и да се на најде на врвот од земјите на југоисточна Европа.

дозвола

ид“ се вброи во листата на одговорни компании кои во текот на секојдневните производствени операции се грижат и водат сметка за интегрирано спречување и контрола на загадувањето на животната средина, се вели во соопштението.

7

Приватноста на интернет, бауч за Македонците Малкумина од граѓаните ги знаат можно стите што им се на располагање за да ја заштитат својата приватност на интернет и затоа е неопходно зголемување на све ста за едукација и на населението и на институциите. Ова се пораките од меѓународната конференција „Слобода и приватност на интернет“, што се одржа вчера во Скопје во организација на Фондацијата „Метаморфозис“, прене се МИА. - Тие права подразбираат одговорност од сите што ги применуваат, било да се работи на интернет или не. Исто така, се покриени и заштитени со Уставот на Република Македонија и со соодветните закони, како што е Законот за заштита на личните податоци. Клучното прашање што се наметнува во овој период е како законите и правата што важат надвор од интернетот да се обезбеди да важат и на интернет - рече Филип Стојановски од „Метаморфозис“. Според него, има потреба од поголемо воведување политики за приватност на веб-страниците, во вид на документи со кои секој ќе знае како да се заштити и кои му се правата. - Со бројката на корисници на „Фејсбук“ од 890.000 граѓани, нашиот увид е дека релативно мал дел од нив се запознаени со сите можно сти што им се нудат за да си ја заштитат приватно ста по сочи Стојановски.

Францускиот амбасадорот Жан Клод Шлумберже оцени дека приватно ста и слободата на изразување претставуваат глоба лен проблем поради тешкотијата да се контролира интернетот. - Некои сметаат дека интернетот треба да се контролира, некои, пак, дека треба да има поголема слобода на изразување - рече Шлумберже, истакнувајќи дека токму поради тоа е важно но сењето закони на национално ниво, како што е Законот за заштита на лични податоци.

Сè помалку бебиња и бракови, сè повеќе разводи

Се намалува бројот на новороденчиња во Македонија. Во првите три ме сеци од годинава се родиле 5.307 деца. Оваа бројка е за 5,8 проценти пома ла од таа за истиот период минатата година, објави Државниот завод за статистика. Во истото троме сечје зголемен е бројот на умрените лица и тоа за 9,2 проценти. Умреле 5.771 лице, од кои 61 се доенчиња. Ваквите податоци укажуваат дека природниот прираст изне сува минус 464 луѓе или за толку бројот на живородените деца е помал од бројот на умрените. Според податоците, најмногу деца се родиле во Куманово, 285, Гази Баба, 229, Тетово, 219 Чаир, 213, во Битола, 204. На ниво на сите општини, во Скопје имало 1.486 новороденчиња. Најмалку новороденчиња, пак, има во Вранештица, чети-

ри, Зрновци, четири, Лозово, шест, Ранковце, седум, и во Новаци, седум. Во првото тромесечје од годинава најмногу умрени има во Битола, 380, Куманово, 319, Прилеп, 276, па во Тетово, 201. Се нама лува и бројот на склучените бракови во првите три ме сеци од годината и тоа за 1,4 проценти во споредба со истиот период од 2011 година. Вкупниот број на склучени бракови изне сува 2.733. Најмногу бракови се склучиле во Го стивар, 165, Куманово, 121 и во Тетово, 158. Во меѓувреме, зголемен е бројот на разведени бракови. Во првото троме сечје од годината има ло вкупно 626 разводи. Најголем број разводи имало во Струга, 58, Куманово, 38, Го стивар, 30, па во Струмица, 29. На ниво на сите општини во Скопје имало 186 разводи. Н.С.


8

ПАРИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

МЛАДИНАТА ТЕШКО ДОАЃА ДО

Неврабо од млади Бензините поевтини за еден и пол, дизелот за половина денар Цените на бензините се пониски за еден и пол денар, а на дизелот за половина денар. Во согласност со последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика, еден литар еуро супер БС-95 се продава за 82 денари, а еуро супер БС-98 за 84 денари. Новата цена на еуродизел (Д-Е V) е 72 денари, а на екстралесното масло за

домаќинство (ЕЛ-1) е намалена за еден денар и чини 60,50 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М-1 НС, која е пониска за 0,847 денари, сега изне сува 45,856 денари за еден килограм. Малопродажните цени на нафтените деривати, во согласност со методологијата за нивно формирање, се намалуваат, во про сек, за 1,42 проценти.

Рунтевски и влегол во трага на пченицата со тешки метали

Агенцијата за храна и ветеринарство ќе соопшти каде и колку од украинската пченица увезена преку Бугарија во Македонија, за која анализите покажаа дека содржи тешки метали, е отидена во промет како добиточна храна. Во моментот се спроведува дополнителна внатрешна истрага зашто, според добиените испитувања на пратките, како што рече директорот на агенцијата, Дејан Рунтевски, воопшто не се работи за проблем со пченицата, туку за начинот како е земена мострата од инспекторот. За земање мостри постои правилник и не е исто ако за анализа се земе примерок од горниот дел на камионот или од дното. - Испочитувана е процедурата во делот на направената гранична контрола, но згрешен е начинот на земање на мострата. Мострата е земена од несоодветно место. Како што се прават грешки од човечки фактор во сите институции, таков е случајот и сега. По завршување на постапката внатре, во агенцијата, која треба да покаже колку од сомнителните количества се пуштени во промет, а колку се повлечени, ќе информираме за мерките што ќе бидат преземени напомена Рунтевски на прес-конференција

во Стопанската комора. Спорното количество е 20 тони, односно еден камион пченица, а не 200 тони или 19 камиони колку што е вкупната пратка. - Не се работи за 200 тони зашто анализите од другите камиони се во ред. Се работи за анализа од еден камион, за 20 тони. По добивањето на анализите, веднаш е даден налог за повлекување на количествата што евентуално би се нашле во промет. Оваа пченица и претходно е увезувана, а резултатите биле секогаш добри - истакна Рунтевски. Тој дообјасни дека принципот на работа на секоја граница е таков. Не може да се држат пратките додека не стигнат резултатите од анализите од храната. Тоа ќе значи блокирање на сите премини седум до 10 дена. - Затоа, во согласност со законот, и одговорноста за пуштањето безбедна храна е префрлена на операторите. Постапката на граница е испочитувана, но операторот со храна постапил несовесно и ја пуштил пченицата во промет за производство на добиточна храна - посочи Дејан Рунтевски. Пченицата од Украина беше увезена преку граничниот премин Деве Баир.

Од 2007 година бројот на невработените млади лица во светот е зголемен за четири милиони, а кај нас проблемот ќе се решава со национален акционен план

С

тапката на невработеност кај младите во Македонија изнесува околу 59 проценти. Тоа е податок од последниот минатогодишен квартал. Забележано е зголемување со оглед на тоа што на крајот од 2010 година, кај лицата на возраст од 15 до 24 години, таа стапка била 53,6 проценти. Исто така, во последно време сè почесто се посочува расчекорот меѓу образованието и потребите на пазарот на трудот, особено изразен кај помладата популација. Податоците, на пример, покажуваат дека со години наназад меѓу младите е најголем интересот за општествените и за хуманистичките науки, па за техничките, медицинските, биотехничките и за природно-математичките науки. За да се надминат проблемите во овој дел, Владата со поддршка на експерти од Меѓународната организација на трудот (МОТ), а во соработка со социјалните партнери, подготвува прв национален акционен план за вработување на младите. Се очекува мерките што ќе се преземат врз основа на планот да придонесат за намалување на големата невработеност на младите во Македонија. Сепак, тоа е светски проблем. Глобалната стапка на невработеност кај младите и годинава останува на високо ниво и не се очекува да се намали пред 2016 година, се наведува во извештајот на МОТ, „Глобални трендови во вработувањето на младите за 2012 година“. Проекциите покажуваат дека 12,7 проценти од младата работна сила на глобално ниво ќе бидат невработени во текот на годинава, при што состојбата не е променета од најголемата криза во 2009 година и се забележува мало зголемување споредено со ланската стапка од 12,6 проценти. Стапката би била уште повисока ако се земат предвид и лицата кои, често обесхрабрени од немањето можности, се откажуваат или го одложуваат барањето работа. Прогнозите се дека годинава ќе има околу 75 милиони невработени млади лица на возраст


ПАРИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

РАБОТЕН АНГАЖМАН

тени половина те во Македонија

од 15 до 24 години, што од 2007 година претставува зголемување за речиси четири милиони. - Кризата со невработеноста може да се надмине само ако отворањето работни места за младите лица стане клучен приоритет во креирањето на политиките и ако значително се зголемат инвестициите во приватниот сектор - изјави Хозе Мануел Салазар-Ксиринакс, извршниот директор на секторот за вработување на МОТ. Тој додаде дека тука се вклучени и мерки што им нудат даночни и други олеснувања на претпријатијата што

ПРОБЛЕМОТ Е СВЕТСКИ

МОТ напоменува дека во развиените економии состојбата е полоша отколку што се наведува, со стапка на невработеност на младите од 18 проценти за годинава поради масовниот одлив на работна сила. Во независните држави на Комонвелтот и во регионот на централна и југоисточна Европа, стапката на невработеност на младите лани благо опадна, на 17,6 проценти. Во северна Африка невработеноста кај младите се зголеми за пет процентни поени по Арапската пролет, при што 27,9 проценти од младите останаа без работа во текот на 2011 година. На Средниот Исток стапката изнесуваше 26,5 проценти. Во Латинска Америка и на Кариби-

ангажираат млади лица, напори за намалување на јазот во вештините кај младите, програми за претприемништво што вклучуваат обука за вештини, менторство и пристап до капитал, како и подобрена социјална заштита за младите. Извештајот „Глобални трендови во вработувањето на младите за 2012 година“ е објавен пред одржувањето на Глобалниот форум за вработување на младите, што ќе се одржи од 23 до 25 мај, а на кој ќе се состанат 100 млади вклучени во унапредување на пристојната работа. М.А.

те таа стапка нагло се зголеми за време на економската криза, од 13,7 проценти во 2008, на 15,6 проценти во 2009 година. Во 2011 година се намали на 14,3 проценти и не се очекуваат дополнителни подобрувања на среден рок. Во супсахарска Африка, ланската стапка од 11,5 проценти е релативно стабилна уште од 2005 година. Во југоисточна Азија и на Пацификот, во 2011 година стапката изнесуваше 13,5 проценти, што претставува намалување за 0,7 проценти поени од нивото од 2008 година. Дури и во источна Азија, можеби економски најдинамичниот регион, стапката на невработеност кај младите е за 2,8 пати повисока отколку стапката на возрасните.

9

Не поминаа уставните измени за приватизација Собранието вчера го отфрли предлогот за пристапување кон измена на Уставот поради незастарување на кривичните дела поврзани со трансформацијата или продажбата на претпријатија со општествен и државен капитал, предложен од опозицијата. Во расправата по овој предлог доминираа две спротивставени тези. Опозициските пратеници сметаа дека ова е можност, конечно, да се разбере вистината за процесот на приватизација, додека пратениците од партиите на власт тврдеа дека предложеното решение е лицемерие и обид за политички поени бидејќи, како што истакнаа, приватизацијата била направена врз основа на криминални и несоодветни законски решенија донесени во почетокот на деведесеттите години кои штителе интереси на поединци. - Власта не е заинтересирана да расчисти со криминалот во транзицијата. Тоа ќе à ја одземе можноста да ја користи приватизацијата како основа за дневно-политичка пресметка со опозицијата. Доколку го поддржеа овој амандман, ќе си ја скратеа можноста да ја напаѓаат опозицијата затоа што ќе мораа да покажат резултат и низ институциите на системот да го докажуваат евентуалниот криминал. Тие не го сакаат тоа - изјави Игор Ивановски од СДСМ.

„ЕФТ груп“ со највисок кредитен рејтинг Енергетската компанија „ЕФТ груп“ го доби највисокиот кредитен рејтинг од американската „Дан енд Бредстрит“, која е меѓу водечките светски кредитни агенции. Ваквиот рејтинг „ЕФТ груп“ го заслужи со остварените деловни резултати во 2011 година. - „ЕФТ груп“ е во групата компании од прва категорија, што за кредиторите претставува гаранција за најмал можен ризик во работењето. За нас ова е потврда за добро управување со компанијата и во вакви кризни времиња - изјави Урс Јакобс, финансискиот директор на „ЕФТ груп“. „ЕФТ груп“ е присутна и во Македонија на енергетскиот пазар. Се работи за водечки трговец со електрична енергија во југоисточна и во централна Европа. Во текот на минатата година, во 20 држави компанијата испорача 41,2 милијарди киловат-часови електрична енергија.


10

ПАРИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

НА ГРАЃАНИТЕ ИМА КОЈ ДА ИМ ПИШЕ, НО НЕМА КОЈ ДА ИМ ЈА ДОНЕСЕ ПОШТАТА

Поштарот повеќе не

„Македонска пошта“ се соочува со проблеми при испораката, Владата не дозволува нови вработувања, па компаниите и банките нудат опција наме сто со поштар, изве стувањата за кредити и сметките да се до ставуваат на интернет, по електронска пошта

С

Наташа СТОЈАНОВСКА

тотици жители од скопската населба Кисела Вода веќе неколку ме сеци се оставени без поштар. Станува збор за жителите на дел од улицата Димо Хаџи-Димов. Ниту пратките од странство, ниту сметките за струја, телефон и друго, ништо не добиваат на своите домашни адре си. - Веќе неколку ме сеци одиме на шалтерите да ги подигнеме сметките за да ги платиме. Не добиваме никакви пратки на домашните адре си, а јас не можам да знам дека некој ми пратил нешто, писмо или слично. Од каде да знам дека ми е стигнато некое писмо? Што треба да правам, да одам во пошта за да прашувам случајно да не има некој допис за мене? Срамота е ова што се случува. Не ми е јасно за што тогаш постои поштата, револтирано објаснува Даница Стојановска. За овој проблем, од „ЕВН Македонија“ и од „Македонски телеком“, компании што имаат склучени договори со „Македонска пошта“ за до става на сметките за струја и

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

ФУНТА

за телефонски услуги на домашни адре си, велат дека веднаш ќе реагираат за да се среди ситуацијата. - Во меѓувреме, таму каде што сметките за струја не се стасани, луѓето можат да ФРАНК

ДОЛАР

21 МАЈ 2012

НБРМ

61,6

76,6

51,3

48,7

продажен

61,65

76,80

51,8

48,90

куповен

61,35

75

50,6

47,5

Менувачници

ги подигнат и платат на пунктовите на нашата компанија - вели Атанас Ковачевски од ЕВН. Исто така, Ковачевски апелира до граѓаните секаде каде што имаат вакви проб-

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ БЕРЗАНСКИ ИНДЕКС

ВРЕДНОСТ

ПРОМЕНА

МБИ10

1.916,40

0,93

0,05%

МБИД

1.827,72

2,10

0,11%

120,70

0,29

0,24%

ОМБ

ПРОМЕНА ВО %


ПАРИ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ѕвони

леми да се обратат кај нив за да може ЕВН да реагира до „Македонска пошта“. - Пријавите за недо ставени сметки што ги добива „Македонски телеком“ од своите корисници ги проследува до секторот за поштенски сообраќај во „Македонска пошта“, а истовремено, на сите корисници бесплатно им обезбедува препис од сметките во продажните салони на „Телеком“ - објаснуваат оттаму. Жителите од Кисела Вода велат дека иако се жалеле во „Македонска пошта“, повратен одговор не добиеле. Меѓутоа, по ре акцијата на „Ден“, од „Македонска пошта“ го потврдија проблемот. Иако велат дека до сега не им пристигна ла поплака од жителите, сепак веднаш констатираа дека сметките не биле до ставувани до граѓаните. - Поштарот од тој реон ќе биде сменет и ќе биде по ставен нов. Граѓаните веднаш ќе почнат да ги добиваат своите пратки на домашните адре си - велат од „Македонска пошта“. Во Македонија има вкупно 609 поштари, а на ниво на Скопје работат 189. Сепак, од „Македонска пошта“ објаснуваат дека бројот на поштари за Скопје е мал. Градот по стојано се шири, па поштарите добиваат зголемен обем на работа. - Иако е очигледно дека недо стигаат поштари, особено за главниот град, сепак немаме дозвола од Владата да вработиме нови - појаснуваат од „Македонска пошта“. И додека „Македонска пошта“, чија основна дејност е токму до ставата на пратките, се соочува со проблеми при испораката поради недо стиг од вработени, дел од компаниите и банките веќе почнаа со нова услуга. На граѓаните им нудат опција наме сто поштарот да ги но си во хартиена форма изве стувањата за кредити, телефонските сметки и слично, тие да се добиваат на интернет, по електронска пошта.

11

Во јуни инвестициски форум во Будимпешта Европската комора за Централна и Источна Европа, здружение на работодавци со две седишта во Италија и во Унгарија, организира македонски инвестициски форум што на 25 јуни ќе се одржи во Будимпешта. Овој настан треба да ја претстави Македонија како инвестициска и деловна дестинација. Според најавите, форумот ќе го отворат македонскиот амбасадор Дарко Ангелов и

претседателот на Европската комора за Централна и Источна Европа, Мишел Орзан. На присутните ќе им се обратат директорот на Агенцијата за технолошки и индустриски зони, Виктор Мизо, и Филип Нелковски, економскиот аташе во амбасадата во Австрија. „Учеството е само за поканетите деловни играчи од висок профил“, се посочува во информацијата.

Инвеститори се бараат и во Цирих Владиниот вицепремиер задолжен за економски прашања, Владимир Пешевски, пре стојуваше во Цирих, Швајцарија, на работна по сета. За време на по сетата вицепремиерот Пешевски оствари средби со претставници на компании од автомобилската, прехранбената и од тутунската индустрија,

кои ја разгледуваат Македонија како можна де стинација за нови инве стиции. Оваа по сета се оствари во соработка со економскиот промотор на Република Македонија во Швајцарија, Филип Нелковски, и со директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, Виктор Мизо.

