Page 1

vo ovoj broj

ДЕН ЗА СПОРТ И ДЕТСКИОТ ПРИЛОГ

www.den.mk

ВОДИЧ НИЗ ЕП 2012 РАСПОРЕД, ИЗЈАВИ, АНАЛИЗИ, ПРЕДВИДУВАЊА... 33 Сабота-недела, 9-10 јуни 2012, година 1, број 71 o

цена

15 денари

ОПОЗИЦИЈАТА СТРАВУВА ДЕКА НОВИОТ ДУП КРИЕ ИЗНЕНАДУВАЊА

Скопје ќе добие барокна населба? Прилеп се крена на востание 8-9

ВЕСТИ

14

3-2

Бугарија се плаши од македонска окупација КУЛТУРА

38-39

Се бара затворска казна за режисерот Столе Попов


2

ВЕСТИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

БУГАРСКИОТ ПРЕМИЕР СМЕТА ДЕКА „СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

КОМЕНТАР

Александра БУБЕВСКА

И коњите ги убиваат, зар не? Да, и тоа буквално. Згрозеност и неверување предизвика веста дека се случило ненамерно убиство на коњ на снимањето на филмот „До балчак“ на Столе Попов. Одамна толку многу луѓе, што инаку не се согласуваат, не извикале во ист глас дека е скандалозно и повеќе од страшно, во денешно време, на жив коњ да му се дава инјекција за успивање за да глуми смрт. Па, зар високата филмска технологија не измислила толку можности за специјални ефекти, макети, кукли и што ли уште не. Згрозеноста е уште поголема кога се знае дека се работи за досега најскапиот филм во Македонија, а не за некоја полуаматерска продукција која нема пари за ефекти. Она што е уште пошокантно е реакцијата на првите луѓе на продукцијата арогантни изјави дека немале време да се занимаваат со смртта на еден коњ затоа што имале поважни работи и молк на самиот режисер за овој случај. Па, и да било несреќен случај, секој уметник, што по дефиниција би требало да има висок степен на морална свест и одговорност кон општеството, најмалку што може да направи, откако веќе се случила ваква несреќа, е да излезе и јавно да покаже трошка жалење, да се извини затоа што воопшто дозволиле да дојде до тоа. И тоа особено ако веќе ве следи петно дека и при снимањето на претходните филмови сте се однесувале неодговорно со животни, пребојување живи коњи, колење кокошки, бесење живи мачки и слични непријатни инциденти. Наместо тоа - молк. Господине Попов, имате среќа што сте во Македонија, па и ќе го завршите снимањето, но дали и публиката ќе Ви прости? ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: „Вила Принт“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач - Живко Серафимовски, Управител - Дејан Костадиноски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Маја Анастасова, Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Александар Божиновски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

И Борисов се пл македонска ок МНР не ги коментира изјавите на Борисов, ниту сака да прогнозира дали ова значи дека уште една соседна држава ќе биде пречка за евроинтеграцијата на земјава, но намерите на Бугарија ќе се видат веќе на состанокот на Европскиот совет на 28 јуни Игор ЧАВЕСКИ

Б

угарија е против географска одредница што ќе ги содржи зборовите „Северна Македонија“ како решение на спорот за името. Со ваква изјава вчера изле зе бугарскиот премиер Бојко Борисов. Тој, коментирајќи ги преговорите меѓу Скопје и Атина, нагласи дека за неговата земја предлозите како „Северна“ се апсолутно неприфатливи бидејќи од географска гледна точка, тоа значи дека и делови од Бугарија се вклучени во ова име и дека тоа е предуслов за територијални претензии од Македонија. Од македонското министерство за надворешни работи вчера не сакаа да ги коментираат изјавите на бугарскиот премиер, ниту да прогнозираат да ли ова значи дека покрај Грција, уште една со седна држава ќе биде пречка за евроинтеграцијата на земјава.

- Има ше раз лич ни оп ции за вре ме на кон сул та ци и те со нас. Ед на од нив бе ше „Северна Македонија“. Јас тоа не го прифаќам бидејќи еден ден некој ќе каже дека бу гар ски от град Бла го е вград е македонски - изјави Борисов во интервју за бугарската телевизија „ТВ плус“. Во ин терв ју то, бу гар ски от пре ми ер уште нагласи дека неговата земја ги поддржува сите балкански земји на нивниот пат кон европската интеграција. Колку Бугарија е искрена во намерите да го види Балканот во ЕУ, ќе се види веќе на со станокот на Европскиот совет на 28 јуни. На него се очекува Советот да го отвори прашањето за доделување датум за пре го во ри на Ма кедо ни ја, во соглас ност со препораката од Комисијата дека земјата е под готве на за пре го во ри. За се га, на тоа се спроти ста ву ва единс тве но Гр ци ја, која бара најнапред да биде решен спорот за името. Бугарија, пак, до сега сто еше на

Иванов нема да оди кај Николиќ

Претседателот Ѓорге Иванов нема да оди на инаугурација на неговиот нов српски колега Томислав Николиќ, соопшти вчера кабинетот на Иванов на два дена пред церемонијата. Двајцата претседатели, како што информираа од кабинетот, првата официјална средба ќе ја имаат веќе в петок, во Белград на конференцијата за соработка на земјите од ЈИЕ. За разлика од Иванов кој не ја образложи одлуката, останатите лидери во регионот се изјаснија дека нема да присуствуваат на инаугурацијата на Николиќ, со објаснување дека сè уште не е време за такво нешто. Присуството во Белград го откажаа словенечкиот претседател Дани-

ло Тирк, хрватскиот Иво Јосиповиќ, како и претседавачот на претседателството на Босна и Херцеговина, Бакир Изетбеговиќ. Сите тие се едногласни во оценките дека сеќавањата на изјавите на Николиќ поврзани со војните во поранешна Југославија сè уште се свежи и дека тој најпрво мора да се извини за неговото четничко минато. Претседателите во регионот сакаат да бидат сигурни дека Николиќ ќе ги спроведе во практика најавите дека ќе негува добри одно си со сите со седи пред да ги имаат првите билатерални средби. Засега е единствено сигурно дека во Белград ќе замине еврокоме сарот за проширување Штефан Филе. И.Ч.


ВЕСТИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

3

“ БИ ПРЕТЕНДИРАЛА И НА ДЕЛОВИ ОД НЕГОВАТА ЗЕМЈА

аши од к упација страна и барем не излегуваше јавно со изја ви де ка и таа би може ла да по ста ву ва свои ус ло ви околу ре ше ни е то за спо рот што ќе го договорат Македонија и Грција. „Ден“ ве ќе пи шу ва ше де ка Бу га ри ја под готву ва не при јат но из не на ду ва ње за Македонија на Европскиот совет. Покрај за спорот за името, официјална Софија ќе побара од властите во Скопје да ги решат сите отворени прашања со источниот со сед пред да ги поч нат пре го во ри те за членс тво во ЕУ. Тоа значи де ка Бу га ри ја како земја-членка на ЕУ ќе побара од Македонија да го промени одно сот кон неа, за кој смета дека не е во духот на добро со седските одно си. Конкретно, бугарските власти се разочарани од пишувањата на меди уми те во Ма кедо ни ја, по себ но на оние под контрола на власта, каде Бугарија е прет ставена како еден од најголемите не при јате ли на зем јата од ко ја се ко гаш демне опасност. Не е иск лу че но Бу га ри ја да ба ра од Ма кедо ни ја што по ско ро да би де пот пи шан договорот за добро со седство и за соработка, како нова рамка за уредување на одно сите меѓу двете земји. Во него, најпроблематичен дел е барањето на Бугарија Македонија да се согласи за ед нич ки да се сла ват не кои историски настани, како што е Илинден-

ското во ста ние, на што ма кедон ската стра на се проти ви. По крај тоа, Бу га ри ја бара во македонските учебници, во кои се го во ри за на ста ни те од Вто рата свет ска вој на, да би де из бри шан де лот ка де што Бу га ри ја е прет ста ве на ка ко оку патор во Македонија. Тоа завче ра го нај а ви и бу гар ски от

европратеник Андреј Ковачев, за време на рас пра вата на ме шо ви ти от коми тет ЕУ Македонија. Ковачев побара да се оформи македонско-бугарска комисија на експерти по историја, кои ќе треба да ги расчистат си те по греш ни тол ку ва ња за исто ри јата што предиз ви ку ва ат тен зии меѓу двете земји.

Балканскиот пат кон ЕУ ќе биде потежок

За земјите од Балканот патот за членство во Европската Унија ќе биде потежок, оценил Ив Томиќ, француски експерт за Балканот и заменик-претседател на „Здружението за Балкански студии“ (АФЕБАЛК), на дебатната конференција за европската иднина на Македонија, Србија и Црна Гора по приемот на Хрват ска во Унијата, која се одржа во Париз. Тој, како што прене се МИА, меѓу другото, го по ставил и прашањето зошто Македонија не може да извлече полза од актуелната грчка криза за да напредне во проце сот на евроинтеграциите. - Имаме една земја која е многу осла-

бена и која не е во позиција да го наметнува своето гледиште во однос на македонското прашање, но очигледно е дека на тоа прашање се гледа едногласно во Грција. А, од друга страна, Европската Унија го користи претекстот на кризата за да не наметне решение. За Македонците ова е непроценлива шанса за да напреднат во решавањето на проблемот со името на земјата. Но, очигледно, Европа не сака да додаде нов извор на тензии во Грција - објаснил Томиќ. Жозеф Крулиќ, автор на повеќе книги за историјата на Балканот, пак, се обиде да објасни зошто пре судата на Меѓународни-

от суд на правдата не ги поттурна евроатлантските интеграции на Македонија. - Тоа е поради повеќе причини бидејќи мислењата на Меѓународниот суд на правдата не се доволно јасни во однос на правото на Европската Унија. Тоа е мислење на орган на Обединетите нации, додека ЕУ е одделна структура. Од друга страна, Грција, па дури и да ја напушти еврозоната, сака да остане членка на ЕУ, и најверојатно ќе остане, а сегашните договори à дозволуваат на ЕУ, како и на сите други земји-членки, да го блокира приемот на секоја нова членка, во случајот Македонија - кажал Крулиќ.


4

ВЕСТИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

Клеветата ги уби новинарите, ќе протестираат пред судовите Високите судски казни за клевета и за навреда, не селективното приведување и големиот број тужби за новинарите го натераа Здружението на новинари на Македонија да ги повика новинарите на протест в понеделник напладне пред Основниот суд Скопје 1. „Ваква одлука Управниот одбор доне се по предлог на новинари кои се незадоволни од одно сот на судовите, кои ја продолжуваат до сегашната лоша судска практика за предмети против новинарите и покрај тоа што траат разговорите меѓу Здружението на новинарите и Владата за декриминализација на клеветата и на навредата. Од судовите ќе бараме сè додека не се најде соодветно решение за декриминализацијата тие поефикасно да ја применат судската практика од Стразбур“, се вели во апелот на ЗНМ, кое бара да се применуваат принципите на Европскиот суд за човекови права. На проте стот ќе се бара промена на

„лошата судска практика“ со која се зао струва одно сот кон новинарите во судските предмети за клевета и за навреда. „Во последно време сме сведоци дека новинари со полициска придружба се но сат во судовите затоа што не со одѕвале на судските покани. Ние не сме против примената на ваквата мерка, но инсистираме тоа да биде спроведено не селективно“, порача Здружението. ЗНМ смета дека тужбите против новинарите се користат како средства за вршење притисок, по сочувајќи на високите надоме стоци за нематеријална штета, за долгите и неефикасните по стапки, кои траат со години и немаат ефективна завршница. „На крај ќе пратиме порака дека ако не се поправат работите, ќе мора да ги по сочиме јавно со име и презиме судиите што на не соодветен начин го применуваат домашното и меѓународното право“.

ДУИ и САД оптимисти за НАТО НАТО е единствена алтернатива на Македонија и Демократската унија за интеграција ќе продолжи да работи за постигнување компромис и за зачленување на Македонија во алијансата, рече претседателот на партијата Али Ахмети по вчерашната средба со американскиот амбасадор Пол Волерс во Тетово. Амбасадорот Волерс повтори дека местото на Македонија е во НАТО и заедно со Ахмети изрази доверба дека процесите, колку и да се тешки, имаат решение и се достижни, се наведува во партиското соопштение Волерс на Ахмети му ја честитал 10-годишнината од основањето на партијата. Ахмети се заблагодарил на конструктивната и партнерска улога на меѓународната заедница, особено на Соединетите Американски Држави, во градењето мултиетничко општество во Македонија.

СЕ ОБЕДИНУВААТ ПОМАЛИТЕ О

Осман тргнат П

Тони АНГЕЛОВСКИ

о примерот на помалите опозициски партии од македонскиот политички блок, деновиве се обединуваат и пома лите партии од албанскиот политички блок. Главен столб на новата коалиција е Националната демократска партија (НДП) на Руфи Османи, а засега сигурни членки на новиот блок се Демократ ската унија на Албанците (ДУА) на Бардуљ Махмути и Нова демократија, која неодамна се активираше повторно на политичката сцена со новиот претседател Кастриот Хаџиреџа. Се очекува на оваа коа лиција да à се приклучат и други вонпарламентарни партии, а целта, како што велат од новиот блок, е да се обезбеди подобар резултат на претстојните локални избори. Најблиску до приклучување на овој блок е Националната демократ ска унија (НДУ) на Хисни Шаќири, но преговорите со оваа партија сè уште не се завршени. - Договоривме соработка со Нова демократија и со ДУА и таа многу скоро ќе се форма лизира. Поканата за соработка е отворена за сите страни вклучувајќи ја и ДПА, но има време до локалните избори за да видиме кој сè ќе биде во овој опозициски блок. Изборните резултати на последните избори, но и интерните партиски анкети, покажуваат дека за да се победи ДУИ, потребна е обединета опозиција, се разбира со ДПА во неа. Доколку не се обединиме, најголема корист ќе има партијата на Али Ахмети. Но, оваа партија треба да реши дали ќе ја игра играта на ДУИ или ќе ни се приклучи - вели Артан Дика, портпарол на НДП.

Столтенберг: Македонија треба да биде полноправна чл Ма кедо ни ја тре ба да би де пол но прав на член ка на НАТО, а се на де вам де ка ќе ста не пол но прав на член ка и на ЕУ, из ја ви нор ве шки от пре ми ер Јенс Стол тен берг по сред бата во Ос ло со ма кедон ски от пре ми ер Ни кола Груев ски. - Jа це ни ме со ра ботката што ја има ме

со Ма кедо ни ја во ме ѓу на род ни опе ра ции, ка ко што е Авга ни стан, ка де што ма ке дон ски хи рур зи спа си ја жи воти на нор ве шки вој ни ци. Го поз дра ву ва ме членс твото на Ма кедо ни ја во НАТО и по бр зото ре ша ва ње на пра ша ње то за име то - рече Стол тен берг истак ну вај ќи де ка

Нор ве шка са ка да раз ви ва до бри од но си со Ма кедо ни ја. Пре ми е рот Гру ев ски оце ни де ка Ма кедо ни ја и Нор ве шка има ат од лич ни поли тич ки ре ла ции, подв ле ку вај ќи оти Нор ве шка ка ко член ка на НАТО кон ти ну и ра но ги под др жу ва напо ри те на Ма кедо -


ВЕСТИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

5

ОПОЗИЦИСКИ ПАРТИИ ОД АЛБАНСКИОТ БЛОК

и го чека Тачи да против Ахмети Партиските првенци од малата коалиција со спротивставени изјави за целите на здружувањето, едните сакаат на локалните избори да ја соборат ДУИ, другите тврдат дека не се против ниту една партија

И Бардуљ Махмути од ДУА го потврди формирањето на третиот блок, но потенцира дека овој блок не се прави против ниедна друга партија, туку само за да им се овозможи нова опција на гласачите и да се понудат различни решенија од она што го

ленка на Алијансата ни ја да се зач ле ни во али јан сата. По сочи оти Нор ве шка ви со ко го це ни ма ке дон ското учес тво во Авга ни стан што е уште еден ар гу мент плус за на ши те ба ра ња што по бр зо да се ста ви крај на овој проблем што ни го пра ви Гр ци ја и зем јата да ста не член ка на НАТО.

нудат двете најголеми партии - ДУИ и ДПА. - Овој блок не е насочен ниту против ДУИ ниту против ДПА, туку целта е да се создаде вистински албански опозициски фронт. Некои кругови веќе се обидуваат да

ја поткопаат оваа иницијатива и се шират дезинформации дека наводно новиот блок се создава против оваа или онаа албанска политичка партија. Но, крајно време е да се направи фронт кој ќе се грижи за националните интере си на Албанците, а не за личните интере си на членовите на раководствата на партиите - вели Махмути. Според аналитичарите, окрупнувањето на пома лите партии од албанскиот политички блок е нормална работа доколку тие имаат амбиција да направат некаков резултат на локалните избори. Според Алберт Муслиу, многу е тешко да се очекува некаков заеднички настап со македонски партии, па затоа на пома лите партии од албанскиот блок им прео станува да се обединат во еден голем блок или барем два пома ли блока за да можат да à парираат на ДУИ. - На локалните избори системот е таков што секој глас е многу важен. Дури и многу позначаен отколку на парламентарните избори. Знаете дека на претходните локални избори некои градоначалници победија со само неколку гласа разлика. Затоа, окрупнувањето, без оглед на тоа колку се големи партиите, може да биде одлучувачко - вели Муслиу. Според него, ваквиот блок на Османи му овозможува и поповолна позиција во евентуалната соработка со ДПА. - Приказната Османи-Тачи не е завршена и мислам дека тука сè уште по стои можност за соработка. Ако се соберат гласовите на претходните избори, се гледа дека доколку се обединат, тие би има ле повеќе гласови од ДУИ и тие го знаат тоа. И по самиот вокабулар се гледа дека овие две партии не се одне суваат толку остро како вистински непријатели - вели Муслиу.

УЈП ги врати избрканите од „Детонатор“

Управата за јавни приходи вратила на работа двае сет од двае сет и четири избркани даночни работници поради сомнение дека биле инволвирани во случајот „Детонатор“. Во мај 24 работници на УЈП од Штип, Битола и од Тетово беа суспендирани од работа поради сомнение дека го штителе кримина лот и ги

прекршува ле законите помагајќи им на група кочанчани во нивните наводни кримина ли. Како што вчера соопшти УЈП, даночниците од Штип и од Битола биле вратени на работа, а за четворицата даночници од Тетово сè уште трае истрагата за нивното работење и тие сè уште се под суспензија.


6

ВЕСТИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

МЕДИЦИНСКИОТ ПЕРСОНАЛ НЕЗАДОВОЛЕН ОД ПЛАТИТЕ И ОД УСЛОВИТЕ ЗА РАБОТА

Лекарите бараат синд права или ќе излезат н Менче АТАНАСОВА ТОЧИ

На повидок е нов голем раскол во ССМ. Се подготвува конфедерација со ставена од повеќе синдикати, кои ќе го напуштат ССМ и ќе се спојат за да дејствуваат организирано. „Ден“ ексклузивно дознава дека веќе се водат разговори меѓу неколку синдикати и најверојатно синдикатот на железницата и тој на мета лургијата ќе се спојат со синдикатот на клиниките, каде владее незадоволство од работата на само стојниот синдикат за здравство, за кој тврдат дека не ги застапува нивните интере си. Синдикалците од клиниките велат дека на ваков начин очекуваат членството да се зголеми на 20.000 и не ја исклучуваат можно ста од проте сти доколку не се слушне нивниот глас. - Проблемите натежнаа, секој ден има ре акции за нови дисциплински по стапки и казни кон вработени. Ние ќе ги сослушаме сите барања и ако не добиеме можност да дејствуваме институционално, можно е да организираме проте сти - изјави за „Ден“ Слободан Георгиевски, генерален секретар на синдикатот на клиниките. Георгиевски смета дека само стојниот синдикатот за здравство не ги застапува интере сите на терцијалното и секундарното здравство и прет ставува само партнер на Министерството за труд и социјала. Во синдикатот на клиниките сметаат дека во преговорите што ги почна само стојниот синдикат со министерството за здравство и со тоа за труд и социјала нешто се крие, а претпо ставуваат дека во наредниот период ќе има намалување на платите на вработените. - Нашето учество во преговорите не треба да биде ставено на страна бидејќи ние ги застапуваме интере сите на 42 членки, како што се Универзитетските стоматолошки клиники, Институтите за трансфузиологија и ТБЦ, Клиниката за максилофацијална хирургија, Поликлиниката Желазара и многу други. Ние сме оштетени и затоа бараме друга форма на организирање заедно со неколку други синдикати со кои планираме да дејствуваме организирано и порадикално - изјави Георгиевски. Од друга страна, од само стојниот син-

Кај вработените во Клинички центар со месеци се чувствува незадоволството и прашање е само кога ќе ескалира револтот

дикат велат дека додека синдикалците на клинички се борат за репре зентативност, тие веќе организирале работни групи што ќе преговараат со министерство за корекција на ко е фициентите во колективниот договор, а корекција во делот на платите ќе

се прави и според уредбата за високо образование, што особено се одне сува на медицинските се стри кои завршиле високо образование. - Сакаме малку приоритет во однос на платите. Ќе преговараме, но не ветуваме


ВЕСТИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

икални а улица ништо однапред - изјави за „Ден“ Љубиша Каранфиловски, претседател на само стојниот синдикат за здравство. На клиниките врие. Прашање е само кога трпението ќе заврши и случувањата ќе ескалираат како темпирана бомба. Се даваат прет ставки до Уставен суд, кои се одне суваат на повеќе одредби од Законот за здравствена заштита, на казните за кои велат дека се многу високи во однос на нивните плати. Не задоволството од работата на само стојниот синдикат за здравство го искажаа и медицинските се стри, кои се со завршено средно образование, а во здравството работат по 30 и повеќе години. Тие сметаат дека се дискриминирани бидејќи земаат многу пома ли плати од медицинските се стри со високо образование иако велат дека се столб на кој се потпира јавното здравство. Се жалат дека не наишле на разбирање и на поддршка од само стојниот синдикат за здравство. - Иако извршуваме исти работни задачи, ние земаме пома ли плати за цели 100 евра, а, всушност, ние ги едуцираме нив. Медицинска се стра што завршила фризерко или земјоделско училиште, а потоа вишо медицинско образование, кога ќе дојде да работи на клиника, не знае да држи шприц в рака и јас ја обучувам - изјави Весна Трајковска од одборот на медицински се стри, вработена на Клиниката за детска хирургија. Трајковска вели дека хирур зите при операции и при трансплантации ги бараат медицинските се стри со долгогодишно искуство, а не штотуку завршените со високо образование. Таа смета дека дипломата е виза за вработување, но не значи и ква литет во работењето и предлагаат да се најде некој компромис. Само стојниот синдикат засега нема слух за нивните барања. Словенија тоа го решила на поинаков начин, така што на медицинските се стри со 25 години работно искуство им додели статус на виши, а во Бугарија, Србија и во Грција тоа го направија со 20-годишно работно искуство. Овие и многу други проблеми во здравството наве стуваат дека синдикалците ќе мораат да решаваат голем број важни прашања, кои ги тиштат вработените.

