Page 1

ДЕН ЗА УБАВИНА

www.den.mk

vo ovoj broj prilog

10 o

Понеделник 9 април 2012, Година 1, број 23

цена

Врнежливо за Велигден, нестабилно цел април

6

РУСКИ „ГАЗПРОМ“ НАЈЗАГРЕАН ДА ГО КУПИ ГРЧКИ „ХЕЛЕНИК“

Русите го преземаат нафтениот бизнис? 7

Единствената рафинерија во Македонија, која сега е во грчка сопственост, ќе добие руски газдa

За СДСМ проблем 86.000 потписи? 2-3

АКТУЕЛНО:

ВЕСТИ

Јавното здравство стана улично

4-5

СВЕТ

Европа - континент што тоне

16-17

СПОРТ

Ги прокоцкавме Олимписките игри

24-25


2

ВЕСТИ

Понеделник 9 април, 2012 година

НАЈГОЛЕМАТА ОПОЗИЦИСКА ПАРТИЈА СЕ ПРЕМИСЛИ ЗА РЕФ

КОМЕНТАР

Билјана Б. ПЕТРУШЕВА

Толку од Лондон! Не кажале залудно, „прво скокни, па кажи оп“! Ние „опнавме“ со ракометарите пред Лондон и треснавме во квалификациите во Гетеборг. И ракометарите, и медиумите, и РФМ, и „фалангата“, па дури и Владата се залета и прати 500 навивачи на свој трошок сигурни дека таму горе ќе ја освоиме Скандинавија и како големи победници ќе тргнеме кон Лондон. Се дигна дијаспората, засвири „Громот“... Арно ама, сметките не ни излегоа на пазар. Од сите гаранции и изјави колку сме јаки, како сега, по ЕП во Србија, сите се плашат од нас, како ЕХФ ќе нè респектира, судиите ќе дуваат за нас.... остана едно големо ништо. Да, сето тоа ќе беше така ако ние бевме силни и ако во Гетеборг одигравме како во Србија. Но, во Гетеборг бевме само збунето дезориентирана, импровизирана репрезентација. Противниците нè прочитаа како буквар, а ние не сменивме ни буква од Србија и бевме фрустрирачки немоќни. Не држат вода оправдувањата дека малку ни било времето за подготовки бидејќи тоа беше исто и за Унгарците и за Швеѓаните. Шупливо е и дежурното оправдување дека клупата ни е куса, ама дека Македонија нема други ракометари од репрезентативен тип, дека е тешко во краток период да се вклучи нов играч што ќе влезе во системот на игра на репрезентацијата, како што вели селекторот. Можеби немаме 14 играчи како Кире Лазаров или како Наумче Мојсовски, ама дека немаме други играчи како „избраните“ што седат на клупата, па баш и не е „жива вистина“. А, да не се лажеме ни дека успех било тоа што сме играле во квалификации, а не е неуспех тоа што не сме се пласирале во Лондон. Неуспех е, и тоа голем! Ова беше голема и последна олимписка шанса за оваа генерација. Нема друга. Дојдовме на чекор до Олимписките игри и се сопнавме на сопствените глупости... Памет во глава за јуни, за да не останеме и тогаш само на „успехот“ да играме во бараж за СП 2013, а мундијалот да го гледаме на ТВ! ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: „Вила Принт“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач - Живко Серафимовски, Управител - Дејан Костадиноски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Маја Анастасова, Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Александар Божиновски Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Владимир Димовски Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

За СДСМ проб

Опозициската партија не сака да влегува во сценариото на власта и ќе се фокусира на економско-социјалните проблеми во државата Ана АНАСТАСОВСКА

С

о ци јал де мо крати те се отка жа ле од намерата да организираат ре фе рен дум за проме ната на ими њата на ули ци те би деј ќи процениле дека нема да можат да ги соберат потребните потписи за тоа, дознаваме од партиски извори. Ова било процена на лу ѓе од потес ното парти ско ра ко водс тво откако Градот го отфрли нивното барање за распишување ре ферендум за менување на имињата на скопските улици. Станува збор за околу 86.000 потписи, што, според Законот за ре ферендум, е 20 проценти од вкупниот број избирачи запиша ни во из би рач ки от спи сок во Град Скопје. Бројката не е за занемарување, но не би треба ло да прет ставува проблем за нај голе мата опо зи ци ска парти ја. Се пак, СДСМ нема да вле зе во таа операција. - За СДСМ не прет ста ву ва ни ка ков проблем да ги собере потребните потписи од гра ѓа ни те за одр жу ва ње ре фе рен дум. Имај ќи пред вид де ка не кол ку пати со оп штивме оти и лустрацијата и промената на имињата на улиците ВМРО-ДПМНЕ свесно ги злоупотребува за да го оттргне внима ни е то на јав но ста од еко ном ската мизерија во која ја втурна Македонија, нашата политичка процена е дека секоја ини-

цијатива за собирање потписи само за ова пра ша ње е вле ту ва ње во сце на ри ото на власта, што нема да го дозволиме. Економско-социјалните проблеми на граѓаните, за СДСМ, остануваат врвен приоритет - изјави Еми ли јан Стан ко виќ, порт па рол на СДСМ. Советничката група на СДСМ, пред две недели, во Градскиот совет подне се предлог за спроведување референдум за менување на имињата на улиците во главниот град, но овој предлог веднаш беше одбиен од власта, по што социјалдемократите тогаш ја напуштија седницата на Советот. На истата седница, Градот ја изгласа и одлуката за менување на околу 300 улици во главниот град. По ова, партиски функционери најавуваа дека ќе го покренат прашањето за референдум преку собирање потписи, но се остана само на „празен муабет“. - И на централно и на локално ниво ќе ги исцрпиме сите форми на институционална демократија во обид да ги поправиме погрешните политики и да ја вразумиме владејачката коалиција. Доколку не се случи тоа, отворени се повеќе опции за различни форми на улична демократија - најавија партиски функционери на СДСМ по освојувањето на одлуката за скопските улици. Вла дата во че тврто кот à да де зе ле но светло на иницијативата на Град Скопје за ме ну ва ње на ими њата на ули ци те. Се га

Дедо Тед од Канада почина на 108 години

Во Канада, во Сатон Вест, почина Методија (Тед) Петков, најстариот Македонец во светот, кој на 31 јануари годинава го прослави 108-от роденден. Во Генералниот конзулат на Македонија во Торонто велат дека Петков на јубилејната прослава по повод државниот празник 8 Септември, на покана од генералниот конзул на Македонија во Торонто, Драган Ѓурчевски, го подигнал македонското знаме во паркот пред Парламентот на Онтарио во Торонто. Петков е роден во селото Цапари, Битол-

ско, а во Торонто се доселил во 1930 година. Како пасиониран колекционер на спортски автомобили, речиси до последните денови од животот го возел својот најнов „форд мустанг“ и секојдневно активно играл голф со пријателите. - Дедо Методија, живеејќи ја единаесеттата деценија од својот живот, пленеше со својата харизматичност и виталност и беше мошне популарен меѓу македонската заедница во Канада - велат од Генералниот конзулат на Република Македонија во Торонто.


ВЕСТИ

Понеделник 9 април, 2012 година

3

ЕРЕНДУМОТ ЗА СКОПСКИТЕ УЛИЦИ

лем 86.000 потписи?

Советот повторно ќе ја разгледа, по што ќе следи ко неч но изгла су ва ње. Спо ред ин формации од Градот, одлуката би се нашла на дне вен ред по ве лигден ски те

празници. Во конечната листа, која беше усво ена на Советот во Град Скопје, како нови имиња на улици, меѓу другите, се предложе-

ни: 5 Мај - Ден на паднатите херои на Алба ни ја, Бо рис Трај ковски, Вац лав Ха вел, Голи Оток, Жртвите на Блаце, Зоран Ѓинѓиќ итн.

Новата лустрација влегува во Собрание Новите измени на Законот за лустрација, кои ги предложи владејачката ВМРО-ДПМНЕ, денеска ќе влезат во собраниска процедура, информира координаторот на партијата, Силвана Бонева. Иако овие предлози предизвикаа бурни реакции кај дел од јавно ста, особено кај опозицијата, власта е децидна дека ќе ја спроведе лустрацијата до крај. Поддршка за најновите измени викендов даде лично

премиерот Никола Груевски. Тој нагласи дека сите до сиеја на лично стите што ги опфаќа новиот предлог-закон треба да бидат објавени на интернет. - Сите досиеја, сите текстови на досиеја, целата содржина што по стои треба да се објави на интернет и да нема вакво или онакво толкување. Секој граѓанин да може да прочита, доколку го интересира, за некое лице за кое се зборува дека во време-

то бил кодош. Сè да биде транспарентно и да биде видливо за целата јавност за секој граѓанин во Македонија да може, како на интернет, така и во Архивот на РМ, со свои очи да прочита - изјави Груевски. Токму објавувањето на до сиејата беше една од причините поради кои СДСМ најави дека измените нема да добијат нивна поддршка. Ставот на најголемата опозициска партија е дека ја

поддржуваат лустрацијата, но дека измените не се во согласност со Уставот и законите за заштита на лични податоци и за класифицирани информации. Уставниот суд пред де сетина дена укина 12 члена од Законот за лустрација. Со тоа, новинарите, адвокатите, поранешните функционери, верските и невладините организации куртулија од проце сот на лустрација.


4

ВЕСТИ

Понеделник 9 април, 2012 година

ЗА КРИТИЧАРИТЕ НА ВЛАСТА САМО ТРОШКИ

Владини пари само за провладини невладини

Најголемиот дел од невладините организации имаат годишен буџет до 100.000 денари, а само пет организации делат буџет од еден милион евра Игор ЧАВЕСКИ

Невладините организации што важат за критички настроени кон власта реагираат дека во изминатите неколку година станало невозможно да дојдат до средствата што Владата секоја година ги издвојува за граѓанскиот сектор. Но, според нив, власта е особено дарежлива кога станува збор за организации кои се полни со фалби за владините проекти. Останатите, како што велат, добиваат само трошки. Поради тоа, голем дел веќе и не се пријавуваат на владините огласи за доделување финансиска помош. - Веќе неколку години не се пријавуваме бидејќи станува збор за мали суми од неколку илјади евра. Покрај тоа, чуден е и составот на луѓето што се во комисијата што одлучува која организација ќе добие пари, и во неа седат министри - вели Фани Каранфилова-Пановска од Институт отворено општество. Владата годишно од буџетот одвојува околу два милиона евра за финансирање невладини организации. Која организација колку пари ќе добие треба да зависи од проектите што невладините организации ги доставуваат како план за работа за годината што доаѓа. Голем дел од невладините организации што изминатата година не ја штедеа власта кога станува збор за критиките за нејзината работа велат дека веќе добиле сигнали оти владини пари ќе има само за тие што биле „нежни“ во критиките кон актуелната власт.

Граѓанските организации нагласуваат дека е очигледна намерата на власта да го маргинализира и стави под свое невладиниот сектор. За тоа доволно говори податокот што од 11.350 невладини организации во моментов функционираат само 3.500. За нивното намалување многу придонел Законот за невладини организации и здруженија од 2010 година, во кој се вградени многу построги услови за регистрирање и функционирање на граѓанските организации. Во предлог-стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор, изработена од Одделението за соработка со невладините организации, стои дека најголем дел од невладините организации имаат годишен буџет до 100.000 денари, а само пет организации делат буџет кој е поголем од еден милион евра, како и тоа дека овие бројки треба да се имаат предвид кога се планира политиката за нивно финансирање. Една од организациите која важи за критичар на власта, па поради тоа и тешко доаѓа до пари од владини проекти, е и „Плоштад Слобода“. Таа беше особено гласна во критиките кон власта за проектот „Скопје 2014“ и изградба на црква на плоштадот во Скопје. - Конкуриравме за средства од владината ЕЛЕМ и веднаш бевме одбиени. Сметам дека главниот проблем е во нетранспарентниот однос на Владата и затоа речиси секогаш пари добиваат т.н. државни невладини организации - вели Никола Наумовски од „Плоштад Слобода“.

ТУРКАНИЦИТЕ И ПАРТИЦИПАЦ

Здравс

Наместо да воведат ред во здравствените установи, надлежните ја замајуваат јавноста со бесплатните, пригодни прегледи

Менче А. ТОЧИ

Б

есплатните прегледи, кои повремено ги организира Министерството за здравство, станаа единствената шанса за повозрасните и посиромашните луѓе да се прегледаат и да ги направат потребните анализи, коментираат граѓаните за „Ден“. Изминатите денови, во акциите по повод Денот на здравјето, редици луѓе, на дожд, студ и сонце, трпеливо чекаа да го измерат притисокот, да проверат колку им е шеќерот во крвта, да си го прегледаат видот. Некои од нив колабираат чекајќи гладни да дојдат на ред. Но, и тоа е „побезболно“ отколку да се впуштаат во секојдневните турканици по амбуланти, да чекаат за закажување термини и за сето тоа да издвојат партиципација од своите скромни примања. - Сето тоа е фатаморгана, свртување внимание дека нешто се случува, а, всушност, овие прегледи можат да се направат во амбулантите, без голема помпа. Само државата треба да се организира добро. Така ќе се намалат и трошоците и малтретирањето на граѓаните - изјави за „Ден“ Методија Трајков, експерт за јавно здравство. Но, пациентите се задоволни и од оваа можност да си го превенираат здравјето.

Иванов: НАТО не можe да го игнорира Хаг Пре судата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг не може да биде игнорирана од никого, ниту од Грција ниту, пак, од НАТО како организација, вели претседателот Ѓорге Иванов во интервју за грчкиот весник „Катимерини“. Затоа, Иванов смета дека на мајскиот самит во Чикаго, прв по хашката пре суда, во однос на Македонија треба да дојде до промена на заклучокот од самитот во Букурешт во 2008 година. - Противправното дејство кое беше констатирано од Меѓународниот суд на прав-

дата не се случи во некоја меѓународна невладина организација или асоцијација, па да биде игнорирано. Напротив, имаме заклучок од еден самит, самитот во Букурешт, кој е неодржлив во новонастанатата ситуација, кој треба да биде променет со заклучок на друг самит, самитот во Чикаго. Не смее да се избегнува почитување на договорите, пре судата, меѓународното право, со повикување консензус. Како би изгледал денешниот поредок ако договорите не се почитуваат – изјави претседателот Иванов.

Оценувајќи ја како исклучително значајна, очекува дека пре судата ќе му олесни на грчкото лидерство да ја промени перцепцијата и политиката кон Македонија на одговорен начин. - Правниот дел е јасен. Се надевам и верувам дека грчките политичари ќе увидат оти со непочитување на договорот потпишан од страна на актуелниот претседател Каролос Папуљас се прави голема штета на угледот на државата и нејзината позиција како доверлив меѓународен партнер - вели Иванов.


