Page 1

ДЕТСКИ ПРИЛОГ

1 5 денари

www.den.mk

vo ovoj broj

33o

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012, година 1, број 130

ОДБЕЛЕЖАН 20-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА АРМИЈА

4-5

Озгора мазно, оздола азно

7

ИСТРАГА ЗА „СЛУПЧАНЕ“

Наместо

по атот, по

самарот

ЗАВРШИ ТЕНДЕРОТ ЗА ВЕТЕРНИЦИТЕ ВО БОГДАНЦИ

Напролет струја од ветер

8


2

ВЕСТИ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

СДСМ: Здравството со малку „Ер тракторите“ вклучени во гаснење на пожарот во „Јасен“ вистински реформи Опозициската СДСМ оценува дека здравствениот систем во последните шест години пропаѓа постојано, има малку вистински реформи, долговите постојано се зголемуваат и се девалвира професијата на лекарите. - Не може секоја баналност да се прогласува за реформа и за нов проект - рече вчера на пресконференција Андреј Петров, секретарот на СДСМ. Според него, за да создаде слика за себе како голем реформатор, министерот Тодоров секојдневно се фалел со редовни активности на Министерството, како што е набавката на пижами и душеци. Ова е работа на одго-

ворните референти во заедничките служби во клиничкиот центар, а не на министерот за здравство, нагласи Петров. Прашан дали по последниот настан во Слупчане СДСМ планира да поднесе интерпелација за министерот за одбрана, Фатмир Бесими, Петров наведе дека најголемата одговорност треба да се бара во Владата. Лицемерно е, оцени тој, ставовите за настанот да се искажуваат преку соопштенија. - Тие се Влада, имаат во своите раце власт и можат да го санкционираат тој што ги прекршил и правилата на работа на Владата и законите на државата - наведе Петров.

„Журнал“: Ахмети непожелен на погребот на Џафери Претседателот на ДУИ, Али Ахмети, побарал да присуствува на погребот на неговиот политички опонент, почесниот претседател на ДПА, Арбен Џафери, но бил одбиен од ДПА, извести порталот „Журнал“, кој повикувајќи се на извори од ДУИ, тврди дека Ахмети добил негативен одговор со единственото објаснување дека „не е добредојден“. - На денот кога почина почесниот претседател на Демократ ската партија на Албанците, Ахмети изрази желба да учествува во церемонијата на последното испраќање на Арбен Џафери, но одговорот од

ДПА беше негативен. Тоа беше краток одговор, без натамошно објаснување. Рекоа само дека Ахмети не е добредојден и затоа не може да учествува на погребот - велат партиски извори од ДУИ за „Журнал“.

ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: Печатница „Серафимовски“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

redakcija@den.mk, 02/3162 666

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач и управител - Живко Серафимовски Главен и одговорен уредник - Бране СТЕФАНОВСКИ Заменик на главниот уредник - Љубиша НИКОЛОВСКИ Помошник на главниот уредник - Александар Сидоровски Уредници: Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Проблем во овој момент прет ставува Македонски Брод, односно „Јасен“ каде гори квалитетна борова шума на површина од 60 хектари. Дејствуваат околу 20 припадници на Дирекцијата за заштита и спасување, од ЈП „Македонски шуми“ и територијалната противпожарна единица. Вклучени се и двата авиона на Дирекцијата, „ер-трактор фајр бос АТ-802А“, рече на вчерашната прес-конференција Шабан Салиу, директор на Дирекцијата. Завчера, како што рече тој, во период од неколку часа, авионите не можеле да дејствуваат поради силниот ветер, кој правел чад и претставувал потенцијална опасност за негативно дејствување на моторите на авионите, со што би по стоела можност за не среќа и затоа ги приземјиле. Авионите биле упатени да дејствуваат на пожарот во општина Липково, Кумановско. Салиу рече дека во „Јасен“ има можност со пожарот да биде зафатена и друга површина. - Не е точно дека пожарот се шири кон Скопје и дека може да го загрози главниот град. Таква можност не постои. Со човечките ре сурси што се на терен и со авионите на Дирекцијата, очекуваме во текот на денот целосно да биде локализиран. Тој беше и пред два дена локализиран, но потоа повторно се разгори во делот кон Велес - додаде Салиу. Дирекцијата за заштита и

спасување се вклучи и во гаснење на пожарот во Велес, општина Чашка, кај ме стото Наковална. Зафатена беше површина од околу 250 хектари деградирана шума (габер и даб). Од Дирекцијата биле присутни 25 лица, кои дејствувале заедно со територијалната противпожарна единица, ЈП „Македонски шуми” и со припадници од локалната самоуправа. Во општина Липково гореше деградирана ниско стебле ста шума на 200 хектари. Присутни биле лица од Дирекцијата. - Оваа недела имавме повеќе активни пожари во Тетово, Македонски Брод, Ѓорче Петров, Велес, Сарај, Куманово, Арачиново, Желино, Гевгелија, Кичево, Крива Паланка и овие пожари се локализирани, односно изгаснати - рече Салиу, според кој, причините за поголем дел од пожарите се човечки фактор. Одговарајќи на новинарско прашање, тој рече дека од трите авиони за гаснење на пожари, во моментов два се во функција. На едниот авион се оштетени рабовите на пловките и направена е штета од 60.000 до 80.000 евра. Овој авион наскоро ќе биде испратен на поправка во Шпанија и во рок од 30 дена ќе биде поправен. Авионите на Дирекцијата до завчера имаат извршено околу 69 часови летови и имаат исфрлено околу 670.000 литри вода, во 279 летови. До завчера било потрошено 30.621 литар гориво.


ВЕСТИ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

3

АРМ со парада ќе го одбележи 20. роденден Со па ра да, на ко ја ќе учес тву ва ат еша ло ни од си те еди ни ци на Арми јата на Ре публи ка Ма ке до ни ја, де не ска во касарната „Илинден“ ќе би де од бе ле жан 18 aвгуст Де нот на Арми јата и 20-годиш ни от јуби леј. На цен трал ната свече ност ќе би дат пре зен ти ра ни бор бе ни те средс тва, тех нич ката форма ци ја и возду хоп ло ви те во форма ци ски от со став на АРМ, а ќе учес тву ва и еша лон од во о руже ни те си ли на САД. На ја ве но е при сус тво на пре тсе дате лот и вр хо вен коман дант Ѓор ге Ива нов, пре тсе дате лот на Со бра ни е то, Трај ко Ве ља но ски, пре ми е рот Ни кола Груевски, ми ни сте рот за од бра на Фат мир Бе си ми, начал ни кот на Ге не рал шта бот на АРМ, ге не рал-ма јор Го ран чо Коте ски, ми ни стри, прате ни ци, по ра неш ни ми ни стри за од бра на и начал ни ци на ГШ на АРМ, актив ни те и пен зи о -

ни ра ни те ге не ра ли на АРМ, ам ба са до ри и во е ни ата шеа. Свече но ста ќе би де од

отво рен ка ра ктер за ра ди што вле зот во ка сар ната ,,Илин ден“ во Скоп је ќе би де сло боден за си те гра ѓа ни што ќе

са ка ат да ја прос ледат па ра дата и да го прос ла ват јуби ле јот и Де нот на Арми јата, за ед но со при пад ни ци те на АРМ.

Македонските државјани меѓу рекордерите во барање азил од Швајцарија

Пакети со храна за Рамазан-бајрам

Ма кедон ски те др жав ја ни по втор но се ме ѓу најм но губрој ни те ба рате ли на азил во Швај ца ри ја во јули, со оп шти швај цар ското Феде рал но би ро за ми гра ции. Спо ред стати стич ки те подато ци на Би рото, 210 ма кедон ски др жав ја ни по бара ле азил во Швајцарија во текот на јули, со што тие се наш ле на тре тата по зи ци ја вед наш зад др жав ја ни те на Ери тре ја (445 барања) и на Нигерија (287 барања). Бројот на барателите на азил од Македонија за са мо еден ме сец се зголе мил за 82 про цен ти, додека од Србија за 68 проценти (187 барања). Покрај по стојаното зголе му ва ње на ба ра њата за азил од зем ји те од Бал ка нот, слична е тенденцијата и со ба ра њата на азил од Северна Африка.

Сто социјално загрозени семејства од муслиманска вероисповед денеска, по повод Светскиот ден на хуманитарните работници и верскиот празник Рамазан-бајрам, добија пакети со прехранбени производи. Распределбата на пакетите што ги обезбедија Црвениот крст на Македонија и „КАМ-маркет“, е поддржана од министерствата за економија и за труд и социјална политика. - Република Македонија треба да продолжи да се развива како земја во која мултиетничкиот и мултикултурниот начин на живеење и соработка е пример за сите држави во светот - изјави Спиро Ристовски, министерот за труд и социјална политика. Честитајќи им го празникот Рамазан-бајрам на муслиманските верници, министерот за економија Ваљон Сараќини порача дека овој пример на донирање помош за граѓаните треба да го следат не само државните институции, туку и компаниите, тие да бидат општествено и социјално одговорни.


4

ВЕСТИ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

Медал за храброст за загинатите во хеликоптерската несреќа Единаесетмината припадници на Армијата на Република Македонија што загинаа во хеликоптерска несреќа по враќањето од мисијата АЛТЕА во Босна и Херцеговина постхумно се одликувани со медал за храброст од претседателот и врховен коман-

дант на вооружените сили, Ѓорге Иванов. Указите за одликување се донесени по повод 20 години од основањето на Армијата на Република Македонија, соопштија од кабинетот на претседателот на РМ.

Претседателот Ѓорге Иванов 20-годишниот јубилеј од формирањето на АРМ, преку видеоконференциска врска, им го честита и на припадниците на Армијата што во моментов ја извршуваат должноста во мисиите во Кабул и во Сараево. Во својот кабинет Иванов вчера ги примил припадничките на Армијата на Република Македонија, кои ја извршуваа својата должност во мисијата ИСАФ во Авганистан и во мисијата АЛТЕА во Босна и Херцеговина. Заедно со нив кај Иванов присуствувал и началникот на Генералштабот на АРМ, генерал-мајор Горанчо Котески, информираат од кабинетот на претседателот.

Јубилеј во стари униформи и чизми

За да ги зачуваат нозете, војниците сами си купуваат чизми, кои чинат околу 130 евра

ВО МО ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА АРМ

Тони АНГЕЛОВСКИ

ајголем дел од профе сионалните војници и одбележувањето на јубилејот 20 години од формирање на Армијата го дочекаа со стари униформи и чизми и покрај најавите од воениот врв дека до 18 август сите војници ќе добијат нови униформи. Проблемот со старата опрема на војниците се провлекува со години и никако да се реши и покрај силните најави за распишани тендери и набавки на нова опрема. Последното ветување од воениот врв беше дека до прославата сите ќе добијат нови униформи, но тоа не се случи. Покрај тоа, доцнат надоместоците за станарина и за патни трошоци, а дневници за стража и за дежурство не се исплатени од март. Дури и началникот на Генералштабот на АРМ, Горанчо Котевски, во својот говор на прославата на роденденот на Армијата ја истакна потребата од подобрување на стандардот на војниците и од модернизацијата на АРМ.

Груевски: АРМ да не биде маша за дневно-политички поени

Да не дозволиме Армијата на Република Македонија да се претвори во маша за остварување дневнопартиско политички поени инспирирани од интересите на поедини партии и политичари кои ќе ја користат во партиски цели за додворување на одредена група гласачи, нарушувајќи ја на тој начин долги години градената доверба и меѓусебното почитување. Вака премиерот Никола Груевски вчера преку отворено писмо à го честиташе роденденот на АРМ.

5

20 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА АРМ

Н

ЧЕСТИТКИ И ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА ВО АВГАНИСТАН

ВЕСТИ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

„Рамковниот договор е реалност во Република Македонија и стремежот за соживот и за целосна интеграција во општеството на сите етникуми се од исклучително значење за нашата држава и тие треба да се поттикнуваат преку сите сфери“, се додава во честитката. Според Груевски, АРМ, со реформите што ги спровела во изминатите години, како и со учеството во мировните мисии, денес претставува еден од главните адути за зачленување на Македонија во НАТО.

- За остварување на одбранбените цели и за успешно извршување на мисијата на Армијата, потребни се и поголеми финансиски средства, особено за подигнување на животниот стандард и за модернизација на АРМ - рече во својот говор Горанчо Котевски, началникот на Генералштабот. Претходниот началник на Генералштабот на АРМ, Мирос-

лав Стојановски, по стојано го истакнуваше проблемот со стандардот и со опремата на војниците, но проблемите тешко се решаваат. Според Веле Крбале ски од Синдикатот на профе сионалните војници, сите силни заложби и ветувања остануваат само на зборови, а многу малку се спроведува во дело. - Ние немаме ништо од ветувањата, ни треба ре ално подо-

брување. Еве, гледате дека и оваа најава за униформите не се исполни, односно униформа добија само мал дел војници. Но, и тие што добија униформа, немаат чизми. Останува и проблемот со нашите колеги кои беа отпуштени според старото законско решение, кои останаа без егзистенција. И ова што се случи, поместувањето на границата за служба во АРМ, е само де-

лумно решение затоа што ни е решен статусот до 45 години, а потоа никој не знае каде ќе одиме - вели Крбале ски. Според него, војниците соочени со проблемот кој може да го загрози и нивното здравје, самите си купуваат чизми. Еден пар чизми чини околу 130 евра, но војниците велат дека мора да најдат пари затоа што, во спротивно, ќе им страдаат нозете.