7

Македонија во паника од земјотрес

Ма сов на ева куа ци ја на уче ни ци те од сред ни те и од ос нов ни те учи ли штата во Би тола, ка ко и во не кои гра дин ки, има ло вче ра во Би то ла, ја ви ло кал ната те ле ви зи ја „Те ра“. Роди те ли те ги ева ку и ра ле де цата по ра ди на вод но из ве сту ва ње од Скоп је де ка во Би то ла се оче ку ва си лен зем јо трес во пер и од од 13.20 до 14.00 ча сот. Ра ководи тел ката на Од де ле ни е то за обра зова ние во Оп шти на Би то ла, Сне жа на Пе тров ска, по твр ди ла де ка таа не знае кој и зо што ја пре ки нал на ста вата во учи ли штата и кој на ре дил ева ку а ци јата на уче ни ци те. Оваа ин форма ци ја на пра ви ла па ни ка во гра дот, па мно гу роди те ли исп ла ше ни ги ба ра ле сво и те де ца на мо бил ни те те ле фо ни. Се ри ја зем јо тре си вче рау тро би ле почув ству ва ни во пове ќе де лови од Ма ке до ни ја. Епи цен та рот на пр ви от зем јо трес, спо ред Се измо ло шки от за вод, бил 25 км се вер но од Охрид во подрач је то на Илин ска Пла ни на, ју го за пад на Ма ке до ни ја, во исти от ре ги он ка ко и зем јо тре си те од зав-

че ра. Нај сил ни от зем јо трес бил со ин тен зи тет од шест сте пе ни спо ред Европ ската ма кро се из мич ка ска ла и се слу чил вче рау тро во 5 ча сот и 44 ми ну ти и е почув ству ван во Би то ла, Де бар, Кру ше во, Ки че во и во Охрид со ин тен зи тет од 5 сте пе ни, во Скоп је, Ве лес, Те тово, Го сти вар со ин тен зи тет од 4-5 сте пе ни, а во на се ле ни те ме ста од ју го и сточ на Ма кедо ни ја со ин тен зи тет од три до че ти ри сте пе ни. Пет ми ну ти подоц на, тло то повтор но се тре се ше, но зем јо тре сот бил со пос лаб ин тен зи тет. Ре ги стри ран е уште еден зем јо трес во 7 ча сот и 4 ми ну ти, кој е почув ству ван са мо во епи цен трал ното подрач је, и тоа со ин тен зи тет од три сте пе ни. Неде ла ва во Ма кедо ни ја се почус тву ваа се ри ја зем јо тре си, од кои дел пре диз ви каа мате ри јал на ште та и ги воз не ми ри ја гра ѓа ни те. Жи те ли те на Де мир хи сар ско но ќта ја поми наа под отво ре но пла шеј ќи се од по си лен по трес. Завче раш ни от зем јо трес во за пад ни от дел на Ма ке до ни ја оште ти де се ти на ку ќи и об је кти во Де бар ца.


8

ПАРИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ДУЌАНЏИИТЕ ОД ГРАДОТ ПОД МАРКОВИТЕ КУЛИ НЕЗАДОВОЛНИ ОД ЗАЧЕСТЕНИТЕ ИН

Прилеп се крева на во

Редно време е јавно да се изрази социјалното незадоволство. Време е за протести на легален начин, ама граѓаните се научени да наведнат глава, сметаат социолозите

Мишко ИВАНОВ

П

рилепските дуќанџии се лути поради честите контроли на даночниците. Протестираа против Управата за јавни приходи и за време на протестот најголем број од дуќаните во прилепската чаршија не работеа. Дуќанџиите побараа даночните власти да запрат да ги измачуваат затоа што поради честиот инспекциски налет, биле принудени да ги затворат своите дуќани. - Инспекторите се однесуваат како да сме стока. Влегуваат во дуќанот и велат: „Стој, не мрдај“, како човек да сме убиле. Ни ја претресуваат чантата, ја проверуваат и тоалетната школка. Прашуваат како било можно да немаме промет! Од џеб три месеци си пуштаме пари во касата! Ние правилно работиме, имаме документација, стоката ја земаме од

Скопје, таму нека си проверат - вели сопственичка на дуќан за чевли во Прилеп. Протестот беше реакција на завчерашниот инцидент кога група инспектори при обидот да затворат фирма, беа вербално нападнати од родител на сопствениците на дуќанот каде се вршела контролата. Полицијата интервенираше и во комби ги прибра

инспекторите заради нивна безбедност. - Го влечеа татко ми, го тегнеа... За срамота, болен е од рак. Ќе падне крв! Пред три дена за трговска книга нè казнија 3.000 евра, а завчера рекоа 15.000 евра и ќе нè затвореле да не постоиме - тврди братот на сопственичката на дуќанот каде вчера беа контролите. Управата за јавни приходи е со став дека

Млеко од „Суташ“ ќе се пие наесен Тур ската фирма „Су таш“ ги за вр ши формал но сти те за пре зе ма ње на „Свед милк“. Производството ќе почне нае сен и но ви те газди на поче то кот нај а ву ва ат вра бо ту ва ње на 100 ли ца, а подоц на оче ку ва ат број ката да се зго ле ми на 250. - Со но ви ни те кои ка ко „Су таш“ ќе ги во веде ме во се кто рот, има ме цел да ги зголе ми ме па за ри те во Ма кедо ни ја и

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

ФУНТА

во окол ни те зем ји и да ја зголе ми ме потро шу вач ката на мле ко и на млеч ни про из води во ре ги о нот со ино ва ци и те што ние ќе ги прет ставиме за индустријата - из ја ви Му ха рем Јил маз, пре тседател на гру па ци јата „Су таш“. Притоа тој истакна дека целта е производите да се пласирааат во балканските зем ји, а, пред сè, во Ма кедо ни ја, Албанија и во Ко сово, како и на пазариФРАНК

ДОЛАР

8 ЈУНИ 2012

НБРМ

61,5

76,1

51,2

48,9

продажен

61,65

76,50

51,80

49,50

куповен

61,35

74,60

50,60

48,50

Менувачници

те во Европа. Тур ски те газди има ат на ме ра да го зголе мат капа ци те тот на пре ра ботка на мле ко од 70 ми ли о ни ли три годиш но, кол ку што из не су ва во момен тов, на 175 ми ли о ни ли три годиш но. „Су таш“ има промет од око лу 650 ми ли о ни евра и во 2011 годи на е на 59. ме сто на ли стата од 500 про из водс тве ни фирми на Тур ци ја.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ БЕРЗАНСКИ ИНДЕКС

ВРЕДНОСТ

ПРОМЕНА

МБИ10

1.933,92

8,11

0,42%

МБИД

1.803,90

5,12

0,28%

119,40

0,09

0,08%

ОМБ

ПРОМЕНА ВО %


ПАРИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

9

СПЕКЦИИ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ И ОДНОСОТ НА ДАНОЧНИЦИТЕ

стание против арачот „чесно заработениот леб“ е од платени даноци, како и во секоја нормална држава. Физички напад и навреди кон вработени во УЈП се неоправдани, недозволиви и нецивилизирани. - Секој даночен обврзник има права и обврски и истите треба да ги решава институционално. За жал, во конкретниот случај тоа не е направено, туку службените лица на УЈП двапати се нападнати од ист даночен обврзник во Прилеп за спречување на вршење на службените должности и контрола на финансиското работење. Доколку даночен обврзник или група граѓани имаат поплаки и барања до УЈП, ќе бидат сослушани и ќе им биде одговорено во согласност со законите изјавија во Управата за јавни приходи. Револтираните прилепски трговци и дуќанџии вчера не добија одговор ниту од Управата за јавни приходи, ни од локалната самоуправа. Тие тврдат дека се собрале спонтано, а за вторник најавија уште пома-

СЕЗОНА НА ПРОТЕСТИ

„Македонија пат“, „Железници“, собирачите и откупувачите на старо железо, ОХИС се организатори и учесници на штрајковите што за нецели два ме сеца се случија во Македонија. Освен што сите траеја многу кратко, карактеристично е што работниците почнаа да проте стираат по неколкугодишен молк, кој одвременавреме го нарушуваа само стечајците.

СОЦИЈАЛНИТЕ ТЕНЗИИ СЕ ШТЕТНИ

УЈП сака да стави ред во наплатата и затоа така се однесува. Во принцип, секоја власт наплаќа даноци и јавни давачки, прашање е како и на кој начин се врши тоа наплаќање, присилно или со повеќе внимание кон проблемите што ги тиштат стопанствениците. Во услови на слаб економски раст и развој и во услови на кревко стопанство, мора да се почитува и овој момент, односно наплатата да се врши сукцесивно, без притисоци, на рати односно на помирен начин. Социјалните тензии не се многу корисни, повеќе се штетни! - вели универзитетската професорка Марија Зарезанкова Потевска. совни протести. Експертите што ги анкетираше „Ден“ сметаат дека ваквите даночни акции се престроги. - Суштината е во тоа што проблемите се акумулираат, а владејачкото мнозинство сфаќа дека заканите и ригорозното спроведување санкции, ако се синхронизирани, се застрашувачки. Во таа смисла, револтот се чувствува на секој чекор. Никој не вели дека не треба да се плаќаат даноци, напротив, даноците треба да се платат, но граѓаните не гледаат резултати - вели за „Ден“ универзитетскиот професор Христо Карталов. Според него, парите се собираат со казни, со уцени се полни буџетот, но проблемот е во тоа што граѓаните не гледаат никаков ефект од тие пари. Плаќаме за патишта, а ги

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОКТА е компанија која работи согласно строго пропишани правила и процедури. Производите на ОКТА се со највисок квалитет според последните Европски стандарди. Параметрите за животна средина се контролираат секој ден, и се во рамките на дозволените концентрации, пропишани согласно Законските одредби. ОКТА има редовни контроли, но во последните 2 недели беше дополнително проверена од Инспекторатот за животна средина и официјалните резултати се во рамките на дозволените граници. Во врска со изворот на загадување во општина Илинден, беше утврдено дека не потекнува од ОКТА, и ова е докажано од доделените казни. Немаше никакви казни кои се однесуваат на ОКТА. ОКТА е голема и модерна компанија, која се грижи за животната средина, со корпоративна и социјална одговорност, за нејзините вработени, жителите од соседната општина, ја подржува националната економија и целото општество за сегашноста и во иднина. ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје

немаме, плаќаме за јавен сервис, а не гледаме ништо. Во Македонија само камшикот функционира успешно. - Власта со казни и со закани успева да извлече многу пари и од граѓаните и од бизнисот, а така ревносно собраните суми завршуваат за некакви каприци на поединци од власта. Нашите пари завршуваат за споменици, а тоа боли - вели професорот Карталов. Според него, ваквата политика во еден момент ќе пукне и ќе се случи масовен протест. - Редно време е јавно да се изрази социјалното незадоволство. Време е за протести на легален начин иако се сомневам дека нашиот народ ќе излезе на протести зашто е научен да си ја наведне главата - додава Христо Карталов, универзитетски професор.


10

ПАРИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ПОДОБРЕНИ УСЛОВИТЕ ЗА СТАНБЕНИ КРЕДИТИ

Банките влегоа во со „Купи куќа, купи

Најновиот станбен кредит на Стопанска банка во банкарските кругови се толкува како директна конкуренција на владиниот проект

К

Наташа СТОЈАНОВСКА

омерцијалните банки ги олабавуваат критериумите за добивање станбени кредити. Банкарите деновиве на пазарот излегоа со нови понуди за кредити со атрактивни камати и услови. Овој потег во банкарските кругови се толкува како директен обид на банките да à конкурираат на владината кампања „Купи куќа, купи стан“. И без новата понуда на банките, интере сот за државните субвенции беше мал со образложение дека станбените кредити на деловните банки се поатрактивни од условите што ги по стави Владата во „Купи куќа, купи стан“. - Бев заинтере сирана за купување стан и отидов во една од банките што е вклучена во владината кампања. Таму ми ги објаснија условите што треба да ги исполнувам за проектот „Купи куќа, купи стан“. Критериумите ги исполнував, но, сепак, кога од банката ми ги посочија условите што тие ги нудат за станбените кредити, всушност,

сфатив дека тие ми нудат пофлексибилни услови - вели Марија Тодоровска за „Ден“. Додека во медиумите оди владината кампања за купување стан или куќа со државни субвенции, банкарите го користат

моментот за привлекување клиенти на кои им се нудат поатрактивни и флексибилни услови.Од Комерцијална банка објаснуваат дека побарувачката на станбени кредити била вообичаена без по сериозни промени.


ПАРИ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

трка стан“ - Побарувачката на станбени кредити во последните неколку ме сеци се одвива со вообичаена динамика за овој период од годината, при што е забележан зголемен интерес за станбените кредити со воведување на новиот станбен кредит со евро-клаузулата на банката - велат од Комерцијална банка. Најновиот станбен кредит на Стопанска банка во банкарските кругови се толкува како директна конкуренција на владиниот проект „Купи куќа, купи стан“. Стопанска банка гарантира годишна стапка од 5,85 проценти за првите три години, како и дополнителни попусти од 50 проценти за административните и за нотарските трошоци. Воедно, банката не бара провизија за предвремена отплата, а кредитот дава можност да се стави под хипотека станот што се купува. Во владината кампања „Купи куќа, купи стан“, пак, вкупните ме сечни приходи на поединецот или на брачните партнери не смеат да бидат поголеми од 900 евра, апликантите треба да немаат имот на свое име, да немаат подигнато друг кредит, цената на станбениот објект да биде до 900 евра за квадратен метар, а доколку станбениот кредит предвремено се отплати (целосно или делумно), корисникот е должен субвенционираните средства да ги врати. Од банките објаснуваат дека кај нив доаѓаат голем број луѓе што покажуваат интерес за купување стан или куќа, дека има голем број подигнати барања за овој про ект, но, сепак, апликациите се во многу помал број, а уште помал е бројот на одобрените кредити во однос на тоа што е покажано како првичен интерес. За едни проблем е што не ги исполнуваат ригорозните услови за купување стан, а на други, пак, тешко им оди вадењето документи за локациите каде сакаат да градат куќа. Владиниот проект за субвенционирање при купување стан или куќа почна во јануари годинава. Крајниот рок за апликација беше 31 мај, до кога беа доделени 50 субвенционирани кредити. По ова, Министерството за финансии реши да го продолжи рокот за аплицирање до октомври годинава.

11

Поевтини разговори на мобилен од септември

Поевтини разговори во мобилната телефонија и еднакви цени за повици кон мрежата на кој било оператор, со што граѓаните нема да мораат да користат по дветри сим-картички за повици во различни мрежи, најави директорот на Агенцијата за електронски комуникации, Роберт Орданоски. - Со новите големопродажни цени за терминација на повици во мобилната телефонија, кои се на сила веќе една недела, разликата меѓу „Вип“ и „Оне“ во делот на терминација на цени е анулирана, имаат еднаква цена од четири денари и се асиметрични со цената на операторот „Т-мобиле“, кој има дефинирана цена на три денари - објаснува Ордановски. Тој додава дека на тој начин ќе има еднаква цена на повик во мрежа и надвор од мрежа. Кога ќе барате корисник од вашата мрежа и кога ќе барате корисник од друга мрежа, цената треба да биде еднаква. Дополнително, Европската комисија

до септември треба да даде дефинитивен одговор на регионалната иницијатива за изедначување на цената за тарифите за роаминг во земјите што не се членки на ЕУ со тие што се членки, а што ја покрена АЕК. Покрај Македонија, во иницијативното тело се Турција, Хрватска, Србија, Црна Гора, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија. - Очекуваме во септември да се усвои нашата иницијатива и да има четирикратно намалување на месечните сметки на нашите корисници што патуваат во странство. Особено во летните месеци има огромен број приговори од граѓаните кога се враќаат од годишните одмори затоа што цените се многу високи - појасни директорот на АЕК. АЕК најавува и дека ќе ги обврзе мобилните оператори да им овозможат на родителите, кога купуваат мобилни за децата, однапред во договорот да постават ограничувања за висината на сметките.

Цената на барел нафта падна на 83 долари

Цената на нафтата падна на 83 долари за барел откако претседателот на американската Управа за федералните резерви, Бен Бернанки, во обраќањето до Конгресот не даде назнаки дека централната банка планира стимулативни мерки за заживување на стопанството. Нафтата за терминална испорака во јули во електронското тргување на Њујоршката стокова берза поевтини за 1,52 долар на 83,30 долари за барел.

На Меѓународната берза на нафта во Лондон, северноморската нафта „брент“ за јулскиот термин се намали за 1,24 долар, на 98,67 долари за барел. Бернанки пред Конгре сот изјави дека Управата за федерални резерви е подготвена за натамошните чекори за поттикнување на економијата на САД доколку таа забележи слабеење, но не навести некоја конкретна акција наскоро.

Кредит од ЕБОР за нови возови Европската банка за обнова и развој планира да им додели кредит до 50 милиони евра на „Македонски железници – Транспорт“, објави агенцијата „Блумнерг“. Одлуката би требало да се доне се пред средбата на одборот на банката на 4 септември. Кредитот би бил гарантиран од државата и би бил наменет за модернизација на железниците и на возовите, кои имаат про сечна старост од 30 до 45 години. Парите ќе треба да се наменат за товарни вагони и за обнова на локомотиви, како и за консултантски услуги.


12

ДОСИЕ

Пронајдена мртва девојка во Куманово Безживотното тело на 24-годишната кумановка Елена Стојановска било пронајдено во семејната куќа во четвртокот, околу 21.40 часот. Според СВР Куманово, лекарите од брзата помош, кои биле повикани во куќата каде живеела Елена, ја пријавиле смртта на младата девојка. Според лекарските извештаи, не биле забележани траги од насилство врз кумановката, но по наредба на истражен судија, телото било дадено на обдукција за да се утврдат причините за смртта. Девојката во куќата живеела со своето семејство.

Бетонска плоча смачка двајца градежници Вчера попладнето двајца работници биле повредени при пад на бетонска плоча од куќата која ја граделе. Градежниците работеле во населбата Рача во Охрид. Еден од повредените работници имал 71 година и е полесно повреден, а вториот, кој е во потешка состојба, е на 40-годишна возраст. Градежниците од урнатините ги извлекле со три противпожарни возила. Повредените биле пренесени во болницата „Св. Еразмо“ во Охрид, каде биле задржани на лекување.

