Bratstvo 16-17

Page 1

Glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda

broj 16/17 • godina 8

2017. • cijena 10 kuna

 JEDINSTVO FRANJEVAČKE OBITELJI - NA DOHVAT RUKE

 IN MEMORIAM FRA IVAN MARKANOVIĆ, OFMCAP

 MLADI U VUKOVARU I NAJAVA HODA FRAME

 SUSRETI I DOGAĐANJA


Svemogući, vječni Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože, podaj da mi slabi radi tebe vršimo ono što znamo da ti hoćeš i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa, da iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i raspaljeni ognjem Duha Svetoga, uzmognemo slijediti stope tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, i da samo po tvojoj milosti dođemo k tebi, Svevišnji, koji u savršenom Trojstvu i jednostavnom Jedinstvu živiš i kraljuješ i slavno vladaš, svemogući Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Molitva svetog Franje na završetku Pisma čitavom Redu (FI 233)

IMPRESUM Bratstvo Interno glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Izdaje: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Broj 16/17, 2017. Uredničko vijeće: Hilda Švarcmajer, glavni urednik fra Krunoslav Kocijan Adresa uredništva: Kaptol 9, 10000 Zagreb Ana Fruk Stjepan Kelčić Fotografija na naslovnici: Logo Međunarodnog kapitula Jasna Krapac OFS-a Grafička priprema: Danijel Lončar Lektura: Jasna Krapac Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Naklada: 1000 primjeraka 2


NACIONALNO BRATSTVO

Uvodnik Draga braćo i sestre, Gospodin vam dao svoj mir!

N

ovi dvobroj našeg glasila Bratstvo donosi nam pregled živosti, služenja, bratske zauzetosti i zajedništva u mjesnim bratstvima kroz proteklo vrijeme od izdanja prethodnog dvobroja u prosincu 2016. Iza nas je intenzivno i bogato liturgijsko vrijeme Božića, Korizme i Uskrsa. Živeći ta duhovno bogata razdoblja u crkvenoj godini braća i sestre Franjevačkoga svjetovnog reda su s velikim žarom i ljubavlju brinula o životu i potrebama svojih mjesnih bratstava što govori obilje priloga u ovom listu. Lijepo je i radosno izvijestiti o planiranim i ostvarenim formacijskim tematskim susretima i tečajevima s Nacionalne i područnih razina, izbornim kapitulima i drugim događanjima u mjesnim bratstvima. Neka nas sve ostvareno ohrabri i učvrsti u bratskom služenju, životu i zajedništvu! Uz radost i zadovoljstvo neizbježni su i trenuci težine i žalosti. Tako nas je iznenadio i ražalostio iznenadni odlazak Gospodinu, nacionalnog, područnog i mjesnog duhovnog asistenta Franjevačkoga svjetovnog reda fra Ivana Markanovića, OFMCap. Nedostajat će Nacionalnom bratstvu fizičkom prisutnošću, aktivnom djelovanju i osobnom savjetovanju braće i sestara. Vjerujemo da ga je Gospodin primio i da će uslišiti njegove molitve za nas! Braćo i sestre, želim da vam ovo ljetno vrijeme bude bogato duhovno ispunjeno, tjelesno se odmorili. Radosno u bratskoj slozi i ljubavi neka se u kolovozu proslave sv. Klara i sv. Ljudevit! Mir i dobro!

broj 16-17/2015.

Branka Černugelj, OFS nacionalna ministra

3


NACIONALNO BRATSTVO

JEDINSTVO NA DOHVAT RUKE U

Madridu su se od 22. do 24. svibnja 2017. okupili generalni ministri triju Franjevačkih redova: fra Michael A. Perry, OFM, fra Marco Tasca, OFMConv, i fra Mauro Johri, OFM Cap, uz prisutnost generalnog ministra Franjevačkoga svjetovnog reda Tibora Kausera, OFS. Oni su se okupili na Kongresu o jedinstvu kako bi napravili još jedan korak bliže k jedinstvu Franjevačke obitelji. Naime, papa Franjo je tijekom svog pontifikata u više navrata iskazivao svoje zanimanje za veće zajedništvo među različitim obedijencijama Franjevačke obitelji. Jedan od koraka koji su u tom pravcu učinjeni su ujedinjavanje Franjevačkog sveučilišta u Rimu te zajednički projekti u Svetoj Zemlji. 29. studenoga 2017. obilježit će se 500 godina bule Ite vos koja je za cilj imala jedinstvo braće, a završila je stvaranjem još većeg razdvajanja. Upravo iz tog razloga generalni ministri žele obilježiti taj događaj idući putem jedinstva. Stoga su na Kongresu o jedinstvu razgovarali o toj stvarnosti koje se već ostvaruje u nekim zajedničkim projektima. U protekle tri godine postoji mogućnost da ona braća koja žele steći nova iskustva mogu ostvariti iskustvo Emausa i to tako da u zajednici žive dvojica braće koja pripadaju Manjoj braći, dvojica koja pripadaju braći konventualcima te jedan brat koji pripada Kustodiji Svete Zemlje. Slično iskustvo se već duži niz godina ostvaruje u Zambiji. Sva ta iskustva su pokazatelj da je povijest važna, ali ne odlučujuća, rekao je rekao fra Michael Perry, OFM. Suradnja je sve prisutnija među samim Redovima. U svijetu koji je sve više multikulturalan, i sve povezaniji, franjevci po ovim malim, ali značajnim projektima zajedničkog života i suočavanja s poteškoćama, trebaju biti odgovor na potrebe današnjeg vremena.

4

Kako bi taj hod prema jedinstvu pokazali i primjerom, generalni ministri su, zajedno sa svojim definitorijem, ovogodišnje duhovne vježbe održali zajedno. I to su oni mali znakovi koje treba njegovati. Naravno da poteškoće i posebnosti svakoga Reda postoje, no generalni ministri su odlučili pokušati zajedno hodati prema jedinstvu. Mnogo se govori o stvarnostima, no to nije dovoljno, to nije glavni motiv za jedinstvo. Glavni motiv je naša zajednička karizma, naš identitet i naš zajednički poziv. Ne želim sprječavati Božju milost, ne želim stavljati prepreke onome što Bog za nas želi u budućnosti i samim time ne želim sprječavati mogućnost budućnosti u kojoj će tri Reda biti ujedinjena. Trebamo otvoriti srca, ne znam kako ćemo to napraviti, ali milost Božja je velika, rekao je fra Michael Perry tijekom Kongresa o jedinstvu. Nama ostaje moliti za tu nakanu.

Ana Fruk, OFS

(fotografija preuzeta sa stranice: www.pazybien.es)


NACIONALNO BRATSTVO

VOX FRANCISCANA – NOVI GLASNIK PREDSJEDNIŠTVA MEĐUNARODNOGA VIJEĆA OFS-a U

studenome 2016. počeo je dva puta godišnje izlaziti glasnik Predsjedništva Međunarodnoga vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda. U tom glasniku predstavlja se život svjetovnih franjevaca diljem svijeta, od novonastalog bratstva u Mijanmaru do mjesnog bratstva koje sačinjavaju samo gluhe osobe u SAD-u. Osim toga braći i sestrama se približava i rad Predsjedništva Međunarodnog vijeća OFS-a te se tako nastoji sve nas informirati o životu bratstva. Predviđeno je da se novi brojevi objavljuju nakon sastanaka Predsjedništva (otprilike u travnju i studenome), a bit će dostupni na stranicama međunarodnog OFS-a (www.ciofs. org) na 4 službena jezika Reda. Mi ćemo svaki novi broj prenijeti na stranicama našeg nacionalnog bratstva (www.ofs.hr), a čim bude dostupan i na hrvatskom i njega ćemo objaviti na našim stranicama. Pozivamo vas da se upoznate sa životom našega Reda jer svi smo dio njega!

Ana Fruk, OFS

broj 16-17/2015.

5


NACIONALNO BRATSTVO

UVODNI TEKST UZ TUMAČENJE ČLANAKA GK OFS-a K

rajem 2016. godine, Međunarodno predsjedništvo OFS-a uputilo nam je nekoliko dokumenata bitnih za svakodnevni život bratstava Franjevačkog svjetovnog reda. Kako kaže generalni ministar, brat Tibor Kauser, Predsjedništvo Međunarodnoga vijeća OFS-a primilo je neka razmišljanja koja su ukazala na potrebu sastavljanja smjernica za pojedine članke Generalnih konstitucija kako bi ih se moglo ispravno, jasno i bratski primjenjivati. Odgovarajući na te zahtjeve, Predsjedništvo je zamolilo Povjerenstvo za pravna pitanja da razrade neke od tih članaka: • Članak 58 koji govori o “konačnim odlukama” koje se odnose na isključenje zavjetovanog člana iz Reda, a sastoji se od tri točke, od kojih svaka sagledava i utvrđuje specifičan razlog napuštanja Reda; • Članak 76.2 koji govori o pravu ministra više razine ili njegova delegata da predsjeda izborima bratstva bilo koje razine kojem pripada, te članak 94.5 koji se bavi istim pitanjima u slučaju bratskog pohoda; • Članak 77.2 koji određuje tko ima aktivno i pasivno pravo glasa na područnim, nacionalnim i međunarodnoj razini, odnosno tko ima pravo glasati i biti izabran; • Članak 81.3 koji određuje što u slučaju kad se isprazni služba vijećnika. Kako postojeći pojedinačni statuti, prakse i običaji ne pružaju uvijek dovoljno jasnoće, Predsjedništvo je pripremilo ove smjernice kao bratsku pomoć onima koji se suočavaju s problemima primjene gore spomenutih članaka. Grupa za prevođenje dokumenata OFS-a, koja je pokrenuta na nacionalnoj razini, ove je dokumente prevela na hrvatski jezik. Nadamo se da će navedeni dokumenti pomoći u življenju bratskog zajedništva i rješavanju eventualnih problema u bratstvima. Vladimir Rosančić, OFS Međunarodni vijećnik u Nacionalnom vijeću OFS-a

6


NACIONALNO BRATSTVO

Prot. N. 2903/14-200 Circ. N.. 23/14-20 da 2016. Rim, 15. listopad Blagdan ssv. Terezijee Avilske Draga braćo b i sestree, mir vam m i svaki blaagoslov! FS-a je prim milo neka raazmišljanjaa koja su uk kazala na Predsjeddništvo Međđunarodnogga vijeća OF potrebu sastavljanja smjernicaa za pojedinne članke Geeneralnih koonstitucija kkako bi ih se s moglo z ispravnoo, jasno i brratski primjenjivati. Oddgovarajućii na te zahtjeve Predsjeedništvo je zamolilo Povjerennstvo za praavna pitanjaa da razradi smjernice za sljedećee članke Geeneralnih konstitucija k a: 8 čll. 58; čl. 76,2 i 94,5; čll. 77,2; čl. 81,3 o članci iznimno i važžni, a postoojeći pojediinačni statuuti, prakse i običaji ne pružaju Svi su ovi uvijek dovoljno d jassnoće. Stogaa je Predsjeedništvo prip premilo ovee smjernice kao bratsku u pomoć onima koji k se suočaavaju s probblemima priimjene goree spomenutiih članaka. r duggotrajnog, pomnog, p paažljivog i zaahtjevnog prromišljanja na kojem su s radile Ovo je rezultat mnoge osobe, o ukljuučujući i stručnjake kaanonskoga prava, p a savvjetovana suu i neka naacionalna vijeća. v ove dookumente uz zahvalu onima o koji su s na njimaa radilii s čvvrstom nado om da će Šaljem vam ovi poprratni dokum menti pomoći da se proodubi bratsk ki duh u braatstvima na različitim razinama r i da se poboljša p buuduća praksa i riješe neeki postojećii problemi. Neka nas sv. Tereezija Avilskka, naučiteljica Crkvee, zagovaraa da imamoo mudrost Božju u služenjuu našim brattstvima. Vaš bratt i ministar,,

Tibor Kauser K Generallni ministar OFS-a broj 16-17/2015.

7


NACIONALNO BRATSTVO

POPRATNI DOKUMENT UZ ČL. 58. GENERALNIH KONSTITUCIJA FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA 1. 2. 3. 4. 5.

Predgovor Svrha Objašnjenje sadržaja članka 58. Način primjene (kako ga ispravno koristiti) Praktični savjeti (što možete i trebate učiniti) Posljedice neprimjenjivanja postupka iz čl. 58. *****

Predgovor Franjevački svjetovni red (OFS) je javno vjerničko društvo (GK OFS-a 1,5) koje se ravna prema općem crkvenom pravu i vlastitom zakonodavstvu (GK OFS-a 4). Vrhovni zakon Katoličke Crkve jest spasenje duša i u tom svjetlu treba čitati i tumačiti pravo OFSa, čak i u slučajevima kad se radi o “konačnim mjerama”. Ključni element jest bratski dijalog.

1. Čemu ovaj popratni dokument: njegova svrha Ovaj dokument ima za cilj pomoći svoj braći i sestrama našega Reda da ispravno razumiju značenje članka 58. Generalnih konstitucija OFS-a te da djeluju u skladu s time. Namijenjen je prvenstveno mjesnim i područnim vijećima koja su pozvana ozbiljno razlučivati i uvijek pažljivo provoditi bratsko služenje, a osobito kada se radi o donošenju konačnih odluka kojima se zavjetovani član isključuje iz Reda.

2. Sadržaj čl. 58. Generalnih konstitucija OFS-a Članak 58. Generalnih konstitucija OFS-a govori o “konačnim odlukama” koje se odnose na isključenje zavjetovanog člana iz Reda, a sastoji se od tri točke, od kojih svaka sagledava i utvrđuje specifičan razlog napuštanja Reda.

8

Čl. 58., st. 1.: Ovdje se radi o slučaju kada se zavjetovani član želi konačno povući, odnosno napustiti OFS. Ovo je najjednostavnija situacija i, možda, najčešća te je nije potrebno dodatno pojašnjavati glede njezinog sadržaja. Ako zavjetovani član shvati da on/ona više nema, ili nikad nije ni imao/imala, svjetovni franjevački poziv, onda on/ona može zatražiti konačno povlačenje iz OFS-a. Budući da zahtjev za konačnim povlačenjem iz Reda dolazi od samog zavjetovanog člana, nakon provođenja odluka u skladu s odredbama navedenim u trećem dijelu ovog kratkog popratnog dokumenta, nema potrebe za ikakvim osobitim formalnostima ili administrativnim koracima bilo kojeg tijela više razine. Čl. 58., st. 2.: Radi se o slučaju otpusta iz Reda u teškim, izvanjskim, ubrojivim i pravno dokazanim slučajevima. Ovaj stavak ima nekoliko vidova koje je potrebno bolje objasniti: što znače teški, izvanjski, ubrojivi i pravno dokazani slučajevi? Terminologija u čl. 58., st. 2. GK OFS-a podsjeća na Zakonik kanonskoga prava, Knjigu VI., Dio I., Naslov III.: Podložnik kanonskih mjera, a govori o kanonskim pitanjima koja zahtijevaju neka objašnjenja: TEŠKI SLUČAJ: Učinjeno djelo krši zakon ili propis općega crkvenog prava, a navedeno je kao kazneno djelo prema kanonskom pravu. Neki primjeri: naučavanje doktrine koju je rimski prvosvećenik osudio, ili pak uporno odbijanje doktrine, učiteljstva i morala Crkve te ustrajno prenošenje toga drugima; uključivanje u društvo koje rovari protiv Crkve ili nastoji diskreditirati Katoličku Crkvu; sudjelovanje u vršenju pobačaja.


NACIONALNO BRATSTVO

IZVANJSKI SLUČAJ: Spoznatljivost ili znanje. Čin, ozbiljno ponašanje koje krši zakon ili propis Crkve, koji je počinio zavjetovanik i koji mogu uočiti drugi ljudi.

JAVNO NAPUŠTANJE VJERE: Zavjetovani član koji prione uz drugu religiju ili više ne vjeruje te obznani to svoje novo stanje svima.

UBROJIVI SLUČAJ: Ukazuje na to da je zavjetovani član napravio čin ili propust koji krši zakon ili propis, te stoga nastaje “teški slučaj”. Zavjetovanik je bio sposoban razumjeti i htjeti i bio slobodan odlučiti (ZKP, kann. 1321 sl.). Ubrojivost podrazumijeva objektivni element: izvanjsko kršenje zakona ili propisa; subjektivni element: namjera, tj. volja da se promišljeno prekrši zakon ili propis; ili propust dužne brige i pozornosti. Nisu ubrojivi, prema općem pravu i pravu OFS-a: a) Oni koji su trajno nesposobni služiti se razumom (ZKP, kan. 1322) budući da ih se smatra pravno nesposobnima. b) Neznanje, nepažnja i zabluda u vezi sa zakonom ili propisima. c) Djelovanje zbog fizičkog nasilja.

NEDOSTATAK CRKVENOG ZAJEDNIŠTVA: prestanak zajedništva s pastirima Crkve, pristajanja uz učiteljstvo Katoličke Crkve, sudjelovanja u crkvenom i sakramentalnom životu.

PRAVNO DOKAZANI SLUČAJ: Čin koji se smatra teškim, izvanjskim i ubrojivim mora imati konkretnu i objektivnu potvrdu, kroz dokumente. Da bi bio otpušten iz Reda, moraju istodobno biti prisutna sva četiri kriterija određena normama. Čl. 58., st. 3.: U ovom slučaju zavjetovanik prestaje biti članom OFS-a, ako javno napusti vjeru, isključi se iz crkvenog zajedništva ili mu je određena ili proglašena kazna izopćenja. Čl. 58,3 odnosi se na to da je netko katolik i da je vjeran Svetoj rimskoj Crkvi: gubitak jednog od ovih elemenata određuje kaznu isključenja iz OFS-a. Osnovni kriteriji da se bude član Reda zapravo su: a) biti katolik; b) biti u potpunom zajedništvu s papom, biskupima i svećenicima (Pravilo OFS-a 6); c) poslušnost Rimskom Biskupu s kojim je OFS povezan posebnim vezom (GK OFS-a 99,2). broj 16-17/2015.

IZOPĆENJE IZ CRKVE je kazna za one koji su otpali od vjere, krivovjernike ili raskolnike (ZKP, kan. 1364,1).

3. Način primjene Temeljna ideja koja snažno proizlazi iz vlastitog prava OFS-a jest sljedeća: bratski dijalog je neophodan i nikad ga se ne može izostaviti, budući da se život Reda temelji na bratstvu, pa stoga i na odnosima. Važno je prisjetiti se da je brat/sestra uvijek prije propisa. To je osobito važno kad govorimo o čl. 58. GK OFS-a. Stoga, kada vijeće bratstva postane svjesno činjenica iz stavaka 2. i 3. čl. 58, vrlo je važno intenzivirati odnos s tim članom te započeti miroljubiv bratski dijalog, slobodan od svih sudova (od strane svjetovnih franjevaca, ali i redovnika), koji nastoji razumjeti zašto se brat/sestra nalazi u jednoj od spomenutih situacija koje zahtijevaju otpust iz Reda ili isključenje. Osim toga važno je pružiti podršku, uključujući i onu profesionalnu, kako bi se prije svega osiguralo spasenje duše tog zavjetovanog člana. OTPUST Ovaj je propis jasan: mjesno vijeće uzima na znanje postojanje uvjeta za otpust iz Reda; ministar i duhovni asistent započinju bratski dijalog sa zavjetovanim članom; o tome obavješćuju vijeće, koje odlučuje o okvirnom vremenu koje će se pružiti toj osobi za razmišljanje; ako tijekom tog vremena nema promjene u stavu osobe o kojoj je riječ, mjesno vijeće

9


NACIONALNO BRATSTVO

traži od vijeća više razine da otpusti zavjetovanog člana iz OFS-a te šalje svu dokumentaciju; vijeće više razine, kao kolegij (dakle, cijelo vijeće, a ne neka uža skupina), razmatra zahtjev i primljenu dokumentaciju, provjerava usklađenost s crkvenim pravom i Generalnim konstitucijama te, ako nije bilo pogrešaka, izdaje dekret o otpustu. Dekret o otpustu, s dokumentacijom, šalje se nacionalnom vijeću, koje, ako ustanovi da je sve učinjeno kako treba, potvrđuje dekret koji stupa na snagu u tom trenutku te od tada zavjetovani član i službeno više ne pripada OFS-u.

ka mjesnog bratstva ubilježi otpust ili isključenje brata/sestre. Uvijek je potrebno djelovati s osobitim oprezom i pozorno slijediti propise jer se radi o konačnim odlukama koje snažno utječu i na bratski život. I na kraju, važno je podsjetiti da zavjetovani član ima pravo odmah nakon završetka postupka podnijeti utok protiv izdavanja dekreta o otpustu ili isključenju, u skladu s čl. 59 GK OFS-a.

ISKLJUČENJE Samo postojanje javnog napuštanja katoličke vjere, izostanak zajedništva s Crkvom ili određivanje kazne izopćenja prouzročuju isključenje iz Reda. No mjesno vijeće mora započeti bratski dijalog s tim zavjetovanim članom i s ljubavlju mu pružiti pomoć. Stoga će vijeće odrediti najprikladnijeg vijećnika za to bratsko služenje, po mogućnosti zajedno s asistentom. Mjesno vijeće traži od vijeća više razine da provjeri točnost situacijâ koje su dovele do isključenja, da prikupi dokaze te da službeno objavi isključenje do kojeg je došlo. Iako se u čl. 58,3 o tome ne govori, vijeće više razine izdaje dekret o isključenju, kako jasno stoji u sljedećemu 4. stavku. Da bi stupio na snagu, potrebno je provesti isti postupak kao i za otpust iz Reda (GK OFS-a 58,4).

Vijeće bratstva je prije svega dužno brinuti se za bratstvo: to podrazumijeva odgovornost da uvijek bude upoznato s individualnom situacijom svakog brata/sestre te da bude u dijalogu sa svima, osobito kad se vijeće susretne sa situacijama koje su opisane u čl. 58 GK OFS-a. Važno je imati na umu da, kada postoje objektivni uvjeti za izdavanje dekreta o otpustu ili isključenju iz Reda, a vijeća na raznim razinama ne reagiraju, vijeće više razine, kad upozna činjenice, može započeti bratski pohod, a pohoditelj može, kao posljedicu, zatražiti od svoga vijeća da ukloni vijeće niže razine (GK OFS-a 94,4). Štoviše, on ima pravo započeti – u teškim i javnim slučajevima – postupak isključenja i/ili otpusta zavjetovanog člana iz OFS-a, ako smatra da postoje uvjeti i ako je vijeće koje pohodi uklonjeno (u tom slučaju ovlasti mjesnog vijeća preuzima vijeće više razine, u skladu s čl. 31,1 GK OFS-a) ili imenovati privremeno vijeće, ako to smatra prikladnim, pod uvjetom da odluke privremenog vijeća mora potvrditi vijeće kojem pripada pohoditelj.