Во Министерството за одбрана одбележани 20 години АРМ Со полагање цвеќе пред Споменикот на паднатите армиски припадници, врачување чинови на унапредените старешини и награди и признанија на пензионираните генерали, воени и цивилни лица, како и со доделување значки на загинатите македонски мировници во хеликоптерската несреќа и во конфликтот во 2001 година, вчера во кругот на Министерството за одбрана беше одбележана 20годишнината од формирањето на Армијата на Република Македонија. - Со прославата на големиот јубилеј, 20 години АРМ, сакаме да ги одбележиме сите главни камен-темелници на развојниот пат на вооружените сили. Историјата нè учи дека сè што е вредно не се создава преку ноќ. За тоа е потребен период на создавање, на растење, на постигнување зрелост и вложување огромни напори од повеќе генерации мажи, жени, војници, подофицери и офицери, цивилни службеници, државни раководства без разлика на нивната етничка и религиозна припадност - рече министерот за одбрана Фатмир Бесими во своето обраќање.


6

МАРКЕТИНГ

marketing@den.mk

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година


Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

ВЕСТИ

7

ПРОДОЛЖИЈА РАСПРАВИИТЕ ВО ВРСКА СО ИНЦИДЕНТОТ ВО СЛУПЧАНЕ

Котевски јавно го предупреди Бесими Н е ма да доз волам кр ше ње на поли тич ки те коп ја над гла ви те на при пад ни ци те на АРМ заради партиски интере си, му порача вчера началникот на Генералштабот на АРМ, Горанчо Котевски, на министерот за одбрана, Фатмир Бе сими, по повод прославата на 20-годишнината од создавањето на македон ската арми ја. Спо ред из во ри на „Ден“, ГШ, иа ко се огради од четворицата униформирани лица што во Слупчане се поклонија пред споменикот на ОНА наведувајќи дека биле вработени во Министерството за одбрана, ќе спроведе истрага за тоа по чи ја на ред ба тие за ми на ле та му. Ка ко што ве ќе објавивме, станува збор за мајор Беким Максути, раководител на Се кто рот за меѓународна соработка, по стар водник Фатмир Рамадани, како и ли ца од обез беду ва ње то на ми ни сте рот за од бра на, Фат мир Бе си ми, Ен вер Це ја ни и Бе ким Љати фи, вра боте ни во Ми ни стерс твото за од бра на. Из во ри од Ми ни стерс твото брифираат дека против нив ќе би де по веде на дис цип лин ска по стапка, односно можно е да се со очат со отка зи би деј ќи изразувале и застапувале политички ставови и убедувања во службата и предизвикува ле национална, верска и расна нетрпеливост, што, според Законот за одбрана, се смета за дисциплин ски пре кр шок. Каз ни те за непочитувањето на оваа законска одредба се еднократно нама лу ва ње на платата, спречу ва ње на напредо кот во ка ри е рата, од зе ма ње чин или дури и отказно решение. Според нашиот извор, по сетата на Слуп ча не и са лу ти ра ње то пред споме ни кот на бор ци те на ОНА из легле од

Нашиот извор тврди дека последиците ќе ги сносат четворицата униформирани лица, кои заминале таму, секако, не по своја волја

кон трола, од нос но не ја по стиг на ле по са ку ва ната цел и сега некој мора да биде казнет. Исти от из вор тврди де ка пос ледиците ќе ги сно сат четворицата уни форми ра ни ли ца, кои за ми на ле та му, се ка ко, не по сво ја вол ја. Ка ко што об ја ви „Ден“, тие по наредба на министерот Бе сими се задолжиле со армиската униформа специјално за тој настан. Сепак, во Мини стерс твото за од бра на ја демантираат таквата информација. - Немам информација дека е по веде на дис цип лин ска по стап ка против не ко го, ни ту, пак, де ка не кој се со очу ва со отказ – из ја ви вче ра порт па ролката на МО, Селвет Барути. Очигледно е дека инцидентот во Слупчане, иако предизви ка остри ре ак ции кај вла де јач ката ВМРО-ДПМНЕ, ка ко и прет ход но со ин ци ден ти те на Ка ле, тен зи и те во Струшко и убиството во Смиљковци, нема да ја разниша владејачката коа лиција. Извори во ДУИ се децидни дека владината коа лиција и натаму функцио ни ра бес пре кор но, од нос но дека острите ставови на нивниот вла дин парт нер се дол жат, пред сè, на оби дот на ВМРОДПМНЕ да привлече симпатии кај сво ето членство. - Нормал но е де ка има та кви ре ак ции од ВМРОДПМНЕ, само за да не испадне дека тоа било договорено меѓу коа лициските партнери. И ние пот пол но ги раз би ра ме - коментира функционер на ДУИ. Интегративците се децидни де ка по се тата на Бе си ми на Слуп ча не, со уни форми ра ни ли ца од сво јот ка би нет, тре ба да се сфати исклучиво во духот на поми ру ва ње то, од нос но во духот на Охридскиот рамковен договор. А.А.


8

ПАРИ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

ЗАОКРУЖЕНА МЕЃУНАРОДНАТА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА ЗА ПАРКОТ НА ВЕТЕРНИЦИ

Ветерници во Богданци од идната пролет А Д „Електрани на Македонија“ и „Сименс винд“ од Данска во конзорциум со грчки „Сименс АС“ потпишаа договор за испорака, транспорт, монтажа, пуштање во работа и за одржување на 16 турбини на ветер за паркот на ветернци електрани „Богданци“. Со таа активност е заокружена меѓународната тендерска постапка за изградба и за пуштање во работа на првата електрана од таков вид во Република Македонија, соопшти дене ска ЕЛЕМ. Турбините, се вели во соопштението, се меѓу најдобрите во својата класа. Инсталираната моќност на секоја од нив е 2,3 мегавати, висината на столбот изне сува 84 метри, а дијаметарот на елисата изне сува 93 метри. Монтажата на ветерниците ќе обезбеди вкупна инсталирана моќност на ПВЕ „Богданци“ од 36,8 мегавати, со што се заокружува првата фаза во изградбата на овој визионерски енергетски објект. Вредноста на договорот изнесува 41,1 милиони евра, обезбедени преку кредит од германската „КФВ банка“ и пари на АД ЕЛЕМ. и обврска на производителот за нивно одржување

Вредно ста на договорот изне сува 41,1 милиони евра, обезбедени преку кредит од германската „КФВ банка“ и пари на АД ЕЛЕМ

во времетраење од десет години од пуштањето во функција. Според ЕЛЕМ, реализацијата на договорот ќе почне овој месец со тоа што првите турбини на ветер треба да пристигнат напролет. Вкупниот рок за реализација е 13 месеци и во тој период сите машини ќе бидат пуштени во работа. Во согласност со утврдената динамика, првите

киловат-часови од ветропаркот „Богданци“ ќе бидат произведени во втората половина од 2013 година. Изведбата на ветропаркот се реализира и преку договор со конзорциумот „Терна Сименс“ за изведба на патна инфраструктура, приклучен далекувод и 20/110 киловолтна трафостаница. Договорот е склучен во јануари годи-

нава, а реализацијата на работите е во тек. Парите за реализација на ПВЕ „Богданци“ се обезбедени преку кредит од германската „КФВ банка“, потпишан во април лани. За проектот чијашто проценета вредност е 55,5 милиони евра, „КФВ банка“ обезбеди 32,9 милиони евра, а останатите 22,6 милиони евра се пари на АД ЕЛЕМ.

ДЗС не смее да објавува лоши економски податоци, тврди „Охрид скај“ Извесно време функционери на ВМРО-ДПМНЕ вр шат притисоци врз раководството на Државниот завод за статистика да не објавува лоши пока зате ли овие два ме се ци, а да доцни со објавување на сите по ка зате ли ба рем за еден ме сец, об ја ви порта лот

„Охрид скај“. Сите функционери на Заводот биле предупредени и дека ќе бидат сменети поради давање податоци кои сериозно го уриваат рејтингот на ВМРОДПМНЕ и на Груевски. Особено се прават притисоци од 20 август до 1 октомври ниту

еден податок за лошите економски текови и со стојба да не изле зе од Заводот. Нервоза, според извори на „Охрид скај“, има и во Министерството за финансии. По објавувањето на неколку податоци за кои министерот Ставревски ре агирал же стоко,

во Министерството за финансии се трага по крт кој информациите ги дал на новинарите. Внатрешната истрага трае но и парарелно Ставревски дал на лог да се испитуваат сомнителни лица од Народна Банка на Македонија, тврди порталот.


Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

ПАРИ

9

Куманово и Охрид сами ќе менаџираат со државното градежно земјиште

Владата одлучи општините Куманово и Охрид са ми да ме на џи ра ат со др жав но то гра деж но не из гра де но зем ји ште. Со таа од лу ка до се га 39 оп шти ни до би ја право да оттуѓуваат и да даваат под закуп гра деж но не из гра де но зем ји ште во сопс тве ност на др жа вата. Ми ни сте рот за транс порт и вр ски, Ми ле Ја на ки е ски, на прес-кон фе рен ци ја ин форми ра де ка од лу ката за са мо стој ното упра ву ва ње со др жав но то зем ји ште на кума нов ската и охрид ската оп шти на е до не се на по ис пол ну ва ње на за кон ски те ус ло ви.

Спо ред За ко нот за гра деж но зем ји ште, ус ло ви те пред ви ду ва ат оп шти ни те да има ат раз ви е но и усво е но годиш на про гра ма за упра ву ва ње со зем ји ште то, ми ни ма лен број ли цен ци ра ни оп штин ски службе ни ци, вос по ста вен си стем за електронско наддавање и комисија за таа намена. - Со оваа одлука се потврдува дека Владата на Република Македонија работи објективно и транспарентно, врз основа на законските прописи, и со тоа паѓаат во вода обвинувањата на опозицијата дека определени проце си се блокираат на пар-

тиска основа - рече Јанкие ски и апелира останатите општини да ги исполнат законските услови и да подне сат барања за добивање овластување за управување со државно градежно неизградено земјиште. Според Јанакие ски, со управување на гра деж ното зем ји ште од оп шти ни те се овозможу ва обез беду ва ње бр зи ус лу ги, ориентирани кон граѓаните. На тој начин се овозможу ва комп ле ти ра ње на це лата по стапка, вклучително и купување и давање под закуп градежно земјиште и доби ва ње гра деж ни доз воли, сè на ед но ме сто.

Почна санацијата на регионалните патишта низ источна Македонија

Регионалната подружница на јавното претпријатие „Македонија пат“ со 12 милиони денари ќе санира дел од регионалната патна мрежа во источна Македонија. Раководителот на подружницата на „Македонија пат“, Ванчо Коцев, информира дека веќе се работи на по ставување нов асфалт на патот Штип – Велес, на потегот од селото Мамутчево до Овче Поле, во должина од еден километар. - По завршувањето на оваа делница, почнуваме со работа на

регионалниот пат Караорман Карбинци, Каменица - Саса и Мокриево – Смоларе - изјави Коцев, додавајќи дека средствата се обезбедени од Агенцијата за државни патишта и од Министерството за транспорт и врски. Во тек е и распределувањето на 36-те вработени од регионалната подружница на „Македонија пат“ во јавните претпријатија „Злетовица“, Oпштина Штип и во двете штипски комунални претпријатија каде што имаат потреба од одреден профил работници и инженери.


10

ДОСИЕ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

Им го зела златото за да им прави амајлии Ба јач ка од Ве лес ќе од го вара за измама откако полицијата под не ла кри вич на при ја ва против неа би деј ќи ма ме ла се мејс тва во кои чле новите има ле недоразбирања, па ги убедува ла дека ако à дадат пари и злато, таа ќе им напра ви амај ли ја со ко ја тие ќе ги ре шат пробле ми те, ве лат од полицијата. Ве ле ша ни оста ну ва ле и без злато и без па ри и без амај ли ја. Ка ко што ве лат од

МВР, тре сет и ед но годиш на же на од Ве лес од де кем ври минатата година до јуни година ва ус пе а ла да изма ми пет се мејс тва, кои à плати ле по 3.700 денари. Полицијата за измамите дознала од една жртва на лажната бајачка, која се срамела да каже дека е измамена, па пријавила дека била ограбена и дека à е украден златен накит. Полицијата кривично ја гони и неа за лажно пријавување.

Маж загина во железничка несреќа Ше е сет и пе тгоди шен маж го за губи жи вотот вче раутро откако беше прегазен од воз во скопско Лисиче. Ка ко што ин форми ра ат од полицијата, не среќата се слу чи ла околу 9.30 ча сот, кога патничкиот воз кој сообраќал на релација Скопје -

Ге вге ли ја, на вле зен сиг нал од же лез нич ката ста ни ца Лисиче до кана лот, удрил во ма жот чиј иден ти тет се утврдува. Додека траеше увидот на ме стото на настанот, железничкиот сообраќај беше неколку часа во прекин.

МВР ЗНА Е ЛО ЗА СУ И ЦИД НИ ТЕ НА ГО НИ НА

Лекарите го полицаецот

По препорака на Комисијата за здравство, на полицаецот му било одземено личното и формациското оружје

М

Катерина ГЕТЕВА

едицинската комисија на Министерството за внатрешни работи на полицаецот Драган Ј. (31) од Свети Николе, кој се самоуби, уште пред два ме сеца му дала писмена белешка дека треба да го раздолжи оружјето. Како што дознава „Ден“ од извори на полицијата, полицаецот кон крајот на јуни од претседателот на Комисијата

за здравство добил решение дека има суицидни нагони и затоа строго му се забранува да ракува со оружје. Решението било до ставено до Региона лен центар Север. Од Министерството за внатрешни работи ја потврдија нашата информација. Тврдат дека биле запознаени од лекарите дека полицаецот бил умствено неспо собен да работи со оружје. - Лекарските те стирања и прегледи се редовна процедура

Кумановец шверцувал мигранти

Че ти ри е сет и пе тгоди шен жи тел на кума новското се ло Ло ја не за ра боти кри вич на при ја ва би деј ќи швер цу вал ми гран ти, ин форми ра Ми ни стерс твото за внатреш ни ра боти. Спо ред поли ци јата, И.Н. (45) во поли ци ска ста ни ца приз нал дека на 13 август се сретнал со С.А., ма лолетно лице, син на негов другар од селото Ло ја не, и со уште ед но ли це А.Н. од Авга ни стан. Тие му рек ле де ка од Скоп је тре ба да пре ве зе пат ни ци, стран ци од Авга ни стан, до нив но то се ло за што ќе до бие ин струк ции по те ле фон. Исто та ка, му би ло ве те но де ка на не го ва сме тка за ус лу гата ќе му би дат пре фрлени пари од сметка во Англија во из нос од 50 евра, од ис пра ќач М.Џ. и од сметка од Грција - 465 евра, од испраќач Н.Х., а му би ле да де ни и 540 евра во гото во, па ри кои тре ба ло да ги да де на ли це то со кое ќе се срет не во Скоп је. Ка ко што ин форми ра ат од поли ци јата, осом ни че ни от со та кси-во зи ло се упатил на ме ѓу град ска авто бу ската ста ни ца во Скоп је. На авто бу ската ста ни ца тој се срет нал со две ли ца од Авга ни стан, од кои ед ното по бег на ло, а И.Н. и Р.Р. (24) од

Авга ни стан би ле фате ни од поли ци ски служ бе ни ци. И.Н. приз нал де ка ва кви дејс тва напра вил не кол ку пати прет ход но. Приведениот авганистански државјанин, пак, из ја вил де ка во Гр ци ја на не -

поз нато ли це му дал 2.800 евра за да би де пре не сен во Австри ја. Поли ци јата го сме сти ла во При фат ни от цен тар за стран ци во Скоп је, а на ку ма но ве цот истра жен суди ја му одредил мер ка при твор.