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

УАПСЕН ТЕПАЧОТ НА ПОРАНЕШНИОТ РАЗУЗНАВАЧ МУСЛИУ

Цека: Не го тепав, случајно го удрив

Т

етовската полиција вчера го уапсила 43-годишниот Билјал Цека од Тетово, осомничен дека во вторникот го претепал Хисен Муслиу, поранешниот началник на Управата за безбедност и контраразузнавање. Според исказите на осомничениот, тој не го истепал поранешниот службеник на тајната полиција, туку во станица рекол дека случајно го удрил со рамо кога се разминувале. Полицијата најави пријава против тетовецот Цека. Муслиу во средата претпладне беше згрижен во Клиничкиот центар во Скопје, а потоа беше пуштен на домашно лекување. Според кажувањата на неговиот син, зад нападот на Муслиу стоел токму Цека. Осомничениот за нападот е функционер во тетовскиот разгранок на ДУИ, а беше припадник на некогашната ОНА и му е близок роднина со Хазби Лика, поранешниот градоначалник на Тетово. Хисен Муслиу во ноември 2010 година беше уапсен откако полицијата во неговиот дом пронашла електронска форма од досиејата „Ибар“, „Мама“, „Вујко“ и „Стрелец“, наводно, до сиеја за високи функционери на ДУИ. Осуден беше услов-

Достоинство реагира на огласот за вработување нови полицајци Лидерот на партијата До стоинство, Стојанче Ангелов, смета дека огласот на МВР за вработување 300 нови полицајци во МВР е само уште едно замајување на јавно ста, а партиските војници што ќе биле примени, однапред биле познати. - Нам не ни е јасно дали се работи за конкурс за полицајци или за писатели. Нема ништо спорно во тоа од кандидатите за полицајци да се бара да бидат во добра

форма, но да се бара од кандидат за обичен полицаец да направи 60 стомачни и 55 склекови - што е многу, многу е. За да се влезе во француската Легија на странци, потребно е кандидатот да направи четири поткревања на вратило, 40 стомачни и да истрча околу 300 метри – рече Стојанче Ангелов. Ангелов побара од МВР да кажат кој ќе го оценува есејот што треба да го пишуваат идните полицајци.

Хисен Муслиу на судско рочиште пред две години

но, а Апелацискиот суд во Скопје го врати случајот на повторно судење. За Муслиу целиот случај беше политички монтиран.

Заборавил да заклучи, па ги нагостил крадците Златен накит вреден повеќе од 6.000 евра бил украден од стан во скопска населба Тафталиџе. Кражбата се случила меѓу 28 мај и 6 јуни годинава, кога станот бил празен, а сопственикот на станот, Ф.Р., 57-годишен скопјанец, заборавил да ја заклучил вратата кога тргнал на патување. Полицијата по пријавата за грабежот направила увид и работи на случајот, а допрва ќе се утврдува кога се случил грабежот и кој го извршил разбојништвото.

Побегнала зашто родителите зборувале дека е проститутка

Кумановската полиција во четвртокот ја пронашла малолетната кумановка која во вторникот околу 18 часот, според пријавата на мајката на малолетничката, исчезнала од дома. Шеснаесетгодишната Д.П. три дена се криела во дворот на средно училиште кое се наоѓа на периферијата од Куманово, велат од

полицијата. Малолетничката, според нив, спиела под отворено небо, а причина за нејзиното напуштање на семејството бил срамот кој, според нејзиното кажување, à го наметнале родителите. Родителите, како што изјавила, дале изјава за една телевизија дека таа е жртва на малолетничка проституција и без при-

чина ја обвинувале дека се дрогира. Според малолетничката, родителите јавно ја засрамиле и ја обележале, а и постојано ја малтретирале. Во вторникот, во кумановската полиција мајката на девојката пријавила дека Д.П. без да каже каде оди го напуштила домот и повеќе не се вратила.


marketing@den.mk

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

МАРКЕТИНГ

13


14

СКОПЈЕ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

СОВЕТНИЦИТЕ ПАК СЕ РАСКАРАА НА СЕДНИЦА НА ЦЕНТАР

Скопје ќе добие барокна населба?

Н

Соња Т. ЈАНКОВСКА

ов станбен и деловен објект, како и катна гаража, се планирани со Деталниот урбанистички план за јужниот дел од центарот на градот. Планот вчера се најде и пред Советот на општина Центар, на чии измени реагираа советниците од опозицијата. Во текстуалниот дел на планот е предвидено објектите да бидат во барок, неокласицизам и класицизам. Опозициските советници тврдат дека, исто така, во текстуалниот дел имало одредба за по ставување споменици во овој дел од центарот, но не било дефинирано точно каде. - Ние не гласавме за усвојување на овој план бидејќи сè што е државно земјиште се претвори во градежно, па иако законски е предвидено секоја парцела да има 5 до 10 проценти зеленило, сега со планот тоа го нема. Предвидената катна гаража зад училиштето „Димитар Миладинов“ и паркиралиште паралелно со булеварот 11 Октомври се без сообраќајно решение. И повторно сите планирани нови објекти се предвидува да бидат во барокен стил, што значи продолжување на проектот „Скопје 2014“ - вели Јован Тагасовски, архитект и советник од СДСМ. Според претседателот на Советот, Владимир Здравев, естетиката на фасадите се движи во добар правец и така треба да продолжи. - Подобро барокни фасади отколку згради како касарни, што е карактеристично за Тирана, за Приштина. Естетски правецот е добар и мислам дека треба да се заштити и да се поддржува. А, во однос на зеленилото, точно е дека Центар заслужува зелени површини, но и подигање на еколошката свест. Кај што е планирана катната гаража,

КАТНАТА КАЈ „НОВА МАКЕДОНИЈА“ НА КРЕДИТ Општина Центар на вчерашната седница по втор пат доне се одлука за задолжување со банкарски кредит за изградба на катната гаража што е планирана кај поранешна „Нова Македонија“. Првата одлука за задолжување беше минатата година, но пропадна бидејќи не се склучил договор тука, всушност, и нема голема зелена површина, туку само грмушки и голубарник. Искрено, јас за тоа немам емоции ако се уништи - вели Здравев. На реакцијата на советниците од опозицијата дека со катните гари се уништува зеленилото, градоначалникот Владимир Тодоровиќ одговори дека изградбата на

за реализација во тековната година. Овој пат Општината ќе земе кредит од околу три милиони евра за изградба на овој објект. Предвидено е дел од гаражата да биде деловен про стор кој дополнително ќе се продава на тендер. На тој начин Општината планира да го отплаќа кредитот. катните гаражи е неминовна бидејќи ана лизите покажуваат дека 40 проценти од луѓето во главниот град имаат по две возила. Токму од тие причини, вели тој, центарот не може да биде со слободни зелени површини. За решавање на проблемот со паркирањата градоначалникот најави дека ќе продолжи со изградба на катни гаражи.

Улицата Бихаќка станува Павел Шатев

Наредната недела ќе заврши подготвувањето на планот за преименување на улиците во Скопје. Според планот, улицата Маршал Тито станува улица Македонија, Мито ХаџивасилевЈасмин ќе се преименува во Св. Кирил и Методиј, а Бихаќка ќе биде преименувана во

Павел Шатев. Новото име на улицата Адолф Циборовски во населбата Хром ќе биде Војвода Васил Чакалов. Улицата на црешите Максим Горки сега ќе биде Никола Кљусев. Исмаил Кадаре е новото име на Рифат Бурчевиќ. Два булевари во Скопје ќе бидат именувани и според македонските претседатели

Киро Глигоров и Борис Трајковски – Војводина во Маџари ќе го добие името на Глигоров, а Првомајска во Кисела Вода – Трајковски. Парковскиот простор меѓу улиците Самуилова и Свети Прохор Пчињски на Кале ќе се преименува според турскиот претседател Мустафа Кемал Ататурк.


за спорт

Фудбалска треска 09.06.2012

sport@den.mk

НОВ РЕЦЕПТ ЗА АВСТРИЈЦИТЕ

30 -31


16

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ИСТОРИЈАТА НЕ ИМ Е НАКЛОНЕТА НА ШПАНЦИТЕ

„Фуријата“ против традицијата

П

етнае сет селекции ќе се обидат да ја симнат Шпанија од тронот на европскиот фудбал и да ја прекинат доминацијата на „црвената фурија“, која ги освојуваше трофеите на големите натпреварувања во последните четири години. Од друга страна, селекторот Висенте дел Бо ске и неговите избраници се решени да дадат сè од себе за да се задржат на пре столот и да покажат дека сè уште се дел од најдобрата репрезентација на стариот континент. Шпанците се свесни и за непријатната традиција, која вели дека ниту една земја што била европски шампион, не успеала да ја одбрани круната на следното Европско првенство и да се задржи на тронот на фудбалска Европа подолго од четири години.

- Свесни сме за тој податок, но тоа само уште повеќе ја зголемува мотивирано ста кај нас. Знаеме дека како европски прваци имаме обврска да прикажеме одличен фудбал, дека против нас ривалите ќе бидат најмотивирани, но фактот дека можеме да станеме првата селекција што двапати по ред триумфирала на едно ЕП само ни дава поголеми мотиви на овој шампионат - изјави Цеск Фабрегас, фудбалерот на Барселона кој о сигурно ќе биде еден од главните адути на селекторот Дел Бо ске на ЕП 2012. Традицијата е немило срдна кога станува збор за актуелните европски прваци и шампионатите на кои тие го бранеле трофејот. Не само што ниту еднаш не се случило актуелниот првак да го одбрани трофејот, туку од 12-те шампиони што би-

Ниту еден европски шампион не успеал да ја одбрани титулата на следниот шампионат, незгодна традиција што ќе се обидат да ја прекинат шпанските репрезентативци

УЕФА ЌЕ ЗАРАБОТИ 1,3 МИЛИЈАРДА ЕВРА Европската куќа на фудбалот - УЕФА очекува приход од околу 1,3 милијарда евра од шампионатот што ќе се одржи во Полска и во Украина. Дури 203 земји низ светот ќе ги пренесуваат натпреварите на ова Европско првенство, а цената за ТВ-правата за овој спортски спектакл изнесуваше околу 40 милиони евра за секоја држава. Зголемениот приход значи и зголемување за 20 милиони евра на парите што ќе им бидат исплатени на репрезентациите во зависност од нивните резултати на ова Европско првенство. Имено, селекцијата што ќе биде нов

европски првак би можела да заработи дури 23,5 милиони евра доколку успее да слави на сите натпревари од овој шампионат. Фудбалските федерации на шеснаесетте земји што ќе учествуваат на ЕП 2012 веќе инкасираа по осум милиони евра со самиот пласман на ова натпреварување, сума што дополнително ќе се зголеми со секој освоен бод на шампионатот. Секоја победа во фазата по групи ќе значи и инкасирање на дополнителен еден милион евра, додека евентуално реми ќе значи заработка од 500.000 евра. Самиот пласман во четвртфиналето носи премија од два милиона евра, додека третопласираните селекции од групите како утешна награда ќе добијат по еден милион евра. Победниците во четвртфиналните средби ќе заработат по дополнителни два милиона евра за самиот пласман во полуфиналето, а триумфот во тој меч и пласманот во големото финале ќе им донесе 4,5 милиони евра. Победникот во финалето ќе добие уште 7,5 милиони евра и многу добро ќе го наплати својот успех на овој шампионат. Покрај парите што ќе им се дадат на земјитеучесници, УЕФА дел од оваа сума ќе им исплати и на клубовите што даваат репрезентативци покривајќи го осигурувањето во случај на потешка повреда за време на ЕП 2012.

ле во одбрана на пехарот, само два успеале да стигнат до големото фина ле, СССР на ЕП 1964 и Германија на ЕП 1976. Советите, кои триумфираа на првото Европско првенство во 1960 година, во фина лето во Шпанија беа поразени од домаќинот со 21, додека Германците не ја оправдаа улогата на фаворит во мечот со Чехословачка губејќи во пенал-рулетот со 5-3. Грција, која беше актуелен бранител на трофејот на последното Европско првенство, го заврши шампионатот во Австрија и во Швајцарија уште во првата фаза, без ниту еден единствен освоен бод. Претходно,


СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

17

Е НА ОВА ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ривалите и против РАСИЗАМ УШТЕ ПРЕД ПОЧЕТОКОТ

Во УЕФА најмногу се стравуваше од расистички навреди за време на европскиот шампионат, а навивачите почнаа со такви испади уште пред почетокот на ЕП 2012. Имено, холандските репрезентативци се пожалија дека на својот прв отворен тренинг во Полска веднаш биле цел на расистички навреди од страна на домашните навивачи.

- Некој треба да реагира или, подобро кажано, мора да реагира за оваа појава да биде целосно искоренета. Доколку ги затвориме очите и ушите и едноставно премолчиме, работите ќе станат уште полоши. Расизмот е зло против кое мораме да се бориме - порача холандскиот капитен Марк ван Бомел, видно разочаран од случувањата.

европскиот првак Франција успеа да се пласира само во четвртфина лето на ЕП 2004 во Португалија, каде што „триколорите“ беа шокирани токму од Грција, која потоа се искачи и на тронот на Европа. Јасно е дека на големите натпреварувања лесно можат да се случат и изненадувања, па тоа им дава надеж и на „помалите“ репрезентации дека можат да дотуркаат далеку. - Кога се игра на Европско првенство, неопходно е да се има квалитет, но и среќа. Јас сум убеден дека ние по седуваме голем ква литет, а со малку среќа можеме да дотуркаме многу далеку, дури и во големото фина ле. Домашниот терен е голема предност, навивачите сигурно ќе ни дадат дополнителен мотив, па, навистина, верувам дека можеме да оствариме историски успех на овој шампионат - оптимист е украинскиот капитен Андриј Шевченко. Кога можеше Грција да се закити со европската круна пред осум години во Португа лија, навистина нема причина зошто овојпат тоа не би се случило со Украина, Полска или со некој друг аутсајдер. Впрочем, токму во тоа е и убавината на фудбалската игра, која изобилува со неизвесност, особено кога станува збор за едно така големо натпреварување какво што е Европското првенство.

КОЈ ЌЕ ГО ЗАМЕНИ ВИЛЈА?

ЦЕНИТЕ НА БИЛЕТИТЕ ПОЧНАА ДА ПАЃААТ

Слабиот интерес на навивачите на неколку репрезентации придонесе цените на билетите за ова Европско првенство да паѓаат уште пред неговиот официјален почеток. Англиските навивачите се исплашија од сериозните закани од хулиганите во Украина, како и од големата оддалеченост до оваа источна земја, па решија дуелите на ЕП 2012 да ги следат во татковината. Ова придонесе цените на билетите за средбите што ќе ги игра гордиот Албион да почнат да паѓаат, па тие веќе се

пониски од 40 евра, а се очекува до понеделник, кога Англичаните го играат премиерниот меч со Франција, билетите да чинат 30 евра. Англија не е единствената селекција што ќе има послаба поддршка од очекувањата ако се земе предвид слабата посетеност на земјите-домаќини од страна на германските и на холандските навивачи. Поради тоа, билетите за овој суперинтересен дуел од групата Б, кој ќе се одигра денеска, од 30 евра паднаа на само 19 евра.

Голем проблем за шпанскиот селектор Дел Боске претставува повредата на Давид Вилја, па „црвената фурија“ на овој шампионат нема да може да смета на својот најдобар стрелец од пред четири години во Австрија и во Швајцарија. Шпанските медиуми тврдат дека Дел Боске е во голема дилема кој би го наследил Вилја во нападот на националниот тим, дали таа шанса да му ја даде на поискусниот Фернандо Торес или, пак, на Фернандо Љоренте, кој имаше одлична сезона во дресот на Атлетик Билбао. Најавите говорат дека Торес ќе биде стартер на првиот меч со Италија, а во зависност од неговиот настап на овој дуел, голгетерот на Челси ќе го задржи статусот на првотимец или, пак, ќе се пресели на клупата за резерви.


18

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ГОЛЕМИТЕ ЅВЕЗДИ ИМААТ ШАНСА ЗА ПОПРАВЕН ИСПИТ ВО РЕПРЕЗЕНТАТИВН

Оддолжете и` се на на

Е

вропското првенство во Полска и во Украина е можност некои од големите фудбалски ѕвезди да се оддолжат во националниот дрес. Многу звучни фудбалски имиња, како Кристијано Роналдо, Вејн Руни, Златан Ибрахимовиќ, Андриј Шевченко или Робин ван Перси, исклучителните успе си во клупските кариери не успеаја да ги пресликаат и на репрезентативно ниво. Дали на ова ЕП, конечно, „ќе експлодираат“ во голем стил и ќе им се оддолжат на нивните домашни навивачи? КРИСТИЈАНО РОНАЛДО Поминаа девет години од дебито на Роналдо во дресот на португалската репрезентација со која сè уште нема ниедна позначајна европска или светска титула. Солзите на неговото лице по поразот во фина лето на домашното ЕП во 2004 година најдобро беа одраз на немоќта да се стигне до најголемиот репре зентативен успех што им беше на дофат. СП во Германија, на кое настапи веќе како афирмиран фудбалер на Манче стер јунајтед, Роналдо го одбележи со непримерното одне сување и провокациите кон Вејн Руни поради што го загуби практично веќе освоеното призна-

Роналдо, Руни, Ибрахимовиќ, Ван Перси се дел од големите ѕвезди што исклучителните клупски кариери досега не успеале да ги пресликаат и на репрезентативен план ние за најдобар млад фудбалер на турнирот. По ЕП 2008, на кое по стигна само еден гол, Роналдо стана капитен на португал-

ската репре зентација и западна во 16-ме сечна голгетерска криза која ја прекина дури на мундијалот во Ј. Африка, но повторно не блесна како

што знае да го направи тоа во дре сот на Реал Мадрид. Неговата репре зентативна кариера сè уште останува во длабока сенка на клупската слава. За да застане рамо до рамо со легендите на светскиот фудбал, на Роналдо, дефинитивно, му треба и репре зентативен успех. Прашање е да ли на Португа лецот тоа ќе му ус пее на овој шам пи о нат, на кој Порту га лија е меѓу фаворитите во сен ка, но ре тко кој ти пу ва де ка ќе би де но ви от европ ски шампион.

ВЕЈН РУНИ Во 2003 година Вејн Руни стана најмладиот фудба лер што заиграл во дре -


СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

19

ИОТ ДРЕС

ацијата сот на репрезентацијата на Англија. Бр зо стана успешен, на ЕП 2004 година Руни беше најмлад стрелец на првенството и по стигна двата гола против Швајцарија. Но, остана на тоа. Во изминативе осум години, меѓу првенствата Руни добро игра, но на неговата експлозија на ЕП или на СП сè уште се че-

ка. Мундијалот во 2006 година му беше најцрн во кариерата. Го почна со повреда, а го заврши со црвен картон поради ударот на Рикардо Карвалјо. Ново разочарување англискиот репре зентативец доживеа на СП во Јужна Африка. Англија комплетно потфрли на овој мундијал и доби свирежи дури и од сопствените навивачи. На ова ЕП во Полска и Украина, судбината на Англија не е во неговите нозе бидејќи поради казната Руни ќе може да настапи дури на последниот натпревар од групната фаза и потоа да продолжи во следната рунда ако Англија воопшто обезбеди пласман... АНДРИЈ ШЕВЧЕНКО Во изми нати те 17 годи ни отка ко прв пат го облече на ци о нал ни от дрес, Андриј Шевченко даде многу за ре пре зен та ци јата на Укра и на. Тој има оди гра но по веќ од 100 нат пре ва ри и има по стиг нато 46 гола за сво јата ре пре зен та ци ја. Но, Укра и на, за жал, не го иско ри сти ефект но најп лод ни от пер и од во ка ри е рата на нај до бри от укра ин ски фуд ба лер на си те вре ми ња. Шевчен ко до се га

са мо ед наш играл на голе ми те фуд бал ски нат пре ва ру ва ња. Тоа бе ше на СП во 2006 годи на во Герма ни ја, на кое по стиг на два гола, а Укра и на ис пад на во ос ми на фи на ле то на шам пи о натот. Искус ни от укра ин ски репре зентативец на за ле зот на својата ка ри е ра до би но ва шан са на ова ЕП на кое Укра и на ка ко дома ќин обез беди ди ре ктен плас ман. За Шевчен ко ова е пос леден обид да стиг не до нај го ле ми от ре пре зен тати вен ус пех. Иа ко Укра ин ци те има ат сил на фи нан си ска моти ва ци ја и ве те на на гра да од 13 ми ли о ни евра ако ста нат европ ски шам пи о ни, ре ал но нив ни те шан си да ја осво јат ти тулата се сведу ва ат са мо на те о ри ја. Но, на фуд бал ски от самит изненадувањата никогаш не се исклу че ни. ЗЛАТАН ИБ РА ХИ МО ВИЌ Ибрахимовиќ е еден од ретките фудба ле ри што може ше да из би ра ме ѓу три ре пре зен та ции – БиХ, Хр ват ска и Швед ска. Во оваа трој ка тој ја из бра сво јата род на зем ја Швед ска. Во си но-жол ти от дрес Ибра хи мо виќ е при су тен на свет ската и на европ ската сце на ве ќе де сет годи ни. На СП во Јапо ни ја и во Ј. Ко ре ја бе ше са мо ре зер ва на швед ската клу па, а ве ќе на ЕП 2004 вле зе во пр ви от со став на Швед ска и бе ше еден од тра ги ча ри те во из веду ва ње то пе на ли на нат пре ва рот со Хо лан ди ја. Не се прос ла ви мно гу ни на

СП во Герма ни ја, на кое оста на без ни еден гол, Швед ска го за вр ши на стапот во ос ми на фи на ле то на мун ди ја лот. По две суш ни годи ни, Ибра хи мо виќ се раз буди на ЕП во Ав стри ја и во Швај ца ри ја, на кое по стиг на два го ла. Отка ко СП во Ј. Афри ка го гле да ше са мо на те ле ви зи ја, Ибра хи мо виќ се га има но ва мож ност да ја по пра ви сво јата ре пре зен татив на статистика од настапите на големите натпрева ру ва ња. РО БИН ВАН ПЕР СИ Холанд ската ма ши на за голо ви, со оглед на сво јот ре пре зен тати вен стаж, ќе мо ра да ја пре зе ме глав ната уло га во на ционалниот тим и да ја поправи статистиката од на ста пи те на европ ски те и на свет ски те пр венс тва. Ван Пер си на СП во 2006 годи на по стиг на са мо еден гол, на ЕП 2008 годи на за вр ши со два го ла. На пос лед но то СП во Јуж на Афри ка, иа ко игра ше це ло вре ме до голе мото фи на ле, одново запиша само еден погодок. Зад него е од лич на се зо на во дре сот на Ар се нал, а пред не го стои нов до го вор со нај до брата по нуда во ка ри е рата од ти мот на Ман че стер си ти. За кол ка ва су ма ќе пот пи ше во мно гу ќе за ви си и од не го вата форма на Европ ско то пр венс тво. Но, тој де фи ни тив но тре ба да им пода ри на хо ланд ски те на ви вачи мал ку по ве ќе од сво јата фуд бал ска ма ги ја.