4. Praktični savjeti Prikladno je da mjesno vijeće ima kopiju dekreta o otpustu ili isključenju zavjetovanog člana iz Reda te da u knjigu zavjetovani-

10

5. Posljedice neprimjenjivanja postupka iz čl. 58.


NACIONALNO BRATSTVO

Dokument za razmatranje članka 76,2 i članka 94,5 Generalnih konstitucija OFS-a i njihova primjena Izbornoj skupštini ili kapitulu predsjeda ministar neposredno više razine ili njegov delegat, koji potvrđuje izbor. Ministar ili delegat ne može predsjedati izborima u vlastitom mjesnom bratstvu niti izborima vijeća druge razine kojega je on član. (GKOFS-a 76,2) Pohoditelj ne može vršiti pohod u vlastitome mjesnom bratstvu niti u vijeću druge razine kojega je on član. (GKOFS-a 94,5) Izbori u Franjevačkome svjetovnom redu

1. Službe u OFS-u su crkvene službe. 2. Na njih se primjenjuje kanonsko pravo i

zakonodavstvo Crkve. 3. U redovitim slučajevima povjeravanje službe vrši se na temelju izbora koji se potvrđuje, u skladu s GKOFS-a čl. 76 i kan. 147 Zakonika kanonskog prava. 4. Redovni izborni kapituli omogućavaju izbor osoba za različite službe na redovit način. 5. U tim redovitim slučajevima predsjednik kapitula potvrđuje izbor. 6. Pravo je i obaveza ministra neposredno više razine da predsjeda izborima i vrši bratski pohod. Nesigurnost postoji oko prava ministra više razine ili njegova delegata da predsjeda izborima u vlastitom bratstvu, na bilo kojoj razini. Predsjednik izbora ima dvije dužnosti tijekom samih izbora: 1. Omogućiti izbore, odnosno imenovati osobe koje će pomagati tijekom slavlja kapitula (tajnika, brojitelje glasova, onoga koji će paziti napušta li tkogod dvoranu) te da moderirati nominiranje i izborni postupak. 2. Pitati izabranu osobu prihvaća li izbor, procijeniti sposobnost te osobe, te, ako ne postoje zapreke, potvrditi izbor. Ista nesigurnost javlja se i prilikom tumačenja GK OFS-a čl. 94,5 koji govori o bratskom pohoditelju. broj 16-17/2015.

Pitanje je: je li predsjedniku izbora zabranjeno predsjedati izborima bratstva (1) kojemu je on/ona član ili (2) gdje je on/ona član vijeća tog bratstva. Slično se pitanje odnosi i na bratskog pohoditelja: je li pohoditelju zabranjeno voditi bratski pohod bratstvu (1) kojem on/ona pripada, odnosno (2) gdje je on/ ona član vijeća tog bratstva. Pomno analiziravši tekst Generalnih konstitucija, osobito članaka 76,2 i 94,5 – jezično/gramatički, kao i značenjski – mišljenje je Pravne komisije da se to ograničenje na osobu odnosi ako je ona član vijeća toga bratstva, a ne ako je samo član toga bratstva. Zbog toga je ministru više razine zabranjeno predsjedati izborima ili obavljati bratski pohod bratstvu bilo koje niže razine gdje je on/ona član vijeća toga bratstva. Pravno gledajući, ministru nije zabranjeno predsjedati izborima ili obavljati bratski pohod, ako on/ona pripada dotičnom nacionalnom ili područnom bratstvu, ali nije član vijeća. Isto vrijedi i za eventualnog delegata ministra. No kako se čini da bi to moglo biti moralno nekompatibilno, poželjno je izbjegavati ovakve situacije. Snažno se preporuča da ministar više razine, ako je on/ona član bratstva te razine, delegira osobu koja će predsjedati izborima ili obaviti bratski pohod. Niti delegat ne bi trebao pripadati tome bratstvu. Iz toga također proizlazi, u posebnim slučajevima, kada ministar ili njegov delegat predsjeda izbornom kapitulu nacionalnog ili područnog bratstva kojemu pripada, predsjednik izbora ne može biti valjani kandidat za bilo koju službu koja se bira, niti može biti valjano izabran za bilo koju službu na tom izbornom kapitulu. Kapitul kojim predsjeda ili bratski pohod koji obavlja osoba koja pripada dotičnom područnom ili nacionalnom bratstvu, a da nije član vijeća toga bratstva, je valjan; no ne preporuča se da se tako postupa.

11


NACIONALNO BRATSTVO

NACIONALNI SEMINAR ZA FORMACIJU I

ove je godine u organizaciji Nacionalnog povjerenstva za formaciju održan u Zagrebu Nacionalni seminar za formaciju Franjevačkog svjetovnog reda, osmi po redu. Seminar se održao na Vrhovcu u Duhovnom centru sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova od 3. do 5. ožujka 2017., a sudionici, nas tridesetak, su bili članovi Nacionalnog vijeća OFSa, Nacionalnog povjerenstva za formaciju te predstavnici područnih vijeća iz svih pet područnih bratstava. Prvog dana našeg seminara okupili smo se oko 17 sati te program započeli svetom misom i molitvom Večernje, što je predvodio fra Krunoslav Kocijan, OFM, nacionalni duhovni asistent. Nakon duhovne okrjepe uslijedila je ona tjelesna – večera, a nakon nje službeno je započet seminar pozdravima organizatora i predstavljanjem sudionika, pod moderiranjem br. Stjepana Kelčića, člana nacionalnog povjerenstva za formaciju. Radni dio seminara započela je s. Danijela Rebac, predstavivši

12

još jednom Nacionalni priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije. Predavanjem je naglašena vrijednost ovakvoga priručnika za formaciju i potreba njegove implementacije u sva mjesna bratstva. Sudionici su iznijeli svoje mišljenje o sadržaju i kvaliteti Priručnika te svoja iskustva korištenja istog u mjesnim bratstvima, bili su otvoreni za razgovor o pozitivnim komentarima te o problematici s kojom se susreću. Na taj način se sve sudionike potaklo na proučavanje i praktičnu upotrebu ove vrijedne knjige. Nakon s. Danijele, br. Vladimir Rosančić, međunarodni vijećnik, predstavio je stranicu ofs.hr, naš nacionalni portal bogat informacijama vezanim za život u nacionalnom, područnim i mjesnim bratstvima. Podsjetio nas je na mnoštvo dokumenata, tematski i pregledno organiziranih u cjeline, koji su nam na ovom portalu uvijek dostupni, a mogu nam pomoći pri razjašnjenju teškoća s kojima se susrećemo, kao pomagalo u formaciji i kao sredstvo informiranja o događanjima, odlukama i tekstovima pristiglim s međunarodne razine. Drugi dan seminara moderirala je voditeljica nacionalnog povjerenstva za formaciju s. Jadranka Ljubojević (MB Sveti Mihovil – Su-


NACIONALNO BRATSTVO

botica). Nakon euharistije i molitve Jutarnje te doručka, uslijedio je nastavak rada seminara, a prvi predavač bio je Ivan Glavinić iz Siska, koji nam je predstavio temu „Vođenje i animiranje u Crkvi – usklađenost karizme i institucije“. B. Ivan nam je u svom predavanju pobliže objasnio pojam karizme kao dara dobivenog ne po zasluzi, nego po Božjoj milosti te naglasio kako su Crkvi potrebni različiti darovi i službe kako bi živjela. Podsjetio nas je i da darovi koji su nam dani kao pojedincima u Crkvi moraju služiti na izgradnju Crkve, inače oni nemaju smisla. Nakon predavanja su sudionici iznijeli problematiku ove teme iz prakse mjesnih bratstava. Drugi predavač ovoga dana bio je fra Milan Krišto, OFM duhovni asistent OFS-a u Požegi. Kao dugogodišnji područni i nacionalni duhovni asistent našega reda i Franjevačke mladeži, s puno nam je iskustva i primjera iz života bratstva prikazao temu „Vođenje i animiranje u OFS-u – Crkva koja živi franjevačku dimenziju“ prikazavši na pomalo šaljiv način i praktične primjere rješavanja problema ove tematike u našim bratstvima. Nakon večere i mobroj 16-17/2015.

litve Večernje pridružili su nam se naši dragi framaši, nacionalna predsjednica Frame Anamarija Tomašević (Frama Zagreb – Majke Božje Lurdske) i nacionalni voditelj formacije Ivan Školka (Frama Osijek – Tvrđa) i animirali našu zajedničku večer u bratskom zajedništvu. Iako smo bili mrvicu umorni od predavanja, razgovora i rasprava, framaši su nas svojim kreativnim i poučnim igrama razbudili, potaknuli na bolje međusobno upoznavanje i na vrlo domišljat način nam pokazali kako se neka rješenja naših problema i nedoumica često mogu naći jako blizu nas, ako smo dovoljno otvorena srca za braću i sestre. Treći i posljednji dan seminara moderirala je s. Štefica Kralj (MB Sveti Duh – Zagreb), članica Nacionalnog povjerenstva za formaciju. Nakon Jutarnje molitve i doručka imali smo svetu misu koju je predvodio fra Krunoslav Kocijan, OFM nakon čega smo nastavili s radom. S. Branka Černugelj, nacionalna ministra održala nam je predavanje na temu „Vođenje i animacija bratstva – temeljne zadaće vijeća i ministra“ temeljeno na predavanju

13


NACIONALNO BRATSTVO

br. Tibora Kausera, generalnog ministra OFSa, koje je održao na našem nacionalnom kapitulu u listopadu prošle godine, a koje smo svi dobili kao poticaj za svoje služenje. S. Branka nas je podsjetila da voditi i animirati bratstvo znači približavati bratstvo Bogu, izručiti ga u Božje ruke; dopustiti da prvo nas Duh Sveti ispuni i onda ispuniti bratstvo duhom da bi bilo snažno u djelovanju. Voditi bratstvo između ostalog znači pokazati pravi put, pravi smjer. A ponajprije Bog vodi bratstvo i naša zadaća nije ići svojim putem, nego Božjim putem. Bog nas poznaje i brine o nama – tako i vijeće treba poznavati svoje bratstvo, njegove slabosti i jakosti te zajedničkim radom, kako je to rekla s. Branka, kao „bratstvo u malom“ animirati braću i sestre, zajedno tražiti dobro bratstva, dijeliti radosti, probleme, brige, ali i rad i zadaće. Za takvu je složenu zadaću potrebno mnogo molitve i snage Duha Svetoga da se bude Božje oruđe mira i bratske ljubavi.

Nakon toga s. Danijela Rebac i br. Vladimir Rosančić predstavili su nam neke dokumente pristigle s međunarodne razine vezane za pojedina pitanja o vođenju i animiranju. Sudionici su nakon njihovog izlaganja iznijeli svoja pitanja i nedoumice vezane uz predstavljene i druge dokumente koje smo zajednički pokušali razjasniti. Razgovarali smo i o dojmovima ovoga seminara, o korisnosti, jasnosti i kvaliteti predavanja, predavača i cijelog programa seminara. Sudionici su iznijeli mnoštvo pohvala i pokoju konstruktivnu kritiku koja će poslužiti poboljšanju budućih ovakvih seminara. Nakon zadnje zajedničke okrjepe brata magarca, svatko se uputio svome domu, nadam se obogaćen novim znanjima, obnovljenom ljubavlju i voljom da usmjeri vlastito mjesno bratstvo prema boljem, radosnijem i ustrajnijem življenju Evanđelja boreći se s izazovima današnjice! Marina Musa, OFS

POPIS POVJERENSTAVA NACIONALNOG VIJEĆA OFS-a za razdoblje 2016.-2019. Nacionalno vijeće OFS-a imenovalo je povjerenstva na svojim sjednicama 4. veljače i 3. lipnja 2017. godine.

1. POVJERENSTVO ZA FORMACIJU 1. Jadranka Ljubojević, MB Sveti Mihovil Subotica, OS područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Danijela Rebac, MB BZ BDM, ZG područno bratstvo, član 3. Stjepan Kelčić, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 4. Štefica Kralj, MB Sv.Duh-Zagreb, ZG područno bratstvo, član 5. fra Krunoslav Kocijan, OFM duhovni asistent

14


NACIONALNO BRATSTVO

2. POVJERENSTVO ZA KOMUNIKACIJE, INFORMIRANJE I IZDAVAŠTVO 1. Ivana Filipin, MB Kaptol , ZG područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Vladimir Rosančić, MB BDM ZG područno bratstvo, član 3. Danko Ivošević, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 4. Hilda Švarcmajer, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član (gl. urednik lista Bratstvo) 5. Željko FIlipin, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 6. Igor Kanižaj, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 7. Krešimir Šegović, MB Novi Marof, ZG područno bratstvo, član 8. fra Krunoslav Kocijan, OFM duhovni asistent

3. POVJERENSTVO ZA PRAVDU, MIR I OČUVANJE STVORENOGA 1. Vesna Peharec, MB sv. Ivan Krstitelj Pula, PRIM-IST područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Blaženka Eror Matić, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 3. Silvija Galinec, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 4. Ivan Makovec, MB Sv. Feliks, ZG područno bratstvo, član 5. Antun Kladarić, MB Leopold Bogdan Mandić, OS područno bratstvo, član 6. Dragutin Koštro, MB Imotski, ST-DU područno bratstvo, član 7. Lovro Sučić, MB Sv. Frane, ZD-ŠI područno bratstvo, član 8. Zoran Milić MB Kaptol, ZG područno bratstvo 9. fra Ivan Markanović, OFMCap duhovni asistent

4. UREDNIČKO VIJEĆE GLASILA “BRATSTVO” 1. Hilda Švarcmajer, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, glavni urednik – voditelj povjerenstva 2. Ana Fruk, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 3. Stjepan Kelčić, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 4. Jasna Krapac, MB Trsat, PRIM-IST područno bratstvo, član 5. fra Krunoslav Kocijan OFM duhovni asistent

5. POVJERENSTVO ZA PRAVNA I STATUTARNA PITANJA 1. Hilda Švarcmajer, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Stjepan Lice, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 3. Kata Josipović, MB Siget, ZG područno bratstvo, član 4. Jelena Čeliković, MB Trsat, PRIM-IST područno bratstvo, član 5. fra Zvonimir Brusač, TOR duhovni asistent

broj 16-17/2015.

15


NACIONALNO BRATSTVO

6. POVJERENSTVO ZA EKONOMSKA PITANJA 1. Božica Peremin, MB Samobor, ZG područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Mara Budimir, MB BZ BDM, ZG područno bratstvo, član 3. Stjepan Kelčić, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član

7. POVJERENSTVO ZA FRANJEVAČKU MLADEŽ 1. Marina Musa, MB BZ BDM, ZG područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Ana Fruk, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 3. Vladimir Rosančić, MB Bezgrešno začeće BDM, ZG područno bratstvo, član 4. Tanja Radman, MB Sv. Mihael, Dubrava, član 5. fra Vladimir Vidović, OFMConv duhovni asistent

8. POVJERENSTVO ZA RAD S DJECOM 1. Mihaela Bartolome, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Katarina Rosančić, MB Bezgrešno začeće BDM, ZG područno bratstvo, član 3. Tomislava Jengić, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 4. fra Vladimir Vidović, OFMConv duhovni asistent

9. POVJERENSTVO ZA KARITATIVNU DJELATNOST 1. Blaženka Kulić, PRIM-IST područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Antun Kladarić, Sv. Leopold Bogdan Mandić, OS područno bratstvo, član 3. Marija Dinić, MB Koprivnica, ZG područno bratstvo, član 4. Mate Vukorepa, MB Sv. Obitelj, ST-DU područno bratstvo, član 5. Srečko Lokas, MB Sv. Frane, ZD-ŠI područno bratstvo, član 6. Nela Pujić, MB Trsat, PRIM-IST područno bratstvo, član

10. POVJERENSTVO ZA OBITELJ 1. Helena Brigić, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, voditelj povjerenstva 2. Jandre Brigić, MB Kaptol, ZG područno bratstvo, član 3. Marija Hadaš, MB Sesvetska Sopnica, ZG područno bratstvo 4. Božidar Hadaš, MB Sesvetska Sopnica, ZG područno bratstvo 5. Petar Perković, MB Krnjevo, PRIM-IST područno bratstvo, član 6. Darija Perković, MB Krnjevo, PRIM-IST područno bratstvo, član 7. Lucija Šuljug, MB Sv. Leopold Bogdan Mandić, OS područno bratstvo, član 8. fra Ivan Markanović, OFMCap duhovni asistent.

Ivana Filipin, OFS

16


DUHOVNI ASISTENTI

IN MEMORIAM

Fra Ivan Markanović, OFMCap. (1962-2017)

U

Zagrebu je, u Kliničkoj bolnici Dubrava, 14. lipnja 2017., u 56. godini života, 31. godini redovništva i 28. godini svećeničke službe, iznenada, od zatajenja srca, preminuo fra Ivan Markanović, franjevac kapucin, član Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića i samostanske zajednice u gornjoj Dubravi u Zagrebu, nacionalni duhovni asistent Franjevačkoga svjetovnog reda, područni asistent u zagrebačkomu Područnom bratstvu OFS-a bl. Alojzija Stepinca i duhovni asistent Franjevačke mladeži pri samostanu i župi sv. Leopolda Mandića u gornjoj Dubravi. Od 2011. do 2015. godine bio je duhovni asistent bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda u župi sv. Mihaela u zagrebačkoj Dubravi. Od listopada 2015. bio je asistent Franjevačke mladeži u gornjoj Dubravi i u to vrijeme u istoj župi formirao i pripremao buduću braću i sestre za ulazak u Franjevački svjetovni red i za osnivanje mjesnoga bratstva, koje je bilo najavljeno za kraj lipnja ove godine. Od jeseni 2014. bio je nacionalni i područni duhovni asistent Franjevačkoga svjetovnog reda, tajnik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a, vrlo prisutan i aktivan u povjerenstvima Nacionalnog vijeća OFS-a za obitelj i za prisutnost i djelovanje u svijetu te u područnome povjerenstvu za formaciju. U radu sa svjetovnim franjevcima i Franjevačkom mladeži fra Ivan je bio uistinu susretljiv, predan, strpljiv, unoseći u tu službu svoju življenu franjevačku duhovnost te svoje široko i bogato pastoralno i svećeničko iskustvo. Bio je iskreno uvjeren u vrijednost Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži i broj 16-17/2015.

u važnost franjevačke duhovnosti za vjernike laike u današnjem svijetu. Uvijek raspoloživ za propovijed, duhovni nagovor, predavanje ili razgovor, s porukama u kojima se osjećala upućenost u ono o čemu govori, svježina riječi i iskustvo. U traženju rješenja bio je jasan u stavovima, dosljedan, ali i strpljiv i pun razumijevanja, asistent u punom smislu riječi: prisutan, onaj koji prati, oslonac na koji se može računati, sposoban za ljudsku blizinu, kao franjevac i kapucin – jednostavan i skroman, kao svećenik – vjerodostojan i razborit. Bio je doi-

17


DUHOVNI ASISTENTI

sta – za Franjevački svjetovni red, Franjevačku mladež i za svoje suradnike, duhovne asistente – pravi manji brat iz iste, franjevačke obitelji. U ime braće i sestara Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži i u ime asistenata OFS-a riječi oproštaja i zahvale na misi zadušnici uputio je fra Zvonimir Brusač, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata. Zahvaljujući Bogu za fra Ivanovo služenje, suradnju i prisutnost on je između ostalog rekao: „Dragi fra Ivane, kao franjevac, svećenik i duhovni asistent ostavio si nam primjer koji će nas nadahnjivati. I dalje ćemo osjećati i u svojim srcima nositi tvoju plodonosnu prisutnost među nama, istodobno zauzetu i blagu. Ostat ćemo zajedno, u zajedništvu i solidarnosti svetih. Preporučamo te milosrđu našeg zajedničkog Oca u njegovu Kraljevstvu života, svetosti, ljubavi i mira, koje u Crkvi ima svoj početak. Tom si početku i ti svom snagom, svim svojim srcem i svom dušom davao svoj doprinos, pružao mnogima plodove svoga obiteljskog i redovničkog odgoja, svoga franjevačkog i svećeničkog iskustva. Gospodin ti dao svoj mir!“ Fra Ivan Markanović je rođen 10. veljače 1962. u Josipovcu kraj Osijeka od oca Petra i majke Bosiljke r. Grgić. Kapucinskom redu pristupio je u listopadu 1981. Prve redovničke zavjete položio je 4. rujna 1983. u Karlobagu, a doživotne 19. rujna 1987. u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 25. lipnja 1989. u Zagrebu poslije teološkog studija u istom gradu. U svojoj je Provinciji obavljao različite službe. Poslije pastoralne prakse u Varaždinu (19891900) bio je vjeroučitelj i pastoralni pomoćnik u župi sv. Mihaela u Dubravi (1990-1991), voditelj Centra za duhovna zvanja u Varaždinu (1991-1995), član samostana i pastoralni pomoćnik u Dubrovniku (1995-1999), upravitelj župe sv. Đurđa na Osojniku, Dubrovnik (1999-2000). Od 2000. do 2015. živio je i djelovao u samostanu i župi sv. Mihaela u Dubra-

18

vi. Od 2015. do smrti živio je i radio u samostanu i župi sv. Leopolda Mandića u gornjoj Dubravi obavljajući razne službe u samostanu i izvan samostana. Osim rada s Framom i OFS-om bio je urednik glasila sv. Leopolda „Ljudima prijatelj“ i duhovnik Hrvatskoga katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara – ogranak Zagreb. Godine 2008. imenovan je pri Vijeću Hrvatske biskupske konferencije (HBK) za kler povjerenikom za svećenike s poteškoćama i tu je službu vjerno obavljao do kraja svog života. U nazočnosti fra Ivanove majke Bosiljke, braće Drage i Nikole i sestre Zorice, velikog broja redovnika, časnih sestara i vjernika laika, posebno članova Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži svetu misu zadušnicu je u crkvi sv. Leopolda u Dubravi predvodio krčki biskup fra Ivica Petanjak, kapucin, u zajedništvu s bjelovarskim biskupom i predsjednikom Vijeća HBK za kler mons. Vjekoslavom Huzjakom, provincijalom fra Jurom Šarčevićem, generalnim tajnikom HBK mons. Petrom Palićem te mnogim dijecezanskim i redovničkim svećenicima. Bili su nazočni i nacionalna ministra OFS-a, sestra Branka Černugelj i područni ministar, brat Zdenko Viljevac. Životopis fra Ivana prikazao je samostanski poglavar fra Juro Šimić, a fra Miljenko Vrabec je, između ostalih, pročitao i brzojav sućuti mons. Želimira Puljića, predsjednika HBK. Sprovodne obrede na zagrebačkom groblju Miroševac predvodio je mons. Vjekoslav Huzjak uz sudjelovanje mnogih svećenika, redovnika, redovnica i vjernika laika. U ime Đakovačko-osječke nadbiskupije bio je nazočan generalni vikar mons. Ivan Ćurić. Izrazima suosjećanja fra Ivanovoj obitelji i svima nazočnima obratio se provincijal fra Jure Šarčević ističući njegovo zrelo i plodonosno služenje kao vjerodostojnoga franjevačkog redovnika i svećenika. Fra Zvonimir Brusač


DUHOVNI ASISTENTI

TEČAJ ZA DUHOVNE ASISTENTE OFS-A I FRAME U

organizaciji Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) i Franjevačke mladeži (Frama) održan je XI. nacionalni tečaj za duhovne asistente u Samoboru, u Kući susreta Tabor, od 13. do 15. ožujka 2017. Bilo je nazočno tridesetak redovnika iz svih obedijencija Prvoga franjevačkog reda i TOR-a, te s. Janja Jurman iz Družbe Kćeri milosrđa TSR sv. Franje. Na početku su okupljenima riječi pozdrava uputili fra Josip Blažević, provincijal Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, i fra Ilija Vrdoljak, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Duhovnim su asistentima zahvalili na njihovu radu i potaknuli ih da zajedno s franjevačkim svjetovnjacima budu svjedoci evanđelja u ovome svijetu i vremenu. Uvodno predavanje o suradnji prezbitera, redovnika i laika održao je mr. fra Žarko Relota, OFMConv. Najprije je razlučio temeljne pojmove o kojima je pozvan progovoriti, a potom s pastoralne strane osvijetlio ono što je navedenim staležima zajedničko i kako mogu raditi i surađivati na dobro Crkve. Preporučio je svima da svoj

broj 16-17/2017.

poziv i poslanje vrše kao prijatelji Kristovi, djeca istoga nebeskog Oca, štovatelji Blažene Djevice Marije te ljudi nade i molitve. Dao je konkretne prijedloge kako redovnici mogu biti prihvaćeniji od dijecezanskoga klera i kako voditi laike Bogu u franjevačkome duhu. Na Tečaj je bila pozvana i rado se odazvala nacionalna ministra OFS-a s. Branka Černugelj, koja je započela svoj prvi mandat na toj službi. Najviše se oslonila na predavanje br. Tibora Kausera, generalnoga ministra OFS-a, koje je održao na izbornome kapitulu u listopadu prošle godine: „Vođenje i animiranje – osnovni elementi upravljanja Redom.“ Ti se elementi mogu razumjeti u slici križa, pri čemu animiranje označuje duhovnu dimenziju i odnos s Bogom, dok se vođenje odnosi na odnos s ljudima, na horizontalu. Podsjetila je da je OFS samostalan kao Red, ali nije neovisan: djeluje u Crkvi i na dobro Crkve. Svim je asistentima koji se trude dobro raditi u franjevačkim zajednicama zahvalila na trudu i potaknula ih na hrabrost i odgovornost u vršenju službe, te otvorenost prema svjetovnim franjevcima.