Македонски занаетчии учат претприемништво во Бугарија Занаетчии од земјава, членови на Занаетчиската комора на Република Македонија, учествуваат на семинарот за млади претприемачи на тема „Интеркултурен менаџмент во ма лите и средни претпријатија“ што се одржува во Сончев Брег, Бугарија. Семинарот е во рамките на проектот „Стопанска соработка помеѓу покраината Рајланд Фалц и Југоисточна Европа“, а во организација на Балканската канцеларија за мало стопанство и занаетчиство и партнерските организации од Македонија и од Бугарија. На семинарот, раководен од германскиот експерт Кристине Цугнер, со тежиште на прене сување на искуства и на знаења важни за развојот и за изградбата

на претпријатијата во насока на иновации и на модерни тенденции, учествуваат вкупно 15 млади претприемачи.


12

ДОСИЕ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ВО ЈУЛИ ИЛИ ВО АВГУСТ ОДЛУК

Калед ел Масри

Најголема воена вежба во Македонија

На Криволак вчера се одржа најголемата воена вежба во Македонија. „Кооперативна долга стрела/лансер 2012“ е до сега најголемата во ена вежба што се одржала во Македонија. Покрај припадници на АРМ, во вежбата учествуваа прет ставници од 15 армии на државичленки на НАТО и на Партнерството за мир. Армијата на нашата земја учествуваше со персонал од 1.697 лица, земјите од НАТО со 166, а државите од Партнерство за мир со 343 припадници. Целта на веж-

бата „Кооперативна долга стрела“, според АРМ, е да се зголеми нивото на готовност на единиците, обука на штабниот персонал според стандардите и процедурите на НАТО и оценување на декларираните единици на АРМ според концептот за оперативни спо собно сти. Целосното планирање за вежбата во период од една година го реализирала командата на силите на НАТО од Мадрид, Шпанија, и здружената оперативна команда на АРМ.

Во утрешниот празничен двоброј на излегуваат двата прилога

Свед да се

Некогашниот министер за кој адвокатите на Ел Масри се пофалија дека дал изјава што го решава случајот во полза на Германецот, всушност, дал писмена изјава до Судот за човекови права

К

лучниот сведок, поранешен министер во македонската влада кој, според адвокатите на германецот Калед ел Масри, дал изјава која е од клучно значење за добивање на спорот кој германскиот Арап го води против Македонија во Судот за човекови права, нема лично да се појави во Стразбур, туку судиите ќе ја користат неговата писмена изјава при одлучувањето. Ова го потврди Филип Медарски, македонскиот адвокат на Ел Масри. - Со сослушување на двете страни на 16 мај, заврши судењето и сега ја очекуваме одлуката што би требало да биде соопштена во јули или во август. Идентитетот на сведокот нема да го откриеме. За такво нешто овластување има само судот - вели Медарски. Мистериозниот сведок го најави Џејмс Голдстин, британскиот адвокат на Ел Масри за лондонски „Телеграф“, најверојатно за да привлече медиумско внимание. Голдстин, притоа, не спомна дека сведокот дал само писмена изјава и дека нема воопшто да се појави во судот. „Ден“, со оглед на тоа што судењето е завршено и изјавите веќе не можат да се повлечат, вчера официјално се обрати до Судот во

Најден мртов ск Телото на Драги Д. (53) било најдено завчера вечерта во скопската населба Илинден. Трупот во фаза на распаѓање околу 19.30 часот бил забележан во атарот на скопската населба Илинден, кај месноста Велешка петља. Според информациите на полицијата,


ДОСИЕ

Вторник, 22 мај, 2012 година

13

А ЗА ТУЖБАТА НА ГЕРМАНСКИОТ АРАП ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА

окот на Ел Масри нема појави во Стразбур Стразбур барајќи го името на тајниот сведок, но до затворањето на весникот одговор не добивме. Колку за потсетување, Калед ел Масри е Германец од либанско потекло, кој спроти Нова 2004 година, според негово тврдење, беше уапсен од македонската полиција под сомневање дека е терорист вмешан во нападите од 11 септември 2001 година во САД. Тој тврдеше и дека 23 дена бил испрашуван од македонските инспектори, а потоа предаден на агентите на ЦИА во Скопје, кои со авион го пренел во Кабул, Авганистан, каде уште пет месеци бил измачуван, а потоа ослободен и исфрлен во Албанија, од каде се вратил назад во Германија. Според Маргарита Цаца Николовска, поранешна македонска судијка во Стразбур, ова не е невообичаена практика на судот. - Судењата во Стразбур не се како класичните судења. Изјавата може да се користи од судиите, двете страни немаат можност за испрашување на сведокот, но можат да ја коментираат неговата изјава. Колку што мене ми е познато, судот за овој случај треба да донесе одлука за прифатливост на тужбата и доколку таа одлука биде позитивна, тогаш ќе се произнесе за аргументите на двете страни - вели судијката Николовска. Владиниот адвокат веќе кажа дека Македонија бара отфрлање на тужбата на Ел Масри како задоцнета. Ел Масри, откако не успеа да добие правда во САД, бидејќи тамошниот суд ја отфрли неговата тужба поради опасност да се изнесат државни тајни, ја тужеше Македонија во скопскиот кривичен суд, а откако не успеа да добие судење, неговите адвокати сега ја тужат Македонија во Стразбур. Тој не успеа да добие правда ни во Германија зашто тамошното обвинителство сè уште го нема дотерано случајот до обвинителен акт.

опјанец констатирано било дека се работи за Драги Д.(53) од населба Илинден, кој на 1 овој месец бил пријавен како исчезнат. Смртта ја констатирал лекар од Итна медицинска помош, а по наредба на истражен судија, телото на починатиот е однесено во Судска медицина за обдукција.

Летачкиот записник е еден од доказите на Масри против Македонија

Случајот на Ел Масри, според досегашните докази, е доста тенок, односно тоа што неговите адвокати го имаат се посредни докази. Меѓу тие докази е записникот за летови од скопскиот аеродром, во кој се гледа дека американски авион слетал на 23 јануари 2004 година. Ел Масри тврди дека со тој авион е однесен во Авганистан. Друг доказ на адвокатите е неговиот пасош на кој има влезен печат од македонските полицајци, но нема излезен печат. Нашето МВР ова го објаснуваше со тоа што Ел Масри излегол од Македонија кај Бла-

це кон Косово, каде честопати се случувало да не се удираат излезни печати во пасошите. Во Германија, пак, беше направено изотопско вештачење на косата на Масри, од кое беше утврдено дека тој навистина престојувал неколку месеци во некоја блискоисточна држава. Сепак, не по стои ниту еден директен доказ за неговиот случај иако поранешната државна секретарка на САД, Кондолиза Рајс, во една изјава, на прашање за случајот Ел Масри, кажа дека „грешки се случуваат“. А.Б.

Малолетник претепал старец Петнае сетгодишно момче завчера во Кочани крвнички претепало постар кочанец затоа што тој го навредил. Малолетниот Р.Џ.(15), соопшти полицијата, поради наводна претходна навреда, го претепал 62-годишен кочанец Т.М. Тепачката се случила околу 12.30 часот,

на улицата Славко Стоименов во Кочани. Напаѓачот почнал да го удира Т.М. со клоци и со тупаници, по што тој паднал на земја. Повредениот бил одне сен во болница каде биле констатирани скршеници на ко ски, по што бил задржан на понатамошно лекување.


14

СКОПЈЕ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ДЕЛ ОД ЖИТЕЛИТЕ ОД ТОПАНСКО ПОЛЕ РЕВОЛТИРАНИ ОД ТОПЛАНАТА СКОПЈЕ-СЕВЕР

Наместо парно, тужби и извршители Д

Соња Т. ЈАНКОВСКА

ел од жителите во скопската населба Топанско Поле добиле тужби за зао станат неплатен долг за парно греење кое воопшто го немале. Станарите од зградата на улицата Тале Христов број 1/78 објаснуваат дека во периодот на кој се одне сува тужбата на највисоките катови речиси немало парно. Од тие причини во перидот од 2000 до 2001 година биле комплетно ослободени од плаќање сметки. Потоа, од 2002 година од „Топлификација Скопје-Север“, кои го снабдуваат овој дел со топлинска енергија, им било ветено дека пумпите ќе се поправат и затоа ќе мора да плаќаат 70 проценти од сумата на сметката. За таквата одлука жителите добиле и решение, но со стојбата не се подобрила и поднеле жалба да им се дозволи да плаќаат половина цена. Иако неколку пати изминативе години подне сувале жалби дека парното повторно не грее, од топланата не добиле никаков одговор. - Само еднаш дојде мајстор и виде дека парното навистина не грее, кога измери имаше само 16 степени. Тогаш ни кажаа дека не е во ред пумпата и бидејќи живееме на десеттиот кат не може да постигне притисок до таму. Рекоа ќе реагираат, но ништо. Се жалевме, повторно баравме да дојдат и да ја сменат пумпата, но никој до ден-денес нема дојдено. И ние самоиницијативно кога видовме дека парното не работи, престанавме да ги плаќаме сметките. Очекував дека барем тогаш ќе дојдат и повторно ништо. Зошто да плаќам сметки за парно кое речиси го немам. Годинава ни стигна тужба да платиме 170.000 денари за период од 9 години, токму за тој период кога парното не работеше, без никакво образложение. Од каде да најдам толку пари? Бидејќи не можеа да ми го наплатат долгот, сега преку УЈП секој месец ми ја земаат пензијата. Каде беа сите овие години да одговорат на нашите жалби. Нормално, кога видовме дека не доаѓаат да ја поправат пумпата, во 2009 година се исклучивме - вели Асир Ибуш, станар од зградата. Како што раскажуваат жителите, со слични проблеми се соочуваат и дел од другите станари од зградите на оваа улица. - Јас сега добив тужба да платам долг. За пари први се, а каде беа кога во зима се

Од Топланата велат дека се работи за зао станати фактури на корисници што не ги плаќале сметките

смрзнувавме од студ? Да плаќам за ладни радијатори, па уште и да ме тужат. Јас ќе се жалам до Народен правобранител - реагира жител од зградата на улицата Тале Христов. За конкретниот случај од топланата велат дека се работи за заостанати фактури на корисници што не ги плаќале сметките и тврдат дека надлежните навреме реагирале и дека сумата им била намалена за 50 отсто. Оттаму велат дека потрошувачите што се незадоволни од квалитетот на испораката на топлинска енергија можат да поднесат стандардно писмено барање до а.д. „Скопје-Север“ за проверка на квалитетот на греење. - По подне сеното барање, снабдувачот

врши мерење на температурите во про сториите кога за тоа ќе се создадат временски услови и доколку измерените температури се под 20°C, се доделува решение за процентуално ослободување за тековната грејна сезона, во согласност со Правилникот за утврдување на квалитетот на испорачаната топлинска енергија - велат од „Топлификација Скопје-Север“. Оваа топлана важи за најскап снабдувач на топлинска енергија во Скопје, неколку пати последниве години на скапата цена реагираа и жителите. Од почетокот на годинава до сега 113 корисници се откажале од услугата, а приклучени се 1.113 корисници.


СВЕТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

15

НАЈГОЛЕМАТА ОПОЗИЦИСКА ПАРТИЈА ВО ХРВАТСКА ИЗБРА НОВ ЛИДЕР

Карамарко на чело на ХДЗ За заменик-претседател на партијата е избран Драго Пргомет, додека досегашната лидерка Јадранка Косор остана без функција во ХДЗ

П

о маратонските внатрепартиски избори, Томислав Карамарко е избран за нов претседател на Хрват ската демократ ска заедница (ХДЗ). Во вториот круг од гласањето на партискиот конгрес Карамарко освои 971 глас, за разлика од неговиот конкурент Милан Кујунџиќ, кој освои 860 гласа од делегатите. Карамарко е поранешен заменик министер за внатрешни работи и шеф на разузнавачката агенција во Хрватска. - Никој не смее да биде вишок и заборавам на сите лоши работи што ги доживе ав за време на кампањата. Да тргнеме одговорно кон иднината. Но, ќе предложам на следните внатрепартиски избори да потпишеме кодекс на одне сување. Подметнувањата, грдите приказни и измисле-

ните биографии, со кои се среќавав, се под секое ниво и нема да дозволиме тоа да се случи на следните избори - изјави Карамарко. За нови потпретседатели и членови на претседателството на партијата се избрани кадри на Карамарко, па така без функција во партијата останаа некои од нејзините основачи, како Владимир Шекс и Андрија Хебранг. За заменик-претседател на партијата е избран Драго Пргомет, додека до сегашната лидерка Јадранка Ко сор остана без функција во ХДЗ. Тој им се заблагодари на сите членови на партијата за дадената доверба и порача дека со нив сака да ја изгради Хрватска како земја на благо со стојба. Според него, ХДЗ ги загубила минатите парламентарни избори поради низата афери и губењето на препознатливиот идентитет на партијата поради што станале како блуткава сол. Новиот шеф на ХДЗ најави дека единствена грижа ќе му биде единството во партијата и изрази надеж дека не се урнати сите мостови. Карамарко победата ја прослави со тамбураши, а Ко сор ја напушти салата уште пред да заврши гласањето. На новинарското прашање за неговиот став за заминувањето на Јадранка Ко сор од партискиот конгрес пред официјално

да заврши и без да му че стита на победата, Карамарко изјави дека не знае зошто направила таков потег. - Се заблагодарив за нејзината до сегашна работа, а зошто не останала до крајот на конгре сот мора да ја прашате лично - изјави Карамарко. Ко сор, пак, на новинарите им порача да одат да го сликаат новиот лидер. Карамарко уште во првиот круг порача дека ХДЗ мора да зајакне како партија на десниот центар, да ги задоволи политичките потреби на хрватскиот народ и да ги исфрли аномалиите и криминалот од своите редови. - Ќе бидеме цврста опозиција и ќе поддржиме сè што е во интерес на хрватскиот народ - изјави Карамарко и додаде дека сега борбата е за подобра економија. Карамарко е поранешен шеф на полицијата во Загреб и заменик-министер за внатрешни работи од 1996 до 1998 година. Првиот претседател на партијата беше Фрањо Туѓман, кој ја водеше од нејзиното основање во 1989 година до неговата смрт во декември 1999 година. Туѓман беше наследен од Иво Санадер во периодот од април 2000 година до јули 2009 година. По заминувањето на Санадер, кормилото го презеде Јадранка Ко сор и ја извршуваше функцијата до последниот конгрес.


16

СВЕТ

Во автомобили поради страв од нови потреси Илјадници италијанци завчера ја поминаа дождливата ноќ по автомобили, шатори и засолништа поради страв од нови земјотреси. Во текот на ноќта се регистрирани четири нови потреси со јачина од три степени според Рихтеровата скала, пренесува МИА. Најмалку седум лица загинаа, а 50 се повредени во земјотресот кој во неделата изутрината ја погоди северна Италија. Земјотресот со интензитет од шест степени според Рихтеровата скала во регионот северно од Болоња оштети или целосно уништи многу историски градби. Уште еден силен земјотрес со интензитет од 5,1 степен според Рихтеровата скала ја погоди завчера северна Италија, при што се урнаа многу згради кои претрпеа штета во првичниот земјотрес. Италијанските власти соопштија дека сега главен приоритет е да се пронајде сместување за околу три илјади евакуирани лица. Цивилната заштита во градот Финале Емилио постави шатори на фудбалски терен и во нив ги смести луѓето што останаа без домови. - На голем број лица куќите им се уништени, а други едноставно премногу се плашат да се вратат во домовите.

Црна Гора слави шести роденден Црна Гора вчера го прослави Денот на независноста, 21 мај, пренесува МИА. На овој датум на референдум во 2006 година Црна Гора се одвои од заедничката држава со Србија и прогласи самостојност. Според официјалните податоци, црногорската независност ја поддржале 230.661 граѓани или 55,5 отсто, додека за опстанок на заедничката држава со Србија биле 185.002 или 44,5 отсто. На референдумот гласале 419.240 граѓани или 86,5 отсто од вкупниот број гласачи. По повод Денот на независноста, 21 и 22 мај се прогласени за неработни денови во Црна Гора. Црногорскиот премиер Игор Лукшиќ по тој повод организираше прием на Цетиње, на кој истакна дека земјата за шест години независност покажала дека успешно може да одговори на сите предизвици и дека сигурно чекори кон европската иднина. Според неговите зборови, Црна Гора за шест години по стекнувањето независност остварила значајни резултати. Меѓу успесите на Црна Гора, според Лукшиќ, се визната либерализација и добивањето кандидатски статус за членство во ЕУ.

Вторник, 22 мај, 2012 година

ТРЕТА СРЕЌА ЗА ЛИДЕРОТ НА СНС ВО БИТКАТА СО ДЕМОКРА

Николиќ е но

Николиќ истакна дека Србија нема да скршне од европскиот пат и дека ќе го заштити народот на Косово

Л

идерот на Српската напредна партија (СНС), Томислав Николиќ, е новиот претседател на Србија откако во вториот круг од изборите го победи својот ривал, демократот Борис Тадиќ. На изборите, кои ги одбележи слабиот одѕив, Николиќ ја однесе победата со освоени 49,8 отсто од гласовите, додека Тадиќ заврши со 47 отсто освоени гласови. По прогласувањето на победата, Николиќ истакна дека Србија нема да скршне од европскиот пат и дека ќе го заштити народот на Косово и Метохија. Тадиќ веднаш му ја честиташе победата. - Постои божја правда. Сакам нормална Србија, во која еден ден и СНС и мене ќе нè победи некој подобар - порача Николиќ и додаде дека во Србија веќе не смее да има непријатели, туку само политички противници. Тој му се заблагодари на Тадиќ за честитките и истакна дека имал куртоазен разговор со лидерот на социјалистите (СПС) Ивица Дачиќ, од кого зависи формирањето на новата влада. Што се однесува до регионот, новиот шеф на српската држава порача дека Србија ќе гради добри односи со сите соседи, а најави и посета на Москва, Брисел и на Вашингтон. - Ќе имам добри односи со претседателот на Република Српска и другите претседатели од регионот бидејќи со луѓето што водат држави и народи односите не се гра-

дат врз основа на лични симпатии - порача лидерот на СНС. Тој истакна дека, како Шумадинец, нема генетски предиспозиции да ја мрази Хрватска и дека е потребно само Хрватска да покаже дека заслужила да биде членка на ЕУ и да ги реши прашањата за протераните Срби и нивните малцинства. Според него, Ср-

ДАЧИЌ: СÈ ЌЕ БИДЕ КОМПЛИКУВАНО Лидерот на Социјалистичката партија на Србија (СПС), Ивица Дачиќ, коментирајќи ја победата на Томислав Николиќ на вториот круг од претседателските избори во Србија, изјави дека од сега сè ќе биде покомпликувано. Дачиќ за „Блиц“ истакна дека треба да се почитува волјата на народот и што е можно поскоро да се работи на конституирање на новите органи. На прашањето дали досегашните коалициски договори и натаму важат, Дачиќ истакна дека новата ситуацијата поставува нова позиција на политичката сцена.

