Page 1


‫استرس و بهداشت‬ ‫رواني‬

‫در محيط كار‬


‫استرس چيست؟‬ ‫• آمادگي ذهني و جسمي لمزم براي مقابله با شرايط‬ ‫حاد بحراني است‪.‬‬ ‫• وضعيتي كه در آن ذهن و جسم براي رسيدن به‬ ‫تعادل‪،‬تحت فشار بيش امز حد قرار ميگيرد‪.‬‬ ‫• حالتي هيجاني است كه فشار رواني را بر فرد وارد‬ ‫ميكند و اگر اين هيجانات كنترل نشوند آسيب جدي‬ ‫وارد مي كند‪.‬‬


‫• عموما“ استرس ناشي امز لزوم سامزگاري‬ ‫جسماني‪،‬رواني و هيجاني ما با تغييرات است‪.‬‬ ‫براي مثال‪:‬‬ ‫اگر پس امز مدتها كار كردن در يك اداره به شما‪،‬ترفيع‬ ‫شغلي خاصي داده شودكه منتظر آن بوديد‪،‬امز گرفتن‬ ‫اين ترفيع خوشحال و هيجان مزده ميشويد‪.‬‬ ‫اما اگر اين ترفيع مزماني به شما داده شود كه انتظار آن‬ ‫را نداشته ايد يا خود را سزاوار گرفتن آن ندانيد امز برومز‬ ‫چنين تغييري دچار اضطراب و استرس و ناراحتي‬ ‫خواهيد شد‪.‬‬


‫عوامل ايجاد كننده‬ ‫استرس ‪:‬‬ ‫‪-1‬عاملهاي فردي‪:‬‬ ‫‪ ‬ويژگيهاي شخصيتي فرد‪:‬‬

‫افرادي كه شتاب مزده ‪،‬ستيزه جو و بدبين هستند‪،‬امز نظر فيزيولوژيكي واكنشپذيرتر‬ ‫بوده و بخاطر ديدگاه خاص خود در محيط كار بيشتر دچار استرس ميشوند‪.‬‬

‫‪ ‬احساس كنترل‪.‬‬

‫افرادي كه قادرند كار خود را نظم دهند و درباره وظايف خود تصميم‬ ‫بگيرند ‪،‬كمتر دچار استرس ميشوند‪.‬‬

‫‪ ‬ويژگيهاي جنسيتي فرد‪.‬‬ ‫پژوهشها نشان ميدهد كه مزنان به دليل تضادي كه بين‬ ‫مسئوليتهاي شغلي و خانوادگي احساس ميكنند و توانايي‬ ‫كه ‪،‬ممكن است گاه كمتر امز كار محوله به آنان باشد‪،‬بيشتر‬ ‫امز مردان دچار استرس مي شوند‪.‬‬


‫‪-2‬عاملهاي محيطي‪:‬‬ ‫‪ ‬ويژگيهاي نقش‪:‬‬

‫مزماني كه بين انتظارات و خواسته هاي فرد و انتظارات سامزمان ناسامزگاري وجود‬ ‫داشته باشد فرد دچار ابهام در نقش و در نتيجه استرس ميشود‪.‬‬

‫‪ ‬ويژگيهاي شغل‪:‬‬

‫مناسسب نبودن كار ‪،‬تكراري بودن كار و نوبتكاري ‪،‬ويژگيهايسي امز شغسل هسستند كه‬ ‫ميتواند استرس در فرد شاغل ايجاد كند‪.‬‬

‫‪ ‬روابط در محيط كار‪:‬‬

‫روابط با همكاران‪،‬مراجعان و مشتريان اگر ضعيف باشد فرد دچار استرس‬ ‫ميشود‪.‬‬

‫‪ ‬ساختار و جو سامزماني‪:‬‬

‫سساختار سسامزماني نامتمركسز‪،‬عدم مشاركست افراد در تصسميم گيري هسا‪،‬رقابت ميان‬ ‫گروهي و درون گروهي‪،‬عدم امنيت شغلي و ‪ ...‬عوامل سامزماني هستند كه‬ ‫ايجاد استرس ميكند‪.‬‬