19


DUHOVNI ASISTENTI

U utorak, 14. ožujka, fra Zvonimir Brusač, TOR, pojasnio je pojmove vođenja i animiranja pred izazovima suradnje u bratstvima OFS-a, pošavši od dokumenata, te istaknuo potrebu da asistenti svjetovnih franjevaca budu osobe širine, bratskoga dijaloga, sposobne jamčiti katolički nauk i dijeliti vlastito duhovno iskustvo. Spomenuo je tri cilja duhovne asistencije: jamčiti vjernost franjevačkoj karizmi, vjernost Katoličkoj Crkvi i jedinstvo cijele Franjevačke obitelji. Naglasio je koje su pretpostavke, polazišta i obvezna područja suradnje i ponudio kratku analizu sadašnjega stanja duhovne asistencije u OFS-u. Fra Josip Repeša, OFM, u svome je izlaganju pošao od pitanja sv. Franje: „Gospodine, što hoćeš da učinim?“, te potaknuo asistente da prema članovima Frame i mladima općenito budu u stavu osluškivanja, podupiranja i strpljivog praćenja. Asistenti trebaju biti duhovnici, svjedoci Božje ljubavi, čuvari bratskoga zajedništva i jamci povezanosti s Crkvom. Očekuje se da upute bratsku opomenu u duhu evanđelja i kažu ponekad i: „Ne!“ mladima, uz jasno i argumentirano objašnjenje. Pritom je važnija prisutnost na susretima mladih i kvalitetan rast u ljudskoj, kršćanskoj i franjevačkoj formaciji od broja članova Frame. U poslijepodnevnim satima su među duhovne asistente stigle nacionalna predsjednica Frame Anamarija Tomašević i nacionalna dopredsjednica Marijana Mijatović. Anamarija je naglasila koliko je potrebna i dragocjena prisutnost asistenata na susretima Franjevačke mladeži jer im pomažu duhovno rasti i svjedoče franjevačku karizmu. Potrebni su mladima kao savjetnici, pratitelji i oni koji upućuju bratsku opomenu u duhu kršćanske ljubavi. Mlade smatra autoritarnost, nejedinstvo i nesloga među samim duhovnim asistentima te „uzimanje strane“ u slučaju nejasnoća ili suprotstavljenih mišljenja među njima. S. Helena Brigić, OFS i fra Ivan Markanović, OFMCap, su u večernjim satima predstavili do sada poduzete aktivnosti nedavno ustanovljenoga Povjerenstva za obitelj kao radnoga tijela Nacionalnoga vijeća OFS-a. Oni se žele uključiti u aktivnosti Crkve, upoznati sadašnje stanje, pove-

20

zati se međusobno i uključiti više obitelji u svoj rad. Kane poduzeti i neke karitativne aktivnosti i organizirati obiteljske susrete. Općenito govoreći, žele uključiti više franjevaca svjetovnjaka u Povjerenstvo, te promicati izgradnju obitelji kao svetišta života, mjestâ i škola molitve, mjestâ samokontrole, strpljivosti i čekanja, te odgoja za dostojanstvo i komunikaciju. U srijedu, tijekom zadnjega dana Tečaja, sudionicima je predstavljen „Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije“ Franjevačkoga svjetovnog reda, koji je tiskan u biblioteci „Brat Franjo“ u studenome 2016. O Priručniku je govorila glavna urednica s. Danijela Rebac, OFS, i nacionalni duhovni asistent fra Krunoslav Kocijan, OFM. Istaknuta je činjenica da teme prate novi i prošireni Program formacije u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije. Sve su teme sustavno metodološki i katehetski obrađene po jedinstvenoj strukturi i uz mogućnost proširenja drugom dostupnom literaturom. Osim toga, odvijao se bratski dijalog s nacionalnim duhovnim asistentima i razmjena iskustava iz mjesnih bratstava. Pokazalo se da je ovakav oblik formacije i dalje koristan i potreban, kako asistentima s više iskustva, tako i mlađima, koji su nedavno preuzeli službe. Uz sve poteškoće, termin u sredini korizmenoga vremena, krajem veljače ili u prvoj polovici ožujka, pokazao se kao najpovoljniji za održavanje Tečaja. Mnogi su sudionici tražili da se sustavnije pristupi formaciji redovnika za duhovnu asistenciju, što bi trebao postati redoviti dio programa po pojedinim provincijama. Susretanje, otvorenost i suradnja sigurno mogu doprinijeti kako boljoj duhovnoj asistenciji tako i zalaganju za evanđeoske vrijednosti. Kao gosti i aktivni sudionici na Tečaju su bili nacionalni duhovni asistent OFS-a u Bosni i Hercegovini fra Antonio Šakota, OFM, iz Mostara i fra Tomislav Jelić, OFM, iz Ružića. Zahvalni za gostoprimstvo, mogućnost rada i veliki angažman poslužitelja za sve potrebe, sudionici su zahvalili voditelju Kuće susreta fra Ivanu Matiću i osoblju te se razišli kućama. fra Krunoslav Kocijan, OFM


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ODRŽAN PODRUČNI KAPITUL ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA U

Zagrebačkoj je Dubravi, u kapucinskom samostanu sv. Leopolda Mandića, u subotu 18. ožujka 2017. održan Područni kapitul Sjeverozapadnohrvatskog područnog bratstva OFS-a bl. Alojzija Stepinca. Kapitulu je nazočilo osamdesetak braće i sestara iz 28 mjesnih bratstava OFS-a, predstavnici Franjevačke mladeži, nekoliko mjesnih duhovnih asistenata i sva četiri područna duhovna asistenta. Kapitulu je predsjedao područni ministar br. Zdenko Viljevac uz fra Zvonimira Brusača predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata. Duhovni nagovor održao je fra Tomislav Glavnik, na temu Obraćenje. U izlaganju je rekao i obrazložio četiri lica obraćenja: duhovno lice, moralno lice, intelektualno lice i mistično lice obraćenja. Kršćansko obrabroj 16-17/2017.

ćenje je unutarnje, diskretno i živi se u tišini u svakodnevnom životu. Obraćenje označava put. Radimo za ono što Nebo daje i zavjeti su veliki poticaj. Br. Zdenko je pročitao svoje izvješće koje je kopirano i dano svim članovima Kapitula. Sestra Terezija Vrankić, područna povjerenica za Framu i fra Marin Grbešić izvijestili su o pripremi ostvarenja smjernice Područnog izbornog kapitula: Neka se po mogućnosti u jesen 2016. i 2017. organizira susret svih odgovornih za Franjevačku mladež (ministar OFSa, bratski animator, predsjednik Frame, duhovni asistent Frame i predstavnik Frame u vijeću OFS-a). Taj će se susret održati u subotu 14. listopada 2017. u samostanu svetog Leopolda Mandića kod franjevaca kapucina u Dubravi, a za-

21


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

jednička sjednica Područnog vijeća OFS-a i Područnog vijeća Franjevačke mladeži održat će se u subotu 16. rujna 2017. u Zagrebu na Svetom Duhu. Uvodno izlaganje prije rada u skupinama održala je s. Hilda Švarcmajer. U svom izlaganju sažeto je predstavila predavanje generalnog ministra brata Tibora Kausera Vođenje i animiranje–osnovni elementi upravljanja Redom i držeći se pretežno njegovog teksta, ističući ono što je naglašeno u predavanju. Pitanja za rad u skupinama pripremljena su u dogovoru s fra Zvonimirom Brusačem. Euharistiju je predslavio fra Zvonimir Brusač, a koncelebrirali su svi prisutni duhovni asistenti. Poslije zajedničkog objeda nastavljeno je zasjedanje Kapitula. U izvješćima iz rada po skupinama jasno je izražena želja za većom prisutnošću asistenata, jer oni daju sigurnost u traženjima bratstva. Želi se više susreta na mjesnoj razini.

22

U promišljanjima i dogovoru o realizaciji Programa u 2017. godini, Kapitul je donio: - Plan pohoda i izbornih kapitula mjesnih bratstava OFS-a u 2017. - Tematski susret trajne formacije za ministre, učitelje formacije i druge odgovorne u mjesnim bratstvima, održat će se 28.30. travnja 2017. na Glavotoku, otok Krk; Tema će biti „Duhovna animacija mjesnoga bratstva Franjevačkog svjetovnog reda“ - Za jednodnevne tematske susrete trajne formacije u četiri regionalne skupine bratstava, dogovorena je tema: Povezanost OFS-a i Frame – uloga bratskog animatora. - Područno hodočašće OFS-a i Frame u Čuntić bit će u subotu 27. svibnja. Taj dan planira se posjetiti i biskupijsko marijansko svetište u Gori. - Duhovna obnova na Taboru bit će 6.-9. srpnja 2017. (od četvrtka do nedjelje), voditelj je fra Ivan Matić; naziv „Sveti Franjo – štovatelj Blažene Djevice Marije“. - Duhovne vježbe u tišini na Žumberku; planiraju se održati od 12.–14. svibnja 2017. (od petka do nedjelje), voditelj je fra Marin Grbešić. Na kraju nekoliko je braće izreklo svoja korisna iskustva, obavijesti i poticaje iz svojih mjesnih bratstava. Hilda Švarcmajer, OFS


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZ OGULINSKOG MJESNOG BRATSTVA OFS-a N

aše Mjesno bratstvo Ogulin redovito održava mjesečne susrete, i to svake druge nedjelje u mjesecu. Odaziv je nekad veći nekad manji. S obzirom na to da je bilo poprilično hladno ove zime i s mnogo snijega, odaziv je bio nešto manji. Ugodno nas je iznenadila sestra Milka Fumić, franjevka iz Mjesnog bratstva Kaptol Zagreb, koja je bila na odmoru kod rodbine u Ogulinu te je 8. siječnja dobila priliku da nas posjeti. Hvala sestri Milki! Bili smo doista počašćeni njenim dolaskom, imala je prilike vidjeti kako molimo i moliti s nama. A sestra Milka priča da je taj dan u Ogulinu žurila na autobus za Zagreb jer je htjela stići na Kaptolu na mjesečnu skupštinu i prisustvovati predstavljanje nove knjige jedne sestre iz bratstva. Ali zakasnila je na autobus, a vrijeme do idućeg autobusa htjela je iskoristiti u crkvi i molitvi. Sestra joj je rekla, da to može u blizini kod franjevaca. I kaže Milka da je kod spomena franjevaca osjetila radost: idem k svojima. Poslije susreta s njima je rekla „Braća i sestre Ogulinskog bratstva su me obogatila i razveselila kao da sam na nekom hodočašću bila“. Na početku godine osobito, a i inače na našim susretima bratstva, braću i sestre informiramo o svim događanjima, pozivima i poticajima Područnog bratstva, o smjernicama i programu za tekuću godinu. Našu braću i sestre jako vesele mjesečne teme. One nas neopisivo obogaćuju, potiču na aktivnost i uzajamnu komunikaciju. I ove godine izmjenjivat ćemo se u njihovom izlaganju kao što smo to dosad činili. Bit će to molitve sv. Franje Asiškoga skupljene u spise. Naše bratstvo jest maleno, ali za sada je čvrsto i stabilno. Za to ponajviše zahvaljujemo čvrstoj ruci i budnom oku našeg duhovnog asistenta fra Tomislava Kere, TOR. On nam broj 16-17/2017.

doista puno pomaže i prisutan je na svim našim sastancima. U nedjelju 12. ožujka 2017. u našem mjesnom bratstvu bio je bratski i pastoralni pohod Područnog vijeća. Bratski pohoditelj bio je brat Zdenko Viljevac područni ministar, a pastoralni pohoditelj fra Zvonimir Brusač, TOR. Bila je i sestra Hilda Švarcmajer, područna tajnica. Pohoditelje smo izvijestili o našem životu i karitativnom djelovanju. Pri pregledu knjiga dali su nam upute, ali i pohvale. Bili smo skupa na Križnom putu i svetoj misi.U duhovnom nagovoru o korizmi fra Zvonimir Brusač je rekao da nas korizma priprema za obnovu krsnih obećanja. Pokora je krepost, mi se nastojimo odricati od grijeha i tu nam pomažu post, molitva i djela milosrđa. Eto toliko za sada o nama.Toplo i srdačno sve pozdravljam kao Ministra mjesnog bratstva Ogulin. Lijepo je kao braća i sestre zajedno živjeti! Biserka Magdić, OFS

23


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

MJESNO BRATSTVO KLANJEC OBOGAĆENO NOVIM ČLANOVIMA

D

ana 08. lipnja.2016. godine u Klanjcu u crkvi Navještenja BDM održano je slavlje zavjetovanja četrnaest novih čla-

nova Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda. Euharistijsko slavlje s obredom primanja zavjeta predvodio je p.

Gordan Propadalo, OFM duhovni asistent bratstva, a zavjete je primila s. Dragica Dvoršak, ministra bratstva u Klanjcu. Koncelebrirali su p. Franjo Jesenović, zaslužan za oživljavanje zamrlog bratstva OFS-a u Klanjcu, i vlč. Franjo Glas, svećenik u miru. Slavlju se pridružila i tadašnja područna ministra s. Branka Černugelj. Mjesno bratstvo OFS-a u Klanjcu pri Župi Navještenja BDM obogaćeno je time s 14 novozavjetovanih članova, pa sada ima dvadesetak članova. Dragica Dvoršak, OFS

IZBORNI KAPITUL BRATSTVA OFS-A SV. FELIKS U VARAŽDINU D

ana 28. siječnja 2017. održan je 8. izborni kapitul mjesnog bratstva OFS-a sv. Feliks u Varaždinu. Kapitulu je predsjedao područni ministar brat Zdenko Viljevac uz nazočnost fra Ivana Markanovića, OFMCap područnog duhovnog asistenta. Kapitulu su, iz susjednog varaždinskog mjesnog bratstva OFS-a sv. Ivan Krstitelj, nazočili ministar brat Branko Pagadur i vijećnik brat Alan. Nakon uvodnih riječi pozdrava dosadašnji ministar br. Marko Pin-

24

tarić podnio je trogodišnje izvješće o životu i djelovanju bratstva, koje je usvojeno. Nakon molitve i duhovnog nagovora slijedili su izbori za novo vijeće. Utvrđeno je da je na kapitulu prisutno 16 trajno zavjetovanih i 3 privremeno zavjetovana člana, od ukupno 43 trajno i 6 privremeno zavjetovanih članova bratstva. Glasovanje je proteklo uredno i u prvom glasovanju su braća i sestre izabrani za službe.


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Novo Vijeće čine: ministar br. Ivan Makovec, doministra s. Ljiljana Trstenjački, tajnik br. Vedran Kaniški, blagajnica s. Štefica Koloži, povjerenica za formaciju s. Ivančica Milovec, i dvije vijećnice s. Barica Belač i s. Katarina Perić. Član Vijeća je i duhovni asistent fra Mijo Šarčević, OFMCap. Nakon molitve održana je 1. sjednica novog Vijeća, dok su se ostali priključili pobožnosti Gospine krunice u crkvi, a svi zajedno smo slavili svetu misu koju je predvodio fra

Mijo Šarčević, a koncelebrirao fra Ivan Markanović. Nakon svete mise bilo je bratsko druženje u prostorijama kapucinskog samostana. Vedran Kaniški, OFS

SVJEDOČENJE BISKUPA MSGR. JOSIPA MRZLJAKA O BL. ALOJZIJU STEPINCU ČLANOVIMA OFS-A I FRAME U VARAŽDINU U

subotu 4. ožujka 2017. u Dvorani Božjeg naroda u Kapucinskom samostanu i župi sv. Vida u Varaždinu održan je prvi put zajednički susret dvaju bratstava OFS-a: sv. Feliksa Kantalicijskog i sv. Ivana Krstitelja,te članova Frame iz sv. Ivana Krstitelja s varaždinskim biskupom mons. Josipom Mrzljakom, br. Alojzijem, članom OFS-a u mjesnom bratstvu sv. Ivana Krstitelja. U nadahnutom i srdačnom susretu biskup Mrzljak progovorio je o blaženom Alojziju Stepincu. Na početku susreta sve je prisutne pozdravio domaćin fra Mijo Šarčević, gvardijan Kapucinskog samostana u Varaždinu. Istaknuo je radost zbog biskupovog dolaska i povijesnog broj 16-17/2017.

zajedničkog susreta dvaju bratstava oko svojeg subrata i biskupa. Susretu su uz župnika fra Mirka Kemiveša prisustvovali fra Marko Malović, gvardijan Franjevačkog samostana i duhovni asistent bratstva sv. Ivan Krstitelj u Varaždinu, i fra Dražen Kovač, duhovni asistent Frame, koja je pjesmom i mladenačkom žarom i oduševljenjem pjevala na susretu i misnom slavlju. Biskup Mrzljak je svoje predavanje o bl. Alojziju Stepincu stavio u kontekst korizmenog vremena u kojem se nalazimo te se posebno osvrnuo na blaženikove korizmene propovijedi od 1939. do 1945. Na tom temelju biskup je prikazao kako su propovijedi bl. Aloj-

25


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

zija Stepinca odisale gorljivošću, zauzetošću za dobro vjernika te su često jasno i nedvosmisleno progovarale o tadašnjem stanju u društvu. Pritom se blaženik nije libio oštrih kritika i osuda loših pojava u društvu, a sve je temeljio na Božjoj riječi i Svetom pismu. Biskup Mrzljak je primijetio kako možemo i na današnje vrijeme primijeniti riječi koje je blaženik Alojzije prije više od sedamdeset godina izgovorio kao zagrebački nadbiskup. I danas je vjera mnogih katolika stavljena na kušnju, posebno kod stvaranja kompromisa sa stavovima suprotnim Crkvi, koji Crkvi ne žele dobro. Jedan od primjera je i ponovno u medijima aktualna tema zaštite nerođenih. U tome nema kompromisa, jer ljudski život je Božji dar, od začeća do smrti, kazao je biskup. Biskup je nastavio u svom izlaganju govoriti o događajima po dolasku komunističke vla-

26

sti, a posebno se osvrnuo na boravak bl. Alojzija Stepinca u zatočeništvu u Krašiću. U tim trenucima je osobno bio gotovo svakodnevno u blaženikovoj blizini te je na interes braće i sestara govorio i o osobnim susretima s njime i zanimljivim anegdotama iz tog dijela blaženikova života. Bio je svet čovjek, izraženih kreposti za koje je svakodnevno molio, zaključio je biskup. Nakon izlaganja, svi članovi dvaju bratstava okupili su se u župnoj crkvi Sv. Trojstva na molitvi krunice, a potom je slijedilo misno slavlje koje je predvodio biskup Mrzljak. Tumačeći odlomak iz Evanđelja o pozivu apostola Mateja, naglasio je da je svatko pozvan da prema svojim darovima i talentima pridonese širenju Božjega kraljevstva, jer je svaki čovjek važan u Božjim očima. Po završetku misnog slavlja, riječi zahvale u ime dvaju bratstava uputio je Branko Pagadur, ministar bratstva sv. Ivan Krstitelj, a brat Ivan Makovec ministar bratstva sv.Feliksa uručio je biskupu molitvenik Serafsko cvijeće. Srdačan i radostan susret zaključili smo u samostanskoj blagovaonici na prigodnom domjenku. Branko Pagadur, OFS


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

PROSLAVA STOTOG ROĐENDANA S. MARIJE HORVAT U CARITASOVU DOMU ZA STARIJE I NEMOĆNE, SVETI IVAN KRSTITELJ U IVANCU S

radošću i veseljem kao predstavnici Mjesnog bratstva OFS-a sv. Ivan Krstitelj u Varaždinu pohodili smo 24. ožujka 2017. našu sestru Mariju Horvat u Caritasovom domu za starije i nemoćne u Ivancu, prigodom njenog stotog rođendana. Sestra Marija Horvat je trajne zavjete u Franjevačkom svjetovnom redu sv. Ivan Krstitelj položila 1989. godine. Cijeli svoj život vjere i ljubavi posvetila je Crkvi i bližnjima. Rođena je u Kuršancu, općina Nedelišće, 24.ožujka 1917. od roditelja Stjepana Horvata i majke Amalije r. Prevožnjak, kao deveto od desetero djece. Njoj, jedinoj od braće je Gospodin podario tako dug i plodan život. Od najranijeg djetinjstva privlačila ju je molitva i Crkva, kao i velika privrženost roditeljima. Krasila ju je i velika djetinja raspoloživost svima pomagati i biti aktivna u crkvenim pokretima. Tako je već 1946. godine pristupila pjevačkom zboru u franjevačkoj crkvi u Varaždinu. K franjevcima je dolazila često na biciklu na svete mise i ostala povezana cijeli život, nesebično pomažući. Njen otac Stjepan bio joj je snažni primjer pobožnosti i pouzdanju u Božju providnost. Nakon smrti svoje majke u 50. godini odlazi raditi u inozemstvo. Dugo je godina službovala u Austriji, a jedno je vrijeme radila i služila u staračkom domu za svećenike u Grazu. Dobri Bog ju je nadahnuo da ostvari svoj životni san da na rodnoj kući u svom dvorištu daruje prostor za izgradnju crkve posvećene majci Božjoj Snježnoj prema kojoj je cijeli

broj 16-17/2017.

