Page 1

ЖИВОТ И ЗДРАВЈЕ

www.den.mk

vo ovoj broj

37o

Среда, 11 јули 2012, година 1, број 98

цена

15 денари

ТОПЛОТНИОТ БРАН ШТО ЈА ЗАФАТИ ЗЕМЈАВА ГО ДОСТИГНУВА МАКСИМУМОТ

Сонцето гори за вонредна состојба

6-7

За денеска и за утре е прогласена портокалова фаза од топлотниот бран, која е само едно ниво пред прогласување вонредна состојба

Битката за името во ОН однапред загубена?

2-3

ПАРИ

8-9

Невработеноста на Балканот ја плаши ЕУ

ХРОНИКА

12-13

Уште едно дете прегазено од скутер


2

ВЕСТИ

Среда, 11 јули 2012 година

МАЛИ СЕ ШАНСИТЕ МАКЕДОНИЈА ДА ДОБИЕ ПОГОЛЕМА ПОДДР

КОМЕНТАР

Мишко ИВАНОВ

Да u` погледнеме на вистината в очи Црни се прогнозите на Европската комисија за Западен Балкан, вклучително и за Македонија. И ова немаше да не биде чудно сега доколку Владата навреме сфатеше дека земјата влегува во сериозна економска криза од која тешко ќе заздравиме. Колку и да не е виновна Владата за лошата економска состојба, лоцирајќи ги проблемите во кризата во еврозоната, сепак, тоа не ја амнестира од одговорноста што, и покрај сите апели, не мрдна со малиот прст за да нè подготви за мрачните економски денови. Не смее да се игнорира фактот дека индустриското производство ни е во минус девет месеци по ред. Недозволиво е да се прогнозира раст од 4,5 проценти кога цела Европа е во криза и нарачките на најголемите македонски извозни компании се намалуваат. Не може да се игнорира податокот дека Македонија е пред рецесија, а истовремено граѓаните да се гледаат в очи и да им се вели дека сè е в ред кога не е така. Чудно, а по малку и фрапантно, е да се изјавува дека земјава ќе профитира од целата криза затоа што странците сега, демек, ќе инвестирале кај нас бидејќи во Европа имало должничка криза. Колку и да сака некој не може да го сокрие податокот дека Македонија е земја во која повеќе од 30 проценти од луѓето се невработени, а секој трет граѓанин на оваа држава живее во сиромаштија. И сега што да правиме? Како понатаму? Редно време е министрите во Владата да се соочат со реалноста и да сфатат дека во Македонија доаѓаат тешки денови за економијата и за граѓаните, пред сè. ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: Печатница „Серафимовски“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач и управител - Живко Серафимовски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Битката во ОН однапред загубена?

Никој не може да гарантира дека сите земји што нè признаеле под уставното име ќе гласаат во наша корист, велат познавачите

М

Игор ЧАВЕСКИ

инимални се шансите Генералното собрание на Обединетите нации да доне се одлука Македонија да може да го користи уставното име доколку ова прашање биде ставено на дневен ред, како една од варијантите за излезот на земјава од ќор-сокакот во кој е вле зена поради спорот со Грција за името. Грција нема да дозволи Македонија да издејствува дипломатска победа во светската организација, под чие покровителство се води спорот за името. Вакви се размислувањата на познавачите на грчко-македонскиот спор за името откако во медиумите во Грција се појавија

информации дека официјално Скопје размислува топката за решавање на спорот да ја пре фрли во Њујорк, односно да побара највисокото тело на ОН да го стави на дневен ред прашањето за името и за него да се изјаснат земјите-членки. Според експертите, откако пре судата од Меѓународниот суд на правдата не ја по стигна целта, односно не резултира со покана за прием во НАТО, власта сè повеќе размислува битката за името од правно да ја префрли на политичко поле. Иако тимот што ја подготвуваше тужбата против Грција смета дека има основа за нова тужба откако на самитот во Чикаго Македонија повторно извиси, власта смета дека треба да се промени тактиката. Наме-

Македонија предолго чека на п Ав стри ја и Словач ка сил но ја под држуваат интеграцијата на Македонија во ЕУ и во НАТО и ве ру ва ат де ка зем јата предол го че ка за поче ток на преговорите со ЕУ и затоа ќе лобираат во Европската Унија за доне сување одлука за почеток на преговорите со Македонија до крајот на годинава. Тоа на заедничка прес-конференција во Скопје го истакнаа ше фовите на дипломатиите на Австрија и на Словачка, Михаел Шпин де ле гер и Ми рос лав Лај чак, по средбата со македонскиот министер за надворешни работи, Никола Попоски. - Веруваме дека 2012 година треба да би де годи на на Ма кедо ни ја. Ве ру ва ме дека Македонија предолго чека. По седум години кандидат ски статус, веќе е

вре ме по пре по ра ки те на Европ ската комисија да се преземат следниве чекори. Затоа ќе ло би ра ме во Европ ската Унија за доне сување одлука за почеток на преговорите со вашата земја до крајот на годинава - рече ав стрискиот вице кан це лар и ми ни стер за европ ски прашања и надворешни работи Михаел Шпинделегер. Тој се освр на и на спо рот за име то кој стои на патот за евроинтеграцијата на земјата. - Спорот за името е особено чув ствително прашање. Свесни сме за тоа, но, се пак, ста ну ва збор за би лате рал но прашање и тоа не треба да го блокира стартот на пристапните преговори. Мора да го раздвоиме прашањето за името


ВЕСТИ

Среда, 11 јули 2012 година

3

РШКА ОД ГРЦИЈА АКО СЕ ГЛАСА ВО ГЕНЕРАЛНОТО СОБРАНИЕ НА СВЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

рата е судот во Хаг само да се изве сти дека Грција повторно се спротивставила земјата да се добие покана за прием, а прашањето за името да се постави пред Генералното собрание на ОН. Во прилог на тоа оди и фактот што министерот за надворешни работи, Никола Поповски, завчера рече де-

преговори со ЕУ од поче то кот на пре гово ри те со јас на по ра ка де ка ова пра ша ње мо ра да се ре ши пред да за вр шат пре гово ри те подвлече Шпинделегер. Според него, важно е Македонија да не се отпушта туку да биде поактивна за името и да се воздржува од какви било провокативни активности кои, како што вели, би можеле да бидат искористени како изговор за нови блокирања. Словач ки от ви це пре ми ер и ми ни стер за надворешни работи, Мирослав Лајчак, порача дека Македонија треба да биде следната земја што ќе ги почне преговорите со ЕУ и оти Братислава и Ви е на ќе помог нат во тоа, а зем јата треба во целост да се фокусира на ре формскиот процес.

ка се отворени сите опции како Македонија ќе одговори на грчките блокади во НАТО и во ЕУ. Игор Јанев, профе сор по меѓународно право од Политичкиот институт во Србија, кој подготви стратегија за решението за користење на уставното име во Обединетите

нации, смета дека Македонија има право да бара рамноправен статус во ОН со другите членки, но дека мора да се следат два основни правци на дејствување, и тоа политичкиот и правниот. - Политичкиот правец треба да биде насочен кон политичките органи на ОН и мора да ги вклучи сите релевантни политички фактори. Правниот, пак, треба да го инволвира Меѓународниот суд на правдата, односно ад-хок комисијата за арбитража смета Јанев. Грчкиот весник „То вима“, повикувајќи се на доверливи телеграми на грчкиот државен врв, прене сува дека намерите на раководството во Скопје се сериозни и дека ова прашање пред Генералното собрание може да се најде во септември. Главен аргумент на државниот врв треба да биде фактот што Македонија досега ја имаат признаено под уставното име 131 од 192 членки на ОН. Доколку дојде до гласање во Генералното собрание, ќе ни биде потребно про сто мнозинство од гласовите на државите- членки. Сепак, познавачите предупредуваат дека никој не може да гарантира оти сите земји што нè признале под уставното име ќе гласаат во наша корист. Профе сорот Трајан Бендевски од Универ зитетот ФОН нагласува дека доколку дојде до гласање, и Грција нема да седи со скрстени раце и ќе лобира кај земјите-членки. - Ваква иницијатива имаше по самитот во Букурешт. Тогаш шансите ни беа далеку поголеми бидејќи на чело на Генералното собрание беше Срџан Керим. Доколку Македонија, сепак, се одлучи на таков чекор, ќе треба претходно добро да излобира кај оние што нè признале под уставното име смета Бендевски.

Гордон: Решение на името е во полза на Скопје и на Атина

Решавањето на спорот за името единствено ќе значи полза за Македонија и за Грција, вели американскиот помошник на државниот секретар, Филип Гордон, во интервју за „Ал Џе зира Балкан“, дадено во Дубровник. Тој смета дека надминувањето на спорот ќе значи стабилни економски одно си за Грција со своето со седство, а за Македонија ќе доне се стабилност и инве стиции. Воздржан е околу прогнозата кога би можело да се очекува надминување на спорот. - Тешко е да се каже со сигурност имајќи предвид колку долго се одвива проце сот и колку е тежок за двете страни. Би требало да дојде наскоро. Не може да дојде доволно бр зо, што се

одне сува до нас. Тоа е не среќна пречка меѓу двете земји. Стои на патот на трговијата и инве стициите и меѓусебните контакти на луѓето. Господ знае кои се потребите на Грција за економски одно си со своите со седи. Македонија ќе има полза од стабилно ста и инве стициите. Ќе биде позитивна работа за соработката меѓу различните етнички групи во Македонија. Ќе биде единствено добра работа. Мислам дека еднаш кога ќе се договорат, луѓето ќе пре станат да се опседнуваат со тоа кое е точното формално име на земјата и ќе се одне суваат кон тоа како кон многу други случаи во светот. Ќе биде само добра работа доколку двете страни се договорат за името - вели Гордон.


4

ВЕСТИ

Среда, 11 јули 2012 година

ПРЕЗЕНТИРАНА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА ШАНГАЈСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ

УКИМ на врвот според шест критериуми П Соња Т. ЈАНКОВСКА

озициите на универзитетите во Македонија биле утврдени врз основа на шест главни индикатори, беше речено на вчерашната презентација на методологијата врз основа на која беше направено рангирање на македонските универзитети од Центарот за светска класа универзитети при шангајскиот универзитет„Џиао Тонг“. Биле опфатени резултатите што студентите на прва година ги имале на државната матура, процент на странски студенти, размер на академски персонал во однос на студенти, процент на студенти што дипломирале во редовен рок, објавени трудови во научни списанија, број на патенти во сооднос со академскиот кадар. Податоците биле собрани од Министерството за образование и наука. - Ние немавме посебни контакти со ниту еден од универзитетите што се рангираат. МОН вложи многу напори за верификација на податоците, а, од друга страна, ние вршевме нивна логичка верификација. Кога имавме одредени сомневања или недоразбирања во приложените информации, ги доставуваме назад во МОН за појаснувања или Министерството потоа ги проследуваше до универзитетите од кои ги добило рече Ченг Јинг, извршен директор на Центарот. Тој им порача на македонските државни и приватни универзитети да ги зголемат инвестициите за истражувачка дејност и нејзино поттикнување, да се развие систем за наградување на успешно публикувани трудови и повеќе соработка со познати светски универзитети. Од Министерството за образование најавија дека ќе биде приоритет универзитетските професори да објавуваат трудови во релевантни научни списанија поради што и

со последните измени на Законот за високо образование е регулирано од тоа да зависи и одбраната на докторатот и унапредувањето во повисоки звања на наставно-научниот кадар. Од Министерството признаваат дека инвестициите се главните слабости на високото образование во земјава. - Треба и универзитетите да се потрудат повеќе за прилив на средства како резултат на научно-истражувачка апликативна дејност, која ќе им помогне да инвестираат. Во претпоследните измени на Законот ставивме одредба според која 40 отсто од партиципацијата што ја плаќаат студентите треба да бидат инвестирани во научно-истражувачка дејност - рече Борчо Алексов од Министерството за образование и наука. Македонските државни и приватни универзитети и понатаму остануваат надвор од првите 500 најдобри светски универзитети на ранг-листата при шангајскиот универзитет „Џиао Тонг“. Од регионот меѓу првите 500 универзитети се наоѓаат еден хрватски и еден словенечки универзитет. Прв на светската листа во изминатите 10 години е „Харвард“, а од САД има уште 150 меѓу првите 500. Според ранг-листата што беше подготвена на почетокот на годинава во Македонија, првото место го држи Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје, потоа следуваат Универзитетот на ЈИЕ - Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола и Универзитетот за информатички технологии и науки „Св. Апостол Павле“ од Охрид. Од шесто до 19. место на оваа листа се приватните универзитети во земјава, но на 13. место се најде и државниот Универзитет во Тетово. Последна на оваа листа, односно на 19. место, е бизнис-академијата „Смилевски“.

Токму ваквата ранг-листа предизвика лавина реакции кај дел од приватните универзитети во земјава. Универзитетот ФОН излезе со реакција бидејќи, според нивните анализи, ранг- листата содржи низа нелогичности. На вчерашната презентација немаше нивен претставник. - Нашето неприсуство зборува многу погласно од сè друго. Ставот на приватниот универзитет ФОН во однос на нерегуларностите на шангајското рангирање и добро познат во јавноста. Сметам дека нема потреба како академска заедница да навлегуваме во дневно-политички пресметки. Развиена е посебна методологија за рангирање универзитети во Македонија, различна од шангајската, и од истата се открија голем број неправилности во македонскиот образовен систем. Не може универзитети со 30 студенти, со 12 професори да бидат високорангирани или, пак, високите школи да се меѓу првите на ранг-листата, а пред приватните универзитети. Исто така, нелогично е Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ да има повисок коефициент на научна дејност од светските универзитети, како „Харвард“ и „Оксфорд“ - вели Леон Бакрачески од Одделението за односи со јавност на ФОН. Договорот за рангирање на сите високообразовни институции во земјава, вреден 100 илјади евра, Министерството за образование со шангајскиот универзитет „Џиао Тонг“ го потпиша минатата година. Веќе идната година ќе има ново, второ рангирање на македонските универзитети, а целата е на овој начин да им се помогне на идните студенти да изберат каде да студираат, а работодавците да го знаат квалитетот на универзитетите во Македонија кога ќе вработуваат кадар во своите компании.


ВЕСТИ

Среда, 11 јули 2012 година

5

ПОРТПАРОЛОТ ЃОРГИЕВ ПРЕНЕСЕ ЗАДОВОЛСТВО ОД ДИЈАЛОГОТ НА ВИСОКО НИВО

Владата бара од ЕУ да го цени сработеното

Апелираме нашиот труд, ангажман, реформи и придонес да бидат вреднувани, а напредокот да не биде попречуван, истакна владиниот портпарол

В

ладата во целост ги исполни обврските од пристапниот дијалог со Европската Унија и очекуваме трудот да биде вреднуван. Ова вчера го истакна владиниот портпарол Александар Ѓоргиев по повод завршувањето на вториот рок од дијалогот меѓу Македонија и ЕУ. Ѓоргиев смета дека Македонија во моментов се наоѓа дури и на едно повисоко скалило во исполнувањето и достигнувањето на стандардите. Според него, Македонија успешно ги спроведува реформите во јавната администрација, изборното законодавство, слободата на медиумите, борбата против корупцијата и зајакнувањето на пазарната економија. - Како резултат на нашата работа и посветеноста на сите граѓани и субјекти, апелираме нашиот труд, ангажман, реформи и придонес да бидат вреднувани, а напредокот да не биде по-

пречуван - истакна Ѓорѓиев. Осврнувајќи се на деталите од сработеното од оперативниот патоказ, тој нагласи дека во врска со изборните реформи се подготвени нацртизмени по препораки на ОБСЕ и на ГРЕКО и очекува дека ќе бидат прифатени најдоцна до септември. Во работните тела биле вклучени Владата, претставници на власта и на опозицијата, ДИК, а со консултации се приклучила и Европската комисија што, според Ѓоргиев, му

Индија отвора амбасада во Скопје? По бизнис-врските, Македонија ќе ги зајакнува и политичките односи со Индија. Дене ска во Скопје треба да пре стојува државниот министер за надворешни работи на Индија, Пренет Каур, која ќе биде примена од ше фот на дипломатијата Никола Поповски. Целта на посетата на гостинката од Индија ќе биде унапредување на одно сите меѓу двете земји, како на политички, така и на економски план. Не е исклучено шефицата на индиската дипломатија да обелодени дека нејзината земја планира да отвори своја амбасада во Скопје. Во моментов Индија ја покрива Македонија преку амбасадата во Софија. Дека неколку земји планираат да отворат свои претставништва во Скопје пред два дена најави ми-

нистерот Никола Поповски без да прецизира за кого станува збор. По сетата на министерката за надворешни работи на Индија следува само еден ме сец откако во земјава дојде еден од најголемите индиски бизнисмени и мултимилјардер Субрати Рој, кој најави неколку крупни инве стиции во Македонија. Покрај тоа, Рој најави дека ќе го финансира по ставувањето грандиозен споменик на Мајка Тере за бидејќи важел за голем почитувач на нејзиниот лик и дело. Индија и Македонија воспоставија дипломатски односи во 1996 година под привремената референца поранешна југословенска Република Македонија. Во 2008 година македонката влада одлучи да отвори своја амбасада во Њу Делхи. И.Ч.