‫‪ ‬خصيصه هاي مادي ‪:‬‬

‫شامل نور ‪،‬صدا‪،‬دما‪،‬رطوبت‪،‬ارتعاش و ‪ ...‬ميباشد‪.‬دررابطه با اين متغييرها مزماني‬ ‫كه حداقل شرايط مزيستي وايمني جسماني حفظ نشود‪،‬فرد دچار استرس‬


‫راه هاي مقابله با استرس و فشار رواني‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫شناخت موقعيت‬ ‫تجربه در كار‬ ‫استراحت‬ ‫پرهيز امز اشتغال به چند كار‬ ‫هدف گرا بودن‬


‫شيوه هاي مقابله با استرس در محيط كار‪:‬‬ ‫‪ ‬آمومزش مهارتهاي اجتماعي ‪:‬‬ ‫مانند گفتگو با ديگران و حفظ آن‪،‬درخواست و رد كردن‬ ‫درخواست‪،‬انتقاد و انتقاد پذيري و ‪ ...‬باعث ميشود كه فرد‬ ‫با كنش هاي متقابل اجتماعي مقابله كند و استرس را امز‬ ‫خود دور سامزد‪.‬‬ ‫‪ ‬جرأت آمومزي ‪:‬‬ ‫شامل مهارتهايي است كه به افراد كمك ميكند تا در مزندگي‬ ‫عقيده و احساس و انتظارات خود را بطور سر راست‬ ‫نشان دهند‪.‬‬


‫‪ ‬فرو نشاندن برانگيختگي هاي استرس آور‪:‬‬ ‫شامسل فنونسي اسست كسه بسه كمسك آسن خود را بسه آرامش‬ ‫ميرسسانيم ماننسد تنفسس عميسق ‪،‬آرام سسامزي تدريجي‬ ‫ماهيچه ها‪،‬قدم مزدن ‪،‬اسستراحت كردن ‪،‬مراقبه و ‪....‬كه‬ ‫بر انگيختگي هاي فيزولوژيكي را كش ميدهد‪.‬‬ ‫‪ ‬حمايت اجتماعي‬ ‫در اين مهارت با برآورده ساختن نيامزهاي انسان ‪،‬مانند‪:‬مهر‬ ‫و محبست‪،‬قدرشناسسي و ‪ ...‬تنش هاي ميان فردي در‬ ‫محيط كار را كاهش داده و با ايجاد سپري محافظ در‬ ‫مقابل استرس‪،‬باعث كاهش آن ميشود‪.‬‬


‫‪ ‬تنظيم وقت‪:‬‬ ‫درايسن روش فرد بسا فراگيري دانسش د ررابطسه بسا وظايف‬ ‫شغلي خود و پرورش مهارتهاي گوناگون كاري ميتواند به‬ ‫مديريت مزمان پرداخته و امز استرس خود بكاهد‪.‬‬ ‫مزيرا كسي مزمان را برايمان نگاه نميدارد ‪،‬در كمترين مزمان‬ ‫بيشترين كار را با بهترين نحو انجام دهيم‪.‬‬ ‫‪ ‬دگرگون كردن الگوهاي رفتاري‪:‬‬ ‫در اين روش به فرد كمك ميشود تا الگوهاي رفتاري خود‬ ‫كسسه منجسسر بسسه استرس ميشود همچون ‪:‬پرخاشگري‬ ‫‪،‬احسساسهاي تنسد‪،‬تسسلط جويسي‪،‬بسي صسبري و ‪ ...‬را تغيير‬ ‫داده و امز اين طريق به كاهش استرس بپردامزد‪.‬‬


‫‪ ‬روشهاي مديريتي‪:‬‬ ‫كار بردن فنون مديريت منابع انساني چون گزينش‬ ‫مناسب‪،‬قبل امز استخدام‪،‬جامعه پذيري و آشنا‬ ‫سامزي ‪،‬هدف گذاري ‪،‬بامزخورد عملكرد‪،‬آمومزش‬ ‫‪،‬رشد شغلي و ‪ ...‬باعث كاهش استرس در افراد‬ ‫ميشود‪.‬‬