život gajila posebnu ljubav i pobožnost, što i sada nastavlja u Domu gdje svakodnevno odlazi na svete mise i pomaže drugim korisnicima Doma. Najljepše joj je drugima pomagati, s njima moliti i radovati se, otkrivajući nam ljepotu života za druge.

27


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Misno slavlje predvodio je varaždinski biskup msgr. Josip Mrzljak, brat Alojzije, član bratstva OFS-a sv. Ivan Krstitelj, uz koncelebraciju msgr. Antuna Perčića kancelara biskupije, ivanečkog župnika Sv. Marije Magdalene, vlč. Zorana Gložinića, vlč Antuna Goreka, tajnika biskupa, vlč. Nikole Tomaševića te fra Marka Malovića, OFM gvardijana varaždinskog franjevačkog samostana i duhovnog asistenta bratstva sv. Ivan Krstitelj.

Nakon misnog slavlja radovali smo se uz sve uzvanike i korisnike doma na zajedničkom ručku i pritom smo našoj članici Bratstva uručili cvijeće i tortu s franjevačkim obilježjem. Zahvalni na daru svjedočenja i služenja rastali smo se sretni i radosno, zahvalni Gospodinu i s molbom da ju i dalje vodi u radosti, miru i ljubavi do konačnog susreta s Gospodinom i svetim Franjom. Branko Pagadur, OFS

NA GLAVOTOKU ODRŽAN TEMATSKI SUSRET TRAJNE FORMACIJE SJEVEROZAPADNOHRVATSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A DUHOVNA ANIMACIJA MJESNOGA BRATSTVA OFS-A

U 28

samostanu franjevaca trećoredaca glagoljaša na Glavotoku, na otoku Krku, od 28.

do 30. travnja 2017. održan je tematski susret trajne formacije za ministre, učitelje formacije i druge odgovorne u mjesnim bratstvima OFS-a. Seminar je organiziralo Područno vijeće Zagrebačkoga područnog bratstva, a na njemu je sudjelovalo oko 40 sudionika iz 18 mjesnih bratstava iz ovoga područja. Okupljenu braću i sestre pozdravio je i predstavio program susreta područni ministar brat Zdenko Viljevac. Središnja tema susreta je bila Duhovna animacija mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda. Organiziran je zajednički polazak autobusom, a na Glavotok se stiglo u petak u večernjim satima. Nakon okrjepe, služena je sveta misa pod kojom je bila obnova za-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

vjeta članova OFS-a. Dan je završio molitvom Večernje. U subotu je radni dio susreta započeo predavanjem fra Ivana Markanovića, OFMCap na temu Opći poziv na svetost – poziv na cjelovitu kršćansku duhovnost, nakon čega je uslijedio razgovor i rasprava o iznesenoj temi. Fra Ivan je u predavanju osobito istaknuo kako poziv na cjelovitu kršćansku duhovnost proizlazi iz općega poziva na svetost. U OFS-u je potrebno sve više razgovarati o duhovnosti jer na površinu sve više proizlazi potreba za djelovanjem na različitim područjima, dok članovi OFS-a trebaju biti prepoznati prema onomu što jesu, a tek onda po onomu što oni rade. Razgovor nakon predavanja je pokazao koliko je još potrebno produbljivati ovu temu i u mjesnim bratstvima konkretno stvarati priliku za razgovor o njoj, kao i izgradnju kršćanske duhovnosti članova. Euharistija je u subotu slavljena u 12.15 sati, prije objeda. Poslije podne je drugo predavanje održao fra Svetozar Kraljević, OFM na temu Duhovna i pastoralna animacija OFS-a - ciljevi, sadržaj i metode. Fra Svetozar je govorio osobito o ulozi duhovnoga asistenta kao svećenika, krštenoga čovjeka koji je čuo Božji glas i prihvatio ovu posebnu ulogu u Crkvi. Kad prihvati i dobije ovu misiju, on djeluje snagom Krista. U daljnjem tijeku izlaganja naglasio je kako smo unutar Franjevačke obitelji pozvani zajednički graditi život i u tom smislu pozvao i na otvorenost prema Franjevačkoj mladeži. broj 16-17/2017.

Istaknuo je kako je Isusova ljubav temelj na kojemu počiva sva komunikacija i kako bi svećenik trebao biti u službi otvorenosti i susreta koji znači život. Nakon predavanja je uslijedio razgovor s predavačem o iznesenoj temi u kojemu su se produbila i razjasnila još neka pitanja vezana uz temu. Treće predavanje je održala sestra Dinka Brčić, OFS na temu Duhovna animacija kao zadaća vijeća i ministra OFS-a. Sestra Dinka je svoje predavanje temeljila na Pravilu OFS-a, odnosno na zadaći koju Pravilo stavlja pred vijeće i ministra u animiranju i upravljanju bratstvom. To je osobito animiranje za ono na što sve članove OFS-a poziva Pravilo: poziv na trajno obraćenje, poziv na bratski život, na jednostavan život, na angažman u kršćanskoj i životnoj sredini, na kršćanski i franjevački život u obitelji. Nakon predavanje je, također, bila prilika za razgovor o iznesenoj temi. Večernji program rasta u zajedništvu (RUZ) bio je posvećen komunikaciji, a bila je prilika i za upoznavanje s uskrsnim običajima sjeverozapadne Hrvatske, koji je pripremio br. Stjepan Cestar. Subotnji program je završio molitvom Večernje s euharistijskim klanjanjem. U nedjelju je, nakon svete mise s narodom u 9 sati, rad nastavljen razgovorom o iznesenim temama te osvrtom na održani Seminar, kako onih koji su prvi put bili na Seminaru, tako i onih koji su više puta sudjelovali. Naglašeno je još jedanput kako je temelj kršćanske, katoličke duhovnosti liturgija i kako se bez nje ne može.

29


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Domaćin, fra Anto Garić, TOR upriličio je za sudionike i obilazak samostana i crkve u kojoj se već preko 500 godina neprekidno svaki dan slavi sveta misa. Franjevci trećoredci su na Glavotoku prisutni od 1.468. godine, a samostanska crkva, posvećena Bezgrješnom začeću Blažene Djevice Marije, dovršena je 1.509. godine. U samostanu se kao

osobita vrijednost čuvao prvotisak glagoljskoga misala iz 1.483., koji se sada čuva u Zagrebu. Oproštaj od domaćina je bio nakon ručka u nedjelju. Pri povratku je bio kratki posjet svetištu Majke Božje Trsatske i povratak kućama u večernjim satima. Danijela Rebac, OFS

USKRSNI OBIČAJI U PODRUČJU ŽUPE UZNESENJA SVETOG KRIŽA – KRIŽOVLJAN O

d davnine naši su krajevi specifični po paljenju krijesova neposredno prije Uskrsa ili dan nakon Uskrsa, ovisno od sela do sela. Kod nas je zovemo Vuziamnica i pali se neposredno prije Uskrsa. Krenimo redom: Korizmena priprava kulminirala je Svetim trodnevljem. Na Veliki četvrtak sa svim radom u polju se prekidalo najkasnije u podne. Poslije tog vremena nije bilo dopušteno dirati zemlju sve do Uskrsnog utorka. Dolazilo se kući zajedno ručati. Počela se spremati kuća (obično žene) i oko kuće (muški). Namirile su se životinje, počistile njihove nastambe, davala se bolja hrana. Na jedno mjesto bi se skupljalo granje i loze (ostale od rezanja) kako bi poslužilo za

30

Vuziamnicu. Poslije toga bi i sami blagovali te predvečer krenuli na Misu večere Gospodnje. Poslije te mise ostajalo bi se malo duže u crkvi, odavala počast trpećem Isusu. Pjevalo se: „Goro maslin zašto tako šutiš, noćas Spasitelju daješ stan…“ Na Veliki petak nastavilo bi se s pripremama za Uskrs. Spremanje jela (pisanice, šunke, kruh, kobasice, sir, hren, luk, kolač koji se kod nas zove Bidra – peče se samo za Uskrs, i sve što se mislilo blagovati na sam Uskrs). Sve se radi u tišini. Muški bi spremali Vuziamnicu te ostalo što je bilo potrebno za kuću. Uvijek se odlazilo pomoći nemoćnima da bi i oni mogli osjetiti da je Blagdan blizu. Postilo se.


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Svi koji su mogli jeli bi samo jedan obrok cijeli dan. Popodne bi se otišlo u crkvu i prisustvovalo Obredima Velikoga petka. Nakon obreda ostajalo se uz križ. Dogovaralo se da grob nikad ne ostane sam. Tako su se redali mještani pojedinih sela pored groba. Velika Subota se nastavlja u tišini. Nema ni glasnog razgovora. Odlazi se na Isusov grob gdje se ljubi križ i ostaje neko vrijeme. Bitno je da uvijek netko mora biti s Isusekom. Moli se. Muškarci bi obično nakon toga otišli u klijeti po vino. Djedovi bi pričali dogodovštine unucima. Pazilo se da sve bude spremno za odlazak na Vuziamnicu. Kod pojave prvog mraka skupili bi se svi koji su mogli (cijela obitelj) oko Vuziamnice te bi se ona zapalila. Stariji su pazili na vatru dok bi mladež veselo skakutala

okolo. Tražilo se koja Vuziamnica duže i ljepše gori. Kad je vatra bila pri kraju odlazili bi u kuću, gdje se oko stola molilo. Spremali bi se za Uskrsno bdjenje. Žene bi u košare spremile sva napomenuta jela, dodalo bi se vina. Poslije same mise blagoslovilo se jelo. Za one koji nisu bili na bdjenju, blagoslov jela bio je i pod danjim misama na Uskrs. Na sam Uskrs jelo se isključivo blagoslovljeno jelo sve dok se sve ne pojede. Ostatci bi se skupljali i zakapali u vrtu. Sol se odnosila stoci. Molilo se i pjevalo Uskrsne pjesme. Na Uskrs se odlazilo samo najbližima čestitati, dok se ostalima išlo na uskrsni ponedjeljak. Mladići bi se skupljali i pucali karbidom. Svugdje druženje i pjesma. Uskrsna radost se nastavlja. Stjepan Cestar, OFS

PODRUČNO HODOČAŠĆE OFS-A I FRAME ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA BL. ALOJZIJA STEPINCA U ČUNTIĆ I GORU P

od geslom: Upoznajmo svoje područje, produbimo svoje zajedništvo, u subotu 27. svibnja 2017. održano je 10. područno hodočašće Franjevačkog svjetovnog reda Sjeverozapadnohrvatskog (zagrebačkog) područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca, u Goru i Čuntić. To je već tradicionalno područno hodočašće na kojem se ostvaruje susret svih triju franjevačka redova: Prvoga, Drugoga, Trećega samostanskog reda te Franjevačkoga svjetovnog reda. Okupilo se oko 400 braće i sestara OFS-a i mladih članova Franjevačke mladeži, iz 27

broj 16-17/2017.

(od 33) mjesnih bratstva našega područja. Došli su članovi bratstava iz: Bjelovara, Cernika, Čakovca (2), Čuntića, Hrvatske Kostajnice, Karlovca (2), Kloštra Ivanića, Koprivnice, Molvi, Samobora, Siska, Varaždina (2), Virovitice, Zapolja, Sesvetske Sopnice i Zagreba (10). Došlo je 13 duhovnih asistenata OFS-a i Frame, a također i s. Hedviga, klarisa. Hodočasnike je dovezlo sedam autobusa, kombi i više automobila. Godišnje područno hodočašće, deseto po redu, ovo je Područno bratstvo prihvatilo od početka prestukturiranja OFS-a u Hrvatskoj i

31


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

organizira ga u mjesecu svibnju. Hodočašća je do 2000. godine organiziralo Provincijsko vijeće OFS-a Hrvatske Franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, i to: (1995. u Osijek i Viroviticu; 1996. u Čuntić i Hrvatsku Kostajnicu; 1997. u Krapinu i Trški vrh; 1998. u Ilok, Šarengrad, Vukovar i Borovo; 1999. u Krašić i Samobor; 2000. u Slavonski Brod i Požegu;). Godine 2001. hodočašće u Molve i Koprivnicu organizirano je zajedno s Osječkim područnim bratstvom OFS-a, a od 2002. godine hodočašće organizira naše Područno vijeće, osim u godinama kad se ostvaruju: Nacionalni kongres OFS-a i Frame (2007. i 2013.), Nacionalno hodočašće (2008. i 2015.), dolazak Svetog Oca Pape (2011.), dolazak tijela sv. Leopolda Mandića u Zagreb (2016.), te Svefranjevački susreti (2009. i 2016.). Područno vijeće organiziralo je sljedeća hodočašća: 2001. u Molve i Koprivnicu (zajedno s Osječkim PB); 2002. u Varaždin i Čakovec; 2003. u Cernik; 2004. u Bjelovar i Križevce; 2005. u Viroviticu; 2006. u Čuntić i Hrvatsku Kostajnicu; 2007. bio je I. nacionalni kongres OFS-a i

32

Frame u Zagrebu na Svetom Duhu; 2008. u godini Svete Elizabete – nacionalno hodočašće OFS-a i Frame u Jalžabet; 2009. proslava 800. obljetnice franjevačke karizme „Franjo, idi popravi moju kuću“ Svefranjevački susret u Podmilačju (Bosna) i završna proslava u Zagrebu (Siget i Katedrala); 2010. u Krašić i Karlovac; 2011. bio je dolazak Pape Benedikta XVI u Zagreb – Hipodrom; 2012. u Zagreb – Klarise Mikulići i Sveti Duh; 2013. bio je II. Nacionalni kongres OFS-a i Frame, Rijeka – Trsat; 2014. u Kloštar Ivanić; 2015. u godini Svetog Ljudevita – nacionalno hodočašće OFS-a i Frame u Vukovar; 2016. u Zagreb dolazak tijela sv. Leopolda Mandića – katedrala i crkva sv. Leopolda u gornjoj Dubravi i Svefranjevački susret o 800-toj godini Porcijunkul-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

skog oprosta i 500-toj godini diobe Prvoga reda – Siget; 2017. u Goru i Čuntić. Prema gore izloženom vidi se da je ove 2017. godine ovo treće hodočašće Franjevačkog svjetovnog reda u Čuntić. Za hodočašće u Čuntić 1996. godine, (prije 21 godinu), u Izvješću Provincijskog vijeća OFSa od 5. ožujka 1999. piše: Služila se sveta misa u crkvi koja još nije bila potpuno raščišćena od ruševina. Misno slavlje predvodio je o. Zvjezdan Linić, nacionalni duhovni asistent. Usadili smo tri drveta kao znak života u oslobođenoj domovini, u znak zajedništva triju franjevačkih redova, jer je s nama bila i s. Hedviga, klarisa. Susret je započeo u 9 sati u Gori, u biskupijskom marijanskom svetištu s crkvom Uznesenja Blažene Djevice Marije. To je spomenik hrvatske kulturne i povijesne baštine, koja se prvi put spominje 1.201. godine. Stoljetna baština do temelja je uništena u Domovinskom ratu. Kamen temeljac nove crkve položen je 2008. godine, a 2013. godine biskup Košić je proglasio Goru biskupijskim Marijanskim svetištem Majke naših stradanja. U svetištu se, uz marijanske pjesme, molila franjevačka krunica koju je predvodio fra Zvonimir Brusač, područni duhovni asistent. Po završetku molitve, oprostivši se od Majke Božje Gorske, krenuli smo put Čuntića. Kako je prije izloženo, 2017. u Čuntić, braća i sestre Franjevačkoga svjetovnog reda hodočaste treći put. Crkva i franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog u Čuntiću vidio se već izdaleka na brežuljku, u zelenilu. Domaćini, članovi mjesnog bratstva OFSa u Čuntiću, predvođeni fra Petrom Žagarom, duhovnim asistentom i s ministrom br. Marijanom Vujnovićem, spremno su nas dočekali pred crkvom i samostanom, izražavajući srdačnu dobrodošlicu. Sve je odisalo radošću. U crkvi je okupljene hodočasnike prvo pozdravio područni ministar br. Zdenko Viljevac, broj 16-17/2017.

a potom i ministar domaćin br. Marijan Vujnović, koji je predstavljajući svoje mjesno bratstvo rekao da ono broji 20 članova, a među članovima su i sisački biskup Vlado Košić, trajni đakon Vjekoslav Uvalić i dva svećenika. Iako je namjera postojala i ranije, konkretna obnova i oživljavanje mjesnog bratstva, koje postoji od 1936. g., započelo je nakon područnog hodočašća u Čuntić 2006. godine. Fra Petar Žagar, župnik i duhovni asistent zaželio je svima dobrodošlicu i radost što smo došli u njihov Čuntić. „Posebno smo Bogu zahvalni za ovaj dan, za tako brojno okupljenu Franjevačku obitelj, toliko nas ima različitih, a istome težimo“, rekao je. Euharistijsko slavlje predslavio je fra Tomislav Glavnik, područni duhovni asistent OFS-a, a koncelebrirali su duhovni asistenti: fra Zvonimir Brusač, fra Ivan Markanović, fra Krunoslav Kocijan, fra Petar Žagar, mons. Ferdinand Vražić, fra Lucije Jagec, fra Vladimir Vidović, fra Krunoslav Kašnar, fra Stjepan Jambrošić. Posluživali su đakoni Vjekoslav Uvalić i Božidar Hadaš, te Josip Herceg i fra Zlatko Čorić. Glazbenu pratnju pružali su članovi Frame iz Varaždina pod vodstvom svog duhovnog asistenta fra Dražena Kovača. Nakon svete mise, na izlazu iz crkve hodočasnicima je dijeljen listić kao uspomena na ovo hodočašće, a ispred crkve kratak program pjesama izveo je KUD Čuntićanka u kojem pjevaju i članovi mjesnog bratstva OFS-a.

33


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Slijedio je objed, koji su za sve hodočasnike osigurali i pripremili domaćini. Nakon pečenja i salate na stolove je stizalo obilje raznovrsnih kolača. Za popodnevni program u crkvi predstavnici Franjevačke mladeži pripremili su zabavni skeč koji su svi popratili obilnim pljeskom. Nakon toga je s. Hedviga predstavila sestre klarise. Slijedilo je predstavljanje pojedinih mjesnih bratstava OFS i Frame. U tom dijelu pridružio nam se i sisački biskup mons. Vlado Košić, brat Kvirin, koji je svojom nazočnošću uzveličao radost svih prisutnih. On je član OFS-a u Čuntičkom bratstvu. Biskup Košić predvodio je Večernju molitvu iz Časoslova i podijelio na kraju svima svečani blagoslov. Zahvalni smo mjesnom bratstvu OFS-a i fra Petru Žagaru, OFM duhovnom asistentu bratstva, na pozivu da braća i sestre OFS-a i Franjevačke mladeži našega područja hodočaste u Čuntić u želji da dožive zajedništvo u duhu riječi sv. Franje – „Gospodin mi je dao braću“. Iskazali su uistinu nesebičnu ljubav primajući tolike hodočasnike te još više u pripremi obilnog bratskog objeda s prelijepim kolačima i osvježavajućim pićima za sve sudionike. Zahvaljujemo im što su omogućili svima da se moglo vidjeti, osjetiti i reći: „Gledajte kako se ljube!“ Hilda Švarcmajer, OFS

34


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

TRAJNI ZAVJETI U KAPUCINSKOM SAMOSTANU SV. LEOPOLDA MANDIĆA, ZAGREB – DUBRAVA Samo jednom u životu

Z

a vrijeme svečane večernje svete mise, koja se slavila u sklopu devetnice za blagdan sv. Leopolda, u Nedjelju Dobroga pastira, 7. svibnja 2017. godine, u crkvi sv. Leopolda Mandića u zagrebačkoj Dubravi, zbio se jedinstven događaj, koji se dogodi svega jednom u životu: 23 odrasla kandidata trajno su zavjetovana u Franjevačkom svjetovnom redu. U prvim klupama pred oltarom sjedio je pristojan „razred“ od 20 žena i trojice muškaraca, u dobi od ranih dvadesetih do kasnih pedesetih godina. Obilježeni bijelim šalovima, oboružani vjerom i znanjem o OFS-u koje su stjecali tijekom vremena uvođenja i početne formacije pod vodstvom fra Ivana Markanovića, čekali su trenutak u svetoj misi da izreknu svoje pojedinačne doživotne zavjete. Nije to bio jedinstven događaj samo u njihovu životu, već također i jedinstveni događaj u povijesti župe, a i cijele zagrebačke Dubrave, koju od 1942. godine vode braća kapucini. Naime, rijetko se događa da se zavjetuje toliko sestara i braće odjednom, a još rjeđe da se osniva novo mjesno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda. Jedinstvenost ovoga događaja bila je i u tome što se Frama, Franjevačka mladež, obično stvara u okrilju već osnovanoga bratstva, dok je u ovome slučaju bilo obrnuto – Frama je prethodila, privukla, nadahnula i pratila mnoge koji su promišljali hoće li se priključiti osnivanju OFS-a. Zato je prirodno da je i cijela Frama naše župe bila prisutna na tome događaju. Osim 23 zavjetovanika, svetoj misi su prisustvovali i njihovi prijatelji i rodbina, sjedeći odmah iza njih u klupama. Crkva je bila dubroj 16-17/2017.