ВЕСТИ

Понеделник 9 април, 2012 година

5

ИЈАТА ГИ ИЗБРКАА ПАЦИЕНТИТЕ ОД АМБУЛАНТИТЕ

твото стана улично

практика и во други земји. Само на Денот на здравјето околу 3.000 граѓани ја искористија можноста да извршат бесплатни прегледи на 38 пункта низ земјава. - Во Македонија бесплатните прегледи станаа можност која не се испушта бидејќи сиромаштијата и нискиот стандард на граѓаните ги одведоа во ќор-сокак. Од бесплатен и доброорганизиран здравствениот систем, кој беше добар пример за многу држави, се претвори во систем во кој сè се плаќа - велат лекарски извори. Бесплатните лекарски прегледи се одвиваат под шатори или на отворено. Најчесто се организираат од пролет до есен и секогаш се многу посетени. Во некои пунктови доаѓаат и по 500 граѓани дневно. Во лето, кога температурите ќе се искачат и до 40. степен, ситуацијата е драматична бидејќи на жешкото време ретко кој издржува да чека на ред. Ретко овие прегледи се организираат во болници и тогаш е најголемата „тепачка“ за ред.

ТОДОРОВ ЌЕ ОБУЧУВА И ЌЕ ОРГАНИЗИРА

- Редовно доаѓам кога се организираат вакви прегледи. Тоа за нас, пензионерите, со мали пензии, е добра можност да се прегледаме, да направиме анализи бидејќи во здравството сè се плаќа, за сè бараат партиципации - изјави седумдесет и петгодишната Вера Давчева. И осумдесет и едногодишниот Борче Стефановски дошол дури од населбата Драчево за да си го прегледа видот, да си го измери оч-

ниот притисок. - Што да правам кога на клиника се чека многу, се плаќа партиципација за секоја направена услуга, а јас со инвалидска пензија не можам финансиски да го издржам тоа. Еве го загубив видот затоа што немам пари за да се прегледам - вели Стефановски. Бесплатните здравствени прегледи обично се организираат по некој повод, обично кога се одбележува ден на некоја болест и се

Министерот за здравство, Никола Тодоров, најави дека обуката на кадарот и организацијата во болниците ќе бидат главните предизвици со кои ќе се справува македонското здравство до одбележувањето на следниот 7 април - Светски ден на здравјето. - Оваа годи на по ве ќе ќе се фо куси ра ме на обу ката на здравстве ни те ра бот ни ци и на зголе му ва ње на зна е њето и ве шти ни те во здравството, подо бра ор га ни за ци ја на здравстве ни от си стем во делот на ор га ни за ци ја на па ци ен ти те и на ма лу ва ње на тур ка ни ци те во бол ни ци те - из ја ви Тодо ров.

Нема отпуштања во администрацијата Административците нема да бидат избркани од работа, дури и да се суфицит во некоја институција, вели министерот за информатичко општество и администрација, Иво Ивановски, во интервју за „Радио Слободна Европа“. - Ние доне совме измени на законите за државни и за јавни службеници, каде што се овозможува мобилност. Доколку во некои институции се утврди суфицит, поголем број вработени од што е потребно во тој момент, тогаш ќе можат двајцата функционери да

склучат договор, институцијата во која има дефицит да може да преземе дел од вработените - посочува министерот Ивановски. Тој нагласува дека се прават анализи за проверка на лицата кои се определени од институцијата како суфицит и кои треба да преминат во друга институција. - Во врска со проце сот на „пребројување“ на администрацијата, тука има проблеми што Уставниот суд донел неколку одлуки за бришење од регистарот на јавни службеници. И покрај тоа што дел од меди-

умите по стојано шпекулираа дека Министерството го нема подготвено регистарот, има два термина кои треба да се раздвојат. Еден е регистарот кој беше готов, а вториот е извештајот - вели Ивановски. Тој во интервјуто даде и нејасна информира дека „во државната администрација има 14.800 вработени, а во јавната администрација, откако Уставен суд ги укина тие гранки, остана ле мал број, околу 10.700 вработени, со што вкупниот број на административците изне сува 118.000“.


6

ВЕСТИ

Понеделник 9 април, 2012 година

ВРЕМЕТО ВО НАРЕДНИОТ ПЕРИОД ЌЕ ПРОДОЛЖИ ДА ИЗНЕНАДУВА

За Велигден дожд и сонце, нестабилно цел април Соња Т. ЈАНКОВСКА

Температурата ќе варира исто како и времето. Стабилизација се очекува на крајот на месецов.

В

о сед ми цата на ве лигден ски празници времето нема да ни биде нак ло не то. Студе ни от бран што ја за фати зем ја ва ќе потрае и во де но ви те што следу ва ат. За сон це и по ви со ка тем пе рату ра ќе поче ка ме. Оваа неде ла, по ра ди студе ната воздуш на ма са што до а ѓа од се вер, се оче ку ва студе но вре ме, со се ве рен ве тер и по вре ме ни вр не жи, а на пла ни ни те мож но е да па ѓа снег. Во текот на овој ден најниската температура ќе се движат од -3 во Маврово до 4 сте пе ни во Ге вге ли ја, и 0 сте пе ни во Скопје, додека максималната ќе се движи меѓу 7 и 13 степени. Во текот на денот синоп ти ча ри те нај а ву ва ат за си лен се ве рен ве тер прос леден со снег на по ви со ки те ме ста. Уште по студено ќе биде утре. Температурата ќе падне за 10 степени, особено утрин ски те, кои низ це лата зем ја ќе бидат под нулата. Минималната температура ќе биде - 7 степени, а максималната од 10 до 16 степени. Температура под нуНиската температура овој период негативно ќе влијае врз овошните култури, кои сега се во фаза на цутење. Аргометеоролозите предупредуваат земјоделците да преземат соодветни заштитни мерки за да ги спасат овошките и да имаат квалитетен и богат род.

лата се очекува и в среда. Времето ќе биде претежно облачно, со благо зголемена дневна температура. Не што потоп ло вре ме си ноп ти ча ри те нај а ву ва ат за че тврток ко га утрин ската температура ќе биде над нулата, а максимал ната ќе се искачи до 17-от сте пен. Точно пред Велигден, односно за петок, се прогнозира променливо облачно време со слаб дожд, ми ни мал на тем пе рату ра од 1 сте пен, но по ви со ка днев на тем пе рату ра до 22 сте пе ни. За вре ме на праз нич ни от

викенд, времето нема да се поправи, можни се врнежи, а температурата ќе варира од 1 сте пен во утрин ски те ча со ви до 21 степен во текот на денот. Подол го роч ни те прог но зи нај а ву ва ат не стабилно време во текот на целиот ме сец. Спо ред пред ви ду ва њата на спе ци ја ли зи ра ни те веб-стра ни ци, во април ќе доминираат врнежливи денови и пониска температура. Благо затоплување и сончеви де но ви гра ѓа ни те може да оче ку ва ат дури кон крајот на ме сецов.

Ромите сè уште сонуваат за подобар живот

Македонија со усвојувањето на „Ромската декада“ се обвр за не само морално, туку и законски да го подобри интегрирањето на ромската популација во општествената заедница. Сепак, поголемиот број Роми во Македонија сè уште живеат во беда. На Светскиот ден на Ромите, 8 април, тие велат дека декадата изминува, а промени на подобро не се чувствуваат. - Никој не води сметка за

ромското население. Секој по себно си прави свои проекти за да извлече нешто од ромската декада, а Ромите да ги остави во кал - вели жител на единствената ромска населба во Македонија, Шуто Оризари. Невладините организации се децидни дека приоритет во ромската декада е образованието на ромската популација. Благодарение на стратегијата за интеграција на Ромите, поведена е и иницијатива за опис-

менување возрасни Роми, со помош на Институт отворено општество и УНИЦЕФ. Сепак, степенот на неписменост кај Ромите сè уште е висок. Според статистичките податоци, околу 90 проценти од неписменото и полуписменото население во Македонија се Роми. Во Македонија официјално живе ат околу 55.000 Роми, но се проценува дека нивниот број е трипати поголем. Македонија се гордее со

тоа што е прва држава во која Ромите се признаени како конститутивен народ, а Шуто Оризари е единствената ромска населба во Европа. Сепак, статистиката е поразителна. Дури 90 проценти од Ромите во Македонија живе ат во тешка сиромаштија, во неурбанизирани населби без образование и без работа. Двае сет проценти од вкупниот број не можат да си го купат најнеопходното за живот.


Понеделник 9 април, 2012 година

ПАРИ

7

„ГАСПРОМ НЕФТ“ НАЈСЕРИОЗЕН КУПУВАЧ НА „ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛЕУМ“

„Окта“ ќе точи руска нафта

Р

Наташа СТОЈАНОВСКА

ускиот нафтен гигант „Гаспром нефт“ е заинтересиран за грчки „Хеленик петролеум“, пишува весникот „Гардијан“. Според информациите на весникот, петтиот по големина нафтен гигант од Русија е заинтересиран за купување на акциите на грчки „Хеленик Петролеум“, што ги продава државата. Информацијата за „Гардијан“ ја потврдил и главниот извршен директор на „Гаспром нефт“, Александар Диуков. Оваа фирма е дел од руската компанија што го држи монополот за извоз на гас – „Гаспром“. Владата во Атина е во потрага по купувачи за своите 35,5 проценти од акциите во рафинеријата, во вредност од 630 милиони евра. Планот за приватизација на грчката нафтена компанија е договорен со ЕУ и со ММФ. Грчката нафтена компанија „Хеленик петролеум“, преку својата фирма „Елпет Балканика“, е сопственик на дел од скопската рафинеријата „Окта“. Тендерот за продажба на акциите на „Хеленик петролеум“ што ги по седува грчката влада ќе биде објавен во мај. Сепак, продажбата на државните акции

Владата во потрага по инвестиции од Русија

Русија е новата дестинација, каде што во следните четири дена владина делегација од Македонија ќе лови инвеститори. Но, освен тоа, најверојатно, на средбите со владините претставници од руска страна, македонскиот тим повторно ќе го отвори прашањето за рускиот клириншки долг. Станува збор за сума од околу 60 милиони долари, пари што поранешниот Советски Сојуз à ги должи на Македонија. Овие средства Русија треба да à

ги врати на Македонија со учество во проектот за гасификација на земјава. Веќе неколкупати досега двете држави потпишуваат спогодби за намирување на рускиот клириншки долг, но сето тоа останува само на хартија. Во меѓувреме, на терен во Македонија се прави студија за животната средина, ќе има јавни расправи во осум града, а до руската влада е испратена целата техничка документација за проектот за гасификација, но се чека одговор. Инаку, со можностите за инве стирање во земјава, руските бизнисмени ќе ги запознае тим предводен од министерот за финансии, Зоран Ставрески. Инвестициите од Русија во Македонија се на многу ниско ниво. Лани во државата влегле руски директни инве стиции од 5,1 милиони евра. Како клучна инвестиција во земјава се смета руски „Лукоил“. Н.С

засега не значи дека „Окта“ веднаш ќе добие нов газда, со оглед дека мнозински сопственик на „Хеленик петролеум“ е грчката групација „Лацис“. Сè уште е неизвесно каков потег ќе преземе семејството Лацис иако во јавно ста се шпекулира дека имаат намера да ги продаваат или затвораат капацитетите што ги по седуваат на Балканот. Како планот за приватизација на грчки „Хеленик петролеум“ ќе се одрази врз рафинеријата „Окта“, која држи и 70 проценти од пазарот на Косово, допрва ќе се види. Грција во меѓувреме е под директна закана од Иран, од каде што стигна најава дека ќе се прекине испораката на сурова нафта. Сепак, македонските власти не очекуваат земјава да има проблем со нафтените деривати. Инаку, рафинеријата во Миладиновци е златна кокошка и е единствената компанија од Македонија што се наоѓа на листата 500 најуспешни компании во средна и во источна Европа. „Окта“ на оваа листа е на 400. место. Неофицијално, во деловните кругови се шпекулираше дека интерес за влез во „Хеленик петролеум“ пројавуваат Унгарците од МОЛ и француска нафтена компанија.


8

ПАРИ

Понеделник 9 април, 2012 година

СОЈУЗОТ НА СИНДИКАТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЈА ПРЕСМЕТА МЕСЕЧНАТА ПОТРОШУВАЧКА

Нема живот без 50

За да го помине февруари, на про сечно четиричлено семејство му биле потребни повеќе од 31 илјада денари, додека нето-платата е со про сек од 20.982 денари

П

Мишко ИВАНОВ

овеќе од 31 илјада денари биле потребни за едно четиричлено семејство да го помине февруари, покажуваат податоците што ги подготви Сојузот на синдикатите на Македонија. Откако Државниот завод за статистика веќе не пресметува потрошувачка кошничка бидејќи погрешно се толкувала и се користела како индикатор за сиромаштија, тоа сега го прави ССМ. Оттаму велат, нивната минимална кошничка е поре а лен модел на пресметување на трошоците на живот. Во нејзината изработка се тргнува од вредно ста на потрошувачката кошничка што ја подготвува Државниот завод за статистика. Вредно ста на статистичката кошничка, која вклучува 63 производи, во 2010 година се движеше меѓу 11.900 и 12.650 денари. Меѓутоа, исхраната и пија лаците не се единствениот трошок за нормално функционирање на едно семејство. Исхрана и пијалаци - 13.126 денари, домување - 9.987 денари, хигиена - 2.118 денари, превоз - 2.335 денари, облека и обувки – 1.846 денари, култура - 1.070 денари и одржување на здравјето - 555 денари. Толку му требало на про сечното четиричлено домаќинство за да го преживее најкраткиот ме сец во годината. Што, за македонски услови е сосема невозможно, со оглед на ограничените сретства со кои се преживува. - Типот на претпо ставеното домаќинство е четиричлено семејство, кое живее во дом од 50 квадратни метри и не по седува автомобил. Синдикалната минимална кошничка вклучува седум групи, и тоа: исхрана и пијалаци, домување, хигиена, превоз, облека и обувки, култура и одржување здравје - велат од Синдикатот. Сепак, овие податоци јасно го потенци-

ГРЧКО СЕМЕЈСТВО ЗА ПРАЗНИЦИТЕ ЌЕ ПОТРОШИ 102 ЕВРА Годинава велигденската трпеза за Грците ќе биде поевтина, покажуваат податоците на Националната трговска федерација, според кои, за разлика од лани, цената на ме сото е пониска, во про сек, за 10,44 отсто, а зеленчукот и овошјето за 5,80 отсто. За празниците граѓаните најмногу под-

готвуваат јагнешко ме со, кај кое е забележано поевтинување од 17,11 отсто. Податоците на Федерацијата покажуваат дека годинава петчлено семејство ќе потроши, про сечно, 102 евра за велигденската трпеза. Минатата година оваа сума била 114 евра.