ДОСИЕ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

ГРА НИЧ НИ ОТ ПО ЛИ ЦА ЕЦ

лишиле од оружјето Околу 16.30 часот, Драган Ј. останал сам во канцеларија, ја зел автоматската пушка на еден од своите колеги и си стрелал во главата. Kолегите се обиделе да му помогнат, го однеле во болница, но лекарите не можеле да го спасат. Од МВР најавија дека Секторот за внатрешна контрола се вклучил во истрагата на случајот, а освен нив и истражен судија излегол на ме стото на настанот за да направи увид за самоубиството. Засега нема информации дали и некој друг ќе поне се одговорност бидејќи и покрај медицинските белешки, полицаецот, сепак, имал контакт со оружје.

Кривична пријава за директорот на „Охридски комуналец“

Директорот на ЈП „Охридски комуналец“ кривично ќе одговара зашто службеното возило го возел за приватни работи, велат од МВР. Охридската полиција поднела кривична пријава против него за сторено кривично дело послужување во службата. Според нив, во согласност со годишниот план за јавни набавки, за потребите на ЈП „Охридски комуналец“ било набавено патничко возило „џип ландровер фрилендер“, за кое не биле уредно издавани патни налози ниту, пак, се водела ка-

ква било евиденција за употреба на возилото. Директорот на „Охридски комуналец“ во јануари годинава со службеното возило приватно заминал на патување во Србија, со што направил кривично дело, велат од МВР. Ова е втора кривична пријава за првиот човек на јавното комунално претпријатие од Охрид. Во март годинава полицијата подне се кривична пријава против него бидејќи возилото „ландровер“ му го дал на користење на охриѓанец кој не бил вработен во комуналното претпријатие.

Загина момче во Струмичко

Во сообраќајна не среќа што се случила кај струмичкото село Сушица, вчера загинал Б. Стојанов. Како што информираат од полицијата, првичните сознанија говорат дека момчето загубило контрола врз четирициклот

што го возело, се превртело, а четирициклот паднал врз него и го повредил. Од добиените внатрешни повреди и од обилното крвавење, момчето починало на местото на несреќата, информираат од полицијата.

за патување

за припадниците и за вработените во Министерството за внатрешни работи. Конкретно за овој случај, по препорака од лекарскиот тим, на полицаецот му беше од земено и личното и формациското оружје - изјавија од МВР. Драган Ј. критичниот ден на работа останал 24 часа. Се откажал од патните трошоци, па со наредба на началникот и на одговорниот командир, полицаецот останал на работа едно деноноќие. Како што информираа од МВР, немилиот настан се случил пред четири дена во граничната полициска станица Сопот кај Kуманово.

Во утрешниот број прочитајте ` за патувањето се

11


12

СКОПЈЕ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

СО ГОДИНИ СЕ НАЈАВУВА, НО БЕЗГОТОВИНСКА НАПЛАТА ВО АВТОБУСИТЕ НИКАКО ДА СТА

Паметните картички ис и од приватните автобу П Соња Т. ЈАНКОВСКА

риватните јавни превозници ќе го чекаат ЈСП „Скопје“ да го воведе системот за наплата со безготовински паметни картички, за и тие повторно да ги активираат веќе набавените апарати. Системот со електронска наплата беше најавен уште пред четири години. Планот беше први да го воведат приватните јавни превозници, а набр зо и ЈСП „Скопје“, со тоа што една картичка да важи и за двата превозника. Приватните превозници го исполнија ветувањето, го воведоа, но по една и пол година системот „падна“. Се испо стави дека така парцијално не може да функционира само во нивните автобуси. - Пр во продажбата не ги по кри ва ше на ши те тро шо ци осо бе но тие за одр жу ва ње на апа рати те. Картич ки те се ку пуваа во повеќе трафики и таму се на до пол ну ваа. Пр ви те два ме се ца има ше зголе ме на заинтере сираност. Но, бидејќи ги немаше во секој автобус, иако договорот беше и во автобуси те на ЈСП „Скоп је“ да функ ци о ни ра, поч на да се на малува и заинтере сирано ста на гра ѓа ни те. На при мер, ако не кој чека автобус со број 22, таков има на шата фирма, ЈСП „Скоп је“ и дру ги от при ватен пре воз ник, тој е ста вен во со стојба да го чека само нашиот бидејќи само ние го имаме системот. Но, да функционираше како што беше договорено, една картич ка за си те авто бу си, то гаш ќе бе ше дру го, ќе бе ше исп латли во би деј ќи е мно гу добар систем, особено за подато ци и за кон трола, ка ко и за пла ни ра ње на пре во зот - ве ли Ле нин Јо ва нов ски, ди ре ктор на „Слобода превоз“. „Сло бода пре воз“ пред че -

Системот за електронска наплата е исплатлив ако функционира и во приватните и во државните автобуси, сметаат од „Слобода превоз“

тири години набави 90 апарати за еле ктрон ска нап лата и за автомат ска локација на автобусите. Еден апарат чинел околу 2.800 евра. Би деј ќи пре воз ни ци те што ја од бра ле фирмата „Слобода превоз“ да ги застапу ва функ ци о ни ра ат дел ка ко тр гов ци по един ци, а дел ка ко при ват ни фирми, па се кој по себ но си ги ку пил апа рати те. Ваквиот систем функционирал во 70 проценти од автобусите. За Јо ва нов ски е не јас но ка ко до се га ни ту еден тен дер на ЈСП „Скопје“ не успе ал бидејќи се работи за исплатлива ин-

ве стиција. - Очигледно дека на некого не му одговара овој систем бидејќи тој ќе открие колку патници се возат, во кои автобуси и на кои линии. Тој е многу исплатлив и функциона лен. Ќе има брз проток на патници, нема да има застој за наплата кога се влегува. Од друга страна, на овој начин се намалува можно ста за манипулација со превезени патници, а приходите, според некои наши процени, би се зголемиле за 30 проценти. Тоа е солидна база на податоци која може да заштеди време и

трошоци. На пример, сега има автобуси кои во текот на денот неоправдано сообраќаат на линиите и тоа е трошок, а на овој начин ќе се види во кој период од денот е потребно да се пуштат повеќе автобуси. Ваква евиденција не може да води ниту ЈСП „Скопје“. На овој начин се нуди пообјективен систем на плаќање - објаснува Јовановски. Наплатата во приватните автобуси сега се врши во готово и на рака, и без фискални сметки. Сепак, од „Слобода превоз“ тврдат дека нема про -


СКОПЈЕ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

РТУВА

чезнаа си стор за манипулации. - Не може да се манипулира со прометот. Законски, секој што остварува приход помал од еден милион и триста илјади денари не е даночен обврзник, па затоа и не им оди во прилог да не го пријавуваат точно прометот, ништо не губат. Мал е бројот на превозниците што се даночни обврзници и до сега нема ло нерегуларно сти во однос на пријавувањето и контролите кој колкав приход остварил. Секој е должен да го пријави дневниот промет. Затоа е добар системот за безготовинско плаќање, ќе овозможи прецизен увид во прометот - вели Јовановски. „Слобода превоз“ со 150 автобуси вози на 70 проценти од градските линии. Иако за дејно ста што ја вршат имаат одобрение од Град Скопје, оттаму до сега не добиле никаква помош во вид на субвенции. - Од Градот не добиваме ништо, со образложение дека сме приватен сектор иако секаде во светот се субвенционира дејно ста, а не претпријатието. На овој начин мислам дека сакаат да направат монопол. Ние сами ги плативме апаратите за системот за електронска наплата, ама во иднина ќе бараме и за нас Градот да набави апарати. Во оваа ситуација приватните превозници не можат да издржат бидејќи работат со загуби. Подобро нека кажат дека не им требаме. Цената на билетите останува иста и нема да ја зголемуваме, но трошоците растат - објаснува Јовановски. ЈСП „Скопје“ најави дека на крајот на ме сецот ќе објави тендер за набавка на системот за паметни картички и системот за автоматска локација на автобусите, и дека ваквата наплата ќе функционира веќе од следната есен и во автобусите.

13

ВМРО-НП: Трајановски сака да биде виден како работи Сообраќаен хаос, метеж, небезбедно минување, со ме сеци голтање прав. Ова е мал дел од цената што граѓаните на град Скопје секојдневно ја плаќаат за сметка на желбата и потребата на градоначалникот Коце Трајановски „да биде виден како работи“. Ова е ставот на ВМРО- народна партија за работата на првиот човек на градот, кој вчера на прес-конференција го прене се Билјана Јовановска. Наме сто градежните работи да се одвиваат како и во секоја друга земја, дел по дел, фаза по фаза, во период кога најмалку има сообраќај и движење по улиците, како што нагласи Јовановска, кај нас тоа се прави спектакуларно со купови расфрлан пе сок на сите страни, раскопани улици и тротоари од двете страни во недоглед и со што поголемо одложување на градежните зафати. ВМРО-НП е со став дека сето тоа им предизвикува стрес на скопјани и проблеми во секојдневното извршување на обврските, што на Трајановски и на најголемиот број градоначалници на скопските општини изгледа не им е важно, што до сега безброј пати го покажале со лошо организирање и планирање на работите, небезбедно изведување и бавно завршување на градежните работи. Господине Трајановски, ние од ВМРО-народна партија ве прашуваме зошто работа што до сега требаше да

биде завршена, вие тенденциозно ја одолговлекувате до почетокот на изборната кампања, во очаен обид да соберете политички по ени од граѓаните за кои сте свесни дека нема да ги добиете и залудно сакате да создадете слика дека градоначалникот по стојано нешто работи истакна Јовановска во името на ВМРО-НП. Како што рече, на граѓаните на Скопје им е повеќе од познато дека лопатите, сечењето ленти и сликањето се само чин на лицемерие и на популизам. Од Град Скопје ре агираа на прес-конференцијата на ВМРО-НП објаснувајќи дека во изминатиов период работеле на 25 градежни про екти за подобрување на комуналната и на сообраќајната инфраструктура во главниот

град. - Со цел нама лување на тешкотиите што се создаваат за време на изведувањето на градежните работи, најголемиот број од проектите се реализираат во летниот период бидејќи е намален сообраќајот во Скопје. Град Скопје оваа практика ја користеше и во изминатите години и секое лето Скопје се претвора во едно големо градилиште. На самите локации каде што се одвиваат градежни активно сти, тие се обележани со соодветна сигна лизација, а во одредени период се воведува и привремен сообраќаен режим - се вели во ре акцијата од градската власт. Оттаму додаваат дека останува нејасно зошто на ВМРО-НП им печи градењето улици, булевари и канализации во Скопје. А.С.

Музи и колонада пред МОБ Девет музи, два лава и еден антички столб, односно колонада, наскоро ќе бидат по ставени на платото пред Македонската опера и балет. Општина Центар деновиве го објави склучениот договор со РЖ „Институт“ за изработка на музите и лавовите, која ќе чини повеќе од 25 милиони денари. Античкиот столб ќе го изработува компанијата „Бетон“, а ќе чини околу 54 милиони денари. Колонадата ќе биде висока 13

метри, а ќе се изработат девет бронзени скулптури на музите Калиопе, Талија, Терпсихоре, Клио, Мелпомена, Ерато, Еуртепе, Уранија, Полихимнија, кои ќе бидат со висина од 250 метри. Бронзените лавови ќе бидат високи 260 метри. Општина Центар склучи и договор во вредност од 20 милиони денари за илуминација на сите спомен-обележја по ставени на нејзина територија.