pkom puna iz još jednoga razloga: Iz mnogih mjesnih bratstava Sjeverozapadnohrvatskog (Zagrebačkog) područnoga bratstva OFS-a došla su braća i sestre, među kojima je bila područna doministra, sestra Terezija Vrankić, a u euharistiji je sudjelovao kao đakon brat Božidar Hadaš, ministar mjesnog bratstva Sesvetska Sopnica. Pošto su zajednički izrekli molbu da ih se pripusti zavjetovanju Pravila Franjevačkog svjetovnog reda, zavjetovanici su poslušali homiliju fra Ivana Markanovića, u kojoj je između ostalog prenio ohrabrujuće riječi pune poštovanja koje je sveti Leopold Bogdan Mandić svojevremeno pisao Franjevačkom trećem redu. Potom su budući članovi OFS-a pojedinačno izrekli svoje doživotne zavjete, glasno obećavajući (a neki i tiho, jer je trema učinila svoje!) pred cijelom okupljenom zajednicom da će kroz sve vrijeme svoga života živjeti Evanđelje Isusa Krista u Franjevačkom svjetovnom redu, opslužujući njegovo Pravilo. Zavjete su izricali pred ministrom Stjepanom Šalkovićem i dvjema sestrama svjedokinjama iz mjesnoga bratstva Sv. Mihaela, koje je kao bratstvo „roditelj“ pratilo formaciju pripravnika i s radošću došlo pozdraviti i prigodnim darovima obdariti nove članove Reda. Tu radost ministar je pokazao nakon primanja svakog pojedinačnog zavjetovanja poklikom Bogu hvala! Svakom zavjetovaniku je rekao kako je za Red njegovo pristupanje u bratstvo izvor nade i radosti. Novozavjetovanici su potom potpisali na oltaru dokument o zavjetovanju, a posebno osjećajan i radostan trenutak bio je kad je se-

35


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

stra Marta, jedna od najmlađih u našem bratstvu, na oltaru nakon potpisa pobjedonosno poskočila podignutih ruku. Za to je dobila spontan i srdačan pljesak cijele crkve. Novi članovi OFS-a imali su zatim čast i jedinstvenu prigodu pričestiti se pod obje prilike. Radosnome ugođaju uvelike je doprinio župni zbor naše crkve Anselmo Canjuga, pjevajući pjesme nadahnute duhovnošću sv. Franje Asiškoga. Radosno slavlje nastavilo se u velikoj samostanskoj dvorani, na domjenku punome veselja, smijeha i radosne pjesme. Novi članovi OFS-a zasad pripadaju svojem matičnom bratstvu, Sv. Mihaela iz Donje Dubrave, ali će nakon kanonskog osnivanja, koje je u tijeku,

36

mjesno bratstvo sv. Leopolda Bogdana Mandića, zaživjeti kao novo, 34. bratstvo Zagrebačkog područnog bratstva OFS-a. Među novozavjetovanim članovima OFSa na društvenim mrežama kolaju desetci fotografija, dragih uspomena na zavjetovanje u OFS-u, na kojima je jasno vidljiva radost i svečanost tih trenutaka. Autorici ovih redaka sada skromni tau, znak sv. Franje Asiškoga, stalno visi oko vrata, podsjećajući je na svetu franjevačku radost i na jedinstveni događaj u njezinom osobnom vjerničkom životu, ali i u životu cijele Župe sv. Leopolda Mandića u Zagrebu. Zaista, bijaše to nezaboravni događaj, koji se dogodi samo jednom u životu! Dubravka Rovičanac, OFS


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZBORNI KAPITULI I BRATSKI I PASTORALNI POHODI U MJESNIM BRATSTVIMA OFS-a u 2017. U

mjesnim bratstvima Zagrebačkog područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca, u razdoblju od siječnja do kraja svibnja 2017. godine, održano je 5 (pet) izbornih kapitula i 3 (tri) bratska i pastoralna pohoda. Bratski pohoditelji i predsjedatelji izbornim kapitulima bili su: područni ministar Zdenko Viljevac, područna doministra Terezija Vrankić i delegat područ1.

28. siječnja MB sv. Feliks Varaždin

2.

12. ožujak

3.

12. ožujak

4.

19. ožujak

5.

25. ožujak

broj 16-17/2017.

nog ministra Branko Pagadur. Prisutni na pojedinim pohodima, odnosno izborima bili su i članovi Područnog vijeća: Hilda Švarcmajer, Terezija Vrankić i Branko Pagadur. Pastoralni pohoditelji i nazočni na izborima bili su područni duhovni asistenti: fra Ivan Markanović, fra Zvonimir Brusač, fra Tomislav Glavnik i fra Marin Grbešić.

Izbori – Za ministra je izabran Ivan Makovec i novo Vijeće: Ljiljana Trstenjački, Vedran Kaniški, Štefica Koloži, Ivančica Milovec, Barica Belač, Katarina Perić. Duhovni asistent MB je fra Mijo Šarčević, OFMCap MB Ogulin Pohod – Vijeće je u sastavu: Biserka Magdić, ministra i članovi: Nataša Francetić, Maca Kurelac, Branka Grgurić, Maja Polić. Duhovni asistent MB je fra Tomislav Kero, TOR MB Sisak – Pohod – Vijeće je u sastavu: Stjepan Iris, ministar, Galdovo i članovi: Anto Rajić, Ksenija Boltužić, Ivana Mitar, Janica Dorbola, Sanja Rajić, Milka Filipović. Duhovni asistent MB je fra Vladimir Vidović, OFMConv MB Kloštar Ivanić Pohod – Vijeće je u sastavu: Jadranka Stipić, i članovi: Marija Kruljac, Robert Stipić, Nada Strašek, Milka Barun-Feller,Anđelka Marčan, Marija Havliček. Duhovni asistent MB je fra Krunoslav Kašnar, OFM MB Čakovec – Izbori – za ministru je izabrana Marija Marciuš i sv.Nikola biskup novo Vijeće: Jasmina Tratnjak, Nada Horvat, Terezija Pavić, Petra Rukavina, Marina Zoričić i Ana Kolarić. Duhovni asistent MB je fra Anđelko Rakhel, OFM

37


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

6.

25. ožujak

MB Čakovec –sv.Antun Padovanski

7.

7. svibnja

MB Zagreb – Gospe Lurdske

8.

28. svibnja MB Karlovac – Presveto Trojstvo

Izbori – za ministra je izabran Mladen Štrok i novo Vijeće: Vera Bralić, Ivanka Štrok, Nada Glumac, Snježana Cindrić, Mirjana Olčar. Duhovni asistent MB je fra Tomislav Božiček, OFM Izbori – za ministru je izabrana Marija Jagoda Pavina i novo Vijeće: Franjo Mudifaj, Jozefina Glasnović, Josipa Radman, Ivana Bošnjak. Duhovni asistent MB je fra Mate Matić, OFM Izbori – za ministru je izabrana Goranka Kušećek i novo Vijeće: Igor Mihelić, Tatijana Mihovilović, Marica Slaćanin-Pipić, Albina Petrak, Ankica Šalković i Denis Đurđević. Duhovni asistent MB je fra Krunoslav Albert, OFM Hilda Švarcmajer, OFS

38


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

broj 16-17/2017.

39


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

40


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

Duhovna obnova Primorsko-istarskog područnog bratstva OFS-a na Rabu »Padne li jedan, drugi će ga podići, a teško je jednomu! Ako padne, nema nikoga da ga podigne« (Prop. 4,10)

J

ednodnevna duhovna obnova za članove Franjevačkog svjetovnog reda Primorsko-Istarskog područnog bratstva održana je pred blagdan naše zaštitnice sv. Elizabete Ugarske u subotu 12. studenog 2016. godine u Kamporu, oko 5 km udaljenom od grada Raba na otoku Rabu. Na susretu se okupilo oko 80-ak članova iz Rovinja, Pule, Rijeke, Križišća i Crikvenice koji su došli s dva autobusa. Posebna nakana ove duhovne obnove je bila da nekada plodan i djelatan Franjevački svjetovni red (OFS), koji se u zadnje vrijeme nalazio u stanju »mirovanja“, potakne na ponovo okupljanje i rad te bude pomoć i poticaj da OFS ponovno zaživi. Voditelj duhovne obnove je bio fra Ivan Gavran, OFM predstojnik samostana sv. Bernardina i župnik u Kamporu, koji svake subote s početkom u 10.00 sati u Psihijatrijskoj bolnici slavi sv. misu s djelatnicima i pacijentima bolnice, a jednom tjedno održava i molitvu s manjom grupom djelatnika. Stoga je i naša duhovna obnova započela u velikoj sali Psihijatrijske bolnice u Kamporu, gdje smo svi zajednički slavili sv. misu. Posebno dojmljiva bila je molitva vjernika koju je osobno sastavila jedna pacijentica. Nakon sv. mise uprava bolnice je priredila prigodno osvježenje. Potom nam je ravnateljica bolnice prof. dr. sc. Vesna Šendula Jengić predočila kratku povijest nastanka i razvoja bolnice. Podsjetila je da je prvotna namjena objekata bila različita od današnje, a datira iz vremena II. svjetskog rata, točnije iz 1942./43. godine. Tabroj 16-17/2017.

lijani su u to vrijeme na području Kamporske drage osnovali logor u kojem je boravilo oko 15 000 logoraša, uglavnom Hrvata i Slovenaca te Židova. Izgradnja novog kompleksa od 10 jednokatnica i dvije prizemne zgrade prekinuta je kapitulacijom Italije 1943. godine, a nijedna od tih zgrada nije još bila u upotrebi. Od vrlo skromnih početaka u oskudnim uvjetima rada, danas je to respektabilna ustanova za pomoć oboljelim duševnim bolesnicima. Posebno su zanimljivi tzv. terapijski vrtovi prilagođeni specifičnim potrebama pacijenata koji daju dobre rezultate u liječenju i blagotvorni učinak na tjelesno, psihičko, socijalno i duhovno zdravlje. Nakon toga je područna ministra s. Blaženka Kulić domaćinima prikazala prezentaciju o duhu poslanja OFS-a te predstavila trenutno stanje i aktivnosti članova OFS-a područnog bratstva. Posebno je istakla projekte koje su pokrenuli svjetovni franjevci poput Prihvatilišta za beskućnike »Ruže sv. Franje« u Rijeci, koje će u ožujku 2017. obilježiti 10 godišnjicu djelovanja (za koji su dobili visoko međunarodno priznanje), zatim Socijalnu samoposlugu »Kruh sv. Elizabete« u Rijeci, gdje se već više od 5 godina dijeli hrana, odjeća i obuća i dr. najsiromašnijima i najpotrebitijima te izdavanje i prodaju časopisa »Ulične svjetiljke«, koji beskućnicima omogućava resocijalizaciju i izvor prihoda koji ostvare od njegove prodaje. Zatim smo obišli cijeli bolnički kompleks, terapijske vrtovi i pogledali odjele fizikalne i radne terapije. Brojne rukotvorine od kojih je dio namijenjen i za prodaju, a posebno one prigodne za nadolazeću božićnu svetkovinu, izazvale su pravo oduševljenje među prisutnima te si je svatko nešto izabrao za uspomenu. U spomen na taj susret područna ministra s. Bla-

41


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

ženka darovala je ravnateljici dr. Vesni Šendula Jengić posebno umjetnički oblikovanu i uokvirenu Molitvu sv. Franje za mir koju je napravila s. Biserka Blažević iz MB Trsat. Teško se rastajući od srdačnih domaćina s kojima smo se vrlo brzo sprijateljili zajedničkom smo fotografijom ispred velikog polja lavande trajno zabilježili taj nesvakidašnji susret. Potom smo se autobusima zaputili do obližnjeg Spomen groblja Kampor (poznatijem pod imenom Slovensko groblje), koje je vječno počivalište tisuće žrtava talijanskog fašističkog koncentracijskog logora Kampor umorenih od gladi i bolesti tijekom 1942./43. godine. Posebno potresna je činjenica da su svi umrli pokopani bez sprovoda i molitve. Fra Ivan skrenuo nam je pozornost i na nedaleki Goli otok te na velika stradanja i patnju koju su trpjeli zatočenici zloglasnog političkog zatvora. Potreseni tim činjenicama i suosjećajući za sve žrtve fašističkog i komunističkog režima, zajednički smo se pomolili. Nakon toga susret je nastavljen duhovnim nagovorom »Sv. Franjo i milosrđe« (povodom završetka godine milosrđa i proslave zaštitnice sv. Elizabete) u samostanskoj crkvi sv. Bernardina u Kamporu, koji je uz prezentaciju održao fra Ivan. Nakon riječi zahvale i razmjene prigodnih poklona, slijedio je zajednički objed u samostanskoj blagovaonici. Obilja hrane, pića i domaćih mandarina, uglavnom darovano od otočkih pe-

42

karnica i domaćih trećoredaca, preostalo je pa su nam dobre sestre i braća domaćini višak spremili za put. U druženju sa sestrama i braćom mjesnog bratstva OFS-a Rab odmah smo dogovorili ponovni susret i datum izbornog kapitula za 10. prosinca 2016. godine. Poslije kraćeg razgledanja grada Raba uz stručno vođenje djelatnice Turističke zajednice, duhovnu obnovu smo završili euharistijskim klanjanjem pred Presvetim oltarskim sakramentom u crkvi sv. Andrije i samostanu sestara benediktinki u Rabu, koje je također vodio fra Ivan Gavran. Ispunjeni posebnim mirom u tišini smo se pozdravili s časnim sestrama i uputili do gradske rive gdje su nas nestrpljivo čekali naši vozači. Veselje, zagrljaje i pozdrave s našim domaćinima iz MB Rab i fra Ivanom, kao i naše međusobne jer smo se morali razdvojiti u dva autobusa kvarila je orkanska bura s kišom koja je tog dana zahvatila gotovo cijeli Jadran. No ista ta bura nas je velikim valovima mora i udarima vjetra još čvršće povezala u molitvi i pjesmi koje nisu prestale do naših krajnjih odredišta. Hvala Gospodinu i našoj nebeskoj zaštitnici sv. Elizabeti na svim ljudima po kojima nas je toga dana pohodio i brinuo se da nam ništa ne nedostaje te nas ispunio duhovnim mirom i blagoslovom. Blaženka Kulić, OFS


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNI KAPITUL PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA XIV.

redovni godišnji područni kapitul Primorsko-istarskog područja OFS-a održan je u Rijeci na Trsatu 11. ožujka 2017. godine. Okupilo se ukupno 37 predstavnika iz 13 mjesnih bratstava, uz nazočnost tri duhovna asistenta i četiri zastupnika Franjevačke mladeži, a predstavnici MB s Raba zbog bure nisu mogli doći. Susret smo započeli zajedničkom euharistijom u svetištu Majke Božje Trsatske, koju je predvodio fra Zdravko Tuba, OFM Conv. Nakon mise i ophoda oko oltara, zapjevali smo ispred slike Majke Božje Trsatske „Čuj nas majko“. U Auli Ivana Pavla II. nastavili smo radni dio kapitula. Nakon uvodne molitve i pozdrava područne ministre s. Blaženke Kulić svi su se kratko predstavili. Potom je ministra pročitala izvješće o radu od prošlog kapitula koje je podijeljeno svim prisutnima. Predstavila je „Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije“ i istaknula da je namjera ove knjige što bolja i kvalitetnija formacija koja je stup bratstva te se nadamo da će to biti pomoć kako bi se izbjegli dosadašnji problemi u samoj formaciji, jer u nekim mjesnim bratstvima ona i u potpunosti izostaje.

broj 16-17/2017.

Blagajnički izvještaj s detaljnom analizom prihoda i rashoda područnog bratstva podnijela je s. Karmen Vukelić, a trenutno stanje u blagajni područnog bratstva je 15.100 kuna. O Frami i aktivnostima Frame kratki izvještaj je izrekla s. Maria Mihalić, područna predsjednica Frame. Nabrojala je aktivnosti u kojima su sudjelovali: Nacionalno hodočašće u Rim i Asiz, Framaške pučke misije u Lokvama, duhovne obnove te posjete domovima za starije osobe, kao i u raznim inicijativama koje organiziraju u suradnji s biskupijom. Istaknula je pomoć i dobre odnose s duhovnim asistentima te najavila da se u travnju organizira Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovaru na koji će oni poći zajedno s mladima iz svojih župa. U diskusiji se došlo do zaključka da je najveća suradnja Frame i OFS-a u kuhinji. Stoga su OFS-ovci predložili da se osim pomoći u kuhinji uputi poziv i nekom starijem i iskusnijem OFS-ovcu da održi radionicu ili predavanje za Framu. Ponovo je istaknuta važnost da svako mjesno bratstvo ima svog animatora koji će biti poveznica i „most“ između Frame i OFS-a.

43


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

Postavljeno je pitanje „Kako pristupiti mladima i zainteresirati ih za ulazak u OFS? Jedan od puteva k OFS-u je i zasebno sastajanje starijih framaša. S. Jelena Čeliković iz MB Trsat je svjedočila o svom prelasku iz Frame u OFS. Napomenula je da je s prijateljima iz Frame prešla u OFS potaknuta jednom starijom sestrom iz bratstva koja ih je animirala pozivom na večernje molitve i stalnim razgovorom o životu sv. Franje, a ponajviše ih je potakla svojim vlastitim primjerom služenja bratstvu. Zaključeno je da se međusobno trebamo više upoznavati i uvažavati te da nisu svi članovi Frame za to da svoj vjernički život nastave u OFS-u. Međutim, očekivano bi bilo da nakon razdoblja mladenaštva framaši shvate da se svoje franjevačko poslanje u zajednici, ali i društvu nastavlja u OFS-u. Govoreći o proračunu Područnog bratstva za poslovnu godinu 2017./18. istaknuta je problematika aktivnih i neaktivnih članova u bratstvima. Tom se prilikom razvila rasprava o obavezi plaćanja doprinosa i za neopravdano neaktivne članove. Mjesna bratstva su potaknuta da do kraja crkvene godine upla-

44

te 40,00 kuna po članu u Područno bratstvo kako bi se 60% moglo proslijediti Nacionalnom bratstvu. U predstavljenom Planu rada za 2017. najavljene su aktivnosti kroz godinu: 22. travnja – susret riječkih bratstava OFS-a; 7. svibnja – područno hodočašće Majci Božjoj Trsatskoj; 13. svibnja – susret za voditelje formacije; 16.18. lipnja – područna duhovna obnova na Košljunu; 20. srpnja – područni susret Frame i OFS-a; 21. listopada susret početne formacije i 11. studenoga – područna duhovna obnova pred sv. Elizabetu. Nakon kraće stanke nastavljen je rad po temama koje je pripremila s. Gianna Graziani, a vezano uz vođenje i animiranje bratstva, što je urodilo dugom i otvorenom raspravom. Nakon završetka radnog dijela kapitula svi zajedno smo se uputili prema blagovaonici Franjevačkog samostana, gdje smo imali svečani ručak. Područni kapitul Primorsko-istarskog područnog bratstva OFS-a je završio molitvom Put Križa na trsatskoj Fortici. Blaženka Kulić, OFS


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

VII. PODRUČNI SUSRET ZA FORMACIJU U

cilju poboljšanja kvalitete bratskog života i sudjelovanju u poslanju Crkve održan je 13. svibnja 2017. godine u Auli Ivana Pavla II na Trsatu, VII. područni susret za formaciju Primorsko-istarskog područnog bratstva OFS-a. Na seminar su pozvani ministri i voditelji formacije u mjesnim bratstvima, duhovni asistenti, a mogla su doći i ostala braća i sestre zainteresirana za teme formacije. Euharistijsko slavlje u Kapeli zavjetnih darova predvodio je fra Milan Šokčević TOR, područni duhovni asistent te nas podsjetio na sto godina od ukazanja Gospe Fatimske i naglasio da nas Gospa neprekidno podsjeća i poziva na odgovornost. Seminaru se odazvao i fra Zlatko Šafarić, OFM Cap. duhovni asistent MB „Gospa Lurdska“ Žabica-Rijeka, koji je ujedno i područni duhovni asistent. Susret je završio u blagovaonici Franjevačkog samostana na Trsatu, gdje smo dobrotom gvardijana fra Antuna Jesenovića, OFM okrijepili tijelo hranom i pićem koje nam je darovao. Na žalost odaziv je ovaj put bio mali, izvijestila je područna ministra s. Blaženka Kulić i priložila u nastavku osvrt brata Milana Brkića, učitelja formacije u MB Krnjevo. Održana su dva predavanja: • Vođenje i animacija bratstva – Formacija odgovornih u bratstvu - s. Jadranka Ljubojević, predsjednica Nacionalnog povjerenstva za formaciju i • Načini i metode provedbe trajne formacije bratstva - s. Danijela Rebac (bivša predsjednica Nacionalnog povjerenstva za formaciju koja je dala veliki doprinos za izradu Priručnika za formaciju) Iz prvog predavanja: „Vođenje i animaciji bratstva - Formacija odgovornih u bratstvu“, izdvojit ću neke naglaske. Zapravo, čini mi se da uopće ne treba žuriti, bolje je manje, a da broj 16-17/2017.

uočimo neke probleme; budući da bi bilo teško oba predavanja ukratko izreći, zbog aktualnosti i važnosti teme idemo dio po dio, ne moramo sve izreći danas, možemo o drugim segmentima tema nastaviti neki drugi put… „Iskustvo Crkve i povjerenje prema bratstvu OFS govori da je moguće da Redom u Crkvi kao što je OFS upravljaju sami njezini članovi izabrani za pojedine službe“, dakako „ kad se govori o upravljanju svakako se misli na način kako se to čini u Crkvi, a on se očituje ponajprije kroz služenje braći i sestrama u bratstvu“, „poteškoće nastaju u našem tumačenju nekih prilika u kojima se nalazimo.“ Stoga: „Ako se ne upoznamo s onim što je naš identitet kao članova bratstva, onda smo u velikoj opasnosti da ćemo sami tumačiti što je važno ili sporedno u životu našega bratstva.“ „Što je to uopće formacija u OFS-u kako se ona provodi i živi? „Stvarnost je jedno, a ono što se prikazuje na skupštinama i izvještajima svih razina je opet nešto sasvim drugo često nerealno, uljepšano. Ne zbog loše nakane, nego zbog straha i obzira da ne bi ispali najgori ili dali lošu sliku o sebi i svojoj zajednici.“ I kako dalje predavačica kaže potrebno je uviđati i priznati trenutno stanje i onda tražiti izlaz. Spomenula je neke momente u kojima se mogu više ili manje prepoznati mnoga, a u nekim segmentima možda i sva bratstva: „Nedostatak razlučivanja poziva zvanja prije pripuštanja kandidata zavjetovanju, površna formacija, isticanje brojnosti“ a „gotovo pola zavjetovanog članstva je potpuno ili polupasivna“ „Ta pasivna baza je realnost svake zajednice“ i predavačica misli da su oni ozbiljan znak pitanja nama: Kako su oni nastali i što s njima učiniti?“ Između ostalog svakako tu ima propusta u samoj formaciji pa je s. Jadranka Ljubojević