дава легитимитет на целиот процес. Според владиниот портпарол, доказ дека Владата и во минатото работела на исполнувањето на стандардите се трите позитивни извештаи на ЕК за напредокот на Македонија и за препораките за почнување преговори за членство во Европската Унија и отворањето на претпристапниот дијалог на високо ниво меѓу Македонија и ЕУ како алтернатива на преговорите за членство. И.Ч.


6

ВЕСТИ

Среда, 11 јули 2012 година

ТОПЛОТНИОТ БРАН ШТО ГО ЗАФАТИ РЕГИОНОВ ГО ДОСТИГНУВА МАКСИМУМОТ

Сонцето гори за вонредна состојба Т

Менче А. ТОЧИ

оплотниот бран што го зафати регионот и Македонија го до стигнува својот максимум денеска за кога се очекува пеколна температура од преку 40 Целзиусови степени, со што и официјално во скопскиот регион (Скопје, Куманово, Свети Николе и Велес) и во јужниот регион (Штип, Струмица, Радовиш, Кавадарци, Демир Капија и Гевгелија) за денеска и за утре е прогласена портокалова фаза, која е само едно ниво пред прогласување вонредна состојба. Граѓаните, пред сè, во урбаните средини едвај преживуваат бидејќи големите површини со асфалт и со бетон дејствуваат како дополнителни грејни тела, со што температурата на одредени локации се движи и до 48-49 Целзиусови степени. Министерството за здравство, прогласувајќи ја портокаловата фаза од топлотниот бран, освен општите препораки, побара во наредните три дена бремените жени и по старите лица да бидат ослободени од работните обврски, а работодавците се должни да ја приспособат работата според временските услови и да не дозволат работниците да работат на отворено по горештините. Министерството за труд и социјала вчера информираше дека веќе ги издало и првите казни за работодавците што ги тераат работниците да работат на пеколот. Оттаму информираа дека веќе се запрени градежните работи на одредени локации низ Скопје, но препораките на надлежните и портокаловата предупредувачка фаза, очигледно, не

важат за работниците на проектот „Скопје 2014”. Фоторепортерот на „Ден” регистрираше како работници вредно работат на повеќе локации во градот, меѓу кои и на реконструкцијата на Собранието и тоа кога сонцето го достигна зенитот во 12.30 часот. Министерството најави дека по стојано ќе излегува со упатства и мерки за заштита на населението, сè додека не стигнат прогнозите за времето во наредниот период кога ќе следуваат нови препораки за заштита на граѓаните. - Поради високата температура, портокалова фаза е прогласена за наредните три дена, но она што особено загрижува е високиот УВ-индекс, кој до стигна дури до 10. Препорачуваме голема внимателност и заштита од сончевите и од ултравиолетовите зраци - изјави Јованка Костовска, раководителка на секторот за превентивна заштита во Министерството за здравство.

Во меѓувреме, здравствените работници се мобилизираат. Во согласност со акцискиот план, од вчера почнаа да се организираат пунктови за давање медицинска помош во градовите погодени од топлотниот бран, како што се Скопје, Велес, Неготино, Штип, Струмица и Кочани. Пунктовите ќе функционираат од 18 и 30 часот до 21 и 30, а во Скопје има три, два мобилни и еден статичен, кој ќе биде лоциран покрај кејот на Вардар во близина на хотелот „Александар палас”. Во овие медицински пунктови граѓаните ќе имаат можност да се прегледаат, да добијат совети, да измерат крвен притисок. Денес медицински екипи ќе има и во населбите Карпош и Јане Сандански, а утре две екипи ќе патролираат во Центар и во Бутел, в четврток во Чаир и во Кисела Вода, в петок во Шуто Оризари и сè така до 15 август. - Доколку се покаже дека е потребно, ќе организираме уште пунктови со медицин-

ЗА НЕКОИ ЗАБРАНА, ЗА ДРУГИ НИШТО

Дваесет и пет забрани за вршење дејност заработија овластени лица што не ја почитуваат препораката за неработење меѓу 11 и 17 часот. Првите казни инспекторите им ги напишале на фирми што се занимаваат со градежни работи за локалните самоуправи. По забраната што ја издаде Министерството за труд и социјална политика, стопирани се градежните работи на објектот „ЈП Водовод и кана лизација”, булеварот Свети Климент Охридски, кружниот тек кај Ѓорче Петров и изградбата на две катни гаражи. - Ние како ресорно министерство имаме

целосно разбирање за потребите на граѓаните за изградба на патишта, булевари, крстосници, повеќенаменски инфраструктурни објекти кои се за нивно добро. Но, истовремено неопходно е да се има предвид правото на работникот за безбедност и здравје при работа - изјавија од Министерството за труд и социјална политика. Сепак, фоторепортерот на „Ден” на неколку локации низ градот забележа како во 12 часот, во најголемите горештини, работниците на неколку објекти низ градот сè уште работат, меѓу кои и тие што ја реновираат зградата на Собранието.


ВЕСТИ

Среда, 11 јули 2012 година

7

За денеска и за утре е прогласена портокалова фаза, која е само едно ниво пред прогласување вонредна состојба ски екипи за да им се излезе во пре срет на граѓаните - изјави министерот за здравство, Никола Тодоров. Тој најави дека деновиве ќе излезе со извештај за тоа каква е со стојбата со примени пациенти на клиниките за кардиологија и неврологија, а кои настрадале поради топлотниот бран. Во Здравствениот дом во Скопје велат дека помош секојдневно бараат пациенти што колабирале од горештините или, пак, дехидрирале поради топлото време. - Постојано имаме пациенти, но досега немаше ништо посериозно што би можело да го загрози животот - изјави Татјана БеавскаВучковиќ, директорка на Здравствен дом. Лекарите препорачуваат граѓаните со себе во секое време да имаат вода за пиење и да се консумираат најмалку два литара вода дневно. Надлежните уверуваат дека засега сè е под контрола, а вонредна со стојба се прог-

ласува доколку температурата достигне 44 Целзиусови степени. Со стојбата со екстремна температура, која не попушта речиси една недела во повеќето региони во земјава, предизвика недостиг од вода, некаде и преку целиот ден, а некаде нема доволно притисок. - Ова претставува вистинска опасност за здравјето на луѓето, не само поради немањето можност за одржување лична хигиена туку и во домаќинството поради што се стравува од можни труења со храна - предупредуваат епидемиолозите. Екипи на Црвен крст делат шишиња со вода на најфреквентните локации, а за разладување во функција се ставени и неколку базени во градот. Од ЈП „Водовод и канализација” апелираат до граѓаните водата за пиење да се троши рационално, со неа да не се наводнуваат зелени површини, да не се користи како тех-

ШТО Е ПОРТОКАЛОВА ФАЗА? Портокаловата фаза, во која сега се наоѓаат два големи региони во земјава, предвидува по стојани соопштенија преку медиумите од надлежните за состојба пред тревога. Метеоалармот е вклучен и при секое надминување на температурната граница ќе реагира соодветно. Засега во оваа фаза се препорачува да се спроведат мерки за заштита на лицата што се наоѓаат на работни места директно изложени на топлина. Се активираат социјалните служби за да помагаат на старите и изнемоштени лица и на бездомниците. На населението му

се препорачува користење климатизирани јавни простории, како што се големи трговски центри и супермаркети. Оваа фаза опфаќа и разгледување дополнителни мерки за заштита од Владата вклучувајќи ги и ослободителните мерки за најранливите категории граѓани, како и нивно ослободување од работните обврски. Остануваат да важат препораките да не се излегува надвор во периодот меѓу 11 и 17 часот, да се пие многу течности, да не се консумира алкохол и масна храна, да се носи заштита од сонце и УВ-зрачење.

БЕЛГРАД СЕ ПРЖИ НА 47 СТЕПЕНИ

Новинарите на српскиот весник „Курир“ вчера, во најтоплиот дел од денот, во центарот на Белград ја мереле температурата и за неколку секунди живата во термометарот од 30 скокнала до речиси 50 Целзиусови степени. Мерењето го направиле во 14 часот, и после неколку секунди на сонце термометарот покажал 47 степени. Во тоа време дигиталниот мерач на Плоштадот на Републиката покажувал 41 степен. ничка за да не дојде до недостиг од вода за пиење во овој период. Енормно високата и неподнослива температури ги натера граѓаните да бараат спас во простории каде што постојано се вклучени клима-уреди. Од ЕВН регистрирале рекордна потрошувачка на електричната енергија токму поради зголемената работа на клима-уредите. Болничките капацитети се подготвени да интервенираат во случај на зголемен број пациенти. Сепак, многу од болниците немаат клима-уреди или, пак, имаат по една на кат, а некои болници штедат на електрична енергија и не ги пуштаат разладните уреди, така што пациентите се доразболуваат на горештините. - Нема клима-уреди во болничките соби, многу е топло овде - се пожали еден пациент кој е хоспитализиран на Клиниката за онкологија. Министерот Тодоров потенцира дека никогаш не се штедело и не смее да се штеди на сметка на болните.


8

ПАРИ

Среда, 11 јули 2012 година

НЕПРИЈАТНИ ЕВРОПСКИ ЕКОН

Невраб

Извештајот на Европската комисија ги потврдува и предвидувањата на Светска банка, која, кога е регионот во прашање, очекува значително намалување на економскиот раст во 2012 година Мишко ИВАНОВ

З

абавување на економскиот раст и рекордно висока невработеност во државите од Западен Балкан, како последица на слабеење на економските параметри во првата половина од годината, предвидува Европската комисија (ЕК) во последниот извештај за Западен Балкан. По степено закрепнување е можно дури кон крајот на годинава, пишува српски „Дојче веле“. Европската комисија во последниот квартален извештај за состојбите на економијата на државите што се кандидати за влез во Европската Унија од Западен Балкан преду-

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

ФУНТА

предува на понатамошно намалување на домашниот бруто-производ (БДП) во Хрватска, како и на губењето на економската динамика, која кон крајот на 2011 година беше присутна во Србија и во Македонија. Слична ситуација предвидува и во Босна и Херцеговина и во Црна Гора, а како причина за тоа се наведува јакнењето на економската криза во ЕУ, која директно се одразува на европската потрошувачка и на инвестициите. Извештајот на Европската комисија ги потврдува и предвидувањата на Свет ска банка, која, кога е регионот во прашање, очекува значително нама лување на економскиот раст во 2012 година, додека, пак, во наредните неколку години очекува период со забавен економски раст на ЗападФРАНК

ДОЛАР

61,6

77,6

51,2

50,1

продажен

61,60

77,70

51,70

50,70

куповен

61,40

75,80

50,60

49,30

Менувачници

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ БЕРЗАНСКИ ВРЕДНОСТ ИНДЕКС

9 ЈУЛИ 2012

НБРМ

ент Балкан, и тоа под услов ситуацијата со должничките кризи во еврозоната да не ескалира. Сепак, од Брисел порачуваат дека предизвиците за економскиот раст се присутни во земјите од Западен Балкан, но и во самите членки на ЕУ. До крајот на оваа година Европската комисија очекува дека БДП во Македонија ќе порасне за 1,7 проценти, во Србија и во Црна Гора за 0,3 проценти, додека за Хрватска и понатаму се предвидува рецесија. Економските експерти, сепак, имаат оптимистички поглед на среднорочна и долгорочна перспектива на Западен Балкан и нагласуваат дека по периодот на воените разорувања и инфлацијата доаѓа фаза на тешки, но неопходни и можни реформи на економски план. Сепак, и од Светска банка и од Европската комисија предупредуваат на рекордно високата невработеност која владее на Западен Балкан, особено меѓу младите. Во извештајот од Европската комисија стои дека невработено ста продолжува да расте, до стигнувајќи 44 проценти во БИХ, 25,5 проценти во Србија, а 16,4 проценти во Хрватска. Од Брисел, пак, велат дека токму оваа социјална ситуација на Западен Балкан е причина за голема загриженост. Загрижувачките црни прогнози на Европската комисија за македонската економија не се изненадувачки ако се имаат предвид податоците што се регистрирани и на домашен терен. Македонската економија веќе се наоѓа на работ на рецесија, а дополнително е директно изложена и на високите и опасни ризици од прелевање на проблемите од еврозоната. Државниот завод за статистика веќе девет ме сеци бележи пад на индустриското производство и уште повеќе што и вкупната економија во првиот квартал го заокруживме со негатива од 1,4 процент. Сериозен проблем за македонската економија е и фактот што бизнис-секторот се задушува во неликвидност. Бизнисмените бараат од државата да им ги исплати парите

ПРОМЕНА

ПРОМЕНА ВО %

МБИ10

1.846,45

11,45

0,62%

МБИД

1.803,73

0,40

0,02%

119,27

0,41

0,34%

ОМБ


ПАРИ

Среда, 11 јули 2012 година

9

ОМСКИ ПРОГНОЗИ ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

отеноста ја плаши ЕУ што им ги должи по разни основи, молат за итни мерки од Владата. Иако Владата тврди дека земјата успешно ќе се справи со европската должничка криза, која во моментов е во нејзината најдлабока фаза и влијае и врз Македонија, ситуацијата не изгледа најдобро. Сите институции, ММФ, Светска банка, НБРМ, ги ревидираа стапките за економски раст на Македонија, па нешто подоцна принудена да го направи тоа беше и македонската владата која од првично проектираниот раст на економијата од 4,5 проценти го сведе на 2,5 проценти за 2015 година. Неодамна дури и Народна банка во својот најнов извештај констатираше дека најголем проблем во моментов е ликвидноста на фирмите, односно нивната спо собност меѓусебе да си ги плаќаат обврските. - Ликвидно ста е на многу ниско ниво. Обемот на активно сти и остварувањата на корпоративниот сектор и неговата ефикасност во справувањето со ризиците на кои е изложен, во голема мера, го определуваат

расположливиот доход и воопшто финансиската моќ на населението - констатира советот на НБРМ. Централната банка предупредува дека продлабочувањето на кризата во еврозоната може да ја загрози македонската економија. Народна банка тврди дека во реалниот сектор го гледа најголемото влијание на кризата од Европа. Загрижувачки за македонската економи-

ја е и високата стапка на невработеност и сиромаштијата. Токму овие две категории, кои се зависни и тесно поврзани меѓусебе, изминативе неколку години ја тиштат македонската економија. Дури 43 проценти од невработените лица живеат во сиромаштија. Најранливи групи се повеќечлените домаќинства со оглед на фактот дека 47,3 проценти од сиромашните живеат во семејства со пет и повеќе члена.