Тоа значи дека мандатарот го поставува претседателот и прашањето за тоа кому ќе му го додели мандатот. Секако дека сè ќе биде покомпликувано - рече Дачиќ. По парламентарните избори и првиот круг од претседателските избори, кои се одржаа на 6 мај, Тадиќ, Дачиќ и уште две мали партии се договорија да почнат разговори за формирање заедничка влада по вториот круг од претседателските избори. Целиот договор фактички беше базиран на претпоставката дека Тадиќ ќе победи во вториот круг од претседателските избори, што не се оствари.


СВЕТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

17

ТСКИОТ РИВАЛ ТАДИЌ

в шеф на Србија

бија сега има полоши односи со Црна Гора отколку со Хрватска. - Тоа за мене е неприродно, во Црна Гора живеат многу граѓани кои се изјаснуваат како Срби и на нив треба да им се обезбедат најдобри услови за живот, а на нивните деца услови за напредок и на тоа интензивно ќе работам со власта и со опозицијата во Црна Гора - рече Николиќ. Тој напомена дека ќе бара состанок со германската канцеларка Ангела Мерел бидејќи Германија е главниот сојузник на Србија и дека го прифатил повикот на Единствена Русија на 25 мај да говори на конгресот на партијата на Владимир Путин. Како приоритети во својот мандат тој ги наведе развојот на економијата, ослободувањето од сиромаштијата и корупцијата, партиските елити и олигарсите, како и наоѓање пријатели на Србија насекаде во светот. Според него, овие избори не биле референдум за тоа кој ќе ја води Србија во ЕУ, туку на нив се одлучувало кој ќе ги реши внатрешните проблеми што ги создале Борис Тадиќ и Демократската партија (ДС).

- Ова е врв на мојата политичка кариера и еден од моите најсреќни денови, освен оние во кои сопругата Драгица и јас славевме во семејството - потенцира Николиќ. Аналитичарите во Србија велат дека победата на Николиќ се должи на слабиот одѕив на изборите од 46 проценти и на големиот број неважечки ливчиња. Експертот Слободан Антониќ победата на Николоќ ја оцени како изборен земјотрес, со сосема неочекуван резултат. Аналитичарите се сог-

ласни дека пред Тадиќ сега стои уште еден предизвик, неговата партија да го задржи предизборниот договор со социјалистите и да формира влада. Во спротивно, новата влада ќе ја формира партијата на Николиќ. Политикологот Душан Јањиќ вели дека резултатите од вториот круг покажуваат оти гласањето повеќе било „против Тадиќ“ отколку „за Николиќ“, додавајќи дека сега е сосема можно влада да формираат социјалистите и напредните. Професорот од Факултетот за политички науки Милан Јовановиќ очекува новата влада да биде формирана од ДС и СПС, и дека во Србија може да се очекува период на кохабитација. Во првите коментари по победата на Томислав Николиќ, најголем дел од западните медиуми укажуваат дека таквиот резултат би можел да влијае и врз приближувањето на земјата кон ЕУ и на иднината на Косово. „Асошиејтед прес“ (АП) пренесува дека таквиот резултат тоа би можело да го забави настојувањето на Србија да влезе во ЕУ и да ги обнови тензиите во регионот поради националистичката политика на Николиќ. - Победата на Николиќ на изборите беше изненадувачка и фрли сомнеж врз тоа дали земјата ќе се придржува кон патот за членство во ЕУ или ќе почне да гледа сè повеќе на исток, кон Русија - оценува весникот „Њујорк тајмс“. Весникот потсетува дека Николиќ веќе се има изјавено оти Србија нема да стане членка на ЕУ доколку признавањето на Косово биде поставено како услов. По победата првите честитки до Николиќ стигнаа од ЕУ и од Русија. Порака од ЕУ гласи дека за Србија е одлучувачки да го продолжи европскиот пат, а од Москва дека руско-српската соработка има сигурна иднина. Србите избираа прв човек на државата по десетти пат. Досега функцијата претседател на Србија ја извршуваа Слободан Милошевиќ, Милан Милутиновиќ и Борис Тадиќ.

ТАДИЌ: НЕМА ДА БИДАМ ПРЕМИЕР Претседателскиот кандидат на демократите, Борис Тадиќ, му ја честиташе победата на Томислав Николиќ и му посака среќа. - Победата беше фер и заслужена, и му посакувам среќа во извршувањето на овие многу тешки должности – рече Тадиќ по соопштувањето на резултатите. - Зад нас се тешки четири години. Живеевме во потполно вонредни услови во економска смисла и беше логично целата

одговорност да оди кон претседателот на Србија - објасни Тадиќ. На Србите им порача да ги поддржат европските интеграции, а на сите политичари да ги задржат досегашните стратешки определби. Лидерот на ДС рече дека нема да биде новиот премиер и дека од денес ќе ги почне разговорите за коалиција и за формирање на новата влада. Тој истакна дека за тоа не одлучува само ДС.


18

СВЕТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ПОВЛЕКУВАЊЕТО НА НАТО ОД ГРОБНИЦАТА НА ИМПЕРИИТЕ ГЛАВНА ТЕМА НА САМИТО

Пакистан е клучот за Ав

Генералниот секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен, изјави дека меѓународната коалиција во Авганистан ќе остане нечепната и покрај плановите на Франција порано да ги повлече своите војници

С

тратегијата за излез на НАТО од Авганистан до крајот на 2014 година е на добар пат и има меѓународна поддршка, но допрва претстојат тешки денови, изјави американскиот претседател Барак Обама на самитот на НАТО во Чикаго, пренесува „Би-Би-Си“. - Овој самит на НАТО претставува доказ дека светот застана зад стратегијата што ја развивме - изјави Обама по неговиот состанок со авганистанскиот претседател Хамид Карзаи. Карзаи истакна дека е важно да се заврши со пренесувањето на одговорноста за безбедноста на авганистанските сили до крајот на 2014 година, за неговата земја веќе да не претставува товар за меѓународната заедница. Самитот се одржува во време кога неколку лидери се наоѓаат под голем притисок во своите држави за повлекување на нивните војници од Авганистан до крајот на 2014 година. Новиот француски претседател Фран-

соа Оланд вети дека ќе ги повлече француските војници до крајот на оваа година. Меѓутоа, генералниот секретар на НАТО, Андерс Фог Расмусен, изјави дека меѓународната коалиција во Авганистан ќе остане нечепната и покрај плановите на Франција порано да ги повлече своите војници. - Нема да има никакво избрзано повлекување. Сега сме во процес на постепено

УАПСЕНИ 45 ДЕМОНСТРАНТИ Најмалку 45 демонстранти се уапсени, а четворица полицајци ранети на протестите кои завчера почнаа во Чикаго против самитот на НАТО. Демонстрантите вчера се судрија со полицијата по протестниот марш од паркот во Чикаго кон конгресниот центар во градот, каде и се одржува самитот. Инаку, масовноста на протестите е под сите очекувања. Полицијата соопшти дека во протестите во неделата учествувале околу три илјади лица иако пред самитот антиглобалистите најавија повеќе од десетици илјади демонстранти. Демонстрантите им порачаа на лидерите на НАТО да не даваат повеќе пари за војни и да ги пренасочат средствата за излез од економската криза.

Педесетина американски ветерани од војните во Ирак и во Авганистан демонстративно ги фрлија на улица своите медали за заслуги, на тој начин покажувајќи го својот протест против војните. - Се претпоставува дека медалите се доделуваат за херојски подвизи. Јас не се чувствувам како херој. Не чувствувам дека ги заслужувам - изјави Зал Лепорт, 28-годишен ветеран од војната во Ирак, кој таму служел во 2005 и во 2006 година. Тој се пријавил во армијата на 19- годишна возраст затоа што не можел финанскиски да си дозволи да се запише на факултет и немал друг излез. - Станав очевидец на убиства и апсења на цивили во услови, што би ги нарекол незаконско окупирање суверена држава истакна ветеранот.

предавање на одговорноста за безбедноста на Авганистанците, а тој процес ќе биде завршен до крајот на 2014 година. За време на тој период трупите ќе се повлекуваат од Авганистан, а ние од борба ќе преминеме на поддршка - изјави Расмусен додавајќи дека целите и стратегијата на НАТО остануваат непроменети. Според планот на НАТО, по повлекувањето на меѓународните трупи Авганистан треба да добие парична помош и логистика за да авганистанските сили самите можат да се грижат за безбедноста на нивната земја. САД, Австралија, Британија и Германија ветија дека ќе дадат свој придонес во меѓународниот фонд наменет за помош. Алијансата треба да дава по четири милијарди годишно од 2014 до 2024 година за Авганистан, средства кои ќе одат како плати за авганистанските војници. Обама на самитот требаше да се сретне и со пакистанскиот колега Асиф Али Зардари од кого очекува повторно отварање на патиштата во неговата земја за снабдување на НАТО-силите во Авганистан, кои беа затворени во ноември минатата година заради воздушен напад извршен од САД, во кој загинаа пакистански војници. Преговорите запнаа кај условите кои Исламабад ги бара да се исполнат за да ја тргне блокадата. Имено, Пакистан бара јавно извинување за


СВЕТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ТОТ ВО ЧИКАГО

ганистан

убиството на пакистанските војници и преразгледување на американската политика за напади со беспилотни летала на територија на Пакистан. Покрај тоа, Пакистан бара НАТО да плаќа од 250 до 5.000 долари транзитна патарина за едно возило. Американскиот секретар за одбрана, Леон Панета, пред самитот истакна дека не очекува САД да ги прифатат сите услови иако соработката со Пакистан се смета за клучна за успех на меѓународната мисија во Авганистан, каде што 130.000 војници под команда на САД се борат против талибанските бунтовници. Покрај прашањето за Авганистан, на првиот ден на самитот беше донесена важна одлука за активирање на првата фаза на антивоениот штит во Европа и покрај противењето на Русија. Планот предвидува распоредувањето на американски воени бродови во Медитеранот, вооружени со пресретнувачи, како и радарски систем кој ќе биде стациониран во Турција. Системот на антиракетниот штит треба да биде активиран во четири фази и да стане целосно оперативен во 2018 година. На таквиот потег жестоко се противи Русија која смета дека антиракетниот штит директно ја загрозува земјата поради што Москва веќе нареди распоредување на ракети во Калинград, кој треба да бидат противтежа за американскиот штит.

19

Ципрас на европска турнеја Харизматичниот лидер на грчката левичарска коалиција СИРИЗА, Алексис Ципрас, кој би можел да има пре судна улога во одлучувањето на судбината на еврото, почнува турнеја низ европските пре столнини со една порака - време е за разговори. Ципрас рече дека сака да соработува со европските политичари кои размислуваат слично како него, како новиот француски претседател Франсоа Оланд, односно политичари кои сакаат да ја ублажат политиката на штедење со наоѓање нови начини за поттикнување на економскиот раст, прене сува „Ројтерс“. Во интервјуто дадено пред неговата прва посета на странска земја по неочекуваниот раст на популарноста на изборите на 6 мај, Ципрас истакна дека сака преговори за опстанокот на Грција во еврозоната. - Главна цел на оваа посета е тоа што сакаме владите на важните земји во ЕУ, Франција и Германија, да видат за што се залагаме затоа што она што се пренесува во Европа за нас не е тоа за што ние се залагаме и тоа што го сакаме - објасни Ципрас. Лидерот на СИРИЗА нема да разговара со владините претставници, туку со колегите левичари во Франција и во Германија, вклучувајќи го поранешниот претседателски кандидат во Франција, Жан-Лик Меленшон, како и Клаус Ернст и Грегор Гиси од германската левица. Ципрас ќе одржи прес-конференции во Париз и во Берлин за неговата порака да стигне до пошироката јавност. - Ние воопшто не сме антиевропска сила. Ние се бориме за зачувување на општествената кохе зија во Европа. Ние можеби сме најмногу проевропски ориентирана сила во Европа затоа што нејзини-

те доминантни сили ќе ја доведат унијата до не стабилност, а еврозоната до пропаст ако инсистираат на штедење - истакна Ципрас. Лидерот на СИРИЗА, кој има најголем рејтинг во Грција, по стојано се заканува дека ќе го искине договорот за варварските мерки за штедење наметнати од ЕУ и од ММФ, но Германија како мотор на ЕУ неколку пати јасно стави до знаење дека нема да има нови преговори за договорот склучен меѓу ЕУ, ММФ и Грција. Освен од Германија, порака стигна и од францускиот шеф на дипломатијата, Лоран Фабиус, кој рече дека Грците на изборите на 17 јуни не сме ат да изберат партија што ќе ја исфрли земјата од еврозоната.

Крвава годишнина во Јемен Најмалку 60 војници се убиени, а десетици ранети за време на подготовката за воената парада по повод 22-годишнината од обединувањето на јужен и северен Јемен, пренесува „Би-Би-Си“. Сите жртви во нападот се војници, а бомбашот-самоубиец што се разнел во толпата бил облечен во воена униформа. Голем број од војниците се пренесени во болница во тешка состојба, а лекарите не ја исклучуваат можноста бројот на убиените да се зголеми. Очевидци раскажуваат дека целиот полигон каде што се случил масакрот е „покриен со делови од човечки тела“. Западните медиуми објавуваат дека ова е прв напад од толку голем размер по стапувањето на власт во февруари на но-

виот јеменски претседател Абд Рабу Мансур Хади, кој вети дека со преземањето на должноста безмилосно ќе се бори против Ал Каеда. Досега никој не презел одговорност за нападот, но претставници на власта и на армијата претпоставуваат дека тој е извршен од јеменскиот разгранок на терористичката мрежа Ал Каеда, чии неколку лидери беа убиени во последните месеци. Јеменските безбедносни сили на 12 мај почнаа голема офанзива против Ал Каеда за да се врати контролата врз градовите во јужниот дел на земјата, кои беа преземени од терористичката организација. Од почетокот на операцијата, според податоци на некои медиуми, биле убиени 213 лица, меѓу кои 147 борци на Ал Каеда.


20

КУЛТУРА

Вторник, 22 мај, 2012 година

КА ПИ ТАЛ НО ТО ДЕ ЛО ЗА МА КЕ

Толковн и кошма П Игор ИВКОВИЌ

„Тоска“ вечерва на МОВ

Операта „Тоска“ од Џакомо Пучини, со гости од Бугарија и од Италија, вечерва е на репертоарот на фе стивалот „Мајски оперски вечери“. Диригент е Оливер Балабурски, режијата е на гостинот од Бугарија, Огњан Драганов, сценографијата е на Зоран Николовски, а костимите ги изработи Марија Папучевска.

Во улогата на То ска настапува Надја Веѕу од Италија, Кавадароси е Иван Момиров од Бугарија, Скарпија го толкува неговиот сонародник Нико Исаков, Анџелоти е Ернес Ибраимовски, Сполета - Саша Смилевски, а во другите улоги ќе настапат Драган Ампов, Славчо Димовски, Димитар Кожухаров и Десанка Глигориевиќ.

Работилница за програмата „Култура 2007-2013“ во НУБ Во организација на одделението Културно-контактна точка (ККТ) при Министерството за култура на Република Македонија, во соработка со ККТ на Република Бугарија, денеска со почеток во 10 часот во НУБ „Св. Климент Охридски“ ќе се одржи информативен ден и работилница посветени на програмата „Култура 2007-2013“ на Европската Унија. Настанот има цел да ги подготви потенцијалните корисници на програмата, културните оператори од Република Македонија за претстојните повици за аплицирање во 2012 година. Како што информираат организаторите, за

време на настанот ќе бидат претставени целите, критериумите и електронскиот формулар за аплицирање на програмата (дел 1.2.1 Проекти за соработка) и успешни проекти поддржани од програмата во чија реализација се вклучени македонски и бугарски културни оператори и тоа проектите: „Не/видливи градови“, кој како коорганизатор го спроведува „Арт медиа“ од Скопје, „Карневалот – крал на Европа (2 дел)“ кој го спроведува Музејот на Македонија и проектот „Размена на културите меѓу редовите“ реализиран од Градската библиотека во Софија. Во рамки на втората сесија ќе се одржи работилница за подготовка на предлог проект.

Промоција на монографија за филигранство Вечерва во „Галерија 8“, во Старата скопска чаршија, ќе биде промовирана монографијата „Златари, филигранисти и кујунџии на Старата скопска чаршија“. Автор на овој монумента лен запис за бисерот на Скопје е Џеладин Асани, кој целиот свој живот го по светил на златарството и на филигранството. Монографијата е прва од ваков

карактер, а ги обединува најзначајните занаети од Старата скопска чаршија, како што се златарството, изработката на филигран, но и кујунџиството. Асани во текот на својата занаетчиска работа е препознатлив во чаршијата по неговите уникатни предмети изработени од злато, сребро и филигран, кои се вистинско уметничко дело.