ПАРИ

Понеделник 9 април, 2012 година

9

КОШНИЧКА

0 евра

раат големиот јаз кој по стои меѓу потрошувачката кошничка и про сечната исплатена нето-плата (последен податок 20.982 денари). Секако, на сето тоа се додава и бројката за невработено ста, која во април годинава официјалната статистика ја регистрираше на 31,8 процент. - Синдикалната минимална потрошувачка кошничка покажува само колку е низок стандардот на македонските граѓани. Исто така, треба да се има предвид и податокот дека голем е бројот на вработени што земаат плата далеку пониска од про сечната ме сечно исплатена нето-плата. Тоа значи дека сиромаштијата е најголемиот проблем на едно македонско семејство вели за „Ден“ Драган Тевдовски, доцент на Економскиот факултет при УКИМ. Домашната експерт ска јавност сугерира властите под итно да пре земат мерки за решавање на проблемот со сиромаштијата, која од година во година сè повеќе се продлабочува. Ситуацијата дополнително ја усложни и свет ската економска криза, а сега рекордните цени на нафтата на свет ските бер зи, кои ја погодија и Македонија и предизвикаа зголемување на цените на бензините, на парното, струјата и на основните прехранбени производи. Инаку, неодамна Владата соопшти дека во наредните 20 ме сеци во Македонија ќе се имплементира проектот „Поттикнување на социјалната инклузија и инклузивен пазар на трудот“. Главната цел, според министерот за труд и социјална политика, Спиро Ристовски, е излез од сиромаштијата и социјалната исклученост на македонските граѓани од ранливите категории.

МИНИМУМ 70 ЕВРА ЗА ВЕЛИГДЕН ВО ХРВАТСКА Ос нов ната потро шу вач ка кош нич ка со храна и пија лаци за велигденската трпе за на четиричлено семејство во Хр ват ска ќе би де речи си 70 евра, кол ку што чи не ше и ми натата годи на, оце ну ва ат Не за вис ни те хр ват ски син ди кати. Ос нов ната кош нич ка, ко ја ја по кри ва праз нич ната тр пе за на че ти рич ле но се мејс тво за че ти ри де на (од Ве ли пе ток до вто ри от ден на Ве лигден) содр жи ри ба, но од по е вти ни те, те ле шко, пи ле шко, са лати, слатки, овош је, со ко ви.

Охридска плажа само со договор за закуп

За три дена истекува рокот за издавање под конце сија на плажите на охридското крајбрежје. Во моментов, ниту една плажа нема закупец. Со конце сионерите што до сега менаџирале не се склучува договор за по стојан закуп, што значи договорите на сите се истечени уште лани во септември. Тоа важи за сите 15 плажи. - Доколку некоја плажа не успееме да ја дадеме под закуп, тогаш ниту едно правно или физичко лице нема да има

право да оперира со таа плажа, односно ќе биде слободна за користење на сите граѓани на Република Македонија и странски туристи - изјави министерот за транспорт и врски, Миле Јанакие ски. Владин тим, пак, неодамна при посетата на најбогатиот човек на светот, милијардерот Карлос Слим, организираше гала-вечера на плажата „Кадмо“ во Охрид, која, исто така, е без стопанственик. Претходно, плажата беше во рацете на „Фаланга алфа тим“ од Охрид. Н.С.

За стопанството нови 100 милиони евра од ЕИБ Европската инве стициска банка (ЕИБ) идниот ме сец треба да одобри нов кредит од 100 милиони евра за македонските компании. Кредитната линија ја договара Владата, подготовките се при крај, а дотогаш и Бордот на банката ќе го одобри заемот. Се работи за кредитна линија со ниски, субвенционирани каматни стапки, од која домашните претпријатија веќе искористија 150 милиони евра. Парите се користат за нови инве стиции. Инаку, на

новиот заем се работи по владино барање, а во консултации со стопанството. Од Македонска банка за поддршка на развојот и од Министерството за финансии по сочуваат дека заемот, најверојатно, ќе се одобри до крајот на мај. Потоа законот за задолжување ќе треба да ја помине собраниската процедура, по што фирмите ќе може да аплицираат за кредит. Или, парите ќе му бидат до стапни на стопанството некаде во втората половина од годинава.

Катарците ни доаѓаат на увид Катарска делегација доаѓа во Македонија за да ги скенира можно стите за инве стирање во земјава, најави премиерот Никола Груевски. - Тоа ќе биде експерт ска делегација, која ќе треба да ги утврди за нив приоритетните и профитабилните проекти во кои би можеле да инве стираат. Ние во Катар

пре зентираме поголем број про екти во различни крупни компании и пред самиот емир и премиер, како и пред министерот за енергетика и директорите на најкрупните компании - изјави Груевски. Сепак, сè уште не е утврден точниот датум кога треба да пристигне катарската делегација.


10

ДОСИЕ

Понеделник 9 април, 2012 година

Среде Скопје фатени африкански илегалци

При претрес на куќа на булеварот Иво Лола Рибар полицијата во петокот открила дваесетина илегалци од повеќе држави од северна Африка, кои пристигнале со воз од Гевгелија. Истиот ден е откриена втора група со илегален престој, кои доаѓаат од Пакистан, во акција во воз, кој, исто така, влегол во земјава преку граничниот премин „Богородица“. Споед првичните информации, крајна дестинација за илегалците било селото Лојане. Во вчерашното соопштение МВР детално ја опиша акцијата. Во првиот случај е поднесена кривична пријава за шверцување мигранти против Б.Б.(33) од Скопје. Таа била приведена и задржана во полициската станица во Кисела Вода. Полицијата од претходно знаела дека ќе пристигнат група мигранти од Гевгелија. Мигрантите со такси биле пренесени во куќа на улицата Иво Лола Рибар во Скопје. Бил извршен претрес на куќата, каде што на горниот кат биле најдени 13 илегални мигранти, од кои тројца државјани на Алжир, тројца државјани на Мароко, четири лица државјани на Еритреја, двајца државјани на Судан и едно лице државјанин на Тунис. Уапсената жена во полиција изјавила дека во нејзината куќа пристигнале осуммина за кои земала 40

евра, а за останатите кои пристигнале непосредно пред претресот не наплатила. Илегалните мигранти во нејзината куќа неодамна почнале да доаѓаат зачестено и морала да ги прифаќа и да им дава преноќиште откако претходно контактирала со извесен А.М. Жената појаснила дека мигрантите кај неа биле згрижувани само еден ден, а потоа заминувале во непознат правец. Во вториот случај, скопската полиција поднела кривична пријава, исто така, за шверцување мигранти, против А.В.(20) од Германија и Б.Д.(48) од Скопје. Овие двајца биле уапсени и изведени пред истражен судија, а на германскиот државјанин му бил изречен 30-дневен притвор. Претходно, полициските инспектори, по претходни сознанија, на железничката станица во Скопје следеле поголема група странци, кои пристиг-

Весникот има потреба од комерцијалисти на процент. marketing@den.mk

нале со возот од Гевгелија, поради сомнение дека се работи за лица со статус на илегални мигранти. Тогаш биле начекани уапсените како разговараат со мигрантите. По краткиот разговор со нив, германскиот државјанин постојано контактирал на мобилен телефон и барал такси-превоз за илегалните мигранти. По околу два часа, на местото каде што седеле илегалните мигранти пристигнало такси-возило „шкода октавија“, во кое влегле три лица од групата и се упатиле кон селото Лојане, Кумановско. По некое време, А.В. и уште еден човек од Пакистан ги повеле останатите мигранти кон меѓуградската автобуска станица, каде што Пакистанецот му дал 1.000 денари на А.В. да им купи карти за Куманово. Тогаш стапиле во акција инспекторите и ги уапсиле. Приведените го признале делото и детално го опишале.

Рушење на сите видови на бетони, изведување на градежни работи, малтерисување, кошулици и друго (може и со мој алат). 077/589-415

Р О Л Е ТА Р

Изработка и монтажа на пластични ролетни, венецијанер ролетни, комарници, вариолајт завеси, хантер даглас. 078/331-170

МАКЕДОНСКИОТ ЗЛОСТОРНИК

Педофи напушти Е

мин Баро, осудениот педофил во Уганда, без сомнение е македонски државјанин, потврди нашето Министерството за внатрешни работи. Според нивната евиденција, тој последен пат бил во Македонија минатата година кога легално ја напуштил државава, а веднаш потоа, според угандските власти, влегол со македонски пасош како турист. Според извори на „Ден“, Баро води потекло од источниот дел на Македонија, поточно од радовишкиот крај, но МВР не можеше да ја потврди таа информација. За Баро како педофил не знаат ни во дет ската амбасада „Меѓаши“. Угандското Министерство за надворешни работи сè уште не ре агира ло до македонското во врска со овој скандал, а нема информации дека нашите дипломати се заинтере сирале што се случува со овој македонски државјанин. Најнова, според пишувањата на медиуми во оваа африканска држава, е информацијата на тамошната полиција дека Баро воопшто не бил учител, како што се прет ставувал, туку обичен турист на кого визата веќе му била истечена. Тој завчера е повторно вратен во истражниот затвор во Кампа ла, главниот град на Уганда, и очекува по вторпат да му биде судено, овојпат за кривично дело полов напад врз малолетник. Вчера се активира ле и женските здружение во Уганда барајќи Баро да биде обвинет за 50 кривични дела, односно за исто толку колку што деца злоупотребил. Полицијата во Кампала веќе објави дека до сега откриле 50 деца, девојчиња помлади од 10 години, кои биле сексуално злоупотребувани од Баро. Педофилот злоделата ги правел во зафрлените села во Уганда. Девојчињата ги залажувал со ситни пари. Им плаќал по не-

Група насилници Група од петнае сетина насилници вчераутро претепале двајца охриѓани кај трговскиот центар „Рамстор“ во Скопје. Според полицијата, околу 1 часот во


ДОСИЕ

Понеделник 9 април, 2012 година

ВО УГАНДА МИСТЕРИЈА ВО ДРЖАВАВА

лот Баро лани ја л Македонија Тој не се води во евиденцијата на МВР како педофил, а за него немаат слушнато ни во детската амбасада „Меѓаши“

колку илјади угандски шилинзи или околу 200 денари. Потоа ги фотографирал и снимал со камера, а сето тоа го објавувал на социјалната мрежа „Фејс бук“. Баро беше уапсен на 12 март годинава и набр зо осуден на само две години затвор за педофилија, но по основа на злоупотреба на компјутери и интернет за ширење порнографија. Баро го признал кривичното дело пред судиите. По изрекувањето на пре судата, педофилот ја искористил закон-

Разрешени 13 началници По акцијата „Детонатор“, МВР разреши 13 полициски началници на источниот дел од земјава. Разрешени се началникот на СВР Штип, Ѕвонко Каширски, командирите на полициските станици во Штип, Свети Николе, Виница, Крива Паланка, Берово, Пехчево, Делчево и во Македонска Каменица, началникот на криминалистичката полиција од Штип, началникот на УБК од Кочани и раководителот на Одделението за криминалистички работи во Кочани. На местото на Каширски привремено е назначен Момчило Сталетовиќ, кој доаѓа од Бирото за јавна безбедност. Разрешувањата доаѓаат по полициската акција „Детонатор“, во која беа приведени неколку десетици лица поради кражби, рекет, насилство и други криминални активности.

Му одгризал уво на татка си

ската можност да плати парична казна наме сто да лежи затвор. Баро платил шест милиони угандски шилинзи или 1.864 евра и воопшто не заминал во затвор. Во Уганда бил откриен со сема случајно, кога во едно кафуле во градот Иганга го заборавил компакт- дискот на кој имал снимено фотографии со порнографска содржина. Сопственикот на кафулето го земал дискот и погледнал што има во него, по што случајот го пријавил во полиција. А.Б.

претепале двајца кај „Рамстор“ Скопје, на улицата Мито Хаџивасилев-Јасмин, спроти ТЦ ,,Рамстор“, 10-15 непознати физички ги нападнале Н.Д. (20) и Т.Н. (20) од Охрид удирајќи ги со тупаници и

11

со кожен ремен по главите и по телата, од што се здобиле со видливи повреди во вид на исеченици. Причината за физичкиот напад е непозната.

Триесетгодишник завчера во Виница во алкохолизирана состојба се степал со својот татко и му го одгризал увото. Полицијата соопшти дека околу 23 часот во семејната куќа настанала расправија меѓу Б.А. (58) и неговиот син И.А. (30), во која И.А. го нападнал и гризнал Б.А. во пределот на десното уво и му откинал дел од него. На таткото му е укажана лекарска помош во здравствениот дом во Виница, а потоа бил препратен во Кочани на понатамошно лекување. Над синот било извршено алкотестирање и е констатирано присуство на алкохол во крвта од 2,88 промили. Во друг случај, завчера околу 12 часот во Скопје, на улица Арсени Јовков, во дворот од семејната куќа настанала расправија меѓу К.Р. (82) и неговиот син И.Р. (61). Во еден момент синот со пивско шише го удрил К.Р. во пределот на главата.

Таксист разнесувал дрога низ Скопје Дваесет и шестгодишен таксист е осомничен дека повеќе пати пренесувал и продавал кокаин на купувачи што ги обезбедувал 20-годишен скопјанец. Дополнително, двајцата набавувале марихуана од 24-годишен скопјанец, која била препродавана на непознати лица. Таксистот е уапсен во средата во скопската населба Тафталиџе откако кај него се најдени девет полиетиленски пакувања со 5,94 грама кокаин, по што тој е лишен од слобода.


12

СКОПЈЕ

Штрајкот на таксисти во мирување Такси-превозниците одлучија денеска да не ги блокираат улиците, а протестот ќе го стават во мирување неколку дена, односно сè додека комплетно не им се исполнат барањата. Од Асоцијацијата на легални такси-превозници велат дека вака одлучиле по добиениот писмен одговор од градоначалникот Коце Трајановски, во кој тој им ветил дека ќе се направат напори за исполнување на нивните барања. Протестот ќе биде во мирување сè додека ветувањата не се реализираат на терен, велат до Асоцијацијата. Минатата недела таксистите со околу петстотини возила два часа го блокираа влезот на Градското собрание и дел од

булеварот Илинден, односно од крстосницата со улицата Франклин Рузвелт до Зоолошката градина, крстосницата пред ТЦ „Мавровка“. Таксистите протестираа поради хаосот во такси-превозот и побараа исполнување на три барања: Градот да ја заштити и спроведе утврдената цена на такси-превозот и на тој начин да се забранат попустите што некои такси-компании ги даваат, брзо отстранување на дивите таксисти и враќање на такси-стојалиштата на ударните места.

Нов асфалт на патот Ржаничино - Таор Почна последната фаза од асфалтирањето на патот што ги поврзува двете соседни општини Петровец и Зелениково, а кои, пак, се поврзани преку населените места Ржаничино и Таор. Патот е долг 3.100 метри, а во првата фаза ќе се асфалтира патот во должина од околу 2.000 метри, додека следните 1.000 метри ќе се асфалтираат кога ќе се завршат и последните подготовки во врска со градежните работи. Поставувањето нов асфалт на овој пат е од големо значење за жителите на општината Зелениково, на кои пристапот до аеродромот „Александар Велики“ и магистралниот пат Скопје – Солун им се во непосредна близина.