„ЕКОНОМИСТ“ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН Кризата во еврозоната се зголемува, а дополнително се изложени и е со седните балкански економии кои имаат значајни економски врски со Грција. Трговијата со Грција е клучна за Црна Гора, Македонија, Бугарија и за Албанија бидејќи од 10 до 12 проценти од вкупниот извоз на овие земји à припаѓа со Грција. Најмногу изложена од приватни транс-

фери од своите иселеници е Албанија бидејќи околу две третини од мигрантите во Грција се од Албанија. Македонија, Србија и Бугарија се најранливи во намалувањето на директните странски инве стиции текови од Грција. Грчките банкарски подружници во регионот се значаен канал на зараза бидејќи грчките банки на пазарот во Југоисточна Европа имаат удел од околу 20 проценти.


10

ПАРИ

Среда, 11 јули 2012 година

ИЗГРАДБАТА НА ПРУГАТА КОН БУГАРИЈА ЌЕ ЧИНИ 600 МИЛИОНИ ЕВРА

По Коридорот 8 се возат сите Влади И

Наташа СТОЈАНОВСКА

зградбата на пругата кон Бугарија повторно станува клучен адут во предизборието. Владата пред неколку дена најави дека овој проект ќе почне да се гради во февруари или март следната година, за кога се закажани и локалните избори. Според најавите од Министерството за транспорт и врски, планирано е железничкото поврзување со Бугарија од македонска страна да заврши во 2022 година. Сепак, и покрај бомбастично најавената изградба на железничкиот Коридор 8, парите допрва ќе се бараат од меѓународните финансиски институции и банки, додека помал дел од неопходните средства што се одне суваат на консултантските услуги се обезбедени. - За делот од Куманово до Бењаковце сè уште се во тек преговори со Европската банка за обнова и развој, од каде што се планира годинава да се обезбедат финансиски средства во висина од 46,4 милиони евра, а одобрен е грант од 2,5 милиона евра за избор на консултант кој ќе врши надзор на работата на оваа делница - изјави министерот за транспорт и врски, Миле Јанакие ски. Дополнително Јанакие ски се пофали дека во однос на делницата од Бељаковце до Крива Паланка, Европската инве стициска банка испратила писмо со намери, во кое се вели дека ќе вле зат во ре а лизација на овој про ект, за кој се потребни 145 милиони евра за градежни работи.

Не е комлетирана ниту финансиска конструкција за делот од Крива Па ланка до Деве Баир, кој е најтежок и најскап. - Во однос на оваа делница, Министерството за транспорт и врски подне се барање до ИПА за обезбедување средства во висина од два милиона евра, но за изработка на основните проекти - изјави пред неколку дена министерот Јанакие ски. Пругата кон Бугарија до сега сите влади ја користеа како предизборен адут. Речиси сите до сегашни министри за транспорт потпишуваа меморандуми за соработка со разни институции, но и со нивните колеги од Бугарија, со кои се фалеа дека заедно ќе настапат пред меѓународните финансиски институции во потрагата по пари за изградба на овој проект со оглед дека ова железничко поврзување е од огромна важност за двете земји. Но, сите до сегашни потписи останаа само на хартија, додека на терен пропаѓаше и она што беше почнато да се гради во 1994 година. Официјално, градежните активно сти на пругата кон Бугарија се стопирани во 2004 година, но не се преземени активно сти за конзервација на веќе изградените објекти, а не се преземени ниту мерки за раскинување на договорите со градежните компании, па така таму и дене ска стои градежна оператива на некои компании. Сега Владата, пак, се пофали дека успеала вонсудски да раскине дел од договорите со градежните компании, но штетата веќе била направена. Важно ста на пругата кон Бугарија е

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА КУЌИ И ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ Изградбата на пругата кон Бугарија, според студијата на српскиот консултант, покажала дека ќе биде потребно: – уривање на 25 куќи во населбите Градец, Крива Паланка, Узем, по предвидена цена од 650 евра за квадратен метар; – експропријација на 424.379 квадратни

метри земјоделско земјиште во населбите Лиминци , Градец, Лозаново, Крива Паланка, Дрење, Трново, Киселица, Жидилово, Кркља, Костур, Узем, по предвидена цена од 5 евра за квадратен метар. Извор: ОВЖСО

неспорна, сметаат познавачите, но, сепак, останува отворено прашањето дали ќе се обезбедат пари за нејзина изградба. Според последната студија за исплатливост изработена од српската консултантска куќа „Ептиса ДБ Интернатионал“, на барање на Министерството за транспорт и врски, а финансирано од Европската банка за обнова и развој, утврдено е дека изградбата на пругата кон источниот со сед земјава ќе ја чини околу 600 милиони евра. Консултантите препорачуваат дека со оглед на тоа што проектот за железничко поврзување меѓу Македонија и Бугарија е почнат и покрај тоа што бил прекинат пред повеќе години, земајќи го има предвид развојот на побарувачката за транспорт во рамките на Паневропскиот Коридор 8, консултантите строго препорачуваат довршување на железничките делници кон Бугарија. И покрај тоа што сумата е значителна и изне сува 8 проценти од македонскиот БДП во 2010 година, сепак консултантот останува на ставот дека придобивките за земјава ќе бидат поголеми откако ова железничко поврзување би се реализирало. Освен пругата кон источниот со сед, деновиве Владата најави реконструкција и на пругите на Коридорот 10. Ќе се подготвува ле про екти за рехабилитација, како увертира за голема инве стиција во железничкиот сообраќај. Освен ова, најавена е и реконструкција на железничките станици низ земјава. Сепак, најавите во најголем дел за инве стициите во железницата остануваат за следната година. Инве стициите во инфраструктурата се неопходни, едногласни се и бизнисмените и експертите, но до сега речиси сите влади беа критикувани дека ги занемаруваат токму инфраструктурните про екти, односно или воопшто не вложуваат или она што го вложуваат е само шминка иако инфраструктурата е клучна за развој на вкупната економија.


ПАРИ

Среда, 11 јули 2012 година

Стoте милиони евра од ЕИБ достапни за македонските фирми Евтините кредити што Владата ги обезбеди преку кредитната линија од 100 милиони евра од Европската инвестициска банка од вчера се до стапни за македонските компании. Договорите со ЕИБ ги потпишаа вицепремиерот и министер за финансии, Зоран Ставрески, и директорот на Македонска банка за поддршка на развојот, Драган Мартиновски. Фирмите ќе ги добијат средствата по исклучително поволна субвенционирана камата од 5,5 проценти и рок на отплата од осум години со грејс-период од две години. Ќе се пласираат преку Македонската банка за поддршка на развојот, а фирмите ќе подне суваат барање кај девет деловни банки Стопанска банка - Скопје, НЛБ Тутунска банка, Комерцијална банка, Охридска банка, Шпаркасе банка, Стопанска банка - Битола, Прокредит банка, ТТК банка и Халк банк. Ставрески очекува овие средства, доколку се стабилизираат со стојбите во Европа и се зголемат нарачките на домашните компании, компаниите да ги искористат не само за дневна ликвидност, туку и за инве стиции и за отворање нови работни ме ста. - Со овој проект, со новите 100 милиони

евра и со претходните 150 милиони евра, вкупната поддршка што во текот на овој кризен период, во овие три-четири години, ја обезбеди Владата за македонското стопанство е 250 милиони евра, средства што никогаш претходно не биле обезбедени во толкав износ како поддршка на Владата за стопанството - изјави министерот за финансии Ставре ски. Според директорот во ЕИБ, Доминик Корубин, оваа кредитна линија заедно со претходните две ја покажуваат одлучно ста на Владата да даде поддршка за инвестиции на малите и средните претпријатија и тоа во услови на финансиска и економска криза, а за да се зачува економскиот раст во земјата. Директорот на МБПР, Драган Мартиновски, по сочувајќи дека 70 проценти од кредитната линија се за малото стопанството, а 30 проценти за големите компании, рече дека таа има значење за вкупната економија во Македонија. Кредитите од 10.000 до 3,5 милиони евра ќе се одобруваат со рок на отплата осум години со грејс-период од две години, а кредитите со износ од 5.000 до 667.000 евра со рок на отплата до три години и со грејс-период од шест ме сеци.

11

Стопанска банка двосменски поради жештините Филијалите на Стопанска банка АД Скопје од четврток ќе работат двосменски, односно од 8 до 13.30 часот и попладне од 17 до 19 часот. Поголемите филијали на банката ќе работат од 8 до 19 часот. Новото работно време, како што информираат од банката, се воведува поради вонредно високата температура, а за да им се овозможи на клиентите непречено да ги користат банкарските услуги.

СДСМ: Минималецот да важи и за текстилците Светот во изминатите денови ја виде грдата слика за состојбите во македонската текстилна индустрија, преку кампањата на швајцарската невладина организација „Декларацијата од Берн“. Лошите услови за работа и ниските плати го претвораат овој сектор, кој некогаш беше гордост на македонското стопанство, во срам за државата. Ова го изјави пратеничката од СДСМ Билјана Казанџиска, која побара Законот за минимална плата да важи и за текстилците.


12

ДОСИЕ

Убиена старица во Струга Седумдесет и осумгодишната Милица Лазароска вчера претпладне во 11 часот и 15 минути била избодена до смрт во центарот на Струга. Осомничен за убиството е триесет и осумгодишниот Гзим Максути од струшкото село Калишта кого полицијата го уапсила неколку часа по убиството. Според истрагата, старицата била убиена пред својата куќа во близина на струшкото шеталиште. Осомничениот Максути à нанел неколку убодни рани по телото и грбот, но причините поради кои го извршил убиството засега не се познати. Вчера истражен судија им определи тресетдневен притвор на двајцата тетовци на возраст од 21 и 22 години, кои се осомничени дека во петокот по 15 часот го претепале 65-годишниот тетовец Крсте Стерјоски. Човекот како последица на тешките повреди починал ноќта меѓу саботата и неделата на скопските клиники, каде што бил хоспитализиран. Според полицијата, Стеројски бил нападнат во непосредна близина на православните гробишта во Тетово, а мотивот за нападот не е познат.

Жена од Крушево почина од струен удар Дваесет и едногодишната Ѓулан А. од селото Норово, Крушево починала во понеделникот околу 15 часот во семејната куќа, соопшти полицијата. Според полицијата, Ѓулан ја пронашла нејзината јатрва во бањата од куќата каде што сега починатата перела алишта. Жената лежела во бесознание и не давала знаци на живот. Откако била пренесена во Медицинскиот центар во Прилеп, лекарите констатирале смрт како последица на струен удар.

Пукано кон куќа во Гостиварско Завчера четириесет и деветгодишниот И.А. од гостиварското село Форино во полициската станица пријавил дека во текот на ноќта непознати лица пукале кон неговата куќа. Според полицијата, во куќата било забележано оштетување на прозорецот и таванот од дневната соба, но не биле пронајдени делови од испуканите проектили. На патот покрај куќата полицијата пронашла пет чаури од пиштолска муниција калибар 7,62 мм. Гостиварската полиција го бара напаѓачот.

Среда, 11 јули 2012 година

ЗА ДВА ДЕ НА ВТОР ПОВРЕДЕН ОД СКУ ТЕРЏИЈА ВО ОХ РИД

Скутерите не настрада уш Во Министерството за транспорт и врски дополнително ќе ја разгледале потребата за проширување на забраната за ограничено возење скутери во текот на туристичката сезона

Х

Катерина ГЕТЕВА

аосот што го предизвикаа скутерите последните денови на плажите во Охрид и во Струга можеби, конечно, ќе ги разбуди надлежните дека забраната за скутери и глисери треба да се активира порано, а не, како што е пропишано, дури од 20 јули. Само еден ден откако скутерџија удри во педалинка, на која се сончаа двајца туристи, и во не среќата едно момче беше повредено, во понеделникот попладне нов инцидент се случил на Машката плажа во Струга, информираше полицијата. Овојпат е повредена 11-годишната А.И. од Тетово, во која возачот удрил со скутер, по што го оставил пловилото и побегнал. Според првичните информации, инцидентот се случил околу 16 часот, кај Машката

плажа во Струга, на истото ме сто каде што во неделата сериозно беше повредено мом-

КАПЕТАНИЈАTA ФУНКЦИОНИРА БЕЗ КАПЕТАН Охридскиот градоначалник, Александар Петрески, побара од Владата што е можно побрзо да назначи капетан на Охридската капетанија бидејќи, според него, нефункционирањето на капетанијата е причина за хаосот со скутерите во езерото, од што страдаат туристи. - Сезоната е во полн ек, а капетанијата е без раководство и не е способна да ја извршува својата функција. Од друга страна, патролите на полицијата, очигледно, се недоволно присутни кога поединци успеваат да дивеат со скутери и да поминат

незабележано. Јасно е дека забраната за скутери трае еден месец, но тоа не значи дека во останатиот период треба да владее хаос на езерото. Сакам да ја прашам директно Владата кога планира да постави одговорно лице во капетанијата? Сезоната е во полн ек, а ако ви е планот капетан да поставите во октомври, тогаш не ми треба капетан. Треба ли да се случат уште неколку несреќи за да ви текне дека не може да го игнорирате Охрид само затоа што градоначалникот е од опозицијата - изјави Петрески.


ДОСИЕ

Среда, 11 јули 2012 година

СКО ЕЗЕ РО

запираат, те едно дете

13

Украдено злато од куќа во Гостивар Златен накит во вредност од 6.000 евра бил украден од куќа на гостиварски печалбари на улицата Беличица во Гостивар, соопшти полицијата. Кражбата во СВР Тетово ја пријавила Ф.А. (51), која дошла со семејството во родниот крај на одмор. Според полицијата, крадците во куќата влегле во периодот од 22 мај до 9 јули годинава. Се уште не се пронајдени разбојниците кои го украле семејното богатство. Годинава во Гостиварско полицијата регистрирала десетина поголеми кражби на злато, чија вкупна вредност надминува 150.000 евра. Досега полицијата нема разрешено ниту еден случај. Не се пронајдени ниту крадците ниту украдените вредни предмети.

Брат уби брат во Скопје

че откако скутер удрил во педалинката на која се сончало со пријател. Малолетното девојче е надвор од животна опасност, било повредено во ногата и одне сено е во болница, а, според полицијата, лекарите го пуштиле на домашно лекување. За два дена се случија два инцидента во кои скутери повредуваат капачи. Полицијата и во двата инциденти не ги открила предизвикувачите на не среќите. Туристи што летуваат во Охрид и во Струга за „Ден“ коментираат дека владее хаос во Охридско Езеро. - Се плашам да ги пуштам децата да се капат, не знам од која страна може да налета скутер. Не само зошто не внимаваат како возат по езерото, туку доаѓаат и на места блиску до брегот каде што се капат туристи. Опасно е и за деца и за возрасни – из-

јави турист што е на летување во Охрид. Министерството за транспорт и врски, под чија надлежност е Охридската капетанија, која е задолжена за сообраќајот во езерото, вчера информира дека ќе ја разгледа потребата за проширување на забраната за ограничено возење скутери во текот на туристичката сезона. - Капетанијата на пристаништа во Охрид, во соработка со Езерската полиција, континуирано вршат надзор над имплементацијата на одредбите од Законот за внатрешна пловидба и почитувањето на јавниот ред и мир за безбедно ста на капачите. Доколку се констатира дека некој не ги почитува законските прописи, се изрекуваат соодветни санкции – изјави Драган Симоновски, портпарол на Министерството за транспорт и врски.

Шеесет и четиригодишниот С.С. од Скопје, според полицијата, е осомничен дека во понеделникот со нож му нанел смртоносни убоди на својот брат Бранко С. (61). Инцидентот, според полицијата, се случил во скопскиот сервис за миење возила „Монца“, сопственост на двајцата браќа. Според очевидците, на убиството му претходела расправија меѓу двајцата браќа околу сервисот, по што С.С. му нанел на сега покојниот Бранко неколку убоди со нож. Како што информираше полицијата, вработените во сервисот успеале да го совладаат С.С. и му го одзеле ножот. Избодениот скопјанец бил префрлен во Ургентниот центар, каде починал. Осомничениот за убиство е приведен од полицијата.