о дванаесетгодишна голгота, се ближи крајот на капиталното дело за македонскиот јазик и култура, шесттомниот „Толковен речник на македонски јазик“. Уште од 2000 година, откако почна проектот, вработените од Институтот за македонски јазик и нивните соработници се соочуваа со големи финансиски проблеми. - Создавањето на толковниот речник за сите нас беше и сон, но и кошмар. Изминатите 12 години наидувавме на големи финансиски, но и технички проблеми. Колку повеќе се задлабочувавме во проблемите, толку ние како тим бевме поуспешни и поупорни да го завршиме овој проект од историско значење - изјави Снежана Велковска, раководителка на проектот. Деканот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Максим Каранфиловски, промовирајќи го петтиот том од „Толковен речник на македонски јазик“ истакна дека сите други народи одамна ја завршиле обврската на сублимирање на сета јазична лексика, а ние допрва ја работиме. - Тешко ми е кога другите народи се готови со вакви проекти, а ние не сме ни на почетокот. Треба со здружени сили од сите институции, министерствата, институти да дадеме напор овој проект да се заврши што поскоро. Огромна благодарност до Министерството за култура, кое наиде на разбирање за важноста на овој проект - рече Максим Каранфиловски, декан на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ од Скопје. Министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска, истакна дека толковниот речник е дело од национален интерес за македонската култура и историја. - Празнината во македонската лексикогра-


КУЛТУРА

Вторник, 22 мај, 2012 година

ДОН СКИ ОТ ЈА ЗИК СЕ БЛИ ЖИ КОН КРА ЈОТ

иот речник е сон р за лингвистите Изминатите 12 години наидувавме на големи финансиски, но и технички проблеми, вели Снежана Велковска, раководителка на проектот

21

Промоција на цеде на дуото „Скупи“ Во Културно-информативниот центар вечерва, со почеток во 20 часот, ќе биде промовирано првото цеде на дуото „Скупи“, кое го сочинуваат Јета Старова Мехмети, флејта, и Ермал Мехмети, виолина. Цедето содржи преработки на стари албански народни песни и теми за флејта и за виолина во аранжман на Ермаљ Мехмети. Дуото „Скупи“ е формирано во 2006 година и досега реализирало многу настапи на значајни фестивали и манифестации во Македонија, на „Охридско лето“, „Скопско лето“, „Битолско лето“, „Есенски музички свечености“, а настапило и во Европа и во САД. Освен поединечни награди, дуото „Скупи“ е добитник и на признание за специфични музичари на меѓународниот натпревар во Рагуса, Италија, и на едно од најзначајните признанија во Македонија, статуетка за хумани и музички активности „Мајка Тереза“.

Нова стихозбирка од Иван Џепароски фија, конечно, се пополнува со ова капитално дело. Грижата за лексичкиот фонд е и наша грижа. Министерството за култура го поддржува овој проект и ќе продолжи и во иднина - истакна министерката Елизабета КанечскаМилевска. Петтиот том од „Толковниот речник“ ги содржи зборовите на буквите р и с, како и фразеолошки изрази. На 620 страници се поместени околу 80.000 лексички единици со повеќезначност и околу 1.000 фразеолошки изрази, како одлика на македонскиот јазик. Речникот излезе

во февруари годинава, цели 12 години по објавувањето на првиот том. Кога ќе биде завршен во своите шест или најмногу седум тома, речникот се предвидува да содржи повеќе од 100.000 зборови. Досега се објавени пет тома и се обработени околу 70.000 – 80.000 лексички единици. Секој одделен том содржи околу 1.000 фразеолошки изрази. Последниот том треба да содржи и речник на географски имиња, речник на скратеници и библиографија.

Изложба на ликовната колонија „Галичник“ Традиционалната изложба на Ликовната колонија „Галичник 2009 – 2011“ ќе биде отворена вечерва, во 20 часот, во Мала станица. На изложбата ќе бидат поставени дела од 23 уметници, учесници на колонијата, кои доаѓаат од повеќе европски земји и од Македонија. Делата, повеќе од 40 на број, го презентираат новиот медиумски правец на движење на оваа ликовна манифестација, а тоа е дигиталната уметност или уметноста на новите медиуми. Оттука на овие колонии учествуваа автори со завидни достигнувања во областа на фотогра-

фијата, видеоуметноста, на фотообјектите и на графичките објекти и слично. - Колонијата и понатаму го има квалитетот како пресуден репер во детерминација на нејзината улога и значење на културната национална и регионална мапа, но, секако, е единствена дигитална колонија на локално ниво и пошироко. Следењето на современите текови е должност и обврска што секоја потврдена организација, без оглед на тоа од кој домен е, треба да го следи и да стреми кон осовременување - вели Ана Франговска од организацијата на колонијата.

Во издание на „Дијалог“, во рамките на новата едиција „Синтези“, деновиве излезе од печат стихозбирката „Грабнувањето на Европа“ од Иван Џепароски. Стихозбирката претставува обемно поетско дело со повеќе од педесет песни создавани во последните две децении, структуирано во повеќе поетски циклуси од кои јасно е видлива мотивско-тематската насоченост на авторот да пее за митскиот, географскиот, историскиот, политичкиот, но и за уметничкиот и за естетскиот аспект на континентот Европа. Книгата е дополнета со критичко-есеистички видувања на Анастазија Ѓурчиновска, Владимир Мартиновски и на Соња Стојменска-Елзесер.

Изјава на денот „Денес мизантропијата е легален поглед на свет и чувство. Живееме во свет каде што е сосема нормално да си мизантроп.“ Егон Савин


22

КУЛТУРА

Вторник, 22 мај, 2012 година

Културното наследство е подарок за иднината В о МКЦ вчера беше одбележан 21 мај, Светскиот ден на културните различности и дијалог. Овој ден е назначен како ден на културните различности од УНЕСКО во 2001 година. - Во светот денес постои иницијатива „Направете нешто за културните различности“ и многу сум среќна што и Македонија е дел од таа иницијатива - истакна во своето поздравно обраќање Зојка Насковска, претставник на канцеларијата на УНЕСКО во Венеција. Кога се повикуваме на културните различности се повикуваме на човековите права, а слободата на изразување е основно начело во таа смисла. - Културната разноликост се негува со слободен проток на идеи. Луѓето треба постојано да се навраќаат и да се потсетуваат на културните различности бидејќи тие се извор на мир, стабилност, хармонија и на одржлив развој на секое здраво и демократско општество. Оттаму младите црпат информации за наследството, чие почитување нè става во поширок контекст како дел од светското културно нас-

ледство бидејки културата е заедничко наследство на целото општество - рече Лидија Топузовска од Националната комисија на УНЕСКО во Македонија. Беше промовирана публикацијата „Културното наследство во рацете на младите“, за која проф. Анета Серафимова подвлече дека е најуспешната програма на УНЕСКО досега реализирана и која е преведена на повеќе од 30 јазици, меѓу кои и македонскиот. - Со ова младите се вклучуваат во промоцијата и во заштитата на културното наследство на кое навистина многу треба да работиме. Незаслужено мал-

ку локалитети од Македонија се на листата за заштита на УНЕСКО и треба да направиме сè за тоа во иднина да се промени - рече Серафимова. Во продолжение се одржа дискусија на тема „Културното наследство, мост кон заедничка иднина“ и „Мултикултурализмот кај нас“. Н.П.


МОЗАИК

Вторник, 22 мај, 2012 година

23

„Евровизија“ порачува „Распали го огнот“ С è е подготвено за 57. издание за „Песна на Евровизија“ во главниот град на Азербејџан, Баку, кој е дотеран за да ги удо стои 42 земјиучеснички, но и многубројните обожаватели на фе стива лот. Со рекорден буџет од 50 милиони евра, нема сомнеж дека оваа година фе стивалот ќе биде најспектакуларен во историјата под мотото „Распали го огнот“. Организаторите ветуваат програма што го одзема здивот, а тоа се одне сува на церемонијалното отварање и на ревијалната програма во која ќе настапат некои од поранешните победници на „Евровизија“. Нашата претставничка Калиопи веќе е во Баку, одлично помина на првата проба, а по сетата на Азербејџан ја користи за што повеќе да ги запознае жителите на Баку и нивните обичаи.

Слаткаристика со рекордна гледаност По најавата за промотивните активно сти поврзани со новиот албум на Слаткаристика, кој официјално ќе биде претставен на пошироката јавност на 25 мај, од агенцијата на Слаткар информираат за рекордна по сетеност на новиот видеоспот за песната „Олабави ме“ на интернет. Но ви от ви де ос пот на Слатка ри сти ка за ин тер вал од 48 ча са, од нос но за еден ви кенд, бе ле жи 100.000 по се ти од пол но ќта на 19 мај, ко га бе ше по ста вен на ви де омре жата „Јут јуб“. Стати сти ката по ка жу ва де ка овој ви де о запис за вре мен ски ин тер вал од 24 ча са е прегледан 53.000 пати, а за цел ви кенд 100.000 пати.

статус: РУБЕНС МУРАТОВСКИ Абе, овој Ме си стварно не се чува, брз е многу, дури ни за пеналот никој не го чуваше:)

„Бенетон“ се спаси од тужба од Ватикан Познатата марка „Бенетон“ се спаси од тужба од Ватикан заради рекламата под наслов „Не-омраза“. Кампањата содржеше фотомонтажа со страстен бакнеж меѓу папата Бенедикт Шеснаесетти и Ахмед Мухамед ел Таиб. Тужбата е повлечена откако „Бенетон“ се извиниле и ја прекинале кампањата со контроверзната фотографија, а дале и значајна сума пари како донација за хуманитарните акции на Католичката црква. Наместо таа фотографија, сега во кампањата на „Бенетон“ во страсна прегратка се најдоа американскиот претседател и лидерот на Венецуела.


24

МОЗАИК

Вторник, 22 мај, 2012 година

Затемнување на Сонцето

ци, креирајќи ефект на огнен прстен. Соларното затемнување се случува секоја година, но таканареченото прстене сто е многу ретко. Тоа се случува кога орбитата на Ме сечината е во својата најоддалечена точка од Земјата, а поблиску до Сонцето.

Почина Робин Гиб, пејачот на прославената група „Би џис“ Робин Гиб, пејачот и композитор на прославената британска поп-група „Би џис“, умре на 62-годишна возраст, по долга и тешка битка со ракот во стомакот. Во кусото соопштение на неговото семејство се вели дека смртта на Гиб предизвикала голема тага. Поради здравствени проблеми и ракот, Гиб во последните три години откажа низа свои концерти во Велика Британија и во Европа. Тешката болест предизвика да му бидат направени неколку хируршки интервенции. Минатиот месец тој десетина дена беше во кома откако настанаа компликации во неговото лекување. Славниот пејач заболи од воспаление за белите дробови, но лекарите успеаја да го елиминираат воспалението така што во еден момент Гиб изјави дека „најлошото помина“. Робин Гиб и неговите браќа Морис и Бари во текот на својата долга 40-годишна кариера успеаја да продадат повеќе од 200 милиони плочи и цедеа и да создадат десетина светски хитови. Пресврт во нивната кариера е филмот „Треска на саботната вечер“ и музиката што ја компонираа и ја изведуваа во филмот. Робин Гиб е роден на 22 декември 1949 година на островот Ман, во Ирско Море, 35 минути пред својот брат близнак Морис. Во раните педесетти години на 20 век семејството се преселува во Англија, а оттаму за Бризбејн, во Австралија. Првите хитови ги имаат направено во Сиднеј, во 1958 година, но откако виделе дека австралиски-

от пазар е недоволен за нивните амбиции, тројцата браќа во 1966 година се вратиле во Велика Британија. Прв голем успех им е песната „Масачусец“, во која водечки вокал е Робин Гиб.

25

ВОЗМОЖНА МИСИЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ ВЕЛОСИПЕДИСТИ

Преку „Тур де Франс“ до врвот на Алпите Сакаме да го извозиме патот до Алпите по најтешките превои, велат од првото велосипедско здружени „Вело Европа“

Илјадници луѓе во Северна Америка и во делови на Азија вчераутро излегле за да го видат прстене стото затемнување на Сонцето, кое во САД се случува првпат по 18 години, а по повеќе од 170 години во Токио. Ме сечината затемни повеќе од 90 проценти од сончевите зра-

МОЗАИК

Вторник, 22 мај, 2012 година

Ч

Игор Ивковиќ

леновите на првото велосипедско здружение на граѓани „Вело Европа“, во периодот од 6 до 26 јули, ќе учествуваат во ревијалниот дел на престижното велосипедско натпреварување „Тур де Франс“. Новоформираното здружение на велосипедисти од Македонија, чија основна цел и мисија е унапредување и развој на велосипедизмот како спорт и алтернативно средство за транспорт во Македонија, во Франција со своите велосипеди ќе ги искачуваат Алпите. - Ова е втора година Македонци да бидат дел од илјадниците посетители што го следат ова светско натпреварување „Тур де Франс“. Ние ќе го следиме караванот на велосипедистите кои ќе се натпреваруваат, но, во исто време, решивме да направиме и еден досега нереализиран подвиг на нашите велосипедисти, да ги искачиме Алпите и тоа по најтешките превои

во Франција - вели претседателот на „Вело Европа“, Слободан Трајковски. Неформално, оваа група велосипедски ентузијасти постои подолг период. Познати се меѓу јавноста по нивните тури за возење низ Македонија, преку кои со велосипед ги посетуваат нашите планини, манастири, културноисториски предели од високо значење. - Целта е да се однесат луѓето што е можно подалеку од градот за да ја запознаат Македонија, и себе самите од друг аспект. Најнепознатиот терен во Македонија ќе им го направиме поблизок. Мариово е најретко населениот регион во Европа. Секогаш велиме дека ја сакаме Македонија, но дали ја познаваме? Затоа, како можеме да сакаме нешто ако не го познаваме? Мариово е одличен терен за запознавање на предел досега познат само за малкумина - вели Слободан Трајковски, претседател на „Вело Европа“ и организатор на настанот. Во тек се подготовките за вело-маратонот „Мариово 2012“, којшто ќе се одржи на 27 мај. Овој настан вклучува две тури. Првата тура почнува и завршува во селото Манастир и вклучува посета на селата Бешиште, Градешница, Старавина и Зовиќ. Вкупната должина е 47 километри и се вози по неасфалтиран пат. Втората тура се вози по регионалниот пат Прилеп - Витолиште. Се тргнува од село Манастир, се посетува селото Витолиште и по истиот пат се враќа во Мана-

„Почеток и крај“, нова песна на „Но енд“ Енергичниот поп-рокерски состав „Но енд“ наскоро ќе ја промовира најновата песна насловена „Почеток и крај“. Како комплетен автор на песната се потпишува Роберто Поп-Димитров, со кој младите штипјани одамна професионално соработуваат. Поп, рок и фанк-елементите остануваат во стилот на „Но енд“, тие најавуваат дека „Почеток и крај“ ќе биде вистински летен хит. На забавната музичка сцена момците се активни речиси четири години, а лани во родниот Штип се претставија на фестивалот за забавна музика „Макфест“ со песната „Мојот храм“. Препознатливи по одличните и незаборавни настапи исполнети со богат репертоар од рок, поп, фанк, латино, реге, македонска и музика од поранешните југословенски простори, „Но енд“ важат за мајстори на клупските забави. Групата ја сочинуваат четворица членови, Петар Цицев, вокал и гитара, Мартин Ристов, тапани, апсолвент на остеск пијано, Ќире Денов, бас-гитара, дипломиран контрабасист на Музичката академија во Штип, и Иле Здравев, гитара. Во меѓувреме, „Но енд“ се активни низ

целата земја со натсапи во Струмица, Радовиш, Неготино, Гевгелија, Велес, а претстојното лето календарски го распоредија со настапи низ градовите. Кон крајот на месецот заедно со новата песна ќе биде готова и нивната најнова фотосесија.

стир. Вкупната должина е 27 километри. Втората тура е наменета за послабо подготвени велосипедисти и ќе може да се извози со секаков тип велосипеди. - Нашето здружение преку турите кои ги

организираме има цел да го пренесе европскиот начин на живот во Македонија, што ќе резултира со поздраво општество и зачувување на животната средина - додава Слободан Трајковски.

Уште еден ден до фестивалот „Здраво млади“

На 24 мај во Младинскиот културен центар почнува дводневниот фестивал „Здраво млади“, кој во својата програма ќе опфати култни музички имиња за кои организаторите велат дека се дел од столбовите на македонската музичка сцена. - На исцрпен состанок вчера беше донесена одлука дека домашната поддршка треба да биде засилена. Ги почитуваме и имаме целосна доверба во младите и надежни Сиз, „Јуне енд калтур девелопмент“, но нивната формација е напаѓачка, а не сакавме искусниот Мирко Попов да го оставиме сам во одбраната, па затоа ја засиливме одбраната со искусните „Сетхстат“ - велат организаторите. Групата „Сетхстат“ третира одредена сфера од музичката уметност каде идеите се резултат на модерното урбано живеење, под влијание на традиционалните музички вредности. Употребата на фолк-ритми, мелодии и мотиви како заднина за креирање на сопствениот музички израз, наместо копирањето и

реаранжирањето, ја прави нивната музика уникатна. Ваквиот пристап им овозможува поголема слобода во нивното изразување и дозволува влијание од другите музички форми, како и нивно мешање, а ја сочува традиционалната вредност. Инструментите што ги користат се од релативно модерно потекло, што à дава на музиката специфичен и уникатен дух. За визуелизации годинава е задолжен Горан Костовски - Индог, еден од најангажираните диџеи во Македонија. Со диџејство се занимава од 2000 година и досега настапувал насекаде низ земјава, како и во Србија, Косово и во Словенија, но и соработувал со многу странски диџеи што настапувале во Македонија, како Канаѓанецот Тига, Словенецот Умек и други. Сепак, тој не се ограничува само на диџејската сцена и има работено со многу корпорации, како и со режисерите Иван Поповски, Зоја Бузалковска и со групите „Беј д фиш“, „Стринг форсис“, со музичарот, композитор и продуцент Дуке Бојаџиев.


26

ФЕЉТОН

Фељтон

Вторник, 22 мај, 2012 година

(23)

Евлија Челеби е еден од најголемите светски патописци. Објавуваме извадоци од книгата „Евлија Челеби за Македонија“, издание на „Слово“ од Скопје, во која тој пишува за македонските градови, културата, економските, општествените и политичките карактеристики на градовите низ кои патувал

Долниот голем град потсетува на рајскиот Дамаск

Г

оре, пред внатрешната, на високо ме сто, се наоѓа џамијата Охризаде. Охризаде било благородничко семејство, чиишто членови зазема ле угледни позиции. Охрид сè уште се наоѓа под нивна управа. Кога минувајќи одовде истата џамија ја видел султанот Бајазит, рекол: „Колку е убава, нека биде благословена од Алах“. Притоа прет ставник од семејството Охризаде ја бакнал земјата пред султанот и рекол: „Алах нека дозволи нејзината зграда заедно со сите севапи да им припаднат на Владетелот“. Задоволен од тие зборови, султанот Бајазит издал ферман во кој се вели на нејзината десна страна брзо да се изгради високо минаре. И денес оваа џамија со две минариња ја нарекуваат Хунќар (царска) џамија. Тоа е убава џамија со богата задужбина. А, бидејќи нејзината јужна страна е свртена кон езерото, одовде може да се видат сите забави на охридските рибари. Инаку, од нејзините прозорци пред кибла се гледаат сите имарети на градот кои се наоѓаат крај езерото и низ полето. Во дворот од оваа џамија кон небото се извишуваат високи стебла, под чиишто дебели сенки се одмораат и водат разговори сите учени наши многубројни пријатели од градот. На оваа страна живе ат и храбри момци левенти кои ги изведуваат своите витешки игри. Во градот Охрид по стојат шест мошне уредени христијански манастири, при што во секој има по околу 50 монаси и свештеници. Секое утро и вечер од храната која се готви во манастирските кујни им се дели и на муслимани.