Понеделник 9 април, 2012 година

ПОЧНУВА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА УШТЕ ЕДНА ЗАМИСЛА НА ГРАД

Ски-центарот ќ во ДУП на Кар

За опозицијата, проектот е неиздржан и залудно трошење на градските пари, додека за градските власти проектот е профитабилен

Г

Соња Т. ЈАНКОВСКА

радските власти почнаа со реализација на планот за изградба на скицентар на планината Водно. Првиот чекор е направен откако Градот минатиот ме сец распиша тендер за изработка на урбанистички план за ски-центар „Горно Водно“, со што проектот ќе влезе во измените на Деталниот урбанистички план на општината Карпош, под чија надлежност е овој дел од градот. Утре и официјално ќе се знае која фирма ќе го изработува планот, а дури по изработката, Градот ќе распише тендер за избор на конце сионер за изградба на скијачката патека на Водно. Од Градот не сакаат да коментираат дали до сега има пристигнато понуди од заинтере сирани компании. Единствено велат дека по стапката за ски-центарот е во тек и дека по завршувањето на роковите, Градот ќе ја информира јавно ста за резултатите. Еден од условите е компанијата во своето портфолио да има склучен договор за изградба на скијачки комплекси со површина не помала од 300 хектари во последните три години. Најповолната компанија што ќе биде задолжена за изработка на планот ќе треба да направи ревизија на предметната планска документација и стратегиска оцена за влијание врз животната средина. Градот помпезно ја најави изградбата на ски-центарот уште пред неколку години. Лани интензивно се бараа консултант ски куќи што ќе ја изработат студијата за овој проект. По неколку неуспешни тендери за избор на консултанти, градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, одлучи да ја скрати процедурата и во март минатата година склучи договор во четири очи со австриската проектантска куќа „Суфаг спорт“,

која ја задолжи да изработи проект и да најде заинтере сирани инве ститори, за што од градската каса се издвоија околу 165.000 евра. Кон крајот на минатата година беше изработена и студијата за оправдано ста на проектот, преку која се покажа дека по стои можност за скијачка патека на Водно. Про ектот уште при најавата наиде на многу критики од советниците од опозицијата, кои предупредуваа дека неуспешно ста на двата тендери за избор на консултанти е доказ дека се избира фирма блиска до градските власти. Тие цврсто стојат на ставот дека се работи за уште едно расипничко трошење на градските пари во време на финансиска криза и дека про ектот е тотално неиздржан, а инве стицијата ќе биде загубена бидејќи ски-патеката е планирано да се наоѓа на јужните падини на Водно и нема да има доволно снег. На таквите аргументи градоначалникот уште Скопскиот градоначалник со амбициозен проект


СКОПЈЕ

Понеделник 9 април, 2012 година

СКОПЈЕ

е влезе пош

лани најави дека е можно природниот да се замени со вештачки снег. - Се сомневаме во истрајно ста на про ектот, пред сè, поради временските услови, со оглед на тоа дека патеката е планирана на јужниот дел од Водно. Ние баравме да се направи анализа на снежни денови за да се види дали ќе опстои патеката. Или, пак, конце сионерот веројатно ќе треба да набавува снежни топови, што прет ставува дополнителни огромни трошоци - вели Софија Куновска. Планот е скијачката патека да се протега од врвот на Водно од десната страна на „Милениумскиот крст“, во правец на Нере зи, каде што и пред двае сетина години има ло ваква патека за скијање. И покрај критиките, градските власти сметаат дека проектот ќе биде профитабилен бидејќи ќе биде атракција за туристите и во зимскиот и во летниот период од годината.

13

ФОТО ВЕСТ

„Рамстор“ и „Пакомак“ во зелена акција Ви кен дов тре та годи на по ред тр говскиот центар „Рамстор“, во соработка со „Пакомак“, ја почна кампањата „Зе ле ни де но ви“, за што во си те ос новни училишта беше распишан ликовен кон курс на те ма „Све тот да го обо и ме, од от па до ци да го од во и ме“. Во работилниците на „Рамстор“ децата учеа ка ко да изра боту ва ат де ко ра -

ции за домот, украсни вазни, музички ку тии, кан ти за от па до ци и дру ги предмети, сè со цел да се развие еколошката свест кај најмладите. Кампањата ќе трае до 20 април, а во работилниците на „Рамстор“ од 12 до 18 ча сот до бредој де ни се си те при јатели на природата кои сакаат да ја зачуваат животната средина.

Жителите на Карпош викендот ја покажаа својата хуманост

Жителите на општина Карпош изминатиот викенд ја покажаа својата хумана страна и во хуманитарната акција „Да бидеме хумани за нашите граѓани“ собраа големи количества разновидна помош наменета за сиромашните семејства. Општината ја организираше оваа акција по повод прет стојниот празник Велигден, а сите граѓани на општината при своето редовно предвелигденско пазарење донираа храна, пија лаци, средства за хигиена и други производи за социјално загрозени-

те семејства. - По секој поголем повод, Денот на општината - 3 ноември и пред новогодишните, божикните и велигденските празници, задолжително организираме хуманитарни акции, преку кои ја поттикнуваме солидарно ста кај нашите сограѓани. Ваквите акции веќе станаа традиција на општината - рече Стевче Јакимовски, градоначалник на општина Карпош. Ова е ше ста ваква хуманитарна акција што ја спроведува општина Карпош.


14

СВЕТ

Понеделник 9 април, 2012 година

СО СЕКОЈ ИЗМИНАТ ДЕН ПРОБЛЕМИТЕ СЕ ТАЛОЖАТ, А ГРЧКИТЕ ПАРТИИ ГО ГУБАТ РЕЈТИН

Грција влегува во пол

Д

атумот на вонредните парламентарни избори во Грција сè уште е енигма. Досега како датум се споменуваше 6 мај, но тој е доведен во прашање по изјавата на премиерот Лукас Пападимос да се размислува за 13 мај бидејќи претходно треба да се завршат сите „законски работи“ и да се почне рекапитулација на домашните банки, пренесува „Политика“. Партиските лидери во Грција се сериозно загрижени бидејќи во напната социјална ситуација проследена со незадоволството на избирачите, секоја промена на датумот или одложување може дополнително да ја загрози нивната и онака климава позиција. Освен со економска, Грција сега се соочува и со најсериозната политичка криза бидејќи ниту една партија не ужива голема поддршка кај граѓаните. Последните анкети покажуваат дека Нова демократија има рејтинг од околу 20 проценти и дека смената на кормилото на ПАСОК и доаѓањето на Евангелос Венизелос не ја поправи позицијата на социјалистите, за кои би гласале околу 15 проценти од Грците. Јасно е дека ниту една партија не мо-

Судирите меѓу полицијата и демонстрантите стануваат секојдневие


СВЕТ

Понеделник 9 април, 2012 година

ГОТ КАЈ ГЛАСАЧИТЕ

итичка криза же сама да формира влада, па дури и ако ги собере сите мали партии во коалиција. Партиите од левицата, пак, ја користат кризата и ветуваат дека ќе ги ублажат мерките за штедење, дека ќе го олеснат животот и дека ќе исклучат некој данок. Бидејќи грчкиот закон за влез во собранието бара освоени три проценти од гласовите, во новото грчко собрание би требало да има осум партии. Тоа значи дека во пратеничките клупи може да се најдат и пратениците на крајнодесничарската неонацистичка организација „Златна зора“. Според законот, изборите може да бидат распишани до есента 2013 година. Но, Грција има премногу незавршени работи и сè уште неисполнети ветувања кон европските кредитори кои стравуваат од политичката клима по изборите. Па, затоа не се исклучува можноста сегашниот премиер Пападимос, кој е закана за партиските лидери жедни за власт, но е добар за европските кредитори, да остане на чело на евентуална нова коалициска влада и да се обиде да го продолжи започнатиот курс на реформи во Грција. Па, оттаму

Лавина затрупа 135 војници Пакистанската армија сè уште трага по 135 луѓе, од кои 124 се војници, кои пред два дена беа затрупани од лавина на Хималаите, на границата со Индија. Во текот на вчерашниот ден немаше пронајдено ниту едно тело ниту преживеан, но армијата се надеваше на чудо. Во спасувачката акција покрај војници се испратени и хеликоптери, лекари и спасувачки тимови со обучени кучиња, но нивното движење е отежнато поради лошото време. Температурата на овие простори може да падне и до -70 степени. Жртвите останаа затрупани на 4.500 метри надморска височина во близина на глечерот Сијачен на планинскиот венец Каракорум во делот Кашмир на границата меѓу Пакистан и Индија откако лавина го затрупа нивниот воен штаб. Пакистанската армија соопшти дека на местото каде што удрила лавината има наноси од снег високи 24 метра.

ИСПЛАТЛИВ СПАС

Новиот лидер на ПАСОК, Евангелос Венизелос, ја обвини Германија дека на грчката криза заработила 400 милиони евра. - Германскиот министер за финансии може да зајми пари за мала или за никаква камата и потоа нам да ни ги позајми за поголема каматна стапка - вели Венизелос.

доаѓа и стравот за датумот на изборите или нивно евентуално одложување. Владиниот портпарол Панделис Капис вели дека сè се одвива според предвидениот план и според Уставот. Меѓутоа, ситуацијата во земјата е загрижувачка, протестите испровоцирани од самоубиството на пензионерот не стивнуваат. Во судирите меѓу демонстрантите и полицијата пред неколку дена беа повредени неколку новинари, а еден фоторепортер кој доби пендрек по глава е во критична состојба. Здружението на новинари реагираше енергично и ги предупреди политичарите дека со сила не може да се постигне правда, ниту да се сокрие вистината.

15

Муфтија во трка со Тадиќ Муфтијата на Исламската верска заедница во Србија, Муамер Зукорлиќ, изјави дека ќе се кандидира за претседател на претстојните избори, кои треба да се одржат на 6 мај, заедно со парламентарните и локалните избори. Тој истакна дека се кандидира за претседател за да ги спаси земјата и општеството, кои се на работ на пропаста. - Мојата кандидатура е заснована на уверувањето дека државата и општеството се на работ на пропаста и јас ќе понудам автентична програма за спас, која ќе биде прифатлива за сите граѓани на Србија - вели Зукорлиќ. Тој дополни дека ќе се откаже од функцијата во Исламската заедница кога ќе биде избран за претседател. Зукорлиќ е познат по неговите радикални изјави кои предизвикуваат турбуленции во Србија. Главни фаворити за нов шеф на државата се лидерот на ДС, Борис Тадиќ, и претседателот на СНС, Томислав Николиќ. Интересно е што во трката се вклучи и сопругата на Воислав Шешељ, Јадранка, која рече дека ќе му нанесе огромна штета на поранешниот радикал и сегашен лидер на СНС Томислав Николиќ.

Во Сирија 160 мртви за еден ден

Во Сирија и натаму беснеат борби пред официјалниот почеток на примирјето на 10 април, предвиден со планот на специјалниот пратеник на ОН и на Арапската лига, Кофи Анан. Опозицијата алармира за постојани напади на владините сили. Само во саботата низ Сирија се убиени 160 луѓе, од кои околу 100 се цивили. Речиси половина од жртвите се убиени откако тенковите на војската на претседателот Башар ал Асад го гранатираа селото

Латамна, во централната провинција Хама. Бомбардирања има и во провинцијата Идлиб и во градовите Алепо и Хомс. Американските власти го предупредија раководството во Дамаск дека веќе не може да го залажува светот и да ги уверува сите дека го почитува планот на Анан. Владата на Асад вчера пак побара писмена гаранција од опозицијата дека ќе го положи оружјето за да армијата може да ги повлече тенковите од градовите.


16

СВЕТ

Понеделник 9 април, 2012 година

Католиците слават Велигден Католиците од целиот свет вчера го славеа денот на христовото воскресение - Велигден, според Грегоријанскиот календар, една недела пред православните верници. Од базиликата „Свети Петар“ во Рим, ноќта пред Велигден, папата Бенедикт Шеснаесетти порача дека човештвото талка по мрак и е неспо собно да разликува добро од зло. - Љубовта е по силна од смртта. Доброто е по силно од злото. Љубовта е по силна од омразата. Вистината е по силна од лагата - истакна папата пред илјадниците верници во преполната црква. Бенедикт Шеснае сетти истакна дека темнината прет ставува вистинска закана за човештвото. - Доколку Господ, моралните вредно сти и разликата меѓу добро и зло останат во темнина, тогаш сите други светла што ни ги ставаат на дофат на раката неверојатните технички до стигнувања не прет ставуваат само напредок, туку и опасност која нè загрозува нам и светот - порача папата. Службата почна драматично. Освен блицеви од камерите, базиликата беше во цело сен мрак, во која неколку илјади верници го чекаа доаѓањето на папата кој беше облечен во бело како симбол за нов почеток. Со тенка свеќа в рака, тој се ка-

17

ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ГИ ОТКРИВА НЕДОСТАТОЦИТЕ И СЛАБОСТИТЕ НА ЕУ

Европа - континент што тоне

Еден од главните проблеми на ЕУ е демографската слика бидејќи, според „Евростат“, во 2050 година Европа ќе има помалку 48 милиони работоспособни луѓе

чи на издигнатата платформа, од каде што беше превезен до централниот олтар. Тој вчера одржа велигденска миса на плоштадот Свети Петар и од централниот балкон на базиликата ја упати традиционалната порака „Урби ет орби“ (до градот и до светот). Илјадници христијански верници и аџии го прославија Велигден во Ерусалим со проце сии и молитви.

ТЕПАЊЕ ЖЕНИ И ДРУГИ ЧУДНИ ОБИЧАИ

И додека поголемиот дел до светот традиционално го дочекува Велигден, одредени земји се двојат поради нивните чудни обичаи. Во Чешка за време на велигденската недела е популарно да ја тепате девојката или сопругата со камшик од украсени гранки. Се смета дека жената што ќе биде тепана по нозете, цела година ќе ја прати среќата. Филипинците, пак, имаат најкрвав обичај. Таму за Велигден жите-

СВЕТ

Понеделник 9 април, 2012 година

лите се распнуваат на крст и ги камшикуваат за да се потсетат на страдањата на Исус. Ваквиот обичај не можеше да го сопре ниту Министерството за здравство, кое, пак, се избори во ритуалите на распнување да се употребуваат стерилизирани клинци. Во Шпанија собирите за време на светата недела личат на со станок на членови од кланот Кју Клукс. Луѓето со качулки на главите се шетаат по улиците за да ги потсетат верниците на смртта и во скре сението на Исус. „Танцот на смртта“, како што Шпанците го нарекуваат овој ритуал, почнува на полноќ, а завршува во три наутро со страшни ко стурски ко стуми кои во кутии но сат пепел. Во Полска главата на куќата не смее да се вмеша во подготовката на лебот бидејќи, во спротивно, мустаќите ќе му обелат и ќе му паднат. Во Австра лија верниците имаат обичај да ја кршат популарната чоколадна маскота „Билби“. Додека кај остатокот од светот чоколадниот зајак е еден од најубавите симболи за Велигден, Австралијанците не го сакаат бидејќи го сметаат за штетник кој им ги уништува по севите. Словаците, пак, имаат обичај да ги полеваат жените со вода бидејќи веруваат така ќе останат свежи цела година.