Ограбена аптека во Гостивар Две илјади евра бил пленот на крадците што ја испразниле касата на аптека во гостиварското село Добридол. Според полицијата, крадците влегле преку прозорецот од тоалетот, прво ги украле парите од една од фиоките, а со клучот што го нашле таму ја отвориле металната кутија каде се чувале лековите и каде, според сопственикот на аптеката, С.Ј., имало околу 2.000 евра. Полицијата ги бара крадците.


14

СВЕТ

Среда, 11 јули 2012 година

РУСКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ГИ ПРЕДУПРЕДУВА АМБАСАДОРИТЕ ДА СЕ ПОДГОТВАТ ЗА НАЈЛО

Путин: Западот ја г Р

Социо-економските проблеми, кои последните месеци се влошија под влијание на економската криза во западните земји, ја слабеат доминантната улога на т.н. историски Запад, рече Путин

Во утрешниот број прочитајте што нуди најстариот огласник во Македонија

ускиот претседател Владимир Путин во својот енергичен и критички говор пред руските амбасадори рече дека Западот слабее под влијание на сè потешката економска ситуација, но ги предупреди дипломатите дека мора да внимаваат бидејќи нивните бивши непријатели од времето на Студената војна секогаш можат да се кренат неочекувано. Путин во својот говор остро ги нападна западните земји и ги осуди обидите за какви било еднострани акции во решавањето на меѓународните спорови. Тој ја истакна важноста за решавање на овие спорови преку ОН. Од неговиот говор може да се заклучи дека Русија и натаму ќе продолжи да ги брани сопствените интереси и интересите на сојузникот Сирија во ОН. - Социо-економските проблеми, кои последните месеци се влошија под влијание на економската криза во западните земји, ја слабеат доминантната улога на

Ким шета туѓа сопруга?

Севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун во последно време често го гледаат со неидентификувана девојка. Првиот пат Ким е сликан како седи до девојката со кратка коса на една претстава, а следниот ден тој се појавил со истата девојка на церемонијата по повод 18-годишнината од смртта на неговиот дедо. Оттогаш девојката е на сите насловни страници на весниците во Јужна Кореја, пренесува „Дејли телеграф“. Според медиумите, се работи за Хјон Сонг Вол (30), поранешна пејачка на севернокорејскиот бенд „Бочонбо електроник“, која е мажена, а неодамна добила и дете. Таа била на врвот на популарноста во 2005 година кога една од нејзините песни станала хит, но само една година подоцна, додека Ким се подготвувал да стане лидер, исчезнала од фокусот на јавноста. Таа сега повторно се појави во јавноста на Денот на жената во Пјонгјанг. Ким Јонг Ун и Хјон Сонг Вол се познаваат околу 15 години, а меѓу севернокорејската елита се шушка дека се во љубовна врска. Се верува дека почнале да се гледаат уште пред 10 години кога младиот Ким се вратил од студиите во Швајцарија, но неговиот татко Ким Јонг Ил не ја одобрувал таа врска. Затоа новиот лидер во 2006 година одлучил да го прекине контактот со неа, а истата година таа се омажила за еден офицер.


СВЕТ

Среда, 11 јули 2012 година

ШОТО

уби силата! т.н. историски Запад. Борете се за интересите на Русија кога и да е тоа потребно. Бидете подготвени на каков било развој на ситуацијата, па дури и на она најлошото истакна Путин. Тој повтори дека Западот е замешан во едностраната дипломатија надвор од ОН за да се задржи влијанието во светската политика и имплицираше дека Арапската про-

лет, всушност, е резултат на влијанието на западните земји. - Ние гледаме обиди на индивидуални играчи во меѓународната заедница кои се навикнати да дејствуваат еднострано кршејќи го меѓународното право.Тоа може да се види од таканаречените хуманитарни операции и интервенции во внатрешни конфликти – истакна Путин.

ПОДОБРИ ОДНОСИ ПО ИЗБОРИТЕ ВО САД Односите меѓу Кремљ и Белата куќа ќе се подобрат по изборите во САД, истакна шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров. Тој нагласи дека по изборите во САД нема да има потреба од ароганција на американските политички кандидати кон Москва, која им служи како главен виновник за гревовите во современиот свет. Тој рече дека Русија е навикната да биде цел на критики за време на маратонската предизборна кампања во САД. Републиканскиот кандидат за претседател Мит Ромни во март ја нарече Русија геополитички непријател број еден, а Москва, поради состојбата со човековите права, постојано е на удар на критики од поединечни конзервативни членови на Конгресот. Но, освен од републиканците, Русија е на мета и на демократите кои во последните месеци постојано ја критикуваат Русија за нејзиниот став за решавање на кризата во Сирија. Лавров смета дека односите со Вашингтон треба да бидат стабилни без разлика кој е на чело на Белата куќа.

15

Олмерт виновен за корупција Судот во Ерусалим вчера го прогласи поранешниот израелски премиер Ехуд Олмерт за виновен за корупција за аферата „Центар за инвестирање“, пренесува „Дојче веле“. Според заклучоците на судот, тој меѓу 2003 и 2006 година, кога бил министер за финансии и за индустрија, со помош на една државна институција фаворизирал позајмици и државни гаранции за една компанија, на чие чело бил поранешниот негов соработник Ури Месер. Засега сè уште не се знае каква казна ќе му биде изречена на Олмерт, но доколку биде осуден на затвор, ќе стане првиот израелски премиер што се соочува со таква казна. Олмерт е обвинет и за незаконско примање донации од американски бизнисмен за аферата „Талански“ и за двојно фактурирање организирани патувања во странство на еврејски групи, познато како аферата „Ришон турс“. Обвинителството тврдеше дека Олмерт повеќепати ги наплатувал трошоците од патувањата во странство и дека од американскиот бизнисмен Морис Талански примил стотици илјади долари во готово и во чекови. За последниве обвинувања тој е ослободен.

Нова заложничка драма во Франција

Франција вчера беше сведок на уште една заложничка драма, која траеше пет часа и во која, за среќа, немаше жртви, пренесува „Франс 24“. Француските специјалци по кратки преговори го уапсија вооружениот маж, кој држеше деца и возрасни како заложници во еден школски комплекс во париското предградие Витри Сур Сен. Напаѓачот вооружен со два пиштола влегол во една од зградите на школскиот комплекс во 7 часот и 30 минути, по што се затворил во просторија со група деца и родители. Во просториите за претшколска возраст имало тројца возрасни и четири деца. Според францускиот печат, за време на драмата напаѓачот, за кој се шпекулира дека е поранешен војник, добил отпор од таткото на едно од децата. Таткото за чудо го убедил киднаперот да ги ослободи останатите, а да го задржи него. По кратките преговори со полицијата, киднаперот го ослободил и последниот заложник, а потоа се обидел да побегне, но веднаш бил сопрен и совладан од припадниците на специјалната единица РАИД. Напаѓачот, за кого се претпоставува дека е поранешен војник на возраст од околу 30 години, за време на преговорите зборувал неповрзано

и конфузно. Прво кажал дека го удрил воз, додека во еден момент на полицајците им се заканил дека ќе ги убие. Сè уште е непознат мотивот за нападот. Сега во Франција учениците се на летен распуст, но училиштата организираат летни активности, додека нападнатиот комплекс се користел како рекреативен центар за деца од сите возрасти. Ова е втора заложничка драма во Франција за непол-

ни пет месеци откако во март земјата беше шокирана од повеќекратното убиство во Тулуз, кое го стори Мохамед Мера, исламски екстремист поврзан со Ал Каеда. Мера, по повеќечасовната драма, беше убиен во акцијата на специјалците од РАИД. Пред само дваесетина дена, повторно во Тулуз, вооружен напаѓач држеше заложници во една банка, тврдејќи дека е „војник на Ал Каеда“. Сите заложници беа ослободени, додека напаѓачот беше уапсен.


16

СВЕТ

Крин Антонеску нов претседател на Романија Уставниот суд на Романија го потврди отстранувањето од власт на претседателот Трајан Басеску и за привремен шеф на државата го назначи лидерот на владејачката левоцентристичка коалиција Крин Антонеску. Според судот, постапката за суспендирање на Басеску од парламентот, која се случи на 6 јули, е уставна. Претседателот на Сенатот, Крин Антонеску, припаѓа на коалицијата на левоцентристичката влада на премиерот Виктор Понта, која го обвинува Басеску за вршење политичко влијание врз судството. Антонеску ќе биде на функцијата претседател до вонредните избори, кои ќе бидат одржани ако на референдумот закажан за 29 јули, Романците ја потврдат суспензијата од должност на Басеску. Антонеску, кој најверојатно ќе биде кандидат за претседател на вонредните избори, истакна дека ќе се повлече од политиката ако граѓаните гласаат против смената на Басеску.

Индија откупи геј-докази за Ганди Индиската влада ја откупи збирката писма што би можела да открие информации дали индискиот национален херој Махатма Ганди бил во хомосексуална врска со еден германски архитект, јави „Ројтерс“. Откупената збирка содржи стотина писма и фотографии, кои сведочат за животот на индискиот водач Махатма Ганди. Владата успеала да ја купи збирката за сума од 1,1 милион долари, само неколку дена пред аукциската куќа „Сотби“ да ја стави на аукција во Лондон. Материјалите од оваа збирка се однесуваат за времето кога Ганди престојувал во Јужна Африка, неговото враќање и односот со семејството. Збирката претходно ја поседувале роднини на Херман Каленбах, германски Евреин и архитект, кој се запознал со Ганди во Јужна Африка во 1904 година и бил импресиониран од идеите на славниот индиски лидер, кој се бореше за човековите права и ја застапуваше филозофијата за ненасилни протести. Властите од индиската држава Гуџарат минатата година ја забранија книгата за Ганди напишана од Џозеф Леливелд, кој инаку е добитник на Пулицеровата награда. Во оваа книга се начнува темата за наводната хомосексуална врска меѓу Ганди и германскиот Евреин, Каленбах.

Среда, 11 јули 2012 година

ЕКОНОМИСТОТ НУРИЕЛ РУБИНИ СО КРИТИКИ И ПРОГНОЗИ ЗА ГЛОБАЛНАТА КРИЗА

Д-р. Пропаст: Затвор или бесилка за банкарите Кај банките секогаш ќе постои голема доза алчност да прават измами и да прават работи што се нелегални, па дури и неморални вели Рубини

А

мериканскиот економист Нуриел Рубини, познат и како Доктор Пропаст, во интервју за „Блумберг“ ги коментираше најновите банкарски скандали во САД и даде апокалиптична прогноза за расплет на глобалната криза и за кризата во еврозоната. На прашањето за скандалот со банката „Барклис“, која манипулирала со каматните стапки, тој одговара дека никој сè уште не се занимава со решавање на структурните проблеми што ја предизвикаа финансиската криза. Рубини, пред сè, мисли на банките кои во трка по профит се изложуваат на ризик, и себе и сите околу нив. Тој нагласува дека кај банките секогаш ќе постои голема доза алчност да прават измами и да прават работи што се нелегални, па дури и неморални. - Единствен начин да се спречи тоа е разбивање на тие финансиски супермаркети. Кога во една компанија имате комерцијална банка, инвестициска банка, управување со имот, брокерство, осигурување ризици, деривати, тогаш нема кинески ѕидови меѓу нив и постојат огромни судири на интереси - тврди Рубини. Според него, поважно е да се пресметате со системот отколку со главните

играчи. - Банките се алчни веќе 100 години. Не е битно прашањето дали денес се понеморални отколку пред илјада години. Мораме да се осигураме дека тие ќе се однесуваат на начин на кој ќе ги минимизираат овие ризици. Еден од начините е да се одвојат тие активности за да се минимизира судирот на интереси внатре во одделни компании. Во спротивно, тие работи постојано и постојано ќе се повторуваат смета Рубини. Но, човекот што ја предвиде економската криза во 2008 година вели дека тоа не значи оти поединци не треба да бидат казнети. Тој смета дека треба да се создадат што поголеми препреки кои банкарите ќе ги спречи да се однесуваат по старо бидејќи сегашните казни очигледно не се доволни. - Никој не отишол во затвор поради финансиската криза. Банките работат целосно нелегални работи, а тие во најдобар случај ќе им одредат некаква глоба како казна. Кога некои луѓе ќе завршат во затвор, тогаш други-

СОВРШЕНА БУРА ВО 2013 ГОДИНА Човекот што ја предвиде економската криза во 2008 година, Нуриел Рубини, е песимист во прогнозите за следната година. Тој предвидува совршена глобална бура од која следната година можеме да очекуваме парчење на еврозоната, дупла рецесија во САД, успорување на кинеската забревтана економија и пазарите што се во подем, како и војна на Блискиот Исток. Тој смета дека еврозоната нема да се распадне следната година, но тврди дека Грција нема да биде во неа. - Во рок од три до пет години постојат 50 проценти шанси да дојде до распад на еврозоната. Освен Грција, еврото може да го напуштат и некои земји од јадрото на еврозоната и тоа по сопствена волја. Финска може да замине пред Грција бидејќи не сака сите ризици да ги преземе на себе. На периферијата тоа може да биде Италија. Многу политички опции мислат дека за економијата ќе биде подобро ако се вратат на лирата - заклучува Рубини.а

СВЕТ

Среда, 11 јули 2012 година

те можеби ќе ја научат лекцијата. Или кога некого би обесиле на улица - вели Рубини. Тој разочарано вели дека ништо не е променето по 2008 година. - Банките кои пред четири години беа преголеми за да пропаднат, сега се уште поголеми и особено сега не можат да пропаднат. Имаме уште повеќе судири на интереси. Работите станаа полоши, а не подобри – вели економистот. Тој нагласува дека сега состојбата е полоша од 2008 година бидејќи сега има финансиска и економска криза, како и тогаш, но сега нема повеќе куршуми, односно мерки со кои би се решиле проблемите. - Фискалните долгови се толку големи што сите мора да ги кастрат, а не да ги зголемуваат. Не можете да правите спас на банките бидејќи постои политичко противење за тоа, а и државите не се доволно солвентни за такво нешто. Ни снемуваат зајаци што можеме да ги извлечеме од шеширот - вели Рубини.

17

Брисел ќе решава за Грција во септември Министрите за финансии на земјите од еврозоната на самитот во Брисел не донесоа никаква одлука за Грција и решија програмата за спас на нашиот јужен сосед да биде ставена на дневен ред во септември кога претставниците на меѓународната тројка (ММД, ЕЦБ и ЕУ) ќе ја завршат инспекцијата во Атина, пренесува „Катимерини“. Извештајот на тројката треба да биде завршен до крајот на месецов, а тој ќе биде основа врз која ќе се водат преговорите меѓу грчките претставници и нејзините кредитори во август. Грција се надева дека ќе издејствува измени на програмата за штедење наметната од нејзините кредитори, односно одложување на периодот за фискално приспособување за уште две години. Иако немаше решение за Грција, министрите за финансии од еврозоната на самитот во Брисел завчера постигнаа согласност за финансиска помош на банкарскиот сектор во Шпанија, кој ќе добие прва транша од 30 милијарди евра кон крајот на месецов. Целосниот пакет за спас на банките во Шпанија изнесува 100 милијарди евра. Освен тоа, на маратонскиот состанок беше договорено на Шпанија да à се даде уште една година, односно до 2014 година да го намали буџетскиот дефицит на 3 проценти од домашниот бруто-производ. Шефот на еврогрупата, Жан-Клод Јункер, нагласи дека во склоп на договорот ќе бидат поставени посебни услови за одредени банки и оти, генерално, ќе биде засилена супервизијата врз финансискиот сектор. Покрај помошта за Шпанија, на состанокот беа донесени неколку одлуки за кадровски решенија во еврогрупата. Имено, премиерот на Луксембург, Жан-Клод Јункер, и натаму останува на позицијата шеф на еврогрупата, додека неговиот сонародник Ив Мерш ја доби директорската позиција во Европската централна банка. Поставувањето на Мерш беше предуслов за Јункер да продолжи да ја ис-

полнува функцијата. - Повторно сум избран за претседател на еврогрупата. Договорот се однесува на мандат од две и пол години, но немам намера да го изработам мандатот до крај. Ќе се повлечам долго пред завршување на мандатот, односно до крајот на годинава или почетокот на наредната година и за тоа ќе ги информирам колегите - рече Јункер. Дел од пакетот персонални одлуки е и одлуката Германецот Клаус Реглинг да биде шеф на трајниот фонд за спас - Европскиот стабилизациски механизам (ЕСМ). Засега е нејасно што ќе се случува по повлекувањето на Јункер. Тој, всушност, сакаше да ја заврши функцијата досега, но новата француска влада го отфрли досегашниот фаворит, германскиот министер за финансии Волфганг Шојбле, како можен наследник.