Во охридската тврдина не по стојат ан, амам, чаршија или пазариште. Сиот про стор е исполнет со лозја и бавчи, а поради тоа што станува збор за голема тврдина, има и празни ме ста. Долниот голем град е мошне уреден и убав. Тој ме потсети на рајскиот Дамаск, што е тешко да се опише со зборови. Оние кои при спуштање од полјаната Усток има ле можност да го видат, велат оти е голем небаре Едирне и Бурса. Во Охрид има вкупно 17 маала, од кои 10 се муслимански. Најуредно е маалото Охризаде. Другите се: Теќиско, Кулоглу, Хајдар-паша, Коџа Сијавуш-па-

ша, Тулумба, Хаџи Хамза, Искендер-бег, Јунус Војвода, Гази-бег, Емир Махмуд, Кара Коџа, со еден збор сите маа ла се убави и напредни. Во градот по стојат 17 михраби, при што со најмногубро ен џемаат е Хаџи Касимовата џамија, која се наоѓа крај езерото. Теќе џамијата е на султанот Сулејман. Кулоглу џамијата е изградена во стар стил. Инаку, и Хајдар-пашината џамија е стар верски објект. Што се одне сува до Зулмие-џамијата, исто така е мошне про светлена, а ја викаат така бидејќи се претпо ставува оти е изградена со употреба на зулум.

Во судските сиџили се евидентирани 400 про страни рајски куќи, со бавчи и лозници, покриени со ќерамиди. Градот Охрид и неговата околина се исполнети со лозја и бавчи. Оној кој Охрид го гледа за првпат, му се чини оти има де сет до петнае сет илјади куќи. Околу градот нема никаква тврдина. Речиси од север, запад и југ е езерото, од исток сè до падините на полјаната Усток, градот секаде е исполнет со трендафили и друго цвеќе. Не е можно да се окружи со тврдина бидејќи неговите бавчи, бо стани и лозја се насекаде. Од сите згради најголема и небаре тврдина е сарајот Охризаде.


за патување 22.5.2012

ПЛАЖИ ОМИЛЕНИ МЕЃУ НУДИСТИТЕ

ВРЊАЧКА БАЊА, ЛЕКОВИТА И СПОКОЈНА

Биохотели, нов тренд во туризмот

Закинтос - дијамантот на Јонско Море

Мостови пред кои запира здивот


28 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

ЧКИТЕ О Р Г А Н А Т А У БА В И Н

redakcija@den.mk

С Т РО В И

С О Т Н И К А З нтот

а м а ј и д е р о М о к с н о Ј на

Д

околку сакате да поминете одмор на кој ќе уживате во волшебни плажи со бел пе сок, кристално чисто море, мир и хармонија, незаборавни доживувања и забава, тогаш по сетете го Закинтос, дијамантот на јонските острови и едно од најпо сетуваните туристички ме ста во Грција. Природните убавини и културните знаменитости, кои ги има речиси на секој чекор, ќе ве воодушеват и ќе ви го направат одморот незаборавен. Забавата на Закинтос е загарантирана бидејќи добрите домаќини се подготвени да ви понудат сè, само да се чувствувате убаво и задоволно. Клубови, кафулиња, дискотеки има речиси на секој чекор, а ре стораните ги подготвуваат сите традиционални специјалитети. Туристичките работници од Грција се потрудиле да им овозможат на го стите најразлични содржини со кои ќе го збогатат нивниот одморот и ќе ги покажат убавините на својата земја. Затоа секојдневно се ор-


ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ 29

Вторник, 22 мај 2012 година

ганизираат излети во околината на Закинтос. Турите имаат многу поволни, пристапни цени, кои најче сто чинат од 20 до 30 евра, па секој турист може да си го дозволи тоа задоволство. Најпопуларно е крсто сувањето околу островот, кое нуди не заборавно уживање во природните убавини на крајбрежјето, како и по сета на популарната плажа „Наваџио“. За љубителите на морскиот свет, вистинска атракција е прошетката со брод кој има стаклено дно, па туристите може да ги гледаат желките карета, кои се загрозен вид и домаќините по светуваат особено внимание за да ги сочуваат. Овие желки на Закинтос може да се видат од мај до октомври, а во тој период авионите не полетуваат од аеродромот навечер за да не го попречуваат нивното положување јајца. Западниот дел од Закинтос е идеално место за сите нуркачи и љубители на подводните авантури. Плажите „Плакаки“, „Порто Рокса“ и „Порто Вроми“ секогаш се посетени од авантуристите иако се тешкопристапни.

„Наваџио бич“ е најпо сетената и најатрактивната плажа на Закинтос и воопшто во Грција. Убавината и задоволството што ги нуди оваа плажа не можат да ги негира ат ду ри ни нај пре бирли ви те ту ри сти. Опкружена со големи карпи, до оваа плажа може да се стигне само со брод. На прв поглед ќе ве во оду ше ви тир киз ната бо ја на морето и белиот пе сок, кој дава слика на чистота. „Ксигија“ е ма ла плажа која е многу атрактивна бидејќи во водата има сулфур, кој се влева од планините што се во непо средна близина. На тој начин го стите уживаат во морската вода, а истовремено уживаат во благотворното дејство на сулфурот, кој ја ревитализира кожата.


30 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

redakcija@den.mk

А ДБИ НЕВЕРОЈАТНО УБАВИ ГР

д е р п и Мостов а р и п а з кои здивот ХАНГЗИ БАИ, КИНА

Овој неверојатен мост е еден од најдолгите во светот. Отворен е во 2008 година и е долг повеќе од 36 километри. Ги поврзува покраините Шангај и Нингбо, а неговата изградба чинела 1,4 милијарда долари. Всушност, во Кина се наоѓаат повеќето најдолги мостови, како што е најдолгиот железнички мост, најдолгиот прекуморски мост, најдолгиот интерконтинентален мост и други.

ЦИНГ МА, ХОНГ КОНГ Станува збор за мост со многу модерен изглед, кој се протега на 1.370 метри, а е изграден од 49.000 тони челик. Поврзува два острови и претставува една од најпосетените туристички атракции, особено кога е спектакуларно осветлен ноќе.

МАГДЕБУРГ, ГЕРМАНИЈА Веројатно не е еден од најубавите, но, секако, е неверојатен со самото тоа што не е обичен мост туку воден канал. Покрај тоа, тој е своевиден политички симбол би-


Вторник, 22 мај 2012 година

ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

31

то Освен шегоријата и во кат спаѓаат нски уметничк те и и г т на вис азлика од дру остор м дела,за нски објекти, ат по о л т е к д архите ожат да се по голем, вите м атегории - нај жок и е многу к ајширок, најт и сите н г , најдолг Избегнувајќи е ви ги . и о н н ции, слич сифика ме осумте а л к е и т вува претста ви мостови најуба ветот. дејќи неговата изградба го помогна с на обединувањето на Западна и Источна Германија.

СТАРИ МОСТ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Првобитниот Стари мост во Мостар постоел полни 427 години, па откако е срушен во војната во 1993 година, изграден е новиот Стари мост кој е отворен во 2004 година. Многумина го сметаат за еден од најубавите мостови на светот заради неговата убавина, околината што го опкружува и заради неговата симболика.

ТАУЕР БРИЏ, ЛОНДОН Иако изгледа многу постар, ова е еден од последните мостови на Темза

изградени во 19 век. Мостот е толку импресивен што се смета за икона на Лондон, а бил изграден така за да овозможи под него да поминуваат бродови до пристаништата што се наоѓале низзводно. Иако мостот порано бил често подиган, во поново време тоа се случува само околу 500 пати годишно.

МОСТОТ НА БОСФОР, ТУРЦИЈА Тој е еден од најважните симболи на Истанбул. Долг е 1.500 метри, а изграден на 64 метри над нивото на морето. Изградбата чинела околу 200 милиони долари. Оригиналноста на овој мост е во фактот што Истанбул е единствениот град во светот во кој еден мост поврзува два континенти – Европа и Азија.

РИАЛТО, ИТАЛИЈА Тешко е да се избере дали е поубав Мостот на воздишките или Понте де Риалто, но овојпат го избираме вториот. Неговата изградба траела од 1588 до 1591 година, а со векови бил единствениот начин пеш да се помине каналот Гранде. Мостот е една од главните знаменитости на Венеција.


32 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

НАЈПОЗНАТО БАЊСКО ЛЕТУВАЛИШТЕ ВО СРБИЈА

Врњачка Бања, лековита и спокојна В

о централниот дел на Србија, 200 километри јужно од Белград, во подножјето на планината Гоч, е сме стена Врњачка Бања, најпознатото бањско лекувалиште во Србија. Благодарение на добрата умерена континентална клима и на седумте минерални извори, Топла вода, Слатина, Снежник, Борјак и Бел извор, оваа бања е вистинско ме сто за одмор, но и за лекување на многу боле сти. Експлоатацијата на минералните извори експанзивно почнува во 1970 година. Топлата и ладната минерална вода лекувaат повеќе боле сти, како дијабет, хронични воспаленија на желудник и на црева, боле сти на мочните патишта и ред други заболувања, па затоа ова ме сто секоја година станува сè по сетувана и поатрактивна де стинација за луѓето. Со капацитет од 15.000 кревети, од кои 4.500 во хотелско сме стување и 850 во здравствените центри, Врњачка Бања нуди пријатно сме стување за секој турист. Добрите домаќини се трудат да понудат најразновидни содржини за по сетителите да се чувствуваат пријатно.

МОСТОТ НА ЉУБОВТА

Мо стот на љубовта е еден од најпознатите обележја на Врњачка Бања. Околу овој мост е испреплетена легендата за големата љубов меѓу офицерот Релјо и убавата девојка Нада. За нивната голема љубов зборувале сите. Но, војната ги разделила и офицерот Релјо се вљубил во друга девојка, а Нада останала сама. Девојките вознемирени од судбината на Нада, во желба да ја сочуваат својата љубов, почнале да ги испишуваат имињата на мо стот.

МАНАСТИРИ

Во Врњачка Бања и во нејзината околина се наоѓаат голем број споменици, манастири и цркви. Црквата „Свети Сава“, манастирот Жича, манастирот Студеница, се само дел од големиот број вакви спомени од минатото, а туристите што ги по сетиле зборуваат за прекрасната природа што ги опкружува и ви дава по себен мир и хармонија.

КАРНЕВАЛ

Секоја година во јули, една недела Врњачка Бања е најпо сетуваното ме сто во Србија. Околу 20.000 по сетители доаѓаат да уживаат во маскенба лот што нуди многу забава и дружење до раните утрински часови. Исто така, може да се забавувате и да по сетите некој од концертите кои се многу актуелни или да уживате во спорт ските дружења.

redakcija@den.mk


Вторник, 22 мај 2012 година

ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ 33


34 ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ

redakcija@den.mk

ПРИРОДНИ И ЕКОЛОШКИ

Биохотели, нов тренд во туризмот

В

истински хит во европските земји е изградбата на еколошки хотели, кои секојдневно сè повеќе ги привлекуваат туристите што сакаат да уживаат во убавините на природата и во здрава храна. Во моментов има 63 хотели од овој тип, како дел од хотелскиот синџир „Био хотели“, и тоа во Германија 35, во Австрија 17, во Шведска пет, во Италија четири и по еден во Шпанија, Ирска и во Франција. Најче сто се лоцирани во природа, во близина на скијачки терени или природни езера, што овозможува уживање во природните убавини. Логото на овој синџир хотели секогаш е по ставен на самиот хотел и тој е гаранција дека таму се служи органска храна. Во рамките на хотелите има и салони за разубавување, во кои кремовите што се користат се на природна база. Ѕидовите се обоени во еколошки бои, креветите немаат метални делови за да се избегне електромагнетното зрачење, а крпите и по стелнината се, исто така, од

природен материјал. Хотелите соработуваат и со локалното население, кое произведува органска храна, па затоа во хоте ли те на ме ни то

че сто има овчо си ре ње, јаг не шко и телешко ме со. Вработени те во куј ни те са ми подготвуваат те стенини, со сови, џемови и сокови. Исто така,

важ но е да се ка же де ка по големиот дел од храната не содржи глу тен. Ед нод нев ни от пре стој во еден од овие хотели чини 77 евра.


ДЕН ЗА ПАТУВАЊЕ 35

Вторник, 22 мај 2012 година

и н е р о м д о и и л Го

ПЛАЖИ ОМИЛЕНИ МЕЃУ НУДИСТИТЕ

П

осакувате одмор на место каде целосно ќе се ослободите од грижите на секојдневието, каде нема да се грижите дали костимот за капење е според последната мода, дали влечките ви одговараат со шапката и дали торбата за плажа ви е позната марка. Тогаш, идеално место на кое ќе можете да се одморите и да се опуштите од друштвените стеги се нудистичките плажи. Сè поактуелни во последно време, овие плажи нудат одмор и поинаков вид задоволство за похрабрите. РАЈСКА ПЛАЖА, МИКОНОС, ГРЦИЈА Едно од најпопуларните места во Грција, Миконос, не би бил вистинско туристичко ме сто доколку нема нудистичка плажа. Неконвенционалниот одмор нуди скијање на вода, банџи-скокање или поедно ставно лежење покрај прекрасната вода во друштво на студен коктел. ПЛАЖА Д’ЕН БОСА, ИБИЦА, ШПАНИЈА Плажата Д’ен Бо са е најголемата нудистичка плажа во Европа, но многу туристи велат дека е и најубавата. Ова место за одмор е привилегија за побогатите туристи што сакаат на плажа да уживаат без облека. Во непо средна близина на плажата се наоѓаат неколку хотела со пет ѕвездички, елит-

ПЛАЖА МЕКО, ПОРТУГАЛИЈА Плажата Меко е една од првите плажи што им ги отвори вратите на голите туристи. Се смета за нудистичка мека во Европа. Од едната страна е делот од плажата во кој уживаат нудистите, додека од другата страна е конвенционалната плажа, за туристите што сè уште имаат предрасуди. Покрај сангријата, во која уживаат како туристите така и домашните гости, на оваа плажа може да сурфате, а воедно да уживате во недопрената природа.

ПЛАЖА ТАХИТИ, САН ТРОПЕ, ФРАНЦИЈА

ни ресторани и кафулиња во служба на хедонистичкиот одмор. Оваа плажа нуди незаборавни ноќни забави. ПЛАЖА ТАХИТИ, САН ТРОПЕ, ФРАНЦИЈА Франција нуди за сите туристи идеален одмор и секаков вид забава, па и нудистите имаат свое катче на плажата Тахити. Оваа

плажа ќе ви дозволи да се опуштите и да уживате во морската вода и во прекрасното сонце на начин каков што вие сакате да се забавувате и да се релаксирате. За најпребирливите нудисти, идеален избор е плажата Кап д’Агде која е долга три километри. На оваа плажа можете да јадете, да шетате, да јавате и да се забавувате без ниту едно парче облека на себе.


36

СПОРТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ПО ТРИГОДИШНА ДОМИНАЦИЈА, МЕТАЛУРГ ОС

Вардар про повторн

Билјана Б. Петрушева

Р

акометарите на Вардар про се побед ни ци на јуби леј ното, 20. изда ние од Ку пот на Ма кедо ни ја. По сен за ци о нал ната по беда во фи на лето во салата „Борис Трајковски“ (26-23), „црвено-црните“ ја прекинаа тригодишната доминација на Мета лург и по осми пат победнички го залаеја пре стижниот пехар. По триумфот и титулата во регионалната лига СЕХА, ова е второ големо фина ле се зонава во кое Вардар про го надигра Мета лург, а Ве се лин Ву јо виќ та ктич ки го надмудри Лино Червар. - Дуелите меѓу Вардар и Мета лург веќе изве сен период имаат висока тензија и многу проблеми. Така беше и сега во фина ле то на Ку пот. Но, Вардар ус пеа да се но си со сето тоа и ја зеде втората титула се зо на ва, по три ум фот во СЕ ХА, бевме подобри од Мета лург и во ова фина ле и го осво ивме Ку пот на Ма кедо ни ја. Изгледа нам по ве ќе ни ле жат фи нал ни те мече ви отколку првенствените дуели со Металург. Две финални средби и две победи за нас.