45


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

postavila načelno pitanje: „Tko su formatori, „odgajatelji“ ili učitelji, kandidata ili novaka u OFS-u?“ i nastavila o formatorima: „Prvi, glavni i trajni formator (odgajatelj) novih i starih članova u jednoj zajednici OFS-a je sama zajednica mjesnog bratstva. Ona može biti privlačna ili odbojna. U njoj im može biti lijepo, da žele doći na susrete ili im je ružno i neugodno, ako s njima nitko ne progovori za vrijeme susreta, osjećat će se suvišno pa će pobjeći. Zamislite, zajednica koja se ne poznaje, koja ne diše istim duhom. To je pitanje uljudnosti i odgoja svakog člana – prema svakom članu u zajednici. Ili, kaže ona: „Pa mi se uopće ne poznamo!!“ Evo tu bih zastao. (Primjer: fra Andrija Bilokapić kada nam je jednom držao duhovne vježbe na kojima je bio prisutan naš veliki teolog dr. Bonaventura Duda…Rekao mu jednu lijepu izreku…i htio nastaviti… Bonaventura Duda mu je rekao: Ne, ne dosta! I otišao razmatrati o toj izreci). Evo, slično tako da ne idemo u preveliku širinu tu bih spomenuo neke asocijacije u vezi sa svima nama. Čuli smo: „zajednica može biti privlačna ili odbojna“ Sjećam se kada sam ušao u zajednicu, bilo je to davno, da sam sastanke doživljavao monotonima, često se govorilo o Pravilu, ponekad mi je to bilo i odbojno. Uglavnom i danas od mlađih se čuju slične primjedbe, ali ne samo od mlađih, čini se da je to puno širi problem. I kako smo čuli od predavačice, to ili nešto slično je na neki način detektirano u svim zajednicama. Spomenuo sam svoje iskustvo. Nemam namjeru negirati probleme, štoviše, treba ih na

46

miran način sagledati i uočiti. Ali danas na sve gledam i s nekih drugih kutova. Pa bih ukazao na nešto što mi se čini važnim. Svi mi na neki način uočavamo probleme (već po samoj naravi vidimo lice drugoga čovjeka a svoje ne možemo sami vidjeti osim u ogledalu). Vidimo probleme u zajednici: u monotoniji, u prevelikoj administraciji, u prevelikom naglašavanju pravila u nedovoljnom poznavanju i sl; imamo viđenje nekog stanja i postavljamo se prema tome kako nam se čini najbolje prema našem viđenju, osjećaju i temperamentu. Netko na probleme „upire prstom“ i „riješio je stvar“; netko se makne i „riješio je stvar“; Netko šuti i „riješio je stvar“; Netko ne makne prstom i „riješio je stvar“. Uglavnom je takvo rješavanje stvari pod navodnicima, naravno (jedan naš fratar bi rekao: „Neće se samo skuhati, podignuti, oprati, maknuti, itd.). Dakle, s problemima se potrebno suočiti, naravno, ne bilo kako, ali bih naglasio jedan moment, a to je, da osim što svatko na svoj način vidi problem i na svoj način bi ga rješavao - ono što najčešće ne vidimo je to da smo i mi sami zaslužni za takvu dijagnozu koju postavljamo i za koju smo skloni okriviti tamo nekog drugog i tako umiriti svoju savjest. Sjetimo se Evanđelja: vidimo trun u oku svoga brata a u svom ne vidimo brvno! (Za vidjeti vanjski lik možemo se pogledati u ogledalo, pod uvjetom da je čisto, ali za vidjeti svoju dušu, srce, savjest, svoje pogreške, grijehe, e to već nije tako lako.) Dakle, potrebno je uvidjeti i osobne pogreške, a to je najteže. I za to katkada treba mnogo vremena, molitve, sabranosti, poniznosti, strpljivosti. Glede govora o Pravilu, administraciji, sjećam se da mi je to nekad bilo odbojno, ali s vremenom sam na primjeru „kosti i meso“ shvatio potrebu pravila, ali tako da se što manje izravno govori (i vidi) o kostima“ „o zakonima“, kao što je to i uloga kostiju u tijelu. (primjer: same kosti su po sebi odbojne, slika nekog kostura je odbojna, također kada je tijelo izrazito mršavo kosti su naglašene i to nije privlačna slika, ali su važne jer nose cijelo tijelo, kada


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

je tijelo normalno, kosti nisu naglašene, iako i tada vrše svoju funkciju.) I glede upoznavanja: čini mi se da se općenito i mi nedovoljno poznajemo, naime, poznajemo neki svoj krug, ali neke sestre i braću možda ne poznajemo ili ne poznajemo dovoljno. Bilo bi dobro na nekom od sljedećih susreta, dio susreta posvetiti temi upoznava-

nja. Jedan takav susret se može osmisliti na našem vijeću. Evo, možda početi od nas samih i od samoga sebe. Upoznati se bolje i upoznati sebe samoga bolje, u tome nam mogu i drugi pomoći; popravljati sebe i naše odnose i ići strpljivo dalje uz pomoć Božju. Korak po korak. Milan Brkić, OFS

IZBORNI KAPITULI U MJESNIM BRATSTVIMA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČJA

MB Rab Zagovorom našeg utemeljitelja sv. Franje i nebeske zaštitnice sv. Elizabete, a nadahnuti geslom jednodnevne duhovne obnove: Padne li jedan, drugi će ga podići, a teško je jednomu! Ako padne, nema nikoga da ga podigne (Prop. 4,10) održane 12. studenog 2016. godine u Kamporu na Rabu, uslišane su naše nakane te je dana 10. prosinca 2016. godine uslijedio ponovni zajednički susret s malobrojnim članovima Mjesnog bratstva OFSa na Rabu. Nakon dugo vremena ponovo je održan izborni kapitul, kojim je predsjedala s. Blaženka Kulić, područna ministra uz nazočnost dvije članice Područnog vijeća, s. Gianne Graziani, povjerenice za Framu, koja je broj 16-17/2017.

vodila zapisnik, i s. Karmen Vukelić, blagajnice koja je brojila glasove. Kapitulu su nazočili fra Ivan Gavran, OFM duhovni asistent i njegov subrat fra Tomislav Čorić, OFM iz franjevačkog samostana u Kamporu. Izabrano je novo vijeće MB Rab za razdoblje 2016.2019. u sljedećem sastavu: s. Katica Maračić, ministra; s. Marija Maškarin, zamjenica ministre; s. Snježana Dedić, tajnica; br. Milan Pahljina, blagajnik; s. Katica Pahljina, voditeljica formacije. U prvoj polovici 2017. godine održana su četiri izborna kapitula i bratska pohoda, dva u Puli i dva u Rijeci.

MB Sv. Ivan Krstitelj – Pula

47


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

Dana 15. siječnja 2017. neposredno prije izbornog kapitula s. Blaženka Kulić, područna ministra i s. Jelena Klarić, tajnica uz nazočnost fra Jere Vujića, OFM Conv, mjesnog duhovnog asistenta i fra Đure Vuradina OFM Conv, delegata područnog duhovnog asistenta, susrele su se s mjesnim ministrom br. Vedranom Vojnićem i cijelim vijećem MB Sv. Ivan Krstitelj te je obavljen bratski i pastoralni pohod u kojem se kroz razgovor i pregled dokumentacije dobio uvid u stanje i aktivnosti bratstva. Potom je uslijedio susret s cijelim bratstvom te se nakon duhovnog nagovora fra Đure i poticajnih riječi područne ministre (koja se osvrnula na dijelove govora Tibora Kausera, Generalnoga ministra OFS, koji je održan na Nacionalnom kapitulu u Samoboru uz temu „Vođenje i animiranje bratstva“), pristupilo izboru novog vijeća. Tajnim glasovanjem izabrani su sljedeći članovi vijeća MB Sv. Ivan Krstitelj u Puli: s. Ljilja Šapina, ministra; s. Jasna Vinčić, zamjenica ministre; s. Sanja Lorencin, tajnica; s. Snježana Miličević, blagajnica, s. Dolores Vojnić, voditeljica formacije. Nakon izborne skupštine svi zajedno slavili smo euharistiju.

MB Sv. Anton – Pula

Dana 19. veljače 2017. također se neposredno prije izbornog kapitula s. Blaženka Kulić, područna ministra sastala s mjesnom ministrom s. Anicom Čortoloman i cijelim vijećem MB Sv. Anton iz Pule. Susretu su nazočili fra Tomislav Šanko, OFM delegat područnog duhovnog asistenta i fra Mate Trinajstić, OFM mjesni duhovni asistent. U bratskom ozračju izvršen je pregled dokumentacije te je obavljen

48

bratski i pastoralni pohod. Potom je uslijedio susret s cijelim bratstvom na kojem se poslije iscrpnog izvješća o proteklom trogodišnjem radu i duhovnog nagovora fra Tomislava koji je pozvao prisutne članove bratstva da ne bježe od odgovornosti te da ih vode ljubav i istina kad budu glasovali, pristupilo izboru novog vijeća. Tajnim glasovanjem izabrani su sljedeći članovi Vijeća MB Sv. Anton u Puli: s. Anica Čortoloman, ministra; s. Marica Kišurek, zamjenica ministre; br. Srećko Rojnić, tajnik; s. Fani Faninović, blagajnica; s. Danica Benčić, voditeljica formacije.

MB Majke Božje Trsatske – Rijeka

Izbornom kapitulu prethodio je bratski i pastoralni pohod koji se održao u dva dijela. Dana 18. veljače 2017. na inicijativu Područnog vijeća bratski pohoditelji: s. Blaženka Kulić, područna ministra, br. Vedran Vojnić, zamjenik ministre i s. Samanta Jadreško, povjerenica za formaciju, susreli su se s mjesnom ministrom s. Angelom Lovrić i cijelim vijećem MB Trsat. Imajući na umu da je MB Trsat postiglo pravnu osobnost na civilnom području, kao i da provodi projekte i inicijative koje uključuju i fiskalne aspekte (Prihvatilište za beskućnike „Ruže sv. Franje“ i izdavanje časopisa za beskućnike „Ulične svjetiljke“) odlučeno je da se provjera financijskog poslovanja povjeri stručnoj osobi u skladu s člankom 94. stavkom 3. Generalnih konstitucija OFS-a. S tim u svezi se, kao pomoćnica i kompetentna osoba, bratskim pohoditeljima priključila i gđa Ana Ćubelić. Pastoralni pohod i susret s cijelim bratstvom održan je na dan izbornog kapitula 26.


RIJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

veljače 2017. godine s početkom u 15.00 sati u nazočnosti fra Milana Šokćevića, TOR područnog duhovnog asistenta i pastoralnog pohoditelja i fra Antuna Jesenovića, OFM duhovnog asistenta MB Trsat. Fra Milan se u svom duhovnom nagovoru osvrnuo na to da su statuti Trećoredaca i OFS-a slični te da dobro poznaje probleme i strukturu OFS-a naglasivši: Lijepo je kao braća zajedno skupa živjeti. Istaknuo je da je svaki kapitul jedan pogled unatrag, ali i jedan zorniji pogled u naprijed. Na kraju duhovnog nagovora je pozvao prisutnu braću i sestre na mudrost, opraštanje, donošenje plodova vjere kroz cijeli život te da nadahnućem Duha Svetog pristupe izborima. Predsjedateljica izbornog kapitula, s. Blaženka Kulić je nakon osvrta na bratski pohod naglasila opravdanost i obvezu uvida u poslovne knjige od strane stručne neutralne osobe jer je potrebno razlučiti povjerenje i odgovornost u radu. Iskazala je i razumijevanje za nastalu prekomjernu reakciju članova bivšeg Vijeća jer su uložili puno truda i rada u provedbi projekata i na tom im se zahvalila. Potom je pročitala odredbe Generalnih konstitucija OFS-a (čl.76.-79.) koji se odnose na izbor na službe kao i odredbe Statuta hrvatskog nacionalnog bratstva (čl. 42.-47.) Da bi izbori bili valjani, sukladno članku 46. stavku 2. Statuta u mjesnom bratstvu potrebna je nazočnost najmanje 10% članova s pravom glasa. Budući da je taj uvjet ispunjen pristupilo se izborima te je izabrano vijeće u sljedećem sastavu: s. Nela Pujić, ministra; s. Franciska Štokić, zamjenica ministre; s. Jelena Klarić, tajnica; s. Sandra Vučemilo Režić, blagajnica; s. Marta Radoš, voditeljica formacije; br. Stanko Ban, vijećnik; br. Srđan Ravaršan, vijećnik.

MB Krnjevo - Rijeka Izborna skupština za vijeće mjesnog bratstva OFS-a na Krnjevu u Rijeci održana je 14. svibnja 2017. godine. Dva mjeseca ranije, dana 11. ožujka, bratski pohod Vijeću, koje je predano i u drugom mandatu vodila ministra Jabroj 16-17/2017.

dranka Tonković, obavili su bratski pohoditelji br. Vedran Vojnić, zamjenik područne ministre i s. Samanta Jadreško, područna povjerenica za formaciju. Svečanom slavlju izbornog kapitula predsjedao je br. Vedran, a uz njega nazočni su bili s. Elida Verunica, područna povjerenica za karitativne djelatnosti te fra Zlatko Šafarić, OFM Cap područni duhovni asistent i fra Tomislav Šanko, OFM duhovni asistent MB Krnjevo. Nakon uvodne molitve i čitanja časoslova fra Zlatko je održao poticajni duhovni nagovor kojim se osvrnuo na život sv. Franje te povijesnu ulogu franjevaštva u Katoličkoj crkvi kroz mnoga stoljeća. Ovaj nagovor nadahnuo je prisutne da vođeni Duhom Svetim izaberu novo vijeće u sljedećem sastavu: br. Slaven Kulić, ministar; s. Gianna Graziani, zamjenica ministra; s. Martina Gržetić Došen, tajnica; s. Kata Smolčić, blagajnica; br. Milan Brkić, voditelj formacije; s. Jadranka Tonković, povjerenica za Framu; s. Jadranka Hafner, povjerenica za karitativni rad. Iskrene čestitke upućujem u ime Područnog vijeća svim izabranim sestrama i braći da u sljedeće tri godine vrše pojedine službe u mjesnim bratstvima Primorsko-istarskog područja. Želim im da vode svoja bratstva kolegijalno i u bratskome duhu te da im uvijek budu na pomoć i da ih vode u donošenju odluka naš utemeljitelj sveti Franjo Asiški i nebeski zaštitnici sveti Ljudevit i sveta Elizabeta. Blaženka Kulić, OFS

49


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

U MJESNOM BRATSTVU SV. ELIZABETE UGARSKE U SUBOTICI M

jesno bratstvo OFS -a sv. Elizabeta Ugarska (mađarsko) u Subotici, proslavilo je svoj izborni kapitul 13. studenoga 2016. godine. Bratstvo pripada područnom bratstvu sv. Antuna Padovanskog iz Osijeka, ima 17 članova, a članovi Vijeća prisutni su na svim susretima koje područno bratstvo priređuje. U toploj i bratskoj atmosferi, izborima je predsjedala područna ministra s. Maja Janc, uz pastoralnog pohoditelja fra Marijana Glamočaka i domaćeg duhovnog asistenta fra Zdenka Grubera. Izabrani su članovi novog mjesnog vijeća, koje će i dalje lijepo, kao i do sada, raditi na promicanju Franjevaštva i franjevačke karizme. Izborima je prethodio bratski i pastoralni pohod, susret s članovima mjesnoga Vijeća te pregled službenih knjiga, koje su obavili pohoditelji fra Marijan Glamočak, član Konferencije područnih duhovnih asistenata i s. Maja Janc područna ministra.

SLAVLJE IZBORNE SKUPŠTINE U MB SV. MIHOVIL U SUBOTICI Slavlje Izborne skupštine, u mjesnom bratstvu sv. Mihovil (hrvatsko) u Subotici, održano

50


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

je 13. studenoga 2016. g. uz nazočnost 30-ero braće i sestara i mjesnog duhovnog asistenta fra Zdenka Grubera, koji je asistent i u mjesnom bratstvu sv. Elizabete Ugarske. U službi pastoralnog pohoditelja bio je fra Marijan Glamočak, područni duhovni asistent i područna ministra s. Maja Janc, predsjedatelj Izborne skupštine, a prisustvovao je i br. Franjo Janc, područni tajnik. Mjesni ministar br. Stipan Vojnić Hajduk, upoznao je pohoditelje s brojem braće

i sestara u bratstvu, njihovim radom i dolaskom na susrete. Vrlo je zanimljivo bilo izvješće o radu u „sobici“ - prostoriji u koju dolaze potrebiti za razgovor ili neku materijalnu pomoć. Bratstvo je izabralo nove-stare članove Vijeća, koji će voditi i animirati ovo bratstvo. Svima želimo dobar i plodonosan rad, Božji blagoslov i zagovor sv. Franje. Maja Janc, OFS

IZBORI U MJESNOM BRATSTVU OFS-a U KAPUCINSKOM SAMOSTANU I

zborna skupština u mjesnom bratstvu OFS-a u kapucinskom samostanu u Osijeku održana je 2. veljače 2017. Skupštini je prisutno 28 braće i sestara. Nakon pozdrava i molitve iz Obrednika OFS-a, pristupili smo samim izborima. Izborima je predsjedala područna ministra s. Maja Janc, a pastoralni pohoditelj bio je fra Dragutin Brezovec, OFSCap, član Konferencije područnih duhovnih asistenata. U vijeće mjesnoga bratstva izabrano je pet članova: br. Zdenko Teklić za ministra bratstva, br. Miljenko Anić za doministra, za tajnika u bratstvu br. Goran Milašinović, br. Siniša Nikolovski za voditelja formacije, a s. Ivanka Bosanac izabrana je za blagajnicu. Prije Izborne skupštine, članovi „starog“ Vijeća imali su susret s pohoditeljima te su pregledane službene knjige bratstva. broj 16-17/2017.

Zahvalni Bogu i sv. Franji na ovom slavlju izborne skupštine, izmolili smo molitve za izabrane, fra Dragutin je podijelio svima blagoslov te smo ostali u bratskom druženju s braćom i sestrama mjesnog bratstva OFS-a. Maja Janc, OFS

51


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNA SKUPŠTINA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA

U

subotu 18. ožujka 2017. održana je proljetna Područna skupština Osječkog područnog bratstva u Osijeku, u mjesnom bratstvu OFS-a sv. Leopolda B. Mandića. Uz osam duhovnih asistenata, jednu asistenticu, dvije predstavnice Frame te sedamdesetoro braće i sestara iz mjesnih bratstava našeg područja, skupština je protekla u bratskom i ljubavlju prožetom raspoloženju. Moderator susreta bio je Silvijo br. Leon Benaković. Duhovni nagovor “Služenje naumu Božjem“, imao je fra Dragutin Brezovec. Framu

našega područja predstavile su s. Dubravka i s. Elizabeta. Tema skupštine bila je „Formacija“, a obradili su je i sudionicima skupštine prezentirali s. Jadranka Ljubojević i fra Martin Dretvić. U plodnoj diskusiji, braća i sestre su sudjelovali, iznoseći i svoja iskustva o formaciji, kako početnoj tako i trajnoj. Predstavljen je i novi „Priručnik za formaciju“, pristigao s nacionalne razine te knjiga brata Silvija Benakovića „Glasnik tvoje ljubavi“. Nakon duge diskusije na temu i završne molitve otišli smo na zajednički objed, gdje se nastavila diskusija i izmjene iskustava među braćom i sestrama. Zahvalni župniku vlč. Ivici Rebiću te članovima mjesnoga bratstva na iskazanom gostoprimstvu otišli smo svojim domovima, obogaćeni za još jedno zajedništvo i sretni što želimo biti i dalje još bolji Franjini sljedbenici. Maja Janc, OFS

POHOD I IZBORI U OSIJEKU NA JUGU 2 U

mjesnom bratstvu OFS-a u Osijeku na Jugu 2, u nedjelju 26. ožujka 2017. održan je bratski i pastoralni pohod i predsjedanje izbornoj skupštini.

52

Pastoralni pohoditelj bio je fra Dragutin Brezovec, član Konferencije područnih duhovnih asistenata osječkog područja, a bratski pohoditelj s. Antonija Ikasović, područna


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

povjerenica za formaciju, koja je predsjedala izborima. Prije početka izborne skupštine pohoditelji su s Vijećem mjesnoga bratstva imali susret i pregled knjiga potrebnih u mjesnom bratstvu. Uz izvješće o radu mjesnog bratstva, koje je podnijela ministra bratstva s. Slavica Laurović, fra Dragutin Brezovec je održao kratki nagovor o služenju u bratstvu. Izbori su prošli u lijepom bratskom ozračju, uz našeg mjesnog duhovnog asistenta fra Dragutina Bedeničića te aktivne goste iz Frame: s. Elizabetu, s. Katarinu, s. Elenu, br. Marka i fra Davora Filka, mjesnog i područnog duhovnog asistenta Frame. Svjesni potrebe služenja u bratstvu, izabrani su u novo Vijeće: s. Slavica Laurović za ministru, s. Ana Beer za doministru, s. Ljiljanka Petrović za tajnicu, s. Jasna Hazenauer za voditeljicu formacije te br. Dragan Crnković za blagajnika u mjesnom bratstvu. Nakon obnove Zavjeta, završne molitve i blagoslova za izabrane i sve prisutne, nastavljeno je druženje braće uz sokove i kolače te čestitanja novoizabranom vijeću uz želje da nam

sv. Franjo bude svakodnevno otkriće i poziv u življenju evanđelja.

Maja Janc, OFS

MJESNO BRATSTVO OFS-A SV. ANTUNA PADOVANSKOGA U NAŠICAMA R

edoviti izbori u Mjesnom bratstvu OFS-a sv. Antuna Padovanskoga u Našicama održani su u subotu 6. svibnja 2017. godine, prije podne. Izborima je predsjedala područna ministra s. Maja Janc, a pastoralni pohoditelj je bio fra Marijan Glamočak. Prije samih izbora pregledane su službene knjige i s radošću smo

broj 16-17/2017.