Белата Сестра регрутира муџахединки Англичанката Саманта Лутвејт, која е во бегство по обвиненијата за тероризам во Британија, се наоѓа во Сомалија, каде што регрутира и обучува женски терористички групи, јавува „Дејли телеграф“. Лутвејт е вдовицата на Абдула Шахид Џамал, роден како Џермејн Морис Линдзи, еден од учесниците во терористичките напади на 7 јули 2005 година во Лондон. Таа не е видена од декември кога избегала во Момбаса, Кенија. Полицијата тогаш го откри нејзиниот план за напади врз туристи и врз хотели со хемиски бомби. Неодамна на интернет се појави вест дека таа е во Сомалија и дека е поврзана со терористичките напади во Источна Африка. Блогер-

ката од Танзанија, што ја постави оваа информација, вели дека Лутвејт во терористичките кругови е позната како Дада Мзунгу, што на свахили значи Бела Сестра. - Повеќе од пет пати нашата Бела Сестра ги порази немуслиманите во Кенија и во Танзанија. Таа му го посвети својот живот на Алах и сега му служи на Алах како негов женски војник. Во Сомалија ги командува терористичките единици на жени-муџахедини. Сега сите муслимански сестри сакаат да бидат како нашата бела сестра. И јас ќе се придружам - пишува блогерката. Според полициски избори, Лутвејт во Сомалија е под заштита на исламистичката милиција Ал Шабаб, која е блиска со Ал Каеда.


18

КУЛТУРА

Концерт на „Вест коаст симфони“ на „Скопско лето“ Вечерва на програмата на „Скопско лето“ е концертот на „Вест коаст симфони“ од Канада, кој ќе се одржи на Факултетот за ликовни уметности во Сули-ан, со почеток во 20.30 часот. Диригент е Бијар Липај, а како солисти ќе настапат „Мјузик прогресив квартет“, кој го сочинуваат Владимир Лазаревски на обоа, Владимир Крстев на виолина, Марко Виденовиќ на виола и Паскал Краповски на виолончело.

Џамбазов и „Нокаут“ на „Бит-фест“ На програмата на битолскиот летен фестивал денеска од 12 до 18 часот, во организација на Центарот за кохезија помеѓу луѓето и животното опкружување, ќе се одржи проектот „ЗГ Млади херои“. Концерт на класична музика со кросовер-стил„Апасионато“ е најавен во концертната сала на Завод и музеј, во 20 часот, веднаш потоа, во 22 часот, ќе се одржи претставата „Дисидент“. Вечерта завршува со концерт на Игор Џамбазов и на „Нокаут“ во клубот „Позитив“.

Изјава на денот „Кога бев помлад, луѓето често го исмејуваа мојот изглед, но тоа престана откако станав успешен и познат. Сè уште не сум сигурен дали е тоа заради успехот или заради тоа што остарев“. Тод Солонц

Среда, 11 јули 2012 година

НА ПОВИДОК КОНЕЧНА РАЗВРСКА НА СКАНДАЛОТ СО МАКЕДОН

„Еуримаж“ ги бара п од македонските дис

П

о извршената инспекција од „Еуримаж“ и независниот ревизор од Лондон за сканда лот со проневерата на парите наменети за дистрибуција на европски филмови, „Еуримаж“ ќе бара враќање на околу 200.000 евра од неколку македонски дистрибутерски компании, за кои потврдиле дека ненаменски ги потрошиле парите, дознава „Ден“.

збор за проневера на пари, туку за ненаменско трошење и не по стои основа за колективна одговорност. - Неправилно стите се одне суваат на ненаменски потрошени финансиски средства, што не значи и проневерени. Би сакала да истакнам дека во најголем дел неправилно стите се најдени кај регионалните филмски дистрибутери, а не и кај локалните. Секој си одговара за своето работење, што значи дека не може да бараме коле-

Ако македонските дистрибутери не ги вратат парите, „Еуримаж“ ќе поведат судска по стапка, велат неименувани извори за „Ден“. Во изминатите неколку години од европскиот филмски фонд „Еуримаж“ дури 13 дистрибутери од Македонија добива ле пари за прикажување европски филмови низ Македонија. Четири компании, според „Еуримаж“, не работеле законски, односно парите ги трошеле за сè, само не за прикажување на филмовите за кои добиле финансии. Според првичните извештаи, проневерени се повеќе од 200.000 евра од дистрибутерските куќи „Медија фактори“ (24.500 евра), „Еуро филм“ (34.200 евра), „Арена филм“ (65.000 евра) и „Балкан филм“ (85.500 евра). „Еуримаж“ пред речиси една година вршеше инспекција кај сите дистрибутери во Македонија и ги констатираше слабо стите во работењето. Тие се запишани во по себните извештаи, кои се до ставени до дистрибутерите, како и до претставникот за „Еуримаж“ од Македонија, директорката на Кинотека на Македонија, Мими Ѓорго ска. Според неа, не станува

ктивн а од го вор ност или, пак, одговорност на државата. Секако, филмските дистрибутери, кои се приватни компании, ќе си ги сно сат последиците и нивна е одговорно ста за неправилното работење - објаснува Мими Ѓорго ска, претставник на Македонија за „Еуримаж“. По скандалот во Македонија од минатата година, „Еуримаж“ го затвори фондот наменет за дистрибуција за сите земјичленки, а вршеа и ревизија во работењето на дистрибутерите во Србија, Бугарија, Романија и во други европски земји. Македонските институции надлежни за санкционирање на вакви дела сè уште молчат. Никој до сега не побарал никаква одговорност од регионалните дистрибутери за кои и „Еуримаж“ потврди дека ненаменски трошеле пари. Финансиската полиција, кога изби скандалот во Македонија, вршеше ревизија на работењето на сите македонски дистрибутери, но до сега никој не излегол


КУЛТУРА

Среда, 11 јули 2012 година

СКИТЕ ФИЛМСКИ ДИСТРИБУТЕРИ

арите трибутери

200.000 евра ќе мора да се вратат во европскиот филмски фонд, а ако македонските и регионалните филмски дистрибутери не го сторат тоа, ќе одговараат и пред суд со официјален извештај. - Во „Манаки филм“ е направена ревизија и од македонска страна и од „Еуримаж“ и не се најдени никакви неправилно сти. Финансиската поддршка што ја имавме од „Еуримаж“ е оправдана за сите филмови што ги добивме. За одговорно ста и за санкционирањето на тие што направиле проблем треба да ре агираат државните органи што го дозволиле тоа и треба ло да го санкционираат - вели Тања Пепељуговска од „Манаки филм“. „Еуримаж“ наскоро ќе го до стави финалниот извештај за работењето на македонските дистрибутери до евроамбасадорот Аиово Орав, кој веројатно ќе го проследи и до надлежните органи во Македонија. Потоа ќе се знае каква ќе биде судбината на дистрибутерите за кои „Еуримаж“ смета дека проневериле пари.

„ЕУРИМАЖ“ ВО ОКТОМВРИ ЌЕ ГО ОДМРЗНЕ ФОНДОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА Откако минатата година изби скандалот за ненаменското трошење финансиски средства од неколку македонски филмски дистрибутери, европскиот филмски фонд „Еуримаж“ ја замрзна програмата со која ја финансираше оваа дејност, не само за Македонија, туку и за сите членови на фондот. Според информациите до кои дојде „Ден“, програмата за дистрибуција на европски филм повторно ќе биде активирана во октомври годинава и за неа повторно ќе може да конкурираат македонските дистрибутери на филм.

19

„Одисеј“ од Горан Стефановски на 20 јули премиерно на Бриони Претставите „Одисеј“ на Горан Стефановски и „Покојник“ на Бранислав Нушиќ годинава ќе бидат централни настани во програмата на 12. издание на „Улисис театарот“ на Бриони. Враќањето дома, односно значењето на домот и враќањето на семејството се нишката која тематски ги врзува двата премиерни наслови, кои покрај репризните претстави ќе бидат окосница на годинашното издание на фестивалот на Бриони. Александар Поповски ја режира претставата „Одисеј“, чија премиера е закажана за 20 јули. „Егзилот може да биде духовен и географски и политички. Човекот може да биде во егзил и дома. Не секоја ку-

ќа претставува дом, а ни секоја идеја за домот не е автентична. Велат дека домот е таму каде што е срцето, но што ако не знаеме точно каде е срцето?“ истакнуваат во текстот за претставата Стефановски и Поповски. „Покојникот“ ќе го режира Ленка Удовички, а премиерата е закажана за 2 август. Станува збор за последното, според многумина, најдобро дело на Нушиќ, кое говори за човекот кој со забуна е прог-

ласен за мртов, а кој по неколку години се враќа во својот град. Отворањето на фестивалот е закажано за 15 јули, кога ќе биде отворена изложбата на фотографии на еден од најпознатите австриски фотографи, Ерих Лесинг, а истиот ден концерт ќе одржат Раде Шербеџија, Мирослав Тадиќ и Влатко Стефановски, заедно со браќата Теофиловиќ како специјални гости.

Пофални критики за Симон Трпчески во „Њујорк тајмс“

Оваа сезона нашиот пијанист на светски глас, Симон Трпче ски, вторпат се најде во угледниот „Њујорк тајмс“. Овојпат за првиот од трите концерти како солист на „Њу филхармоник оркестра“, под диригент ство на Брамвел Тоуел, кој се одржа во пре стижниот „Ејвери хол“ во центарот „Линколн“ во Њујорк. Трпче ски го изведе Концертот број 2 за пијано и за орке стар од Чајковски.

- Господин Трпче ски, динамичниот млад пијанист, восхитувачки ги победи техничките тешкотии... Тој свиреше виртуозно и елегантно - пишува „Њујорк тајмс“. Американската турнеја на Симон Трпче ски продолжува в недела, кога тој ќе настапи на музичкиот фе стивал во Аспен, Колорадо, каде ќе го изведе првиот концерт од Чајковски.

Прва летна универзитетска школа за македонски јазик во Франција На Универзитет „Поатие“ во Франција вчера заврши првата универ зитет ска летна школа за словенски јазици, меѓу кои и за македонскиот јазик. Школата почна со работа на 2 јули за да им овозможи на студен ти те на катедри те по сло вен ски ја зи ци (ру ски, пол ски, сло ве неч ки, сло вач ки, че шки, хр ват ски и ма кедон ски) исто ка ко и на студен ти те по фран цу ски ја зик од овие земји, да ги усовршат своите познавања во обла ста на пре веду ва ње то и ја зи кот што го студираат. Наставата по македонски јазик ја орга-

низира и спроведуваше профе сорката Фро са Пејо ска-Бушро, заедно со нејзината екипа од Катедрата по македонски јазик на Институтот за ориентални јазици и култури во Париз. Часовите по македонски јазик и преведување од македонски на француски јазик ја следеле де сетина студенти од Македонија и од Франција, кои на крајот ќе добијат сертификати за учеството на летниот кампус. На кампусот беше прет ставена и Дирекцијата за преведување и толкување на Европската комисија.


20

МОЗАИК

Среда, 11 јули 2012 година

Адел ќе го одложи излегувањето на албумот поради бременост Британската поп-пејачка Адел почна да работи на новиот албум, но неговото излегување можеби ќе биде одложено поради тоа што таа е бремена. Пејачката се здружи со американскиот композитор Ден Вилсон, кој работеше на нејзиниот голем хит „Someone like you“, која се најде на албумот „21“, но новиот диск би можел да се појави дури за неколку години за пејачката да му се посвети на детето. - Сè што се случуваше минатата година за неа беше многу и Адел сака да има малку слободно време за да

може да биде нормална мајка. Последното што таа го посакува за своето дете е тоа да биде познато бебе или да се провлекува низ медиумите. Да се биде добра мајка на Адел à е многу поважно од продажбата на албумот и нејзините приоритети се променија откако дозна дека ќе стане мајка - вели неименуван извор за „Дејли стар“. Говорејќи за албумот, Вилсон рече дека со Адел размениле неколку електронски пораки за следниот албум. - Концентриран сум на пишување што повеќе песни

А за неа - рече тој. На прашањето дали Адел планира турнеја, Вилсон рече дека нејзе не à треба турнеја. - Не ти треба такво нешто кога си успешен - додава Вилсон.

Сопругата на Џејми Оливер се плаши дека тој ја изневерува

По 12 години брак и четири деца, Џулс Оливер, сопругата на познатиот готвач Џејми Оливер, признава дека често ги контролира неговите приватни контакти. Таа за британскиот „Сандеј тајмс“ признала дека сака да ги следи неговите е-пораки, пораките на телефон и профилите на социјалните мрежи за да се осигура дека тој не врши прељуба. - Да, му ги проверувам електронските пораки. Му го проверувам и профилот на „Твитер“, па дури и телефонот. Сè изгледа во ред. Тој смета дека сум многу љубоморна, но јас сметам дека

сум нормална и опуштена вели Џулс. Таа вели дека Џејми има и женствена страна и сака да престојува на работа и повеќе отколку што е потребно. - Тој е вистинска девојка. За внатрешноста на куќата одбра розова боја. Наутро ги чешла ќерките. Сега малку подобро разбирам што рабо-

ти тој. Претходно бев наивна и мислев дека целиот негов живот се врти околу мене и децата. Меѓутоа, сега разбирам зошто заминува за САД и се обидува да им помогне на луѓето - изјави таа за „Сандеј тајмс“. Богатството на семејството Оливер се проценува на 150 милиони фунти, сопругата на славниот готвач, Џулс, ја балансира својата кариера на креатор на детска облека и писател со одгледувањето на нивните четири деца. Во неговите постари емисии тој има изјавено дека жена му нема многу разбирање за неговата работа.

Кети Пери промовираше нов парфем и нов изглед Пејачката Кети Пери на промоцијата на својот парфем „пур“ во Торонто се појави со нова боја на ко сата, токму како што им најави на своите пријатели на „Твитер“. - Ако во Торонто видите девојка со ко са во боја на ѓумбир, тоа сум јас - напиша ла Пери непо средно

пред заминувањето во Торонто. Двае сетишестгодишната пејачка ја обои ко сата пред неколку недели, но во јавно ста се појавуваа само фотографиите на папраците. Ова е нејзин прв јавен настап со новата боја на коса, која ја украси со венче во облик на зајачки уши,

Бали-бег креветот

сакајќи да направи споредба со формата на шишенцето на парфемот. Имено, новиот парфем на Кети е спакуван во шишенце со облик на тело од мачка.