20

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ПРЕДВИДУВАЊА ОД ЕДЕН ПОИНАКОВ АГОЛ ЗА ТОА ШТО ЌЕ СЕ С

Геј-скан Португа П

ТОРЕС ЌЕ БИДЕ НАЈДОБАР СТРЕЛЕЦ, РОНАЛДО ЌЕ СЕ ПОВРЕДИ

Од многумина оспоруваниот шпански напаѓач Фернандо Торес се предвидува дека ќе ја освои титулата за најдобар стрелец на ЕП 2012. Ќе постигне најмалку пет гола, од кои два многу важни, во решавачките моменти од натпреварите во нокаут-фазата. Шпанија ќе стигне најмалку до полуфиналето, а многу веројатно е дека ќе биде дел и од големото финале. Што се однесува до другите големи ѕвезди, предвидувањата велат дека Вејн Руни нема да постигне ниту еден гол за Англија. Тој, всушност, поради суспензија нема право на настап на првите два меча од ЕП, а нема да постигне погодок ниту на третиот меч од групната фаза што ќе значи и крај за Англичаните, кои ќе си заминат дома по првиот круг. Кристијано Роналдо, исто така, нема да го памети шампионатот на Европа по добро затоа што ќе го напушти повреден, најверојатно по мечот со Холандија. Се очекува на него грубо да стартуваат Најџел де Јонг и Марк ван Бомел.

БАЛОТЕЛИ ЌЕ СИ ЗАМИНЕ ОД КАМПОТ НА ИТАЛИЈА Марио Балотели е најконтроверзниот фудбалер што ќе настапи на Европското првенство, па од него секако се очекува да направи некоја нова глупост и во италијанската фудбалска репрезентација. Предвидувањата велат дека тој ќе реши да се спакува и да си замине дома порано од предвиденото. Ќе направи огромна кавга во таборот на „аѕурите“, а потоа нема ниту да дочека да ја слушне одлуката на селекторот Чезаре Прандели, туку едноставно ќе го снема и нема да се врати. Така направи и во Манчестер сити, и тоа кога англискиот клуб ја освои титулата. Балотели одеднаш го снема и не ја славеше титулата заедно со соиграчите. Италијанскиот репрезентативец Тијаго Мота веќе најави дека многу го нервираат постапките на Балотели и дека едвај се воздржува да не му залепи некоја „воспитна“. Којзнае до кога ќе издржат неговите, а и нервите на сите останати од националниот тим.

очна фудбалското лудило и Европа во наредните двае сетина дена нема да биде иста. Сè ќе биде насочено кон фудбалот, ќе се навива, ќе се слави, ќе се тагува, но и ќе се предвидува. Уште на почетокот од ЕП 2012 се појавија првите предвидувања, од малку поинаков агол гледано, што сè би можело да се случува на најголемиот фудбалски самит на стариот континент. Јасно е дека ќе има добар фудбал, но многу повеќе сите ги интере сира што ќе се случува зад сцената и кои би можеле да бидат скандалите што ќе го обележат ова Европско првенство. Секогаш има по нешто „сочно“ што го привлекува вниманието на гледачите, а овојпат тоа би можел да биде геј-скандал што би избил во редовите на германската фудбалска репрезентација. Уште отсега цел на „злобните јазици“ е Јоаким Лев, селекторот на „панцирите“, за кого подолг период се споменува дека има по себни релации кон машкиот пол. Неговите сексиџемперчиња секогаш предизвикуваат реакции кај геј-популацијата, а предвидувањата велат дека руските медиуми ќе ја пласираат оваа приказна по завршувањето на првата фаза кога Германија ќе ја помине „групата на смртта“, во која се и селекциите на Холандија, Португалија и на Данска, и ќе се истакне како еден од главните кандидати за освојување на титулата. Секако, геј-скандалот нема да ги спречи Германците добро да си ја вршат својата работа и да ги победуваат своите ривали на теренот. Јоаким Лев важи за либерален селектор, кој им дозволи н фудба лерите да прават што им е драго во базата за време на Европското првенство. Тие смеат да пушат, да пијат и да се гледаат со своите сопруги и девојки. Најверојатно ќе падне и секс, а можеби ќе се случи и очекуваниот геј-скандал. Којзнае... Секс ќе има и за судиите и тоа по себно за оние што ќе бидат делегирани да ги судат натпреварите од групата Д, каде што се наоѓа Украина. Се предвидува дека на тој начин Украинците ќе се обидат да ги придобијат делителите на правдата со учество во друга „тројка или четворка“, некаде во темнината, доцна во ноќта, пред секој натпревар. Но, папараците ќе успеат да „уло-


СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

21

СЛУЧУВА НА ЕВРОПСКОТО ПРВЕНСТВО ВО УКРАИНА И ВО ПОЛСКА

н дал кај Германците, а лците со проститутки ЕП 2012 ќе биде шампионат на скандали, секс-афери, но и убавиот и возбудлив фудбал нема да изостане

Селекторот Паоло Бенто ќе биде бе сен, меѓутоа нема да може да се откаже од најдобрите свои фудба лери, кои ќе бидат вмешани во овој скандал. Нема само да бидат повр зани со сексскандалите на ова Европско првенство. Ќе има многу же стоки реакции и тепачки меѓу фановите. Англичаните, кои веќе се пристигнати во голем број во Украина, ќе бидат буквално претепани од домашните навивачи, кои ќе бидат засилени и со своите „браќа“ од Русија и од Полска. Сите заедно ќе се свртат против англиските навивачи кои одамна ја имаат репутацијата на најсилни во светот на хулганството. Но, на ЕП 2012 ќе има малку поинаква прераспределба на силите. Ќе има афера и во шпанскиот национален тим. Во неа ќе биде вмешан Жерар Пике, де фанзивецот на Барселона, а ќе се обиде да го обели образот на својата позната девојка, пејачката Шакира. Се претпо ставува дека некој од неговите соиграчи ќе му префрли за слаба игра на Пике, но ќе ја спомене во негативна конотација и неговата девојка Шакира, а на тоа Пике ќе возврати со клоци и со шлаканици. Доколку се исполнат барем дел од овие предвидувања, нè очекува навистина возбудливо првенство и надвор од фудбалските терени.

ГОЛА УКРАИНКА ЌЕ ТРЧА НА ТЕРЕНОТ

ват“ и вакви фотографии кои ќе осамнат на насловните страници на тиражните весници. И тоа нема да е сè околу сексот. Португалците ќе бидат тие што ќе се впуштат во

љубовни игри со про ститутките и тоа по една значајна победа што ќе ја остварат на Европското првенство. Шестмина од нив во една соба, со три дами на ноќта, ќе го прослават големиот триумф од зелениот терен.

Ако некој мисли дека женската организација „Фемен“ од Украина ќе престане со своите активности кога ќе почнат натпреварите, тогаш се излажал. Напротив, Украинките, кои досега го „напаѓаа“ пехарот што ќе му биде доделен на европскиот шампион и притоа се соблекуваа, сега ќе продолжат да истрчуваат на теренот како од мајка родени. Предвидувањата се дека на најмалку два натпревари од ЕП 2012 ќе видиме како гола жена ќе трча на зелениот терен, сакајќи со тоа да го привлече вниманието на целата светска јавност поради лошата положба на жените во Украина.


22

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ГЕРМАНИЈА И ПОРТУГАЛИЈА ВЕЧЕРВА ВО СУПЕРПРЕСМЕТКА

Кој ќе изгори во „гр

Д

енешниот ден ќе го означи и почетокот на возбудувањата во „групата на смртта“, во која Германија, Португалија, Холандија и Данска ќе се борат за првите две места и за пласман во четвртфиналето. Веќе во првото коло селекцијата на Германија ќе се обиде да ги потврди своите високи амбиции во пресметка со составот на Португалија, кој беше остро критикуван за слабите игри во подготвителниот период. Иако Португалците одиграа 0-0 со Македонија,

денот а н а в а ј из

Типувам на Германија дека ќе го освои шампионатот. Селекторот Лев има одлична репрезентација со победнички дух. Да беа Шпанците комплетни, со Пујол и со Вилја, ќе ставев рака дека ќе ја одбранат титулата, но вака мислам дека Германците се први фаворити. Диего Марадона

Германските репрезентативци се свесни дека евентуален неуспех вечерва би можел да им ги замрси сметките за натамошниот дел од шампионатот

а потоа и загубија од Турција, германскиот селектор Јоаким Лев предупредува дека станува збор за противник што никако не смее да се потцени. - Португалците го имаат Кристијано Роналдо и уште десетина многу квалитетни фудбалери, што ги прави опасен ривал за секоја репрезентација, па и за нас. Не смееме да се отпуштиме, мораме да внимаваме на топката бидејќи Португалците се најопасни кога ќе украдат топка на средината на теренот и брзо ги вработуваат своите напаѓачи – предупреди Лев. Германија во последно време одлично се снаоѓа во дуелите со Португалија на големите натпреварувања бидејќи ја совлада со 3-1 во малото финале од СП 2006, а потоа славе-

САБОТА ХОЛАНДИЈА – ДАНСКА 18 ч. - Холандија има скор од фантастични 23 победи на своите 25 официјални натпревари, гу бејќи единствено во финалето на СП од Шпанија и на последниот квалификациски меч за ЕП со Шведска. - Данска има забележано само две победи на последните девет средби на европските шампионати на кои оваа селекција настапуваше во последните дваесет години. Данска има постигнато само два гола на последните пет меѓусебни дуели со Холандија.

ГЕРМАНИЈА – ПОРТУГАЛИЈА 20.45 ч.

- Овие две селекции последен пат се сретнаа во малото финале на СП 2006 кога Германците во Штутгарт славеа со 3-1. - Германија славеше на сите десет средби во својата квалификациска група и постигна најмалку по три гола на девет од своите последни 16 меча. - Португалија ја помина фазата по групи на последните четири европски шампионати.

ше и со 3-2 во четвртфиналето од последниот европски шампионат. Токму тоа им дава оптимизам на избраниците на Лев дека можат да слават и на денешниот меч со истиот противник. Сите говорат за Роналдо, но ние веќе докажавме дека знаеме како да го запреме. Едноставно, мора да се игра близу до него, да не му се остава простор бидејќи тој е многу брз, но и многу снаодлив со топката. Исто така, ќе мораме да внимаваме да не правиме прекршоци во опасната зона бидејќи Кристијано е многу опасен при изведувањето слободни удари – истакна Лукас Подолски, напаѓачот на германскиот национален тим. Во првиот меч од оваа група (денеска, 18 часот), Холандија е фаворит во дуелот со Данска.

НЕДЕЛА ШПАНИЈА – ИТАЛИЈА 18 ч. - Шпанија никогаш не славела над Италија во регуларни 90 минути на меч од големите натпреварувања (СП или ЕП). - Италија е една од ретките селекции што славеле над Шпанија во последните неколку години, совладувајќи ја „црвената фурија“ со 2-1 во пријателски меч во Бари минатиот август. - Италијанците претрпеа порази на последните три пријателски натпревари, притоа не успевајќи да постигнат ниту еден единствен гол.

Р. ИРСКА – ХРВАТСКА 20.45 ч. - Ирците претрпеле само еден пораз на досегашните шест пресметки со Хрватска, и тоа во Загреб во 1999 година со минимални 1-0. - Селекцијата на Република Ирска се наоѓа во одлична форма, нема претрпено пораз 14 натпревари, на кои избраниците на Трапатони примиле само три гола. - Хрватска претрпе само три порази на последните 20 официјални натпревари на СП и во квалификациите за ЕП 2012.


Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

СПОРТ

23

рупата на смртта“? ШПАНЦИТЕ СТРАВУВААТ ОД ПИРЛО Шпанските репрезентативци го посочуваат Андреа Пирло како фудбалер што ќе мораат да го запрат доколку сакаат да стигнат до успех на утрешниот меч со Италија, премиерен за нив на ова Европско првенство. Избраниците на Висенте дел Боске изгледаат решено да ја одбранат титулата освоена пред четири години во Австрија и во Швајцарија, а првиот сериозен тест на нивните можности ќе биде токму првиот дуел против незгодната селекција на Италија. Антонио Касано и Марио Балотели се најавени како предводници на нападот на Италијанците за утрешниот меч, но Шпанците, сепак, најголемиот дел од своето внимание ќе го насочат кон Андреа Пирло, кој имаше фантастична сезона во дресот на Јувентус и на националниот тим. - Нивните напаѓачи ќе бидат отсечени доколку го запреме Пирло. Тој е фудбалерот од кого почнуваат буквално сите акции на Италијанците и затоа мораме да го изолираме и да не му дозволиме да има премногу допири со топката. Со тоа, ќе го исфрлиме противникот од неговиот вообичаен ритам и ќе си ги зголемиме шансите за триумф - изјави дефанзивецот Жерар Пике. Фернандо Торес би требало да добие предност пред Љоренте како предводник на нападот на „црвената фурија“ на премиерниот дуел на Шпанија на овој европски шампионат, па останува да се види дали голгетерот што играше крајно променливо за Челси во текот на целата сезона, конечно ќе блесне во репрезентативниот дрес.


24

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

РАСПОРЕД ГРУПА Б

ГРУПА А ПОЛСКА

ХОЛАНДИЈА

ГРЦИЈА

ДАНСКА

РУСИЈА

ГЕРМАНИЈА

ЧЕШКА

ПОРТУГАЛИЈА

КИЕВ

ЛАВОВ

ХАРКОВ

ДОНЕЦК

Ло ци ран во цен та рот на укра ин ската пре стол ни на, Олим пи ски от ста ди он во Ки ев ва жи за еден од нај модер ни те во источ на Евро па отка ко не го вото ре но ви ра ње бе ше за вр ше но во октом ври 2011 годи на. Укра и на ќе го оди гра сво јот прв меч на ова ЕП ток му на ста ди о нот во Ки ев, на 11 ју ни против селек ци јата на Швед ска.

Најмалиот од осумте стадионидомаќини има капацитет од само 30.000 седишта. На ЕП 2012 на него ќе се играат средбите од најинтересната група. На 9 јуни ќе се игра дуелот меѓу Германија и Португалија, за 13 јуни во овој град е закажан мечот меѓу Данска и Португалија, а четири дена подоцна во рамките од последното коло силите ќе ги одмерат Данска и Германија.

Овој град важи за спортска метропола на Украина бидејќи преку 40 украински добитници на златни медали од Олимписките игри се родени токму во Харков. Токму поради тоа, не е никакво изненадување што организаторите решија еден од четирите градови-домаќини да биде токму Харков, во стадионот што оригинално е изграден во 1926 година, а целосно реновиран во 2009 година.

Станува збор за навистина фантастичен стадион во кој сопственикот на Шахтјор, Ринат Ахметов, вложи неверојатни 320 милиони евра. „Донбас арена“ има капацитет од 50.000 седишта и е лоцирана во центарот на Донецк, а свечено беше отворена со концерт на американската поп-ѕвезда Бијонсе во 2009 година.

ГРУПА А

ГРУПА Б

ГРУПА Ц

ГРУПА Д

8 јуни, 18.00, Варшава

9 јуни, 18.00, Харков

10 јуни, 18.00, Гдањск

11 јуни, 18.00, Донецк

ПОЛСКА VS ГРЦИЈА 8 јуни, 20.45, Вроцлав

РУСИЈА VS ЧЕШКА 12 јуни, 18.00, Вроцлав

ГРЦИЈА VS ЧЕШКА

12 јуни, 20.45, Варшава

ПОЛСКА VS РУСИЈА 16 јуни, 20.45, Вроцлав

ЧЕШКА VS ПОЛСКА 16 јуни, 20.45, Варшава

ГРЦИЈА VS РУСИЈА

ХОЛАНДИЈА VS ДАНСКА

ШПАНИЈА VS ИТАЛИЈА

9 јуни, 20.45, Лавов

10 јуни, 20.45, Познањ

ГЕРМАНИЈА VS ПОРТУГАЛИЈА 13 јуни, 18.00, Лавов

ДАНСКА VS ПОРТУГАЛИЈА 13 јуни, 18.00, Харков

ХОЛАНДИЈА VS ГЕРМАНИЈА

Р.

17 јуни, 20.45, Харков

Р. ИРСКА VS ХРВАТСКА

14 јуни, 18.00, Познањ

ИТАЛИЈА VS ХРВАТСКА 14 јуни, 20.45, Гдањск

ФРАНЦИЈА VS АНГЛИЈА 11 јуни, 20.45, Киев

УКРАИНА VS ШВЕДСКА 15 јуни, 18.00, Киев

ШВЕДСКА VS АНГЛИЈА 15 јуни, 20.45, Донецк

ШПАНИЈА VS Р. ИРСКА

УКРАИНА VS ФРАНЦИЈА

ПОРТУГАЛИЈА VS ХОЛАНДИЈА

ХРВАТСКА VS ШПАНИЈА

18 јуни, 20.45, Гдањск

19 јуни, 20.45, Донецк АНГЛИЈА VS УКРАИНА

VS

VS

VS

17 јуни, 20.45, Вроцлав

18 јуни, 20.45, Познањ ИТАЛИЈА VS Р. ИРСКА

ШВЕДСКА VS ФРАНЦИЈА

ДАНСКА VS ГЕРМАНИЈА

19 јуни, 20.45, Киев


СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

25

ЗА ЕП 2012 ГРУПА Ц

ГРУПА Д

ШПАНИЈА

УКРАИНА

ИТАЛИЈА

ШВЕДСКА

Р. ИРСКА

ФРАНЦИЈА

ХРВАТСКА

АНГЛИЈА

ВАРШАВА

ГДАЊСК

ПОЗНАЊ

ВРОЦЛАВ

ЕП 2012 официјално ќе биде отворено на националниот стадион во Варшава, кој може да прими 50.000 навивачи. Покрај премиерниот меч меѓу Полска и Грција, на него ќе се одиграат и средбите меѓу Полска и Русија и Грција и Русија, како и еден четвртфинален (21 јуни) и еден полуфинален натпревар (28 јуни) од ова Европско првенство.

Еден од стадионите што беше изграден најдоцна, дури кон средината на 2011 година, „Арена Гдањск“, е сместен далеку од центарот на овој град во северот на Полска. На овој стадион своите натпревари ќе ги игра актуелниот европски првак Шпанија, кој на 10 јуни се среќава со Италија, на 14 јуни е фаворит против Република Ирска, додека на 18 јуни за противник ќе ја има селекцијата на Хрватска.

Стадионот „Муниципал“ во Познањ важи за најголемата клупска арена во Полска, каде што навивачите на Лех традиционално создаваат фантастична атмосфера. Реновираниот стадион „Муниципал“ беше спектакуларно отворен на 20 септември 2010 година со концерт на рок-ѕвездата Стинг, по што своите средби на домашен терен редовно ги игра тимот на Лех.

И стадионот во Вроцлав го носи името „Мунисипал“, исто како и оној во Познањ, сè додека не се најде спонзор што ќе ги откупи правата за овој прекрасен фудбалски храм, кој е изграден во 2011 година. Овој стадион е дел од суперлуксузен комплекс заедно со фитнес-центар, казино, деловен простор, сали за конференции, како и музејот на локалниот клуб Сласк.