Со фантастичен пресврт во финишот, вардарци го надиграа големиот ривал и по осми пат ја освоија титулата во Купот на Македонија Сега ни останува уште последниот дуел од плејофот во „Ка ле“. Ќе се обидеме да сториме нешто невозможно, да ги до стигнеме тие де вет гола раз ли ка од „Автокоманда“, можеби и ќе успееме, зошто да не - задоволно по триумфот истакна тре не рот на Вардар про, Ве се лин Вујовиќ. Во големото фина ле за одбрана на титулата во Купот, Металург ја имаше улогата на фа во рит, ре зул тат ска пред ност во поголемиот дел од мечот, судиски ветар в грб во неколку клучни моменти, два гола пред ност (19-17) и двај ца играчи по ве ќе на терен на стартот од последната четврти на од нат пре ва рот ко га са мо ру тин ски требаше да направат разлика за нова титула. Но, на ме сто тоа, со мно гу гре шки во од бра ната и та ктич ки не среде на игра во нападот, металурзите му дозволија на Вардар од пра ктич но за губе на си туа ци ја да

направи пре сврт и на крај заслужено да à се радува на победата и на титулата во националниот Куп. - Токму во тие моменти Металург го загуби натпреварот, кога имаа двајца играчи повеќе на терен. Можеа да дојдат на 5-6 гола разлика и тогаш сè ќе беше готово, но тие имаа неколку клучни утнувања, Милиќ во тие моменти неколку пати ре агираше извонредно на нашиот гол, во некои ситуации имавме среќа, но и доволно самодоверба да не паднеме во тие моменти и тоа на крај ни се исплати - истакна Вујовиќ. Вардар одигра со поголема желба, со голема пожртвуваност во одбраната и со многу појасна идеја во нападот. Вардарци знаеја да направат притисок во вистински момент, а Металург подлегна на притисокот и на лошиот експеримент на Червар, кој, наме сто предност, им доне се неколку лесно примени гола. „Црвено-црните“ ја


СПОРТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

37

СТАНА БЕЗ ТИТУЛА ВО КУПОТ НА МАКЕДОНИЈА

но го залеа пехарот користеа секоја шанса и поентираа и во ситуации со играч помалку, а исклучувања од судиите Митревски и Тодоровски добиваа најче сто во моментите кога го загрозуваа водството на Мета лург. Кога пикерот на Вардар, Стојанче Стоилов во 42. минута беше во ситуација да изедначи на 17-17, голот не му беше признат, а тој доби двојно исклучувања. Мета лург поведе со 19-16, но тогаш Вујовиќ ги „пре сече“ со тактички тајм-аут, кој наме сто со совети за играчите, почна со „укор“ кон судиите. Судиските две минути за Вујовиќ повторно му доне соа играч повеќе на терен на Мета лург, но и уште една неискористена шанса. Страхиња Милиќ на голот на Вардар имаше вкупно 13 одбрани, од кои повеќето ги собра во решавачките последни минути од натпреварот и беше еден од клучните играчи за пре свртот и триумфот за титула иако признанието најдобар голман во финалето на Купот, се разбира, оти-

НАУМЧЕ МОЈСОВСКИ: МИ СЕ ОТСЕКОА НОЗЕТЕ

На две минути пред крајот на финалето, додека Металург беше во напад, Наумче Мојсовски почувствува слабост, падна и остана да лежи на подот. По лекарската интервенција, Стевче Алушовски на раце го однесе својот клупски и репрезентативен колега до клупата на Металург. Првиот стрелец на „металурзите“ вчера беше на дополнителни лекарски прегледи. - Сега сум подобро, но се уште чувствувам слабост. Не знам точно што ми се случи, дали беше последица на удар или дехидрираност. Одеднаш почувствував слабост, ми се отсекоа нозете, паднав и не можев да станам. Имав дополнителни лекарски прегледи и анализа на крвта, по што треба да се утврди за што се работи - рече вчера Наумче Мојсовски.

де кај голманот на Мета лург, Дарко Станиќ. Добривое Марковиќ по стигна шест, а по четири гола во триумфот на Вардар запишаа Додер, Петриќ и Јовчевски. Кај Ме-

та лург наје фикасен со осум гола беше Наум че Мој совски, кој на крај ги до би и признанијата за најдобар играч и за најдобар стрелец на фина лето од Купот.

ДОДЕР НЕ ЈА ИЗНЕВЕРИ ДОВЕРБАТА Договорениот трансфер на капитенот Тихомир Додер од Вардар про во Металург неколку дена пред финалето на купот ги разгоре страстите меѓу двата ривали. Тоа ја отвори и дилемата дали Додер треба да игра и како ќе одигра против Металург. Вујовиќ ризикуваше и веруваше во неговиот професионализам, а Додер капитенски ја оправда довербата. - Беше потешко изминативе денови кога се дозна дека од следната сезона ќе играм за Металург. На натпреварот беше полесно, јас сум професионалец, мојата работа си ја завршувам до крај. Сега ја славам победата и титулата со Вардар, в година ќе видиме како ќе биде со Металург... Дали жалам што го напуштам Вардар и одам во Металург? Па, тоа е многу тешко прашање. И да и не. Од спортска страна не жалам затоа што со Металург следната сезона ќе играм во квалификациите за Лигата на шампионите и, најверојатно, ќе поминеме понатаму во ЛШ. Од друга страна, приватно, жал ми, е што оставам една ваква екипа како Вардар – вели Тихомир Додер.

МИХАЈЛОВСКИ: ПАЃА ВО ВОДА ДЕКА МЕТАЛУРГ Е ПОДОБАР Во меѓусебните дуели на двата македонски ривали сезонава, на регионална и на домашна сцена, Вардар про има подобар скор од Металург. Вардарци имаат две победи и две титули во СЕХА и во Купот на Македонија, а металурзите имаат еден триумф во првиот натпревар од плејофот што би требало да им ја обезбеди шампионската титула. Победивме заслужено и ова ни е една голема сатисфакција. Колку и да се фаворизира Металург и да се мисли дека е поквалитетна екипа, ние ги победивме во Загреб на неутрален терен, со неутрални судии во СЕХА во Автокоманда одигравме нерешено, загубивме заслужено во првиот натпревар од плејофот кога игравме под силен притисок на кој подлегнаа и играчите и судиите. Но, еве сега, во финалето на Купот, повторно заслужено го победивме Металург, така што тие општи констатации дека Ме-

талург е подобра екипа од нас, паѓаат во вода – изјави првиот човек на Вардар про, Михајло Михајловски. Сега „црвено-црните“ посакуваат уште еднаш да го победат ривалот и на последната првенствена пресметка. - Оваа победа во Купот може да биде дополнителен мотив за Вардар пред последниот дуел со Металург во „Кале“, но мислам дека не е реално да се очекува нешто повеќе бидејќи девет гола, сепак, се голема разлика за вакви дуели и мислам дека Металург ќе ја освои шампионската титула. Но, и ако не ги достигнеме тие девет гола разлика, што е објективно многу тешко, јас ќе бидам задоволен ако уште еднаш го победиме Металург во „Кале“ и сезонава да ја завршиме со повеќе победи во меѓусебните дуели – истакнува претседателот на Вардар про, Михајло Михајловски.


38

СПОРТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

Шкендија ја сопре серијата на Вардар без пораз Но ви от фуд бал ски шам пи он на Ма ке до ни ја, Вар дар, се соп на на прет пос лед ната преч ка во оби дот без по раз да го за вр ши пр венс твото. Ста ри от шам пи он Шкен ди ја ус пеа да го зе ме скал пот на „цр ве но-цр ни те“ и да стави крај на серијата на најтрофејниот ма кедон ски клуб од 31 меч без по раз во шам пи о натот, од кои 21 по беда и 10 не ре ше ни нат пре ва ри. Пр ви от по раз дој де во не де лата во Те то во отка ко Шкен ди ја го сов ла да Вар дар со 1-0. Стре лец на единс тве ни от гол бе ше Илир Ел ма зовски во 46. ми ну та од сред бата. Но, тоа се ка ко не ма да им пречи на вардар ци утре со стил да ја прос ла ват шам пи он ската ти тула на нат пре ва рот од пос лед ното коло против Мета лург. Навивачката група „Коми ти“ нај а ву ва го лем спе ктакл, на ви вач ко шоу за вра ќа ње то на шам пионскиот пехар во витрините на клубот по пау за од де вет годи ни. Ме та лург го за др жа вто рото ме сто на табелата пред последните 90 минути од шам пи о натот и дуе лот со Вардар во Ѓорче Пе тров отка ко на дома шен те рен сла ве ше над Бре гал ни ца со 2-1. Чурли нов во за врш ни цата од пр венс твото се на мет ну ва ка ко гла вен ре а ли затор во ти мот што го пред води Ѓор ѓи Хри стов и бе ше дво ен стре лец на ду е лот со штип ски от пр воли гаш. Единс тве ни от гол за Бре гал ни ца го по стиг на Ши шков. Охрид за гу би со убед ли ви 5-2 на

го сту ва ње то кај Си лекс и ја за гу би би тката за оп ста нок во пр воли га шкото друш тво, а Хо ри зонт Тур но во го освои При леп сов ла ду вај ќи го „фе нер џи јата“ 11 Октом ври со 1-2. Те текс ус пеа да издр жи на почет ни от ре зул тат на го сту ва ње то про тив Ра бот нич ки, а Ре но ва е раз и гра на по осво ју ва ње то на Ку пот и на дома шен те рен го дек ла си ра Напредок со убед ли ви 5-0. Пред пос лед но то ко ло од Пр вата лига, кое е на програмата утре, единстве на ди ле ма е ко ја еки па ќе го освои вто рото ме сто на та бе лата. Ме та лург има еден бод пред ност во од нос на Шкен ди ја, но во пос лед ни те 90 ми ну ти ќе ги од ме ри си ли те со но ви от шам пи он Вар дар во Ѓорче Пе тров. Шкен ди ја му го сту ва на Напредок во Ки че во. Што се од не су ва до дно то на пр венс тве ната та бе ла, 11 Октом ври и Охрид 2004 се се лат во вто роли га шко друштво, на нивно ме сто идната се зона во ели тата ќе на ста пу ва ат Пе ли стер и Дри та, а Те текс и Хо ри зонт Тур но во ќе игра ат ба раж-нат пре ва ри за оп ста нок во Пр вата ли га про тив тре топ ла си ра ни от и че твртоп ла си ра ни от тим од Вто рата ли га. Ре зул тати 32. коло, Пр ва ли га: Мета лург - Брегалница 2-1, Работнички - Те текс 0-0, Си лекс - Охрид 5-2, Ре но ва - Напредок 5-0, 11 Октом ври Тур но во 1-2, Шкен ди ја - Вардар 1-0.

ЧЕТВРТА СЕЗОНА ПО РЕД СЕ ЗА

Каде игра пехарот о По успесите со Лацио и со Интер (двапати), Горан Пандев го крена пехарот во најмасовното италијанско натпреварување и како член на Наполи

Г

оран Пандев ја продолжи својата доминација во Купот на Италија со четвртиот освоен трофеј во низа во ова натпреварување. Македонскиот ас ги одигра последните дваесет минути од финалето и учествуваше со една асистенција во триумфот на Наполи над Јувентус од 2-0, со што „наполитанците“ се закитија со големиот трофеј. Со тоа, македонскиот репрезентативец ја продолжи фантастичната серија во најмасовното италијанско фудбалско натпреварување, па сега може да се пофали дека четири сезони по ред се закитува со пехарот од Купот. Претходно, на Пандев тоа му успеа како член на Лацио и на Интер (двапати), но македонскиот интернационалец не крие дека овој последен пехар му е најдраг. - И претходно триумфирав во ова натпреварување, но овој трофеј, дефинитивно, ми е најмил. Имаме, навистина, фантастична група играчи, цела сезона се боревме за да

Надежите на тест со Холандија во Инсбрук

Младата фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година вечерва (19 часот) во Инсбрук ќе одигра тест-натпревар со Холандија, како подготовка за квалификациските мечеви со Фарски Острови и со Данска, кои претстојат на почетокот на јуни. Со оглед дека дел од стандардните репрезентативци, како Хасани, Спировски, Урдинов, Ристовски, Фазли, Таири, ќе заминат со А-тимот во Португалија, Бабунски ќе им даде шанса на овој тест на некои помлади фудбалери. Сепак, сè ќе биде насочено кон подобра подготовка за квалификациските натпревари.

- Во рамките на подготовките за продолжението на квалификациите за ЕП, ќе одиграме тест- натпревари со Холандија и со Албанија во Инсбрук. Тоа ќе биде добра можност да провериме и дел од помладите фудбалери кои ќе треба да го носат товарот во следниот циклус. Инаку, сè е насочено кон квалификациските дуели со Фарски Острови и со Данска, на кои ќе гостуваме, а тогаш очекуваме да бидеме комплетни и да се бориме за првите две места во квалификациската група - изјави Зоран Бошковски, асистент во стручниот штаб на Бобан Бабунски.


СПОРТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

КИТУВА СО ТРОФЕЈОТ

Пандев, таму е и д Купот на Италија

стигнеме до успех, а овој трофеј е само круна на нашата напорна работа. Дополнително задоволство е што во финалето го совладавме Јувентус, кому ова му беше прв пораз сезонава – изјави Пандев. Тренерот Валтер Мацари се реши да го остави македонскиот голгетер на клупата за резерви, пред него давајќи му шанса на Езекиел Лавеци, кому ова му беше последен меч

за „наполитанците“ пред летниот трансфер во ПСЖ или во Интер. Токму Лавеци учествуваше во акцијата за првиот гол кога беше соборен во противничкиот шеснаесетник од голманот на Јувентус, а Кавани го претвори пеналот во водечки погодок за Наполи. Во 71. минута Мацари го повлече од игра Лавеци и го внесе Пандев, а нашиот репрезентативец веднаш остави свој печат на мечот,

39

КАПИТЕНОТ СЕ ПРИКЛУЧУВА ВО НАЦИОНАЛНИОТ ТИМ

Капитенот на македонската фудбалска репрезентација, Горан Пандев, по освојувањето на пехарот во Купот на Италија, се врати кон обврските во националниот тим. Тој денеска на утринскиот тренинг треба да му се стави на располагање на селекторот Џон Тошак на мини-подготовките во пресрет на двата пријателски натпревари со Португалија и со Ангола, кои ќе одиграат на 26 мај и на 29 мај. Пандев не е единствениот што ќе доцни на собирот на Тошак, кој синоќа ја одржа првата прозивка и тренинг со повиканите фудбалери на стадионот на ФК Работнички. Агим Ибарими утре има натпревар со својот тим Марибор, исто како и Мухамед Демири со Тун во Швајцарија, а Иван Тричковски најавил дека има семејни обврски. Репрезентацијата ќе се комплетира дури во Цирих, в четврток, пред заминувањето за Португалија.

одлично организирајќи еден противнапад на својот тим и асистирајќи му на Марек Хамшик на вториот гол, со што беа разрешени сите дилеми за освојувачот на пехарот. Сè уште е неизвесно дали Пандев и во следната сезона ќе го носи дресот на „наполитанците“ бидејќи неговиот договор со овој клуб истекува на крајот од месецов. Во тек се преговорите меѓу Наполи и Интер за продолжување на пре стојот на македонскиот голгетер во Неапол, кои би требало да финишираат наскоро. - Сега сакам само да уживам во големиот успех и во новиот освоен пехар. Не размислувам за иднината, на клубовите е да се договорат, јас и онака не можам да сторам ништо во тие преговори - истакна најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев.


40

СПОРТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

ХРВАТОТ Е ПОДГОТВЕН ДА СИ ЗАМИНЕ ОД ТОТЕНХЕМ

Реал Мадрид во трка по Мо

Историска титула за Монпелие Фудба лерите на Монпелие имаа причини за радост откако си обезбедија ме сто во клупската историја но сејќи му ја на овој тим првата шампионска титула од неговото по сто ење. На Монпелие му беше доволно и реми во последното коло против Оксер, но оваа екипа целосно одговори на предизвикот, го доби мечот со 1-2 и уште еднаш покажа дека заслужено се искачува на тронот на францускиот фудбал. До стигнувањето на овој тим е уште поголемо ако се земе предвид скромниот буџет, кој е вкупно 13. по висина во францускиот шампионат, но тренерот Рене Жирар успеа да го извлече максимумот од своите фудбалери и да оствари неверојатен успех. Вреди да се напомене дека дуелот меѓу Оксер и Монпелие двапати беше прекинуван по петнае сетина минути откако домашните навивачи, бесни што нивниот тим испадна во втората лига, фрлаа тоалетна хартија и тениски топчиња на теренот. Сепак, ниту тоа не ги исфрли од ритам максимално мотивираните го стински фудбалери, кои на најдобар можен начин беа крунисани во нови шампиони на Франција. Монпелие и ПСЖ обезбедуваат директен пласман во Лигата на шампиони, Лил ќе игра квалификации за влез во елитното европско натпреварување, че ста на Франција во Лигата на Европа ќе ја бранат Лион, Олимпик Марсеј и Бордо, додека во следната сезона во втората лига ќе се натпреваруваат Каен, Дижон и Оксер.

И двата европски гиганти во следниот период ќе испратат официјални понуди за ангажман на фантастичниот хрватски плејмејкер

Л

ука Модриќ е зрел за трансфер во европски гигант, па не е никакво изненадување што хрватскиот репрезентативец воопшто не сака ниту да разговара за потпишување нов договор со Тотенхем, туку инсистира на заминување од „Вајт харт лејн“. Управата на „спарси“ минатото лето одолеа на нападите на Челси и го задржа Модриќ во своите редови, но и на челниците на овој клуб им е јасно дека Хрватот веќе ја има надраснато оваа средина и со право посакува трансфер во некој од поголемите европски клубови. Со оглед на фактот дека цената на овој извонреден плејмејкер на фудбалската берза изнесува околу 40 милиони евра, јасно е дека Тотенхем добро ќе заработи од овој трансфер и ќе им доволно средства за ангажман на до стојна замена за Модриќ, но и за најмалку уште еден суперквалитетен фудбалер во своите редови. Челси останува фаворит во трката по овој фудбалер откако новиот европски првак минатото лето ги имаше договорено личните услови со него, но проблем претставуваше што Тотенхем без размислување ги одбиваше сите понуди на „сините“ за овој фудбалер. Се очекува овојпат управата на „спарси“ да има помек став за ова прашање, па пону-

да од околу 35 милиони фунти би требало да биде сосема доволна за да се постигне договор и Модриќ, конечно, да го комплетира својот трансфер на „Стемфорд бриџ“. Сепак, челниците на Челси воопшто нема да имаат лесна задача да го комплетираат овој трансфер бидејќи од неодамна во трката по Хрватот се вклучи и Реал Мадрид.

СИЛВА КАКО РЕЗЕРВНА ВАРИЈАНТА Доколку Реал Мадрид не успее во својата намера да го ангажира Лука Модриќ, тогаш „кралевите“ своето внимание ќе го насочат кон Давид Силва. Шпанецот имаше одлична сезона во дресот на Манчестер сити, но не крие дека се чувствува носталгичен и дека би сакал да се врати во татковината. Челниците на Реал планираат да го искористат ваквото расположение на овој извонреден плејмејкер и да го доведат во Мадрид, но само доколку претходно не успеат да ја добијат трката со Челси по Модриќ. Силва би бил достапен за сума од околу 30 милиони евра, а лесно може да се вклучи да дојде до директна размена за Гонзало Игуаин, аргентинскиот голгетер кој се наоѓа на листата со желби на „граѓаните“.


СПОРТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

иЧелси дриќ

Жозе Мурињо не е најзадоволен од игрите на Ме сут Озил сезонава, Рикардо Кака сигурно ќе си замине од Мадрид, па јасно е зошто португалскиот стратег инсистира на ангажман на еден плејмејкер од светска класа, со Модриќ на врвот на неговата листа со желби. Одличниот стратег е убеден дека овој фудбалер би придонел за уште побрза игра и поголема ефикасност на неговиот тим, кој сезонава по стигна 121 гол во Примера, па затоа јасно побарал од своите работодавци да сторат сè што е во нивна моќ за да го доведат Модриќ на „Сантијаго Бернабеу“. Првичната понуда на „кралевите“ ќе изнесува 25 милиони евра плус Ласана Диара, но шпанскиот гигант е подготвен да оди и нешто погоре со својата понуда само за да излезе како победник од трката по еден од најдобрите плејмејкери во светот на фудбалот.