трактивниот актер Бурак Озџивит, еден од ликовите на турската хит-серија „Сулејман Величенствениот“, бил фатен во прељуба со маж во станот на својата идна сопруга, милионерката Сејлан Чапа, пренесуваат турските медиуми. Како што наведува турски „Хаберлер“, свршеницата на 28-годишниот актер, кој во серијата го толкува ликот на Бали-бег Малкочоглу, го затекнала во кревет со друг маж и тоа во нејзиниот стан. - Поминаа речиси две недели откако Бурак не е веќе со својата девојка, а причина за тоа е неговото неверство со друг маж, кој го претставувал како добар пријател. Тој се обидел да à признае дека не правеле ништо лошо и дека само се бореле в кревет, но тој не умеел да објасни зошто биле како од мајка родени - пишуваат турските медиуми. Атрактивниот актер пред две години ја красеше насловната страница на германскиот магазин за хомосексуалци „Бокс“, а неговите фотографии предизвикале големо внимание кај хомосексуалната популација во Германија. Во неговата родна Турција овој ангажман не бил дочекан со воодушевување, а Бурак овој потег го оправдал со високиот хонорар што го добил за сесијата.

Туна го отвори


МОЗАИК

Среда, 11 јули 2012 година

21

фатен со маж во на свршеницата Марк Олсворт почна да работи со „Филтер“

концертот на Ив Една од најатрактивните поп-пејачки во регионов, популарната Туна, минатата недела се појави на концертот на големата американска хип-хоп и аренби-ѕвезда Ив, која соработувала со најголемите светски имиња како Алиша Кис, Гвен Стефани, Мери Блиџ, Ерика Баду, Миси Елиот. Концертот се одржа на 5 јули во преполнетата сала „Тетори“ во Приштина пред околу 5.000 по сетители во публиката. Туна одржа не заборавно полчасовно шоу, во придружба на својата група и танчерската група „Беатрикс“ од Скопје, а беше облечена во атрактивна кре ација на модното студио „Тре сор“. Овој концерт беше во организација на агенцијата„Пау вау нетертејнмент“. Најновиот хит на Туна, „I asaj“, достигнува рекордна гледаност на „Јутјуб“ за помалку од две недели има околу 800.000 прегледи. Туна првпат à се претстави на македонската публика во 2002 година како финалистка во тогаш екстремно популарното „М2-шоу“.

Јован Јованов промовира нови имиња Младата битолчанка Ангелина Стојаноска ја оствари својата прва соработка со познатиот композитор и продуцент Јован Јованов. Песната „Сè ти е дозволено“ со динамичен и брз ритам деновиве е пуштена во етерот. За ова издание веќе е изработен видеоспот од режисерот Огнен Шапковски и летово ќе се промовира на телевизиите. Ангелина досега има настапувано како дебитантка на „Макфест“, „Охрид-фест“ и на изборот на песна за „Евровизија“. Од македонските музички автори, досега има соработувано со Роберт Билбилов и со Лазар Цветковски. Ова à е прва соработка со Јованов и со неговиот тим.

Списокот на соработници на „Филтер“ се збогати со уште едно реномирано име од светската електронска сцена. Станува збор за Марк Олсворт, музичар и диџеј кој последниве неколку години постојано е меѓу најбараните продуценти за брејкбит. Со проектите „Duane Barry“ и „Innuendo“, како и со изданијата на неговата куќа „Digital sensation“ има освоено многубројни награди и номинации на престижната манифестација „Breakspoll“. Албумот „Earth exit“ е нешто поинакво од она што го работеше досега, па затоа реши да го потпише со своето вистинско име. Како што самиот вели, се работи за многу интимен проект, со кој сака да ни ги раскаже сопствените размислувања за животот, луѓето и за бескрајниот простор што нè опкружува. На ова издание тој успева да ни ја пренесе сопствената фасцинација од коегзистенцијата на сосема спротивни концепти: екстремни температури на двата краја од скалата, фантастична светлина и бескрајна темнина, брутално насилство и уништување наспроти неверојатна убавина и исполнет живот. - Марк на неговиот албум на неверојатен начин, преку футуристичка електроника, ни ја предава сопствената интерпретација на идеите за истражување, откривање, човечност, свесност, ред и хаос, аналогно и дигитално, човек и машина - велат од „Филтер“.

статус: ГАРО ТАВИТЈАН ЈУНИОР Четири видеоспотови доаѓаат набргу за сите обожаватели на „Македонското срце чука во 7/8“, нашето културно исконско наследство! Им благодарам на сите верни слушатели, ова го правиме специјално за вас!


22

МОЗАИК

Среда, 11 јули 2012 година

Агент на ЦИА откри таен документ за НЛО

Е

ден долгогодишен агент на ЦИА, по повод 65-годишнината од инцидентот во Росвел, САД, откри таен документ на оваа агенција во кој стои дека слетувањето на НЛО навистина се случило. Приврзаниците на теоријата за заговор веруваат дека телата на вонземјаните се на обдукција, а дека модерната технологија настана благодарение на откритијата во внатрешноста на леталото. Чејс Брендон, агент кој работел за агенцијата 25 години, тврди дека информациите се скриени во тајниот трезор во седиштето на ЦИА во Ленгли. Брендон 25 години

работеше за елитната тајна служба на агенцијата. Работеше како таен агент на операциите кои вклучувале борба против тероризмот, продавање наркотици и шверцување оружје. - Тоа беше една скриена просторија. Внатре се наоѓаше една кутија која ми привлече внимание. На неа пишуваше „Росвел“. Погледнав внатре и останав запрепастен кога сфатив дека тоа навистина се случило. Тоа не беше метеоролошки балон. Тоа летало не беше од оваа планета - рече Брендон. Кога инцидентот во Росвел се случил, воените служби за јавноста ја дадоа оваа изјава:

„Многу гласини за летачкиот диск вчера станаа вистина кога офицерот на службата за известување на 509. бомбардерска група, осма воздухопловна единица, стационирани на аеродромот во Росвел, виде летачки диск“. Меѓутоа, 24 часа подоцна, војската ја промени својата приказна и тврдеше дека поточно е пронајден метеоролошки балон. Агентот Брендон одбива да каже што точно е пронајдено во кутијата. - Некои документи и фотографии. Тоа е сè што можам да кажам за содржината на кутијата - рече Брендон за „Хафингтон пост“.

„Живанши“, романтичната острина на циганскиот стил

Една од најголемите легендарни модни куќи „Живанши“ неделава ја покажа својата колекција на висока мода во Париз. Овојпат акцентот е ставен на лежерните, но впечатливи парчиња облека во циганскиот стилот. „Џипси-шик“ пред сè подразбира лелеави и долги фустани и здолништа, лежерни маички и туники, а се карактеризира и со богатство од бои и од дезени. Препознатлив е, пред сè, по цветното шаренило, облеката што ги открива рамениците, големиот впечатлив накит, широките колани и

по марамите. Креативниот директор на „Живанши“, Рикардо Тиски, бил инспириран од идејата за „патување на номадските жени“, односно вистинските жени Ромки и од нивниот стил на облекување. Инспирацијата ја применил во создавањето и во

изработката на вечерните фустани, здолништа, пантолони и накит, а преовладуваат црвена, сина и златна боја. Колекцијата наменета за модерната „циганска“ жена е предвидена за 2013 година, која ќе биде мошне интересна за сите љубители на модата.

Сметка за телефон од милион долари Американскиот претприемач Мајкл Смит води судски спор со телекомуникациската компанија „Еј-Ти енд Ти“ бидејќи му издала сметка од милион долари, која, како што вели, е издадена со измама. Смит рече дека во 2009 година некој влегол во телефонскиот систем на неговата компанија и направил сметка од речиси 900.000 долари со повици во Сомалија. „Еј-Ти енд Ти“ бара од Смит 1,15 милион долари, колку што вкупно чинеле трошоците за повици и за интернет. Смит рече дека ако биде принуден да ја плати сметката, неговата компанија ќе биде затворена и неговите 14 работници ќе ја изгубат работата.

Сузан Бојл стана почесен доктор на универзитетот во Единбург Британската пејачка сензација Сузан Бојл, која се прослави во ТВ-натпреварот „Британија има талент“, доби титула почесен доктор на универзитетот во Единбург. На свеченоста која се одржа на единбуршкиот универзитет „Квин Маргарет“, на која Бојл ја прими докторската титула како признание за придонес во креативната индустрија, таа носеше сино-бела академска облека. Сузан своевремено студирала на овој универзитет, а на 47-годишна возраст таа стана сензација кога во 2009 година ја изведе песната „I dreamed a dream“ од мјузиклот „Клетници“ во емисијата „Британија има талент“. Оттогаш настапуваше насекаде во светот и продаде 18 милиони примероци од своите плочи.


СПОРТ

Среда, 11 јули 2012 година

23

МАКЕДОНСКИОТ ПРВАК ВО ПРВОТО КОЛО И ГОСТУВА НА ЦИБОНА

Загреб е прва станица на МЗТ во АБА

Металците во првото коло на 29 септември à гостуваат на Цибона, а во првиот меч на домашен терен ќе го пречекаат составот на Широки бријег

В

Стеван ЦАНЕВСКИ

черашната ждрепка на двојките за натпреварувачкиот календар за новата сезона од АБАлигата не им беше премногу наклонета на кошаркарите на МЗТ Скопје, кои во првото коло ќе треба да го стуваат кај еден од главните фаворити за трофејот во ова регионално натпреварување - хрват скиот шампион Цибона. Новата сезона од АБА-лигата ќе почне на 29 септември, а „металците“ беа едногласни во желбите дека би сакале првиот меч во ова силно натпреварување да го одиграат пред своите гледачи во преполната „Борис Трајковски“. Не само што тоа не се случи и тренерот Тодоров со своите избраници ќе мора да патува на го стување на стартот, туку и тоа ќе биде во Загреб против силниот со став на Цибона. - Точно е дека повеќе по сакувавме дуел на домашен терен

РАСПОРЕД НА НАТПРЕВАРИТЕ

1. КОЛО 2. КОЛО 3. КОЛО 4. КОЛО 5. КОЛО 6. КОЛО 7. КОЛО 8. КОЛО 9. КОЛО 10. КОЛО 11. КОЛО 12. КОЛО 13. КОЛО

Цибона – МЗТ СКОПЈЕ МЗТ СКОПЈЕ – Широки бријег Будуќност – МЗТ СКОПЈЕ МЗТ СКОПЈЕ – Раднички К. Сплит – МЗТ СКОПЈЕ МЗТ СКОПЈЕ – Ц. звезда Олимпија – МЗТ СКОПЈЕ МЗТ СКОПЈЕ – Цедевита Игокеа – МЗТ СКОПЈЕ Задар – МЗТ СКОПЈЕ МЗТ СКОПЈЕ – Шолнок Партизан – МЗТ СКОПЈЕ МЗТ СКОПЈЕ - Крка

во првото коло, но што е, тука е. Ова не е елиминациско натпреварување, со секој противник треба да играме по две средби, така што во секој случај ќе моравме да го стуваме во Загреб против Цибона, порано или подоцна. Во секој случај, ние ќе одиме на секој натпревар за да одиграме најдобро што знаеме и да се обидеме да стигнеме до позитивен ре зултат, без оглед на фактот дека тоа нема да биде лесно бидејќи против себе ќе имаме силни противници - изјави тренерот на МЗТ Скопје, Александар Тодоров. Добра вест за Тодоров и за неговите избраници е што првиот натпревар на домашен терен, на 2 октомври, металците ќе го одиграат против Широки бријег, кој важи за еден од послабите тимови во ова натпреварување. Прет ставникот на БиХ летово го напуштија неколку стандардни првотимци, па и покрај најавите за ангажман на нови засилувања, сепак, останува фактот дека Широки ќе биде еден од послабите со стави во новата се зона. Металците имаат реални шанси за успех и во вториот меч на домашен терен, кога на 13 октомври во рамките од четвртото коло ќе го пречекаат Раднички Крагујевац. Интересно е да се напомене дека последниот меч во Скопје во рамките од оваа натпреварувачка се зона МЗТ Скопје ќе го игра пред преполните трибини на „Борис Трајковски“ против Партизан, главниот фаворит за круната на АБА-лигата оваа се зона.

Само за потсетување, управата на МЗТ Скопје потпиша договор за тригодишно учество во ова силно регионално натпреварување, но „металците“

мора да го избегнат последното ме сто на табелата бидејќи тоа би значело автомат ско губење на правото за настап и раскин на договорот.


24

СПОРТ

Брест Мешков ќе биде дел од СЕХА Регионалната ракометна лига СЕХА го доби 11. претставник за новата сезона откако националните федерации дадоа зелено светло белорускиот тим Брест Мешков да се прик лучи на натпреварување. Тоа ќе биде вториот клуб, покрај словачкиот Татран Прешов, што ќе à се прик лучи на лигата што, главно, е составена од клу бови од поранешна Југославија. И на официјалната интернет-страница на Брест ја потврдија информацијата за влез во лигата СЕХА, притоа нагласувајќи дека трошоците за гостувањата на сите екипи во Брест ќе бидат покриени од нивна страна, а оставена е можноста за вклучување и на рускиот „Газпром“ како официјален покровител на лигата. Минатата година во редовите на Брест Мешков настапуваа македонските ракометари Раде Стојановиќ и Лазе Мајнов, но и двајцата не ги продолжија договорите со клу бот. Веќе следат најави за нови засилувања од Србија и од Хрватска. По откажувањето на српските екипи Партизан и Војводина, останува на СЕХА да à се прик лучи уште еден клуб. Прв освојувач на СЕХА, како што е познато, е македонскиот клуб Вардар про, кој во финалето во Загреб славеше против Металург.

Среда, 11 јули 2012 година

ЕНДИ МАРЕЈ СÈ УШТЕ ТАГУВА ЗА ПОРАЗОТ ВО ФИНАЛЕТО НА

Само олимписк може да ме ут

Кога го загубив финалето, како целиот свет да се урна врз мене, но сега размислувам за настапот на Олимписките игри, вели британскиот тенисер

И

маше големо бреме на своите плеќи, играше финале на Вимблдон, а очекувањата од Британците беа огромни знаејќи колку долго ниту еден тенисер од оваа земја го нема кренато победничкиот трофеј во „Ол Ингланд клуб“. Но, Енди Мареј не успеа да го совлада Роже Федерер, најголемиот тенисер на сите времиња, кој со триумфот на Вимблдон се врати на првото ме сто на листата на АТП и ќе го урне неверојатниот рекорд на Пит Сампрас од 286 недели на врвот на свет скиот тенис. Мареј не можеше да ги сокрие ниту солзите, заплака по финалето заблагодарувајќи им се на навивачите за огромната поддршка. Неколку дена подоцна сè уште е многу тажен знаејќи дека пропушти огромна шанса за да го освои првиот гранслемтрофеј во кариерата. Но, сепак, полека

размислува за настапот на Олимписките игри во Лондон, а тенискиот турнир повторно ќе се игра на терените на Вимблдон. - Само олимписко злато би можело да ги залечи моите рани. Сè уште сум многу тажен, а Лондон уште повеќе ме „фрла“ во депре сија. Времето е очајно и јас тоа не можам да го подне сам. Сигурно ќе одам сега на одмор, во Мајами или некаде во Европа, за да ги тргнам малку мислите од

ФЕДЕРЕР ПОСАКУВА Т

Швајцарецот Роже Федерер пред четири години, на Олимписките игри во Пекинг, го освои златниот медал во игра на двојки, но овојпат, по големиот триумф на Вимблдон, посакува да го освои и олимпискиот турнир на истото место, во поединечна конкуренција.

Вебер останув и наредната го

Во зачот на Ред бул, Марк Ве бер, го продол жи до гово рот и ќе оста не во исти от болид и на ред ната се зо на иа ко се шпе кули ра ше со не гово мож но за ми ну ва ње во редови те на Фе ра ри. Се пак, Ве бер ста ви крај на овие на води и пот пис на вер ност и во 2013 годи на. Оста ну ва ње то до Се ба сти јан Фетел, сепак, беше најреална опција за не го. - Се нат пре ва ру вам за Ред бул од 2007 годи на и со овој тим ус пе ав да по бедам на де вет тр ки во Формула 1. Во момен тов имам го ле ма са модовер ба, апсолутно сум задоволен од односите во ти мот и тоа бе ше ре ша вач ко за да про-


СПОРТ

Среда, 11 јули 2012 година

25

ВИМБЛДОН

козлато еши тенисот, а потоа да се вратам тука и да се обидам повторно. Но, конкуренцијата ќе биде же стока, тука се Роже, Новак и Рафа. Можам да си ветам себе си, но и на сите Британци дека повторно ќе се обидам. Дури и кога играм најдобро, како што беше во финалето на Вимблдон, не можам да ја остварам целта. Тоа ме фрустрира - вели Енди Мареј. Британскиот тенисер, сепак, не ја губи надежта и вели дека во иднина ќе тренира уште понапорно со својот тренер, некогашниот прославен тенисер Иван Лендл. - Научив многу од Иван, тој е фантастична личност, неверојатен победник.