14

СВЕТ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

Лидерот на талибанците упати честитка за Рамазан Та ли бан ски от ли дер Мула Моха мед Омар вче ра упати по ра ка во ко ја тврди де ка не го ви те бор ци за вре ме на лет ната офан зи ва по бе ди ле во бор би те над НАТО, а при тоа ја иско ри сти мож но ста да им го че сти та Ра ма зан-ба јрам на си те мус ли ма ни, ја ви „Си-Ен-Ен“. Ли де рот на та ли бан ци те, кој ина ку ре тко из ле гу ва со со оп ште ние, по ста ви пораката од седум страници на една вебстра ни ца, ко ја ја ко ри стат екстре ми сти те, во пре срет на кра јот на мус ли ман ски от свет ме сец Ра ма зан. По натаму во соопштението Омар тврди дека та ли бан ци те во те кот на лет ната офан зи ва нав легле во си те де ло ви на Авга ни стан и ги при нуди ле НАТО и авга ни стан ски те вој ни ци да пре ми нат во од бра на. Тој дода де де ка по ра стот на бро јот на напа ди те на авга ни стан ски те вој ни ци врз стран ски те си ли бил по ра ди ин фил тра ци ја на та ли бан ци те во ло кал ни те си ли за без бед ност. Ми си јата

ИСАФ, во чиј со став во Авга ни стан се на о ѓа ат околу 130.000 вој ни ци на НАТО и не го ви те со јуз ни ци, прет ход но потвр-

ди де ка во те кот на ле тото е за бе ле жан по раст на овие ин ци ден ти, но истак на дека тие се последица на културолошките раз ли ки. Во овие напа ди од поче то кот на годи ната се уби е ни 37 стран ски вој ни ци. По ната му во со оп ште ни е то Омар за ста на во од бра на на пр во бит ни те пре го во ри на та ли бан ци те со САД. - Овие пре го во ри не прет ста ву ва ат по ко ру ва ње или напу шта ње на на ши те це ли, ту ку се на соче ни кон разме на на затво ре ни ци, доде ка ние и ната му продолжуваме да работиме на остварувањето на на ши те це ли - истак ну ва Омар. Тој по тсе ту ва де ка пре го во ри те со САД ве ќе ед наш беа пре ки нати ова годи на и дода де де ка та ли бан ци те ќе се обидат да по стигнат спогодба со авганистан ски те гру пи по пов ле ку ва ње то на оку пато рот. Ина ку, си ли те на НАТО од Авга ни стан би тре ба ло да се повлечат до кра јот на 2014 годи на.


СВЕТ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

15

ОСНОВАЧОТ НА„ВИКИЛИКС“ ЌЕ КОРИСТИ ТАКТИКА НА ЏЕЈМС БОНД?

Еквадор бара партнери за „спас“ на Асанж

Неговите адвокати разговараат за можноста да го прошверцуваат во дипломатска торба

Е

квадор побара поддршка од Унијата на јужноамериканските држави во врска со спорот за основачот на „Викиликс“, Џулијан Асанж, откако од официјален Кито стигна веста дека му се одобрува барањето за политички азил, јави „Дојче веле“. Еквадор побара итна седница на Унијата на јужноамерикански држави за разгледување на односите меѓу Еквадор и Велика Британија откако еквадорскиот претседател Кито му одобри политички азил на основачот на „Викиликс“, Џулијан Асанж, кој веќе два месеца се крие во еквадорската амбасада во Лондон. Вчера Кито му одобри политички азил на Асанж затоа што смета дека неговиот живот е во опасност откако „Викиликс“ објави стотици илјади доверливи американски документи. Велика Британија, меѓутоа, не му дозволува да ја напушти земјата и инсистира да го испорача на Шведска, каде што Асанж треба да одговара за сексуален напад и за силување. Со таквиот ригиден став на Британија целиот случај дополнително се усложнува, од причина што објектот и околниот простор на амбасадата на Еквадор во Лондон ги уживаат загарантираните права на екстериторијалност, што подразбира дека таму не важат законите на Британија. Истите

АСАНЖ ЌЕ БЕГА КАКО ЏЕЈМС БОНД Асанж би можел да биде заштитен од апсење ако патува со дипломатско возило, но тоа ќе биде тешко да се постигне бидејќи амбасадата се наоѓа на првиот кат на зградата околу која полицијата има поставено кордон полицајци. Дури и некако да успее да избега од зградата и веднаш да влезе во автомобил што би чекал пред амбасадата, а сето тоа да не го види полицијата, во одреден момент тој ќе мора да го напушти автомобилот и да се качи на авион. Неговите адвокати разговараат за можноста

правила важат и за возилата на амбасадата доколку се обележани со дипломатски таблички, а овие правила се дел од меѓународната практика со векови наназад. Асанж, од друга страна, стравува дека од Швед-

да го прошверцуваат во дипломатска торба, но, сепак, таа можност се оценува како изводлива, но крајно опасна. Во меѓувреме, околу Амбасадата на Еквадор во Лондон има распоредено 46 полицајци, чија задача е да не дозволат Асанж да ја напушти зградата во тајност, а за таа намена се опремени со специјални сензори кои реагираат на телесна температура, со кои полесно би го лоцирале во кој било автомобил или торба. Оваа полициска опсада ја чини Британија 50.000 фунти дневно.

ска ќе биде испратен во САД, каде што може да биде обвинет за објавувањето тајни американски документи на интернет. Американскиот Стејт департмент ја искажа својата воз-

држаност во спорот со Асанж. - Вашингтон нема да се меша зашто се работи за нешто што треба да го расчистат меѓусебно Еквадор, Шведска и Велика Британија - стои во соопштението на Стејт департментот.


16

СВЕТ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

ИЗВРШЕН НЕЗАПАМЕТЕН МАСАКР ВРЗ РУДАРИ ШТО ШТРАЈКУВАЛЕ ЛЕГИТИМНО

Рудари во Јужна Африк наместо плата, добија ку Т риесет и шест рудари беа убиени завчера кога полицијата отвори оган на штрајкувачите во рудникот за платина во Марикана, Јужна Африка, јави „Асошиејтед прес“. Пред да се случи вооружената престрелка, неколкумина од синдикалните лидери, заедно со полициските команданти, се обиделе да ја смират ситуацијата, но обидот поминал безуспешно. Според портпаролот на полицијата, Звели Мниси, и штрајкувачите пукале кон полицајците со оружје кое претходно го украле од полицијата, а се стравува дека бројот на убиени не е конечен, од причина што многу од ранетите се во критична состојба. - Министерството за внатрешни работи смета дека полицијата, со оглед на ситуацијата, постапила најпрофесионално. Ние ќе отвориме дополнителна истрага за целиот настан. Инаку, ова што се случи во рудникот е недозволиво во една демократска земја затоа што правото на собир и протести е загарантирано со уставот и со законите - изјави Мниси. Штрајкот на рударите во рудникот за платина, кој е во сопственост на компанијата

Платите на рударите во овој рудник изнесуваат околу 400 евра

ГОРЧЛИВАТА СУДБИНА НА РУДАРИТЕ Стотина рудари во рудникот за платина на компанијата „Лохмин ПЛЦ“ минатиот петок почнаа штрајк, во кој пред завчерашниот масакр веќе беа убиени десет лица, од кои двајца полицајци. Рударите почнале со штрајкот поради неисплатени плати, додека ситуацијата дополнително се искомплицирала кога настанал раздор меѓу штрајкувачите. Инаку, плати-

те на рударите во овој рудник изнесуваат околу 4.000 ранди (400 евра), а рударите бараат трипати поголема сума, која редовно ќе се исплаќа. „Лохмин ПЛЦ“ е компанија која е трет по големина производител на платина во светски рамки, додека Јужноафриканската Република е држава со огромни наоѓалишта на платина, злато, хром и на ураниум.

„Лохмин ПЛЦ“, почнал минатиот петок. Рударите стапиле во штрајк поради неисплатените плати, додека целата ситуација се искомплицирала кога избувнал конфликт меѓу два спротивставени синдикати. Претседателот на Јужноафриканската Република, Џејкоб Зума, изјави дека е шокиран од бесмисленото насилство. - Веруваме дека во нашиот демократски поредок има доволно простор секое недоразбирање да се реши со дијалог, без

кршење на законите и без насилство - изјави Зума. Од друга страна, за заменикдиректорот на компанијата „Лохмин ПЛЦ“, Барнард Москвен, настаните во рудникот за платина биле дел од полициската операција. Во соопштението кое компанијата го издаде пред масакрот се наведува дека сите рудари ќе добијат отказ ако веднаш не почнат да работат. За разлика од заменикот Москвен, главниот директор на компанијата, Роџер Филиморе, даде по-


СВЕТ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

а уршум

17

Сега и полицајците се жртви на Брејвик Норвешкиот директор на полицијата Ојстин Маеланд вчера поднесе оставка откако се нашол на мета на жестоки критики од јавноста поради тоа што полицијата не успеа соодветно да одговори на бомбардирањето и на масакрот во кои минатото лето Андерс Брејвик уби 77 луѓе, јави „Асошиејтед прес“. Директорот на полицијата изјави дека оставката ја поднесол бидејќи почувствувал дека не ја добива потребната владина поддршка. Независна комисија што ги истражуваше минатогодишните напади во Норвешка пред пет дена остро ја критикуваше полицијата истакнувајќи дека трагедијата можела да се избегне ако Брејвик бил претходно уапсен. Со притисоци за повлекување се соочува и норвешкиот премиер Јенс Столтенберг поради истиот извештај, во кој се критикува владата поради неуспехот да се спречи нападот

на Брејвик. По бомбашкиот напад во Осло, Брејвик заминал на островот Утоја и повеќе од еден час стрелал во учесниците на летниот камп на младината на Лабуристичката партија, кои во тоа време биле на островот, а притоа усмрти 69 лица. Во текот на судењето Брејвик изјави дека нападите се извршени за да се заштити

Норвешка од „муслиманска инвазија“ и дека целта на неговите напади биле младите лабуристи бидејќи имиграциската политика на оваа партија ја претвора Норвешка во мултикултурно општество, што, според него, е одвратно. Судењето на Брејвик заврши на 22 јуни, а пресудата треба да му се изрече на 24 август.

Шпанија и Италија запленија три тони „бугарски“ кокаин инаква изјава за јавноста. Тој објаснува дека полицијата била задолжена за безбедноста на терен од причина што насилството меѓу двете спротивставени фракции на рударите ескалирало минатиот викенд кога загинале осум рудари и двајца полицајци. - Секако дека длабоко жалиме поради загубените животи на луѓето, нешто што очигледно е поврзано со јавниот ред, а не со работниците - истакна Филиморе.

Во координирана акција на шпанската и на италијанската полиција завчера се запленети три тони чист кокаин и уапсени се 31 лице. Организираната група ја шверцувала дрогата со помош на брод, а целта била европскиот пазар,

јави „Франс прес“. Бродот на кој била натоварена дрогата тргнал од Јужна Америка и требало да стигне на брегот на Галиција, но бил пресретнат во Атлански Океан, во операција водена од шпанската полиција, во сора-

ботка со италијанската финансиска полиција. Организираната криминална група оперирала од својата база во Мадрид, додека мнозинството членови биле Бугари, кои ги поткупувале агентите на шпанските безбедносни служби. Бугарскиот брод натоварен со дрога бил следен цело време, а кога стигнал на 50 километри од португалскиот брег интервенирала шпанската полиција и запленетиот брод го укотвила во пристаништето Кадис. Уапсени се 21 член на бродскиот екипаж, додека останатите десетмина шверцери биле уапсени на неколку места низ Шпанија.


18

КУЛТУРА

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

Премиера на „Декамерон“ на „Охридско лето“ Неколку дена пред завршувањето на охридскиот летен фестивал, вечерва ќе се одржи премиерата на „Декамерон“ во режија на познатиот бугарски режисер Боњо Лунгов, кого го нарекуваат „маг на куклениот театар“. Претставата е најавена за вечерва, во Центарот за култура „Григор Прличев“, со почеток во 21 часот. Во оваа копродукција на Театарот за деца и младинци и на МНТ, во главните улоги настапуваат акте-

ри од двата театри: Тања Кочовска Павловска, Ана Левајковиќ, Владимир Лазовски, Предраг Павловски, Арна Шијак, Јелена Јованова, Магдалена Ризова, Славиша Каевски, Владимир Јачев и други. Се работи за мјузикл во кој се испреплетени четири од новелите од „Декамерон“ со стиховите на бугарскиот поет Иван Теофилов, во препев на Никола Маџиров. По премиерата во Охрид, претставата ќе биде на ре-

пертоарот на МНТ во претстојната сезона. В недела во „Света Софија“, со почеток во 21 часот, настапува еден од светски познатите млади руски виолинисти, Илја Гринголтс, во придружба на пијано од Петер Лаул од Русија. Ќе изведат дела од Стравински, Штраус и од Моцарт. Последен настан на годинашново „Охридско лето“ е концертот на виолончелистот Енрико Диндо од Италија, в понеделник во „Света Софија“. Овој истакнат мајстор на виолончелото ќе настапи во придружба на пијано од Моника Катароси и ќе изведе дела од Шуберт, Капустин и од Шостакович.

Слика од Пикасо заборавена во музеј во САД Музеј од Индијана соопшти дека ќе продаде дело од Пикасо кое речиси половина век било заборавено во музејскиот магацин. Цртежот работен на стакло, наречен „Жена која седи со црвен шешир“, му бил подарено на музејот во 1963 година. Вработените во музејот мислеле дека станува збор за дело во авторство на уметникот Жемо, инспирирано од сликарството на Пикасо. Стивен Крон, директорот на музејот, објасни дека аукцијата на делото ќе биде организирана од њујоршката аукциска куќа „Гернсеј“ бидејќи музејот нема доволно средства за изложување, чување и за гаранција на сигурноста на делото.

Поезија од Лидија Димковска објавена во САД Неодамна во САД излезе од печат по етската кни га на Ли ди ја Дим ковска „рН неу трал на исто ри ја“, во која се опфатени песни од нејзините последни поетски збирки. Препевот е на Љу бица Арсовска и на Пеги Рид, а насловната страни ца на ма кедон ската сли кар ка Кристина Божурска. Изданието го објави „Копер кенјон прес“, која важи за една од најдо бри те аме ри кан ски изда вач ки куќа за поезија, која веќе 40 години објавува дела од реномирани аме ри кан ски и стран ски по ети, ме ѓу кои и Тед Кузер, Мер вин, Пабло Неруда, Октавио Паз, Таго-

ре, Оди се ас Ели тис, Чес лав Ми лош, Мах муд Дар виш, Ја ан Кап лински, Ларс Густафсон, Павезе и други. Веднаш по објавувањето на книгата, њујоршката ревија за литература „Паблишерс викли“ à посвети „критика со ѕвезда“, што е реткост за поетските книги, во која истакнува дека Димковска не поставува лесни прашања и дека нејзината поезија се соочува со еден свет кој е и слатко надреален и болно реален и истакнува дека „Димковска е поет без кој читателите на англиски јазик би биле посиромашни“. Н.П.

