Page 1

‫فصل ‪ – 12‬رفتار سازمانی – استرس‬ ‫تهیه کننده‪ :‬فاطمه ستاک‬

‫‪ 25‬سال مطالعه و بررسی بر روی‬ ‫کارکنان نشان داد که بزرگترین‬ ‫دلیل استرس در محل کار ؟‬ ‫مدیریت نا شایست و ضعیف است‪.‬‬


‫هنگامی که مدیران استرس را تجربه می کنند‬ ‫‪ .........‬تمایل دارند که‬ ‫به گونه ای گزینشی اطلاعات را درک کنند و‪1-‬‬ ‫تنها آن بخشی از اطلاعات را مشاهده کنند که‬ ‫‪.‬خطاها و انحراف های قبلی آنان را تصدیق کند‬ ‫سراعت گذشت زمان را زیاد برآورد کرده ‪2-‬‬ ‫‪،‬بنابر این اعجله دارند که کارها را سریع انجام‬ ‫‪.‬دهند‬


‫‪ -3‬در رابطه به وجود بحران دیدگاهی کوتاه‬ ‫مدت پیدا می کنند و به مفاهیم بلند مدت توجهی‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫‪-4‬پیچیدگی ها و اختلف های جزئی را متوجه‬ ‫نمی شوند‪.‬‬ ‫‪-5‬برای موفقیت در موقعیت های جاری به‬ ‫اعادت های قدیم خود متوسل می شوند‪.‬‬ ‫‪ -6‬با توجه به وجود استرس کمتر می توانند‬ ‫برای حل مشکلت ‪،‬فکرهای خلق و راه حل‬ ‫های منحصر به فرد ابداع کنند و‪....‬‬


‫عوامل استرس زا کدامند؟‬ ‫اعوامل استرس زای زمان‪).‬ازنظر نداشتن زمان کافی و از ‪1-‬‬ ‫)نظر نداشتن کنترل بر زمان خود‬

‫اعوامل استرس زای رویارویی ) که در اثر مراودات و‪2-‬‬ ‫ارتباطات بین فردی حاصل می شود( که این اعامل از سوی پژوهشگران به اعنوان‬ ‫‪.‬کانون اغلب اختلف های سازمانی شناخته شده است‬

‫روابط سست و ضعیف با دیگران سطح بالیی از استرس را‬ ‫‪.‬موجب می شود‬

‫اعوامل استرس زای موقعیتی )از محیط زندگی فرد و ‪3-‬‬

‫)شرایط شخصی نشأت می گیرد‬ ‫‪ .‬مانند سااعات طولنی کار‪،‬جدا بودن از همکاران‪،‬کوچک کردن یا سازماندهی مجدد‬


‫اعوامل استرس زای ناشی از انتظار)مانند ‪4-‬‬ ‫انتظار نامطلوب و ترس(‬

‫تصور رویدادهای نامطلوبی که تا کنون روی نداده اما ممکن است اتفاق بیفتد مثل نگرانی از‬ ‫‪.‬بازنشستگی‬


‫میزان آسیب پذیری افراد در مقابل اعوامل‬ ‫استرس زا متفاوت است و به شرایط‬ ‫جسمانی‪،‬ویژگی های شخصیتی و سازو کار‬ ‫‪.‬های حمایت اجتمااعی بستگی دارد‬


‫نوع ساز و کار دفااعی در مقابل استرس‪5‬‬ ‫‪ ‬پرخاشگری‬ ‫‪‬‬ ‫بازگشت به گذشته )این مکانیسم در واقع پذیرش یک واکنشی است که در گذشته موفقیت‬ ‫)مثل ضربه زدن به کامپیوتر(‬

‫آمیز بوده است(‬

‫‪ ‬سرکوبی یا واپس زنی‬ ‫‪ ‬گریز )فرو رفتن افراد در وهم و بی توجهی و یا فراموش اعمدی(‬ ‫‪ ‬تثبیت )پافشاری در یک واکنش بدون توجه به اثر بخشی آن(‬

‫)انکار یا فراموش نمودن منبع استرس(‬


‫تذکر ‪:‬اگر افراد نتوانند از این ‪ 5‬ساز و کار برای غلبه بر‬ ‫استرس استفاده کنند ممکن است به تحلیل رفتگی‬ ‫)فرو ماندگی( که خطرناک ترین مرحله است وارد شوند‬ ‫که آسیبهای فیزیولوژیکی ‪،‬روانشناختی و آسیبهای بین‬ ‫فردی )مانند قطع رابطه با نزدیکان( را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬


‫برای حذف هر کدام از اعوامل استرس زا چه استراتژی به کار می‬ ‫بریم؟‬

‫مدیریت موثر زمان‪:‬‬ ‫‪-1‬مهارت استفاده کارآمد ازاوقات روز‬ ‫‪-2‬مهارت استفاده اثر بخش از زمان در بلند مدت‬


‫حذف عوامل استرس زای زمان از دیدگاه کارایی‬ ‫))یعنی اتلف وقت نداشته باشیم‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫استفاده ازگاه شمارها)فهرست های زمانی طبقه بندی شده(‬ ‫استفاده از طراحان و برنامه نویسان‪.‬‬ ‫تدوین فهرست های انجام کار‪.‬‬ ‫آموختن “نه” گفتن‪.‬‬


‫حذف عوامل استرس زای زمان از دیدگاه اثر بخشی‬ ‫))یعنی از وقت خود همانگونه استفاده کنیم که می خواهیم‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫صرف کردن اوقات به امور مهم نه فقط به امور ضروری‬ ‫و فوری‪.‬‬ ‫توانایی تفکیک مسائل مهم از ضروری‬ ‫تمرکز کردن به نتایج نه به جای روشها‪.‬‬ ‫داشتن دلیل برای گفتن “نه” زمانی که لزم است به افراد‬ ‫بگوییم تا احساس گناه نکنیم‪.‬‬ ‫تذکر‪:‬فعالیت فوری توجه فوری را می طلبد و فعالیت مهم‬ ‫نتایج مهم و مطلوبی را می طلبد‪.‬‬


‫ارزیابی میدانی مدیریت استرس‬

‫)‪40‬‬

‫)تکنیک‬

‫ده درصد صرفه جویی بیشتر در‬ ‫زمان با ‪ 30‬دقیقه استفاده‬ ‫بیشتر از اوقات روز به نحو‬ ‫معقولی در طول ماهها و سالها‬ ‫نتایج حیرت آوری به بار خواهد‬ ‫آورد‪.‬‬


‫رویارویی‪ :‬این اعوامل به طور مستقیم از روابط همراه با اصطکاک ‪،‬بی ثمر و‬ ‫نارضایت بخش ناشی می شود‪.‬‬

‫‪-1‬تشریک مساعی و تشکیل گرو ههای متجانس‪:‬مثلً در یک‬ ‫گروه یا انجمن ثابت و کاملً منسجم اعضو شویم‪.‬‬ ‫‪-2‬تعاملت موثر فردی‪:‬توانایی حل تعارض‪،‬ارایه بازخورهای منفی به‬ ‫روش سازنده‪.‬‬ ‫‪ -3‬پرورش هوش عاطفی که مهمترین ابعاد آن اعبارت است از‬ ‫خویشتن شناسی‪،‬خود کنترلی اعاطفی ‪ ،‬خود برانگیختن ‪،‬تشخیص‬ ‫اعواطف دیگران یا احساس همدلی با آنان‪.‬‬


‫موقعیتی‪:‬‬ ‫پژوهشهای آدلر نشان داد که در بسیاری از موارد مهمترین‬ ‫اعامل ایجاد استرس ‪،‬فقدان آزادی است و راه حل هایی مانند‬ ‫ایجاد واحد های کاری یا تیم های کاری مشخص و دارای‬ ‫هویت ‪،‬افزایش اختیار تصمیم گیری‪،‬آگاهی دقیق از‬ ‫انتظارات مافوق در آینده و دریافت بازخور مناسب از‬ ‫اعملکرد گذشته راهکارهای موثر به منظور حذف اعوامل‬ ‫استرس زای موقعیتی است‪.‬‬


‫از اعوامل استرس زا انتظار)انتظار نا مطلوب ‪،‬ترس( یا پیش بینی بود‬ ‫که استراتژی حذف آن اعارت است از‪:‬‬ ‫‪ -1‬هدف گذاری‪ :‬تدوین طرح های کوتاه مدت و تعیین گام های‬ ‫عملی آن‬

‫‪ -2‬پیروزی های کوچک‬


‫تکنیک های کاهش استرس به طور موقت‬ ‫‪-1‬استراحت ماهیچه‬ ‫‪-2‬تنفس اعمیق‬ ‫‪-3‬استفاده از تصور و طرح خیالی)گردش ماهیگیری‪،‬گذراندن تعطیلت با‬ ‫خانواده و‪(....‬‬

‫‪-4‬تمرین و مرور ذهنی ‪:‬‬

‫در این تکنیک افراد در وضعیتهایی که بالقوه همراه با‬ ‫استرس هستند به خود تمرین می دهند و سناریوهای مختلف و جایگزین را می آزمایند‪.‬‬

‫‪-5‬تنظیم و تدوین مجدد‬

stress  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you