ТРИУМФ ВО СИНГЛ - Олимписките игри се најголемиот спортски настан. Тогаш имате посебни мотиви, а моите сега се огромни откако го освоив Вимблдон. Затоа, ќе сторам сè за да го освојам златниот медал на ОИ во Лондон. Подготвен сум за предизвикот - порачува Федерер.

ва во Ред бул одина дол жам да ра ботам со Ред бул. Оче ку вам де ка во ид ни на ќе има ме уште мно гу среќ ни за ед нич ки момен ти – ве ли Марк Ве бер. Ти мот на Ред бул, исто та ка, е за дово лен од ре зул тати те на Марк Ве бер, а тоа го истак на Кри сти јан Хор нер. - Марк во зе ше од лич но во пр ви те де вет тр ки од оваа се зо на. Нај до бри те ре зул тати во ка ри е рата ги ос тва ри ток му со Ред бул, за ед но има ме де сет пол-по зи ции, де вет по беди и 31 искачу ва ње на поди умот. Ве ру вам де ка во ист стил ќе продол жи ме и ната му – истак на Хор нер.

Знам дека соработката со него ме прави подобар, а по поразот од Вимблдон зборувавме долго и тој ми кажа дека сум одиграл одлично. Тоа навистина ме направи горд во

еден момент иако солзите не можев да ги задржам на теренот. Навистина не сакав да плачам, но некогаш емоциите те освојуваат – заврши Енди Мареј.

Кемби се врати во Њујорк Целокупната американска кошаркарска јавност е во исчекување на разврската од преговорите меѓу Орландо меџик и Бруклин нетс за трансферот на Двајт Хауард, но во меѓувреме останатите клубови работат активно на засилување на своите редови во пресрет на новата сезона. Челниците на Њујорк никс се едни од најактивните во овој период, со оглед на нивната огромна желба да состават конкурентен тим што би можел да му парира на Мајами хит во битката за тронот во Источната конференција. Само неколку дена по ангажманот на Џејсон Кид од Далас, Њујорк ги засили своите редови со уште еден ветеран – Маркус Кемби. Искусниот 38-годишен центар своевремено го носеше дресот на никс, а по авантурите во неколку други клубови од НБА, сепак, реши да се врати во големото јаболко. Кемби, кој во минатата сезона настапуваше најпрвин за Портланд, а потоа и за Хјустон, ги прифати понудените услови за тригодишен договор вреде 13,2 милиони долари и ќе претставува добра замена за стандардниот центар Тајсон Чендлер.


26

СПОРТ

Среда, 11 јули 2012 година

Јоветиќ е најблизу до Јувентус Челниците на Јувентус ја продолжуваат потрагата по елитен голгетер што би го предводел нападот на „старата дама“. Откако не успеаја во своите намери да ги убедат Робин ван Перси и Гонзало Игуаин да ги прифатат нивните понуди, водечките луѓе на најтрофејниот италијански клуб се на добар пат да го комплетираат трансферот на Стеван Јоветиќ. Црногорскиот интернационалец се појавил на првиот ден од подготовките на Фиорентина и веднаш му ставил до знаење на тренерот Монтела дека планира што поскоро да си замине од Фиренца. Самиот стратег е цврст на ставот дека не сака незадоволни фудбалери да му ја нарушуваат атмосферата во тимот, па и самиот побарал од управата што поскоро да го продаде Јоветиќ, кој минатата сезона беше и капитен на „виолетовите“. Официјалните преговори меѓу Фиорентина и Јувентус ќе почнат во текот на неделава, а водечките луѓе на „старата дама“ се убедени дека можат да ја намалат сумата од 30 милиони евра што ја бараат „виолетовите“, со тоа што во понудата за Јоветиќ ќе го вклучат Алесандро Матри и уште еден фудбалер на чии услуги тренерот Антонио Конте не смета сериозно за следната сезона. Токму поради тоа, италијанските медиуми најавуваат дека Јоветиќ е најблизу до трансфер во Јувентус, каде што за партнер во нападот би го имал својот репрезентативен колега Мирко Вучиниќ.

ИТАЛИЈАНЕЦОТ ПОТПИША НОВ

Манчин Премие „Граѓаните“ го наградија својот менаџер со плата од 7,5 милиони фунти по сезона за освоената титула во Премиер-лигата

Р

оберто Манчини и официјално го стави својот потпис на новиот договор со Манче стер сити, со што Италијанецот стана најдоброплатен стратег во англиската Премиер-лига. Челниците на Сити не жалеа пари за да го наградат својот тренер по големиот успех и освоената титула во Премиер-лигата, за на крајот да биде по стигнат договор тој да ги мине следните пет години на кормилото на овој клуб, а за возврат да заработува огромни 7,5 милиони фунти по сезона. Со самото тоа италијанскиот стратег веднаш ги надмина своите колеги и стана убедливо најдоброплатен стручњак во англискиот фудбал. Досега на врвот на оваа листа се наоѓаше Арсен Венгер, кој зема плата

Биелса останува на клупата на Атлетик

Керол пред заминување од Ли

Марсело Биелса, сепак, ќе остане на функцијата шеф на стручниот штаб на Атлетик Билбао, оставката што аргентинскиот стратег ја поднесе поради несогласувањата со управата на клубот не беше прифатена. Тој реши да се повлече од функцијата откако почувствува недоволна поддршка од клубот при коментарите во врска со квалитетот на изградбата на новиот тренинг-центар. Аргентинецот, сепак, призна дека бурно реагирал и се извини, но повторно истакна дека работите во тренинг-центарот „Лезема“ се лошо реализирани и дека и натаму смета оти е срамота тука да тренира екипа што вреди 300 милиони евра. - Останувам во Атлетик. Може да бидете сигурни дека и натаму ќе бидам потполно посветен на клубот. Може да прифатам дека клубот не се согласува со мене, но не и ако тоа не е вистина. Тоа што се случи дефинитивно ќе го промени нашиот меѓусебен однос - истакна Биелса.

Кога Ливерпул во јануари 2011 година плати 35 милиони фунти за Енди Керол, коментарите беа дека станува збор за вистинска лудост и дека овој фудбалер никогаш нема да ја оправда инве стицијата на управата на „црвените“. Околу една и пол година подоцна, фактите ги потврдуваат тие најави откако Керол не се снајде најдобро на „Енфилд роуд“, не успевајќи да формира тандем од соништата со Луис Суарез, како што се надеваа челниците на клубот. Токму поради тоа, со сема се логични гласините дека овој фудба лер летово би можел да си замине од „Енфилд“, особено ако се земе предвид фактот дека новиот стратег на Ливерпул, Брендан Роџерс, е познат по тоа што инсистира на игра ниско по земја, што е слаба точка на Керол. - Некоректно е сега да се даваат какви

било изјави за Енди Керол. Тој треба да дојде на подготовки, да тренира со остатокот на тимот, да видиме да ли може да се вклопи во стилот на игра, па дури потоа да се говори дали за него има ме сто во нашиот тим. Лично верувам дека станува збор за многу квалитетен играч, но времето ќе покаже дали и како тој може да се снајде во Ливерпул – истакна Роџерс. Англиските медиуми најавуваат дека менаџерот на Ливерпул е подготвен да го продаде овој голгетер за да обезбеди буџет за доведување нов напаѓач во своите редови. Тешко е да се поверува дека некој клуб ќе понуди 25 милиони фунти, колку што „црвените“ се надеваат дека ќе добијат за Керол, па затоа многу поверојатно е тој да си замине како позајмен играч. Ваквата разврска би им одговарала и на челниците на Милан, кои искажаа интерес за да го до-


СПОРТ

Среда, 11 јули 2012 година

27

В ПЕТГОДИШЕН ДОГОВОР СО МАНЧЕСТЕР СИТИ

и, најплатен стратег во р-лигата од шест милиони фунти годишно без оглед на фактот дека веќе седум се зони нема освоено ниту еден трофеј со Арсенал. Интересно е што најтрофејниот стручњак во историјата на Премиер-лигата, Алекс Фергусон, има договор со Манче стер јунајтед за плата од „само“ четири милиони фунти годишно, но и клаузули за богати бонуси за секој освоен трофеј со „црвените ѓаволи“. - Уште од првиот ден кога пристигнав овде реков дека во Манче стер сити се чувствувам како дома. Задоволството по освоениот пехар беше огромно, но сега сум уште порадо сен бидејќи добивам можност уште долго да работам со овој клуб и да го заокружам проектот со нови трофеи. Пред нас се огромни предизвици, но имаме тим за да одговориме на нив – задоволно изјави Манчини по потпишувањето на новиот договор. Италијанскиот стратег веќе почна со планирање на тимот што во следната сезона ќе ја брани титулата во Премиер-лигата, но ќе се обиде да стигне што подалеку во Лигата на шампионите. Манчини не крие дека е задоволен од функционирањето на

иверпул ведат англискиот репре зентативец во своите редови, но немаат преголем буџет за целосно да го откупат неговиот договор со Ливерпул. Роџерс е на добар пат да го ангажира Фабио Борини од Рома за 10 милиони фунти, како свое прво засилување како стратег на Ливерпул, но тој ќе инсистира на ангажман на уште најмалку еден голгетер, особено ако шпекулациите за заминување на Керол станат реалност.

екипата во минатата сезона најавувајќи дека нема да направи премногу измени во тимот. Арапските газди најавија дека повторно ќе му дадат огромен буџет за нови фудбалери на својот стратег, но тој одбил

такво нешто и решил да ангажира само дветри засилувања летово, со тоа што на врвот на неговата листа со желби се наоѓаат Робин ван Перси, Хави Мартинез и Мартин Шкртел.

Анчелоти: ПСЖ не го сака Ван Перси Шефот на стручниот штаб на францускиот вицешампион ПСЖ, Карло Анчелоти, ги демантираше гласините дека оваа екипа подготвува понуда за Робин ван Перси. Холандскиот голгетер веќе најави дека ќе си замине од Арсенал, по што дел од англиските медиуми најавија дека ПСЖ ќе им се приклучи на Манче стер сити, Јувентус и на Барселона во трката по неговите услуги. Сепак, Анчелоти јасно стави до знаење дека воопшто не размислува за такво нешто, исто како и за евентуа лен ангажман на Андреа Пирло од Јувентус. - Робин ван Перси е одличен фудбалер што го бараат многу клубови, но ние не сме еден од нив. Не ми се допаѓа кога нашиот клуб се споменува за да биде зголемена вредно ста на некој фудба лер, па затоа и сега сакам јавно да кажам дека ПСЖ нема да испрати понуда за Ван Перси. Знам дека овој играч е до стапен за трансфер, но ние веќе ангажиравме еден

голгетер од светска класа, Езекиел Лавеци. Што се одне сува до Андреа Пирло, станува збор за вистински фудбалски генијалец, но јас имав можност осум години да работам со него и сметам дека сега треба да се насочиме кон помлади играчи – изјави Анчелоти.


28

РАЗОНОДА

Среда, 11 јули 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 06.45 Добро утро, Македонијо контактна програма 09.05 Без рецепт 09.25 Риба - сериски филм 10.00 Дневник 10 10.20 Македонски народни приказни 11.00 Образовна програма 12.00 Опстанок - играна програма 12.30 Симпсонови - цртан филм 13.00 Вести 13.20 Светот на тишината образовна програма

13.50 Конечно викенд - образовна програма 14.30 Анплагд - музичка програма 15.00 Вести 15.15 Без рецепт 15.30 Неразјаснети истории – документарна програма 16.10 Бостонските адвокати серија 17.00 Дневник 1 17.40 Тротоар њуз - забавна програма 18.00 Да бидеме начисто -

информативен магазин 18.30 Риба - сериски филм 19.00 Симпсонови - цртан филм 19.30 Дневник 2 20.15 За Македонија документарна програма 21.00 Без пардон - инфорамтивен магазин 22.00 Бостонските адвокати серија 22.50 Дневник 3 23.20 Тротоар њуз - забавна програма

23.40 Светот на духовите - игран филм 01.30 Бостонските адвокати серија 02.20 Анплагд - музичка програма 03.20 Риба - сериски филм 03.40 Опстанок 04.05 Без пардон - инфорамтивен магазин 05.00 За Македонија документарна програма 05.45 Конечно викенд - образовна програма

07.15 ТВ серија 08.05 Документарна програма 09.00 Дигитална зона - емисија за нови технологии 09.30 Ловечко око 10.00 Маскирани и анонимни – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 5+ 13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички -

серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – серија 15.30 Вести 15.50 Канцеларијата – серија 16.20 Доктр Хаус – сериски филм 17.00 Цртан филм 17.10 5+ 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести 19.00 Метео 19.05 Спорт

19.10 Аларм за Кобра 11 – серија 20.00 Девици благороднички серија 21.00 Засекогаш млади - музичка емисија 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – серија 22.45 Закон и ред – сериски филм

23.30 Културна хроника 23.40 Придружник – игран филм 01.30 Сексот и градот – серија 01.55 Засекогаш млади - музичка емисија 02.20 Маскирани и анонимни – игран филм 03.35 Вести 04.10 Културна хроника 04.20 Ловечко око 04.50 Храна и вино – емисија за гурмани

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот

12.30 Пет и Стен - анимирана серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи-емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Зајди, зајди-музичка емисија 15.00 Вести 15.15 Миле против транзицијата –

играна серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Миле против транзицијата – играна серија 18.30 Фактор здравје – контактна

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.05 Oчајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5-временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија 12.00 21 – интерактивен квиз 12.30 Опасна убавина – турска

серија 13.20 Капали чаршија-турска серија 14.20 Добра идеја – иновации 14.55 Метео 5-временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија 16.00 Крај – турска серија 16.55 Јунска ноќ – турска серија 17.55 Метео 5-временска прогноза

18.00 Вести 18.45 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Величествениот – турска серија 19.45 Опасна убавина – турска серија 21.00 Капали чаршија - турска серија 22.00 Крај – турска серија

22.55 Метео 5-временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Доктори - турска серија премиера 00.20 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.35 Без граници - игран филм 02.00 Автомагазин – емисија за автомобили 02.45 Разделба – индиска серија

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал -утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин 11.05 Малечката невеста - серија

11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија

17.00 Огнови на љубовта - серија 18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Вајпаут - реално шоу 23.10 Дневник

23.35 Временска прогноза 23.37 Херои - играна серија 00.30 Просечен маж - серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.25 Се или нешто - забавна емисија 02.15 Балкан бенд - забавна емисија 02.45 Кој те шиша-забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер-Германија 10.10 Топ шоп 10.25 Скај шоп 10.45 Бакуган - цртан филм

11.05 Пет плус - детска емисија 11.45 Љубов и казна-турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер-Германија 13.00 Странски зет турска серија 14.00 Телешоп Бјорнер-Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Пет плус - детска емисија 15.35 Бакуган - цртан филм 16.00 Вести

16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна лубов - шпанска новела 18.25 Пицикато-забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Под липите - турска серија 21.45 Љубов и казна - турска

серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Пицикато – забавна емисија 01.00 Љубов и казна - турска серија 01.50 Странски зет - турска серија 02.40 Под липите - турска серија 03.30 Игран филм 05.00 Опасна лубов - шпанска новела

програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Врвна брзина – забавна програма 21.05 Еден на еден - забавна програма 22.00 Вести 22.55 Мистеријата на Вајверн – игран филм


ИНФОРМАТОР

Среда, 11 јули 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ

- Светски ден на населението 1807 - Во Њујорк, по реката Хадсон, заплови првиот параброд под називот „Клермонт“. Го конструира Роберт Фултон. Со тоа е отворена нова епоха во развојот на бродарството. 1882 - Под изговор за задушување на арапскиот бунт во Египет, британските трупи ја нападнаа Александрија, а потоа го зазедоа Каиро и целата земја. Во заднината на тој поход, во стилот на „викторијанската ера“, намерата на Лондон беше да се добере до Суецкиот канал, пловен пат значаен за врските со источните колонии. На меѓународната конференција која следеше, Англичаните утврдија спогодба за безбедност на Суецкиот канал, што Египет го доведе до полна зависност од големите сили сè до 1956 година, кога претседателот Насер го национализира Суецкиот канал. 1936 - Германија и Австрија потпишаа спогодба со која Берлин формално à ја гарантира независноста на Австрија. Две години подоцна Адолф Хитлер прогласи „аншлус“ (присоединување) и Австрија на сила се присоедини кон Германија.