П

о многу кризни самити, министерски состаноци и проширување на фондот за спас на еврото, изгледа дека финансиската криза е надмината. Претседателот на Европската централна банка (ЕЦБ), Марио Драги, и германскиот министер за финансии, Волфганг Шојбле, изразуваат внимателен оптимизам. Меѓутоа, за ЕУ сè уште нема знаци дека опасноста е надмината, пренесува „Дојче веле“. Многу политичари и експерти од ЕУ се свесни дека, по актуелната, на прагот е нова криза. Тие зад затворени врати шепотат како дебаклот на еврото, всушност, само загребал по површината на многу подлабоки проблеми со кои се соочува Европа. Вистинската криза во Европа не е економска и финансиска, туку има многу подлабоки причини од социјална и политичка природа. Една од причините е што ЕУ личи на колаж, поделен на север и југ, на големи и на мали земји-членки, на доверители и презадолжени земји. Освен тоа, Унијата го губи меѓународниот углед и атрактивност бидејќи не може да се справи и да најде веродостојни решенија за финансиските и политички проблеми. Критички настроените странски новинари Европа ја опишуваат како континент што тоне, како континент што старее и што има застарен социјален модел. Од друга страна, полскиот министер за надворешни работи, Радослав Сикорски, во кризата гледа шанси. - За да се искористи таа шанса, мора да се искористат ресурсите и способностите на ЕУ стратешки подобро. Тоа би се постигнало со подобра соработка меѓу членките – вели Сикорски. Меѓу заговорниците на потесна политичка соработка е и премиерот на Луксембург, Жан-Клод Јункер. Тој верува дека неадекватното ниво на политички интеграции и европска солидарност се клучни ри-

зични фактори за самото евро. Потесната соработка, според него, ќе донесе и посилно надворешно влијание на ЕУ. Како пример го наведува воениот потенцијал на Европа. - Вкупниот буџет за одбрана во тој случај би бил поголем отколку тој на Кина, Индија и на Русија заедно - вели Сикорски. Но, пред сè, финансиската криза сè уште е голем проблем за Европа. Поради кризата, заедничките проекти и солидарноста загубија сила. А, за работата да биде полоша, поради спасот на Грција од банкрот, се продлабочи и јазот меѓу северот и југот на Европа. Со тоа порасна и недовербата на земјите од северот кон оние од југот, кои имаат низок домашен бруто-производ. Претставникот на клубот на либералите во Европскиот парламент, Александар Граф Ламбсдорф, смета дека поделбите на релација север- југ се преценети. Тој вели дека

солидарноста во ЕУ сè уште не е сериозно загрозена. Како пример ја наведува Естонија, која влезе во Унијата во 2004 година. - Естонија има најнизок БДП по жител, како и Грција, но владата од оваа земја, и покрај тоа, побара од своите граѓани да учествуваат во стабилизација на грчката економија - вели Ламбсдорф. Друг проблем за европската администрација е демографската слика. Според податоците на „Евростат“, во унијата до 2050 година ќе има 48 милиони помалку работоспособни луѓе. Наместо тоа, стариот континент ќе има повеќе од 58 милиони луѓе постари од 65 години. А, помалиот број работоспособни луѓе носи и помал економски раст. По автоматизам тоа значи дека ќе биде загрозено финансирањето на социјалните и пензиските осигурувања и здравственото осигурување. Ламбсдорф вели дека мора да се направат поголеми напори за доведување

стручен кадар во земјите од ЕУ. - Мора да се фрли поглед надвор од границите на Европа. Пред нашите врати има толку млади и образовани луѓе кои чекаат шанса тука да почнат живот - вели Ламбсдорф. Според него, изработката на програма за доселување, која ќе биде продуктивна за општеството, ќе биде огромен предизвик, но доселувањето на стручна работна сила е клуч за успехот на ЕУ. А, со политиката на миграција тесно е поврзана и политиката кон бегалците, за кои со години се водат спорови. Голем дел од аналитичарите се согласни дека политичка унија со ефикасна политика на користење на ресурсите и подобрување на политиката за доселување може да ја подобрат состојбата на Европа во годините кои доаѓаат. А, и Ламбсдорф и Сикорски како уште една компонента за успех го наведуваат приемот на нови членки во „ексклузивниот клуб на ЕУ“.


18

КУЛТУРА

Понеделник 9 април, 2012 година

ПО УС ПЕХОТ НА „СЕСТ РА ТА НА

Вредно излегув

„Севилскиот берберин“ - опера што најмногу се изведувала Ро синиевиот класик „Севилскиот берберин“ е прогласен за најизведувана опера на сите времиња. Операта настанала по нарачка бидејќи тогаш била жанр наменет само за одреден круг луѓе. А, на премиерата за малку не пропаднала, но подоцна станува светски хит. „Севилскиот берберин“ е најдобар пример како Џакомо Антониот Ро сини успеал жанрот кој че сто бил сведен на лакрдија да го издигне на степен на сериозна опера, па дури и да ги надмине останатите со богатството од инвенции и децентна привлечност. Пред Ро си ни би ло до вол но да се чуе кој би ло ор ке стра лен „tutti“ и со лес но-

ти ја да се рас поз нае да ли ста ну ва збор за дра ма или за комеди ја. Но, по по ја вата на ком по зи то рот на „Се вил ски от бер бе рин“, опе рата поч ну ва да се подраз би ра и во ед ни от и во дру ги от под вид на опер ски от жанр. Ро си ни по ка жа, нас про ти до то гаш во ста но ве но то мис ле ње, де ка опе рата ба ра се ри о зен му зич ки при стап, ни што помал ку или по комп лекс но од тој што е на ме нет за дра мата. „Севилскиот берберин“ многупати е по ставувана и на нашата сцена. Изведувана е повеќе пати од домашни и странски оперски пејачи на сцената на Македонската опера и балет.

Првото издание на „Мистерија на Антартикот“ од Жил Верн продадено за 1.000 фунти Првото издание на рома нот на Жил Верн „Ми стерија на Антарктикот“ е продадено за 1.000 фунти, а приходот ќе биде предаден на хуманитарната орга ни за ци ја „Оксфрам“, која à ја продаде книгата. Книгата била издадена во 1898 година и е приказна за патувањето на оддалечениот остров Кергелен во јужниот дел на Индиски Оке ан, прене сува „Гардијан“ . Жил Верн е најпознат по своите романи „Пат околу светот за 80 дена“, „Патување во средината на земјата“ и „ 20.000 милји под морето“.

Треба да се пишува за интелектуалните кругови, свештенството и власта во наше време, но верувам дека и преку други времиња може да се проговори за нашето време, вели Смилевски

Н

Невена ПОПОВСКА

еодамна во Холандија и во Финска беше објавен преводот на романот „Се страта на Зигмунд Фројд“ од младиот македонски писател Гоце Смилевски, кој мошне успешно гради кариера надвор од границите на земјава. За овој роман тој ја доби Европската награда за литература на Саемот на книгата во Франкфурт и на доделувањето рече дека на македонската литература ме стото à е во Европа одамна зашто во последните две децении да ла доволно добри автори кои би можеле рамноправно да стојат до своите европски колеги. За него е важно што со наградата Македонија станала дел од европското семејство бидејќи од 11 земји чии автори се наградени, таа е единствената што не е членка на Унијата. n Тежок ли е патот за излез на литературата во Европа бидејќи кога ти ја доделија Европската награда рече дека македонската литература одамна е во Европа? - Со своите вредно сти, извесни македонски автори, извесни дела напишани на македонски јазик влегуваат во она што би можело да се нарече ризница на европската литература, ако на вредно стите се гледа од една спинозистичка перспектива, sub specie aeternitatis (од аспект на вечно ста). Од друга страна, ако се симнеме од вечно ста во сегашно ста, ќе забележиме дека повеќето од тие дела се недо стапни во книжарниците на европските градови, непознати им се на европските читатели. Има многу чинители зошто е тоа така, но јас ве-


КУЛТУРА

Понеделник 9 април, 2012 година

19

ЗИГ МУНД ФРОЈД“, ГО ЦЕ СМИ ЛЕВ СКИ СО НОВ РО МАН

ста секогаш а на површина рувам дека вредно ста, кога-тогаш, ќе излезе на површина. n Колку наградата ти помогна во пробивот на европскиот пазар? - Наградата е секако убава препорака, но не е сè. Факт е дека од сите дела (до сега трие сетина) кои ја имаат добиено Наградата за литература на Европската Унија ниту едно не е откупено ниту за една третина од јазиците на кои ќе биде објавена „Се страта на Зигмунд Фројд“. Јас самиот некое време бев уверен дека пре судно е тоа што најголемиот свет ски издавач „Пингвин“, уште при потпишувањето на договорот, во магазинот „Паблишерс Уикли“ најави дека ќе го објави романот во САД и во Велика Британија. Но, токму оттаму ми напишаа дека вистинска реткост е едно книжевно дело за толку краток период да е во процес на преведување на околу трие сет јазици, па затоа

и романот во каталогот на „Пингвин“ е најавен како „интернационален книжевен феномен“. Јас сум бе скрајно благодарен за Наградата за литература на Европската Унија, таа е една од потврдите дека оние седум и пол години вложени во работата на „Се страта на Зигмунд Фројд“ не биле попусто. n Препознатлив си по тоа што долго време работиш на еден роман. Сега пишуваш нов роман. За што се работи? - Дејството на романот се одвива токму пред илјада години и говори за интелектуалните кругови, свештенството и власта во еден преломен миг. Секако, го уважувам мислењето на еден мој пријател, дека треба да се пишува за интелектуалните кругови, свештенството и власта во наше време, но верувам дека и преку други времиња може да се проговори за нашето време.

„Човек во ходникот“ вечерва на „Танц-фест“ Претставата „Човек во ходникот“, која е работена во копродукција на Танцов театар Скопје и ТКО театар од Келн, Германија, вечерва со почеток во 20 часот на сцената „Зебра“ ќе ја има македонската премиера. Годинашново издание на „Танц-фест“ го одбележи отворањето на новата сцена „Зебра“, на која беа изведени премиерите на „Орландо“, во изведба на Танцов театар – Скопје, и на „Хамлет машин“, во изведба на ТКО театар од Келн, Германија.

Недела на данскиот филм во Македонија Од денеска во Кинотека на Македонија ќе се одржи првиот фестивал на дански филмови во Република Македонија. Фестивалот ќе се отвори денеска, во 20 часот со филмот што во 2011 година ја доби наградата „Оскар“ за филм од неанглиско говорно подрачје - „Во подобар свет“.

Изјава на денот

Би забранил да постојат досадни луѓе. Мислам дека нема ништо полошо од тоа. Луѓето што се досадни треба да бидат во затвор и со останатите затвореници да научат како да станат креативни. Роберт Патинсон


20

МОЗАИК

Понеделник 9 април, 2012 година

ВОДИТЕЛКАТА ИВАННА ХАЏИЕ

Секоја ж да е на м Слободанка Марковачева

П Билјана и Дејан Пројковски добија уште една ќерка Антонина е новиот член на театарското семејство Пројковски. Пред две недели Билјана Драгичевиќ-Пројковска ја доне се на свет ма лата Антонина. Таа се родила со тежина од 4,1 грама и била долга 52 сантиметри. Породувањето било извршено во новата гинекологија, за која Билјана вели дека има одлични услови. - Чувството е прекрасно. Породувањето помина лесно и многу сме среќни што во нашето семејство имаме принова. Имам искуство со чување бебе, кое го стекнав со мојата по стара ќерка Дарија, која сега има осум години. Таа сега дури и ми помага во некои од обврските кои ги имам со Антонина. Но, поголем дел од времето Дарија го по светува на учили-

штето и на нејзините обврски. Сепак, Дарија сака многу да си игра со Антонина и најче сто да ја држи во раце - вели Билјана Драгичевиќ-Пројковска. Таткото Дејан Пројковски во овој период немал многу време за да биде со неговите „три грации” затоа што работел во две смени на претставата „Генетика на кучињата“. - По премиерата Дејан ќе биде со нас и сите четворица ќе имаме можност да уживаме во празниците кои ни претстојат. Исто како и јас, така и Дејан има поголемо искуство од претходно. Сега не се плаши да ја држи Антонина во раце. Полесно му е затоа што го искуси чувството претходно со Дарија.

Гран-при за „Пластични луѓе“ од Италија Победник на петтото, јубилејно издание на Интернационалниот театарски фестивал „Лица без маски“ е претставата „Пластични луѓе“ во режија на Роберта Константини, а во изведба на „Театар Констелационе“ од

Формија, Италија. - По изгледаните четири претстави, жирикомисијата едногласно одлучи наградата за најдобра претстава во целина на фестивалот „Лица без маски 2012“ да à се додели на претставата „Пластични луѓе“. Таа претставува целосен театарски чин, кој преку одличната режија и актерска игра длабоко ги „отвора“ раните на денешниот човек кој е заробен од страна на телевизиската „бруталност“ - се наведува во одлуката на жири-комисијата во состав: Магдалена Ризова-Черних, Ристе Алексовски и Трајче Ѓеорѓиев.

опуларната млада водителка Иванна Хаџиевска, која стана препознатлива по забавната емисија „Ексклузив“ што се емитуваше на телевизијата „А1“, по многуте јавни настани на кои се појавуваше како презентер и моментално актуелна како модел на една рекламна кампања за македонски бренд, ќе прави свадба на 29 април во еден скопски ресторан. Нејзиниот избраник е 34-годишниот Влатко Кошевалиски, кој работи како маркетинг менаџер. Тие се заедно веќе две години, а нивната љубов ќе ја крунисаат со мала и интимна венчавка. Околу подготовките за свадбата, Иванна изјави за „Ден“ дека сè е подготвено и дека двајцата се отпуштени и подготвени за венчавката. - Речиси сè е подготвено за свадбата, освен венчаницата, која е во рацете на вистински професионалци, во кои не се сомневам ни најмалку. Сè ќе биде навреме и на место. Не замислував дека ќе се омажам на 24 години, напротив сакав многу подоцна,


МОЗАИК

Понеделник 9 април, 2012 година

21

ВСКА ЌЕ ПРАВИ СВАДБА НА 29 АПРИЛ

ена би посакала оето место!

Меѓу поканетите се и водителот Ненад Ѓоргиевски, Чедо Поповски, Трендо, Радмила Шеќеринска, Натали Грубовиќ, Тони Михајловски, Панчо од ДНК, Сузана Турунџиева...

на 30-31, но, искрено, и пред 10 години да го сретнев Влатко и пред 10 ќе се омажев за него - вели Иванна. Дизајнерското дуо Кокев-Кадриу е задолжено за изработка на фустанот. Иванна долго време соработува со нив бидејќи знаат што сака нивната клиентка и како умее да го носи. - Знам дека финалниот производ ќе биде совршен. Венчаницата се изработува од природни материјали, со потпис на светски познат дизајнер, чиста свила, рачно везена чипка. Не се штедеше на идеја, желба, труд, внимание, напорна работа, материјали, не е важно колку ќе чини, важно е дека цел тим à се посвети со многу љубов – вели таа. Влатко и Иванна подолго време живеат заедно, за заедничкиот живот таа вели дека не може да не биде совршен кога е со личноста што ја сака. Уживаме во друштво еден со друг. И двајцата сме принципиелни, педантни и совесни, така што не можеме да се скараме за фрлени чорапи во дневната соба или неизмиени садо-

ви, на пример. Сè си е на свое место. Домашните обврски си ги делиме, заедно си го средуваме домот, заедно пазариме, заедно гледаме телевизија. Секоја девојка или жена би посакала да е на мое место - додава Иванна. Младоженците Иванна и Влатко веќе го имаат испланирано и медениот месец, кој ќе опфати посета на неколку дестинации. - По свадбата и двајцата имавме желба да ги прошетаме Прага и Виена, а потоа заминуваме за Бора Бора - рече таа. Инаку, на венчавката имаат покането неколку јавни личности, кои, како што вели Иванна, им се драги пријатели и на двајцата. Меѓу оние што ќе слават заедно со Иванна и Влатко ќе бидат: водителот Ненад Ѓоргиевски, Чедо Поповски, Трендо, Радмила Шеќеринска, Натали Грубовиќ, Тони Михајловски, Панчо од ДНК, Сузана Турунџиева, нутриционистот Тања Турунџиева, проф. д-р Татјана Стојановска и новинарот Мишко Иванов, стилистот Дадар, дизајнерките Тања Кокев и Мила Кадриу.