41

Торес е несреќен, сака да си оди Само еден ден по освојувањето на титулата европски шампион, Фернандо Торес ги разочара навивачите на Челси објавувајќи дека не се чувствува среќен во овој клуб. Шпанецот се наоѓаше во очајна форма во текот на целата се зона по стигнувајќи само шест гола во Премиер-лигата и вкупно 11 во сите натпреварувања, премалку за голгетерот за чии услуги „сините“ платија 50 милиони фунти во јануари 2011 година. Затоа, логичен беше изборот на Роберто ди Матео искусниот Дидие Дрогба да добие предност пред Шпанецот во финалето од Лигата на шампионите, но Торес јавно проговори за своето незадоволство од третманот што го има во Челси. - Во текот на сезоната се соочував со најлошите моменти во мојата кариера. Успеавме да се избориме за пласман во големото финале од ЛШ, а јас поголемиот дел од тој меч го поминав на клупата за резерви. Сметам дека е нормално да бидам разочаран бидејќи чувствувам дека се наоѓам во одлична форма, во последно време по стигнав и неколку погодоци, но очигледно е дека сè уште по стои недоверба во моите квалитети – изјави поранешниот член на Атлетико Мадрид и Ливерпул во интервју за шпанскиот весник „Ас“. Тој ја искористи можноста за да испра-

ти јасна порака до челниците на Челси дека сериозно ја разгледува можно ста за заминување од овој клуб. - Целата се зона би ја опишал како кошмарна, не сакам да ми се повторува истото и в година, повторно да минувам низ истите работи. Јас ја немам улогата во тимот што ја по сакувам, улогата што ми беше ветена кога дојдов овде. Доколку се нема доверба во моите квалитети, можеби најдобро ќе биде да си заминам оттука. Наскоро ќе седнам на преговори со челниците на клубот за отворено да продискутираме на оваа тема - истакна Торес.

Анжи со 45 милиони фунти го мами Ван Перси Рускиот клуб Анжи подготви неверојатна понуда за напаѓачот на Арсенал, Робин ван Перси, кого тренерот Гус Хидинк сака да го доведе ова лето во тимот од Махачка ла. Богатиот сопственик Сулејман Керимов е подготвен да му даде 45 милиони фунти на Ван Перси, што е сензационално богата понуда дури и во споредба со понудата на Манче стер сити. Ван Перси во рускиот клуб би имал неделна нето-плата од 300.000 фунти или 15 милиони фунти годишно. - Сакаме да се искачиме на врвот на рускиот и на европскиот фудбал, а за тоа ни се потребни врвни фудбалери. Би сакал да го имам Робин ван Перси во својот тим, впрочем, како и секој друг тренер во светот - изјави Гус Хидинк. Покрај Робин ван Перси, раководство-

то на Анжи веќе подолг период преговара со Интер и за ангажман на Весли Снајдер. Очигледно е дека Холанѓанецот Хидинк им верува на своите сонародници.


42

СПОРТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

Надал го совлада Ѓоковиќ во Рим Шпанскиот тенисер Рафаел Надал ја освои титулата на мастерс-турнирот во Рим. Тој во финалниот меч го совлада најдобриот светски рекет Новак Ѓоковиќ со 2-0 во сетови (7-5, 6-3). Финалето, кое во неделата беше одложено поради врнежливото време во Рим, се одигра вчера, а Надал успеа да му се реваншира на Ѓоковиќ за поразот од минатата година, исто така, во завршниот меч на овој турнир.

По исцрпувачка игра во првиот сет, Надал успеа да го комплетира со триумф од 7-5, а на почетокот на вториот сет веднаш направи брејк, што му овозможи да игра многу полесно. Ѓоковиќ се обиде да возврати, но не искористи дури шест брејк-шанси на сервис на Шпанецот, па на крајот уште еднаш го загуби сервисот. Надал славеше со 7-5 , 6-3 и ја освои титулата.

Шарапова сè поблизу до Азаренка Марија Шарапова успеа да ја одбрани титулата на турнирот во Рим откако во големото финале ја совлада Ли На од Кина со 4-6, 6-4, 7-6. Овој финален меч го одбележа фантастичното враќање на Русинката, која имаше негатива од 0-4 во вториот сет и се наоѓаше на прагот на пораз, но ги освои следните шест гема во серија,

израмни на 1-1 во сетови и потоа преку тајбрејк го одбрани трофејот освоен лани. Со триумфот на овој турнир Шарапова уште повеќе à се приближи на Викторија Азаренка на првото ме сто на листата на ВТА откако прворангираната светска тенисерка поради повреда го заврши својот настап во Рим уште во четвртфиналето.

ФОТО ВЕСТ

РУСИЈА, СВЕТСКИ ПРВАК ВО ХОКЕЈ НА МРАЗ Репрезентацијата на Русија ја продолжи својата доминација на светските шампионати во хокеј на мраз откако успеа да се закити со третата титула во последните пет години на овие големи натпреварувања. Русите целосно доминираа на СП што во изминатите петнаесетина дена се одржа во Финска, забележувајќи десет победи на десетте одиграни натпревари, а во големото финале убедливо ја совладаа Словачка со 6-2.

Францу во Блан Д

еновите кога репрезентацијата на Франција доминираше на европската и на светската фудбалска сцена се минато, па „триколорите“ се закитија со титулите на СП во 1998 и на ЕП во 2000 година. По срамното издание и прераната елиминација од последниот свет ски шампионат во Јужна Африка, сега главна цел на оваа репрезентација е да се стабилизира и да покаже дека може да се но си со најдобрите селекции на стариот континент. Тешката задача за враќање на Франција при самиот врв на европскиот фудбал му беше доделена на поранешниот капитен Лорен Блан, во кого сега навивачите на оваа селекција се крстат дека и како селектор ќе може успешно да ги предводи „триколорите“ во европскиот поход. Првичните знаци се повеќе од успешни, по променливите игри на стартот од ква лификациите, Блан успеа да со стави силен колектив, кој изгледа многу цврсто и моќно. Впрочем, Франција во својот единствен контролен меч во 2012 година на го стински терен ја совлада Германија со 1-2, што беше оценето како одлична увертира за прет стојниот шампионат во Полска и во Украина. - Свесни сме за значењето на овој шампионат и ќе дадеме сè од себе за да не ги разочараме нашите верни навивачи. Главна цел ни е да ја поминеме првата фаза, а потоа да се обидеме да направиме уште некој чекор напред – изјавува Блан. Французите се наоѓаат во група со Англија, Шведска и со Украина, а веќе во првиот меч ќе се сретнат со гордиот Албион, селекција што „триколорите“ ја имаат добиено во последните три меѓусебни дуели. Блан сигурно е адутот од клупата на Франција, но кога станува збор за играчите на теренот, тука најмногу се очекува од Карим Бензема. Голгетерот на Реал Мадрид

Батон има недов

Во зачот на Мек ла рен, Џен сон Батон, исто ка ко и не го ви от клуп ски ко ле га Лу ис Ха мил тон, нај а ви де ка ќе ата ку ва на по бе да на прет стој на та тр ка што ќе се во зи в не де ла за ГН на Мо на ко. Шам пи о нот од 2009 годи на истак ну ва де ка ла ни зас лу жил да по бе ди во Мон те Кар ло, но по ра ди по греш но из бра на та стра те -


СПОРТ

Вторник, 22 мај, 2012 година

зите се крстат и во Бензема

имаше фантастична се зона во дре сот на „кра левите“, а во меѓувреме го убеди и Блан да му ја даде улогата на предводник на нападот на националниот тим. Иако, севкупно гледано, има по стигнато само 13 гола на 42 средби за Франција во репрезентативната кариера, Бензема е подготвен да блесне токму на овој европски шампионат. - Никогаш до сега не сум се чувствувал

вака моќно на теренот. Доминирам во дуелите, лесно по стигнувам голови, па затоа имам храброст да се обидувам со поте зи што претходно не ми успевале. Европското првенство е едно од најголемите натпреварувања што по стојат и тоа сигурно ќе ми биде само мотив повеќе да се прикажам во што подобро издание и да помогнам Франција да оствари добар пласман - изјави Бензема.

ршена работа во Монако ги ја со три вле гу ва ња во бо ксот, на крај за вр ши трет, зад Се ба сти јан Фе тел од Ред бул и зад Фер нан до Алон со од Фе ра ри. - Имам не до вр ше на ра бо та во Мо на ко. По сто ја но ми е во мис ли те де ка ла ни имав огром ни шан си да по бе дам на тр ка та. Имав фан та сти чен бо лид, бев

мно гу брз, но по ра ди одре де ни окол но сти што не за ви сат од ме не, по бе дата ми из бе га од ра це. Се га се вра ќам та му да го до вр шам тоа што ми оста на не до вр ше но од ла ни. Са кам да го за пи шам мо е то име во спи со кот на во зачи што по бе ди ле та му со го ле ми от тим на Мек ла рен - из ја ви Џен сон Батон.

43

Леброн го запре падот на Мајами Све сен де ка евен туа лен неус пех на Ма ја ми ќе значи и добли жу ва ње на не го ви от тим до ели ми на ци ја од пле јо фот, Ле брон Џејмс ре ши це лос но да ја пре земе одговорно ста и ги предводеше „же шки те“ до голем три умф од 93-101 на го стувањето кај Индијана. „Кра лот“ Џејмс бе ше не запирлив за домаш ни те ко шар ка ри, за вр шу вај ќи го нат пре ва рот со 40 по е ни, 18 ско ко ви, де вет аси стен ции, две бло ка ди и со исто тол ку укра де ни топ ки, со што уште ед наш по ка жа де ка може да оди гра нај до бро кога тоа е најпотребно за неговиот тим. - Го чувству вав при ти со кот и ед но став но зна ев де ка тре ба да да дам сè од се бе за мо јот тим да по беди. Ја пре зедов од го вор но ста, но имав и од лич на помош од со и грачи те - из ја ви Џејмс. Од лич на игра за Ма ја ми при ка жа и Двејн Вејд, кој по стиг на 22 од сво и те 30 по е ни во вто рото полу вре ме, во кое „же шки те“ доми ни раа на двата де ла од те ре нот, напра ви ја це ло сен пре сврт и зас луже но дој доа до по беда. Сан Ан то нио спарс ја продол жи сво јата из во нред на се ри ја во пле јо фот, стиг ну вај ќи го ос мата по беда во ни за со ко ја по Ју та џез, го ели ми ни ра и со ставот на Лос Анџелес клиперс. Избрани ци те на тре не рот По по вич уште ед наш оди граа нај до бро ко га бе ше нај потреб но, беа од лич ни во од бра ната во са ми от фи ниш и со по бедата од 99-102 среде Лос Ан џе лес го прос ла ви ја сво јот плас ман во фи на ле то од Запад ната кон фе рен ци ја. То ни Пар кер учес тву ва ше со 17 по е ни во пос лед ни от три умф на сво јот тим, нај пре ци зен во та бо рот на Сан Ан то нио бе ше ве те ра нот Тим Дан кан со 21 по ен, а до двоцифрен ефект стигнаа и „ре зер ви сти те“ Џи но би ли, Спли тер и Нил.


44

ИНФОРМАТОР Режија: Леван Цуладзе Почеток: 20.00 МАКЕДОНСКА ОПЕРА И БАЛЕТ „Тоска“ Опера од Џакомо Пучини Диригент: Оливер Балабурски Почеток: 20.00

ДРАМСКИ ТЕАТАР „Умри машки“

Автор на текстот: Алдо Николај Режија: Коле Ангеловски Почеток: 20.00 МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР „Свадбата на Фигаро“

КИНО „МИЛЕНИУМ“ „Одмаздници“ Жанр: 3Д, акција, авантура, фантазија Режија: Јос Видон Почеток: 14.00 и 17.00, 20.00 и 23.00 КИНО „РАМСТОР“ сала 1 „Мачорот во чизми“ Жанр: авантура, анимација, комедија Режија: Крис Милер Почеток: 10.00 и 12.15 „Балкан базар“ Режија: Едмонд Будина Почеток: 14.15, 16.15 и 18.00

Автор на текст: Пјер-Огистен Карон де Бомарше

Полиција Брза помош Противпожарна бригада

192 194 193

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Топлификација 3076-200 Електро – Скопје – дежурен диспечер 3161-454 Служба за наплата 3116-099 Улично осветлување 2622-789 Водовод и канализација – дежурна служба 3073-010 Водовод 3163-240 Оџачарски услуги 2440-293 Пламен 2650-230 Организација на потрошувачите 3212-440 Комунална хигиена 3216-644 ЗДРАВСТВЕНИ ОБЈЕКТИ Клиничка болница 3147-147 3283-000 Воена болница Градска општа болница 3087-400 Гинекологија и акушерство – Чаир 2611-033

„Максим“ Режија: Кирил Трајковски Почеток: 20.00 „Скопје ремикс“ Режија: Група автори

Поликилиника Букурешт 3064-088 Поликлиника Јане Сандански 2469622 Неуролошка клиника 3147-342 Институт за белодрбни заболувања 3035-822 Институт за трансфузиона медицина 3226-923 Ремедика 2603-100 Систина 3099-500 Свети Лазар – гинеколошка болница 5112-016 Неуромедика 2042-323 Авицена – лабараторија 3179-001 Адриалаб 3296-925 Фармахем – биохемиска лабараторија 2031-905 Мак Медикус 3224-445 Неуропсихијатриски центар Др. Павлов 3236-667 Рендген дијагностика 3110-003 Центар за стерилитет 3213-697 Центар за сколиозии 3212-353 Национална СОС линија 15700 СОС телефон за помош од дрога 0800 11 444 СОС телефон за деца и

Вторник, 22 мај, 2012 година

Почеток: 22.00

ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ

сала 2: „Огледалце, огледалце“

Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00 МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби

Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Крис Милер Почеток: 12.00, 16.00, 18.00 и 20.00 „Мачорот во чизми“ Жанр: авантура, анимација, комедија Режија: Крис Милер Почеток: 14.00 „Предавство“ Жанр: акција, трилер Режија: Стивен Содерберг Почеток: 22.00 ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ

младинци 0800 12222 СОС превенција од трговија со луѓе 2777070 Прва детска амбасада 0800 12222 СОС превенција од ХИВ 0800 33 444 СОС Национална линија 070/141700 Сакам да знам – центар за сексуално здравје 3176950 Шелтер центар 070/520639 Кризен центар – Надеж – жртви од насилство 3173-424 Институт отворено општество 3136-400 Ветеринарна амбуланта Пет- Вет 3178-656 ПТТ СООБРАЌАЈ Будење 180 188 Информации Меѓународна ценетрала 182 Меѓуградска централа 901 Повик на сметка 1833 Точно време 185 Телеграми 186 Пријава на ПТТ дефекти 177 Федекс – брза пошта 3111-116

МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ „Black & white Serbia“ - Жељка Момиров, Љубомир Вучиниќ и Владимир Ристивиевиќ „Орнаменти“ - Атанас Атанасоски КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Изложба на Владимир Симеонов МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: ДАУТ-ПАШИН АМАМ, ЧИФТЕ-АМАМ И МАЛА СТАНИЦА Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЕМС услуги - Од врата до врата

15000

СООБРАЌАЈ Меѓуградска 2466-011 автобуска станица Железничка станица 3164-255 Аеродром Александар Велики - Скопје 3148-333 Аеродром Свети Павле - Охрид 046 252842 Чех Ерлајнс 3290-572 Инех 3216-120 Делфина травел 3111-214 Кроација ерлајнс 3115-858 ЈАТ 3229-078 Регионален центар за управување со кризи 195 АМСМ – Помош на патишта 196 АМСМ – Инфо центар 15555 Воена полиција 3282-361 Матична служба 3117-766 Сала за венчавање 3118-250 Храм Свети Климент 3237-218 Храм Свети Димитрија 3162-919 Храм Света Петка 3238-066 Храм Пресвета Богородица 3227-165


ИНФОРМАТОР

Вторник, 22 мај, 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ

ХОРОСКОП

337 - Почина римскиот цар Константин Први Велики, првиот римски цар кој дозволи слободна исповед на христијанството. Тој е основачот на Константинопол (Цариград), новата престолнина на царството. 1813 - Во Лајпциг е роден Рихард Вагнер, германски композитор, реформатор на операта и централна личност во нејзиниот развој во третата половина на 19 век. Негови најзначајни дела се „Тристан и Изолда“ и „Лоенгрин“. Умре во Венеција, на 13 февруари 1883 година. 1819 - Парниот брод „Савана“, изграден во Џорџија, САД, пристигна во Ливерпул, во Велика Британија. Тоа беше првиот параброд кој за само 25 денови го преплови Атлантикот. 1885 - Во Париз умре Виктор Иго, француски писател, основач на францускиот романтизам во 19 век. Негови најпознати дела се романите „Клетници“, „Ѕвонарот на Богородичната црква во Париз“ и „Работници на море“. Роден е во 1802 година. 1885 - Роден е водачот на италијанските социјалисти Џанџакомо

Матеоти, кој во јуни 1924 го заробија и убија фашистите, по говорот кој го одржа претходниот ден во парламентот во кој документирано ги разобличи фашистичките методи и насилства на изборите. 1903 - Во селото Могила, Битолско, во борба против турската војска и полицијата загина Андреја Петров Блажески - Расолкоски, познат како Дедо Андреја, македонски револуционер и војвода. Роден е во Мало Црско, во средината на 19 век. 1907 - Роден е англискиот театарски и филмски актер, режисер и продуцент Лоренс Оливие, еден од најголемите толкувачи на ликови од делата на Вилијам Шекспир. Добитник е на најголемиот број награди „Еми“ за ТВ-творештво, наградуван е на фестивалот во Кан, а доби „Оскар“ за филмот „Хамлет“. Останати филмови: „Хенри Петти“, „Ричард Трети“, „Три сестри“, „Оркански висови“, „Ребека“, „Леди Хамилтон“, „Кери“, „Отело“, „Спартак“, „Картум“, „Маратонец“... 1915 - Во најголемата железничка несреќа во британската историја, во судар на два воза во Шкотска, загинаа 227 лица. 1918 - Германските воени авиони го бомбардираа Париз. Во историјата, тоа беше прво авионско бомбардирање на еден град. 1939 - Двајцата диктатори, водачот на германските нацисти Адолф Хитлер и водачот на италијанските фашисти Бенито Мусолини, го потпишаа

21.03 19.04

Овен - Пропуштените можности нема да се вратат назад, па другпат добро размислете пред да ја донесете конечната одлука. Совет: вашата амбициозност му пречи на партнерот и оттука произлегуваат сите недоразбирања.