ХОРОСКОП

21.03 19.04

20.04 20.05

21.05 20.06

21.06 22.07

1937 - Во Холивуд умре Џорџ Гершвин, голем американски композитор и музичар. Автор е на познатата „Рапсодија во сино“, компонирана за клавир и за оркестар. Негово најзначајно дело е операта за животот на американските црнци „Порги и бес“. Роден е во Бруклин, на 26 септември 1898 година. 1978 - Во експлозија на цистерна со течен гас во шпанскиот медитерански туристички камп во местото Сан Карлос де ла Рапит загинаа најмалку 180 луѓе. 1979 - Американската вселенска станица „Скајлаб“ по шестгодишно кружење по орбитата околу Земјата, се распадна при приземјувањето. 1982 - Во Белград умре Меша Мехмед Селимовиќ, писател. Негово најзначајно дело е романот „Дервишот и смртта“. Покрај тоа познати се неговите романи „Тишина“, „Тврдина“, „Магла и месечина“, „Круг“, како и збирките раскази „Првата чета“, „Туѓа земја“ и други. Роден е во Тузла, на 26 април 1910 година. 1989 - Умре англискиот театарски и филмски актер, режисер и продуцент Лоренс Оливие, еден од најголемите толкувачи на ликови од делата на Вилијам Шекспир. Добитник е на голем број награди „Еми“, за ТВ-творештво, наградуван е на фестивалот во Кан, а доби и „Оскар“ за филмот „Хамлет“. Останати филмови: „Хенри Петти“, „Ричард Трети“, „Три сестри“, „Ребека“, „Леди Хамилтон“, „Кери“, „Отело“, „Спартак“, „Картум“,

Овен - Понекогаш треба да бидете мудри и да не влегувате во дискусии што немаат допирни точки со вас. Совет: реагирате многу агресивно на советите на партнерот, опуштете се малку. Бик - Имате недоверба во колегите на работа, треба навистина да направите селекција со кого се дру жите. Совет: мора да почнете со физичка активност за да го подобрите физичкиот изглед. Близнаци - Ако продолжите на таков начин да разговарате со партнерот, нема да постигнете никаков договор. Совет: опуштете се во добро друштво.

Рак - Една личност има многу големо влијание врз вас. Размислете добро дали треба да à верувате. Совет: најголемо задоволство ви претставува дружењето со еден бик, уживајте во доброто друштво.

23.07 22.08

23.08 21.09

22.09 23.10

24.10 21.11

„Маратонец“. 1995 - Република Македонија и Република Литванија воспоставија дипломатски односи на ниво на амбасади. 2002 - Италијанскиот парламент им дозволи на машките наследници на престолот да се вратат во земјата, окончувајќи го после 56 години нивното бегство, како последица на соработката на припадниците на кралската куќа Савој со фашистичкиот режим на Бенито Мусолини. 2006 - Умре основачот и водачот на легендарната британска рокгрупа „Пинк флојд“, Сид Барет. Водачот на „Пинк флојд“ е роден како Роџер Барет во Камбоџа, а членовите на идната група Роџер Вотерс и Дејвид Гилмор ги запозна во училиште. 2008 - Шпанските пратеници ги поддржаа посебните права на големите мајмуни (на живот и на слобода). Станува збор за прв познат случај во кој некое законодавство им доделува права на животните. 2008 - Умре Мајкл Дебејки, американски хирург, иноватор во областа на хирургијата на срцето и на крвните садови. Дебејки уште во текот на студирањето работеше на усовршување и дизајнирање на некои од инструментите. Го разви вештачкото срце и срцевите пумпи кои се неопходни при пресадување. Светски познатиот хирург работеше како професор на факултетот „Бејлор“ во Хјустон, а беше и директор на прочуениот „Центар за срце“.

Лав - Денеска ќе имате еден долг и напорен ден исполнет со напнатост. Подобро е да ги одложите сите обврски. Совет: посветете поголемо внимание на здравиот начин на исхрана. Девица - Колегите постојано ве предупредуваат дека не ги извршувате работните обврски како што треба. Размислете како се однесувате. Совет: сочувајте ги оптимизмот и доброто расположение. Вага - Недоразбирањето што ќе го имате со соработниците мора да го прифатите смирено. Кажете им сè што сакате, но без повишување на тонот. Совет: бидете концентрирани. Скорпија - Средбата со една драга личност многу позитивно влијае на вашето расположение. Продолжете така. Совет: потребни ви се повеќе часови одмор и релаксација.

22.11 21.12

22.12 19.01

20.01 18.02

19.02 20.03

29

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Денеска е Пренесување на моштите на св. бесребреници и чудотворци Кир и Јоан Споменот на овие двајца светители се слави на 31 јануари (стар, јулијански календар). А во 412 година, свети Кирил Александриски ги пренесе нивните мошти од Канопос во Манутин, тогаш незнабожечки град. Откако ги смести нивните мошти во црквата што им беше ним посветена во градот, се случија многу исцелувања. Така, преку сведоштвото на овие двајца бесребреници, на кои и по нивната смрт Господ им даде сила да лечат секакви болести, во Манутин полека-полека се утврдуваше верата во Христа.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св. Бенедикт Бил роден во 480 година во Марсиј, во Италија. На 14-годишна возраст одлучил да се повлече во самотија и почнал да живее пустински живот во Сабиак каде изградил неколку манастири. Подоцна со својата заедница од монаси се преселил во Монте Касино. Со мотото: „Моли се и работи“, бенедиктинците ја спасиле културата на христијанскиот Запад. Тие биле први учители на народот. Свети Бенедикт умрел во 543 година. Стрелец - Ако сакате да заведете еден јарец, тогаш отворено кажете му ги своите емоции. Совет: финансиската состојба ви е многу лоша, трошете помалку на незначајни работи. Јарец - Бидете претпазливи што зборувате пред колегите, тие внимаваат на секој ваш збор и на секоја грешка. Совет: приредете му пријатно изненадување на партнерот. Водоли ја - Здравствената состојба ви е многу лоша, а топлото време дополнително ви создава проблеми. Не инаетете се, туку одете на лекар. Совет: пијте повеќе течности. Риби - Работите не се реализираат со предвиденото темпо, но не грижете се, наскоро сè ќе дојде на свое место. Совет: потребна ви е прошетка во природа.


30

РАЗОНОДА

Среда, 11 јули 2012 година

фантастика, спектакл Почеток: 10.30 и 13.00 часот

Жанр: анимација, авантура, комедија Режија: Стив Мартино, Марк Турмејер Почеток: 20.00 и 22.30 часот

КИНО „МИЛЕНИУМ“ „Пустинско цвеќе“

„Огледалце, огледалце“

КИНО „РАМСТОР“ „Кунгфу-панда 2“ Режија: Џенифер Јух Автор: Џонатан Аибел, Глен Бегрер

Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Тарсем Синг Почеток: 15.15 и 17.15 часот Почеток: 11.00, 13.00 и 15.00 часот

Жанр: драма Режија: Шери Хорман Почеток: 15.00 часот

„Што да очекувате кога очекувате“ Режија: Кирк Џонс Жанр: комедија, романса Почеток: 17.15, 19.30 и 22.00 часот

„Прометеј“ Жанр: акција, хорор, научна фантастика Режија: Ридли Скот Почеток: 17.00 часот

Сала 2: „Првиот одмаздник: Капетан Америка“ Жанр: акција, авантура, научна

„Ледена доба 4“

„Парада“ Жанр: комедија, фантазија, романса Режија: Срѓан Драгојевиќ Почеток: 19.30 часот „Бесмртници“ Жанр: акција, драма, фантазија Режија: Тарсем Синг Почеток: 22.00 часот ИЗЛОЖБИ

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ Меѓународна колекција Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00 МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „Традиционални предмети од метал“ „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ Изложба на Станко Павлески Изложба на Павле Маневски Меѓународна колекција МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: Даут-пашин амам, Чифте-амам и Мала станица Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЗРНЦА НА МУДРОСТА Иднината им припаѓа на тие што веруваат во убавината на своите соништа. Алберт Ајнштајн

Јас го сметам денот за изгубен ако не успеам да насмеам барем една жена! Казанова

Човечката природа можат да ја сменат само парите и жените! Ирска поговорка

Фантазијата е тоа по што човекот се разликува од животните! Марија фон Ешенбах

Чудото не постои за тие што не знаат да се чудат! Грчка поговорка

На осумдесет години знаете сè, но не можете да се сетите! Џорџ Барнс

l

32

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

l

34

30

l Кочани

37

34

34

l Штип

35 l Неготино

33

34

l Струмица

l Кавадарци

32

33

32 l Охрид

34

l Радовиш

l Кичево

l Дебар

l Струга

l Делчево

Велес l

33

31

30

Крива Паланка

36

Скопје l

33

Во текот на денот ќе дува слаб ветер од западен правец, кој ќе се движи со брзина од 2 километри на час.

l Прилеп

35 l Гевгелија

Битола

33

l Ресен

Времето денеска ќе биде сончево и топло. Во Скопје минималната температура ќе биде 15 Целзиусови степени, а максималната 37 степена. Влажноста на воздухот ќе биде 27 проценти, а видливоста до 10 километри. Биометеото е неповолно за луѓето со хронични болести. Индексот на УВ-зраците ќе биде 9.

l

33 13 ЧЕТВРТОК 41

12 ПЕТОК 38

13 САБОТА 39

29

Барселона

34

Букурешт

32

Будимпешта

33

Загреб

33

Софија

37

Атина

32

Приштина

34

Сараево

35

Белград


Рецепт на денот Црно-бело задоволство ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: l 350 г чоколада за

готвење l 500 мл млеко l 250 г шеќер l 30 г желатин l 8 лажици вода l 500 мл слатка павлака l 100 г желе-бомбони l 4 крем-банани

"SAGITTARIUS#

TURSKI FUDBALSKI KLUB

PODBIVNO IME ZA NEKVALITETEN PISATEL

PRETSEDATELOT NA KRU[EVSKATA REPUBLIKA

É

M

LU\E SO MNOGU VISOKO MISLEWE ZA SEBE

KOMPOZITOROT SOS

SEVERNO POLARNO PODRA^JE

POLUOSTROV VO EGIPET

VID KROKODIL (MN.)

Æ

BOJA ZA KOSA DR@AVA VO AZIJA

S

LIKOVNI UMETNICI KORALNI OSTROVI

ARTISTOT HOUK PEJA^KATA MOAJE OPERSKA MELODIJA HRVATSKA INDUSTR. ZA NAFTA

SNAGA, TRUP

KALIUM ST. ELINSKI DRAMATI^AR, TRAGI^AR

KRADEWE

ENDRE ADI PROIZVEDUVA^I NA SOL

SAKAN, OMILEN ^OVEK

Æ

"SEKRETAR. za VNATRE[NI RABOTI# @ITEL KRAJ NIL PISATELOT DE BALZAK ALEKSANDRISKI SVE[TENIK SUROVINA ZA BOI ORGANI ZA VID

J VID RADIONAVIGACIJA POTVRDEN ZBOR

MLADO OD KOZA JUG

^ITAJTE "DEN#

ITALIJA

ROMAN OD LAV TOLSTOJ

ARTISTOT KALHUN

@IVOTINSKI [EPI GALIUM RUSKI [AHIST MIHAIL IVANOVI^ REOMIR

DENAR KARAT

STOLB VO OBLIK NA @ENSKA FIGURA

6

9

8 1 5 9 2 3 7 2

8 5 7 7 6 9 3 6

1

8 9 5 4 7 9

2 6

1

5 7 8 3 6

9 6 8 5 2 7 6 3 4 4 1 1 9 6 8 7 1 4 9 3 1 6 7 4 9 5 1 7 3 2 8 9

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: GANE, ALASI, ALIGATORI, SLIKARI, KNA, ATOLI, ITAN, TELO, ARIJA, ARAMILAK, K,SAKANIK, EA, ATANAS, SVR, RORI, ONORE, JARE, ANILIN, J, VOR, LAPI, D, ^IGORIN, KARIJATIDA; SUDOKU: 1) 649 185 732, 513 726 894, 827 394 651; 158 247 369, 972 638 145, 436 951 278; 791 562 483, 364 819 527, 285 473 916; 2) 968 527 413, 271 634 678, 534 918 752; 153 249, 867, 826 751 394, 497 386 521; 319 862 745, 782 495 136, 645 173 289

Мле кото и ше ќе рот се ста ва ат на ти вок оган за ше ќе рот да се рас то пи. На стра на се ме ша же лати нот со 8 ла жи ци вода доде ка се изед начат. Мле кото се тр га од оган и во не го се дода ва же лати нот. Се ме ша сè доде ка сме сата не се изед начи. Се оста ва да се ола ди. Во дла бок сад се мати слатката павла ка, па се дода ва ола де ното мле ко. Се сеч ка ат же ле-бон бо ни те и кремба на ни те, па и тие се дода ва ат во сме сата. Чо кола дата за готве ње се рас то пу ва со 5 ла жи ци мас ло за ја де ње и се пре мач ку ва ат ка ла пи те од стра ни те и на дно то. Се оста ва ат да се ола дат, а потоа по втор но се пре мач ку ва ат со чо кола да. По втор но се оста ва ат да се оладат, па се полнат со сме сата. Оз го ра се ста ва чо колада.

LORENS OLIVIE

RE^NI RIBARI MERKA ZA ZEMJI[TE (MN.)

PISATELOT TODOROVSKI

SPORTSKIOT KOMENTATOR KOSTOVSKI

ПРИГОТВУВАЊЕ:

31

РАЗОНОДА

Среда, 11 јули 2012 година


ВИЦОТЕКА

До а ѓа ма жот дома и à ве ли на же на та: - По втор но поска пе бен зи нот. - Па, зо што си ти за гри жен, ние нема ме автомо бил? - Па, нема ме, ама јас имам за пал ка! * * * Му јо му се жа ли на Ха со: - При ја те ле, јас имам голема ма ка, имам ки се ли ни

во же луд ни кот, вода во коле на та и ше ќер во кр вта! - Ле ле, Му јо, па ти не си чо век, ти си ли мо на да! * * * Ми тре го пра шу ва ше фот: - Што би на пра вил ти ако во шума меч ка ја на пад не тво ја та же на? - А, во тој слу чај, јас не би се ме шал. Ако меч ка та са ма ја на пад на ла же на ми, са ма и не ка си се бра ни!

ТИКЕТ СЕК Ј Алта Стромен

3+

Од Гренлад Валеренга

1

Коефициент 6,1

Лудогорец Локомотив П

.

Оберхаузен ПСВ Ајндхове н

1 2

Den 11 Juli  

Dneven Vesnik Den

Den 11 Juli  

Dneven Vesnik Den

Advertisement