Велигденско кафуле во „Метрополис арена“ Со пораката „Стоп на турбофолкот, стоп на шундот и шабанството“, на 12 април во „Метрополис арената“ ќе се одржи 15. јубилејно издание на традиционалното „Велгиденско кафуле“. Со ретро-звуци од 70-тите, 80-тите и 90-тите години на минатиот век, на 12 април во „Метрополис арена“ ќе се прославува Христовото воскресение. За многумина најинтересниот настан за Велигден ја продолжува традицијата и оваа година со одлични изведувачи, диџеи, кои ќе ја забавуваат публиката. Репродукциите на хитовите ќе ги изведуваат македонските диџеи: Бабура, Ерик Фокс, Бранчез, Баже, Боби Латони, Бори Ретро, Дела, Ики. Организаторите на манифестацијата, радио „Метрополис“, најавуваат и гостин од странство. Неговото име ќе го откријат наскоро. Перформансите на диџеите ќе бидат збогатени со танчарки од студиото „Ребис“. Влезниците за овој концерт се со цена од 200 денари во претпродажба, а вечерта на самиот концерт ќе чинат 250 денари. Стартот е закажан за 21 часот. Пораката на овој концерт е: „Стоп на турбофолкот, стоп на шундот и шабанството“.

статус: ЕЛИ ПЕШЕВА

Економскава криза и се трпи некако, научена е Македонија по стојано да нема. Ама кризата на моралот е најстрашна, никогаш немало толку про стотилак како сега.


22

МОЗАИК

Понеделник 9 април, 2012 година

ПРВ ФИМ КОЈ ПО ПОТРАГА ПО СРЕДСТВА СЕ ОБРАТИЛ НА СО

„Железно небо“ филм снимен во Аксел Роуз и Лана Дел Реи во врска Пејачката Лана Дел Реи и водачот на „Ганс анд роусис“, Аксел Роуз, се новата двојка во светот на познатите. Во петокот навечер Лана Дел Реи е видена како излегува од забавата во „Шато Мармонт“ во западен Холивуд во друштво со Аксел Роуз. Од забавата биле однесени со автомобил на нивен заеднички пријател. Роуз има 50 години, а Лана двојно помалку. Минатиот месец Лана Дел Реи ги посетила двата концерти на „Ганс енд роусис“ во Лос Анѓелес, што воедно ги потврдува озборувањата.

Хајди Клум и официјално се разведува Хајди Клум ги предала документите за развод на судот во Лос Анџелес. Како причина за раскинување на бракот со Сил таа ги наведува „несмирувачките разлики“. Германската манекенка побарала четирите деца да останат со неа, но, исто така, сака и Сил да се грижи за нив и да плаќа алиментација, пишува „Дејли рекордс“. Двојката беше во брак седум години и имаат четири деца. Сил ја посвои дури и ќерката на Хајди Лени. - Најдлабоко се почитуваме еден со друг. Нашата љубов ќе продолжи, но едноставно се оддалечивме - изјавија двајцата пред неколку месеци кога се шпекулираше дека не се заедно.


МОЗАИК

Понеделник 9 април, 2012 година

ЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ

е најскап Финска В о буџетот на филмот „Железно небо“ од 7,5 милиони евра, кој деновиве ја доживеа меѓународната премиера, учествувале обожаватели со еден милион евра. Станува збор за пародија за нацистите од темната страна на Месечината, кои се враќаат на Земјата за да ја довршат Хитлеровата мисија. Ова е прв филм кој во потрага по средства се обратил на социјалните мрежи, а не само на конвенционалните ресурси како европскиот „Медија фонд“ или национални филмски институти. Радикалната одлука се исплатела и по ангажирањето на обожавателите пристигнале и средства од институциите и се јавил интерес кај дистрибутерите. Филмот е работен седум години и во тој период еволуирал од домашен проект на двајца ентузијасти без формално филмски образование до најскап филм во историјата на Финска. На крајот во продукцијата на филмот учествувале околу триесет илјади луѓе од сите континенти, чии имиња се појавуваат на одјавната спица цели шест минути. - Сепак, не можевме да ги наброиме сите што придоне соа во изработката на филмот бидејќи одјавата би траела трие сет минути, а не шест. Освен парично, луѓето ни помагаа и во кре ативниот дел. Во една сцена требаше да имаме вселенски брод, но поради продукциски ограничувања не можевме да го направиме, така што едно момче направи цело сен 3Д графички концепт за бродот, ние минимално го доработивме и го вметнавме во филмот - вели режисерот Тимо Вуоренсол. Филмот бил прикажан во Кан и на „Берлиенале“ и оттогаш се зголемил интересот за него. Вториот дел од тимот, Самули Торсонен, објаснува дека нивниот прв филм „Star Wreck“, кој претставува пародија на „Ѕвездени патеки“, што, исто така, го работеле седум години, станал најгледан филм во Финска.

На Анџелина Џоли ќе à одземат едно дете Биолошката мајка на Пакс, детето што Анџелина Џоли го по свои во 2007 година од Виетнам, бара да си го врати. Таа сака да се поништо договорот за по својување и детето да се врати дома што по скоро. Пам Ту Дунг, која има 34 години, е мајката на Пакс, која пред пет години доброволно го дала детето на Џоли. Таа била зависник од дрога и тврди дека никогаш не потпишала никакви договори за давање на Пакс. Биолошката мајка тврди дека тоа го направиле нејзините родители. Пам Ту Дунг тврди дека сега е „чиста“, дека не е зависник од дрога и дека била спо собна да го одгледува детето. - Сонувам кога Пакс ќе ми каже „мамо“ - изјавила

за „Нешнл енквајер“ Пам Ту Дунг. Из во ри бли ски до Ан џе ли на Џоли ве лат де ка актер ката би ла во голем страв да не го за губи ма -

лиот Пакс и дека пре зема ла мер ки за тоа да не се слу чи. Ан џе ли на Џоли и Бред Пит има ат шест де ца, три по сво е ни и три биолошки.

Снуп Дог објави книга за читање и за пушење Американскиот рапер Снуп Дог најде начин како своите две страсти, музиката и лесните дроги, да ги поврзе во едно и да ги подели со обожавателите. Тој деновиве објави книга под наслов „Snoop Dog King Size Slim Rolling Papers“, во која се испечатени најголемите негови хитови на хартија која може да се користи како ризла. Имено, страниците на оваа мала книгичка се печатени со нетоксично мастило, лесно се одвојуваат и можат да послужат како хартија за виткање цигари или. Освен тоа, кориците се од хартија направена од семки од коноп, а работ на книгата е погоден за палење кибритчиња.

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ВО ДНЕВНИОТ ВЕСНИК „ДЕН“

www.den.mk

23

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ, МАЛИ ОГЛАСИ, ТАЖНИ ПОМЕНИ... marketing@den.mk

тел. 02/3211 551

Книгата ќе биде пуштена во ексклузивна продажба ова лето на фе стива лот „Коачела“ во Калифорнија, а ќе биде до стапна и во некои книжарници во лимитирано издание.


24

СПОРТ

sport@den.mk

Понеделник 9 април, 2012 година

ПО ДВАТА СТАРТНИ ПОРАЗИ НА ОЛИМПИСКИОТ КВАЛИФИКАЦИСКИ ТУРНИР ВО ШВЕДСКА

Ракометарите во Ге прокоцкаа Олимпис

П

о елиминацијата на ватерполистите во Едмонтон, иста судбина во Гетеборг ги снајде и македонските ракометари. И за едните и за другите учеството на Олимписките игри во Лондон остана само неостварен сон. За машката ракометна репрезентација на Македонија, охрабрена со петтото место на ЕП во Србија, со поддршка на неколкуилјадната македонска публика, Гетеборг беше шанса што не се пропушта. Но, на терен се покажа друга слика. Се потврди дека Шведска и Унгарија, сепак, се многу поголеми фаворити од нас. Поразот од Унгарија (26-28) во првиот меч од олимписките квалификации ги преполови шансите. Вториот пораз од домаќинот Шведска (23-27) значеше и дефинитивен крај на сите надежи за пласман на ОИ во Лондон. Шведска и Унгарија со по две победи во првите два меча обезбедија олимписка виза од оваа група. Откако ја исфрлија Македонија од игра, нивниот меѓусебен дуел синоќа решаваше само која од двете селекции ќе биде прва, а која втора во групата. Ревијален карактер без олимписко значење имаше и последниот меч на Македонија, со Бразил. - Имавме преголема желба и изгоревме во неа. Со Шведска одигравме тежок меч, неатрактивен за гледање, остар и многу груб. Направивме повеќе непотребни грешки, а против една расположена Шведска,

со такви грешки, слаби ни беа шансите. Требаше да одиграме погрубо на Ким Андерсон, кој е играч од светски калибар, но немавме начин да го спречиме. Останува само да жалиме што не ја искористивме големата шанса да се пласираме на ОИ во Лондон - изјави селекторот Звонко Шундовски по поразот од Шведска. Почетната офанзива и водството од 2-0 со голот на Наумче Мојсовски и потоа контранападот на Филип Миркуловски беа добар влез во натпреварот. На тоа и останавме. По серијата од 4-0 на Швеѓаните, македонската репрезентација падна во подредена положба. До средината на првото полувреме двапати дојдовме до израмнување (5-5 и 66) и тоа беше крајниот лимит. Во продолжение, на секој наш гол, главно по стигнат со тешки маки, домаќините возвраќаа со дватри лесни погодоци и не паднаа под два гола предност. Шведската одбрана со груби фаули ги исфрли од игра нашите бекови и ја пресече резервната варијанта, проигрувањето од бек на пикер. А, во ситуација кога крилата и онака не се многу во игра, и нивната реализација е сведена на инцидентни погодоци, главно од контра, тоа значеше целосна блокада на македонскиот напад во која одвреме-навреме успеваше да се протне само Филип Миркуловски. Ништо подобра не беше ситуацијата ни во одбраната. Со голманите во потпросечно издание ( Борко Ри-

стовски со шест, Петар Ангелов со пет одбрани) и со недоволно цврстата одбранбена концепција, Швеѓаните лесно доаѓаа до реализација. Иако се знаеше дека најголемата опасност ќе доаѓа од десниот бек, Ким Андерсон, не се најде начин да се спречи први-

За малку ќе имаше инцидент по „глупавиот потег“ на Петерсон Дуелот со Шведска за малку ќе завршеше со инцидент по некоректниот потег на шведскиот репрезентативец Фредерик Петерсон. Во истекот на последните секунди од натпреварот кога македонските репрезентативци веќе не се ни обидуваа да шутнат, Петерсон пресече топка и се обиде со пируета да стави крај на победата на Шведска. Но, Ангелов го одбрани неговиот удар, а овој изнервиран што не му успеа идејата, го турна македонскиот голман во мрежата. На тоа реагираа другите македонски репрезентативци и се стрчаа кон дрскиот Швеѓанец и тој на крај со обезбеду-

вање беше спроведен во соблекувалната. Потегот на Петерсон го осудија и неговите соиграчи, по себно ракометарот на Барселона, Магнус Јернемир. Шведскиот медиум „Афтонбладет“ информира дека имало вистинска војна со зборови во шведската соблекувална. - Тоа беше проклето идиотски потег од негова страна. Детски работи. Македонските играчи покажаа почит кон нас и ја запреа играта без да шутираат, а овој будала краде топка и прави пируети. Да направеа тие така, јас ќе реагирав на истиот начин, можеби и уште полошо – рекол Јернемир.

Лазаров: Лошит Капитенот Кире Лазаров дел од причините за поразите и за пропуштената олимписка шанса лоцира во не сериозниот однос и во запо ставената форма кај дел од репре зентативците. - Ние не сме физички добро подготвени ако немаме подготовки што траат повеќе од еден ме сец. Пред ЕП во Србија имавме долги подготовки и затоа бевме во таа форма. Сега времето беше кратко, сите дојдовме во формата во која играме во нашите клу-


СПОРТ

Понеделник 9 април, 2012 година

теборг ги ките игри

25

Шундовски: Нема квалитетен играч што не е повикан Селекторот Звонко Шундовски одговорно тврди дека Македонија нема други играчи од репре зентативен калибар, односно сите што вредат се повикани во националниот со став. - Немаме играч од репрезентативен тим за кој би можеле да кажеме дека бил за тука, а не е повикан. Немаме некој со екстра-квалитет за да ги изненадиме противниците во толку

голема мера. Особено што во овој краток период е тешко да вклопиме нов играч кој ќе може да влезе во системот на игра на репрезентацијата. Факт е дека имаме мал број квалитетни ракометари. Во Македонија нема ниту 25 профе сионалци што играат, говорам за профе сионалци во вистинска смисла на зборот - прене се од Гетеборг порталот „мкд.мк“.

Фаворитите одат во Лондон

от стрелец во шведскиот тим, кој седум од вкупните осум гола ги постигна во второто полувреме, и тоа со шутеви од девет метри. На крајот, Шведска славеше

со 27-23, за Македонија тоа беше втор пораз на турнирот по стартниот неуспех од Унгарија (26-28) и крај на надежите за настап на Олимписките игри во Лондон.

те навики нè чинат резултати бови. Сега не сме во таа форма од ЕП и не можеме да играме на таков начин како тогаш. Причина за лошата физичка подготвеност лежи во лошите навики на живеење на ракометарите кога ќе заврши некое големо натпреварување. Не си го цениме доволно лебот, па си дозволуваме да се отпуштиме. Секое искуство се плаќа, се надевам дека ова што сега ни се одби од глава, во наредниот период ќе го кориги-

раме. Мали сме во таа спорт ска култура што ја имаат Скандинавците. Убаво е да си популарен, сите да те тапкаат по рамо, но не се живее од тоа. Треба да знаеме што сакаме во животот, кариерите ни се кратки, после ќе жа лиме за пропуштеното. Да се надеваме дека се ќе биде подобро во претстојните квалификации за Светското првенство што ќе ги играме во јуни - изјави Лазаров за порталот „мкд.мк“.