‫تنش در رفتار باعث ايجاد‪:‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫واكنشهاي احساسي‬ ‫واكنشهاي فكري‬ ‫واكنشهاي رفتاري ‪،‬كه شامل‪:‬‬ ‫دوري و كناره گيري امز مردم‬ ‫حرف مزدن با صداي بلند‬ ‫كج خلقي‪،‬پرخاشگري‬ ‫اضافه كاري بيش امز حد‬ ‫تغيير در عادات غذايي‬


‫تعريف بهداشت رواني در محيط كار‬

‫‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫يعني ‪ :‬مقاومت در مقابل پيدايش پريشانيهاي‬ ‫رواني و اختللت رفتاري در كاركنان سامزمان و‬ ‫سالم سامزي فضاي رواني كار به نحوي كه هدف‬ ‫هاي چند گانه مزير تأمين شود‪:‬‬

‫هيچ يك امز كاركنان سامزمان به دليل عوامل موجود در‬ ‫سامزمان گرفتار اختلل رواني نشوند‪.‬‬ ‫هر يك امز كاركنان امز اينكه در سامزمان محل كار خود به‬ ‫فعاليت اشتغال دارند احساس رضايت كنند و علقه مند به‬ ‫ادامه كار در آن سامزمان باشند‪.‬‬ ‫هريك امز كاركنان سامزمان نسبت به خود ‪،‬رؤسا ‪،‬همكاران و‬ ‫جايگاه خود احساس مثبتي داشته باشد ‪.‬‬ ‫همه كاركنان سامزمان قادر به ايجاد روابط مطلوب با محيط‬ ‫كار و عوامل موجود در آن باشند‪.‬‬


‫اصول بهداشت رواني در سامزمان‬

‫‪ ‬ايجاد جو صميميت ‪،‬همدلي‪،‬صداقت و ايجاد شرايطي‬ ‫كه كاركنان سامزمان با اعتقاد قلبي براي خود و‬ ‫همكاران خويش احترام قائل باشند‪.‬‬

‫‪ ‬پرهيز امز اعمال روشهاي مبتني بر مزور و اجبار در‬ ‫محيط كار‪.‬‬

‫‪ ‬شناسايي استعدادهاي بالقوه كاركنان تحت نظارت و‬ ‫سپس فراهم ساختن شرايط لمزم براي رشد و‬ ‫شكوفايي اين استعداد در حد توان و امكانات‬ ‫سامزمان‪.‬‬


‫‪ ‬شناسايي دليل واقعي كم كاري ‪،‬غيبت امز كار‪،‬بي‬ ‫حوصلگي و بي علقگي به كار‪،‬كم توجهي و بي دقتي‬ ‫كاركنان توسط مدير و پرهيز امز قضاوتهاي كوركورانه و‬ ‫مبتني بر پيشداوري در مورد كار و رفتار كاركنان‬ ‫سامزمان ‪.‬‬ ‫‪ ‬آشنا ساختن كاركنان با واقعيت هاي محيط كار و‬ ‫حذف آن دسته امز معيارها و عوامل سامزماني كه امز‬ ‫لحاظ اخلقي‪،‬انساني و فرهنگ سامزماني صحيح تلقي‬ ‫نمي شود‪.‬بنابراين مديران بايد تلش كنند تا محيط كار‬ ‫براي كاركنان اضطراب آور نباشد و كارمندان احساس‬ ‫امنيت شغلي كنند و با شادي ونشاط و شوق و انگيزه‬ ‫به دور امز هر گونه خشم و درگيري بيهوده به وظايف‬


‫طولني بودن استرس و ناتواني در‬ ‫سسامزگاري مناسسب بسا آسن منجسر به‬ ‫خسستگي بدني شده و امكان ابتل‬ ‫بسسه بيماري جسسسمي و قلبي را‬ ‫افزايش ميدهد‪.‬‬


Stress2_20100105_103535  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you