ЧЕТВРТФИНАЛЕ 21 јуни, 20.45, Варшава

1

ПОЛУФИНАЛЕ 27 јуни, 20.45, Донецк

28 јуни, 20.45, Варшава

победник 1 vs победник 3

победник 2 vs победник 4

1А vs 2Б 22 јуни, 20.45, Гданск

2 1Б vs 2А 23 јуни, 20.45, Донецк

ФИНАЛЕ 1 јули, 20.45, Киев

3 1Ц vs 2Д 24 јуни, 20.45, Киев

ПОБЕДНИЦИ

4 1Д vs 2Ц


26

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ЗАСЕГА НЕМА НИКАКВИ ПОПЛАКИ ЗА ТОПКИТЕ СО КОИ ЌЕ СЕ

„Танго 12“ е гаранц

Г

олемите фудбалски натпреварувања значат и нова можност за „Адидас“ да ги пре зен ти ра сво и те изуми кога станува збор за создавање суперква литетна топка со која ќе се играат средбите на европските и на свет ските првенства. Токму тоа е случај и со ЕП 2012, за кое „Адидас“ гордо ја претстави „тан го 12“ ка ко пер фект на топ ка ко ја гарантира големи возбудувања на терените низ Полска и низ Украина. Поучени по фијаското со „џубилани“ за време на мунди ја лот во 2010 годи на, ди зај не ри те на „Адидас“ одговорија на предизвикот созда вај ќи од лич на топ ка, за ко ја за се га не при стиг наа поп ла ки ни ту од напа ѓачи те ниту од селекторите, па дури ни од голманите, кои вообичаено се најгласни во критиките. Шеснае сетте селекции-учеснички до би ја по 30 топ ки за фуд ба ле ри те да се навикнат на „танго 12“, а самиот факт дека до сега сите се задоволни од перформансите на овој реквизит е доволна потврда за не го ви от ква ли тет. Во продол же ние, по крај основните карактеристики на „танго 12“, се навраќаме и на топките со кои се играа натпреварите на претходните европски шампионати. „ТАНГО 12“ (2012) Ди зај не ри те на „Ади дас“ потро ши ја по ве ќе од две годи ни за созда ва ње пер фектна топка со која ќе се играат натпреварите на ЕП 2012. Оваа топка во мно гу ра боти потсе ту ва на „тан го ри вер плејт“ (1980), „тан го мун ди јал“ (1984) и „тан го Евро па“ (1988), па

про из води те ли те не са каа да ме ну ва ат премногу во името додавајќи ја само бројката 12 како знак за годината во која ќе се игра шампионатот. На самата топка има цветови од боите на земјите-домаќини, црвено-бела за Полска и сино-жолта за Украина. Што се одне су ва до пер форман си те, производителите по повеќеме сечно те стирање ја прогласија „танго 12“ за перфектна топ ка. По фал би те нај че сто се одне суваат на фактот дека оваа топка е полесна за контрола и за дриблинг во однос на претходните, но за ква литетот на „танго 12“ сè уште се немаат изјаснето голмани те, кои во о би ча е но се најглас ни во критиките. „ЕВРОПАС“ (2008) Пред шам пи о натот во Австри ја и во Швај ца ри ја бе ше промо ви ра на топ ката „европас“, која требаше да биде подобра вер зија на топката со која се играа натпреварите од СП 2006. „Европас“ беше со ставе на од 14 сло ја кожа и тре ба ше да би де полес на за кон трола и од играчи те и од голманите, но се случи токму спротивното. Критиките на адре са на производители те се по ја ви ја уште пред поче то кот на ЕП 2008 и станаа уште погласни за време на шампионатот откако голманите ја прогласија „европас“ за топка што е убедливо нај те шка за контролирање. „РОТЕИРО“ (2004) Про из ве де на во Порту га ли ја,

„ротеиро“ прет ставуваше уникат бидејќи во тоа време беше прва топка што не беше шиена рачно, туку со специјален термичен механизам. Тоа беше гаранција за да леку пома ло мо кре ње на топ ката за вре ме на дожд и се најавуваше како гаранција за поатра кти вен фуд бал. Се пак, голем дел од играчите отворено говореа и против „ротеиро“ нарекувајќи ја пластична топка. „АДИДАС ТЕРЕСТРА СИЛВЕР СТРИМ“ (2000) Шампионатот во Белгија и во Холандија се играше со моделот на „Адидас“, „тере стра силверстрим“, кој го доби името по двете главни реки во земјите-домаќини на ова Европско првенство. Во 2000 годи на оваа топ ка ва же ше за ви стин ски уни кат би деј ќи внатреш ни от слој беше направен од специјални синтетички панели, кои беа гаранција за полесна кон трола. Внатреш но ста се со сто е ше од ком пре си ра ни ми кро ба ло ни пол ни со гас, кои рамномерно ја распределуваа силата на уда рот и при до не су ваа шу те ви те на фудба лерите да бидат многу попрецизни од вообичаено. Сепак, се појавија критичари и за оваа топка, кои тврдеа дека таа лета превисоко и оневозможува да се по стигнат голови од поголеми да лечини. „ К В Е С Т РА ЕВРОПА“ (1996) Моделот „кве стра Евро па“, всуш ност, беше продолже-


СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

27

ИГРААТ НАТПРЕВАРИТЕ НА ЕП 2012

ција за голови ние на ли ни јата на „Ади дас“ на рече на „кве стра“, со која се играа дуелите на СП 1994 во САД. По сла бата ефи кас ност на СП 1990, до „Ади дас“ стиг наа се ри оз ни поплаки, како и категорични барања да се изработи нова револуционерна топка што ќе овозможи поквалитетен и поатрактивен фудбал. Германската компанија одговори на предизвикот со моделот „кве стра“, кој ги собра комплиментите и на СП 1994 и на ЕП 1996. Ди зај нот на „кве стра Евро па“ претставува преработка на англискиот грб. „ЕТРУСКО УНИКО“ (1992) „Ади дас“ не се маче ше прем но гу со топките во овој период, па „етруско“ беше буквално истиот модел со кој се играа натпреварите на СП во Ита лија во 1990 година. Единс тве ната раз ли ка бе ше што на топ ки те, на ме сто СП, бе ше ис печате но Европ ско пр венс тво, но тоа не го сме ни фа ктот де ка ста ну ва ше збор за спорт ски ре кви зит со мно гу недо стато ци, за што германската компанија претрпе сериозни критики. Со истата топка се играа и натпре ва ри те од фуд бал ски от тур нир на Олимписките игри во Барселона. „ТАНГО ЕВРОПА“ (1988) Славниот Марко ван Бастен го по стигна нај уба ви от гол во фи на ли њата на европ ски те шам пи о нати ко га со фан та сти чен волеј ја сме сти топката „танго Евро па“ во мре жата на совет скиот гол ман Ри нат Да са ев. Оваа топ ка

прет ставуваше „револуционерен изум“ по ра ди над во реш ни от слој, кој предвидуваше целосна заштита од специјални услови за да го огра ни чи мо кре ње то на топ ката ко га мече ви те се играа при дожд. „ТАНГО МУНДИЈАЛ“ (1984) Фуд ба ле ри те што на стапи ја на ЕП 1984 во Франција можат да се пофа лат де ка пр ви имаа мож ност да играат со топка што не беше изработена од кожа. Стануваше збор за топка со ставена од сло еви од неколку различни материја ли кои беа та ка до бро подреде ни што овозможу ваа полес на кон трола и по пре цизно шутирање. Со оваа топка најдобро се снај де Ми шел Плати ни, кој по стиг на де вет гола и ја пред воде ше Фран ци ја до европската титула. „ТАНГО РИВЕР ПЛЕЈТ“ (1980) Старите бели топки со црни петоаголници го от стапија сво ето ме сто на топките со помодерен дизајн со појавувањето на „танго ривер плејт“, со кои се играа средби те на ЕП во Ита ли ја во 1980 годи на. Претходно со истата топка се играа и дуелите на СП во Аргентина во 1978, па бидеј ќи на мун ди ја лот не ма ше поглас ни поп ла ки, од „Ади дас“ се ре ши ја да не пра ват ни ка кви изме ни. „ТЕЛСТАР ДУРЛАСТ“ (1976) Ди зај не ри те на „Адидас“ пред трие се ти на годи ни не

биле толку вредни и агилни како сега, па ре ши ле за ЕП 1976 во Ју гос ла ви ја во оп што да не прават измени во топката во однос на онаа со која се играле натпреварите на Свет ското првенство во Западна Германија само две години претходно. „ТЕЛСТАР МЕКСИКО“ (1972) „Ади дас“ де би ти ра ше на европ ски те првенства со своја топка за време на шампионатот во Белгија во 1972 година. Тоа, всуш ност, прет ста ву ва ше речи си истата топка од мундија лот во Мексико во 1970 годи на, са мо мал ку подо бре на ко га станува збор за надворешната обвивка, која помогна за подо бра за шти та од мокрење со вода во случај на дожд. Оттогаш почна револуцијата на фуд б а л с кат а топка на ЕП.


28

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

КАРИМ БЕНЗЕ

Не смееме да си дозв нација, очите на ц а ние треба д за лошио ка. Д

МАРИО БАЛОТЕЛИ Зошто е сета таа врева?! Па, добро, Европско првенство е, ама јас сум многу смирен. Знам дека ќе играме добро, дека ќе ги изненадиме сите. Сега цела Европа мисли дека Италија е „ранета“ затоа што полицијата ни висеше на врат постојано. Но, и јас и соиграчите сме навикнати да функционираме и во таква атмосфера. Кој е подобар од нас?! Нема таква репрезентација, верувајте! Ако не верувате, ќе ве разубедиме!

РАФАЕЛ ВАН ДЕР ВАРТ Време е да го освоиме европскиот трофеј. Доаѓаме толку блиску и на крајот пофрлуваме. Овојпат треба да биде поинаку. Имаме силен колектив, одлични индивидуалци, но и неверојатен тимски дух. Холандија е голем фаворит за освојување на Европското првенство. Мислам дека дојде времето повторно да завладееме со европскиот фудбал. Само така и оваа наша генерација ќе влезе во историјата и ќе биде запаметена, како тимот што го предводеа Руд Гулит, Марко ван Бастен и Франк Рајкард. На Светското првенство во Јужна Африка беше полесно, таму во групната фаза игравме со послаби селекции, но верувам дека и овојпат ќе преживееме и ќе стигнеме далеку, сè до трофејот.

СЕПАК СЕ


СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

МА

СТИВЕН ЏЕРАРД

волиме нов срам. Франција е фудбалска целата јавност ќе бидат вперени во нас, да се оддолжиме и да им надоместиме от настап на мундијалот во Јужна АфриДоколку ни тргне на првите три натпревари, можеме да одиме многу далеку на ова Европско првенство. Ако веруваме во себе, можеме да направиме чудо во Полска и во Украина.

На минатите шампионати нè вбројуваа меѓу главните фаворити, а ние потфрлувавме. Сега очекувам да биде поинаку. Немаме притисок дека мораме да го освоиме трофејот, но верувајте дека ќе сториме сè за да го донесеме дома. Ние сме Англија и сигурни сме дека сите ривали ќе излезат на теренот со многу почит кон нас. Во ред, имаме проблеми со повредите, ќе ни недостигаат значајни фудбалери, но, сепак, ние сме способни за да стигнеме далеку на ова Европско првенство. Надеж ми влеваат младите фудбалери, кои имаат огромна самодоверба и нешто ми вели дека Англија ќе стигне најмалку до полуфиналето.

МЕСУТ ОЗИЛ

ВРТИ

29

Селекторот ни рече да не се оптоваруваме премногу. Најважно е да сме мирни, сталожени, да не размислувате постојано на фудбалот. Европското првенство е долг турнир, ако сме фокусирани само на фудбалот, ќе побудалиме. Затоа, Јоаким Лев има смислено и многу прошетки, забавни игри, друштвени собири. Ни дозволи да бидеме заедно и со нашите девојки и сопруги. Имавме состанок и го прогласивме за „идеален селектор“. Тој ги одобрува сите наши барања и затоа верувам дека ќе одиграме најдобро што можеме на шампионатот. Верувам дека ќе стигнеме до големото финале.


30

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

МАКЕДОНИЈА ДЕНЕСКА (16.30 Ч.) ЈА ПРЕЧЕКУВА АВСТРИЈА ВО ПРВИОТ МЕЧ ОД БАРАЖОТ ЗА

Нов рецепт за Австр

П

о успехот на ЕП во Србија и неуспехот на олимписките квалификации во Гетеборг, машката ракометна репрезентација на Македонија е пред нов тест, баражот за пласман на СП 2013 во Шпанија. Дене ска со почеток во 16.30 часот во СЦ „Борис Трајковски“ ракометарите ја пречекуваат Австрија во првиот меч од баражот. Реваншот е на 16 јуни во Виена. Подобриот од двата меча во јануари ќе игра на СП во Шпанија. - Ова ќе биде тест како ќе се справиме со таа ситуација по Гетеборг. Нема да ни помогнат многу тие набројувања од страна кој требало, а кој не требало да биде викнат во репрезентацијата. Во репрезентацијата настапуваат само оние што се најдобри. Се надевам на поддршка од сите овие денови за да го оствариме она што сите го по сакуваме, да се пласираме на СП во Шпанија нагласи голманот Борко Ристовски на вчерашната прес-конференција во РФМ. Во однос на денешниот натпревар, Ристовски смета дека македонската репрезентација решавачката предност ќе ја направи во последните 10 минути. - Не треба и не смееме да очекуваме дека Македонија ќе доминира во првото полувреме и дека ќе имаме некоја голема разлика уште по првите 10-15 минути. Се-

ЛАЗАРОВ: НИ ДЕСЕТ ГОЛА ПРЕДНОСТ НЕ СЕ ГАРАНЦИЈА Капитенот на македонската репрезентација, Кире Лазаров, истакна дека не се оптоваруваат со гол-разликата, а најсигурна варијанта за пласман на СП во Шпанија им се две победи против Австрија. Не сакам да се оптоваруваме со гол-разликата, ни десет гола не се гаранција дека сигурно ќе се пласираме на СП. Наше е да одиграме два квалитетни натпревари и да победиме. Ќе одиме чекор по чекор и посакувам како што ќе одминува натпреварот да излегува на површина нашиот квалитет и во 55-56. минута да ја направиме решавачката разлика. Треба добро да се подготвиме психолошки, физички и тактички сме подготвени. Очекувам тврд натпревар, но верувам во нашата репрезентација дека сме подготвени добро да одиграме и да го добиеме мечот. Искусни сме, фала Богу здрави и верувам ќе дадеме сè од себе да го реализираме тоа. Очекувам и голема поддршка од нашите навивачи кои беа наш осми играч и на ЕП во Србија и на СП во Хрватска - истакна македонскиот капитен.

Овој двомеч со Австри ја ќе би де тест за нас ка ко ре пре зен та ци ја, ка ко ќе се спра ви ме со си туа ци јата по олим пи ски те ква ли фи ка ции во Ге те борг, ве ли гол ма нот Бор ко Ри стовски

која голема репрезентација има падови, се надевам дека нам тоа нема да ни се случи во последните 15 минути и дека ќе бидеме најсилни во финишот - вели Ристовски. Селекторот Звонко Шундовски не објави кој ќе биде селектиран на трибини од 19 ракометари што ги одработеа подготовките. Шундовски по сакува солидна разлика во првиот меч за мирен пат во Австрија и нагласи дека се подготвени за прет стојниот двомеч. - Имавме доволно време добро да се подготвиме за двомечот со Австрија за да не можат да нè изненадат во ниеден поглед. Имаме ситни проблеми со повреди и исто-

РАКОМЕТАРИТЕ СО ЗДРАВИ ЗАБИ

Како дополнување на здравствениот третман на македонската ракометна репрезентација се вклучува и Стоматолошките клиники, кои ќе се погрижат ракометарите и нивните семејства да имаат здрави заби. Директорот на Стоматолошки клиники, Дејан Илијоски, информираше дека за македонските ракометни репрезентативци сите услуги на Клиниката за стоматологија ќе бидат бесплатни, а членовите на нивните семејства ќе имаат повластени цени со 50 проценти попуст.


СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

А СП 2013 ВО ШПАНИЈА

ијците

штеност кај играчите што е нормално во овој период, но убеден сум дека сите ќе дадат максимум. И на двата натпревари ние ќе одиме на победа. Се надевам дека ќе го искористиме домашниот терен за да направиме една солидна разлика и да имаме помирен пат во Австрија – рече селекторот додавајќи дека не смее да се потцени противникот што има неколку бундеслигашки ракометари во своите редови и негува дисциплинирана германска школа. За разлика од претходните акции на ракометарите, пред овој бараж атмо сферата е многу потивка и во најавите од репрезентативниот табор, но и во очекувањата од јавно ста. Македонија ја има улогата на фаворит во овој бараж-двомеч со Австрија и ако успее да ја оствари целта, по трет пат ќе обезбеди учество на свет ските првенства, по настапите на СП 1999 и СП 2009. Трет настап на СП бркаат и Австријците, кои беа учесници на СП 1993 и на ланското СП 2011 во Шведска. Б.Б.П.

31

Јулија Николиќ од Франција ќе се пресели во Русија Македонската репрезентативка Јулија Николиќ ја напушта Франција и од следната сезона кариерата, најверојатно, ќе ја продолжи во Русија. Нејзиниот до сегашен тим Арвор 29, со кој сезонава ја освои шампионската титула во Франција, се соочува со сериозни финансиски проблеми поради што нема да настапи во Лигата на шампионите и се сели во понизок ранг. Најдобрата се зона во клупската историја, тимот од Брест ја заврши со двојна круна, титула во купот и прва шампионска титула во француското првенство. Но, наместо дебитантски настап во елитната ЛШ, во следната сезона Арвор 29, најверојатно, ќе се натпреварува во втората француска лига без право да игра европски натпревари кои ги избори сезонава, а на негово ме сто во ЛШ ќе настапи третопласираниот Мец бидејќи второпласираниот Изи Париз нема буџет за елитното натпреварување. Новонастанатата ситуација ги смени плановите и на македонската интернационалка, која две сезони по ред беше прогласена за најдобар среден бек во Франција. - Си одам од Франција. Имав други понуди уште пред да се случи ова со Арвор. Но, сега кога клубот најверојатно ќе биде пре фрлен во втора лига, де финитивно си заминувам – потврди Николиќ. Иако деновиве нејзиното име се поврзуваше и со новиот про ект на Вардар СЦБТ, Николиќ го негира таквиот ангажман. - Нема ништо од тоа, не се враќам во Македонија. Преговарам со други клубови и најверојатно од следната сезона ќе

играм во Русија – вели македонската репрезентативка. Иако ги одигра ква лификациските натпревари и ја предводеше македонската репре зентација во пласманот на ЕП 2012, Јулија Николиќ по последниот меч со Турција нагласи дека тоа à е последен настап во македонскиот дрес и дека дефинитивно à става крај на репре зентативната кариера за да може да одигра уште две-три клупски сезони. Б.Б.П.

Бабунски повика нови сили за тестовите со Саудиска Арабија

Селекторот на младата репрезентација на Македонија до 21 година, Бобан Бабунски, со променет со став ќе à се спротивстави на соодветната селекција на Саудиска Арабија на двата пријателски меча кои ќе се одиграат дене ска и в понеделник во ма лото германско гратче Бад Гиген, во близина на Инголштад. Термините и на двата меча се закажани за 17 часот. Младата селекција ќе има сериозно изменет тим во однос на последните два квалификациски натпревари против Фарски Острови и против Данска. Овој пат ќе ги нема стандардните но сители на играта

на младата селекција, голманот Филип Гачевски, Јасмин Мециновиќ, Сте фан Ристовски, Фљамур Таири, Илија Не сторовски, Самир Фазли, Ферхан Хасани, Давид Бабунски, Александар Трајковски. На списокот на Бобан Бабунски за тест-средбите со Саудиска Арабија се наоѓаат следниве фудбалери: Ефремов, Димитриевски, Ристевски, Богдановиќ, Брдаревски. Ф. Глигоров, Асани, А. Станков, Цикарски, Дробаров, Спировски, Урдинов, Мицевски, Селмани, Ашковски, Рамадановски, Ал. Станков, Христов, Ердоган, Симоновски.


32

СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ВОЗБУДУВАЊАТА ВО ФОРМУЛА 1 СЕ ПРЕФРЛУВААТ НА ПАТЕКАТА ВО МОНТРЕАЛ

Октанскиот циркус се Канада

П

о Монако и ше сте различни победници во првите шест трки од шампионатот во Формула 1, октанскиот циркус се сели во Канада. Утре (20 ч.) на патеката „Жил Вилнев“ во Монтреал ќе се вози трката за ГН на Канада како седма во календарот на Ф1. Непредвидливиот тек на сезоната и непредвидливо ста на патеката на која лани се возеше една од најинтересните трки во Ф1, најавуваат нови возбудувања и можеби нов седми победник се зонава. Да ли седмиот победник во седмата трка ќе испише нови страници од историјата или некој од победниците - Батон, Алонсо, Розберг, Фетел, Малдонадо или Вебер - ќе стане прв возач со две победи во 2012 е прашањето на кое

ГН НА МОНТРЕАЛ НИЗ ФАКТИ

На долгите рамнини по острите свиоци на оваа патека болидите може да достигнат брзина од преку 320 км/час. „Ѕидот на прваците“ на влезот од стартно-целната рамнина е најопасниот дел. Името го доби во 1999 година откако блиска средба со него имаа Михаел Шумахер, Дејмон Хил и Жак Вилнев, како и Рикардо Зонта. Во наредните години „ѕидот“ одблиску го запознаа и Џенсон Батон, Себастијан Фетел и Хуан Пабло Монтоја. Трката за ГН на Канада е најдолга во календарот на Ф1. Се возат 305.270 км, вкупно 70 круга, а должината на секој круг е 4.361 км. Михаел Шумахер е најуспешен возач во историјата на оваа трка со седум титули.