за патување

Покрај Шведска и Унгарија од групата во Гетеборг, пласман на Олимписките игри во Лондон обезбедија и фаворитите од другите две групи. Хрватска и Исланд со по две победи во првите два натпревари се сигурни патници од групата во Вараждин, во која играа уште и Јапонија и Чиле. Шпанија е сигурен победник во групата во Аликанте. Кој ќе биде вториот олимписки патник од оваа група, Полска или Србија, решаваа синоќешните последни мечеви во

групата во која аутсајдер е Алжир. Група 1 (Гетеборг): Македонија – Унгарија 26-28, Шведска – Бразил 25-20, Македонија – Шведска 23-27, Унгарија – Бразил 29-27. Група 2 (Вараждин): Хрватска – Јапонија 36-22, Исланд – Чиле 25-17, Хрватска – Чиле 35-15, Исланд – Јапонија 41-30. Група 3 (Аликанте): Шпанија – Србија 30-27, Полска – Алжир 28-27, Шпанија – Алжир 28-20, Полска – Србија 25-25.

Во утрешниот број прочитајте се` за патувањето


26

СПОРТ

Понеделник 9 април, 2012 година

Фени индустри во финалето, МЗТ ќе почека К ошаркарите на Фени индустри се првите фина листи во кошаркарскиот плејоф, додека МЗТ Скопје ќе мора да игра најмалку уште еден меч против Торус доколку сака да стигне до последната фаза од битката за трофејот. Ова е епилогот од полуфиналните пресметки што се играа изминатиот викенд, во кои Фени индустри како го стин ја совлада Лирија со 75-84 и славеше со 3-0 во полуфиналната серија. Торус не дозволи ист епилог во мечот со МЗТ Скопје совладувајќи ги „металците“ во драматична завршница со 78-77. Кошаркарите на Торус беа на прагот да го претрпат ше стиот пораз во серија од градскиот ривал со оглед на фактот дека на една и пол минута до крајот резултатот беше 66-77 за го стите од „Јане Сандански“. Сепак, кога многумина сметаа дека избраниците на Александар Тодоров рутински ќе го довршат мечот, домаќините влегоа во

Аргентина добива трка во Ф1 Аргентина во иднина повторно ќе биде организатор на трка од шампионатот во Формула 1 откако претставници на оваа земја веќе извесно време водат интензивни преговори со Берни Еклстоун. Извори блиски до Еклстоун говорат дека британскиот милијардер ќе ја вклучи Аргентина меѓу домаќините на Ф1-трките веќе од следната година откако бил презадоволен од патеката во Мар дел Плата, што ја дизајнирал познатиот германски архитект Херман Тилке. Станува збор за патека долга околу пет километри со 18 свиоци, што би требало да придонесе следната сезона од Формула 1 да биде уште поинтересна. Со оглед на фактот дека Берни Еклстоун веќе најави дека нема намера да го зголемува бројот на трките, за очекување е Аргентина да го заземе местото на Јужна Кореја. Трката за Големата награда на Аргентина последен пат се возеше во 1998 година, а победник беше Михаел Шумахер.

фантастична серија од 12-0 и на крајот се радуваа на голем триумф. Бо свел и Блажевски беа во главна улога во фантастичната завршница, Американецот отворајќи ја серијата на својот тим, додека искусниот Перо Блажевски ги по стигна последните пет по ени на мечот, со што Торус успеа да нама ли на 2-1 во оваа полуфинална серија. Без оглед на убедливиот ре зултат (7584), крајно неизвесно беше и во салата во Сарај, каде што Фени индустри ја продолжи серијата победи во дуелите со Лирија. На двае сетина секунди до крајот ре зултатот гласеше 75-76, но тогаш на сцена стапи Иван Лилов, кој што уште еднаш се претстави како херој на кавадарчани. Бугарскиот интернационалец најпрво погоди тројка, а веднаш потоа украде топка и изнуди намерна лична грешка, со што беше ставен крај на надежите на Лирија за успех на овој меч.

Шампионот Далас во небрано Кошаркарите на Да лас маверикс можеби се актуел ни шам пи о ни во НБА, но ток му затоа против ниците имаат огромни мотиви ко га игра ат против нив и ма ксимално им ја отежнуваат задачата на Дирк Новицки и на не го ви те со и грачи на се кој меч. Најновиот пораз од 94-89 на го стувањето против Мемфис беше причина Да лас уште повеќе да падне на табелата, па да се најде на делба на ше стото ме сто во Западната конференција, заед но со Хју стон ро кетс. Проблем за „те ли њата“ прет ста ву ва фа ктот де ка де вет топ ла си ра ни от тим на Ју та џез има са мо две по беди помал ку од актуел ниот првак, па доколку Да лас на ско ро не се раз буди од дла бо киот сон, овој тим ќе биде еден од ретките во

историјата на НБА што не успеал ниту да се пласира во плејо фот по се зо ната во ко ја се закитил со трофеј. - Никому не му е лесно, но мораме да се бориме. Мораме да вр зе ме не кол ку до бри игри, не кол ку по беди, да по ка же ме де ка зас лужу ва ме ме сто во плејофот - изјави Дирк Новицки. ЛА лејкерс без помошта на Коби Брајант беше прегазен со 125-105 на го стува ње то кај Фе никс, доде ка Лос Ан џе лес кли перс стиг на до де вет тата по беда во својот де сетти меч славејќи лесно и убедливо над Сакраменто кингс со 109-94. Ре зул тати НБА: ЛА кли перс – Са кра мен то 109-94, Гол ден стејт – Ден вер 11297, Фе никс – ЛА леј керс 125-105, Мил во ки – Портланд 116-94, Мем фис – Да лас 94-89, Фи ла дел фи ја – Орлан до 8288, Шарлот – Атлан та 96-116, Њу Орле анс – Ми не сота 99-90, Ин ди ја на – Бо стон 72-86.


СПОРТ

Понеделник 9 април, 2012 година

27

ЛШ ќе се зголемува, се отвора можност за нас?! П ретседателот на УЕФА, Мишел Платини, ќе се обиде да спроведе двојно поголем формат во Лигата на шампионите, со што дури и македонскиот првак би имал своја шанса да биде дел од најква литетното европско клупско натпреварување. Според новата идеја на УЕФА, најсилните лиги би добиле по шест ме ста во ЛШ, а за пома лите првенства, меѓу кои секако е и македонското, би бил олеснат патот низ квалификациите. Според сознанијата на германски „Билд“, Платини има идеја од 2016 година да ја прошири Лигата на шампионите на дури 64 клуба во групната фаза од натпреварувањето. Таа идеја би одела на штета на Лигата на Европа, чиј формат би се намалил затоа што ова натпреварување не ги исполни очекувањата на УЕФА. Одделни клубови, па дури и оние пома лите, со скромни амбиции му пристапуваат на ова натпреварување затоа што заработувачката е многу помала. Од друга страна, Платини би им овозможил и на помалите земји, меѓу кои е и Македонија, на поле сен начин да дојдат до свој претставник во групната фаза од ЛШ.

Платини има идеја од 2016 година да ја прошири Лигата на шампионите на дури 64 клуба во групната фаза од натпреварувањето

Според идејата на првиот човек на УЕФА, планирано е Англија, Шпанија и Германија да добијат по шест места во ЛШ место досегашните четири, а по некое дополнително место би добиле и Италија, Франција, Русија, Португалија и Холандија. Последен пат ваква голема реконструк-

ција на европскиот клупски фудбал се случи пред точно двае сет години, во 1992 година кога ме сто дотогашниот Куп на европски шампиони беше основана Лигата на шампионите. Засега, ова е идеја на УЕФА, за која допрва ќе треба да се изјаснат и најголемите европски клубови.

И ватерполистите нема да го видат Лондон Македонската репрезентација во ватерполо не успеа да го реализира најголемиот успех во историјата на домашниот репрезентативен спорт - да обезбеди пласман на Летните олимписки игри, кои ќе се одржат во Лондон оваа година. Во решавачката пресметка на предолимпискиот турнир во Едмонтон, ватерполистите загубија од селекцијата на Шпанија со 7-11 (3-2,0-3,1-3,3-3). По овој по раз, се лек ци јата на Ма ке до ни ја се вклу чи во раз и гру ва ње то за плас ман од 5. до 8. по зи ци ја на квалификацискиот турнир и таму го совлада Бразил со 15-12. Синоќа, во борбата за петтото ме сто, нашите ватерполисти требаше да ги одмерат силите со домашната репрезентација на Канада. Се покажа дека Шпанците се преголем залак за македонскиот национален тим во ватерполо. Своето реноме „црвената фурија“ го демонстрираше на најдобар начин. Во првите две четвртини, македонската селекција

умешно се носеше со противникот и покрај негативата на полувремето од 3-5. Стартувавме одлично со три гола во првиот период, по кој имавме водство и од 3-1, но потоа, до крајот на вториот период, следеше серија на Шпанците од 4-0 за предност на паузата од 3-5. Во вториот дел продолжи доминацијата на Шпанците наметната од втората четвртина. На почетокот од последниот период стигнаа и до предност од 4-9, по што со сема беше јасно дека тие на крајот ќе се радуваат на пласман на Олимписките игри во Лондон. Головите за Македонија на овој меч ги по стигнаа Чук, Аксентијевиќ, Ивошевиќ, Летица, Мартиниќ, Чупиќ и Бениќ. Во првиот меч од разигрувањето за пласман од 5. до 8. ме сто, Македонија го совлада Бразил со 15-12. Во првите две четвртини нашите ватерполисти обезбедија предност од 7-4, која умешно успеаја да ја одржат до самиот крај на натпреварот.


28

СПОРТ

Понеделник 9 април, 2012 година

Меси го брка рекордот на Герд Милер

ПОСТИГНА ГОЛ, НО НЕГОВИОТ ТИМ ЗАГУБИ СО 3-1

Пандев не мо сам против Л

Г

Со двата погодоци на гостувањето кај Сарагоса (1-4), Лионел Меси стана првиот фудбалер по пауза од 39 години што успеал да постигне 60 гола на официјалните натпревари за својот тим. Аргентинецот сигурно е горд на тој податок, но мотив повеќе за него ќе претставува ловот на нов рекорд, оној на Герд Милер од сезоната 1972/73. Тогаш легендарниот Германец постигна вкупно 67 погодоци во дресот на Баерн Минхен, а Меси има сосема доволно време за да го надмине и тоа рекордно достигнување. Аргентинскиот ас досега постигна 38 гола во Примера дивизион, 14 во Лигата на шампионите, три во Суперкупот на Шпанија, по два во Копа дел реј и на клупскиот мундијал, а еднаш ја затресе мрежата на противникот и во Суперкупот на Европа.

оран Пандев беше на висина на задачата на дуелот меѓу Лацио и Наполи, успеа да по стигне и гол за својот тим, но тоа не беше доволно за „наполитанците“ да избегнат пораз на тешкото го стување во Рим. Македонскиот репре зентативец, конечно, доби шанса од Валтер Мацари во стартниот тим на Наполи и максимално ја оправда довербата. Токму Пандев беше најдобар фудбалер на „наполитанците“ на овој меч по стигнувајќи го израмнувачкиот гол за својот тим кон крајот на првото полувреме откако Кандрева претходно го по стигна водечкиот гол за Лацио. Пандев беше во главна улога и неколку минути подоцна, кога врз него беше направен прекршок за пенал од страна на домашниот голман Маркети, но судијата остана нем не покажувајќи кон белата точка. Се чини дека токму таа судиска грешка ги истера од коло сек фудбалерите на Наполи, кои во вториот дел играа нешто послабо и беа казнети со погодоците на Маури и на Хернанес. - Заслуживме да победиме, а главен виновник што не се случи тоа е судијата. Сите на стадионот видоа дека станува збор за чист пенал, голманот воопшто не ја гледаше топката, туку го собори Пандев. Наме сто да водиме со 1-2, мечот продолжи со израмнети 1-1, со што судијата му овозмо-

жи на Ла цио на кра јот да стиг не до три умф - изјави Валтер Мацари, тренерот на Наполи. Саботниот погодок против Лацио е

Анчелоти ја отвори вратата за Кака Тренерот на ПСЖ, Карло Анчелоти, изјави дека со задоволство би го довел Рикардо Кака во редовите на францускиот прволигаш доколку бразилскиот ас реши да си замине од Ре ал Мадрид. Искусниот ита лијански стратег е еден од најзаслужните за фантастичниот фуд-

балски развој на Кака откако тој дојде во Европа бидејќи токму Анчелоти како тренер на Милан го промовираше овој фудбалер во една од најголемите светски ѕвезди во овој спорт. Одно сите меѓу нив двајца сè уште се на највисоко ниво, па затоа не е изненадување што Анчелоти се обидува да го доведе Кака и на „Паркот на принцовите“. - Не знам какви се планови-

те на Кака, но доколку тој реши да си замине, вратата овде ќе му би де ши ро ко отво ре на. Говориме за играч од највисока свет ска кла са, кој де фи ни тив но би бил до бредој ден во ПСЖ. Клучна ќе биде неговата жел ба би деј ќи до кол ку тој по са ка да си за ми не од Ма дрид, верувам дека би успе а ле да се договориме околу финансиските дета ли – изјави Анчелоти.


СПОРТ

Понеделник 9 април, 2012 година

жеше ацио Македонскиот ас одигра одличен меч против својот поранешен клуб, но Наполи загуби во Рим

29

Јувентус има поглед од врвот

Јувентус е новиот лидер во Серија А откако најтрофејниот клуб во Италија славеше со 0-2 на го стувањето кај Палермо и максимално го искористи неочекуваниот пораз на Милан на домашен терен од Фиорентина со 1-2. „Ро сонерите“ прокоцкаа водство од 10 по сомнителниот пенал што Ибрахимовиќ го претвори во гол, па во вториот дел примија два погодоци и на крајот со наведнати глави го напуштија теренот на „Сан сиро“. Искусниот со став на Јувентус знаеше

како да го искористи тоа и стигна до рутински триумф од 0-2 над Па лермо. По многуте неискористени шанси во првиот дел, отпорот на домаќините го скрши дефанзивецот Бонучи со прецизен удар со глава, пред Фабио Квалјарела со прецизен удар од петнае сетина метри да ја осигура победата на „старата дама“. - Повторно имаме поглед од врвот, но овојпат нема да ја искомпликуваме ситуацијата. Подготвени сме за финишот од сезоната и сигурно нема да му го отстапиме првото место на Милан – изјави Бонучи.

Работнички шокиран дома вкупно ше сти за Пандев во Серија А оваа се зона, прв по пауза од два и пол ме сеца откако претходниот го по стигна на го стувањето со Сиена (1-1) на 22 јануари.

Работнички доживеа непријатен пораз од Брегалница (1-3) во првиот натпревар од 24. коло во Прва лига. „Романтичарите“ важеа за фаворити во пре срет на мечот, но го стите од Штип успе аја да ги надиграат и со сема заслужено ги освоија трите бода. Брегалница ја најави победата по само 15 минути игра со головите на Митров и

на Генц Исени, со кои дојде до водство од 0-2. Во самата завршница, Исени по стигна уште еден погодок за да ги урне сите надежи на домашните фудба лери. Пред истекот на мечот, Работнички стигна до поче сен погодок кога Борче Маневски од пенал успеа да намали на 1-3. Претходно, Игор Стојанов играше со рака во сопствениот шеснае сетник.