Почнува ликовната колонија „Скопје 2012“ Во организација на Музејот на град Скопје и хотелот „Арка“, в понеделник почнува работата на 7. Меѓународна ликовна колонија „Скопје 2012“, која ќе трае до 30 август. На колонијата учествуваат 10 уметници од Македонија, Словенија, Бугарија, Турција и од Црна Гора.

НЕМА ИНТЕРЕС НИТУ К

На мак има сè, Невена ПОПОВСКА

П

рет ставувањето на македонската литература на меѓународните саеми на книга е предизвик за секој автор и издавач. Ова, пред сè, во смисла на продажба на авторски права и објавување во странство на делата на македонските автори. Прв во агендата големи саеми е тој во Москва, кој се одржува на почетокот од септември. Тој се вбројува меѓу осумте најголеми саеми на книгата во светот и е најголем саем во источна Европа и во словенските земји. Спаѓа меѓу првите три саеми на книгата во светот според по сетено ста. Традиционално, на овој саем во најголемиот славистички и словенски центар, на македонскиот штанд има интере сирање за литературата и за културната историја на Македонија. Годинава, коме сар на овој саем од Македонија е Нове Цветановски од издавачката куќа „Македонска реч“. - На саемот во Москва, всушност, ќе биде претставена најквалитетната и најрепре зентативната издавачка продукција, која ги афирмира македонската литература, култура, културно наследство и држава. Ќе бидат изложени 1.000 книги од поновата издавачка продукција во Македонија, но и околу 3.000 примероци брошури и рекламен материјал кои, пак, бесплатно ќе бидат поделени на штандот. Ќе доминираат книгите кои ја презентираат Македонија, односно монографските, научните и историографските книги - вели Цветановски. Коме сар на Саемот на


Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

КУЛТУРА

ВАЛИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ САЕМИ

кедонските штандови , само книги не

Не се доволни само неколку луксузни изданија кои може да се избројат на прстите од едната рака, наспроти старите и неатрактивни наслови кои издавачите ги подаруваат затоа што дома не можат да ги продадат, вели Христо Петрески

книгата во Лајпциг останува издавачката куќа „Готен“ од Скопје, која прави презентација на актуелните книжевни остварувања од најзначајните македонски писатели. За комесар на саемот на книгата во Истанбул е избрано Здружението на албански издавачи. За прет ставувањето на големите саеми, секоја година Министерството за култура избира најдобар про ект, но годинава немало голем интерес кај издавачите. - Стручната комисија одлучи овие три издавачки куќи кои понудија издржани проекти да нè претставуваат на саемите на книгата во Лајпциг, Истанбул и во Москва со напомена дека годинава немаше голем интерес

ниту, пак, квалитетни проекти за претставување на значајните меѓународни саемски манифе стации - појаснуваат од Министерството за култура. Според извори од Министерството, националната промоција на македонската литература и издаваштво пред многубројните по сетители и изложувачи од многу земји, е можност за промоција на литературата, културата и на потенцијалите на државата и приближување на Македонија до интернационалниот пазар. Токму затоа презентирањето на издавачката продукција на меѓународните саеми на книгата во светот е врвен приоритет на Министерството за култура, велат од Министерството. За

Христо Петревски од „Феникс“, Македонија најпрвин треба да ги „освои“ саемите во опкружувањето и тоа Белград, Софија, Тирана, Солун, Загреб, Љубљана или Сараево. - Од досегашното искуство, дури и кога ќе отидеме во Франкфурт, Москва, Истанбул или на друг подалечен саем, воспоставуваме контакт и соработка единствено со балканските автори и издавачи. Ова е малку жално и смешно, да не кажам трагикомично, но е вистинито. Но, за жал, кај нас секогаш е така. До целта се стигнува по заобиколен пат. Не го гледаме тоа што е пред нас, туку постојано сонуваме нереали соништа и измислуваме „топла вода“ - вели Петревски. Во поглед на стратегијата за претставување, Петревски забележува: „За да се отиде вистински на некој меѓународен саем, треба да се има што да се презентира. Не се доволни само неколку луксузни изданија кои може да се избројат на прстите од едната рака, наспроти старите и неатрактивни наслови кои издавачите ги подаруваат затоа што не можат да ги продадат ни во сопствената средина. Со книги кои не се преведени и без вистинска селекција, концепт и стратегија за настап ние се претставуваме импровизирано, недо стоинствено и, би рекол, со сема непотребно. Нашите презентации завршуваат без остварени ефекти, а нашите штандови че сто се недефинирани: некогаш преовладува туризмот, некогаш историјата, а ретко книгите“.

19

„Македонски духовни конаци“ годинава без Светлана Христова-Јоциќ Во црквата „Св. Ѓорѓија“ во Струга, денеска со почеток во 11 часот со биење на камбаните ќе биде означен почетокот на најновото издание на манифестацијата „Македонски духовни конаци“, која годинава првпат ќе се одржи без нејзината основоположничка, поетесата Светлана Христова-Јоциќ. Претседателката на управниот одбор на манифестацијата, Љубинка Басотова, ќе ги врачи традиционалните награди: „Велја кутија“ на писателот Ефтим Клетников, „Духовен воин“ на академик Вера Битракова и почесната награда „Духовен воин“, која се доделува на творец од светот со потврдени високи вредности и континуирана заложба за презентација и афирмација на македонското творештво и македонскиот идентитет, на проф. д-р Волф Ошлис. Н.П.

Изјава на денот

„Нашите животи и нашата историја вријат од злосторства пред кои сме ги затворале очите и сè уште ги затвораме, а очекуваме другите да ги видат нашите страдања. Со тоа само отвараме простор за нови ужаси и им даваме легитимитет на идните несреќи.“ Горан Паскалјевиќ


20

МОЗАИК

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

НАЈГОЛЕМАТА ПОДДРШКА ЗА ТОШЕ ОД ФОЛК-ПЕЈАЧИТЕ, ПОП-ИЗВЕДУВА

Слаб одзив за обнова на гробот на Тоше Слободанка МАРКОВАЧЕВА

О

Бред Пит: Никогаш нема да имам доволно пари

Холивудскиот актер Бред Пит, кој заедно со Анџелина Џоли поседува 172 милиони фунти, изјави дека никогаш нема да има доволно пари. Актерот е познат по тоа дека честопати им донира големи суми на хуманитарните организации, но далеку е од тоа дека не ги сака парите. - Никогаш не можете да имате доволно пари. Се обидуваме потрошувачката да ја сведеме на минимум, но, по правило, секогаш некому му треба нешто, а за тоа се потребни пари - нагласи актерот, кој со партнерката Анџелина Џоли издржува шест деца.

АНА ЈОВКОВСКА

Стани си утре порано, дојди си вечер подоцна за да переш на евтина струја :)

ткако преку социјалните мрежи новинарот Зоран Василевски јавно ја повика целата естрада преку хуманитарен концерт да помогне за ре ставрирање на гробот на нашата најголема музичка ѕвезда Тоше Проески, тој открива дел од имињата на пејачите што се оградуваат од каква било поддршка. За „Ден“ Василевски вели дека откако на својот профил и во медиумите спомнал неколку имиња од пејачите на забавната сцена и ги повикал да организираат концерт од кој собраните пари ќе ги дадат за возобновување на гробот во Крушево, добил лавина од телефонски повици од именуваните да не ги споменува за што било во врска со возобновувањето на вечниот дом на Тоше. - Почнав да добивам пораки и повици од половина естрада, многу од нив ме навредија, дел се оградуваа со тоа дека одговорни за ангажманите се нивните менаџери, само мал број од нив позитивно реагираа. Пејачот Дарко Илиевски ми порача дека нема потреба да го споменувам за оваа дискутабилна тема и уште многу други од нив. Не можам да кажам де-

ка сите беа против мојата иницијатива, но најмногу ме поддржа фолк-естрадата, ко ја без проблем хума ни тар но би на стапува ла - открива новинарот Василевски. Пан чо и Ан дреј од „ДНК“ велат дека до сега настапува ле на многу концерти хуманитарно, па не гледа ат зо што тие или сите нивни колеги не би ги го направиле тоа за Тоше. - Ние сме отворени за соработка, за кого и да е ние би помог на ле. Спо ред нас, глу па во е да се огра ду ва и да не се

Мајкл Фокс и се враќа на кариерата Откако направи успешна кариера со серијата „Лудиот град“, на 51годишниот актер Мајкл Џеј Фокс му беше соопштено дека боледува од Паркинсонова болест и оттогаш тој се повлече од шоу-бизнисот. Фокс основаше и фондација која ја истражува болеста, а сега се враќа на ТВ-екраните поради неговата добра здравствена состојба. Новата се-

рија, која ќе го означи неговиот нов почеток, е „Марти Мекфлај“, а премиерно ќе биде прикажана во 2013 година и засега е непознато за што ќе станува збор во филмската приказна. И британскиот актер Боб Хоскинс неодамна соопшти дека боледува од Паркинсонова болест и поради тоа се збогува со актерската кариера.

учествува токму за една таква намена на средствата. Сме пееле секаде за без пари, доколку се со бе рат до вол но пе јачи за да дадат свој придонес, ние сигурно ќе бидеме дел од тоа велат од „ДНК“. Ре жи сер ката Со фи ја Те одор ве ли де ка пе јачи те со ва ков однос се по срамотиле. - Се га и да напра ват хума нитарен концерт никој нема да ги цени зашто не им текна до се га, ко га бе ше То ше жив тие до спонзор не можеа да дојдат - вели режисерката Софија Те-

Рамбо Амад Како што нè информираат организаторите на 11. издание на „Битола отворен град“, ексцентричниот Рамбо Амадеус на 25 август, денот кога треба да настапи во Битола, нема да дојде ниту со автомобил ниту со авион, туку, како што одлучил црногорскиот пејач, тоа ќе го стори на своето магаре. Така, патувајќи на магаре, ќе може да ги види сите убави предели што ќе треба да ги помине додека пристигне на последната дестинација,


МОЗАИК

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

АЧИТЕ ОСТАНАА ГЛУВИ

Панчо и Андреј станаа манекени

Со интересна фотесесија, аренби-дуото „ДНК“ ја почна кампањата за претстојниот концерт што ќе се одржи на 29 септември во „Универзална сала“ во Скопје. - Не сме топ-модели, но затоа сме момци кои шират позитивни вибрации, па овојпат преку наши интересни движења и моменти фатени од објективот

на Владимир Ивановски Дади, ја пренесуваме енергијата што ја имаме носејќи ги моделите на „Пума“ и „Џек енд Џоунс“. Фотосесијата е само почеток на кампањата за тричасовното акустичното доживување, кое ќе го има нашата публика на 29 септември во „Универзална сала“ – изјавуваат Панчо и Андреј. Сосема нова димензија на најголемите хитови на „ДНК“, во најпредизвикувачката форма за аренбизвукот е тоа што ги очекува присутните на концертот. По преполната „Метрополис арена“ од минатогодишниот концерт, момците најавуваат единствено и неповторливо концертно уживање преку нивниот и перформансот на специјалните гости на хитовите кои заслужуваат да имаат уште еден, овојпат акустичен аранжман. Организатор на концертот е „План Б продукција“.

Познат хрватски манекен ќе гради музичка кариера во Македонија

одор. Револтиран од моменталната ситуација, Василевски и понатаму ќе продолжува јавно ја ги повикува и именува естрадните имиња. Освен тоа, тој ќе учествува со свој текст во книгата за То ше, ко ја ја пи шу ва но ви нар ката Со ња Недел ков ска. Кни гата ќе из ле зе во октомври, а во неа Василевски ќе открие до се га не об ја ве ни де та ли од не го вата со ра ботка со пре ра но почи натата ма кедонска ѕвезда.

21

Најпознатиот хрватски манекен Данијел Борсчак, кој десет години работеше како манекен во Германија, откако се врати во Хрватска, најави дека ќе гради музичка кариера во Македонија. Данијел Борсчак во Германија снимаше едиторијали и беше манекен во модната агенција „Луиза моделс“, а работеше за светски модни куќи како што се „Гучи“, „Диор“, „Џил Сандер“ и „Прада“. - Македонија има прекрасен топол народ со големи срца затоа ја обожавам како да е моја татковина! Се надевам дека ќе ви се допадне мојата музика и искрено се надевам дека што поскоро ќе снимам дует со некоја од македонските ѕвезди - изјавува Данијел.

Споменик за првиот бакнеж на Обама и на Мишел Претседателот на САД, Барак Обама, првпат ја бакнал својата сегашна сопруга Мишел во еден парк во Чикаго. Сега на тоа место е подигнат споменик кој го докажува чинот на нивната љубов. Сопствениците на трговски центар во близина на место поставиле блок гранит од 1,3 тони на кој пишува „ На ова место претседателот Обама првпат ја бакна Мишел Обама“. На поставениот гранитен споменик стои и нивна фотографија и цитат од описот на Обама за првиот состанок. Првиот бакнеж на Мишел и на Барак Обама се случил во 1989 година.

деус на магаре тргна за Битола

Широк сокак во Битола. Дали навистина Рамбо ќе дојде со магаре останува да се почека уште некој ден. Оваа година Меѓународниот младински арт-фестивал „Битола отворен град“ ќе се одржи од 22 до 25 август во градот на конзулите. Последниот ден од фестивалот, како и секоја година, ќе се случи голем концерт на кој ќе настапат домаќините, битолската група „Фолтин“, по нив на сцената ќе излезе Рамбо Амадеус, а за крај на

музичкиот настан е најавено присуството на познатата хрватска група „Хладно пиво“. Изминативе четири години на музичкиот настан гости беа легендарните рок-изведувачи „Ван Гог“, Кирил Џајковски со „Серџук оркестра“, „Дубиоза колектив“ и „САРС“. Минатата година на главниот настан имаше околу 4.000 посетители, со што „Битола отворен град“ се вбројува во настаните што привлекуваат големо внимание.