20.04 20.05

Бик - Критиките на ваша сметка секогаш ве вадат од контрола, а тоа влијае на вашиот однос кон колегите. Не реагирајте толку агресивно. Совет: не обидувајте се да ги сокриете емоциите, љубовта се гледа во вашите очи.

21.05 20.06

Близнаци - Трпението е вашето главно орудие и благодарение на таквиот однос секогаш успешно ги реализирате своите цели. Имате впечаток дека некои колеги ви работат зад грб. Совет: акумулирајте позитивна енергија.

21.06 22.07

Рак - Идеите ви се на место, но реализацијата ви е многу лоша. Со ваков однос нема да напредувате. Совет: сакате да си играте со чувствата на другите луѓе, но кога играат со вашите чувства, тогаш сте многу агресивни.

23.07 22.08

23.08 21.09

десетгодишниот „челичен пакт“ за политички и воен сојуз. 1943 - Во Москва беше објавено распуштањето на Комунистичката интернационала, позната како Коминтерна, која беше основана во Москва во 1919 година. 1967 - Повеќе од 320 луѓе загинаа на пазар во стоковната куќа „Иновасион“ во белгиската престолнина Брисел. 1972 - Цејлон го доби називот Шри Ланка. Овој ден се прославува како национален празник на Шри Ланка. 1979 - Официјално е верификувано основањето на Универзитот „Свети Климент Охридски“ во Битола. 1989 - Индија успешно ја испроба првата ракета земја-земја со среден домет, станувајќи една од малубројните држави што располага со балистички ракети. 1992 - Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина се примени во Обединетите нации. 2004 - Економистот и реформатор Манмохан Синг стана 13. претседател на влада на Индија, прв Сик на оваа функција. 2004 - Шпанскиот престолонаследник, принцот од Астурија, Фелипе Бурбонски, и поранешната најпопуларна шпанска телевизиска новинарка Летисија Ортис се венчаа во Мадрид. Церемонијата на првото кралско венчавање на тлото на Шпанија по 98 години го обезбедуваа исклучително подготвени сили на полицијата и на војската, вклучувајќи ги и силите на НАТО.

Лав - Денеска ќе имате напорен ден испол нет со мно гу из не на ду ва ња. Се пак, не заборавајте на професионалното однесување. Совет: време е да ги посетите продавниците и да ја обновите гардеробата. Девица - Односите со партнерот ви се одлични, задоволството што го чувствувате и двајцата е причина и поттик за професионални успеси. Совет: посветете внимание на здравиот начин на исхрана.

22.09 23.10

Вага - Поради средбата со една личност од минатото, целосно ќе ја изгубите контролата и денот ќе го поминете во евоцирање спомени. Совет: ако сакате добра забава, тогаш организирајте семејно дружење.

24.10 21.11

Скорпија - Со горделивост и со надмено од не су ва ње не ма да на пра ви те авто ри тет пред соработниците. Спуштете се на земја. Совет: здравствената состојба ви е мно гу ло ша, на пра вете ле кар ска кон трола.

22.11 21.12

22.12 19.01

45

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Денеска е Св. пророк Исаиј

Свети пророк Исаија живеел и пророкувал 700 години пред Христа. Но, и покрај тоа, поради неговите јасни пророштва за Христовите страдања кои тој ги гледаше како да му се случуваат пред очи, црквата го нарече петтиот евангелист. Потекнувал од царски род. Се родил во Ерусалим, а татко му се викал Амос. Имајќи голема благодат во себе, тој се удостои да го види Господа опкружен со шестокрили серафими, кои непрестано пеат: свет, свет, свет е Господ Саваот. Пророкувал многу нешта на поединци и на цели народи, но најважни му се пророштвата за воплотувањето на Бога, за зачнувањето на пресветата Дева, за Јован Претеча и, како што рековме, за самиот Христос. Убиен е од своите сонародници, Евреите, надвор од ѕидините на Ерусалим.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св. Рита Била родена во 1381 година, во Ракапорена, во близина на Перуџа. Во куќата во која живеела, имала соба за молитви. Се омажила и имала две деца. Доколку сакала да оди во црква, морала да побара дозвола од својот сопруг. Тој бил убиен, а две години по неговата смрт умреле и нејзините две деца. Света Рита одлучила да оди во манастирот на сестрите на света Магдалена. Размислувала за Исусовите маки. Умрела во 1447 година. Стрелец - Подолг период партнерот има забелешки за вашето однесување и апсолутно е во право. Мора да му посветите поголемо внимание на семејството, пред сè, на децата. Совет: опуштете се. Јарец - Вие секогаш цврсто стоите на своите ставови без разлика дали сте во право или не. Таквиот став само понекогаш ги дава саканите резултати. Совет: не оптоварувајте се со лоши мисли без потреба.

20.01 18.02

Водолија - Еден рак сака да ви се доближи и да ви ги покаже своите чувства, но ако немате сериозни намери, кажете му да не се труди без потреба. Совет: оставете ги пороците, време е да почнете со здрав живот.

19.02 20.03

Риби - Ова е многу лош период за сите риби. Нема да бидете во состојба да ги реализирате ниту семејните ниту професионалните обврски. Но, не грижете се, доаѓаат подобри денови. Совет: одете на прошетка.


46

РАЗОНОДА

Вторник, 22 мај, 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 06.45 Добро утро, Македонијо 09.05 Без рецепт 09.25 Риба – сериски филм 10.00 Дневник 10 10.20 Македонски народни приказни 10.55 Ѕвон - образовна програма 12.00 За Македонија – документарна програма 13.00 Вести 13.15 Аграр

14.15 Трета доба - информативна програма 15.00 Вести 15.10 Без рецепт 15.25 Документарна програма странска обработена 16.15 Клара Шелер – серија 17.00 Дневник 1 17.45 Тротоар њуз - забавна програма

18.05 Риба – сериски филм 18.31 Витраж - емисија од културата 19.01 Македонски народни приказни 19.30 Дневник 2 20.15 КУД Мирче Ацев - концерт 21.00 Избор за песна на Евровизија 2012 - прва полуфинална вечер 23.00 Дневник 3

23.30 Клара Шелер – серија 00.20 Тротоар њуз - забавна програма 01.00 Без рецепт 01.15 Нем сведок – сериски филм 02.05 Риба – сериски филм 02.25 Клара Шелер – серија 03.20 Дискавери – документарна програма 05.15 Народна музика

07.05 Културна хроника 07.15 Оддел за убиства - серија 08.05 Документрана програма 08.30 Градини 09.00 Мојот пат 09.30 Филмополис - филмски магазин 10.00 Семејството Адамс – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 5+ 13.00 Цртан филм

13.45 Девици благороднички серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Дигитална зона - емисија за нови технологии 16.20 Доктор Хаус – серија 17.00 Цртан филм 17.10 5+ 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести 19.00 Метео

19.05 Спорт 19.10 Аларм за Кобра 11 – серија 20.00 Девици благороднички серија 21.00 Дијалози - емисија од културата 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија 22.45 Доктор Хаус – серија 23.30 Културна хроника 23.40 Надзор – игран филм

01.20 Сексот и градот – серија 01.45 Семејството Адамс игран филм 03.20 Културна хроника 03.30 Вести 04.05 Дијалози - емисија од културата 04.35 Дигитална зона - емисија за нови технологии 05.00 Храна и вино – емисија за гурмани 05.30 Играна серија 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецет на денот 09.25 Зајди, зајди талент реално шоу 09.35 Моите џебни миленичиња – цртана серија 09.55 Ај ти замижи-емисија за деца 10.15 Топ листа – Супер ѕвезда – емисија за деца 10.45 Во прво лице – забавна програма

11.15 Пресинг – информативна програма 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 К-15 – дневна доза 12.30 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 12.45 Зајди, зајди талент – реално шоу – кандидати 12.55 Вкусот на традицијата емисија за кулинарство 14.05 Моите џебни миленичиња – цртана серија

14.30 Портик – хроника на денот 15.00 Вести 15.10 Портик – хроника на денот 16.10 Во прво лице – емисија 16.40 Вкусот на традицијата рецепт на денот 16.55 Фактор здравје – емисија 17.15 К-15 – дневна доза 17.30 Вести 17.45 Пресинг – информастивна програма 18.15 Овде и сега – забавно информативна програма

19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 К-15 – дневна доза 20.10 Градот - документарна програма 20.40 Вкусот на традицијата – емисија за кулинарство 22.00 Вести 22.45 К-15 – дневна доза 22.55 Голи и смешни – еротска скриена камера 23.25 Мирис на убиство игран филм

07:00 Здраво Македонијо 09:00 Вести 09:10 Здраво Македонијо 10:05 Јунска ноќ – турска серија 10.55 Метео 5-временска прогноза 11:00 Вести 11:10 Oчајни домаќинки – турска серија 12:00 Разделба – индиска серија

13:20 Имотот на дамата – турска серија 14:15 Љубов и одмазда – турска серија 14:55 Метео 5-временска прогноза 15:00 Вести 15:25 Величествениот турска серија 16:10 Oчајни домаќинки –

турска серија 17:00 Јунска ноќ - турска серија 17:50 Екстра Ексклузив – забавен магазин 18:15 Метео 5-временска прогноза 18:20 Вести 19:00 Имотот на дамата – турска серија 20:20 Величествениот –

турска серија 21:30 Љубов и одмазда турска серија 22:40 Метео 5-временска прогноза 22:45 Вести 23:30 Екстра Ексклузив – забавен магазин 23:45 Лара Крофт 1 - игран филм 01:30 Разделба – индиска серија

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Под сенката на врбите играна серија 13.20 Љубов и казна - серија 15.20 Бурни времиња - серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Бурни времиња - серија

17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Бурни времиња - серија 21.05 Езел - играна серија 22.10 Преживеан - реално шоу 23.20 Дневник 23.45 Временска прогноза

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна лубов-шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер-Германија 10.10 Топ шоп 10.25 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб 11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Така како што времето

одминува - турска серија 12.45 Странски зет - турска серија 13.30 Нов свет – емисија на актуелности 14.05 Телешоп Бјорнер -Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Пет плус - детска емисија 15.35 Миленичиња во мојот џеб 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно со

А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна лубов - шпанска новела 18.25 Пицикато - забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Така како што времето одминува - турска серија 20.45 Под липите - турска серија 21.45 Странски зет - турска серија 23.00 Вести на македонски јазик

23.47 Преживеан без цензура реално шоу 00.30 Некој да ме чува - серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.25 Мојата ѕвезда - забавна емисија 02.15 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал 05.00 Зора зори -забавна емисија 06.15 Програмата продолжува 23.35 Во Центар - eмисија со Васко Ефтов 00.35 Ин моушн 00.50 Пицикато - забавна емисија 01.15 Така како што времето одминува - турска серија 02.00 Странски зет - турска серија 02.45 Под липите - турска серија 03.30 Опасна лубов - шпанска новела 04.15 Игран филм


Рецепт на денот

Полнето бело месо ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

400 г пилешко бело месо 4 парчиња печеница 4 парчиња кашкавал 10 ливчиња спанаќ 1 морков 1 чешне лук 4-5 ливчиња жалфија 100 мл бело вино половина лажичка густин l сол l бибер l l l l l l l l l

“SAGITTARIUS”

NEUKOST, NEPISMENOST

@ITEL NA DR@AVA VO EVROPA

GRAD VO MEKSIKO

NARODNI TANCI

ARTISTKATA MONTEZ

TENISERKATA MOREZMO

@IVOTNI (LAT.)

REKA VO RUSIJA

KO[ULA

NA OVA MESTO, TUKA

DROGIRAWE SO ETER

P^ENI^EN LEB ZA BOGOSLU@ENIE

PARALELNOST, NAPOREDNOST MUSLIM. @ENSKO IME GRAD VO [PANIJA

RALF LIPKE EKART

MESTO VO RUSIJA BLIZU GORKI

ORCE NIKOLOV VE[TA^KO KADREWE KOSA (MN.)

KARAT GRABLIVA PTICA CRVENILO EGIPETSKI BOG NA SONCETO

V

@ITELKI NA IRAN ZAGORSKO MA[KO IME (IKO)

VAREN ZELEN^UK, VARIVO

MESTO VO OSIEK MUSLIMANSKI U^EN SVE[TENIK

STRU^WACI ZA VINO P^ELARSTVO DU[A, DU[EVNA SOSTOJBA EZERO VO RUSIJA SVETA GORA

BLAGOSLOV (TUR.) MODEL NA “DAEVU#

POLUSVILENA TKAENINA IZUMRENO GOVEDO

AZOT

AVSTRIJA OFELIJA SALA PIKUERAS

ELEKTRON ESTONEC

^ETVRTATA EPOHA OD TERCIJAROT TITAN

VOSPALENIE NA UVOTO VOZA^ NA TAKSI VOZILO TEMPO

MARKA BORBENI HELIKOPTERI LICE NA ^IE IME E IZDADENA MENICA (MN.)

3 8

NENADARENI LU\E

REKA VO RUSIJA ^ETVRTI MUZI^KI STEPEN HRVATSKA INDUSTR. ZA NAFTA NA^IN NA LEKUVAWE

GRAD NA OSTROVOT KJU[JU, JAPONIJA

EGON CIMERMAN PITERS

PROBA, EKSPERIMENT (MN.)

4

6 5

4

5 2 1 8 2 5 3 1 3 6 2 3 4 1 8 9 1 7 7 6 6 3 9 8

8 1 5 2 7 4 1

6 3 7 3

5 2 4 9

8 8

6 2 4 9 9 7 4 8 4 1 7 3 2

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: NIKOLA KAREV, ETEROMANIJA, PARALELIZAM, RLE, ALIMA, UPA, OITA, INA, K, ON, SJAVA, ALOVOST, VARILO, IRANKI, ENOLOZI, ERDUT, TE, APIKULTURA, ECP, ARAL, ALAL, N, SATINET, A, E, OTITIS, MIOCEN, SUHOJ, TAKSIST, TRASATI, OPITI; SUDOKU: 1) 324 865 791, 816 973 245, 759 214 863; 482 159 637, 197 386 452, 635 742 189; 268 591 374, 973 428 516, 541 637 928; 2) 817 652 493, 426 983 571, 593 741 628; 271 496 385, 945 318 267, 368 527 149; 132 869 754, 759 234 816, 684 175 932

ПРИГОТВУВАЊЕ:

@ENSKO IME

PRETSEDATEL NA KRU[EVSKATA REPUBLIKA

TETOVO

Пилешкото бело ме со се сече хоризонтално за да се направи џеб, но треба да се внимава да не се исече ме сото до крај. Спанаќот треба да се свари, а потоа се ставаат неколку ливчиња во белото ме со. Потоа се реди печеницата, кашкава лот и морковот, кој претходно е исечен на тркалца. Ме сото се затвора со чепкалка. Во длабока тава се пржи лукот со листовите жалфија, колку да омекнат, потоа се вадат од тавата и се става ме сото. Се пржи по пет минути од двете страни. Кога ме сото е пржено, во тавата се додава виното, густинот и супата и се остава да се варат околу 10 минути на тивок оган.

47

РАЗОНОДА

Вторник, 22 мај, 2012 година


ЗРНЦА НА МУДРОСТА

ТИКЕТ СЕК Ј

Саканата жена никогаш не старее. Максим Горки

Паиде Транс Нарва Улл/Киса Тромсдален Кордоба Картагена

1 1

Полска Летонија

2 1

Кој нема пари во паричникот, треба да има мед во устата! Италијанска поговорка

Коефициент 7.3

ВИЦОТЕКА

l

18

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

18

20

20

l Штип

20

l Радовиш

23

l Кичево

l Неготино

20

l Кавадарци

18

19

17 l Охрид

l Делчево

Велес l

l Дебар

l Струга

22

l Кочани

21

18

16

20

Скопје l

l Прилеп

22

l Струмица

22 l Гевгелија

Битола

18

l Ресен

l

20 4 СРЕДА 24

посветуваат на тоа со кого јадат, отколку на тоа што јадат! Сенека Најубавиот момент во љубовта е бакнежот. Народна поговорка

- Па, затоа што мене ми рекоа дека треба да одлежам две години! *** Еден пациент му се жали на докторот: - Докторе имам проблем со жена ми, дома чува 20 мачки. Сè мириса како да умрел некој. - Па, почесто отворајте ги прозорците! - Не може, тогаш ќе ми избегаат гулабите!

Во текот на денешниот ден ќе дува слаб ветер од западен правец, кој ќе се движи со брзина од 12 километри на час.

19

l

Луѓето повеќе внимание треба

Таткото гледа натпревар, а синот возбуден влегува дома и вели: - Тато, тато, мама ја удри автомобил! - Почни да плачеш, јас веднаш доаѓам! - одговара таткото. * * * Дошол управникот на затворот во ќелијата на еден Црногорец и му вели: - Зошто не стануваш кога ќе влезам јас?

Крива Паланка

20

Ако имаш пари, тогаш си змеј, ако немаш пари, тогаш си црв! Подобро е да ти завидуваат отколку да те сожалуваат! Херодот

5 ЧЕТВРТОК 25

Денеска ќе имаме топло, но променливо време, со услови за слаби врнежи од дожд. Во Скопје минималната температура ќе биде 11 Целзиусови степени, а максималната ќе биде 26 степени. Влажноста на воздухот ќе биде 58 проценти, а видливоста до 10 километри. Биометеото е неповолно за луѓето со хронични болести. 6 ПЕТОК 25

*** Разговараат две пријателки и едната вели: - Имаш ново момче, гледам тренира, многу е згоден. Каков е како маж? - Како мојот лаптоп: одлична графика, а слаба батерија!

24

Барселона

24

Букурешт

19

Будимпешта

19

Загреб

22

Софија

26

Атина

16

Приштина

17

Сараево

20

Белград

Den 22 Maj  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you