Page 1

‫‪Just another WordPress.com weblog‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‪About‬‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ‪MTAA‬‬ ‫درﺑﺎرﻩ ارﻳﻚ ﺑﺮن‬

‫‪ | atlon79 :Posted by‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪٢٠٠٧ ,٢۴‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ﮔﻔﺘﻦ دارد؟‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ؟‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪﯼ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ارﯾﮏ ﺑﺮن در ﺳﺎل‬ ‫‪ ١٩۵٠‬ﻣﻴﻼدﯼ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﺑﺮد ﺁن در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺴﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎرﯼ‪ ،‬ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺪرﯾﺠﺎً در زﻣﻴﻨﻪهﺎﯼ ﻣﺸﺎورﻩ‪ ،‬روانﮐﺎوﯼ‪ ،‬ﮔﺮوﻩ درﻣﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺁﻣﻮزش‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﻪهﯽ ﺟﺪﯾﺪﯼ ارﯾﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﺑﻬﺎم و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ در ﻣﻔﺎهﻴﻢ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن و زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ درﻣﺎن‬ ‫در دﯾﮕﺮ روشهﯽ روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﺳﺎﺳﯽ و واژﻩهﯽ‬ ‫ﺳﺎدﻩ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺟﻴﮕﺰﯾﻦ روشهﯽ روان درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و اﺑﺰارﯼ ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮدﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺁن از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺁن ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻲﺗﻮان ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد ‪.‬‬ ‫در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻴﻂ و ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اهﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻓﺮاد ﺧﻮد ﻣﺴﺆول زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ را ﭘﺬﯾﺮا‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از هﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮﯼ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ رواﺑﻂ و ﻣﺸﮑﻼت دروﻧﯽ ﺷﺨﺺ و راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ دارد و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺁن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﺨﺮب‪ ،‬ﻣﻨﻔﯽ و ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از‬ ‫ﻓﺸﺎرهﺎﯼ رواﻧﯽ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺎهﻨﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺒﺮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻋﻴﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ‪ ،‬ﺳﺮدرﮔﻢ‬ ‫و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﺨﺺ را ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت‪ ،‬ﺷﻨﺎﺧﺖ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﯼ از ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁورد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺁﮔﺎهﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﺧﻮد‪ ،‬رﻓﺘﺎرهﺎﯼ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎزﻧﺪﻩاﯼ را اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺴﺎن را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲﺳﺎزد ﮐﻪ در ﺑﺤﺮانهﺎﯼ روﺣﯽ‪ -‬رواﻧﯽ‬ ‫ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﮑﻞ و ﺣﻞ ﺁن ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را‬ ‫ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲﺁورد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدارهﺎﯼ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮريﮐﻪ هﺮ ﻓﺮد ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﻮدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ و رواﺑﻂ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮدﯼ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدار ﺁن ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روشهﺎﯼ ﮐﺎرﺑﺮدﯼ‬ ‫و زﺑﺎن ﺗﺎزﻩاﯼ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪﻩ داﻣﻨﻪ ﺁن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺁﻣﻮزﺷﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬رواﻧﮑﺎوﯼ و ﮔﺮوﻩ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﯼ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﺁن را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ ‪.‬‬


‫اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﻟﺖهﺎﯼ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻩ‪ ،‬ارﯾﻚ ﺑﺮن‬ ‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖهﺎﯼ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ »واﻟﺪ»‪ «،‬ﺑﺎﻟﻎ«و »آﻮدك« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺷﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ هﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻓﻜﺮ آﺮدن‪ ،‬اﺣﺴﺎس آﺮدن و رﻓﺘﺎر آﺮدن اﺳﺖ؛ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و در‬ ‫ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس واآﻨﺶهﺎﯼ هﻤﺰﻣﺎن رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺒﺎدل راﺑﻄﻪهﺎﯼ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ و اراﺋﻪ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ راﺑﻄﻪهﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎن و دو ﺳﻄﺤﯽ در ارﺗﺒﺎطهﺎﯼ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺎزيهﺎﯼ‬ ‫رواﻧﯽ آﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ آﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزيهﺎﯼ‬ ‫رواﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزيهﺎﯼ رواﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ آﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎرهﺎ ﺁن را ﺗﻜﺮار ﻣﻲآﻨﻨﺪ ﻣﻲﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻃﺮح آﻠﯽ‪ ،‬ﺷﻴﻮﻩ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ هﺮ ﮐﺲ را‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ آﻪ در اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺗﻜﺮار ﺑﺎزيهﺎﯼ رواﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و راﻩ آﺎرهﺎﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ و درﻣﺎن ﺁﻧﻬﺎ را آﺸﻒ و اراﯾﻪ ﻧﻤﻮد ‪.‬‬ ‫درﻣﺎﻧﮕﺮهﺎﯼ ﻧﻮﮔﺮا در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎ و روشهﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ و اﻗﺘﺒﺎس از‬ ‫ﻧﻈﺮﯾﻪهﺎﯼ دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻜﺘﺐ رواﻧﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ آﻪ در درﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ و آﺎر ﺁﻣﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺻﻠﻲﺗﺮﯾﻦ آﺎرﺑﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اﻧﺴﺎنهﺎ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎرﯼ‪ ،‬اﺣﺴﺎﺳﯽ و ذهﻨﯽ‬ ‫اﺳﺖ آﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ آﻤﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ از‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ و آﺸﻒ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ آﺎﻣﻼً اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد ‪.‬‬ ‫در ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ هﺮﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎرﯼ ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺮوع‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد آﻪ در واﻗﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت رﻓﺘﺎر‪ ،‬ﺗﻔﻜﺮ و ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﺮد اﺳﺖ و‬ ‫ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺁن‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻟﺖهﺎﯼ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ‪ ،‬درك اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آﻤﻚ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮاﯼ ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدن؛ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮار داد ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻗﺮار داد‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد درﻣﺎن ﺟﻮ و ﯾﺎ ﺑﻴﻦ او و درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪:Categories‬‬ ‫•‬

‫ﻣﻘﺎﻻت ﺁﻣﻮزﺷﯽ‬

‫» ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در اوﻟﻴﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺷﻤﺎرﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫رﺳﻤﯽ ‪(٢١٢٣٩‬‬ ‫درﺑﺎرﻩ ارﻳﻚ ﺑﺮن «‬ ‫‪Leave a response‬‬

tahlil