22

СПОРТ

МЗТ заврши со Охрид, од денеска во Скопје Кошаркарите на МЗТ Скопје успешно ја одработија првата фаза од подготовките за новата сезона. Во изминатите десетина дена членовите на новиот македонски шампион работеа напорно во Охрид, а по синоќешниот тренинг се упатија назад кон главниот град. Тренерот Александар Тодоров им даде на своите избраници два слободни дена, а од понеделник металците ќе стартуваат со тренинзи во Скопје. - Задоволен сум од почетокот на подготовките. Првата фаза помина без поголеми проблеми, со исклучок на ситната повреда на Тони Грнчаров. Капитенот го истегна мускулот, паузираше неколку дена, но сега одново е во тре-

нажен процес. Работевме, пред сè, на подобрување на физичката подготвеност и издржливост, а во следниот период акцент ќе ставиме на тактички тренинзи и на воигрување на тимот за новата сезона – изјави шефот на стручниот штаб на металците, Александар Тодоров. Актуелниот македонски првак, најверојатно, тренинзите во Скопје нема да ги одржува во својата сала „Јане Сандански“, туку од понеделник ќе се пресели во СЦ „Борис Трајковски“. Стручниот штаб настојува кошаркарите целосно да се адаптираат на условите за игра во спортската арена, во која ќе ги играат домашните натпревари во рамките на АБА-лигата.

Михајловски - нов центар во Работнички

Слободан Михајловски е најновото засилување на Работнички откако искусниот 30годишен кошаркар ги договори условите за едногодишна соработка со најтрофејниот македонски кошаркарски колектив. Управата на Работнички преговараше со неколку високи кошаркари за пополнување на позициите центар и крилен центар, а Михајловски е првиот играч со кого спортскиот директор Дејан Јовановски успеа да по стигне цело сен договор. - Точно е дека Михајловски во новата се зона ќе го но си

дре сот на Работнички. Задоволни сме што успеавме да ангажираме уште едно квалитетно засилување во нашиот тим - изјави Јовановски. Слободан Михајловски во последните неколку сезони го но сеше дре сот на Фени индустри, тим со кој овој кошаркар стигна и до три титули шампион на Македонија. Сепак, тој во минатата сезона се соочи со сериозни проблеми поради повреда на коленото, по што речиси не му беше на располагање на тренерот Емил Рајковиќ. С.Ц.

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

НА ПАТЕКАТА „КЛИМЕ САВИН“ ОД СВ. НАУМ ДО

Маратонск

На Охридскиот маратон ќе пливаат водечките на светската ранг-листа, Трент Гримси и Естер Нуњез, а главен македонски адут ќе биде Евгениј Поп Ацев

Н

ајдобрите пливачи маратонци во светот утре ќе ги брануваат водите на Охридско Езеро. Точно напладне во Свети Наум ќе биде означен стартот на 26. Охридски пливачки маратон, кој годинава се одржува како последна, осма трка во светската гранпри-серија на ФИНА. На патеката „Климе Савин“, долга 30 км, од Св. Наум до охридското пристаниште, ќе настапи речиси комплетната свет ска маратонска елита. Учество имаат пријавени 30 маратонци, од кои 18 во машка и 12 во женска конкуренција. Меѓу учесниците се тројцата водечки маратонци на свет ската ранг-листа. Австралиецот Трент Гремси има 76 бода од претходните седум трки и во Охрид ќе се обиде да го сочува врвот и да стане севкупен победник во гранпри-серијата. Силна конкуренција на Гремси се очекува да му бидат моментно второпласираниот Дамијан Блаум од Аргентина,

кој има 58 бода и со победа во Охрид, која но си 25 бода, може да ја освои светската титула. Меѓу фаворитите за победа на утрешната трка е и Италијанецот Андреа Вулпини, а во кругот на потенцијалните победници во Охрид по традиција е и Бугаринот Петар Стојчев, кој е апсолутен рекордер со ланската де сетта победа на Охридскиот пливачки маратон. Поради повреда на раката, настапот во Охрид го откажа најдобриот македонски маратонец, Томи Сте фановски, кој лани беше втор на целта. Од ше стемина домашни пливачи што ќе настапат на годинашниот маратон, главен адут ќе ни биде Евгениј Поп Ацев. Тој моментно е на петтото ме сто на свет ската ранг-листа со 34 бода и со ре ални шанси да ја заврши се зоната меѓу првите пет маратонци во светот. Поп Ацев лани беше трет на Охридскиот маратон и најави дека и годинава сака да го повтори, а ако му се укаже шанса

Пад на рејтингот на маке кошаркарска репрезента Македонската кошаркарска репре зентација на Македонија е рангирана на 34. ме сто на најновата рејтинг-листа на ФИБА. Ваквиот пласман прет ставува пад за едно ме сто на нашиот национален тим во однос на претходните рангирања, со оглед на фактот дека „црвеножолтите“ до сега се наоѓаа на 33. позиција. Сепак, неуспехот на ква лификацискиот турнир

за ОИ во Лондон беше причина за мал пад на најновата ранг-листа на ФИБА, со сема логично со оглед на претрпените порази од селекциите на Ангола и на Доминиканска Република. Олимпискиот шампион САД сè уште се наоѓа на првото ме сто на рејтинг-листата на свет ската куќа на кошарката, пред актуелниот европски шампион Шпанија, додека зад


СПОРТ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

23

О ОХРИД УТРЕ ЌЕ СЕ ОДРЖИ 26. ОХРИДСКИ ПЛИВАЧКИ МАРАТОН

ата елита во Охрид

и да го подобри ланскиот пласман. - Се надевам дека годинава ќе испливам подобро и ќе го подобрам пласманот од лани. Ова е последна трка од годинашната гранпри-серија и конкуренцијата ќе биде исклучително силна. Тука се најдобрите светски маратонци и сигурно ќе биде тешко, но во маратонското пливање никогаш не може однапред да се предвиди како ќе те-

едонската ација „црвената фурија“ следат Аргентина, Грција и Литванија. Селекцијата на Русија по освојувањето на бронзениот медал од Лондон од единае сеттото се искачи дури на ше стото ме сто, додека значителен пад забележи репре зентацијата на Србија, која веќе не е дел од најдобрите де сет во светот и од осмата падна на дванае сеттата позиција.

че трката и кој ќе биде прв. На тоа влијаат многу фактори истакнува Поп Ацев. Покрај Евгениј Поп Ацев, на утрешната трка ќе настапат уште пет македонски маратонци: Александар Илиевски, Дејан Младеновски, Миро Крстевски, Александар Панчевски и Александар Торомановски. Силна конкуренција ќе има и во женска конкуренција. Во

отсуство на победничката од 2010 и од 2011 година, Карла Ситиќ, новата победничка на годинашниот Охридски пливачки маратон ќе се бара меѓу водечката во генералниот пласман Естер Нуњес од Шпанија, Аргентинката Пилар Геихо и Русинката Ана Уварова. Македонија и годинава на Охридскиот маратон нема своја претставничка меѓу маратонките. Последна Македонка што

победи во Охрид беше Теодора Раптис во 1992 година. Охридскиот маратон традиционално се плива на патеката „Климе Савин“, долга 30 километри, со старт во Свети Наум и цел на охридското пристаниште. Рекордер на патеката е Словенецот Игор Мајцен со резултатот од 5:19.49 часа по стигнат во 2000 година. Маратонот е со награден фонд од 25.000 долари, а покровител на оваа најголема пливачка манифе стација кај нас е претседателот на Р. Македонија, Ѓорге Иванов. Организатор на трката е Пливачката федерација на Македонија, а техничкиот дел од организацијата го ре алира домаќинот ПК Охридски бранови. Како и во изминатите неколку години, и годинава пред одржувањето на маратонот има „искри“ и лоша комуникација на релација Скопје – Охрид, главно поврзана со финансиите и со зао станатите долгови. И годинава, како и на не кол ку те прет ход ни изда ни ја на маратонот, техничките органи зато ри се за ка ни ја де ка ма ратонот може и да не се одржи до кол ку ПФМ на вре ме не им го под ми ри лан ски от долг од 280.000 денари и навреме не ги пре фрли потреб ни те средс тва за годинашната трка.

Динамо Минск прв финалист во Струга

Белорускиот првак Динамо Минск е првиот фаворит на 40. меѓународен ракометен турнир „Струга 2012“ по победата над францускиот Данкерк со 34-24. Ова беше втор меч и втора победа за ракометарите на Динамо кои во првото коло беа поуспешни од домаќинот Струга (38-11). Во денешното финале против Динамо Минск ќе игра победникот од синоќешниот дуел меѓу Металург и Мешков Брест. И македонскиот и белорускиот тим имаат победи во првите мечеви. „Металурзите“ во Струга стартуваа со победа над романскиот Дедеман Бакау (26-19), а против истиот противник во вториот натпреварувачки ден славеше и Мешков (26-23). Финалето на струшкиот турнир ќе се одигра вечерва со почеток во 21 часот, а пред него се мечевите за трето и за петто место.


24

СПОРТ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

ВИКЕНДОВ ПОЧНУВААТ НОВИТЕ СЕЗОНИ ВО АНГЛИСКАТА ПРЕМИЕР-ЛИГА И ШПАНСКАТА

„Граѓаните“ и „кралев во одбрана на своите Манчестер сити ќе има сериозна конкуренција во Челси и во Манчестер јунајтед, додека Реал Мадрид повторно ќе води тешка битка со Барселона

П

огледите на фудбалска Европа денеска ќе бидат насочени кон Англија и кон Шпанија, каде што и официјално ќе биде означен почетокот на новата сезона во Премиер-лигата и во Примера дивизион. Манчестер сити и Реал Мадрид се тимовите што влегуваат во сезонава како актуелни прваци во своите шампионати, но и на двата клуба нема да им биде нималку лесно за да ги одбранат титулите освоени лани. Стратегот на Манчестер сити, Роберто Манчини, не го крие разочарувањето поради премалата активност на клубот на фудбалската берза. „Граѓаните“, за разлика од претходните не-

колку лета, овојпат се премногу пасивни и до сега го ангажираа само младиот Џек Родвел од Евертон како засилување за следната сезона. Манчини стравува дека тоа нема да биде доволно за Сити да се задржи на врвот, особено ако се земат предвид активно стите на останатите клубови што ќе атакуваат на титулата. Вицешампионот Манче стер јунајтед заврши огромна работа со ангажманот на најдобриот премиерлигашки фудбалер минатата сезона, Робин ван Перси од Арсенал, додека раководството на Челси беше најактивно летово со оглед на комплетираните трансфери на Оскар, Азар и Марин, тројца фудбалери што со

Модриќ од понеделник во Реал Мадрид

Хр ват ски от ре пре зен тати вец Лука Модриќ в понеделник треба да биде прет ставен како нов играч на Ре ал Ма дрид на ста ди о нот „Сан ти ја го Бер на беу“. Неговиот транс фер е дого во рен, а, ка ко што информираат шпанските медиуми, Тотенхем ќе добие отштета од 30 ми ли о ни евра, плус уште дополнителни пет милио ни евра ка ко бо нус во за вис ност од по стиг ну ва њата на Модриќ во дре сот на „кралевите“. Модриќ ќе оста не во Ма дрид пет години, а ќе заработува 4,5 милиони евра по се зона.

Тоа е речиси двојно зголемување на платата од онаа што ја има ше во редо ви те на Тотен хем, која изне суваше 2,5 милиони евра годишно. Глав на пре о ку па ци ја на шпан ски те меди уми, отка ко стана јасно дека транс ферот е договорен, се шпекулациите за бројот на дре сот што ќе го но си Модриќ. Ако Нури Сахин го напушти клубот, тогаш ќе биде слободна петката што во минатото ја но сеше Зинедин Зидан, а момент но е сло боден и дре сот со број 23, што сво евремено во редовите на Реал Мадрид го имаше Дејвид Бекам.


СПОРТ

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

25

ПРИМЕРА ДИВИЗИОН

вите“ круни својата инвентивност сигурно ќе го кренат нивото на игра на лондонскиот гигант. Интересно се очекува да биде и во Шпанија, каде што „кралевите“ ќе сторат сè за да се задржат на врвот на Примера, но пред себе ќе ја имаат големата Барселона, предводена од најдобриот фудбалер на денешницата, Лионел Меси. Слично како и во случајот на Манчестер сити, и шпанските гиганти беа неочекувано тивки во текот на преодниот рок. „Кралевите“ целото свое внимание го насочија единствено кон Лука Модриќ, кој сигурно ќе пристигне до крајот на преодниот рок, но ќе му биде потребно време да се врати во добра форма поради фактот дека летово тренираше индивидуално и не одигра ниту еден единствен меч за Тотенхем во текот на подготвителниот период. Барселона, исто така, беше пасивна на фудбалската берза, а Каталонците очекуваат главно

засилување за тимот да претставува Давид Вилја, кој ќе се врати на терените по тешката повреда (скршеница на ногата) заработена минатиот декември. Оваа сезона воедно ќе претставува и испит за Тито Виланова, да покаже дали е дораснат да седи на клупата на Барса и да го предводи каталонскиот гигант во нови успеси, како што тоа го правеше неговиот претходник Пеп Гвардиола.

ШПАНИЈА

Селта – Малага Севилја – Хетафе Мајорка – Еспањол Атлетик Б. - Бетис Реал М. - Валенсија Барселона - Р. Сосиедад Леванте – Атлетико М. Ла Коруња – Осасуна Р. Валјекано – Гранада Сарагоса - Валјадолид

АНГЛИЈА

Арсенал – Сандерленд Фулам – Норвич КПР – Свонси Ридинг – Стоук ВБА – Ливерпул Вест хем – Астон вила Њукасл – Тотенхем Виган – Челси Манчестер сити – Саутемптон Евертон – Манчестер ј.