се очекува одговор. Од друга страна, Шумахер, Хамилтон, Раиконен и Грожан се постојано во игра да се приклучат во победничката група. Сите де сет возачи, па и Фелипе Маса, кој се враќа во форма, имаат големи шанси в недела да се искачат на победничкиот подиум во Монтреал. - Ова е фантастична патека, на некои ме ста е супербрза и може да возиш тркало до тркало со друг болид, додека „леташ“ со брзина од 300 км/ч. Мислам дека на нашиот болид му одговара оваа патека. Во Шпанија покажавме дека сме добри во бр зите свиоци, но бевме брзи и во последниот сектор кој е побавен и бара поголема техничка прецизност – истакнува возачот на Мекларен, Луис Хамилтон. Патеката „Жил Вилнев“ традиционално

им одговара на возачите на Мекларен, кои во последните четири изданија забележаа три победи на оваа трка. Со оглед на тоа дека ланскиот победник на канадската трка, Џенсон Батон, е во ре зултат ска криза, во британскиот тим најмногу се очекува од Хамилтон. Британецот кој сезонава имаше три пол-позиции, но сè уште нема ниедна победа, викендов во Монтреал е главен фаворит да биде „седми од седум“. Хамилтон до сега има две победи во Монтре ал. Во 2007 година токму на оваа патека ја прослави својата прва победа во Ф1, а втората победа ја запиша во 2010 година. Но, кога е во прашање трката во Монтреал, предвидувањата секогаш се со резерва, а изненадувањата се очекувана работа. Патеката „Жил Вилнев“, на која оваа трка се пре сели во

Шарапова до финале и до врвот на листата на ВТА Марија Шарапова и Сара Ерани ќе ги одмерат силите во денешното фина ле на Ролан Гарос во женска конкуренција. Русинката Шарапова ќе ја има улогата на фаворит во оваа финална пресметка откако втората но сителка продолжи со фуриозни игри на овој турнир елиминирајќи ја Петра Квитова со убедливи 6-3, 6-3. Со тоа, руската тенисерка се избори за своето прво финале на Ролан Гарос во кариерата, а воедно и си овозможи искачување на првото ме сто на најновата листата на ВТА, ко-

ја ќе излезе в понеделник. - Пре среќна сум поради овој голем успех. Првпат сум дел од големото финале на Ролан Гарос, а воедно сум и првопласирана светска тенисерка. Пред само две години имав големи проблеми со повреда на рамото и бев под 100. позиција на ранг-листата, што го прави овој успех уште поголем - изјави Шарапова, која игра одлично во последните неколку ме сеци. Доколку успее да слави во саботното финале со Сара Ерани, Русинката ќе стане

де сеттата тенисерка во историјата на овој спорт што успеала да триумфира на четирите гранслем- турнири. Претходно, таа триумфираше на Вимблдон во 2004, на ОП на САД во 2006 и на ОП на Австралија во 2008 година. Италијанката Ерани го по стигна најголемиот успех во својата кариера со самиот пласман во големото финале откако по Ивановиќ и Кузнецова во полуфиналната пресметка ја елиминираше и Саманта Сто сур со 2-1 во сетови.


СПОРТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

сели во Непредвидливоста на канадската патека најавува интересна седма трка од шампионатот во Ф1

1978 година, секогаш нуди интересни пресметки и неочекувани расплети, но и „потоп“ на фаворити. Во ланската драма во Монтреал, Батон славеше по одличната изведба на Шумахер и грешката на Фетел пред самиот крај на најдолгата трка во сезоната. Премиерното издание на трката за ГН на Канада се одржа во 1967 година, а прв победник е Џек Брабхам. Додека во првата трка на оваа патека во 1978 година победа славеше Жил Вилнев, чие име го но си патеката. Седум победи во Монтреал до сега има запишано Михаел Шумахер, трипати победил Нелсон Пике, а од актуелните возачи единствен што има две победи на канадската трка е Луис Хамилтон. На победничкиот подиум од сегашните натпреварувачи се искачиле уште и Раиконен, Алонсо и Батон.

33

Леброн избори „мајсторка“ за Мајами против Бостон Леброн Џејмс не дозволи тимот на Мајами хит да биде елиминиран во финалето од Источната конференција откако со 45 поени и 15 скока го предводеше својот тим до убедлив триумф од 79-98 на го стувањето кај Бо стон. Со оваа победа, „жешките“ израмнија на 3-3 во плејоф-серијата со Бо стон, пред решавачкиот меч што ќе го играат викендов на домашен терен во Мајами. - Знаев колкаво е значењето на овој меч и колку е тешко да се игра во Бо стон. Едно ставно, почувствував обврска да ја преземам одговорно ста врз себе. Ја барав топката, шутирав и, за среќа, бев прецизен во своите обиди кон противничкиот

кош. Се надевам дека ќе биде исто и на решавачкиот меч и дека ќе се пласираме во големото финале – изјави Џејмс, кој му помогна на Мајами да ја прекине непријатната традиција која велеше дека „жешките“ загубиле 15 од своите последни 16 меча во Бо стон. Леброн беше особено не запирлив во првото полувреме, во кое по стигна 30 поени и му овозможи на својот тим да стигне до убедлива предност што „жешките“ знаеја да ја задржат сè до самиот крај. Рондо по стигна 21 поен и 10 асистенции за Бо стон, во чии редови потфрли Пол Пирс со само девет по ени и очаен шут од поле (4/18).

МЗТ Скопје ги знае сите ривали во АБА-лигата Унгарскиот прволигаш Шолноки е последниот учесник во АБА-лигата за следната натпреварувачка сезона откако оваа екипа ја доби специјалната покана што стана слободна по откажувањето на актуелниот првак Макаби од настап во ова силно натпреварување. Израелскиот гигант го откажа својот настап поради згуснатиот распоред на натпревари во Евролигата, по што неколку клуба од регионот искажаа интерес да бидат дел од АБА-лигата, во која во следната се зона ќе се натпреварува и македонскиот шампион МЗТ Скопје. - Изборот на Шолноки беше едногласен, од страна на сите членови на бордот на лигата. Станува збор за тимот

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН БЕСПЛАТЕН КУРС ПО

МЕЃУНАРОДНИОТ ЈАЗИК

Е С П Е РА Н Т О СО

WWW.LERNU.NET lencxe@yahoo.com

што е најсилен од финансиски аспект и се договоривме за повеќегодишна соработка иако сè уште ја немаме утврдено должината на договорот - изјави Радован Лорбек, претседателот на АБА-лигата. Покрај Шолноки, рива ли на МЗТ Скопје во новата сезона од ова квалитетно регионално натпреварување ќе бидат: Партизан, Црвена zвезда, Раднички К. (Србија), Будуќност (Црна Гора), Цибона, Задар, Сплит, Цедевита (Хрват ска), Игокеа и Широки Бријег (БиХ) и Унион Олимпија и Крка (Словенија). Ждрепката за календарот за натпреварување за следната натпреварувачка сезона ќе се изврши на 10 јули во Загреб.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно, во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД Скопје на ден 31 Декември 2011, како и неговата финансиска успешност и паричните текови за периододт од 01 Јануари до 31 Декември 2011 година, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Дозвола за работа бр.11-11927/1 Овластен ревизор Данче Зографска


34

СПОРТ

Дрес и штикли, фудбалска комбинација Фуд бал ска гроз ни ца вла дее со Евро па и во овој пер и од сè е по и на ку од во о би ча е но. Ток му затоа и при пад нич ки те на по неж ни от пол ед но став но мо ра да се вкло пат во ат мо сфе рата. Дра ги да ми, не мој те да води те вој на со ва ши те мом чи ња, ту ку при дру же те се. Облече те дрес од оми ле ната ре пре зен та ци ја, ком би ни рај те го со хе лан ки, тес ни фармер ки или ку си пан та ло ни и та ка ќе би де те под го тве ни за фуд бал ското ужи ва ње. Европ ското пр венс тво е прем но гу дол го за да може те да оста не те без ма шко друш тво затоа што, ве ру вај те, тие во ва ков пер и од и не ма да ве поглед нат до кол ку за тоа не се по труди те. Но, ако облече те дрес од не го ви от оми лен фуд ба лер, ќе му напра ви те ме рак, а то гаш и тој ќе ви воз врати. Отка ко фуд ба лот ќе за вр ши, то гаш може те да го за веде те...

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година


СВЕТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

35

ПО ИНЦИДЕНТОТ И ШЛАКАНИЦИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКАТА ДЕБАТА ВО ГРЦИЈА

Златна зора им врти грб на медиумите

Медиумите не ни требаат. Ние имаме половина милион Грци на наша страна кои ни значат повеќе од гласноговорниците на грешниот естаблишмент, се вели во партиското соопштение

Г

рчката неонацистичка партија Златна зора најави ембарго кон сите медиуми по тешките критики кои следуваа откако нивниот портпарол Илијас Касидијарис ги нападна кандидатките за пратеници на Комунистичката партија и на СИРИЗА, Лијана Канели и Рена Дуру, за време на емисија во живо на телевизијата „Антена“, пренесува МИА. Златна зора издаде соопштение во кое му најавува на грчкиот народ дека отсега го врти грбот на сите медиуми, пред тие да à го свртат грбот на партијата. - Медиумите не ни требаат. Ние имаме половина милион Грци на наша страна кои ни значат повеќе од гласноговорниците на грешниот естаблишмент. Во врска со инцидентот во емисијата, Златна зора тврди дека Лијана Канели прва го нападнала Касидијарис со тоа што фрлила хартии кон него. - Ова го нема во видеото. Никој не го виде тоа, дури ни судскиот систем кој издаде налог за апсење на членот на нашата пар-

Илијас Касидијарис се уште е недостапен за полицијата

тија. И, се разбира, никој не ја слушна Канели како пцуе и вика фашисти. За тоа нема правна процедура, нема налог за апсење - тврди неонацистичката партија. Касидијас во емисијата на „Антена“ à истури чаша вода в лице на Дуру, а на Канели à удри три силни шлаканици. Касидијарис по прекинот на емисијата бил задржан во една просторија во телевизијата, меѓутоа успеал да ја урне вратата и да избега. Ова не е прв напад на Касидијарис. Портпаролот на Златна зора во средата беше на суд поради грабеж и физички напад на студент во Ати-

на во 2007 година. Против поранешниот специјалец во грчката армија е издаден налог за апсење, но тој вчера сè уште не беше достапен за полицијата. Новиот инцидент на Касидијарис го осудија сите политички партии во Грција, а преодната влада упати повик до Грците да внимаваат за кого ќе гласаат на изборите закажани за 17 јуни. На последните избори во Грција неонацистичката партија, која е позната по своите жестоки ставови и напади кон имигрантите во земјата, освои 6,69 проценти од гласовите, односно 21 пратеничко место.

Русија сто години без геј-парада

Во наредните 100 години во Москва нема да се одржуваат геј-паради, одлучи судот во Москва. Одлуката на судот следува откако активистите на движењето „Геј Русија“ бараа дозвола за одржување геј-парада во следните сто години, односно одржување на 102 соби-

ра во следните сто години на плоштадот Балатанаја, каде што се одржуваат и антивладините протести. Лидерот на движењето, Николај Алексеев, најави жалба до Европскиот суд за човекови права во Стразбур истакнувајќи де-

ка не ни очекувале да добијат дозвола, но оти сега имаат повод да се обратат до Стразбур. ЛГБТ-активистите минатите години се обидуваа да одржат неколку легални јавни собири во Москва, кои главно завршуваа со напади од страна на противници-

те на таквите манифестации и масовни приведувања, како што беше случајот на 27 мај. Организаторите тогаш добија дозвола за организирање марш против сите облици на дискриминација под името „Марш на срцата во пламен“.


36

СВЕТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

КОИ СЕ ГЛАВНИТЕ НАДВОРЕШНИ РИЗИЦИ ШТО МОЖЕ ДА ГО ОДРЕДАТ НОВИОТ ШЕФ

Пет фактори за О

Напад на Иран, одбивање на Грција да соработува со ЕУ, економска криза во Кина, поголем терористички напад и неочекувана надворешнополитичка вест се главните ризици за Обама

О

длуката на гласачите кој ќе биде новиот американски претседател најмногу ќе зависи од состојбите во економијата, а не од тоа како САД ќе котираат на полето на надворешната политика, но, сепак, постојат барем пет непредвидливи фактори што може да го решат победникот на изборите во ноември, пренесу-

ва „Форен полиси“. Секој политичар се плаши од оној телефонски повик што доаѓа во три часот по полноќ и кој може да ги урне и најдобро осмислените планови за кампањата. Главното прашање од надворешната политика за актуелната администрација на Обама претставува иранската криза. Во случај да нема резултат од разговорите што се во-

дат во моментов и ако најавеното нафтено ембарго од Европската Унија падне во вода, Обама би можел да биде вовлечен во војна со Иран пред претседателските избори. Дури во случај САД да не покренат воена кампања против Иран, тоа може да го стори Израел затоа што на оваа земја à одговара сценарио на вооружен судир пред ноемвриското гласање, од

причина што со тоа би се зголемиле шансите на републиканскиот кандидат Мит Ромни, од кого очекуваат поголема поддршка во иднина. Во тој случај цената на горивата би ја поминала границата од пет долари за галон и би се приближила кон цифрата од шест долари, што од една страна би го забавило американското економско обновување, а, од друга страна, би ги разбеснило гласачите. Кој пат и да го избере Обама, тоа штетно ќе влијае врз економската обнова и на неговата слика како одлучен лидер. Другата критична точка за актуелниот претседател на САД претставува Кина. Нама-


СВЕТ

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

бама лениот економски раст во таа земја ги принуди кинеските власти да спроведат нови мерки за да се зголеми домашната побарувачка, а самата помисла на економска кивавица во Пекинг предизвикува економски грип во Вашингтон. Друга политичка опасност која го демне Обама на американско тло е нов терористички напад од поголем обем. Последните два обиди за активирање експлозив на Божик во 2009 година и автомобилотбомба на Тајмс сквер во 2010 година беа откриени и спречени со чиста среќа. Ал Каеда е свесна дека нов напад би имал огромни последици за Амери-

ГРЦИЈА КАКО КОШМАР Како едно од кошмарните сценарија за американската администрација е евентуалната победа на партиите што се противат на мерките за штедење на новите парламентарни избори во Грција. Таквиот развој на настаните ќе ја одведе Грција надвор од еврозоната, а тоа несомнено ќе има негативно влијание врз останатите членки на ЕУ и светската економија повторно би западнала во рецесија, од која САД не би биле непоштедени. Дел од аналитичарите велат доколку Грција излезе од еврозоната ќе предизвика цунами во глобалната економија како што во 2008 година предизвика падот на „Леман Брадерс“. Нормално, сето тоа ги зголемува шансите на Мит Ромни да ги добие изборите во ситуација на економска криза.

ка и за нејзиното јавно мислење, па затоа не е исклучена можноста точно во последните неколку месеци пред изборите таа да се обиде да изведе нешто големо. Како последно сценарио се наведува евентуалното октомвриско изненадување, нешто што во овој момент никој не би можел да го предвиди со сигурност. Само за потсетување, пет дена пред изборите во октомври 2004 година на телевизиите осамна видеопорака во која Осама бин Ладен à се заканува на Америка. Тогаш претседателскиот кандидат на демократите, Џон Кери, се жалеше дека до тој ден неговиот рејтинг растел и така лесно би го победил Џорџ Буш доколку не осамнеше пораката на Бин Ладен по американските медиуми. Сличен таков настан имаше и во 1972 година кога тогашниот советник на претседателот за национална безбедност, Хенри Кисинџер, токму во октомври, две недели пред гласањето, го најави крајот на војната во Виетнам, што подоцна резултираше со победа на Ричард Никсон на изборите. Пред четири години кога сите мислеа дека надворешната политика ќе биде одлучувачки фактор за гласачите, во октомври почна светската криза и економијата пресуди. Дополнителен проблем за Обама е што на пет месеци до изборите тој се соочува со нова реалност, републиканците веруваат дека Ромни може да победи, а демократите дека Обама може да загуби. - Денес сите ја гледаат економијата како пресуден фактор, но оваа година приказната може да доживее пресврт токму пред изборите, а настаните во светот да одлучат кој ќе биде новиот претседател - заклучува американскиот неделник.

Камерон ќе ја спасува Британија од Меркел Планот на германската канцеларка Ангела Меркел за создавање европска супердржава, односно изградба на единствен национален идентитет под знамето на ЕУ, наиде на силен отпор од британскиот премиер Дејвид Камерон. Тој истакна дека ќе ја спаси Британија од германскиот план за создавање европска супердржава која би требало да има заеднички банкарски и политички состав. Тврдењата на Меркел дека ЕУ во еден момент треба да има заеднички национален идентитет ги нарече бесмислени. Од друга страна, весникот „Телеграф“ пренесува дека британскиот министер за финансии Џорџ Озборн најавил можен референдум за ЕУ. Озборн порача дека одлуката за какво било преобликување на структурата на ЕУ треба да се стави на гласање пред Британците. Тој стави до знаење дека Британија е подготвена на вето на новиот европски договор, ако не вклучува гаранции за Лондон. Таквиот став на Британија доаѓа откако Меркел повика на создавање политичка, фискална и финансиска унија на Европа, што предизвика стравови дека низ планот на Меркел ќе се бетонира Европа со две брзини, при што главните сили во еврозоната би ги диктирале правилата кај останатите членки на унијата. Единствено нешто од идејата на Меркел што е прифатливо за Обединетото Кралство е идејата за таканаречена банкарска унија. - Сфаќам дека државите со заедничка валута размислуваат за подлабока интеграција. Ќе се погрижам да се заштитат британските интереси, особено во врска со заедничкиот пазар - рече Камерон.

за домот и заубавината

ВО БЕЛАТА КУЌА

37

Во утрешниот број прочитајте се` за домот и за убавината


38

КУЛТУРА

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

РЕАКЦИИ ЗА СМРТТА НА КОЊОТ НА СНИМАЊЕТО НА ФИЛМ

Се бара затво казна за Столе

Превземено од порталот МКД.мк

„Види музика, слушни слика, добиј книга“ петти пат

Македонската филхармонија и Младинскиот културен центар го најавуваат петтиот по ред голем мултимедијален спектакл „Види музика, слушни слика, добиј книга“. На 20 јуни, во Градски парк Македонската филхармонија, под диригентската палка на гостинот од Велика Британија - Тимоти Редмонд, ќе изведе незаборавни рокерски хитови во симфониски аранжмани. Ќе прозвучат музички нумери што ги одбележаа 80-тите и 90-тите години на групите „Ролинг стоунс“, „Полис“, „Лед цепелин“, „Квин“, како и на Тина Тарнер, Ерик Клептон, Мајкл Џексон и др. Од Македонската филхармонија информираат дека на присутните ќе им приредат фантастично и ретко доживување под мотото „Rock symphony“, додека големите сликарски платна со нивни уникатни креации ќе ги исполнат ликовните уметници Горјан Георгиев и Невзат Бејтули-Кица. На присутните ќе им биде подарена книгата „Снег“ од Максанс Фермин.

Изјава на денот Папочната врска на човекот со друг човек е традицијата, па во тие рамки и традиционалната музика. Дали е во Африка, Азија или на Балканот, таа оди од еден на друг преку творештвото. Драган Даутовски

Активистите бараат од Министерството за култура да го запре финансирањето на филмот на Столе Попов и јавно да се огради од него затоа што, според нив, убиството на коњот не е прв случај на усмртување животни во неговите филмови

З

Игор ИВКОВИЌ

атворска казна за Столе Попов и за продуцентите на филмот „До балчак“ бараат активистите од здружението за заштита на животните „Анима мунди“. Ваквата нивна ре акција дојде откако пред неколку дена во текот на снимањето, од предозираност со инјекции за успивање, починал коњ. - Ќе се обратиме и до директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство за фрапантно кршење на Законот за заштита и благо со стојба на животните и ќе бараме најстрога казна за режисерот и за соучесниците. Со законот се предвидува и казна затвор. Ваквото ѕверство спрема животните за време на снимањето на неговите филмови продолжува во континуитет од времето на „Џипси меџик“. Заклани кокошки, куче ѕверски убиено со копач на фил-

мот „Џипси Меџик“ и коњ усмртен со прекумерна доза лекови за потребите на „До балчак“ - се вели во писмената реакција на „Анима мунди“. Скандалот со наводното убиство на коњот се случил пред неколку дена во селото Штавица, Прилепско, каде се снима филмот „До балчак“. Екипата на филмот побарала од ветеринарот да го успие коњот за да одглуми смрт. Неофицијалните информации велат дека ветеринарот и другите стручни лица ја предупредиле екипата дека коњот би можел да умре ако му се даде голема доза инјекции за успивање. Екипата на филмот не ја прифатиле препораката на ветеринарот и побарале да му се стави поголема доза инјекции за успивање, велат нашите извори. Активистите што се борат за правата на животните бараат од Министерството за култура да го запре финансирањето на филмот


КУЛТУРА

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

39

ОТ „ДО БАЛЧАК“

рска Попов

на Столе Попов и јавно да се огради од него. - Во свет ската кинематографија нема про стор и толеранција за ѕверства и за вистинско насилство, ниту врз животните. Ваквото одне сување е девијантно и понижувачко за македонската филмска култура. Бараме Министерството за култура да го запре финансирањето на овој филм - велат од „Анима мунди“. Првиот човек на Филмски фонд, пак, смета дека се неосновани обвинувањата на активистите кога велат дека Столе Попов е виновен за смртта на коњот. - Коњот не е намерно убиен. Станува збор за не среќен случај. Ниту режисерот ниту, пак, продуцентот побарале да се усмрти - вели Дарко Баше ски, директор на Филмски фонд. И за филмскиот критичар Влатко Галевски, станува збор за не среќен случај, а не убиство на животно. - Инјекциите за успивање животни е

Скандал на Берлинското биенале со делото на Нада Прља Делото „Ѕидот на мирот“ на македонската уметница Нада Прља предвреме ќе биде отстрането од Берлинското биенале заради незадоволството на жителите на Берлин. Црниот ѕид широк пет и долг 12 метри бил поставен во јужниот дел на Фридрихштрасе и го разделува отмениот дел од улицата од делот со социјалните станови каде живеат сиромашните доселеници и имигранти. Целта на авторката била да укаже на социјалната нерамноправност во општеството, а таа сакала и да ги покани тамошните жители да земат активно учество во повторен развој на тој дел од градот. Но, жителите жестоко се спротивставиле, особено кога таму се појавиле и телевизиските камери на германскиот канал ЗДФ, снимајќи ги уличните препродавачи. Откако била

обиена жалбата на граѓаните до градскиот совет на Берлин, во последните неколку денови почнале вандалски напади врз делото. „Ѕидот на мирот“ требало да се размонтира по завршувањето на седмото издание на Берлинското биенале на 1 јули, но уметничкиот совет одлучил тоа да се случи порано, а на авторката à дозволил да остане на локацијата и да разговара со жителите и со сите заинтересирани за овој случај. - Ѕидот ќе биде отстранет, но проблемите во овој кварт ќе останат. Се надевам дека во наредните денови ќе има конструктивен дијалог и со жителите што немаат свои претставници во собранието и на крајот на биеналето ќе биде презентиран документ со овие „тивки гласови“ - вели Нада Прља.