Енрике останува во Рома, не поднесе оставка Тренерот на Рома, Луис Енрике, јасно стави до знаење дека не ни помислува на оставка без оглед на најновиот разочарувач ки ре зул тат на не го ви от тим, по ра зот од 4-2 на го стувањето кај Лече. Со овој неус пех „рим ската вол чи ца“

уште повеќе си ги нама ли шансите за висок плас ман и из лез во Евро па след ната се зона, но младиот шпански стратег јасно стави до знаење дека оставка не е опција за него. - Ако дадам оставка, тоа ќе значи дека

се предавам, а јас едно ставно не сум таков човек. Ниту јас ниту, пак, фудба лерите ќе се предадеме, туку ќе продолжиме да работи ме напор но и да се врати ме во ви стин ски ри там. Ни што не е за губе но порача Луис Енрике по поразот во Лече.

СО ПРЕТПЛАТА НАЈЕДНОСТАВЕН НАЧИН ДА ДОЈДЕТЕ ДО ВЕСНИКОТ „ДЕН“ www.den.mk

pretplata@den.mk

тел. 02/3211 551


30

РАЗОНОДА

Понеделник 9 април, 2012 година

ХОРОСКОП

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА - САБОТА 06.45 Добро утро, Македонијо 09.00 Без рецепт 09.15 Дарма и Грег – сериja 10.00 Дневник 10 10.20 Македонски народни приказни 11.00 Ѕвон-образовна програма 12.00 За Македонија – документарна програма 13.00 Вести

13.15 Македонски траги 14.00 Од наш агол 15.00 Вести 15.10 Без рецепт 15.25 Дискавери 16.15 Бостонските адвокати -серија 17.00 Дневник 1 17.40 Тротоар Њуз-забавна програма 18.05 Дарма и Грег – сериja 18.30 Свет-информативна про.

19.00 Македонски нар. приказни 19.30 Дневник 2 20.10 За Македонија – документарна програма 21.00 Евромагазин 21.30 Луксузни хотели – документарна програма 22.10 Бостонските адвокати -серија 23.10 Дневник 3 23.40 Тротоар њуз

00.05 За Македонија – документарна програма 01.10 Без рецепт 01.25 Нем сведок – сериja 02.15 Дарма и Грег – сериja 02.35 Бостонските адвокати -серија 03.15 Дискавери 04.00 Евромагазин информативна програма 04.35 Иселенички џубокс

07.15 Шестиот ден 09.05 Луѓе и места -репортажа 09.30 Монк – сериски филм 10.15 Подземјето на Њујорк -серија 11.00 5+ 12.00 Храна и вино – емисија за гурмани 12.30 Тоа сум јас 13.00 Распрскано стакло – игран филм

14.35 Девици благороднички -серија 15.30 Вести 15.45 Монк – сериски филм 16.35 Цртан филм 17.00 5+ 17.45 Храна и вино – емисија за гурмани 18.25 Метео 18.30 Вести 19.05 Спорт

19.07 Метео 19.15 Преглед на колото 20.00 Девици благороднички -серија 21.00 Филмополис -филмски магазин 21.33 Метео 21.40 Вести 22.15 Спорт 22.20 Доктор Хаус – серија 23.05 Културна хроника 23.15 Почудно од измислица –

игран филм 01.05 Подземјето на Њујорк – сериски филм 01.50 Распрскано стакло – игран филм 03.20 Културна хроника 03.30 Филмополис 04.05 Преглед на колото 04.15 Храна и вино – емисија за гурмани

06.55 5 до 7 - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата 09.25 Зајди, зајди талент 09.35 Моите џебни миленичиња – цртана серија 09.55 Ај ти замижи 10.15 Топ листа - Супер ѕвезда 10.45 Во прво лице - забавна програма 11.15 Пресинг – информативна

програма 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 К-15 – дневна доза 12.30 Вкусот на традицијата 12.45 Зајди, зајди талент 12.55 Зајди, зајди талент 14.05 Моите џебни милиеничиња – цртана серија 14.30 Портик -хроника на денот 15.00 Вести

15.10 Портик -хроника на денот 16.10 Во прво лице – емисија 16.40 Вкусот на традицијата 16.55 Фактор здравје 17.15 К-15 – дневна доза 17.30 Вести 17.45 Пресинг – информативна програма 18.15 Овде и сега – забавно информативна програма 19.00 Вести

19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 К-15 – дневна доза 20.10 Патоказ -патеписна репортажа 20.35 Авто стил – емисија за автомобилизам 21.05 Преглед на шпанско првенство 22.00 Вести 22.45 К-15 – дневна доза 22.55 Голи и смешни – еротска скриена камера 23.25 Крваво сурфање -игран филм

07.00 Здраво Македонијо 09.00 Вести 09.10 Здраво Македонијо 10.05 Јунска ноќ – серија 10.55 Метео 5 11.00 Вести 11.10 Скршено крило – серија 11.45 Македонска народна

приказна 12.05 Разделба – серија 12.55 Ловец на крокодили – документарна програма 13.20 Лале – играна серија 14.05 Скршено крило – серија 14.35 Имотот на дамата-серија 14.55 Метео 5

15.00 Вести 15.25 Имотот на дамата-серија 15.55 Величествениот – серија 17.00 Јунска ноќ - серија 17.50 Екстра Ексклузив 18.15 Метео 5 18.20 Вести 19.00 Имотот на дамата -серија

20.00 Џамбо бинго 21.00 Величествениот – серија 22.05 Метео 5 22.10 Вести 23.00 Х/О - информативна про. 00.10 Екстра Ексклузив 00.30 Мексиканецот-игран филм 02.15 Разделба - играна серија

06.15 Засекогаш вљубени - серија 07.00 Вести 07.10 Журнал-утринска програма 09.00 Вести 09.10 Под сенката на врбите - играна серија 09.40 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.10 Топ шоп 10.40 Бекстејџ-естраден магазин 10.50 Малечката невеста - серија

11.15 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Македонски стари приказни 12.40 Преживеан - реално шоу 13.40 Топ шоп 14.00 Бунтовничка - серија 14.45 Езел - играна серија 15.45 Бурни времиња - серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Бурни времиња - серија

17.10 Огнови на љубовта -серија 18.00 Малечката невеста играна серија 18.35 Бекстејџ-естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Бурни времиња - серија 21.00 Езел - играна серија 22.15 Преживеан - реално шоу 23.15 Дневник

23.40 Временска прогноза 23.42 Преживеан без цензура - реално шоу 00.25 Некој да ме чува - серија 01.10 Бекстејџ-естраден магазин 01.20 Мојата ѕвезда - забавна емисија 02.10 Кој те шиша -забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори-забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

21.03 19.04

Овен - Во вашето друштво ќе дојде нова личност што ќе го привлече вашето внимание. Ако сакате поблизок контакт, бидете поотворени. Совет: консумирајте витамини.

20.04 20.05

Бик - Вашата смиреност и дипломатските способности се вашиот најголем адут, искористете ги најдобро што можете. Совет: здравствената состојба ви се подобрува, продолжете така.

21.05 20.06

Близнаци - Благодарение на вашиот шарм, духовитоста и на смислата за хумор, ќе бидете во центарот на вниманието, а тоа многу ќе ви годи. Совет: покажете емоции кон партнерот.

21.06 22.07

Рак - Проблемите секојдневно ви се таложат, а вие воопшто не сте свесни за тоа. Погрижете се да ја ставите состојбата под контрола. Совет: прошетка во природа ќе ве релаксира.

23.07 22.08

Лав - Посветете à поголемо внимание на саканата личност, нејзе тоа најмногу ќе à се допадне. Совет: телесниот и духовниот немир смирете го со некоја физичка активност.

23.08 21.09

Девица - Постојано се трудите да внесете новитети на работа, но тоа ги иритира колегите и предизвикува љу бомора. Совет: оставете го пазарувањето за некој друг ден.

22.09 23.10

Вага - Критиките што постојано ги добивате ви создаваат немир. Потрудете се малку повеќе околу семејните односи. Совет: не навле гу вај те во не потреб ни рас пра вии.

24.10 21.11

Скорпија - Во ситуациите во кои се бара брзина и способност, ќе реагирате одлично. Тоа ќе предизвика воодушевување кај колегите. Совет: внимавајте во сообраќајот.

22.11 21.12

Стрелец - За да постигнете сè што се бара од вас, потребна е поголема организираност и упорност. Совет: избегнувајте го дружењето со личности што не ви се симпатични.

22.12 19.01

Јарец - Различните размислувања околу воспитувањето на децата ќе предизвикаат конфликт меѓу вас и партнерот. Останете на својот став. Совет: не донесувајте одлуки набрзина.

20.01 18.02

19.02 20.03

Водолија - Друштвениот живот ви е многу динамичен. Иако финансиски не сте во добра состојба, тоа не ве загрижува. Совет: јадете здрава храна. Риби - На семејната средба не отворајте прашања што ќе ги вознемират членовите на семејството. Бидете поопуштени. Совет: имунитетот ви е во лоша состојба.


Рецепт на денот

Солени стапчиња ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: l l l l l l

1 кг брашно 2 лажици сол 2 лажици шеќер 1 маргарин 1 квасец 1 филџанче млеко

31

РАЗОНОДА

Понеделник 9 април, 2012 година

ARGEN“SAGITTINSKI TARIUS” FUDBALER, VERON

GOLEMI LEKSIKONI

VOSPALENIE NA SRCEVIOT MUSKUL

ORIJANA FALA^I

PREKAROT STARO NA KOMPO- ELINSKI ZITOROT GRADITEL QUP^O TRAJKOVSKI (PARTENON)

SKIJA^KATA MAGONI

IVAN NAGALENO

@ITELKA NA ^ILE

STIH OD KORANOT

NA[ POET KOSTA

BOLEN OD HEMOFILIJA EDINSTVENOST, EDNOOBRAZNOST EDEN HOROSKOPSKI ZNAK STRA[ILO

PISATELOT [OPOV

NAPRAVA ZA SNIMAWE IVO ANDRI] ROMAN OD VALTER SKOT

STARO ELINSKA BO@ICA NA POBEDATA

MORAL SAMOUKO SLIKARSTVO ANGLISKI [AHIST XONATAN DATA (MN.)

NATRIUM KIRIJA ZA STAN

GNIL, RASIPAN FRANC. PISATELKA @OR@ AMPER

GRAD VO VISKONSIN (SAD)

MILANO NIET, NAKANA

@ITEL NA VATIKAN JAMAJKA

POEN VO SPORTOT

SLEGUVAWE NA BOG NA ZEMJATA (HINDU) PUKOT

GRAD VO ANTI^KA FRIGIJA

VID GLINA ITALIJA

SEME ZA SEIDBA HERBERT SEBASTIJAN AGAR ORNAMENT

TEODOR DEKSTER ATKINSON

MEDITERANSKO RASTENIE

NAZIV, NASLOV RE^EN RIBAR

SRPSKI RE@ISER ZDRAVKO PREDVREMEN

IVAN IVANOVSKI

ALT VID ZA^IN (ANASON) DR@AVA VO AZIJA SVETLO ANGLISKO PIVO

PLANINA VO BUGARIJA SVETOZAR GLIGORI]

^E[KO MA[KO IME (JIR@I)

AVSTRIJA

ARTISTKATA DOBRA

SLIKARKATA TEMKOVA INDIUM

SKLAD ZA ORU@JE (MN.) ENERGIJA

REKA VO AVSTRIJA KISLOROD

NEAKCENTIRANOST

Квасецот заедно со една лажичка шеќер се става во брашното за да стаса. Потоа во брашното се додаваат и другите со стојки и се заме сува те сто, кое треба да от стои. Те стото се дели на три дела и од секој дел се разме сува кора. Со нож се сечат стапчиња, кои се премачкуваат со јајце и сусам и се печат на температура од 180 Целзиусови степени.

4 3

1 3 5 9

1

5 6

8 9 4 8 3 7

1 5 2 4 9 9 4 3 5 7 7 6 2 1

4 8

7 6 2 3 5 6 5 2 7 1 5 8 2 7 8 3 9 3 4 5 2 1 7 9 3 1

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: HEMOFILI^AR, UNIFIKACIJA, ACO, STRELEC, NIKA, IA, ETIKA, SKAPAN, NA, NAN, ELROJ, SAND, MI, BOD, VATIKANEC, APIJA, AVATARA, SEJANINA, UMA, TDA, HSA, IME, A, II, [OTRA, IRAK, JIRA, RILA, ANA, A, ARSENALI, IN, NENAGLASENOST; SUDOKU: 1) 285 764 193, 497 381 256, 613 592 847; 376 129 485, 941 875 362, 852 436 719; 129 643 578, 764 258 931, 538 917 624; 2) 425 983 716, 897 621 354, 316 745 298; 264 579 183, 531 862 947, 978 134 625; 189 356 472, 652 417 839, 743 298 561

ПРИГОТВУВАЊЕ:


ЗРНЦА НА МУДРОСТА

ТИКЕТ СЕК Ј Розенборг Согндал Гетеборг Норчепинг Малага Сантандер Тромсо Стабек

1

1

1

Сè има своја граница која е опасно да се пречекори зашто ако се пречекори, не може назад. Достоевски

1

Слушај го тој што ти ги покажал

Коефициент 4.3

ВИЦОТЕКА

l

6

l

Тетово l

Гостивар

7

Куманово

10

l Делчево

l Штип

11

Велес l

l Радовиш

11 l Неготино

8

l Кавадарци

8

8

8

l Прилеп

13

l Струмица

13 l Гевгелија

Битола

8

l Ресен

l

9 -7 ВТОРНИК 15

дека даваш пари за еротски списанија! * * * Оди русокоса девојка по улица и лиже сладолед. Во пресрет à доаѓа друга русокоса девојка и à вели: - Каде ја купи вежбанката? * * * Разговара докторот со

Денеска ќе дува ветар од северен правец, со брзина од четиринаесет километри на час

13

l Кочани

l Кичево

l Охрид

Многу луѓе ги губат малите радости надевајќи се на голема среќа. Перл Бак

Мујо се капе, па ја вика Фата да му го измие грбот и à вели: - Гледај какви мускули имам! - Сум видела и подобри - одговара Фата. - Каде? - зачудено ја прашува Мујо. - Овде-онде - одговара Фата. - Добро е, јас мислев

10

10

l Дебар

l Струга

Солзите се како бура, по нив човекот секогаш е посмирен. Турѓењев

8

l

10

6

Не се плашиме од смртта, туку од помислата на смрт. Сенека

Крива Паланка

10

Скопје l

6

недостатоците како да ти го открил најголемото богатство. Буда

-3 СРЕДА 19

Времето денеска ќе биде променливо и облачно но и постудено. Во западните делови на земјата ќе провејува слаб снег. Во Скопје минималната температура ќе биде -3 Целзиусови степени, а максималната ќе достигне до 10 Целзиусови степени. Влажноста на воздухот ќе биде 51 процент, а видливоста до 10 километри. Биометеото е неповолно. 0 ЧЕТВРТОК 20

својот пациент и пациентот го прашува: - Докторе каква ми е состојбата? - Не знам! - А, кога ќе знаете? - Утре, по обдукцијата!

16

Барселона

10

Букурешт

9

Будимпешта

8

Загреб

9

Софија

15

Атина

10

Приштина

4

Сараево

8

Белград

Den 09 April  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you