26

Ш

ВЕТЕРИНА

Д-р на ветеринарна медицина Жарко Радовиќ Ветеринарна амбуланта „ПЕТ-ВЕТ“ - Скопје 02 3178 656 ; 070 793 598

те неча кот е ви рус но ви со ко кон та ги оз но си стем ско за болу ва ње кое ги напа ѓа ку чи њата, вол ци те, ли си ци те, фе ре ти те, тво ро ви те и ра ку ни те. Го предизвикува парамиксовирус, кој е до ста не стабилен во надворешната среди на и бр гу про па ѓа. За ра зу ва ње то е најче сто директно, при контакт со заболено животно или со неговите секрети (солзи, плунка, исцедок од но сот) и екскре ти (фе цес, ури на). При ем чи ви се си те ста рос ни кате го рии, но нај те шко заболуваат помладите единки. По навлегувањето на вирусот во организмот, тој се размножува и првите симптоми се појавуваат по три до седум дена. Најче сто првиот симптом е зголемената телесна температура. Тоа доведува до нарушување на општата со стојба, губе ње на апе ти тот, не ве се лост и до ле таргија. Потоа, во зависност од тоа кој органски систем е нападнат, се манифе стираат неколку клинички форми. Диге стивната форма е проследена со интензивно повраќање и со пролив. Окуло на зал на форма се за бе ле жу ва по жолтозелениот исцедок од очите и од но сот. Кожната форма се карактеризира лупење на кожата во вид на првут и во поната мош ни от тек ка ра кте ри стич но задебелување на перничињата на шепи-

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

Штенечак

те (хард пад) и хиперкератоза на носната печурка. Нервната форма, која настанува пора ди оште ту ва ње на раз лич ни де ло ви од нервниот систем, доведува до не сакани мускулни контракции (тикови), губе ње на не кои се ти ла, па ре за на одредени делови од телото до целосно губење на координацијата на движењето. Овие клинички форми често се комбинираат или преминуваат од една во друга. Дијагноза се по ставува според анамне стич ки те подато ци, кли нич ки те зна ци, би охе ми ски те ана ли зи на кр вта и, најсигурно, со серолошко потврдување на присуство на вирусот во организмот.

За таа на ме на де не ска по сто јат ед но став ни про цеду ри за ди јаг но сти ка на штенечакот кои со голема сигурност ја потврдуваат инфекцијата. За жал, специфична терапија не по стои. Ако боле ста се ди јаг но сти ци ра рано, одреден успех се по стига со приме на на хи пе ри мун се рум, но по ра ди нес пе ци фич ни те симп томи на поче то кот на боле ста, ре тко се до а ѓа до та ка ра на ди јаг но за. Хи пе ри му ни те се руми се најкорисни во случаи кога повеќе кучиња живе ат на ист про стор. Тогаш по дијагно стицирањето на вирусот кај едно куче со клинички симптоми, се пре зе ма тре ти ра ње на си те дру ги ку чи ња кои се сè уште во претк ли нич ка фа за. Од неспецифичната терапија се спроведува давање антибиотици за да се спречи ба кте ри ска комп ли ка ци ја, одр жу ва ње ба ланс на теч но сти и еле ктроли ти во ор га низмот со да ва ње ин фу зи о ни рас тво ри, ви та мин ска поддршка и симптомат ска терапија. Исходот е се ко гаш не пред вид лив. Смртно ста е преку 50 проценти. Многу че сто нерв ни те симп томи кај пре боле ните кучиња остануваат засекогаш. Превентивата и редовното вакцинирање е најдобриот начин за борба против оваа болест. Ку три њата од ра ѓа ње то, па до ше стата неде ла се за штитени со пасивниот имунитет прене сен од мај ката. Потоа вак ци нал ната шема предвидува вакцинирање на секои три недели до 12-16 недели старост, како и годишна ревакцинација.


ИНФОРМАТОР

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ

ХОРОСКОП

Мартиноски, познат македонски ликовен уметник, педагог и академик. Тој беше еден од основачите и прв директор на Уметничкото училиште во Скопје. Неговите уметнички дела се наоѓаат во колекциите на повеќе музеи и галерии, како и во голем број приватни колекции во земјата и странство. Умре во Скопје, на 7 февруари 1973 година. 1450 - Во Сплит е роден Марко 1903 - Малата светиниколска чета Марулиќ, хрватски хуманист и ре- на војводите Боби Стојчев и Никонесансен писател. Се занимавала Пушкаров, која беше составена ше и со адвокатура, а ги од 50 борци од Штипско, Кумановизучуваше класичната култура и ско и од Велешко, падна во засесликарството. Неговите филозоф- да на турската војска при што ско-моралистички дела пишувани почна едночасовна борба над Ѓуна латински јазик беа читани и ришкиот манастир, кај селото Грапреведувани и во некои западно- диште, Кумановско. Во судирот европски земји. Умре во Сплит, на беше убиен Тодор Мирасчиев од 5 јануари 1524 година. Штип и беа ранети тројца борци, а 1642 - Во Болоња умре Гвидо Рена спротивната страна загинаа дени, италијански сликар, припадник вет турски војници. на болоњската барокна школа. Ро1943 - На Славеј Планина, Дебарден е на 4 ноември 1575 година. ца, од припадници на Битолско1812 - Во битката кај Смоленск, преспанскиот НОП одред „Даме Наполеон Бонапарта ја порази руската царска војска и продолжи да Груев“, од Велешкиот НОП одред „Димитар Влахов“, од Прилепскинапредува кон Москва. 1814 - Во Нови Винодолск е роден от НОП одред „Ѓорче Петров“ и од новодојдени борци од територијаИван Мажураниќ, хрватски поет и борец против насилството. Автор е та на Дебарца, се формира Првина прочуениот еп „Смртта на Сма- от македонски НОП баталјон ил-ага Ченгиќ“. Умре во Загреб, на „Мирче Ацев“. 1964 - На спортистите од Јужна 4 август 1890 година. Африка им беше забрането да 1896 - Француските колонијални учествуваат на Олимписките игри трупи го опколија Мадагаскар поради политиката на апартхејд во (остров во Африка) прогласувајќи таа земја. го за своја колонија. Мадагаскар стекна независност во 1960 година. 1966 - Почна „Културна револуци1903 - Во Крушево е роден Никола ја“ во НР Кина.

21.03 19.04

Овен - Една личност со која поминувате многу време ја поттикнува вашата позитивна енергија и ви дава сила да се справите со негативните случувања. Совет: јадете здрава храна.

20.04 20.05

Бик - Посветете им внимание на информациите што ќе ги добиете денеска, тие ќе ве насочат како да се однесувате кон некои личности. Совет: покажете повеќе емоции.

21.05 20.06

Близнаци - Правите погрешни чекори, размислете добро како се однесувате. Совет: љу бовниот живот ви оди во погрешна насока, решете се дали сè уште сакате да останете со партнерот.

21.06 22.07

Рак - Ако ви е преку глава од сè што ви се случува на работа, тогаш бидете решителни и сменете го работното место. Совет: акумулирајте позитивна енергија.

23.07 22.08

23.08 21.09

1967 - Матичната комисија на Македонската академија на науките и уметностите ги избра првите 14 редовни членови на МАНУ: Блаже Конески, Харалампие Поленаковиќ, Славко Јаневски, Ацо Шопов, Васил Иљоски, Никола Мартиноски, Михаило Апостолски, Михаил Петрушевски, Димитар Митрев, Ѓорѓи Филиповски, Благој Попов, Димитр Арсов, Кирил Миљовски и Петар Серафимов. 1993 - Првпат беше прославен Денот на Армијата на Република Македонија - 18 август, прогласен со одлука на Владата на Република Македонија од 3 јуни 1993 година. 1993 - САД му соопштија на Судан дека е ставен на списокот на земји кои го поддржуваат меѓународниот тероризам. 1994 - Најмалку 150 луѓе загинаа во земјотрес во областа Маскара во северозападниот дел на Алжир. 1998 - Во Скопје умре д-р Андреа Мишковски, специјалист по општа и пластична хирургија, долгогодишен директор на Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија и генерален директор на Хирушките клиники при Медицинскиот факултет во Скопје. Роден е во Куманово, во 1932 година. 2004 - Во Санта Барбара умре Елмер Бернштајн, американски композитор, добитник на „Оскар“. Напиша многу познати хитови како што се тие за филмовите „Десетте заповеди“, „Седуммината величенствени“, „Големото богатство“ и други. Роден е во 1922 година.

Лав - Работите што изгледаат невозможни можат да се реализираат со добра волја и со малку напор од ваша страна. Совет: премногу сте заљу бени, останете во добро расположение. Девица - Сакате да направите ред и дисциплина, но тоа не ви оди лесно и наидувате на отпор од тие што не ви посакуваат добро. Совет: јадете здрава храна, тоа ќе ви годи.

22.09 23.10

Вага - Викендот искористете го за забава и за дружење со пријателите, тоа го заслуживте. Совет: еден близнак ќе ви ги покаже своите емоции, прифатете ја можноста за нов флерт.

24.10 21.11

Скорпија - Не оптоварувајте се со љубовните проблеми, наскоро ќе ја запознаете личноста што ќе го „зароби“ вашето срце. Совет: финансиските проблеми сè повеќе се таложат, внимавајте.

22.11 21.12

27

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Денеска е Св. маченик Евсигниј Овој светител речиси целиот свој живот го помина како војник. Војуваше за време на царевите Максимијан, Константин, а потоа и за време на неговите синови. Откако помина 60 години во војничка служба, се повлече во својот роден град Антиохија. Таму го продолжи својот благочестив живот со сета своја сила. Пострада маченички за време на императорот Јулијан Отстапник, како христијанин.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР

Денеска е Св. Хелена

Таа била мајка на светиот цар Константин. Откако нејзиниот син à дал слобода на црквата, таа изградила црква во Витлеем каде бил роден Исус и во Маслиновата гора. Во Калварија каде што Исус бил распнат на крст, таа го пронашла Исусовиот крст со кој кога ќе ги допрела болните луѓе, тие оздравувале. На света Хелена à се молат верниците за истрајност во верата. Стрелец - Вашата горделивост ве попречува да ги реализирате плановите. Ако сакате да си олесните, тогаш симнете се малку на земја. Совет: опуштете се со омиленото хоби.

22.12 19.01

Јарец - Премногу очекувате од луѓето што ги са кате. Тие ве са ка ат, но не можат да ви возвратат со таа мера што вие ја посакувате. Совет: не претерувајте со вечерните излегувања.

20.01 18.02

Водолија - Подолг период се чувствувате непријатно и вознемирено, мора да ја откриете причината за таа состојба. Совет: почнете со некоја физичка активност, килограмите секојдневно се таложат.

19.02 20.03

Риби - Нема потреба да ги браните колегите, запрашајте се дали тие застанале во ваша одбрана. Совет: ви недостига инспирација, а тоа ви создава нервоза.


28

РАЗОНОДА

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА - САБОТА 06.45 Религија и култура 07.20 Без рецепт 07.55 Ѕвон 08.50 Цртан филм 09.00 Вести 09.10 Само за вас 10.35 Бон тон 10.46 Биберчиња, бисерчиња детска емисија 11.21 Во светот на животните документарна емисија

11.48 Македонски народни приказни 12.14 Симпсонови - цртан филм 12.36 Симпсонови - цртан филм 13.00 Вести 13.20 Симпсонови - цртан филм 13.50 Апокалипса – документарна програма 14.53 Талкачи – документарна програма 15.33 Ако е со Чом-дебатна емисија

17.00 Дневник 1 17.38 Стисни плеј – забавна програма 18.48 Македонски народни приказни 19.30 Дневник 2 20.15 Фолковизија 21.10 Апокалипса 22.08 Андер-театарска претстава 23.10 Дневник 3 23.41 Бостонски адвокати -

сериски филм 00.23 Бостонски адвокати сериски филм 01.03 Бостонски адвокати сериски филм 01.44 Бостонски адвокати сериски филм 02.25 Бостонски адвокати сериски филм 03.07 Андер – театарска претстава

Најава на програмата 07.05 Макпланет 07.45 Девици благороднички - серија 09.30 Бандитки – игран филм 11.15 Дете наспроти можностите – документарна програма

12.15 Тоа сум јас 12.45 Градини 13.15 Засекогаш млади музичка емисија 13.45 Игран филм 15.30 Вести 16.00 Задоцнет сјај – игран филм

18.30 Вести 19.00 АТП МАСТЕРС 1000 – Синсинати - полуфинале 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Незадолжително

23.00 Рио Лобо – игран филм 01.05 Игран филм 03.00 Градини 03.30 Вести 04.05 Игран филм 06.30 Вести

06.45 Пустолов – играна серија 07.15 Пет и Стен – анимирана серија 07.30 Моите џебни миленичиња – цртана серија 08.10 Мајски пупки – играна серија

09.00 Супер ѕвезда – топ листа 09.40 Ај ти замижи – емисија за деца 10.45 Кратко време – игран филм 12.30 Реџи Милер – документарна програма 13.45 Добар пат – патеписна репортажа 14.00 Мечот на Ланселот - игран

филм 15.45 Мокош – документарна програма 16.35 Делфини - документарна програма 17.30 Вести 18.00 Врвна брзина – забавна програма 19.00 Вести

19.30 Американски гртафити игран филм 22.00 Вести 22.40 Новите Робинзони – игран филм 00.30 Момчиња од соседството – игран филм

08.25 Метео 5 – временска прогноза 08.30 Разделба – индиска серија 09.15 Разделба - продолжува 13.00 Доктори - турска серија

14.15 Капали Чаршија – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Капали Чаршија – турска серија

16.15 Капали Чаршија продолжува 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 19.00 Oчајни домаќинки – турска серија