„Генетика на кучињата“ апсолутен победник светска практика. Не е тоа случај само кај нас. Грешката, според мене, е на ветеринарот кој дал преголема доза. Но, нема ништо страшно и во тоа. И во Холивуд секојдневно умираат каскадери поради невнимание или поради слаба координираност од тренерите - истакнува Влатко Галевски. Филмот „До балчак“ почна со снимање пред еден месец. Државата учествува во неговата реализација со три милиони евра и до сега е еден од најскапите филмови направени во Македонија.

Во Прилеп заврши 47. Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“. Жирито во состав Братислав Димитров, Веби Керими и Златко Славенски одлучи дека најдобра претстава изминатата година е „Генетика на кучињата“ од Венко Андоновски, во режија на Дејан Пројковски. Истата претстава ги освои и наградите за најдобра женска улога – Билјана Беличанец Алексиќ, за најдобри споредни улоги Јелена Жугиќ и Дејан Лилиќ, како и за сценографија и костими. Дејан Пројковски е награден како најдобар режисер изминатава година. Наградата за најдобра машка улога му припадна на Никола Ристановски за уло-

гата на Молиер во претставата „Животот на Молиер“. Александар Степануле ски за улогата на Калигула во истоимената претстава во изведба на прилепскиот театар ја освои наградата за најдобар млад актер. Годинашни добитници на наградата за животно дело се Владимир Георгиевски, сценограф, и актерите Незакет Али и Владимир Светиев. Посмртно со вакво признание е одликуван големиот актер и професор, кој повеќе години беше прв човек на фестивалот, Кирил Ристо ски. За овие пре стижни награди изминатава фе стивалска недела се натпреваруваа 13 претстави на македонските професионални театри.


40

МОЗАИК

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

Нов фе стивал на креативни индустрии

П

рвото издание на фе стивалот за креативни индустрии „Скопје креатива“, во организација на Град Скопје и на „Сплунг автори – Театар 007“, ќе се одржи во периодот од 14 до 16 јуни, во Градски парк во Скопје. Публиката ќе има можност првпат да ги види уникатните дизајнерски решенија на многубројни македонски компании и самостојни уметници, кои создаваат производи со квалитетна уметничка и естетска вредност. Фе стивалот ќе биде отворен со првата меѓународна конференција со наслов „Креативни индустрии - теорија преточена во практика“, а истата вечер е и модниот перформанс на „Модна недела Македонија“ во соработка со дизајнерката Елена Спасовска и „Интерактивната вечера за двајца“, авторско дело на Зоран Рунчев и на Росица Мршиќ, кое ќе се одржи во архитектонски дизајнираниот простор „Игло“. Македонската публика ќе има можност на фестивалот „Скопје креатива“ да се запознае со работата на македонската компанија „Фх3х“, која соработува со престижните холивудски продукции за визуелни ефекти. Дел од ексклузивната програма е и презентацијата на првиот македонски суперхерој „Македон“ (анимиран лик), во изведба на групата „Планемо“. Првпат скопјани ќе се запознаат со дизајнерските производи од информатичката технологијата, создадени од македонски автори, како што се: апликации за телефони „смарт“ во изведба на „Интелиџент нетворк солушн“ и „Кодвел“. Фестивалот ќе понуди и работилници за

рачна изработка на хартија и на корици, пишување поезија на консумативно тесто, музичка работилница. На 15 и 16 јуни во Градски парк ќе се одржи и работилницата за анимиран филм под менторство на „Анимакс“, а ќе се одржи и работилница за дизајн на форми од индустриски отпад и од амбалажа, во соработка со фирмата „Пакомак“, со постдипломците од Факултетот за ликовни уметности и со учениците средното уметничко училиште. Воедно, публиката ќе има можност да ги види креациите на редизајниран мебел во модерен стил на Викторија Лангоска, студентите од Машински факултет од одделот за индустриски дизајн. Ќе можат да се видат и дизајнирани грејни тела, како и концептуалниот моден дизајн на „Лудус“. Во програмата со свои презентации ќе се вклучат и Универзитетот ЕСРА, Европскиот универзитет, Универзитет ФОН и „Американ колеџ“. Од областа на графичкиот дизајн, на фестивалот ќе бидат презентирани идејни ре-

шенија на 12 автори предводени од „Арс акта“, кои даваат нови визии за рекламни идејни решенија, и на Кристина Георгиевска. Група студенти од Архитектонскиот факултет од Скопје, во рамките на фестивалот ќе го реосмислат и визуелно исполнат просторот од некогашниот култен ре сторан „Езерце“, создавајќи за момент нов урбан простор. Во Градски парк во Скопје посетителите одблиску ќе се запознаат со изработката на филигран преточен во театарско-музички спектакл на Марија Милошеска, а ќе можат да ја проследат и куклената претстава за деца „Муминтрол и зимата“ во изведба на „Буден театар“. Град Скопје веќе две години е официјален член на мрежата на креативни градови „Лес реконтрес“, кои работат на развивање на секторот на креативни индустрии. Фестивалот „Скопје креатива“ е дел од подолгорочната стратегија за развој на креативните индустрии во нашиот град.

Премиерно прикажан „Прометеј“ во ЗД Најновиот филм на Ридли Скот, „Прометеј“, вчеравечер à беше претставен на македонската публика. Приказната е сместена во доцниот 21 век и ги следи возбудливите доживувања на тим од научници, кои со вселенскиот брод „Прометеј“ ја истражуваат вонземската напредна цивилизација. Пронајдениот артефакт, кој им укажува дека Земјата и човекот имаат свои креатори, ги

води на патување во потрага по потеклото на човештвото, по почетоците. Филмот е сниман на пет локации, а еден член од екипата тоа го опиша вака: „Ридли го изгради најголемото игралиште за вонземјани на светот“. Во улога на научниците од вселенскиот брод „Прометеј“ се појавуваат: Нуми Рејперс, Шарлиз Терон, Мајкл Фас бендер, Гај Пирс и други.


МОЗАИК

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

41

БОКИ 13 БОМБАРДИРА СО ТРИКОВИ ПРЕД КОНЦЕРТОТ ВО АРЕНАТА „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“

Се кара, се разголува, го тепаат... се` за слава! О ткако го најави концертот на 14 јуни, шоуменот Бојан Јовановски е секојдневно актуелен во медиумите, како со информации за претстојниот концерт, така и со разни озборувања и скандали поврзани со јавни личности и со актуелни настани. Секојдневно за ексцентричниот Боки 13 може да се прочитаат информации што самиот тој ги пласира, но и такви каде медиумите го ставаат главниот акцент на неговата импулсивност и темперамент. По одржаната прес-конференција за концертот, следуваа низа пикантни информации што само ја подгреаја атмо сферата пред концертот. За Боки беше објавено дека бил претепан, имаше дури и фотографија на која се гледа неговото лице со модринки, а по ова тој се огласи со демант, велејќи дека е добар и дека немало никаква тепачка. Потоа следуваше „Евровизија“, а Боки ни тогаш не остана пасивен и на својот профил на „Фејсбук“ ја исмејуваше Калиопи и нејзиниот евровизиски пласман. Како што поминуваше времето, се множеа и зачинетите изјави и случувања на шоуменот Бојан Јовановски. Тој не штедеше распламтени коментари на социјалната мрежа „Фејсбук“ и за одржаниот концерт на српската турбофолкерка Светлана Ражнатовиќ. - Помина она време кога „големата“ пејачка вештачки полнеше по два концерта во салата

„Борис Трајковски“ и утре поради „големиот“ интерес одвај ќе одржи концерт во дупло помала сала. А, низ Белград ќе се зборува како да го наполнила „Вембли“. Стоп на лагите и залажувањето на јавноста. Медиумите некому се мајка, некому маќеа - напиша Боки на својот профил. Кога почнаа подготовките за концертот, Боки ја промени и својата фризура. Тогаш медиумите неговиот нов изглед го коментираа како сличен на тој на српската пејачка Дара Бубамара,

а на ова тој возврати повторно со навредлив коментар за пејачката. - Ве молам, да нема забуна, мојата нова фризура нема никаква врска со фризурата на оној „инсект“. Мојата инспирација досега беа само вистински луѓе, инсекти никогаш - изјави тогаш Боки. Но, тоа не беше и последната информација. Боки ги покажа и своите разголени гради, кои привлекоа големо медиумско внимание поради коментарот дека се силиконски. Пред неколку дена, интернетскиот портал „Ли-

бертас“ објави дека новинарот и уредник на таблоидот „Свет“, Александар Наков, и Боки 13 имале жестока кавга во еден скопски локал. Наводно, двајцата се скарале откако Боки му се нафрлил на Наков со зборовите: - Ти „половњачо“ една, тебе еден ден ќе ти го скинам вратот, сакам цела насловна на магазинот, а не да ми ставаш некои си „опајдари“ и нискобуџетни „селанки“. Јас сум ѕвездата, а не тие. По ова Боки 13 во телефонски разговор ни кажа дека сè што се пишува се измислици, а новинарите се тие што се опседнати со него. - Напорно се подготвувам за концертот, целата моја екипа е ангажирана и максимално посветена. А за она што се пишува за мене, можам да ви кажам дека се чисти измислици. Не сум се скарал со Наков и немало таков испад од моја страна. Што се однесува на тоа дека постојано ме има во медиумите, тоа не е мој маркетиншки план, доволно сум популарен за да правам такви стратегии. Новинарите се тие што се занимаваат со мене, а не јас со нив - изјави Боки. Познато е дека на концертот ќе има и четири познати балкански ѕвезди, Анабела, Милан Станковиќ, Зорица Брунслиќ и Ана Николиќ. Ќе има огромна сцена со три лифта, а концертот ќе биде поделен на три тематски дела. Дали интензивниот маркетингот ќе се исплати, останува да се види од посетеноста на концертот.

Боб Велч од групата „Флитвуд мек“ се самоуби По ра неш ни от ги та рист и во ка лист на ро кер ска та гру па „Фли твуд мек“, Боб Велч, се са моу би во сво јот дом во Не швил, со оп шти по ли ци јата. Те ло то на 66-годиш ни от му зи чар е про нај де -

но од не го ва та со пру га. Велч се за стре лал вче ра во пре де лот на гра ди те. Тој оста вил и про штал на по ра ка. Му зи ча рот, кој има ше ус пеш на со ло-ка ри е ра со хи то ви те „Ebony eyes“

и „Sentimental lady“, имал и здрав стве ни проб ле ми, но по ли ци ја та не откри ва од ка ква при рода. Велч сви ре ше во „Фли твуд мек“ од 1971 до 1974 годи на.


42

МОЗАИК

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

Карл Лагерфелд à купил „ајпад“ на својата мачка

Семјуел Л. Џексон ќе игра во римејкот на „Робокап“

Познатиот дизајнер Карл Лагерфелд е опседнат со својата мачка Шупе. За нејзината исхрана и здравје се грижат две слугин ки, а мод ни от кре атор за сво е то милениче купи и „ајпад“. Лагерфелд пред неколку ме сеци купи бeла сијамска мачка и оттогаш че сто ја спомнува во пораките на сво јот про фил на „Тви тер“. Не одам на тој објави фотографија од мачката на која се гледа како таа со шепите допира екран на „ајпад“. - Таа јаде со мене, на мојата маса. Има своја храна, па не ја допира мојата. Не сака да јаде на под. Спие под мојата перница и знае да користи „ајпад“ - се пофа ли Лагерфелд. Модниот кре атор најави дека еден ден ќе напише книга за Шупе.

Тијана си купи репризен спот

Холивудскиот актер Семјуел Л. Џексон à се придружи на екипата актери што работат на римејкот на филмот „Робокап“, акционен блок бастер од 1987 година. Според „Холивуд рипортер“, Џексон ќе ја толкува улогата на харизматичниот медиумски моќник Пет Новак. Неговиот партнер во филмот ќе биде шведскиот актер Џоел Кинаман, кој ќе ја толкува главната улога на полицаецот Алекс Марфи, кого во оригиналната верзија го играше Питер Велер, а улогата на научникот кој создава сајбер-полицаец му е доверена на Гери Олдман. Филмот ќе се снима во Торонто од септември, а во киносалите би требало да стигне следното лето.

статус: СУЗАНА ТУРУНЏИЕВА

Некои луѓе, не сите, го напуштаат селото, ама селото никако не може да ги напушти нив!

Само неколку дена по објавувањето на новиот видеоспот на Тијана Дапчевиќ за новата песна „Опет Београд“, за кој како режисер се потпишува нејзиниот долгогодишен соработник Дејан Милиќевиќ, српските обожаватели на пејачката реагираа со коментари дека новиот видеозапис е многу сличен со тој на женското трио „Сребро“ за „Mama lover“. Очигледно дека меѓу режисерите на видеоспотовите на балканските пејачи и пејачки има сè помалку креативност и оригиналност, па сè почесто ги копираат странските изведувачи. На Миличевиќ ова не му е првпат да ги ископира деталите од веќе постоечки видеозаписи на странски ѕвезди.

Лорин Хил оди в затвор?

Пејачката Лорин Хил не пријавила данок од 2005 до 2007 година, кога имала заработка од околу 1,6 милион долари. Најголем дел од парите се приход од авторски права за музика и за филмови што ги снимила. Лорин пред федералниот суд мора да се појави на 29 јуни, а ако се докаже дека затајувала данок, à следува затворска казна повеќе од една година и дополнителни 100.000 долари парична казна. Поранешната пејачка на „Фуџис“, која во Њујорк и во Њу Џерси живее со своите шест деца, сè уште не се обратила до медиумите со изјава за тужбата.


ВЕТЕРИНА

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

43

КОШМАР ЗА СОПСТВЕНИЦИТЕ

Д-р на ветеринарна медицина Жарко Радовиќ Ветеринарна амбуланта „ПЕТ-ВЕТ“ - Скопје 02 3178 656 ; 070 793 598

Р

ечиси да нема сопственик на куче или на мачка кој барем еднаш не се сретнал со овој проблем. И во практиката едно од најче стите прашања е како ефикасно да ги заштитиме нашите миленици, но и самите себе си. Најпрвин, малку ќе се запознаеме со непријателот, па потоа ќе научиме и да се заштитиме од него.

БОЛВИТЕ се инсекти што живеат на кожата на различни видови животни. По стојат голем број видови болви, но најраспро странета и најприлагодлива е мачешката болва. Се наоѓа кај мачките, кучињата, глодарите, а понекогаш и кај луѓето. Возрасната болва е темнокафена, со странично сплескано тело, три пара нозе и со големина од еден и пол до три милиметри. Во крзното е многу тешко при преглед да се пронајде болва освен при силни инвазии. Многу поче сто индикатор за присуство на болви е наод на измет од болва (мали темни творби во облик на запирка). Болвата се движи многу брзо низ влакната на домаќинот и има многу силни задни нозе кои à овозможуваат да скока и до 30 сантиметри во далечина, што во однос на големината на нејзиното тело ја прави апсолутен рекордер во животинскиот свет. Се храни цицајќи крв од кожата на домаќинот. Притоа ја оштетува кожата, а плунката на болвата го дразни ме стото на гризнување и предизвикува алергиска реакција. Кај некои единки предизвикува и по силни алергиски реакции, кои потоа се комплицираат со бактериска инфекција. Болвите се и прено сители на една тенија. На животното живеат неколку ме сеци доколку претходно не бидат истре сени или уништени со чешање или со гризење. Во тој период женките сне суваат и до 40 јајца дневно, но тие не се задржуваат на кожата бидејќи не се лепливи, туку паѓаат во надворешната околина. Таму од јајцето се развива ларва, која се храни со отпадоците од кожата на домаќинот, како и со изметот на болвите, кој претставува полусварена крв, кои во околината доаѓаат од кожата на домаќинот. Во зависност од условите, температурата, влажно ста, сончевата светлина, за 5 до 18 дена ларвата се развива и на крајот создава кожурец кој ја штити од

Болви и крлежи

надворешните услови. Овој кожурец е најпроблематичниот стадиум од аспект на сузбивање на болвите. Доколку во околината има поволни услови и, што е најважно, присуство на адекватен домаќин, куче или мачка, од него се развива возрасна болва за три до пет дена. Доколку нема услови, во овој стадиум можат да чекаат и до една година. Кај човекот ретко се наоѓаат, но инцидентно може да дојде до гризнување. Бидејќи развитокот на болвите се одвива во про сторот каде што живе ат животните, а тоа најче сто е затворен про стор, можеме да заклучиме дека тие се присутни во текот на целата година, односно немаат се зонски промени. Тоа е многу битно да се знае за правилно да се применат средствата за заштита од болви, односно да се применуваат во текот на целата година. Денес во Македонија може да се најдат поголем број заштитни средства, во облик на околувратно ремче, ампули, спрејови итн., кои со голема ефикасност ги штитат домашните миленици. Битен момент е нивната правилна примена, поради што секогаш треба прво добро да се информирате и да ги следите упатствата на стручните лица. Притоа битно е да внимавате на фреквенцијата на апликација и да го усогласите времето на бањање бидејќи заштитното дејство на сите препарати се намалува при бањање со шампон, односно одмастување на кожата. КРЛЕЖИТЕ се паразити што припаѓаат на класата пајаци. Распро странети се насекаде по светот и постојат многу голем број видови. Возрасните единки се хранат со цицање крв од домаќинот. Домаќин може да бидат речиси сите видови животни и човекот. Животниот циклус на крлежите трае една година и се одвива преку неколку домаќини. Кучето ги добива крлежите најче сто поминувајќи низ трева, грмушки и сл. Во зависност од температурата, се појавуваат во март или во април. Ја пробиваат кожата и на тоа ме сто цицаат три до пет дена. Притоа неколкукратно се зголемуваат, особено женките, и потоа се откачуваат од домаќинот. Не предизвикуваат ниту болка ниту чешање,

но на ме стото каде што се прицврстува крлежот се развива задебелување на кожата. По откачувањето женката положува илјадници јајца во надворешната средина. Во поволни услови од јајцата се развиваат ларви кои имаат три пара нозе и се помали од еден милиметар. Се качуваат на повисоките делови од тревата и таму го чекаат новиот домаќин. Тоа можат да бидат глодарите, ма лите шумски животни, но и домашните миленици и човекот. По цицањето, се отпуштаат на земја и се развива нимфа. Таа повторно се закачува на кожата на домаќинот и по нејзиното отпуштање, се развива возрасна единка. Циклусот завршува во октомври или во ноември и возрасните крлежи презимуваат скриени во надворешната средина. При силни инвазии од крлежи, големото количество плунка што го излачуваат во организмот на домаќинот може да предизвика нервни симптоми и парализа. Крлежите прене суваат поголем број боле сти и го за гро зу ва ат здравјето на животните и на луѓето. Поради тоа многу е битна навремената и системска заштита на милениците. Препаратите што се употребуваат се исти како и за болвите, но во периодите кога крлежите се активни, од март до ноември, треба да се употребуваат позачестено. Поради големата отпорност на крлежите, не по стои стопроцентна заштита. Затоа треба да се избегнуваат ме ста каде има поголема можност за заразување. Битно е и редовното проверување на кожата и навремено отстранување на закачените крлежи за да се спречи контаминирање на непо средната околина. Вадењето на крлежите се прави со специјална пинцета или кука за вадење крлежи (никако со метална пинцета за кубење влакна), со благо вртење без силно влечење. Извадениот крлеж никако не смее да се фрла или гази бидејќи со тоа можеме да доведеме до расејување на јајцата и до контаминирање на про сторот. Најдобро е да се уништи со палење или да се истретира со инсектицид. Доколку околината (куќарката, боксот) е веќе контаминирана, потребно е да се изврши темелно чистење и дезинсекција на про сторот, со големо внимание притоа да не му наштетиме на кучето.