53


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

pohvalili ovako lijepo i uredno vođenje administracije jednoga bratstva. Sami izbori su protekli u lijepom bratskom ozračju uz prisutnost 35-ero braće i sestara, fra Antu Perkovića, mjesnog duhovnog asistenta i nezaobilazne, vrijedne, članove Frame. Iz izvješća o radu bratstva, koje je podnije-

la sestra Snježana Baloković, čuli smo o radu i angažiranosti članova mjesnoga bratstva unutar same crkve, a i međusobnom radu i razumijevanju, koje je na zavidnoj visini. U vijeće su izabrani: s. Snježana Baloković za ministru bratstva, br. Jozo Drašinac za doministra, s. Katica Mamić za tajnicu, br. Tadija Mamić za voditelja formacije, s. Mirjana Perković za blagajnicu i izabrano je još pet članova u vijeće: s. Silva Žitnjak, s. Anđela Feger, s. Silvija Vuković, br. Mirko Mohilo i s. Anica Gorera. Izbori su završili molitvom iz Obrednika OFS-a i blagoslovom te poslije lijepim bratskim druženjem. Neka Gospodin blagoslovi sve izabrane i cijelo bratstvo, kako bi i dalje bili svojim životom navjestitelji evanđelja po primjeru sv. Franje Asiškog. Maja Janc, OFS

PODRUČNO HODOČAŠĆE U GRADIŠTE KOD ŽUPANJE U

subotu 20. svibnja 2017. Osječko područno bratstvo imalo je svoj hodočasnički dan. Bili smo u Gradištu kod Župa-

54

nje. Tamo je župna crkva sv. Franje Asiškoga, jedina u našoj Nadbiskupiji. Autobusom i osobnim automobilima stiglo je 150


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

hodočasnika, oba bratstva iz Subotice, Novog Sada, Vukovara I i Vukovara II, iz Osijeka iz četiri bratstva, iz Vinkovaca dva bratstva, Belišća, Našica, Županje, Otoka i Bošnjaka. Pridružilo nam se i nekoliko članova Frame iz Sikirevaca. Križni put smo molili na Kalvariji, a sv. misu slavili u crkvi uz propovijed fra Martina Dretvića. Svojim skladnim pjevanjem sve je pratio zbor župe Mučeništva sv. Ivana iz Županje. Naše zajedničko druženje, uz svečani ručak iz torbe bio je u »ljetnoj« crkvi. Fra Marijan Glamočak obdario nas je duhovnim nagovorom, a poslije toga bilo je Euharistijsko klanjanje. Svako prisutno bratstvo, predstavilo se, s koliko je braće i sestara prisutno na hodočašću te izreklo svoje dojmove. Zahvalni smo našim duhovnim asistentima: fra Marijanu Glamočak, fra Branku Janjiću, fra Martinu Dretviću, fra Zdenku Gruberu, fra Željku Klariću vlč. Marku Forgiću te č.s. Paskali i č.s. Martini na zajedničkom druženju. Našem se druženju pridružio i fra Vladimir Vuković, Karmelićanin, iz BiH.

broj 16-17/2017.

Bogu smo zahvalni na lijepom vremenu koje nas je cijeli dan pratilo, te smo, odlazivši kućama rekli, do godine opet negdje!

Maja Janc, OFS

55


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

BRATSKI I PASTORALNI POHOD U MJESNO BRATSTVO OFS-A U SONTI M

jesno bratstvo OFS-a u Sonti je staro 122 godine, a održalo i pomlađivalo se obiteljskom predajom i naslijeđem. Dana 16. svibnja 2017., uz bratski i pastoralni pohod bratstvu, prisustvovali smo i zavjetima Katice Zec, s. Elizabete. Nas, pohoditelje, razveselilo je polaganje zavjeta jedne sestre te susret sa sestrama toga bratstva. Naime, bratstvo nema braće, nego su samo sestre u bratstvu, no na ža-

56

lost vrlo stare i puno ih je bolesnih. Domaći župnik, vlč. Josip Kujundžić, i sam je član OFS-a i mjesni duhovni asistent, koji im puno pomaže u njihovom životu. U ovoj zajednici se pjevaju prekrasne pjesme sv. Franji i to na ikavici. Zahvalni smo Gospodinu na ovom zajedništvu te Ga molimo, za ove sestre, za pomlađivnje bratstva i za zagovor sv. Franje. Maja Janc, OFS


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

HUMANITARNE ZAJEDNIČKE AKCIJE OFS-A I FRAME U DRNIŠU H

umanitarnim koncertom i božićnom lutrijom održanim 23. prosinca 2016. godine u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Drnišu, Frama u suradnji s bratstvom Franjevačkog svjetovnog reda Gospe od Ružarija iz Drniša, privela je kraju ciklus svojeg ovogodišnjeg humanitarnog djelovanja. Sve je započelo izradom adventskih vijenaca koje su izrađivale sestre iz Franjevačkog svjetovnog reda, a framaši su ih prodavali na prvu nedjelju došašća. Uslijedila je izrada božićnih aranžmana koje su sestre iz OFS-a prodavale na štandu za vrijeme trajanja malog božićnog sajma u Drnišu, a istodobno je započela i prodaja lutrije također na božićnom sajmu od strane Frame. Dan uoči nedjelje Caritasa, Frama je bila nositelj velike akcije u kojoj su se sakupljale prehrambene namirnice i higijenske potrepštine u trgovačkim centrima u gradu Drnišu. Sakupljanju namirnica su se pridružili i učenici osnovne škole Antun Mihanović Petropoljski tako da su organizirali sportska natjecanja, a ulaz na natjecanje je bila jedna namirnica. Vrhunac ovih hvalevrijednih akcija bila je gore spomenuta lutrija u kojoj se sakupljao novac za pomoć u liječenju mlade Rine Čičin-Karlov. Prihod od prodaje adventskih i božićnih aranžmana uručen je sestrama iz Franjevačkog svjetovnog reda kojima je to bilo najpotrebnije. Od prikupljenih namirnica sestre su u suradnji s učenicima pri-

broj 16-17/2017.

premile više desetaka paketa koji su uručeni obiteljima na širem području naše župe. Ovim putem u ime Frame i OFS-a Drniš i u ime naše župske zajednice želim izraziti zahvalu svima koji su svojim prilogom na bilo koji način pridonijeli uspjehu ovih akcija. Također svima želim obilje Božjeg blagoslova, sretan Božić i božićne blagdane ispunjene radošću i veseljem. Anita Močić, OFS

57


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

NOVO BRATSTVO OFS-A U NASTAJANJU U ŠIBENIKU U

župi Svetog Ante Padovanskog, Šubićevac, Šibenik na treću nedjelju došašća 2016. godine, za vrijeme slavlja svete mise obavljen je Obred primanja sedamnaestero sestara i jednog brata u Franjevački svjetovni red (OFS). Svečanu svetu misu predvodio je fra Stipe Nimac, područni duhovni asistent Zadarskošibenskog područnoga bratstva OFS-a »Sv. Nikola Tavelić«, a u koncelebraciji je bio fra Božo Morić, gvardijan i župnik, duhovni asistent i inicijator osnivanja budućeg mjesnog bratstva „Sv. Ante Padovanski“ Šubićevac u Šibeniku. Nakon navještaja evanđelja brat i sestre iskazale su želju za primanje u OFS kako bi započeli s početnom formacijom za zavjetovanje života po evanđelju u Franjevačkom svjetovnom redu. Područna

58

ministra sestra Svemirka Matić predala im je na dar evanđelje, Pravilo i Generalne konstitucije OFS-a, kao podršku na putu kojim su krenuli živjeti te im je uručila znak Tau. Fra Stipe Nimac je u homiliji govorio o dvije zaokupljenosti sv. Franje, i to zaokupljenosti poniznošću Božjom koja se dogodila u utjelovljenju Sina Božjega te kako se sv. Franjo nije mogao nadiviti tome da je Bog postao čovjek, jedan od nas i da je time pokazao što je i kakav je Bog i kakav je čovjek i kakav je trebao biti čovjek. Druga zaokupljenost sv. Franje je ljubav Božja koja se dogodila na Veliki petak. Obrazlažući duhovnost sv. Franje posebno je fra Stipe istaknuo važnost uvijek zahvaljivati dragome Bogu što nam je dao braću, što nam je dao muža, ženu, dijete, župnika i sve osobe oko nas. Razjasnio je da pripadati Fra-


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

njevačkom svjetovnom redu ne znači postati fratar ili časna sestra, nego i dalje živjeti svoje kršćanstvo i svoju vjeru u svijetu, produbljivati je, učvršćivati je i svjedočiti u svijetu u kojem se živi i radi, a ponajprije u svojoj obitelji. U ime novih članova OFS-a okupljenim vjernicima se obratila sestra Nevena Jakelić, pozivajući ih da mole za brata i sestre koji su se odvažili reći svoj »Evo me« i odazvali se tako

na Božji poziv da u svom staležu svjedoče svoju vjeru. Zahvalila se pri tom ponajprije dragom Bogu, a zatim i svima koji su pomogli ostvarenju ovog događaja. Po završetku svete mise novoprimljenim članovima Franjevačkog svjetovnog reda čestitke su uputili članovi obitelji i župljani, a ugodno druženje nastavljeno je za bratskim stolom. Anita Močić, OFS

PODRUČNI KAPITUL ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A U

subotu 8. travnja 2017. u Mirlović Zagori održan je proljetni Područni kapitul Zadarsko-šibenskog područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“. Na kapitul su se odazvala braća i sestre iz mjesnih bratstava: Drniš, Sv.FraneŠibenik, Sv.Frane-Zadar, Krapanj-Brodarica, Preko i mjesna bratstva u nastajanju Sv. Mihovil-Lišane i Sv. Ante Padovanski-Šubićevac, Šibenik. Svoje izbivanje s kapitula ispričali su ministri mjesnih bratstava Novalja i Knin kao i Fra Stipe Nimac OFM. Osim područnih duhovnih asistenata fra Augustina Kordića, OFMConv i fra Bože Sučića, TOR, prisutni su bili i mjesni duhovni asistenti fra Damir Ćiro Čikara, fra Josip Repeša i fra Ivan Čupić. Dok su članovi Područnog vijeća imali sjednicu braća i sestre su imali mogućnost pristupiti sakramentu pomirenja, a u jedanaest sati je započelo euharistijsko slavlje koje je predvodio fra Augustin Kordić u koncelebraciji s ostalom braćom svećenicima. broj 16-17/2017.

Nakon mise započeo je radni dio kapitula, pri tom je sve prisutne pozdravila područna ministra Svemirka Matić, a u ime domaćina fra Ivan Čupić je iskazao zadovoljstvo i dobrodošlicu svim prisutnima. Duhovnim nagovorom fra Augustin nam je još jednom želio približiti značenje korizme, osobito korizme u svjetlu franjevaštva. Područna tajnica Marija Vukušić pročitala je zapisnik s posljednjeg kapitula te pozvala prisutne da se očituju o prihvaćanju zapisnika koji je jednoglasno i prihvaćen. Sestra Svemirka je zatim prezentirala zaključke sa sjednice Naci-

59


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

onalnog vijeća, kao i s nacionalnog seminara za formaciju. Radni dio je završen izborom mjesta u kojem bi se trebao održati jesenski Područni kapitul i zaključeno je da to bude na Preku.

Druženje je nastavljeno uz ručak za koji su se pobrinuli naši domaćini i ovom prilikom veliko im hvala. Nakon ručka druženje u ugodnom raspoloženju je nastavljeno, a sve zajedno završilo zajedničkom molitvom Večernje. Anita Močić, OFS

BRATSTVO OFS-A U NASTAJANJU U LIŠANIMA P

odručno vijeće Zadarsko-šibenskog područnog bratstva „Sv. Nikola Tavelić“ održalo je susret s članovima Mjesnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda u nastajanju, u župi sv. Mihovila u Lišanima. Susret je održan u petak 10. veljače 2017. u župnoj dvorani u Lišanima, a prisustvovali su mu područni duhovni asistent fra Stipe Nimac, područna ministra Svemirka Matić, područna tajnica Marija Vukušić, župnik fra

60

Luka Banić te članovi mjesnog bratstva u nastajanju Sv. Mihovil - Lišane. Nakon zajedničke molitve i uvodnog pozdrava župnika i duhovnog asistenta fra Luke Banića i Ivane Mamić, voditeljice OFS-a u nastajanju, obrađene su teme: Ulazak u red i početna formacija u Franjevačkom svjetovnom redu (Svemirka Matić, OFS) Duhovna i pastoralna asistencija u Franjevačkom svjetovnom redu (fra Stipe Nimac,


ZADARSKO PODRUČNO BRATSTVO

OFM) te Mjesto i uloga Franjevačkog svjetovnog reda u obitelji, župi i društvu (plenum). Razvila se i konstruktivna rasprava, a članovi bratstva u nastajanju kroz pitanja i dijalog saznali su mnoštvo korisnih informacija koje će im pomoći u formaciji i daljnjem rastu. Zajedničkom molitvom završen je susret koji je učvrstio postavljene temelje bratstva i usmjerio ih k jačanju i rastu u vjeri, a sve pod zaštitom sv. Franje. Anita Močić, OFS

Izborni kapitul u Novalji D

ana 27. svibnja 2017., područna ministra s. Svemirka Matić predsjedala je redovitom izbornom kapitulu Mjesnog bratstva Novalja u prostorijama župe Sv. Katarine, u nazočnosti fra Stipe Nimca, OFM, područnog duhovnog asistenta, duhovnog asistenta Mjesnog bratstva fra Selma Štulića, OFM i područne tajnice s. Marije Vukušić. Susret je započeo duhovnim nagovorom fra Selma Štulića te pozdravima i molitvom iz Obrednika OFS-a, koje je predvodio fra Stipe Nimac. Ministra Mjesnog bratstva s. Ina Poplašen je pozdravila i predstavila braću i sestre s područne razine. Sudionicima se pozdravom obratila i područna ministra s. Svemirka Matić. S. Ina Poplašen je prezentirala kratko izvješće o radu i djelovanju bratstva u protekle tri godine, a blagajnica je pročitala kratko financijsko izvješće. Mjesno bratstvo Novalja ima 28 broj 16-17/2017.

zavjetovanih članova, a na kapitulu je bilo nazočno 17 braće i sestara, natpolovična većina. Nakon zaziva Duha Svetoga fra Stipe Nimac je pročitao Evanđelje po Iv.13 poglavlje i izrekao kratki duhovni nagovor. U prvom izbornom krugu za vijeće Mjesnog bratstva Novalja izabrani su: ministra Ina Poplašen; doministra Mirjana Grce; tajnica Irena Šanko; blagajnica Marija Vidas; povjerenica za formaciju Jasminka Denona te vijećnica Nada Škunca. Izabrane sestre su se ponaosob izjasnile da prihvaćaju službu. Nakon izbora slijedila je molitva iz Obrednika OFS-a i uvođenje izabranih u službu. Fra Stipe Nimac je na kraju svima udijelio blagoslov sv. oca Franje. Uslijedilo je druženje u bratskom raspoloženju uz trpezu. Marija Vukušić, OFS

61


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

DOGAĐANJA U SPLITSKO-DUBROVAČKOM PODRUČNOM BRATSTVU OFS-A I

zborni kapitul u mjesnom bratstvu OFSa „Gospa od Pojišana“ u Splitu održan je 16. siječnja 2017. Predsjedateljica izbornog kapitula bila je s. Mila Šuto, područna ministra uz prisutnost fra Stipe Nimca, OFM područnog duhovnog asistenta. Fra Drago Vrhovac OFMCap je duhovni asistent mjesnog bratstva. Uz s. Dragicu Buljubašić, ministru prisutno je i 12 trajno zavjetovanih članova mjesnog bratstva. Zazivom Duha Svetoga i čitanjem svetoga evanđelja po Ivanu (13,1-17) te molitvom iz Obrednika OFS-a, pristupilo se izborima. Tajnim glasovanjem izabrano je novo Vijeće MB „Gospe od Pojišana“: s. Dragica Buljubašić, ministra; s. Marija Brekalo, doministra; s. Nada Roić, tajnica; s. Anamarija Durdov, blagajnica; s. Zrinka Ančić, povjerenik za formaciju. Povjerenika za Framu i povjerenika za komunikaciju i informiranje vijeće će izabrati na svojoj sjednici. Na kraju je bila molitva i blagoslov za novo izabrano Vijeće i sve prisutne te radosno druženje uz agape. Izborni kapitul u mjesnom bratstvu OFSa „Sveti Frane “ na Obali u Splitu održan je 22. siječnja 2017. Predsjedateljica izbornog kapitula bila je s. Mila Šuto, područna ministra uz prisutnost fra Stipe Nimca, OFM područnog duhovnog asistenta. Prisutni su fra Kruno Kemić, OFMConv, duhovni asistent mjesnog bratstva, s. Kata Marinović ministra te 21 trajno zavjetovanih članova OFS-a MB „Sv. Frane“ na Obali. Zazivom Duha Svetoga i čitanjem sv. evanđelja po Ivanu (13,1-17) te molitvom iz Obrednika OFS-a, pristupilo se izborima. Tajnim glasovanjem izabrano je novo Vijeće MB „Sveti Frano“: s. Dina Vrcan, ministra; s. Matija Granić, doministra; s. Kata Marinović, tajnica; s. Nevenka Šolić, blagajnica; br. Tomislav Akrap, vodi-

62

telj formacije; s. Angela Markić, povjerenik za komunikaciju i informiranje. Susret je završio molitvom, blagoslovom i pjesmom za novo izabrano Vijeće i sve prisutne te radosnim druženjem i agapeom. Izborni kapitul u mjesnom bratstvu OFS -a „Gospe snježne“ u Cavtatu održan je 29. siječnja 2017. Predsjedateljica izbornog kapitula bila je s. Mila Šuto, područna ministra uz prisustvo fra Stipe Nimca, OFM područnog duhovnog asistenta. Prisutni su fra Veselko Grubišić, OFM duhovni asistent mjesnog bratstva; s. Angela Koštro, područna povjerenica za formaciju; br. Dragutin Koštro, povjerenik za nazočnost i djelovanje u svijetu; s. Ana Bokun, ministra MB „Mala Braća „Dubrovnik; s. Iva Stančić, ministra MB „Sveti Josip“ Lapad i s. Suzane Fiorenini ministra, te 10 trajno zavjetovanih članova OFS-a MB „Gospa snježna“. Tajnim glasovanjem izabrano je novo Vijeće: s. Suzana Fiorenini, ministra; s. Pava Hanžek, doministra; s. Vesna Dimnić Crnogorac, tajnica; s. Irena Čeović, blagajnica; s. Tereza Pendo, voditeljica formacije; s. Suzana Fiorenini, povjerenik za komunikaciju i informiranje. Na kraju radnog dijela kapitula održano je Euharistijsko slavlje u crkvi „Gospe snježne“ koje je predvodio fra Stipe Nimac, a koncelebrirao je fra Veselko Grubišić. Za vrijeme misnog slav-


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

lja s. Mila Šuto novoizabrane članove Vijeća uvela je molitvom iz Obrednika OFS-a u trogodišnje službe. Na kraju misnog slavlja fra Stipe je udijelio franjevački blagoslov na novo Vijeće i sve prisutne članove OFS-a. U dvorani samostana bratstvo se okupilo na radosno druženje i agape. Izborni kapitul u mjesnom bratstvu OFS -a „Marijina Pohođenja “ u Rožatu održan je 29. siječnja 2017. Predsjedateljica izbornog kapitula bila je s. Mila Šuto, područna ministra uz prisustvo fra Stipe Nimca, OFM područnog duhovnog asistenta. Prisutan je fra Drago Ljevar, OFM, duhovni asistent MB „Marijina Pohođenja“ u Rožatu, s. Angela Košrto, područna povjerenica za formaciju; br. Dragutina Košto, povjerenika za nazočnost i djelovanje u svijetu; s. Ane Bokun, ministre MB „Mala Braća „Dubrovnik; s. Iva Stančić, ministra MB „Sveti Josip“ Lapad i s. Marije Pavlović ministre te 12 trajno zavjetovanih članova OFS-a MB „Marijina Pohođenja“ iz Rožata. Tajnim glasovanjem izabrano je u novo Vijeće: s. Marija Pavlović, ministra; s. Anka Gandolfi, doministra; s. Agneza Jeljenić, tajnica; br. Žarko Vrančić, blagajnik ; s. Tonka Matić, voditeljica formacije; s. Pavla Damjanović, povjerenik za komunikaciju i informiranje. U dvorani samostana bratstvo se okupilo na radosno druženje i agape. Izborni kapitul u mjesnom bratstvu OFSa „Sveti Leopold Bogdan Mandić“ u Zmijavcima održan je 12. veljače 2017. Predsjedateljica izbornog kapitula bila je s. Angela Koštro, (MB Imotski) područna povjerenica za formaciju uz prisustvo fra Stipe Nimca, OFM

broj 16-17/2017.

područnog duhovnog asistenta. Prisutan je fra Frane Laco, OFM duhovni asistent mjesnog bratstva; č. s. Jasna Kasalo; br. Dragutin Košto, (MB Imotski) povjerenik za nazočnost i djelovanje u svijetu; Magdalena Šabić, Luka Mrkonjić i Lara Vidak: framaši iz MB Zmijavaca i s. Jasna Šabić, ministra te 15 trajno zavjetovanih članova MB OFS-a Zmijavci. Zazivom Duha Svetoga i čitanjem evanđelja po Ivanu (13,1-17), molitvom iz Obrednika OFS-a, pristupilo se izborima. Tajnim glasovanjem izabrano je novo Vijeće „Svetog Leopolda Bogdana Mandića“ u Zmijavcima i to: s. Jasna Šabić, ministra; s. Ankica Šabić, doministra; s. Kristina Biočić, tajnica; s. Valentina Vidak, blagajnica; s. Mila Šuto, voditeljica formacije; s. Kristina Biočić, povjerenica za komunikaciju i informiranje. U „Dvorani Svih Svetih“ bratstvo se okupilo na radosno druženje i agape. Izborni kapitul u mjesnom bratstvu OFSa „Gospa od Karmela“ u Omišu održan je 19. veljače 2017. Predsjedateljica izbornog kapitula bila je s. Mila Šuto, područna ministra uz prisustvo fra Stipe Nimca, OFM područnog duhovnog asistenta. Prisutan je fra Stipe Bešlić, OFM, duhovni asistent mjesnog bratstva; s. Ozana Tafra, ministra MB u Omišu te 18 trajno zavjetovanih članova OFS-a. Zazivom Duha Svetoga i čitanjem evanđelja po Ivanu (13,1-17), molitvom iz Obrednika OFS-a, pristupilo se izborima. Tajnim glasovanjem izabrano je novo Vijeće MB „Gospe od Karmela“ u Omišu i to: br. Vlado Bilić, ministar; s. Danica Fistonić, doministra; s. Senka Kaštelan, tajnica; s. Dasija Lelas, blagajnica; s. Ma-