Боуфингер игран филм

07.00 Журнал - утринска програма 08.50 Вести 09.00 Топ шоп 09.20 Кај Ана - кулинарско шоу 10.20 Туркан - играна серија 12.15 Мис на светот 2012 пренос 14.30 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.25 Временска прогноза 16.27 Зет домазет - играна серија 19.00 Дневник 19.38 Временска прогноза 19.40 Туркан - играна серија 07.00 Утеран - индиска новела 07.45 Утеран - индиска новела 08.30 Утеран - индиска новела 09.15 Утеран - индиска новела 10.00 Телешоп БјорнерГерманија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб 11.00 Под липите - турска серија 11.45 Под липите - турска серија

Сител 00.02

12.45 Телешоп Бјорнер Германија 13.00 Под липите - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Лубов и казна - турска серија 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно -

со А. Положани 16.55 Перла Шоу – забавна емисија 18.15 Музика 19.00 Вести 19.45 Три реки - американска серија 20.45 Љубов и казна - турска серија 21.00 Игран филм 23.00 Вести на македонски

21.00 На турско кафе од Охрид 22.45 Вести 23.15 Добра идеја – документарна серија 23.50 Фатална привлечност игран филм 20.00 Лото - извлекување 20.08 Туркан - играна серија 21.35 Жешка женска игран филм 23.35 Дневник 00.00 Временска прогноза 00.02 Боуфингер - игран филм 01.40 Враќање во Брејдсејд - игран филм 03.45 Розенштрасе - игран филм 05.55 Како беше текстот забавна емисија 06.05 Азиланти - забавна емисија 06.30 Програмата продолжува јазик 23.20 Игран филм 01.00 Езел 02.30 Странски зет - турска серија 03.30 Странски зет - турска серија 04.15 Странски зет - турска серија 05.15 Странски зет - турска серија


Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

РАЗОНОДА

29

06.45 Ѕвон 07.41 Македонски народни приказни 08.16 Што е тоа - земјоделец 08.44 Бон тон 09.00 Вести 09.10 Само за вас 10.35 Македонски народни приказни 11.02 Народна музика

13.00 13.18 14.00 18.00 18.27

Вести Аграр Охридски маратон Дневник 1 Апокалипса – документарна програма 19.30 Дневник 2 20.15 Од наш агол – дебатна емисија 21.10 Апокалипса –

документарна програма 22.09 Бунило – театарска представа 23.05 Дневник 3 23.38 Семејни убиства сериски филм 00.08 Семејни убиства сериски филм 00.38 Семејни убиства сериски филм

01.08 Семејни убиства сериски филм 01.38 Семејни убиства сериски филм 02.08 Музичка програма 03.06 Бунило - театарска представа 03.56 Аграр 04.29 Само за вас 05.53 По глас и светлина

Најава на програмата 07.05 Цртани филмови 07.45 Девици благороднички - серија 10.10 Документарна програма 11.00 Храна и вино – емисија за гурмани 12.40 Секој е ВИП

13.30 Канцеларијата – играна серија 14.45 Макпланет 15.30 Вести 15.35 Ќерката на мојот шеф – игран филм 17.00 Незадолжително 17.30 Мојот пат 18.00 Вести

18.30 АТП МАСТЕРС 1000 – Синсинати - финале 20.00 Милиони – игран филм 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Бел Шум – игран филм

00.05 Игран филм 02.00 Ќерката на мојот шеф – игран филм 03.30 Вести 04.05 Луѓе и места – репортажа 04.15 Мојот пат 04.45 Игран филм 06.30 Вести

Жртвување - игран филм

22.40 Еден на еден – забавна програма

23.30 Дали си осамен ноќва игран филм

08.00 Доктори – турска серија 08.45 Доктори - продолжува 10.25 Метео 5 – временска прогноза 10.30 Јунска ноќ – турска серија

11.15 Јунска ноќ - турска серија продолжува 13.30 Крај – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести

15.25 Крај – турска серија 16.25 Крај - продолжува 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.40 Oчајни домаќинки –

турска серија 20.45 Телохранителот бургија – игран филм 22.40 Вести 23.20 Доброчинител – игран филм

06.30 Се за љубов - реално шоу 07.45 Брачен судија - реално шоу 09.00 Топ шоп 09.15 Брачен судија - реално шоу 10.30 Туркан - играна серија 12.15 Под сенката на врбите - играна серија 14.30 Зет домазет - играна

серија 16.00 Вести 16.25 Временска прогноза 16.27 Зет домазет - играна серија 19.00 Дневник 19.30 Временска прогноза 19.32 Туркан - играна серија

21.15 Тринаесетиот воин игран филм 23.15 Дневник 23.40 Временска прогноза 23.42 Мис на светот 2012 снимка 02.05 Како беше текстот забавна емисија 02.55 Кој те шиша - забавна еми-

сија 04.55 За своја душа - забавна емисија 05.50 Азиланти - забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

06.30 Народна музика 09.15 Бакуган - цртан филм 09.35 Миленичиња во мојот џеб 10.00 Телешоп Бјорнер-Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Странски зет - турска серија 11.30 Странски зет -турска серија 12.15 Странски зет - турска

серија 13.00 Телешоп Бјорнер-Германија 13.15 Странски зет - турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер-Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.40 Игран Филм 16.00 Вести 16.30 200 – дебатна емисија

17.30 Бастед – скриена камера 18.00 Народна Музика 19.00 Вести 19.45 Перла Шов – забавна емисија 21.15 Игран филм 23.00 Вести на македонски јазик 23.15 Игран филм 01.00 Езел 02.30 Перла Шов – забавна

емисија 03.45 200 – дебатна емисија 04.45 Љубов и казна - турска серија 05.30 Љубов и казна - турска серија 06.30 Љубов и казна - турска серија 07.15 Љубов и казна - турска серија

АЛСАТ-М

КАНАЛ 5

06.45 Пустолов-играна серија 07.30 Пет и Стен – анимирана серија 07.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија за деца 08.10 Мајски пупки – серија 09.00 Супер ѕвезда - топ листа 10.00 Порака - игран филм 13.00 Вкусот на традицијата – емисија за кулинарство 14.00 Зајди, зајди-музичка емисија 15.30 Езерски Бисери интернационален арт фестивал 17.00 Крис Ејнџел - забавна проАлфа ТВ грама 20.00 17.30 Вести 17.50 Најслаба алка – квиз 19.00 Вести 19.30 Евро Панорама – информа20.00 Жртвување - игран филм тивна програма 22.00 Вести

СИТЕЛ

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА - НЕДЕЛА


30

ИНФОРМАТОР

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година

„Првиот одмазник - Капетан Америка“ Жанр: акција, авантура, научна фантастика Режија: Џо Џонстон Почеток: 15.00 и 17.15 часот

„Човек пајак“

КИНО „МИЛЕНИУМ“ „Тилт“ Жанр: драма Режија: Виктор Чучков Почеток: 13.00 часот

„Што да очекувате кога очекувате“ Режија: Кирк Џонс Жанр: комедија, романса Почеток: 19.30 и 22.00 часот

„Ледена доба 4“ Жанр: анимација, авантура, комедија Режија: Стив Мартино, Марк Турмејер Почеток: 15.00 часот

Сала 2: „Каубојци и вонземјани“ Жанр: акција, авантура, научна фантастика, спектакл Почеток: 10.30 и 13.00 часот

Жанр: акција, хорор, научна фантастика Режија: Ридли Скот Почеток: 17.00 часот „Бетмен - Издигнување на темниот витез“ Жанр: акција, криминалистика, драма Режија: Кристофер Нолан Почеток: 20.00 и 23.00 часот КИНО „РАМСТОР“ „Кунгфу-панда 2“ Режија: Џенифер Јух Автор: Џонатан Аибел, Глен Бегрер Почеток: 11.00 и 13.00 часот

„Огледалце, огледалце“ Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Тарсем Синг Почеток: 16.00 и 18.30 часот „Предавство“ Жанр: акција, драма Почеток: 21.00 часот ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА

ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ Меѓународна колекција Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00 МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „Традиционални предмети од метал“ „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ Изложба „Прагови“ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: Даут-пашин амам, Чифте-амам и Мала станица Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЗРНЦА НА МУДРОСТА когаш нема да го имаш!

Ние повеќе тежнееме да ја избегнеме болката отколку да ја сретнеме радоста! Фројд

Успехот е состојба на умот. Ако сакате успех, почнете да мислите дека сте успешни! Џојс Брадерс

Кога некој ти недостасува, најлошо е да седиш до него, а да знаеш дека ни-

l

31

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

33 33

33

l Радовиш

34 l Неготино

34

l Кавадарци

28

30

28 l Охрид

33

Велес l

l Дебар

l Струга

l Делчево

l Штип

l Кичево

l Прилеп

Битола

28

l Ресен

Мечот има само две острици, а јазикот - илјада! Народна поговорка

35

l Струмица

35 l Гевгелија

Денеска времето ќе биде стабилно и топло. Во Скопје минималната температура ќе биде 13 Целзиусови степени, а максималната 33 степени. Влажноста на воздухот ќе биде 32 проценти, а видливоста до 10 километри. Биометеото е умерено.

l

31 8 36 НЕДЕЛА

30

Барселона

30

Букурешт

30

Будимпешта

31

Загреб

31

Софија

36

Атина

29

Приштина

31

Сараево

32

Белград

28

l Кочани

33

28

26

Крива Паланка

33

Успехот не доаѓа кај вас, вие треба да одите кон него! Марва Колинс

Во текот на денот ќе дува слаб ветер од северен правец, кој ќе се движи со брзина од 16 километри на час.

30

l

Скопје l

31

Маркез

9 36 ПОНЕДЕЛНИК

10 ВТОРНИК 37


Рецепт на денот

Ролат со банани ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

За кора: l 5 јајца l 5 лажици шеќер l 4 лажици брашно l 1 лажица какао За фил: l 700 мл млеко l 12 лажици шеќер l 2 пудинга од ванила l 4 лажици брашно l 100 г бела чоколада l 250 г маргарин l 2 банани

" SAGITTARIUS #

LIBERTE

AVSTRALISKA ARTISTKA PETA

@ITEL NA SAD

M

PRVIOT BALKANSKI SNIMATEL MILTON GLASA^

TAN^ARKATA DANKAN

NEUPOTREBENA

POKAZNO ZBOR^E

JAGLEROD

ZAVITKAN ISE^KAN TUTUN ZA PU[EWE

RABOTNIK VO IZVR[EN ORGAN PREGRADA KAKO ZASOLNI[TE NA ULI^NI BORBI

ISTOK NAPRAVA ZA PE^EWE MESO INOSLAV NAGALENO GODI[EN PRIHOD NA PAPA

GRAD VO GRUZIJA

BARSKO RASTENIE EDNAKVOST

NAGALENO @ENSKO IME KARIKATURISTOT VASILEVSKI EPOS

AMPER

URED NA KAPETAN

SELSKO PODRA^JE @IVOTNO (LAT.)

^OVE^KO TELO PRIREDBA SEKOJA GODINA

NARODNI TANCI SLIKA NA SVETEC

K

FILMSKA "YVEZDA# OBLAST VO HRVATSKA BUGARSKA PARI^NA EDINICA

SIMENS FRANC. PISATEL VIKTOR

@ELEZNA RUDA MILANO

ANITA VAHTER LITAR LICE [TO VR[I DENIVELACIJA

Ä

SIMEON GUGULOVSKI PISATELOT TARAPUZA

ZAPALIV MO^URI[EN GAS AZOT

GALIUM TONA

D

9

7 8 9 4 5 1 3 1 7 9 3 2 6 4 6 7 9 5 5 9 1 5 3 7 2 2 9 3 4 6 7 1

4

9 5

7 9 8 1 3 4

9

6 8 5 9 2 6 1

2 9 4 1 2 5

7

7 8 6 3 5 7

7 2

4

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: STARAVINEC, LOMONOSOV, OPERATIVEC, BARIKADA, I, ONI, INO, SG, DOKA, TRSKA, A, ANE, ATAR, SNAGA, ORA, KAPETANIJA, NEC, LIKA, S, AV, LIMONIT, L, METAN, GA, DENIVELATOR; SUDOKU: 1) 169 845 273, 782 963 451, 345 172 698; 937 421 586, 416 358 729, 528 796 314; 851 637 942, 293 514 867, 674 289 135; 2) 456 931 827, 273 468 591, 198 725 643; 815 679 432, 634 512 789, 927 843 165; 782 194 356, 341 256 978, 569 387 214

ИЗГУБЕНО Е свидетелство за завршен четврт степен средно стручно образование на име Јасна Тошевска од Средно училиште ,,Марија Кири Склодовска,, -Скопје, и истото се прогласува за неважечко.

É

MOSKOVSKI UNIVERZITET

MRE@A VO SPORTOT

Јајцата се матат со шеќерот, а потоа се додаваат брашното и какаото. Смесата се става во подмачкана тава и се пече околу 20 минути на 180 Целзиусови степени. Млекото се вари со пудингот и со шеќерот и додека е топла смесата, се додава брашното. Откако ќе се олади, се додаваат матениот маргарин и растопената чоколада. Кората се премачкува со филот и на едниот раб се ставаат бананите. Потоа се витка ролатот. Целиот ролат се премачкува со шлаг.

ARTISTOT KALHUN

@ITEL NA STARAVINA

Ä

ПРИГОТВУВАЊЕ:

31

РАЗОНОДА

Сабота-понеделник, 18-20 август 2012 година


Влегува Хасо во кафуле и му вели на Мујо: - Мујо, некој тукушто ти го украде автомобилот! - Дали виде кој беше? - Не, ама ја запишав регистрацијата!

ВИЦОТЕКА

Влегува пијан маж во кафеана и вели: - Среќна Нова година на сите!

Луѓето што биле во кафеаната зачудено го погледнале и му рекле: - Ама сега е март, зошто ни честиташ? - Март, леле, никогаш толку доцна не сум се вратил дома! Зошто Чак Норис е најјак? Бидејќи вежба два дена дневно!

ТИКЕТ СЕК Ј ВБА Ливерпул Лестер Питерборо

2 1

Коефициент 5.3

Лион Троа

1

ПСВ Ајнтхов ен Рода 1

Den 18 Avgust  

Dneven Vesnik Den