44

РАЗОНОДА

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 07.00 Религија и уметност 07.35 Без рецепт 08.05 Ѕвон - образовна програма 09.00 Вести 09.10 Само за вас 10.35 Лексикомани образовна програма

10.45 Што е тоа? - образовна програма 11.15 ЕП во фудбал 2012 13.00 Вести 13.20 Стисни плеј 14.05 Патот до Лондон спортска програма 15.00 Ако е . . . со Чом -

дебатна емисија 16.30 Дневник 1 17.00 ЕП во фудбал - емисија 18.00 ЕП во фудбал 2012 20.00 Дневник 2 20.45 ЕП во фудбал 2012 Германија - Португалија 22.45 Дневник 3

23.15 Откривањето на Грејсленд – игран филм 02.00 ЕП во фудбал 2012 03.40 Патот до Лондон 04.30 Стисни плеј 05.35 Документарна програма 06.00 Само за вас

Најава на програмата 07.05 Макпланет 07.45 Девици благороднички серија 09.30 5+ 12.00 Тоа сум јас 12.30 Враќање – игран филм 13.00 Засекогаш млади -

музичка емисија 13.35 Игран филм 15.30 Вести 16.00 Шестиот ден 18.30 Вести 19.10 Дневник од пеколот – документарна програма

20.00 Аларм за Кобра 11 – играна серија 20.50 Инспектор Колиандро серија 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Незадолжително

23.00 Танц со Башир – игран филм 00.30 Игран филм 02.00 Игран филм 03.30 Вести 04.05 Шестиот ден 06.00 Градини 06.30 Вести

06.45 Пустолов - играна серија 07.15 Пет и Стен – анимирана серија 07.30 Моите џебни миленичиња – цртана серија 08.10 Робин Худ – играна серија 09.00 Супер ѕвезда – топ листа 09.40 Ај ти замижи – емисија за деца 10.45 Тексашки ренџер-игран филм 12.30 Песна на вселената украински документарец 13.00 Високи октани – лајф стајл шоу 13.30 Живот со стил – лајф стајл шоу 14.00 Зајди, зајди талент –

Фантастичните браќа Бејкер - игран филм

Алфа ТВ 22.40

08.00 Разделба – сериски филм 08.45 Разделба – сериски филм 11.55 Метео 5 – временска прогноза 12.00 Јунска ноќ - турска серија 12.45 Јунска ноќ - турска

серија 14.10 Имотот на дамата турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Имотот на дамата – турска серија 16.20 Величествениот –

турска серија 17.00 Величествениот – турска серија 18.10 Метео 5 – временска прогноза 18.15 Вести 18.55 На турско кафе ... Најдобрите – забавна емисија

07.00 Журнал - утринска програма 08.50 Вести 09.00 Топ шоп 09.20 Кај Ана - кулинарско шоу 10.20 Осумте од јужниот пол - игран филм 12.10 Зет домазет - играна серија 14.30 Под сенката на врбите -

играна серија 16.00 Вести 16.25 Временска прогноза 16.27 Бурни времиња играна серија 19.00 Дневник 19.40 Временска прогноза 19.42 Еднооки 19.53 Под сенката на врбите играна серија

20.00 Лото - извлекување 20.08 Под сенката на врбите играна серија 21.30 Брачен судија - реално шоу 23.45 Дневник 00.10 Временска прогноза 00.12 Зора на мртвите - игран филм 01.35 Здигнување од

07.00 Утеран - индиска новела 07.45 Утеран - индиска новела 08.30 Утеран - индиска новела 09.15 Утеран - индиска новела 10.00 Телешоп Бјорнер Германија 10.10 Топ шоп 10.25 Скај шоп 10.45 Миленичиња во мојот џеб 11.00 Под липите - турска серија 11.45 Под липите - турска серија

12.30 Миленичиња во мојот џеб 13.00 Околу оџакот - фолклорна емисија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.10 Топ шоп 14.25 Скај шоп 14.45 Патот кон...со Мухамед Зеќири 16.00 Вести 16.30 Да готвиме заедно

со А. Положани 16.55 Во Центар - eмисија со Васко Ефтов 17.55 Запознајтене емисија 18.25 Дали Знаете? со Дритеро Аме 19.00 Вести 19.45 Америчка серија 20.45 Мини серија 22.20 Диагноза ВИП - интервју 23.00 Вести - на македонски

шоу емисија 15.20 Градот – документарна програма 16.00 Лидери – интервју 16.50 К-15 – Лубриканти – хумористична емисија 17.30 Вести 18.00 Пулс – дебатна емисија 19.00 Вести 19.30 Еуро 2012-спортска емисија 20.15 Зајди, зајди талент – реално шоу 22.00 Вести 22.40 Фантастичните браќа Бејкер – игран филм 00.30 Време на чуда – игран филм 19.50 Зевзекманија - премиера 20.30 Oчајни домаќинки – турска серија 22.30 Измамници – сериски филм 23.20 Метео 5 – временска прогноза 23.25 Вести 00.00 Патување – игран филм длабочините - игран филм 03.20 Насилно влегување игран филм 05.15 Најталент - забавна емисија 05.50 Азиланти - забавна емисија 06.20 Програмата продолжува јазик 23.20 Игран Филм 01.15 Mини серија 02.45 Странски зет - турска серија 03.30 Странски зет - турска серија 04.15 Странски зет - турска серија 05.15 Странски зет - турска серија


ИНФОРМАТОР

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ

светска сила од прв ред. Беше прогласен за цар уште како дете, а власта ја презеде во 1689 година. Се покажа како добар војсководец кога на двапати војуваше со Османското Царство. 1781 - Роден е англискиот инженер и пронаоѓач Џорџ Стивенсон, „таткото на железницата“, кој во 1814 година ја конструира првата упо68 - Римскиот император Нерон треблива парна локомотива. Во извршил самоубиство по еруп- 1825 година ја проектираше прцијата на народното незадовата јавна железничка пруга волство. Тој ја презеде власта Стоктон - Дарлингтон и ги вовепо смртта на царот Клавдиј и во де челичните шини наместо дрпочетокот беше под влијание вените, а во 1829 година ја на својот учител, филозофот изгради и пругата Ливерпул Сенека. Во 64 година избувна Манчестер, на која неговата лопожар во Рим, за кој (иако не е комотива „Рокит“ постигна топотврдено) се смета дека го гаш рекордна брзина од 56 подметнал Нерон. километри на час. Во Њукастел 1661 - Роден е рускиот цар Фјо- во 1823 година ја основа првата дор Трети Алексеевич Романов фабрика за локомотиви. кого по смртта во 1682 го нас1870 - Умре англискиот писател леди неговиот полубрат Петар Чарлс Џон Хафем Дикенс, осноВелики. Фјодор Трети Алексее- вач на социјалниот роман, типивич Романов стана цар во 1676 чен претставник на реализмот. година. Бидејќи беше малолеНапиша околу 20 романи. Дела: тен и болежлив, тој не беше во „Дејвид Коперфилд“, „Оливер состојба самостојно да владее. Твист“, „Пиквиков клуб“, „МалаТогаш со земјата управуваа не- та Дорит“, „Николас Никлби“, говите вујковци. Во текот на не- „Големите очекувања“... говото владеење Русија ја 1892 - Роден е американскиот зацврсти власта на огромните композитор Кол Портер, автор новоосвоени територии во Сина популарни шлагери, музички бир и во источна Украина. комедии и бродвејски мјузикли 1672 - Роден е рускиот цар Пекои се пренесени и на филм. тар Први Алексеевич Романов, 1928 - Медицинскиот гласник на наречен Петар Велики, кој во Британската кралска академија текот на владеењето од 1682 до објави дека микробиологот смртта во 1725 година, руската Александар Флеминг го пронајдржава ја подигна на ранг на де првиот пеницилински анти-

ХОРОСКОП

21.03 19.04

20.04 20.05

21.05 20.06

21.06 22.07

Овен - Денеска ќе имате интересни средби, па затоа внимавајте како се однесувате и на впечатокот што ќе го оставите. Совет: партнерот е заинтересиран за вашите идеи, конечно ќе дојдете до целта. Бик - Во комуникацијата со соработниците ќе имате проблеми, а ако сакате да ги надминете, ќе мора да го прифатите нивното мислење. Совет: препуштете се на емоциите и покажете малку топлина. Близнаци - Нема потреба да влегувате во натпреварувачки однос со луѓе што се под вашето ниво. Бидете достоинствени. Совет: потребна ви е забава за подобрување на расположението. Рак - Покажете à на околината дека имате многу способности, нема потреба да се срамите. Партнерот сака да поминува повеќе време со вас. Совет: ве очекува интересна средба.

23.07 22.08

23.08 21.09

22.09 23.10

24.10 21.11

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

биотик, кој набргу почна масовно да се употребува за спречување инфекции. Флеминг, Флори и Чејн во 1954 година ја поделија Нобеловата награда за медицина. 1945 - Југославија со Велика Британија и со САД постигна договор со кој слободната зона Трст е поделена на две окупациски зони - А и Б. Првата потпадна под сојузничката, а втората под југословенската воена управа. 1991 - Американците ја почнаа евакуацијата на воздухопловната база на Филипините, која беше загрозена од силна ерупција на вулканот на блиската планина Пинатубо. Вулканот беше во мирување 600 години. Благодарение на навременото предупредување, бројот на загинатите Филипинци не беше поголем од стотина, додека 250.000 луѓе останаа без покрив над главата. 1998 - Последниот американски астронаут го напушти „Мир“ со што заврши руско-американската соработка на оваа руска вселенска станица. 1999 - Во кампот на француската бригада на НАТО на спортскиот аеродром „Аџитепе“ кај Куманово, по петдневни преговори, југословенските и генералите на НАТО го потпишаа Воено-техничкиот договор за повлекување на југословенските воени и безбедносни сили од јужната српска покраина Косово.

Лав - Изгледате самоуверено и сметате на поддршката од блиските пријатели. Размислете кому треба да му пратите љубовен сигнал. Совет: јадете здрава храна и вежбајте. Девица - Подобро е да бидете претпазливи отколку подоцна да се каете. Ризикот препуштете им го на другите. Совет: потребен ви е подолг одмор, одете на викенд со драга личност. Вага - Вие секогаш како да сте еден чекор пред партнерот. Затоа доаѓате во конфликт, но на крај вие секогаш сте во право. Совет: потребна ви е поголема организираност. Скорпија - Нема потреба од партнерот да ги криете емоциите и ставовите. Ако имате спротивно мислење, кажете го тоа. Совет: потпрете се на својата интуиција.

45

Денеска е Св. свештеномаченик Терапонт Во времето на своето страдање, во третиот век, Терапонт беше епископ на малоазискиот град Сард, некогашна престолнина на областа Лидија. Неколку години по страшниот прогон на Декиј, што се случуваше во средината на третиот век, императорот Валеријан ги обнови прогоните, издавајќи два едикта против христијаните. Едниот од нив беше насочен против првенците на црквата, т.е. против свештенството. Свети Терапонт до тогашното време се беше истакнал како одличен духовен раководител во својата црква, па како таков беше затворен, воден во окови до неколку градови во Мала Азија, мачен со глад и со жед, камшикуван, а по сите тие страдања, поради цврстината на својата вера, најпосле беше обезглавен во 259 година.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св. Ефрем Ширак Тој бил значаен писател во сириската црква. Го нарекувале „харфа на Светиот Дух“ бидејќи пишувал за Светиот Дух. Во 1920 година, црквата го прогласила за црковен учител. Бил роден во 306 година, во Нисибиси. Уште како млад се одлучил за духовниот сталеж. Се борел против кривоверството што го ширел Ариј. Ариевото кривоверство за Исус Христос го побивал со Светото писмо. Бил познат по заштитата и по помошта што им ја давал на сиромашните во 373 година. Истата година свети Ефрем умрел.

22.11 21.12

22.12 19.01

20.01 18.02

19.02 20.03

Стрелец - Потребна ви е поголема поддршка од пријателите, но тие како да немаат доволно време за вашите проблеми. Време е за нови познанства. Совет: внимавајте што јадете. Јарец - Новата ситуација ви предизвикува тензија. Иако не ви е драго, мора да се соочите со проблемите. Решението е пред вас, но вие како да не го гледате. Совет: опуштете се во природа со добро друштво. Водолија - Еден рак сака повеќе од пријателството што му го нудите. Нема потреба да се двоумите, препуштете им се на емоциите. Совет: неочекувано ќе добиете поголема сума пари. Риби - Имате амбициозни планови, но вашиот успех не зависи само од вас. Тоа ве иритира. Совет: бидете покреативни во извршувањето на работните задачи.


46

РАЗОНОДА

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година

Режија: Крис Милер Почеток: 10.00 и 12.15 „Огледалце, огледалце“ Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Крис Милер Почеток: 12.00, 16.00, 18.00 и 20.00

МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР „Свадбата на Фигаро“ Автор на текст: Пјер Огистен Карон де Бомарше

„Балкан базар“ Режија: Едмонд Будина Почеток: 14.15, 16.15 и 18.00

„Зрното грашок и принцезата“ Почеток: 19.00 КИНО „МИЛЕНИУМ“ „Луѓе во црно“ Жанр: акција, комедија, фантазија Режија: Бери Соненфилд Почеток: 15.00 и 20.00

Режија: Леван Цуладзе Почеток: 20.00 ТЕАТАР ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ

„Скопје ремикс“ Режија: Група автори Почеток: 22.00 сала 2: „Огледалце, огледалце“ Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Крис Милер Почеток: 12.00, 16.00, 18.00 и 20.00

„Одмаздници“ Жанр: акција, авантура, фантазија Режија: Јос Видон Почеток: 17.00 и 22.30

„Што да очекувате кога очекувате“ Жанр: комедија, романса Режија: Кирк Џонс Почеток: 15.00, 17.15, 19.30, 22.00

КИНО „РАМСТОР“ „Мачорот в чизми“ Жанр: авантура, анимација, комедија

ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА

ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00 МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби „Хрватска традиционална музика и идентитетите“ Привремена изложба МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ Изложба на Станко Павлески КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР Изложба на Владимир Симеонов МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: Даут-пашин амам, Чифте-амам и Мала станица Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЗРНЦА НА МУДРОСТА Ако сакате да запознаете еден човек, неговата природа, не гледајте го додека молчи или како зборува, подобро внимавајте како се смее. Ако добро се смее, тогаш е добар човек! Достоевски Кога би добивала по еден цвет секогаш кога

l

33

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

Чесна и мудра власт нема бидејќи желбата за власт е безгранична! Меша Селимовиќ

Децата, тие се нашите идни судии! Максим Горки

32 32

l Делчево

l Штип

32

Велес l

l Радовиш

31

l Кичево

l Неготино

31

l Кавадарци

31

29

32 l Охрид

33

l Кочани

32

l Дебар

l Струга

Во текот на денот ќе дува слаб ветер од западен правец, кој ќе се движи со брзина од 9 километри на час.

30

l

33

32

30

Тоа што може детето да го направи само, оставете го да го направи само! Мишел Монтање

Крива Паланка

33

Скопје l

32

ќе помислам на тебе, би можела засекогаш да шетам во мојата градина! Клаудија Ганди

l Прилеп

Битола

31

l Ресен

l

33

l Струмица

31 l Гевгелија

Денеска ќе имаме стабилно и топло време. Во Скопје минималната температура ќе биде 15 Целзиусови степени, а максималната 33 степени. Влажноста на воздухот ќе биде 41 процент, а видливоста до 10 километри. Индексот на УВзраците ќе биде 7. Биометеото е неповолно за луѓето со хронични болести. Се препорачува внесување поголемо количество течност.

32 11 37 НЕДЕЛА

10 ПОНЕДЛНИК 37

10 ВТОРНИК 35

27

Барселона

33

Букурешт

28

Будимпешта

26

Загреб

31

Софија

33

Атина

32

Приштина

33

Сараево

31

Белград


Рецепт на денот

Овошен ролат ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ:

l l l l l l

5 јајца 5 лажици шеќер 2 лажици масло за јадење 2 лажици млеко 1 прашок за печиво 6 лажици брашно

Фил: l 500 мл слатка павлака l 5 лажици шеќер l 300 г малини l 1 пудинг од малина l 150 г бисквити

" SAGITTARIUS #

KOMI^EN LIK NA KATERINA KRSTEVA

NEPRIJATELSKO ^UVSTVO KON NEKOGO (MN.)

AZISKI NAROD

DOMA]IN, [TEDLIV ^OVEK

EVROPSKA DR@AVA

MERKA ZA SKAPOCENOSTI (MN.) TITAN

HRVATSKA INDUSTRIJA ZA NAFTA

ITALIJANSKI POLICAJCI

FRANCUSKA ARTISTKA

AMPER

Æ

KAVKASKI NAROD (OSETI) MERKA ZA ZEMJI[TE (MN.) ITALIJA

P

REKA KOJA SE VLEVA VO DRUGA PORAKI, ZAVETI

ARGON POSEDUVAWE

RO@BA, DECA (MN.) ITALIJANSKO MA[KO IME

Ä

GRAD VO NIGERIJA KOWSKA POKRIVKA ZAVR[EN ZBOR NA MOLITVA ARTISTKA KATINA

K NUMIZMATI^KI ALBUM ZA ^UVAWE MARKI

LUDOLFOV BROJ DELUMNO POKRIVAWE

Ä

DEL OD PU[KA (MN.) GRAD VO ITALIJA

N

PRISTANI[TE VO ^ILE EPOHA ARTISTKATA MIMIE

A

STRANSKO @ENSKO IME KOZA^KI POGLAVARI ^ITAJTE "DEN#

SIMENS

IRIDIUM KOMPOZITOROT SOS "ISTOK SEVERO ISTOK# SKOPJE

POKAZNA ZAMENKA ILIJA JORGA

IMAGINAREN BROJ ^EKOR

EDEN OD MAR[ALSKITE OSTROVI AVSTRIJA

STOLB VO VID NA ^OVE^KA FIGURA

9 7 4 5 1 5

8 7

8 4 5 8 1 5 2 6 3

7 4 4 9 8 1 7 5 2 3 6 1 3 7 9 4 5

6 1 4 2 3 7 8 5 1 7 2 7 8 1 5 5 6 2 6 9 8 2 9 4 5 6 7 3 4 9 6 5 1

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: MATEMATIKA, ANA KARINA, PRITOKA, ARI, AMANETI, AR, PORODI, IBO, KOZIMO, AMIN,PI, NI[ANI, NATKRIVAWE, ARELIJA, ERA, ATAMANI, IR, ISI, OVA, I, S, ENIVETOK, KARIJATIDA; SUDOKU: 1) 974 512 683, 583 649 172, 162 378 459; 327 495 861, 649 183 527, 851 726 394; 495 261 738, 738 954 216, 216 837 945; 2) 327 698 541, 196 452 378, 845 173 962; 278 369 154, 513 824 796, 469 517 823; 981 245 637, 734 986 215, 652 731 489

Се матат 5 јајца со 5 лажици шеќер, а потоа се додаваат 2 лажици масло за јадење, 2 лажици млеко, прашокот за печиво и брашното. На тава обложена со хартија се пече тестото околу 20 минути. Откако е печена, кората се става во мокра крпа. Слатката павлака се мати со 5 лажици шеќер, а потоа се додаваат малините, подготвениот и оладен пудинг и мелените бисквити. Кората се мачка со филот и се витка во ролат. Ролатот одозгора може да се декорира со шлаг-пена и со овошје.

K

É

NAUKA ZA KVANTITATIVNI ODNOSI NA REALNIOT SVET

Æ

ПРИГОТВУВАЊЕ:

47

РАЗОНОДА

Сабота-недела, 9-10 јуни, 2012 година


ВИЦОТЕКА

Разговараат момче и девојка: - За тебе ќе скокнам во студена река, ќе препливам океан, ќе прескокнам вулкан ќе... - А, да дојдеш кај мене дома вели девојката. - Ама не можам, надвор паѓа некој ситен дожд! * * * Се сретнале Мујо и Хасо во пустина, Мујо носи телефонска говорница, а Хасо - вреќа

со камења. Хасо го прашува Мујо: - Што ќе ти е телефонска говорница? - Па, заради лавовите, ако некој почне да ме брка, ќе влезам во говорницата и ќе барам помош! А, зошто ти е тебе вреќата со камења? - Па, исто, заради лавови, ако некој почне да ме брка, ќе ја пуштам вреќата и побрзо ќе трчам! – одговара Хасо.

ТИКЕТ СЕК Ј Холандија Данска Шарапова Ерани

1

1

Коефициент 6.1

Гаерманија Португалија Аргентина Бразил

GG

2

Den 09 Juni  

Dneven Vesnik Den