63


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

rija Mrkonjić, voditeljica formacije; s. Ozana Tafra, povjerenica za komunikaciju i informiranje. Na kraju radnog dijela kapitula s. Mila Šuto novoizabrane članove Vijeća uvela je molitvom iz Obrednika OFS-a u trogodišnje službe. Fra Stipe Nimac udijelio je franjevački blagoslov za novo Vijeće i sve prisutne. Izborni kapitul u mjesnom bratstvu OFS -a „Sveta Obitelj “ u Splitu održan je 26. veljače 2017. Prisutni su bili fra Ivice Martinović, TOR, duhovni asistenti mjesnog bratstva; fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistenti; s. Mile Šuto, područna ministra; br. Mihovil Šodan MB „Gospa od zdravlja“ i s. Anke Kovačić, ministra MB „Sveta Obitelj“ te 14 trajno zavjetovanih članova OFS-a. Zazivom Duha Svetoga, čitanjem evanđelja po Ivanu (13,1-17) te molitvom iz Obrednika OFSa pristupilo se izborima. Tajnim glasovanjem izabrano je novo Vijeće MB „Sveta Obitelj“ Sukoišanu u Splitu i to: s. Anka Kovačić, ministra; s. Iva Sliško, doministra; s. Mila Lovrinčević, tajnica; s. Marija Gunjača, blagajnica; s. Vesna Galić, voditeljica formacije; br. Mate Vukorepa, povjerenik za komunikaciju i informiranje. Na kraju je fra Stipe Nimac podijelio franjevački blagoslov na novo Vijeće i sve prisutne. Nakon blagoslova braća i sestre su nastavili druženje u franjevačkom duhu uz agape. Izborni kapitul u Mjesnom bratstvu OFS -a „Blagovijest “ na Trsteniku u Splitu održan je 26. ožujka 2017. Predsjedala je s. Mila Šuto, područna ministra uz prisustvo fra Ivice Martinovića, TOR područnog duhovnog asistenta. Prisutni su fra Stipe Nimac, OFM duhovni asistent mjesnog bratstva, s. Mira Maslov, ministra i 15 trajno zavjetovanih članova OFS-a. Tajnim glasovanjem izabrano je novo Vijeće MB „Blagovijest“ u Splitu, i to: s. Mira Maslov, ministra; s. Marija Dabić, doministra; s. Snježana Glibota Burica, tajnica; br.Daniel Pfaifer, blagajnik; br. Mladen Knezović, voditelj formacije; br. Zoran Jurišić, povjerenik za komunikaciju i informiranje. Zatim je s. Mila Šuto molitvom iz Obrednika OFS-a novoiza-

64

brane članove Vijeća uvela u trogodišnje službe. Fra Ivica Martinović udijelio je franjevački blagoslov. Braća i sestre su nastavili druženje u franjevačkom duhu uz agape. Blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića je 12. svibnja 2017., na dan zaštitnika Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva i Mjesnog bratstva Zmijavci, proslavljen u Mjesnom bratstvu Zmijavci. Za proslavu sv. Leopolda fra Frano Laco, duhovni asistent održavao je trodnevnu duhovnu obnovu, a predavanja su bila o životu, radu i poniznosti sv. Franje i sv. Leopolda. Kroz trodnevnicu se molila krunica i održalo misno slavlje. Na blagdan sv. Leopolda pozvani su duhovni asistenti i svi članovi OFS-a Imotske krajine (MB Proložac, MB Imotski, MB Podbablje, MB Vinjani i MB Runović ). Prije misnog slavlja molila se franjevačka krunica koju su predvodili predstavnici mjesnih bratstava, a zatim se formirala procesija s kipom sv. Leopolda, kroz crkveno dvorište. Svečano misno slavlje predvodio je fra Zoran Kutleša, duhovni asistent MB Imotski, a koncelebrirali su fra Jakov Udovičić, MB Vinjani, fra Nedjeljko Čarapić, MB Podbablje i fra Frano Lace. Pjevanje je animirao mješoviti zbor iz Zmijavaca na čelu s č. s. Jasnom Kasalo. Radost, pjesma, molitva, sklad i mir su se osjećali u crkvi za vrijeme misnog slavlja. Poslije misnog slavlja radost druženja nastavila se u dvorani uz agape koji su, za sve prisutne, pripremile domaćice MB Zmijavci. Mila Šuto, OFS


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

ODRŽANA SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA U

subotu 11. ožujka 2017. godine u Samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu s početkom u 9 sati održana je 3. sjednica Područnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda Splitskodubrovačkog područnog bratstva. Susret je započeo euharistijskim slavljem koje je predvodio fra Stipe Nimac, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područja, te u prigodnoj propovijedi ukazao na temeljena iskustva sv. Franje Asiškog, te kako ih primijeniti u životu i djelovanju svjetovnih franjevaca. Sjednica je započela molitvom i pozdravom područne ministre Mile Šuto. Na sjednici su bili prisutni s. Mila Šuto, područna ministra, fra Stipe Nimac, područni duhovni asistent (OFM), s. Suzana Fiorenini, područna doministra, s. Ivana Lešina, područna tajnica, s. Jasna Šabić, područna blagajnica, s. Angela

broj 16-17/2017.

Koštro, područna povjerenica za formaciju, s. Mara Ljubić i s. Iva Staničić, područne vijećnice, br. Mate Vukorepa, područni povjerenik za Framu, te Matea Lončar, područna predsjednica Frame. Nakon čitanja zapisnika sa 2. sjednice, slijedilo je izvješće područne ministre za razdoblje od 25. rujna 2016. godine do 11. ožujka 2017. godine. Na sjednici je, između ostalog, kao točka dnevnog reda, uključeno i predstojeće područno hodočašće u Imotski koje će se održati dana 22. travnja 2017. godine u povodu 300-te obljetnice oslobođenja Imotske krajine od Turaka, te su ujedno dogovoreni detalji oko njegove organizacije, kao i daljnje aktivnosti u narednom razdoblju. Svi prisutni članovi bili su u bratskoj i vedroj atmosferi te zahvalni Bogu za zajedništvo. Mila Šuto, OFS

65


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

PODRUČNO HODOČAŠĆE SPLITSKODUBROVAČKOG PB U IMOTSKI

P

rigodom 300-te obljetnice oslobođenja Imotske krajine od Turaka (2. kolovoza 1717. na svetkovinu Gospe od Anđela), održano je 10. područno hodočašće Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a u crkvu sv. Franje u Imotskom. Veliko hvala dragom Bogu za sve milosti koje nam je podario na područnom hodočašću OFSkoje se održalo u Imotskom, prigodom 300-te obljetnice oslobođenja Imotske krajine od Turaka, u subotu 22. travnja 2017. Za uspjeh hodočašća u bratstvima se molila trodnevnica. Hodočasnici su u autobusima molili krunicu za sretan dolazak i povratak svojim kućama. Prvo što nam je sv. Franjo i Gospa od Anđela isprosili, a Bog podario, jest lijepo i sunčano vrijeme. Za svesrdan doček oko 250 hodočasnika iz MB Blato-Vela Luka, Lumbarda, Orebić, „Mala Braća“ Dubrovnik, Rožat, Catat, Lapad, Omiš, iz Splita: „Gospa od zdravlja“, „Gospa od Pojišana“, „Sv. Obitelj“, „Blagovijest“ i „Sv. Frane na Obali“, Sinj, Proložac, Podbalje, Runović, Vinjani i Zmijavci, pobrinuli su se fra Kristijan Stipanović, gvardijan; fra Zoran Kutleša, duhovni asistent MB Imotski; fra Jerko Kolovrat, student teologije; postulanti u Imotskom te članovi OFS-a mjesnog

66

bratstva Imotski: Angela Koštro, ministra; Ružica Budimir, Ivana Mršić, Anđelka Tolić, Ankica Olujić i Marijana Vidulin. Svi pristigli hodočasnici su se potpisali te dobili prigodan poklon sa slikom Gospe od Anđela. U crkvi Sv. Franje u 10 sati započeo je prijepodnevni program hodočašća. Fra Zoran Kutleša, moderator hodočašća profesionalno je najavljivao dnevni red. Pozdrave i dobrodošlicu svim hodočasnicima uputili su fra Kristijana Stipanović, Imotski gvardijan; Angela Koštro, ministra MB Imotski; Mila Šuto, područna ministra; fra Stipe Nimac, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva i Matea Lončar, područna predsjednica Frame. Fra Stipe Nimac se na kraju svoga pozdrava pomolio za sve pokojne članove franjevačke obitelji. Profesor Dragutin Koštro održao je predavanje „Povijest franjevaca u Imotskom“. U 11:30 formiranjem procesije u dvorištu, pjevanjem Gospinih litanija uslijedio je svečani ulazak u crkvu. Svečano misno slavlje predvodio je fra Kristijan Stipanović uz koncelebraciju duhovnih asistenata: fra Stipe Nimac, MB Trstenik Split, fra Vito Smiljan, MB „Mala Braća „Dubrovnik; fra Stipe Bešlić, MB Omiš; fra Frano Laco, MB Zmijavci, fra Jakov Begonja MB „Gospa od zdravlja“ Split i fra Jakov Udovičić, MB Vinjani. Prvo čitanje čitala je Ružica Budimir MB Imotski, psalam pjevala je Suzana Fiorenini MB Cavtat, za orguljama je bila č. s. Sofija. Molitve vjernika molile su ministre MB Imotski, Proložac, Runović, Podbablje, Vinjani i Zmijavci. Pjevanje za vrijeme misnog slavlja animirali su Frama i OFS MB Imotski.


SPLITSKO PODRUČNO BRATSTVO

Prije blagoslova fra Zoran je izmolio franjevačku molitvu “Godišnja posveta Bezgrešnoj našoj pokroviteljici“ iz molitvenika „Serafsko cvijeće“. Prikupljena milostinja darovala se karitasu za potrebe siromašnih obitelji u Imotskoj krajini. Fotograf Zdravko Olujić, MB Imotski snimio je zajedničku fotografiju svih sudionika hodočašća ispred crkve sv Franje. Za sve sudionike hodočašća ručak su pripremila mjesna bratstva Imotski, Podablje, Proložac, Runović, Vinjani i Zmijavci. Poslije ručka svi su hodočasnici krenuli razgledavati grad Imotski i tvrđavu Topana. Povijest grada tumačio je prof. Dragutin. Na Topani u maloj crkvici Gospe od Anđela izmolile su se tri Zdravo Marije za zahvalu Majci Mariji za sve uslišane molitve i dobivene bitke na hrvatskom tlu.

Kod zavjetnog križa poginulih branitelja na Topani u 15 sati molila se krunica Božjeg Milosrđa. Po deseticu krunice molili su predstavnici MB “Mala Braća“ Dubrovnik, Sinj, Omiš, „Gospa od zdravlja“ Split a zazive MB Trogir. Na kraju je fra Zoran Kutleša je dao svima blagoslov i zaželio svima sretan povratak svojim kućama. S Topane su se hodočasnici uz Modro jezero spustili do crkve sv. Franje gdje su čekali autobusi. Svim hodočasnicima smo zaželjeli sretan put i povratak svojim obiteljima. Velika franjevačka i bratska ljubav, sklad i zajednički rad mogao se osjetiti i doživjeti tijekom cijelog dana. Poruke zahvale i sretnog dolaska kućama hodočasnici su uputili u večernjim satima. Mila Šuto, OFS

MB OFS ČUDOTVORNE GOSPE SINJSKE I

zborni kapitul mjesnog bratstva OFS-a Gospe Sinjske, održan je u Sinju dana 10. lipnja 2017. godine, u dvorani Posljednje večere. Izbornoj skupštini predsjedala je Mila Šuto, područna ministra, uz nazočnost fra Stipe Nimca, predsjednika Konferencije područnih duhovnih asistenata. Prisutni su fra Petar Klapež, mjesni duhovni asistent te 32 člana bratstva, od kojih 29 s pravom glasa. Prema dnevnom redu, molitvu za početak bratskog susreta, izmolio je područni duhovni asistent fra Stipe Nimac. Pozdravni govor sa željom da izbori prođu u dobrom ozračju uputila je ministra Mara Filipović-Grčić, a prigodnim riječima obratio se i fra Petar Klapež, uputivši riječi zahvale braći i sestrama te članovima Vijeća u prošlom trogodištu. U predizbornom dijelu, predsjedateljica kapitula sestra Mila Šuto, pozdravila je sve prisutne i upoznala članove bratstva s pravilima izbora. Mjesna ministra Mara Filipović-Grčić pročitala je Izvješće o životu i radu bratstva u protekle 3 godine. broj 16-17/2017.

Nakon zaziva Duha Svetoga, uslijedio je izborni dio. Novoizabrani članovi Vijeća su: Mara Filipović-Grčić, ministra; Mirjana Vitić, doministra; Ivanka Vukasović-Lončar, tajnica; Marija Buljan, blagajnica; Zdenka Filipović-Grčić, povjerenica za formaciju; Anica Ugrin, povjerenica za Framu; Nada Bešljić, povjerenica za informiranje. Fra Stipe Nimac je na kraju udijelio Vijeću i bratstvu franjevački blagoslov, a nakon čestitanja, braća i sestre su nastavili radosno druženje i agape. Nada Bešljić, OFS

67


FRAMA

SUSRET HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI U VUKOVARU »Krist, nada naša« (usp. 1 Tim 1,1) Postoje trenuci u kojima osjetiš zajedništvo, Božju blizinu, u kojima ti srce igra jer znaš da si na posebnom mjestu. Kad se deseci tisuća mladih Hrvata okupe kako bi slavili Boga, onda doista možeš reći kako još uvijek ima nade za ovu zemlju, premda je mnogi napu-

68

štaju i u medijima se stvara dojam kako je najbolje napustiti je. »Krist, nada naša« (usp. 1Tim 1,1) bilo je geslo jubilarnoga desetog Susreta hrvatske katoličke mladeži koji se održao posljednjega travanjskog vikenda 2017. godine. Među više od 500 autobusa i preko 30.000 hodočasnika u Grad heroj bila je i moja župa iz Sesvetske Sopnice na istoku Zagreba, koja nosi ime po Blaženoj Djevici Mariji Anđeoskoj. Kao čovjeku koji ima »staža« u životu župne zajednice, nije mi to bio prvi takav susret. Upravo zbog radosti i divnih dojmova s kojima sam se vraćao iz susreta u Zadru, Sisku i Dubrovniku, odlučio sam da moram otići u Vukovar čim su se otvorile prijave. Iščekivao sam taj susret još od trenutka kad je u Dubrovniku objavljeno kako će upravo Vukovar ugostiti sljedeći SHKM. Mladi raznih generacija, od srednjoškolaca pa sve do radničke mladeži, zajedno pod nazivnikom »hrvatska katolička mladež«, okupili su se u župnoj crkvi u Sesvetskoj Sopnici i pomolili uoči puta u lijepu nam Slavoniju. Riječi ohrabrenja i pozdrava uputio nam je fra Zvonko Benković, koji je kazao kako se rado sjeća ta-


FRAMA

kvih susreta i da mu je žao što nije mogao poći s nama put Vukovara. Puni iščekivanja, svatko sa svojim nadanjima o ovom susretu, zaputili smo se prema Strizivojni, mjestu kraj Đakova, koje je bilo naš domaćin prvoga dana SHKMa. Ako je netko od nas i bio sumnjičav oko toga što će nas tamo dočekati, nakon što je vidio tamburaše u blizini župne crkve kako s pjesmom dočekuju brojne mlade zasigurno je razvukao osmijeh na lice. Požega, Varaždin, Tomislavgrad i Zagreb. Mladi iz ta četiri grada oživjeli su mjesto s najdužom ulicom u Hrvatskoj (Braće Radić), dugom čak 7,8 kilometara, s posljednjim kućnim brojem 622. Program se sastojao od kateheze na temu života nas mladih u crkvi, svete mise te naposljetku klanjanja pred Presvetim. Sve to predvodio je vlč. Krunoslav Siroglavić iz Požege koji je mlade u prepunoj župnoj crkvi Sv. Martina biskupa potaknuo na promjenu nabolje. Teško je opisati kakav je koktel emocija prolazio crkvom na kraju prvog dana, nakon što smo u klanjanju predali sve svoje brige i probleme Isusu, a zauzvrat osjetili ljubav i Njegovu blizinu. Bili su to trenuci koji će mi zauzvrat ostati u sjećanju.

U sunčano nedjeljno jutro, nakon noćenja u lokalnoj školskoj dvorani, pozdravili smo se s našim srdačnim domaćinima i krenuli prema Vukovaru na središnji program. Prošetali smo gradom u koji su se slile rijeke ljudi uoči središnjega euharistijskog slavlja koje je predvodio mons. Đuro Hranić, nadbiskup metropolit Đakovačko-osječke nadbiskupije. »Ako smo povezani s Kristom koji ne umire, i sam je život i ljubav, tada smo u životu i postajemo nositelji života, radosne vijesti za naš svijet. Ovdje smo na poseban način kao narod iskusili da Bog svoje nikada ne ostavlja«, rekao je u propovijedi. Osobito veselje zavladalo je misnim prostorom iza dvorca Eltz u Vukovaru prilikom objave domaćina sljedećeg susreta kad smo saznali da ćemo upravo mi, mladi iz Zagreba, ugostiti SHKM 2020. Nakon okrjepe i razgledavanja vukovarskih znamenitosti, susret je završio koncertom izvođača duhovne i zabavne glazbe na kojem smo još jednom potvrdili da smo mi mladi bili i ostali ti koji trebaju pronositi nadu ovim svijetom. Josip Tolić, OFS/Frama Sesvetska Sopnica

NAJAVA HODOVA FRAME u 2017. godini A

namarija Tomašević, nacionalna predsjednica Frame, najavila je Hod Franjevačke mladeži koja pripremaju tri područna bratstva Frame: Zagrebačko, Osječko i Primorsko-istarsko. »Nažalost, ove godine Zadarsko-šibensko područno bratstvo ne organizira hod, a Splitsko-dubrovačko pobroj 16-17/2017.

dručno bratstvo Frame još razmatra tu mogućnost.«

XXIV. hod Franjevačke mladeži Osječkog područnog bratstva Frame Ove godine skupilo se hrabrih sedamdesetero mladih iz Osječkog područnog bratstva

69


FRAMA

Frame, koji žele putem Franjevačkog hoda spoznati djelovanje sv. Franje i sv. Klare, jednako kao i na Hodu prisutnu vlastitu braću i sestre. Od 25. srpnja 2017. kročit će od Starih Jankovaca kroz Osijek prema Belom Manastiru, nakon čega će se autobusom uputiti prema Italiji. Vrhunac susreta bit će 2. kolovoza kada će svi okupljeni primiti potpuni oprost prolazeći kroz Porcijunkulu, a sve će biti popraćeno prigodnim programom. Nakon ovog iskustva razgledavaju se sva franjevačkim redovima bitna mjesta, a domovima se vraćaju 5. kolovoza.

okupit će se na hod. Nas stotinjak svoj ćemo put započeti u Virovitici iz koje ćemo preko Pitomače, Đurđevca, Virja i Velikog Trojstva uz molitvu i pjesmu hodočastiti sve do Bjelovara. Iz Bjelovara ćemo zatim krenuti u Italiju, gdje ćemo obići mjesta na kojima je boravio i djelovao sveti Franjo, naš uzor u nasljedovanju Krista. Posjetit ćemo Assisi, Greccio, Fonte Colombo i La Vernu te ćemo se na svim ovim mjestima prisjetiti onoga što je sveti Franjo činio. Ove godine Hod će se održati u novom terminu, od 23. srpnja do 3. kolovoza, a 2. kolovoza proslavit ćemo blagdan Gospe od Anđela i izmoliti potpuni oprost u Porcijunkuli, zajedno s ostalom braćom i sestrama iz cijeloga svijeta. Anamaria Marić, područna voditeljica formacije

Primorsko – istarsko područno bratstvo Franjevačke mladeži

Marija Hardi, područna voditeljica formacije

XXIII. hod Franjevačke mladeži Zagrebačkog područnog bratstva Kao i svake godine, unatoč prošlogodišnjoj iznimci, framaši našeg područnog bratstva

Ovogodišnji Hod Frame će prolaziti gorama i dolinama lijepog Gorskog kotara. Naime, ruta započinje u Čabru u subotu 22. srpnja, prolazi kroz Gerovo, Crni Lug, Lokve, Delnice i Skrad te završava u Mrkoplju 28. srpnja. Dan nakon, susrećemo se s braćom i sestrama iz Zagrebačkog područja te zajedno putujemo za Asiz. Bit će nas oko 20 zajedno s članovima OFS-a i duhovnim asistentom. Možda nekom zvuči da nas je malo, ali jedno je sigurno – bit ćemo prava ekipa! Sanda Kvaternik

70


MOLITVA ZA 15. REDOVNI GENERALNI KAPITUL OFS-A Nebeski Oče, zapali u nama isti onaj žar koji je nadahnuo sv. Franju da svima naviješta Evanđelje kako bismo mogli svjedočiti tvoju ljubav životom i riječima1 tijekom cijeloga našega života te kako bismo nastojali živjeti siromašno i ponizno2 po primjeru našeg Serafskog oca sv. Franje. Priznajemo da smo često propustili čuti tvoju poruku, prihvatiti Evanđelje, biti pokornička braća i sestre3, zaručnici, očevi i majke našega Gospodina Isusa Krista.4 Prinosimo ti svoje grijehe i slabosti koji su sakrili tvoje blagoslove. Propustili smo koristiti svoje talente za dobro drugih, toliko često smo propustili biti sol zemlje i svjetlo svijeta. Pomozi nam biti poslušnim učenicima da uzmognemo donositi plodove dostojne pokore5 kako bismo izgrađivali što bratskiji i evanđeoskiji svijet.6 Gospodine Isuse Kriste, kao što je Otac poslao tebe, tako si i ti nas poslao u svijet. Gospodine Isuse Kriste, daj nam da, slični, a opet različiti, budemo poput zvijezda u noći donoseći tvoje svjetlo svima, dobrima i zlima, bogatima i siromašnima, crnima i bijelima, tako da te svi mogu vidjeti te i u tami pronaći svoj put do tebe. Gospodine Isuse Kriste, daj nam da budemo poput vitraja, pokazujući tvoju sliku i svjetlo, te bivajući ispunjeni i jasni u širenju tvoje slave i ljepote, ostajući pritom ponizno oruđe u tvojim rukama. Duše Sveti, otvori naša srca, oči i uši da budemo ispunjeni ljubavlju i riječju Gospodina našega Isusa Krista, dok slavimo ovaj Generalni kapitul u bratskom duhu, tražeći uvijek ono što nam je zajedničko i radujući tvojem najvećem daru nama, blagoslovu što smo pozvani biti svjetovni franjevci. Amen. Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda, čl. 6. Isto, br. 11. 3 Isto, br. 7. 4 Prvo pismo vjernicima, 7. 5 Isto, 4. 6 Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda, čl. 14. 1 2

broj 16-17/2017.

71


HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAÄŒKOGA SVJETOVNOG REDA